Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social-, Ældre og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service Bev. Serviceudgifter Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse Ventedagsbet.psykiske syge Tilskud til ansættelse af hjælpere Forebyggende indsats for handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbruger 101 og Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger 45, Beskyttet besk Aktivitets- og samværstilbud Øvrige sociale formål Bev. Den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Bev. Overførsel Introduktionsydelse grp. 005 Hjælp i særlig tilfæ Førtidspension med 50 % refusion Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter reglerne gældende til Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter reglerne gældende fra den Sociale formål Bev. Administration Social-, Ældre og Sundhedsudvalgets pulje I alt Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Social, Ældre- og Sundhedsudvalget varetager opgaver inden for Socialområdet, Ældre- og sundhedsområdet. 1

2 Opgaver under Social Service Social Service varetager en række opgaver på socialområdet, herunder: Udbetaling af kontanthjælp, introduktionsydelse, syge og barselsdagpenge, ledighedsydelse, fleksydelse m.v. Tilkendelse af førtidspension Behandlingstilbud indenfor misbrugsområdet eller psykiatriområdet samt særlig indsats til borgere med andre sociale problemer Indsatsen over for voksne med fysisk eller psykisk handicap Frivilligt socialt arbejde Botilbud til voksne med fysiske eller psykiske handicap Beskyttet beskæftigelse Ledsagerordning Aktivitets- og samværstilbud Specialundervisning for voksne Transportordninger til forskellige tilbud Særlige rådgivningsopgaver over for handicappede Godkendelse og tilsyn med private botilbud Misbrugsbehandling m.v. Herudover varetager socialområdet driften af en række institutioner, herunder: 10 bofællesskaber, heraf 2 specialiserede døgntilbud 2 socialpsykiatriske støttecentre 2 mødesteder i socialpsykiatrien 2 aktivitets- og samværstilbud, heraf 1 tilknyttet det specialiserede døgntilbud 1 beskyttet værksted på to adresser (Højagergaard og Ejegod) 1 undervisningscenter tilbud om hensyntagen specialundervisning i socialpsykiatrien Øvrige budgetbemærkninger Budgetforudsætninger 2013 for socialområdet De lovbestemte sociale ydelser er som bekendt meget følsomme overfor udefra kommende forhold, der kan påvirke den kommunale økonomi, ligesom udviklingen i udgifterne til det specialiserede socialområde har en bevågenhed. Samtidig bygger budgetforudsætningerne for det specialiserede socialområde på, at det nuværende forbrugsmønster er uændret og at tilgang af nye borgere skal finansieres med en afgang enten inden for samme funktionsniveau eller samlet for områdets budget. Budgettet er således udarbejdet ud fra konkret viden og erfaringer. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: En udvikling i antallet af borgere, der har modtaget sociale ydelser baseret på aktuelle tal pr. 30. september En indregning af forventningerne til det specialiserede socialområde, som i 2012 budgettet er fastholdt til kendt niveau baseret på aktuelle tal pr. 30. september 2012 Forudsætningerne rummer ikke stigninger som følge af en tilgang af nye sager fra familieområdet efter det 18. år. En indregning af budgetreduktioner på 3,9 mill. kr. i 2013 stigende til 4,2 mill. kr. i

3 På driften er der tilført 0,7 mill. kr. i 2013 stigende til 0,9 mill. kr. i 2014 til en opprioritering af den forebyggende indsats på misbrugsområdet, ligesom der er afsat midler til afholdelse Speciel Olympics idrætsfestival i En opfyldelse af aftalen i KKR Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region Hovedstaden) om en prisudvikling på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisning, som betyder, at taksten for 2012 videreføres uændret i 2013 incl. pris- og lønfremskrivning. Budgettet bygger på et fortsat skærpet fokus i indsatsen på forebyggelse af socialt bedrageri. Et fortsat øget fokus på serviceniveau og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler, herunder misbrugsområdet, kommunikationscentret og den kompenserende specialundervisning på Egedammen. En vurdering af befolkningsudviklingen, herunder Frederikssund kommune som en kommune i vækst hvad angår udbygning af boligområder. En stigning i de sociale ydelser som følge af ledigheden og arbejdsløsheden generelt i disse år er øget på grund af den nuværende globale krise. Opmærksomhedspunkter til budgetaftalen på Socialområdet: Socialområdet har med budgetopfølgningerne i 2012 konstaterede et udgiftspres på knap 8,0 mill. kr. som følge af en tilgang af sager fra familieområdet. Denne omstændighed gør det vanskeligt at overholde budgettet for 2013, idet budgetforudsætningerne ikke bygger på vækst eller stigninger i foranstaltninger på det specialiserede socialområde for voksne. Hvorvidt den konstaterede udvikling i 2012 fortsætter i 2013 er fortsat usikkert, men området er under overvågning og kan ikke tåle selv de mindste udsving. I 2012 er der sket følgende tilpasninger til den kommunale tilbudsvifte: Den 24. januar 2012 blev et nyt kollegium til 8 unge udviklingshæmmede på Lundevej i Frederikssund officielt indviet, men kollegiet åbnede den 1. oktober 2011 efter knap 2 års forberedelser. I 2013 vil der ske følgende tilpasninger til den kommunale tilbudsvifte: Overtagelse af regionalt tilbud 1. januar 2013 overtager Frederikssund kommune det regionale bo- og beskæftigelsestilbud Skibbyhøj. Botilbuddet har en pladskapacitet på 23 unge beboere i alderen år, som har svære psykiske lidelser, der efter indlæggelse på psykiatrisk afdeling har behov for kortere eller længerevarende ophold i socialpsykiatrisk regi. Beskæftigelsestilbuddet har 43 borgere indskrevet på det beskyttede værksted, som fortrinsvis er unge mellem 18 og 40 år med psykiske lidelser, der har brug for at afklare, udvikle og/eller vedligeholde deres personlige, sociale og faglige kompetencer i en arbejdsmæssig sammenhæng. For analyse af ombygnings- og renoveringsbehov på bostedet Lunden I 2013 vil der blive tilrettelagt en proces, hvor det skal undersøges, hvilket muligheder der er for at gøre botilbuddet Lunden til tidssvarende boliger, herunder en afklaring af om der er tale om ombygning af Lunden eller der er behov for nybyggeri. Til denne udredningsfase er der afsat midler, som kan dække de honorarer, der skal afholdes til arkitektudgifter m.v. Kerneydelsen I 2011 og i løbet af 2012 vil Socialområdet stille skarp på de mange ydelser efter Servicelovens forskellige som kommunen leverer til borgerne og samtidig få afstemt forventningerne til det man kan kalde for kerneydelsen. Kerneydelsen vil sidenhen blive omsat i et ydelseskatalog og inden den politiske forelæggelse 3

4 vil der blive afholdt et offentligt arrangement med involvering af pårørende, medarbejdere, brugere, sagsbehandlere og politikere. Processen med beskrivelser af tilbud på det specialiserede socialområde for voksne er nu tilendebragt og vedtaget på byrådets oktober møde i Kataloget indeholder 26 ydelsesbeskrivelser, som vil blive lagt ud på kommunens hjemmeside. Beskyttet beskæftigelse Et andet tema i 2012/2013 vil blive en debat om fremtidens beskyttede beskæftigelse i Frederikssund Kommune. Hvordan omstiller og tilpasses de kommunale tilbud, så de er fremtidssikret og at der fortsat vil være søgning til disse tilbud. Processen Nye muligheder til nye tider er igangsat og en arbejdsgruppe skal udarbejde et oplæg til politisk debat i 2013 om fremtidens beskyttet beskæftigelse på henholdsvis Højagergaard og Ejegod. Opprioritering af fritidslivet Borgerens aktivitetsniveau er løbende under tilpasning i forhold til den enkeltes behov. I 2013 og fremover vil der ske en flytning af aktivitetsniveauet på beskyttet beskæftigelse i en retning mod at skabe flere tilbud i fritidslivet.. Uddannelse Fra Handicap- og Psykiatriplanen er der et fokus på fortsat at kompetenceudvikle og opbygge specialviden på såvel handicap som psykiatriområdet, idet høj faglig viden er en forudsætning for kvalitet i arbejdet med den tætte kontakt med borgeren. På Handicapområdet er kommunen i fuld gang med at uddanne flere medarbejdere i neuropædagogik, medens der på Psykiatriområdet i er igangsat en efteruddannelse for medarbejderne i et recovery perspektiv Specialpædagogisk bistand til voksne I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Langt den største del af undervisningen har hidtidigt været varetaget af voksenspecialundervisningscentret Egedammen og Kommunikationscentret i Hillerød. Som et supplement til de øvrige specialundervisnings tilbud anvender kommune en mindre privat udbyder. Budgettet bygger på uændret mønster og forbrug af ydelser. Budgettet til private udbydere udgør 0,5 mio. kr. I 2010 har kommunen etableret et lokalt undervisningscenter på Kilde Alle, der tilbyder hensyntagende specialundervisning målrettet brugere af psykiatrien. 4

5 Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Ungdomsuddannelse/STU For ungdomsuddannelsen er der indregnet en forventning om 23 personer tager denne uddannelse. Budgettet for ungdomsuddannelsen er baseret på en gennemsnitspris for forløbet. I 2012 er der konstaterede en voldsom stigning og søgning til STU-uddannelsen, idet der fra 2010 er sket en stigning fra 25 personer til i personer, hvilket der budgetmæssigt ikke er taget højde for i Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Ventedagsbetaling psykiske syge Ventedagsbetaling psykiske syge: Ventedagsbetalingen på dette område er en udgift afledt af strukturreformen. Budgettet er baseret på det hidtidige kendte niveau. I 2011 og 2012 har der været fokus på betalingerne med henblik på at bremse op for udviklingen i ventedagsbetaling. I 2013 er det fortsat en forventning, at ventedagsbetalingen kan holdes nede og at kommunen lokalt med nye tiltag på Parkvej 12 forebyggende løser opgaven delvis i eget regi. Grp. 003 Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område 5

6 Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning på det sociale område, jf. 176 i lov om social service, konteres for de enkelte personer på de relevante funktioner under dranst 2, gruppering 001. Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktioner, konteres refusionen for disse personer på den funktion, hvorunder størstedelen af udgiften henhører. Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Tilskud til ansættelse af hjælpere 96 Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Der er aktuelt indregnet 3 dyre borger med pgf. 96 jfr. seneste opdatering pr Timepriserne for hjælpere har tidligere været genstand for justeringer og der er kommunalt lagt et serviceniveau for opgaven. Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Forebyggende indsats for ældre og handicappede 85 6

7 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmning, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. Udviklingen i støttekontaktperson opgaver har siden kommunesammenlægningen og frem til udgangen af 2008 være konstant stigende i borgernes behov for personlig støtte. I 2009 er udviklingen bremset op og i 2011 er det på et niveau, hvor ressourcerne i indsatsen løbende overvåges. Det aktuelle tal, der er lagt til grund for budgetlægningen er 371 borgere (inkl. 99 ). Det er i 2012 konstateret en udvikling som viser, at den tidligere opbremsning i tilgangen nu er vendt til en nettotilgang på 40 borgersager svarende til et ressourcetræk på minimum 5 fuldtidsstillinger, som ikke er indregnet i budget Samtidig med denne stigning er området i gang med at gennemgå gamle sager for at få afsluttet disse eller give borgerne andre alternative tilbud, hvis sagen ikke kan lukkes ned. Udviklingen er foruroligende, men der er primært i forhold til unge behov for øget ressourcer, der kan afhjælpe deres videre udvikling med opbygning af flere sociale kompetencer, der gør dem i stand til at gå i uddannelse eller i mod jobsøgning på det ordinære arbejdsmarked.. På 85 området er det kommunale tilbud til unge på Spiren videreført. Spiren er et støttecenter med fokus på unge (mentorordningen) en hjælp til selvhjælp som retter sig mod ungegruppen af de årige. Tilbudet samler delvis op på de mange unge borgere, der også er kendt i familieområdet og jobcentret, og som har behov for en særlig støtte. Endvidere har kommunen i 2011/2012 hjemtaget en række støttekontaktperson opgaver købt hos private, som fremover skal løses lokalt af et kommunalt specialteam, som får til huse på Parkvej 8 i Jægerspris. Det kommunale specialteam forventes at blive på knap 4 fuldtidsstillinger, når alle opgaver hos de private leverandører fuldt ud er hjemtaget. Der vil i 2013 fortsat ske en hjemtagning af relevante opgaver fra private udbyder. Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Jf. Lov om Social service 12 skal Kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om gratis rådgivning til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Til at varetage rådgivning på specifikke områder og i sager, hvor Kommunen ikke har så mange borgere med netop dette handicap, laves der aftaler med - og benyttes konsulenter fra specialiserede 7

8 rådgivningscentre som f. eks. Center for Døve, Dansk Blindesamfund, og centre for Hjerneskade (Den tidligere specialiserede amtslige rådgivning). Herudover anvender kommunen Servicestyrelsens rådgivning via VISO. Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Botilbud for personer med særlige sociale problemer Området omfatter midlertidige ophold i boformer som f.eks. krisecentre til kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager alle omsorg og støtte under opholdet. Herudover er det tilbud til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig f.eks. hjemløse. Budgettet er baseret på et uændret mønster og forbrug af pladser på krisecentrene. Taksterne er varierende afhængige af centrenes tilbud og indhold. I øvrige midlertidige botilbud for personer med særlige sociale problemer er der i budgettet p.t. afsat svarende til 7 personer. Antal Borgere Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Sundhedslovens 141 8

9 Budgettet er baseret på de takster for misbrugsbehandling, der er udmeldt af Misbrugscentret. Der er tale om fast standardtakster, som dækker alle Misbrugscentrets ambulante ydelser i et år, uanset forløbslængde, samt medicinsk behandling. Døgnbehandling skal godkendes af kommunen før, der kan iværksættes en behandling. Frederikssund kommune har løbende haft fokus på effekten af døgnbehandlinger og der er løbende sket opstramninger, som sikrer borgerne den nødvendige hjælp, men med den mindst indgribende foranstaltning. Herudover skal der sammen med Misbrugscentret ske et øget fokus på serviceniveau og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler med henblik på at få mest kvalitet for pengene. Budgettet bygger på det hidtidige kendte niveau for Antal borger Udgifter Indtægter Alkoholmisbrugere Ca Der er ingen takstberegning på dette område Behandling af stofmisbruger SERL 101 og sundhedslovens 142 Området omfatter behandling af stofmisbrugere. I budgetaftalen for 2013 er der indlagt en opnormering svarende til 2 fuldtidsstillinger, idet den forebyggende indsats overfor unge og misbrugers tilbagefald er i fokus med det sigte at genskabe det sunde netværk til familie, børn, fritidsliv, arbejdsmarked mv. Budgettet er baseret på de takster for misbrugsbehandling, der er udmeldt af Misbrugscentret for Budgettet bygger på det hidtidige kendte niveau. Antal borger Udgifter Indtægter Stofmisbrugere Ca Forsorgshjem Herudover sendes en række borger kortvarigt i privat døgnbehandling, hvortil der købes et antal pladser til ca personer årligt. 9

10 Der er ingen takstberegning på dette område Botilbud til længerevarende ophold 108 Fra 2010 ophører demografireguleringen af budgettet til botilbud til længerevarende ophold da det vurderes at demografimodellen ikke er tilstrækkelig præcis til at forudsige udgiftsudviklingen på området. Botilbud, der omfatter længerevarende ophold til personer som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et bo- og aktivitetstilbud. I budgetforudsætningerne er aftale om takstudvikling for 2013 på det specialiserede socialområde indarbejdet med de anbefalinger, der er indgået i KKR samarbejdet for Region Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region hovedstaden). Aftalen bygger på et uændret takstniveau i 2013 svarende til 2012 niveau inkl. pris- og lønfremskrivning. I budgettet på ( 108) er der til længerevarende botilbud indregnet 88 personer i budgettet svarende til 6 færre personer i forhold til I 2012 er der dog konstateret en stigning i personer på 108 tilbud, idet udviklingen viser at 94 personer har behov for dette tilbud, hvilket ikke er indarbejdet i budget Budgettet på længerevarende botillbud bygger ikke på en stigning i antallet af borgere, men en forventning om at nuværende niveau kan holdes på status quo. Der er således ikke indregnet stigninger som følge af tilgang af nye sager fra familieområdet efter det 18. år Som et led i en ændret strategi jævnfør de vedtagne psykiatri- og handicapplaner satses der fortsat på flere lokale tilbud, frem for at købe ydelserne i andre kommuner. Kommunens mål er, at visitationen til lokale tilbud skal stige alt for at den enkelte borger får mulighed for at blive i sit lokalområde og ikke skal bruge unødigt tid på transport, eller kommer til at bo langt fra sit netværk. Visitationen til lokale tilbud skal være på 75 % ved udgangen af I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Med hensyn til kørselsordninger for voksne, der skal i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets og samværstilbud, er der forudsat et kørselsniveau svarende til aktiviteterne for En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter, Vand ( og ) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. 10

11 El og varme ( og ) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp ) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (grp ) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Udearealer (grp ) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Rengøring (grp ) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Områder Antal borgere Udgifter (i kr.1000) Boenheden Lunden 14(10 1 ) Boenheden Rosenfeldthusene 17 (4) Institution Takst 2013 pr. person Boenheden Lunden Boenheden Rosenfeldthusene Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 11

12 Botilbud til midlertidigt ophold 107 Botilbud, der omfatter midlertidige ophold til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger har behov for det. I forbindelse med kommunalreformen overtog kommunerne det fulde ansvar for finansiering af tilbud på det sociale område til voksne handicappede og sindslidende. Med den ændrede finansiering og indregning i taksten af kapitalomkostninger samt andre overheadudgifter forventes udgiften for kommunen at stige betydeligt i forhold til tidligere. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et bo- og aktivitetstilbud. I budgetforudsætningerne er aftale om takstudvikling for 2013 på det specialiserede socialområde indarbejdet med de anbefalinger, der er indgået i KKR samarbejdet for Region Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region hovedstaden). Aftalen bygger på et uændret takstniveau i 2013 svarende til 2012 niveau inkl. pris- og lønfremskrivning. I budgettet på ( 107) er der til midlertidigt botilbud indregnet 90 personer i budgettet, hvilket er et uændret niveau i forhold til sidste år. Budgettet på midlertidige botilbud og længerevarende botillbud bygger ikke på en stigning i antallet af borgere, men en forventning om at nuværende niveau kan holdes på status quo. Der er således ikke indregnet stigninger som følge af tilgang af nye sager fra familieområdet efter det 18. år Som et led i en ændret strategi jævnfør de vedtagne psykiatri- og handicapplaner satses der på flere lokale tilbud, frem for at købe ydelserne i andre kommuner. Kommunens mål er, at visitationen til lokale tilbud skal stige alt for at den enkelte borger får mulighed for at blive i sit lokalområde og ikke skal bruge unødigt tid på transport, eller kommer til at bo langt fra sit netværk. Visitationen til lokale tilbud skal være på 75 % ved udgangen af I marts 2011 tog kommunen 8 nye boliger på Vangedevej i brug - et moderne botilbud for udviklingshæmmede, der mere tidssvarende kunne erstatte det hidtidige tilbud på Marbækvej. Med boligerne på Vangedevej er kapaciteten udvidet lokalt med 4 pladser. Den 1. juni 2011 besluttede Social, Ældre- og Sundhedsudvalget, at der skal etableres et kollegium for unge med udviklingshæmning på Lundevej med plads til 8 personer, der har behov for midlertidigt boophold og botræning i forbindelse med et Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb eller til at flytte hjemmefra. Kollegiet er taget i brug den 1. oktober I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Med hensyn til kørselsordninger for voksne, der skal i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets og 12

13 samværstilbud, er der forudsat et kørselsniveau svarende til aktiviteterne i En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter, Vand ( og ) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. El og varme ( og ) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp ) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (grp ) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Udearealer (grp ) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Rengøring (grp ) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Områder Antal borgere Udgifter (i kr. 1000) Bofællesskabet Egeparken 6 (5) Bofællesskabet Skibet 7 (2) Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 13

14 Bofællesskabet Parkvej Bofællesskabet Lindeallé 5 (3) Bofællesskabet Nordmandshusene 4 (3) Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 4 (+ Satelitlejlighed 4), (0) Bofællesskabet Møllehaven 13 (7) (+Satelitlejlighed 2) Bofællesskabet Vangedevej 8 (5) Bofællesskabet Skibbyhøj 23 (1) Unge kollegium Lundevej 8(7) Institution Takst 2013 pr. år pr. person Bofællesskabet Egeparken Bofællesskabet Skibet Bofællesskabet Parkvej Bofællesskabet Lindeallé Bofællesskabet Nordmandshusene Bofællesskabet Kongshøj Alle Bofællesskabet Møllehaven Bofællesskabet Vangedevej Bofællesskabet Skibbyhøj Unge kollegiet Lundevej Kontaktperson- og ledsagerordninger 45,97-99 Kommunen har ansvaret for, at der er en støtte- og kontaktpersonordning til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Udviklingen i støttekontaktperson opgaver har siden kommunesammenlægningen og frem til udgangen af 2008 være konstant stigende i borgernes behov for personlig støtte. I 2009 er udviklingen bremset op og i 2010 er det på et niveau, hvor ressourcerne i indsatsen løbende overvåges. Udviklingen i 2012 har vist en nettotilgang af 40 nye borgersager. Det aktuelle tal pr , der er lagt til grund for budgetlægningen er 371 borgere (inkl. 85 ). Tendenserne viser, at der er flere unge stofmisbrugere, som senere får psykoser og bliver psykiske syge 14

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 kl. 14:00 Brovst Rådhus, Kantinen Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 22.09.2009 Punkter på åbent møde: 97. Orientering til Handicapråd og Ældreråd

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere