Læreplan 2015 Børnenes Kontors Daginstitution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplan 2015 Børnenes Kontors Daginstitution"

Transkript

1 Læreplan 2015 Børnenes Kontors Daginstitution 1

2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sociale kompetencer Sproglig udvikling Sproglig udvikling Krop og bevægelse Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Kulturelle udtryksformer og værdier Supplerende indsatser til ressourcebørn 25 Dokumentation

3 Faktaoplysninger Børnenes Kontors Daginstitution Langelandsvej 12-14, 6705 Esbjerg Ø Telefonnummer Hjemmeside Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder Navn Eva Djuurhus Susanne Christensen Mailadresse Telefon nr Antal børn 0-2 år 53 Antal børn 3-5 år 72 3

4 Grundlæggende værdier Dagtilbuddet skal fremme børns trivsel, udvikling og læring og ud fra kommunens Dagtilbudspolitik bygger denne indsats på følgende værdier: UDVIKLING Lege Fordybelse Proaktiv og omstillingsparat Eksperimentere, forny og forandre TRIVSEL Tryghed Omsorg og åbenhed Vise følelser Tage hensyn BARNET RESPEKT Anerkendelse Vise interesse Give indflydelse Være troværdig ENGAGEMENT Begejstring og glæde Åbenhed Bevidst om målene NÆRVÆR Være i relationen Være i øjenhøjde Give tid 4

5 Læringssyn pædagogisk tilgang Forudsætningen for udvikling og læring er, at barnet opholder sig i stimulerende og udfordrende læringsmiljøer. Barnet lærer af de aktiviteter de deltager i og de udfordringer de bliver stillet over for, men også ved at barnet selv er undersøgende og eksperimenterende. Læring finder derfor både sted i planlagte og voksenstrukturerede aktiviteter, som i hverdagens praktiske og spontane gøremål samt i barnets leg og udforskning. I princippet er alle situationer mulige læringssituationer. Det pædagogiske personale skal derfor tænke læring ind i de forskellige typer aktiviteter som barnet involveres i. Desuden skal det pædagogiske personale tilstræbe, at barnet aktiveres og alle sanser kommer i spil ved enhver aktivitet ud fra antagelsen: Den, der aktivt deltager, lærer noget. Barnet lærer gennem relationen til voksne og derfor er det vigtigt at barnet er omgivet af nærværende og engagerede voksne, der kommunikere anerkendende og ligeværdigt med barnet. De pædagogiske læreprocesser skal respektere individuelle vilkår og tage udgangspunkt i barnets ressourcer og muligheder. Dagtilbuddet udgør de første erfaringer i en række af forskellige institutionelle læringsmiljøer i barnets liv. Som det første institutionelle læringsmiljø er det derfor af stor betydning at barnet har en positiv oplevelse og et godt læringsmæssigt udbytte af dagtilbuddet. Ud over at udvikle barnets kompetencer, er det af afgørende betydning, at dagtilbuddet understøtter barnets lyst til at lære og glæden ved at kunne mestre nyt. Dette fundament er helt centralt for barnets møde med nye læringsmiljøer. Her tænkes specielt på overgang fra dagpleje til institution og overgang fra institution til skole og SFO. Dagtilbuddet har i den sammenhæng en vigtig opgave i at skabe sammenhængende og alderssvarende udfordringer ved overgangene mellem tilbuddene. I samarbejdet mellem tilbuddene skal dagtilbuddet derfor skabe trygge overgange for barnet, hvor der er læringsmæssig kontinuitet og progression. Omdrejningspunktet for læring er derfor den inkluderende tilgang til alle børn og et godt børnemiljø 5

6 Børnenes Kontors Daginstitution: Mission: At tilbyde børn pasning og være et pædagogisk tilbud. At være os bevidste at vi er til for børn og forældre. At vi med et barneperspektiv skal være barnets garant, men også yde service overfor forældre. At være med til at afhjælpe virkningen af den negative sociale arv. Vision: Vi ønsker at være en moderne, professionel og velfungerende institution, funderet på et humanistisk menneskesyn, der lægger særlig vægt på leg, anerkendelse, læring, omsorg og inklusion. Vi ønsker, at institutionens værdier skal være fundamentet for det pædagogiske arbejde og læreplanen. Værdier: Trivsel, respekt, nærvær, åbenhed, engagement og udvikling. Læringssyn: Det enkelte barn og børnegruppen udvikler sig i en vekselvirkning mellem egne interesser, behov og forudsætninger og de relationer og læringsmiljøer, der etableres. Med udgangspunkt i det enkelte barn og børnegruppens funktionsniveau, behov og potientale tilstræber vi en pædagogisk hverdag, hvor børnenes alsidige udvikling og trivsel tilgodeses i størst mulig omfang gennem en vekselvirkning mellem voksenstyrede aktiviteter og barnets/børnenes egne initiativer og aktiviteter. Mål: At alle børn uanset forudsætninger skal have glæde og udbytte af læreplanens forskellige tilbud. At støtte det enkelte barns udvikling og trivsel gennem en inkluderende og anerkendende tilgang. At være med til at afhjælpe virkningen af negativ social arv. At være med til at støtte barnet i mestring af livsvilkår og forudsætninger. At være med til at støtte udsatte børns læring. At tilrettelægge inkluderende læringsmiljøer, der tager hensyn til børns forskellige forudsætninger Delmål for børnenes læring. At børnene viser en respektfuld og rummelig tilgang til det at være anderledes. At børnene viser, at de behandles som de unikke menneske det er og med de forudsætninger det har. At børnene oplever sig inkluderet i almene fællesskaber, hvor de oplever sig både værdsat af fællesskabet og bidragende til fællesskabet. At børnene oplever læringsmiljøer, der tilgodeser den alsidige udvikling og hvor børnene udvikler sig i forhold til sig selv og eget potentiale. At børnenes tegn på trivsel er afgørende for tilrettelæggelsen af læringsmiljøer og indsatser. At børnene oplever rammer, hvor de kan indgå i meningsfulde aktiviteter og betydningsfulde relationer til børn og voksne. 6

7 Med udgangspunkt i institutionens, børnegruppens og det enkelte barns aktuelle forudsætninger og den pædagogfaglige professions viden, teori er og erfaringer udarbejdes mål, almene og specifikke praksisser, etableres læringsmiljøer og evalueringer i tråd med pædagogiske, psykologiske, sociologiske og samfundsmæssige tendenser og behov. Mange af de ting, der er beskrevet, indgår i det daglige arbejde med børnene, mens andre ting vil indgå i overordnede emner, hvor afdelingerne pædagogisk og praktisk planlægger forskellige aktiviteter. Der opstilles overordnede læringsmål og forventede tegn på læring for temaerne og delmål for specifikke aktiviteter og tiltag. Der vil på forskellig vis blive dokumenteret tegn på læring eks. med fortællinger, iagttagelser, foto, interviews, facebook, hjemmesiden, tabulex, kompetencehjul m.v. I hverdagen, på storgruppemøder og personalemøder reflekteres over sammenhæng mellem tegn og aktiviteter. Refleksionen bruges som evaluering, til nye mål og planlægning af pædagogisk praksis og tiltag. I år 2015 vil vi fortsætte implementeringen af den aldersopdelte struktur, hvor målet er at højne pædagogikken målrettet de enkelte aldersgrupper dog uden at ideerne med integreret institution helt forsvinder. Der er stadig mulighed for at lege på tværs af aldersgrupper, besøge hinanden, fælles aktiviteter osv. I år 2015 vil vi have fokus på kost, sundhed og pædagogik. Vi vil etablere udviklingsprojekter og pædagogiske aktiviteter. I år 2015 vil der fortsat være fokus på brobygning mellem institution/skole med et længere forløb for de største børn. I år 2015 vil vi fortsat have fokus på digital læring, hvor vi gennem brugen af digitale medier vil fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale medier er målet: at styrke børnenes kompetencer indenfor læreplanstemaerne. at styrke børnenes digitale kompetencer så de afspejler den teknologiske udvikling og den digitale virkelighed. at styrke børnenes kompetencer i at anvende digitale medier alsidigt og kreativt. at styrke børnenes legende tilgang til læring gennem digitale medier. at fremme inklusion af børn med særlige behov. Børns liv, leg og læring med digitale medier er overordnet temaet for et 4 ugers fællesprojekt forår Vi vil inddrage børnene som kreative producenter. Læreplanstemaer bliver koblet på: Vuggestuen sprog Søstjernerne krop og bevægelse Fuglene natur og eventyr Elefanterne sociale og personlige kompetencer. 7

8 Barnets alsidige personlige udvikling Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: I dagtilbud skal børn kunne opleve relevante invitationer til at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. Det sociale og kulturelle liv i dagtilbud skal give plads til, at børn kan udfolde sig som stærke og alsidige personer. Det sociale liv i dagtilbud skal give mulighed for, at børn oplever sig som værdifulde medlemmer af fællesskabet. Børnenes Kontors Daginstitutions mål: Give børnene mulighed for at opleve sig som deltagere i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab At styrke børnenes selvværd Give børnene forståelse for at læring er positivt og givende 8

9 Delmål: Vi vil tilstræbe at stimulere barnets læring og udvikling af: Selvværd Grænsesætning Følelser Stillingtagen Motivation Vedholdenhed Børnene viser tegn på læring, når 1. De udøver medbestemmelse. 2. Børnene kan sige fra både overfor børn og voksne. 3. Børnene viser hensyn og tolerance. 4. Børnene viser motivation. Mål og delmål er gældende for 0-2 årige og 3-5 årige. 0-2 årige styrkes i personlig udvikling og begyndende gruppefølelse. 3-5 årige styrkes i personlig udvikling, den fortsatte udvikling i gruppen. 9

10 Barnets alsidige personlige udvikling Handlinger: Børnenes anerkendes i ord og handling og der er en positiv tilgang til børnene. Der laves aktiviteter i huset ture ud af huset musik og drama. Børnene får rum og tid til at lege, lære og opleve. Børnene deltager i målrettede og særligt tilrettelagte voksenstyrede aktiviteter. Barnet bydes pænt velkommen, både når det starter og i hverdagen. Børnene imødekommes med hverdagsaktiviteter og tema-aktiviteter ud fra deres forudsætninger, udviklingsniveau og alder. Børnene deltager i samlinger med forskelligt indhold og struktur. 10

11 Sociale kompetencer Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: Børn skal anerkendes og respekteres som de personer, de er, og de skal opleve at høre til. Børn skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i et dagtilbud, der er kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand til mobning, drilleri og usynlig udskilning. Børn skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i demokratiske beslutningsprocesser. Børnenes Kontors Daginstitutions mål: At børnene udvikler sig til selvstændige enkeltpersoner, som formår at indgå i relationer med andre mennesker, både med enkelte venner og som deltager i en gruppe. 11

12 Delmål: Børnene viser tegn på læring, når 1. Børnene kan etablere og indgå i venskaber og fastholde dem. 2. Børnene kan snakke til hinanden på en venlig måde. 3. Børnene kan udtrykke empati og respekt for andre. 4. Børnene kan begynde at løse konflikter gennem dialog. 5. Børnene har udviklet sunde relationer barn/barn og barn/voksen. 6. Børnene viser kendskab til demokratiske værdier. 0-2 årige støttes i begyndende forståelse for venskaber, relationer og samvær. 3-5 årige støttes i udvikling og vedligeholdelse af sociale kompetencer, der opfylder mål og delmål. 12

13 Sociale kompetencer Handlinger. Vi vil i dagligdagen tilstræbe en anerkendende tilgang til børnene og i hverdagen give børnene mulighed for at: udvikle og vise empati sætte ord på følelser sige tingene direkte til hinanden og ikke gennem 1 voksen acceptere andre børns ønsker (f.eks. synge med på en sang, som et andet barn har valgt) lege og løse konflikter. udvikle forståelse for forskellighed. Der vil i efteråret 2015 blive udarbejdet målinger på børnenes trivsel, læring og udvikling. 13

14 Sproglig udvikling Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genre. Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal. Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler og IT, herunder have mulighed for at arbejde med computere. Børnenes Kontors Daginstitutions mål: At børnene opnår et varieret, aktivt og alderssvarende sprog. 14

15 Delmål: Vi vil tilstræbe at stimulere barnets læring og udvikling af: Ordforråd Udtale Kendskab til skriftsprog Kendskab til rim og remser Kendskab til tal og bogstaver Kendskab til IT/medier, hvor barnet både er konsument og producent. Børnene viser tegn på læring, når: 1. De anvender sproglige redskaber, ord og begreber fra dagligdagsaktiviteter. 2. De anvender forskellige kommunikationsmidler. 3. De viser interesse for og kendskab til tegn, symboler, bogstaver og tal. 0-2 årige udvikler og anvender sprog, ord og begreber fra dagligdagsaktiviteter. 3-5 årige anvender forskellige kommunikationsmidler og viser interesse for og kendskab til symboler, bogstaver og tal. 15

16 Sproglig udvikling Handlinger. I hverdagen vil vi: -Læse bøger, eventyr - Synge -Arbejde med computer, ipad -Spille spil - Sætte sprog på omverdenen - Arbejde med kropssprog - Arbejde med rim og remser Arbejde med begreber og regler - Lave drama - Sætte ord på følelser - Samtale - Lære børn at snakke pænt - Lære børn at bruge sproget til at løse konflikter Give fysisk plads til at der i afdelingen, kan arbejdes med bogstaver tal m.m. -Video (vise gode film engang imellem) - Bruge Legeteket - Lade børnene selv lave historier og skrive dem ned. - Lave lytteøvelser - Lave dialogisk læsning I samlingerne + temaer, vil der i perioder blive arbejdet mere målrettet med sproget. Internt i institutionen vil der efter behov blive oprettet små sproggrupper med mere intensiv sprogstimulering. I samarbejde med tale-hørekonsulenterne i Esbjerg Kommune etableres særlige sprogaktiviteter og taleundervisning eks. Tegn Til Tale og Karlstad. 16

17 17

18 Krop og bevægelse Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop, og ved at være i bevægelse samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagt fysiske udfordringer. Børn skal leve under betingelser, som styrker deres fysiske sundhed, herunder forhold som hygiejne, ernæring og aktiv livsstil. Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem alle sanser. Børn skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i at udvikle forståelse og respekt for egen og andres kropslighed. Børnenes Kontors Daginstitutions mål: At styrke børnene i at få et sundt, fornuftigt og realistisk forhold til mad og motion. At styrke børnenes bevægelsesglæde og motivation til leg/ bevægelse. At styrke kompetenceudvikling gennem leg og bevægelse. 18

19 Delmål: Vi vil tilstræbe at stimulere barnets læring, kendskab og udvikling af: Sundhed Ernæring Fysisk aktivitet Beherske og praktisere fin og grovmotoriske bevægelser Kende til dagtilbuddets og lokalområdets fysiske muligheder Børnene viser tegn på læring når: 1. Børnene har kendskab til hvordan deres krop fungerer, hvad de kan selv og viser glæde ved at kunne selv. 2. Børnene viser glæde ved at lege og bevæge sig inde og ude. 3. Børnene udvikler kompetencer gennem leg og bevægelse. Mål og delmål er gældende for 0-2 årige og 3-6 årige. For de 0-2 årige vil være fokus på bevægelsesglæde, ernæring og grovmotorik. For de 3-6 årige udvides fokus til finmotoriske kompetencer. 19

20 Krop og bevægelse Handlinger. Børnene vil få tilbudt følgende: - Sund kost til alle børn. -Komme ud mindst 1 x hver dag (som regel på gåture eller på legepladsen) - Legeplads med forskelligt underlag - Gåture - Puderum - Svømmedage i vores egen svømmesal) - Træningssalen - Sanglege til samling - Motorik til samling - Klippe male skrive - Ture boldspil - Sanser (vand, sand, mm) - Maddage Med udgangspunkt i børnenes behov vil vi sørge for en vekselvirkning mellem tilrettelagte, voksenstyrede bevægelsesaktiviteter og børnenes egne initiativer. Støtte børnene i at bevæge sig så meget som muligt. Sørge for at den mad institutionen laver er 85% økologisk og sund. Støtte børnenes fysiske miljø legeplads, indretning, anvendelse af indendørs og udendørs faciliteter. Vi vil i dagligdagen tilstræbe, at: - børnene skal gøre tingene selv (selv tage tøj af + på, selv hente noget at drikke, selv rydde op) - bruge trappen ikke elevatoren - gå hvor det er muligt i stedet for at tage bussen - efterleve institutionens kost- og bevægelsespolitik Der vil i år 2015 blive udarbejdet trivselsmålinger. Børnenes Kontors Daginstitution har i samarbejde med UCSYD pædagoguddannelsen etableret et projekt, hvor grupper af studerende og pædagoger fordyber sig teoretisk og praktisk i temaet krop, sundhed og bevægelse. Dette samarbejde fortsætter i år 2015, hvor fokus vil blive på kostens betydning for barnets udvikling. I praksisudførelsen anvendes institutionens faciliteter legeplads og træningssal. Forskellige grupper af institutionens børn er deltagende og der observeres, reflekteres og rapporteres undervejs. Der laves fælles idrætsdag forår 2015 for de 5-6 årige sammen med skoler og institutioner. I foråret 2015 etableres et bevægelsesprojekt, hvor pædagog og ergoterapeut samler en gruppe børn til et længere forløb med henblik på udvikling grundbevægelserne løb, hoppe, trille osv. Der vil ligeledes stadig være leg og bevægelsesforløb i større eller mindre grupper i træningssalen, på legepladsen og på stuerne. 20

21 21

22 Naturen og naturfænomener Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og at udvikle respekt for natur og miljø. Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi og som rum for både vilde og stille aktiviteter. Børn skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener samt for at opleve naturen som et rum for at udforske verden. Børnenes Kontors Daginstitutions mål: At give børnene mulighed for at agere i naturen og kendskab til naturfænomener og science. 22

23 Delmål: Børnene viser tegn på læring, når: 1. De viser kendskab til og respekt for naturen. 2. De kender kategorier som vægt, form og antal fra hverdagens aktiviteter. 3. De viser kendskab til science, miljø og logisk tænkning. 0-2 årige udvikler begyndende kendskab til naturen. 3-5 årige udvikler respekt og kendskab til naturen, kendskab til vægt, form, antal, science og logisk tænkning. 23

24 Naturen og naturfænomener Handlinger. Børnene vil få tilbudt følgende: Aktiviteter i naturen under alle forhold. I lokalområdet øves børnene at finde vej. I hverdagsaktiviteter øves børnene i at omgås dyr. Vi vil anvende faciliteter som: - Udeværkstedet (Her arbejdes/eksperimenteres med jord, vand, naturmaterialer i al slags vejr). - Bålstedet (Her kan laves mad eller bare varmes/hygges). - Kolonihaven (Naturgrund med mange forskellige planter, buske og der kan findes insekter og ses på fugle). - Legepladsen (Her er vand, sand, fliser, insekter, æbletræ, kastanier). - Vandlege (Der findes vandtønder og mange vandpytter). - Udflytteren. - Ture til strand, skov og andre naturområder. - besøge virksomheder og invitere undervisere. I samlinger, tema aktiviteter og i hverdagen vil vi arbejde med: - Årstidernes skiften. - Temperaturen (hvad skal jeg have på at tøj). - Hvor kommer maden fra. - Dyr og planter. - Naturfænomener som jord, vind, vand og ild. - Respekt for naturen (Eks. ikke at smide affald i naturen). Der vil dagligt blive eksperimenteret med materialer og naturfænomener inde/ude og på ture ud af huset i nærmiljøet. Med særligt tilrettelagte forløb vil der blive arbejdet med andre forskellige materialer, substanser, naturfænomener og virksomhedsbesøg i Esbjerg. I foråret 2015 vil vi køre et 4 ugers projekt med fokus på digital læring. Projektet er på tværs af aldersgrupper og i hele institutionen. Til den årlige sommerfest vil vi lave præsentationer, hvor forældre og søskende inviteres. 24

25 En dejlig forårsdag i kolonihaven 25

26 Kulturelle udtryksformer og værdier. Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: Børn skal møde voksne, der selv er aktive kulturbrugere og støtter dem i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende kulturaktivitetet. Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger. Børnenes Kontors Daginstitutions mål: At give børnene en forståelse for hvilken kultur de lever i. At give børnene kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier. At give børnene kendskab til musik, tegning, drama, it og forskellige materialer eks. ler, maling, vand, jord m.v 26

27 Delmål: Børnene viser tegn på læring, når: 1. De viser kendskab til traditioner, både samfundets fælles traditioner, men også dem vi har skabt i huset. 2. De bruger og udvikler deres kreativitet og fantasi. 3. De har kendskab til og anvender forskellige materialer. 0-2 årige udvikler begyndende kendskab til traditioner, bruger og udvikler kreativitet og kendskab til forskellige materialer. 3-6 årige udvikler kendskab til både institutionens og samfundets fælles traditioner, udvikler kreativitet og kendskab til og anvender forskellige materialer. 27

28 Kulturelle udtryksformer og værdier. Handlinger. Børnenes æstetiske miljø støttes ved at sørge for udsmykning med børnenes produkter, udsmykning ud fra et barneperspektiv. Der vil være fokus på indretning af rum som fysiske læringsmiljøer, der inspirerer og motiverer barnet til leg, aktivitet og læring. I samlinger, temaaktiviteter og i hverdagen arbejdes med traditioner: - Fastelavn Påske Jul - Sommerfest og julefest for børn, forældre, søskende og personale - Alle børn går i kirke til jul - Der laves aktiviteter og temaer med fokus på forskellige kulturer. - Der leges gamle og nye lege - Der laves kunstprojekter (med produktion + udstilling) - Der arbejdes med drama ( teater, dramatisering af sange, klæde sig ud) - Lejlighedsvis indbydes kunstnere (teater, gøgl, musik, billedkunstnere) - Andre kreative aktiviteter - 28

29 Høstfest i september Lucia i december 29

30 Supplerende indsatser for ressourcebørn: Til de børn der er indskrevet på ressourcepladser gives ekstra timer, så der er mulighed for at gå fra med børnene eller lave små grupper. Her kan der arbejdes med emner, temaer og børnene kan få ro til fordybelse og koncentration. For alle børn med særlige behov vil vi arbejde på, at børnene får det bedst mulige tilbud. For at børnene kan få udbytte af læreplanens tilbud, vil det ofte være nødvendigt at støtte det på forskellige måder: Så tidligt som muligt afdækkes barnets behov Der laves handleplaner Der søges ekstra ekstern hjælp/støtte/sparring efter behov Der tilbydes svømning Lejlighedsvis og efter behov tages børnene ud i mindre grupper Efter behov tilbydes sprogstimulering (tegn til tale, Karlstad), mundstimulering, ansigtsmassage Børnene forberedes efter behov til kommende aktiviteter der arbejdes med billeder, video, ipad, computer Der arbejdes tværfagligt (psykolog, sundhedsplejerske, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, andre institutioner i netværk m.m) Der er fokus på udvidet samarbejde og inddragelse af forældre. Der laves udviklingsbeskrivelser bl.a.ved udarbejdelse af kompetencehjul. Tilbuddet og aktiviteterne differienteres i større eller mindre grad afhængig af barnets behov og forudsætninger (børn har brug for forskellige ting) For børn på ressourcepladser laves en statusrapport i forbindelse med statusmøder (2 x årligt) Efter behov afholdes mindre møder eks. netværksmøder. Der udarbejdes handleplaner med tydelige tværfaglige mål og aftaler. Der udarbejdes vandaktivitetsskema, der beskriver barnets kompetencer i forhold til vandaktiviteten, fokusområder og individuel handleplan. Institutionen har udarbejdet: Brochure med beskrivelse af tilbuddet gives til forældre og relevante samarbejdspartnere. Brochure med beskrivelse af vandaktivitet til stimulering af børnenes alsidige udvikling og lyst til læring. 30

31 Dokumentation Dokumentationen vi løbende bestå af Forældresamtaler Gennemgang af barnet/børnegruppen på storgruppemøderne Billeder, video, hjemmeside, opslagstavlerne, Tabulex. Informationer om aktuelle aktiviteter på facebook og Tabulex. Rapporter udarbejdes på projektforløb Skub i skb, projekt digital læring, evalueringsrapport fra brobygning/førskole. Publicerede artikler om aktiviteter/temaer i dagspressen, institutionens egne artikler til diverse fagblade. Trivselsmålinger. Evaluering vil foregå løbende ved: Målrettet systematisk indsamling og bearbejdning af data fra praksisfortællinger, observationer, interview og samtaler på storgruppemøderne og i hverdagen. På storgruppemøderne vil der forelægge beskrivelse af aktivitet, der imødekommer mål og delmål indenfor et valgt læreplanstema, herunder dokumentation af tiltag/aktiviteten, forventede tegn på læring og tegn på læring/virkning. Der vil blive reflekteret over sammenhæng mellem tegn på læring, forventet virkning og aktiviteten. Refleksionen vil give pædagogisk inspiration til det fortsatte arbejde generelt og specifikt for det enkelte barn, børnegruppen og institutionen som helhed. 31

Børnenes Kontors Daginstitution. Malerier lavet af førskolebørn 2016 emne: mig og min familie.

Børnenes Kontors Daginstitution. Malerier lavet af førskolebørn 2016 emne: mig og min familie. Børnenes Kontors Daginstitution Malerier lavet af førskolebørn 2016 emne: mig og min familie. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr.

Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Faktaoplysninger. Klostergade 11, 6760 Ribe. Telefonnummer Daglig pædagogisk leder. leder. Hanne Mathiasen. Billede. Telefon nr.

Faktaoplysninger. Klostergade 11, 6760 Ribe. Telefonnummer Daglig pædagogisk leder. leder. Hanne Mathiasen. Billede. Telefon nr. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Grundlæggende værdier... 5 Læringssyn pædagogisk tilgang... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Oplysninger. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Daginstitutionsleder/ Områdeleder. 7616 2775 Souschef Eva Hoffland evhof@esbjergkommune.

Oplysninger. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Daginstitutionsleder/ Områdeleder. 7616 2775 Souschef Eva Hoffland evhof@esbjergkommune. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud.

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Dagtilbudsloven kræver, at der for dagtilbud skal udarbejdes en samlet pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring samt relevante aktiviteter og metoder. Loven

Læs mere

Dagplejens. Læreplan 2013

Dagplejens. Læreplan 2013 Dagplejens 1 Læreplan 2013 2 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 3 Læringssyn pædagogisk tilgang... 3 Barnets alsidige personlige udvikling... 3 Barnets alsidige personlige

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Thorup-klim samdrift Storkereden

Thorup-klim samdrift Storkereden Jammerbugt kommune Thorup-klim samdrift Storkereden Pædagogiske læreplaner 2005 1 Børnehave tlf: 72578105 SFO tlf: 72578106 E-Mail: storkereden@jammerbugt.dk Indledning: I henhold til socialministeriets

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Fatkaoplysninger. Alice Radoor. Billede. Telefon nr Normering 39 børn med maksimum kapacitet på 47 børn

Fatkaoplysninger. Alice Radoor. Billede. Telefon nr Normering 39 børn med maksimum kapacitet på 47 børn 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere