Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand: Kurt Halling (O) Næstformand: Hanne Lumby (V) Jane Findahl (F) Jørgen Munk Hansen (V) Turan Savas (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 124 Godkendelse af dagsorden Kunstgræsbane FfF ansøgning om lån Fredericia HK90 Ansøgning om støtte til eliteidræt Mini Kunstgræsbane FIC - tillægsansøgning Tilskud til frivillighedsaktivitet - Tall Ships Udpegning af medlemmer til Den Kreative Skoles bestyrelse Fornyelse af Egnsteateraftale med Fredericia Teater og ansøgning om fortsat huslejefritagelse fra Lukket - Orientering...16 Side 2

3 124 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Godkendt Side 3

4 125 Kunstgræsbane FfF ansøgning om lån Sagsnr.:13/11796 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Forenede Fodboldklubber (FfF) ansøger kommunen om et tilskud på kr. alternativt om en kommunegaranti for et lån i Kommune Kredit på kr. Årsagen til ansøgningen om kr. skyldes, at FfF er stødt på uforudsete udgifter i forbindelse med opførelsen af kunstgræsbanen på anlægget i MadsbyParken. Det drejer sig om: 1) Udgifter til vandafledningsafgift de første 13 måneder, idet FfF af Fredericia Kommunes miljøafdeling er pålagt at det afledte drænvand fra banen - i de første 13 måneder - skal afledes til spildevandsanlægget mod betaling af vandafledningsafgift på i alt kr. 2) FfF er samtidig, af Miljøafdelingen, pålagt at etablere markeringsnet under banen. Udgiften beløber sig til i alt kr. 3) I forbindelse med jordarbejdet har det vist sig at dræn etableret tilbage i 2008 er blevet ødelagt. Der har måttet etableres nye dræn for i alt ,00 kr. 4) Endelig gør FfF opmærksom på ekstra udgifter til jordprøver og jordanalyser på i alt kr., udgifter til etablering af stikledning på i alt kr. samt etablering af adgangsvej fra klubhuset til banen på kr. Der er samlet set tale om merudgifter til etablering af kunstgræsbanen på i alt kr., som klubben gør opmærksom på at de ikke kunne haveforudsagt. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: FfF gør opmærksom på, at de ikke har midler til de uforudsete merudgifter til etablering af kunstgræsbanen i den finansieringsplan, der er anlægsarbejdet. Klubben gør opmærksom på, at de kr. er det beløb, der skal til for at de kan få finansieringen til at hænge sammen. Det er ikke muligt for Fredericia Kommune at give en kommunegaranti, idet det vil betyde at Fredericia Kommune selv skal deponere et Side 4

5 tilsvarende beløb. Det vil påvirke kommunens låneramme, hvor der ikke er plads i forhold til det ansøgte beløb. Indstillinger: Kultur & Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at der ikke gives tilskud til merfinansiering af banen, idet der ikke kan peges på en mulig finansiering. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at bevilge kr. finansieret af udvalgets tilskudskontor. Side 5

6 126 Fredericia HK90 Ansøgning om støtte til eliteidræt Sagsnr.:13/11886 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Ansøgning Fredericia HK90 ansøger Fredericia Kommune om at videreudvikle samarbejdet om håndbold Fredericia i Der søges om i alt kr. i 2014 fordelt på følgende vis: Talentudviklingstiltag: kr. Talentkoordinator: kr. Pkt. 1: Talentudviklingstiltag A) FHK 90 ønsker i samarbejde med Fredericia Kommunes eliteidrætsorganisation Fredericia Eliteidræt at etablere en sundhedssektor omkring morgentræning i eliteidrætskommunen der skal komme alle talenter til gode på tværs af de deltagende klubber (i alt 8-10 klubber og mere end 120 talenter). Der ønskes etableret en sundhedssektor bestående at fysioterapeut og massør, der skal kunne træffes to gange ugentligt. Der søges om kr. til igangsætning af formålet. B) Fredericia HK90 samarbejder med Fredericia Kommune som Team Danmark eliteidrætskommune. FHK 90 har den største talentmasse med. I alt 34 håndboldtalenter er med, hvoraf 20 talenter tilgår kommunens talentklasser. FHK 90 søger om økonomisk støtte til at kunne udvide trænerstaben med to trænere i forbindelse med morgentræningen to gange pr. uge. Der søges om kr. til formålet. C) FHK90 ønsker at fortsætte samarbejde med lokale håndboldklubber i 2014 om udvalgte bredde- og elitetiltag. Tiltagende skal omfatte 6-8 udvalgte tema træninger for alle lokale klubbers unge talenter i alderen år. Dernæst en fortsat fokus på at få flere børn til at spille håndbold via lokale kampagner og tilbud om betalt børnetræneruddannelse for trænere på tværs af lokale håndboldklubber. Der søges om kr. til formålet. Pkt. 2: Talentkoordinator FHK90 ønsker at knytte en talentkoordinator til talentarbejdet 15 timer pr. uge til at varetage koordineringen af morgentræningen, så de unge spillere kan få en bedre sammenhæng i hverdagen med skole og sport. FHK90 ønsker at koordinatoren desuden skal samarbejde med lokale klubber om talenthåndtering, herunder rådgivning og vejledning om kost, ernæring, klubtræning. FHK90 søger om kr. til formålet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Side 6

7 Vurdering: Om talentudviklingstiltag FHK90 ønsker at udvikle en sundhedssektor i forbindelse med klubbens deltagelse i eliteidrætskommunen. Initiativet lægger op til deltagelse på tværs af lokale eliteklubber det skal således komme flere til talenter til gode i flere lokale klubber. Samtidig medtænkes Fredericia Eliteidræt som aktør. Bidraget vil styrke Fredericia Kommunes idrætspolitiske mål om udvikling af attraktive talentmiljøer og derved understøtte talentarbejdet i lokale idrætsklubber på en fornuftig måde. Eliteidrætsklubber, der varetager morgentræning, kan modtage op til kr. af Fredericia Eliteidræt i støtte til trænerudgifter. FHK90 modtager således kr. som et tilskud til trænerdelen i eliteidrætskommunen, hvor to trænere tilgår 4 timer ugentligt om året. FHK90 finansierer selv den resterende del af trænerløn til trænerne i skoleåret Fredericia Kommune er en af de kommuner i Danmark, der støtter lokale klubber med mindst økonomi til talenttræning. FHK90 er en central partner i Fredericia Kommunes elitekommunesatsning i samarbejde med Team Danmark og lokale eliteklubber. FHK90 er den idrætsklub, der leverer flest talenter i elitekommunen. I alt indgår 34 håndboldtalenter, heraf er 20 aktive i lokale talentklasser på Ullerup Bæk Skolen, mens 14 unge håndboldspillere tilgår lokale ungdomsuddannelser. FHK90 har taget initiativ til et bredt samarbejde om børne- unge håndbold på tværs af lokale håndboldklubber i Målgruppen har været børn i alderen 6-10 år. Klubben har anvendt ca kr. til udvikle og gennemføre initiativet, der omfatter håndbolddage i fem lokalsamfund, udgivelse af foldere til omdeling på skoler, samt gennemførelse af børnetræneruddannelse for lokale klubbers børnetrænere. Initiativet indgår i samarbejdsaftale 2013 mellem Fredericia Kommune og FHK90 som en del af flere modydelser, klubben skal levere. FHK90s satsning på et tværgående samarbejde om håndbold understøtter Kultur og Fritids nye Kultur, Idræt og Fritidspolitik specifikt indsatsområdet Udfordring af vante forestillinger og mod nye horisonter FHK90 har udviklet set up for talenttræning for unge håndboldspillere i lokale klubber. Projekt tematræning inviterer lokale spillere og trænere i alderen år til udvalgte tema træninger. Klubben lægger op til at placere tema træningerne i flere lokale haller i samarbejde med klubberne. FHK 90 har afsat kr. til forløbet i 2014 Initiativet indgår i samarbejdsaftale 2013 mellem Fredericia Kommune og FHK90 som en del af flere modydelser, klubben skal levere. Om talentkoordinator Ideen om en tværgående talentkoordinator i eliteidrætskommunen er en god idé i forhold til at binde sport, skole og fritid sammen for de unge mennesker. Fredericia Kommune har dog tidligere henvist lignende Side 7

8 ansøgninger fra andre idrætsgrene til klubbernes respektive idrætsforbund. Indstillinger: Kultur & Fritid indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget vil beslutte at støtte FHK 90s talentudviklingstiltag (jf. punkt 2 i ansøgningen) med i alt kr. i 2014, fordelt på følgende vis: kr. til videreudvikling af bredde-elitetiltag, der kan understøtte det lokale talentarbejde i håndbold blandt lokale håndboldklubber kr. til etablering af et sundhedsprojekt i eliteidrætskommunen i samarbejde med lokale klubber kr. til ekstra trænerudgifter til håndtering af stor talentmasse i håndbold i eliteidrætskommunen Finansiering af talentudviklingstiltag kan ske via Kultur & Fritidsudvalgets tilskudskonto. Bilag: Åben - Ansøgning Fredericia Kommune fra FHK90. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Udvalget besluttede, at bevilge FHK kr. til punkt a og b i indstillingen. Tilskuddet finansieres af udvalgets tilskudskonto. Side 8

9 127 Mini Kunstgræsbane FIC - tillægsansøgning Sagsnr.:13/4100 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: FIC og Fredericia Firma- og Idrætsforbund søger om kr. i supplerende støtte til etableringen af de 2 mini-kunstgræsbaner ved Monjasa Park. KFU har tidligere bevilliget kr til projektet, der samlet var budgetteret til at koste kr Projektet finansieres via støtten fra Fredericia kommune samt kr fra FFFIF. Det forberedende jordarbejde ved etableringen af de 2 baner blev mere omfangsrigt end forventet. Dette har betydet, at FIC har forbrugt flere timer på opgaven, herunder ekstra leje af jordbearbejdningsmaskiner. Økonomi For at imødegå budgetoverskridelsen på jord- og installationsarbejdet på ca. kr er der blevet reduceret i indkøbet at driftsmaskiner. Anlægsudgifterne udgør: Budget Faktisk udgift Jord- og installationsarbejde* kr kr stk. baner og lys kr kr Maskiner til vedligeholdelse kr kr I alt kr kr * Pris for maskinleje og materialer. FIC udførte selv arbejdet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Forvaltningen vurderer, at de to parter ikke har kunnet forudse den beskrevne merudgift på ansøgningstidspunktet, hvorfor det foreslås, at der gives en ekstra bevilling på kr. finansieret af udvalgets tilskudspulje. Indstillinger: Kultur og Fritid indstiller, at der ydes et ekstra tilskud på kr. finansieret udvalgets tilskudskonto. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Side 9

10 Side 10

11 128 Tilskud til frivillighedsaktivitet - Tall Ships 2014 Sagsnr.:13/11701 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Eventsekretariatet fremsender sammen med Kultur og Fritid ansøgning om tilskud på kr. i forbindelse med næste års TallShips. Ansøgningen er målrettet mod fortsat at have fokus på frivillighed og i forbindelse med TallShips give frivillige i foreninger muligheden for at have et udstillingsvindue på pladsen, herunder give foreninger mulighed for at komme i kontakt med borgere, de ellers ikke ville møde. Ideen startede ved dette års TallShips, hvor 13 foreninger var repræsenteret på frivilligmessen ved aktiviteter i det telt, der var lejet til formålet. Derudover deltog 18 andre foreninger andre steder på området. Ideen blev sidste år støttet af Fredericia Former Fremtiden med kr. som alene er til leje af teltet samt facilitering af de medvirkende foreninger. Ud over at være have et udstillingsvindue for frivillige er det også tanken, at bruge arrangementet for at få engageret flere frivillige, således at en kommende frivilligbørs kommer til at rumme frivillige. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur og Fritid vurderer, at støtten er relevant inden for hele kultur-, fritids- og idrætsområdet, idet alle foreninger, som området er i berøring med stort set drives af frivillige. Endvidere er en stor del af de aktiviteter, der foregår i vore kulturinstitutioner i høj grad baseret på frivilligt engagement. Indstillinger: Kultur og Fritid indstiller 1. at ansøgningen imødekommes 2. at finansiering sker via Kultur- og Fritidsudvalgets tilskudskonto. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Indstillingens to punkter tiltrådt. Side 11

12 129 Udpegning af medlemmer til Den Kreative Skoles bestyrelse Sagsnr.:13/11841 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Den Kreative Skoles bestyrelse skal jf. 4 i vedtægterne godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Alle vælges for en periode på 2 år og den nye bestyrelse konstituerer sig på førstkommende møde, torsdag den Som forældrerepræsentanter er der på møde den valgt følgende repræsentanter til udpegning af Kultur og Fritidsudvalget: Bobby Bhatia Michael Tungelund Susanne Madsen Og som suppleanter for disse: Mette Jørgensen suppleant for Bobby Bhatia Astrid F. Jacobsen suppleant for Michael Tungelund John Savirimuthu suppleant for Susanne Madsen Eleverne har på valgmøde den udpeget følgende som elevrepræsentanter: Nanna Bjerre Christensen 15 år, drama/dans/sang og tværfaglig performancegruppe Naomi Fossaberg 14 år, dans/guitar/sang og tværfaglig performancegruppe Thekla Luise Erbs Christensen 15 år, billedkunst Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur og Fritid indstiller at de udpegede repræsentanter godkendes. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : De udpegede medlemmer er godkendt. Side 12

13 130 Fornyelse af Egnsteateraftale med Fredericia Teater og ansøgning om fortsat huslejefritagelse fra Sagsnr.:13/4497 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Egnsteateraftale Den nuværende egnsteateraftale udløber pr og i foråret blev udkast til fornyet aftale gældende fra fremsendt til Kulturstyrelsen. Dette udkast er efterfølgende behandlet og Kulturstyrelsen har den 10. oktober godkendt aftalen mellem Fredericia Teater og Fredericia Kommune for ovennævnte periode. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, som har behandlet ansøgningen bemærker følgende i forbindelse med godkendelse: Udvalget finder det meget positivt, at der i aftaleudkastet fokuseres på en fortsat kunstnerisk udvikling særlig i forhold til ny dansk musicalproduktion samt økonomisk konsolidering af Fredericia Teater. Udvalget konstaterer, at flere af de udfordringer, som blev påpeget i evaluering af Fredericia Teater (udført af Janken Varden i marts 2013) forsøges efterfulgt i den kommende aftaleperiode. I godkendelsen er der endvidere tilføjet, at Scenekunstudvalget og Kulturstyrelsen via pressen er blevet opmærksom på, at Fredericia Teater eventuelt står over en organisatorisk rekonstruktion, som kan få indflydelse på det foreliggende aftalegrundlag. Hvis dette er tilfældet og hvis ændringen indtræffer i den kommende aftaleperiode, skal Fredericia Kommune orientere Kulturstyrelsen herom. Fredericia Kommunes årlige tilskud udgør i alt i 2014 priser kr. I forbindelse med godkendelsen gør Kunststyrelsen opmærksom på, at den endelige refusionsprocent samt beløbet, der maksimalt kan refunderes af, først kendes, når finansloven for 2014 er vedtaget. Der fremsendes først meddelelse herom i januar Den nuværende refusionsprocent er på 41,5% og dette har i 2013 medført et manko på kr. i den budgetterede indtægt. Den kommunale godkendelse af Egnsteateraftalen skal være Kunststyrelsen i hænde senest Huslejefritagelse I forbindelse med tidligere aftale, der udløber pr har Fredericia Teater haft huslejefritagelse (senest godkendt i Byrådet den Side 13

14 ). Huslejefritagelse er forsat en forudsætning i den kommende aftaleperiode og udgør fra mio. kr. årligt. Lejeindtægten er budgetlagt på Ejendomscentrets budget. En huslejefritagelse vil derfor betyde, at der i givet fald vil være en årlig mindre indtægt på 1 mio. kr. på dette område. Tilsvarende gør sig gældende for overslagsårene. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Egnsteateraftalen Der er i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 ikke tilført området den manglende dækning af den budgetterede refusion. Der er en forventning om, at refusionsprocenten på 41,5 procent, som den er nu, fastholdes i den kommende aftaleperiode, og dette betyder, at der årligt mangler kr. i Kultur og Fritidsudvalgets budget. Den årlige manglende refusion har hidtil været finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget samlede opsparede midler. Forvaltningen vurderer, at det også vil være muligt fremadrettet. Huslejefritagelsen Økonomi skal i den forbindelse bemærke, at der ikke i budgetterne for Fredericia Teater er indarbejdet en omkostning til husleje. Det vil derfor være nødvendigt, at huslejefritagelsen fortsætter, hvis det nuværende aktivitets- og ambitionsniveau skal videreføres. Fredericia Teater har siden den første egnsteateraftale blev indgået fra 2001 haft huslejefritagelse. Det bemærkes endvidere, at huslejefritagelsen vil medføre en manglende indtægt på 1 mio. kr. i Ejendomscentrets budget. Ejendomscentret blev kompenseret for den manglende indtægt i den forrige egnsteaterperiode, men kun i aftaleperioden Fra 2014 og overslagsårene fremgår det af budgetterne, at der igen budgetteres med en huslejeindtægt på området. Med baggrund i, at der igennem årene aldrig har været indbetalt husleje, må den budgetterede huslejeindtægt anses for at være af mere teknisk karakter end reel mulighed. Budgettet bør derfor tilrettes en gang for alle, således at det ikke følger en egnsteaterperiode, der normalt strækker sig over fire år. Side 14

15 Indstillinger: Kultur og Fritid indstiller til Byrådet, 1. at egnsteateraftalen godkendes, 2. at huslejefritagelsen godkendes for årene , 3. at Ejendomscentret kompenseres med 1 mio. kr. gældende fra 2014 og fremover. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til ØK og Byrådet med anbefaling af punkt 1 og 2 hvorimod der ikke blev taget stilling til punkt 3. Side 15

16 131 Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Orientering foretaget. Side 16

17 Underskriftsside Kurt Halling Hanne Lumby Jane Findahl Jørgen Munk Hansen Turan Savas

18 Bilag: Ansøgning Fredericia Kommune fra FHK90. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 26. november Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77562/13

19 FHK 90 Ansøgning September 2013 Indledning Efter den truende lukning af Fredericia Håndboldklub pga. elitens konkurs i april 2012, er FHK ved at komme på fode igen. Der er kommet mere struktur på håndboldklubben og en ny bred organisation med mange frivillige som løfter i flok er skabt. Sportsligt råder FHK over et division hold mere på senior siden, så vi nu kan stille med tre divisionshold fordelt med 1. og 3. division Damer, samt 3. division Herrer. På ungdomssiden har FHK være repræsenteret med 6 division hold i FHK var således den klub i Syddanmark som havde flest hold med i divisionerne i den forgangne sæson. Medlemstallet har også været stigende og er øget fra ca. 275 til 325 medlemmer. Stigningen er primært sket til børne- og ungdomsholdene. FHK blev i efteråret 2012 godkendt som eliteidrætsklub i samarbejde med Fredericia Eliteidræt, Team Danmark og Dansk Håndbold Forbund. Håndboldsamarbejde på tværs af lokale klubber i 2013 er godt i gang. Der har ligeledes været møder og drøftelser med de øvrige håndboldklubber i Fredericia Kommune omkring samarbejde om bredde- og elitehåndbold. Dialogen har været en god og møderækken fortsætter i efteråret, og vi håber på, at det ender med et formelt samarbejde. De tiltag, der er planlagt for den kommende sæson omkring samarbejde, involverer alle klubber i Fredericia Kommune, hvorfor vi håber, at Fredericia Kommune vil sætte økonomiske ressourcer af til projekterne, der orienterer sig mod både breddehåndboldinitiativer (få flere til at spille håndbold/dyrke idræt), samt skabe bedre rammer for talentarbejde klubberne imellem. FHK økonomiske situation På den netop afholdte generalforsamling kom FHK ud med et overskud på kr (budget ), hvilket også var en nødvendighed, da FHK s egenkapital fortsat er negativ med cirka kr Overskuddet er skabt på baggrund af meget stram økonomisk styring og alle udgifter har været holdt på et minimum og der har været stor forståelse for FHK s økonomiske situation. De kommende år bliver stadig efter devisen pengene i kassen før de kan bruges. For at udvikle håndbolden på længere sigt er der behov for økonomisk råderum, så vi kan fastholde de unge talenter i FHK længst muligt samt tilbyde samme faciliteter og trænerkapacitet som nabo kommunerne. Som et led i fortsat at udvikle og fastholde håndboldtalenter i Fredericia ansøger vi derfor om Side 1 af 3

20 FHK 90 Ansøgning September 2013 kr ,- Beløbene fordeles på følgende måde: Sportsmarkedsføringsbidrag kr Øget ressourcer til morgentræning kr Forskellige tiltag kr Talent/idrætskonsulent kr Ambitioner/Hensigt Håndbold - Vi vil i samarbejde med Fredericia Kommune motivere børn og unge til bevægelser igennem aktiviteter indenfor håndbold i tilknytning til dagsinstitutioner, skoler, SFO er og klubben - Integration af børn og unge i idrætslivet - Vi vil samarbejde med andre lokale klubber omkring talentudvikling herunder arbejde for at kommunens talentklasser (7-9 klasse) bliver succesfulde. - Aktivt samarbejde med Fredericia Eliteidræt om udvikling af et eliteidrætsmiljø på tværs af klubberne. - Vi vil højne det elitære niveau hos vores bedste dame og herre hold, så de aktuelle talenter i eliteidrætsmiljøet har et konkret fysisk mål for deres målsætning samt at fastholde og tiltrække håndboldtalenter i/til Fredericia. - Vi vil aktivt opbygge samme struktur på herresiden, så vi på den lange bane kan og vil have ensartede målsætning for begge afdelinger. Initiativer 2013/14 - FHK har taget initiativ til bredt samarbejde mellem håndboldklubberne i Fredericia på ungdomssiden, træner/leder og samlet markedsføring af børnehåndbold i Fredericia Kommune. Det er blevet godt modtaget i klubberne og næste møde for et mere formaliseret samarbejde finder sted medio september. (udgift ) - FHK inviterer trænere og talenter til TEMA træning ca. 1 gang om måneden. Træning vil foregå i forskellige haller i Fredericia Kommune. TEMA træning er pladsspecifik, så alle positioner får 2-3 gange TEMA træning på en sæson. Eks alle fløjspillere i alderen år samles og der kommer ekstern instruktør (eks. Lars Christiansen, Anders Eggert) som sammen med trænere fra de lokale klubber udgør trænertemaet. Trænerne samlet ca. 1 time før starten, hvor specifikke øvelser og erfaringer fra ekstern instruktør gives til trænerne. Alle trænere har mulighed for at deltage og få inspiration (udgift kr ) - Styrkelse af morgentræning konceptet i samarbejde med Fredericia Eliteidræt, således at der tilføres ekstra trænerresurser i den daglige træning, så talenttræningen bliver optimeret. Ansættelse af 1-2 trænere mere, så trænerteamet fremadrettet kommer til at bestå af 3-4 trænere. Vi mener at den nuværende løsning med 2 trænere og håndboldtalenter ikke er optimalt for at udvikle det enkelte talent. ( udgift kr ) - I samarbejde med Fredericia Eliteidræt etableres en Sundhedssektor, hvor der tilknyttes fysioterapeut og massør. Der vil være træffetid to gange pr. uge, hvor det for spillerne blandt andet være muligt at få sin skade behandlet og få skadesforebyggende øvelser. En nødvendighed Side 2 af 3

21 FHK 90 Ansøgning September 2013 for at fastholde talenterne i et godt træningsmiljø og for at fastholde talenterne i kommunen. Tilbydes alle klubber efter behov. ( udgift kr ) - I samarbejde med Fredericia Eliteidræt ansættes en Talent/idræts konsulent ca. 15 timer pr. uge, til at varetage koordinering af morgentræning skole klubtræning kost vejledning, så talenterne får den optimale træning og en sammenhængende hverdag. Konsulenten vil efter behov tage rundt i de lokale klubber for at se talentudviklingen i de lokaleklubber og komme med råd og vejledning. (ekstra udgift kr ) Sportsmarkedsføringsbidrag til sikring af det elitære arbejde (udgift kr ) Markedsføringsbidraget skal fortrinsvis gå til at højne det elitære niveau hos vores 1.division damer 3 division damer, 3 division herre, samt talentarbejdet for U16-U18 i ungdommen på både pige og drenge siden. Vores satsning på talentarbejde i samarbejde med Fredericia Eliteidræt medfører øgede træner- og materialeudgifter for FHK. Ydermere stiger omkostningerne i fastholdelse af talenterne i Fredericia Kommune Hvad får Fredericia Kommune ud af Sportsmarkedsføringsbidrag - Fredericia Kommune tilbydes branding som de øvrige hovedsponsorer i form af gulvreklamer, markedsføring i elektroniske og trykte medier. - Danmark C logo på talent holdene U16-U18, efter nærmere aftale. - Markedsføring af, at Fredericia Kommune i Fredericia Håndboldklub har en elitehåndboldklub for de unge (tiltrække talenter fra nabokommunerne) Side 3 af 3

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Aftale om talentklasser i idræt

Aftale om talentklasser i idræt Den 20. november 2012 Aarhus Kommune i Aarhus Kommune Pædagogik og Integration Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Aftalens parter og indhold Denne aftale om talentklasser i idræt er indgået mellem

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for. Klubudvikling Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse på talentansvarlig

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 For Roskilde Håndbold begynder talentarbejdet allerede i de yngste årgange, ja, principielt begynder det allerede fra babyhåndbolden ved Voksne dygtige trænere ned

Læs mere

AGF Talentsamarbejde

AGF Talentsamarbejde AGF Talentsamarbejde AGF Talentcenter - lokalt AGF TALENTCENTER AGF TALENTCENTER Indhold Vision, definition, mål og handlingsplaner Etiske regler AGF Talentcenter-model Forpligtelser og krav til et AGF

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødested: Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

6. juli garden har spurgt om lån af klubhuset, det er ok hvis det ikke bliver den 10. eller 17. november

6. juli garden har spurgt om lån af klubhuset, det er ok hvis det ikke bliver den 10. eller 17. november Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 30. august 2012 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Mandag den 29. september 2014 kl. 19.30 Referat: Antal fremmødte: Der var 45 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og udtrykte

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 1. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2015 2016 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere