BOLIGKONTORET FREDERICIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGKONTORET FREDERICIA"

Transkript

1 BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. juni 2011, kl på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen, Verner Zachariassen, Poul Erik Poulsen, Bent Klindt Andersen, Solveig Damkjær, Else-Marie Gøhns, Edvin Steiness, Jonna Hansen, Jørgen Andersen, Gitte Christiansen, Torsten Mørck, Kirsten Sørensen, Jimmy Andersen, Anker Warncke, Jytte Matthiesen, Connie Lauridsen,Lone Jensen, Lone Löyche, Allan Deluga, Preben Lærche og Finn Muus. Afbud: Gitte Christiansen og Allan Deluga Dagsorden til bestyrelsesmøde 1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde d. 6. april Indstilling: Til godkendelse. Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 6. april 2. Godkendelse af referater fra repræsentantskabsmøde d. 5. maj. Herunder en evaluering af mødet. Indstilling: Til godkendelse og drøftelse Beslutning: Referatet blev godkendt. Bestyrelsen fandt at det havde været et godt gennemført og planlagt repræsentantskabsmøde som på alle måder stod til en gentagelse næste år. 3. Diverse informationer fra BL Redegørelse: Formanden har bedt om en gennemgang af BL meddelelser nr og Bidrag til arbejdskapital og henlæggelse til dispositionsfond Efter 36 i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om drift af almene boliger m.v. med senere ændringer, kan boligorganisationen beslutte, at 1

2 fortsat afdelinger skal indbetale bidrag til arbejdskapitalen. Bidraget kan højst udgøre 144 kr. pr. lejemålsenhed indtil arbejdskapitalen i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør kr. Af 40 i samme bekendtgørelse fremgår, at henlæggelser til dispositionsfonden årligt skal udgøre 216 kr. pr. lejemålsenhed, indtil dispositionsfonden for boligorganisationen som helhed i likvide midler beløber sig til kr. pr. lejemålsenhed. De nævnte beløb reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks med pristallet for april måned 2009 som basis. Reguleringen foretages én gang årligt, første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter offentliggørelsen af pristallet for april måned. Nettoprisindekset for april 2011 er opgjort til 128,3. Bidraget til arbejdskapitalen kan derfor højst være 151 kr. pr. lejemålsenhed i det nærmest følgende regnskabsår, der følger efter offentliggørelsen af pristallet for april måned 2011, indtil arbejdskapitalen i alt beløber sig til kr. pr. lejemålsenhed. Tilsvarende skal der henlægges 227 kr., hverken mere eller mindre til dispositionsfonden pr. lejemålsenhed i det nærmest følgende regnskabsår efter offentliggørelsen af pristallet, indtil der samlet er henlagt kr. pr. lejemålsenhed. Redegørelse: Vi har i dag omkring 50,7 millioner i egenkapital bestående af 30,2 millioner på Dispositonsfonden og 20,5 millioner i arbejdskapital. Med lejemålsenheder svarer det til, at vi i forhold til dispositionsfonden har kr (kr ) pr. lejemålsenhed. Med lejemål udgør Arbejdskapitalen kr (kr ) pr. lejemålsenhed. Selv om vi på nuværende tidspunkt er langt over de beløb som er kriteriet for hvornår vi skal opkræve bidrag til dispositionsfonden, kan det ikke afvises at der med de mange projekter der er i støbeskeen, igen skal ske en opkrævning til dispositionsfonden. Beslutning: Taget til efterretning Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet - L 208 Folketinget har d.d. vedtaget L 208. Med forslaget indføres som et forsøg et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til istandsættelse i hjemmet. Ordningen omfatter desuden serviceopgaver som rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. Formålet med forslaget er at lette familiernes travle hverdag, at skabe arbejdspladser og veksle sort arbejde til hvidt arbejde. Det fremgår af forslaget, at ordningen omfatter personer i både ejer- og lejeboliger - men i realiteten får lejerne ikke de samme fordele som ejerne, når det gælder istandsættelse i hjemmet. Der gælder følgende betingelser for ordningen: Fradraget gives for udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Arbejdet skal udføres og betales i perioden fra den 1. juni 2011 til og med Fradraget gives til personer over 18 år, som har folkeregisteradresse i boligen på det tidspunkt, hvor ydelsen udføres. 2

3 fortsat Arbejderne skal udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. Serviceopgaver kan også udføres af en person, der er 18 år og skattepligtig i Danmark. Skattefradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune. Fradraget gives til personer, der er fyldt 18 år, og kan maksimalt udgøre kr. årligt pr. person. Arbejdet skal indberettes til SKAT på en måde, der fastsættes nærmere af SKAT. Det er fremgået af skatteministerens tilkendegivelser under behandlingen, at "i den udstrækning en lejer ifølge sin lejeaftale har råderet i forhold til at vedligeholde eller forbedre lejeboligens ydre og indre rammer og afholder disse udgifter selv, har lejer ret til fradrag." Lovforslaget er imidlertid blevet gennemført i en sådan hast, at det ikke står helt klart, i hvilke situationer en lejer "har råderet" og "selv afholder udgiften". Individuel råderet Det står klart, at individuel råderet, hvor lejeren selv får udført arbejdet og selv finansierer det, er omfattet af forslaget. Kollektiv råderet og øvrige forbedringsarbejder På baggrund af skatteministerens besvarelse af spørgsmål 88 aftenen før forslagets vedtagelse, kan kollektiv råderet ikke antages at være omfattet af ordningen. Her beslutter den enkelte lejer selv at iværksætte arbejdet - f.eks. nyt køkken - ligesom lejeren selv betaler for forbedringen ved en huslejeforhøjelse, men det er afdelingen, der optager forbedringslånet. Det samme gælder "almindelige" forbedringsarbejder i afdelingen, hvor alle lejere i afdelingen får den samme forbedring og betaler for den via en huslejeforhøjelse. Vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelsesarbejder i afdelingen giver ikke lejerne ret til fradrag, ligesom lønudgifter til vicevært m.v. ikke kan fradrages, idet udgifterne ikke anses for afholdt direkte af lejeren. Udgifter, der afholdes af en indvendig vedligeholdelseskonto, er ikke omfattet, idet midlerne på kontoen ikke tilhører lejeren. Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse for lejerens regning efter fraflytning er ikke omfattet, idet det er en betingelse, at lejeren bebor lejemålet. Redegørelse: Fradraget gives for udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Der gælder følgende betingelser: Arbejdet skal udføres og betales i perioden fra den 1. juni 2011 til og med Fradraget gives til personer over 18 år, som har folkeregisteradresse i boligen på det tidspunkt, hvor ydelsen udføres. Arbejderne skal udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. Serviceopgaver kan også udføres af en person, der er 18 år og skattepligtig i Danmark. 3

4 Skattefradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune. Fradraget gives til personer, der er fyldt 18 år, og kan maksimalt udgøre kr. årligt pr. person. Arbejdet skal indberettes til SKAT på en måde, der fastsættes nærmere af SKAT. Til Orientering: Taget til efterretning. Meddelelse lægges på hjemmesiden! 4. Diverse meddelelser fra Landsbyggefonden. Redegørelse: Indberetning af ledige boliger pr. 1. juni 2011 LBF orienterer nr. 537 af 26. maj Antal ledige lejligheder pr. 1. maj Antallet af ledige lejligheder pr. 1. maj 2011 hos almene boligorganisationer er opgjort til Det er 112 flere end ved undersøgelsen pr. 1. april Af de ledige lejligheder pr. 1. maj 2011 er beliggende i 38 regionalt vanskeligt stillede kommuner. Region Syddanmark (607) 1,17 Middelfart ,31 Assens (3) 1,45 Faaborg-Midtfyn (1) 0,87 Kerteminde (5) 0,43 Nyborg ,42 Odense (54) 0,27 fortsat Svendborg (129) 3,35 Nordfyns ,72 Langeland ,86 Ærø ,70 Haderslev (57) 2,51 fortsat Billund ,52 Sønderborg (152) 2,82 Tønder (3) 2,02 Esbjerg (6) 0,12 Varde (7) 1,13 Vejen ,10 Aabenraa (17) 1,35 Fredericia (28) 0,88 Kolding (41) 1,57 Vejle (104) 1,74 Boligkontoret Fredericia har 20 ledige lejemål ud af de 60. Lejeledigheden er fordelt på afd. 300 med 10 afd. 400 med 8 og afd. 500 med 2. Til orientering: Taget til efterretning 4

5 5. Nyt Logo Redegørelse: På mødet vil Henrik Wæver fra IMAGE Consult tage en drøftelse vedr. nyt logo for Boligkontoret Fredericia. Indstilling: At medieudvalget bliver sat på opgaven sammen med Imagekonsult. Opgaven er at finde frem til et nyt logo et og forslag til et nyt navn for boligorganisationen Boligkontoret Fredericia. Et eventuelt skifte i navn og logo vil skulle godkendes på et repræsentantskabsmøde. 6. Balance år til dato for budget 2011 for hovedforeningen. Redegørelse: Fremlægges på mødet af regnskabschef Preben Lærche Indstilling: Fremlæggelse ved Regnskabschef Preben Lærche. 7. Benchmarking Redegørelse: Fremlægges på mødet af regnskabschef Preben Lærche Indstilling: Bilag fremlagt på mødet Beslutning: Taget til efterretning 8. Ledige lejemål hvad gør vi? Redegørelse: Forretningsudvalget er af den holdning, at der i fremtiden langt højere grad skal sætte fokus på kvalitet og i den forbindelse bør der allerede nu ske en opgradering af ledige boliger ved fraflytning. Køkken og bad har stor betydning for boligens daglige funktion, og begge rum bliver derfor i dag vægtet meget højt i en samlet vurdering af boligens brugsværdi. Det er forretningsudvalgets opfattelse, at det er nødvendigt at lægge vægt på opdatering af både køkken og baderum. Eksempelvis bør der monteres skabe med håndvask i badeværelserne i stedet for, at der alene er en håndvask, et spejl, en hylde med videre. Målsætningen for specielt de afdelinger med tomme boliger må være, at arbejde på, at give afdelingerne et økonomisk grundlag og incitament for en løbende standardforbedring, som over en årrække kan styrke afdelingernes konkurrenceevne. Det er bedre at boligorganisationen giver et tilskud til forbedringer end betaler afdelingernes tab ved lejeledighed. 5

6 fortsat Der bør udarbejdes en byggeteknisk helhedsplan / et idékatalog for vore afdelinger, som sammen med et 3-årigt gennemgribende bygningseftersyn og en årlige revidering af vedligeholdelsplanerne kan give et overblik over de problematikker og muligheder, som afdelingerne rummer, og dermed kan disse værktøjer indgå som grundlag for en langsigtet strategi for afdelingernes udvikling. Boligafdelingernes fremtidige udvikling er ikke kun afhængig af de enkelte bygningsdeles tekniske tilstand. Den er også afhængig af forandringer i samfundet. Dette gælder f.eks. de stigende krav til boligernes indretning og størrelse, som velstandsudviklingen har bevirket. Det er vigtigt at holde sig disse overordnede forhold for øje, når vedligeholdelsesopgaverne skal planlægges, da der kan træffes ubevidste valg, som efterfølgende låser afdelingernes funktioner i mange år fremover. Den byggetekniske helhedsplan vil skulle udarbejdes for at give afdelingsbestyrelserne et værktøj til at prioritere de kommende års forbedringsarbejder og organisationsbestyrelsen et værktøj til at kunne prioritere eventuel støtte fra trækningsret og dispositionsfond. Hvilket falder helt i tråd med tidligere drøftelser i DE gamle bestyrelser om en overordnet prioritering af vore støttemuligheder til afdelingerne. Forretningsudvalget er ligeledes af den opfattelse at der skal arbejdes med ændrede ordensreglementer vedr. husdyrhold, da vi helt sikkert bliver valgt fra når man søger en bolig hos os og øvrige boligorganisationer i Fredericia. Forslag til regler for husdyrhold 1. Der må kun holdes et husdyr pr. lejemål. Ved husdyr forstås hunde eller katte. Det er ikke tilladt at holde kamp-/muskelhunde eller blandinger heraf. (KUN RACEHUNDE?) 2. Ansøgning om husdyrhold sendes til administrationen som på baggrund xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3. Hunde skal føres i snor på bebyggelsens område, og skal føres i snor af en person, der har den fornødne kontrol over dyret. 4. Katte skal være indekatte, og være øremærkede. 5. Husdyrene skal bære registreringsskilt. Ved registrering skal der for hunde vises gyldig forsikring og vaccinationsattest, for katte skal der vises vaccination attest. 6. Bebyggelsens arealer må ikke tilsvines af husdyrene. Ejeren er forpligtet til at fjerne efterladenskaberne. 7. Dyrene må ikke genere ved hyppige og vedvarende støjen, eller på anden måde genere andre beboere. 8. Politivedtægten og hundelovens regler skal overholdes. 9. Overholdes ovenstående regler ikke, vil tilladelsen til husdyrhold kunne blive inddraget. 10. Hvis tilladelsen ophæves som nævnt under punkt 8 er lejeren forpligtet til senest 14 dage efter tilladelsens ophævelse, at sørge for at dyret fjernes. 6

7 Der gøres opmærksom på, at overtrædelse af reglerne for husdyrhold betragtes som misligholdelse af lejemålet, hvorfor lejemålet kan opsiges fra boligorganisationens side i henhold til regler i lov om leje af almen bolig. Beslutning: Bestyrelsen tog forretningsudvalget indstilling til efterretning og besluttede, at opgradere de tomme boliger så de fremstår med en højere kvalitet end i dag, alternativt at se på en mulighed for at få afdelinger med tomme lejemål til at beslutte husdyrhold med en hund eller en kat. I den forbindelse udarbejder administrationen et forslag til afdelingsmøderne hvor regler vedr. husdyrhold er administrativt håndterbart. En modernisering af de tomme boliger vil kunne opnå tilskud fra dispositionsfonden, såfremt afdelingen ikke selv kan løfte opgaven. 9. Projekter herunder nybyggeri og renoveringer Medborgerhuset Korskær Redegørelse: Projekteringen af Medborgerhuset arbejdes der fortsat på. Vi forventer at huset ryddes først i september måned. Vi arbejder i øjeblikket på et driftsbudget for huset. Beslutning: Taget til efterretning Aktivitetshuset i Sønderparken: Redegørelse: Licitation på Aktiviteshuset i Sønderparken viste en overskridelse på håndværksudgifterne på ca. kr. 2,5 millioner. Der bliver nu arbejdet på at finde besparelser i projektet. Indstilling: Der indstilles, at der i projektet ikke indarbejdes besparelser der går ud over den arkitektoniske udformning af huset og installationer der kan henføres til en energioptimering af bygningen. Det indstilles, at en overskridelse på kr. 2,5 millioner, ud over det allerede godkendte budget på ca. kr. 19,5 millioner godkendes og der ydes huslejebidrag fra dispositionsfonden til dækning af den øgede udgift. Finansiering af Aktivitetshuset i Sønderparken vil ske ved optagelse af et støttet lån på kr. 10 mio. kr. De resterende 12 millioner finansieres ved optagelse af et ustøttet lån i et dansk realkreditinstitut. Det samlede årlige tilskud fra dispositionsfonden kan først gøres endelig op når Landsbyggefondens huslejestøtte kroner er fordelt på afdelingerne. 7

8 Projekt på Sandahl Bakke: Redegørelse: Vi har fået en henvendelse fra Arkitekt og Ingeniørfirmaet DAI der meget gerne vil have os med på et projekt på Sandalbakke. Der vil kunne bygges 30 stk. to-plans boliger på Sandalhus grunden. DAI har ligeledes lavet et skitseforslag til en boligindretning hvor de harplaceret køkkenalrum og stue på første sal (inkl 2 altaner), hvorfra der er en fantastisk udsigt! Endvidere 2 værelser og badeværelse i stueplan, hvor der også er en mindre have. Der er stadig stort fælles grønt park-areal mod Lillebælt evt. med badebro og fælleshus. Boligerne kunne eventuelt opføres som Seniorboliger 50+ uden hjemmeboende børn. Indstilling: At der arbejdes videre med projektet og DAI med en forudsætning om No cur. no Pay Baldersgrunden: Redegørelse: Møde med Borgmester og ny udvalgsformand i august måned, hvor Edvin Steiness fra Seniorbo deltager sammen med formanden Lis Gregersen og direktør Finn Muus deltager. Beslutning: Taget til efterretning Afd 324 Ullerupdalvej. Bofællesskab Redegørelse: Notat fra Møde med Fredericia kommune d. 25. maj Børnehaven Arken Redegørelse: Der arbejdes på en ombygning af børnehaven Arken i et samarbejde med ID-arkitekterne. Beslutning vedr. ombygningen er godkendt af Andelsboligforeningens bestyrelse i

9 Nestlegården afd. 318 Redegørelse: Region Syddanmark har opsagt deres leje af bofællesskabet for psykisksyge i Nestlegården afd Direktør Finn Muus har torsdag den 23. juni møde med Fredericia Kommune vedr. en eventuel overtagelse af lejemålet. Beslutning: Taget til efterretning 10. Renovering og ombygning af administrationsbygningen Redegørelse: Notat fra møde med ID-arkitekterne og Rambøll den 25. maj Indstilling: At der arbejdes videre med en om og tilbygning af administrationen i et samarbejde med ID-Arkitekterne og der i den forbindelse arbejdes med en mindre ombygning af 1-sal. 11. Meddelelser fra formanden Redegørelse: Møde med Fredericia byråd den 2. maj 2011 Efter mødet med Fredericia byråd / kommune den 2. maj 2011 er der nu truffet en beslutning om, at der i første omgang skal afholdes et forberedende møde på embedsmandsplan, hvor et oplæg til fremtidige møders form og indhold skal diskuteres. Det er Borgmester Thomas Bankes holdning, at der i et samarbejde med Boligorganisationerne i Fredericia skal udarbejdes en boligpolitik der såvel tager hensyn til et samarbejde om fleksible udlejningsregler som renoveringer og nybyggeri. Mødet hvor direktionen for Fredericia kommune deltager med vores direktion var aftalt til den 9. juni men er nu udsat til den 30. august BL s repræsentantskabsmøde den 8. juni 2011 Den 8. juni afholdt Boligselskabernes Landsforening Repræsentantskabsmøde i Odense. Fra Boligkontoret Fredericia deltog Lis Gregersen Flemming Nis Lorenzen Else-Marie Gøhns Bent Klindt Andersen og Finn Muus. Efter en god og inspirerende beretning fra formanden blev en ny handlingsplan for BL drøftet og besluttet. Handlingsplanen indeholder : Arbejde for, at det historisk høje niveau for renoveringer støttet af Landsbyggefonden omsættes i innovative og fremsynede fornyelser 9

10 fortsat Arbejde for, et tæt samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer blandt andet som led i styringsdialogen, så der opnås de bedst mulige effekter af det boligsociale arbejde Arbejde for, at prioriteringerne i nybyggeriet alene sker ud fra totaløkonomiske principper og ikke forvridende restriktioner som maksimumbeløbet Arbejde for, at der sættes samfundsmæssigt fokus på problemerne med tomme boliger, og antallet nedbringes Arbejde for, at den såkaldte udfordringsret udnyttes til at skabe mere fleksible rammer for både helhedsplaner, renoveringer og nybyggeriet. I boligpakken blev det videreført, at Landsbyggefonden skal finansiere en fjerdedel af de statslige udgifter i forbindelse med byggeri af almene boliger. Det er yderst problematisk, hvilket BL også skal markere klart i det kommende år. Alle midler i Landsbyggefonden skal reserveres til at udvikle boligområderne. BL vil arbejde for, at Landsbyggefonden ikke skal finansiere en del af statens udgifter til nybyggeri. På mødet blev Næstformand Vini Hansen genvalgt. Almene Boligdage den september i Bellacenteret II forbindelse med de Almene Boligdage i København har vi aftalt fælles transport sammen med BOVIA Kolding. Det betyder at vi bliver afhentet af en bus på Vesterbrogade den 2. september kl. ca hvorefter vi forventer at ankomme i Bella Centeret / hotellet kl. ca Når vi skal hjem den 3. september bliver vi afhentet kl (Hvis vi er færdige) ellers venter bussen på os. Vi er 19 tilmeldte fra Boligkontoret Fredericia og 10 fra BOVIA i Kolding. Præsentation af vinderforslaget i arkitektkonkurrencen for Sønderparken og Korskærparken den 20. juni Den 20. juni præsenterede Århus arkitekterne deres vinderforslag til et forslag for Korskærparken og Sønderparken. Dommerkomiteen, som fra Boligkontoret Fredericia bestod af Lis Gregersen Edvin Steiness Anne-Dorthe Tuemose og Finn Muus valgte efter en lang dag den 10. maj, sammen med boli.nu - Århus arkitekterne a/s som vindere. Århus arkitekterne a/s havde sammen med Sahl, DAI og Kristine Jensens tegnestue valgt at fremlægge et projekt hvor man havde prioriteret en enkelhed i helhedsplanerne, og i den forbindelse var de fremkommet med realistiske byggetekniske løsninger men også 10

11 med nogle gode løsninger for boligernes indretning. Et Projekt som på bedste vis - viser muligheder og en inspiration til hvorledes projektet kan gennemføres. Ventelisten Redegørelse: Vi har fra en beboer fået en henvendelse / klage vedr. vor venteliste. Beboeren finder det, kort fortalt, forkert at man ikke kan fastholde sin plads på ventelisten, hvorfor man den ene dag kan stå nr. 1 og den næste dag kan stå længere nede på ventelisten. Beboeren kan på den måde ikke se det nytter noget at stå på ventelisten. Direktør Finn Muus har via mail svaret beboeren og forklaret hvorledes vores lov bestemte venteliste fungerer. Som loven er nu, er det den med den laveste Anciennitet der står nr. 1. på ventelisten. Der kan, som beboeren har konstateret, ske en ændring hen over natten, såfremt en eller flere beboere med en lave Anciennitet bliver skrevet på ventelisten. Beslutningen: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Fødselsdage: Der har siden vi var samlet sidst været en rund og en halvrund fødselsdag. Jimmy Andersen fyldte den 8. juni 50 år sammen dag som jeg fyldte 65 år. Et stort tillykke til Jimmy. Blandt personalet er fuldmægtig Gitte Madsen og inspektør Jør Brynaa fyldt 50 år. Inspektør Vagn Larsen fylder mandag den 27. juni 60 år. Tillykke til dem! 12. Administrativt nyt til orientering / beslutning Redegørelse: Udskiftning af Server Vores server er nu tjenlig til udskiftning og afskrevet. Som tidligere drøftet i de enkelte bestyrelser fra før 1. januar 2011, foreslår vi nu, at vi kobles op på den nye fællesserver som står hos Østerbo i Vejle. Den nye server vil give os en mulighed for at yde en bedre service på ikke mindst Outlook Web da det enkelte bestyrelsesmedlem kan kobles direkte på serveren. Udgift ca. kr Eventuelt kunne vi med fordel gå over på det lønsystem der ligger på serveren hvorefter der vil være en lille ekstraudgift. Ny server kan forventes implementeret i september måned. Indstilling: At bestyrelsen godkender udskiftningen med en udgift på kr. ca og i den sammenhæng den foreslåede fælleserver med Østerbo, Bovia, Fællesbo.. 11

12 Seniorordning Redegørelse: Varmemestrene har foreslået, at seniorordningen ændres fra de 50 år til 60 år og at der i den forbindelse alene gives en godkendelser når der kan fremvises dokumentation for en lidelse. Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at overenskomstudvalget mødes med direktionen og mere indgående drøfter mulighederne for en ændret aftale. Bestyrelsen ønsker et notat med en opgørelse af de med seniorordningen forbundne udgifter. Finn indkalder til møde i august måned. 13. Lukkede sager Gennemgang af processen for den organisatoriske handleplan for den videre organisering af administrationen i Boligkontoret Fredericia. Ansættelse af en EGU varmemester elev. Uddannelsen varer normalt 2 år med uger på skole primært om vinteren. Elevlønnen de første 12 måneder er pr. 1. marts 2011 (iht. Overenskomst for ejendomsservice ) 9649,11 kr/mdr. 9649,11/160,33 = 60,18 kr/time. 60,18 30,00 kr. i lønrefussion pr. time = 30,18 kr/time. Lønudgiften er i de første 7 måneder 4838,76 kr/mdr. Vi forpligter os til i første omgang at ansætte Alex i min. 7 mdr. dog spørges der om, det er muligt at lave en 1 årig aftale? 7 måneder koster: 7x4838,76 = ,32 kr. skal vi lave en 1 årig kontrakt er det + 5x9649,11= 48245,55 = 82116,87 kr. minus perioden hvor han er på skole dvs. mellem 10 og 20 uger. Under skoleophold er lønudgiften udgiftsneutral. Beslutning: Bestyrelsen godkendte oplægget med ansættelse af Alex Vibholm Christensen vil i Egu lære som gartnermedhjælper / varmemester. Udgiften dækkes af dispositionsfonden. 14. Tilbagemeldinger fra udvalgene Redegørelse: a) Energiudvalget / ved Verner Zachariassen b) Medie udvalget / Bladudvalget / ved Torsten Mørck c) Seniorboudvalget / Ved Edvin Steiness d) Sammenlægningsudvalget / Ved Lis Gregersen e) Forvaltningsrevisionsudvalget / Ved Anker Warncke 12

13 fortsat f) Kursusudvalget / Ved næstformanden for udvalget Lone Jensen Beslutning: Bestyrelsen tog en redegørelse fra udvalgene til efterretning 15. Godkendelse af forsøg med ændrede samarbejdsformer for afdelingsbestyrelserne. Redegørelse: Boligkontoret Fredericia har med baggrund i en opfordring fra Boligselskabernes Landsforenings Kreds 7, valgt at sætte fokus på beboerdemokratiets vilkår og muligheder. Bestyrelsen ønsker at gøre brug af afdelingsbestyrelsernes viden og indsigt i forhold til et pilotprojekt hvor vi vil se på nye muligheder i samarbejdet. Der er den 25. maj holdt møde med afd. 220 og 218. I mødet deltog formand og næstformand for organisationsbestyrelsen, Lis Gregersen og Flemming Nis Lorenze samt direktør Finn Muus og inspektør Stefan Weihrauch. Udviklingen af beboerdemokratiet bør ske i en proces, hvor de beboervalgte begynder at se på deres arbejde med nye øjne og det skal være med til at nedbryde barrierer, der fastholder beboerdemokratiet i en gammel tidsånd. Idéudviklingen og fornyelsen skal komme nedefra. Udviklingen skal skabe gejst og ny motivation. Beboerdemokratiet står i dag over for store udfordringer. Tidligere var det nok at kende loven om almene boliger og at komme på kursus for at lære at gennemføre et afdelingsmøde. I dag handler det også om at kunne tiltrække de nye generationer af beboere, at udvikle beboerdemokratiets arbejdsform og at kunne håndtere kulturel integration. Udvikling af beboerdemokratiet starter med at øge støtten til de beboerdemokrater, der gør et kæmpe stykke arbejde i vore boligområderne. De har brug for mere viden, ny inspiration, nye kurser og kompetencer. Følgende blev drøftet: Hvad får folk til at gå ind i beboerdemokratiet? Hvilke forhindringer er der, når nye medlemmer skal rekrutteres? Hvordan kan vi styrke rekrutteringen og arbejdet i afdelingsbestyrelsen Indstilling: Det indstilles, at der som et forsøg som skal løbe i et år, afsættes kr fra dispositionsfonden. Pengene skal bruges til indkøb af IPAD s samt forbrug. Der vil løbende i processen blive givet en orientering til bestyrelsen samt en afsluttende rapport og anbefalinger. 13

14 16. Eventuelt Redegørelse: Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 24. august kl Anker Warncke har her forlods meldt afbud til bestyrelsesmødet. Bent Klindt Andersen gjorde opmærksom på, at vor hjemmeside mangler en opdatering af filer med vort blad Lejligheden. Beslutning: Taget til efterretning Lis Gregersen Flemming Lorenzen Finn Muus Formand Næstformand Direktør 14

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 3. oktober 2012, kl. 18.30, På Hotel KronPrinds Frederik Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. april 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 1. oktober 2014, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 5. august 2015, kl. 17.00 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen Verner

Læs mere

1514 - Solceller: 20 MW pulje for forhøjet støtte til salg til nettet

1514 - Solceller: 20 MW pulje for forhøjet støtte til salg til nettet BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Tirsdag den 20. december 2011, kl. 18.30 på Hotel Kronprinds Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 20. marts 2013, kl. 18.30 i fælleshuset Skovvej 241, 7000 Fredericia Deltagere: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen, Verner Zachariassen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 31. oktober 2012, kl. 18.30 i fælleshuset Skovvej 241, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 25. februar 2015, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 15. januar 2014, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 202 Glentevej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 202 Glentevej. Regnskab for året 2014 202 Boligkontoret Fredericia Afd. 202 Glentevej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation: Navn:

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 208 Ørnevej - Høgevej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 208 Ørnevej - Høgevej. Regnskab for året 2014 208 Boligkontoret Fredericia Afd. 208 Ørnevej - Høgevej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24.. august 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 9. oktober 2013, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014 402 Boligkontoret Fredericia Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 17. september 2014 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 16. august 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

Side 1 af 13 Aabenraa Andelsboligforening

Side 1 af 13 Aabenraa Andelsboligforening Ekstern Referat Organisationsbestyrelsen mandag den 16. juni 2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af protokol...3 1.1 Bestyrelsesmøde den 14.04.2014 fælles

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014 219 Boligkontoret Fredericia Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 14. december 2016, kl i administrationen, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 14. december 2016, kl i administrationen, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 14. december 2016, kl. 18.00 i administrationen, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Verner

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 27. august 2014, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 30. januar 2013, kl. 18.30 i fælleshuset Skovvej 241, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

BOLIGKONTORET FREDERICIA. Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 15. april 2014, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 16. september 2015 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup.

Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Ballerup Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 10. februar 2011 kl. 17.00 i Mødelokalet Agernskrænten, 2750 Ballerup. Mødet afholdes med følgende dagsordenen: 1 Godkendelse

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2014. 26. juni 2014 26 Torsdag den 26. juni 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering.

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere

- 515 - Referat af Bestyrelsesmøde i Arbejdernes Andels-Boligforening. tirsdag d. 07. maj 2013 på kontoret, Skansen 8 kl. 17:30.

- 515 - Referat af Bestyrelsesmøde i Arbejdernes Andels-Boligforening. tirsdag d. 07. maj 2013 på kontoret, Skansen 8 kl. 17:30. - 515 - Referat af Bestyrelsesmøde i Arbejdernes Andels-Boligforening tirsdag d. 07. maj 2013 på kontoret, Skansen 8 kl. 17:30. Indkaldt er : bestyrelse, suppleant samt forretningsføreren. Fraværende efter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød. 23. januar 2014 Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 15.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Anni Rasmussen,

Læs mere

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen.

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen. Afd. 200 - Lyngbyen Herning, den 21. september 2015 Referat afdelingsmøde afholdt torsdag, den 17. september 2015, kl. 18.00 i Byens Hus, Lyngens Kvarter 244 Der var mødt 53 beboere repræsenterende 44

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde - referat Mødetid: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 Mødested: Engstien 2A, Kolding Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen KJP Anni Damgaard AD Eva Kristensen EK Mogens Hinrichsen

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-10-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

AAB - Bestyrelsesmøde

AAB - Bestyrelsesmøde AAB - Bestyrelsesmøde Mødetid: Mandag den 15. juni 2015 kl. 16.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der serveres lidt mad. Mødested:

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet.

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet. Haderslev Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde mandag den 11. april 2016, kl. 17.00 på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 735 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 3. april 2014 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2013 Langelandsvej 32, kl. 19.00 Onsdag den 13. februar 2013 Pkt. 5. Selskabets udlejning 4 Pkt. 6. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Gråsten Andelsboligforening onsdag den 12. oktober 2016, kl Ahlefeldvej 1 - Gråsten

Referat Bestyrelsesmøde Gråsten Andelsboligforening onsdag den 12. oktober 2016, kl Ahlefeldvej 1 - Gråsten Referat Bestyrelsesmøde onsdag den 12. oktober 2016, kl. 17.00 Ahlefeldvej 1 - Gråsten Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af referat... 2 2 Bestyrelsesanliggender...2 3 Økonomi pr. dags dato...5

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde.

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. -1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde, som afholdes Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. Varde, den 19. juli

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 31.10.2016 WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Hvidovre, den 5. februar 2014 Referat Den 4. februar 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Afdeling: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Lars Holm

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Boligselskabet BSB Svendborg

Boligselskabet BSB Svendborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2013, kl. 14.00 ved,,. Dagsorden 1. Velkomst - orientering v/formanden 2. Råderet - generelt 3. Råderet Fruerlunden 3a. Råderet Hjerteparken

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Onsdag

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Kim Nguyen, Enis Mallopolci, Fadil Bucan, Kobra Karimi, Ahmet Corap, Greily Mikkelsen, Bente Kjær, Curt Sørensen,

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen. Afbud: Dorte Radik DOR Svend Erik Jensen

Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen. Afbud: Dorte Radik DOR Svend Erik Jensen Bovia Bestyrelsesmøde - Referat Mødetid: Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 9.00 Mødested: Mødedeltagere: Engstien 2A, Kolding Karl-Jørn Petersen Jørgen Bjerg Sørensen Anni Damgaard Eva Kristensen KJP JBS

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn]

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [skriv navn på fonden] Fondens hjemsted er [skriv hjemstedskommune for fonden] Fonden er stiftet af Assens, Billund,

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere