Referat. Mødedato: 10. april Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:"

Transkript

1 Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014

2 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren. 5 2 Ledelsesinformion ultimo marts Økonomisk Stregi Regnskabsanalyse uforbrugte driftsmidler 9 5 Overførsel af driftsbevillinger fra Afsluttede anlægsprojekter 2013 > 2 mio. kr Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlægsbevillinger fra Tønder Kommunes regnskab Frigivelse af anlægsmidler - Nurhandleplaner Frigivelse af anlægsmidler - vandløbsindss Frigivelse af anlægsmidler - spildevand i det åbne land Frigivelse af anlægsmidler til inventar og indretning af korttidscenter Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologipulje april

3 Refer 14 Legregnskaber for året 2013 for leger administreret af økonomiudvalget Ansøgning om kommunegaranti - Rømø Havn Godkendelse af sammenskrivning fra Kommunalbestyrelsens stregiseminar den marts Kommunikionstregi og digitale medier Hybler, Børn og Unge Fremtidig brug af skolebygningen i Visby Muligt vindmølleområde mellem Døstrup og Mjolden Stikrydsning ved Trælborgvej, Bredebro Griskørsel med skolesøgende unge med kollektiv trafik Høring vedr. Museum Sønderjyllands stregi- og udviklingsplan Organisering af tilbud om misbrugsbehandling for unge mellem år Henstandsordning for betaling af tilslutningsbidrag til kloak Implementering af lov om lærernes arbejdstid april

4 Refer Lukkede dagsordenspunkter 27 Salg af grund Køb af areal Personsag april

5 Refer 1. Orientering fra borgmesteren G Sagsfremstilling Orientering fra borgmesteren. Det indstilles, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Sktecentersagen. Tønder Festival. Rådhusprojektet. Turismeseminar - ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde på mandag om bevilling til turismepolitik. COI-seminar den 12. maj Bankudbud. 10. april

6 Refer 2. Ledelsesinformion ultimo marts P Sagsfremstilling Der udarbejdes ledelsesinformion til Økonomiudvalget pr. 31. marts Afsnit 1-5 indeholder oplysninger for kommunens samlede virksomhed, mens afsnit 6 omhandler Økonomiudvalgets eget budgetområde. Da forbrugstallene først er tilgængelige efter den 5. april 2014, vil ledelsesinformionen blive eftersendt. Lovgrundlag Styrelsesloven. Bilag Politisk ledelsesinformion Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, ledelsesinformionen ultimo marts 2014 tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. 10. april

7 Refer 3. Økonomisk Stregi A Sagsfremstilling Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk Politik. Denne er senere omformet til den Økonomistregi som er gældende i dag. Heri er fasts en række målsætninger som udgør centrale retningsgivende pejlemærker for budgetproces og økonomistyring generelt. Kendskabet til dem i hele organisionen forpligtiger og sikrer en fokuseret prioritering af kommunens midler - både politisk og administrivt. Ejerskab til målene er alfa og omega for, en økonomisk stregi får reel betydning som ramme for den løbende økonomistyring og som flerårigt pejlemærke for kommunens økonomiske udvikling. Dette er baggrunden for følgende proces Økonomiudvalget drøfter Økonomisk Stregi med udgangspunkt i de nuværende målsætninger den 20. februar Kommunalbestyrelsen afholder Stregiseminar den 13. og 14. marts. Programmet indeholder elementer som har betydning for den langsigtede økonomiske stregi. Økonomiudvalget drøfter herefter udkast til Økonomisk Stregi som indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse i april 2014 Økonomiudvalget principgodkendte oplægget den 20.februar. På Stregiseminaret den 13. og 14. marts drøftede Kommunalbestyrelse handlefrihed og initiiv forts skal sikres ved en sund økonomistyring. Det endelige forslag til Økonomisk Stregi ligger til politisk behandling. Linien fra den nuværende Økonomiske Stregi fastholdes ligesom en række væsentlige økonomiske pejlemærker foreslås fastholdt. Vedtagelsen af den Økonomiske Stregi er udgangspunktet for en sund økonomistyring men hermed er opgaven ikke løst. I det nuværende budgetgrundlag er der indarbejdet demografireguleringer og 1 % årlig nedsættelse af budgettet til service. Samlet set gør dette budgettet til service reduceres med ca. 70 mio. kr. eller 4,5 % fra Hertil kommer Regeringens bestræbelser på finde effektiviseringer og moderniseringer i den offentlige sektor på samlet set 12 mia. frem mod Presset på den kommunale økonomi og de heraf nødvendige lokale politiske beslutninger vil således være stort de kommende år. Bilag ØkonomiskStregi Økonomisk Stregi - Langfristet gæld samt likviditet , revideret. Scenarier - udvikling likviditet lån 10. april

8 Refer Direktionen indstiller, Økonomisk Stregi godkendes sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

9 Refer 4. Regnskabsanalyse uforbrugte driftsmidler S Sagsfremstilling Som en del af budgetstregien for 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen den 27. februar følge Økonomiudvalgets indstilling om der skal gennemføres analyse af niveauet for uforbrugte driftsmidler. Resultet skal behandles politisk i Økonomiudvalget 10. april. På fagudvalgenes møder i april orienteres de om forventningerne til eventuelle budgetmæssige konsekvenser for deres områder. Direktionen har godkendt tidsplan og emner til analyse den 27. februar. Inden fagudvalgsbehandlingen drøftes udkast til result af regnskabsanalyse på 2 møder i Direktionen - henholdsvis 19. marts og 27. marts. Emnerne blev udvalgt med baggrund i opgørelse af uforbrugte driftsmidler i Udgangspunktet var Størrelse af restbudgettet på fællesområder i kr. Størrelse i kr. i forhold til budgetstørrelse At områder med negive restbudgetter håndteres i forbindelse med overførselssagen og særskilte handleplaner på de relevante områder På denne baggrund blev der peget på følgende områder: Kommunaldirektørområdet - fællesområder Sekretari, IT og HR fællesområder Pleje og omsorg fællesområderne Arbejdsmarked fællesområderne Skole og dagtilbud fællesområderne Kultur og Fritid landdistriktsområdet Det samlede befordringsområde Garantiprovision - kommunegaranti Analyserne er gennemført efter fælles fastlagt skabelon med fokus på om der indenfor de udvalgte områder er afs budgetmidler i 2015 og frem som der er mulighed for reducere. De talmæssige skabeloner er brugt lidt forskelligt og der udarbejdes derfor not som kan anvendes til politisk behandling efterfølgende. Direktion, 20. marts 2014: Sagen genoptages på næste direktionsmøde efter behandling i fagchefmødet. Bilag Regnskabsanalyse af områder med uforbrugte driftsmidler 10. april

10 Refer Direktionen indstiller, resultet af regnskabsanalysen tages til efterretning, de budgetmæssige konsekvenser for de enkelte områder indarbejdes i budget , anvendelsen af provenuet på 2,2 mio. kr. afventer aftale mellem Regering og KL, Økonomiudvalget drøfter dette inden budgetseminarets afholdelse i september. Beslutning Godkendt af Økonomiudvalget. 10. april

11 Refer 5. Overførsel af driftsbevillinger fra S Sagsfremstilling Der er udfærdiget en opgørelse af udvalgenes uforbrugte/merforbrugte driftsbevillinger. Opgørelsen er drøftet på direktionsmødet den 27. februar og drøftes sidste gang inden fagudvalgsbehandlingen af regnskabet 2013 finder sted. Drøftelsen sker med henblik på indstilling til Økonomiudvalget. Opgørelsen er foretaget efter regler for overførsel i "Rammer for aftalestyring i Tønder Kommune". De samlede opgjorte overførsler ser således ud:det samlede restbudget er på 51,1 mio. kr. I forhold til opgørelsen ønskes overført 38,9 mio. kr., heraf 1,1 mio. kr. fra drift til anlæg. Der overføres 34,3 mio. kr. til service og 3,6 mio. kr. fra indkomstoverførsler til en pulje til midtvejsregulering i Puljen på 3,6 mio. kr. forventes være tilstrækkelig til dække midtvejsreguleringen i forhold til de foreløbige skøn fra KL. I forhold til det korrigerede budget udgør de foreslåede overførsler 1,7 %. Af det samlede restbudget er der således 12,2 mio. kr. som ikke overføres. Desuden overføres restbudgettet vedrørende områderne udenfor servicerammen samt Affaldshåndteringen ikke. I forhold til Direktionens drøftelse er indstillingen, en række fællesområder under fagcheferne bidrager til omfordeling således, områder med forholdsvis store opsparinger bidrager til 2 områder som har særlige store budgetmæssige udfordringer, nemlig Psykiri/Handicap med -5,5 mio. kr samt Børn og Unge området med -3,7 mio kr. På disse områder er der lagt op til der overføres et samlet nul result. Efterfølgende har fagchefen på området ansvaret for handlinger som sikrer, området bringes i budgetmæssig balance fra 2014, herunder sikre eventuelle "bundne midler" til projekter og kontraktområder kan dækkes. Opgørelserne er sket på fagchefniveau, hvorefter fagcheferne indenfor eget område har taget stilling til eventuel fordeling af overskud og underskud på de enkelte kontraktområder. I forbindelse med vedtagelsen af Budgetstregi er besluttet, benchmarking analyse af Voksen/Social området og Administrion finansieres med 1,0 mio. kr. af overførte driftsmidler fra april

12 Refer Beslutning Direktion, 20. marts 2014, pkt. 1: Overførte projektmidler på kr. under psykiri og handicap og under forebyggelse og anbringelse skal også overføres til Resten tiltrådt. Bilag Overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2013 til Drift Kapitalmidler Direktionen indstiller, der overføres 34,267 mio. kr. i positive overførsler til brug i 2014 (service), afs pulje på 15,025 mio. kr. til brug af overførte midler nulstilles, der overføres 3,565 mio. kr. til pulje under Økonomiudvalget (overførselsudgifter), der overføres 0,600 mio. kr. til anlæg i forbindelse med Korttidscenter på Leos Plejecenter, der overføres 0,500 mio. kr. til anlæg til indretning af direktionsgangen efter nye indretningsprincipper, 12,209 mio. kr. af det restkorrigerede budget ikke overføres, sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen Beslutning Indstillingen anbefales med den tilføjelse, der overføres kr. til markedsføringskontoen. 10. april

13 Refer 6. Afsluttede anlægsprojekter 2013 > 2 mio. kr S Sagsfremstilling I overensstemmelse med kommunens Økonomistyringsreguliv skal der særskilt aflægges anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Regnskaberne har ikke været forelagt de respektive udvalg. Bilag Afsluttede anlægsprojekter 2013 over 2 mio.kr. Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, anlægsregnskaberne godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsen Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

14 Refer 7. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til anlægsbevillinger fra S Sagsfremstilling Der er udarbejdet opgørelse over uforbrugte rådighedsbeløb til overførsel fra 2013 til Den detaljerede opgørelse er vedhæftet sagen. I 2013 er der brugt 112 mio. kr. på anlæg mens det tilsvarende tal i 2012 var 67 mio. kr. Processen med styrke styringen af anlægsområdet har båret frugt i 2013 og forventningen er, overførte anlægsmidler fra vil blive væsentligt mindre. De uforbrugte anlægsmidler udgør i alt 47,3 mio. kr heraf udgør nedenfor nævnte større anlægsprojekter med tidsmæssig forskydning 45 mio. kr. De resterende 2,3 mio. kr. som ønskes overført består af en lang række mindre anlægsarbejder. Bilag Anlægsoverførsler specifikion Direktionen indstiller, anlægsoverførslerne på 47,3 mio. kr.fra 2013 til 2014 godkendes, overførte rådighedsbeløb som er frigivet i 2013 frigives i 2014 ved overførsel, sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen 10. april

15 Refer Beslutning Indstillingen anbefales med den ændring, der overføres yderligere kr. til rådighedsbeløb til cykelsti Skærbækvej, Arrild. 10. april

16 Refer 8. Tønder Kommunes regnskab S Sagsfremstilling Tønder Kommunes regnskab for 2013 er nu udarbejdet og i lighed med 2012 udviser det et godt regnskabsresult. Resultet af den ordinære drift viser et overskud på knap 96 mio. kr., hvilket er 30,9 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes primært mindreforbrug på serviceudgifterne og kommunen holder sig derfor klart inden for den aftalte serviceramme. På anlægssiden er der brugt 18,6 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret og anlægsaktiviteten er steget med ca. 45 mio. kr. i forhold til sidste år Samlet set er der anvendt knap 39 mio. kr. af kassebeholdningen. Dette afspejler hovedsagligt den regnskabsmæssige effekt af opgaveoverdragelsen til Udbetaling Danmark, hvilket har medført en væsentlig ændring i kommunens cash-flow (refusioner og afregningskonti), som slår igennem i regnskabet. Alt i alt et regnskab, der afspejler fastholdt fokus på økonomisk disciplin og som understøtter kommunens økonomiske politik. Hovedtallene i regnskabsresultet for 2013 er følgende: Mio.kr. Indtægter ,5 Drifts- og renteudgifter 2.269,6 Result af ordinær drift -95,9 Anlæg og jordforsyning 107,1 Result sktefinansieret i alt 11,2 Forsyningsvirksomhed 6,4 Result i alt 17,6 Nettolåneoptagelse -1,8 Finansforskydninger og kursregulering 23,1 Formindskelse af kassebeholdning 38,9 - overskud/kasseforøgelse + underskud/kasseforbrug 10. april

17 Refer Lovgrundlag Styrelsesloven: Økonomiudvalget aflægger regnskab til Kommunalbestyrelsen, som overgiver regnskabet til revision Bilag Årsberetning 2013 for Tønder Kommune. Direktionen indstiller, regnskabet videregives til politisk behandling med den forudsætning for regnskabsaflæggelsen, overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2013 til 2014 kan godkendes, da disse er indarbejdet i regnskabet, Økonomiudvalget aflægger regnskabet til Kommunalbestyrelsen, Kommunalbestyrelsen overgiver regnskabet til revision. Beslutning Indstillingen anbefales 10. april

18 Refer 9. Frigivelse af anlægsmidler - Nurhandleplaner S Sagsfremstilling Forvaltningen er i gang med realisere kommunens nurhandleplaner. Planerne for 1. planperiode skal realiseres i perioden til og med Der er afs kr. i perioden i anlægsbudgettet. Med udgangspunkt i de 10 nurhandleplaner i Tønder Kommune, som indeholder krav til indsser i kommunens NATURA 2000-områder, skal indsserne gennemføres på frivillig basis. Indsserne har til formål forbedre nurtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstus. Lovgrundlag Miljømålsloven Økonomi Der er afs kr i budget 2014 og kr i budget 2015 til realisering af nurhandleplanerne Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling på kr til realisere kommunens nurhandleplaner, det i budget 2014 afste rådighedsbeløb på kr frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2014, pkt. 5: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

19 Refer 10. Frigivelse af anlægsmidler - vandløbsindss S Sagsfremstilling Der er i budget 2014 afs rådighedsbeløb til gennemføre vandløbsindsser. Forvaltningen arbejder med vandløbsrestaureringer, som er en del af vandløbsindsserne i den stslige vandplanlægning. På baggrund af en bekendtgørelse kan vandløbsrestaureringerne gennemføres trods manglende vandplaner. I 2014 arbejdes der også med forberedelse til den næste vandplan (for perioden ). Indsserne i vandløbene skal gennemføres med henblik på forbedre tilstanden i vandløbene, så de kan opnå god økologisk tilstand. Lovgrundlag Miljømålsloven, Lov om vandplanlægning Økonomi Der er afs et rådighedsbeløb på kr i budget 2014 og et tilsvarende beløb i budget 2015 til løse opgaver i forbindelse med vandløbsindsser. Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling på kr til fortsætte arbejdet med vandløbsindsser, som følger af Stens vandplanlægning, det i budget 2014 afste rådighedsbeløb på kr frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2014, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

20 Refer 11. Frigivelse af anlægsmidler - spildevand i det åbne land S Sagsfremstilling Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsmidler til fortsætte arbejdet med kortlægge spildevandsforholdene i det åbne land. Kortlægningen danner grundlag for få en bedre spildevandsrensing for de ejendomme, der er udpeget i vandplanerne. Lovgrundlag Miljøbeskyttelssesloven, Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Økonomi I budget for 2014 er der afs kr. til kortlægning af spildevand i det åbne land Fagchef for Miljø og Nur indstiller, der gives en anlægsbevilling på kr. til kortlægning af spildevandsforhold i det åbne land, det i budget 2014 afste rådighedsbeløb på kr. frigives, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget, 1. april 2014, pkt. 7: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

21 Refer 12. Frigivelse af anlægsmidler til inventar og indretning af korttidscenter P Sagsfremstilling I forbindelse med regnskab 2013 overføres uforbrugt budget på 0,600 mio. kr. til inventar og indretning af det nye korttidscenter på Leos Plejecenter. Pengene skal bruges til indretning og inventar, det vil sige møblering af pientstuerne og fællesrummene på korttidscenteret. Ligeledes skal der indkøbes inventar til træningskøkkenet og badeværelser m.m. i det omfang, indretningen ikke er omftet af midlerne til ombygning af Leos Plejecenter. Økonomi Sagen om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 indeholder under Pleje og Omsorg en overførsel på 0,600 mio. kr. til anlæg. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, der under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af overførsler fra 2013 til 2014 meddeles en anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. til inventar og indretning af Korttidscenter Syd i 2014, og det afste rådighedsbeløb i budget 2014 på 0,600 mio. kr. frigives, sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 31. marts 2014, pkt. 5: Indstillingen anbefales. Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

22 Refer 13. Frigivelse af anlægsmidler til velfærdsteknologipulje P Sagsfremstilling Tønder Kommunes Stregiplan har prioriteret velfærdsteknologi som et stregisk indssområde. Ved velfærdsteknologi forstås teknologiske løsninger, der bidrager til bevare eller udvikle velfærdsydelser. Formålet med afprøvning og implementering af velfærdsteknologi er bidrage til, : Borgerne er mere selvhjulpne og oplever forbedret livskvalitet Arbejdsgange er effektiviseret, og medarbejdernes fysiske belastning er reduceret Driften er effektiviseret, samtidig med kvaliteten er bevaret eller forøget Der er i forbindelse med budget 2014 afs anlægsmidler til igangsætning af projekter, der kan være med til afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Det er især på Sundhedsudvalget og Socialudvalgets område, der har vist sig et behov for løbende, kunne igangsætte projekter, herunder afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Der arbejdes konkret på igangsætning af pilotprojekter vedrørende velfærdsteknologi i 2014 indenfor følgende emner: Afprøvning af vaske-/tørretoiletter inden Pleje og Omsorg Apps til understøttelse af handicappedes evne til strukturere hverdagen og udvide det sociale mulighedsrum Tidlig opsporing indenfor Pleje og Omsorg - afklaring af egnede teknologier til understøttelse af indssen Frontløberprojektet med Sygehus Sønderjylland og praktiserende læger, hvor borgeren foretog målinger af f.eks. blodtryk i eget hjem, er afsluttet. Der vil komme et oplæg fra Sygehus Sønderjylland i samarbejde med de øvrige deltagende parter i forhold til en videreudvikling af projektet. Det fælleskommunale projekt "Virtuel genoptræning" har gennemgået en stusevaluering, og forventes fortsætte i Derudover arbejdes der også på afdækning af mulige velfærdsteknologiske løsninger på andre områder. Forvaltningen foreslår som i 2013, velfærdsteknologipuljen politisk forankres under Sundhedsudvalget og administreres af fagchefen for Sundhed og Arbejdsmarked. Det hænger sammen med kompetenceplanen for politikområderne Sundhed og Pleje og Omsorg, der blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 27. februar Der vil komme en stus på velfærdsteknologiprojekter på udvalgsmøderne i maj 2014 indenfor Social, Arbejdsmarked og Sundhed. Økonomi Der er afs i alt 0,500 mio. kr. på investeringsoversigten for 2014 til velfærdsteknologi. 10. april

23 Refer Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. i 2014 til en pulje til afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger under Sundhedsudvalget, der frigives 0,500 mio. kr. af det afste rådighedsbeløb i budget 2014 til velfærdsteknologi under Økonomiudvalget, indstillingen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutning Sundhedsudvalget, 31. marts 2014, pkt. 6: Indstillingen anbefales. Indstillingen anbefales. 10. april

24 Refer 14. Legregnskaber for året 2013 for leger administreret af økonomiudvalget Ø Sagsfremstilling Økonomiudvalget i Tønder er legbestyrelse for N.A.Nissens Leg, Arkitekt Thaysens Leg og Borgmester J.J.Paulsens Leg. Økonomisekretariet har udarbejdet regnskaber for disse leger for året Lovgrundlag Regnskaberne revideres af Kommunernes Revision som en del af Kommunens årsregnskab. Bilag legregnskaber administreret af Økonomiudvalget Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, legregnskaberne for N.A. Nissens Leg, Arkitekt Thaysens Leg og Borgmester J.J. Paulsens Leg godkendes og underskrives. Beslutning Godkendt af Økonomiudvalget. 10. april

25 Refer 15. Ansøgning om kommunegaranti - Rømø Havn Ø Sagsfremstilling Rømø Havn har fremsendt en ansøgning om kommunegaranti på 8,465 mio. kr. til forskellige projekter på havnens område. Projekterne imødekommer myndighedskrav og kundekrav samt understøtter havnens funktion som servicebase. Udgifterne til projekterne er afholdt/afholdes over flere år. Ansøgningen indeholder projekter hvor udgifterne er afholdt i tidligere regnskabsår (2012) og fristen for bevilling af kommunegaranti til denne del er derfor forældret jf. lånebekendtgørelsen. Det drejer sig om kr. der ikke kan gives kommunegaranti til. Rømø Havn har i 2013 afholdt udgifter for kr., hvor der kan bevilges kommunegaranti. Det skal dog bemærkes lånet skal hjemtages inden udgang af april Projekterne har været forbedring af beddingsanlæg og færdiggørelse af værftskajens forlægnelse. Kommunegarantien for 2014 er på 4,503 mio. kr. og omfter projekter som reparion af ny kaj efter stormskade, udbedring af sætninger på ny kaj, etablering af terrorsikring, udskiftning af VHF-anlæg, skiltning og markering af havneområder samt nyt strømforsyningssystem. Rømø Havn ønsker optagelse af lån i kommunekredit med maksimal løbetid, som er 25 år. Rømø Havn har ingen egenfinansiering da ansøgningen om kommunegaranti er beregnet til omlægning af finansiering fra kassekredit til kommunekreditlån. Årsrapport 2012 for Rømø Havn viser, revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Lovgrundlag Kommunernes lånebekendtgørelse nr af 17. december Økonomi Der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis. Bilag Ansøgning om kommunegaranti til finansiering af offshore aktiviteter på Rømø Havn 10. april

26 Refer Fagchefen for Økonomi og Borgerservice indstiller, der gives kommunegaranti på 3,859 mio. kr. for afholdte udgifter i 2013 der gives kommunegaranti på 4,503 mio. kr. til 2014, der opkræves garantiprovision efter sædvanlig praksis, indstillingen videresendes til kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

27 Refer 16. Godkendelse af sammenskrivning fra Kommunalbestyrelsens stregiseminar den marts A Sagsfremstilling På Kommunalbestyrelsens stregiseminar var der enighed om, Tønder Kommunes Stregiplan skal indeholde fire nye visioner som erstning for de nuværende visioner, som er fasts af den tidligere Kommunalbestyrelse: Handlefrihed og initiiv Den tyske forbindelse Nuren som ressource Den aktive borger Derudover skal tilføjes to nye tværgående stregier Erhvervsstregi Uddannelsesstregi HR-stregien og Kommunikionsstregien udgår som tværgående stregier, men de er stadig gældende og skal efterleves i organisionen. For hver af de nævnte visioner og stregier foreligger en sammenskrivning, som uddyber temaerne fra stregiseminaret. Efter godkendelse af sammenskrivningen arbejder administrionen videre med oplæg til den kommende udgave af Tønder Kommunes Stregiplan. Denne kommer til behandling i alle stående udvalg i juni og til godkendelse i Kommunalbestyrelsen ultimo juni. Bilag Afrapportering fra stregiseminar marts gruppeformænd.doc Kommunaldirektøren indstiller, sammenskrivningen godkendes, og administrionen på baggrund af denne udarbejder endeligt oplæg til Tønder Kommunes Stregiplan til politisk behandling i juni, og sagen videresendes til kommunalbetyrelsen Beslutning Indstillingen anbefales med to tilføjelser fra gruppeformandsmødet. 10. april

28 Refer 17. Kommunikionstregi og digitale medier A Sagsfremstilling Kommunikionsstregien og vision for ny hjemmeside blev vedtaget i 2011, efterfølgende i 2012 blev vision for intranettet vedtaget. I forbindelse med visionspapirerne blev der neds styregrupper og redaktørgrupper for de enkelte kanaler. Siden er der sket en nurlig udvikling i anvendelsen af kommunikionskanaler og medievalg, samt ændringer i den administrive organisering. På den baggrund er kommunikionsstregien revideret ift. medievalg mv. og samtidig er der udarbejdet et bilag til kommunikionsstregien. Bilag til Kommunikionsstregi 2014 beskriver, hvordan ansvaret for drift, vedligeholdelse og udvikling af digitale medier er organiseret, og den fastlægger overordnede retningslinjer for brug af digitale medier. Fagschef for Sekretari,IT og HR indstiller, Direktionen godkender revideringen og tilhørende bilag herunder organiseringen af styregruppen. Direktion, 16. januar 2014, pkt. 5: Det fremadrettede arbejde med kommunikionsstregien og visionen for intranettet forankres i linjeorganisionen og styregruppen nedlægges. Stregiske spørgsmål i forhold til digitale medier forankres i henhold til IT governnance modellen. Kobling mellem kommunikionsstregien og digitalinseringsstregien styrkes. Kommunikionsstregien og visionen for intranettet sendes til kommentering i fagchefkredsen og HovedMed før den sendes til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen. HovedMED-Udvalget, 25. februar 2014, HMU anbefaler kommunikionsstregien til Økonomiudvalget Bilag Brug af digitale medier.docx Kommunikionsstregi 2014.doc 10. april

29 Refer Direktionen indstiller, kommunikionsstregien i overensstemmelse med drøftelserne på Kommunalbestyrelsens stregiseminar godkendes som Tønder Kommunes Kommunikions Politik, og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

30 Refer 18. Hybler, Børn og Unge G Sagsfremstilling I Tønder Kommune er der et behov for udvide de eksisterende tilbud til unge årige med særlige familiemæssige udfordringer, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte indenfor foranstaltningsområdet blev udvidet ved Budgetlægning for Tilbuddet har karakter af et betydeligt mindre indgreb i den enkelte unges liv end anbringelse i plejefamilie eller på institution. Hyblerne får adresse på Nørremarksvej 42 i Tønder og opstart forventes primo maj. Endelig lejekontrakt og dertilhørende byggetilladelse udarbejdes efter politisk godkendelse. Eventuelle småjusteringer i form af branddøre mv. er indeholdt i det eksisterende budget. Børn- og Skoleudvalget har i sit møde den 1. april 2014 godkendt Hyblernes faglige indhold. Lovgrundlag Lånebekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi Der er i driftbudgettet for afs kr. årligt til etablering af hybler. Bilag Når kommunen indgår en lejeaftale, skal der reduceres i lånerammen eller deponeres, svarende til ejendommens værdi eller opførelsesomkostninger, da der ikke er automisk låneadgang. Når kommunen opsiger en lejeaftale og indgår en ny lejeaftale indenfor samme regnskabsår eller senest 31. marts i det efterfølgende år, reduceres beløbet med værdien af det opsagte lejemål. Det samlede beløb til reduktion i låneramme eller deponering er beregnet til udgøre 1,2 mio. kr. Lejekontrakt for Hybler Deponeringsopgørelse ved leje af Nørremarksvej 42 til Hybler Fagchefen for Børn og Unge indstiller, forslag til lejeaftale vedrørende lokaler til Hyblerne godkendes, og der foretages reduktion i låneramme eller deponeres, såfremt der ikke er ledig låneramme. 10. april

31 Refer Beslutning Indstillingen anbefales. 10. april

32 Refer 19. Fremtidig brug af skolebygningen i Visby P Sagsfremstilling Siden lukning af Visby Skole medio 2012 har der været dialog om fremtidig brug af skolebygningen med forskellige parter i Visby. Der er således sket en grundig behovsafdækning blandt interessenter i Visby, som viser, det frivillige brandværn, spejderne og gymnastikforeningen har størst interesse for bygningen. Dertil kommer et begrænset behov fra Visby Børnehus. Der har været fællesmøder blandt disse interessenter, som giver udtryk for, de gerne vil samarbejde om et fælles hus - dog med en vis opdeling. Til budgetlægningen for 2014 var fremsendt et investeringsbehov på 1 mio. kr. til flytning af den nuværende brandstion til Visby Skole, hvor gymnastiksalen skulle benyttes som garage til brandbiler. Der blev afs kr., og puljen til nedrivning af tidligere skoler skal bidrage som medfinansiering til en samlet løsning i Visby. Ved efterfølgende dialog med brandværnet viser det sig, brandværnet ikke ser en ombygget gymnastiksal som en egnet garage. Brandværnet er derfor kommet med et alternivt løsningsforslag, som betyder, der skal bygges en ny garage i tilknytning til skolebygningen, hvor brandværnet skal have omklædnings- og mødefaciliteter. Tønder Brandvæsen og Team Ejendomme har deltaget i dialogen med interessenterne i Visby. Team Ejendomme har efterfølgender regnet på forskellige modeller. Alterniv 1 Beslutning fra budgetseminaret i 2013: Den ældste bygningsdel nedrives helt, og gymnastiksalen ombygges til garage for brandværnets biler. Den midterste del af skolen bl.a. med aulaen bruges af spejderne og andre foreninger, ligesom børnehuset har adgang til faglokaler og et depot. Anlægsudgifter er beregnet til kr. Driftsudgifter: Budget til driftsudgifter i den nuværende brandstion flyttes til de nye lokaler. Der opsættes varmepumper til opvarmning af garagen. Driftsudgifter til foreningsdelen afholdes af pulje til nedlagte skolebygninger. 10. april

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Økonomiudvalget Referat Referat Mødedato: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Mødedo: 15. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 15. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Orientering fra borgmesteren.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere