Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 394 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal til ophør {SWD(2013) 394 final} DA DA

2 Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal til ophør RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR som henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 126, stk. 7, som henviser til henstilling fra Europa-Kommissionen, og som tager følgende i betragtning: (1) I henhold til artikel 126 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal medlemsstaterne undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud. (2) Stabilitets- og vækstpagten er baseret på målsætningen om sunde offentlige finanser som et middel til at styrke forudsætningerne for prisstabilitet og for en holdbar og stærk vækst, som fører til øget beskæftigelse. (3) Den 2. december 2009 besluttede Rådet i overensstemmelse med artikel 126, stk. 6, i TEUF, at der forelå et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal, og rettede en henstilling med henblik på korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud senest i 2013 i overensstemmelse med artikel 126, stk. 7, i TEUF og artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 1 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud 2. (4) Den 15. juni 2010 konkluderede Kommissionen, at Portugal havde truffet virkningsfulde foranstaltninger i overensstemmelse med Rådets henstilling af 2. december 2009 for at bringe sit offentlige underskud ned under referenceværdien på 3 % af BNP og anså det på det tidspunkt derfor ikke for nødvendigt med yderligere trin i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. (5) Den 9. oktober 2012 besluttede Rådet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97, at der var truffet virkningsfulde foranstaltninger, men at uventede negative økonomiske forhold havde gjort sig gældende med store 1 2 EFT L 209 af , s. 6. Alle dokumenter vedrørende proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud for Portugal kan findes på: DA 2 DA

3 ugunstige virkninger for de offentlige finanser til følge. Rådet vedtog derfor en revideret henstilling efter artikel 126, stk. 7, i TEUF (i det følgende benævnt "den reviderede henstilling") med henblik på at korrigere det uforholdsmæssigt store underskud senest i For at bringe det samlede offentlige underskud ned under referenceværdien på 3,0 % af BNP senest i 2014 blev det henstillet til Portugal at sørge for en forbedring af den strukturelle saldo på 2,3 % af BNP i 2012, 1,6 % af BNP i 2013 og 1,3 % af BNP i For at være i overensstemmelse med de henstillede forbedringer af den strukturelle saldo er målene for det samlede underskud på henholdsvis 5,0 % af BNP i 2012, 4,5 % af BNP i 2013 og 2,5 % af BNP i (6) Det blev også henstillet til de portugisiske myndigheder at gennemføre de foranstaltninger, der var vedtaget i budgettet for 2012 og dets tillæg fra marts, og at træffe yderligere foranstaltninger svarende til 0,3 % af BNP. Det blev henstillet til Portugal at vedtage permanente konsolideringsforanstaltninger på mindst 3,0 % af BNP, der skulle medtages i budgettet for 2013, og evt. vedtage nødløsninger i tilfælde af overskridelser, samt vedtage foranstaltninger på 1,75 % af BNP i 2014 i henhold til en omfattende gennemgang af de offentlige udgifter. Derudover bør Portugal gennemføre kravene i Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/344/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Portugal af 17. maj 2011 samt ændringer hertil. Budgetrammeloven bør vedtages med henblik på at indarbejde EU-reglerne for finanspolitisk styring, og Portugal bør fortsat forbedre åbenheden og kontrollen på alle budgetniveauer samt respektere den mellemfristede budgetramme. (7) Ifølge artikel 3, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1467/97 kan Rådet på grundlag af en henstilling fra Kommissionen beslutte at vedtage en revideret henstilling efter artikel 126, stk. 7, i TEUF, hvis der er truffet virkningsfulde foranstaltninger, og uventede negative økonomiske forhold med store ugunstige virkninger for de offentlige finanser efter vedtagelsen af den første henstilling gør sig gældende. Hvorvidt der er tale om, at uventede negative økonomiske forhold gør sig gældende med store ugunstige virkninger for de offentlige finanser til følge, vurderes i forhold til den økonomiske prognose, som ligger til grund for Rådets henstilling. (8) I henhold til artikel 126, stk. 7, i TEUF og artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 skal Rådet rette henstillinger til den pågældende medlemsstat med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud til ophør inden for en given frist. I henstillingen skal der være fastsat en frist på højst seks måneder for den pågældende medlemsstats iværksættelse af virkningsfulde foranstaltninger til korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud. I en henstilling om korrektion af et uforholdsmæssigt stort underskud bør Rådet ligeledes pålægge, at der nås årlige budgetmål, som på basis af den prognose, der ligger til grund for henstillingen, svarer til en årlig minimumsforbedring af den strukturelle saldo, dvs. den konjunkturkorrigerede saldo minus engangsforanstaltninger og andre midlertidige foranstaltninger, på mindst 0,5 % af BNP som benchmark. (9) I prognosen fra oktober 2012, som ligger til grund for henstillingen, forventedes det reale BNP at falde med 3,0 % og 1,0 % i henholdsvis 2012 og Vækstudsigterne er markant forværrede siden da, eftersom det sidste kvartal af 2012 endte betydeligt værre end forventet, både hvad angår den økonomiske aktivitet og udviklingen på arbejdsmarkedet, og har ført til et fald i det reale BNP på 3,2 % i I lyset af den negative overførsel fra 2012 og forværringen af vækstmulighederne på Portugals eksportmarkeder, nedjusterede Kommissionen den reale vækst i BNP til -2,3 % for DA 3 DA

4 2013 i forbindelse med dens seneste opdatering af de økonomiske udsigter for Portugal. (10) Det offentlige underskud nåede 6,4 % af BNP i 2012, hvilket er mere end målet i henstillingen på 5,0 %. Det samlede underskud var påvirket af en række engangsforanstaltninger, der ikke var kendte på tidspunktet for henstillingen. Disse foranstaltninger omfatter: en kapitaltilførsel til den statsejede bank CGD (0,5 % af BNP), omdirigering via regeringen af konverteringen af aktionærydede lån til egenkapital fra Parpública til SAGESTAMO, to selskaber uden for statens generelle perimeter (0,5 %), og de forringelser, der skyldes overførsel af BPN-aktiver (0,1 % af BNP). Efter særlig rådgivning ydet af Eurostat blev salget af koncessionen på driften af de største lufthavne i Portugal desuden behandlet som udtræk af egenkapital og fik derfor ikke indvirkning på den offentlige saldo, som staten havde budgetteret med (0,7 % af BNP). Medregnes virkningen af disse engangsforanstaltninger ikke i den samlede saldo, ville det offentlige underskud have beløbet sig til 4,7 % af BNP, dvs. under målet. (11) Indtægtsresultaterne var meget dårligere end ventet i sidste kvartal af året som følge af makroøkonomiske omstændigheder, men en streng udgiftsstyring kompenserede herfor. Udgiftsbesparelserne blev primært hentet på lønudgifterne i den offentlige sektor, idet reduktionen i den offentlige beskæftigelse fortsætter forud for planen og ved at reducere det samlede forbrug og fastfryse budgetbevillinger til nye investeringsprojekter. Den regionale og lokale budgetgennemførelse udviklede sig bedre end forventet. Samlet set vedtog Portugal permanente konsolideringsforanstaltninger på næsten 6,0 % af BNP i 2012, dvs. over det antal foranstaltninger, der er fastsat i den reviderede henstilling. I overensstemmelse med Kommissionens prognose fra maj 2013 nåede forbedringen af den strukturelle saldo i 2012 op på 2,4 % af BNP i forhold til de 2,3 % af BNP, der er fastsat i den reviderede henstilling. Når der tages højde for justeringen af den potentielle outputvækst siden den reviderede henstilling, ville den finanspolitiske indsats have været mindst 0,2 procentpoint højere. Den anslåede ændring i den strukturelle saldo blev desuden påvirket af indtægtstabene sammenlignet med det scenarie, der ligger til grund for henstillingen ved standard indtægtselasticitet. Disse indtægtstab beløb sig til ca. 0,4 procentpoint. Når alle disse indvirkninger tages i betragtning beløber den tilpassede strukturelle saldo sig til 3,0 % af BNP, dvs. betragtelig over den indsats, der er fastsat i den reviderede henstilling. (12) Ifølge Kommissionens opdatering af de økonomiske udsigter for Portugal fra maj 2013 forventes det offentlige underskud for 2013 at nå op på 5,5 % af BNP i forhold til målet på i den reviderede henstilling 4,5 % af BNP. Budgetkonsolideringen for 2013 bør kompensere for den store negative udvikling på den primære saldo, der afspejler et mere afdæmpet arbejdsmarked, en mere afdæmpet udvikling i væksten samt en fortsat ændring i den økonomiske balance hen imod en mere eksportdrevet, men også mindre skatteintensiv økonomi i forhold til de fremskrivninger, der ligger til grund for reviderede henstilling. Den 5. april afviste forfatningsdomstolen en række foranstaltninger i budgettet for 2013 til en værdi af 0,8 % af BNP, som der skulle kompenseres for. Særlig vedrørte dommen afskaffelsen af én af de to bonusbetalinger til ansatte i den offentlige sektor, en reduktion på 90 % af den ene af to bonusbetalinger for pensionsmodtagere og indførelsen af socialsikringsbidrag på arbejdsløshedsunderstøttelse og sygedagpenge. DA 4 DA

5 (13) Ifølge Kommissionens opdatering af de økonomiske udsigter for Portugal fra maj 2013 forventes den strukturelle saldo at være på 0,6 % af BNP i Det lever ikke op til de 1,6 % af BNP, som Rådet henstillede til. Hvis der imidlertid korrigeres for nedjusteringen af det potentielle vækstoutput siden den reviderede henstilling, vil den forventede strukturelle saldo for 2013 være ca. 0,2 procentpoint højere. Desuden blev den anslåede ændring i den strukturelle saldo også i høj grad påvirket af indtægtstab (dvs. i forhold til udviklingen i BNP og ved standard indtægtselasticitet), der beløber sig til ca. 0,5 procentpoint. Når disse virkninger tages i betragtning, vil den forventede strukturelle saldo samlet set være på 1,3 % af BNP. Den tilpassede finanspolitiske indsats ligger således noget under den indsats, der er fastsat i den reviderede henstilling. (14) Budgettilpasningen for 2013 understøttes af permanente konsolideringsforanstaltninger til en nettoværdi på 3,5 % af BNP og omfatter foranstaltningerne i budgetloven for 2013, som ændres ved et tillægsbudget i slutningen af maj, fremrykningen af de foranstaltninger til reduktion af udgifterne, der er identificeret ved gennemgangen af de offentlige udgifter, samt andre foranstaltninger, der skal erstatte de budgetforanstaltninger, som er kendt forfatningsstridige. Antallet af konsolideringsforanstaltninger går ud over de forventede på tidspunktet for den reviderede henstilling i oktober Foranstaltningerne omfatter en reform af den personlige indkomstskat og en forhøjelse af punktafgifterne og ejendomsskatten. På udgiftssiden vil der på foranstaltningssiden blive tale om en betydelig reduktion af lønningerne i den offentlige sektor i kraft af færre jobs og reduktion af overtidsbetalinger og kompensationer, øget effektivitet i den offentlige administrations funktionsmåde, et lavere offentligt forbrug, herunder besparelser på offentlig-private partnerskaber, yderligere rationaliseringsbestræbelser inden for sundhedssektoren og i statsejede virksomheder og fremrykning af indtægter fra EU-fonde. (15) Ifølge Kommissionens opdatering af de økonomiske udsigter for Portugal fra maj 2013 forventes det offentlige underskud for 2014 at falde til 4,0 % af BNP sammenlignet med målet fra oktober 2012 på 2,5 % af BNP. Afvigelsen afspejler det høje samlede underskud fra de foregående år og en mere dæmpet økonomisk genopretning. Der ventes i 2014 en forbedring af den strukturelle saldo på 1,4 % af BNP, hvilket er 0,1 % højere en målet i den reviderede henstilling. Udviklingen i det potentielle output mellem de fremskrivninger, der ligger til grund for den reviderede henstilling, og den opdaterede prognose lægger 0,1 procentpoint til den forventede finanspolitiske indsats. Når der desuden justeres for uventede indtægtstab, øges indsatsen til 1,8 % af BNP. Den tilpassede strukturelle saldo for 2014 vil således ligge et godt stykke over målet i den reviderede henstilling. (16) Disse fremskrivninger understøttes af diskretionære foranstaltninger til en værdi af 2,0 % af BNP. På udgiftssiden vil disse foranstaltninger trække på resultaterne af gennemgangen af de offentlige udgifter, der har til formål at strømline og modernisere den offentlige administration, reducere overflødigt arbejde i hele den offentlige sektor, forbedre pensionssystemets holdbarhed og opnå målrettede omkostningsbesparelser i de enkelte fagministerier. Henover april og starten af maj vedtog staten en pakke med permanente foranstaltninger til reduktion af udgifterne med et kumulativt udbytte på 4,7 mia. EUR (2,8 % af BNP) i perioden Staten har iværksat en bred høring blandt de sociale og politiske partnere med henblik på fuldt ud at fastlægge og gennemføre disse reformer. På indtægtssiden forudser myndighederne en omfattende DA 5 DA

6 reform af selskabsskatten i Målet er at sætte gang i investeringerne og væksten ved at forenkle selskabsskattesystemet. Det finanspolitiske råderum taget i betragtning, bør reformen være indtægtsneutral. (17) Den offentlige bruttogæld steg fra 108,3 % i 2011 til 123,6 % i 2012 og forventes ifølge Kommissionens seneste opdatering af de økonomiske udsigter for Portugal at toppe ved omkring 124,2 % i 2014 og dermed overstige traktatens referenceværdi i alle årene. Den opadgående justering af fremskrivningerne for 2012 er først og fremmest drevet af en statistisk behandling af overførslerne af privatiseringsindtægterne fra Parpública til staten samt af effekten af et lavere BNP og de reviderede fremskrivninger af underskuddet. Staten vil fremlægge en række foranstaltninger, der skal bremse stigningen i gældskvoten, såsom salget af udenlandske fordringer på en socialsikringsfond og afslutningen af privatiseringsindsatsen. Der forventes allerede et primært overskud i 2014, omend lille, som en afspejling af styrkelsen af den finanspolitiske konsolidering og en mere gunstig makroøkonomisk udvikling. (18) Der er taget vigtige skridt hen imod en forbedring af den offentlige finansforvaltning i Portugal. Portugal blev også bedt om fortsat at forbedre åbenheden og kontrollen på alle budgetniveauer og på alle niveauer i den offentlige forvaltning. I december 2012 blev budgetrammeloven ændret med henblik på at indarbejde principperne i traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (finanspagten) og den såkaldte six-pack. Det forventes, at der foretages en yderligere revision inden udgangen af 2013 med henblik på at styrke budgetprocedurer og budgetforvaltning, ansvarlighed, gennemsigtighed og forenkling. Desuden er der indgivet udkast til regionale og lokale finanslove til parlamentet i slutningen af december Lovene fastsætter forbedrede koordineringsmekanismer mellem den centrale og de lokale og regionale administrationer, en flerårig budgetramme samt strammere finanspolitiske regler og gennemfører principperne i den ændrede budgetrammelov. Portugal har også styrket indsatsen for at begrænse eventualforpligtelser ved at indgå i en vidtrækkende forhandlingsproces om offentligprivate partnerskaber, der forventes at give betydelige besparelser allerede i 2013, og desuden skrider omstruktureringen af de statsejede virksomheder fremad i et godt tempo. Statsejede virksomheder på sektorniveau nåede en driftsmæssig balance inden udgangen af 2012, og der forventes yderligere effektivitetsgevinster. Myndighederne undersøger mulighederne for, hvordan statsejede virksomheders tunge gældsbyrde bedst forvaltes. Disse reformer viser et vigtigt engagement i finanspolitisk holdbarhed på mellemlang sigt. (19) Ifølge Kommissionens seneste opdatering af de økonomiske udsigter når Portugal ikke de nominelle budgetmål, der er fastsat i Rådets henstilling af 9. oktober Når der imidlertid tages højde for ændringerne i den økonomiske udvikling i forhold til det makroøkonomiske scenarie, der ligger til grund for Rådets reviderede henstilling, ser det ud til, at Portugal har truffet effektive foranstaltninger med tilstrækkeligt potentiale til at korrigere det uforholdsmæssigt store underskud i 2012 og 2013 inden for den frist, som Rådet fastsatte den 9. oktober Navnlig bemærkes det, at Portugal har vedtaget omfattende konsolideringsforanstaltninger til en værdi af næsten 6,0 % af BNP i 2012 og 3,5 % af BNP i Den strukturelle saldo, der blev opnået i 2012, korrigeret for potentielt vækstoutput og indtægtstab, lå et godt stykke over målet i den reviderede henstilling. I 2013 forventes det, at den strukturelle saldo ikke når målet, primært pga. en ugunstig økonomisk udvikling og timingen af forfatningsdomstolens DA 6 DA

7 domsafsigelse et godt stykke inde i budgetåret, der gjorde det svært at finde at finde erstatningsforanstaltninger af samme strukturelle kvalitet. I 2014 forventes den strukturelle saldo igen at ligge over det fastsatte mål. Alle disse faktorer taget i betragtning og i overensstemmelse med den fleksibilitet, som stabilitets- og vækstpagten giver, forekommer det derfor berettiget at give et ekstra år til korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud. (20) Når der gives et ekstra år til korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud, vil det indebære, at der skal nås mellemliggende mål for det samlede underskud på 5,5 % af BNP for 2013, 4,0 % af BNP for 2014 og 2,5 % af BNP for 2015, som i henhold til Kommissionens seneste opdatering af de økonomiske udsigter for Portugal, svarer til en forbedring af den strukturelle budgetsaldo på 0,6 % af BNP i 2013, 1,4 % af BNP i 2014 og 0,5 % af BNP i 2015, idet sidstnævnte svarer til den mindsteforbedring, der kræves i henhold artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli Parallelt med de regelmæssige gennemgange af det økonomiske tilpasningsprogram for Portugal, som fastsat i Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/344/EU, vil der hver tredje måned blive foretaget kontrol af de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af tilsagnene inden for rammerne af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. (21) Portugal opfylder betingelserne for forlængelse af fristen for korrektionen af det uforholdsmæssigt store offentlige underskud som omhandlet i artikel 3, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, HENSTILLER: (1) at de portugisiske myndigheder senest i 2015 bringer den nuværende situation med et uforholdsmæssigt stort underskud til ophør (2) at de portugisiske myndigheder nedbringer det samlede underskud til 5,5 % af BNP i 2013, 4,0 % af BNP i 2014 og 2,5 % af BNP i 2015, hvilket svarer til en forbedring af den strukturelle budgetsaldo på 0,6 % af BNP i 2013, 1,4 % af BNP i 2014 og 0,5 % af BNP i 2015 i henhold til Kommissionens seneste opdatering af de økonomiske udsigter for Portugal fra maj (3) at de portugisiske myndigheder gennemfører foranstaltninger til en værdi af 3,5 % af BNP for at begrænse underskuddet til 5,5 % af BNP. Disse omfatter foranstaltninger fastsat i budgetloven for 2013 og yderligere reduktion af lønningerne, øget effektivitet i den offentlige administrations funktionsmåde, et lavere offentligt forbrug og bedre anvendelse af EU-fonde. (4) at de portugisiske myndigheder på baggrund af gennemgangen af de offentlige udgifter vedtager permanente konsolideringsforanstaltninger på mindst 2,0 % af BNP for at nå et samlet underskud i 2014 på 4,0 % af BNP. De bør have til formål at strømline og modernisere den offentlige administration, reducere overflødigt arbejde i hele den offentlige sektor, forbedre pensionssystemets holdbarhed og opnå målrettede omkostningsbesparelser i de enkelte fagministerier 3 EFT L 209 af , s. 1. DA 7 DA

8 (5) at de portugisiske myndigheder vedtager permanente konsolideringsforanstaltninger for at nå målet for underskuddet på 2,5 % i 2015 (6) at den portugisiske regering træffer virkningsfulde foranstaltninger til at gennemføre denne henstilling inden den 1. oktober 2013, og at den i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. /2013 indgiver en rapport, der tydeligt beskriver den konsolideringsstrategi, der påtænkes for at nå disse mål. Portugal bør også opretholde reformtempoet i den offentlige finansforvaltning ved at reformere budgetrammeloven inden udgangen af 2013 for fortsat at styrke budgetprocedurer og budgetforvaltning, ansvarlighed, gennemsigtighed og forenkling samt forsat styrke indsatsen for at begrænse eventualforpligtelser, der stammer fra statsejede virksomheder og offentlig-private partnerskaber. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Rådets vegne Formand DA 8 DA

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Portugal

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0284 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0284 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0284 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2013 COM(2013) 284 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 294 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien ikke har truffet

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2012 COM(2012) 397 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2012 COM(2012) 116 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse 2011/734/EU rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 429 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Det Forenede Kongeriges nationale reformprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10793/16 ECOFIN 675 UEM 261 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammenfatning Fire år efter, at den store recession startede, befinder euroområdet sig stadig i krise. Både det samlede BNP og BNP per capita er lavere

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 518 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om at pålægge Spanien at træffe foranstaltninger til den nedbringelse af underskuddet, som

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0520 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0520 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0520 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 520 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om at pålægge Portugal at træffe foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2014 COM(2014) 118 final 2014/0063 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/463/EU om godkendelse af Cyperns

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe det uforholdsmæssigt store underskud i Frankrig til ophør

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe det uforholdsmæssigt store underskud i Frankrig til ophør EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2015 COM(2015) 115 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe det uforholdsmæssigt store underskud i Frankrig til ophør {SWD(2015)

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 311 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Estlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2012

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 304 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME EU'S FINANSPOLITISKE RAMME For at sikre stabilitet i Den Økonomiske og Monetære Union er det nødvendigt, at rammen for at undgå uholdbare offentlige finanser er robust. En reform (som led i sixpack), der

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Måltallet for den økonomiske politik er elastik i metermål

Måltallet for den økonomiske politik er elastik i metermål Måltallet for den økonomiske politik er elastik i metermål Den strukturelle saldo, som er et udtryk for den underliggende sundhedstilstand på de offentlige budgetter, er blevet et helt centralt pejlemærke

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0517 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0517 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0517 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 517 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Spanien en bod for

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 268 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2016

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0254 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 254 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tjekkiets nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Nederlandenes nationale reformprogram for 2014

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Nederlandenes nationale reformprogram for 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 420 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for 2014 og med Rådets udtalelse om Nederlandenes

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 47-287

ÆNDRINGSFORSLAG 47-287 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.3.2012 2011/0386(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 47-287 Udkast til betænkning Elisa Ferreira (PE483.469v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9262/15 UEM 197 ECOFIN 403 SOC 365 COMPET 277 ENV 360 EDUC 183 RECH 174 ENER 217 JAI 379 EMPL 238 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Europaudvalget, Finansudvalget 2005 2638 - Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7.

Læs mere

Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk

Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk 20. november 2009 Euroområdet Den offentlige gæld risikerer at løbe løbsk Gældskvoten i euroområdet har kurs mod 100% af BNP Men gælden stiger også hastigt i USA og Storbritannien Stabilitets- og Vækstpagten

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

Europaudvalget 2007 2804 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 2804 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 2804 - Økofin Bilag 1 Offentligt 24. maj 2007 6. kontor Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 5. juni 2007 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Proceduren for uforholdsmæssigt

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten)

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten) BKI nr 1 af 10/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EUP j.nr. 400.P.2. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

DØR efterårsrapport 2015

DØR efterårsrapport 2015 DØR efterårsrapport 2015 7. oktober 2015 Finansministeriets skriftlige indlæg Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Finanspolitik Finansministeriet deler DØR s overordnede vurdering

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0377 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0377 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0377 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 377 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2013

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2017

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2017 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2017 COM(2017) 517 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2017 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0336 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0336 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0336 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 336 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Luxembourgs nationale reformprogram for

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2014

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 410 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2014 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan Notat 9. maj 1 Opdateret befolkningsprognose og regeringens -plan Danmarks Statistik og DREAM offentliggjorde d.. maj Befolkningsfremskrivning 1. Den ny prognose for befolkningsudviklingen kom efter færdiggørelsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2014

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 428 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2014 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 8. juli 2013 (OR. en) 11214/13

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 8. juli 2013 (OR. en) 11214/13 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. juli 2013 (OR. en) 11214/13 UEM 253 ECOFIN 600 SOC 506 COMPET 503 ENV 603 EDUC 259 RECH 303 ENER 321 JAI 555 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0329 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0329 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0329 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 329 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2016

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juni 2011 (OR. en) 11398/11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juni 2011 (OR. en) 11398/11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juni 2011 (OR. en) 11398/11 UEM 153 ECOFIN 377 SOC 523 COMPET 282 ENV 496 EDUC 163 RECH 198 ENER 198 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS HENSTILLING

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Rumæniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Rumæniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 272 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Rumæniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Rumæniens konvergensprogram

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere