NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 19. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆSTVED PROVSTI. Budgetsamråd. Skt. Jørgens Sognegård 19. juni 2014"

Transkript

1 NÆSTVED PROVSTI Budgetsamråd Skt. Jørgens Sognegård 19. juni 2014

2 Præsentation af provstiudvalg 1. Poul Sandberg, Herlufsholm 2. Ulla Jensen, Vejlø 3. Leif Hansen, Rønnebæk 4. Mogens Kessel, Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup 5. Jørgen Larsen, Mogenstrup 6. Leif von Gersdorff, Glumsø-Bavelse-Næsby 7. Gunver Birgitte Nielsen, Kvislemark-Fyrendal-Førslev 8. Vagn Birk Jensen, provst Næstved Øst 9. Connie Bondesen Beier, provst Næstved Vest

3 Det nuværende provstiudvalgs mål: (kan ses på provstiets hjemmeside) Støtte menighedsrådene i deres arbejde for liv og vækst ved at: fremme projekter, der øger antallet af medlemmer i Folkekirken og som øger deltagelsen i kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter motivere og inspirere til samarbejde på alle niveauer og dermed skabe en fælles forståelse for arbejdsopgaverne og udnyttelse af ressourcerne være i dialog med menighedsrådene ved budgetsamråd, formandsmøder m.m. så der bliver accept af og forståelse for fordelingen af midler arbejde for at Næstved Provsti bliver et miljøbevidst provsti tilvejebringe ressourcer, så der er tilstrækkelig økonomi i menighedsrådene til både drifts- og anlægsopgaver sikre at der er tilstrækkelige anlægsmidler, så kulturarven forvaltes ansvarligt arbejde for at finansieringen sker gennem udskrevne midler og ikke ved lånoptagelse fastholde et nogenlunde uændret bevillingsniveau, uden forhøjelse af kirkeskatten Arbejde for at støtte og styrke menighedsrådenes ledelsesopgave ved at: sikre at der er gode rammer for fastlæggelse af arbejdsbetingelser for personalet i de enkelte menighedsråd tilbyde konsulentbistand etablere temamøder, erfagrupper m.m. for formænd, kontaktpersoner m. fl. Arbejde for ensartethed i vilkårene for kirkegårdsdrift ved at: fastsætte og evaluere kirkegårdstaksterne digitalisere kirkegårdskortene sikre helhedsplaner for provstiets kirkegårde Arbejde for ensartethed i standarden på præsteboligerne fx vedligeholdelse, energi, tidssvarende/nutidig m.m.

4 Fremtidige PU møder 20. august 2014 kl PU møde 9. september 2014 kl PU budgetmøde 10. september 2014 kl PU møde 1. oktober 2014 kl PU møde 5. november 2014 kl PU møde 3. december 2014 l PU møde 14. januar 2015 kl PU møde Der udover afholdes formandsmøde og kontaktpersonmøde.

5 Hvad er et budgetsamråd I henhold til lov om folkekirkens økonomi indkalder provstiudvalget hvert år repræsentanter for hvert menighedsråd til budgetsamråd for de kirkelige kasser. På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i ligningsområdet, ligesom menighedsrådenes ønsker om nye, større udgiftskrævende opgaver drøftes. Efter budgetsamrådet fastsætter provstiudvalget rammebevilling for de respektive kirkekassers driftsudgifter og bevilling til anlægsudgifter.

6 Regnskabstal 2013 Næstved Provsti ( tallene er endnu ikke revideret d ) Rækkenavne 1 Fælles indtægter 2 Kirkebygning og sognegård 3 Kirkelige aktiviteter 4 Kirkegård 5 Præsteboliger mv. 6 Administration og fællesudgifter 7 Finansielle poster 8 Anlægsinvesteringer 9 Anlægsfinansiering Hovedtotal Sum af Saldo Kolonnenavne Everdrup Fensmark Fodby Fuglebjerg Glumsø-Bavelse-Næsby Haldagerlille inkl. PG Hammer-Vester Egesborg Herlufmagle Herlufsholm Holsted Hyllinge Haarslev, Tingjellinge, Krumme Karrebæk Kvislemark-Fyredal-Førslev Marvede Mogenstrup Næstelsø Næstved Provsti Rislev Rønnebæk Sandby Sankt Jørgens sogn Sankt Mortens sogn Sankt Peders sogn Skelby-Gunderslev Snesere Toksværd-Holme Olstrup Tystrup Tyvelse,Aversi,Tybjerg,Vrangst Vallensved Vejlø Hovedtotal

7 Regnskabstal fra 2013 Regnskaber viser at ligning til drift har været på kr. 69 mil. Til anlæg blev afsat kr. 12,5 mil. På kirkebygninger og sognegårde er brugt kr. 12,5. mil. På Kirkelige aktiviteter kr. 22,7 mil. Kirkegård kr. 19,4 mil. Præsteboliger kr. 1,4 mil. Administration inkl. honorarer til MR og regnskabsføring kr. 10,8 mil.

8 Fra vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision - VEJ nr af 25/02/ Indkøb Udgangspunktet for alle indkøb er, at det skal ske så effektivt og økonomisk fordelagtigt som muligt. Der er en forpligtelse til at få mest muligt for pengene. Alle folkekirkelige myndigheder har mulighed for at købe ind ved anvendelse af Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Alle formænd i menighedsråd er i juli 2013 blevet tilsendt oplysninger om hvorledes man kan logge ind på Statens og Kommunernes Indkøbsservices hjemmeside. De indkøbsaftaler, som er indgået under SKI, kan også benyttes af menighedsråd og provstiudvalg. Se mere om SKI på IT-kontoret har indgået en række aftaler om anskaffelse af PC'er til kirkenettet og rabataftaler på fastnettelefoni. Aftalerne kan tilgås via DAP en.

9 Sct. Peders Kirke - kalkning, kalkmalerier og orgler Den 1. juni 2014 lukkedes kirken i 18 måneder. Der skal foretages hovedistandsættelse med kalkning, restaurering af kalkmalerier og epitafier samt opsætning af 2 nye orgler til en samlet udgift på knapt 17 millioner. Menighedsrådet har modtaget kr fra Augustinusfonden til restaurering af kalkmalerierne. Svaleredeorgel genskabes med midler indsamlet fra private fonde, i alt næsten 5 millioner kr. Det nuværende Marcussen orgel er solgt til Tynset Kirke i Norge og erstattes af et nyt orgel, som bygges af den tyske orgelbygger Eule. Det gl. orgel manglede bassen og hvis det skal indbygges bliver det meget kostbart i forhold til at købe nyt. Mens kirken er lukket holdes de almindelige højmesser søndagene kl. 10 i Østre Kapel. Derudover samarbejdes med Sct. Mortens Kirke, der stiller deres kirke til rådighed ved større begivenheder, hvor der forventes stort fremmøde.

10 Andre store anlægsopgaver i Næstved Provsti Nyt tag og kalkning af Vallensved Kirke Istandsættelse af ny sognegård i Hammer Ombygning/renovering af Kirkely i Tybjerg Bolig til sognepræst i Kvislemark-Fyrendal- Førslev Pastorat Kalkning og istandsættelse af Herlufsholm Kirke

11 Gulv i Snesere Kirke Hele projektet forventes afsluttet i september 2014

12 Kalkningstjeneste Det kan være hensigtsmæssigt at koordinere kalkning af kirker med andre omkringliggende kirker. Koordinering af kalkning mellem flere kirker kan også sætte rammen for en øget erfaringsudveksling mellem kirkerne. Dette kan bl.a. være en hjælp til at finde den bedste og mest kompetente leverandør på markedet. Sidste år blev der holdt et møde i Rønnebæk Kirke for kirkeværger og håndværkere, hvor National Museet gennemgik kirken med henblik på kalkning. Provstiudvalget søger samarbejde med kirker i provstiet, der står overfor at skulle i gang med kalkning. Samarbejdet vil indebære en gennemgang af kirkernes behov og indhentning af tilbud på opgaven, således at den kan løses bedst muligt og til den bedste pris. Flere steder er der tjærede sokler der bør afrenses og behandles med kønrøg for at sikre mod fugt der trænger ind i kirken

13 Kirkegårdsudvalget på besøg på kirkegårdene i Næstved Provsti Efter modtagelse af kirkegårdenes fremtidsplaner er provstiudvalgets kirkegårdsudvalg i gang med planlægningen af besøg på kirkegårdene. Fra udvalget deltager minimum: 1 provst 1 provstiudvalgsmedlem 1 graver repræsentant Hvad er formålet med besøgene? Besøgene kommer til at foregå d.: og 24. september og 15. oktober 2014

14 Opmålinger af kirkegårdene

15 Samarbejde i provstiet også økonomisk Få hjælp af provstikonsulent Steen Otterstrøm Personalepolitik samarbejde på tværs af sogne Ved naturlig fratrædelse så prøv at ryste posen Brug skabelon af personalehåndbog (kan findes på provstiets hjemmeside

16 Kirke på landet Grundtvigsk Forum, Lolland Falster Stift og Teologisk Pædagogisk Center nedsatte en arbejdsgruppe i sommeren 2012, der fik i opdrag at se nærmere på kirken på landet: 1. Hvad er kirkens situation lige nu, og hvad er særligt for kirken på landet i forhold til kirken i byen? 2. At omsætte den viden til at se nye muligheder for kirken på landet. Hvis man skal se muligheder i stedet for begrænsninger for kirken på landet, kræver det også mod til at tænke i nye baner, og kigge nærmere på de funktioner som kirken på landet har.

17 Kurser for menighedsrådsmedlemmer For efteråret 2014 tilbyder Landsforeningen af menighedsråd følgende kursustitler til distriktsforeninger og provstier: Menighedsrådets sekretær opgaver og værktøjer Forstå et kirkeregnskab: økonomikursus for begyndere Kurserne tilbydes i perioden september-oktober. Prisen pr. kursus er kr. der evt. betales af provstiudvalget. Derudover betaler menighedsrådet 250 kr. pr. kursusdeltager. Ved f.eks. 20 deltagere vil prisen pr. deltager være kr. 582,50. Derudover kommer forplejning. Er det provstiets opgave at udbyde kurser eller er det distriktsforeningens?

18 5% midler Provstiudvalget har ved ligningsbeløbets fastsættelse adgang til at afsætte midler til en reserve på op til 5 % af ligningsbeløbet. Reserven kan anvendes til dækning af uforudsete udgifter i ligningsområdet Provstiudvalget kan af reserven yde et likviditetslån med en løbetid på maksimalt 12 måneder. Provstiudvalget fastsætter betingelserne for likviditetslånet.

19 Om forbrug af menighedsrådets frie midler Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision VEJ nr 9080 af 25/02/ Budgettet udskrift fra vejledningen : Der skal være balance mellem indtægter og udgifter såvel for budgetåret som for de flerårige budgetoverslag. Dog kan der på driftsbudgettet budgetteres med forbrug af de frie midler og på anlægsbudgettet med forbrug af bunden opsparing, der er hensat til det pågældende anlægsprojekt. Fri opsparing kan endvidere overføres til forbrug på anlægsbudgettet med provstiudvalgets tilladelse.

20 Energipulje Ved sidste års budgetmøde blev der afsat kr til energibesparende foranstaltninger i Næstved Provsti Eksempler på projekter er f.eks.: Varmeanlæg i Ting Jellinge Kirke Nyt varmeanlæg til Næstelsø Præstegård og Kirke Nyt varmeanlæg til Hårslev Præstegård Varme i Herlufsholm Kirke Etablering af varmestyring i provstiets kirker

21 Folkekirkens Mission Administrationsudgifter for Folkekirkens Mission i Næstved Provsti

22 Referater i stedet for underskrifter på regnskab Regnskabsarkivet indeholder menighedsrådets regnskab og understøtter processen omkring aflevering, revision, godkendelse og offentliggørelse af regnskab. Formand, kasserer, kontaktperson og regnskabsfører har adgang til et menighedsråds regnskabsarkiv, det samme har de personer menighedsrådet selv har givet adgang. Herudover har også provstiet og revisor adgang til regnskabsarkivet. Når regnskabet er afleveret i Økonomiportalen overføres det automatisk til mappen Regnskabsudskrift som afleveret i Økonomiportalen. Bilag 3 vil ligge separat. Menighedsrådet skal, når regnskabet er godkendt, overføre hele det underskrevne referat. Husk at teksten - angivet nederst på regnskabsudskriften - skal fremgå af referatet. Referatet vil ligge i mappen Menighedsrådets overførte dokumenter. Eksempel på tekst i referat: Sandby Sogns Menighedsråd, CVR-nr , Regnskab 2013, Afleveret d :33 blev godkendt. Menighedsrådet skal senest den 15. oktober behandle revisionsprotokollen og forsyne regnskabet med rådets eventuelle bemærkninger. Disse skal derefter overføres til regnskabsarkivet.

23 Anlægs- og midlertidig driftsrammebevillinger Ved afslutning af alle fremtidige anlægsopgaver skal menighedsrådene fremsende et regnskab til provstiudvalget Fra budgetår 2015 vil provstiudvalget operere med begrebet midlertidig driftsramme. Midlertidig driftsramme dækker f.eks. en bevilling til et beløbsmæssigt væsentligt synsudsat vedligeholdelsesarbejde, der tidligere ville være bevilget som anlægsramme.

24 Offentliggørelse af kirkekassernes regnskaber på Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR nr af 25/02/2013 Regnskab 2014 vil blive lagt på som det bliver aflagt i økonomiportalen, inklusiv menighedsrådets bemærkninger og forklaringer.

25 Regnskabskontoret på Østre Kirkegård Fører nu regnskab for følgende kirkekasser: 1. Fodby 2. Glumsø-Bavelse-Næsby 3. Hammer-Vester Egesborg 4. Hyllinge 5. Kvislemark-Fyrendal-Førslev 6. Marvede 7. Rønnebæk 8. Skelby-Gunderslev 9. Vallensved 10. Vejlø 11. Haraldsted-Allindemagle, Ringsted-Sorø Provsti Regnskabskontoret meddeler, at det går godt og at de er ajour med bogføring i alle regnskaber Naturligvis har der været udfordringer undervejs MR og regnskabspersonale skal lære hinanden at kende, arbejdsgange osv. menighedsrådene har forskellige rutiner osv.

26 Skoletjenesten KNiPS År 2013/2014 Hvordan er det gået? Første år: 4 projekter og ca. 80 tilmeldte klasser. År 2014/2015: 7 projekter udbydes. Årsplan har været ude 14 dage og der er allerede tilmeldt 52 klasser. Medarbejdere: Bente Vistisen, pædagogisk konsulent og Rikke Milan Nielsen, teologisk konsulent Skoletjenestens fremtid: Provstiudvalget foreslår, at Bente Vistisen, der er pædagogisk konsulent og i øjeblikket ansat på ½ tid i skoletjenesten, ansættes på fuld tid fremover. Det er i overensstemmelse med Bentes eget ønske. Bente er udover sin ansættelse i skoletjenesten, ansat ½ tid som lærer på Holmegård Skolen. Med den nye skolereform er det vanskeligt at få mødetider til at passe med Rikke og desuden er der, med den udvikling der allerede har været, brug for mere arbejdstid. Hvis Bente ansættes fuld tid i skoletjenesten, vil hun ikke fortsætte på Holmegårds Skolen.

27 Kirkekalenderen og sogn.dk Menighedsrådene har mulighed for at tilpasse eget indhold på Sogn.dk Menighedsrådene har også mulighed for at lægge begivenheder i kirkekalenderen (ikke kun gudstjenester) Husk kirketælling

28 Ny fane på DAP PROVSTI

29 Gudstjenester og arrangementer i Næstved Provsti

30 Kirkeliv Forskellige gudstjeneste muligheder Samarbejde på tværs af sogne Temadage: drøftelser af visioner og målsætninger Kirke på vej projektet Folkekirkens Mission i Næstved Provsti

31 Foreløbig udmeldt driftsramme 2015 Everdrup Næstved Kirkegårde Fensmark Rislev Fodby Rønnebæk Fuglebjerg Sandby Glumsø - Bavelse - Næsby Sct. Morten Hammer - Vester Egesborg Sct. Peder Herlufmagle Skelby - Gunderslev Herlufsholm Skt. Jørgen Holsted Snesere Hyllinge Toksværd - Holme Olstrup Hårslev - Ting Jellinge - Krummerup Tystrup - Haldagerlille, Karrebæk Tyvelse - Aversi - Tybjerg - Vrangstrup Kvislemark - Fyrendal - Førslev Vallensved Marvede Vejlø Mogenstrup PUK Næstelsø I alt

32 Ligningsbehov i 2015 Foreløbige driftsrammer kr Ekstra driftsramme ønsker kr Anlægsønsker kr Drifts- og anlægsrammer i alt kr % midler kr Forventet landskirkeskat kr I alt kr

33 Budget for PUK kassen 2015

34 Anlægsønsker: Listes op med en side til hvert menighedsråd Ikke alle ønsker læses op Hvis der er menighedsråd, der ønsker at uddybe et ønske, er I meget velkomne undervejs.

35 Everdrup Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Ansøgning om forhøjelse af driftsramme. Ved synsgennemgang i år (2014 provstesyn), blev det af bygningssagkyndig Flemming Mejneche understreget, at der fortsat vil være behov for vedligeholdelse af fugning og reparation af forvitring af kirkemur ved Sankt Peders Kapel. Samt indvendig kirkemur. Og ved Everdrup kirke fortsat behov for udskiftning af tegl på tag og vedligeholdelse af kirkebygning. Ansøgning om anlægsbevilling til omlægning af gl. kirkegård i Everdrup, grundet bemærkning i Apv. fra graver og gravermedhjælper. Der er kraftige sætninger i den store plæne hvilket gør, at dette er meget ujævnt at vedligeholde. Derfor ønsker vi at igangsætte denne omlægning, som også indebærer fjernelse af adskillelsen ml. kirken og plænen og fjernelse af murværk. Det vil samtidig give en større mulighed for udnyttelse af området ved kirkeudgangen eks. ifm. kirkelige handlinger bryllup, dåb mm. Samtidig skal maghonia langs kirkemur fjernes grundet deres skadelige virkning på kirkemuren. De samlede omk. for dette projekt forventes at beløbe sig til kr ,00 excl. moms. Det er en stor fordel at udføre både omlægning af plæne og mahogni i een arbejdsgang, pga det store efterfølgende oprydningsarbejde

36 Fensmark Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Renovering af kirkegårde. I år 2013 fik vi DKK til renovering af kirkegårdene. Der blev anvendt DKK i år De resterende DKK bliver brugt i år 2014 sammen med de DKK provstiet gav tilladelse til i budget 2014 vi kan anvende af menighedsrådets frie midler til renovering og bedre udnyttelse af arealet i umiddelbart forbindelse med kirken. Vi forventer ikke at arbejdet er tilendebragt før år 2016, og vil derfor bede om DKK yderligere af anlægsmidlerne fordelt med DKK i år 2015 og DKK i år

37 Fodby Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Opsparing til kalkning Nyt tag på kirken - opsparing

38 Fuglebjerg Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler 21 - Generel gennemgang af præsteværelse kr Porte til kapellet repareres kr nye affaldsstativer kr Nye galvvinduer mod øst og vest kr Våbenhus kalkes og males, gerne i forbindelse med ny dør kr trappetrin til præstestol males kr Yderligere lønudgifter i alt kr : 40 - Gravermedhjælp normeret til fuld tid kr Havemand til sognegård kr

39 Glumsø-Bavelse-Næsby Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Flisebelægning adgangsvej Glumsø kirkegård Af hensyn til adgang til Glumsø Kirke for handicappede og gangbesværede ønskes anlagt en flisebelægning fra indgangen til kirkegården ved P-pladsen og frem til kirkens indgang. Adgangsvejen frem til kirkeindgangen er i dag en perlestensbelagt sti, som er uhensigtsmæssig for brug af rollatorer og kørestole. Adgangen benyttes også af rustvognene, som samtidig vil få bedre færdselsforhold. Omkostningen til flisebelægning, fundering og afgrænsning beløber sig til ca kr. inkl. moms, baseret på detaljeret overslag. Renovering af stengærde Bavelse kirkegård Bavelse kirkegård er mod syd afsluttet af et ca. 1,5 m højt stengærde. Indenfor gærdet står 4 meget store og meget gamle kastanjetræer, hvis rødder delvis har skubbet stengærdet ud, så stenene er faldet ned. Der er ligeledes sket skred imellem træplaceringerne som følge af alm. erosion. Hegnet er på disse steder skredet ned. For at renovere gærdet må de gamle træer fjernes inkl. rod, hvorefter gærdet skal genopbygges fra grunden. Det samlede arbejde er estimeret til i alt kr. inkl. moms Menighedsrådets frie midler

40 Hammer-Vester Egesborg Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Omlægning af Hammer kirkegård VE - Udskiftning af dør i kapel - efter årligt syn VE - Gulv i Kapel - efter årligt syn VE - Udskiftning af låger mod øst i tårn - efter årligt syn HM - Låge ved Præstegården mod Nord - efter årligt syn HM - Revner i våbenhus - efter årligt syn HM - Dør i våbenhus renoveres - efter årligt syn Byvej 17 - Projektor pakke, sognegård Byvej 17 - indretning af kontor, sognegård Byvej 17 - Indretning køkken incl. service mm, sognegård Manglende indtægt på forpagtningsafgift efter salg af præstegården Leje af sognegårdsfaciliteter Denne udgift er kun midlertidig da man er i gang med at istandsætte Byvej 17, som frem over vil være vores sognegård

41 Herlufmagle Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Opsparing til ompolstring/renovering af stole i kirken. Ompolstring/renovering af 105 Arne Jacobsen stole. Stolene er produceret på Fritz Hansen s møbelfabrik i Opsparing til renovering af varmeanlæg i kirken. Varmeanlægget i kirken trænger til renovering. Kedel og brænder er fra 1985 og står i den forhenværende medarbejderbygning, derfor lang transport til kirken. Varmesystemet i kirken er i dag varmluftsindblæsning fra riste under Ravnstrupkapellet. Dette trænger til grundigt eftersyn og rengøring, da vi i dag er plaget af støv og rockwool partikler i området ud for indblæsningen. I denne forbindelse bør det overvejes, om dette system stadig er det rigtige for kirken. Kalorifere opvarmning er belastende for miljøet i kirken, grundet de store temperatursvingninger, der medvirker til udtørring og dermed revnedannelse i kirkens hvælv. Opvarmning med strålevarme vil være langt mere behagelig og ikke belaste kirkerummet Stama el-truck til kirkegården

42 Herlufsholm Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Etabl. af ny elektrisk foldevæg. Der søges om kr ,00 til nedtagning af 2 foldevægge i Sognehuset og etablering af 1 stk. ny elektrisk foldevæg. Der er indhentet tilbud på den ønskede væg, som giver en større reduktion af lyden end vores 2 nuværende vægge tilsammen. Vi har et stort ønske om en elektrisk væg, da erfaringer fra vores nuværende vægge er, at det kun er ganske få af sognehusets brugere, som har kræfter til at betjene væggene. Vores nuværende vægge er over 25 år og fra sognehusets etablering, de er forsøgt repareret, men reservedelene kan ikke skaffes længere. Ved det sidste provstesyn i 2013 er udskiftning af væggene på listen. Tilbud bilag med beregning vedlægges Etabl. af ny parkeringsplads ved sognehuset opsparing

43 Holsted Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Asfaltering udenfor kirke og sognegård? Sognegård og kirke: Nyt komfur Der ønskes et nyt komfur til sognegårdens køkken, der er indhentet 2 tilbud. Anslået pris kr. Nyt kølefryseskab til kælderen Det nuværende fungerer ikke. Anslået pris kr. El-katafalk Nye fliser på parkeringspladsen Der søges om midler til at omlægge parkeringspladsen med flise, af hensyn til snerydning og parkeringspladsens nuværende tilstand, og fordi den nuværende parkeringsplads var en midlertidig løsning, der nu ønskes færdiggjort. Spotlys ved alter Af hensyn til præsterne er der et ønske om, at der i loftet over alteret samt i vinduesnicherne kommer spots. Ny flagstang med hejs Den nuværende flagstang er svær at håndtere for kirketjenerne i blæsevejr Salg/renovering Mejerivej 2 Menighedsrådet er af provstiet blevet bedt om at indhente en pris på huset med? henblik på salg og/eller istandsættelse. Menighedsrådets frie midler

44 Hyllinge Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Kirkegårdsfornyelses-projekt Som en naturlig følge af Provstiets bevilling til projektering af kirkegårdsfornyelse i Hyllinge, fremsender vi hermed ansøgning/forslag om kr til opstart på projektet. Vi har i samråd med landskabsarkitekt Kathrine Thuesen estimeret, at projektet i sin fulde udstrækning vil vare fra 2015 til og med Denne planlægning tager behørigt hensyn til gravstedsudløb m.v. De første træer ønskes meget gerne plantet allerede her i efteråret Indeværende års ansøgning vil blive fulgt op af ansøgning om årlige bevillinger til og med budget Hvis der bevilges midler til kirkegårdsfornyelsen, vil vi om en årrække have en fornyet og tidssvarende kirkegård, hvor der er rart at være, og som samtidigt danner en nænsom og inspirerende ramme om kirkebygningen. Vi har i arbejdet med projektet lagt vægt på lettere vedligeholdelse af kirkegården set i et økonomisk perspektiv, ligesom en stor fleksibilitet i mulighederne for etablering af et miks mellem kiste- og urnegrave har været vigtig for os. Flisegang rundt om kirken Ansøgning også fremsendt sidste år. Vi ansøger om kr til etablering af en flisegang rundt om kirkebygningen. For at nå fra kirkens parkeringsplads til indgangsdøren må man passere et område med et tykt lag perlesten. Det er særdeles vanskeligt for kørestolsbrugere at køre gennem denne belægning, som på ingen måde kan betegnes som handicapvenlig. Det er herudover så godt som umuligt for kørestolsbrugere at besøge de gravsteder, som ligger på kirkens nordlige side. Mange af vore kirkegængere er ældre, og vi ser derfor også af denne årsag et stigende behov for etablering af flisegangen. Projektering af udvidelse og renovering af graverkontor Vort graverkontor er meget lille og uhensigtsmæssigt indrettet. Vi søger derfor om midler til projektering af en udvidelse og renovering af dette. Kontoret ligger i samme bygning som kapellet, der ikke længere anvendes. Vi forestiller os, at man kunne nedlægge kapelrummet og slå væggen mellem graverkontoret og dette ned. Derved ville vi kunne etablere en passende arbejdsplads til graveren, hvor vi også kan være bekendt at holde møder om fx valg af gravsted med pårørende. I projektet bør endvidere indgå etablering af et minikøkken med faciliteter til bl.a. opvask af de bægre, vi benytter ved altergang. I øjeblikket er eneste mulighed at vaske bægrene op i håndvasken på toilettet; og det er ikke sundhedsmæssigt forsvarligt efter vor opfattelse

45 Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Kirkekalkning Fugt ved dør i koret Østre ringmur, rep., Krummerup Fortsatsvinduer i hele Krummerup Kirke Varmeelmenter i orgelerne Skorsten rep Vinduer males udv., Krummerup Raftehegn mod vest Rygningstegl på kapel rep Revne i tårn indv., rep Nye varmeovne i koret Kapeldør og graverhus males Låger i tårn Maling af vinduer indv. Krummerup

46 Karrebæk Ønsker Finansiering Driftsramme Anlægsramme Manglende indtægter for udlejning af graverbolig formål 5100 Søger hermed kr ,00 til dækning af manglende indtægter for udlejning af graverboligen Lille kalkning Kirken er udsat for havgus mod øst og syd, og fagfolk anbefaler årlig kalkning for at imødegå skader Nedløbsrør. Fra kirkesyn 2013: På kirkens østside er der et kobbernedløbsrør, som er for kort. Dette ønskes forlænget for at undgå at vandet løber ved siden af kloakken og derved forvolder fugtskader Sandblæsning af kirkens kampestensfundament. Kampestensgrunden er gennem mange år blevet kalket, men kort tid efter kalkning fremstår grunden atter snavset og grim dels fordi kalken regner af, dels fordi snavs og støv bider sig fast i den ujævne overflade. Reparation af Låger mod Karrebækvej og mod Kirkebakken, Udskiftning af lil. Udskiftning af råddent træ og forvitret jern. Maling. Den lille låge er rådden og kan ikke repareres. Hegn med låge fra kirkegården til møllen og P plads. Det eksisterende hegn består af raftehegn som er råddent og nødvendigvis skal udskiftes. Der skal isættes låge, så graverne kan færdes med maskiner, og så gæster til kirkegården kan komme den vej ind Kantsten og planter Sneslynge, buskrydder, vertikalskærer, hækkeklipper. Redskaber, der evt. kan indkøbes sammen med Fodby Køkken indvendig, gulvet skal rettes, nye elementer, maling PRG. Der er i 2014 bevilget kr til restaurering af køkkenet. Grundet gulvets tilstand viser det sig, at restaureringen vil koste kr Mhr. foreslår, at de gemmes til 2015 og at der suppleres med yderligere Maling privatdelen, stor stue, mellemgang, toilet i præstegården. Nedslidt, sidst malet i Udv. maling af vinduer og døre, Rep. af enkelte kældervinduer. PRG Menighedsrådets frie midler Udvendig vedligeholdelse maling af døre og vinduer i præstegården Kokosmåtter til kirken

47 Kvislemark-Fyrendal-Førslev Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Trailer FY - kalkning af kirken FØ - Understrygning

48 Marvede Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Opsparing ringmuren Kalkning af kirken Gulv i konfirmandstuen

49 Mogenstrup Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Færdiggørelse af kampestensmur på ny kirkegård så hele arealet bliver indhegnet af mur Menighedsrådets frie midler

50 Næstelsø Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Kalkning af tårn og vestgavl på kapel (redskabsskur) Elorgel til brug i kirken Maling af vinduer og dør udvendig, sognegård Etablering af terrassedør i forpagterbolig Klinker i lille forgang, præstebolig Maling af køkken og sydværelse, præstebolig Udvidelse af terrasse, præstebolig Maling af entre i sognegård Opsparing til restaurering af altertavle

51 Rislev Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Ingen ønsker Menighedsrådets frie midler

52 Rønnebæk Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Opsparing til kalkning Malerarbejde i kirkerum. Udskudte synsarbejder Sandblæsning/maling af vinduer. Udskudte synsarbejder Reparation af knæfald ved alter. Udskudte synsarbejder Udskiftning af radiatorventil i sakristi. Udskudte synsarbejder Understrygning eftergås Udskudte synsarbejder Vægge filtes og males, sognegård I forbindelse med tilbygningsarbejdet ønsker vi en yderligere/totalrenovering Lyddæmpende foranstaltninger, sognegård I forbindelse med tilbygningsarbejdet ønsker vi en yderligere/totalrenovering Kirkegårdsmur eftergås for div. skader Udskudte synsarbejder Kirkegårdslåge sandblæses og males Udskudte synsarbejder

53 Sandby Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Renovering af kirkegårdsmur mod nord Renovering af mur bag Sandbygårds gravsted

54 Sct. Mortens Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Ingen ønsker

55 Sct. Peders Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Udskiftning af højtaleranlæg i Kirken. I forbindelse med istandsættelsen af kirken, søges samtidig udskiftning af kirkens højtaleranlæg. Kalkning og orgel projekt. Yderligere anlægsbevilling til den kommende kalkning og orgeludskiftning

56 Skelby-Gunderslev Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Ingen ønsker

57 Skt. Jørgens Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Udskiftning af inddækning og løse tagsten på kirketag Ved de seneste storme har det vist sig, at mange tagsten har løsnet sig og inddækning er utæt, hvorfor en reparation snarest bør foretages for at undgå større stormskader. Malervedligeholdelse tagkonstruktion Der er behov for ekstraordinær malervedligeholdelse af tagkonstruktion for at undgå råd. Lydisolering af præstekontor. For at skabe tryghed for pårørende for, at samtaler med præster sker i fuld fortrolighed, ønskes de eksisterende skillevægge imellem præstekontorer og mod gang lydisoleret. Udskiftning af flygel Kirkens flygel, som blev anskaffet brugt ved kirkens indvielse i 1978, er næsten 100 år gammelt, og kan trods reparationer ikke længere stemmes tilfredsstillende, og opfylder ikke behovet for at kunne flyttes mellem kirken og mødesalen. Derfor ønskes bevilget kr., som er den tilbudte byttepris for et nyt og flytbart flygel Opsparing til udskiftning af stole i kirkerum. De eksisterende stole er de, som blev anskaffet i forbindelse med kirkens etablering i Gennem de seneste år har flere af stolene måttet kasseres, fordi de heldigvis er blevet flittigt brugt og blevet slidte, så de knækker i ryggen. Indtil nu har stole måttet kasseres, og der må p.t. kasseres 5-10 stole hvert år. Derfor ønskes den i 2013 igangsatte opsparing til udskiftning af stolene fortsat, således at der kan igangsættes en løbende udskiftning af stolene, når menighedsrådet har truffet beslutning om, hvorvidt de nye stole skal være den samme type som den nuværende, eller der kan findes en anden og billigere type, som er lige så holdbar og god som den nuværende. Der er i kirkerummet knap 300 stole, og prisen på den nuværende type stole er ca kr. pr. stk. Nyt Ekstra stole & opgradering af højtaleranlæg sognegård. I tilknytning til etableringen af foldevæg i sognegården, bliver mødesalen større og der er behov for flere stole og en opgradering af det eksisterende højtaleranlæg. Højtaleranlægget vil herefter også kunne anvendes i kirken til musikarrangementer, hvilket der også er et behov for, idet det eksisterende højtaleranlæg i kirken kun egner sig til tale. El-installationsarbejde ude og inde. Nogle af kirkens el-installationer både til den udendørs og indendørs belysning er efter mere end 35 års brug ikke længere stabile og up-to-date, hvorfor der er behov for reparation og/eller udskiftning. Udskiftning af dykpumpe til grundvand. Det forudses, at den eksisterende dykpumpe, som pumper grundvand væk fra kirkens fundament skal udskiftes i løbet af de næste par år Menighedsrådets frie midler

58 Snesere Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Formål 40: Ny låge til materialeplads (omtalt i APV, for tung) I øvrigt henvises til provstesyn Menighedsrådets frie midler Kapelkalkning og div. rep. Omsætning af låge mod syd Opsparing til traktor (Total pris kr )

59 Toksværd-Holme Olstrup Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Opsparing til kalkning Holme Olstrup Kirketårn. Tårnet lider af afskalninger, formentlig frostskader. Opsparing Løvsuger. Opsparing

60 Tystrup-Haldagerlille Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme 1. prioritet er samlet for begge kirkekasser en forøgelse af udgifter til 33 diakonal virksomhed og 36 kirkekoncerter på samlet kr Haldagerlille Nedløbsrør v/koret på Nord siden udsk. kr , Ruder i vinduer i kirkeskib og kor udsk. kr , Vinduer males udvendigt kr Skab i kapel kr , Gl. inst. over koret og ved orgel udskiftes kr , Forsatsrammer rep. og males kr , Lysestager v/prædikestol ændres til lamper og pudses kr , Knager til hatte i våbenhus fjernes - vægge ordnes kr , Loft i våbenhus males kr Fjernbetjening til klokker kr , Kalkning kr Kirkegården Låge mod p.plads, stolper trænger til udsk. kr , Toiletvindue v/offentlig toilet trænger til udsk. kr , Container i stedet for affalds plads - pris kr.?, Etablering af urnegravsteder - planter m.v. kr Løvsuger, selvkørende kr Tystrup 1 vindue i tårn gavl og 2 vinduer i syd siden rep. og males kr , Tårnluger, vindue midt vejs kr , Dør til tårn rep./udskiftes og males kr , Vindue i sakristi rep. + ny forsats ramme + maling kr , Kalkning kr , Knager til hatte fjernes - væggene i våbenhus repareres kr , 2 lamper i sakristi renoveres kr kirkegården Låge - mod gl. præstegård udsk. kr , Låger til kirkegård mod N og SØ males kr , Køb af grund til P.plads kr.?, 6 m2 terrasse v/fællesgrav til en bænk kr , Inventar til cafe kr ? Menighedsrådets frie midler

61 Tyvelse-Aversi-Vrangstrup-Tybjerg Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Tybjerg : Kalkning - filtsning af udvendig kirkegårdsmur. Som følge af at kirkemuren har fået forkert behandling i gennem tiden. Skal overfladen renses af inden kalkningen. Aversi: Kalkning af kirke, Understrygning af kirketaget. Kirken bliver kalket hvert 3. år Tyvelse kirke: Opsparing til fugning af vestside på tårn Præstegård: Opsparing til nyt badeværelse. Det nuværende er ca. 40 år gammel Tybjerg: Opsparing til Kirkely Tybjerg: Udførsel af etape 1 af 5. (Udviklingsplan for kirkegården). Planen bliver delt op i 5 etaper, kort sagt lave en 5 års plan, for at sprede udgifterne og graverens arbejdsbyrde

62 Vallensved Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Renovering kirkegårdsmur Opsparing parkeringsområder/udvidelse af parkeringsområder ved sognegård Opsparing, kalkning af kirken

63 Vejlø Finansiering Ønsker Driftsramme Anlægsramme Menighedsrådets frie midler Vedligeholdelse af præstebolig. Præsteboligen er på flere områder slidt - både indvendig og udvendig - konstateret ved kirkesyn Beskæring af lindetræer Gravkasser til brug ved gravearbejde. Eksisterende gravkasser, der benyttes ved gravning af grave, er ikke holdbare nok med risiko for, at jorden falder/styrter sammen under gravearbejde i graven. Bænke til kirkegård. Vejlø kirkegård har mange besøgende, der nyder det stille rum på kirkegården. For at bidrage til en rar stund, ønsker vi at opstille fire bænke, hvor besøgende kan sidde og fordybe sig samt nyde omgivelserne Terrasse og tilhørende trappe ved sognegård. Den nuværende terrasse ved vores sognegård er delvis i stykker og har behov for udskiftning, da brædder mv. er rådne/løse Mærkning af gravsteder med jernplader. For at højne kvaliteten af de enkelte graves nummer og lokalitet, ønsker vi at etablere mærkning af gravsteder med metalplader påført lokationsmærke. Digitalisering af kirkegårdens data. Oversigt over grave; herunder data for disse ønskes systematiseret ved en digitaliseret registrering til brug for bedre sagsbehandling og løbende kontrol mv. Tegltag på kirkeskib. Tag på kirkeskibet har inden for en periode på ca. 10 år behov for at blive udskiftet. Menighedsrådet ansøger om anlægsbevilling til at kunne foretage denne udskiftning; ansøgningen lægger op til en bevilling på 1/10 pr. år de næste 10 år af den skønnede omkostning. Orgelpibe (foreløbig reparation/udskiftning). Orgelpibe på kirkens orgel påkræver en reparation / evt. udskiftning. Ansøgningen skal dække en foreløbig reparation (herunder vurdering) omfanget af behovet for fuldstændig reparation/udskiftning af orgelpibe Rullestillads (til egen renoveringsarbejder) Lydanlæg/teleslynge i sognegård. Det eksisterende lydanlæg inkl. teleslynge i sognegården har behov for en opdatering samt evt. udskiftning af udvalgte dele

64 Tak for i aften og tak til Skt. Jørgens

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 11. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Sct. Mortens sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødepunkt 1 Provstikonsulent Steen Otterstrøm orienterer Connie

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2011. Kl. 13.00-18.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødepunkt 1 Snesere, istandsættelse af Snesere Kirke

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 19. juni 2012. Kl. 14.00 Mødested: Skt. Jørgens Sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. PU møde slut kl.

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. august 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 12. august 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 12. august 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Mødet sluttede kl. 16.45 Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat

Læs mere

Ringsted-Sorø Provsti Langtidsplanlægningsmøde i Sorø ligningsområde Tirsdag, d. 29. januar 2013

Ringsted-Sorø Provsti Langtidsplanlægningsmøde i Sorø ligningsområde Tirsdag, d. 29. januar 2013 Alsted Kalkning kirke udvendig 100.000 Hvert 3. år næste gang 2013 Kirkemuren anden halvdel 500.000 Nordmuren blev lavet i 2008 Restaurering kirkedør 12.875 Bjernede Omlægning kirkegård 2012 Mr. skal kontakte

Læs mere

28-8-2013 Budget 2014 - PU godkendte anlægsprojekter

28-8-2013 Budget 2014 - PU godkendte anlægsprojekter 28-8-2013 Budget 2014 - e anlægser Sogne/ønsker Asserballe 554.000 Nyt gasfyr forpagterbolig Bygaden 18 50.000 Omsætning af stendiger 170.000 Port og dør i lade fornyes 50.000 50.000 Kemisk bekæmpelse

Læs mere

Ringsted-Sorø Provsti Langtidsplanlægningsmøde i Sorø ligningsområde Tirsdag, d. 29. januar 2013

Ringsted-Sorø Provsti Langtidsplanlægningsmøde i Sorø ligningsområde Tirsdag, d. 29. januar 2013 Alsted Kalkning kirke udvendig 100.000 Hvert 3. år næste gang 2013 Kirkemuren anden halvdel 500.000 Nordmuren blev lavet i 2008 Restaurering kirkedør 12.875 Bjernede Omlægning kirkegård 2012 Mr. skal kontakte

Læs mere

Ringsted-Sorø Provsti Langtidsplanlægningsmøde i Sorø ligningsområde Onsdag, den 5. marts 2014

Ringsted-Sorø Provsti Langtidsplanlægningsmøde i Sorø ligningsområde Onsdag, den 5. marts 2014 Alsted Kalkning kirke udvendig 1 100.000 Hvert 3. år næste gang 2016 Kirkemuren anden halvdel 500.000 Nordmuren blev lavet i 2008 Restaurering kirkedør 12.875 Havetraktor 45.000 Ønske ikke opfyldt i budget

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina R. Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Besigtigelse af mandskabsfaciliteterne

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode 8947. CVR-nr. 65370158

ÅRSBUDGET 2016. for Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode 8947. CVR-nr. 65370158 ÅRSBUDGET 1 for Lintrup-Hjerting Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode 897 CVR-nr. 718 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

PU møde 9. september Kl. 13 og 10. september 2014 kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

PU møde 9. september Kl. 13 og 10. september 2014 kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. september. Kl. 13 og 10. september kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Gunver Birgitte Nielsen deltager ikke d. 10. september.

Læs mere

Sønderborg Provsti PU godkendte anlægsønsker budget 2015

Sønderborg Provsti PU godkendte anlægsønsker budget 2015 Sønderborg Provsti e anlægsønsker budget 2015 Sogne/ønsker Asserballe Sogn 405.000 Omsætning af stendige 275.000 e kirke indvendig og sakristi 70.000 70.000 e kirke udvendig 60.000 60.000 Augustenborg

Læs mere

Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl Godkendt. Godkendt. Godkendt.

Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl Godkendt. Godkendt. Godkendt. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 16. august 2017. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Gunver B. Nielsen (syg), Leif von Gersdorff Mødet sluttede kl. 18.00 Del 1 Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj Kl Mødested: Stationvej, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj Kl Mødested: Stationvej, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 14.00 Mødested: Stationvej, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Jørn Dysted. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Provstikonsulent

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Magleby-Holtug Sognes Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode 7495. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Magleby-Holtug Sognes Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode 7495. CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Magleby-Holtug Sognes Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 79 CVR-nr. 781 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 1. marts Kl. 13 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 1. marts Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. marts 2017. Kl. 13 Mødested: Provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ulla Jensen Mødet sluttede kl. 16.45 Referent: Connie B. Beier Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 11. marts. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Peter Søndergaard Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Foreløbig driftsramme

Læs mere

Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling.

Godkendt. Fuglebjerg: Køb af truck - ansøgning om brug af midler. Ansøgning sendes til stiftet med anbefaling. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 29. oktober. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen Tillægsdagsorden er indarbejdet i dagsorden og referat. Mødepunkt

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Løgumkloster Sogns Menighedsråd. i Tønder Provsti. i Tønder Kommune. Myndighedskode 9045. CVR-nr. 56316418

ÅRSBUDGET 2016. for Løgumkloster Sogns Menighedsråd. i Tønder Provsti. i Tønder Kommune. Myndighedskode 9045. CVR-nr. 56316418 ÅRSBUDGET 1 for Løgumkloster Sogns Menighedsråd i Tønder Provsti i Tønder Kommune Myndighedskode 9 CVR-nr. 118 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER I NÆSTVED PROVSTI 1. Aftalens parter og aftalens grundlag Denne aftale indgås mellem Næstved Provstiudvalg, Næstved Kommunes ligningsområde bestående af følgende

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar Kl Mødested: Kvislemark Præstegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar Kl Mødested: Kvislemark Præstegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Kvislemark Præstegård Fraværende med anmeldt forfald: Gunver Birgitte Nielsen I referatet er indarbejdet punkter fra tillægsdagsorden:

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø. Del 2 / fortsættelse af sag

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø. Del 2 / fortsættelse af sag Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Del 2 / fortsættelse af sag 2200... Mødepunkt 1 Kirkely i Tybjerg, projektmateriale Sag: Kirkely, Tybjerg

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hørsholm. Hørsholm Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hørsholm. Hørsholm Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 2 for Hørsholm under Hørsholm Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 7451 CVR nummer: 669849 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 12 / 6 214 Verner

Læs mere

1 Provstikonsulent orienterer Kort orientering om tidsforbrug i Næstved Provsti.

1 Provstikonsulent orienterer Kort orientering om tidsforbrug i Næstved Provsti. Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 8. juni 2016. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Mødet sluttede kl. 18.30 Mødepunkt 1 Provstikonsulent orienterer

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 20. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 20. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 20. januar 2016. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Gunvor B. Nielsen. Mødet sluttede kl. 17.00 I referatet er indarbejdet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Uvelse Sogns Menighedsråd. i Hillerød Provsti. i Hillerød Kommune. Myndighedskode 7422. CVR-nr. 66264513

ÅRSREGNSKAB 2013. for Uvelse Sogns Menighedsråd. i Hillerød Provsti. i Hillerød Kommune. Myndighedskode 7422. CVR-nr. 66264513 ÅRSREGNSKAB for Uvelse Sogns Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode 7422 CVR-nr. 66264513 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 9. december Kl Mødested: Vejlø Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 9. december Kl Mødested: Vejlø Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. december 2015. Kl. 13.00 Mødested: Vejlø Sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Leif Hansen. Gunver B. Nielsen forlod mødet kl. 16.30. Dagsordenen består

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 15.00 Mødested: Holsted Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 15.00 Mødested: Holsted Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 9. juni. Kl. 15.00 Mødested: Holsted egård Fraværende med anmeldt forfald: Jørn Dysted Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2014. Referat

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2014. Referat Godkendt PU-møde 20. august 2014 2015 Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2014 Referat EGEDAL KOMMUNE Samrådet blev afholdt i Veksø Sognehus, Kirkestræde 8, 3670 Veksø, tirsdag den 17. juni 2014, klokken

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 3. november 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Årligt

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 26. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 26. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 26. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 1. maj 2013. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet blev afsluttet kl. 19.00 Mødepunkt 1 Orientering ved provstikonsulent

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 14. januar Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Leif von Gersdorff Mødet blev afsluttet kl. 17 I referatet er indarbejdet

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 5. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 5. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 5. november 2014. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ulla Jensen Mødet blev afsluttet kl. 18.30 Mødepunkt 1 Orientering

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 13. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkecentret, Hedensted. Referatet er godkendt

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 13. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkecentret, Hedensted. Referatet er godkendt Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 13. august 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 8. oktober 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 8. oktober 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 8. oktober 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Morten F. Thaysen deltog kun i punkt 13. Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Revisionsprotokollat

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Holstebro Provstiudvalg. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 4475. CVR-nr. 21235393

ÅRSBUDGET 2016. for Holstebro Provstiudvalg. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 4475. CVR-nr. 21235393 ÅRSBUDGET 1 for Holstebro Provstiudvalg i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 19 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Bevtoft Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8957. CVR-nr. 43828312

ÅRSBUDGET 2016. for Bevtoft Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8957. CVR-nr. 43828312 ÅRSBUDGET 1 for Bevtoft Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 897 CVR-nr. 881 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Agri-Egens. Agri-Egens Sognes Menighedsråd. Syddjurs Provsti. Syddjurs Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Agri-Egens. Agri-Egens Sognes Menighedsråd. Syddjurs Provsti. Syddjurs Kommune ÅRSBUDGET 1 for Agri-Egens under Agri-Egens Sognes Menighedsråd i Syddjurs Provsti i Syddjurs Kommune Myndighedskode: 8 CVR nummer: 1191 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Budgetsamrådsmøde. Herning Nordre og Søndre Provsti Den 21. august 2014 kl. 19.00-21.00 i sognegården ved Hedeagerkirken. Herning Nordre og Søndre

Budgetsamrådsmøde. Herning Nordre og Søndre Provsti Den 21. august 2014 kl. 19.00-21.00 i sognegården ved Hedeagerkirken. Herning Nordre og Søndre Herning Nordre og Søndre Provstier Budgetsamrådsmøde Herning Nordre og Søndre Provsti Den 21. august 2014 kl. 19.00-21.00 i sognegården ved Hedeagerkirken Dagsorden 1. Årsberetning 2. Kort om Folkekirkens

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Brørup Sogns Kirkekasse. Brørup Sogns Menighedsråd. Malt Provsti. Vejen Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Brørup Sogns Kirkekasse. Brørup Sogns Menighedsråd. Malt Provsti. Vejen Kommune ÅRSBUDGET 1 for Brørup Sogns Kirkekasse under Brørup Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode: 89 CVR nummer: 81111 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Brørup den / 9 1 Hanne

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 7. oktober Kl Mødested: Stationsvej 4 Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2015. Kl. 13.00 Mødested: Stationsvej 4 Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet sluttede kl. 18.45 Mødepunkt 1 Endelig godkendelse af referat

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ejsing. Ejsing Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ejsing. Ejsing Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ejsing under Ejsing Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8833 CVR nummer: 6886429 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ejsing den 14 / 1 214 Erik

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Aalestrup Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8904 CVR-nr. 44288028 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 17. august 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 17. august 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 17. august 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentligt referat Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Energi besparelser i kirkerne

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted Kommune. Myndighedskode 7373. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted Kommune. Myndighedskode 7373. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode 7373 CVR-nr. 11950213 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2015. Referat

Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2015. Referat Godkendt PU-møde 12. august 2015 2016 Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2015 Referat EGEDAL KOMMUNE Samrådet blev afholdt i Rytterskolen, Østergade 1, Ganløse, 3660 Stenløse, tirsdag den 16. juni 2015,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Egedal Kommune. Myndighedskode 7185. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Egedal Kommune. Myndighedskode 7185. CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd i Frederikssund Provsti i Egedal Kommune Myndighedskode 718 CVR-nr. 717 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Rind-Kollund. Rind-Kollund Sognes Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Rind-Kollund. Rind-Kollund Sognes Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 1 for Rind-Kollund under Rind-Kollund Sognes Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 88 CVR nummer: 1811 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind den 1 / 1

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 30. april 2014. Kl. 13.00 Mødested: Sct. Peders Sognegård

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 30. april 2014. Kl. 13.00 Mødested: Sct. Peders Sognegård Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 30. april 2014. Kl. 13.00 Mødested: Sct. Peders Sognegård Fraværende med anmeldt forfald: Gunver Birgitte Nielsen (sygemeldt) Mødet sluttede kl. 17.45 Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. februar 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. februar 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. februar 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100 Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Skalborg Sogns Menighedsråd. i Aalborg Østre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9076. CVR-nr. 23282216

ÅRSBUDGET 2016. for Skalborg Sogns Menighedsråd. i Aalborg Østre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9076. CVR-nr. 23282216 ÅRSBUDGET 1 for Skalborg Sogns Menighedsråd i Aalborg Østre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 97 CVR-nr. 81 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Rolfsted Kirkekasse. Rolfsted Sogns Menighedsråd. Midtfyn Provsti. Faaborg-Midtfyn Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Rolfsted Kirkekasse. Rolfsted Sogns Menighedsråd. Midtfyn Provsti. Faaborg-Midtfyn Kommune ÅRSBUDGET 1 for Rolfsted Kirkekasse under Rolfsted Sogns Menighedsråd i Midtfyn Provsti i Faaborg-Midtfyn Kommune Myndighedskode: 788 CVR nummer: 18717 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Brøndum-Hvidbjerg Kirkekasse. Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. Salling Provsti. Skive Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Brøndum-Hvidbjerg Kirkekasse. Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. Salling Provsti. Skive Kommune ÅRSBUDGET 1 for Brøndum-Hvidbjerg Kirkekasse under Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode: 879 CVR nummer: 1971 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Brøndum

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Skovlunde Kirkekasse. Skovlunde Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Skovlunde Kirkekasse. Skovlunde Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Skovlunde Kirkekasse under Skovlunde Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7189 CVR nummer: 6862821 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Skovlunde

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Råby Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8193. CVR-nr. 14436618

ÅRSREGNSKAB 2014. for Råby Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8193. CVR-nr. 14436618 ÅRSREGNSKAB for Råby Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8193 CVR-nr. 14436618 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Hornbæk Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 7441. CVR-nr. 22827928

ÅRSBUDGET 2016. for Hornbæk Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 7441. CVR-nr. 22827928 ÅRSBUDGET 216 for Hornbæk Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode 7441 CVR-nr. 22827928 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hedeager Sogns Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hedeager Sogns Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 1 for Hedeager under Hedeager Sogns Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 991 CVR nummer: 178 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Herning den 7 / 1 1 Bent

Læs mere

Menighedsrådet. Dato: 01.10.2015

Menighedsrådet. Dato: 01.10.2015 Menighedsrådet. Dato: 01.10.2015 Mødested: Sognegården Møde nr.: 28. Dagsorden: 1. Fraværende Mødetid: 18:00 21:30 Beslutning: 2. Bemærkninger til dagsordenen. 3. Regnskab 2014. Revisionspåtegning: Se

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Jelstrup Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8472. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Jelstrup Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8472. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Jelstrup Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8472 CVR-nr. 34650233 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet startede kl. 13 og sluttede kl. 19.00 Mødepunkt 1 Orientering

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8468. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8468. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8468 CVR-nr. 78939516 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 4. februar Kl Mødested:

Referat for: Næstved Provstiudvalg. PU møde 4. februar Kl Mødested: Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 4. februar 2015. Kl. 13.00 Mødested: Fraværende med anmeldt forfald: Mogens Kessel. Mødet blev afsluttet kl. 18.00 Mødepunkt 1 Førslev Kirke, anmodn. om handlingsplan

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 11. februar 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Afbud fra: Line Skovgaard Pedersen. Mogens Sørensen mødte ca. kl. 15:00 Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Complot v. Henrik V. Krogh Sag: Logo til Lemvig

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekasse. Vester Nykirke. Ribe. Esbjerg

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekasse. Vester Nykirke. Ribe. Esbjerg ÅRSBUDGET 214 for under Vester Nykirke i Ribe i Esbjerg Myndighedskode: CVR nummer: 1358917 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag

VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI. Aftalens parter og aftalens grundlag VEDTÆGT FOR SAMARBEJDE OM KALKNING AF KIRKER OG KIRKEGÅRDSMURE I NÆSTVED PROVSTI 1. Aftalens parter og aftalens grundlag Denne aftale indgås mellem Næstved Provstiudvalg, Næstved Kommunes ligningsområde

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Morten Thaysen Kjeld Pedersen deltog ikke i punkterne 2, 3, 4 og 6. Mødepunkt 1

Læs mere

PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: OBS - afholdes i "Legestuen" i bygningen bag Hundige Kirke

PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: OBS - afholdes i Legestuen i bygningen bag Hundige Kirke Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: OBS - afholdes i "Legestuen" i bygningen bag Hundige Kirke Afbud fra Naima Simring. Provstiets byggesagkyndige Claes Skjernov

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Provstiudvalgskassen. Vesthimmerlands Provsti. Vesthimmerlands Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Provstiudvalgskassen. Vesthimmerlands Provsti. Vesthimmerlands Kommune ÅRSBUDGET 214 for under i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode: CVR nummer: 2499255 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 26. marts 2015. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg. PU møde 26. marts 2015. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 26. marts 2015. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. august Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. august Kl Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Mødet blev afsluttet kl. 19.30 Da der er punkter fra den oprindelige

Læs mere

Velkommen til budgetsamrådsmøde

Velkommen til budgetsamrådsmøde Velkommen til budgetsamrådsmøde for Herning Nordre og Søndre provstier Torsdag den 20. august 2015 kl. 19.00-21.00 i Hedeagerkirken Dagsorden 1. Årsberetning Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift v.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2011. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2011. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2011. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård BUDGETSAMRÅD Mødepunkt 1 Redegørelse for de økonomiske forhold i provstiet. Provsten redegjorde for de

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Bælum Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8346 CVR-nr. 52026415 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre

ÅRSBUDGET 2011. Grøndalslund. Grøndalslund. Rødovre-Hvidovre. Rødovre ÅRSBUDGET 211 for under i Rødovre-Hvidovre i Rødovre Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 27 / 1 21 menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den

Læs mere

ÅRSBUDGET 2010. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2010. for. Ellidshøj Kirkekasse. under. Ellidshøj Menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 21 for under Ellidshøj Menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Side 1 Årsbudget 21 tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den 19-5- Der henvises i øvrigt til følgende

Læs mere

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet Masterplan for administrationsbygninger i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet juni 2010 1. Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes denne masterplan

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Vetterslev - Høm kirkekasse. Vetterslev - Høm menighedsråd. Ringsted - Sorø provsti. Ringsted kommune.

ÅRSBUDGET 2014. Vetterslev - Høm kirkekasse. Vetterslev - Høm menighedsråd. Ringsted - Sorø provsti. Ringsted kommune. ÅRSBUDGET 214 for under Vetterslev - Høm menighedsråd. i Ringsted - Sorø provsti. i Ringsted kommune. Myndighedskode: 7373 CVR nummer: 1195213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vetterslev den 15 /

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Mejrup. Mejrup Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Mejrup. Mejrup Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 1 for Mejrup under Mejrup Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8819 CVR nummer: 1119 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Mejrup den 8 / 1 1 Thyge Thoustrup

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rubjerg-Lyngby Sognes Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8470. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rubjerg-Lyngby Sognes Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8470. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rubjerg-Lyngby Sognes Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8470 CVR-nr. 12813619 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. december 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. december 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. december 2011. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 PUK, Kvartalsrapport 3. kv. 2011

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode 7661. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode 7661. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd i Maribo Domprovsti i Lolland Kommune Myndighedskode 7661 CVR-nr. 75147252 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 24. april 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 6/3-12 2. Godkendelse af dagsorden. 3. 677/

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd. i Køge Provsti. i Køge Kommune. Myndighedskode 7214. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd. i Køge Provsti. i Køge Kommune. Myndighedskode 7214. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Sognes Menighedsråd i Køge Provsti i Køge Kommune Myndighedskode 7214 CVR-nr. 52055512 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Skovlunde Kirkekasse. Skovlunde Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Skovlunde Kirkekasse. Skovlunde Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Skovlunde Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7189 CVR nummer: 68 62 82 1 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7982 CVR-nr. 69320414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Holstebro. Holstebro Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Holstebro. Holstebro Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 1 for Holstebro under Holstebro Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 881 CVR nummer: 7198 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Tirsdag den 11 / 11 1 Lars

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Onsdag 17. april 2013 kl. 19:00 til 22:00

Referat fra Menighedsrådsmøde. Onsdag 17. april 2013 kl. 19:00 til 22:00 Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Mødested: Deltager: Afbud fra: Onsdag 17. april 2013 kl. 19:00 til 22:00 Konfirmandstuen, Rødding Præstegård. Anger Nissen, Helene Bertelsen, Tove

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011. kirkekasse / provstiudvalgskasse. menighedsråd. provsti. kommune

ÅRSREGNSKAB 2011. kirkekasse / provstiudvalgskasse. menighedsråd. provsti. kommune ÅRSREGNSKAB 2011 dok. 392309 100288/09 for under menighedsråd i provsti i kommune Årsregnskab 2011 Regnskabet indeholder: Påtegninger... Side 1-2 Årsregnskab i hovedtal...side 3 Finansiel status Side 4

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Øster Hornum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8334. CVR-nr. 98136657

ÅRSREGNSKAB 2014. for Øster Hornum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8334. CVR-nr. 98136657 ÅRSREGNSKAB for Øster Hornum Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8334 CVR-nr. 98136657 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. august 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. august 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. august 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende: Afbud fra Ulla Toft. Der var takkekort fra Lis Lind og

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Resen Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 8509. CVR-nr. 18951118

ÅRSBUDGET 2016. for Resen Sogns Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode 8509. CVR-nr. 18951118 ÅRSBUDGET 1 for Resen Sogns Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 1891118 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Orientering ved personalekonsulenten Dette punkt udgår,

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 13. april 2010. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 13. april 2010. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 13. april 2010. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder 2009 (417) Referat

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brædstrup Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode 7994. CVR-nr. 46272315

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brædstrup Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode 7994. CVR-nr. 46272315 ÅRSREGNSKAB for Brædstrup Sogns Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 7994 CVR-nr. 46272315 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere