BOLIGKONTORET FREDERICIA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGKONTORET FREDERICIA"

Transkript

1 BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. juni 2011, kl på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen, Verner Zachariassen, Poul Erik Poulsen, Bent Klindt Andersen, Solveig Damkjær, Else-Marie Gøhns, Edvin Steiness, Jonna Hansen, Jørgen Andersen, Gitte Christiansen, Torsten Mørck, Kirsten Sørensen, Jimmy Andersen, Anker Warncke, Jytte Matthiesen, Connie Lauridsen,Lone Jensen, Lone Löyche, Allan Deluga, Preben Lærche og Finn Muus. Afbud: Gitte Christiansen og Allan Deluga Dagsorden til bestyrelsesmøde 1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde d. 6. april Indstilling: Til godkendelse. Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 6. april 2. Godkendelse af referater fra repræsentantskabsmøde d. 5. maj. Herunder en evaluering af mødet. Indstilling: Til godkendelse og drøftelse Beslutning: Referatet blev godkendt. Bestyrelsen fandt at det havde været et godt gennemført og planlagt repræsentantskabsmøde som på alle måder stod til en gentagelse næste år. 3. Diverse informationer fra BL Redegørelse: Formanden har bedt om en gennemgang af BL meddelelser nr og Bidrag til arbejdskapital og henlæggelse til dispositionsfond Efter 36 i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v. med senere ændringer, kan boligorganisationen beslutte, at 1

2 fortsat afdelinger skal indbetale bidrag til arbejdskapitalen. Bidraget kan højst udgøre 144 kr. pr. lejemålsenhed indtil arbejdskapitalen i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør kr. Af 40 i samme bekendtgørelse fremgår, at henlæggelser til dispositionsfonden årligt skal udgøre 216 kr. pr. lejemålsenhed, indtil dispositionsfonden for boligorganisationen som helhed i likvide midler beløber sig til kr. pr. lejemålsenhed. De nævnte beløb reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks med pristallet for april måned 2009 som basis. Reguleringen foretages én gang årligt, første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter offentliggørelsen af pristallet for april måned. Nettoprisindekset for april 2011 er opgjort til 128,3. Bidraget til arbejdskapitalen kan derfor højst være 151 kr. pr. lejemålsenhed i det nærmest følgende regnskabsår, der følger efter offentliggørelsen af pristallet for april måned 2011, indtil arbejdskapitalen i alt beløber sig til kr. pr. lejemålsenhed. Tilsvarende skal der henlægges 227 kr., hverken mere eller mindre til dispositionsfonden pr. lejemålsenhed i det nærmest følgende regnskabsår efter offentliggørelsen af pristallet, indtil der samlet er henlagt kr. pr. lejemålsenhed. Redegørelse: Vi har i dag omkring 50,7 millioner i egenkapital bestående af 30,2 millioner på Dispositonsfonden og 20,5 millioner i arbejdskapital. Med lejemålsenheder svarer det til, at vi i forhold til dispositionsfonden har kr (kr ) pr. lejemålsenhed. Med lejemål udgør Arbejdskapitalen kr (kr ) pr. lejemålsenhed. Selv om vi på nuværende tidspunkt er langt over de beløb som er kriteriet for hvornår vi skal opkræve bidrag til dispositionsfonden, kan det ikke afvises at der med de mange projekter der er i støbeskeen, igen skal ske en opkrævning til dispositionsfonden. Beslutning: Taget til efterretning Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet - L 208 Folketinget har d.d. vedtaget L 208. Med forslaget indføres som et forsøg et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til istandsættelse i hjemmet. Ordningen omfatter desuden serviceopgaver som rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. Formålet med forslaget er at lette familiernes travle hverdag, at skabe arbejdspladser og veksle sort arbejde til hvidt arbejde. Det fremgår af forslaget, at ordningen omfatter personer i både ejer- og lejeboliger - men i realiteten får lejerne ikke de samme fordele som ejerne, når det gælder istandsættelse i hjemmet. Der gælder følgende betingelser for ordningen: Fradraget gives for udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Arbejdet skal udføres og betales i perioden fra den 1. juni 2011 til og med Fradraget gives til personer over 18 år, som har folkeregisteradresse i boligen på det tidspunkt, hvor ydelsen udføres. 2

3 fortsat Arbejderne skal udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. Serviceopgaver kan også udføres af en person, der er 18 år og skattepligtig i Danmark. Skattefradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune. Fradraget gives til personer, der er fyldt 18 år, og kan maksimalt udgøre kr. årligt pr. person. Arbejdet skal indberettes til SKAT på en måde, der fastsættes nærmere af SKAT. Det er fremgået af skatteministerens tilkendegivelser under behandlingen, at "i den udstrækning en lejer ifølge sin lejeaftale har råderet i forhold til at vedligeholde eller forbedre lejeboligens ydre og indre rammer og afholder disse udgifter selv, har lejer ret til fradrag." Lovforslaget er imidlertid blevet gennemført i en sådan hast, at det ikke står helt klart, i hvilke situationer en lejer "har råderet" og "selv afholder udgiften". Individuel råderet Det står klart, at individuel råderet, hvor lejeren selv får udført arbejdet og selv finansierer det, er omfattet af forslaget. Kollektiv råderet og øvrige forbedringsarbejder På baggrund af skatteministerens besvarelse af spørgsmål 88 aftenen før forslagets vedtagelse, kan kollektiv råderet ikke antages at være omfattet af ordningen. Her beslutter den enkelte lejer selv at iværksætte arbejdet - f.eks. nyt køkken - ligesom lejeren selv betaler for forbedringen ved en huslejeforhøjelse, men det er afdelingen, der optager forbedringslånet. Det samme gælder "almindelige" forbedringsarbejder i afdelingen, hvor alle lejere i afdelingen får den samme forbedring og betaler for den via en huslejeforhøjelse. Vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelsesarbejder i afdelingen giver ikke lejerne ret til fradrag, ligesom lønudgifter til vicevært m.v. ikke kan fradrages, idet udgifterne ikke anses for afholdt direkte af lejeren. Udgifter, der afholdes af en indvendig vedligeholdelseskonto, er ikke omfattet, idet midlerne på kontoen ikke tilhører lejeren. Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse for lejerens regning efter fraflytning er ikke omfattet, idet det er en betingelse, at lejeren bebor lejemålet. Redegørelse: Fradraget gives for udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Der gælder følgende betingelser: Arbejdet skal udføres og betales i perioden fra den 1. juni 2011 til og med Fradraget gives til personer over 18 år, som har folkeregisteradresse i boligen på det tidspunkt, hvor ydelsen udføres. Arbejderne skal udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. Serviceopgaver kan også udføres af en person, der er 18 år og skattepligtig i Danmark. 3

4 Skattefradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune. Fradraget gives til personer, der er fyldt 18 år, og kan maksimalt udgøre kr. årligt pr. person. Arbejdet skal indberettes til SKAT på en måde, der fastsættes nærmere af SKAT. Til Orientering: Taget til efterretning. Meddelelse lægges på hjemmesiden! 4. Diverse meddelelser fra Landsbyggefonden. Redegørelse: Indberetning af ledige boliger pr. 1. juni 2011 LBF orienterer nr. 537 af 26. maj Antal ledige lejligheder pr. 1. maj Antallet af ledige lejligheder pr. 1. maj 2011 hos almene boligorganisationer er opgjort til Det er 112 flere end ved undersøgelsen pr. 1. april Af de ledige lejligheder pr. 1. maj 2011 er beliggende i 38 regionalt vanskeligt stillede kommuner. Region Syddanmark (607) 1,17 Middelfart ,31 Assens (3) 1,45 Faaborg-Midtfyn (1) 0,87 Kerteminde (5) 0,43 Nyborg ,42 Odense (54) 0,27 fortsat Svendborg (129) 3,35 Nordfyns ,72 Langeland ,86 Ærø ,70 Haderslev (57) 2,51 fortsat Billund ,52 Sønderborg (152) 2,82 Tønder (3) 2,02 Esbjerg (6) 0,12 Varde (7) 1,13 Vejen ,10 Aabenraa (17) 1,35 Fredericia (28) 0,88 Kolding (41) 1,57 Vejle (104) 1,74 Boligkontoret Fredericia har 20 ledige lejemål ud af de 60. Lejeledigheden er fordelt på afd. 300 med 10 afd. 400 med 8 og afd. 500 med 2. Til orientering: Taget til efterretning 4

5 5. Nyt Logo Redegørelse: På mødet vil Henrik Wæver fra IMAGE Consult tage en drøftelse vedr. nyt logo for Boligkontoret Fredericia. Indstilling: At medieudvalget bliver sat på opgaven sammen med Imagekonsult. Opgaven er at finde frem til et nyt logo et og forslag til et nyt navn for boligorganisationen Boligkontoret Fredericia. Et eventuelt skifte i navn og logo vil skulle godkendes på et repræsentantskabsmøde. 6. Balance år til dato for budget 2011 for hovedforeningen. Redegørelse: Fremlægges på mødet af regnskabschef Preben Lærche Indstilling: Fremlæggelse ved Regnskabschef Preben Lærche. 7. Benchmarking Redegørelse: Fremlægges på mødet af regnskabschef Preben Lærche Indstilling: Bilag fremlagt på mødet Beslutning: Taget til efterretning 8. Ledige lejemål hvad gør vi? Redegørelse: Forretningsudvalget er af den holdning, at der i fremtiden langt højere grad skal sætte fokus på kvalitet og i den forbindelse bør der allerede nu ske en opgradering af ledige boliger ved fraflytning. Køkken og bad har stor betydning for boligens daglige funktion, og begge rum bliver derfor i dag vægtet meget højt i en samlet vurdering af boligens brugsværdi. Det er forretningsudvalgets opfattelse, at det er nødvendigt at lægge vægt på opdatering af både køkken og baderum. Eksempelvis bør der monteres skabe med håndvask i badeværelserne i stedet for, at der alene er en håndvask, et spejl, en hylde med videre. Målsætningen for specielt de afdelinger med tomme boliger må være, at arbejde på, at give afdelingerne et økonomisk grundlag og incitament for en løbende standardforbedring, som over en årrække kan styrke afdelingernes konkurrenceevne. Det er bedre at boligorganisationen giver et tilskud til forbedringer end betaler afdelingernes tab ved lejeledighed. 5

6 fortsat Der bør udarbejdes en byggeteknisk helhedsplan / et idékatalog for vore afdelinger, som sammen med et 3-årigt gennemgribende bygningseftersyn og en årlige revidering af vedligeholdelsplanerne kan give et overblik over de problematikker og muligheder, som afdelingerne rummer, og dermed kan disse værktøjer indgå som grundlag for en langsigtet strategi for afdelingernes udvikling. Boligafdelingernes fremtidige udvikling er ikke kun afhængig af de enkelte bygningsdeles tekniske tilstand. Den er også afhængig af forandringer i samfundet. Dette gælder f.eks. de stigende krav til boligernes indretning og størrelse, som velstandsudviklingen har bevirket. Det er vigtigt at holde sig disse overordnede forhold for øje, når vedligeholdelsesopgaverne skal planlægges, da der kan træffes ubevidste valg, som efterfølgende låser afdelingernes funktioner i mange år fremover. Den byggetekniske helhedsplan vil skulle udarbejdes for at give afdelingsbestyrelserne et værktøj til at prioritere de kommende års forbedringsarbejder og organisationsbestyrelsen et værktøj til at kunne prioritere eventuel støtte fra trækningsret og dispositionsfond. Hvilket falder helt i tråd med tidligere drøftelser i DE gamle bestyrelser om en overordnet prioritering af vore støttemuligheder til afdelingerne. Forretningsudvalget er ligeledes af den opfattelse at der skal arbejdes med ændrede ordensreglementer vedr. husdyrhold, da vi helt sikkert bliver valgt fra når man søger en bolig hos os og øvrige boligorganisationer i Fredericia. Forslag til regler for husdyrhold 1. Der må kun holdes et husdyr pr. lejemål. Ved husdyr forstås hunde eller katte. Det er ikke tilladt at holde kamp-/muskelhunde eller blandinger heraf. (KUN RACEHUNDE?) 2. Ansøgning om husdyrhold sendes til administrationen som på baggrund xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3. Hunde skal føres i snor på bebyggelsens område, og skal føres i snor af en person, der har den fornødne kontrol over dyret. 4. Katte skal være indekatte, og være øremærkede. 5. Husdyrene skal bære registreringsskilt. Ved registrering skal der for hunde vises gyldig forsikring og vaccinationsattest, for katte skal der vises vaccination attest. 6. Bebyggelsens arealer må ikke tilsvines af husdyrene. Ejeren er forpligtet til at fjerne efterladenskaberne. 7. Dyrene må ikke genere ved hyppige og vedvarende støjen, eller på anden måde genere andre beboere. 8. Politivedtægten og hundelovens regler skal overholdes. 9. Overholdes ovenstående regler ikke, vil tilladelsen til husdyrhold kunne blive inddraget. 10. Hvis tilladelsen ophæves som nævnt under punkt 8 er lejeren forpligtet til senest 14 dage efter tilladelsens ophævelse, at sørge for at dyret fjernes. 6

7 Der gøres opmærksom på, at overtrædelse af reglerne for husdyrhold betragtes som misligholdelse af lejemålet, hvorfor lejemålet kan opsiges fra boligorganisationens side i henhold til regler i lov om leje af almen bolig. Beslutning: Bestyrelsen tog forretningsudvalget indstilling til efterretning og besluttede, at opgradere de tomme boliger så de fremstår med en højere kvalitet end i dag, alternativt at se på en mulighed for at få afdelinger med tomme lejemål til at beslutte husdyrhold med en hund eller en kat. I den forbindelse udarbejder administrationen et forslag til afdelingsmøderne hvor regler vedr. husdyrhold er administrativt håndterbart. En modernisering af de tomme boliger vil kunne opnå tilskud fra dispositionsfonden, såfremt afdelingen ikke selv kan løfte opgaven. 9. Projekter herunder nybyggeri og renoveringer Medborgerhuset Korskær Redegørelse: Projekteringen af Medborgerhuset arbejdes der fortsat på. Vi forventer at huset ryddes først i september måned. Vi arbejder i øjeblikket på et driftsbudget for huset. Beslutning: Taget til efterretning Aktivitetshuset i Sønderparken: Redegørelse: Licitation på Aktiviteshuset i Sønderparken viste en overskridelse på håndværksudgifterne på ca. kr. 2,5 millioner. Der bliver nu arbejdet på at finde besparelser i projektet. Indstilling: Der indstilles, at der i projektet ikke indarbejdes besparelser der går ud over den arkitektoniske udformning af huset og installationer der kan henføres til en energioptimering af bygningen. Det indstilles, at en overskridelse på kr. 2,5 millioner, ud over det allerede godkendte budget på ca. kr. 19,5 millioner godkendes og der ydes huslejebidrag fra dispositionsfonden til dækning af den øgede udgift. Finansiering af Aktivitetshuset i Sønderparken vil ske ved optagelse af et støttet lån på kr. 10 mio. kr. De resterende 12 millioner finansieres ved optagelse af et ustøttet lån i et dansk realkreditinstitut. Det samlede årlige tilskud fra dispositionsfonden kan først gøres endelig op når Landsbyggefondens huslejestøtte kroner er fordelt på afdelingerne. 7

8 Projekt på Sandahl Bakke: Redegørelse: Vi har fået en henvendelse fra Arkitekt og Ingeniørfirmaet DAI der meget gerne vil have os med på et projekt på Sandalbakke. Der vil kunne bygges 30 stk. to-plans boliger på Sandalhus grunden. DAI har ligeledes lavet et skitseforslag til en boligindretning hvor de harplaceret køkkenalrum og stue på første sal (inkl 2 altaner), hvorfra der er en fantastisk udsigt! Endvidere 2 værelser og badeværelse i stueplan, hvor der også er en mindre have. Der er stadig stort fælles grønt park-areal mod Lillebælt evt. med badebro og fælleshus. Boligerne kunne eventuelt opføres som Seniorboliger 50+ uden hjemmeboende børn. Indstilling: At der arbejdes videre med projektet og DAI med en forudsætning om No cur. no Pay Baldersgrunden: Redegørelse: Møde med Borgmester og ny udvalgsformand i august måned, hvor Edvin Steiness fra Seniorbo deltager sammen med formanden Lis Gregersen og direktør Finn Muus deltager. Beslutning: Taget til efterretning Afd 324 Ullerupdalvej. Bofællesskab Redegørelse: Notat fra Møde med Fredericia kommune d. 25. maj Børnehaven Arken Redegørelse: Der arbejdes på en ombygning af børnehaven Arken i et samarbejde med ID-arkitekterne. Beslutning vedr. ombygningen er godkendt af Andelsboligforeningens bestyrelse i

9 Nestlegården afd. 318 Redegørelse: Region Syddanmark har opsagt deres leje af bofællesskabet for psykisksyge i Nestlegården afd Direktør Finn Muus har torsdag den 23. juni møde med Fredericia Kommune vedr. en eventuel overtagelse af lejemålet. Beslutning: Taget til efterretning 10. Renovering og ombygning af administrationsbygningen Redegørelse: Notat fra møde med ID-arkitekterne og Rambøll den 25. maj Indstilling: At der arbejdes videre med en om og tilbygning af administrationen i et samarbejde med ID-Arkitekterne og der i den forbindelse arbejdes med en mindre ombygning af 1-sal. 11. Meddelelser fra formanden Redegørelse: Møde med Fredericia byråd den 2. maj 2011 Efter mødet med Fredericia byråd / kommune den 2. maj 2011 er der nu truffet en beslutning om, at der i første omgang skal afholdes et forberedende møde på embedsmandsplan, hvor et oplæg til fremtidige møders form og indhold skal diskuteres. Det er Borgmester Thomas Bankes holdning, at der i et samarbejde med Boligorganisationerne i Fredericia skal udarbejdes en boligpolitik der såvel tager hensyn til et samarbejde om fleksible udlejningsregler som renoveringer og nybyggeri. Mødet hvor direktionen for Fredericia kommune deltager med vores direktion var aftalt til den 9. juni men er nu udsat til den 30. august BL s repræsentantskabsmøde den 8. juni 2011 Den 8. juni afholdt Boligselskabernes Landsforening Repræsentantskabsmøde i Odense. Fra Boligkontoret Fredericia deltog Lis Gregersen Flemming Nis Lorenzen Else-Marie Gøhns Bent Klindt Andersen og Finn Muus. Efter en god og inspirerende beretning fra formanden blev en ny handlingsplan for BL drøftet og besluttet. Handlingsplanen indeholder : Arbejde for, at det historisk høje niveau for renoveringer støttet af Landsbyggefonden omsættes i innovative og fremsynede fornyelser 9

10 fortsat Arbejde for, et tæt samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer blandt andet som led i styringsdialogen, så der opnås de bedst mulige effekter af det boligsociale arbejde Arbejde for, at prioriteringerne i nybyggeriet alene sker ud fra totaløkonomiske principper og ikke forvridende restriktioner som maksimumbeløbet Arbejde for, at der sættes samfundsmæssigt fokus på problemerne med tomme boliger, og antallet nedbringes Arbejde for, at den såkaldte udfordringsret udnyttes til at skabe mere fleksible rammer for både helhedsplaner, renoveringer og nybyggeriet. I boligpakken blev det videreført, at Landsbyggefonden skal finansiere en fjerdedel af de statslige udgifter i forbindelse med byggeri af almene boliger. Det er yderst problematisk, hvilket BL også skal markere klart i det kommende år. Alle midler i Landsbyggefonden skal reserveres til at udvikle boligområderne. BL vil arbejde for, at Landsbyggefonden ikke skal finansiere en del af statens udgifter til nybyggeri. På mødet blev Næstformand Vini Hansen genvalgt. Almene Boligdage den september i Bellacenteret II forbindelse med de Almene Boligdage i København har vi aftalt fælles transport sammen med BOVIA Kolding. Det betyder at vi bliver afhentet af en bus på Vesterbrogade den 2. september kl. ca hvorefter vi forventer at ankomme i Bella Centeret / hotellet kl. ca Når vi skal hjem den 3. september bliver vi afhentet kl (Hvis vi er færdige) ellers venter bussen på os. Vi er 19 tilmeldte fra Boligkontoret Fredericia og 10 fra BOVIA i Kolding. Præsentation af vinderforslaget i arkitektkonkurrencen for Sønderparken og Korskærparken den 20. juni Den 20. juni præsenterede Århus arkitekterne deres vinderforslag til et forslag for Korskærparken og Sønderparken. Dommerkomiteen, som fra Boligkontoret Fredericia bestod af Lis Gregersen Edvin Steiness Anne-Dorthe Tuemose og Finn Muus valgte efter en lang dag den 10. maj, sammen med boli.nu - Århus arkitekterne a/s som vindere. Århus arkitekterne a/s havde sammen med Sahl, DAI og Kristine Jensens tegnestue valgt at fremlægge et projekt hvor man havde prioriteret en enkelhed i helhedsplanerne, og i den forbindelse var de fremkommet med realistiske byggetekniske løsninger men også 10

11 med nogle gode løsninger for boligernes indretning. Et Projekt som på bedste vis - viser muligheder og en inspiration til hvorledes projektet kan gennemføres. Ventelisten Redegørelse: Vi har fra en beboer fået en henvendelse / klage vedr. vor venteliste. Beboeren finder det, kort fortalt, forkert at man ikke kan fastholde sin plads på ventelisten, hvorfor man den ene dag kan stå nr. 1 og den næste dag kan stå længere nede på ventelisten. Beboeren kan på den måde ikke se det nytter noget at stå på ventelisten. Direktør Finn Muus har via mail svaret beboeren og forklaret hvorledes vores lov bestemte venteliste fungerer. Som loven er nu, er det den med den laveste Anciennitet der står nr. 1. på ventelisten. Der kan, som beboeren har konstateret, ske en ændring hen over natten, såfremt en eller flere beboere med en lave Anciennitet bliver skrevet på ventelisten. Beslutningen: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Fødselsdage: Der har siden vi var samlet sidst været en rund og en halvrund fødselsdag. Jimmy Andersen fyldte den 8. juni 50 år sammen dag som jeg fyldte 65 år. Et stort tillykke til Jimmy. Blandt personalet er fuldmægtig Gitte Madsen og inspektør Jør Brynaa fyldt 50 år. Inspektør Vagn Larsen fylder mandag den 27. juni 60 år. Tillykke til dem! 12. Administrativt nyt til orientering / beslutning Redegørelse: Udskiftning af Server Vores server er nu tjenlig til udskiftning og afskrevet. Som tidligere drøftet i de enkelte bestyrelser fra før 1. januar 2011, foreslår vi nu, at vi kobles op på den nye fællesserver som står hos Østerbo i Vejle. Den nye server vil give os en mulighed for at yde en bedre service på ikke mindst Outlook Web da det enkelte bestyrelsesmedlem kan kobles direkte på serveren. Udgift ca. kr Eventuelt kunne vi med fordel gå over på det lønsystem der ligger på serveren hvorefter der vil være en lille ekstraudgift. Ny server kan forventes implementeret i september måned. Indstilling: At bestyrelsen godkender udskiftningen med en udgift på kr. ca og i den sammenhæng den foreslåede fælleserver med Østerbo, Bovia, Fællesbo.. 11

12 Seniorordning Redegørelse: Varmemestrene har foreslået, at seniorordningen ændres fra de 50 år til 60 år og at der i den forbindelse alene gives en godkendelser når der kan fremvises dokumentation for en lidelse. Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at overenskomstudvalget mødes med direktionen og mere indgående drøfter mulighederne for en ændret aftale. Bestyrelsen ønsker et notat med en opgørelse af de med seniorordningen forbundne udgifter. Finn indkalder til møde i august måned. 13. Lukkede sager Gennemgang af processen for den organisatoriske handleplan for den videre organisering af administrationen i Boligkontoret Fredericia. Ansættelse af en EGU varmemester elev. Uddannelsen varer normalt 2 år med uger på skole primært om vinteren. Elevlønnen de første 12 måneder er pr. 1. marts 2011 (iht. Overenskomst for ejendomsservice ) 9649,11 kr/mdr. 9649,11/160,33 = 60,18 kr/time. 60,18 30,00 kr. i lønrefussion pr. time = 30,18 kr/time. Lønudgiften er i de første 7 måneder 4838,76 kr/mdr. Vi forpligter os til i første omgang at ansætte Alex i min. 7 mdr. dog spørges der om, det er muligt at lave en 1 årig aftale? 7 måneder koster: 7x4838,76 = ,32 kr. skal vi lave en 1 årig kontrakt er det + 5x9649,11= 48245,55 = 82116,87 kr. minus perioden hvor han er på skole dvs. mellem 10 og 20 uger. Under skoleophold er lønudgiften udgiftsneutral. Beslutning: Bestyrelsen godkendte oplægget med ansættelse af Alex Vibholm Christensen vil i Egu lære som gartnermedhjælper / varmemester. Udgiften dækkes af dispositionsfonden. 14. Tilbagemeldinger fra udvalgene Redegørelse: a) Energiudvalget / ved Verner Zachariassen b) Medie udvalget / Bladudvalget / ved Torsten Mørck c) Seniorboudvalget / Ved Edvin Steiness d) Sammenlægningsudvalget / Ved Lis Gregersen e) Forvaltningsrevisionsudvalget / Ved Anker Warncke 12

13 fortsat f) Kursusudvalget / Ved næstformanden for udvalget Lone Jensen Beslutning: Bestyrelsen tog en redegørelse fra udvalgene til efterretning 15. Godkendelse af forsøg med ændrede samarbejdsformer for afdelingsbestyrelserne. Redegørelse: Boligkontoret Fredericia har med baggrund i en opfordring fra Boligselskabernes Landsforenings Kreds 7, valgt at sætte fokus på beboerdemokratiets vilkår og muligheder. Bestyrelsen ønsker at gøre brug af afdelingsbestyrelsernes viden og indsigt i forhold til et pilotprojekt hvor vi vil se på nye muligheder i samarbejdet. Der er den 25. maj holdt møde med afd. 220 og 218. I mødet deltog formand og næstformand for organisationsbestyrelsen, Lis Gregersen og Flemming Nis Lorenze samt direktør Finn Muus og inspektør Stefan Weihrauch. Udviklingen af beboerdemokratiet bør ske i en proces, hvor de beboervalgte begynder at se på deres arbejde med nye øjne og det skal være med til at nedbryde barrierer, der fastholder beboerdemokratiet i en gammel tidsånd. Idéudviklingen og fornyelsen skal komme nedefra. Udviklingen skal skabe gejst og ny motivation. Beboerdemokratiet står i dag over for store udfordringer. Tidligere var det nok at kende loven om almene boliger og at komme på kursus for at lære at gennemføre et afdelingsmøde. I dag handler det også om at kunne tiltrække de nye generationer af beboere, at udvikle beboerdemokratiets arbejdsform og at kunne håndtere kulturel integration. Udvikling af beboerdemokratiet starter med at øge støtten til de beboerdemokrater, der gør et kæmpe stykke arbejde i vore boligområderne. De har brug for mere viden, ny inspiration, nye kurser og kompetencer. Følgende blev drøftet: Hvad får folk til at gå ind i beboerdemokratiet? Hvilke forhindringer er der, når nye medlemmer skal rekrutteres? Hvordan kan vi styrke rekrutteringen og arbejdet i afdelingsbestyrelsen Indstilling: Det indstilles, at der som et forsøg som skal løbe i et år, afsættes kr fra dispositionsfonden. Pengene skal bruges til indkøb af IPAD s samt forbrug. Der vil løbende i processen blive givet en orientering til bestyrelsen samt en afsluttende rapport og anbefalinger. 13

14 16. Eventuelt Redegørelse: Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 24. august kl Anker Warncke har her forlods meldt afbud til bestyrelsesmødet. Bent Klindt Andersen gjorde opmærksom på, at vor hjemmeside mangler en opdatering af filer med vort blad Lejligheden. Beslutning: Taget til efterretning Lis Gregersen Flemming Lorenzen Finn Muus Formand Næstformand Direktør 14

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 3. oktober 2012, kl. 18.30, På Hotel KronPrinds Frederik Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

1514 - Solceller: 20 MW pulje for forhøjet støtte til salg til nettet

1514 - Solceller: 20 MW pulje for forhøjet støtte til salg til nettet BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 25. februar 2015, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Tirsdag den 20. december 2011, kl. 18.30 på Hotel Kronprinds Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen,

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24.. august 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 9. oktober 2013, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014 402 Boligkontoret Fredericia Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 16. august 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014 219 Boligkontoret Fredericia Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Fra Bestyrelsen Nr. 7 juli 2011 Lathyrusvej & Vinderød Enghavevej Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere 12-07-2011 Det store kattetoilet er fjernet. Nyt

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Referat Kolstrup Boligforening Onsdag den 18.06.2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa

Referat Kolstrup Boligforening Onsdag den 18.06.2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Referat Onsdag den 18.06.2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 1 Godkendelse af protokol...3 1.1 Bestyrelsesmøde den 14.04.2014 fælles med AAAB...3 1.2 Fremlæggelse

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

-109- VARDE BOLIG ADMINISTRATION REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Onsdag, den 18. februar 2015, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde.

-109- VARDE BOLIG ADMINISTRATION REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Onsdag, den 18. februar 2015, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. -109- VARDE BOLIG ADMINISTRATION REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Onsdag, den 18. februar 2015, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. Varde, den 18. februar 2015 Indkaldt til mødet: Bestyrelsen: Formand Aage

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere