Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social-, Ældre og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service Bev. Serviceudgifter Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse Ventedagsbet.psykiske syge Tilskud til ansættelse af hjælpere Forebyggende indsats for handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbruger 101 og Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger 45, Beskyttet besk Aktivitets- og samværstilbud Øvrige sociale formål Bev. Den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Bev. Overførsel Introduktionsydelse grp. 005 Hjælp i særlig tilfæ Førtidspension med 50 % refusion Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter reglerne gældende til Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter reglerne gældende fra den Sociale formål Bev. Administration Social-, Ældre og Sundhedsudvalgets pulje I alt Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Social, Ældre- og Sundhedsudvalget varetager opgaver inden for Socialområdet, Ældre- og sundhedsområdet. 1

2 Opgaver under Social Service Social Service varetager en række opgaver på socialområdet, herunder: Udbetaling af kontanthjælp, introduktionsydelse, syge og barselsdagpenge, ledighedsydelse, fleksydelse m.v. Tilkendelse af førtidspension Behandlingstilbud indenfor misbrugsområdet eller psykiatriområdet samt særlig indsats til borgere med andre sociale problemer Indsatsen over for voksne med fysisk eller psykisk handicap Frivilligt socialt arbejde Botilbud til voksne med fysiske eller psykiske handicap Beskyttet beskæftigelse Ledsagerordning Aktivitets- og samværstilbud Specialundervisning for voksne Transportordninger til forskellige tilbud Særlige rådgivningsopgaver over for handicappede Godkendelse og tilsyn med private botilbud Misbrugsbehandling m.v. Herudover varetager socialområdet driften af en række institutioner, herunder: 10 bofællesskaber, heraf 2 specialiserede døgntilbud 2 socialpsykiatriske støttecentre 2 mødesteder i socialpsykiatrien 2 aktivitets- og samværstilbud, heraf 1 tilknyttet det specialiserede døgntilbud 1 beskyttet værksted på to adresser (Højagergaard og Ejegod) 1 undervisningscenter tilbud om hensyntagen specialundervisning i socialpsykiatrien Øvrige budgetbemærkninger Budgetforudsætninger 2013 for socialområdet De lovbestemte sociale ydelser er som bekendt meget følsomme overfor udefra kommende forhold, der kan påvirke den kommunale økonomi, ligesom udviklingen i udgifterne til det specialiserede socialområde har en bevågenhed. Samtidig bygger budgetforudsætningerne for det specialiserede socialområde på, at det nuværende forbrugsmønster er uændret og at tilgang af nye borgere skal finansieres med en afgang enten inden for samme funktionsniveau eller samlet for områdets budget. Budgettet er således udarbejdet ud fra konkret viden og erfaringer. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: En udvikling i antallet af borgere, der har modtaget sociale ydelser baseret på aktuelle tal pr. 30. september En indregning af forventningerne til det specialiserede socialområde, som i 2012 budgettet er fastholdt til kendt niveau baseret på aktuelle tal pr. 30. september 2012 Forudsætningerne rummer ikke stigninger som følge af en tilgang af nye sager fra familieområdet efter det 18. år. En indregning af budgetreduktioner på 3,9 mill. kr. i 2013 stigende til 4,2 mill. kr. i

3 På driften er der tilført 0,7 mill. kr. i 2013 stigende til 0,9 mill. kr. i 2014 til en opprioritering af den forebyggende indsats på misbrugsområdet, ligesom der er afsat midler til afholdelse Speciel Olympics idrætsfestival i En opfyldelse af aftalen i KKR Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region Hovedstaden) om en prisudvikling på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisning, som betyder, at taksten for 2012 videreføres uændret i 2013 incl. pris- og lønfremskrivning. Budgettet bygger på et fortsat skærpet fokus i indsatsen på forebyggelse af socialt bedrageri. Et fortsat øget fokus på serviceniveau og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler, herunder misbrugsområdet, kommunikationscentret og den kompenserende specialundervisning på Egedammen. En vurdering af befolkningsudviklingen, herunder Frederikssund kommune som en kommune i vækst hvad angår udbygning af boligområder. En stigning i de sociale ydelser som følge af ledigheden og arbejdsløsheden generelt i disse år er øget på grund af den nuværende globale krise. Opmærksomhedspunkter til budgetaftalen på Socialområdet: Socialområdet har med budgetopfølgningerne i 2012 konstaterede et udgiftspres på knap 8,0 mill. kr. som følge af en tilgang af sager fra familieområdet. Denne omstændighed gør det vanskeligt at overholde budgettet for 2013, idet budgetforudsætningerne ikke bygger på vækst eller stigninger i foranstaltninger på det specialiserede socialområde for voksne. Hvorvidt den konstaterede udvikling i 2012 fortsætter i 2013 er fortsat usikkert, men området er under overvågning og kan ikke tåle selv de mindste udsving. I 2012 er der sket følgende tilpasninger til den kommunale tilbudsvifte: Den 24. januar 2012 blev et nyt kollegium til 8 unge udviklingshæmmede på Lundevej i Frederikssund officielt indviet, men kollegiet åbnede den 1. oktober 2011 efter knap 2 års forberedelser. I 2013 vil der ske følgende tilpasninger til den kommunale tilbudsvifte: Overtagelse af regionalt tilbud 1. januar 2013 overtager Frederikssund kommune det regionale bo- og beskæftigelsestilbud Skibbyhøj. Botilbuddet har en pladskapacitet på 23 unge beboere i alderen år, som har svære psykiske lidelser, der efter indlæggelse på psykiatrisk afdeling har behov for kortere eller længerevarende ophold i socialpsykiatrisk regi. Beskæftigelsestilbuddet har 43 borgere indskrevet på det beskyttede værksted, som fortrinsvis er unge mellem 18 og 40 år med psykiske lidelser, der har brug for at afklare, udvikle og/eller vedligeholde deres personlige, sociale og faglige kompetencer i en arbejdsmæssig sammenhæng. For analyse af ombygnings- og renoveringsbehov på bostedet Lunden I 2013 vil der blive tilrettelagt en proces, hvor det skal undersøges, hvilket muligheder der er for at gøre botilbuddet Lunden til tidssvarende boliger, herunder en afklaring af om der er tale om ombygning af Lunden eller der er behov for nybyggeri. Til denne udredningsfase er der afsat midler, som kan dække de honorarer, der skal afholdes til arkitektudgifter m.v. Kerneydelsen I 2011 og i løbet af 2012 vil Socialområdet stille skarp på de mange ydelser efter Servicelovens forskellige som kommunen leverer til borgerne og samtidig få afstemt forventningerne til det man kan kalde for kerneydelsen. Kerneydelsen vil sidenhen blive omsat i et ydelseskatalog og inden den politiske forelæggelse 3

4 vil der blive afholdt et offentligt arrangement med involvering af pårørende, medarbejdere, brugere, sagsbehandlere og politikere. Processen med beskrivelser af tilbud på det specialiserede socialområde for voksne er nu tilendebragt og vedtaget på byrådets oktober møde i Kataloget indeholder 26 ydelsesbeskrivelser, som vil blive lagt ud på kommunens hjemmeside. Beskyttet beskæftigelse Et andet tema i 2012/2013 vil blive en debat om fremtidens beskyttede beskæftigelse i Frederikssund Kommune. Hvordan omstiller og tilpasses de kommunale tilbud, så de er fremtidssikret og at der fortsat vil være søgning til disse tilbud. Processen Nye muligheder til nye tider er igangsat og en arbejdsgruppe skal udarbejde et oplæg til politisk debat i 2013 om fremtidens beskyttet beskæftigelse på henholdsvis Højagergaard og Ejegod. Opprioritering af fritidslivet Borgerens aktivitetsniveau er løbende under tilpasning i forhold til den enkeltes behov. I 2013 og fremover vil der ske en flytning af aktivitetsniveauet på beskyttet beskæftigelse i en retning mod at skabe flere tilbud i fritidslivet.. Uddannelse Fra Handicap- og Psykiatriplanen er der et fokus på fortsat at kompetenceudvikle og opbygge specialviden på såvel handicap som psykiatriområdet, idet høj faglig viden er en forudsætning for kvalitet i arbejdet med den tætte kontakt med borgeren. På Handicapområdet er kommunen i fuld gang med at uddanne flere medarbejdere i neuropædagogik, medens der på Psykiatriområdet i er igangsat en efteruddannelse for medarbejderne i et recovery perspektiv Specialpædagogisk bistand til voksne I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Langt den største del af undervisningen har hidtidigt været varetaget af voksenspecialundervisningscentret Egedammen og Kommunikationscentret i Hillerød. Som et supplement til de øvrige specialundervisnings tilbud anvender kommune en mindre privat udbyder. Budgettet bygger på uændret mønster og forbrug af ydelser. Budgettet til private udbydere udgør 0,5 mio. kr. I 2010 har kommunen etableret et lokalt undervisningscenter på Kilde Alle, der tilbyder hensyntagende specialundervisning målrettet brugere af psykiatrien. 4

5 Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Ungdomsuddannelse/STU For ungdomsuddannelsen er der indregnet en forventning om 23 personer tager denne uddannelse. Budgettet for ungdomsuddannelsen er baseret på en gennemsnitspris for forløbet. I 2012 er der konstaterede en voldsom stigning og søgning til STU-uddannelsen, idet der fra 2010 er sket en stigning fra 25 personer til i personer, hvilket der budgetmæssigt ikke er taget højde for i Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Ventedagsbetaling psykiske syge Ventedagsbetaling psykiske syge: Ventedagsbetalingen på dette område er en udgift afledt af strukturreformen. Budgettet er baseret på det hidtidige kendte niveau. I 2011 og 2012 har der været fokus på betalingerne med henblik på at bremse op for udviklingen i ventedagsbetaling. I 2013 er det fortsat en forventning, at ventedagsbetalingen kan holdes nede og at kommunen lokalt med nye tiltag på Parkvej 12 forebyggende løser opgaven delvis i eget regi. Grp. 003 Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område 5

6 Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning på det sociale område, jf. 176 i lov om social service, konteres for de enkelte personer på de relevante funktioner under dranst 2, gruppering 001. Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktioner, konteres refusionen for disse personer på den funktion, hvorunder størstedelen af udgiften henhører. Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Tilskud til ansættelse af hjælpere 96 Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Der er aktuelt indregnet 3 dyre borger med pgf. 96 jfr. seneste opdatering pr Timepriserne for hjælpere har tidligere været genstand for justeringer og der er kommunalt lagt et serviceniveau for opgaven. Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Forebyggende indsats for ældre og handicappede 85 6

7 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmning, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. Udviklingen i støttekontaktperson opgaver har siden kommunesammenlægningen og frem til udgangen af 2008 være konstant stigende i borgernes behov for personlig støtte. I 2009 er udviklingen bremset op og i 2011 er det på et niveau, hvor ressourcerne i indsatsen løbende overvåges. Det aktuelle tal, der er lagt til grund for budgetlægningen er 371 borgere (inkl. 99 ). Det er i 2012 konstateret en udvikling som viser, at den tidligere opbremsning i tilgangen nu er vendt til en nettotilgang på 40 borgersager svarende til et ressourcetræk på minimum 5 fuldtidsstillinger, som ikke er indregnet i budget Samtidig med denne stigning er området i gang med at gennemgå gamle sager for at få afsluttet disse eller give borgerne andre alternative tilbud, hvis sagen ikke kan lukkes ned. Udviklingen er foruroligende, men der er primært i forhold til unge behov for øget ressourcer, der kan afhjælpe deres videre udvikling med opbygning af flere sociale kompetencer, der gør dem i stand til at gå i uddannelse eller i mod jobsøgning på det ordinære arbejdsmarked.. På 85 området er det kommunale tilbud til unge på Spiren videreført. Spiren er et støttecenter med fokus på unge (mentorordningen) en hjælp til selvhjælp som retter sig mod ungegruppen af de årige. Tilbudet samler delvis op på de mange unge borgere, der også er kendt i familieområdet og jobcentret, og som har behov for en særlig støtte. Endvidere har kommunen i 2011/2012 hjemtaget en række støttekontaktperson opgaver købt hos private, som fremover skal løses lokalt af et kommunalt specialteam, som får til huse på Parkvej 8 i Jægerspris. Det kommunale specialteam forventes at blive på knap 4 fuldtidsstillinger, når alle opgaver hos de private leverandører fuldt ud er hjemtaget. Der vil i 2013 fortsat ske en hjemtagning af relevante opgaver fra private udbyder. Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Jf. Lov om Social service 12 skal Kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om gratis rådgivning til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Til at varetage rådgivning på specifikke områder og i sager, hvor Kommunen ikke har så mange borgere med netop dette handicap, laves der aftaler med - og benyttes konsulenter fra specialiserede 7

8 rådgivningscentre som f. eks. Center for Døve, Dansk Blindesamfund, og centre for Hjerneskade (Den tidligere specialiserede amtslige rådgivning). Herudover anvender kommunen Servicestyrelsens rådgivning via VISO. Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Botilbud for personer med særlige sociale problemer Området omfatter midlertidige ophold i boformer som f.eks. krisecentre til kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager alle omsorg og støtte under opholdet. Herudover er det tilbud til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig f.eks. hjemløse. Budgettet er baseret på et uændret mønster og forbrug af pladser på krisecentrene. Taksterne er varierende afhængige af centrenes tilbud og indhold. I øvrige midlertidige botilbud for personer med særlige sociale problemer er der i budgettet p.t. afsat svarende til 7 personer. Antal Borgere Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Sundhedslovens 141 8

9 Budgettet er baseret på de takster for misbrugsbehandling, der er udmeldt af Misbrugscentret. Der er tale om fast standardtakster, som dækker alle Misbrugscentrets ambulante ydelser i et år, uanset forløbslængde, samt medicinsk behandling. Døgnbehandling skal godkendes af kommunen før, der kan iværksættes en behandling. Frederikssund kommune har løbende haft fokus på effekten af døgnbehandlinger og der er løbende sket opstramninger, som sikrer borgerne den nødvendige hjælp, men med den mindst indgribende foranstaltning. Herudover skal der sammen med Misbrugscentret ske et øget fokus på serviceniveau og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler med henblik på at få mest kvalitet for pengene. Budgettet bygger på det hidtidige kendte niveau for Antal borger Udgifter Indtægter Alkoholmisbrugere Ca Der er ingen takstberegning på dette område Behandling af stofmisbruger SERL 101 og sundhedslovens 142 Området omfatter behandling af stofmisbrugere. I budgetaftalen for 2013 er der indlagt en opnormering svarende til 2 fuldtidsstillinger, idet den forebyggende indsats overfor unge og misbrugers tilbagefald er i fokus med det sigte at genskabe det sunde netværk til familie, børn, fritidsliv, arbejdsmarked mv. Budgettet er baseret på de takster for misbrugsbehandling, der er udmeldt af Misbrugscentret for Budgettet bygger på det hidtidige kendte niveau. Antal borger Udgifter Indtægter Stofmisbrugere Ca Forsorgshjem Herudover sendes en række borger kortvarigt i privat døgnbehandling, hvortil der købes et antal pladser til ca personer årligt. 9

10 Der er ingen takstberegning på dette område Botilbud til længerevarende ophold 108 Fra 2010 ophører demografireguleringen af budgettet til botilbud til længerevarende ophold da det vurderes at demografimodellen ikke er tilstrækkelig præcis til at forudsige udgiftsudviklingen på området. Botilbud, der omfatter længerevarende ophold til personer som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et bo- og aktivitetstilbud. I budgetforudsætningerne er aftale om takstudvikling for 2013 på det specialiserede socialområde indarbejdet med de anbefalinger, der er indgået i KKR samarbejdet for Region Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region hovedstaden). Aftalen bygger på et uændret takstniveau i 2013 svarende til 2012 niveau inkl. pris- og lønfremskrivning. I budgettet på ( 108) er der til længerevarende botilbud indregnet 88 personer i budgettet svarende til 6 færre personer i forhold til I 2012 er der dog konstateret en stigning i personer på 108 tilbud, idet udviklingen viser at 94 personer har behov for dette tilbud, hvilket ikke er indarbejdet i budget Budgettet på længerevarende botillbud bygger ikke på en stigning i antallet af borgere, men en forventning om at nuværende niveau kan holdes på status quo. Der er således ikke indregnet stigninger som følge af tilgang af nye sager fra familieområdet efter det 18. år Som et led i en ændret strategi jævnfør de vedtagne psykiatri- og handicapplaner satses der fortsat på flere lokale tilbud, frem for at købe ydelserne i andre kommuner. Kommunens mål er, at visitationen til lokale tilbud skal stige alt for at den enkelte borger får mulighed for at blive i sit lokalområde og ikke skal bruge unødigt tid på transport, eller kommer til at bo langt fra sit netværk. Visitationen til lokale tilbud skal være på 75 % ved udgangen af I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Med hensyn til kørselsordninger for voksne, der skal i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets og samværstilbud, er der forudsat et kørselsniveau svarende til aktiviteterne for En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter, Vand ( og ) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. 10

11 El og varme ( og ) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp ) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (grp ) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Udearealer (grp ) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Rengøring (grp ) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Områder Antal borgere Udgifter (i kr.1000) Boenheden Lunden 14(10 1 ) Boenheden Rosenfeldthusene 17 (4) Institution Takst 2013 pr. person Boenheden Lunden Boenheden Rosenfeldthusene Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 11

12 Botilbud til midlertidigt ophold 107 Botilbud, der omfatter midlertidige ophold til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger har behov for det. I forbindelse med kommunalreformen overtog kommunerne det fulde ansvar for finansiering af tilbud på det sociale område til voksne handicappede og sindslidende. Med den ændrede finansiering og indregning i taksten af kapitalomkostninger samt andre overheadudgifter forventes udgiften for kommunen at stige betydeligt i forhold til tidligere. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et bo- og aktivitetstilbud. I budgetforudsætningerne er aftale om takstudvikling for 2013 på det specialiserede socialområde indarbejdet med de anbefalinger, der er indgået i KKR samarbejdet for Region Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region hovedstaden). Aftalen bygger på et uændret takstniveau i 2013 svarende til 2012 niveau inkl. pris- og lønfremskrivning. I budgettet på ( 107) er der til midlertidigt botilbud indregnet 90 personer i budgettet, hvilket er et uændret niveau i forhold til sidste år. Budgettet på midlertidige botilbud og længerevarende botillbud bygger ikke på en stigning i antallet af borgere, men en forventning om at nuværende niveau kan holdes på status quo. Der er således ikke indregnet stigninger som følge af tilgang af nye sager fra familieområdet efter det 18. år Som et led i en ændret strategi jævnfør de vedtagne psykiatri- og handicapplaner satses der på flere lokale tilbud, frem for at købe ydelserne i andre kommuner. Kommunens mål er, at visitationen til lokale tilbud skal stige alt for at den enkelte borger får mulighed for at blive i sit lokalområde og ikke skal bruge unødigt tid på transport, eller kommer til at bo langt fra sit netværk. Visitationen til lokale tilbud skal være på 75 % ved udgangen af I marts 2011 tog kommunen 8 nye boliger på Vangedevej i brug - et moderne botilbud for udviklingshæmmede, der mere tidssvarende kunne erstatte det hidtidige tilbud på Marbækvej. Med boligerne på Vangedevej er kapaciteten udvidet lokalt med 4 pladser. Den 1. juni 2011 besluttede Social, Ældre- og Sundhedsudvalget, at der skal etableres et kollegium for unge med udviklingshæmning på Lundevej med plads til 8 personer, der har behov for midlertidigt boophold og botræning i forbindelse med et Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb eller til at flytte hjemmefra. Kollegiet er taget i brug den 1. oktober I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Med hensyn til kørselsordninger for voksne, der skal i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets og 12

13 samværstilbud, er der forudsat et kørselsniveau svarende til aktiviteterne i En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter, Vand ( og ) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. El og varme ( og ) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp ) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (grp ) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Udearealer (grp ) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Rengøring (grp ) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Områder Antal borgere Udgifter (i kr. 1000) Bofællesskabet Egeparken 6 (5) Bofællesskabet Skibet 7 (2) Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 13

14 Bofællesskabet Parkvej Bofællesskabet Lindeallé 5 (3) Bofællesskabet Nordmandshusene 4 (3) Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 4 (+ Satelitlejlighed 4), (0) Bofællesskabet Møllehaven 13 (7) (+Satelitlejlighed 2) Bofællesskabet Vangedevej 8 (5) Bofællesskabet Skibbyhøj 23 (1) Unge kollegium Lundevej 8(7) Institution Takst 2013 pr. år pr. person Bofællesskabet Egeparken Bofællesskabet Skibet Bofællesskabet Parkvej Bofællesskabet Lindeallé Bofællesskabet Nordmandshusene Bofællesskabet Kongshøj Alle Bofællesskabet Møllehaven Bofællesskabet Vangedevej Bofællesskabet Skibbyhøj Unge kollegiet Lundevej Kontaktperson- og ledsagerordninger 45,97-99 Kommunen har ansvaret for, at der er en støtte- og kontaktpersonordning til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Udviklingen i støttekontaktperson opgaver har siden kommunesammenlægningen og frem til udgangen af 2008 være konstant stigende i borgernes behov for personlig støtte. I 2009 er udviklingen bremset op og i 2010 er det på et niveau, hvor ressourcerne i indsatsen løbende overvåges. Udviklingen i 2012 har vist en nettotilgang af 40 nye borgersager. Det aktuelle tal pr , der er lagt til grund for budgetlægningen er 371 borgere (inkl. 85 ). Tendenserne viser, at der er flere unge stofmisbrugere, som senere får psykoser og bliver psykiske syge 14

15 en afledt bivirkning af et langvarigt stofmisbrug. Kommunen ser på baggrund af en sagsanalyse en stigende tendens til flere personer med disponering i forhold til sindslidelser. Behovet for ledsagerordningen er meget svingende og kompleksiteten i opgaven er ligeså svingende. I forbindelse med en lovændring i 2006 indførtes en udvidelse af personkredsen, der således kom til at omhandle personer med misbrug samt socialt udsatte borgere. Aldersbegrænsningen på 67 år blev ligeledes ophævet. Omkring ledsagerordning skal kommunen yde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene. Forventet antal Borger Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Beskyttet beskæftigelse 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet., og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. I budgettet er der indregnet 128 personer i beskyttet beskæftigelse (betaling til regionale tilbud) svarende til en stigning på 4 borgere set i forhold til Pr. 1. januar 2010 er driften udvidet i forbindelse med overtagelsen af 1 regionalt tilbud samt 1 selvejende institution, idet det beskyttede værksted AKU-center Slangerup (Højagergaard og Ejegod) er kommunaliseret. Flere og flere køberkommuner efterspørger på de beskyttede værksteder (Højagergaard og Ejegod) et differentieret tilbud, hvor der kan købes dage afpasset den enkelte borgeres samlede aktivitetsniveau. Fra og med budget 2012 er det nu muligt at købe færre dage om ugen til en lavere takst, således, at det fremover er tilpasset kommunernes behov og efterspørgsel. Administrationen vil løbende i 2012 følge med i efterspørgslen på det differentierede tilbud og foretage de nødvendige tilpasninger af virksomheden, når kommunen har indhøstet erfaringerne med køberkommunernes efterspørgsels mønster på den nye mulighed. I budgettet er der afsat udgifter til transport af voksne handicappede og sindslidende bosiddende i Frederikssund kommune. Det skønnes at aktiviteterne i 2012, vil ligge på et tilsvarende niveau som i I budgetforudsætningerne er der indarbejdet et ændret serviceniveau svarende til en reduktion af budgettet med 0,8 mill. kr., men samtidig er der afsat 0,4 mill. kr. til øget aktiviteter rettet mod fritidslivet. Aktivitetsniveauet vil for den enkelte borgere blive ændret ved det årlige handleplanmøde, hvor behovet for ydelser revurderes. 15

16 En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter, Vand ( og ) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. El og varme ( og ) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp ) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (grp ) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Udearealer (grp ) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Rengøring (grp ) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Antal Borger Udgifter Indtægter Institution Takst 2013 pr. person AKU-Ejegod, Alm. beskyttet beskæftigelse 456 AKU-Højagergaard, Alm. beskyttet beskæftigelse 416 Skibbyhøj, Alm. beskyttet beskæftigelse

17 Aktivitets- og samværstilbud 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller af livsvilkårene. I budgettet er der indregnet 242 personer i aktivitets- og samværstilbud, heraf 178 personer, der benytter kommunens egne tilbud og 64 personer, der modtager tilbud fra de regionale institutioner. De nuværende socialpsykiatriske væresteder Askely i Jægerspris og Under Elmen i Frederikssund har i 2011 fået ny status til socialpsykiatriske støttecentre og i sin nye form gået i drift den 1. september Støttecentrene har blandt andet som nye initiativer Åben Rådgivning og Samtalegrupper. Det tidligere værested Askely er samtidig i 2011 flyttet til nye og bedre lokaler i Jægerspris på Parkvej 4-6. De nuværende Socialpsykiatriske væresteder i Skibby og Slangerup erstattes af mindre lokale mødesteder, som får til huse på henholdsvis Nyvej i Skibby og på Kingoskolen i Slangerup. Med budgetforliget for 2012 har forligsparterne aftalt, at mødestederne opretholdes til medio 2013, hvor der vil ske en evaluering af dette tilbud. Endvidere er klubtilbuddet for udviklingshæmmede samlet i centralt beliggende lokaler i Frederikssund, og dette tilbud er åbnet den 1. oktober Klubtilbuddet har til huse på Lundebjergvej 76 i de lokaler, hvor kommunen i forvejen har et dagtilbud Gnisten. En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter, Vand ( og ) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. El og varme ( og ) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp ) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. 17

18 Servicekorpset (grp ) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Udearealer (grp ) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Rengøring (grp ) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Institutioner Antal borgere Udgifter i kr. Værestedet Askely Mødestedet i Skibby - Nyvej Værestedet Under Elmen Mødestedet i Slangerup Kingoskolen Fritidsaktivitetscentret Stjerneskud Fælles klub i Frederikssund by Lundebjergvej Aktivitetecentret Gnisten 18(8) Institution Værestedet Askely Værestedet Under Elmen Fælles klub i Frederikssund by Aktivitetscentret Gnisten Takst 2013 pr. person Introduktionsydelse 18

19 Antal borgere Udgifter Indtægter 22 personer Der er ingen takstberegninger på dette område Førtidspension Antallet af førtidspensionister ligger på personer pr. 30. september 2012 eksl. 100 % sagerne. Generelt har billedet siden kommunesammenlægningen vist en faldende tendens i antal rejste og tildelte pensioner, men der må i 2012 forventes en stabilisering af tendenserne i forhold til tidligere år, hvor antallet af tildelte pensioner har været på et historisk lavt niveau. I 2012/2013 forventes en ny pensionsreform iværksat, hvis sigte er at få flere personer i fleksjob og tilknyttet til et arbejdsmarked kombineret med en opstramning i tildeling af førtidspensioner. Regeringen har specielt haft fokus på de mange pensioneringer af de 40 årige og derunder, som har en lettere psykisk skrøbelighed eller i dagligdagen lider af udviklingsforstyrrelser, hvor man nødvendigvis ikke i al evighed er udelukket fra et arbejdsmarked. Pensionsreformen vil derfor ikke ramme de mere alvorlige psykiatriske lidelser og ej heller de borgere med en erhvervet hjerneskade samt borgere med fysisk handicap som følge af ulykke eller sygdom. I budget 2013 er der indregnet en budgettilpasning svarende til en reduktion af budgettet med 3,5 mill. kr, hvilket opretholder det hidtidige kendte serviceniveau. Så snart regeringen har vedtaget en ny pensionsreform, vil der administrativt være et fokus på specielt gruppen af årige med henblik på en vurdering af, hvorvidt tilkendelsesmønstret til førtidspension ændrer sig i den ønskede retning. Den kommunale udgift på de personer, der til - eller fraflytter kommunen, forventes at være udgiftsneutral, idet kommunen efter lovgivningen skal dække udgiften 6 år efter fraflytningen. Udgiften opvejes således af de indtægter, der kommer fra andre kommuner som følge af tilflytning til Frederikssund kommune. Antal Borger Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område. 19

20 Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter reglerne gældende til Området omfatter almindelig, forhøjet, mellemste og højeste førtidspension der er tilkendt fra d og frem til Antal Borger Udgifter Indtægter Der er ingen taksberegning på dette område Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter reglerne gældende fra den Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Antal Borger Udgifter Indtægter Der er ingen takstberegning på dette område Sociale formål 20

Den samlede budgetramme 2016 for Social Service opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2016 for Social Service opgøres som følger: Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2016 for Social Service opgøres som følger: Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Social Service 228.023 218.357 214.544 214.544

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Socialområdet

Social- og ældreudvalget: Socialområdet Den samlede budgetramme 2008 for socialområdet opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 03.22. 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 8.177 0 8.177 04.62.90 Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er tre bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Administration mv. (Serviceudgifter) Den samlede

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen.

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen. 10.2 Socialområdet Opgaver og målsætninger: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden 2014-17 blev det besluttet, at psykiatri- og udsatte området skulle flyttes fra Udvalget for Social

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 5 5.32

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Status Handicapplan Social Service

Status Handicapplan Social Service Social Service Status Handicapplan 2009-2013 Social Service Præsenteret ved borgermøde den 14. juni 2010 ELVÆRKET, Frederikssund TEMA Hvad siger planen? Område Handlingsaktiviteter Status juni 2010 Indgang

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017 Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarderne

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Høring vedr. omstilling af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Baggrund og proces indtil nu Deloittes rapport om det specialiserede socialområde politisk forelagt ultimo 2014 Projekt

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere