Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand: Kurt Halling (O) Næstformand: Hanne Lumby (V) Jane Findahl (F) Jørgen Munk Hansen (V) Turan Savas (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 124 Godkendelse af dagsorden Kunstgræsbane FfF ansøgning om lån Fredericia HK90 Ansøgning om støtte til eliteidræt Mini Kunstgræsbane FIC - tillægsansøgning Tilskud til frivillighedsaktivitet - Tall Ships Udpegning af medlemmer til Den Kreative Skoles bestyrelse Fornyelse af Egnsteateraftale med Fredericia Teater og ansøgning om fortsat huslejefritagelse fra Lukket - Orientering...16 Side 2

3 124 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Godkendt Side 3

4 125 Kunstgræsbane FfF ansøgning om lån Sagsnr.:13/11796 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Forenede Fodboldklubber (FfF) ansøger kommunen om et tilskud på kr. alternativt om en kommunegaranti for et lån i Kommune Kredit på kr. Årsagen til ansøgningen om kr. skyldes, at FfF er stødt på uforudsete udgifter i forbindelse med opførelsen af kunstgræsbanen på anlægget i MadsbyParken. Det drejer sig om: 1) Udgifter til vandafledningsafgift de første 13 måneder, idet FfF af Fredericia Kommunes miljøafdeling er pålagt at det afledte drænvand fra banen - i de første 13 måneder - skal afledes til spildevandsanlægget mod betaling af vandafledningsafgift på i alt kr. 2) FfF er samtidig, af Miljøafdelingen, pålagt at etablere markeringsnet under banen. Udgiften beløber sig til i alt kr. 3) I forbindelse med jordarbejdet har det vist sig at dræn etableret tilbage i 2008 er blevet ødelagt. Der har måttet etableres nye dræn for i alt ,00 kr. 4) Endelig gør FfF opmærksom på ekstra udgifter til jordprøver og jordanalyser på i alt kr., udgifter til etablering af stikledning på i alt kr. samt etablering af adgangsvej fra klubhuset til banen på kr. Der er samlet set tale om merudgifter til etablering af kunstgræsbanen på i alt kr., som klubben gør opmærksom på at de ikke kunne haveforudsagt. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: FfF gør opmærksom på, at de ikke har midler til de uforudsete merudgifter til etablering af kunstgræsbanen i den finansieringsplan, der er anlægsarbejdet. Klubben gør opmærksom på, at de kr. er det beløb, der skal til for at de kan få finansieringen til at hænge sammen. Det er ikke muligt for Fredericia Kommune at give en kommunegaranti, idet det vil betyde at Fredericia Kommune selv skal deponere et Side 4

5 tilsvarende beløb. Det vil påvirke kommunens låneramme, hvor der ikke er plads i forhold til det ansøgte beløb. Indstillinger: Kultur & Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at der ikke gives tilskud til merfinansiering af banen, idet der ikke kan peges på en mulig finansiering. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at bevilge kr. finansieret af udvalgets tilskudskontor. Side 5

6 126 Fredericia HK90 Ansøgning om støtte til eliteidræt Sagsnr.:13/11886 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Ansøgning Fredericia HK90 ansøger Fredericia Kommune om at videreudvikle samarbejdet om håndbold Fredericia i Der søges om i alt kr. i 2014 fordelt på følgende vis: Talentudviklingstiltag: kr. Talentkoordinator: kr. Pkt. 1: Talentudviklingstiltag A) FHK 90 ønsker i samarbejde med Fredericia Kommunes eliteidrætsorganisation Fredericia Eliteidræt at etablere en sundhedssektor omkring morgentræning i eliteidrætskommunen der skal komme alle talenter til gode på tværs af de deltagende klubber (i alt 8-10 klubber og mere end 120 talenter). Der ønskes etableret en sundhedssektor bestående at fysioterapeut og massør, der skal kunne træffes to gange ugentligt. Der søges om kr. til igangsætning af formålet. B) Fredericia HK90 samarbejder med Fredericia Kommune som Team Danmark eliteidrætskommune. FHK 90 har den største talentmasse med. I alt 34 håndboldtalenter er med, hvoraf 20 talenter tilgår kommunens talentklasser. FHK 90 søger om økonomisk støtte til at kunne udvide trænerstaben med to trænere i forbindelse med morgentræningen to gange pr. uge. Der søges om kr. til formålet. C) FHK90 ønsker at fortsætte samarbejde med lokale håndboldklubber i 2014 om udvalgte bredde- og elitetiltag. Tiltagende skal omfatte 6-8 udvalgte tema træninger for alle lokale klubbers unge talenter i alderen år. Dernæst en fortsat fokus på at få flere børn til at spille håndbold via lokale kampagner og tilbud om betalt børnetræneruddannelse for trænere på tværs af lokale håndboldklubber. Der søges om kr. til formålet. Pkt. 2: Talentkoordinator FHK90 ønsker at knytte en talentkoordinator til talentarbejdet 15 timer pr. uge til at varetage koordineringen af morgentræningen, så de unge spillere kan få en bedre sammenhæng i hverdagen med skole og sport. FHK90 ønsker at koordinatoren desuden skal samarbejde med lokale klubber om talenthåndtering, herunder rådgivning og vejledning om kost, ernæring, klubtræning. FHK90 søger om kr. til formålet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Side 6

7 Vurdering: Om talentudviklingstiltag FHK90 ønsker at udvikle en sundhedssektor i forbindelse med klubbens deltagelse i eliteidrætskommunen. Initiativet lægger op til deltagelse på tværs af lokale eliteklubber det skal således komme flere til talenter til gode i flere lokale klubber. Samtidig medtænkes Fredericia Eliteidræt som aktør. Bidraget vil styrke Fredericia Kommunes idrætspolitiske mål om udvikling af attraktive talentmiljøer og derved understøtte talentarbejdet i lokale idrætsklubber på en fornuftig måde. Eliteidrætsklubber, der varetager morgentræning, kan modtage op til kr. af Fredericia Eliteidræt i støtte til trænerudgifter. FHK90 modtager således kr. som et tilskud til trænerdelen i eliteidrætskommunen, hvor to trænere tilgår 4 timer ugentligt om året. FHK90 finansierer selv den resterende del af trænerløn til trænerne i skoleåret Fredericia Kommune er en af de kommuner i Danmark, der støtter lokale klubber med mindst økonomi til talenttræning. FHK90 er en central partner i Fredericia Kommunes elitekommunesatsning i samarbejde med Team Danmark og lokale eliteklubber. FHK90 er den idrætsklub, der leverer flest talenter i elitekommunen. I alt indgår 34 håndboldtalenter, heraf er 20 aktive i lokale talentklasser på Ullerup Bæk Skolen, mens 14 unge håndboldspillere tilgår lokale ungdomsuddannelser. FHK90 har taget initiativ til et bredt samarbejde om børne- unge håndbold på tværs af lokale håndboldklubber i Målgruppen har været børn i alderen 6-10 år. Klubben har anvendt ca kr. til udvikle og gennemføre initiativet, der omfatter håndbolddage i fem lokalsamfund, udgivelse af foldere til omdeling på skoler, samt gennemførelse af børnetræneruddannelse for lokale klubbers børnetrænere. Initiativet indgår i samarbejdsaftale 2013 mellem Fredericia Kommune og FHK90 som en del af flere modydelser, klubben skal levere. FHK90s satsning på et tværgående samarbejde om håndbold understøtter Kultur og Fritids nye Kultur, Idræt og Fritidspolitik specifikt indsatsområdet Udfordring af vante forestillinger og mod nye horisonter FHK90 har udviklet set up for talenttræning for unge håndboldspillere i lokale klubber. Projekt tematræning inviterer lokale spillere og trænere i alderen år til udvalgte tema træninger. Klubben lægger op til at placere tema træningerne i flere lokale haller i samarbejde med klubberne. FHK 90 har afsat kr. til forløbet i 2014 Initiativet indgår i samarbejdsaftale 2013 mellem Fredericia Kommune og FHK90 som en del af flere modydelser, klubben skal levere. Om talentkoordinator Ideen om en tværgående talentkoordinator i eliteidrætskommunen er en god idé i forhold til at binde sport, skole og fritid sammen for de unge mennesker. Fredericia Kommune har dog tidligere henvist lignende Side 7

8 ansøgninger fra andre idrætsgrene til klubbernes respektive idrætsforbund. Indstillinger: Kultur & Fritid indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget vil beslutte at støtte FHK 90s talentudviklingstiltag (jf. punkt 2 i ansøgningen) med i alt kr. i 2014, fordelt på følgende vis: kr. til videreudvikling af bredde-elitetiltag, der kan understøtte det lokale talentarbejde i håndbold blandt lokale håndboldklubber kr. til etablering af et sundhedsprojekt i eliteidrætskommunen i samarbejde med lokale klubber kr. til ekstra trænerudgifter til håndtering af stor talentmasse i håndbold i eliteidrætskommunen Finansiering af talentudviklingstiltag kan ske via Kultur & Fritidsudvalgets tilskudskonto. Bilag: Åben - Ansøgning Fredericia Kommune fra FHK90. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Udvalget besluttede, at bevilge FHK kr. til punkt a og b i indstillingen. Tilskuddet finansieres af udvalgets tilskudskonto. Side 8

9 127 Mini Kunstgræsbane FIC - tillægsansøgning Sagsnr.:13/4100 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: FIC og Fredericia Firma- og Idrætsforbund søger om kr. i supplerende støtte til etableringen af de 2 mini-kunstgræsbaner ved Monjasa Park. KFU har tidligere bevilliget kr til projektet, der samlet var budgetteret til at koste kr Projektet finansieres via støtten fra Fredericia kommune samt kr fra FFFIF. Det forberedende jordarbejde ved etableringen af de 2 baner blev mere omfangsrigt end forventet. Dette har betydet, at FIC har forbrugt flere timer på opgaven, herunder ekstra leje af jordbearbejdningsmaskiner. Økonomi For at imødegå budgetoverskridelsen på jord- og installationsarbejdet på ca. kr er der blevet reduceret i indkøbet at driftsmaskiner. Anlægsudgifterne udgør: Budget Faktisk udgift Jord- og installationsarbejde* kr kr stk. baner og lys kr kr Maskiner til vedligeholdelse kr kr I alt kr kr * Pris for maskinleje og materialer. FIC udførte selv arbejdet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Forvaltningen vurderer, at de to parter ikke har kunnet forudse den beskrevne merudgift på ansøgningstidspunktet, hvorfor det foreslås, at der gives en ekstra bevilling på kr. finansieret af udvalgets tilskudspulje. Indstillinger: Kultur og Fritid indstiller, at der ydes et ekstra tilskud på kr. finansieret udvalgets tilskudskonto. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Side 9

10 Side 10

11 128 Tilskud til frivillighedsaktivitet - Tall Ships 2014 Sagsnr.:13/11701 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Eventsekretariatet fremsender sammen med Kultur og Fritid ansøgning om tilskud på kr. i forbindelse med næste års TallShips. Ansøgningen er målrettet mod fortsat at have fokus på frivillighed og i forbindelse med TallShips give frivillige i foreninger muligheden for at have et udstillingsvindue på pladsen, herunder give foreninger mulighed for at komme i kontakt med borgere, de ellers ikke ville møde. Ideen startede ved dette års TallShips, hvor 13 foreninger var repræsenteret på frivilligmessen ved aktiviteter i det telt, der var lejet til formålet. Derudover deltog 18 andre foreninger andre steder på området. Ideen blev sidste år støttet af Fredericia Former Fremtiden med kr. som alene er til leje af teltet samt facilitering af de medvirkende foreninger. Ud over at være have et udstillingsvindue for frivillige er det også tanken, at bruge arrangementet for at få engageret flere frivillige, således at en kommende frivilligbørs kommer til at rumme frivillige. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur og Fritid vurderer, at støtten er relevant inden for hele kultur-, fritids- og idrætsområdet, idet alle foreninger, som området er i berøring med stort set drives af frivillige. Endvidere er en stor del af de aktiviteter, der foregår i vore kulturinstitutioner i høj grad baseret på frivilligt engagement. Indstillinger: Kultur og Fritid indstiller 1. at ansøgningen imødekommes 2. at finansiering sker via Kultur- og Fritidsudvalgets tilskudskonto. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Indstillingens to punkter tiltrådt. Side 11

12 129 Udpegning af medlemmer til Den Kreative Skoles bestyrelse Sagsnr.:13/11841 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Sagsbeskrivelse: Den Kreative Skoles bestyrelse skal jf. 4 i vedtægterne godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Alle vælges for en periode på 2 år og den nye bestyrelse konstituerer sig på førstkommende møde, torsdag den Som forældrerepræsentanter er der på møde den valgt følgende repræsentanter til udpegning af Kultur og Fritidsudvalget: Bobby Bhatia Michael Tungelund Susanne Madsen Og som suppleanter for disse: Mette Jørgensen suppleant for Bobby Bhatia Astrid F. Jacobsen suppleant for Michael Tungelund John Savirimuthu suppleant for Susanne Madsen Eleverne har på valgmøde den udpeget følgende som elevrepræsentanter: Nanna Bjerre Christensen 15 år, drama/dans/sang og tværfaglig performancegruppe Naomi Fossaberg 14 år, dans/guitar/sang og tværfaglig performancegruppe Thekla Luise Erbs Christensen 15 år, billedkunst Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Kultur og Fritid indstiller at de udpegede repræsentanter godkendes. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : De udpegede medlemmer er godkendt. Side 12

13 130 Fornyelse af Egnsteateraftale med Fredericia Teater og ansøgning om fortsat huslejefritagelse fra Sagsnr.:13/4497 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Egnsteateraftale Den nuværende egnsteateraftale udløber pr og i foråret blev udkast til fornyet aftale gældende fra fremsendt til Kulturstyrelsen. Dette udkast er efterfølgende behandlet og Kulturstyrelsen har den 10. oktober godkendt aftalen mellem Fredericia Teater og Fredericia Kommune for ovennævnte periode. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, som har behandlet ansøgningen bemærker følgende i forbindelse med godkendelse: Udvalget finder det meget positivt, at der i aftaleudkastet fokuseres på en fortsat kunstnerisk udvikling særlig i forhold til ny dansk musicalproduktion samt økonomisk konsolidering af Fredericia Teater. Udvalget konstaterer, at flere af de udfordringer, som blev påpeget i evaluering af Fredericia Teater (udført af Janken Varden i marts 2013) forsøges efterfulgt i den kommende aftaleperiode. I godkendelsen er der endvidere tilføjet, at Scenekunstudvalget og Kulturstyrelsen via pressen er blevet opmærksom på, at Fredericia Teater eventuelt står over en organisatorisk rekonstruktion, som kan få indflydelse på det foreliggende aftalegrundlag. Hvis dette er tilfældet og hvis ændringen indtræffer i den kommende aftaleperiode, skal Fredericia Kommune orientere Kulturstyrelsen herom. Fredericia Kommunes årlige tilskud udgør i alt i 2014 priser kr. I forbindelse med godkendelsen gør Kunststyrelsen opmærksom på, at den endelige refusionsprocent samt beløbet, der maksimalt kan refunderes af, først kendes, når finansloven for 2014 er vedtaget. Der fremsendes først meddelelse herom i januar Den nuværende refusionsprocent er på 41,5% og dette har i 2013 medført et manko på kr. i den budgetterede indtægt. Den kommunale godkendelse af Egnsteateraftalen skal være Kunststyrelsen i hænde senest Huslejefritagelse I forbindelse med tidligere aftale, der udløber pr har Fredericia Teater haft huslejefritagelse (senest godkendt i Byrådet den Side 13

14 ). Huslejefritagelse er forsat en forudsætning i den kommende aftaleperiode og udgør fra mio. kr. årligt. Lejeindtægten er budgetlagt på Ejendomscentrets budget. En huslejefritagelse vil derfor betyde, at der i givet fald vil være en årlig mindre indtægt på 1 mio. kr. på dette område. Tilsvarende gør sig gældende for overslagsårene. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Egnsteateraftalen Der er i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 ikke tilført området den manglende dækning af den budgetterede refusion. Der er en forventning om, at refusionsprocenten på 41,5 procent, som den er nu, fastholdes i den kommende aftaleperiode, og dette betyder, at der årligt mangler kr. i Kultur og Fritidsudvalgets budget. Den årlige manglende refusion har hidtil været finansieret af Kultur- og Fritidsudvalget samlede opsparede midler. Forvaltningen vurderer, at det også vil være muligt fremadrettet. Huslejefritagelsen Økonomi skal i den forbindelse bemærke, at der ikke i budgetterne for Fredericia Teater er indarbejdet en omkostning til husleje. Det vil derfor være nødvendigt, at huslejefritagelsen fortsætter, hvis det nuværende aktivitets- og ambitionsniveau skal videreføres. Fredericia Teater har siden den første egnsteateraftale blev indgået fra 2001 haft huslejefritagelse. Det bemærkes endvidere, at huslejefritagelsen vil medføre en manglende indtægt på 1 mio. kr. i Ejendomscentrets budget. Ejendomscentret blev kompenseret for den manglende indtægt i den forrige egnsteaterperiode, men kun i aftaleperioden Fra 2014 og overslagsårene fremgår det af budgetterne, at der igen budgetteres med en huslejeindtægt på området. Med baggrund i, at der igennem årene aldrig har været indbetalt husleje, må den budgetterede huslejeindtægt anses for at være af mere teknisk karakter end reel mulighed. Budgettet bør derfor tilrettes en gang for alle, således at det ikke følger en egnsteaterperiode, der normalt strækker sig over fire år. Side 14

15 Indstillinger: Kultur og Fritid indstiller til Byrådet, 1. at egnsteateraftalen godkendes, 2. at huslejefritagelsen godkendes for årene , 3. at Ejendomscentret kompenseres med 1 mio. kr. gældende fra 2014 og fremover. Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til ØK og Byrådet med anbefaling af punkt 1 og 2 hvorimod der ikke blev taget stilling til punkt 3. Side 15

16 131 Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den : Orientering foretaget. Side 16

17 Underskriftsside Kurt Halling Hanne Lumby Jane Findahl Jørgen Munk Hansen Turan Savas

18 Bilag: Ansøgning Fredericia Kommune fra FHK90. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 26. november Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77562/13

19 FHK 90 Ansøgning September 2013 Indledning Efter den truende lukning af Fredericia Håndboldklub pga. elitens konkurs i april 2012, er FHK ved at komme på fode igen. Der er kommet mere struktur på håndboldklubben og en ny bred organisation med mange frivillige som løfter i flok er skabt. Sportsligt råder FHK over et division hold mere på senior siden, så vi nu kan stille med tre divisionshold fordelt med 1. og 3. division Damer, samt 3. division Herrer. På ungdomssiden har FHK være repræsenteret med 6 division hold i FHK var således den klub i Syddanmark som havde flest hold med i divisionerne i den forgangne sæson. Medlemstallet har også været stigende og er øget fra ca. 275 til 325 medlemmer. Stigningen er primært sket til børne- og ungdomsholdene. FHK blev i efteråret 2012 godkendt som eliteidrætsklub i samarbejde med Fredericia Eliteidræt, Team Danmark og Dansk Håndbold Forbund. Håndboldsamarbejde på tværs af lokale klubber i 2013 er godt i gang. Der har ligeledes været møder og drøftelser med de øvrige håndboldklubber i Fredericia Kommune omkring samarbejde om bredde- og elitehåndbold. Dialogen har været en god og møderækken fortsætter i efteråret, og vi håber på, at det ender med et formelt samarbejde. De tiltag, der er planlagt for den kommende sæson omkring samarbejde, involverer alle klubber i Fredericia Kommune, hvorfor vi håber, at Fredericia Kommune vil sætte økonomiske ressourcer af til projekterne, der orienterer sig mod både breddehåndboldinitiativer (få flere til at spille håndbold/dyrke idræt), samt skabe bedre rammer for talentarbejde klubberne imellem. FHK økonomiske situation På den netop afholdte generalforsamling kom FHK ud med et overskud på kr (budget ), hvilket også var en nødvendighed, da FHK s egenkapital fortsat er negativ med cirka kr Overskuddet er skabt på baggrund af meget stram økonomisk styring og alle udgifter har været holdt på et minimum og der har været stor forståelse for FHK s økonomiske situation. De kommende år bliver stadig efter devisen pengene i kassen før de kan bruges. For at udvikle håndbolden på længere sigt er der behov for økonomisk råderum, så vi kan fastholde de unge talenter i FHK længst muligt samt tilbyde samme faciliteter og trænerkapacitet som nabo kommunerne. Som et led i fortsat at udvikle og fastholde håndboldtalenter i Fredericia ansøger vi derfor om Side 1 af 3

20 FHK 90 Ansøgning September 2013 kr ,- Beløbene fordeles på følgende måde: Sportsmarkedsføringsbidrag kr Øget ressourcer til morgentræning kr Forskellige tiltag kr Talent/idrætskonsulent kr Ambitioner/Hensigt Håndbold - Vi vil i samarbejde med Fredericia Kommune motivere børn og unge til bevægelser igennem aktiviteter indenfor håndbold i tilknytning til dagsinstitutioner, skoler, SFO er og klubben - Integration af børn og unge i idrætslivet - Vi vil samarbejde med andre lokale klubber omkring talentudvikling herunder arbejde for at kommunens talentklasser (7-9 klasse) bliver succesfulde. - Aktivt samarbejde med Fredericia Eliteidræt om udvikling af et eliteidrætsmiljø på tværs af klubberne. - Vi vil højne det elitære niveau hos vores bedste dame og herre hold, så de aktuelle talenter i eliteidrætsmiljøet har et konkret fysisk mål for deres målsætning samt at fastholde og tiltrække håndboldtalenter i/til Fredericia. - Vi vil aktivt opbygge samme struktur på herresiden, så vi på den lange bane kan og vil have ensartede målsætning for begge afdelinger. Initiativer 2013/14 - FHK har taget initiativ til bredt samarbejde mellem håndboldklubberne i Fredericia på ungdomssiden, træner/leder og samlet markedsføring af børnehåndbold i Fredericia Kommune. Det er blevet godt modtaget i klubberne og næste møde for et mere formaliseret samarbejde finder sted medio september. (udgift ) - FHK inviterer trænere og talenter til TEMA træning ca. 1 gang om måneden. Træning vil foregå i forskellige haller i Fredericia Kommune. TEMA træning er pladsspecifik, så alle positioner får 2-3 gange TEMA træning på en sæson. Eks alle fløjspillere i alderen år samles og der kommer ekstern instruktør (eks. Lars Christiansen, Anders Eggert) som sammen med trænere fra de lokale klubber udgør trænertemaet. Trænerne samlet ca. 1 time før starten, hvor specifikke øvelser og erfaringer fra ekstern instruktør gives til trænerne. Alle trænere har mulighed for at deltage og få inspiration (udgift kr ) - Styrkelse af morgentræning konceptet i samarbejde med Fredericia Eliteidræt, således at der tilføres ekstra trænerresurser i den daglige træning, så talenttræningen bliver optimeret. Ansættelse af 1-2 trænere mere, så trænerteamet fremadrettet kommer til at bestå af 3-4 trænere. Vi mener at den nuværende løsning med 2 trænere og håndboldtalenter ikke er optimalt for at udvikle det enkelte talent. ( udgift kr ) - I samarbejde med Fredericia Eliteidræt etableres en Sundhedssektor, hvor der tilknyttes fysioterapeut og massør. Der vil være træffetid to gange pr. uge, hvor det for spillerne blandt andet være muligt at få sin skade behandlet og få skadesforebyggende øvelser. En nødvendighed Side 2 af 3

21 FHK 90 Ansøgning September 2013 for at fastholde talenterne i et godt træningsmiljø og for at fastholde talenterne i kommunen. Tilbydes alle klubber efter behov. ( udgift kr ) - I samarbejde med Fredericia Eliteidræt ansættes en Talent/idræts konsulent ca. 15 timer pr. uge, til at varetage koordinering af morgentræning skole klubtræning kost vejledning, så talenterne får den optimale træning og en sammenhængende hverdag. Konsulenten vil efter behov tage rundt i de lokale klubber for at se talentudviklingen i de lokaleklubber og komme med råd og vejledning. (ekstra udgift kr ) Sportsmarkedsføringsbidrag til sikring af det elitære arbejde (udgift kr ) Markedsføringsbidraget skal fortrinsvis gå til at højne det elitære niveau hos vores 1.division damer 3 division damer, 3 division herre, samt talentarbejdet for U16-U18 i ungdommen på både pige og drenge siden. Vores satsning på talentarbejde i samarbejde med Fredericia Eliteidræt medfører øgede træner- og materialeudgifter for FHK. Ydermere stiger omkostningerne i fastholdelse af talenterne i Fredericia Kommune Hvad får Fredericia Kommune ud af Sportsmarkedsføringsbidrag - Fredericia Kommune tilbydes branding som de øvrige hovedsponsorer i form af gulvreklamer, markedsføring i elektroniske og trykte medier. - Danmark C logo på talent holdene U16-U18, efter nærmere aftale. - Markedsføring af, at Fredericia Kommune i Fredericia Håndboldklub har en elitehåndboldklub for de unge (tiltrække talenter fra nabokommunerne) Side 3 af 3

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere