Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social-, Ældre og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service Bev. Serviceudgifter Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse Ventedagsbet.psykiske syge Tilskud til ansættelse af hjælpere Forebyggende indsats for handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbruger 101 og Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger 45, Beskyttet besk Aktivitets- og samværstilbud Øvrige sociale formål Bev. Den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Bev. Overførsel Introduktionsydelse grp. 005 Hjælp i særlig tilfæ Førtidspension med 50 % refusion Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter reglerne gældende til Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter reglerne gældende fra den Sociale formål Bev. Administration Social-, Ældre og Sundhedsudvalgets pulje I alt Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Social, Ældre- og Sundhedsudvalget varetager opgaver inden for Socialområdet, Ældre- og sundhedsområdet. 1

2 Opgaver under Social Service Social Service varetager en række opgaver på socialområdet, herunder: Udbetaling af kontanthjælp, introduktionsydelse, syge og barselsdagpenge, ledighedsydelse, fleksydelse m.v. Tilkendelse af førtidspension Behandlingstilbud indenfor misbrugsområdet eller psykiatriområdet samt særlig indsats til borgere med andre sociale problemer Indsatsen over for voksne med fysisk eller psykisk handicap Frivilligt socialt arbejde Botilbud til voksne med fysiske eller psykiske handicap Beskyttet beskæftigelse Ledsagerordning Aktivitets- og samværstilbud Specialundervisning for voksne Transportordninger til forskellige tilbud Særlige rådgivningsopgaver over for handicappede Godkendelse og tilsyn med private botilbud Misbrugsbehandling m.v. Herudover varetager socialområdet driften af en række institutioner, herunder: 10 bofællesskaber, heraf 2 specialiserede døgntilbud 2 socialpsykiatriske støttecentre 2 mødesteder i socialpsykiatrien 2 aktivitets- og samværstilbud, heraf 1 tilknyttet det specialiserede døgntilbud 1 beskyttet værksted på to adresser (Højagergaard og Ejegod) 1 undervisningscenter tilbud om hensyntagen specialundervisning i socialpsykiatrien Øvrige budgetbemærkninger Budgetforudsætninger 2013 for socialområdet De lovbestemte sociale ydelser er som bekendt meget følsomme overfor udefra kommende forhold, der kan påvirke den kommunale økonomi, ligesom udviklingen i udgifterne til det specialiserede socialområde har en bevågenhed. Samtidig bygger budgetforudsætningerne for det specialiserede socialområde på, at det nuværende forbrugsmønster er uændret og at tilgang af nye borgere skal finansieres med en afgang enten inden for samme funktionsniveau eller samlet for områdets budget. Budgettet er således udarbejdet ud fra konkret viden og erfaringer. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: En udvikling i antallet af borgere, der har modtaget sociale ydelser baseret på aktuelle tal pr. 30. september En indregning af forventningerne til det specialiserede socialområde, som i 2012 budgettet er fastholdt til kendt niveau baseret på aktuelle tal pr. 30. september 2012 Forudsætningerne rummer ikke stigninger som følge af en tilgang af nye sager fra familieområdet efter det 18. år. En indregning af budgetreduktioner på 3,9 mill. kr. i 2013 stigende til 4,2 mill. kr. i

3 På driften er der tilført 0,7 mill. kr. i 2013 stigende til 0,9 mill. kr. i 2014 til en opprioritering af den forebyggende indsats på misbrugsområdet, ligesom der er afsat midler til afholdelse Speciel Olympics idrætsfestival i En opfyldelse af aftalen i KKR Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region Hovedstaden) om en prisudvikling på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisning, som betyder, at taksten for 2012 videreføres uændret i 2013 incl. pris- og lønfremskrivning. Budgettet bygger på et fortsat skærpet fokus i indsatsen på forebyggelse af socialt bedrageri. Et fortsat øget fokus på serviceniveau og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler, herunder misbrugsområdet, kommunikationscentret og den kompenserende specialundervisning på Egedammen. En vurdering af befolkningsudviklingen, herunder Frederikssund kommune som en kommune i vækst hvad angår udbygning af boligområder. En stigning i de sociale ydelser som følge af ledigheden og arbejdsløsheden generelt i disse år er øget på grund af den nuværende globale krise. Opmærksomhedspunkter til budgetaftalen på Socialområdet: Socialområdet har med budgetopfølgningerne i 2012 konstaterede et udgiftspres på knap 8,0 mill. kr. som følge af en tilgang af sager fra familieområdet. Denne omstændighed gør det vanskeligt at overholde budgettet for 2013, idet budgetforudsætningerne ikke bygger på vækst eller stigninger i foranstaltninger på det specialiserede socialområde for voksne. Hvorvidt den konstaterede udvikling i 2012 fortsætter i 2013 er fortsat usikkert, men området er under overvågning og kan ikke tåle selv de mindste udsving. I 2012 er der sket følgende tilpasninger til den kommunale tilbudsvifte: Den 24. januar 2012 blev et nyt kollegium til 8 unge udviklingshæmmede på Lundevej i Frederikssund officielt indviet, men kollegiet åbnede den 1. oktober 2011 efter knap 2 års forberedelser. I 2013 vil der ske følgende tilpasninger til den kommunale tilbudsvifte: Overtagelse af regionalt tilbud 1. januar 2013 overtager Frederikssund kommune det regionale bo- og beskæftigelsestilbud Skibbyhøj. Botilbuddet har en pladskapacitet på 23 unge beboere i alderen år, som har svære psykiske lidelser, der efter indlæggelse på psykiatrisk afdeling har behov for kortere eller længerevarende ophold i socialpsykiatrisk regi. Beskæftigelsestilbuddet har 43 borgere indskrevet på det beskyttede værksted, som fortrinsvis er unge mellem 18 og 40 år med psykiske lidelser, der har brug for at afklare, udvikle og/eller vedligeholde deres personlige, sociale og faglige kompetencer i en arbejdsmæssig sammenhæng. For analyse af ombygnings- og renoveringsbehov på bostedet Lunden I 2013 vil der blive tilrettelagt en proces, hvor det skal undersøges, hvilket muligheder der er for at gøre botilbuddet Lunden til tidssvarende boliger, herunder en afklaring af om der er tale om ombygning af Lunden eller der er behov for nybyggeri. Til denne udredningsfase er der afsat midler, som kan dække de honorarer, der skal afholdes til arkitektudgifter m.v. Kerneydelsen I 2011 og i løbet af 2012 vil Socialområdet stille skarp på de mange ydelser efter Servicelovens forskellige som kommunen leverer til borgerne og samtidig få afstemt forventningerne til det man kan kalde for kerneydelsen. Kerneydelsen vil sidenhen blive omsat i et ydelseskatalog og inden den politiske forelæggelse 3

4 vil der blive afholdt et offentligt arrangement med involvering af pårørende, medarbejdere, brugere, sagsbehandlere og politikere. Processen med beskrivelser af tilbud på det specialiserede socialområde for voksne er nu tilendebragt og vedtaget på byrådets oktober møde i Kataloget indeholder 26 ydelsesbeskrivelser, som vil blive lagt ud på kommunens hjemmeside. Beskyttet beskæftigelse Et andet tema i 2012/2013 vil blive en debat om fremtidens beskyttede beskæftigelse i Frederikssund Kommune. Hvordan omstiller og tilpasses de kommunale tilbud, så de er fremtidssikret og at der fortsat vil være søgning til disse tilbud. Processen Nye muligheder til nye tider er igangsat og en arbejdsgruppe skal udarbejde et oplæg til politisk debat i 2013 om fremtidens beskyttet beskæftigelse på henholdsvis Højagergaard og Ejegod. Opprioritering af fritidslivet Borgerens aktivitetsniveau er løbende under tilpasning i forhold til den enkeltes behov. I 2013 og fremover vil der ske en flytning af aktivitetsniveauet på beskyttet beskæftigelse i en retning mod at skabe flere tilbud i fritidslivet.. Uddannelse Fra Handicap- og Psykiatriplanen er der et fokus på fortsat at kompetenceudvikle og opbygge specialviden på såvel handicap som psykiatriområdet, idet høj faglig viden er en forudsætning for kvalitet i arbejdet med den tætte kontakt med borgeren. På Handicapområdet er kommunen i fuld gang med at uddanne flere medarbejdere i neuropædagogik, medens der på Psykiatriområdet i er igangsat en efteruddannelse for medarbejderne i et recovery perspektiv Specialpædagogisk bistand til voksne I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Langt den største del af undervisningen har hidtidigt været varetaget af voksenspecialundervisningscentret Egedammen og Kommunikationscentret i Hillerød. Som et supplement til de øvrige specialundervisnings tilbud anvender kommune en mindre privat udbyder. Budgettet bygger på uændret mønster og forbrug af ydelser. Budgettet til private udbydere udgør 0,5 mio. kr. I 2010 har kommunen etableret et lokalt undervisningscenter på Kilde Alle, der tilbyder hensyntagende specialundervisning målrettet brugere af psykiatrien. 4

5 Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Ungdomsuddannelse/STU For ungdomsuddannelsen er der indregnet en forventning om 23 personer tager denne uddannelse. Budgettet for ungdomsuddannelsen er baseret på en gennemsnitspris for forløbet. I 2012 er der konstaterede en voldsom stigning og søgning til STU-uddannelsen, idet der fra 2010 er sket en stigning fra 25 personer til i personer, hvilket der budgetmæssigt ikke er taget højde for i Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Ventedagsbetaling psykiske syge Ventedagsbetaling psykiske syge: Ventedagsbetalingen på dette område er en udgift afledt af strukturreformen. Budgettet er baseret på det hidtidige kendte niveau. I 2011 og 2012 har der været fokus på betalingerne med henblik på at bremse op for udviklingen i ventedagsbetaling. I 2013 er det fortsat en forventning, at ventedagsbetalingen kan holdes nede og at kommunen lokalt med nye tiltag på Parkvej 12 forebyggende løser opgaven delvis i eget regi. Grp. 003 Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område 5

6 Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning på det sociale område, jf. 176 i lov om social service, konteres for de enkelte personer på de relevante funktioner under dranst 2, gruppering 001. Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktioner, konteres refusionen for disse personer på den funktion, hvorunder størstedelen af udgiften henhører. Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Tilskud til ansættelse af hjælpere 96 Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Der er aktuelt indregnet 3 dyre borger med pgf. 96 jfr. seneste opdatering pr Timepriserne for hjælpere har tidligere været genstand for justeringer og der er kommunalt lagt et serviceniveau for opgaven. Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Forebyggende indsats for ældre og handicappede 85 6

7 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmning, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. Udviklingen i støttekontaktperson opgaver har siden kommunesammenlægningen og frem til udgangen af 2008 være konstant stigende i borgernes behov for personlig støtte. I 2009 er udviklingen bremset op og i 2011 er det på et niveau, hvor ressourcerne i indsatsen løbende overvåges. Det aktuelle tal, der er lagt til grund for budgetlægningen er 371 borgere (inkl. 99 ). Det er i 2012 konstateret en udvikling som viser, at den tidligere opbremsning i tilgangen nu er vendt til en nettotilgang på 40 borgersager svarende til et ressourcetræk på minimum 5 fuldtidsstillinger, som ikke er indregnet i budget Samtidig med denne stigning er området i gang med at gennemgå gamle sager for at få afsluttet disse eller give borgerne andre alternative tilbud, hvis sagen ikke kan lukkes ned. Udviklingen er foruroligende, men der er primært i forhold til unge behov for øget ressourcer, der kan afhjælpe deres videre udvikling med opbygning af flere sociale kompetencer, der gør dem i stand til at gå i uddannelse eller i mod jobsøgning på det ordinære arbejdsmarked.. På 85 området er det kommunale tilbud til unge på Spiren videreført. Spiren er et støttecenter med fokus på unge (mentorordningen) en hjælp til selvhjælp som retter sig mod ungegruppen af de årige. Tilbudet samler delvis op på de mange unge borgere, der også er kendt i familieområdet og jobcentret, og som har behov for en særlig støtte. Endvidere har kommunen i 2011/2012 hjemtaget en række støttekontaktperson opgaver købt hos private, som fremover skal løses lokalt af et kommunalt specialteam, som får til huse på Parkvej 8 i Jægerspris. Det kommunale specialteam forventes at blive på knap 4 fuldtidsstillinger, når alle opgaver hos de private leverandører fuldt ud er hjemtaget. Der vil i 2013 fortsat ske en hjemtagning af relevante opgaver fra private udbyder. Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Jf. Lov om Social service 12 skal Kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om gratis rådgivning til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Til at varetage rådgivning på specifikke områder og i sager, hvor Kommunen ikke har så mange borgere med netop dette handicap, laves der aftaler med - og benyttes konsulenter fra specialiserede 7

8 rådgivningscentre som f. eks. Center for Døve, Dansk Blindesamfund, og centre for Hjerneskade (Den tidligere specialiserede amtslige rådgivning). Herudover anvender kommunen Servicestyrelsens rådgivning via VISO. Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Botilbud for personer med særlige sociale problemer Området omfatter midlertidige ophold i boformer som f.eks. krisecentre til kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager alle omsorg og støtte under opholdet. Herudover er det tilbud til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig f.eks. hjemløse. Budgettet er baseret på et uændret mønster og forbrug af pladser på krisecentrene. Taksterne er varierende afhængige af centrenes tilbud og indhold. I øvrige midlertidige botilbud for personer med særlige sociale problemer er der i budgettet p.t. afsat svarende til 7 personer. Antal Borgere Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Sundhedslovens 141 8

9 Budgettet er baseret på de takster for misbrugsbehandling, der er udmeldt af Misbrugscentret. Der er tale om fast standardtakster, som dækker alle Misbrugscentrets ambulante ydelser i et år, uanset forløbslængde, samt medicinsk behandling. Døgnbehandling skal godkendes af kommunen før, der kan iværksættes en behandling. Frederikssund kommune har løbende haft fokus på effekten af døgnbehandlinger og der er løbende sket opstramninger, som sikrer borgerne den nødvendige hjælp, men med den mindst indgribende foranstaltning. Herudover skal der sammen med Misbrugscentret ske et øget fokus på serviceniveau og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler med henblik på at få mest kvalitet for pengene. Budgettet bygger på det hidtidige kendte niveau for Antal borger Udgifter Indtægter Alkoholmisbrugere Ca Der er ingen takstberegning på dette område Behandling af stofmisbruger SERL 101 og sundhedslovens 142 Området omfatter behandling af stofmisbrugere. I budgetaftalen for 2013 er der indlagt en opnormering svarende til 2 fuldtidsstillinger, idet den forebyggende indsats overfor unge og misbrugers tilbagefald er i fokus med det sigte at genskabe det sunde netværk til familie, børn, fritidsliv, arbejdsmarked mv. Budgettet er baseret på de takster for misbrugsbehandling, der er udmeldt af Misbrugscentret for Budgettet bygger på det hidtidige kendte niveau. Antal borger Udgifter Indtægter Stofmisbrugere Ca Forsorgshjem Herudover sendes en række borger kortvarigt i privat døgnbehandling, hvortil der købes et antal pladser til ca personer årligt. 9

10 Der er ingen takstberegning på dette område Botilbud til længerevarende ophold 108 Fra 2010 ophører demografireguleringen af budgettet til botilbud til længerevarende ophold da det vurderes at demografimodellen ikke er tilstrækkelig præcis til at forudsige udgiftsudviklingen på området. Botilbud, der omfatter længerevarende ophold til personer som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et bo- og aktivitetstilbud. I budgetforudsætningerne er aftale om takstudvikling for 2013 på det specialiserede socialområde indarbejdet med de anbefalinger, der er indgået i KKR samarbejdet for Region Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region hovedstaden). Aftalen bygger på et uændret takstniveau i 2013 svarende til 2012 niveau inkl. pris- og lønfremskrivning. I budgettet på ( 108) er der til længerevarende botilbud indregnet 88 personer i budgettet svarende til 6 færre personer i forhold til I 2012 er der dog konstateret en stigning i personer på 108 tilbud, idet udviklingen viser at 94 personer har behov for dette tilbud, hvilket ikke er indarbejdet i budget Budgettet på længerevarende botillbud bygger ikke på en stigning i antallet af borgere, men en forventning om at nuværende niveau kan holdes på status quo. Der er således ikke indregnet stigninger som følge af tilgang af nye sager fra familieområdet efter det 18. år Som et led i en ændret strategi jævnfør de vedtagne psykiatri- og handicapplaner satses der fortsat på flere lokale tilbud, frem for at købe ydelserne i andre kommuner. Kommunens mål er, at visitationen til lokale tilbud skal stige alt for at den enkelte borger får mulighed for at blive i sit lokalområde og ikke skal bruge unødigt tid på transport, eller kommer til at bo langt fra sit netværk. Visitationen til lokale tilbud skal være på 75 % ved udgangen af I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Med hensyn til kørselsordninger for voksne, der skal i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets og samværstilbud, er der forudsat et kørselsniveau svarende til aktiviteterne for En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter, Vand ( og ) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. 10

11 El og varme ( og ) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp ) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (grp ) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Udearealer (grp ) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Rengøring (grp ) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Områder Antal borgere Udgifter (i kr.1000) Boenheden Lunden 14(10 1 ) Boenheden Rosenfeldthusene 17 (4) Institution Takst 2013 pr. person Boenheden Lunden Boenheden Rosenfeldthusene Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 11

12 Botilbud til midlertidigt ophold 107 Botilbud, der omfatter midlertidige ophold til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger har behov for det. I forbindelse med kommunalreformen overtog kommunerne det fulde ansvar for finansiering af tilbud på det sociale område til voksne handicappede og sindslidende. Med den ændrede finansiering og indregning i taksten af kapitalomkostninger samt andre overheadudgifter forventes udgiften for kommunen at stige betydeligt i forhold til tidligere. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et bo- og aktivitetstilbud. I budgetforudsætningerne er aftale om takstudvikling for 2013 på det specialiserede socialområde indarbejdet med de anbefalinger, der er indgået i KKR samarbejdet for Region Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region hovedstaden). Aftalen bygger på et uændret takstniveau i 2013 svarende til 2012 niveau inkl. pris- og lønfremskrivning. I budgettet på ( 107) er der til midlertidigt botilbud indregnet 90 personer i budgettet, hvilket er et uændret niveau i forhold til sidste år. Budgettet på midlertidige botilbud og længerevarende botillbud bygger ikke på en stigning i antallet af borgere, men en forventning om at nuværende niveau kan holdes på status quo. Der er således ikke indregnet stigninger som følge af tilgang af nye sager fra familieområdet efter det 18. år Som et led i en ændret strategi jævnfør de vedtagne psykiatri- og handicapplaner satses der på flere lokale tilbud, frem for at købe ydelserne i andre kommuner. Kommunens mål er, at visitationen til lokale tilbud skal stige alt for at den enkelte borger får mulighed for at blive i sit lokalområde og ikke skal bruge unødigt tid på transport, eller kommer til at bo langt fra sit netværk. Visitationen til lokale tilbud skal være på 75 % ved udgangen af I marts 2011 tog kommunen 8 nye boliger på Vangedevej i brug - et moderne botilbud for udviklingshæmmede, der mere tidssvarende kunne erstatte det hidtidige tilbud på Marbækvej. Med boligerne på Vangedevej er kapaciteten udvidet lokalt med 4 pladser. Den 1. juni 2011 besluttede Social, Ældre- og Sundhedsudvalget, at der skal etableres et kollegium for unge med udviklingshæmning på Lundevej med plads til 8 personer, der har behov for midlertidigt boophold og botræning i forbindelse med et Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb eller til at flytte hjemmefra. Kollegiet er taget i brug den 1. oktober I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Med hensyn til kørselsordninger for voksne, der skal i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets og 12

13 samværstilbud, er der forudsat et kørselsniveau svarende til aktiviteterne i En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter, Vand ( og ) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. El og varme ( og ) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp ) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (grp ) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Udearealer (grp ) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Rengøring (grp ) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Områder Antal borgere Udgifter (i kr. 1000) Bofællesskabet Egeparken 6 (5) Bofællesskabet Skibet 7 (2) Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 13

14 Bofællesskabet Parkvej Bofællesskabet Lindeallé 5 (3) Bofællesskabet Nordmandshusene 4 (3) Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 4 (+ Satelitlejlighed 4), (0) Bofællesskabet Møllehaven 13 (7) (+Satelitlejlighed 2) Bofællesskabet Vangedevej 8 (5) Bofællesskabet Skibbyhøj 23 (1) Unge kollegium Lundevej 8(7) Institution Takst 2013 pr. år pr. person Bofællesskabet Egeparken Bofællesskabet Skibet Bofællesskabet Parkvej Bofællesskabet Lindeallé Bofællesskabet Nordmandshusene Bofællesskabet Kongshøj Alle Bofællesskabet Møllehaven Bofællesskabet Vangedevej Bofællesskabet Skibbyhøj Unge kollegiet Lundevej Kontaktperson- og ledsagerordninger 45,97-99 Kommunen har ansvaret for, at der er en støtte- og kontaktpersonordning til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Udviklingen i støttekontaktperson opgaver har siden kommunesammenlægningen og frem til udgangen af 2008 være konstant stigende i borgernes behov for personlig støtte. I 2009 er udviklingen bremset op og i 2010 er det på et niveau, hvor ressourcerne i indsatsen løbende overvåges. Udviklingen i 2012 har vist en nettotilgang af 40 nye borgersager. Det aktuelle tal pr , der er lagt til grund for budgetlægningen er 371 borgere (inkl. 85 ). Tendenserne viser, at der er flere unge stofmisbrugere, som senere får psykoser og bliver psykiske syge 14

15 en afledt bivirkning af et langvarigt stofmisbrug. Kommunen ser på baggrund af en sagsanalyse en stigende tendens til flere personer med disponering i forhold til sindslidelser. Behovet for ledsagerordningen er meget svingende og kompleksiteten i opgaven er ligeså svingende. I forbindelse med en lovændring i 2006 indførtes en udvidelse af personkredsen, der således kom til at omhandle personer med misbrug samt socialt udsatte borgere. Aldersbegrænsningen på 67 år blev ligeledes ophævet. Omkring ledsagerordning skal kommunen yde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene. Forventet antal Borger Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Beskyttet beskæftigelse 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet., og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. I budgettet er der indregnet 128 personer i beskyttet beskæftigelse (betaling til regionale tilbud) svarende til en stigning på 4 borgere set i forhold til Pr. 1. januar 2010 er driften udvidet i forbindelse med overtagelsen af 1 regionalt tilbud samt 1 selvejende institution, idet det beskyttede værksted AKU-center Slangerup (Højagergaard og Ejegod) er kommunaliseret. Flere og flere køberkommuner efterspørger på de beskyttede værksteder (Højagergaard og Ejegod) et differentieret tilbud, hvor der kan købes dage afpasset den enkelte borgeres samlede aktivitetsniveau. Fra og med budget 2012 er det nu muligt at købe færre dage om ugen til en lavere takst, således, at det fremover er tilpasset kommunernes behov og efterspørgsel. Administrationen vil løbende i 2012 følge med i efterspørgslen på det differentierede tilbud og foretage de nødvendige tilpasninger af virksomheden, når kommunen har indhøstet erfaringerne med køberkommunernes efterspørgsels mønster på den nye mulighed. I budgettet er der afsat udgifter til transport af voksne handicappede og sindslidende bosiddende i Frederikssund kommune. Det skønnes at aktiviteterne i 2012, vil ligge på et tilsvarende niveau som i I budgetforudsætningerne er der indarbejdet et ændret serviceniveau svarende til en reduktion af budgettet med 0,8 mill. kr., men samtidig er der afsat 0,4 mill. kr. til øget aktiviteter rettet mod fritidslivet. Aktivitetsniveauet vil for den enkelte borgere blive ændret ved det årlige handleplanmøde, hvor behovet for ydelser revurderes. 15

16 En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter, Vand ( og ) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. El og varme ( og ) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp ) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (grp ) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Udearealer (grp ) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Rengøring (grp ) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Antal Borger Udgifter Indtægter Institution Takst 2013 pr. person AKU-Ejegod, Alm. beskyttet beskæftigelse 456 AKU-Højagergaard, Alm. beskyttet beskæftigelse 416 Skibbyhøj, Alm. beskyttet beskæftigelse

17 Aktivitets- og samværstilbud 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller af livsvilkårene. I budgettet er der indregnet 242 personer i aktivitets- og samværstilbud, heraf 178 personer, der benytter kommunens egne tilbud og 64 personer, der modtager tilbud fra de regionale institutioner. De nuværende socialpsykiatriske væresteder Askely i Jægerspris og Under Elmen i Frederikssund har i 2011 fået ny status til socialpsykiatriske støttecentre og i sin nye form gået i drift den 1. september Støttecentrene har blandt andet som nye initiativer Åben Rådgivning og Samtalegrupper. Det tidligere værested Askely er samtidig i 2011 flyttet til nye og bedre lokaler i Jægerspris på Parkvej 4-6. De nuværende Socialpsykiatriske væresteder i Skibby og Slangerup erstattes af mindre lokale mødesteder, som får til huse på henholdsvis Nyvej i Skibby og på Kingoskolen i Slangerup. Med budgetforliget for 2012 har forligsparterne aftalt, at mødestederne opretholdes til medio 2013, hvor der vil ske en evaluering af dette tilbud. Endvidere er klubtilbuddet for udviklingshæmmede samlet i centralt beliggende lokaler i Frederikssund, og dette tilbud er åbnet den 1. oktober Klubtilbuddet har til huse på Lundebjergvej 76 i de lokaler, hvor kommunen i forvejen har et dagtilbud Gnisten. En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter, Vand ( og ) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. El og varme ( og ) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp ) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. 17

18 Servicekorpset (grp ) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Udearealer (grp ) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Rengøring (grp ) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Institutioner Antal borgere Udgifter i kr. Værestedet Askely Mødestedet i Skibby - Nyvej Værestedet Under Elmen Mødestedet i Slangerup Kingoskolen Fritidsaktivitetscentret Stjerneskud Fælles klub i Frederikssund by Lundebjergvej Aktivitetecentret Gnisten 18(8) Institution Værestedet Askely Værestedet Under Elmen Fælles klub i Frederikssund by Aktivitetscentret Gnisten Takst 2013 pr. person Introduktionsydelse 18

19 Antal borgere Udgifter Indtægter 22 personer Der er ingen takstberegninger på dette område Førtidspension Antallet af førtidspensionister ligger på personer pr. 30. september 2012 eksl. 100 % sagerne. Generelt har billedet siden kommunesammenlægningen vist en faldende tendens i antal rejste og tildelte pensioner, men der må i 2012 forventes en stabilisering af tendenserne i forhold til tidligere år, hvor antallet af tildelte pensioner har været på et historisk lavt niveau. I 2012/2013 forventes en ny pensionsreform iværksat, hvis sigte er at få flere personer i fleksjob og tilknyttet til et arbejdsmarked kombineret med en opstramning i tildeling af førtidspensioner. Regeringen har specielt haft fokus på de mange pensioneringer af de 40 årige og derunder, som har en lettere psykisk skrøbelighed eller i dagligdagen lider af udviklingsforstyrrelser, hvor man nødvendigvis ikke i al evighed er udelukket fra et arbejdsmarked. Pensionsreformen vil derfor ikke ramme de mere alvorlige psykiatriske lidelser og ej heller de borgere med en erhvervet hjerneskade samt borgere med fysisk handicap som følge af ulykke eller sygdom. I budget 2013 er der indregnet en budgettilpasning svarende til en reduktion af budgettet med 3,5 mill. kr, hvilket opretholder det hidtidige kendte serviceniveau. Så snart regeringen har vedtaget en ny pensionsreform, vil der administrativt være et fokus på specielt gruppen af årige med henblik på en vurdering af, hvorvidt tilkendelsesmønstret til førtidspension ændrer sig i den ønskede retning. Den kommunale udgift på de personer, der til - eller fraflytter kommunen, forventes at være udgiftsneutral, idet kommunen efter lovgivningen skal dække udgiften 6 år efter fraflytningen. Udgiften opvejes således af de indtægter, der kommer fra andre kommuner som følge af tilflytning til Frederikssund kommune. Antal Borger Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område. 19

20 Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter reglerne gældende til Området omfatter almindelig, forhøjet, mellemste og højeste førtidspension der er tilkendt fra d og frem til Antal Borger Udgifter Indtægter Der er ingen taksberegning på dette område Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter reglerne gældende fra den Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Antal Borger Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Sociale formål 20

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

specialundervisning 2014

specialundervisning 2014 Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 Kommunerne i hovedstadsregionen marts 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommunes tilbud til borgere med dobbeltdiagnose Vejen Kommune 30-04-2013 Tilbud i Socialpsykiatrisk Center ABS. Tilbud om støttekontaktpersoner (iht. Serviceloven & 85 / 99) før, under og efter stoffri

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere