FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008"

Transkript

1 FRA KIRKEN JUNI - AUGUST

2 KALENDER Juni - September 2008 Juni Torsdag den 5. juni kl. 13: Grundlovsfest i Kirke Saaby Torsdag den 12. juni: Sogneaften i Hvalsø kl Lørdag den 14. juni kl. 16: Orgelkoncert i Kirke Saaby kirke Søndag den 15. juni kl : Grill og gudstjeneste i Hvalsø August Fredag den 22. august kl. 9.30: Børne dage i Kirke Saaby kirke og præstegårdshave Søndag den 24. august kl : Friluftsgudstjeneste ved Aunsø Onsdag den 20. august kl 05.30: Kirke Saaby og Kisserup inviterer til udflugt til Bornholm Fredag den 22. august kl 19.00: Etisk vokalemsemble i Hvalsø kirke Torsdag den 28. august kl : Korstart for voksne i Den gamle skole i Kirke Saaby. Torsdag den 28. august kl : Korstart for børn i Den gamle skole i Kirke Saaby Søndag den 31. august kl : Indskrivning af nye konfirmander i Hvalsø og Særløse September Tirsdag den 2. september kl 11: Babysalmesang i Kirke Saaby kirke Onsdag den 3. september: Børnekoret begynder i Hvalsø sognegård Fredag den 5. september kl 14: Eftermiddagsmøde i Hvalsø sognegård Torsdag den 18. september kl : Sangens år i Den gamle skole i Kirke Saaby Lørdag den 6. septemberkl : Fernisering i Hvalsø sognegård 2

3 HVEM ER MANDEN på forsiden af kirkebladet? Hans navn er J.C. Christen. Han indførte demokratiet i folkekirken. I 1903, mens han var kirkeminister, forslog han at styrke almindelige menneskers interesse for kirken ved at give dem indflydelse på dens styrelse. Siden da har vi haft menighedsrådsvalg. Folkekirken er et midtpunkt for de fleste ved helligdage og store familiebegivenheder, som dåb, konfirmation o.s.v. Derfor er kirken en vigtig del af lokalsamfundet ligesom skolen, supermarkedet og idrætsklubben. Du har nu mulighed for at være med til at forme kirkelivet i Hvalsø, Særløse, Kirke Saaby og Kisserup i den retning som du ønsker. Tirsdag den 11. november 2008 afholdes valg til menighedsrådene over hele landet. De sidste hundrede år har der været valg til menighedsrådene hvert fjerde år, ligesom der er valg til byråd og folketing. I modsætning til folketinget kan et menighedsråd ikke udskrive valg midt i en periode. Menighedsrådet har, som Demokratiet opstod i Grækenland omkring 500 f.kr. I.C. Christensen fik det ind i folkekirken i En del år forsinket! noget helt nyt, både ansvaret for kirkens indre og ydre liv. Det betyder at menighedsrådet er ansvarlig for alle de mange forskellige aktiviteter, der er ved kirken. Men samtidig er menighedsrådet også ansvarlig for kirkebygninger og øvrige ejendomme ligesom menighedsrådet også er arbejdsgiver for kirkens ansatte bortset fra præsterne. Menighedsrådet bør være repræsenteret af alle aldre ellers dør folkekirkens formål, nemlig at være en smuk ramme om livets største glæder og sorger, både for unge og ældre. Hvis du har lyst til at vide mere om menighedsrådsarbejdet og mulighederne for at blive menighedsrådsmedlem, så læs artiklerne her i kirkebladet. Du kan også gå ind på kirkernes hjemmesider, hvor du løbende kan få oplysninger om valget. 3

4 HVORDAN BRUGES KIRKESKATTEN i Hvalsø Særløse Af Erik Wulff, Formand for Hvalsø Menighedsråd Som medlem af menighedsrådet i Hvalsø får jeg tit stillet det spørgsmål, Hvad går min kirkeskat til? Jeg vil derfor her forsøge at uddybe lidt, hvad vi bruger pengene til med udgangspunkt i år PROVSTI For at kunne forklare hvad der sker, er jeg nødt til at starte i provstiet. Provstigrænserne svarer til kommunegrænserne, og det er kommunen, der opkræver kirkeskatten sammen med kommuneskatten, efter at provstiet har fastsat kirkeskatteprocenten, for 2007 blev den /0 i Lejre kommune. Lejre kommunes 17 sogne fremsender hver deres ønske til budget til provstiet, der så lægger budgetterne sammen og under et budgetsamråd med sognene finder besparelser, så udskrivningsprocenter kan holde. I 2007 lød det samlede budget for de 17 sogne på kr , dertil skal så lægges opkrævning til landskirkeskatten på kr landskirkeskatten er den del af kirkeskatten, der bruges til betaling af stifterne, stiftadministrationen og præstelønninger. Derudover opkræves til provstikassen kr til betaling af provstiets udgifter og kr i 5 0/0 midler - 5 0/0 midler er en reservekasse i provstiet, hvor sognene kan få lån eller tilskud, hvis der opstår uforudsete udgifter. Den samlede udskrivning i Lejre kommune blev herefter i 2007 på kr HVALSØ-SÆRLØSE PASTORAT Indtægter Af den samlede kirkelige ligning fik Hvalsø-Særløse pastorat (som består af Hvalsø og Særløse sogne) tildelt en ligning på kr Dette beløb sammen med indtægter fra kirkegården på kr og andre indtægter på kr , i alt kr det samlede beløb som Hvalsø-Særløse pastorat havde at arbejde med. Indtægter Udgifterne fordeles på driftsudgifter og anlægsudgifter. Driftsudgifter Ligning Indtægter kirkegården Andre indtægter Udgifter Drift Løn Kirkelige aktiviteter Administration Præsteboligen Sognegården Kirkerne Kirkegårdene Til de største poster kan knyttes følgende kommentarer: Løn: kr (uden præstelønninger, der jo som tidligere nævnt betales gennem landskirkeskatten) eller /0 af de samlede driftsudgifter, eller 43,53 0/0 af Hvalsø- Særløses Pastorats samlede udgifter. En stor procentdel af løn-

5 Er denne mand medlem af et menighedsråd? Eller er det måske grækeren Kleisthenes, der banede vejen for en demokratisk folkekirke med sine reformer i Athen 500 f.kr. udgifterne bruges i forbindelse med vedligeholdelse af kirke og især kirkegård, og så kan det diskuteres, at når vi er kommunens begravelsesforretning, om det er retfærdigt, at det kun er medlemmerne af folkekirken, der skal betal denne udgift, eller om den i stedet skulle betales over den almindelige skat, og blot administreres af menighedsrådene???. Kirkelige aktiviteter: kr her er Kirkekoncerter, sognemøder og honorar til foredragsholdere den største udgift med kr , (her gøres der virkeligt et stort arbejde med at få så meget ud af de sparsomme midler som muligt, idet vi holder et meget højt aktivitetsniveau, et arbejde som heldigvis også værdsættes af menighederne, idet der altid er et stort fremmøde til vore aktiviteter), efterfulgt af kirkebladet med kr og konfimationsundervisningen med kr Administration: kr her løber kontorholdsudgifter op i kr , menighedsrådene i kr og forsikringer i kr Præsteboligen: kr her skal modregnes præstens boligbidrag der er med under andre indtægter på indtægtssiden, desuden er der brugt kr på anskaffelser og vedligeholdelse. Sognegården: kr Sognegården er så ny, så vi stadigt i 2007 ind i mellem opdager et eller anden vi havde glemt, derfor løb beløbet til anskaffelser og vedligeholdelser op i Kirkerne: kr Hvalsø kirke har været under renovation så der er ikke noget at sige til at anskaffelser og vedligeholdelser løber op i kr desuden er der brugt for kr i el og varme. Kirkegårdene: kr her skal der tages højde for indtægterne på kirkegårdene på kr som er medtaget i indtægter, ellers har Hvalsø købt nyanskaffelser for kr , og i Særløse brugt kr på vedligeholdelse af kirkegårdsmure. Anlægsudgifter Udgifter Anlæg Anlægsarbejder Lån, Sognegården Lån, Hvalsø kirke Lån, Særløse kirke Opsparing kommende anlæg Anlægsarbejder: Kr Heraf maling af præstegården kr Låneydelser: 1. Sognegården: kr Hvalsø kirke: kr Særløse kirke: kr Opsparing til kommende anlæg: kr Renovering af Særløse kirke kr , kalkning af Hvalsø kirke kr og renovering af køkken i præstegård kr Overskud på kasserne: kr Som det fremgår, er det et stort og komplekst arbejde at få et pastorat til at fungerer økonomisk. 5

6 25 ÅRS JUBILÆUM Da jeg for snart 20 år siden blev valgt ind i menighedsrådet, havde jeg ikke regnet med at skulle bruge så meget tid på denne del af arbejdet. Der var helt andre årsager til, at jeg valgte at sige ja til arbejdet, idet jeg som de fleste andre mente, at jeg skulle ind og arbejde for de kristen værdier i vort samfund, samt at være med til at bevare den største kulturværdi vi har i vore landsbyer, nemlig vor gamle flotte kirke. Selv om jeg bruger meget tid på sognets økonomi, vil jeg sige, at jeg også får tid til at have et indblik og medindflydelse i, hvad der sker af aktiviteter til gavn for det kristne liv i sognet. I et menighedsråd på 10 folkevalgte medlemmer, er der forskellige arbejdsopgaver til alle, og med et godt samarbejde i menighedsrådet, med respekt for hinandens arbejdsområder har vi nogle gode og udbytterige møder. Det er jo valgår i år, og jeg vil opfordre alle, som mener at have interesse i gøre et arbejde i det kirkelige arbejde om at ringe til mig og høre nærmere om, hvad du kan blive beskæftiget med i menighedsrådet. 6 Hvalsøs kirkegårdsleder Søren Christensen har d. 1. juli 25 års jubilæum som ansat ved Hvalsø Kirke. Søren er en meget betroet og respekteret medarbejder ved kirken, der udfører et kolossalt stykke arbejde, også langt ud over hvad man kan forlange af ham. Søren er altid parat til, uanset tidspunktet, at løse pludseligt opståede problemer ved kirken eller kirkegården. Også efter at vi har fået ny sognegård har Søren påtaget sig opgaven som administrator af denne, - et ikke uvæsentligt arbejde. Ligeledes er kassererarbejdet for såvel Hvalsø Kirkekasse som Hvalsø-Særløse Præstegårdskasse og på det seneste også Særløse Kirkekasse pålagt Søren. Så alt i alt kan vi ikke alene anse Søren som kirkegårdsleder men som multimedarbejder ved Hvalsø kirke, og derfor er vi i menighedsrådet meget glade for at have Søren ansat. Når så Søren samtidig altid giver sig tid til at tale med folk, der henvender sig eller ringer til kirkegårdskontoret, og giver alle en venlig og grundig betjening, er der ikke noget at sige til, at hans arbejdsuge langt overstiger de timer, som han i henhold til overenskomsten skal arbejde. Ingen er som bekendt uundværligt, men Søren kommer tæt på, og uden Sørens stor arbejdskraft og venlige væsen ville vi alle i Hvalsø menighedsråd have store problemer. I anledningen af Sørens Christensen jubilæum afholdes der reception i Hvalsø Sognegård Tirsdag d. 1. juli 2008 Fra kl til kl På menighedsrådets vegne Erik Wulff, formand

7 Kirke Saaby og Kisserup sogne giver nogle eksempler på nogle af menighedsrådets opgaver Hvad er et kirke- og kirkegårdsudvalg? Af Erik K. Hansen, formand for kirke- og kirkegårdsudvalget. I kirke- og kirkegårdsudvalget ved Kirke Saaby kirke sidder 5 medlemmer af menighedsrådet. Det er udvalgets opgave gennem kirkeværgen at føre tilsyn med kirkens bygninger og kirkegården. Vi mødes regelmæssigt og gennemgår, sammen med kirkeværge og gravere, kirkegården. Den almene tilstand gennemgås og eventuelle ændringer og nye tiltag aftales. Kirkegårdens maskinhus i Kirke Saaby trænger til renovering og det drøftes i øjeblikket om vi eventuelt i den forbindelse skal flytte huset til en ny placering. J.C. Christensen som nyvalgt folketingsmedlem i Hvad laver en menighedsrådsformand? Af Judith Nielsen, formand for menighedsrådet i Kirke Saaby Formandens opgaver Opgaverne spænder vidt og omfatter en række funktioner, hvoraf korrespondance med myndigheder, som fx provsti og stift, er det mest iøjnefaldende. Formanden forbereder menighedsrådets møder, udarbejder dagsorden, fremsender de nødvendige bilag og indkalder medlemmerne af menighedsrådet til de ca. 6 årlige ordinære menighedsrådsmøder. Formanden fungerer som mødeleder ved menighedsrådets drøftelser og skal sørge for at menighedsrådets beslutninger indføres i protokollen. Dernæst skal formanden sikre sig at beslutningerne udføres. Opstår der sager der skal løses her og nu, og hvor der ikke er anledning til tvivl kan formanden afgøre sagen på menighedsrådets vegne. Sagen skal så efterfølgende forelægges menighedsrådet. Formanden underskriver, sammen med et andet hertil bemyndiget medlem af menighedsrådet, dokumenter vedrørende køb og salg og optagelse af lån. 7

8 Hvad laver en kontaktperson? Af Bjarne Vestbjerg, kontaktperson i Kirke Saaby Menighedsrådets kontaktperson har en hovedopgave i menighedsrådet, nemlig som udøver af menighedsrådets arbejdsgiverfunktion. Dette indebærer at kontaktpersonen, i forhold til det af menighedsrådet ansatte personale, fungerer som personaleleder og har det daglige ansvar som arbejdsgiver. Kontaktpersonen skal fremme og vedligeholde gode samarbejdsforhold mellem menighedsråd og medarbejdere, mellem medarbejdere indbyrdes og til præsten. Kontaktpersonen varetager sit hverv efter de regler, der gælder omkring løn- og ansættelsesvilkår for de ved kirker og kirkegårde ansatte medarbejdere. Det er kontaktpersonens opgave at holde sig orienteret om medarbejdernes arbejdsforhold og at modtage og viderebringe deres eventuelle ønsker om ændringer i løn- og ansættelsesvilkår eller andre tjenstlige 8 forhold til behandling i menighedsrådet, såfremt disse ikke umiddelbart kan imødekommes, medmindre andet er lokalt bestemt i særskilt beskrivelse. Kontaktpersonen aflægger beretning om sit arbejde på menighedsrådets møder og har ligeledes til opgave at tage action på følgende områder: at der udarbejdes regulativer for samtlige fastansatte medarbejdere, der ikke er omfattet af kollektiv overenskomst eller ansat som medhjælp for gravere, kirketjenere eller kordegne. Regulativet udarbejdes efter forhandling med medarbejderen og forelægges menighedsrådet til godkendelse og provstiudvalget ligeledes til godkendelse, at ledige stillinger bliver opslået efter gældende regler, at der i fornødent omfang antages vikarer for de faste medarbejdere, at der om fornødent antages fast medhjælp, medmindre kompetencen hertil er tillagt en medarbejder ifølge dennes regulativ. Omfanget af medhjælp skal godkendes af provstiudvalget. Hvis medlemmer i menighedsrådet mener, at der er mangler ved det arbejde, de ansatte udfører, eller der skal gives bestemte forskrifter må medlemmerne rette henvendelse til kontaktpersonen, som så tager drøftelsen med de ansatte. Dette gælder også for kirkeværgen, hvis denne i forbindelse med sit tilsyn med kirken samt andre bygninger og kirkegårde mener, at noget bør påtales over for en medarbejder. Kontaktpersonen har ansvar for medarbejdermøder, ferieplaner/friweekender, registrering af ugeplaner, samt alt fravær for eksempel ved sygdom m.m.

9 I KIRKENS MASKINRUM - om kirkeværgen Af Søren E. Jensen En kirke passer ikke bare sig selv. Den må hele tiden tilses og repareres, og opgaven er så meget des større, som at kirkerne her i pastoraterne alle er gamle huse. Hvis de ikke bliver løbende vedligeholdt, vil de forfalde lynhurtigt. Det er en problematik, som enhver husejer i et gammelt hus eller måske ligefrem en gammel bondegård er bekendt med. Derfor har kirkeværgen også en særdeles vigtig opgave i kirkens dagligdag. Han (sommetider hun, men det er nu sjældent) er simpelthen kirkens maskinmester, som varetager det daglige tilsyn med kirken og kirkegården. Opgaverne er mangeartede, hvad Peter Abildgaards - kirkeværge i Hvalsø Kirke - optegnelser fra en helt vilkårlig dag (25. marts 2008 for nu at være præcis) vidner om. På denne dag skal der først laves et brev om regler for et bestemt sted på kirkegården. Da det er gjort, kommer Peter Abildgaard i tanke om, at der er behov for en generel genopfriskning af diverse sikkerhedsregler for kirkens personale, og det betyder en hurtig huskeseddel til alle kirkens ansatte. Så er der hele det konkrete maskinrum: Hvalsø Kirke skal anskaffe et køretøj med det fiffige navn motorkatafalk, dvs. en elektronisk indretning til at tranportere kister. Sådan en er dyr, og for at kirken med sikkerhed kan få glæde af den, noterer Peter Abildgaard en liste med de krav, som man må kunne forvente at stille til den motoriserede katafalk, som han beder kirkegårdsleder Søren Christensen kommentere. Og nu vi er ved de døde: Kapellet skal have kølefaciliteter, så ligene ikke ligger og lugter om sommeren. Også her er der tale om en større investering, så Peter Abildgaard vurderer, at kapellets el- og lysinstallationer lige så godt kan efterses, nu vi er i gang. Han laver et udkast, som han igen beder kirkegårdslederen kommentere. I det hele taget værdsætter Peter Abildgaard samarbejdet med Søren Christensen. De har sammen lavet en huskeliste for alle de små og store ting, som skal plejes og holdes vedlige, for at en kirke fremstår ordentligt. Listen bliver hele tiden holdt ajour, specielt for ikke at glemme de mange småting, og dem er der en del af. Alene denne dag noterer Peter Abildgaard, at der skal nye hjul under klaveret i sognegården, ligesom en række låse skal udskiftes, og gulvet trænger måske også til en oplakering eller skal måske ligefrem slibes. I kirken er der vedvarende problemer med det nye lydanlæg, og det skal løses, for ingen har glæde af en gudstjeneste med dårlig lyd. Sådan går en typisk dag for Peter Abildgaard, hvor det store og det små blander sig, og alligevel er han glad for sit arbejde som kirkeværge. Kedeligt er det ikke, men ofte udfordrende og til andre tider gement praktisk arbejde, siger Peter Abildgaard og peger på, at han som kirkeværge i Hvalsø har to store fordele: Dels det gnidningsfri samarbejde med kirkegårdsleder Søren Christensen, dels at han er så heldig at have et menighedsråd, som ikke blander sig i de nødvendige mindre opgaver af praktisk karakter. 9

10 AT VÆRE MED i menighedsrådets arbejde Af Inge Jørgensen, formand for Særløse Menighedsråd Jeg har været med i Særløse menighedsråd siden 1977, og næsten hele perioden som formand. Da jeg blev valgt ind, var der stor interesse for at komme i menighedsrådet, der var en ret stærk indre missionskreds i sognet, og Midtsjællands efterskole markerede sig stærkere i det kirkelige arbejde, end tilfældet er i dag. Til opstillingsmødet var der deltagere, og også flere som ville i menighedsrådet, end der skulle vælges, men jeg blev valgt og blev hurtigt formand. Pastor Helvig, som dengang var sognepræst, ville ikke fortsætte på formandsposten. Han mente det var forkert, at det var præsten som var formand, hvad der dengang næsten var det normale. Jeg kan ærligt sige, at jeg har været glad for arbejdet i hele denne periode. Hvad sker der i menighedsrådet, nogle siger, det er kun mursten vi beskæftiger os med, det er ikke helt sandt, men selvfølgelig er der mange praktiske ting, vi skal beskæftige os med. 10 Jeg har været med til kirkerenovering, både da jeg tiltrådte, og senere da vi fik nyt orgel installeret. Det har været spændende opgaver, som menighedsrådet brugte mange timer på, det samme var tilfældet da vi byggede ny arbejds og kapelbygning. Den nye sognegård i Hvalsø, som var undervejs i over 10 år, er nok den opgave som tidsmæssigt har fyldt mest. Nyt tag på kirke og tårn, og renovering af kampestensmur, de almindelige veligeholdelsesarbejder kræver ligeledes nogle timers arbejde af menighedsrådet. Kirkeværge og formand, er naturligt dem, som skal bruge mest tid på de opgaver. En anden vigtig opgave er valg af personale, såvel præst, graver, organist og kirkesanger. Alle, undtagen graver er fælles for Hvalsø og Særløse, men det gør jo ikke arbejdet mindre, alle menighedsrådsmedlemmer bliver involveret. Det er altid spændende, at være med til at ansætte disse mennesker, det er vigtigt for kirken, at det er de rigtige vi får valgt. Da den nye salmebog skulle udkomme var udkastet til udtalelse i menighedsrådene, vi skulle komme med kommentarer og forslag til, hvilke salmer som skulle med, og hvilke der skulle gå ud, det kunne der også lægges mange arbejdstimer i. Nu for nylig har betænkningen om Folkekirkens økonomi været til udtalelse, hvor alle menighedsrådsmedlemmer også var involveret. At være med i aktivitetsudvalget, er også en vigtig opgave, hvor man kan komme med ideer, og være med til at vælge de aktiviteter, der skal være både i kirke og sognegård, det er et udvalg som er fælles for Hvalsø og Særløse. På vores dagsorden er der et fast punkt der hedder kirkens liv og vækst, her er der mulighed for at diskuterer alt vedr. gudstjenester, møder, nye initiativer m.m. det er et punkt, jeg mener der er vigtigt at have med, netop for at vi ikke drukner i grus og sten. Hvor meget tid går der så med menighedsrådsarbejdet? Der bliver holdt menighedsrådsmøder ca. 6-7 gange om

11 Mennesker har altid længtes efter ud. Vi er nøgne og sårbare og rækker efter evigheden. Menighedsrådsarbejdet handler også om evigheden! året, provstimøde en gang, og derudover udvalgsmøder i aktivitetsudvalget og præstegårdsudvalg. Alle møder foregår så vidt muligt om aftenen. Alle poster kræver selvfølgelig lidt forberedelse, men ellers kan man lægge få eller mange timer i arbejdet. Formands-,kirkeværge-og sekretærposterne er dem, der kræver flest arbejdstimer, jeg bruger nok i gennemsnit 7-8 timer ugentligt på arbejdet. Interesse for kirken er selvfølgelig en betingelse for at sidde i menighedsrådet, men man behøver ikke gå i kirke hver søndag, hvor tit man vil komme, er en privat sag. Jeg har forsøgt at give et billede af de opgaver som menighedsrådet arbejder med, og jeg håber der fortsat vil være mennesker, som vil være interesserede i at være med i menighedsrådsarbejdet,-det er betingelse for, at der fortsat vil være liv i kirken. 11

12 MENIGHEDSRÅDET - folkekirkens ærkebiskop Af Søren E. Jensen Hvis man var kritiker, kunne man hævde, at vores kirkelige forfatning er det største - og i hvert fald mest langvarige - eksempel på lovsjusk i dansk retshistorie. Mere end 150 år efter den første grundlov, mangler vi nemlig stadig en jura på området til trods for, at vi i en ligeså lang periode er blevet stillet en forfatning i sigte. Nu er der bare det, at det er meget svært at indramme et lutherskevangelisk trossamfund i en kirkeforfatning, da det uundgåeligt vil medføre et hieraki i kirken, og et sådan ville Luther ikke vide af. Kun Kristus var efter hans mening kirkens overhovede, men herefter stod vi alle lige, for som han skrev: Hvad der er krøbet ud af dåben, kan rose sig af allerede at være indviet til præst, biskop og pave. Teologisk set giver citatet god mening, men ordene er ikke just befordrende, når man skal lave en kirkeforfatning. Det dilemma var Grundlovens fædre helt på det rene med, og de løste problemet ved at lade det ligge og nøjedes 12 med at notere: Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Denne formulering har siden dannet udgangspunkt for et hav af såvel juridiske som teologiske stridigheder, og paragraffen har fået ikke så få øgenavne hæftet på sig: Den halve paragraf er den blevet kaldt, fordi den lover noget uden at definere det, hvorfor den også bliver kaldt for løfteparagraffen, hvilket vil sige, at paragraffen stiller et løfte om, at kirkeforfatningen siden hen skal formuleres. Det er bare aldrig sket. Den eneste ændring, der har fundet sted ved de forskellige grundlovsændringer, er, at løfteparagraffen har fået nyt nummer. I den seneste Grundlov fra 1953 har den nummer 66, men ordlyden er stadig den samme: Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Man kan sige, at den kirkelige jura således svarer til humlebien, der som bekendt ikke kan flyve, men ikke desto mindre gør det alligevel. På samme måde har folkekirken klaret sig uden forfatning lige siden den første Grundlov, skønt det juridisk set slet burde kunne lade sig gøre. Og alligevel har folkekirken - også juridisk - ændret sig siden den første grundlov i 1849, og alle de største ændringer kan tilskrives en og samme mand, nemlig J.C. Christensen. Allerede ved Systemskiftet i 1901gik han i gang med at reformere lovene på det kirkelige område. Det var der også grund til. Som så meget andet var også kirkelovgivningen stivnet under Estrupstyrets såkaldte provisorieår i tallets sidste halvdel; ja, det gik ligefrem ekstra trægt, når det gjaldt kirken, da man her jo

13 reelt ikke havde nogen forfatning at forholde sig til og følgelig heller ikke kunne lovgive på området. Siden Grundloven i 1849 var det derfor også kun blevet til tre kirkelige lovgivninger overhovedet: lov om sognebåndsløsning i 1855, lov om valgmenigheder i 1868 samt en lov fra 1872, som gav tilladelse til, at også andre gejstlige end kirkens egen præst kunne benytte sognekirken. Det kan ikke imponere, men de få love var dog tilstrækkelige til, at specielt grundtvigianerne kunne komme med en - stadig levedygtig - tolkning af løfteparagraffens ord om, at kirkens forfatning ordnes ved lov. Paragraffen skulle aldeles ikke - blev det påstået - forståes sådan, at den stillede en forfatning i sigte; tværtimod havde den allerede sin rette ordlyd, for paragraffen sagde jo lige præcis det, der havde vist sig at være politisk muligt, nemlig at kirkens forfatning ordnes ved lov forstået som lovgivning. En egentlig kirkelig forfatning skulle politikerne derimod holde sig fra. Det krav var J.C. Christensen også oppe imod, da han efter Systemskiftet gik i gang med sin grundige revision af den kirkelige lovgivning, og skønt han i sit udgangspunkt nok havde foretrukket en egentlig løsrivelse af folkekirken fra staten - hvad der givetvis ville have sparet os for mange efterfølgende diskussioner, som til gengæld lige så givet var blevet afløst af andre - så lyttede til kritikken og lavede i stedet en lovpakke, der i hele den danske forvaltnings historie må siges at være helt enestående. J.C. Christensen fandt nemlig en teknisk udvej til at løse det teologiske problem med, at vi alle er biskopper og paver fra dåben af ved at decentralisere den kirkelige magt så meget, som det overhovedet lod sig gøre. Hvor det hidtil havde været et kirkeligt råd bestående af biskopper og teologiske professorer, der reelt havde magten i kirken, blev det nu bredt ud til menigmand ved at lade de nyoprettede menighedsråd bestemme over kirken. Og ikke bare fik menighedsrådene en helt uhørt magt, hvor de blandt andet - som vi jo kender det - kom til at bestemme over præstevalget, selve omfanget af demokratiet i menighedsloven var set med datidens øjne direkte revolutionært: Enhver over 25 år, der ikke var nægtet adgang til nadverens sakramente, havde valgret og var valgbar til et menighedsråd. Det gjaldt også kvinder og fattige, og som sådan kan Menighedsloven fremhæves som det første eksempel på egentligt demokrati i Danmark. Den voldsomme magt til menighedsrådene mødte stor modstand fra alle sider, men det lykkedes den listige J.C. Christensen at sætte lovene igennem, og mange år senere - i forfladigede han endda - og ordet er her ikke nødven- 13

14 digvis negativt ment - den kirkelige struktur yderligere ved også at overlade bispevalget til menighedsrådene. Men 1922-lovene skulle imidlertid vise sig at være afslutningen på folkekirkeordningens formative periode, ikke et udgangspunkt for fortsat arbejde i retning af en kirkeforfatning, som Århus-teologen Per Ingesman bemærker i bind 2 af et værk, der har et mere underholdende indhold end den bestemt ikke ophidsende titel, Dansk Forvaltningshistorie. Det betyder, at menighedsrådene stadig har en uhyre stor magt, når det gælder kirkens daglige funktion. Menighedsrådet er simpelthen The Boss i kirken, og det ved vi præster godt. Vi skal ikke tro, at vi er noget, og hvis vi et øjeblik kommer til at tro det, skal menighedsrådet nok sætte os på plads. Det er helt rimeligt, for ellers kunne der hurtigt udvikle sig et kirkeligt hieraki. Det er vi med menighedsrådets beføjelser sikret imod, og det er en gave, som vi skal passe på; specielt efter at kirken i de senere år er kommet i pressens søgelys. Nu spørger man efter kirkens stemme uagtet, at den ikke findes, for folkekirken er os allesammen, eller i hvert fald de 83 procent af befolkningen, som er medlem af den. De skal bestemme over kirken, og det var det - med et fantastisk, juridiske kunstgreb - som lykkedes for J.C. Christensen, da han lavede menighedsrådslovene i begyndelsen af 1900-tallet. Men lovene kan kun leve, hvis folk slutter op om dem; dvs. at tilstækkeligt mange er interesserede i at deltage i kirkens daglige arbejde i form af at lade sig vælge til det lokale menighedsråd. Sker det ikke, vil der opstå et magttomrum, som andre - biskopper eller politikere - nok skal fylde ud, men det ville være sørgeligt, hvis det skulle ske. Så ville folkekirken givetvis miste en stor del af sin mangfoldighed. Den ville - som alt andet i samfundet - blive mere centralistisk, og man kan blive helt bedrøvet bare ved tanken. Har du lyst til at chatte med din præst og eksperter indenfor for forskellige områder, så klik ind på Vi åbner i juni et chatrum, hvor der som en start en gang om måneden på en bestemt dag og på et bestemt tidspunkt vil være diskussion om et bestemt emne. Der er mulighed for at chatte helt anonymt. I juni er emnet: Gud og mad, det religiøse og kulinariske. Udover præsten vil en af chat-gæsterne være en af vore kendte kokke Juli ferie I august er emnet: Gud og sex Udover præsten vil en af chat-gæsterne være en sexolog I september er emnet: Gud og børneopdragelse Udover præsten vil en af chat-gæsterne være børnepsykolog Læs mere om Kirke Saaby og Kisserups chatrum i dagspressen og på 14

15 NAVNLIG NAVNE Døbte Hvalsø Kirke Clara Emilie Nielsen Soffie Lillelund Sølvskov Laura Ravnholt Mejlbr Særløse Kirke Mads Holger Larsen Andreas Zwisler Grøndal Kirke Saaby Amalie Sidelmann Nygaard Astrid Thorsager Svendsen Marco Beusen Lyseen Nicole Ricther Nielsen Matias Marinus Petersen Marius Gert Stalfelt William Dyhr Johansen Smilla Tabor Rasmus Boye Meyer Anne Sofie Meyer Emma Hartmann Braüner Benjamin Juul Kristensen Elliot Peter Vilhelm Essebo Nielsen Kisserup kirke Jeppe Boel Brandborg Mads Kjerrumgaard Rasmussen Vielser Kirke Saaby kirke Camilla Lykke Petersen og Flemming Petersen Bisatte / begravede Kirke Saaby Kirke Hanne Grethe Pedersen John Petersen Verner Bylov Petersen Frede Wrede Hannover Nielsen Ellen Marie Christensen Erik Charly Jensen Kjeld Bøgelund Svend Helmer Hansen Dorthe Bruhn Nielsen Ingvard Skovbo Frederiksen Hvalsø Kirke Jens Kristian Jensen Pauli Jean Johansen Kurt Madsen Frede Wrede Hanover Nielsen Ellen Marie Christensen Ketty Thorup-Jensen Karl Villy Koch Edith Marie Thostrup Ella Jensigne Nielsen Dusina Nikoline A F Kjærsgaard Karen Agnethe Bodholdt Hansen Særløse Kirke Jørgen Rasmussen 15

16 MINIKONFIRMANDER i Kirke Saaby forår 2008 Minikonfirmand-undervisningen er blevet en stor succes i Kr. Saaby Kirke. Så stor at der i foråret 2008 var næsten 30 børn tilmeldt. Derfor blev organist Nina Frederiksen ansat som hjælpeunderviser, hvilket har været en stor hjælp og dejligt at få Ninas musikalitet ind over undervisningen. Gennem et kursus i babysalmesang i foråret som jeg deltog i, har jeg kunnet krydre undervisningen med ikke kun at synge salmer men også at danse salmer. I foråret har vi undervist børnene med udgangspunkt i Bibelens historier gennem fortællinger, salmer, lege, lave tegninger mv. Højdepunktet blev afslutningsgudstjenesten den 17. april i kirken, hvor børnene og jeg indtog kirken med et helt anderledes præludium end normalt: Kirkens lys var slukket, kun stearinlys brændte, jeg slog 9 bedeslag med dørhammeren og så dansede børnene og jeg os vej op til alteret mens vi sang I kvæld blev der banket. Sådan en start vakte stor begejstring og børnene deltog aktivt i hele gudstjenesten. Sjældent har de sunget så godt på salmerne som i år dette skylder jeg Nina stor tak for. Gudstjenesten blev afsluttet med en fælles salme, som vi dansede til. Jeg tror ikke dette har foregået før i kirkens historie men det var skægt at se hvordan forældre og børn morede sig. Salmer behøver ikke være kedelige synges de med hjertet og sjælen, og sættes der dansetrin til, så er begejstringen stor! Tusind tak til alle jer børn som deltog i undervisningen og tak til kirken og dens personale for at turde gøre noget nyt. Og tusind tak til Nina for din deltagelse. Minikonfirmandunderviser Henriette B. W. Andersen KONTAKT annonce Menighedsrådene i Kirke Saaby og Kisserup efterlyser unge mennesker på 18 år og derover til menighedsrådsarbejdet. Prøv 4 år. Du får stor indflydelse Vi har brug for dine ideer og din arbejdsindsats Sms til Poul Joachim Stender på tlf eller skriv på 16

17 HVALSØ kirkepark Hvalsø kirkegård er tæt på at have opbrugt arealet til såkaldte skovbegravelser, hvilket førte til at menighedsrådet tog hele opgaven om kirkegårdsudvidelse op til overvejelser. Vi fik udarbejdet en meget ambitiøs plan på arealet øst for den nuværende kirkegård (ca. 1,5 ha). Projektet bliver indtil videre kaldt Hvalsø kirkepark og det indeholder ideer om, at det bliver en park/anlæg, der kan udvikles i takt med at der kan findes penge til det. Der vil være meget lave vedligeholdelsesudgifter forbundet med det færdige projekt, og således at (skov)kirkegården kan udvides i takt med, at der bliver brug for det. I princippet har menighedsrådet godkendt projektet (uden penge på) og vi går nu videre med plan, som vi håber kan munde ud i at rigtig mange kan få glæde af Hvalsø kirkepark. Erling Svendsen, koordinator. I ERHVERVSPRAKTIK som præst! Siden sidste kirkeblad har vi ved Hvalsø kirke haft fornøjelsen af at have to elever fra Hvalsø skole i praktik som præst. Det har været Josefine Lange Strandgaard & Mikkel Leimand Høy. 17

18 POPULÆR GARTNER forlader kirkegården i Hvalsø Tom Hemmingsen, der har været gartner på Hvalsø kirkegård i 12 år, forlader Hvalsø kirkegård fra den 1.maj 2008, og skal være ny servicemedarbejder under boligselskabet ved Hvalsø ældrecenter. Hvalsø kirkegård vil komme til at savne Tom Hemmingsen som er en loyal, faglig dygtig, imødekommende og humoristisk medarbejder. Tom Hemmingsen har igennem årene vist sin faglige dygtighed på flere områder på kirkegården, og især kan man nævne, sten området. Han har en stor fagligekspertise, når der skal arbejdes med belægning, f.eks. anlæg af gravsteder med brosten. Og han står altid inde for, at det, som er blevet udført, har en høj kvalitet. Alle lige fra menighedsrådet, præsterne, kirkefunktionærerne og ansatte på kirkegården vil sige tak til Tom for mange års godt samarbejde og ønske held og lykke med det nye job. FÆLLES MENIGHEDSRÅD for Kirke Saaby og Kisserup sogne Det er blevet besluttet ved to borgermøder og to menighedsrådsmøder at slå Kirke Saaby og Kisserup menighedsråd sammen. Der bliver derfor ikke 18 efter menighedsrådsvalget et nyt, selvstændigt menighedsråd for Kisserup sogn. Baggrunden for denne sammenlægning er bl.a., at det er meget svært for et lille sogn med kun 230 indbyggere at opstille et tilstrækkeligt antal kandidater til menighedsrådsmødet. Men selv om der ikke bliver et selvstændigt menighedsråd for Kisserup sogn, så er der fortsat brug for nogle i sognet, der kunne have lyst til at sidde i det fælles menighedsråd eller være kirkeværge ved kirken eller få en funktion i de nogle af de eksterne udvalg, som det er blevet besluttet, at der vil blive nedsat. Vil du vide mere om sammenlægningen og muligheden for at komme med i det fælles menighedsråd eller på anden måde få indflydelse på Kisserup kirke, så kontakt Torben Flinch på tlf Poul Joachim Stender

19 DET SKER i sognene TO ANDERLEDES GUDSTJENESTER i Hvalsø og Særløse Grill & gudstjeneste i Hvalsø, søndag d. 15. juni kl Vi vil fejre sommerens komme med en grill-gudstjeneste. Vi begynder i kirken med gudstjeneste og altergang. Derefter samles vi udenfor sognegården i det gode sommervejr (hvis dårligt vejr indendørs) omkring grillen til et stykke lækkert kød med salater, brød og et godt glas vin samt kaffe. Vi ønsker os meget stærkt at vi på denne dag, ved at synge et par af vore smukke sommerlige sange, kan byde sommeren velkommen. Inviter din nabo eller gode venner med til vore gril-gudstjeneste, så vi kan få en god stund sammen. Pris per person: kr. 35. Tilmelding nødvendig til: Anne Spangsberg tlf eller Erling Svendsen tlf Friluftsgudstjeneste ved Aunsø, søndag d. 24. august kl Kaffe efter gudstjenesten. BØRNEDAG i Kirke Saaby præstegård Fredag den 22. august kl til Alle dagplejebørn, børnehavebørn og hjemmegående børn inviteres til en sjov dag i kirke og præstegårdshaven Masser af sang og musik i kirken Klovnen Raffus Klovnen, børnerocksangeren, tryllekunstneren, musikeren og konferencieren fra Langelands festivalens børnescene de sidste 12 år, rejser nu rundt i det ganske land og optræder for børn. Mød klovnen Raffus i Kirke Saaby præstegård til børnedagen. Mød ham i Kirke Saaby. Harmonikaspiller, der går rundt haven og synger de kendte børnesange. Sjællands største kagekone. Lille afskedsgave til alle børn. Til børnedagen medbringes selv tæpper til at sidde på og madpakker. Kirken sørger for sodavand, saftevand, kaffe, the og kage. PS Som sædvanlig spændende tur op i kirketårnet for dem, der tør. GRUNDLOVSFEST i Kirke Saaby Kirke Saaby bylaug og Kirke Saaby menighedsråd inviterer til grundlovsfest i præstegårdshaven og ved gadekæret den 5. juni kl. 13. Grundlovstale ved provst Lars Munch, Kirke Hyllinge. Sommersange fremført af Sawarabykoret. Gymnastikopvisning af Saaby gymnasterne Gymnastilopvisning: Unge Piger ved Jyllinge Gymnastikforening. Rytmisk gymnastik på højt niveau. Ved gadekæret hygge og mulighed for at købe øl og sodavand. 19

20 DET SKER i sognene SOGNEAFTENER i Hvalsø VINSMAGNING Torsdag d. 12. Juni kl i Hvalsø Sognegård Hvalsø menighedsråd afholder i samarbejde med Vinbyen.dk, vinsmagning i Hvalsø sognegård Jan Mikkelsen fra Vinbyen.dk vil præsentere et udvalg af vine i prisklassen fra ca. kr. 30,00 og opefter. Der vil være mulighed for at smage såvel hvide- som rødvine samt portvine, og efterfølgende at gøre en god handel. BABYSALMESANG i Kirke Saaby Kirke Babysalmesang er blevet en stor succes i mange kirker. Kr. Saaby skal ikke være en undtagelse og derfor tilbyder kirken nu babysalmesang til forældre med børn i aldersgruppen ca. 3-8 måneder. Al forskning peger på, at tidlig stimulering af barnet er af stor betydning for dets videre udvikling. De sange, forældrene synger, vil følge barnet livet igennem. Med alle sanser åbne synger og danser vi salmer og sange med børnene. Der vil blive anvendt sansestimulerende virkemidler i undervisningen. For dit barn er din stemme den bedste i hele verden, uanset hvordan den lyder. Derfor er der ingen forventning om, at man kan synge for at deltage. Alle vil få inspiration til både lege og sange til samvær med barnet. 20 Underviser: Henriette B. W. Andersen, tidl. konst. sognepræst i efteråret 2007 i Kr. Saaby Kirke, minikonfirmand/konfirmandunderviser, bred undervisningserfaring med børn og voksne i både kirkelige og andre sammenhænge. Sted: Kr. Saaby Kirke Tid: Tirsdage kl Start: Tirsdag 2. sept. Antal gange: 10 (vi slutter tirsdag 11. nov. ingen undervisning i uge 42 pga. efterårsferie). Holdstørrelse: Max 10 små børn og deres forældre Deltagerpris: 300,00 kr. som indbetales på kirkens konto oplyses ved tilmelding. Tilmelding: Mail til underviseren: - tilmelding senest den 19. august. Medbring: Tøj du kan bevæge dig i, indendørs sko samt et lille tæppe barnet kan ligge på.

21 DET SKER i sognene UDFLUGT til solskinsøen Bornholm med menighederne i Kirke Saaby og Kisserup Onsdag den 20. august Er det lang tid siden du har været på Bornholm? Har du måske aldrig været der? Nu har du chancen! Vi kører over Øresundsbroen til Ystad i Sverige. Derfra med færge til Rønne. Vi skal bl.a. besøge Gudhjem og Hammershus og et silderøgeri. Det er en smuk tur. Selve transporttiden bliver en stor del af oplevelsen. Pris for turen er 300 kr. Madpakker kan medbringes. Kirken sørger for at servere medbragt kaffe og kage på færgen til Rønne. Gennemføres kun ved tilmelding af min. 60 personer. Afgang fra præstegården i Kirke Saaby kl Hjemkomst ca kl 21. I udflugten er der ikke inkluderet mad eller entreer på seværdigheder. Tilmelding efter princippet først til mølle til Poul Joachim Stender på tlf eller snarest. KISSERUP KIRKE Stille Kirke Næste gang den 28. maj mellem 20 og Hver den sidste onsdag i måneden (undtagen juli måned) fra ons.d.30. april, vil Kisserup Kirke være åben mellem 20 og Her vil der være mulighed for at sidde en stund i en stille kirke, tænde et lys og få ro på tankerne. Datoerne er: 28/5, 25/6, intet i juli, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, og så 3 gange i december (det er så dejlig i den mørke travle tid) 3/12, 10/12, 17/12 KISSERUP KIRKE Stille Kirke Næste gang den 28. maj mellem 20 og Hver den sidste onsdag i måneden (undtagen juli måned) fra ons.d.30. april, vil Kisserup Kirke være åben mellem 20 og Her vil der være mulighed for at sidde en stund i en stille kirke, tænde et lys og få ro på tankerne. Datoerne er: 28/5, 25/6, intet i juli, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, og så 3 gange i december (det er så dejlig i den mørke travle tid) 3/12, 10/12, 17/12 21

22 DET SKER i sognene INDSKRIVNING af nye konfirmander for Hvalsø & Særløse Søndag d. 31. august kl i Hvalsø kirke Vi begynder med en gudstjeneste i Hvalsø kirke. Bagefter går vi ned i sognegården, hvor konfirmanderne bliver indskrevet. Der bliver en let introduktion til undervisningsforløbet, samt mulighed for at stille spørgsmål. Medbring meget gerne kopieret dåbsattest eller navneattest (hvis man endnu ikke er døbt). De nye konfirmander begynder undervisningen den efterfølgende uge. Vi glæder os meget til at møde alle jer nye konfirmander og forældre! INDSAMLING Folkekirkens Nødhjælp Søndag d. 2. marts blev der samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp. Resultat for Hvalsø: 24575,00 kr. Særløse: 3898,00 kr. Resultat for Kirke Saaby og Kisserup blev? Tak til alle de frivillige indsamlere. Tak til Eva Hornstrup, som ledede indsamlingen og tak til Danske Bank, Hvalsø. Tak til Ruth og Arne Knudsen som ledede indsamlingen i Kirke Saaby og til Nordea bank. EFTERMIDDAGSMØDE i Hvalsø Kirke Hvalsø og Krigen et foredrag om mindetavlen i Hvalsø Kirke for de faldne i Krigen Fredag d. 5. september kl i Hvalsø Sognegård Krigen 1864 er en milepæl i Danmarks historie. Efter de foregående 50 år løbende at have mistet indflydelse på den storpolitiske scene, blev Danmark endelig sat på plads. Landet var herefter i de næste 130 år reduceret til en småstat, hvor udenrigspolitikken afhang af magtforholdet mellem de store nationer. Først i de sidste år har Danmark for alvor turde byde ind på den verdenspolitiske dagsorden. Den danske folkesjæl blev defineret med nederlaget i Folkestyret var blevet indført i 1849, og det danske demokrati blev således formet i kølvandet på traumet fra Ydmyghed, jantelov og rollen som den lille er begreber som helt op til i dag præger det danske samfund. Derfor er Krigen 1864 stadig interessant. Over indgangspartiet i kirkeskibet i Hvalsø Kirke hænger en tavle for fire faldne fra Treårskrigen og tre faldne fra krigen alle fra Hvalsø Sogn. Lars Mejlbro holder fredag d. 5. september foredrag om de tre faldne fra Krigen Jeg har søgt i Statens arkiver, Forsvarsarkivet samt datidens litteratur og fundet en del oplysninger om de tre soldater fra 1864, og kan herudfra give et ganske godt billede af, hvad der skete de tre hvalsøborgere i Krigen 1864 fortæller Lars Mejlbro. Foredraget vil lægge hovedvægten på de militære oplysninger om de tre faldne, deres tilhørsforhold til Kirke Hvalsø samt hvilke forhold de måtte kæmpe under.

23 DET SKER i sognene FOTOUDSTILLING i Galleri Sognegården Galleri Sognegårdens efterårssæson starter med en fotoudstilling. Lige som i 2007, er det den lokale fotograf, Palle Bruselius, der udstiller en række af sine værker. Palle henter sine motiver både i lokalområdet og i udlandet. Her er det især motiver fra London, Toscana, Umbrien, Berlin, Sydfrankrig og andre lokaliteter, der dominerer. Udstillingen har fernisering den 6. september mellem kl og Udstillingen kan ses lørdage mellem kl og i perioden den 6. september til den 25. oktober. NYE TALENTER UDSTILLER i Galleri Sognegården De 8 glade maleres årsudstilling afløses den 3. maj af en udstilling kaldet Nye talenter. En gruppe nye spændende kunstnere får her lejlighed til at vise, hvad de kan, og det er faktisk ikke så lidt. Der er dermed al mulig god grund til at kigge ind i Galleri Sognegården og få et glimt af nogle af de mange gode lokale kunstneres arbejder. Blandt de nye talenter er Hanne Christreu, Birgit Sørensen, Lars Andersen, Leif B. Hansen og Kaj Wohllebe. Der afholdes fernisering på udstillingen lørdag den 3. maj mellem kl og Udstillingen kan ses lørdage mellem kl og i perioden 3. maj til den 28. juni. UDFLUGT til Sorø 8 juni 2008 Menighedsrådene i Særløse og Hvalsø har valgt at erstatte gudstjenesterne søndag den 8. juni 2008 med en sogneudflugt med gudstjeneste i klosterkirken i Sorø. Der er arrangeret fælles bustransport. Bussen starter kl fra Særløse Kirke og kører fra Hvalsø Kirke ved sognegården kl Bussen kører os til Sorø Klosterkirke hvor der er gudstjeneste kl Ved Sorø Akademi råder vi over Fuchsia drivhuset hvor tasker, overtøj mv. kan ligges under gudstjenesten og den efterfølgende rundvisning på Sorø Akademi. Rundvisning på Sorø Akademi foregår i 2 hold med Lektor Steen Jensen som rundviser. I Fuchsia drivhuset vil der blive serveret sandwich samt en øl/vand. Hjemkomst til Særløse/ Hvalsø ca Der er en beskeden egenbetaling for dette flotte arrangement på kr. 100,- Da der kun er et begrænset antal pladser foregår tilmelding efter princippet Først til mølle. Tilmelding til Peter W Rasmussen på telefon eller

24 MUSIK i vore sogne Kirke Saaby Kirke, lørdag den 14 juni kl KUNSTFULD ORGELKONCERT ved prof. Tsuguo Hirono, Japan Tsuguo Hirono er født i Tokyo i 1940 af protestantiske forældre. Han har studeret orgelspil i hjemlandet samt ved Norddeutsche Orgelakademie hos Harald Vogel. Herefter han han optrådt med det japanske radioorkester og Tokyo Philharmonic Orchestra og har lavet utallige TVog radiooptagelser samt koncerter. Han har en udstrakt koncertvirksomhed både som solist og som medlem af forskellige ensembler i Japan, Tyskland, Frankrig, Finland, Sverige og Korea. I 1975 modtog Tsuguo Hirono et Prix d excellence ved den nationale kunstfestival i Japan. I 1989 blev han professor ved Tokyo National University of Fine Arts and Music, hvor han er professor emeritus siden Han er herudover organist ved den protestantiske kirke i Tokyo samt jurymedlem ved internationale orgelkonkurrencer i bl.a. Tokyo Musashino (Japan), Toulouse (Frankrig) og Dallas (USA). Programmet i Saaby består af værker af bl.a. J.P. Sweelinck, D. Buxtehude, Tadashi Yamanouchi ( ) og J.S. Bach. NY SÆSON i Sawarabykoret Torsdag den 28. august kl i Den gamle Skole begynder Sawaraby-koret igen efter sommerferien. Det er nu du skal møde op og synge med os! Uanset om du er sopran, alt, tenor eller bas, er du meget velkommen. Vi synger både kirkeligt og verdsligt, og sætter fokus på de kommende højtider og koncerter. Du får hjælp til at hægte dig på, dels på øveaftnerne og dels via en CD med diverse indspilninger. Så har du lyst til at synge sammen med os, så VEL MØDT på ovennævnte dato og sted. For mere information, kig på kirkernes hjemmeside: Klik på Sawarabykoret. 24 Nærmere oplysninger hos organist Anders Danman, tlf.: ,

25 MUSIK i vore sogne BØRNEKORET i Kirke Saaby Efter sommerferien fortsætter børnekoret med nye arrangementer. Korstart torsdag den 28. august kl i Den gamle skole. Vi glæder os til at byde nye og gamle medlemmer velkommen! Nærmere oplysninger hos organist Anders Danman, tlf.: , eller kontaktperson Lene Hvas, tlf.: SANGENS ÅR i Kirke Saaby! 2008 er sangens år. Derfor indbyder Sawaraby-koret til sangaften i Den gamle skole torsdag den 18. september kl Und dig selv en afslappet aften i selskab med kor og organist. Vi skal bare synge med emner fra højskolesangbogen og den nye salmebog. Koret byder undervejs på en kop kaffe eller the og lidt kage. Alle, der har lyst til at synge sammen med andre, er velkomne. Arrangementet er gratis. KOM OG SYNG MED OS i Hvalsø kirkes Kor! Koret er for alle piger og drenge fra 3. klasse og opefter, som bor i Hvalsø og Særløse sogne, eller går på Hvalsø skole. Vi synger hver onsdag eftermiddag i Hvalsø Sognegård, første gang d. 3. september. Koret synger til gudstjenester 3-4 gange årligt og går Lucia i kirken. I foråret ret har vi opført en musical i kirken, og der bliver også arrangeret korstævner eller korweekends. Det er GRATIS at synge i koret, til gengæld forventes der, at man deltager i mindst 2 gudstje- nester. Koret er inddelt i 2 hold: Lille kor (3.-4. klasse) og Store kor (5.-7. klasse) Nærmere oplysninger og tilmelding: organist Linda Baarsgaard, tlf.:

26 MUSIK i vore sogne HEINAVANKER, ESTLAND - Kulturnatten i Hvalsø Kirke Fredag d. 22. august kl byder også i år på en særpræget og smuk meditativ koncert. Det estiske vokalensemble Heinavanker (Høvognen) har specialiseret sig i renæssancemusik og estiske folkelige koraler (salmer), som blandes på en forfriskende måde: De rene, meditative klosterklange med folkemusikkens karske, medrivende rytmer. Niveauet er højt, og Heinavanker formår at give musikken et tidløst udtryk. Men vi mangler stadig indkvartering til 2 af medlemmerne af Heinavanker. Har du/i hjerte- og husrum - og lyst til et spændende kulturmøde, så er chancen her endnu. De taler alle engelsk, og kommer til Hvalsø på Kulturnatten d. 22. august, og behøver et sted at være samme nat. Hvis det har interesse, henvend dig til organist Linda Baarsgaard, tlf.: eller MUSICALEN DAVID OG GOLIATH i Hvalsø kirke torsdag d.8 maj kl ca Kirkens kor opfører den gamle historie om David og Goliath i moderne fortolkning, som musicalen Levende billeder skrevet af Nina Frederiksen, musik- og dramapædagog og en flittigt brugt manuskriptforfatter på Statens Teaterskole. 26 Musicalen indeholder en hel del humor og gode sange men er stadig til at blive klog og beriget af! Der vil være 14 medvirkende på scenen i diverse forklædninger.

27 Anne B. Spangsberg Søren E. Jensen Poul Joachim Stender KIRKE HVALSØ OG SÆRLØSE KIRKE SAABY OG KISSERUP Sognepræst Anne Spangsberg Præstegårdsvej 2A 4330 Hvalsø. Tlf Træffes bedst tirsdag og onsdag kl , torsdag kl el. efter aftale. Træffes ikke mandag. Hjælpepræst Søren E. Jensen Tlf. nr.: Præstesekretær Marianne Herss Træffes på kirkekontoret mandag og fredag kl Tlf Organist Linda Baarsgaard Kirkevej 8, Bakkendrup;4281 Gørlev. Tlf: Fridag om mandagen Kirkegårdsleder i Hvalsø Søren Christensen Præstegårdsvej 2C, 4330 Hvalsø. Tlf Hvalsø kirkegårdskontor Kontortid hverdage ml Graver i Særløse Ole Hansen Byvejen 5, Osted, 4000 Roskilde. Tlf , Kirkesanger i Hvalsø og Særløse Sven Hansen, Kulladalsgaten 16a, Malmö Tlf: , Fridag om mandagen. Formand for menighedsrådet i Hvalsø: Erik Wulff, Jernbanevej 33, 4330 Hvalsø Tlf , mobiltlf Formand for menighedsrådet i Særløse: Inge Jørgensen, Særløsevej 5, Særløse, 4330 Hvalsø. Tlf Kirkebil: Ring efter Såby Taxa, tlf eller Carstens Taxa, tlf Sognepræst Poul Joachim Stender Kirke Saaby Præstegård, Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby, tlf , telefax Træffes ikke mandag Hjemmeside: Organist Anders Danman Fredericiagade 94, 2., 1310 København K Tlf , telefax Graver i Kirke Saaby Caroline Sejerø Ellegaard Jensen Heibergs Have 20, 4060 Kirke Saaby Tlf.: Arbejds- og postadresse Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby Gravermedhjælper Frederik Essebo Nielsen, tlf: Graver i Kisserup Merete Hansen Granhaven 31, 4060 Kirke Saaby, tlf Korformand Kr.Saaby-Kisserup Birte Steffensen Tlf Formand for menighedsrådet i Kr. Saaby: Judith Nielsen, Avlsmosevænget 15, 4330 Hvalsø, tlf Formand for menighedsrådet i Kisserup: Torben Flinch, Bryggervej 3, Kisserup, 4330 Hvalsø, tlf Minikonfirmand-underviser Henriette B. W. Andersen tlf:

FRA KIRKEN JuNI - AuGuST 2012

FRA KIRKEN JuNI - AuGuST 2012 FRA KIRKEN Juni AUGUST 2012 DET SKER I MAJ PINSEN Pinsen er en af kristendommens store fester. Det er en ildrød fest for Helligåndens komme. Mægtige, usynlige kræfter besatte den første pinse disciplene.

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 Salmedigteren N.F.S. Grundtvig Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse Maj Torsdag den 16. maj kl. 16.00 Lørdag den 25. maj kl. 9.00 Salmer & Leg for børn

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Aase Kjær menighedsrådets

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Beretning og regnskab 2012

Beretning og regnskab 2012 Beretning og regnskab 2012 Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd Menighedsrådet Antal møder: 7 Dertil kommer møder i aktivitetsudvalget, bygningsudvalget, kommunikationsudvalget og valgudvalget. Især valgudvalget

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Regnskab. Afvigelse Forb.% 110 160 220 230 260 270 340 360 370 410 460 470 510 530 560 570 710 711 730 740 760

Regnskab. Afvigelse Forb.% 110 160 220 230 260 270 340 360 370 410 460 470 510 530 560 570 710 711 730 740 760 Udskriftsdato 1-8-29 Side 1 Holme Kirke 29 rapport pr. 3-6-29 speriode 1-1-29 31-12-29 29 - PU Kontonr. Kontonavn 11 16 22 23 26 27 34 36 37 41 46 47 51 56 57 71 711 73 74 76 KIRKEGÅRDSLEDER GARTNERE,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 26 / 1 21 Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Frederikshavn Sogn. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Frederikshavn Sogn. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 214 for 68847633 - Frederikshavn Kirkekasse, Fladstrand Kirke og Frederikshavn Kirkegårde under Frederikshavn Sogn i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: 8476 CVR nummer:

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Torben Larsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 329673 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 26 / 9 213 Anette Østbjerg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Farum Sogns Kirkekasse. Farum Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Farum Sogns Kirkekasse. Farum Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune ÅRSBUDGET 215 for Farum Sogns Kirkekasse under Farum Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Furesø Kommune Myndighedskode: 7414 CVR nummer: 16218936 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den /

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv. 844.548,02 4.347.451,98. Løn (100-800) 5.192.000,00 (810-890) 607.539,15 626.276,00 18.736,85 4.954.991,13 5.818.

Budgetrapport. Løn mv. 844.548,02 4.347.451,98. Løn (100-800) 5.192.000,00 (810-890) 607.539,15 626.276,00 18.736,85 4.954.991,13 5.818. Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 31-12-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 16-11-27 Side 1 31-12-27 : 27 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ordrup Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode: 7115 CVR nummer: 12115512 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ordrup den 4 / 9 21 Inés Wandel menighedsrådsformand

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Øster Snede Kirke. Øster Snede menighedsråd. Hedensted provsti. hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2012. Øster Snede Kirke. Øster Snede menighedsråd. Hedensted provsti. hedensted kommune ÅRSBUDGET 212 for under Øster Snede menighedsråd i Hedensted provsti i hedensted kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Øster Snede den 23 / 5 211 Merete Skovgård Jensen menighedsrådsformand Godkendt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Bevtoft kirkekasse. Bevtoft menighedsråd. Haderslev provsti. Haderslev kommune

ÅRSREGNSKAB 2010. Bevtoft kirkekasse. Bevtoft menighedsråd. Haderslev provsti. Haderslev kommune ÅRSREGNSKAB 2010 Bevtoft kirkekasse Bevtoft menighedsråd Haderslev provsti Haderslev kommune Kirkeministeriet, december 2010 Skovbo - Udskrevet - 06.03.2011 kl.14:33 Bevtoft kirkekasse Side 1 Årsregnskab

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 213 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 29 / 5 212 Carl Erik

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 21 for Faxe under Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 722 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 12 / 6 214 menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Måløv Kirkekasse under Måløv Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7188 CVR nummer: 65324911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård 387 Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård Fraværende: Søren Fur, Kamma Povlsen, Ellen Marie Lassen, Heidi Bisgaard Dagsorden A Beslutninger: 1 P-pladsen i Dråby:

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Vetterslev - Høm under Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode: 7373 CVR nummer: 1195213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vetterslev

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kokkedal Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den / 1 212 Aage Dtilevsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Risbjerg sogns kirkekasse. Risbjerg sogns menighedsråd. Rødovre-Hvidovre provsti. Hvidovre kommune

ÅRSBUDGET 2012. Risbjerg sogns kirkekasse. Risbjerg sogns menighedsråd. Rødovre-Hvidovre provsti. Hvidovre kommune ÅRSBUDGET 212 for under Risbjerg sogns menighedsråd i Rødovre-Hvidovre provsti i Hvidovre kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hvidovre den 27 / 1 211 Børge Grøn-Iversen menighedsrådsformand

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Herstedøster Kirkekasse. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund

ÅRSBUDGET 2012. Herstedøster Kirkekasse. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund ÅRSBUDGET 212 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Herstedøster den 17 / 11 211 Lars Bruun Lodberg menighedsrådsformand Godkendt på

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 10.12.2012 kl. 19.00 i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Til stede var Anna Grete Toft, Niels Borg, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Valborg Slyk, Lene

Læs mere

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00 Afbud fra Titti Busk 2. Siden sidst Lyd til udendørsarrangement Aftale om hjælp til lyd til gudstjenesten på Visborggård. 1300kr. pr. menighedsråd Frivillighed Hvordan fanger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kregme Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 7399 CVR nummer: 54664613 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kregme den 25 / 9 212 Peter Søndergaard

Læs mere

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Tilmeldte: Tage Høj Kristiansen, Alex Wejse, Poul Sørensen, Knud Føhns,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 30. april kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre ÅRSBUDGET 211 for under i Rødovre-Hvidovre i Rødovre Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand

Læs mere