BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : Slut kl. : 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16."

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (A) Valdemar Haumand (A) Deltog x x x x x x x Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo november Hovedoversigt budgetopfølgning ultimo november Budgetproces Kapitaludvidelse i Aarhus Lufthavn Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Bønnerup Havn Vedtagelse af Norddjurs Kommunes ungdomspolitik Tilslutning til udbud af 3 it-systemer via kommunernes it-fællesskab KOMBIT Budgetter 2013 Kattegatcentrets Ejendomsfond og Driftsfond Tilskud til Havets Hus 2013 og overslagsårene Udviklingsplan for Auning Proces for revidering af landdistriktspolitik Tilskud til afholdelse af Grenaa Havns 200 års jubilæum Fjordcentret - underskudsdækning regnskab 2010 samt regulering driftstilskud Strategi for Business Region Aarhus Orientering om samarbejde med DjursWindPower Glesborg by- og trafikplan Ny daginstitution i Auning og en løsning på daginstitutionskapacitet i Område Auning Forslag til reviderede sagsbehandlingsfrister i myndighedsafdelingens voksenteam Forslag til reviderede sagsbehandlingsfrister på sundheds- og omsorgsområdet Forløbsprogram for lænderygsmerter Overordnede retningslinjer vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud Ansøgning om anlægsbevilling til grundkapitalindskud, ungdomsboliger i Grenaa Norddjurs Kommune

3 LUKKET MØDE: 1. Formuepleje 2. Køb af en ejendom 3. Status på aftale Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo november Ø09 12/33 Sagsgang: ØK Budgetopfølgningen pr. ultimo november viser, at der forventes en driftsafvigelse på 12,691 mio. kr. i mindreforbrug, samt et forbrug på overførte midler på 4,565 mio. kr. Det forventede regnskab viser et samlet mindreforbrug på driften på 28,071 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Anlægsområdet viser et mindreforbrug på 1,579 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Finansområdet viser et merforbrug på 6,194 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Forventet regnskab Drift Anlæg Finans Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (1.000) kr. Drift Forbrug af Overført fra overførte Rest af overførte tidl. år beløb beløb Effekten på kommununes serviceramme er: (1.000 kr.) Tillægsbevillinger på økonomiudvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme* Afvigelse indenfor servicerammen I alt /. *Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til budgetopfølgningen **Afvigelse ekskl. forbrug af overførte beløb jf. tabel Udvikling i overførte beløb fra tidligere år./. Bilag til budgetopfølgningen er vedlagt../. Bilag over forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune er vedlagt. Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for november måned drøftes. 1

5 Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen. 2

6 2. Hovedoversigt budgetopfølgning ultimo november Ø09 12/33 Sagsgang: ØK I hovedoversigten for november 2012 er det muligt at se et overblik over den samlede budgetopfølgning på tværs af udvalg samt indtægter og det finansielle område. Hovedoversigten pr. ultimo november 2012 viser et samlet mindreforbrug på ca. 58,082 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvor Driftsområdet viser et forventet mindreforbrug på ca. 10,440 mio. kr. o Økonomiudvalget (mindreforbrug på 12,691 mio. kr.): Mindreforbrug på HR puljer, der udmøntes over flere år, forsinkelse ved implementering af OPUS, digitalisering, tværgående initiativer, barsel, og AER midler. o Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 0,043 mio. kr.): Mindreforbrug vedrørende UU. o Børne- og ungdomsudvalget (merforbrug på 4,590 mio. kr.): Vedrører primært merforbrug på kørsel og merforbrug på mellemkommunale betalinger og betalinger til staten. o Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 0,499 mio. kr.): Vedrører flere områder og projekter, som forventes overført til o Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 1,897 mio. kr.): Vedrører merforbrug på gadebelysning, materielgaard og fælleskommunalt redningsberedskab, og mindreforbrug på busdrift. o Voksen- og plejeudvalget (merforbrug på 0,100 mio. kr.): Merforbrug på kørsel og mindreforbrug på myndighedsområdet. Anlægsområdet viser et forventet mindreforbrug på ca. 53,836 mio. kr. o Økonomiudvalget (mindreforbrug på 1,579 mio. kr.): Vedrører flere projekter, herunder mindreindtægt på jordforsyning, og mindreforbrug på projekter, der søges overført til o Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 26,580 mio. kr.): Mindreforbrug vedrører pulje til udbygningsplan skole- og dagtilbud, Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen, overbygning Auning og Søndre skole, Daginstitution i Allingåbro, samt nye daginstitutioner i 3

7 Grenaa og Auning. Anlægsprojekterne strækker sig over flere år, og ikke afholdte beløb forventes overført til 2013 til brug i senere år. o Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 2,271 mio. kr.): Mindreforbruget vedrører flere projekter, og der vil blive søgt om overførsel af beløb til o Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 16,991 mio. kr.): Mindreforbruget vedrører en lang række projekter, hvoraf hovedparten forventes overført til o Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 6,415 mio. kr.): Mindreforbrug vedrører primært Djurs mad. Der er syn og skøn på byggeriet, og det forventes først afsluttet i Beløbet forventes overført til Restbeløb skal fordeles mellem Syddjurs og Norddjurs kommuner. Skatter og renter (merforbrug på henholdsvis 4,200 mio. kr. og 1,994 mio. kr.) Merudgiften vedrører tilbagebetaling af grundskyld og rentegodtgørelser bl.a. pga. fejl i ejendomsskattesystemet. Økonomi- og indenrigsministeriet har netop udsendt meddelelse om, at Norddjurs Kommune vil modtage ca. 1,7 mio. kr. i tilskud - af en landsdækkende pulje på 150 mio. kr. - til dækning af de ekstra udgifter vedrørende fejl i ejendomsskattesystemet. En yderligere pulje på 100 mio. kr. vil blive udmøntet i juli 2013 vedrørende tilbagebetalinger i regnskabsåret Likviditeten pr. ultimo november fremgår af tabellen: Likviditet (1.000 kr.) Kassebeholdning pr Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning ultimo 2012 (skøn) Deponerede beløb pr *Forskydninger i betalinger i ældrebolighandlingsplanen og udskydelse af anlæg fra 2012 til 2013 er indregnet i skønnet. I afvigelserne i hovedoversigten er der ikke medtaget forventet forbrug af overførslerne i I nedenstående tabel vises ændringer i driftsoverførslerne mellem årene, der er kendte på nuværende tidspunkt. 4

8 Der forventes et samlet forbrug af overførslerne på driften i 2012 på 11,375 mio. kr. Overførsler (1.000 kr.) Overført fra 2011 * Forbrug af overførsler i 2012 Forventes overført til 2013 Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Overførsler ialt * korrigeret med de bevillinger til overførslerne, der er givet på BUU og VPU og frigivelse af indefrosne midler på 11,174 mio. kr. Hovedoversigt pr. ult. november 2012 Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug pr. Forventet Afvigelse budget 2012 budget 2012 regnskab excl. forven tede overførsler Indtægter: Skatter Generelle tilskud Drift i alt: Drift indenfor servicerammen: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Drift udenfor servicerammen: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Voksen- og plejeudvalget

9 Anlæg: Økonomiudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget** Renter Finansiering mv.: Balanceforskydninger Afdrag på lån (incl. lån til ældreboliger) Optagne lån Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen Ældrebolighandlingsplan Optagne lån Anlægsudgifter Balanceforskydninger I alt * excl. ældrebolighandlingsplan Flytning af anlæg til driften, der var på KB d. 11.dec., er ikke indarbejdet i tallene. Herunder ses en opgørelse af servicerammen. Det forventes, at forbruget indenfor servicerammen vil ligge 18,778 mio. kr. under den serviceramme der er udmeldt for Norddjurs Kommune. Opgørelse af servicerammen (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2012 Forventet regnskab Afvigelse i forhold til servicerammen 2012 Driftsudgifter indenfor servicerammen Kommunaldirektøren indstiller, at hovedoversigten ultimo november 2012 drøftes. Økonomiudvalget drøfter hovedsigten. 6

10 3. Budgetproces / S00 Sagsgang: ØK./. Vedlagt er forslag til budgetproces for budgetlægningen Forslaget tager udgangspunkt i den proces som er gennemført i de foregående år, hvor udgangspunktet er: Budgetprocessen igangsættes allerede i foråret 2013 med henblik på at alle politiske grupper får stort kendskab til forudsætningerne i budgettet. Borgere og interessenter inddrages i form af borgermøder i starten af september 2013 og via tilkendegivelser på hjemmesiden. Der udarbejdes til budget ikke noget omprioriteringskatalog fra direktionens side. Alle politiske grupper har igen i år mulighed for at få deres ideer og forslag frem. Administrationen beskriver og beregner forslagene i foråret Fagudvalgenes rolle i budgetproceduren er, at o prioritere anlægsforslag inden for udvalgets område i maj o udvalgene på de ekstraordinære møder i august 2013 orienteres om det tekniske budget, herunder de tekniske korrektioner, mængdeudviklinger, lov- og cirkulæreprogram, ændringer i forhold til anlægsforslagene som blev prioriteret af fagudvalgene i maj. o gennemgå af de politiske ideer og forslag inden for udvalgets område på mødet i august 2013 o gennemgå budgetbemærkningerne inden for udvalgets område baseret på det tekniske budget på mødet i august Der planlægges 2 temadage for kommunalbestyrelsen om budgettet henholdsvis i juni og august Der afholdes endvidere et temamøde om budgettet i april For at får budgetprocessen til at fungere er det nødvendigt at supplere mødekalenderen med enkelte møder i diverse udvalg. 7

11 Der er indarbejdet ekstraordinære møder for Økonomiudvalget den 6. august 2013 Fagudvalgene i uge 33 Herudover skal voksen- og plejeudvalgets møde den 19. september 2013 flyttes til anden dato. Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til budgetproces drøftes. Økonomiudvalget drøfter forslag til budgetproces og tilbagesender sagen med henblik på, at forvaltningen udarbejder et revideret forslag, hvor fagudvalgene inddrages i budgetudarbejdelsen. 8

12 4. Kapitaludvidelse i Aarhus Lufthavn A/S A00 12/25293 Sagsgang ØK, KB Aarhus Lufthavns ejerkreds har den 19. december 2012, på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at udvide aktiekapital med 10,0 mio. kr. Norddjurs Kommunes andel udgør 0,780 mio. kr. Ejerkredsen af Aarhus Lufthavn A/S er vedtægtsmæssigt forpligtet til at reetablere egenkapitalen i en situation, hvor denne ved udgangen af et regnskabsår er mindre end aktiekapitalen. Hvis kapitaludvidelsen gennemføres vil kravet fra bankforbindelsen være opfyldt, og der vil være sikret arbejdsro til udarbejdelse og behandling af den langsigtede løsning knyttet til Strategiplan /. Der er vedlagt et notat om den økonomiske situation i Aarhus Lufthavn A/S. På Norddjurs Kommunes budget for 2013 er der optaget 0,780 mio. kr. på investeringsoversigten til dækning af kapitaludvidelsen. Kommunaldirektøren indstiller, at der indskydes yderligere 0,780 mio. kr. som aktiekapital i Aarhus Lufthavn A/S, finansieret af det optagede beløb på investeringsoversigten. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 9

13 5. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Bønnerup Havn Sagsgang ØK, KB I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med det formål, at analysere Bønnerup Havns samlede økonomiske fremtid. Bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn har meddelt, at der på sigt vil være vanskeligheder med at klare sig. I forbindelse med havneudvidelsen i 1997 måtte tidligere Nørre Djurs Kommune overfor Kystinspektoratet forpligte sig til at drive havnen, såfremt fiskerne ikke selv kunne. En forpligtigelse der nu gælder for Norddjurs Kommune../. Der er udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium for arbejdsgruppen. Kommunaldirektøren indstiller, at kommissoriet godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen med følgende tilføjelser: 1. at arbejdsgruppen også omfatter: En repræsentant for fonden Bønnerup Lystbådehavn. Mikael Brøgger, Bønnerup Havn. 2. arbejdsgruppens opgave er at færdiggøre sit arbejde i maj

14 6. Vedtagelse af Norddjurs Kommunes ungdomspolitik P22 12/11290 Sagsgang: ØK, KB, Høring, ØK, KB Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 13. november 2012 at sende udkast til Norddjurs Kommunes ungdomspolitik i offentlig høring. Politikken har nu været i høring, og der er på baggrund heraf indkommet 19 høringssvar../. Punktet vedrørende ungdomspolitikken fra kommunalbestyrelsesmødet den 13. november 2012 er vedlagt som bilag. Her er processen i forbindelse med udarbejdelse af politikken beskrevet../. Som bilag vedlægges samtlige høringssvar samt overordnet notat, hvori høringssvarene gennemgås. Høringssvarene har været positive i forhold til, at Norddjurs Kommune får en ungdomspolitik. I det følgende beskrives de forslag til ændringer i ungdomspolitikken, som forslås på baggrund af høringssvarene. Forslag til tilføjelser er skrevet med rød skrift i den vedlagte udgave af politikken, mens forslag til slettelser er gennemstreget../. Ungdomspolitikken er vedlagt som bilag. I flere af høringssvarene efterspørges der en aldersmæssig definition af begrebet unge. På baggrund heraf er det i indledningen tilføjet, at der ved unge forstås alle unge i alderen år. På baggrund af flere høringssvar er det i indledningen tilføjet, at ungdomspolitikken forankres i økonomiudvalget. Ungdomspolitikkens indhold vedrører flere fagudvalgs områder og politikken skal således inddrages i det fremtidige politiske arbejde i fagudvalgene. I forlængelse heraf er det tilføjet, at politikken har et generelt fokus i udviklingen af ungdomsområdet i Norddjurs Kommune samtidig med, at det kan fungere som et arbejdsprogram og idekatalog for kommende konkrete tiltag på området. UU-vejledningen anses i flere af høringssvarene som en vigtig aktør til indfrielse af flere af ungdomspolitikkens fokuspunkter. UU-vejledningen er på den baggrund tilføjet i ungdomspolitikken som en konkret aktør, hvor det findes relevant. 11

15 Under emnet skole, uddannelse og job er der tilføjet et forslag om større kontakt til erhvervslivet som inspiration til fremtidige tiltag. Tilføjelsen er lavet på baggrund af høringssvar fra et elevråd på en folkeskole, som beskriver et ønske om et tættere parløb med erhvervslivet i folkeskolens overbygning. Forslaget indgik ligeledes som forslag på det indledende ungdomsmøde afholdt den 7. september Der er sket en præcisering af et eventuelt fremtidigt fokus på flere tog- og busafgange, så der både fokuseres på direkte ruter mellem den vestlige del af kommunen og Grenaa og på ruter mellem de mindre byer på Djursland. Endelig er det under Inklusion og samspil mellem ungegrupper præciseret, at ønsket om at skabe fællesskaber mellem ungemiljøer gælder inden for kommunen mellem land og by såvel som på tværs af kommunegrænser. Præciseringen er sket på baggrund af behandlingen af udkast til ungdomspolitikken på kommunalbestyrelsesmødet den 13. november Kommunaldirektøren indstiller, at ungdomspolitikken vedtages. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen, med den ændring at ungdomspolitikken varetages af de berørte fagudvalg. Revision og koordination af politikken varetages af økonomiudvalget. 12

16 7. Tilslutning til udbud af 3 it-systemer via kommunernes it-fællesskab KOMBIT 12/ A00 Sagsgang: ØK, KB KMD har i lang tid været eneleverandør på en række it-systemer til kommunerne (kaldet monopolsystemer eller Transitionsaftalesystemer (TSA-systemer)). Disse it-systemer skal konkurrenceudsættes og KL har bedt KOMBIT om at varetage denne opgave for kommunerne i fællesskab. I første omgang drejer det sig om 3 it-systemer til administration og sagsbehandling af områderne - sygedagpenge, kontanthjælp og sagsoverblik/partskontrakt - samt den tilhørende rammearkitektur. I denne sag skal der tages stilling til, om Norddjurs Kommune skal tilslutte sig det fælles udbud og brug af de fælles it-løsninger. I økonomiaftalen 2013 mellem regeringen og KL forpligtede kommunerne sig på at gennemføre og øge konkurrencen på det kommunale it-marked og at gennemføre udbud af monopolsystemerne. I aftalen forudsættes det, at alle kommunerne tilslutter sig en række udbud for at støtte op om den fælles ambition om at sikre konkurrencedygtige leverancer på det kommunale it-område. "Regeringen og KL vil samarbejde om at øge konkurrencen på det kommunale it-marked og sikre udvikling og anvendelse af fælles, landsdækkende it-løsninger med henblik på at etablere en effektiv it-understøttelse. KOMBIT gennemfører derfor en række fælleskommunale udbud, hvor regeringen og KL forudsætter, at alle kommuner tilslutter sig. Effektive og koordinerede udbud på områder, hvor der i dag er leverandørmonopol. Digitaliseringsstrategien og en fælles rammearkitektur skal understøtte en øget konkurrenceudsættelse af de kommunale ydelsesområder. De første områder som udbydes er kontanthjælp, sagsoverblik/- partskontakt samt sygedagpenge. Kontanthjælp der etableres en fælleskommunal it-understøttelse af kontanthjælpsområdet, som afløser for kommunernes brug af "KMD Aktiv". Sygedagpenge - en fælleskommunal løsning, der kan understøtte sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet. Formålet er at konkurrenceudsætte it-understøttelsen på området og etablere en moderne 13

17 afløser for "KMD Dagpenge". KMD Dagpenge understøtter i dag både syge- og barseldagpengeområdet. Sagsoverblik/partskontakt (SAPA) - der udvikles en løsning, der kan give sagsbehandlerne bedre overblik i deres daglige arbejde ved at give mulighed for at google en borger og give et 360 overblik over borgeren. Løsningen kan give kommunale sagsbehandlere hurtig adgang til centrale informationer og hændelser vedrørende borgeren på tværs af kommunernes fagsystemer. Udover ovenstående tre konkrete systemer etableres i samme omgang en rammearkitektur, støttesystemer samt en serviceplatform. Disse dele er forudsætninger for at øge konkurrencen omkring monopolsystemerne/tsa-systemerne. Rammearkitekturen skal sikre, at it-systemer hænger sammen på tværs af it-leverandører og er derfor en afgørende forudsætning for, at der kan skabes mere konkurrence. Den indeholder en række tekniske krav til it-systemerne og en række støttesystemer, hvorigennem it-systemer kan dele vigtige oplysninger med andre it-systemer. Støttesystemerne deler bl.a. oplysninger om hvilke sager og dokumenter, der findes i kommunernes forskellige systemer, om begivenheder (fx flytninger, indkomstændringer mv.), som mange systemer skal anvende, om kommunernes organisation (i forbindelse med sagsfordeling) eller om klassifikationer (kontoplan, journalplan), som alle skal bruge. Der forventes et samlet udbud af de vigtigste støttesystemer, som er grundlag for monopolbruddet. Endelig er den fælleskommunale serviceplatform, som er under etablering, en del af rammearkitekturen. Serviceplatformen skaber gevinst, fordi kommunernes adgang til data og funktionalitet etableres et sted. I forbindelse med etableringen af serviceplatformen er det nødvendigt at KOMBIT har tilladelse til at må behandle Norddjurs Kommunes data. Med denne tilladelse kan KOMBIT og leverandørerne få adgang til kommunernes data og derved kunne forberede serviceplatformen til brug. 14

18 Det er forventningen, at der vil kunne spares betydelige beløb på at bryde it-monopolet på disse områder. Det er forventningen, at den samlede betaling, som kommunerne under ét kommer til at afholde for de nye it-løsninger, vil være minimum 25 % lavere end de priser, der alternativt skulle betales, hvis KMD s monopolløsninger fortsatte som hidtil. Da det er kommunerne under ét som forventes at spare 25 % af udgifterne vil den konkrete besparelse i de enkelte kommuner afhænge af, hvad der indtil nu har været betalt for de pågældende systemer og den nye prisstruktur der vælges til fordeling af udgifterne mellem kommunerne til itsystemerne og rammearkitektur, støttesystemer m.v. Nogle kommuner vil således kunne forvente større besparelser og nogle kommuner mindre besparelser../. Vedlagte bilag: Kort beskrivelse af udbuddet udbudsplan KOMBIT KL baggrundsnotat om monopolbrud Kommunaldirektøren indstiller, at 1. Norddjurs Kommune tilslutter sig udbud og brug af de fælleskommunale it-løsninger på kontanthjælp, sygedagpenge, dagsoverblik/partskontakt samt rammearkitektur, støttesystemer og serviceplatform 2. Norddjurs Kommune giver KOMBIT tilladelse til at behandle vores data til brug for forberedelsen af kommunerne serviceplatform (databehandleraftalen). Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 15

19 8. Budgetter 2013 Kattegatcentrets Ejendomsfond og Driftsfond S55 12/25322 Sagsgang: ØK, KB I ejendomsfondens budget regnes der med indtægter (husleje) på 3,7 mio. kr. Der er renteudgifter på 1,7 mio. kr. og afskrivninger på 2,2 mio. kr. Underskuddet er budgetteret til kr. I driftsfondens budget skønnes der med indtægter på 16,3 mio. kr. Skoletjenesten og dykkerskolen er indeholdt i beløbet. I forhold til 2012 er der ikke sket en forhøjelse af billetpriserne, der i 2013 vil udgøre: Voksne 160 kr. Børn 90 kr. Der skønnes med et besøgstal på , hvilket er uændret i forhold til budget Budgettet for de samlede indtægter beløber sig til 25 mio. kr. Omkostninger skønnes til 24,6 mio. kr. således et overskud på kr. før afskrivninger og renter. Afskrivninger er på kr. og det samlede overskud er budgetteret til kr. Offentlige tilskud er beregnet til 2,1 mio. kr. heri er indregnet et tilskud fra Norddjurs Kommune på 1,1 mio. kr. Desuden er der beregnet offentlige tilskud til Havets Hus på 0,8 mio. kr. Beløbet disponeres af Ejendomsfonden Kattegatcentret-Havets Hus. Bestyrelsen har godkendt budgetterne../. Budget 2013 er vedlagt. 16

20 Økonomiafdelingen har gennemgået budgetterne og har ingen bemærkninger til budgettet for ejendomsfonden, men har følgende bemærkninger til budgettet for driftsfonden: Budgettet vedrørende billetsalg mv. er muligvis for optimistisk, Kattegatcentret har i årene oplevet en nedgang i antal besøgende på godt og i 2012 alene har der været en nedgang på ca gæster i forhold til I budgettet for 2013 er der kalkuleret med, at nedgangen i gæster er stagneret og at antallet af gæster vil blive det samme som i Kattegatcentret har 20 års jubilæum i 2013 og der er afsat kr. i markedsføring hertil. Det kan muligvis godt trække ekstra gæster til og kan medføre, at de budgetterede indtægter opnås. Kommunaldirektøren indstiller, at budgetterne godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 17

21 9. Tilskud til Havets Hus 2013 og overslagsårene P20 07/13980 Sagsgang: KUU, ØK, KB I forbindelse med budget 2013 og overslagsårene er der afsat 0,800 mio.kr. til Havets Hus til en fortsættelse af projektet. Projektfinansiering via regionale midler med medfinansiering fra Norddjurs Kommune ophører med udgangen af 2012, men Havets Hus har søgt om projektforlængelse 1 år, da der skal afholdes en arkitektkonkurrence. Der skal ligeledes arbejdes videre med den fremtidige organisation og fundraising. Målet er at realisere potentialerne for udvikling af forskning, formidling og erhverv. Samarbejdet med Aarhus Universitet har udviklet sig positiv, og universitetet har besluttet at placere forskningsfaciliteter i Havets Hus. Endvidere er Algecenter Danmark etableret som forskningsprojekt i dyrkning af alger. Havets Hus har i de år, hvor der har været arbejdet med projektet, konsolideret sit samarbejde med Kattegatcentret og har bidraget til, at der har kunnet rejses betydelige midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond til fornyelse af udstillinger med Havet i maven og Havet in action. Havets Hus har på den måde tilført Kattegatcentret en væsentlig udviklingsdimension. Havets Hus har etableret et erhvervsnetværk af store virksomheder. I netværket undersøges forskellige mulige samarbejdsprojekter eksempelvis, om der er basis for at etablere et konsortium for produktion af alger. Forvaltningen samarbejder ligeledes med Havets Hus, om mulighederne for at erhvervsudviklingsprojektet Havets Ressourcer kobles til erhvervsnetværket, eksempelvis ved at det undersøges, om lokale virksomheder og iværksættere kan blive underleverandører eller samarbejde med virksomheder i erhvervsnetværket under Havets Hus. I 2012 har der endvidere været arbejdet med forslag til omorganisering af både Havets Hus og Kattegatcentret og fundraising. Der afventes nu svar på fondsansøgninger. 18

22 Udviklingsdirektøren indstiller, at det afsatte driftsbudget på i alt 0,800 mio. kr. til Havets Hus anvendes af Havets Hus til en videreførelse af projektet i 2013 og overslagsårene. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 17. december 2012 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19

23 10. Udviklingsplan for Auning P00 12/23491 Sagsgang: KUU, ØK Det er tidligere vedtaget, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Auning. Workshoppen på Gammel Estrup som blev afholdt i forbindelse med projektet Matchmaking mellem Auning og oplandet, har dannet afsæt for den videre proces, som forventes gennemført i Den 15. november 2011 godkendte kommunalbestyrelsen et samlet beløb 0,250 mio. kr. som sammen med et tilskud fra 0,150 mio. kr. fra landdistriktspuljen skal anvendes til gennemførelse af projektet Matchmaking mellem Auning og oplandet samt øvrige planlægnings- og analyseaktiviteter i området, herunder udviklingsplan for Auning. Der er indgået aftale med rådgivningsfirmaet COWI om at yde bistand i processen med at udarbejde en udviklingsplan for Auning. Målet med udviklingsplanen er, at Udvikle bycentret med hensyn til udbud, synlighed, adgangsforhold og størrelse Skabe sammenhæng mellem sydligt og nordligt centerområde Vurdere infrastrukturen herunder karakteren af omfartsvej Inddrage de nye boligområder (øst for Auning, drivhusgrunden, campingpladsen) Se på stiforbindelser Vurdere behovet for parkering Se på nyudlæg kontra fortætning til byudvikling Synliggøre de kulturhistoriske spor i byen I starten af 2013 inddrages nøglepersoner personer fra Auning by samt nøglepersoner fra byerne i oplandet i arbejdet med planen. Herefter udarbejdes forslag til udviklingsplan for Auning, som præsenteres på et offentligt borgermøde i foråret 2013, og i efteråret behandles udviklingsplanen politisk. 20

24 Udviklingsdirektøren indstiller, at punktet tages til efterretning. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 17. december 2012 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget godkender indstillingen. 21

25 11. Proces for revidering af landdistriktspolitik P22 12/23210 Sagsgang: KUU, ØK Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2010 landdistriktspolitikken Det gode liv på landet i Norddjurs, Landdistriktspolitikken er en integreret del af Planstrategi og Kommuneplan 2009, og politikken er desuden koordineret med politikker og planer på ældre-, børn og unge-, sundheds-, natur og miljø-, og turismeområdet. Efterfølgende udarbejdede forvaltningen Handlingsplan for udmøntning af initiativer. Den nuværende politik udløber med udgangen af 2012, og derfor foreslår forvaltningen en revidering af landdistriktspolitikken for perioden og afstemning med Udviklingsstrategi Forvaltningen forslås følgende proces: 1. Redegørelse over pågåede aktiviteter i perioden Udarbejdelse af udkast til ny landdistriktspolitik for perioden Høring af udkast hos stående udvalg, samvirker og råd, samt annoncering, så også andre interesserede kan melde bemærkninger ind. Januar 2013 Februar 2013 Marts April Forelæggelse af redegørelse og udkast til ny politik i KUU Udkast til høring i stående udvalg, råd og samvirker, Erhvervspanelet, LAG-Djursland og Destination Djursland. Annoncering i lokalpressen. Behandling af udkast med bemærkninger i KUU Forslag til landdistriktspolitik behandles i KB I marts 2013 foreslår forvaltningen, at der afholdes en lokal landdistriktskonference med temaer fra landdistriktspolitikken. Konferencen skal fungere som optakt til, at forvaltningen udarbejder en handlingsplan for perioden

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 07/2011 Sted : Administrationsbygningen, Allingåbro Dato : 30. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden.

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden. Notat pr. 30. april 2010 Margit Tang Møller Acadre 66492-10 Foreløbig status på afdækningen af problemstillinger vedr. servicebetaling og administration af beboerkasser i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere