BUDGET FOR Budget Budget 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009"

Transkript

1 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 948, , , ,60 Tilskud 346,4 335,1 340,7 379,3 Indtægter 1.294, , , ,90 Drift (excl. spildevand og renovation) Arbejdsmarkedsudvalget -88,7-88,7-88,7-88,7 Erhvervs- og Fritidsudvalget -33,7-33,7-33,7-33,7 Familieudvalget -484,3-484,3-484,3-484,3 Social og sundhedsudvalget -460,9-460,9-460,9-460,9 Teknik og miljøudvalget Økonomiudvalget -147,2-147,2-147,2-147,2 Renter, netto -3,6-3,2-2,7-2,1 Pris og lønfremskrivning -52,5-98,1-145,6 Driftsudgifter og renter , , , ,40 Driftsvirksomhed i alt 19,2 10,4 6,1 34,5 Anlæg (excl. spildevand og renovation) Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og Fritidsudvalget -6,5-2,4-2,9-2,4 BUDGET FOR 2008 Familieudvalget Social og sundhedsudvalget -9-9,1 0 0 Teknik og miljøudvalget -7, Økonomiudvalget -2, Anlæg i alt -36,4-17,5-8,9-8,4 Jordforsyning Salg af byggegrunde Udgifter til køb og byggemodning Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINS. OMRÅDE -17,2-7,1-2,8 26,1 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Spildevand og renovation Drift (indtægter - udgifter) 8,3 8,3 8,3 8,3 Anlæg (indtægter - udgifter) -8,3-8,3-8,3-8,3 RESULTAT AF DET BRUGERFINS. OMRÅDE RESULTAT I ALT -17,2-7,1-2,8 26,1 Kirkeskatter 0,2 0,2 0,2 0,2 Optagne lån Afdrag på lån -15,9-14, ,2 Ændring af likvide aktiver -32,9-21,2-16,6 12,1

2 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning af budget 1 Budgetaftale 2 Generelle bemærkninger og finansiering 6 Arbejdsmarkedsudvalget 13 Jobcenter 13 Ydelseskontor 16 Aktivering 20 Erhverv og fritidsudvalget 23 Fritid 24 Bibliotek 26 Kultur 27 Erhverv 29 Havn og marina 30 Markedsføring og information 31 Familieudvalget 32 Undervisning 34 PPR 40 Dagpleje og daginstitutioner 43 Børn og unge 48 Sundhedsafdeling 53 Social og sundhedsudvalget 56 Handicapafdelingen 57 Myndighedsafdelingen 64 Sundhedsområdet 82 Ældreområdet 86 Teknik og miljøudvalget (skattefinansieret) 92 Driftsafdelingen 93 Kollektiv trafik 96 Plan og byg 97 Redningsberedskab 99 Miljø 100 Teknik og miljøudvalget (brugerfinansieret) 101 Økonomiudvalget 103 Politisk administration 104 Administrationsområdet 105 Arbejdsmarked, adm. 113 Erhverv og fritid, adm. 114 Familieafdeling, adm. 114 Social og sundhed, adm. 115 Teknik og miljø, adm. 115 Investeringsplan 116 Takstblad 117

3 Sammenfatning af budget Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 948, , , ,6 Tilskud 346,4 335,1 340,7 379,3 Indtægter 1.294, , , ,9 Drift (excl. Spildevand og renovation) Arbejdsmarkedsudvalget -88,7-88,7-88,7-88,7 Erhvervs- og Fritidsudvalget -33,7-33,7-33,7-33,7 Familieudvalget -484,3-484,3-484,3-484,3 Social og sundhedsudvalget -460,9-460,9-460,9-460,9 Teknik og miljøudvalget -57,0-57,0-57,0-57,0 Økonomiudvalget -147,2-147,2-147,2-147,2 Renter, netto -3,6-3,2-2,7-2,1 Pris og lønfremskrivning -52,5-98,1-145,6 Driftsudgifter og renter , , , ,4 Driftsvirksomhed i alt 19,2 10,4 6,1 34,5 Anlæg (excl. Spildevand og renovation) Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervs- og Fritidsudvalget -6,5-2,4-2,9-2,4 Familieudvalget -11,0-2,0-2,0-2,0 Social og sundhedsudvalget -9,0-9,1 0,0 0,0 Teknik og miljøudvalget -7,4-4,0-4,0-4,0 Økonomiudvalget -2,5 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt -36,4-17,5-8,9-8,4 Jordforsyning Salg af byggegrunde 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter til køb og byggemodning 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET SKATTEFINS. OMRÅDE -17,2-7,1-2,8 26,1 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Spildevand og renovation Drift (indtægter - udgifter) 8,3 8,3 8,3 8,3 Anlæg (indtægter - udgifter) -8,3-8,3-8,3-8,3 RESULTAT AF DET BRUGERFINS. OMRÅDE 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT I ALT -17,2-7,1-2,8 26,1 Kirkeskatter 0,2 0,2 0,2 0,2 Optagne lån 0,0 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån -15,9-14,3-14,0-14,2 Ændring af likvide aktiver -32,9-21,2-16,6 12,1-1 -

4 Budgetaftale Der er den 23. september 2007 indgået budgetaftale om budget 2008 for Nordfyns Kommune med deltagelse af Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Nordfynslisten og Venstre. Budgetaftalen er som følger: Med denne budgetaftale ønsker vi, at styrke Nordfyns Kommunes fortsatte fremdrift og udvikling til gavn for alle borgere. Der sikres flere penge til mere plejepersonale på ældreområdet, bedre normeringer i vore daginstitutioner. En styrkelse af arbejdet med børn og unge samt handicapområdet. Bedre udviklingsmuligheder for kultur og idrætslivet. På anlægsbudgettet afsættes midler til udvidelse af plejecenteret Vesterbo i Søndersø med 30 plejeboliger heraf 10 aflastningspladser. Bygning af et nyt plejecenter i Bogense med 40 plejeboliger og serviceareal. Pulje til bygningsrenovering på skoler og daginstitutioner. Dertil en lang række påtrængende anlægsopgaver. Vi har i forligskredsen en række fremadrettede satsnings- og fokusområder. Vi vil en styrket indsats for trafiksikkerheden på Nordfyn udbedre de sorte pletter og sikre vore børn og andre bløde trafikanter bedre forhold. Vi vil en styrket indsats for sundhedsfremme her fokuseres især på tre områder. At børn og unges mulighed for en bedre sundhedstilstand via KRAM principperne. Eksempelvis ved, at øge gruppens fysiske aktivitet i et samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger. At bedre borgernes overgang fra sygehussystemet til kommunen. Forbedre forløbet ved hurtigere og bedre kontakt til de udskrevne patienter med henblik på afklaring af behov for støtte. At der sættes fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen med henblik på at gøre Nordfyns Kommune til en bedre arbejdsplads og derved reducere sygefraværet og udgiften hertil. Indarbejdes yderligere: Specifikation af ændringsforslag til drift. Drift. Arbejdsmarkedsudvalget 7 Køb af kr. erhvervsgrunduddannelsespladser. 10 Køb af uddannelse hos anden aktør, kr. brutto kr. Beredskabskommissionen 23 Ny ledelse indfases i beredskabet kr. Erhverv og fritidsudvalget 14 Pulje til initiativer EFU S område kr. 15 Driftsbudget for Nordfynshallerne kr. 16 Forhøjelse af takster havn og marina (Stativordning.) indtægt kr. 20 Pulje til kulturelle arrangementer (EFU s område) kr

5 Budgetaftale 21 Midler til fælles katalog for oplysningsforbund kr. Familieudvalget 4 Bedre bemanding på daginstitutionsområdet kr. 5 Styrkelse af Børn og unge og Handicapområdet. (Støttepædagog og handicap sagsbehandling) kr. 18 Styrkelse af SSP-området kr. 19 Uprioriteret pulje til forebyggende arbejde for børn og unge kr. Social og sundhedsudvalget 1 Harmonisering/øget ressourcetildeling kr. på ældreinstitutioner. 2 Akutpulje på ældreområdet kr. 3 Harmonisering af madpenge til ældreinstitutioner kr. 8 8 voksenelevpladser på ældreområdet. Forventes finansieret af midler fra trepartsaftalen. Sker dette ikke etableres disse efterfølgende. 11 Opnormering af demenskoordinator kr. 12 Opnormering ergoterapeutisk træning kr. 13 Yderligere ramme for sundhedsfremme kr. Teknik og miljø Økonomiudvalget 22 Vedligeholdelse af læskure kr. 6 Opnormering af lægekonsulenten med 10 t/u kr. 9 Fastansættelse af en projektkonsulent (EFU) kr kr. Pkt. 17 Ekstra midler til styrkelse af IT i folkeskolen på kr afsættes som en anlægspulje i årene 2008, 2009, 2010 samt 2011 under Familieudvalgets område. Der reduceres i prisfremskrivning med 1 % på arterne: 2.7, 2.9, 4.0 og 4.9. til en samlet besparelse på 1,8 mill.kr

6 Specifikation af ændringsforslag til anlæg. Budgetaftale Anlæg Til rådighed for finansiering er der i 2008 er engangsindtægter på 37,3 mill.kr. (35,6 mill.kr.+1,7 mill.kr.(bo) = 37,3 mill.kr.) Beredskabskommission 21 Udskiftning af beredskabslederbil kr. Erhverv og fritidsudvalget 5 Nyt gulv i Nordfynshallerne kr. 6 Uprioriteret anlægspulje til kr. fritidsområdet. 7 Bogense Havn og Marina kr. 8 Rådighedsbeløb fritidsområdet kr. 9 50/50 pulje fritidsområdet kr. 11 Investeringsplan Bogense Havn og Marina.(inkl. Stativord.) kr. 17 Bogenses grønne hjerte. (fase 2 og 3) kr. 18 Pulje til Det Nordfynske Naturstinet kr. 19 Kulturhus på Otterup geværfabrik.(opstart) kr. Familieudvalget 2 Pulje til bygningsrenovering kr. 3 Medfinansieringspulje 50/50 til skoler og daginstitutioner kr. - fra drift pkt. 17 Ekstra midler til styrkelse af IT i kr. folkeskolen Social og sundhedsudvalget 1 Udvidelse og nybygning af plejecentre kr. Byggeprocessen vil forløbe over årene 2008 og Det er derfor rimeligt at fordele anlægsudgiften over to budgetår. Nyt Plejecenter i Bogense 40 boliger og serviceareal og 7% indskud i landsbyggefonden. Pris kr. Udvidelse af plejecenteret Vesterbo med 30 plejeboliger heraf 10 aflastningspladser. Pris kr. Fra dette beløb kan fratrækkes værdien af byggegrunden anslået til 4. mill.kr. Samlet udgift er kr. Udgift i 2008: kr. Udgift i 2009: kr. Teknik og miljø 4 Til styrkelse af trafiksikkerheden kr

7 Økonomiudvalget Budgetaftale 10 Kommunale bygninger kr. 12 Gadelys lovpligtig sikkerhedsgennemgang kr. 13 Brovedligeholdelse kr. 16 Den grønne sti i Otterup jf. plan kr. 20 Udvidelse og forstærkning af Ulkendrupvej kr. 14 Kommuneplan kr. 15 Pulje til gennemgang af kommunale ejendomme kr kr. Finansiering af øget drift Driftsoverskuddet på det 1.behandlede budget 2,8 mio. kr. Driftsbesparelse ved ikke at optage lån. ( renter kr. 0,4 og afdrag kr. 1,68) 2,1 mio. kr. De 3,6 mill.kr. Anlægsmidler konverteres til drift. (anlæg indeholdt i budget til 1. behandling bortfalder og erstattes af budgetaftalens anlæg) 3,6 mio. kr. Grundskylden hæves med 1 promille. 2,06 mio. kr. Reduktion i prisfremskrivning 1 % på arterne: 2.7, 2.9, 4.0 og ,8 mio. kr. I alt til finansiering af øget drift 12,36 mio. kr. Finansiering af anlæg Likvider fra Fyns Amt.(2007 og 2008) Penge fra salg af kommuneforsikring. Salg af jord ved Barfoeds Dam. Frigivne deponerede midler. I alt til finansiering af øget drift 14,4 mio. kr. 14,0 mio. kr. 7,25 mio. kr. 1,7 mio. kr. 37,35 mio. kr. Heraf er de 28,45 mio. kr. indtægter som modtages i 2007 og 8,9 mio. kr. modtages i

8 Generelle bemærkninger og finansiering Befolkningstal Nordfyns Kommunes befolkningstal er i en rivende udvikling og der er tilgang af indbyggere. Tilskud og skatter beregnes på grundlag af indbyggertallene pr. 1. januar og der var de følgende: Periode Antal indbyggere august I forbindelse med beregninger af ressourcetildelinger er der taget udgangspunkt i de nuværende indbyggertal og ikke medtaget et eventuelt skøn på nettotilflytning. Pris og lønfremskrivning Udgangspunktet er KL s pris og lønfremskrivning korrigeret med resultatet af budgetaftalen, hvor der reduceres i prisfremskrivning med 1 % på arterne 2.7, 2.9, 4.0 og 4.9. Art Pris og lønfremskrivning i % 2007 til Lønninger 1.1 Lønninger 3,34 2 Varekøb 2.2 Fødevarer 1, Brændsel og drivmidler 1, Køb af jord og bygninger 1, Anskaffelser 0, Øvrige varekøb 0,90 4 Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 2, Entreprenør og håndværkerydelser 2, Betalinger til staten 3, Betalinger til kommuner 3, Betalinger til amtskommuner 3, Øvrige tjenesteydelser m.v. 2,20 5 Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner 3, Overførsler til pensioner 2, Øvrige tilskud og overførsler 3,20 7 Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter 3, Salg af produkter og ydelser 3, Betalinger til staten 3, Betalinger til kommuner 3, Betalinger til amtskommuner 3, Øvrige indtægter 3,40 8 Statsrefusioner 8.6 Statsrefusioner 2,40-6 -

9 Generelle bemærkninger og finansiering Lønfremskrivninger er svære at vurdere på eftersom 2008 er et år med overenskomstfornyelse. Der er beregnet med udgangspunkt i følgende forudsætninger: Stigning Generelle lønstigninger 2,33 % Lokal løndannelse, decentralt 0,70 % AER stigning i bidrag 0,01 % Lønstigningsandel indarbejdet i udvalgsområdernes lønbudgetter 3,04 % Lokal løndannelse, central pulje indarbejdet som lønpulje under økonomiudvalgets område 0,30 % Samlet lønstigning 3,34 % Den samlede lønstigning er på 3,34% og der er regnet med at 1 % af lønstigningen vil være til lokalløndannelse, heraf er de 0,3% samlet i en central pulje. Artsoversigt Indenrigsministeriet stiller krav om at benytte autoriserede arter, der er opbygges efter en ensartet struktur. Udover denne centrale artsopdeling har Nordfyns Kommune udbygget strukturen i arterne, hvilket giver bedre mulighed for økonomisk styring på såvel centralt som decentralt niveau. Budget 2008 Budget 2008 Udgifter Indtægter Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personale Personale med tilskud Vikarer Dagpengerefusion Løntilskud/refusioner Uddannelse af personale Andre Personaleudgifter Sundhedsordninger Tjenestemandspension Materiale og aktiviteter IT, inventar og materiale Ejendomme Tilskud og overførsler Betalinger til/fra andre kommuner Indtægter Statsrefusion Skatteindtægter og generelle tilskud I alt

10 Generelle bemærkninger og finansiering Udvalgenes driftsbudgetter Generelt kan det konstateres, at det har været nødvendigt at lave en del interne omflytninger af budgetterne, hvilket kan have betydning ved sammenligning imellem 2007 og 2008 budgettallene. Omflytningerne er dels imellem udvalgets egne områder dels til økonomiudvalgets område. Udgangspunktet for de tekniske budgetberegninger er: vedtagne ressourcetildelinger udarbejdede decentraliserede budgetrammer den politiske hensigtserklæring med at personalesammensætningen i daginstitutioner og skolefritidsordninger består af 70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere er medtaget som en overgangsordning, der indfases i årene 2008, 2009 og 2010 Der arbejdes fortsat på Kvalitetsvalidering af de grundlæggende forudsætninger At sikre sammenhæng mellem visiterede timer indenfor hjemmehjælpen og de afsatte lønbudgetter. Økonomisk decentralisering Det er politisk besluttet, at der skal decentraliseres til yderste bæredygtige led. Der arbejdes med principperne for de økonomiske rammer for alle institutioner og områder med decentraliseringsaftale. Dette er sket med udgangspunkt i de i budget 2007 udarbejdede rammer. Som supplement til decentraliseringsaftalerne er der opstillet mål indenfor de respektive områder. Lønbudgetterne er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for kommunerne på Fyn for de respektive fagområder. På nogle områder er lønbudgetterne dog beregnet i forhold til institutionens/afdelingens faktiske lønudgifter. Vikarbudgetterne er harmoniseret indenfor de respektive fagområder og varierer fra institutionsområde til institutionsområde Uddannelsesbudgetterne er beregnet som 1% af lønsummen indenfor alle fagområder Budgetbeløbene til materiale og aktiviteter er harmoniseret indenfor de fleste fagområder - 8 -

11 Generelle bemærkninger og finansiering Finansiering Renter Renteindtægter af likvide aktiver: Kommunens beholdning af obligationer og investeringsbeviser på ca. 40 mio. kr. forventes forrentet med 5% i gennemsnit, i alt 2,0 mio. kr. Den løbende bankbeholdning forventes at give et renteafkast på ca. 1,45 mio. kr. i Øvrige renteindtægter er budgetlagt ud fra forbruget i Renteudgifter på lån er budgetlagt konkret for de eksisterende lån, kommunen har optaget. Der er afsat følgende budgetbeløb: Beløb i kr. Budget 2007 Budget 2008 Renteindtægter af likvide aktiver Øvrige renteindtægter Renteudgifter af lån I alt Budgetaftale for 2008 Ved budgetaftalen for 2008 blev det besluttet ikke at optage lån i 2007 og budget 2008 er tilpasset i henhold hertil. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at fremrykke betalingsfristerne for ejendomsskat og forbrugsafgifter. Fremrykningen forventes at medføre en øget renteindtægt på ca kr. årligt

12 Generelle bemærkninger og finansiering Generelle tilskud, udligning og skatter Kommunen har for 2008 valgt selv at budgettere udskrivningsgrundlag og indbyggertal frem for at vælge statens garanti. Der forventes flere indbyggere pr. 1. januar 2008 i forhold til statsgarantien. Forskellen mellem statsgarantien og kommunens egen budgettering ser således ud: Beløb i kr. Statsgaranti Selvbudgettering Udskrivningsgrundlag for indkomstskat Indbyggertal pr Medfører følgende indtægter: Kommunal indkomstskat Generelle tilskud og udligning I alt Forventet merprovenu ved selvbudgettering Der forventes et samlet udskrivningsgrundlag på ca ,5 mio. kr., som med en skatteprocent på 25,5 medfører et provenu på ca. 868,4 mio. kr. Indbyggertallet pr. 1. januar 2008 forventes at udgøre (betalingskommunetal) De afgiftspligtige grundværdier forventes at udgøre ca ,5 mio. kr. Grundskyldspromillen blev forhøjet fra 24,18 til 25,18 i forbindelse med budgetaftalen. For produktionsjord udgør grundskyldspromillen 12,3. Kirkeskatteprocenten er uændret 1,04 procent

13 Generelle bemærkninger og finansiering Der er afsat følgende budgetbeløb: Beløb i kr. Budget 2007 Budget 2008 Kommunal udligning jf. selvbudgett Statstilskud jf. selvbudgett Efterregulering af tilskud Udligning af selskabsskatter jf. selvbudgett Udligning vedr. udlændinge udmeldt Grundbidrag til regioner udmeldt Udviklingsbidrag til regioner udmeldt Særlige tilskud til ældreområdet udmeldt Udligning og tilskud i alt Kommunal indkomstskat jf. selvbudgett Selskabsskat udmeldt Grundskyld egen beregning Dækningsafgift af off. ejd. egen beregning Skatter i alt Tilskud og skatter i alt Hovedkonto 8, ændringer i tilgodehavende og gæld På hovedkonto 8 er der alene budgetlagt indenfor følgende områder: ændring i likvide aktiver overførselsudgifter med 100% statsrefusion kirkeskatter afdrag på lån optagelse af lån De likvide aktiver forventes at udgøre ca. 70 mio. kr. ved årets begyndelse. Der budgetteres med et forbrug af likvide aktiver på 32,9 mio. kr. Den likvide beholdning ved årets udgang forventes derfor at udgøre ca. 37,1 mio. kr. Staten refunderer en række af kommunens overførselsudgifter med 100%, hvorfor de budgetteres under finansforskydninger, jf. budget- og regnskabsreglerne. Det drejer sig om folkepensioner, barselsdagpenge mm. Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatter forventes at udgøre ca ,7 mio. kr. Kirkeskatteprocenten er uændret 1,04 i Provenuet udgør ca. 32,2 mio. kr. Kommunen modtager særtilskud til nedsættelse af kirkeskatteprocenten og har udgifter til landskirkeskat, stift, provsti og lokale kirke- og provstikasser

14 Generelle bemærkninger og finansiering Afdrag på lån er budgetlagt konkret for de eksisterende lån, kommunen har optaget. Der forventes ikke optaget lån i Der er afsat følgende budgetbeløb: Beløb i kr. Budget 2007 Budget 2008 Ændring af likvide aktiver Overførselsudgifter med 100% statsrefusion Statsrefusion af overførselsudgifter Provenu af kirkeskatter jf. selvbudgett Udligningstilskud vedr. kirkeskat - udmeldt Landskirkeskat - udmeldt Stiftsbidrag vedr. kirkeskat udmeldt 0 83 Kirkekasser og provstiudvalg udmeldt Afdrag på lån Optagelse af lån I alt

15 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2008 Udgiftsbaseret DKK Samlet resultat Jobcenter Produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser Løntilskud flexjob m.m Løntilskud jobtræning Beskæftigelsesordninger Ydelseskontor Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Introduktionsprogram Introduktionsydelse Repatriering Aktivering Revalidering Servicejob Aktiveringscentret Otterupgården På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser Produktionsskoler og erhvervsgrunduddannelser Produktionsskoler (i mio.kr.) Budget 2007 Budget 2008 Produktionsskoler 3,6 3,6 Statsbidrag 2,8 2,8 Grundtilskud 0,8 0,8 Der er budgetteret med grundtilskud til de 2 produktionsskoler der er i kommunen samt statsbidrag i forhold til de antal elever der på nuværende er på produktionsskoler

16 Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsgrunduddannelser (i mio.kr.) Budget 2007 Budget 2008 Erhvervsgrunduddannelser 0,2 0,7 Skoleydelse 0,1 0,3 Undervisning 0,1 0,4 Budgetforlig I forbindelse med budgetforliget blev der tilført yderligere kr. til køb af 15 erhvervsgrunduddannelser, hvorfor det samlede budget er på i alt ca kr. Det samlede budget til produktionsskoler samt erhvervsgrunduddannelser er på kr. 4,3 mio. kr Løntilskud (i mio.kr.) Antal 2007 Antal 2008 Budget 2008 Løntilskud m.v. til pers. I fleksjob m.m. 24,5 Driftsudgifter for pers. På ledighedsydelse 50% 67 0,4 Løntilskud til pers. I løntilskudsstillinger 50% ,1 Ledighedsydelse under ferie 50% 0,4 Særlig ydelse uden ret til ledighedsydelse 35% 0,4 Driftsudgifter for pers. I fleksjob m.v. 35% 0,2 Løntilskud på 1/2 af lønnen til pers. I fleksjob 65% ,9 Løntilskud på 2/3 af lønnen til pers. I fleksjob 65% 110, ,0 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65% 7 8 0,9 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65% 5 6 1,0 Ledighedsydelse før første fleksjob 35% ,3 Ledighedsydelse mellem fleksjob 35% 28,5 25 4,0 Ledighedsydelse under sygdom/barsel 35% 5,4 6 1,0 Refusion af udgifter til ledighedsyd./ løntilskud 50% -1,0 Refusion af udgifter til ledighedsyd./ løntilskud 35% -3,5 Refusion af udgifter til ledighedsyd./ løntilskud 65% -31,6 Budget 24,5 Udgifter for personer på ledighedsydelse i forbindelse med, at personer på ledighedsydelse har 1 til 6 ugers selvvalgt uddannelse

17 Arbejdsmarkedsudvalget Personer på ledighedsydelse har ret til at overgå til anden aktør efter 6 måneders ledighed med henblik på at finde et fleksjob. Efter 12 måneder skal kommunen overgive pligten til at finde et fleksjob til anden aktør. Kommunerne afholder udgifterne til anden aktør Beskæftigelsesordninger (i mio.kr.) Budget 2007 Budget 2008 Beskæftigelsesordninger -3,0-3,3 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi 0,1 0,0 Arbejdsmarkedsuddannelser 0,2 0,2 Andre udd. Og andre korte vejledningsforløb 0,3 0,5 Udg. Til hjælpemidler til aktiv. kontanthjælpsmodt. 0,1 0,0 Udg. Til mentor til aktiv. Kontanthjælpsmodt. 0,3 0,3 Udg. Til opkvalificering af ansatte m.m. 0,0 0,1 Produktionsskoler 0,1 0,3 Undervis. I dansk som andetsprog for aktiv. Kontanthjælpsmodt. 0,5 0,3 Tilskud til jobcentre 0,0-0,2 Tilskud undervisning -0,2 0,0 Ny chance til alle -0,7-0,3 Statsrefusion -3,7-4,5 Budget -3,1-3,3 Denne funktion dækker udgifter i forbindelse med aktivering af kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med tilbud, d.v.s. køb af pladser på erhvervsuddannelser, voksenuddannelsescentre, hjælpemidler o.lign. Budgetforlig I budgetforliget er der i alt brutto bevilget yderligere kr. til Køb af uddannelser hos andre aktører. Disse beløb er fordelt med kr. til Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb og kr. til konto 5.80, Driftsudgifter i forbindelse med revalidering. Begge steder er der 50% refusion, så netto er der bevilget yderligere kr

18 Arbejdsmarkedsudvalget Sygedagpenge (i mio.kr.) Antal 2007 Antal 2008 Budget 2008 Sygedagpenge 50% 29,5 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion ,6 Sygedagpenge med 50% refusion ,1 Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn, 50% ref. 0,2 Regresindtægter vedr. sygedagpenge -0,5 Refusion 50% -24,9 Budget 29,5 På landsplan viser de seneste opgørelser, at der har været en stigning fra 2003 til 2004 på 1,5% og et fald i de 2 efterfølgende år på henholdsvis 4,2% og 6%. For 2007 er der en forventning om en stigning på 4,5%. Nordfyns Kommune har oplevet en stor stigning i antallet af sygemeldte fra oktober måned Tiltag: For at nedbringe antallet af sygemeldte laves der forskellige tiltag: lægekonsulentfunktionen opnormeres med 10 timer pr. uge med henblik på en tidlig inddragelse af lægekonsulenterne budgetønske der afsættes midler til en opfølger yderligere. Herved vil opfølgning/revurdering af ledighedsydelse kunne opprioriteres samtidig med, at der ville være mere tid til opfølgning af sygedagpengesagerne der afsættes midler til afklaring af sygemeldte ved anden aktør Sygedagpenge opdeles i: sager efter 52. uger sager uger Sager efter 52. uger: Kommunen finansierer selv den fulde udgift efter 52 uger. Sygedagpenge Regnskab 06 Budget 07 Budget 08 Ændring: Efter 52. uge uge Ialt

19 Arbejdsmarkedsudvalget Kontanthjælp (i mio.kr.) Antal 2007 Antal 2008 Budget 2008 Kontanthjælp passiv ydelse med 35% 9,0 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp ,1 Særlig støtte, 34 0,2 Kontanthjælp til ikke-forsørgere ,4 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år 3 4 0,2 Kontanthjælp, starthjælp til unge ,5 Betaling til/fra kommuner, medtages ej vedr. refusion Tilbagebetaling af ydet hjælp -0,5 Refusion 35% -4,9 Budget 9,0 Her føres udgifter til leveomkostninger m.v. til kontanthjælpsmodtagere d.v.s. personer, som er arbejdsløse, sygemeldte, på barselsorlov eller andet, men ikke berettiget til understøttelse fra en arbejdsløshedskasse eller er berettiget til sygedagpenge eller barselsdagpenge. Kontanthjælpsmodtagerne er opdelt i grupperinger efter, hvilken sats der udbetales kontanthjælp: - forsørgere - ikke forsørgere - unge hjemme/udeboende. Kontoen passiv kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere er budgetteret udfra: et fortsat fald i ledigheden i 2008 gennemgangen af sager i forbindelse med en ny chance til alle vil medføre, at et antal modtagere vil overgå til et fleksjob og førtidspension. Denne konto skal ses i sammenhæng med aktiverede kontanthjælpsmodtagere Der er i budget 2008 anvendt en anden budgetteringsform end i budget Der budgetteres udfra antal personer (CPR-numre), der har modtaget hjælp i den pågældende måned. I 2007 var der budgetteret ud fra antal helårspersoner. Den nye budgetteringsform giver et højere antal modtagere og en lavere udbetaling pr. modtager. Der er budgetteret ud fra en aktiveringsgrad på 50 %. I budget 2007 var der budgetteret ud fra en aktiveringsgrad på 75 %. De hidtidige erfaringer har vist, at de arbejdsmarkedsparate hurtigt kommer i arbejde, og de personer, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, er svære at holde i aktivering

20 Arbejdsmarkedsudvalget Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (i mio.kr.) Antal 2007 Antal 2008 Budget 2008 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 65% 7,6 Særlig støtte, 34 0,1 Godtgørelse, rådighedsbeløb 50% ref.driftsudgifter 1,1 Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 og 11, 38 og ,3 Løntilskud til personer i tilbud kap ,8 18 2,1 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion 0,1 Kontant- og starthjælp under forrevalidering ,8 Betaling til/fra kommuner, medtages ej vedr. refusion 0,0 Tilbagebetaling af ydet hjælp 0,0 Refusion 65% -11,9 Refusion 50% -0,1 Budget 7,6 Her føres leveomkostninger til kontanthjælpsmodtagere, når de er i tilbud virksomhedspraktik i en privat eller offentlig virksomhed, kommunale beskæftigelsesprojekter eller i løntilskud i en privat eller offentlig virksomhed. Hertil kommer dækning af udgifter til store boligudgifter samt dækning af transportudgifter i forbindelse med de aktiviteter, som de deltager i

21 Arbejdsmarkedsudvalget Integration Integration består af introduktionsprogram og introduktionsydelse Introduktionsprogram (i mio.kr.) Antal 2007 Antal 2008 Budget 2008 Introduktionsprogram -2,0 Udgifter til tilskud, integrationslovens 23 a 0,1 Udgifter til tilskud, integrationslovens 23 b 0,1 Udgifter til mentor, integrationslovens 23d 0,1 Udgifter til undervisning 1,0 Udgifter til danskudd. til selvforsørgende 0,5 Udgifter til danskundervisning, øvr. Kursister 1,2 Gebyr deltagelse i danskundervisning 0,0 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse -0,2 Resultattilskud, bestået danskprøve -0,1 Grundtilskud -1,3 Statsrefusion, grp ,9 Statsrefusion, grp ,6 Budgetopfølgning -1,9 Budget -2,0 Her føres udgifter i forbindelse med tiltag (undervisning, aktivering o.l.) for integrationsflygtninge, der er omfattet af det 3 årige integrationsprogram. Hertil kommer diverse tilskud til udlændinge. Nordfyns Kommune har en kvote på 14 i Denne kvote er opfyldt, idet der er kommet 12 voksne og 2 børn. Det forventes derfor, at der bliver en tilgang i 2008 med 12 flygtninge, som skal deltage i introduktionsprogrammet. Nordfyns Kommune får ingen flygtninge i Med virkning fra den sker der en reform af integrationslovens finansieringsregler. Denne ændring medfører bl.a., at refusionsprocenten for introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde nedsættes fra 75 % til 50 %. Der sker en afskaffelse af programtilskuddet i forbindelse med aktivering og danskuddannelse og erstattes af refusion af udgifterne i forbindelse med introduktionsprogrammet. Der bliver højere resultattilskud

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 35 TORSDAG DEN 8. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen Meier

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget

Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur-, og Fritidsudvalget (side 36-49) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere