BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : Slut kl. : 16.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16."

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (A) Valdemar Haumand (A) Deltog x x x x x x x Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo november Hovedoversigt budgetopfølgning ultimo november Budgetproces Kapitaludvidelse i Aarhus Lufthavn Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Bønnerup Havn Vedtagelse af Norddjurs Kommunes ungdomspolitik Tilslutning til udbud af 3 it-systemer via kommunernes it-fællesskab KOMBIT Budgetter 2013 Kattegatcentrets Ejendomsfond og Driftsfond Tilskud til Havets Hus 2013 og overslagsårene Udviklingsplan for Auning Proces for revidering af landdistriktspolitik Tilskud til afholdelse af Grenaa Havns 200 års jubilæum Fjordcentret - underskudsdækning regnskab 2010 samt regulering driftstilskud Strategi for Business Region Aarhus Orientering om samarbejde med DjursWindPower Glesborg by- og trafikplan Ny daginstitution i Auning og en løsning på daginstitutionskapacitet i Område Auning Forslag til reviderede sagsbehandlingsfrister i myndighedsafdelingens voksenteam Forslag til reviderede sagsbehandlingsfrister på sundheds- og omsorgsområdet Forløbsprogram for lænderygsmerter Overordnede retningslinjer vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud Ansøgning om anlægsbevilling til grundkapitalindskud, ungdomsboliger i Grenaa Norddjurs Kommune

3 LUKKET MØDE: 1. Formuepleje 2. Køb af en ejendom 3. Status på aftale Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo november Ø09 12/33 Sagsgang: ØK Budgetopfølgningen pr. ultimo november viser, at der forventes en driftsafvigelse på 12,691 mio. kr. i mindreforbrug, samt et forbrug på overførte midler på 4,565 mio. kr. Det forventede regnskab viser et samlet mindreforbrug på driften på 28,071 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Anlægsområdet viser et mindreforbrug på 1,579 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Finansområdet viser et merforbrug på 6,194 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Forventet regnskab Drift Anlæg Finans Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (1.000) kr. Drift Forbrug af Overført fra overførte Rest af overførte tidl. år beløb beløb Effekten på kommununes serviceramme er: (1.000 kr.) Tillægsbevillinger på økonomiudvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme* Afvigelse indenfor servicerammen I alt /. *Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til budgetopfølgningen **Afvigelse ekskl. forbrug af overførte beløb jf. tabel Udvikling i overførte beløb fra tidligere år./. Bilag til budgetopfølgningen er vedlagt../. Bilag over forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune er vedlagt. Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for november måned drøftes. 1

5 Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen. 2

6 2. Hovedoversigt budgetopfølgning ultimo november Ø09 12/33 Sagsgang: ØK I hovedoversigten for november 2012 er det muligt at se et overblik over den samlede budgetopfølgning på tværs af udvalg samt indtægter og det finansielle område. Hovedoversigten pr. ultimo november 2012 viser et samlet mindreforbrug på ca. 58,082 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvor Driftsområdet viser et forventet mindreforbrug på ca. 10,440 mio. kr. o Økonomiudvalget (mindreforbrug på 12,691 mio. kr.): Mindreforbrug på HR puljer, der udmøntes over flere år, forsinkelse ved implementering af OPUS, digitalisering, tværgående initiativer, barsel, og AER midler. o Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 0,043 mio. kr.): Mindreforbrug vedrørende UU. o Børne- og ungdomsudvalget (merforbrug på 4,590 mio. kr.): Vedrører primært merforbrug på kørsel og merforbrug på mellemkommunale betalinger og betalinger til staten. o Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 0,499 mio. kr.): Vedrører flere områder og projekter, som forventes overført til o Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 1,897 mio. kr.): Vedrører merforbrug på gadebelysning, materielgaard og fælleskommunalt redningsberedskab, og mindreforbrug på busdrift. o Voksen- og plejeudvalget (merforbrug på 0,100 mio. kr.): Merforbrug på kørsel og mindreforbrug på myndighedsområdet. Anlægsområdet viser et forventet mindreforbrug på ca. 53,836 mio. kr. o Økonomiudvalget (mindreforbrug på 1,579 mio. kr.): Vedrører flere projekter, herunder mindreindtægt på jordforsyning, og mindreforbrug på projekter, der søges overført til o Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 26,580 mio. kr.): Mindreforbrug vedrører pulje til udbygningsplan skole- og dagtilbud, Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen, overbygning Auning og Søndre skole, Daginstitution i Allingåbro, samt nye daginstitutioner i 3

7 Grenaa og Auning. Anlægsprojekterne strækker sig over flere år, og ikke afholdte beløb forventes overført til 2013 til brug i senere år. o Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 2,271 mio. kr.): Mindreforbruget vedrører flere projekter, og der vil blive søgt om overførsel af beløb til o Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 16,991 mio. kr.): Mindreforbruget vedrører en lang række projekter, hvoraf hovedparten forventes overført til o Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 6,415 mio. kr.): Mindreforbrug vedrører primært Djurs mad. Der er syn og skøn på byggeriet, og det forventes først afsluttet i Beløbet forventes overført til Restbeløb skal fordeles mellem Syddjurs og Norddjurs kommuner. Skatter og renter (merforbrug på henholdsvis 4,200 mio. kr. og 1,994 mio. kr.) Merudgiften vedrører tilbagebetaling af grundskyld og rentegodtgørelser bl.a. pga. fejl i ejendomsskattesystemet. Økonomi- og indenrigsministeriet har netop udsendt meddelelse om, at Norddjurs Kommune vil modtage ca. 1,7 mio. kr. i tilskud - af en landsdækkende pulje på 150 mio. kr. - til dækning af de ekstra udgifter vedrørende fejl i ejendomsskattesystemet. En yderligere pulje på 100 mio. kr. vil blive udmøntet i juli 2013 vedrørende tilbagebetalinger i regnskabsåret Likviditeten pr. ultimo november fremgår af tabellen: Likviditet (1.000 kr.) Kassebeholdning pr Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning ultimo 2012 (skøn) Deponerede beløb pr *Forskydninger i betalinger i ældrebolighandlingsplanen og udskydelse af anlæg fra 2012 til 2013 er indregnet i skønnet. I afvigelserne i hovedoversigten er der ikke medtaget forventet forbrug af overførslerne i I nedenstående tabel vises ændringer i driftsoverførslerne mellem årene, der er kendte på nuværende tidspunkt. 4

8 Der forventes et samlet forbrug af overførslerne på driften i 2012 på 11,375 mio. kr. Overførsler (1.000 kr.) Overført fra 2011 * Forbrug af overførsler i 2012 Forventes overført til 2013 Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Overførsler ialt * korrigeret med de bevillinger til overførslerne, der er givet på BUU og VPU og frigivelse af indefrosne midler på 11,174 mio. kr. Hovedoversigt pr. ult. november 2012 Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. Korr. vedt. Forbrug pr. Forventet Afvigelse budget 2012 budget 2012 regnskab excl. forven tede overførsler Indtægter: Skatter Generelle tilskud Drift i alt: Drift indenfor servicerammen: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Drift udenfor servicerammen: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Voksen- og plejeudvalget

9 Anlæg: Økonomiudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget** Renter Finansiering mv.: Balanceforskydninger Afdrag på lån (incl. lån til ældreboliger) Optagne lån Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen Ældrebolighandlingsplan Optagne lån Anlægsudgifter Balanceforskydninger I alt * excl. ældrebolighandlingsplan Flytning af anlæg til driften, der var på KB d. 11.dec., er ikke indarbejdet i tallene. Herunder ses en opgørelse af servicerammen. Det forventes, at forbruget indenfor servicerammen vil ligge 18,778 mio. kr. under den serviceramme der er udmeldt for Norddjurs Kommune. Opgørelse af servicerammen (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2012 Forventet regnskab Afvigelse i forhold til servicerammen 2012 Driftsudgifter indenfor servicerammen Kommunaldirektøren indstiller, at hovedoversigten ultimo november 2012 drøftes. Økonomiudvalget drøfter hovedsigten. 6

10 3. Budgetproces / S00 Sagsgang: ØK./. Vedlagt er forslag til budgetproces for budgetlægningen Forslaget tager udgangspunkt i den proces som er gennemført i de foregående år, hvor udgangspunktet er: Budgetprocessen igangsættes allerede i foråret 2013 med henblik på at alle politiske grupper får stort kendskab til forudsætningerne i budgettet. Borgere og interessenter inddrages i form af borgermøder i starten af september 2013 og via tilkendegivelser på hjemmesiden. Der udarbejdes til budget ikke noget omprioriteringskatalog fra direktionens side. Alle politiske grupper har igen i år mulighed for at få deres ideer og forslag frem. Administrationen beskriver og beregner forslagene i foråret Fagudvalgenes rolle i budgetproceduren er, at o prioritere anlægsforslag inden for udvalgets område i maj o udvalgene på de ekstraordinære møder i august 2013 orienteres om det tekniske budget, herunder de tekniske korrektioner, mængdeudviklinger, lov- og cirkulæreprogram, ændringer i forhold til anlægsforslagene som blev prioriteret af fagudvalgene i maj. o gennemgå af de politiske ideer og forslag inden for udvalgets område på mødet i august 2013 o gennemgå budgetbemærkningerne inden for udvalgets område baseret på det tekniske budget på mødet i august Der planlægges 2 temadage for kommunalbestyrelsen om budgettet henholdsvis i juni og august Der afholdes endvidere et temamøde om budgettet i april For at får budgetprocessen til at fungere er det nødvendigt at supplere mødekalenderen med enkelte møder i diverse udvalg. 7

11 Der er indarbejdet ekstraordinære møder for Økonomiudvalget den 6. august 2013 Fagudvalgene i uge 33 Herudover skal voksen- og plejeudvalgets møde den 19. september 2013 flyttes til anden dato. Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget til budgetproces drøftes. Økonomiudvalget drøfter forslag til budgetproces og tilbagesender sagen med henblik på, at forvaltningen udarbejder et revideret forslag, hvor fagudvalgene inddrages i budgetudarbejdelsen. 8

12 4. Kapitaludvidelse i Aarhus Lufthavn A/S A00 12/25293 Sagsgang ØK, KB Aarhus Lufthavns ejerkreds har den 19. december 2012, på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at udvide aktiekapital med 10,0 mio. kr. Norddjurs Kommunes andel udgør 0,780 mio. kr. Ejerkredsen af Aarhus Lufthavn A/S er vedtægtsmæssigt forpligtet til at reetablere egenkapitalen i en situation, hvor denne ved udgangen af et regnskabsår er mindre end aktiekapitalen. Hvis kapitaludvidelsen gennemføres vil kravet fra bankforbindelsen være opfyldt, og der vil være sikret arbejdsro til udarbejdelse og behandling af den langsigtede løsning knyttet til Strategiplan /. Der er vedlagt et notat om den økonomiske situation i Aarhus Lufthavn A/S. På Norddjurs Kommunes budget for 2013 er der optaget 0,780 mio. kr. på investeringsoversigten til dækning af kapitaludvidelsen. Kommunaldirektøren indstiller, at der indskydes yderligere 0,780 mio. kr. som aktiekapital i Aarhus Lufthavn A/S, finansieret af det optagede beløb på investeringsoversigten. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 9

13 5. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Bønnerup Havn Sagsgang ØK, KB I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med det formål, at analysere Bønnerup Havns samlede økonomiske fremtid. Bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn har meddelt, at der på sigt vil være vanskeligheder med at klare sig. I forbindelse med havneudvidelsen i 1997 måtte tidligere Nørre Djurs Kommune overfor Kystinspektoratet forpligte sig til at drive havnen, såfremt fiskerne ikke selv kunne. En forpligtigelse der nu gælder for Norddjurs Kommune../. Der er udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium for arbejdsgruppen. Kommunaldirektøren indstiller, at kommissoriet godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen med følgende tilføjelser: 1. at arbejdsgruppen også omfatter: En repræsentant for fonden Bønnerup Lystbådehavn. Mikael Brøgger, Bønnerup Havn. 2. arbejdsgruppens opgave er at færdiggøre sit arbejde i maj

14 6. Vedtagelse af Norddjurs Kommunes ungdomspolitik P22 12/11290 Sagsgang: ØK, KB, Høring, ØK, KB Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 13. november 2012 at sende udkast til Norddjurs Kommunes ungdomspolitik i offentlig høring. Politikken har nu været i høring, og der er på baggrund heraf indkommet 19 høringssvar../. Punktet vedrørende ungdomspolitikken fra kommunalbestyrelsesmødet den 13. november 2012 er vedlagt som bilag. Her er processen i forbindelse med udarbejdelse af politikken beskrevet../. Som bilag vedlægges samtlige høringssvar samt overordnet notat, hvori høringssvarene gennemgås. Høringssvarene har været positive i forhold til, at Norddjurs Kommune får en ungdomspolitik. I det følgende beskrives de forslag til ændringer i ungdomspolitikken, som forslås på baggrund af høringssvarene. Forslag til tilføjelser er skrevet med rød skrift i den vedlagte udgave af politikken, mens forslag til slettelser er gennemstreget../. Ungdomspolitikken er vedlagt som bilag. I flere af høringssvarene efterspørges der en aldersmæssig definition af begrebet unge. På baggrund heraf er det i indledningen tilføjet, at der ved unge forstås alle unge i alderen år. På baggrund af flere høringssvar er det i indledningen tilføjet, at ungdomspolitikken forankres i økonomiudvalget. Ungdomspolitikkens indhold vedrører flere fagudvalgs områder og politikken skal således inddrages i det fremtidige politiske arbejde i fagudvalgene. I forlængelse heraf er det tilføjet, at politikken har et generelt fokus i udviklingen af ungdomsområdet i Norddjurs Kommune samtidig med, at det kan fungere som et arbejdsprogram og idekatalog for kommende konkrete tiltag på området. UU-vejledningen anses i flere af høringssvarene som en vigtig aktør til indfrielse af flere af ungdomspolitikkens fokuspunkter. UU-vejledningen er på den baggrund tilføjet i ungdomspolitikken som en konkret aktør, hvor det findes relevant. 11

15 Under emnet skole, uddannelse og job er der tilføjet et forslag om større kontakt til erhvervslivet som inspiration til fremtidige tiltag. Tilføjelsen er lavet på baggrund af høringssvar fra et elevråd på en folkeskole, som beskriver et ønske om et tættere parløb med erhvervslivet i folkeskolens overbygning. Forslaget indgik ligeledes som forslag på det indledende ungdomsmøde afholdt den 7. september Der er sket en præcisering af et eventuelt fremtidigt fokus på flere tog- og busafgange, så der både fokuseres på direkte ruter mellem den vestlige del af kommunen og Grenaa og på ruter mellem de mindre byer på Djursland. Endelig er det under Inklusion og samspil mellem ungegrupper præciseret, at ønsket om at skabe fællesskaber mellem ungemiljøer gælder inden for kommunen mellem land og by såvel som på tværs af kommunegrænser. Præciseringen er sket på baggrund af behandlingen af udkast til ungdomspolitikken på kommunalbestyrelsesmødet den 13. november Kommunaldirektøren indstiller, at ungdomspolitikken vedtages. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen, med den ændring at ungdomspolitikken varetages af de berørte fagudvalg. Revision og koordination af politikken varetages af økonomiudvalget. 12

16 7. Tilslutning til udbud af 3 it-systemer via kommunernes it-fællesskab KOMBIT 12/ A00 Sagsgang: ØK, KB KMD har i lang tid været eneleverandør på en række it-systemer til kommunerne (kaldet monopolsystemer eller Transitionsaftalesystemer (TSA-systemer)). Disse it-systemer skal konkurrenceudsættes og KL har bedt KOMBIT om at varetage denne opgave for kommunerne i fællesskab. I første omgang drejer det sig om 3 it-systemer til administration og sagsbehandling af områderne - sygedagpenge, kontanthjælp og sagsoverblik/partskontrakt - samt den tilhørende rammearkitektur. I denne sag skal der tages stilling til, om Norddjurs Kommune skal tilslutte sig det fælles udbud og brug af de fælles it-løsninger. I økonomiaftalen 2013 mellem regeringen og KL forpligtede kommunerne sig på at gennemføre og øge konkurrencen på det kommunale it-marked og at gennemføre udbud af monopolsystemerne. I aftalen forudsættes det, at alle kommunerne tilslutter sig en række udbud for at støtte op om den fælles ambition om at sikre konkurrencedygtige leverancer på det kommunale it-område. "Regeringen og KL vil samarbejde om at øge konkurrencen på det kommunale it-marked og sikre udvikling og anvendelse af fælles, landsdækkende it-løsninger med henblik på at etablere en effektiv it-understøttelse. KOMBIT gennemfører derfor en række fælleskommunale udbud, hvor regeringen og KL forudsætter, at alle kommuner tilslutter sig. Effektive og koordinerede udbud på områder, hvor der i dag er leverandørmonopol. Digitaliseringsstrategien og en fælles rammearkitektur skal understøtte en øget konkurrenceudsættelse af de kommunale ydelsesområder. De første områder som udbydes er kontanthjælp, sagsoverblik/- partskontakt samt sygedagpenge. Kontanthjælp der etableres en fælleskommunal it-understøttelse af kontanthjælpsområdet, som afløser for kommunernes brug af "KMD Aktiv". Sygedagpenge - en fælleskommunal løsning, der kan understøtte sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet. Formålet er at konkurrenceudsætte it-understøttelsen på området og etablere en moderne 13

17 afløser for "KMD Dagpenge". KMD Dagpenge understøtter i dag både syge- og barseldagpengeområdet. Sagsoverblik/partskontakt (SAPA) - der udvikles en løsning, der kan give sagsbehandlerne bedre overblik i deres daglige arbejde ved at give mulighed for at google en borger og give et 360 overblik over borgeren. Løsningen kan give kommunale sagsbehandlere hurtig adgang til centrale informationer og hændelser vedrørende borgeren på tværs af kommunernes fagsystemer. Udover ovenstående tre konkrete systemer etableres i samme omgang en rammearkitektur, støttesystemer samt en serviceplatform. Disse dele er forudsætninger for at øge konkurrencen omkring monopolsystemerne/tsa-systemerne. Rammearkitekturen skal sikre, at it-systemer hænger sammen på tværs af it-leverandører og er derfor en afgørende forudsætning for, at der kan skabes mere konkurrence. Den indeholder en række tekniske krav til it-systemerne og en række støttesystemer, hvorigennem it-systemer kan dele vigtige oplysninger med andre it-systemer. Støttesystemerne deler bl.a. oplysninger om hvilke sager og dokumenter, der findes i kommunernes forskellige systemer, om begivenheder (fx flytninger, indkomstændringer mv.), som mange systemer skal anvende, om kommunernes organisation (i forbindelse med sagsfordeling) eller om klassifikationer (kontoplan, journalplan), som alle skal bruge. Der forventes et samlet udbud af de vigtigste støttesystemer, som er grundlag for monopolbruddet. Endelig er den fælleskommunale serviceplatform, som er under etablering, en del af rammearkitekturen. Serviceplatformen skaber gevinst, fordi kommunernes adgang til data og funktionalitet etableres et sted. I forbindelse med etableringen af serviceplatformen er det nødvendigt at KOMBIT har tilladelse til at må behandle Norddjurs Kommunes data. Med denne tilladelse kan KOMBIT og leverandørerne få adgang til kommunernes data og derved kunne forberede serviceplatformen til brug. 14

18 Det er forventningen, at der vil kunne spares betydelige beløb på at bryde it-monopolet på disse områder. Det er forventningen, at den samlede betaling, som kommunerne under ét kommer til at afholde for de nye it-løsninger, vil være minimum 25 % lavere end de priser, der alternativt skulle betales, hvis KMD s monopolløsninger fortsatte som hidtil. Da det er kommunerne under ét som forventes at spare 25 % af udgifterne vil den konkrete besparelse i de enkelte kommuner afhænge af, hvad der indtil nu har været betalt for de pågældende systemer og den nye prisstruktur der vælges til fordeling af udgifterne mellem kommunerne til itsystemerne og rammearkitektur, støttesystemer m.v. Nogle kommuner vil således kunne forvente større besparelser og nogle kommuner mindre besparelser../. Vedlagte bilag: Kort beskrivelse af udbuddet udbudsplan KOMBIT KL baggrundsnotat om monopolbrud Kommunaldirektøren indstiller, at 1. Norddjurs Kommune tilslutter sig udbud og brug af de fælleskommunale it-løsninger på kontanthjælp, sygedagpenge, dagsoverblik/partskontakt samt rammearkitektur, støttesystemer og serviceplatform 2. Norddjurs Kommune giver KOMBIT tilladelse til at behandle vores data til brug for forberedelsen af kommunerne serviceplatform (databehandleraftalen). Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 15

19 8. Budgetter 2013 Kattegatcentrets Ejendomsfond og Driftsfond S55 12/25322 Sagsgang: ØK, KB I ejendomsfondens budget regnes der med indtægter (husleje) på 3,7 mio. kr. Der er renteudgifter på 1,7 mio. kr. og afskrivninger på 2,2 mio. kr. Underskuddet er budgetteret til kr. I driftsfondens budget skønnes der med indtægter på 16,3 mio. kr. Skoletjenesten og dykkerskolen er indeholdt i beløbet. I forhold til 2012 er der ikke sket en forhøjelse af billetpriserne, der i 2013 vil udgøre: Voksne 160 kr. Børn 90 kr. Der skønnes med et besøgstal på , hvilket er uændret i forhold til budget Budgettet for de samlede indtægter beløber sig til 25 mio. kr. Omkostninger skønnes til 24,6 mio. kr. således et overskud på kr. før afskrivninger og renter. Afskrivninger er på kr. og det samlede overskud er budgetteret til kr. Offentlige tilskud er beregnet til 2,1 mio. kr. heri er indregnet et tilskud fra Norddjurs Kommune på 1,1 mio. kr. Desuden er der beregnet offentlige tilskud til Havets Hus på 0,8 mio. kr. Beløbet disponeres af Ejendomsfonden Kattegatcentret-Havets Hus. Bestyrelsen har godkendt budgetterne../. Budget 2013 er vedlagt. 16

20 Økonomiafdelingen har gennemgået budgetterne og har ingen bemærkninger til budgettet for ejendomsfonden, men har følgende bemærkninger til budgettet for driftsfonden: Budgettet vedrørende billetsalg mv. er muligvis for optimistisk, Kattegatcentret har i årene oplevet en nedgang i antal besøgende på godt og i 2012 alene har der været en nedgang på ca gæster i forhold til I budgettet for 2013 er der kalkuleret med, at nedgangen i gæster er stagneret og at antallet af gæster vil blive det samme som i Kattegatcentret har 20 års jubilæum i 2013 og der er afsat kr. i markedsføring hertil. Det kan muligvis godt trække ekstra gæster til og kan medføre, at de budgetterede indtægter opnås. Kommunaldirektøren indstiller, at budgetterne godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 17

21 9. Tilskud til Havets Hus 2013 og overslagsårene P20 07/13980 Sagsgang: KUU, ØK, KB I forbindelse med budget 2013 og overslagsårene er der afsat 0,800 mio.kr. til Havets Hus til en fortsættelse af projektet. Projektfinansiering via regionale midler med medfinansiering fra Norddjurs Kommune ophører med udgangen af 2012, men Havets Hus har søgt om projektforlængelse 1 år, da der skal afholdes en arkitektkonkurrence. Der skal ligeledes arbejdes videre med den fremtidige organisation og fundraising. Målet er at realisere potentialerne for udvikling af forskning, formidling og erhverv. Samarbejdet med Aarhus Universitet har udviklet sig positiv, og universitetet har besluttet at placere forskningsfaciliteter i Havets Hus. Endvidere er Algecenter Danmark etableret som forskningsprojekt i dyrkning af alger. Havets Hus har i de år, hvor der har været arbejdet med projektet, konsolideret sit samarbejde med Kattegatcentret og har bidraget til, at der har kunnet rejses betydelige midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond til fornyelse af udstillinger med Havet i maven og Havet in action. Havets Hus har på den måde tilført Kattegatcentret en væsentlig udviklingsdimension. Havets Hus har etableret et erhvervsnetværk af store virksomheder. I netværket undersøges forskellige mulige samarbejdsprojekter eksempelvis, om der er basis for at etablere et konsortium for produktion af alger. Forvaltningen samarbejder ligeledes med Havets Hus, om mulighederne for at erhvervsudviklingsprojektet Havets Ressourcer kobles til erhvervsnetværket, eksempelvis ved at det undersøges, om lokale virksomheder og iværksættere kan blive underleverandører eller samarbejde med virksomheder i erhvervsnetværket under Havets Hus. I 2012 har der endvidere været arbejdet med forslag til omorganisering af både Havets Hus og Kattegatcentret og fundraising. Der afventes nu svar på fondsansøgninger. 18

22 Udviklingsdirektøren indstiller, at det afsatte driftsbudget på i alt 0,800 mio. kr. til Havets Hus anvendes af Havets Hus til en videreførelse af projektet i 2013 og overslagsårene. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 17. december 2012 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19

23 10. Udviklingsplan for Auning P00 12/23491 Sagsgang: KUU, ØK Det er tidligere vedtaget, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Auning. Workshoppen på Gammel Estrup som blev afholdt i forbindelse med projektet Matchmaking mellem Auning og oplandet, har dannet afsæt for den videre proces, som forventes gennemført i Den 15. november 2011 godkendte kommunalbestyrelsen et samlet beløb 0,250 mio. kr. som sammen med et tilskud fra 0,150 mio. kr. fra landdistriktspuljen skal anvendes til gennemførelse af projektet Matchmaking mellem Auning og oplandet samt øvrige planlægnings- og analyseaktiviteter i området, herunder udviklingsplan for Auning. Der er indgået aftale med rådgivningsfirmaet COWI om at yde bistand i processen med at udarbejde en udviklingsplan for Auning. Målet med udviklingsplanen er, at Udvikle bycentret med hensyn til udbud, synlighed, adgangsforhold og størrelse Skabe sammenhæng mellem sydligt og nordligt centerområde Vurdere infrastrukturen herunder karakteren af omfartsvej Inddrage de nye boligområder (øst for Auning, drivhusgrunden, campingpladsen) Se på stiforbindelser Vurdere behovet for parkering Se på nyudlæg kontra fortætning til byudvikling Synliggøre de kulturhistoriske spor i byen I starten af 2013 inddrages nøglepersoner personer fra Auning by samt nøglepersoner fra byerne i oplandet i arbejdet med planen. Herefter udarbejdes forslag til udviklingsplan for Auning, som præsenteres på et offentligt borgermøde i foråret 2013, og i efteråret behandles udviklingsplanen politisk. 20

24 Udviklingsdirektøren indstiller, at punktet tages til efterretning. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 17. december 2012 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget godkender indstillingen. 21

25 11. Proces for revidering af landdistriktspolitik P22 12/23210 Sagsgang: KUU, ØK Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2010 landdistriktspolitikken Det gode liv på landet i Norddjurs, Landdistriktspolitikken er en integreret del af Planstrategi og Kommuneplan 2009, og politikken er desuden koordineret med politikker og planer på ældre-, børn og unge-, sundheds-, natur og miljø-, og turismeområdet. Efterfølgende udarbejdede forvaltningen Handlingsplan for udmøntning af initiativer. Den nuværende politik udløber med udgangen af 2012, og derfor foreslår forvaltningen en revidering af landdistriktspolitikken for perioden og afstemning med Udviklingsstrategi Forvaltningen forslås følgende proces: 1. Redegørelse over pågåede aktiviteter i perioden Udarbejdelse af udkast til ny landdistriktspolitik for perioden Høring af udkast hos stående udvalg, samvirker og råd, samt annoncering, så også andre interesserede kan melde bemærkninger ind. Januar 2013 Februar 2013 Marts April Forelæggelse af redegørelse og udkast til ny politik i KUU Udkast til høring i stående udvalg, råd og samvirker, Erhvervspanelet, LAG-Djursland og Destination Djursland. Annoncering i lokalpressen. Behandling af udkast med bemærkninger i KUU Forslag til landdistriktspolitik behandles i KB I marts 2013 foreslår forvaltningen, at der afholdes en lokal landdistriktskonference med temaer fra landdistriktspolitikken. Konferencen skal fungere som optakt til, at forvaltningen udarbejder en handlingsplan for perioden

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere