Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: Socialpsykiatrien Møn *Adresse: Platanvej Stege *Kontaktoplysninger: Tlf.: Hjemmeside: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Pladser i alt: 18 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 108 (sikret botilbud) Dato for tilsynsrapport: Anette Spandet (Socialtilsyn Øst) 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Der er foretaget et drift orienteret tilsyn den 11 sep på Platanvej samt Grønsalen. Tilsynsrapporten omhandler 4 temaer. Selvstændighed og Side 1 af

2 Relationer, Organisation og Ledelse, Kompetencer samt de fysiske rammer. Socialtilsynet vurderer at, botilbuddene støtter og udvikler de psykiatriske borgere der bor og bruger botilbuddene. Der tilbydes dagaktiviteter i nærmiljøet samt medinddrager i de daglige gøremål. Borgernes støttes i kontakten til familie, pårørende, kærester og evt. samarbejdspartner der er vigtige for den enkelte borger. Den daglige drift varetages af en kompetent leder og medarbejderstab. Det er en stabil medarbejdergruppe der giver borgerne den forudsigelighed og ro der er behov for. Leder er ny som leder af de to steder. Medarbejderne giver udtryk for, at de har tillid til deres daglige leder, vil være der for dem, ved akut behov for støtte. Medarbejderne er bevidste om at ledelsen ikke er eller kan synlig hele tiden, grundet flere tilbud. Der tilbydes ekstern supervision til alle medarbejdergrupper, og der er gode erfaringer med det. Leders opmærksomhed i forhold til supervision, er at medarbejderne efterspørger sags supervision. Socialtilsynet vurderer, at de 2 tilbud besidder de relevante kompetencer der skal til for at løse de opgaver der i forhold til målgruppen. Medarbejderne har gennemgået en 1½ -2 årig uddannelse i "Integrativ Psykiatri" (væren og viden, borgeren lære at mestre livet) der har bevirket i større forståelse mellem medarbejderne og opgave løsningen. Der har været kontakt til visitator i en tilfældigt valgt kommune. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer i høj grad er anvendelige til målgruppen. Borgerne trives i og med de omgivelser de bor i. På Platanvej ytrede medarbejderne, at der kunne godt være mere opbevaringsplads, til f.eks. havemøbler m.m. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: 4 temaer. Selvstændighed og relationer. Organisation og ledelse. Kompetencer De fysiske rammer. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Tilbuddets liste over indskrevne beboere på hhv. Platanvej og Grønsalen med oplysninger om hvilke visiterende Kommune, der er som samarbejdspartnere. Tilbuddets fremsendte besvarelser på udvalgte temaer, er blevet brugt til drøftelse og beskrivelse af indikatorer. 1 leder samt 1 teamleder medarbejder på Platanvej 4 medarbejdere på Grønsalen 6 Borgere på Platanvej 3 Borgere på Grønsalen 1 Visitator i tilfældig kommune Side 2 af

3 Interviewkilder Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Anette Spandet Afdelinger Grønsalen 1 Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 3 af

4 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at botilbuddene Platanvej og Grønsalen i høj grad opfylder de behov, borgerne har i forhold til selvstændighed og relationer, og tilbuddet understøtter og styrker borgernes kompetencer i tilstrækkelig grad. Medarbejdernes støtte til borgerne foregår ud fra den pædagogiske plan og den evalueres jævnligt. Borgerne anvender nærmiljøerne i de respektive byer, de bor i eller i nærheden af. Der tilbydes dagaktiviteter i nærmiljøet samt medinddrager i de daglige gøremål. Enkelte borgerer foretager dette på eget initiativ og uden ledsagelse. Kontakten til familien eller pårørende er generelt god, dog kan der være enkelte borger, hvor familien har fravalgt samværet med borgeren. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet bedømmer, at botilbuddene styrker den enkelte borgers sociale kompetencer og selvstændighed. På Platanvej støttes den enkelt borger i at have så stor selvstændighed som muligt. Borgergruppens psykiske funktionsniveau er forskelligt, og bevirker at nogle borgere skal have mere støtte til at frekventerer nærmiljøet end andre. Kontakt og relation til pårørende og netværk er forskelligt, hvad den enkelte borger har brug for støtte til. Medarbejderne er bevidste om dette i deres hverdag. På Grønsalen er borgerne yngre og de udtaler ved besøget, at borgerne selv er i stand til tage initiativer til at anvende deres nærmiljø. Kontakten til familien er god. Side 4 af

5 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Leder: Leder udtaler at der udarbejdes pædagogiske handleplaner, disse bliver evalueret en gang pr. kvartal Man arbejder dagligt med den pædagogiske plan. Leder gør opmærksom på at flere af borgerne mangler en 141 plan fra deres respektive kommuner. Platanvej: Medarbejderne udtaler at før handleplanen udarbejdes, inddrages borgerne for at deres behov for deltagelse kan indgå i planen. Borgerens ønsker for fremtiden og udvikling, kan være skræmmende for enkelte borger, da borgerne ofte er psykisk sårbare. Evaluering tages op ved behov. Planerne drøftes på P- møderne/behandlermøder, eller ved kvartals el. halvårlige evalueringsmøder. Mål og delmål justeres løbende ift. Hvad borgeren vurderes at kunne magte. For at styrke de sociale kompetencer, minimeres støtten ved f.eks. sociale arrangementer. Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Grønsalen: Medarbejderne oplyser at tilbuddet udarbejder borgerens handleplaner og behandlingsplaner. Planerne evalueres på møder engang i kvartalet. På enkelte borgere, er der fra betalingskommunen udarbejdet en 141, som danner grundlag for den pædagogiske handleplan. Leder: Leder oplyser at beboerne gør brug af de tilbud som Stege by tilbyder f.eks. indkøb, svømmehal, frisør og fodterapi. Tilbuddet er opmærksomt på når der tilbydes aktiviteter på tværs af kommunen, f.eks. fra værestederne. Platanvej: Medarbejderne oplyser at alle beboerne tilbydes et arbejde på arbejdsmarkedet eller i beskyttet beskæftigelse. Beboerne tages f.eks. med på indkøb, frisør, og fodterapeut. Der arrangeres sociale sammenkomster og mindre ture. Enkelte beboere dyrker idræt og tilbud om en ugentligt motionstur. Beboerne deltager i bankospil, anvender værestedet Ritas Corner, Oasen og tilbud i nærmiljøet. Beboerne opfodres og hjælpes til selv at tage initiativ til at skabe eget netværk/relationer. Grønsalen: Medarbejderne oplyser at borgerne er kendte personligheder i lokalsamfundet, og har i forskellige grader relationer dertil. Dertil kommer ture ud af huset og de to ugentlige handledage. Motionscenter og svømmehal, Tirsdagsmarked hvor opholdsstedets grønsager sælges etc. Borgerne: Socialtilsynet talte med en gruppe borgere på Platanvej og de gav udtryk for at de var godt tilfreds med de tilbud de fik. Borgerne deltog i forhold til hvad den enkelte have lyst til. En borger gav udtryk for at man kunne deltage i fællesskabet eller tage initiativ til noget på egen hånd. Borgerne på Grønsalen gav udtryk for at de kunne deltage i det Side 5 af

6 de have lyst til, og de brugte nærmiljøet. Flere af borgerne brugte deres fritid med at besøge kæreste, familie m.m. og Megafesten blev bl.a. fremhævet. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Borgerne: Ved besøget taler socialtilsynet med en gruppeborgere der bor på Platanvej. De beretter gerne om alle de aktiviteter de deltager i, samt de dagligdags gøremål de er med til at være en del af. Samstemmende giver de udtryk for at komme på bytur er en aktivitet de holder af. Kontakten til familie eller pårørende er for enkelte borgere værdifuldt, hvor det nødvendigvis ikke er så tit man ser dem. Samtale med borgere på Grønsalen, og her berettede de livligt om det de foretog sig i fritiden, bankospil, Megafesten og mente også at de da var kendte ansigter i nærmiljøet og kom godt ud af det med byens beboere. En borger fortæller at den støtte man får på stedet er tilfredsstillende og man får den opmærksom og hjælp der brug for. Kontakten til familien, kærester og pårørende er god. Leder: Leder oplyser at den enkelte borger støttes i at have kontakt til deres netværk såfremt den enkelte borger ønsker dette. Platanvej: Medarbejderne udtaler at alle beboerne har mulighed og støttes i kontakten til familien eller andre pårørende. I hverdagen er det ganske få der har kontakt eller samvær med familie eller netværk. Samvær er ofte ved særlige begivenheder. Enkelte af beboerne er blevet marginaliseret og har mistet kontakten til familie og netværket, eller modsat at det er familien der har sagt fra. Grønsalen: Medarbejderne oplyser at der er et godt samarbejde ud fra borgerens eget ønske/behov og familiens. Derudover har borgerne forskellige grader af tilknytning til familie. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Borgerne: socialtilsynet mødte flere borgere ved rundvisningen og ved samtaler, og der udtrykte flere borgere deres begejstring omkring deres familie relationer. Enkelte borgere fortalte om tæt forhold til børn, børnebørn, forældre eller søskende. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at botilbuddene har en kompetent daglig leder. Leder er tiltrådt 1.sep som leder for Platanvej og Grønsalen. Leder har mangeårig erfaring med det psykiatriske område. Medarbejderne i begge tilbud har forventninger til leder. At der er åbenhed, dialog, tillid og støtte i opgaveløsningen. Der tilbydes ekstern supervision til alle Side 6 af

7 medarbejdergrupperne, og der er gode erfaringer med dette. Medarbejdergrupperne er stabile og der er meget lavt sygefravær og personalegennemstrømning af medarbejdere. Der forekommer oftere udskiftning i vikarstaben. Stabiliteten medvirker til at fastholde struktur og overskuelighed for den enkelte borger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet bedømmer, at Platanvej og Grønsalen har en fagligt kompetent daglig leder. Leder har en bred erfaring med psykiatriske borgere. Har erhvervet flere leder uddannelser. Medarbejderne i begge tilbud oplever og har, forventninger til den kommende leder om at der vil være åbenhed, dialog, tillid og støtte i opgaveløsningen. Der tilbydes ekstern supervision til alle medarbejdergrupperne, og der er gode erfaringer med dette. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og Leder: Centerleder er uddannet sygeplejerske, har bred psykiatrisk erfaring samt afslutter snarest lederuddannelse på diplomniveau. Har ligeledes deltaget i div. lederudviklingskurser samt terapeutisk uddannelse. Områdeleder er uddannet pædagog, har bred psykiatrisk erfaring samt lederuddannelse og kurser der er relevante i forhold til målgruppen. Leder oplyser at han fra 1.sep. er blevet leder for 3 tilbud i Vordingborg kommune. Skiftet er temmelig nyt og der vil være en indkørings periode før der vil være en rytme i opgaverne. Platanvej: Medarbejderne udtaler at Leder er temmelig ny på stedet, men virker til at være kompetent til jobbet. Centerleder er sygeplejerske med ledelseserfaring og nærmeste leder er pædagog med en coachuddannelse. Medarbejderne oplever at der frihed under ansvar, men forventer at der er en åbenhed, tillid, dialog og synlig opbakning ved udførelses af opgaver. Ved lederskifte er der lagt nye arbejdsopgaver ud til den enkelte medarbejder. Grønsalen: Medarbejderne oplyser at de oplever ledelsen, som godt klædt på til at løse opgaven i kraft af deres uddannelse og efteruddannelse. Der er tillid og respekt for opgaveløsningerne. Efter at leder har fået flere afdelinger under sig, ser de ham ikke så ofte som, da leder var der dagligt. Leder: Der er tilknyttet ekstern faglig supervisor til medarbejdergruppen. I øjeblikket er der supervision ca. hver 6.uge Platanvej: Medarbejderne oplyser at der fornylig er op startet ekstern supervision forløb, Medarbejderne gav udtryk for at Side 7 af

8 medarbejdere supervision er godt, men at det kan vanskeliggøre af at supervisors kompetencerne og viden ikke er så stort på det psykiatriske område. Medarbejderne efterlyser sags supervision. Grønsalen: Medarbejderne oplyser at der er ekstern supervision, og det fungerer og er godt tilfredse med det. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilsynet bedømmer at den daglige drift i tilbuddene Platanvej og Grønsalen varetages af en stor medarbejdergruppe, der har mange års erfaring og er fagligt kompetente. Alle medarbejdere har fået efteruddannelse og derved tilegnet sig en fælles platform og en større forståelse for opgaveløsningen. Der anvendes kontaktperson ordning i forhold til borgerne. Medarbejderne i begge tilbud opfatter sig selv, som stabile og kompetente til at støtte og udvikle borgerne. Der er et meget lavt sygefravær og politikken om fravær følges Vordingborg Kommunes politik. APV undersøgelserne havde i enkelte team sat fokus på det Psykiske arbejdsmiljø. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Leder: Leder oplyser at I tilbuddet er der forskellige kompetencer, både fagligt og erfaringsmæssigt. Platanvej: Medarbejderne oplyser at deres sundhedsfaglig og pædagogiske platform er miljøterapi, hvor der arbejdes med relationer og struktur. Borgerne har altid mulighed for at kontakte personalet. Hver borger har 1-2 faste kontaktpersoner. Er de ikke tilstede har borgerne mulighed for at kontakte dagspersonerne. Grønsalen: Medarbejderne oplyser at botilbuddet er døgnbemandet, så muligheden for at borgerne kan komme i kontakt med dem er til stede hver dag. Dog er der flest personaler i dagtimerne. Medarbejderne mener selv, at de er kompetente til at støtte borgerne. Gruppen er blevet bedre til at blive enige om linjen og til at have fælles udmeldinger til borgerne. Medarbejdergruppen er bred sammensat i forhold til opgaverne. Leder: Leder oplever at der er en meget lav personalegennemstrømning i forhold til fastansatte. Platanvej: Medarbejderne oplever at de i de 2 teams er stabile medarbejdergrupper. Der er højere gennemstrømning i team 1 end i team 2. Enkelte kollegaer har forladt arbejdsstedet i forbindelse med omstruktureringen. Der er en del udskiftning i vikar teamet. Grønsalen: Medarbejderne opfatter sig selv som en stabil medarbejdergruppe, og der ingen personalegennemstrømning. Indikator 09.c: Sygefraværet Leder: Leder oplyser at man på tilbuddet følger Side 8 af

9 blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser sygefraværspolitikken jævnfør Vordingborg Kommune samt en lokalpolitik. APV er udarbejdet. Platanvej: Medarbejderne oplyser at der er en sygefraværspolitik. Der er udarbejdet en APV og den måde de i teamene håndtere den daglige trivsel er at den faglige og menneskelig udfordringer er via refleksion personalet imellem. I tvivlsspørgsmål og udfordringer af sværere karakter inddrages ledelsen, akut eller når ledelsen er tilstede på Platanvej. Det interne samarbejde fungerer glimrende og de støtter op om hinanden. Aktuelt er der en del frustrationer over ikke at have tilstrækkelig tid til opgaverne. Tema Gns. bedømmelse Grønsalen: Medarbejderne oplyser at sygefraværet er meget lavt på stedet. Der er en sygefraværspolitik på bostedet, som følger kommunes sygefraværspolitik. Trivsel og samarbejde i personalegruppen fungerer godt. APV forefindes og de få opmærksomhed punkter APV udviste handlede om trivsel, f.eks. ikke at tage arbejdet med hjem, anerkendelse af arbejdet osv. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Socialtilsynet vurderer, at Botilbuddene Platanvej og Grønsalen besidder tilstrækkeligt de kompetencer der skal til for at understøtte borgerne, samt de opgaver der i forhold til målgruppen. Medarbejderne har gennemgået en 2 årig uddannelse i "Integrativ Psykiatri", der har bevirket i større forståelse mellem medarbejderne og opgave løsningen. Socialtilsynet har talt med en visitator fra en tilfældig kommune. Visitator udtaler at botilbuddet Grønsalens samarbejde vedr. borgerne er professionelt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet bedømmer at, medarbejderne besidder de relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Alle har fået en 1½ - 2 årige uddannelse i "Integrativ Psykiatri" (væren og viden), der har styrket forståelsen for opgaveløsningen. Socialtilsynet har talt med en visitator fra en tilfældig kommune. Visitator udtaler at botilbuddet Grønsalens samarbejde vedr. borgerne er professionelt. Tilbuddets indsats med handleplanen gør at, borgerne udvikler sig til at komme videre i livet. Side 9 af

10 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Leder: Alt fast personale er fagligt uddannet. Flere af medarbejderne har en miljøterapeutisk uddannet. Platanvej: Medarbejderne oplyser at alle i medarbejdergruppen har en faglig uddannelse som enten SSA, SSH, pædagog og ergoterapeut. Næsten alle har gennemgået et 2 årigt kursusforløb på et højt niveau i " Integrativ Psykiatri". Endvidere arbejder alle med "Psykodynamisk miljøterapi" og modtager undervisning heri. Grønsalen: Der er relevant uddannet personale på bostedet med relevant erfaring, men da målgruppen ændrer sig løbende vil der altid være behov for at opdatere viden og metoder. Alle medarbejderne har fået en 2 årig efteruddannelse, og det har styrket kollega sammenholdet. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Socialtilsynet har talt med en visitator fra en tilfældig kommune. Visitator udtaler at botilbuddet Grønsalens samarbejde vedr. borgerne er professionelt. Tilbuddets indsats med handleplanen gør at, borgerne udvikler sig til at komme videre i livet. Der er tillid til stedet og fleksibiliteten er stor i forhold til den enkelte borgere i forhold til arbejde og bo. Stedets kompetencer og teori udmøntes i praksis, så borger en udvikler sig. Leder: Leder gør opmærksom på at et er vigtigt at borgerne mødes af en fagperson med faglige kompetencer. Platanvej: Medarbejderne udtaler at den tillid borgerene har til personalet, gør at konflikter afværges eller søges nedtrappet med kontakt, tydelighed og kommunikation. At der er forudsigelighed og struktur i hverdagen der giver ro, tryghed og balance, og fælles forståelse ramme, der gør at der bliver færre eller sjældent indlæggelser for borgerne. Tema Gns. bedømmelse Grønsalen: Medarbejderne udtrykker at samspillet med borgerne afspejles i det gode relations arbejde som personalegruppen udfører. Værdier som respekt og synlighed, dialog er gennemgående i deres arbejde med borgerne. Borgerne: Socialtilsynet havde samtale med en gruppe borgere på begge tilbud, samt observation på hvordan samspillet er mellem medarbejderne og borgerne. Borgerne giver udtryk for at de får den støtte de har behov for, og enkelte borgere giver udtryk for at der er en kærlig og god tone imellem borgerne og medarbejderne. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4 Socialtilsynet vurderer at, de fysiske rammer i høj grad er anvendelige til Side 10 af

11 målgruppen. De fysiske rammer på Platanvej er forholdsvis nye, og bygningerne er opdelt i to fløje. I den ene bygning har borgerne selvstændigt adgang ude fra. Borgerne bor som i et hvilken som helst rækkehus miljø. Borgerne udtaler at det er en god måde at bo på, hvor det er muligt at være sig selv, men trykheden i at kunne tilkalde støtte fra en personale. I Den anden fløj er der adgang direkte til gang eller fælles arealer for enkelte borgere kan det være forstyrrende at deres lejligheder tæt på fællesrummene. Grønsalen består af et landbrugsejendom, der fungerer som bo og arbejdssted. Borgerne har eget værelse og der er fællesrum til deres disposition. Det er tilsynet indtryk at borgerne benytter sig af hele huset og udendørs arealerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet bedømmer at de fysiske rammer på Platanvej og Grønsalen støtter borgerne i deres udvikling og trivsel. De fysiske rammer på Platanvej er forholdsvis nye, og bygningerne er opdelt i to fløje. I den ene bygning har borgerne selvstændigt adgang ude fra. Borgerne bor som i et hvilken som helst rækkehus miljø. Boformen gør at de er uafhængig og selvstændigt vælger om der skal lukkes nogen ind. Borger udtaler at det er en god måde at bo på, det at være alene med mulighed for at få hjælp, når der er brug for det. I den anden fløj er der adgang direkte til gang eller fælles arealer. For enkelte borger kan det være forstyrrende at have lejlighed tæt på fællesrummene. Grønsalen er en nedlagt landbrugsejendom, der fungere som bo og arbejdssted. Borgerne har eget værelse og der er fællesrum til deres disposition. Det er Socialtilsynet indtryk at borgerne benytter sig af hele huset og af udendørs arealerne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Leder: Det er leders opfattelse at borgerne generelt er tilfredshed med de fysiske rammer og at de trives godt i dem. Platanvej: Medarbejdernes oplevelse er at borgerne generelt trives i deres boliger, men ikke alle trives i fællesrummet, da der kan være en del uro og larm. Enkelte borgere trives heller ikke med at deres hoveddør åbner direkte ud til fællesrummet. Borgerne har egne selvstændige lejligheder med egne ringeklokke og postkasse. Der er en lukket atriumlignede gårdhave der anvendes om sommeren. medarbejderne gør opmærksom på at der mangler opbevaringsplads til cykler, havemøbler og andre større ting. Der mangler rum til socialt Side 11 af

12 fællesskab for borgerne, der er personale frit. Rum der kan anvendes til bl.a. motion/underholdning, bordfodbold, bordtennis, kortspil m.m. Grønsalen: Bostedet er beliggende på landet i naturskønne omgivelser, oprindelig en gammel gård med tilhørende jorder. Alle borgere har eget værelse med bad samt fælleskøkken og fællesstue. Indretningen og gruppens størrelse samt beliggenhed bidrager til trivsel blandt borgerne, og de udvikler sig på stedet. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem Ved rundvisningen blev socialtilsynet inviteret ind for at se en borgeres lejlighed på Platanvej samt et værelse på Grønsalen. Borgerne havde indrettet og udsmykket rummende ud fra alder og interesse, og borgerne giver udtryk for at de trives på de respektive tilbud. Leder: Leder bemærker at ved opførelsen af Platanvej, var man opmærksom på målgruppen og dennes behov. Platanvej: Medarbejderne oplever at de fysiske rammer og faciliteter tilgodeser de behov borgerne har. Lejlighederne er lyse med gode store rum og er fleksibel indretning. Der er plads nok såfremt der skal benyttes hjælpemidler. Lejlighederne er god lydisoleret, så musik og anden støj fra nabo ikke generer. det er fint at den enkelte borger kan lukke sin dør ud til fællesrummet, når man ønsker at være alene. Der kunne i perioder være behov for at have mindre skærmede enheder. Grønsalen: Der er ikke pt. behov for specielle faciliteter da alle borgerne er mobile. Leder: De fysiske rammer signalere at det er borgernes hjem ved at de har egen dørskilt, ringeklokke og postkasse. Etikken hos medarbejderne er at de banker på borgenes dør og afventer at borgeren inviterer indenfor. Platanvej: De fysiske rammer på Platanvej er opdelt i to hovedbygninger, men i et fælles klyngebyggeri. I den ene bygning er lejlighederne små rækkehuse med for haver. Borgerne kan her leve helt uforstyrret, og privat bor de her som i et hvert andet rækkehus miljø. Borgere der bor i disse lejligheder giver udtryk for at de er tilfredse med at bo der. Lejlighederne i en anden bygning er i størrelse med de andre, men der er tilknyttet fællesrum. Bygningen er opdelt med gang i midten og lejligheder på hver side. det kan godt give støj fra andre medborgere, især for dem der bor tæt ved fælleskøkken og opholdsrum. Grønsalen: Det er tilstræbt at omgivelserne og indretningen er så lidt institutionspræget som muligt. Borgerne har medbestemmelse i forhold til indretning af eget værelse samt brugen af fællesrummene. Side 12 af

13 Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side af

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere