Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K DK/PERL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL"

Transkript

1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender behovet for at se på, hvordan vi i Danmark kan øge produktiviteten. Det er samtidig vigtigt, at man også åbner op for at se på produktivitet mere bredt, så man inddrager andre parametre såsom livskvalitet, kvalitet i ydelserne, lighed og tillid mv. Dato: Ref.: DK/PERL FOA kommer her med en stribe forslag, som efter vores mening vil kunne øge produktiviteten. Derudover kommer vi også med forslag til forhold Produktivitetskommissionen bør se nærmere på. Mange af forslagene handler om, hvordan det offentlige og det private kan blive bedre til at spille sammen og hvordan samarbejde på tværs af sektorer kan styrke produktiviteten. Det offentlige har en stærk produktivitet Det private og det offentlige kan lære meget af hinanden. Den offentlige sektors produktivitet har i flere år ligget på niveau med det private og i nogle perioder endda over. Myten om, at den offentlig sektor er træg og ineffektiv kan altså punkteres. Man skal derfor ikke blindt tro, at hvis noget er privat, så er det mere effektivt. Det er ikke altid tilfældet. En stor stærk offentlig sektor er faktisk en gevinst for samfundet som helhed. Se eksempelvis på sundhedsudgifterne. Samlet set er det billigere for samfundet at lade det offentlige stå for det, end det private. Det viser erfaringerne fra USA, som har rekord i udgifter til sundhed. I Danmark har vi en højt udviklet offentlig sektor. Den offentlige sektors ydelser, som for eksempel børnepasning, sundhed, skole og ældrepleje, indgår direkte i de konkurrenceudsatte erhvervs konkurrencekraft. Udlicitering kan være en dyr fornøjelse for kommunerne på nogle områder. En undersøgelse foretaget af AKF viste, at de kommuner, som bruger meget privat børnepasning er dyrere end kommuner med me- FOA Staunings Plads København V Telefon Telefax Giro

2 - 2 - get offentlig pasning. Og på ældreområdet viste undersøgelsen heller ikke nogen økonomisk gevinst ved at lade private stå for det. 1 FOA foreslår, at man tænker utraditionelt og overvejer at lade det offentlige drive flere ting også ting som traditionelt er drevet privat. Tilkøbsmuligheder i det offentlige vil give borgerne flere muligheder og det vil skabe mere lige konkurrence mellem offentlig og privat. Samtidig vil det kunne styrke udviklingen og konkurrencen i både den private og offentlige sektor. Og som samfund vil vi måske kunne blive bedre til at udvikle nye ydelser. Man burde overveje at indføre en form for ny hjemmeserviceordning igen fx som tilkøbsmulighed i det offentlige. Offentligt ansatte ville kunne tilbyde ydelser, som man kender det fra hjemmeserviceordningen. Det vil øge produktiviteten, hvis fx hjemmeplejen kan tilbyde flere ydelser samtidig, fremfor at flere forskellige skal komme på forskellige tidspunkter hos den enkelte borger. Det vil begrænse sort arbejde og øge konkurrencen også i forhold til den private sektor. arbejde ser nærmere på produktiviteten i den offentlige sektor i forhold til sammenlignelige private sektorer. Alt for meget styres ud fra myter og dogmer om, at privat eller offentligt per definition er godt eller dårligt, uden at der er en reel viden på området. Opgørelsen bør indeholde en bredere tilgang end økonomi, som også indeholder kvalitet, livskvalitet, lighed mv. arbejde analyserer den offentlige sektors indflydelse på Danmarks produktivitet og konkurrenceevne. Meget tyder på, at det har været kortsigtet at spare på den offentlige service de sidste år. I mange år - inden besparelserne satte ind i lå Danmark i toppen af World Economic Forums liste over de mest konkurrencedygtige nationer. arbejde ser nærmere på om nogle sektorovergange i den nuværende deling mellem kommuner og regioner giver lavere produktivitet. Her tænkes især på overgangene på sundhedsområdet. Mere tillid til medarbejderne Unødvendig dokumentation og registrering fylder meget for vores medlemmer. Samfundet, borgerne og medarbejderne vil kunne vinde rigtig meget tid, hvis kommunerne lyttede til medarbejderne og ændrede 1 Effekter ved konkurrenceudsættelse - Pilotundersøgelse af brugen af private leverandører og udgiftsniveau på udvalgte kommunale udgiftsområder, AKF 2012

3 - 3 - kravene til dokumentation og registrering, så alle kunne se en mening med det, der skal dokumenteres. Det er veldokumenteret 2, at tillid mellem mennesker er afgørende for produktivitet, kvalitet og innovativ adfærd både i virksomheder og i samfundet. FOA foreslår, at medarbejderne i den offentlige sektor får en ret ud fra devisen Forsvar eller fjern hvis der er en bøvlet regel eller unødvendig registrering, så skal den fjernes med mindre kommunen kan argumentere for hvorfor den eksisterer. Lad nu medarbejderne komme til orde og deres faglighed råde. Det vil give tillid. MED-systemet bør få en rolle i arbejdet med at fjerne unødvendig dokumentation og registrering, fx ved at have årlige drøftelser herom og retningslinjer om at drøfte det. Pas på uligheden Uligheden i samfundet er steget op igennem 00 erne, hvor alle var sig selv nærmest. Det er en stor barriere for fremskridt og vækst. Det er dokumenteret 3, at der findes en stabil sammenhæng mellem lighed og fremskridt i samfund. Samfund med stor økonomisk lighed har fx færre sociale problemer, bedre muligheder for at bryde social arv, højere uddannelsesniveau, mindre kriminalitet og en bedre sundhedstilstand. FOA foreslår, at lighed skal være en selvstændig målsætning og den skal tænkes ind i arbejdet med at se på produktivitetsmålinger. Uddannelse investeringer kommer mange gange igen Hver gang vi som samfund lægger en krone til uddannelse, så kommer den flere gange igen. Ifølge udregninger foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd stiger det gennemsnitlige antal år i fuldtidsbeskæftigelse ved, at man tager en uddannelse efter folkeskolen. Faglærte er 6 år længere på arbejdsmarkedet end ufaglærte. En meget stor del af de ansatte på FOAs store velfærdsområder er ufaglærte. Alene på det pædagogiske område arbejder i dag uden en relevant pædagogisk uddannelse. FOA foreslår, at alle inden for de store offentlige velfærdsområder får en relevant uddannelse. Det skal ske både ved at skrue op for uddannelsen for dem der kommer ind på området og opkvalificering af dem der allerede arbejder på området. For samfundet vil det være en gevinst, når så mange ufaglærte bliver faglærte. Arbejdsmiljø og medarbejderindflydelse det betaler sig Et dårligt arbejdsmiljø er dyrt. Meget dyrt. Og virksomheder kan tjene penge ved at investere i forebyggelse og forbedringer af arbejdsmiljøet. 2 Virksomhedens sociale kapital hvidbog, Tage Søndergård Kristensen m.fl., Richard Wilkinson & Kate Pickett, The Spirit Level

4 - 4 - Samtidig kræver det et godt arbejdsmiljø, hvis Danmark fortsat skal være et innovativt foregangsland. Det er tidligere blevet beregnet, at problemer i arbejdsmiljøet udgør en årligt samfundsudgift på 64 milliarder kr. De 64 milliarder er fordelt på: erstatninger ved arbejdsskader, udgifter til arbejdsmiljøbestemt sygefravær, tabt produktion, medicinforbrug samt sundhedsudgifter. Virksomheder som har investeret i arbejdsmiljøet får som hovedregel deres penge og mere til igen. Forskellige undersøgelser peger på en tilbagebetalingstid på mellem 0,2 år til 2 år, alt efter problemernes kompleksitet og karakter 4. Det er især nedbringelse af sygefravær og frivillig (og uønsket) afgang, forbedret produktivitet samt øget kreativitet og innovation, som virksomhederne får for deres investeringer i arbejdsmiljøet. FOA foreslår, at Produktivitetskommissionen ser nærmere på arbejdsmiljøets indflydelse på produktiviteten, herunder oplevelsen af indflydelse på eget arbejdsliv og at der i forlængelse heraf udarbejdes anbefalinger om arbejdsmiljø og indflydelse på eget arbejde. Innovation og idéklinikker i det offentlige i samspil med det private det betaler sig. I Danmark skal vi blive meget bedre til at drage nytte af den kæmpe store viden, der ligger hos medarbejderne på de store velfærdsområder. Tænk på alle de gode ideer, al den viden og erfaring, vi i Danmark kunne anvende i vækstøjemed, hvis vi bare gik lidt mere grundigt til værks. Når vi i FOA spørger vores medlemmer, så siger de, at de meget gerne vil være med til udvikle nye tiltag og nye arbejdsgange. Og en stor del siger, at de inden for det sidste år har fået konkrete ideer til, hvordan man kan gøre tingene smartere på arbejdspladsen. Vores medlemmer Mange har også givet udtryk for, at der findes mange IT-systmer, der er dårligt implementeret Medarbejderne i den offentlige sektor skal være med til at udvikle nye og smartere teknologiske løsninger. Det bør ske i et tættere samarbejde med firmaer og producenter af velfærdsløsninger. De fleste og bedste ideer kommer fra dem, der har problemerne tæt inde på kroppen altså medarbejderne. FOA foreslår, at innovation tænkes meget mere systematisk ind i hverdagen på landets arbejdspladser. Medarbejdernes muligheder for at deltage i innovation og udvikling skal styrkes på de store velfærds- og serviceområder. MED-strukturen kan anvendes som et afsæt, der sikrer at man på alle arbejdspladser arbejder mere systematisk med udvikling af nye produkter og ideer. Medarbejdere med speciel interesse kan få en særlig rolle. FOA foreslår, at det udviklingsarbejde, som finder sted på en række innovationslaboratorier skal i langt højere grad ske i for- 4 Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller. COWI for LO 2010.

5 - 5 - bindelse med kerneydelsen i hverdagen og gennemføres på arbejdspladserne i samarbejde med producenter. FOA foreslår, at der etableres langt flere idéklinikker og opsamlingsmuligheder for gode ideer vedrørende teknologi og arbejdsgange. Alle større arbejdspladser i det offentlige bør have idéklinikker i stil med fx Idéklinikken fra Ålborg sygehus. Ideerne vedrørende teknologi og arbejdsgange bør samles op i en national idébank, der drives i samarbejde mellem det offentlige og det private. Teknologiske løsninger bør snakke bedre på tværs både af sektorer, eksempelvis den elektroniske patientjournal (EPJ). Medarbejderne bør i langt højere grad inddrages i afprøvning og udvikling af teknologiske løsninger. Det vil gavne produktiviteten. Renovering af skoler og offentlige bygninger tjener sig ind igen Flere undersøgelser har vist, at hvis man energirenoverer skolerne, så tjener det sig hurtigt ind igen og der vil være besparelser at hente på energiforbruget. 5 Derudover vil det forbedre elevernes præstationer og det vil sænke sygefraværet blandt elever og lærere. FOA foreslår, at der sættes måltal op for energirenovering af skoler og offentlige bygninger. Det vil øge produktiviteten bl.a. i form af lavere sygefravær og bedre præstationer. Med venlig hilsen Dennis Kristensen Formand FOA - Fag og Arbejde Per Lange Faglig chef FOA - Fag og Arbejde 5 Bl.a. Dansk Erhverv 2010 Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger.

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling for produktivitetskommissionen Mere innovation og øget produktivitet er svaret på den offentlige sektors udfordringer med

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Til tillidsvalgte F O A F A G O G A R B E J D E Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Politisk ansvarlig: Peter Kvist Jørgensen Redaktion: Anne-Mette Jepsen og Louise Vergo Layout: GraFOA

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere