Referat. Mødedato: 10. april Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:"

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren. 5 2 Ledelsesinformion ultimo marts Økonomisk Stregi Regnskabsanalyse uforbrugte driftsmidler 9 5 Overførsel af driftsbevillinger fra Afsluttede anlægsprojekter 2013 > 2 mio. kr Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlægsbevillinger fra Tønder Kommunes regnskab Frigivelse af anlægsmidler - Nurhandleplaner Frigivelse af anlægsmidler - vandløbsindss Frigivelse af anlægsmidler - spildevand i det åbne land Frigivelse af anlægsmidler til inventar og indretning af korttidscenter Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologipulje april

3 Refer 14 Legregnskaber for året 2013 for leger administreret af økonomiudvalget Ansøgning om kommunegaranti - Rømø Havn Godkendelse af sammenskrivning fra Kommunalbestyrelsens stregiseminar den marts Kommunikionstregi og digitale medier Hybler, Børn og Unge Fremtidig brug af skolebygningen i Visby Muligt vindmølleområde mellem Døstrup og Mjolden Stikrydsning ved Trælborgvej, Bredebro Griskørsel med skolesøgende unge med kollektiv trafik Høring vedr. Museum Sønderjyllands stregi- og udviklingsplan Organisering af tilbud om misbrugsbehandling for unge mellem år Henstandsordning for betaling af tilslutningsbidrag til kloak Implementering af lov om lærernes arbejdstid april

4 Refer Lukkede dagsordenspunkter 27 Salg af grund Køb af areal Personsag april

5 Refer 1. Orientering fra borgmesteren G Sagsfremstilling Orientering fra borgmesteren. Det indstilles, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Sktecentersagen. Tønder Festival. Rådhusprojektet. Turismeseminar - ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde på mandag om bevilling til turismepolitik. COI-seminar den 12. maj Bankudbud. 10. april

6 Refer 2. Ledelsesinformion ultimo marts P Sagsfremstilling Der udarbejdes ledelsesinformion til Økonomiudvalget pr. 31. marts Afsnit 1-5 indeholder oplysninger for kommunens samlede virksomhed, mens afsnit 6 omhandler Økonomiudvalgets eget budgetområde. Da forbrugstallene først er tilgængelige efter den 5. april 2014, vil ledelsesinformionen blive eftersendt. Lovgrundlag Styrelsesloven. Bilag Politisk ledelsesinformion Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, ledelsesinformionen ultimo marts 2014 tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 10. april

7 Refer 3. Økonomisk Stregi A Sagsfremstilling Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk Politik. Denne er senere omformet til den Økonomistregi som er gældende i dag. Heri er fasts en række målsætninger som udgør centrale retningsgivende pejlemærker for budgetproces og økonomistyring generelt. Kendskabet til dem i hele organisionen forpligtiger og sikrer en fokuseret prioritering af kommunens midler - både politisk og administrivt. Ejerskab til målene er alfa og omega for, en økonomisk stregi får reel betydning som ramme for den løbende økonomistyring og som flerårigt pejlemærke for kommunens økonomiske udvikling. Dette er baggrunden for følgende proces Økonomiudvalget drøfter Økonomisk Stregi med udgangspunkt i de nuværende målsætninger den 20. februar Kommunalbestyrelsen afholder Stregiseminar den 13. og 14. marts. Programmet indeholder elementer som har betydning for den langsigtede økonomiske stregi. Økonomiudvalget drøfter herefter udkast til Økonomisk Stregi som indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse i april 2014 Økonomiudvalget principgodkendte oplægget den 20.februar. På Stregiseminaret den 13. og 14. marts drøftede Kommunalbestyrelse handlefrihed og initiiv forts skal sikres ved en sund økonomistyring. Det endelige forslag til Økonomisk Stregi ligger til politisk behandling. Linien fra den nuværende Økonomiske Stregi fastholdes ligesom en række væsentlige økonomiske pejlemærker foreslås fastholdt. Vedtagelsen af den Økonomiske Stregi er udgangspunktet for en sund økonomistyring men hermed er opgaven ikke løst. I det nuværende budgetgrundlag er der indarbejdet demografireguleringer og 1 % årlig nedsættelse af budgettet til service. Samlet set gør dette budgettet til service reduceres med ca. 70 mio. kr. eller 4,5 % fra Hertil kommer Regeringens bestræbelser på finde effektiviseringer og moderniseringer i den offentlige sektor på samlet set 12 mia. frem mod Presset på den kommunale økonomi og de heraf nødvendige lokale politiske beslutninger vil således være stort de kommende år. Bilag ØkonomiskStregi Økonomisk Stregi - Langfristet gæld samt likviditet , revideret. Scenarier - udvikling likviditet lån 10. april

8 Refer Direktionen indstiller, Økonomisk Stregi godkendes sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

9 Refer 4. Regnskabsanalyse uforbrugte driftsmidler S Sagsfremstilling Som en del af budgetstregien for 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen den 27. februar følge Økonomiudvalgets indstilling om der skal gennemføres analyse af niveauet for uforbrugte driftsmidler. Resultet skal behandles politisk i Økonomiudvalget 10. april. På fagudvalgenes møder i april orienteres de om forventningerne til eventuelle budgetmæssige konsekvenser for deres områder. Direktionen har godkendt tidsplan og emner til analyse den 27. februar. Inden fagudvalgsbehandlingen drøftes udkast til result af regnskabsanalyse på 2 møder i Direktionen - henholdsvis 19. marts og 27. marts. Emnerne blev udvalgt med baggrund i opgørelse af uforbrugte driftsmidler i Udgangspunktet var Størrelse af restbudgettet på fællesområder i kr. Størrelse i kr. i forhold til budgetstørrelse At områder med negive restbudgetter håndteres i forbindelse med overførselssagen og særskilte handleplaner på de relevante områder På denne baggrund blev der peget på følgende områder: Kommunaldirektørområdet - fællesområder Sekretari, IT og HR fællesområder Pleje og omsorg fællesområderne Arbejdsmarked fællesområderne Skole og dagtilbud fællesområderne Kultur og Fritid landdistriktsområdet Det samlede befordringsområde Garantiprovision - kommunegaranti Analyserne er gennemført efter fælles fastlagt skabelon med fokus på om der indenfor de udvalgte områder er afs budgetmidler i 2015 og frem som der er mulighed for reducere. De talmæssige skabeloner er brugt lidt forskelligt og der udarbejdes derfor not som kan anvendes til politisk behandling efterfølgende. Direktion, 20. marts 2014: Sagen genoptages på næste direktionsmøde efter behandling i fagchefmødet. Bilag Regnskabsanalyse af områder med uforbrugte driftsmidler 10. april

10 Refer Direktionen indstiller, resultet af regnskabsanalysen tages til efterretning, de budgetmæssige konsekvenser for de enkelte områder indarbejdes i budget , anvendelsen af provenuet på 2,2 mio. kr. afventer aftale mellem Regering og KL, Økonomiudvalget drøfter dette inden budgetseminarets afholdelse i september. Beslutning Godkendt af Økonomiudvalget. 10. april

11 Refer 5. Overførsel af driftsbevillinger fra S Sagsfremstilling Der er udfærdiget en opgørelse af udvalgenes uforbrugte/merforbrugte driftsbevillinger. Opgørelsen er drøftet på direktionsmødet den 27. februar og drøftes sidste gang inden fagudvalgsbehandlingen af regnskabet 2013 finder sted. Drøftelsen sker med henblik på indstilling til Økonomiudvalget. Opgørelsen er foretaget efter regler for overførsel i "Rammer for aftalestyring i Tønder Kommune". De samlede opgjorte overførsler ser således ud:det samlede restbudget er på 51,1 mio. kr. I forhold til opgørelsen ønskes overført 38,9 mio. kr., heraf 1,1 mio. kr. fra drift til anlæg. Der overføres 34,3 mio. kr. til service og 3,6 mio. kr. fra indkomstoverførsler til en pulje til midtvejsregulering i Puljen på 3,6 mio. kr. forventes være tilstrækkelig til dække midtvejsreguleringen i forhold til de foreløbige skøn fra KL. I forhold til det korrigerede budget udgør de foreslåede overførsler 1,7 %. Af det samlede restbudget er der således 12,2 mio. kr. som ikke overføres. Desuden overføres restbudgettet vedrørende områderne udenfor servicerammen samt Affaldshåndteringen ikke. I forhold til Direktionens drøftelse er indstillingen, en række fællesområder under fagcheferne bidrager til omfordeling således, områder med forholdsvis store opsparinger bidrager til 2 områder som har særlige store budgetmæssige udfordringer, nemlig Psykiri/Handicap med -5,5 mio. kr samt Børn og Unge området med -3,7 mio kr. På disse områder er der lagt op til der overføres et samlet nul result. Efterfølgende har fagchefen på området ansvaret for handlinger som sikrer, området bringes i budgetmæssig balance fra 2014, herunder sikre eventuelle "bundne midler" til projekter og kontraktområder kan dækkes. Opgørelserne er sket på fagchefniveau, hvorefter fagcheferne indenfor eget område har taget stilling til eventuel fordeling af overskud og underskud på de enkelte kontraktområder. I forbindelse med vedtagelsen af Budgetstregi er besluttet, benchmarking analyse af Voksen/Social området og Administrion finansieres med 1,0 mio. kr. af overførte driftsmidler fra april

12 Refer Beslutning Direktion, 20. marts 2014, pkt. 1: Overførte projektmidler på kr. under psykiri og handicap og under forebyggelse og anbringelse skal også overføres til Resten tiltrådt. Bilag Overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2013 til Drift Kapitalmidler Direktionen indstiller, der overføres 34,267 mio. kr. i positive overførsler til brug i 2014 (service), afs pulje på 15,025 mio. kr. til brug af overførte midler nulstilles, der overføres 3,565 mio. kr. til pulje under Økonomiudvalget (overførselsudgifter), der overføres 0,600 mio. kr. til anlæg i forbindelse med Korttidscenter på Leos Plejecenter, der overføres 0,500 mio. kr. til anlæg til indretning af direktionsgangen efter nye indretningsprincipper, 12,209 mio. kr. af det restkorrigerede budget ikke overføres, sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen Beslutning Indstillingen anbefales med den tilføjelse, der overføres kr. til markedsføringskontoen. 10. april

13 Refer 6. Afsluttede anlægsprojekter 2013 > 2 mio. kr S Sagsfremstilling I overensstemmelse med kommunens Økonomistyringsreguliv skal der særskilt aflægges anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Regnskaberne har ikke været forelagt de respektive udvalg. Bilag Afsluttede anlægsprojekter 2013 over 2 mio.kr. Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, anlægsregnskaberne godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsen Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

14 Refer 7. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlægsbevillinger fra S Sagsfremstilling Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte rådighedsbeløb til overførsel fra 2013 til Den detaljerede opgørelse er vedhæftet sagen. I 2013 er der brugt 112 mio. kr. på anlæg mens det tilsvarende tal i 2012 var 67 mio. kr. Processen med styrke styringen af anlægsområdet har båret frugt i 2013 og forventningen er, overførte anlægsmidler fra vil blive væsentligt mindre. De uforbrugte anlægsmidler udgør i alt 47,3 mio. kr heraf udgør nedenfor nævnte større anlægsprojekter med tidsmæssig forskydning 45 mio. kr. De resterende 2,3 mio. kr. som ønskes overført består af en lang række mindre anlægsarbejder. Bilag Anlægsoverførsler specifikion Direktionen indstiller, anlægsoverførslerne på 47,3 mio. kr.fra 2013 til 2014 godkendes, overførte rådighedsbeløb som er frigivet i 2013 frigives i 2014 ved overførsel, sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen 10. april

15 Refer Beslutning Indstillingen anbefales med den ændring, der overføres yderligere kr. til rådighedsbeløb til cykelsti Skærbækvej, Arrild. 10. april

16 Refer 8. Tønder Kommunes regnskab S Sagsfremstilling Tønder Kommunes regnskab for 2013 er nu udarbejdet og i lighed med 2012 udviser det et godt regnskabsresult. Resultet af den ordinære drift viser et overskud på knap 96 mio. kr., hvilket er 30,9 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes primært mindreforbrug på serviceudgifterne og kommunen holder sig derfor klart inden for den aftalte serviceramme. På anlægssiden er der brugt 18,6 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret og anlægsaktiviteten er steget med ca. 45 mio. kr. i forhold til sidste år Samlet set er der anvendt knap 39 mio. kr. af kassebeholdningen. Dette afspejler hovedsagligt den regnskabsmæssige effekt af opgaveoverdragelsen til Udbetaling Danmark, hvilket har medført en væsentlig ændring i kommunens cash-flow (refusioner og afregningskonti), som slår igennem i regnskabet. Alt i alt et regnskab, der afspejler fastholdt fokus på økonomisk disciplin og som understøtter kommunens økonomiske politik. Hovedtallene i regnskabsresultet for 2013 er følgende: Mio.kr. Indtægter ,5 Drifts- og renteudgifter 2.269,6 Result af ordinær drift -95,9 Anlæg og jordforsyning 107,1 Result sktefinansieret i alt 11,2 Forsyningsvirksomhed 6,4 Result i alt 17,6 Nettolåneoptagelse -1,8 Finansforskydninger og kursregulering 23,1 Formindskelse af kassebeholdning 38,9 - overskud/kasseforøgelse + underskud/kasseforbrug 10. april

17 Refer Lovgrundlag Styrelsesloven: Økonomiudvalget aflægger regnskab til Kommunalbestyrelsen, som overgiver regnskabet til revision Bilag Årsberetning 2013 for Tønder Kommune. Direktionen indstiller, regnskabet videregives til politisk behandling med den forudsætning for regnskabsaflæggelsen, overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 kan godkendes, da disse er indarbejdet i regnskabet, Økonomiudvalget aflægger regnskabet til Kommunalbestyrelsen, Kommunalbestyrelsen overgiver regnskabet til revision. Beslutning Indstillingen anbefales 10. april

18 Refer 9. Frigivelse af anlægsmidler - Nurhandleplaner S Sagsfremstilling Forvaltningen er i gang med realisere kommunens nurhandleplaner. Planerne for 1. planperiode skal realiseres i perioden til og med Der er afs kr. i perioden i anlægsbudgettet. Med udgangspunkt i de 10 nurhandleplaner i Tønder Kommune, som indeholder krav til indsser i kommunens NATURA 2000-områder, skal indsserne gennemføres på frivillig basis. Indsserne har til formål forbedre nurtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstus. Lovgrundlag Miljømålsloven Økonomi Der er afs kr i budget 2014 og kr i budget 2015 til realisering af nurhandleplanerne Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling på kr til realisere kommunens nurhandleplaner, det i budget 2014 afste rådighedsbeløb på kr frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2014, pkt. 5: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

19 Refer 10. Frigivelse af anlægsmidler - vandløbsindss S Sagsfremstilling Der er i budget 2014 afs rådighedsbeløb til gennemføre vandløbsindsser. Forvaltningen arbejder med vandløbsrestaureringer, som er en del af vandløbsindsserne i den stslige vandplanlægning. På baggrund af en bekendtgørelse kan vandløbsrestaureringerne gennemføres trods manglende vandplaner. I 2014 arbejdes der også med forberedelse til den næste vandplan (for perioden ). Indsserne i vandløbene skal gennemføres med henblik på forbedre tilstanden i vandløbene, så de kan opnå god økologisk tilstand. Lovgrundlag Miljømålsloven, Lov om vandplanlægning Økonomi Der er afs et rådighedsbeløb på kr i budget 2014 og et tilsvarende beløb i budget 2015 til løse opgaver i forbindelse med vandløbsindsser. Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling på kr til fortsætte arbejdet med vandløbsindsser, som følger af Stens vandplanlægning, det i budget 2014 afste rådighedsbeløb på kr frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2014, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

20 Refer 11. Frigivelse af anlægsmidler - spildevand i det åbne land S Sagsfremstilling Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsmidler til fortsætte arbejdet med kortlægge spildevandsforholdene i det åbne land. Kortlægningen danner grundlag for få en bedre spildevandsrensing for de ejendomme, der er udpeget i vandplanerne. Lovgrundlag Miljøbeskyttelssesloven, Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Økonomi I budget for 2014 er der afs kr. til kortlægning af spildevand i det åbne land Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling på kr. til kortlægning af spildevandsforhold i det åbne land, det i budget 2014 afste rådighedsbeløb på kr. frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2014, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

21 Refer 12. Frigivelse af anlægsmidler til inventar og indretning af korttidscenter P Sagsfremstilling I forbindelse med regnskab 2013 overføres uforbrugt budget på 0,600 mio. kr. til inventar og indretning af det nye korttidscenter på Leos Plejecenter. Pengene skal bruges til indretning og inventar, det vil sige møblering af pientstuerne og fællesrummene på korttidscenteret. Ligeledes skal der indkøbes inventar til træningskøkkenet og badeværelser m.m. i det omfang, indretningen ikke er omftet af midlerne til ombygning af Leos Plejecenter. Økonomi Sagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 indeholder under Pleje og Omsorg en overførsel på 0,600 mio. kr. til anlæg. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, der under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af overførsler fra 2013 til 2014 meddeles en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. til inventar og indretning af Korttidscenter Syd i 2014, og det afste rådighedsbeløb i budget 2014 på 0,600 mio. kr. frigives, sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 31. marts 2014, pkt. 5: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

22 Refer 13. Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologipulje P Sagsfremstilling Tønder Kommunes Stregiplan har prioriteret velfærdsteknologi som et stregisk indssområde. Ved velfærdsteknologi forstås teknologiske løsninger, der bidrager til bevare eller udvikle velfærdsydelser. Formålet med afprøvning og implementering af velfærdsteknologi er bidrage til, : Borgerne er mere selvhjulpne og oplever forbedret livskvalitet Arbejdsgange er effektiviseret, og medarbejdernes fysiske belastning er reduceret Driften er effektiviseret, samtidig med kvaliteten er bevaret eller forøget Der er i forbindelse med budget 2014 afs anlægsmidler til igangsætning af projekter, der kan være med til afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Det er især på Sundhedsudvalget og Socialudvalgets område, der har vist sig et behov for løbende, kunne igangsætte projekter, herunder afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Der arbejdes konkret på igangsætning af pilotprojekter vedrørende velfærdsteknologi i 2014 indenfor følgende emner: Afprøvning af vaske-/tørretoiletter inden Pleje og Omsorg Apps til understøttelse af handicappedes evne til strukturere hverdagen og udvide det sociale mulighedsrum Tidlig opsporing indenfor Pleje og Omsorg - afklaring af egnede teknologier til understøttelse af indssen Frontløberprojektet med Sygehus Sønderjylland og praktiserende læger, hvor borgeren foretog målinger af f.eks. blodtryk i eget hjem, er afsluttet. Der vil komme et oplæg fra Sygehus Sønderjylland i samarbejde med de øvrige deltagende parter i forhold til en videreudvikling af projektet. Det fælleskommunale projekt "Virtuel genoptræning" har gennemgået en stusevaluering, og forventes fortsætte i Derudover arbejdes der også på afdækning af mulige velfærdsteknologiske løsninger på andre områder. Forvaltningen foreslår som i 2013, velfærdsteknologipuljen politisk forankres under Sundhedsudvalget og administreres af fagchefen for Sundhed og Arbejdsmarked. Det hænger sammen med kompetenceplanen for politikområderne Sundhed og Pleje og Omsorg, der blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 27. februar Der vil komme en stus på velfærdsteknologiprojekter på udvalgsmøderne i maj 2014 indenfor Social, Arbejdsmarked og Sundhed. Økonomi Der er afs i alt 0,500 mio. kr. på investeringsoversigten for 2014 til velfærdsteknologi. 10. april

23 Refer Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. i 2014 til en pulje til afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger under Sundhedsudvalget, der frigives 0,500 mio. kr. af det afste rådighedsbeløb i budget 2014 til velfærdsteknologi under Økonomiudvalget, indstillingen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutning Sundhedsudvalget, 31. marts 2014, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Indstillingen anbefales. 10. april

24 Refer 14. Legregnskaber for året 2013 for leger administreret af økonomiudvalget Ø Sagsfremstilling Økonomiudvalget i Tønder er legbestyrelse for N.A.Nissens Leg, Arkitekt Thaysens Leg og Borgmester J.J.Paulsens Leg. Økonomisekretariet har udarbejdet regnskaber for disse leger for året Lovgrundlag Regnskaberne revideres af Kommunernes Revision som en del af Kommunens årsregnskab. Bilag legregnskaber administreret af Økonomiudvalget Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, legregnskaberne for N.A. Nissens Leg, Arkitekt Thaysens Leg og Borgmester J.J. Paulsens Leg godkendes og underskrives. Beslutning Godkendt af Økonomiudvalget. 10. april

25 Refer 15. Ansøgning om kommunegaranti - Rømø Havn Ø Sagsfremstilling Rømø Havn har fremsendt en ansøgning om kommunegaranti på 8,465 mio. kr. til forskellige projekter på havnens område. Projekterne imødekommer myndighedskrav og kundekrav samt understøtter havnens funktion som servicebase. Udgifterne til projekterne er afholdt/afholdes over flere år. Ansøgningen indeholder projekter hvor udgifterne er afholdt i tidligere regnskabsår (2012) og fristen for bevilling af kommunegaranti til denne del er derfor forældret jf. lånebekendtgørelsen. Det drejer sig om kr. der ikke kan gives kommunegaranti til. Rømø Havn har i 2013 afholdt udgifter for kr., hvor der kan bevilges kommunegaranti. Det skal dog bemærkes lånet skal hjemtages inden udgang af april Projekterne har været forbedring af beddingsanlæg og færdiggørelse af værftskajens forlægnelse. Kommunegarantien for 2014 er på 4,503 mio. kr. og omfter projekter som reparion af ny kaj efter stormskade, udbedring af sætninger på ny kaj, etablering af terrorsikring, udskiftning af VHF-anlæg, skiltning og markering af havneområder samt nyt strømforsyningssystem. Rømø Havn ønsker optagelse af lån i kommunekredit med maksimal løbetid, som er 25 år. Rømø Havn har ingen egenfinansiering da ansøgningen om kommunegaranti er beregnet til omlægning af finansiering fra kassekredit til kommunekreditlån. Årsrapport 2012 for Rømø Havn viser, revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr af 17. december Økonomi Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis. Bilag Ansøgning om kommunegaranti til finansiering af offshore aktiviteter på Rømø Havn 10. april

26 Refer Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, der gives kommunegaranti på 3,859 mio. kr. for afholdte udgifter i 2013 der gives kommunegaranti på 4,503 mio. kr. til 2014, der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis, indstillingen videresendes til kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

27 Refer 16. Godkendelse af sammenskrivning fra Kommunalbestyrelsens stregiseminar den marts A Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsens stregiseminar var der enighed om, Tønder Kommunes Stregiplan skal indeholde fire nye visioner som erstning for de nuværende visioner, som er fasts af den tidligere Kommunalbestyrelse: Handlefrihed og initiiv Den tyske forbindelse Nuren som ressource Den aktive borger Derudover skal tilføjes to nye tværgående stregier Erhvervsstregi Uddannelsesstregi HR-stregien og Kommunikionsstregien udgår som tværgående stregier, men de er stadig gældende og skal efterleves i organisionen. For hver af de nævnte visioner og stregier foreligger en sammenskrivning, som uddyber temaerne fra stregiseminaret. Efter godkendelse af sammenskrivningen arbejder administrionen videre med oplæg til den kommende udgave af Tønder Kommunes Stregiplan. Denne kommer til behandling i alle stående udvalg i juni og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen ultimo juni. Bilag Afrapportering fra stregiseminar marts gruppeformænd.doc Kommunaldirektøren indstiller, sammenskrivningen godkendes, og administrionen på baggrund af denne udarbejder endeligt oplæg til Tønder Kommunes Stregiplan til politisk behandling i juni, og sagen videresendes til kommunalbetyrelsen Beslutning Indstillingen anbefales med to tilføjelser fra gruppeformandsmødet. 10. april

28 Refer 17. Kommunikionstregi og digitale medier A Sagsfremstilling Kommunikionsstregien og vision for ny hjemmeside blev vedtaget i 2011, efterfølgende i 2012 blev vision for intranettet vedtaget. I forbindelse med visionspapirerne blev der neds styregrupper og redaktørgrupper for de enkelte kanaler. Siden er der sket en nurlig udvikling i anvendelsen af kommunikionskanaler og medievalg, samt ændringer i den administrive organisering. På den baggrund er kommunikionsstregien revideret ift. medievalg mv. og samtidig er der udarbejdet et bilag til kommunikionsstregien. Bilag til Kommunikionsstregi 2014 beskriver, hvordan ansvaret for drift, vedligeholdelse og udvikling af digitale medier er organiseret, og den fastlægger overordnede retningslinjer for brug af digitale medier. Fagschef for Sekretari,IT og HR indstiller, Direktionen godkender revideringen og tilhørende bilag herunder organiseringen af styregruppen. Direktion, 16. januar 2014, pkt. 5: Det fremadrettede arbejde med kommunikionsstregien og visionen for intranettet forankres i linjeorganisionen og styregruppen nedlægges. Stregiske spørgsmål i forhold til digitale medier forankres i henhold til IT governnance modellen. Kobling mellem kommunikionsstregien og digitalinseringsstregien styrkes. Kommunikionsstregien og visionen for intranettet sendes til kommentering i fagchefkredsen og HovedMed før den sendes til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen. HovedMED-Udvalget, 25. februar 2014, HMU anbefaler kommunikionsstregien til Økonomiudvalget Bilag Brug af digitale medier.docx Kommunikionsstregi 2014.doc 10. april

29 Refer Direktionen indstiller, kommunikionsstregien i overensstemmelse med drøftelserne på Kommunalbestyrelsens stregiseminar godkendes som Tønder Kommunes Kommunikions Politik, og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

30 Refer 18. Hybler, Børn og Unge G Sagsfremstilling I Tønder Kommune er der et behov for udvide de eksisterende tilbud til unge årige med særlige familiemæssige udfordringer, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte indenfor foranstaltningsområdet blev udvidet ved Budgetlægning for Tilbuddet har karakter af et betydeligt mindre indgreb i den enkelte unges liv end anbringelse i plejefamilie eller på institution. Hyblerne får adresse på Nørremarksvej 42 i Tønder og opstart forventes primo maj. Endelig lejekontrakt og dertilhørende byggetilladelse udarbejdes efter politisk godkendelse. Eventuelle småjusteringer i form af branddøre mv. er indeholdt i det eksisterende budget. Børn- og Skoleudvalget har i sit møde den 1. april 2014 godkendt Hyblernes faglige indhold. Lovgrundlag Lånebekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi Der er i driftbudgettet for afs kr. årligt til etablering af hybler. Bilag Når kommunen indgår en lejeaftale, skal der reduceres i lånerammen eller deponeres, svarende til ejendommens værdi eller opførelsesomkostninger, da der ikke er automisk låneadgang. Når kommunen opsiger en lejeaftale og indgår en ny lejeaftale indenfor samme regnskabsår eller senest 31. marts i det efterfølgende år, reduceres beløbet med værdien af det opsagte lejemål. Det samlede beløb til reduktion i låneramme eller deponering er beregnet til udgøre 1,2 mio. kr. Lejekontrakt for Hybler Deponeringsopgørelse ved leje af Nørremarksvej 42 til Hybler Fagchefen for Børn og Unge indstiller, forslag til lejeaftale vedrørende lokaler til Hyblerne godkendes, og der foretages reduktion i låneramme eller deponeres, såfremt der ikke er ledig låneramme. 10. april

31 Refer Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

32 Refer 19. Fremtidig brug af skolebygningen i Visby P Sagsfremstilling Siden lukning af Visby Skole medio 2012 har der været dialog om fremtidig brug af skolebygningen med forskellige parter i Visby. Der er således sket en grundig behovsafdækning blandt interessenter i Visby, som viser, det frivillige brandværn, spejderne og gymnastikforeningen har størst interesse for bygningen. Dertil kommer et begrænset behov fra Visby Børnehus. Der har været fællesmøder blandt disse interessenter, som giver udtryk for, de gerne vil samarbejde om et fælles hus - dog med en vis opdeling. Til budgetlægningen for 2014 var fremsendt et investeringsbehov på 1 mio. kr. til flytning af den nuværende brandstion til Visby Skole, hvor gymnastiksalen skulle benyttes som garage til brandbiler. Der blev afs kr., og puljen til nedrivning af tidligere skoler skal bidrage som medfinansiering til en samlet løsning i Visby. Ved efterfølgende dialog med brandværnet viser det sig, brandværnet ikke ser en ombygget gymnastiksal som en egnet garage. Brandværnet er derfor kommet med et alternivt løsningsforslag, som betyder, der skal bygges en ny garage i tilknytning til skolebygningen, hvor brandværnet skal have omklædnings- og mødefaciliteter. Tønder Brandvæsen og Team Ejendomme har deltaget i dialogen med interessenterne i Visby. Team Ejendomme har efterfølgender regnet på forskellige modeller. Alterniv 1 Beslutning fra budgetseminaret i 2013: Den ældste bygningsdel nedrives helt, og gymnastiksalen ombygges til garage for brandværnets biler. Den midterste del af skolen bl.a. med aulaen bruges af spejderne og andre foreninger, ligesom børnehuset har adgang til faglokaler og et depot. Anlægsudgifter er beregnet til kr. Driftsudgifter: Budget til driftsudgifter i den nuværende brandstion flyttes til de nye lokaler. Der opsættes varmepumper til opvarmning af garagen. Driftsudgifter til foreningsdelen afholdes af pulje til nedlagte skolebygninger. 10. april

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud. Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere