Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011"

Transkript

1 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1

2 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service... 4 Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling Projektbeskrivelse 1.4: Kommunalt indhold på Min Side på borger.dk Projektbeskrivelse 1.5: Kommunale hjemmesider bruger tekster fra borger.dk Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint Beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse 2.2: Digital a-kasse kommunikation Projektbeskrivelse 2.3: Digitalisering af løntilskud og fleksjob Projektbeskrivelse 2.4: Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse 2.5: Ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet Børne- og Kulturområdet Projektbeskrivelse 3.1: Den digitale skole digitale læremidler, digitalisering af læringsmål og digitale læringsformer Projektbeskrivelse 3.2: It- infrastruktur i folkeskolen Projektbeskrivelse 3.3: Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen Projektbeskrivelse 3.4: Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud Projektbeskrivelse 3.5: Det Digitale Bibliotek Projektbeskrivelse 3.6: DUBU digitalisering på området for udsatte børn og unge Social- og Sundhedsområdet Projektbeskrivelse 4.1: Digitalisering af handicappede og udsatte voksne området (DHUV) Projektbeskrivelse 4.2: Hjemmesygeplejens integration til det Fælles Medicinkort Projektbeskrivelse 4.3: Udbredelse af MedCom kommunikation Projektbeskrivelse 4.4: Kommunernes adgang til kronikerdata Projektbeskrivelse 4.5: Velfærdsteknologi Projektbeskrivelse 4.6: Kommunerne på sundhed.dk Projektbeskrivelse 4.7: Fælles sprog III på ældre- og sundhedsområdet Teknik- og Miljøområdet Projektbeskrivelse 5.1: Min digitale Byggesag (MDB) Projektbeskrivelse 5.2: Fælleskommunal standardisering af geodataområdet Projektbeskrivelse 5.3: Digitale planer delprojekt om kommuneplaner Projektbeskrivelse 5.4: Digitale planer delprojekt om lokalplaner Projektbeskrivelse 5.5: Forenkling af arbejdet med ejendomsområdet, herunder særligt data og ESR Sammenhængende it og konkurrence Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende it uden monopoler Projektbeskrivelse 6.2: Konkurrence på monopolområderne Projektbeskrivelse 6.3: FLIS Side 2

3 Digital borgerbetjening Side 3

4 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering af henvendelserne koster penge, men der er stor forskel på prisen. Personlige henvendelser, s og papirpost er dyre henvendelser, mens selvbetjening og telefonopkald i langt de fleste tilfælde er billigere. KL har undersøgt kommunernes omkostninger til at betjene borgerne på de forskellige henvendelseskanaler. De faste omkostninger i borgerbetjeningen er vanskelige at relatere til de enkelte kanaler. Ses der alene på de variable omkostninger, viser undersøgelsen følgende: Kilde: Kanalpriser i Danske Kommuner 2011, KL og Devoteam. Kommunerne har i den fælleskommunale strategi sat mål for borgernes brug af de forskellige kommunikationskanaler: I 2012 er 30 % af kommunikationen mellem borger og kommune digital, stigende til 50 % i Det er naturligvis hensigten, at henvendelser til kommunerne, der handler om at ansøge eller anmelde, primært skal ske via selvbetjening og ikke , hvis de maksimale økonomiske potentialer skal høstes. En undersøgelse fra april 2011 viser følgende kanalfordeling i borgernes henvendelser: Side 4

5 Optællingen viser, at en forsvindende lille del af borgernes henvendelser til kommunerne sker ved digital selvbetjening (2 %), mens e- mailandelen, som ikke er en effektiv kommunikationskanal er ganske høj (37 %). Det er ikke alle henvendelser, der kan erstattes af en selvbetjeningsløsning. Det skyldes bl.a. at mange henvendelser til kommunerne er generelt råd og vejledning, men disse kunne med fordel tilgodeses via gode og brugervenlige hjemmesider. Dertil er der selvfølgelig nogle services, der ikke bør håndteres digitalt. Men på alle de områder, hvor det kan lade sig gøre, skal der ske et markant løft i andelen af borgere, der betjener sig selv digitalt. For at nå målene om øget selvbetjening er der brug for en massiv indsats for at løfte udbud og kvalitet af kommunernes digitale selvbetjeningsløsninger over en bred kam. Det gælder den langsigtede udvikling, hvor selvbetjening skal indtænkes i alle fremtidige fagsystemer på borger- og virksomhedsrettede områder. Og det gælder de konkrete selvbetjeningsløsninger, digitale blanketter m.v., som kendetegner den kommunale selvbetjening i dag. For at understøtte bevægelsen fra analog til digital har kommunerne derfor indgået aftale med Regeringen om at gøre det obligatorisk for borgerne at benytte digital selvbetjening for at øge borgernes brug af digital selvbetjening. Det gælder de såkaldte transaktionshenvendelser altså hvor borgerne skal aflevere data til kommunen for at foretage en ansøgning eller en anmeldelse. Fx ansøgning om en daginstitutionsplads eller anmeldelse af flytning. Indfasningen af dette krav sker først på udvalgte områder i 2012, men frem mod 2015 på alle relevante områder i hele den offentlige sektor. De borgere, der ikke kan betjene sig selv, kan få hjælp til det i de kommunale borgerservicecentre. Som en del af økonomiaftalen for 2012 og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed mellem kommunerne og Regeringen om følgende plan for obligatorisk digitalisering frem mod 2015: Side 5

6 Når det bliver obligatorisk for borgerne at benytte de digitale løsninger, skal løsningerne være af høj kvalitet. Den digitale service skal være så god, at borgerne kan klare det selv og gennem løsningen få den nødvendige information og service. Samtidig er det vigtigt, at kommunernes digitale selvbetjeningsløsninger giver kommunerne mere effektive arbejdsgange, så sagsbehandlingstiden reduceres, og kommunerne har effektiviseringsgevinster, når borgerne bruger den digitale kanal. Den fælleskommunale digitale strategi indeholder to projekter, der skal sikre dels en hensigtsmæssigt lovgivning, når det skal gøres obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening på egnede områder, og dels at de obligatoriske områder er understøttet af digitale løsninger, der opfylder borgernes behov og giver kommunerne effektiviseringsgevinster: Obligatorisk digital service og Effektiv digital selvbetjening. Her beskrives projektet om obligatorisk digital service. At flytte borgerne til anvendelse af digital selvbetjening er også understøttet af projekterne i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi om kanalstrategi, dokumentation af henvendelser og kompetenceudvikling. Disse projekter skal understøtte den store udfordring, som den enkelte kommune har med at sikre bl.a. de rette medarbejderkompetencer, et ledelsesmæssigt fokus, en effektiv kommunikation til borgerne og indretning af effektive arbejdsgange som skal sikre de potentielle gevinster, som det nye fællesoffentlige krav til digital service foreskriver. Hertil findes et fællesoffentligt initiativ om etablering af et fællesoffentligt supportcenter som supplement til de digitale services. Formål Formålet for kommunerne: At de kommunale udgifter til borgerservice reduceres ved at øge borgernes anvendelse af digital selvbetje- Side 6

7 ning gennem lovgivning om obligatorisk digital service og effektive selvbetjeningsløsninger. Og at borgerne oplever en digital service, der tager hånd om borgerens behov. Formål for projektet: At indgå aftale med regeringen om lovgivning om obligatorisk digital service på alle egnede områder frem mod 2015, der sikrer kommunerne frihed til at gøre digital service obligatorisk for borgerne. Aftalen bygger på analyse af områderne i bølgeplanen og forudsætter en gevinst ved at gøre en service obligatorisk digital. I samme proces er det et formål, at lovgivningen på de områder, der bliver omfattet af obligatorisk digitalisering, justeres således at implementeringen af obligatorisk selvbetjening bliver mest smidig for såvel borger som kommune. Resultatmål Projektets resultatmål er: 1. At KL sammen med kommunerne har analyseret områderne for obligatorisk digitalisering, så fo r- dele, ulemper og forudsætninger for at gøre områderne fuldt digitale bliver vurderet. Dette resulterer i en bølgeplan for udrulning af obligatorisk digitalisering. Udkast til bølgeplan foreligger. Analyserne skal bl.a. omfatte følgende på de enkelte områder: hvorvidt den primære målgruppe er it-parat hvorvidt der eksisterer en velfungerende selvbetjeningsløsning områdets nuværende digitaliseringsgrad hvorvidt den digitale kommunikationskanal er effektiv til at betjene borgeren - både på kort og lang sigt nødvendigheden af ændret lovgrundlag for at sikre gode og brugervenlige digitale løsninger og borgernes anvendelse af disse investeringsbehovet for indretning af digital service Der skal på den baggrund udarbejdes en business case. 2. At der er indgået aftale med regeringen om obligatorisk digital service på alle relevante kommunale områder i økonomiaftalerne hvert år frem mod 2015, og at regeringen forpligter sig på at tilvejebringe den nødvendige lovgivning. Analyserne skal tilvejebringe et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for at gå videre med evt. lovunderstøttelse. Det lovforberedende arbejde håndteres af de respektive ressortministerier. Tidsplan Ultimo 2012 Ultimo 2012 Første bølge borgerservice I Alle kommuner har effektive selvbetjeningsløsninger på områderne i første bølge. Lovgivning om første bølge (borgerservice). Anden bølge borgerservice II Maj 2012 Juni 2012 Egnede områder til anden bølge analyseret. Aftale mellem kommunerne og regeringen om anden bølge. Side 7

8 Medio 2013 Medio 2013 Alle kommuner har effektive selvbetjeningsløsninger på områderne i anden bølge. Lovgivning om anden bølge. Tredje bølge beskæftigelse samt teknik og miljø Maj 2013 Juni 2013 Medio 2014 Medio 2014 Egnede områder til tredje bølge analyseret. Aftale mellem kommunerne og regeringen om tredje bølge. Alle kommuner har effektive selvbetjeningsløsninger på områderne i tredje bølge. Lovgivning om tredje bølge. Fjerde bølge beskæftigelse, social og integration Maj 2014 Juni 2014 Medio 2015 Medio 2015 Egnede områder til fjerde bølge analyseret. Aftale mellem kommunerne og regeringen om fjerde bølge. Alle kommuner har effektive selvbetjeningsløsninger på områderne i fjerde bølge. Lovgivning om tredje bølge. Økonomi Projektet spiller en afgørende rolle i realiseringen af potentialet på ca. 1,1 mia. kr. på digital selvbetjening og brug af digital post. Uden hensigtsmæssig lovgivning opnår kommunerne ikke fordele af obligatorisk selvbetjening i de kommende år. Potentialet må derfor ses som en del af det samlede potentiale ved digital borgerbetjening, der er opgjort således: Obligatorisk digitalisering af alle indberetninger og ansøgninger fra borgerne (transaktionshenvendelser) og generel ændret kommunikation mellem borger og kommune generelt om bl.a. råd og vejledning (informationshenvendelser) Besparelser på porto- og procesudgifter ved brug af digital post Ca. 650 mio. kr. årligt fra 2015 Ca. 460 mio. kr. årligt fra 2015 I alt Ca. 1,1 mia. kr. årligt fra 2015 Potentialet kan dog kun realiseres gennem en bred indsats på borgerbetjeningsområdet - kompetenceudvikling af medarbejderne, aktive kanalstrategier i kommunerne, effektive selvbetjeningsløsninger mv. Analyse af egnede områder til obligatorisk digital service er finansieret via aftalen om kommunernes økonomi som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Den enkelte kommune skal afholde udgifter til selvbetjeningsløsninger, organisatoriske omlægninger m.v. Side 8

9 Organisering og beslutning KL analyserer sammen med Finansministeriet, ressortministerierne og relevante faglige kommunale kontaktudvalg de områder, hvor der er planlagt obligatorisk digital service. Kontaktpersoner: Astrid Marie Starck, og Anne Kathrine Fjord KL s Center for Borgerbetjening og Itpolitik. Side 9

10 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering af henvendelserne koster penge, men der er stor forskel på prisen. Personlige henvendelser, s og papirpost er dyre henvendelser, mens selvbetjening og telefonopkald er billige. Kommunerne har derfor indgået aftale med Regeringen om at gøre det obligatorisk for borgerne at benytte digital selvbetjening - først på udvalgte områder i 2012, men frem mod 2015 på alle relevante kommunale områder. De borgere, der ikke kan betjene sig selv, kan få hjælp til det i de kommunale borgerservicecentre. Kommunerne har vurderet, at der er et potentiale på op mod 1 mia. kr./år ved øget digital borgerbetjening. Obligatorisk digitalisering kan øge borgernes brug af selvbetjeningsløsninger. Men hvis potentialet skal realiseres, kræver det effektive løsninger, der giver kommunerne værdi. Som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed mellem kommunerne og staten om følgende plan for obligatorisk digitalisering frem mod 2015: Side 10

11 Når det bliver obligatorisk for borgerne at benytte de digitale løsninger, skal løsningerne være af høj kvalitet. Den digitale service skal være så god, at borgerne kan klare det selv og gennem løsningen får den nødvendige information og service. Samtidig er det vigtigt, at kommunernes digitale selvbetj e- ningsløsninger giver kommunerne mere effektive arbejdsgange, så sagsbehandlingstiden reduceres og kommunerne har effektiviseringsgevinster, når borgerne bruger den digitale kanal, jf. endvidere pr o- jektbeskrivelse for Obligatorisk digital service. Den fælleskommunale digitale strategi indeholder to projekter, der dels skal gøre det obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening på egnede områder og dels skal gøre, at de obligatoriske områder er understøttet af digitale løsninger, der opfylder borgernes behov og giver kommunerne effektiviseringsgevinster: Obligatorisk digital service og Effektiv digital selvbetjening. Her beskrives projektet om Effektiv digital selvbetjening. At flytte borgerne til anvendelse af digital selvbetjening er også understøttet af projekterne i den fæ l- leskommunale digitaliseringsstrategi om kanalstrategi, dokumentation af henvendelser og kompete n- ceudvikling. Men det skal hænge tæt sammen med udvikling af løsninger, da viden om kanalstrategi, og hvordan løsningerne anvendes, skal bruges som grundlag for udvikling af løsninger. Borgernes anvendelse af digital selvbetjening afhænger af mange elementer. Gode selvbetjeningsløsninger er en vigtig del, men ledelsesmæssigt fokus i den enkelte kommune, så borgerne møder en digitalt kommunikerende kommune med forventninger til borgerne, er også vigtige elementer. Hvis blot et led i kæden ikke er til stede vil anvendelsen ikke stige også selv om der findes gode selvbetjeningsløsninger. Der er derfor behov for en kommunal indsats, der samler og skaber sammenhæng mellem en lang række kommunale initiativer, fx brug af borger.dk, aktive kanalstrategier i kommunerne, udvi k- ling af løsninger herunder dialog med markedet og eksisterende projekter i KOMBIT. Indsatsen skal ikke kun være store it-projekter, men i lige så høj grad at kunne være fleksibel i forhold til kommunernes skiftende behov, så hele sektorens anvendelse af digital service og borgernes brug af samme øges. Formål Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske områder er selvbetjeningsløsninger, der gør borgerne i stand til at betjene sig selv, og som understøtter og effektiviserer den kommunale forvaltning. Projektets formål er derfor ikke bare at sætte strøm til eksisterende arbejdsgange og kommunikationsformer. At der skal udvikles selvbetjeningsløsninger skal ses som anledning til at ge n- tænke, hvordan kommunerne løser og kommunikerer om opgaverne. Projektets formål er ikke nødvendigvis at nyudvikle digitale selvbetjeningsløsninger på alle områder. Nogle områder er teknologisk fornuftigt understøttet, og her behøver man ikke gøre noget. På andre områder vil det blot være nødvendigt, at eksisterende løsningers kvalitet løftes f.eks. i forhold til integrationer til andre systemer eller design. Endelig kan der være områder, hvor den teknologiske understøttelse er helt utilstrækkelig, og her må der sættes massivt ind. Metoderne til at sikre, at dette kan ske, varierer efter behov: Side 11

12 Innovative forløb, hvor processer og service redesignes. Her er det vigtigt, at der er plads til at tænke anderledes. Det gælder i forhold til automatisering af processer kan borgerne helt lade være med at ansøge? Eller skal service og kommunikation med borgerne tilrettelægges helt anderledes? Eller skal der i forbindelse med lovændringer laves regelforenklinger, der gør det nemmere for kommunerne at administrere et givent område? En eller flere kommuner går foran og selv eller i samarbejde med den fælleskommunale taskforce udvikler løsninger, som herefter udbredes til alle kommuner. Beskrivelse af løsninger gennem fælles kravspecifikation og evt. udbud af helt nye løsninger. Kan udspringe på baggrund af et innovationsforløb. Dialog med markedet om udvikling af konkurrerende løsninger, hvor kommunerne gør krav og ønsker klare, som leverandørerne kan udvikle ud fra. Det forventes, at med obligatorisk digitale områder vil der være bedre forretning for leverandørerne i at udvikle selvbetjeningsløsninger til det kommunale marked. På andre områder forventes det, at leverandører på markedet af sig selv udvikler nye, tidssvare n- de løsninger, når nu områderne bliver obligatoriske for kommunerne at udbyde og for borgerne at benytte. Nærværende projekt skal tage udgangspunkt i de analyser, der foretages i regi af projektet om oblig a- torisk digital service. Hvor obligatorisk digital service analyserer og udpeger områderne suggestivt med udgangspunkt i teknologiske og økonomiske vurderinger af egnethed for obligatorisk digitalisering, skal nærværende projekt modne områderne til it-udvikling. I dette skal også tænkes ind, hvordan arbejdsgange, it, automatisering og regler kan tilrettelægges bedre for at understøtte kommune r- nes opgave og borgernes behov. Udover at understøtte de obligatoriske områder skal projektet også understøtte et generelt løft af kommunernes digitale service til borgerne. Herunder skal der tænkes i, hvordan kommunerne kan v æ- re med til at skabe et attraktivt marked for de private leverandører. Det kræver klare ensartede rammer, som leverandørerne kan spille op i mod, og som i højere grad sikrer gennemsigtighed og synlighed over for kommunerne. Projektet skal også have fokus på anvendelse af nye medier, mobiltelefoner, smartphones og tablets, hvor det giver mening. Resultatmål 3. At kommunerne tilbyder effektive og gode selvbetjeningsløsninger til borgerne på alle områder, hvor der indføres obligatorisk digital service. 4. At målene i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi om 8 løsninger på teknik og miljøområdet og nye selvbetjeningsløsninger på beskæftigelsesområdet er løftet. 5. At den kommunale indsats for mere effektive selvbetjeningsløsninger er tænkt sammen med a n- dre kommunale initiativer, og at der hele tiden er fokus på at øge borgernes anvendelse af de digitale tilbud. Side 12

13 Tidsplan Understøttelse af obligatorisk digital service ved udvikling af selvbetjeningsløsninger Medio 2012 Ultimo 2012 Ultimo 2012 Medio 2013 Ultimo 2013 Medio 2014 Ultimo 2014 Medio 2015 Taskforce sikrer, at der findes løsninger på markedet, der understøtter første bølge af obligatorisk digitalisering. Alle kommuner har effektive selvbetjeningsløsninger på områderne i første bølge af obligatorisk digitalisering. Taskforce sikrer, at der findes løsninger på markedet, der understøtter anden bølge af obligatorisk digitalisering. Alle kommuner har effektive selvbetjeningsløsninger på områderne i anden bølge af obligatorisk digitalisering. Taskforce sikrer, at der findes løsninger på markedet, der understøtter tredje bølge af obligatorisk digitalisering. Alle kommuner har effektive selvbetjeningsløsninger på områderne i tredje bølge af obligatorisk digitalisering. Taskforce sikrer, at der findes løsninger på markedet, der understøtter fjerde bølge af obligatorisk digitalisering. Alle kommuner har effektive selvbetjeningsløsninger på områderne i fjerde bølge af obligatorisk digitalisering. Sideløbende initiativer Medio 2011 Etablering af kommunal taskforce til styrkelse af kommunal digital selvbetjening Kommunerne har behov for nytænkning af den kommunale selvbetjening. Der etableres derfor en fælleskommunal enhed af KL, KOMBIT og kommuner i et fælleskommunalt løsnings- og innovationscenter. Centeret får til opgave sammen med 3-5 kommuner konstant at vurdere og beskrive nye idéer til, hvordan den kommunale selvbetjening kan forbedres og fremmes. Projektidéerne skal både omfatte konkrete løsningsforslag samt forslag til realisering. De igangværende aktiviteter i Umbrella videreføres og indgår i den samlede indsats. Der etableres en tæt involvering af KOMBIT s leveranceansvarlige for at sikre, at der er reel mulighed for at gennemføre idéerne efterfølgende. Løsnings- og innovationscenteret stiller ligeledes forslag til, hvordan nye løsninger kan udvikles og implementeres, uden at det kræver omfattende kravspecifikationsarbejde og udbud hver gang, ligesom centeret forestår tilvejebringelse af mindre løsninger. Ultimo 2011 primo 2012 Standard for gode selvbetjeningsløsninger Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi formuleres en standard for gode selvbetjeningsløsninger. Med udgangspunkt i den fællesoffentlige standard konkretiserer KL og KOMBIT sammen med kommuner og leverandører en minimumsstandard for gode kommunale selvbetjeningsløsninger. Side 13

14 Det skal kort sagt være slut med løsninger, der er så ringe, at borgerne ikke kan finde ud af at bruge dem eller har nogen fordel af at benytte dem. Samtidig skal standarden give vejledning i, hvordan det sikres, at selvbetjeningsløsningerne understøtter den kommunale sagsbehandling primært gennem integration til fagsystemer Understøttelse af markedsudvikling af selvbetjeningsløsninger Projektet understøtter udviklingen af selvbetjeningsløsninger på områder, der ikke omfattes af obligatorisk selvbetjening ved at stille overblik og vidensdeling til rådighed blandt kommuner og leverandører om, hvilke løsninger der findes. Der etableres et leverandørforum med det formål at videndele kommuner og leverandører imellem om kommunale krav/ønsker og nye innovative muligheder Infrastruktur KOMBIT opbygger en fælleskommunal infrastruktur og serviceplatform, der bl.a. skal gøre det lettere for leverandørerne at udvikle (mindre) sel v- betjeningsløsninger til kommunerne Fællesoffentlig support Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi gennemføres et pilotprojekt om fælles telefon-supportfunktion. Der henvises til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Økonomi Projektet spiller en afgørende rolle i realiseringen af potentialet på ca. 1,1 mia. kr. på digital selvbetjening og brug af digital post. Uden effektive selvbetjeningsløsninger opnår kommunerne ikke fordele af obligatorisk selvbetjening i de kommende år. Potentialet må derfor ses som en del af den samlede potentiale ved digital borgerbetjening, der er opgjort således: Obligatorisk digitalisering af alle indberetninger og ansøgninger fra borgerne (transaktionshenvendelser) og generel ændret kommunikation mellem borger og kommune om bl.a. råd og vejledning (informationshenvendelser) Besparelser på porto- og procesudgifter ved brug af digital post Ca. 650 mio. kr. årligt fra 2015 Ca. 460 mio. kr. årligt fra 2015 I alt Ca. 1,1 mia. kr. årligt fra 2015 Side 14

15 Potentialet kan dog kun realiseres gennem en bred indsats på borgerbetjeningsområdet - kompetenceudvikling af medarbejderne, aktive kanalstrategier i kommunerne, effektive selvbetjeningsløsninger mv. De konkrete besparelsespotentialer på hvert enkelt selvbetjeningsområde opgøres som led i de analyser, der gennemføres i projektet. Der udarbejdes business cases for de selvbetjeningsløsninger, der udvikles i fællesskab. Kommunerne har afsat op mod 40 mio. kr. til at styrke området fra den andel af det kommunale bloktilskud, der er afsat til fælleskommunal digitalisering. Bloktilskudsmidlerne er afsat til at drive og medfinansiere udviklingen af nye løsninger på alle de kommende obligatorisk digitale områder. Formålet med bloktilskudsfinansieringen er dels at booste den fælles udvikling på området og dels at understøtte, at alle kommuner er med. Den fælles finansiering giver hver kommune incitament til hurtigt at koble sig på de fælles løsninger. På den måde er det frontløber-kommunerne, der opnår de største fordele. Det er KL s bestyrelse, der fastlægger den konkrete finansiering. Den enkelte kommune skal afholde udgifter til implementering og indkøb af selvbetjeningsløsninger der dog billiggøres af, at (en del af) udviklingsomkostningerne afholdes af bloktilskudsmidler. Business case og besparelsespotentiale afhænger af det enkelte område. Organisering og beslutning Projektet gennemføres ved at etablere en taskforce i fællesskab mellem KL, KOMBIT og en række kommuner, der gennem forskellige tiltag skal sikre, at der er selvbetjeningsløsninger på alle relevante områder. Der afsættes dedikerede ressourcer i KL og KOMBIT, og kommunale medarbejdere kan eventuelt indstationeres til Taskforcen. I tillæg hertil etableres i samarbejde med Borgerservice Danmark en referencegruppe af kommuner for projektet. Der etableres endvidere et leverandørforum. På de områder, hvor det vurderes, at der skal udvikles nye løsninger på de obligatoriske områder gennem fælleskommunale udbud, står KOMBIT for udviklingen. Projektmodning og beskrivelse af behov for løsninger sker i taskforcen. KOMBIT vil stå for kravspecifikation og udbud, hvor det er relevant. Det vil være en særlig prioritering forsat at sikre et velfungerende marked for selvbetjeningsløsninger ved at finde den rette kombination af virkemidler, herunder fælles udbud og standarder til markedet, med henblik på, at markedet selv driver udviklingen og udbyder løsninger i takt med at områder bliver obl i- gatoriske. Projektet vil løbende koordinere med eksterne samarbejdsparter i form af borger.dk, Økonomistyrelsen og relevante fagministerier samt eventuelt også ATP (Udbetaling Danmark). Kontaktperson: Astrid Marie Starck, KL s Center for Borgerbetjening og it-politik Henrik Klejs, KOMBIT Side 15

16 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen med borgerne over på de mest hensigtsmæssige kommunikationskanaler altså de mest omkostningseffektive for kommunen samtidig med, at borgerne får en god service. Hvert år håndterer kommunerne mange millioner henvendelser til og fra borgere og virksomheder. Hver henvendelse koster penge, men der er stor forskel på prisen for de enkelte henvendelseskanaler. En undersøgelse fra 2011 foretaget af KL og Devoteam bekræfter, at personlige henvendelser, s og papirpost er dyre henvendelser, mens selvbetjening og telefonopkald er billige. For de enkelte opgaver i kommunerne er der dog forskel på, hvilken kanal der er mest effektiv. Det er derfor vigtigt, at kommunerne gør sig strategiske overvejelser om, hvordan de ønsker at kommunikere med borgere, virksomheder og andre myndigheder. Målet er at yde den bedste service til færrest mulige ressourcer og i et samlet sagsforløb. Det betyder, at den billigste kanal ikke altid er den mest hensigtsmæssige, da ekspeditionen skal tænkes sammen med den øvrige arbejdsgang for opgaveløsningen. Det har de fleste kommuner allerede en strategi for. Og resten er godt på vej. Men at have en strategi er ikke det samme som at være i mål. Derfor er der i alle kommuner brug for en vedholdende indsats i de kommende år for at ændre borgernes henvendelsesmønstre. Kommunerne kan realisere en gevinst på op mod 1 mia. kr. om året fra 2015 og frem, hvis de kan få borgere og virksomheder til at benytte de mest effektive kanaler og kommunikere digitalt med kommunen. Dvs. ved borgernes brug af selvbetjeningløsninger til ansøgninger og anmeldelse, brug af hjemmesider til generel information, samt brug af digital post ved behov for skriftlig kommunikation. Men det sker ikke af sig selv. Det kræver: 1) Bedre selvbetjeningsløsninger og en ændring i lovgivningen 2) Hver enkelt kommune har en klar strategi en kanalstrategi for, hvordan de vil flytte borgerne til de mest effektive kanaler 3) Dokumentation af borgernes henvendelsesmønstre og effekten af de lokale og nationale initiativer 4) Kompetenceudvikling af de medarbejdere, der spiller en nøglerolle i venligt, men bestemt, at flytte borgerne over på de digitale kanaler Side 16

17 De første elementer om bedre selvbetjeningsløsninger og lovgivning håndteres i projekterne, Obligatorisk digital service og Effektiv digital selvbetjening. Formålet med dette projekt Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling er at håndtere de øvrige elementer. En kanalstrategi er det første element, kommunen skal tage stilling til. Altså hvordan der skal ydes service på de forskellige kommunikationskanaler, med hvilke indsatser og hvilke gevinster man vil hente som følge heraf. En strategi gør det ikke alene, og det er nødvendigt at sætte handling bag ordene. Dette kan ske gennem aktive handlinger som f.eks. investering i nye og tidssvarende selvbetjeningsløsninger og tilpasning af borgernes mulighed for betjening ved personligt fremmøde. Dokumentation af borgernes henvendelser skal vise kommunerne, om indsatserne flytter borgerne over på de mest hensigtsmæssige kommunikationskanaler, og dermed fungere som kommunens ledelsesinformation omkring effekterne af den kanalstrategiske indsats. I 2010 lancerede kommunerne den første version af en fælles dokumentationsmetode. Den er blevet revideret i 2011 og giver kommunerne mulighed for at måle effekten og sammenligne sig selv med de andre kommuner. Digital borgerbetjening stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer. Medarbejdere med borgerkontakt skal i højere grad være klædt på til at henvise til og vejlede i digital selvbetjening og informationssøgning. Formål Hovedformålet er at få borgerne til at ændre adfærd ved at igangsætte en række konkrete tiltag. Det gør kommunerne især gennem udarbejdelsen af kanalstrategier, kompetenceudvikling og derudover at få dokumenteret, hvad der virker. Målet med den fælleskommunale indsats om kanalstrategier er, at hver enkelt kommune udarbejder og implementerer en kanalstrategi og udmønter effektiviseringer af kommunikationen med borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder. For at opnå dette igangsættes følgende aktiviteter: Kanalstrategi 1) Kommunerne udarbejder lokale kanalstrategier, der har til formål at flytte borgernes henvendelser til de mest hensigtsmæssige kanaler, herunder især at få de borgere, der kan betjene sig selv, flyttet over på digitale selvbetjeningskanaler. a) Kommunerne forankrer kanalstrategierne hos kommunernes medarbejdere, ledelse og politikere. Dokumentation 2) Kommunerne dokumenterer fortløbende, hvordan kommunikationen er mellem kommunen og borgere/virksomheder. Dette sker ved hjælp af den fælleskommunale dokumentationsmetode (KOMHEN 2.0). a) Kommunerne forandrer arbejdsgange og den generelle systemunderstøttelse i forhold til en effektiv digitalisering af borgerkommunikationen. b) Kommunerne dokumenterer gode, effektive indsatser og deler denne viden indbyrdes. Side 17

18 c) Dokumentationsmetoden er revideret i foråret 2011 og træder i kraft i efteråret 2011 (KOMHEN 2.0 Kommunale Henvendelser). KOMHEN 2.0 er udgangspunktet for, at kommunerne tæller deres henvendelser på samme måde og dermed kan udveksle erfaringer på tværs af kommunegrænser i et fælles sprog. KOMHEN 2.0 er det redskab, som kommunerne kan måle borgernes henvendelser før og efter implementeringen af den lokale kanalstrategi. Digitale medarbejderkompetencer 3) Kommunerne kompetenceudvikler medarbejdere inden for digital borgerbetjening. a) Medarbejderne skal i stigende grad have formidlingsmæssige kompetencer og i mindre grad detaljeret viden om det enkelte fagområde. Tydeligst er denne nye rolle på Udbetaling Danmarkområdet. En lang række kommuner har allerede efteruddannet deres medarbejdere til at blive Digitale ambassadører. Der er i dag mere end digitale ambassadører i de danske kommuner. Dermed kender medarbejderne de digitale muligheder, kommunen tilbyder og i mindre omfang fællesoffentlige løsninger som borger.dk. Samtidig hermed har alle kommuner mulighed for at udstede NemID til borgerne til brug af selvbetjeningsløsningerne. Men medarbejderne skal være endnu bedre til at håndtere fremtidens digitale service og se det hele i en sammenhæng, hvilket betyder en større kompetencemæssig ændring. Projektet understøttes af projekterne Obligatorisk digital service, Effektiv digital selvbetjening samt projekterne Kommunale hjemmesider bruger tekster fra borger.dk og Kommunalt indhold på Min Side på Borger.dk (se særskilte beskrivelser herom). Resultatmål I 2012 har alle kommuner en kanalstrategi med mål og dokumentationsindsats for at flytte borgernes henvendelser til de mest effektive kanaler. KL har senest september 2011 udarbejdet en drejebog til udvikling af kommunale kanalstrategier. Alle kommunerne har inden udgangen af 2011 adgang til en eksempelsamling, der giver inspiration til at igangsætte lokale initiativer om kanalstrategi. 60 kommuner anvender i 2011 den fælleskommunale metode til dokumentation af borgernes henvendelser - KOMHEN 2.0. Fra 2012 benytter 80 kommuner den fælles metode. Medio 2012 er alle medarbejdere i kommunerne med administrativ borgerbetjening digitale ambassadører. Dvs. at medarbejderne er bekendt med borgernes digitale muligheder i kommunen, og kan henvise og vejlede borgerne i brugen af dem. Udvalgte medarbejdere med administrativ borgerbetjening på skole-, ældre- og daginstitutionsområdet har opnået samme kompetence. I 2015 kan medarbejderne med borgerkontakt vejlede borgerne enten personligt, telefonisk eller digitalt til at benytte selvbetjeningsløsningerne. Tidsplan 1) Kommunale kanalstrategier Side 18

19 September 2011 September 2011 November 2011 December 2011 Juni 2012 December 2012 Drejebog for udvikling af kanalstrategi publiceret. KL har udarbejdet en oversigt over mulige kanalstrategiske valg. Minimum 10 kommuner har opstartet et KL-faciliteret netværk, hvor kanalstrategiske valg skal dokumenteres som havende effekt. KOMHEN 2.0 bruges aktivt til at vurdere effekten på borgernes henvendelser. På har KL etableret eksempelsamling ud fra, hvad den fælles dokumentationsmetode viser har effekt. Minimum 75 kommuner har en politisk vedtaget kanalstrategi. Minimum 10 kommuner har afprøvet kanalstrategiske valg over et halvt år. KL har etableret en eksempelsamling ud fra, hvad dokumentationen har vist af effekt. Eksempelsamlingen publiceret til andre kommuner via Alle 98 kommuner har en politisk vedtaget kanalstrategi. Dokumentation af borgernes henvendelser August 2011 August/september 2011 Oktober 2011 November/december 2011 Herefter Den fælles dokumentationsmetode - KOMHEN er beskrevet, og KL har stillet it-værktøj til rådighed for alle kommuner, der benytter metoden. Kommunerne har fået vejledning i brugen af værktøjet og har en entydig opfattelse af produktets brug. 60 kommuner har gennemført mindst én manuel tælleuge. Kommunerne får resultaterne fra tælleugen og indikationerne af, hvad der virker. Herefter er KOMHEN 2.0 fortløbende. Kommunerne gennemfører tælleuger mindst én uge hvert år og indmelder derudover løbende data ind til en fælleskommunal database via hjemmesiden Kompetenceudvikling 4.kvartal 2011 KL påbegynder samarbejdet med kommunerne om beskrivelse af kompetenceprofilen for fremtidens medarbejdere med administrativ borgerbetjening. 2. kvartal 2012 KL og kommunerne har sammen beskrevet et minimumsniveau for, hvad kommunens medarbejdere med borgerkontakt skal kunne for at kunne vejlede borgerne i selvbetjeningsløsningerne, og hvad der skal til for at udvikle disse. 2.kvartal 2012 Kommunerne har gennemført kompetenceudvikling af medarbejdere, sådan at alle medarbejdere med administrativ borgerbetjening har kendskab til og kan henvise til borgerens digitale muligheder. Niveauet skal ligge på det Side 19

20 samme som gælder for kurset digitale ambassadører. 4.kvartal 2012 Kommunerne har gennemført kompetenceudvikling af udvalgte medarbejdere med administrativ borgerbetjening på ældre-, daginstitutions- og skoleområdet sådan, at medarbejdere har kendskab til, kan henvise til og kan medbetjene borgeren i de digitale muligheder i kommunen. 4. kvartal 2012 Kommunerne har gennemført kompetenceudvikling af udvalgte medarbejdere i it-formidling, sådan at medarbejdere kan gennemføre kurser internt i kommunen, hvor de klæder deres kolleger på til opgaven med at henvise og vejlede borgerne i kommunens digitale muligheder. Økonomi Projektet spiller en afgørende rolle i realiseringen af potentialet på ca. 1,1 mia. kr. på digital selvbetjening og brug af digital post. Uden aktive kanalstrategier, dokumentation og styrkede kompetencer i den enkelte kommune opnår kommunerne ikke fordele af obligatorisk selvbetjening i de kommende år. Potentialet må derfor ses som en del af den samlede potentiale ved digital borgerbetjening, der er opgjort således: Obligatorisk digitalisering af alle indberetninger og ansøgninger fra borgerne (transaktionshenvendelser) og generel ændret kommunikation mellem borger og kommune om bl.a. råd og vejledning (informationshenvendelser) Besparelser på porto- og procesudgifter ved brug af digital post Ca. 650 mio. kr. årligt fra 2015 Ca. 460 mio. kr. årligt fra 2015 I alt 1,1 mia. kr. årligt fra Potentialet kan dog kun realiseres gennem en bred indsats for eksempel effektive selvbetjeningsløsninger, styrket lovgivning mv. Kommunerne finansierer selv udvikling af deres kanalstrategi og afholder selv ressourcer til at indgå i den fælles dokumentationsindsats og kompetenceudvikling. KL udvikler i samarbejde med en leverandør et fælles registreringsværktøj til dokumentation af henvendelserne og og stiller disse redskaber til rådighed for kommunerne uden beregning. Organisering og beslutning Kanalstrategi: Hver kommune er selv ansvarlig for at få udviklet en kommunal kanalstrategi inden udgangen af 2012 i henhold til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og e2012-målet. KL understøtter kommunerne ved at stille en drejebog til udvikling af kanalstrategi samt eksempelsamling på gode kanalstrategiske valg til rådighed. Side 20

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2 1.1 Obligatorisk digital service ets formål KL og regeringen er i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 enige om en bølgeplan for at gøre det obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet...

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Side 1 Side 2 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne. November 2012 Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i kommunerne November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010 2015

Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010 2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010 2015 Kort version November 2010 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. FÆLLES UDFORDRINGER... 4 2. FÆLLES MÅL... 4 3. TVÆRGÅENDE INDSATSOMRÅDER... 4 DIGITAL

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere