GTU Genvej til Udvikling «Raccourci pour le Développement»

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GTU Genvej til Udvikling «Raccourci pour le Développement»"

Transkript

1 GTU Genvej til Udvikling «Raccourci pour le Développement» PROJEKT EGNSUDVIKLING I AMATALTAL - FASE III RAPPORT FRA AFSLUTTENDE EVALUERING Det endelige dokument Februar 2011 Konsulent: Dr. IDE TAHIROU Tel : (227) (227) yahoo.fr Oversættere: Birgit Vanghaug, Patricia Langvad Jensen, Dorthe Lindahl Maria Bierbaum Oehlenschläger, Karl Aage Jørgensen, Jørgen Olsen

2 Indholdsfortegnelse FORKORTELSER... 3 INTRODUKTION... 4 I. RESUME... 5 II. DEN GENERELLE SITUATION I ZONEN OG BESKRIVELSE AF PROJEKTET Den aktuelle overordnede situation i projektzonen Projektbeskrivelse III. KONSTATERINGER OMKRING -PROJEKTETS RESULTATER Vedrørende institutionel organisering Vedrørende grunduddannelse, ungdomsuddannelse og alfabetisering af voksne Vedrørende kvægavl Vedrørende fødevaresikkerheden Vedrørende andre indkomstskabende aktiviteter IV. INSTITUTIONELLE, ØKONOMISKE OG POLITISKE PERSPEKTIVER På det institutionelle plan : På det økonomiske plan På det politiske plan V. ANBEFALINGER Vedrørende konsolideringen af s resultater, hvad angår de indkomstskabende aktiviteter Vedrørende forbedring af de institutionelle rammer Vedrørende forbedring af de økonomiske perspektiver 22 VI. KONKLUSIONER BILAG RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 2

3 FORKORTELSER CA CEG DANIDA GTU ONG PAC : Kooperativet i Amataltal : Collège d Enseignement Général = Mellemskole : Statsligt dansk agentur for samarbejde med udviklingslandene : Genvej til Udvikling / Raccourci pour le Développement : Ikke-statslig organisation : Program for Lokalsamfundsbaserede Handlingsplaner PDIA3 : = Projekt for Egnsudvikling i Amataltal, fase 3 PTF TDR : Tekniske og finansielle partnere : Opgavebeskrivelse RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 3

4 INTRODUKTION En mission til evaluering af projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3 () drog til Amataltal, projektets interventionszone, fra den 8. til den 15. december På foranledning af NGO en GtU havde denne mission til formål at evaluere stadiet for projektets fremgang efter midtvejsevalueringen i februar 2009 af en uafhængig konsulent, en evaluering, hvor der blev lagt vægt på: 1. den institutionnelle organisation 2. grunduddannelsen og alfabetiseringen af voksne 3. kvægavlen 4. fødevaresikkerheden 5. de indkomstskabende aktiviteter 6. relationerne med andre involverede (NGO er og projekter) Missionen bestod i et grundigt besøg i interventionszonen for for at diskutere den generelle situation i zonen for projektet og dets indvirkning på befolkningens liv. Til den ende forløb missionen i tre etaper: Første etape: Drøftelser med de ledende medlemmer af Kooperativet i Amataltal (CA) og med GM Amataltal, dvs. GM er betegnelsen for CA s underafdelinger. Anden etape: Besøg hos GM erne og diskussion med de mennesker, der er målgrupper for projektet, og med de andre aktører (undervisere, sundhedsassistenter). Tredje etape har handlet om analyse af missionens konklusioner og redigering af rapporten. Nærværende rapport indeholder fem kapitler, som er: - Den generelle situation i zonen og beskrivelsen af projektet - Konstateringer omkring projektets resultater - Institutionelle, økonomiske og politiske perspektiver - Anbefalinger - Konklusioner RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 4

5 1. RESUME En mission for slutevalueringen af projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3 () er blevet gennemført fra den 8. til den 23. december Evalueringen er blevet realiseret af Dr. Idé Tahirou, på opfordring af GtU. Projektet er finansieret af DANIDA med et beløb på F CFA og er udført af Kooperativet i Amataltal (CA) med en varighed på 5 år ( ). Projektets overordnede hensigt er styrkelse af fødevareselvforsyning og øget selvstændighed for de sårbare husholdninger med henblik på at skabe selvtillid i Amataltal-området og fremme fødevaresikkerhed og entusiasme hos dem, der ønsker at leve der. De specifikke mål er rettet mod at: - reducere afhængigheden af kvægavl for at opnå en større spredning af de faglige aktiviteter - forbedre opbygningen af intern kapacitet i CA - styrke uddannelsesniveauet hos befolkningen, dens identitet og dens evne til at hævde egne rettigheder De vigtigste elementer er: 1. Fødevaresikkerheden 2. Den institutionelle organisering 3. Voksenundervisning, herunder alfabetisering 4. Undervisning af børn 5. Håndværk, kvægavl, uddeling af dyr på kredit 6. Renovering af brønde I overensstemmelse med opgavebeskrivelsen, som GtU har udarbejdet i forhold til denne evaluering, lægger missionen vægt på følgende punkter: - Den institutionelle organisering - Grunduddannelse samt alfabetisering af voksne - Kvægavl - Fødevaresikkerhed - Indtægtsskabende aktiviteter - Projektets relationer med andre involverede i det geografiske område (NGO er, statslige tjenester, projekter etc.) 1. Den institutionelle organisering: Den institutionelle organisering af har fungeret godt med hensyn til organiseringen af projektet. Det er åbenlyst, at organisationen og funktionen af Kooperativet i Amataltal (CA) til fulde opfylder loven om kooperativer i Niger. CA består af 9 GM er (= gensidighedsgrupperinger ), som hver især står for aktiviteter med særligt henblik på deres geografiske område under kontrol af forvaltningskomiteer, som er dannet for hver igangværende aktivitet. Indikatorerne for, om CA er velfungerende, og som er opfyldt, er: - Generalforsamlingerne i CA holdes regelmæssigt mindst to gange om året. - Der afholdes regelmæssige møder i GM erne inden for rammen af deres aktiviteter. RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 5

6 - Aktiviteterne følges op af forvaltningskomiteerne, som aflægger regnskab til den GM, de hver især tilhører. - Der er periodisk fornyelse (hvert år) i bestyrelsen for nogle af GM erne og for medlemmerne af forvaltningskomiteerne (CG). Kvinderne er i overtal (over 50 pct.) i alle de komiteer, der har at gøre med håndværk, kornkværne, småhandel samt opdræt af geder og får. Det kan uden nogen tvivl bekræftes, at kvinderne drager langt mere gavn af projektet end mændene; for antallet af kvinder, der tilgodeses, varierer fra 50 til100 pct. ved følgende aktiviteter: - Mikrolån til handel (næsten 100 pct.) - Udlån af dyr på kredit (over 50 pct.) - Kornbanker (over 50 pct.) - Kværne (100 pct.) Organisationens levedygtighed skyldes den kendsgerning, at den forener alle de etniske grupper, som findes i zonen for projektet. Således er fordelingen af de forskellige etniciteter som følger: 62 pct. tuareger, 30 pct. fulbeer, 3 pct. hausaer og 5 pct. igdalen er, selv om sidstnævnte gruppe ikke nævneværdigt adskiller sig fra tuaregerne. Antallet af fulbeer er stigende af den simple grund, at er slået godt an inden for denne gruppe, idet de synes at blive mere fastboende i zonen. For alle tilstedeværende etniciteter gælder det, at de unge er i flertal. Befolkningen i zonen som helhed er vurderet til personer, hvoraf mere end 60 pct. er under 18 år. 2. Grundskole og voksenundervisning: - Grundskolen (den tosprogede skole) har nået målene for uddannelse af 4 klasser, som er gået videre til mellemskoleniveau. For at undgå frafald på dette stade, er det nødvendigt at bygge en mellemskole tættere på elevernes forældre, som udgangspunkt i Amataltal. - Uddannelsen af de unge har muliggjort fremkomsten af de første moderne håndværkere (mekanikere) for at løse transportproblemer via motorcykler i zonen; sådanne uddannelser bør kunne fortsætte under hensyntagen til de socioøkonomiske realiteter i zonen. - 8 kursuscentre er blevet bygget og udstyret og giver mulighed for afholdelse af møder og undervisning af voksne, hvor hen ved halvdelen af deltagerne er kvinder. 3. Kvægavl Aktiviteterne omkring kvægavl er blevet stærkt berørt af tørken og manglen på græsning i Imidlertid har tabet af dyr været mindre (30 pct.) end hos de traditionelle kvægavlere (over 90 pct.), takket være projektets teknikker og strategier. Trods alt har salget af dyr gjort det muligt for CA at påtage sig nye opgaver. Den meste rentable aktivitet er kvægavl. Den nationale politik viser, at denne aktivitet er til den største fordel for Niger i sammenligning med nabolandene. RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 6

7 For at befolkningen kan fortsætte med drage fordel af dette, er det en god idé at igangsætte et egentligt projekt, som tager hensyn til de klimatiske ændringer med udgangspunkt i s resultater. 4. Fødevaresikkerheden Målene for inden for dette område er udvikling af havebrugsparceller samt kornbanker. Vedrørende havebrug havde planlagt støtte til oprettelse af 6 (seks) køkkenhaver på følgende seks lokaliteter, svarende til GM er: Ekawel, Amazzégri, In-Jighrane, Wourzaddam, Tchin-Eqqade og Amataltal. Der er nu mere end 60 kollektive og individuelle køkkenhaveparceller i -zonen. Dette viser vigtigheden af denne aktivitet i med henblik på ernæringssikkerhed og forøgelse af indtægter. Projektet har helt systematisk givet sin støtte på foranledning af GM erne, især i form af redskaber, såsæd og plantebeskyttende midler samt reparation og renovering af brønde. Kornbankerne: CA råder over fire (4) kornbanker på hver 40 tons og som fungerer normalt og i overensstemmelse med de beslutninger, der er taget omkring deres forvaltning. De 4 kornbanker gør det muligt at nå ud til personer, hvilket svarer til næsten familier, hvilket vil sige næsten 60 pct. af familierne i zonen. Disse kornbanker opfylder perfekt betingelserne for Plan D Action National d Adaptation aux changements climatiques (PANA) = National handlingsplan for tilpasning til klimaforandringer, som Nigers regering har vedtaget. 5. Indtægtsskabende aktiviteter Det drejer sig specielt om opdræt af geder og får, køkkenhavebrug, (kunst)håndværk og handelsaktiviteter. Disse aktiviteter har på mærkbar vis forøget indtægterne for medlemmerne af CA. Kvinderne har draget endnu mere fordel deraf end mændene; for i antallet af tilgodesete varierer antallet af kvinder fra 50 pct. til 100 pct. i følgende aktiviteter: - Mikrolån til handel (næsten 100 pct.) - Lån til dyr (over 50 pct.) - Kornbanker (over 50 pct.) - Kunsthåndværk (over 50 pct.) 6. Projektets relationer med de øvrige involverede Samtidig med udførelsen af, har CA vist sin evne til samarbejde med andre partnerinstitutioner, involverede i den samme zone. Særligt skal fremhæves: - Programme d Actions Communautaires = PAC = Program for Lokalsamfundsbaserede Handlingsplaner vedr. kornbanker - International Relief Development (IRD = International Nødhjælp og Udvikling) vedr. forvaltning af naturressourcer (bygning af indhegninger) - Programmet for Mikrorealisationer finansieret af Den Europæiske Union med henblik på skabelse af private butikker (gælder f. eks. butikken i Amazzégri) - HED Tamat vedr. bygningen af en skole RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 7

8 - Statens Sundhedsservice med henblik på bygning og udstyrelse af Amataltals sundhedsklinik, som snart vil blive udvidet til et integreret sundhedscenter - Verdensfødevareprogrammet (PAM) for gratis uddeling af fødevarer til sårbare befolkningsgrupper under perioden med fødevarekrisen i Perspektiver: Perspektiverne for CA med henblik på at gøre resultaterne af varige handler især om styrkelse af de institutionelle kapaciteter (grundskole, ungdomsuddannelse og voksenundervisning) og udvikling af aktiviteter med henblik på de klimaforandringer, der vil få indvirkning på de lokale befolkningers liv. RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 8

9 II DEN GENERELLE SITUATION I ZONEN OG BESKRIVELSE AF PROJEKTET slutter i december Imidlertid har dette sidste år af projektet set den værste klimatiske krise nogensinde i zonens historie. 1. Den aktuelle generelle situation i projektzonen Høsten i årene har været dybt mærket af mangel på regn både i agerbrugsområderne og i græsningsområderne. Dette er affødt af de klimatiske ændringer og har medført en voldsom fødevarekrise hos de lokale og et væsentligt underskud af forråd for kvægbestanden i hele nationen. 1.1 Hvad angår fødevarekrisen, ses den overalt, med en ophedning af kornpriserne på alle markeder. Dette har yderligere påvirket bytteforholdene for landbrugs- og kvægavlsprodukter; derfor er man vidne til et prisfald på dyreprodukter, for hvilke priserne er blevet meget lave på markedet. Man må betale en sæk hirse med mere end to små drøvtyggere, dvs. geder og får. Med forsinkelse af regn i græsområderne var dyrenes tilstand af en sådan art, at ingen ville have dem. For at få styr på situationen har Nigers regering med hjælp fra tekniske og finansielle partnere taget forholdsregler, som først og fremmest er: Ophævelse af skat og told på import af produkter som ris, olie, mælk og sukker Igangsættelse af handlingsplaner for forebyggelse og håndtering af fødevarekriser til støtte for produktion og til støtte for kronisk udsatte mennesker, som kan tildeles 100 kg. korn pr. husstand Aktiviteter, hvor personer tildeles løn for arbejde, så de kan forsørge deres husstande dertil styrkelse af eksisterende kornbanker og oprettelse af nye Salg til moderate priser af korn i de sårbare geografiske områder Ernæringsmæssige tiltag, som dækker omsorg for dårligt ernærede børn under 5 år samt uddeling af rationer til aflastning for mødre til dårligt ernærede børn 1.2 Hvad angår krisen for græsningsarealerne, har underskuddet på forråd ved udgangen af regnsæsonen 2009 været særlig alvorligt. Den tørre sæson har været præget af stor dødelighed hos dyrene i græsningszonen, for skønt staten og forskellige tekniske og finansielle partnere har gjort sig store anstrengelser med støtte, har det ikke været muligt at skaffe den nødvendige foder til rette tid. Den pastorale zone i Agadez-regionen generelt og i -zonen i særdeleshed er blevet stærkt påvirket af konsekvenserne af klimaændringerne, som er: For lidt regn Mangel på græsgange Sand- og støvstorme Ekstreme temperaturer Voldsomme vinde Talrige oversvømmelser fra den første regn i sæsonen 2010 RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 9

10 Således har flere dalstrækninger og det kvæg, der befandt sig i dem, bogstavelig talt været dækket af vand. I Amazzégri f. eks. blev mere end 300 får og geder ført væk af vandet og druknede på én dag i juli Visse infrastrukturer, skabt af projektet, har været udsat for ødelæggelser som følge af uvejr, især muren omkring og klasseværelserne i den tosprogede skole, tagene på nogle af kursuscentrene og nogle af brøndene. CA har kunnet mobilisere de nødvendige midler for genopbygning af muren og bygningerne takket være sine egne midler på basis af salg af dyr og ved hjælp medlemmernes kontingenter. Alle opgaver er gjort færdige. Antallet af døde dyr som følge af tørken i -zonen kommer i nærheden af 35 pct. for CA s hjorde og mere end 90 pct. for bestande, der tilhører andre kvægavlere. Ifølge visse kvægopdrættere har selv æsler ikke kunnet undslippe blodbadet, og dermed har hele familiers mulighed for at transportere vand til eget forbrug været reduceret til ingenting, lige som transport af bagage var udelukket. Senere i denne tørkesæson kom der en god regnsæson og en god høst, så vi befinder os i en paradoksal tingenes tilstand: Priserne på dyrene er forholdsvis høje, fordi der er færre af dem, men kvægavlerne er blevet fattigere end før på grund af for mange døde dyr. 1.3 Sikkerhed for ejendom og personer Sikkerheden for ejendom og personer i projektzonen er reel. Som følge af fredsaftalerne mellem regeringen og den væbnede tuaregopstand, er bevæbnede angreb blevet meget sjældne og er i de fleste tilfælde kriminelle, der overfalder vejfarende. Derfor er der stadig militæreskorte mellem Abalak og Agadez og mellem Agadez og Arlit for at beskytte de rejsende på disse hovedveje. For nogle måneder siden var der stor international opmærksomhed omkring fænomenet ekstremistiske religiøse (islamister) efter tilfangetagelsen af ansatte i uranfirmaet AREVA. Befolkningen i projektzonen lader til fuldstændig at ignorere dette fænomen, som ikke er en del af deres daglige bekymringer. Der er grund til at gøre opmærksom på, at Agadez-regionen var den første i landet, som siden 1500-tallet har kendt religiøse islamiske strømninger, hvad der i dag gør, at vi her har en region, der praktiserer en tolerant og fredelig islam, forankret i lokale kulturelle værdier. Af denne grund, ville det være vanskeligt at påtvinge den en så fundamentalistisk ny strømning, som der er tale om i forbindelse med de omtalte bortførelser. RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 10

11 N -zonen med angivelse af de 9 GM er i Kooperativet i Amataltal (vers = retning mod env. = environ = cirka) 2. Beskrivelse af projektet Den tredje fase i egnsudviklingsprojektet i Amataltal (EiA 3) er en opfølgning af to projektfaser, hvis resultater har været tilfredsstillende og er: - Kvægavlsprojektet i Amataltal i perioden (KiA) - Egnsudviklingsprojektet i Amataltal i perioden (EiA) Projektets fase 3 startede i januar 2006 for at afslutte i december Det er finansieret af DANIDA for et beløb af F CFA og varetages af Kooperativet i Amataltal. Kooperativets bidrag er sammensat af ufaglært arbejdskraft, medlemmernes kontingenter og indtægter fra salg af kvæg. Projektets overordnede hensigt er styrkelse af fødevareselvforsyning og øget selvstændighed for de sårbare husholdninger med henblik på at skabe selvtillid i Amataltal-området og fremme fødevaresikkerhed og entusiasme hos dem, der ønsker at leve der. De specifikke mål er rettet mod at: - reducere afhængigheden af kvægavl for at opnå en større spredning af de faglige aktiviteter - forbedre opbygningen af intern kapacitet i CA - styrke uddannelsesniveauet hos befolkningen, dens identitet og dens evne til at hævde egne rettigheder. RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 11

12 Lige som de foregående faser er projektets tredje fase baseret i Amataltal og forvaltes af Kooperativet i Amataltal bestående af 9 underafdelinger, kaldet GM = groupements mutualistes = gensidighedsgrupperinger. De vigtigste elementer er: 1. Fødevaresikkerheden 2. Den institutionelle organisering 3. Voksenundervisning, herunder alfabetisering 4. Undervisning af børn 5. Håndværk, kvægavl, uddeling af dyr på kredit 6. Renovering af brønde Projektet blev midtvejsevalueret i februar 2009, og resultaterne af udførelsen af ovenstående elementer havde været tilfredsstillende. Således er det vigtigste mål med denne sidste evaluering, at bekræfte den videre udvikling, som fandt sted efter midtvejsevalueringen evalueringen skal i disse bestræbelser følge den af GtU udarbejdede opgavebeskrivelse. RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 12

13 I. KONSTATERINGER OM s RESULTATER De væsentligste resultater for set i forhold til de specifikke mål for projektet er baseret på følgende elementer: Institutionel organisering Grunduddannelse og alfabetisering for voksne Kvægavl Fødevaresikkerhed Andre indkomstskabende aktiviteter Relationerne med de andre involverede (NGO er og projekter) 1. Med hensyn til den institutionelle organisering Den institutionnelle organisering for PDIA3 har fungeret godt i forhold til iværksættelse af projektet. Det ser klart ud til, at organisationen i Coopérative d Amataltal (= CA) svarer perfekt til loven om kooperativer i Niger. Derudover består kooperativet af 9 underafdelinger (GM = Groupements Mutualistes = gensidighedsgrupperinger), som sætter bestemte aktiviteter i værk på hver deres egn og opretter en forvaltningskomite til at bestyre hver igangsat aktivitet. Indikatorerne for kooperativets formåen er: - Der afholdes generalforsamling i CA jævnligt og mindst 2 gange om året. - Der afholdes møder i GM erne, hvor alle aktiviteter behandles. - Forvaltningskomiteerne følger op på aktiviteterne og aflægger regnskab til GM erne. - Periodisk udskiftning (årlig) af forretningsudvalget i nogle af GM erne samt udskiftning af medlemmer af forvaltningskomiteerne. Informationsstrømmene går fra bund (CG = Comité de gestion = forvaltningskomite) til top (CA) gennem GM erne. På lignende vis går oplysninger fra CA gennem CG til GM erne, hvilket viser en vis vitalitet i kooperativet, sådan som det er blevet vurderet i midtvejsevalueringen. Det skal bemærkes, at disse informationsstrømme fungerer godt både med og uden tilstedeværelse af projektkoordinatoren, Ghabdouane Mohamed. Dette begrundes med de initiativer, der tages for at overholder tidsplanerne i kornbankerne. Vitaliteten i organisationerne er kendetegnet ved tilstedeværelsen af kvinder i de styrende organer, enten som forkvinde eller som kasserer. Kvinder er i overtal (over 50 pct.) i alle forvaltningskomiteerne for håndværk, kornkværne, små virksomheder, avl af mindre drøvtyggere = geder og får. Desuden er flere kvindegrupper blevet dannet - i nogle tilfælde for at håndtere specifikke indsatser for kvinder. RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 13

14 Vi kan roligt sige, at kvinderne har nydt langt flere fordele af projektets aktiviteter end mændene, fordi antallet af kvinder varierer mellem 50 pct. og 100 pct. med hensyn til, hvem der har nydt godt af følgende aktiviteter: Mikrokredit for handel (næsten 100 pct.) Uddeling af dyr på kredit (over 50 pct.) Kornbanker (over 50 pct.) Kornkværne (100 pct.) Vitaliteten i organisationen opnås også, fordi den involverer alle etniske grupper i projektområdet. Således er nøgletallene for forskellige etniciteter: henholdsvis 62 pct. tuareger, 30 pct. fulbeer, 3 pct. hausaer og 5 pct. igdalen er, selv om sidstnævnte gruppe ikke nævneværdigt adskiller sig fra tuaregerne. Antallet af fulbeer tenderer til at stige af den simple årsag, at har fået god feedback i denne gruppe, som synes gradvist at bosætte sig i området. Det er bemærkelsesværdigt, at hos alle de involverede etniske grupper er unge de mest talrige. Områdets befolkning anslås til næsten mennesker, af hvilke flere end 60 pct. er under 18 år. 2. Med hensyn til grunduddannelse, ungdomsuddannelse og alfabetisering af voksne 2.1. Grunduddannelse s intervention har fokuseret på den tosprogede skole i Amataltal. I løbet af projektperioden har fire generationer af elever, der afsluttede den tosprogede skole i Amataltal, fået adgang til mellemskole (CEG). Næsten 80 børn har fået adgang til sekundær uddannelse, hvoraf de nærmeste institutioner er at finde i Ingal eller Agadez. På grund af de vanskeligheder, der er med at overdrage børn adskilt fra deres forældre til disse to byer, opgiver næsten halvdelen af disse børn efterhånden uddannelsen og vender tilbage til deres familier. Mere end to tredjedele af de tilbagevendte er piger, som har brug for særlig opmærksomhed. Så problemet med grunduddannelsen i s område består ikke i muligheden eller ej for at gå i tosproget skole, hvor resultaterne er meget tilfredsstillende, men med hensyn til opfølgning på børn efter det primære skoletrin, fordi projektområdet ikke har en mellemskole. Problemet med forvaltningen af kantinen for skolebørnene på den tosprogede skole i Amataltal er mere akut nu givet de vanskelige omstændigheder for befolkningen som følge af klimakatastrofen i , som reducerede befolkningens evne til at bidrage til kantinens funktioner. Alligevel fortsatte CA oplysningskampagner herom i løbet af møderne i COGES (Comité de Gestion des Etablissements Scolaires = Forvaltningskomité for etablering af skoler) i Amataltal. Missionen havde under sit besøg i Amataltal lejlighed til at deltage i et møde i forvaltningskomiteen, som samlede forældre og lærere. RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 14

15 Det mest presserende problem, der skal løses for at fastholde projektets landvindinger på dette område, er ifølge elevernes forældre oprettelse af en mellemskole i Amataltal for at optage alle de børn, der har bestået til at kunne komme ind på andet skoletrin. Som nævnt i rapporten fra midtvejsevalueringen er der 21 tosprogede skoler i hele Niger, herunder den i Amataltal etableret af og de andre af staten Niger og andre partnere (Tekniske og finansielle partnere og ngo'er). Disse skoler anvender lige som den i Amataltal hovedsprog ud fra, hvad der tales af de etniske grupper, der er i flertal i de pågældende områder. Der er ingen tydelig tøven hos forældrene i forhold til at sende deres børn til tosprogede skoler, idet resultaterne i slutningen af skoleåret er de samme eller endog bedre end i traditionelle skoler. Det er især et problem for myndighederne at opfylde deres forpligtelser til at udvide og udbrede denne type skole. 2.2 Ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse er en form for funktionel alfabetisering baseret på de målrettede økonomiske aktiviteter i projektområdet med det formål at give eleverne redskaber til bedre at styre disse aktiviteter. Der er hovedsagelig tale om husdyrbrug, gartneridrift, mekanik osv.. I modsætning til hvad der er blevet skrevet i midtvejsevalueringen, så har disse kurser haft en meget positiv respons fra de unge lige så meget fra mændene som fra kvinderne. Men hvis der har været skuffelser, er de mest relateret til de unge menneskers manglende evne til at råde over produktionsmidler. Desuden er husdyrbrug og agerbrug ramt af klimaproblemer, som er en vigtig årsag til modløshed især blandt kvinder. Missionen var positivt overrasket over, at der i Amataltal er to mekanikere, en der arbejder med motorcykler og en, der arbejder med firhjulede køretøjer, begge trænet og udstyret af projektet. Den unge motorcykelmekaniker klarer sig relativt godt (en nettoomsætning på næsten CFA francs 34 DKK - per dag). Med udbredelsen af tohjulede køretøjer i området som transportmiddel er Amataltal blevet en magnet for mange unge ejere af motorcykler, fordi der er en mekaniker. Hvis han kunne opnå støtte til at etablere et reservedelslager, ville hans indtægter stige. Det skal bemærkes, at mange unge motorcykelejere har en indbringende aktivitet med at tage sig betalt for at transportere mennesker rundt i området. Så det drejer sig om med at diskutere med de unge mænd og kvinder om de mange muligheder, der findes lokalt for at træne og aktivere deres integration i den økonomiske struktur. Vi kan for eksempel nævne kunsthåndværk for kvinders vedkommende: fremstilling af værktøj til betjening af brøndene, syning af tøj, fødevarehandel osv. For mændenes vedkommende kan nævnes: reparation af brønde, fremstilling af reservedele til boring, salg af reservedele og reparation af kornkværne, salg af veterinærmedicinske produkter og pasning af dyr, handel med dyr, etc. RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 15

16 2.3. Alfabetisering af voksne Alle planlagte alfabetiseringscentre er blevet bygget. Der er i øjeblikket 8 centre der på effektiv vis er bygget og indviet af projektet (se eksempler i bilag 2), og som også bruges til forskellige møder, som GM erne er ansvarlige for. Disse centre fungerede normalt indtil den sidste sæson i 2010, altså med 5 kurser à hver 6 måneder pr. kursus. Ekawel har intet center, fordi det center, skulle have ligget dér, ikke er blevet til noget havde ikke budgetteret med dette center, fordi staten havde givet tilsagn om et center, men altså uden at holde løftet. De fleste fra Ekawel, som ønsker at gå på kurser, kommer til Amataltal eller Tchin-Eqqade. Det samlede antal indskrevne anslås til næsten 300 (over 30 personer i gennemsnit pr. center), af hvilke mere end 50 pct. er kvinder. Det skal bemærkes, at alfabetisering af voksne i projektområdet er forholdsvis funktionel i forhold til befolkningens interesser. Men, som anbefalet i midtvejsrapporten, er det vigtigt at gøre det mere funktionelt, efterhånden som de udvikler de socioøkonomiske aktiviteter. For at opnå dette, ville det være nødvendigt at opbygge relationer til de relevante offentlige tekniske tjenester og udvikle passende fremgangsmåder og redskaber svarende til behovene hos befolkningen. Det største problem, kooperativet kan stå over for i den normale afvikling af den næste kursussæson 2011, er overtagelse af godtgørelsen for de studerende, som ikke vil være i stand til at bidrage på grund af manglende økonomiske midler. For at reducere driftsomkostningerne, har Kooperativet fjernet generatorerne, som blev brugt til belysning til aftenkurser og fokuserer i stedet på kurser om dagen. 3. Vedrørende kvægavl Som det er blevet bekræftet i alle inspektionsrapporterne er dyreopdræt det vigtigste element i basisøkonomien for den lokale befolkning generelt og i særdeleshed for projektområdet. Den klimatiske usikkerhed har medført, at der i forbindelse med projektet er sket en spredning af dettes aktiviteter (andre indkomstskabende aktiviteter som kunsthåndværk, småhandel, kornbanker o. lign.) samt forskellige konsoliderende tiltag for dyreopdrættet (salg af kooperativets overskudskvæg, græsningsindhegninger, indkøb af dyrefoder o. lign.) med henblik på at begrænse befolkningens afhængighed af dyreopdrættet. Det fremgår klart at de mål som er blevet sat for projektet med hensyn til dyreopdræt er blevet nået. Man kan således sige: - Hvad angår de dyrekreditter, som projektet har givet til medlemmer af kooperativet, er tilbagebetalingsfristerne for får og geder generelt blevet så vel overholdt, at der har kunnet gives lån til nye personer der således også er blevet dyreejere. Der er kun blevet registreret mislighold af tilbagebetaling i forbindelse med force majeure begivenheder som dødsfald forårsaget af sygdom eller tørke. Det ene dokumenterede tilfælde, der blev rapporteret i midtvejsevalueringsrapporten, kan ikke lede til en generelt begrundet tvivl om modtagernes evne/vilje til at tilbagebetale deres lån, særligt ikke når de nærmere omstændigheder omkring det ene tilfælde ikke er klarlagt. RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 16

17 - Hvad angår kooperativets dyr, er der gjort væsentlige fremskridt på det tekniske område (velholdte indhegninger til græsning, salg af handyr og ældre hundyr, sundhedspleje for dyrene, fodertilskud osv.), således at der er skabt en mønstermodel i projektområdet. Det viser sig, at på trods af den store mangel på græsningsområder i , har dødeligheden for projektets dyr kunnet holdes på 31 pct., mod 60 til 100 % for dyreholdet hos de andre dyreopdrættere i området. Desuden viser det sig, at det regelmæssige frasalg af dyr fra projektet, i overensstemmelse med dettes målsætning, har tilladt brugerne selv at afholde omkostningerne indtil nu. Den nuværende kvægsituation ser således ud: Totalt antal i 2010 Antal solgte dyr Dødelighed som følge af tørken Tabte eller stjålne dyr Nuværende besætning , hvoraf 109 af hunkøn og 18 af hankøn På trods af den relativt begrænsede dødelighed set i forhold til andre hjorde i området, er der grund til alvorligt at bekymre sig om, hvorvidt kooperativet i den nære fremtid vil være i stand til at påtage sig omkostningerne ved opretholdelsen af dyreflokkene, set i lyset af det relativt store dyrehold der er tilbage. Tvivlen bliver så meget desto større, når man betænker at kooperativet også skal betale den tosprogede skole og alfabetiseringskurserne. Dette fører til, at man endnu engang må stille sig spørgsmålet om det overhovedet er muligt at sikre dyreholdet inden for projektområdet, således som flere inspektionsrapporter skriver. Man vender tilbage til den samme konklusion som man finder i evalueringsrapporten for EiA2: Dyrehold i Amataltal-området er betinget af fornuftig lokal styring af de naturlige ressourcer (vand og græsning), som skal finde sted i forbindelse med en tilstrækkelig god og passende regulering, der skal indføres i landkommunerne Ingal og Aderbissinat, inden for hvilke Amataltal-projektområdet befinder sig. På sigt vil det ikke være muligt at holde dyr i dette område, hvis ikke græsningsområderne er under de lokale befolkningers kontrol. Med eksempel i visse private dyreholdere fra landzonerne ved Tahoua, bør Kooperativet i Amataltal være i stand til at afgrænse og definere det totale græsningsareal, der er betjent af de af projektet renoverede brønde, og på basis heraf anmode de nationale myndigheder om en officiel græsningsrettighed for dette område i overensstemmelse med de overordnede principper i Nigers Landbrugslov. Disse foranstaltninger vil tillade den lokale befolkning at få den juridiske rettighed til førsteprioritetsbrug af de naturlige ressourcer, og til at kunne regulere gennemgangen af fremmede kvægnomader gennem området, der er en regulær korridor for mange kvæghjorde fra områder længere mod syd, der vandrer op til saltområderne. Det må i denne forbindelse fremhæves, at hovedparten af disse fremmede kvæghjorde tilhører store handelsmænd eller højtstående funktionærer fra andre områder af landet, der investerer deres penge i levende kvæg i stedet for at sætte dem i banken. RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 17

18 Stillet over for de tilbagevendende udslag af klimaændringerne, der forværres af dette uretfærdige overforbrug af de naturlige ressourcer fra de fremmede kvægavlere, bør områdets faste beboere (uafhængigt af etniske tilhørsforhold) kunne gøre deres ret gældende til at kunne bevare det dyrehold, som både den nuværende og den fremtidige befolkning er afhængig af. 4. Vedrørende fødevaresikkerheden For at forbedre fødevaresikkerheden har støttet opbygningen af gartneriparceller samt dannelsen af kornbanker, hvor nogle af dem er forbundet med kværne. 4.1 Gartneriparcellerne I var der forudset en støtte til opbygning af 6 gartneriområder ved de følgende lokaliteter: Ekawel, Amazzégri, In-Jighrane, Wourzaddam, Tchin-Eqqade og Amataltal. Missionen har besøgt disse forskellige kollektivbrug, såvel som nogle familiebrug. Ifølge informationer modtaget fra befolkningen er der mere end 60 kollektiv- og familiehavebrug, der udnyttes inden for projektets område. Dette viser betydningen af denne aktivitet i forbindelse med anstrengelserne for at forbedre fødevaresikkerheden og forøgelse af familiernes indkomst. Projektet har systematisk støttet GM erne, særligt med redskaber, såsæd og plantebeskyttende midler samt med reparation eller renovering af brøndene. Inden for GM Wourzaddam har et kollektivbrug modtaget støtte til at hente vand op med en særlig tuaregisk teknik, kaldet délou, som er udviklet i Aïr-landskabet, og som er angivet i anneks 2, nærmere bestemt billede nr. 6. Det afkast der kommer ud af gartneriparcellerne, er svært at gøre op. Det synes dog, som om hver familie tjener i størrelsesordnen FCFA for hver høst, efter at omkostningerne er betalt. Det er værd her at gøre opmærksom på, at den seneste regntid har resulteret i betydelige ødelæggelser ved nogle af kollektivbrugene, med for eksempel sammenfaldne brønde og ødelagte indelukker af stampet ler, som det kan ses på billederne i annekset. Overalt hvor missionen har været på besøg i gartneriområderne, er arbejdet med næsten dyrkningssæson allerede startet, særlig i de områder der er tætbefolkede, bortset fra de steder hvor der har været ødelæggelser, og hvor befolkningen er ved at mobilisere sig for at få dem repareret. Tæt ved 27 brønde er berørte, og Kooperativet i Amataltal (CA) regner med at reparere dem, særlig de der befinder sig i zoner hvor folk samler sig. I år er allerede 4 brønde planlagt repareret for CA s egne midler. Hvad angår de resterende brønde prøver CA at skaffe midler fra andre partnere, der intervenerer i området Kornbankerne CA råder over 4 kornbanker med hver 40 tons korn, og som alle fungerer normalt, og i overensstemmelse med de beslutninger, der er taget omkring deres forvaltning. RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 18

19 Ved missionens besøg var alle indkøbsordrerne for korn blevet afsendt af CA, og de første leverancer (10 tons pr bank) var ved at blive modtaget. I betragtning af det væsentlige overskud, CA har fået ud af disse banker, forudser man, at man i indeværende sæson kommer til at overstige de forudsete mængder pr. bank. Disse kornbanker tillader at dække personers behov, svarende til familier eller 60 pct. af befolkningen i projektområdet. Disse kornbanker passer perfekt ind i rammerne for den godkendte Nationale Aktions Plan for tilpasning til klimaændringerne (PANA). Når man ser de fremskridt der er sket i projektområdet inden for gartneridrift og kornbanker, må man konstatere at har medvirket væsentligt til at forbedre fødevaresituationen i området. 4.3 Kværnene Fire (4) kværne er blevet opstillet i tilknytning til kornbankerne. Målet med disse kværne er at lette kvindernes huslige pligter. Dette meget sociale mål er endda blevet ekstraordinært vellykket i Amataltal, hvor kvinderne har kunnet investere i en ekstra mølle for det overskud der blev skabt fra den første. Årsagen til denne voldsomme aktivitet skyldes placeringen af møllen lige ved regionens største marked lige op til en hovedvej. De tre andre møller er knapt så anvendte, hvilket skyldes deres placering midt i gennemgangsområdet, og deres benyttelse er derfor sæsonbetonet. Af denne årsag må de grupper der nyder godt af dem, i højere grad søge at gøre en indsats for at kunne betale driftsomkostningerne (møllerens løn og vedligeholdelsesudgifter). Under alle omstændigheder er møllerne meget værdsatte af brugerne, som følge af den aflastning de bibringer familierne. 5. Vedrørende andre indkomstskabende aktiviteter Det drejer sig først og fremmest om kunsthåndværk og kvindernes småhandel. Disse aktiviteter har tilladt kvinderne at øge deres indkomst, og endda at skaffe sig dyrehold (først og fremmest geder og får). Ved missionens besøg har nogle af disse kvinder erklæret, at de har mistet deres dyr under den sidste tørke. CA har lovet fortsat at give dem de nødvendige minikreditter så de kan fortsætte disse ellers meget lukrative aktiviteter. RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 19

20 IV. Institutionelle, økonomiske og politiske perspektiver Kooperativet i Amataltal (CA) er nået langt med hensyn til opnåelse af de forudsete fremskridt for og dette på trods de vanskeligheder de klimatiske ændringer skabte. Derfor er det væsentligt at analysere perspektiverne for CA i fremtiden. 1. På det institutionelle plan CA har igennem projektet opnået den nødvendige kapacitet til at nå de forudsete mål. Konsolideringen af de talrige opnåede resultater, såsom kornbankerne, gartneribrugene, finansieringen af de indkomstgenererende aktiviteter, styringen af kvægholdet osv. er en realitet som følge af træningen af de forskellige niveauer i projektet, CA, GM erne og forvaltningskomiteerne. Modsat af, hvad man ofte ser ved afslutningen af projekter, har CA evnet at vise kapacitet til at videreføre de opnåede resultater gennem deres aktioner for at afhjælpe de skader som regnen har påført dem ved at starte reparationer af de beskadigede brønde og hegn for egne midler. Kooperativet har desuden vist sin evne til at samarbejde med andre partnere der intervenerer i det samme område, her særligt: - Program for Lokalsamfundsbaserede Handlingsplaner (PAC) vedr. kornbankerne. - International Udviklingshjælp (IRD = International Nødhjælp og Udvikling) vedr. forvaltningen af de naturlige ressourcer (her: skabelsen af indhegninger for kvæget) - Programmet for Mikroudvikling, finansieret af den Europæiske Union, for at skabe private butikker (i dette tilfælde i Amazzégri). - HED Tamat med henblik på bygning af en skole. - Statens sundhedsmyndigheder, for at bygge og udstyre sundhedsklinikken i Amataltal, der snart skal ændre status til et blandet sundhedscenter. - Verdensfødevareprogrammet (PAM) for gratis distribution af fødevarer under krisen i 2010, til de svageste befolkningsgrupper. Dette er en dokumentation for at institutionelle perspektiver for CA er gode, når det gælder om at fastholde og udvikle de opnåede projektmål. Ikke desto mindre er kapacitetsstyrkelsen og den økonomiske situation stærkt forbundne, særligt inden for alfabetiseringen og basisuddannelsen, som kræver en god økonomi. Derfor er det nødvendigt med et overblik over de økonomiske perspektiver for området. 2. På det økonomiske plan Gode økonomiske perspektiver for projektområdet afhænger enormt meget af lokalbefolkningens kapacitet til at tilegne sig og at kunne udvikle metoder til at imødegå de klimatiske ændringer, som nu synes at være blevet permanente. De vigtigste faktorer, som særligt påvirker familierne i projektzonerne er de gentagne tørkeår, og andre fysiske og bioklimatiske forhold, hvor effekterne indiskutabelt har fået større betydning. Det drejer sig er bl.a. om: - Befolkningstilvæksten med den betydning denne får for udnyttelsen af de naturlige ressourcer. - Det stigende tab af biodiversitet inden for både fauna og flora. RAPPORT FRA SLUTEVALUERINGEN Side 20

projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3

projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3 side 6 Projekt & Kultur nr. 106, februar 2011 projekt Egnsudvikling i Amataltal, fase 3 - af Dr. Idé Tahirou, konsulent, Niamey, Niger - oversat af Birgit Vanghaug - fodnoter af Jørgen Olsen - fotos Dr.

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF

MIDTVEJSEVALUERING AF GTU Genvej til Udvikling EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT EGNSUDVIKLING I AMATALTAL I NIGER MIDTVEJSEVALUERING AF PROJEKT EGNSUDVIKLING I AMATALTAL FASE 3 FEBRUAR 2009 KONSULENT: Mouhamed BA, Sénégal Privattelefon

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2 Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 2 Udenrigsministeriet Humanitær bistand og Ngo-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk UM j.nr. Statusrapport Dato: Dette skema anvendes

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Eksempel med målhierarkiet. Anvendelsen. Trin 1

Eksempel med målhierarkiet. Anvendelsen. Trin 1 Eksempel med målhierarkiet Anvendelsen Ofte er formålet givet af ledelsen eller opdragsgiver. Det er derefter projektgruppens opgave, at definere hvordan den vil opfylde formålet. I nogle tilfælde er der

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2013

Kommunernes regnskaber 2013 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 278 Offentligt NOTAT 24. juni 2009 09/03070-1 /lkl-dep Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om Roskilde Bank Spørgsmål AK Ministeren bedes redegøre for

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011 J* GENVEJ TIL UDVIKLING REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 211-31. DECEMBER 211 Kontakt: Koordinator: Jørgen Olsen, Skovvej 24, DK-951 Arden, (+45) 9856 2994 Formand og kasserer: Per Adelhart Christensen, Kørvelvangen

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere