Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand: Kurt Halling (O) Næstformand: Hanne Lumby (V) Jane Findahl (F) Jørgen Munk Hansen (V) Turan Savas (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 124 Godkendelse af dagsorden Kunstgræsbane FfF ansøgning om lån Fredericia HK90 Ansøgning om støtte til eliteidræt Mini Kunstgræsbane FIC - tillægsansøgning Tilskud til frivillighedsaktivitet - Tall Ships Udpegning af medlemmer til Den Kreative Skoles bestyrelse Fornyelse af Egnsteateraftale med Fredericia Teater og ansøgning om fortsat huslejefritagelse fra Lukket - Orientering...16 Side 2

3 124 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Godkendt Side 3

4 125 Kunstgræsbane FfF ansøgning om lån Sagsnr.:13/11796 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Forenede Fodboldklubber (FfF) ansøger kommunen om et tilskud på kr. alternativt om en kommunegaranti for et lån i Kommune Kredit på kr. Årsagen til ansøgningen om kr. skyldes, at FfF er stødt på uforudsete udgifter i forbindelse med opførelsen af kunstgræsbanen på anlægget i MadsbyParken. Det drejer sig om: 1) Udgifter til vandafledningsafgift de første 13 måneder, idet FfF af Fredericia Kommunes miljøafdeling er pålagt at det afledte drænvand fra banen - i de første 13 måneder - skal afledes til spildevandsanlægget mod betaling af vandafledningsafgift på i alt kr. 2) FfF er samtidig, af Miljøafdelingen, pålagt at etablere markeringsnet under banen. Udgiften beløber sig til i alt kr. 3) I forbindelse med jordarbejdet har det vist sig at dræn etableret tilbage i 2008 er blevet ødelagt. Der har måttet etableres nye dræn for i alt ,00 kr. 4) Endelig gør FfF opmærksom på ekstra udgifter til jordprøver og jordanalyser på i alt kr., udgifter til etablering af stikledning på i alt kr. samt etablering af adgangsvej fra klubhuset til banen på kr. Der er samlet set tale om merudgifter til etablering af kunstgræsbanen på i alt kr., som klubben gør opmærksom på at de ikke kunne haveforudsagt. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: FfF gør opmærksom på, at de ikke har midler til de uforudsete merudgifter til etablering af kunstgræsbanen i den finansieringsplan, der er anlægsarbejdet. Klubben gør opmærksom på, at de kr. er det beløb, der skal til for at de kan få finansieringen til at hænge sammen. Det er ikke muligt for Fredericia Kommune at give en kommunegaranti, idet det vil betyde at Fredericia Kommune selv skal deponere et Side 4

5 tilsvarende beløb. Det vil påvirke kommunens låneramme, hvor der ikke er plads i forhold til det ansøgte beløb. Indstillinger: Kultur & Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at der ikke gives tilskud til merfinansiering af banen, idet der ikke kan peges på en mulig finansiering. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at bevilge kr. finansieret af udvalgets tilskudskontor. Side 5

6 126 Fredericia HK90 Ansøgning om støtte til eliteidræt Sagsnr.:13/11886 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Ansøgning Fredericia HK90 ansøger Fredericia Kommune om at videreudvikle samarbejdet om håndbold Fredericia i Der søges om i alt kr. i 2014 fordelt på følgende vis: Talentudviklingstiltag: kr. Talentkoordinator: kr. Pkt. 1: Talentudviklingstiltag A) FHK 90 ønsker i samarbejde med Fredericia Kommunes eliteidrætsorganisation Fredericia Eliteidræt at etablere en sundhedssektor omkring morgentræning i eliteidrætskommunen der skal komme alle talenter til gode på tværs af de deltagende klubber (i alt 8-10 klubber og mere end 120 talenter). Der ønskes etableret en sundhedssektor bestående at fysioterapeut og massør, der skal kunne træffes to gange ugentligt. Der søges om kr. til igangsætning af formålet. B) Fredericia HK90 samarbejder med Fredericia Kommune som Team Danmark eliteidrætskommune. FHK 90 har den største talentmasse med. I alt 34 håndboldtalenter er med, hvoraf 20 talenter tilgår kommunens talentklasser. FHK 90 søger om økonomisk støtte til at kunne udvide trænerstaben med to trænere i forbindelse med morgentræningen to gange pr. uge. Der søges om kr. til formålet. C) FHK90 ønsker at fortsætte samarbejde med lokale håndboldklubber i 2014 om udvalgte bredde- og elitetiltag. Tiltagende skal omfatte 6-8 udvalgte tema træninger for alle lokale klubbers unge talenter i alderen år. Dernæst en fortsat fokus på at få flere børn til at spille håndbold via lokale kampagner og tilbud om betalt børnetræneruddannelse for trænere på tværs af lokale håndboldklubber. Der søges om kr. til formålet. Pkt. 2: Talentkoordinator FHK90 ønsker at knytte en talentkoordinator til talentarbejdet 15 timer pr. uge til at varetage koordineringen af morgentræningen, så de unge spillere kan få en bedre sammenhæng i hverdagen med skole og sport. FHK90 ønsker at koordinatoren desuden skal samarbejde med lokale klubber om talenthåndtering, herunder rådgivning og vejledning om kost, ernæring, klubtræning. FHK90 søger om kr. til formålet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Side 6

7 Vurdering: Om talentudviklingstiltag FHK90 ønsker at udvikle en sundhedssektor i forbindelse med klubbens deltagelse i eliteidrætskommunen. Initiativet lægger op til deltagelse på tværs af lokale eliteklubber det skal således komme flere til talenter til gode i flere lokale klubber. Samtidig medtænkes Fredericia Eliteidræt som aktør. Bidraget vil styrke Fredericia Kommunes idrætspolitiske mål om udvikling af attraktive talentmiljøer og derved understøtte talentarbejdet i lokale idrætsklubber på en fornuftig måde. Eliteidrætsklubber, der varetager morgentræning, kan modtage op til kr. af Fredericia Eliteidræt i støtte til trænerudgifter. FHK90 modtager således kr. som et tilskud til trænerdelen i eliteidrætskommunen, hvor to trænere tilgår 4 timer ugentligt om året. FHK90 finansierer selv den resterende del af trænerløn til trænerne i skoleåret Fredericia Kommune er en af de kommuner i Danmark, der støtter lokale klubber med mindst økonomi til talenttræning. FHK90 er en central partner i Fredericia Kommunes elitekommunesatsning i samarbejde med Team Danmark og lokale eliteklubber. FHK90 er den idrætsklub, der leverer flest talenter i elitekommunen. I alt indgår 34 håndboldtalenter, heraf er 20 aktive i lokale talentklasser på Ullerup Bæk Skolen, mens 14 unge håndboldspillere tilgår lokale ungdomsuddannelser. FHK90 har taget initiativ til et bredt samarbejde om børne- unge håndbold på tværs af lokale håndboldklubber i Målgruppen har været børn i alderen 6-10 år. Klubben har anvendt ca kr. til udvikle og gennemføre initiativet, der omfatter håndbolddage i fem lokalsamfund, udgivelse af foldere til omdeling på skoler, samt gennemførelse af børnetræneruddannelse for lokale klubbers børnetrænere. Initiativet indgår i samarbejdsaftale 2013 mellem Fredericia Kommune og FHK90 som en del af flere modydelser, klubben skal levere. FHK90s satsning på et tværgående samarbejde om håndbold understøtter Kultur og Fritids nye Kultur, Idræt og Fritidspolitik specifikt indsatsområdet Udfordring af vante forestillinger og mod nye horisonter FHK90 har udviklet set up for talenttræning for unge håndboldspillere i lokale klubber. Projekt tematræning inviterer lokale spillere og trænere i alderen år til udvalgte tema træninger. Klubben lægger op til at placere tema træningerne i flere lokale haller i samarbejde med klubberne. FHK 90 har afsat kr. til forløbet i 2014 Initiativet indgår i samarbejdsaftale 2013 mellem Fredericia Kommune og FHK90 som en del af flere modydelser, klubben skal levere. Om talentkoordinator Ideen om en tværgående talentkoordinator i eliteidrætskommunen er en god idé i forhold til at binde sport, skole og fritid sammen for de unge mennesker. Fredericia Kommune har dog tidligere henvist lignende Side 7

8 ansøgninger fra andre idrætsgrene til klubbernes respektive idrætsforbund. Indstillinger: Kultur & Fritid indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget vil beslutte at støtte FHK 90s talentudviklingstiltag (jf. punkt 2 i ansøgningen) med i alt kr. i 2014, fordelt på følgende vis: kr. til videreudvikling af bredde-elitetiltag, der kan understøtte det lokale talentarbejde i håndbold blandt lokale håndboldklubber kr. til etablering af et sundhedsprojekt i eliteidrætskommunen i samarbejde med lokale klubber kr. til ekstra trænerudgifter til håndtering af stor talentmasse i håndbold i eliteidrætskommunen Finansiering af talentudviklingstiltag kan ske via Kultur & Fritidsudvalgets tilskudskonto. Bilag: Åben - Ansøgning Fredericia Kommune fra FHK90. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Udvalget besluttede, at bevilge FHK kr. til punkt a og b i indstillingen. Tilskuddet finansieres af udvalgets tilskudskonto. Side 8

9 127 Mini Kunstgræsbane FIC - tillægsansøgning Sagsnr.:13/4100 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: FIC og Fredericia Firma- og Idrætsforbund søger om kr. i supplerende støtte til etableringen af de 2 mini-kunstgræsbaner ved Monjasa Park. KFU har tidligere bevilliget kr til projektet, der samlet var budgetteret til at koste kr Projektet finansieres via støtten fra Fredericia kommune samt kr fra FFFIF. Det forberedende jordarbejde ved etableringen af de 2 baner blev mere omfangsrigt end forventet. Dette har betydet, at FIC har forbrugt flere timer på opgaven, herunder ekstra leje af jordbearbejdningsmaskiner. Økonomi For at imødegå budgetoverskridelsen på jord- og installationsarbejdet på ca. kr er der blevet reduceret i indkøbet at driftsmaskiner. Anlægsudgifterne udgør: Budget Faktisk udgift Jord- og installationsarbejde* kr kr stk. baner og lys kr kr Maskiner til vedligeholdelse kr kr I alt kr kr * Pris for maskinleje og materialer. FIC udførte selv arbejdet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Forvaltningen vurderer, at de to parter ikke har kunnet forudse den beskrevne merudgift på ansøgningstidspunktet, hvorfor det foreslås, at der gives en ekstra bevilling på kr. finansieret af udvalgets tilskudspulje. Indstillinger: Kultur og Fritid indstiller, at der ydes et ekstra tilskud på kr. finansieret udvalgets tilskudskonto. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Side 9

10 Side 10

11 128 Tilskud til frivillighedsaktivitet - Tall Ships 2014 Sagsnr.:13/11701 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Eventsekretariatet fremsender sammen med Kultur og Fritid ansøgning om tilskud på kr. i forbindelse med næste års TallShips. Ansøgningen er målrettet mod fortsat at have fokus på frivillighed og i forbindelse med TallShips give frivillige i foreninger muligheden for at have et udstillingsvindue på pladsen, herunder give foreninger mulighed for at komme i kontakt med borgere, de ellers ikke ville møde. Ideen startede ved dette års TallShips, hvor 13 foreninger var repræsenteret på frivilligmessen ved aktiviteter i det telt, der var lejet til formålet. Derudover deltog 18 andre foreninger andre steder på området. Ideen blev sidste år støttet af Fredericia Former Fremtiden med kr. som alene er til leje af teltet samt facilitering af de medvirkende foreninger. Ud over at være have et udstillingsvindue for frivillige er det også tanken, at bruge arrangementet for at få engageret flere frivillige, således at en kommende frivilligbørs kommer til at rumme frivillige. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur og Fritid vurderer, at støtten er relevant inden for hele kultur-, fritids- og idrætsområdet, idet alle foreninger, som området er i berøring med stort set drives af frivillige. Endvidere er en stor del af de aktiviteter, der foregår i vore kulturinstitutioner i høj grad baseret på frivilligt engagement. Indstillinger: Kultur og Fritid indstiller 1. at ansøgningen imødekommes 2. at finansiering sker via Kultur- og Fritidsudvalgets tilskudskonto. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Indstillingens to punkter tiltrådt. Side 11

12 129 Udpegning af medlemmer til Den Kreative Skoles bestyrelse Sagsnr.:13/11841 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Den Kreative Skoles bestyrelse skal jf. 4 i vedtægterne godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Alle vælges for en periode på 2 år og den nye bestyrelse konstituerer sig på førstkommende møde, torsdag den Som forældrerepræsentanter er der på møde den valgt følgende repræsentanter til udpegning af Kultur og Fritidsudvalget: Bobby Bhatia Michael Tungelund Susanne Madsen Og som suppleanter for disse: Mette Jørgensen suppleant for Bobby Bhatia Astrid F. Jacobsen suppleant for Michael Tungelund John Savirimuthu suppleant for Susanne Madsen Eleverne har på valgmøde den udpeget følgende som elevrepræsentanter: Nanna Bjerre Christensen 15 år, drama/dans/sang og tværfaglig performancegruppe Naomi Fossaberg 14 år, dans/guitar/sang og tværfaglig performancegruppe Thekla Luise Erbs Christensen 15 år, billedkunst Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur og Fritid indstiller at de udpegede repræsentanter godkendes. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : De udpegede medlemmer er godkendt. Side 12

13 130 Fornyelse af Egnsteateraftale med Fredericia Teater og ansøgning om fortsat huslejefritagelse fra Sagsnr.:13/4497 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Egnsteateraftale Den nuværende egnsteateraftale udløber pr og i foråret blev udkast til fornyet aftale gældende fra fremsendt til Kulturstyrelsen. Dette udkast er efterfølgende behandlet og Kulturstyrelsen har den 10. oktober godkendt aftalen mellem Fredericia Teater og Fredericia Kommune for ovennævnte periode. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, som har behandlet ansøgningen bemærker følgende i forbindelse med godkendelse: Udvalget finder det meget positivt, at der i aftaleudkastet fokuseres på en fortsat kunstnerisk udvikling særlig i forhold til ny dansk musicalproduktion samt økonomisk konsolidering af Fredericia Teater. Udvalget konstaterer, at flere af de udfordringer, som blev påpeget i evaluering af Fredericia Teater (udført af Janken Varden i marts 2013) forsøges efterfulgt i den kommende aftaleperiode. I godkendelsen er der endvidere tilføjet, at Scenekunstudvalget og Kulturstyrelsen via pressen er blevet opmærksom på, at Fredericia Teater eventuelt står over en organisatorisk rekonstruktion, som kan få indflydelse på det foreliggende aftalegrundlag. Hvis dette er tilfældet og hvis ændringen indtræffer i den kommende aftaleperiode, skal Fredericia Kommune orientere Kulturstyrelsen herom. Fredericia Kommunes årlige tilskud udgør i alt i 2014 priser kr. I forbindelse med godkendelsen gør Kunststyrelsen opmærksom på, at den endelige refusionsprocent samt beløbet, der maksimalt kan refunderes af, først kendes, når finansloven for 2014 er vedtaget. Der fremsendes først meddelelse herom i januar Den nuværende refusionsprocent er på 41,5% og dette har i 2013 medført et manko på kr. i den budgetterede indtægt. Den kommunale godkendelse af Egnsteateraftalen skal være Kunststyrelsen i hænde senest Huslejefritagelse I forbindelse med tidligere aftale, der udløber pr har Fredericia Teater haft huslejefritagelse (senest godkendt i Byrådet den Side 13

14 ). Huslejefritagelse er forsat en forudsætning i den kommende aftaleperiode og udgør fra mio. kr. årligt. Lejeindtægten er budgetlagt på Ejendomscentrets budget. En huslejefritagelse vil derfor betyde, at der i givet fald vil være en årlig mindre indtægt på 1 mio. kr. på dette område. Tilsvarende gør sig gældende for overslagsårene. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Egnsteateraftalen Der er i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 ikke tilført området den manglende dækning af den budgetterede refusion. Der er en forventning om, at refusionsprocenten på 41,5 procent, som den er nu, fastholdes i den kommende aftaleperiode, og dette betyder, at der årligt mangler kr. i Kultur og Fritidsudvalgets budget. Den årlige manglende refusion har hidtil været finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget samlede opsparede midler. Forvaltningen vurderer, at det også vil være muligt fremadrettet. Huslejefritagelsen Økonomi skal i den forbindelse bemærke, at der ikke i budgetterne for Fredericia Teater er indarbejdet en omkostning til husleje. Det vil derfor være nødvendigt, at huslejefritagelsen fortsætter, hvis det nuværende aktivitets- og ambitionsniveau skal videreføres. Fredericia Teater har siden den første egnsteateraftale blev indgået fra 2001 haft huslejefritagelse. Det bemærkes endvidere, at huslejefritagelsen vil medføre en manglende indtægt på 1 mio. kr. i Ejendomscentrets budget. Ejendomscentret blev kompenseret for den manglende indtægt i den forrige egnsteaterperiode, men kun i aftaleperioden Fra 2014 og overslagsårene fremgår det af budgetterne, at der igen budgetteres med en huslejeindtægt på området. Med baggrund i, at der igennem årene aldrig har været indbetalt husleje, må den budgetterede huslejeindtægt anses for at være af mere teknisk karakter end reel mulighed. Budgettet bør derfor tilrettes en gang for alle, således at det ikke følger en egnsteaterperiode, der normalt strækker sig over fire år. Side 14

15 Indstillinger: Kultur og Fritid indstiller til Byrådet, 1. at egnsteateraftalen godkendes, 2. at huslejefritagelsen godkendes for årene , 3. at Ejendomscentret kompenseres med 1 mio. kr. gældende fra 2014 og fremover. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til ØK og Byrådet med anbefaling af punkt 1 og 2 hvorimod der ikke blev taget stilling til punkt 3. Side 15

16 131 Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Orientering foretaget. Side 16

17 Underskriftsside Kurt Halling Hanne Lumby Jane Findahl Jørgen Munk Hansen Turan Savas

18 Bilag: Ansøgning Fredericia Kommune fra FHK90. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 26. november Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77562/13

19 FHK 90 Ansøgning September 2013 Indledning Efter den truende lukning af Fredericia Håndboldklub pga. elitens konkurs i april 2012, er FHK ved at komme på fode igen. Der er kommet mere struktur på håndboldklubben og en ny bred organisation med mange frivillige som løfter i flok er skabt. Sportsligt råder FHK over et division hold mere på senior siden, så vi nu kan stille med tre divisionshold fordelt med 1. og 3. division Damer, samt 3. division Herrer. På ungdomssiden har FHK være repræsenteret med 6 division hold i FHK var således den klub i Syddanmark som havde flest hold med i divisionerne i den forgangne sæson. Medlemstallet har også været stigende og er øget fra ca. 275 til 325 medlemmer. Stigningen er primært sket til børne- og ungdomsholdene. FHK blev i efteråret 2012 godkendt som eliteidrætsklub i samarbejde med Fredericia Eliteidræt, Team Danmark og Dansk Håndbold Forbund. Håndboldsamarbejde på tværs af lokale klubber i 2013 er godt i gang. Der har ligeledes været møder og drøftelser med de øvrige håndboldklubber i Fredericia Kommune omkring samarbejde om bredde- og elitehåndbold. Dialogen har været en god og møderækken fortsætter i efteråret, og vi håber på, at det ender med et formelt samarbejde. De tiltag, der er planlagt for den kommende sæson omkring samarbejde, involverer alle klubber i Fredericia Kommune, hvorfor vi håber, at Fredericia Kommune vil sætte økonomiske ressourcer af til projekterne, der orienterer sig mod både breddehåndboldinitiativer (få flere til at spille håndbold/dyrke idræt), samt skabe bedre rammer for talentarbejde klubberne imellem. FHK økonomiske situation På den netop afholdte generalforsamling kom FHK ud med et overskud på kr (budget ), hvilket også var en nødvendighed, da FHK s egenkapital fortsat er negativ med cirka kr Overskuddet er skabt på baggrund af meget stram økonomisk styring og alle udgifter har været holdt på et minimum og der har været stor forståelse for FHK s økonomiske situation. De kommende år bliver stadig efter devisen pengene i kassen før de kan bruges. For at udvikle håndbolden på længere sigt er der behov for økonomisk råderum, så vi kan fastholde de unge talenter i FHK længst muligt samt tilbyde samme faciliteter og trænerkapacitet som nabo kommunerne. Som et led i fortsat at udvikle og fastholde håndboldtalenter i Fredericia ansøger vi derfor om Side 1 af 3

20 FHK 90 Ansøgning September 2013 kr ,- Beløbene fordeles på følgende måde: Sportsmarkedsføringsbidrag kr Øget ressourcer til morgentræning kr Forskellige tiltag kr Talent/idrætskonsulent kr Ambitioner/Hensigt Håndbold - Vi vil i samarbejde med Fredericia Kommune motivere børn og unge til bevægelser igennem aktiviteter indenfor håndbold i tilknytning til dagsinstitutioner, skoler, SFO er og klubben - Integration af børn og unge i idrætslivet - Vi vil samarbejde med andre lokale klubber omkring talentudvikling herunder arbejde for at kommunens talentklasser (7-9 klasse) bliver succesfulde. - Aktivt samarbejde med Fredericia Eliteidræt om udvikling af et eliteidrætsmiljø på tværs af klubberne. - Vi vil højne det elitære niveau hos vores bedste dame og herre hold, så de aktuelle talenter i eliteidrætsmiljøet har et konkret fysisk mål for deres målsætning samt at fastholde og tiltrække håndboldtalenter i/til Fredericia. - Vi vil aktivt opbygge samme struktur på herresiden, så vi på den lange bane kan og vil have ensartede målsætning for begge afdelinger. Initiativer 2013/14 - FHK har taget initiativ til bredt samarbejde mellem håndboldklubberne i Fredericia på ungdomssiden, træner/leder og samlet markedsføring af børnehåndbold i Fredericia Kommune. Det er blevet godt modtaget i klubberne og næste møde for et mere formaliseret samarbejde finder sted medio september. (udgift ) - FHK inviterer trænere og talenter til TEMA træning ca. 1 gang om måneden. Træning vil foregå i forskellige haller i Fredericia Kommune. TEMA træning er pladsspecifik, så alle positioner får 2-3 gange TEMA træning på en sæson. Eks alle fløjspillere i alderen år samles og der kommer ekstern instruktør (eks. Lars Christiansen, Anders Eggert) som sammen med trænere fra de lokale klubber udgør trænertemaet. Trænerne samlet ca. 1 time før starten, hvor specifikke øvelser og erfaringer fra ekstern instruktør gives til trænerne. Alle trænere har mulighed for at deltage og få inspiration (udgift kr ) - Styrkelse af morgentræning konceptet i samarbejde med Fredericia Eliteidræt, således at der tilføres ekstra trænerresurser i den daglige træning, så talenttræningen bliver optimeret. Ansættelse af 1-2 trænere mere, så trænerteamet fremadrettet kommer til at bestå af 3-4 trænere. Vi mener at den nuværende løsning med 2 trænere og håndboldtalenter ikke er optimalt for at udvikle det enkelte talent. ( udgift kr ) - I samarbejde med Fredericia Eliteidræt etableres en Sundhedssektor, hvor der tilknyttes fysioterapeut og massør. Der vil være træffetid to gange pr. uge, hvor det for spillerne blandt andet være muligt at få sin skade behandlet og få skadesforebyggende øvelser. En nødvendighed Side 2 af 3

21 FHK 90 Ansøgning September 2013 for at fastholde talenterne i et godt træningsmiljø og for at fastholde talenterne i kommunen. Tilbydes alle klubber efter behov. ( udgift kr ) - I samarbejde med Fredericia Eliteidræt ansættes en Talent/idræts konsulent ca. 15 timer pr. uge, til at varetage koordinering af morgentræning skole klubtræning kost vejledning, så talenterne får den optimale træning og en sammenhængende hverdag. Konsulenten vil efter behov tage rundt i de lokale klubber for at se talentudviklingen i de lokaleklubber og komme med råd og vejledning. (ekstra udgift kr ) Sportsmarkedsføringsbidrag til sikring af det elitære arbejde (udgift kr ) Markedsføringsbidraget skal fortrinsvis gå til at højne det elitære niveau hos vores 1.division damer 3 division damer, 3 division herre, samt talentarbejdet for U16-U18 i ungdommen på både pige og drenge siden. Vores satsning på talentarbejde i samarbejde med Fredericia Eliteidræt medfører øgede træner- og materialeudgifter for FHK. Ydermere stiger omkostningerne i fastholdelse af talenterne i Fredericia Kommune Hvad får Fredericia Kommune ud af Sportsmarkedsføringsbidrag - Fredericia Kommune tilbydes branding som de øvrige hovedsponsorer i form af gulvreklamer, markedsføring i elektroniske og trykte medier. - Danmark C logo på talent holdene U16-U18, efter nærmere aftale. - Markedsføring af, at Fredericia Kommune i Fredericia Håndboldklub har en elitehåndboldklub for de unge (tiltrække talenter fra nabokommunerne) Side 3 af 3

Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011

Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens. Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Eliteidrætskoordinator netværksmøde Casa Arena Horsens Kommunens rolle i eliteidræt og talentudvikling 11. oktober 2011 Team Danmark aftalen Horsens Kommune Dagsorden 1. Støttekoncept. Team Horsens vs.

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Elite- og Talentrådet. NOTAT: Forslag til kriterier vedr. nye elitesportsaftaler

Elite- og Talentrådet. NOTAT: Forslag til kriterier vedr. nye elitesportsaftaler Elite- og Talentrådet Kultur og Idræt Sagsnr. 287023 Brevid. 2673786 Ref. LODI Dir. tlf. lottedi@roskilde.dk NOTAT: Forslag til kriterier vedr. nye elitesportsaftaler 01.december 2017 Roskilde Kommunes

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger FIC.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger FIC. Handleplan for Fredericia Håndboldklub 1990 Klubudvikling Centrale spørgsmål: Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 6-23.10.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:20 Mødested: Femhøje Idrætscenter, Lokale

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation Samarbejdsaftale Team Danmark og Københavns Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union Danmarks Ishockey Union Kraftcenter MÅLSÆTNING DIU har følgende målsætning for eliteklasser og kraftcentre : - At muliggøre for unge mennesker at kombinere en målrettet og kvalificeret ishockeytræning

Læs mere

SLAGELSE HÅNDBOLDKLUB SPONSOR KONCEPT

SLAGELSE HÅNDBOLDKLUB SPONSOR KONCEPT Vision Det er Slagelse Håndboldklubs vision at være den mest attraktive håndboldklub i lokalområdet for såvel ledere, spillere og forældre. Sportslig målsætning Damer: Avancement til 2. division i 19/20

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 4-26.7.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 30. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 11:30-13:30

Læs mere

Sportscollege Horsens rethink 2016

Sportscollege Horsens rethink 2016 Sportscollege rethink 2016 Sportscollege mission er følgende: Sportscollege skal øge kvaliteten i horsensiansk idræt samt medvirke til at fastholde og tiltrække unge mennesker med talent inden for idræt

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Per Jakobsen Mødet hævet kl.: 15.45 Indkaldte: kl. 13.05 Britta Rasmussen, Økonomi og Løn, pkt. 99

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Kultur- og Idrætsudvalget, 12-01-2016 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010 Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethes Vej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur og Fritid Dato: 16-12-2013 Sagsnr.: 13/488 Dok.løbenr.: 351491/13 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 73768291 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Tirsdag den 18 juni 2013 kl 17:00 afholder Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65 Referat : Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Holstebro Kommune. Parterne som

Læs mere

Aftale om talentklasser i idræt

Aftale om talentklasser i idræt Den 20. november 2012 Aarhus Kommune i Aarhus Kommune Pædagogik og Integration Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Aftalens parter og indhold Denne aftale om talentklasser i idræt er indgået mellem

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Horsens Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 10. september 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Skriftlig votering Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 00.00

Læs mere

Kombinér ungdoms uddannelse & eliteidræt. - for idrætstalenter i Fredericia Kommune

Kombinér ungdoms uddannelse & eliteidræt. - for idrætstalenter i Fredericia Kommune Kombinér ungdoms uddannelse & eliteidræt - for idrætstalenter i Fredericia Kommune eliteidræts ordningen Eliteidræt på din uddannelse I Fredericia Kommune er eliteidræt og uddannelse ikke et spørgsmål

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden

Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden 2007-2010. Baggrund Med udgangspunkt i at udvikle eliteidrætten, herunder særligt talentudviklingen, i København

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Støttekoncept skoleåret 16/ Jeppe Fruensgaard

Støttekoncept skoleåret 16/ Jeppe Fruensgaard Støttekoncept skoleåret 16/17 Generelle krav es- Medlemsklubber Godkendt af es, special forbundet og optaget ved årlig generalforsamling. Der underskrives standard medlemsaftale samt udfærdiges CTEA-analyse.

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 10-01-2018 16:00 Mødeafholdelse: mødelokale 027 NB Tilstede: Anders Broholm (V) - formand Asger Mortensen (V) Bjarke Dyhr Lynnerup

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere