RÅDETSFORORDIG(EF)r. /2008. omændringafforordning(ef)nr.423/2007 omrestriktiveforanstaltningeroverforiran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDETSFORORDIG(EF)r. /2008. omændringafforordning(ef)nr.423/2007 omrestriktiveforanstaltningeroverforiran"

Transkript

1 ConseilUE PUBLIC

2 RÅDETSFORORDIG(EF)r. /2008 af omændringafforordning(ef)nr.423/2007 omrestriktiveforanstaltningeroverforiran RÅDETFORDENEUROPÆISKEUNION, underhenvisningtiltraktatenomoprettelseafdeteuropæiskefællesskab,særligartikel60og301, underhenvisningtilrådetsfællesholdning2008/652/fuspaf7.august2008omændringaffælles holdning2007/140/fuspomrestriktiveforanstaltningeroverforiran 1, underhenvisningtilforslagfrakommissionen, udfrafølgendebetragtninger: 1 EUTL213af ,s /08 ACA/iam 1 DGECoord LIMITE DA

3 (1) Fællesholdning2008/652/FUSPindeholderbestemmelseromsupplerenderestriktivefor: anstaltningervedrørendebl.a.personerogenheder,hvisaktiverindefryses,ogsomerom: fattetaftilbageholdelseafoffentligfinansielstøtte,navnligeksportkreditter,:garantierog :forsikringer,foratundgå,atsådanneaktiviteterbidragertilnukleareaktiviteter,derudgør enspredningsrisiko,ellertiludviklingaffremføringssystemertilkernevåben,samtinspek: tionaflastertilogfrairanafflyellerskibe,derejesellerdrivesafiranaircargoogisla: micrepublicofiranshippingline,forsåvidtderfindesrimeliggrundtilatantage,atet sådantflyellerskibtransportererprodukter,dererforbudtihenholdtilførnævntefælles holdning.fællesholdning2008/652/fuspindeholderdesudenbestemmelseomforbud modlevering,salgelleroverførselafbestemteprodukter,materialer,udstyr,varerogtek: nologi,derkanbidragetilspredningsfølsommenukleareaktiviteterellertiludviklingaf fremføringssystemertilkernevåben /08 ACA/iam 2 DGECoord LIMITE DA

4 (2) Ifællesholdning2008/652/FUSPopfordresendvidereallemedlemsstaternetilatudvise årvågenhediforbindelsemedaktiviteter,derudøvesaffinansieringsinstitutterunderderes jurisdiktion,medbankerhjemmehørendeiiranogderesfilialerogdatterselskaberiudlan: det,sådetundgås,atsådanneaktiviteterbidragertilspredningsfølsommenukleareaktivi: teterellertiludviklingaffremføringssystemertilkernevåben.medhenblikherpåvedrører vissebestemmelseriførnævntefællesholdningeuropa:parlamentetsogrådetsdirektiv 2005/60/EFaf26.oktober2005omforebyggendeforanstaltningermodanvendelseafdet finansiellesystemtilhvidvaskningafpengeogfinansieringafterrorisme 1. (3) Detbørpræciseres,atindgivelseellerfremsendelseafdenødvendigedokumentertilen bankmedhenblikpåendeligoverførseltilenperson,enenhedelleretorgan,derikkeer opført,foratudløsebetalinger,derertilladtihenholdtilartikel9iforordning(ef)nr. 423/2007 2,ikkeindebærer,atpengemidlerstillestilrådighedsomdefineretinævntefor: ordningsartikel7,stk.3. (4) VedRådetsforordning(EF)nr.423/2007blevderindførtvisserestriktiveforanstaltninger overforiranioverensstemmelsemeddenoprindeligefællesholdning2007/140/fusp. Somfølgeheraferøkonomiskeaktørerudsatforrisikoforatblivestilletoverforfordrin: ger,ogdeternødvendigtpermanentatbeskyttedisseaktørermodfordringeriforbindelse medenhverkontraktellerandentransaktion,hvisgennemførelseblevpåvirketafforan: staltningerneinævnteforordning. 1 EUTL309af ,s EUTL103af ,s /08 ACA/iam 3 DGECoord LIMITE DA

5 (5) DisseforanstaltningerfalderindunderEF:traktatensanvendelsesområde,ogfornavnligat sikre,atdeøkonomiskeaktøreriallemedlemsstateranvenderdempåsammemåde,erdet derfornødvendigtatindførefællesskabslovgivningtilatgennemføreifællesskabet. (6) Henvisningentilartikel5,stk.1,litrac),iartikel12,stk.2,iforordning(EF)nr.423/2007 børændres,såledesatdertageshensyntildeændringer,rådetsforordning(ef)nr. 618/2007af5.juni2007omændringafforordning(EF)nr.423/2007omrestriktiveforan: staltningeroverforiran 1 medfører. (7) Forordning(EF)nr.423/2007børændresioverensstemmelsehermed. (8) Foratsikre,atdeidenneforordningfastsatteforanstaltningerereffektive,børdennefor: ordningtrædeikraftstraks: UDSTEDTFØLGENDEFORORDNING: 1 EUTL143af ,s /08 ACA/iam 4 DGECoord LIMITE DA

6 Artikel1 Iforordning(EF)nr.423/2007foretagesfølgendeændringer: a) Iartikel1tilføjesfølgendelitra: "l) "kontraktellertransaktion":enhvertransaktionuansetformoguansethvilkenlovder finderanvendelsepåden,beståendeafenellerflerekontrakterellerlignendeforplig: telser,dererindgåetmellemsammeellerforskelligeparter;udtrykket"kontrakt"om: fattermedhenblikherpånavnligenhverfinansielgarantiogmodgarantiellerenhver kredit,ogsåselvomdeerjuridiskuafhængige,samtenhvertilknyttetbestemmelse, somopståriforbindelsemedensådantransaktion m) "fordring":ethverterstatningskravellerenhverandentilsvarendefordring,såsom kravommodregningellererstatningihenholdtilgaranti,særligenhverfordring, somtagersigtepåforlængelseellerindfrielseafnavnligenfinansielgarantieller modgarantiuansetdensform n) "person,enhedellerorganiiran": i) stateniranelleroffentligemyndighederilandet ii) fysiskepersoneriellermedbopæliiran iii) juridiskepersoner,enhederellerorganer,derharhjemstediiran iv) juridiskepersoner,enhederellerorganer,derdirekteellerindirektekontrolleres afenellerflereafovennævntepersonerellerorganer." 13473/08 ACA/iam 5 DGECoord LIMITE DA

7 b) Iartikel2,stk.1,litraa),tilføjesfølgendenummer: "iii) visseandreprodukterogteknologier,derkanbidragetiliransaktiviteteriforbindel: semedberigning,oparbejdningellerfremstillingaftungtvand,tiludviklingaffrem: føringssystemertilkernevåbenellertilaktiviteter,somiaeaharudtryktbekymring overellerharbetegnetsomudeståendespørgsmål.disseprodukterogdennetekno: logieropførtpålistenibilagia". c) Iartikel3indsættesfølgendestykke: "1a Foraleksport,somderkrævestilladelsetilihenholdtildenneforordning,udstedes ensådantilladelseafdekompetentemyndighederidenmedlemsstat,hvoreksportø: renharhjemsted,efterbestemmelserneiartikel7iforordning(ef)nr.1334/2000. TilladelsenergyldigiheleFællesskabet." d) Artikel4affattessåledes: "Deterforbudtatkøbe,importereellertransporteredeprodukterogdenteknologi,somer anførtpålistenibilagiogia,frairan,uansetomdeharoprindelseiiranellerej." 13473/08 ACA/iam 6 DGECoord LIMITE DA

8 e) Følgendeartikelindsættes: "Artikel4a Foratforhindreoverførselafprodukterogteknologi,dereropførtpålistenibilagIogIA, skalfragtflyoghandelsskibe,derejesellerdrivesafiranaircargoogislamicrepublicof IranShippingLine,indenankomstogafgangafgiveoplysningeromalleprodukter,derfø: resindellerudaffællesskabet,tildekompetentetoldmyndighederidenpågældendemed: lemsstat. Reglerneforforpligtelsentilatafgiveoplysningerindenankomstogafgang,navnligtids: fristerneherforogdekrævedeoplysninger,fastsættesioverensstemmelsemedderelevan: tebestemmelservedrørendesummariskeangivelservedindførselogudførselsamttoldan: givelserieuropa:parlamentetsogrådetsforordning(ef)nr.648/2005af13.april2005 omændringafrådetsforordning(eøf)nr.2913/92omindførelseafenef:toldkodeks1 ogkommissionensforordning(ef)nr.1875/2006af18.december2006omændringaf forordning(eøf)nr.2454/93omvissegennemførelsesbestemmelsertilrådetsforordning (EØF)nr.2913/92omindførelseafenEF:toldkodeks2. 1 EUTL117af ,s EUTL360af ,s /08 ACA/iam 7 DGECoord LIMITE DA

9 HerudoverangiverIranAirCargoogIranShippingLineellerderesrepræsentanter,om produkterneeromfattetafforordning(ef)nr.1334/2000ellerdenneforordning,oghvis deeromfattetafetkravomeksportlicens,præciseresdenærmereenkelthederidenpågæl: dendeeksportlicens. Indtilden30.juni2009kansummariskeangivelservedindførselogudførselogdefor: nødnesupplerendeangivelsersomomhandletovenforfremsendesskriftligtvedbenyttelse afhandels:,havne:ellertransportoplysninger,forudsatatdeindeholderdenødvendigeop: lysninger.iforbindelsemedenudførselsangivelseeroplysningerneibilag30aikommis: sionensforordning(ef)nr.1875/2006. Fraden1.juli2009fremsendesdefornødnesupplerendeangivelserentenskriftligtelleri forbindelsemeddesummariskeangivelservedindførselogudførsel,altefterhvadderer mestrelevant." f) Artikel5,stk.1,affattessåledes: "Artikel5 1. Deterforbudt a) direkteellerindirekteatleveretekniskbistanditilknytningtildevarerogden teknologi,dereropførtpådeneuropæiskeunionsfælleslisteovermilitært udstyr,ogitilknytningtillevering,fremstilling,vedligeholdelseoganvendelse afvarerpådenneliste,tilfysiskeellerjuridiskepersoner,enhederellerorganer iellertilbrugiiran 13473/08 ACA/iam 8 DGECoord LIMITE DA

10 b) direkteellerindirekteatleveretekniskbistandellermæglervirksomheditil: knytningtildevarerogdenteknologi,dereropførtibilagiogia,ogitil: knytningtillevering,fremstilling,vedligeholdelseoganvendelseafvarer,der eropførtpålistenibilagiogia,tilfysiskeellerjuridiskepersoner,enhederel: lerorganeriellertilbrugiiran c) atinvestereivirksomhederiiran,somerinvolveretifremstillingafvarerog teknologi,someropførtpådeneuropæiskeunionsfælleslisteovermilitært udstyrelleribilagiogia d) direkteellerindirekteatleverefinansieringsmidlerellerfinansielbistanditil: knytningtildevarerogdenteknologi,someropførtpådeneuropæiskeuni: onsfælleslisteovermilitærtudstyrelleribilagiogia,herundernavnligga: vebistand,lånogeksportkreditforsikring,tilsalg,levering,overførseleller eksportafsådanneprodukter,ellertilleveringafdertilknyttettekniskbistand tilfysiskeellerjuridiskepersoner,enhederellerorganeriellertilbrugiiran e) bevidstogforsætligtatdeltageiaktiviteter,derhartilformålellertilfølgeat omgådeilitraa):d)omhandledeforbud." 13473/08 ACA/iam 9 DGECoord LIMITE DA

11 g) Artikel7,stk.1,affattessåledes: "1. Allepengemidlerogøkonomiskeressourcer,somtilhører,ejes,besiddesellerkon: trolleresafdepersoner,enhederellerorganer,dereropførtibilagiv,indefryses.bi: lagivindeholderenlisteoverpersoner,enhederogorganer,somerfastlagtaffn's SikkerhedsrådellerSanktionskomitéenioverensstemmelsemedpunkt12iFN'sSik: kerhedsrådsresolution1737(2006)ogpunkt7ifn'ssikkerhedsrådsresolution 1803(2008)." h) Følgendeartiklerindsættes: "Artikel11a 1. Kredit:ogfinansieringsinstitutter,dereromfattetafartikel18,skal,nårdeudøver deresaktivitetermeddekredit:ogfinansieringsinstitutter,derernævntistk.2,og foratundgå,atdisseaktiviteterbidragertilspredningsfølsommenukleareaktiviteter ellertiludviklingaffremføringssystemertilkernevåben: a) løbendeudviseårvågenhedoverforkontobevægelser,herundergennemderes kundelegitimationsprogrammerogihenholdtilderesforpligtelservedrørende hvidvaskningafpengeogfinansieringafterrorisme 13473/08 ACA/iam 10 DGECoord LIMITE DA

12 b) kræve,atalleoplysningsfelteribetalingsordrervedrørendeafsenderogmodta: gerudfyldes,oghvisdisseoplysningerikkeforeligger,afvisetransaktionen c) opbevareregistreringerafalletransaktionerifemårogpåanmodningstille demtilrådighedfordenationalemyndigheder d) hvisdeharmistankeomellerharrimeliggrundtilatantage,atmidlernehar tilknytningtilfinansieringenafspredning,straksindberettemistankentilden finansielleefterretningsenhedellerenandenkompetentmyndighedudpegetaf denpågældendemedlemsstat,jf.deresinternetstederpålistenibilagiii,med forbeholdafartikel5og7.denfinansielleefterretningsenhedellerenanden sådankompetentmyndighedskaltjenesomnationaltcenterformodtagelseog analyseafindberetningerommistænkeligetransaktionervedrørendepotentiel finansieringafspredning.denfinansielleefterretningsenhedellerenandenså: dankompetentmyndighedskalhavehurtigdirekteellerindirekteadgangtilde oplysningeromfinansielleforhold,administrationogretshåndhævelse,som denskalbrugeforatudføredennefunktionkorrekt,hvilketogsåomfatterana: lyseafrapporterommistænkeligetransaktioner." 13473/08 ACA/iam 11 DGECoord LIMITE DA

13 2. Deistk.1omhandledeforanstaltningerfinderanvendelsepåkredit:ogfinan: sieringsinstitutter,derudøveraktivitetermed: a) kredit:ogfinansieringsinstitutterhjemmehørendeiiran,særligbank Saderat b) filialerogdatterselskaber,dereromfattetafartikel18,afkredit:ogfi: nansieringsinstitutterhjemmehørendeiiran,jf.bilagvi c) filialerogdatterselskaber,derikkeeromfattetafartikel18,afkredit:og finansieringsinstitutterhjemmehørendeiiran,jf.bilagvi d) kredit:ogfinansieringsinstitutter,derhverkenerhjemmehørendeiiran elleromfattetafartikel18,mensomkontrolleresafpersonerellerenhe: derhjemmehørendeiiran,jf.bilagvi /08 ACA/iam 12 DGECoord LIMITE DA

14 Artikel11b 1. FilialerogdatterselskaberafBankSaderat,dereromfattetafartikel18underretter denkompetentemyndighedidenmedlemsstat,hvordeeretableret,jf.deresinternet: stedpålistenibilagiii,omallepengeoverførsler,deforetagerellermodtager,samt omparternesnavn,beløbetogdatoenforoverførslensenestfemarbejdsdageefter,at deharforetagetellermodtagetdenpågældendeoverførsel.følgendeoplysningeran: føres,hvisdeforeligger:karakterenafoverførslen,hvilkeprodukteroverførslenved: rører,ognavnligomdetdrejersigomprodukter,dereromfattetafforordning(ef) nr.1334/2000ellerdenneforordning,oghvisderkræveseksporttilladelse,oplyses nummeretpålicensen. 2. Medforbeholdafogioverensstemmelsemedinformationsudvekslingsordningervi: deresenderdekompetentemyndigheder,dermodtagerunderretningen,igivetfald straksdisseoplysningertildekompetentemyndighederiandremedlemsstater,hvor denandenpartisådannetransaktionereretableret,foratundgåenhveroverførsel, derkanbidragetilspredningsfølsommenukleareaktiviteterellertiludviklingaf fremføringssystemertilkernevåben." i) Artikel12,stk.2,affattessåledes: "2. Deforbud,dereromhandletiartikel5,stk.1,litrad),ogartikel7,stk.3,medfører ikke,atdepågældendefysiskeellerjuridiskepersonerellerenhederdragestilansvar, hvisdeikkehavdekendskabtilellerikkehavderimeliggrundtilattro,atdemed dereshandlingervilleovertrædedisseforbud." 13473/08 ACA/iam 13 DGECoord LIMITE DA

15 j) Iartikel12tilføjesfølgendestykke: "3. Detforhold,atetinstitutellerenperson,dereromfattetafdetteforordning,ellerde: resansatteellerledelseigodtro,jf.artikel11aog11b,meddelerdeiartikel11aog 11bomhandledeoplysninger,påførerikkeinstituttetellerpersonenellerderesledel: seelleransattenogenformforansvar." k) Følgendeartikelindsættes: "Artikel12a 1. Deropfyldesinteterstatningskravellerandentilsvarendefordring,såsomkravom modregningellererstatningihenholdtilgaranti,navnligikkefordringer,somtager sigtepåforlængelseellerindfrielseafnavnligenfinansielgarantiellermodgaranti uansetdensform,dergøresgældendeaf: a) udpegedepersoner,enhederellerorganer,dereranførtibilagiv,vogvi b) andrepersoner,enhederellerorganeriiran,herunderdeniranskeregering c) personer,enhederellerorganer,somhandlergennemellerpåvegneafenaf dissepersonerellerenheder, iforbindelsemedenhverkontraktellertransaktion,hvisgennemførelsedirekteeller indirekte,heltellerdelvisblevpåvirketafforanstaltningerneidenneforordning /08 ACA/iam 14 DGECoord LIMITE DA

16 2. Gennemførelsenafenkontraktellertransaktionansesforatværepåvirketafforan: staltningerneidenneforordning,nåreksistensenellerindholdetaffordringendirekte ellerindirekteerresultatetafdisseforanstaltninger. 3. Iforbindelsemedenhverprocedurevedrørendeinddrivelseafenfordringpåhviler detdenperson,dersøgeratfåfordringeninddrevet,atbevise,atindfrielsenaffor: dringenikkeerforbudtihenholdtilstk.1." l) Iartikel15,stk.1,tilføjesfølgendelitra: "d) ændrerbilagvipågrundlagafafgørelser,dertræffesvedrørendebilagiiiogivtil fællesholdning2008/652/fusp." m) n) o) p) TekstenibilagItildenneforordningindsættessombilagIA. BilagIIerstattesaftekstenibilagIItildenneforordning. BilagIIIerstattesaftekstenibilagIIItildenneforordning. TekstenibilagIVtildenneforordningindsættessombilagVI /08 ACA/iam 15 DGECoord LIMITE DA

17 Artikel2 DenneforordningtræderikraftdagenefteroffentliggørelseniDenEuropæiskeUnionsTidende. Denneforordningerbindendeialleenkelthederoggælderumiddelbartihvermedlemsstat. UdfærdigetiBruxelles,den PåRådetsvegne Formand 13473/08 ACA/iam 16 DGECoord LIMITE DA

18 BILAGI "BILAGIA "Produkterogteknologi,dereromhandletiartikel2,stk.1,litraa),nr.iii)" INDLEDENDENOTER 1. Medmindreandeterangivet,henviserreferencenumreneinedenståendekolonnemed overskriften"beskrivelse"tildebeskrivelserafprodukterogteknologimeddobbeltan: vendelse,somfindesibilagitilforordning(ef)nr.1334/ Etreferencenummerinedenståendekolonnemedoverskriften"Nr.ibilagItilforordning (EF)nr.1183/2007"betyder,ategenskaberneveddetprodukt,dererbeskrevetikolonnen "Beskrivelse",afvigerfradefastsatteparametreibeskrivelsenafdetproduktellerdentek: nologimeddobbeltanvendelse,somderhenvisestil. 3. Udtryki'enkelteanførselstegn'defineresienteknisknoteunderdetpågældendepunkt. 4. Udtryki"dobbelteanførselstegn"defineresibilagItilforordning(EF)nr.1183/2007. Generellenoter 1. Forbuddeneidettebilaggælderogsåvedeksportafetprodukt,derikkeerforbudt,(her: undersamledeanlæg),derindeholderenellerflereforbudtekomponenter,hvisdenfor: budtekomponent/deforbudtekomponentererhovedbestanddelenafproduktetogletkan fjernesellerbrugestilandreformål /08 ACA/iam 1 BILAGI DGECoord LIMITE DA

19 !B:Vedvurderingenaf,omdenforbudtekomponent/deforbudtekomponenterskalbe( tragtessomhovedbestanddel,erdetnødvendigtatafvejefaktorersåsomkvantitet, værdiogteknologiskknowhowsamtandresærligeomstændigheder,derkanbetyde, atdenforbudtekomponent/deforbudtekomponentermåbetragtessomhovedbe( standdelafproduktet. 2. Etprodukt,dererspecificeretidettebilag,omfatterdetteproduktentensomnytelleri brugttilstand. Generelteknologinote(GT) (LæsesiforbindelsemedafsnitIA.B) 1. Detsalg,denlevering,overførselellereksportaf"teknologi",der"kræves"til"udvikling", "produktion"eller"brug"afprodukter,hvissalg,levering,overførselellereksporterfor: budtidela(produkter)nedenfor,forbydesioverensstemmelsemedbestemmelserneiaf: snitia.b. 2. "Teknologi",der"kræves"til"udvikling","produktion"eller"brug"afetprodukt,derer forbudt,forbliverforbudt,ogsånårdenkananvendespåetprodukt,derikkeerforbudt. 3. Forbudanvendesikkepåden"teknologi",derminimaltkrævestilinstallation,drift,vedli: geholdelse(eftersyn)ogreparationafdeprodukter,derikkeerforbudt,ellerhvortilder tidligereerudstedteksporttilladelseioverensstemmelsemedforordning(ef)nr.423/ Forbudanvendesikkepå"teknologi"til"fri,offentliganvendelse"ellertil"videnskabelig grundforskning"ellerdet,derminimaltkrævesmedhenblikpåpatentansøgninger /08 ACA/iam 2 BILAGI DGECoord LIMITE DA

20 I.AProdukter A0. Nuklearematerialerogfacilitetersamtnukleartudstyr Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 IA.A0.001 Hulkatodelampersomfølger: a. b. Jod:hulkatodelampermedvinduerirensiliciumeller kvarts Uran:hulkatodelamper. _ IA.A0.005 Følgendeandrekomponenterogandettestudstyrtilatomreaktor: tankeenddeunder0a001anførteprodukter: 0A Forseglinger 2. Internekomponenter 3. Forseglings:,test:ogmålingsudstyr 13473/08 ACA/iam 3 BILAGI DGECoord LIMITE DA

21 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 IA.A0.006 Nuklearedetekteringssystemertildetektering,identificeringeller kvantificeringafradioaktivematerialerogstrålingafnuklearop: rindelsesamtspecieltudvikledekomponenterhertil,somikkeer anførtunder0a001.jeller1a004.c. 0A001.j 1A004.c IA.A0.007 Bælgventilerfremstilletafaluminiumlegeringellerrustfritstålty: pe304,304leller316l.!ote: Kontrollererikkebælgventilerdefineretunder0B001.c.6 og2a226. 0B001.c.6 2A226 IA.A0.012 Afskærmedekamretilmanipulering,oplagringoghåndteringaf radioaktivestoffer("hotcells"). 0B006 IA.A0.013 "Naturligturan"eller"depletereturan"ellerthoriumiformafme: tal,legering,kemiskforbindelseellerkoncentratogethvilketsom helstandetmateriale,derindeholderetellerflereafdenævntestof: fer,bortsetfradem,dereranførtunder0c001. 0C /08 ACA/iam 4 BILAGI DGECoord LIMITE DA

22 A1. Materialer,kemiskestoffer,"mikroorganismer"og"toksiner" Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 IA.A1.001 Bis(2:ethylhexyl)fosforsyreopløsning(HDEHPellerD2HPA)CAS 298:07:7ienhvilkensomhelstmængdemedenrenhedpåover 90%. _ IA.A1.002 Fluorgas(ChemicalAbstractnummer(CAS)7782:41:4)meden renhedpåover95%. _ IA.A1.005 Elektrolysecellertilfluorproduktionmedenproduktionskapacitet påmereend100gfluorpr.time. 1B225!ote:Kontrollererikkeelektrolysecellerdefineretunder1B225. IA.A1.008 Magnetiskemetallerafenhvertypeellerformmedeninitial,relativ permeabilitetpå120000ellermere,ogentykkelsepåmellem 0,05mmog0,1mm. 1C003.a 13473/08 ACA/iam 5 BILAGI DGECoord LIMITE DA

23 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 IA.A1.009 "Fiber:ellertrådmaterialer"ellerprepregssomfølger: 1C010.a a. "Fiber:ellertrådmaterialer"afcarbonelleraramidmeden affølgendeegenskaber: 1. Et"specifiktmodul"påmereend m;eller 1C010.b 1C210.a 2. En"specifiktrækstyrke"påmereend m 1C210.b b. "Fiber:ellertrådmaterialer"afglasmedenaffølgende egenskaber: 1. Et"specifiktmodul"påmereend3, m;eller 2. En"specifiktrækstyrke"påmereend76, m c. Kontinuerlige"garner","forgarner","blår"eller"tape", imprægneretmedtermohærdendeharpiks,medbreddepå højst15mm(prepregs),fremstilletaf"fiber:ellertrådma: terialer"afcarbonellerglas,somerspecificereti II.A1.010.aellerb.!ote: Kontrollererikkefiber(ellertrådmaterialedefineretunder 1C010.a,1C010.b,1C210.aog1C210.b /08 ACA/iam 6 BILAGI DGECoord LIMITE DA

24 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 IA.A1.010 Harpiksimprægneredeellerbegimprægneredefibre(prepregs), metal:ellercarboncoatedefibre(preforms)eller "carbonfiberpreforms",somfølger: 1C010.e 1C210 a. fremstilletafde"fiber:ellertrådmaterialer",dereranført underii.a1.009ovenfor b. Carbon:"fiber:ellertrådmaterialer",dererimprægneret medepoxyharpiksmatrix(prepregs),dererspecificereti 1C010.a,1C010.beller1C010.c,tilreparationafflystruktu: rerellerlaminater,ihvilkedeenkelteprepregdugesstør: relseikkeoverstiger50cm 90cm c. Prepregsimprægneretsomspecificereti1C010.a,1C010.b eller1c010.cmedphenol:ellerepoxyharpiksermeden glasomdannelsestemperatur(tg)lavereend433k (160 C)ogengenoprettelsestemperaturlavereendglas: omdannelsestemperaturen.!ote: Kontrollererikkefiber(ellertrådmaterialerdefineretun( der1c010.e /08 ACA/iam 7 BILAGI DGECoord LIMITE DA

25 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 IA.A1.011 Siliciumcarbidforstærkedekeramiskekompositter,derkananven: destilnæser,fartøjer,derkanvendetilbagetiljorden,dyseklapper, derkananvendesi"missiler",ogsomikkeeranførtunder1c107. 1C107 IA.A1.012 Martensitiskstål,somikkeeranførtunder1C116eller1C216, "med"enmaksimaltrækstyrkepå2050mpaellerderoverved 293K(20 C). 1C216 Teknisknote: Udtrykketmartensitiskældnendestål"med"omfatter martensitiskældnendestålførellereftervarmebe( handling. IA.A1.013 Wolfram,tantal,wolframcarbid,tantalcarbidoglegeringer,somhar beggefølgendeegenskaber: 1C226 a. Iformemedenhulcylindersymmetriellersfærisk symmetri(herundercylinderafsnit)medenindvendig diameterpåmellem50mmog300mm;og b. Enmassepåmereend5kg.!ote:Kontrollererikkewolfram,wolframcarbidoglegeringerdefi( neretunder1c /08 ACA/iam 8 BILAGI DGECoord LIMITE DA

26 A2. Materialebehandling Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 IA.A2.001 Andrevibrationsprøvesystemer,udstyrogkomponenterhertilend deunder2b116anførte: 2B116 a. Vibrationsprøvesystemer,sombrugerteknikkermed feedbackellerlukketsløjfeogindeholderendigitalsty: reenhed,ogsomeristandtilatvibrereetsystemveden accelerationligmedellerstørreend0,1grms(eff.)mel: lem0,1hzog2khzogatafsættekræfterligmedeller størreend50kn,måltpå"tomtvibrationsbord" b. Digitalestyreenheder,derkombineretmedspecieltkon: strueretvibrationsprøvesoftware,meden"realitetsbånd: bredde"påover5khzogkonstruerettilbrugsammen medvibrationsprøvesystemersomspecificeretia. c. Vibrationsgeneratorer(rysteenheder)medellerudenfor: stærkere,somkanafsætteenkraftligmedellerstørreend 50kN,måltpå'tomtvibrationsbord',ogsomkanbrugesi vibrationsprøvesystemersomspecificeretia /08 ACA/iam 9 BILAGI DGECoord LIMITE DA

27 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 d. Strukturertilopspændningafprøveemnerogelektroniske enheder,somerkonstruerettilatkombinereflererysteen: hedertiletsystem,derkanydeensamleteffektivkraftlig medellerstørreend50kn,måltpå'tomtvibrationsbord', ogsomkanbrugesivibrationsprøvesystemersomspecifi: ceretia. Teknisknote: Ved"tomtvibrationsbord"forståsetplantbordeller enplanfladeudennogenformforstativellerbe( slag. IA.A2.004 Fjernmanipulatorer,somkanbrugestilatudførefjernbevægelseri radiokemiskeadskillelsesoperationerellerhotcells,bortsetfra dem,dereranførti2b225,ogsomharenaffølgendeegenskaber: 2B225 a. Eristandtilatfungeregennemenvægpåmindst0,3miethot cell:anlæg(gennemvæggen:operation);eller b. Eristandtilatrækkeovertoppenafenvægmedentykkelsepå mindst0,3miethotcell:anlæg(overvæggen:operation) /08 ACA/iam 10 BILAGI DGECoord LIMITE DA

28 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 Teknisknote: Fjernmanipulatoreroverførerenmenneskeligoperatørsbevægel( sertilenbevægeligarmogopspændingsanordning.dekanvære afmaster(slave(typenellerstyresmedjoystickellertastatur. IA.A2.011 Centrifugalseparatorer,derkanforetagekontinuerligadskillelse udenudledningafaerosologerfremstilletaf: 1. Legeringermedmereend25vægtprocentnikkelog 20vægtprocentchrom 2B352.c 2. Fluorpolymerer 3. Glas(herunderglas:elleremaljebelagtellerglasforet) 4. Nikkelellerlegeringermedmereend40vægtprocent nikkel 13473/08 ACA/iam 11 BILAGI DGECoord LIMITE DA

29 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/ Tantalellertantallegeringer 6. Titanellertitanlegeringer;eller 7. Zirkoniumellerzirkoniumlegeringer.!ote:Kontrollerikkecentrifugalseparatorerdefineretunder 2B352.c. IA.A2.012 Sintredemetalfiltreafnikkelellernikkellegeringmed 40vægtprocentnikkelellerderover. 2B352.d!ote:Kontrollererikkekontrolfiltredefineretunder2B352.d /08 ACA/iam 12 BILAGI DGECoord LIMITE DA

30 A3. Elektronik Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 IA.A3.001 DC:strømforsyningermedhøjspænding,derharbeggefølgende egenskaber: 3A227 a. Eristandtilkontinuerligtatydemindst10kVellerme: reoverenperiodepå8timermedenudgangseffektpå mindst5kwmedellerudensweeping;og b. Medstrøm:ellerspændingsstabilitetbedreend0,1% overenperiodepå4timer.!ote:kontrollererikkestrømforsyningerdefineretunder0b001.j.5 og3a /08 ACA/iam 13 BILAGI DGECoord LIMITE DA

31 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 IA.A3.002 Massespektrometre,bortsetfrademdererspecificereti3A233eller 0B002.g,ogsomeristandtilatmåleionermedmindst 200atommasseenhederellerderover,ogmedopløsningbedreend 2delei200somfølgersamtionkilderhertil: a. Induktivtkobledeplasmamassespektrometre(ICP/MS) b.glimudladningsmassespektrometre(gdms) c. Termiskioniseringsmassespektrometre(TIMS) d.elektronbombardementmassespektrometre,somharetkilde: kammer,dererkonstrueretaf,foretmedellerbelagtmed"uf 6 : bestandigematerialer" 3A /08 ACA/iam 14 BILAGI DGECoord LIMITE DA

32 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 e. Molekylestrålemassespektrometremedenaffølgendeegenska: ber: 1. Kildekammer,dererkonstrueretaf,foretmedellerbelagt medrustfritstålellermolybdæn,ogsomerudstyretmeden koldfælde,dereristandtilatkølenedtil193k(:80 C)el: lerderunder;eller 2. Kildekammer,dererkonstrueretaf,foretmedellerbilagtmed UF6:bestandigematerialer f. Massespektrometre,dererudstyretmeden mikrofluoreringsionkilde,dererberegnettilactinidereller actinidfluorider /08 ACA/iam 15 BILAGI DGECoord LIMITE DA

33 A6. Følereoglasere Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 IA.A6.001 Staveafyttrium:aluminium:granat(YAG). _ IA.A6.003 Bølgefrontkorrektionssystemer,sombrugesmedenlaserstrålemed diameterpåover4mm,ogspecieltkonstrueredekomponenterher: til,herunderkontrolsystemer,fasefront:sensorerog"deformerbare spejle"inkl.bimorfespejle. 6A003!ote:Kontrollererikkespejledefineretunder6A004.a,6A005.eog 6A005.f. IA.A6.004 Ioniseretargon"laser"medenmiddeludgangseffektpåellerstørre end5w:!ote:kontrollererikkeioniseredeargonlaseredefineretunder 0B001.g.5,6A005og6A205.a. 6A005.a.6 6A205.a 13473/08 ACA/iam 16 BILAGI DGECoord LIMITE DA

34 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 IA.A6.006 Afstemmeligehalvleder:"lasere"ogafstemmeligehalvleder: "laser":systemermedenbølgelængdepåmellem9rmog17rm samtstakkedegrupperafhalvleder:"lasere"indeholdendemindstet afstemmeligthalvleder:"lasersystem"meddennebølgelængde. 6A005.b!oter: 1. Halvleder("lasere"kaldesnormalt"laser"(dioder 2. Kontrollererikkehalvleder("lasere"defineretunder0B001.h.6 og6a005.b. IA.A6.008 Neodym:doped(ekskl.glas)"lasere"medenudgangsbølgelængde påover1000nm,menikkeover1100nmogenudgangsenergipå over10jpr.impuls. 6A005.c.2!ote:Kontrollererikkeneodym(doped(bortsetfraglas)"lasere" defineretunder6a005.c.2.b /08 ACA/iam 17 BILAGI DGECoord LIMITE DA

35 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 IA.A6.010 Strålingsbeskyttedetv:kameraerellerlinserhertil,bortsetfradem, dererspecificereti6a203.c,specialdesignedeellerklassificeret somstrålingsbeskyttedemedmulighedforatmodståensamletstrå: lingsdosispåover50x10 3 Gy(silicium)(5x10 6 rad(silicium)) udendriftsforringelse. 6A203.c Teknisknote: UdtrykketGy(silicium)betegnerdenmængdeenergiijoulepr.kg, derabsorberesafenuafskærmetsiliciumprøve,nårdenudsættes forioniserendestråling. IA.A6.011 Afstemmeligeimpulsfarvelaserforstærkereogoscillatorermed samtligefølgendeegenskaber: 6A205.c 1. Bølgelængdermellem300og800nm 2. Middeludgangseffektpåover10W,menikkeover30W 3. Impulsfrekvenspåover1Hz;og 4. Impulsbreddepåunder100ns 13473/08 ACA/iam 18 BILAGI DGECoord LIMITE DA

36 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007!oter: 1. Kontrollererikkesinglemode(oscillatorer 2. Kontrollererikkeafstemmeligeimpuls(farvelaserforstærkere ogoscillatorerdefineretunder6a205.c,0b001.g.5og 6A005. IA.A6.012 Impuls:carbondioxid:"lasere"medsamtligefølgendeegenskaber: 6A205.d 1. Bølgelængdermellem9000og11000nm 2. Impulsfrekvenspåover250Hz 3. Middeludgangseffektpåover100W,menikkeover 500W;og 4. Impulsbreddepåunder200ns!ote:Kontrollererikkeimpuls(carbondioxid(laserforstærkereog oscillatorerdefineretunder6a205.d,0b001.h.6og6a005.d /08 ACA/iam 19 BILAGI DGECoord LIMITE DA

37 IA.B.TEKOLOGI Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 IA.B.001 Teknologitiludvikling,fremstillingogbrugafprodukterunder delia.a.(produkter). _ " 13473/08 ACA/iam 20 BILAGI DGECoord LIMITE DA

38 BILAGII "BILAGII Produkterogteknologi,dereromhandletiartikel3 INDLEDENDENOTER 1. Medmindreandeterangivet,henviserreferencenumreneinedenståendekolonnemed overskriften"beskrivelse"tildebeskrivelserafprodukterogteknologimeddobbeltan: vendelse,somfindesibilagitilforordning(ef)nr.1334/ Etreferencenummerinedenståendekolonnemedoverskriften"Nr.ibilagItilforordning (EF)nr.1183/2007"betyder,ategenskaberneveddetprodukt,dererbeskrevetikolonnen "Beskrivelse",afvigerfradefastsatteparametreibeskrivelsenafdetproduktellerdentek: nologimeddobbeltanvendelse,somderhenvisestil. 3. Udtryki'enkelteanførselstegn'defineresienteknisknoteunderdetpågældendepunkt. 4. Udtryki"dobbelteanførselstegn"defineresibilagItilforordning(EF)nr.1183/2007. Generellenoter 1. Kontrolforanstaltningerneidettebilaggælderogsåvedeksportafetikke:kontrolleretpro: dukt(herundersamledeanlæg),derindeholderenellerflerekontrolleredekomponenter, hvisdenkontrolleredekomponent/dekontrolleredekomponentererhovedbestanddelenaf produktetogletkanfjernesellerbrugestilandreformål /08 ACA/iam 1 BILAGII DGECoord LIMITE DA

39 !B: Vedvurderingenaf,omdenkontrolleredekomponent/dekontrolleredekomponenter skalbetragtessomhovedbestanddel,erdetnødvendigtatafvejefaktorersåsom kvantitet,værdiogteknologiskknowhowsamtandresærligeomstændigheder,der kanbetyde,atdenkontrolleredekomponent/dekontrolleredekomponentermåbe( tragtessomhovedbestanddelafproduktet. 2. Etprodukt,dererspecificeretidettebilag,omfatterdetteproduktentensomnytelleri brugttilstand. Generelteknologinote(GT) (SammenholdtmedafsnitII.B) 1. Detsalg,denlevering,overførselellereksportaf"teknologi",der"kræves"til"udvikling", "produktion"eller"brug"afprodukter,hvissalg,levering,overførselellereksportkontrol: leresimedførafdela(produkter)nedenfor,kontrolleresioverensstemmelsemedbe: stemmelserneiafsnitii.b. 2. "Teknologi",der"kræves"til"udvikling","produktion"eller"brug"afetprodukt,derer pålagteksportkontrol,forbliverundereksportkontrol,ogsånårdenkananvendespåetpro: dukt,derikkeerpålagteksportkontrol. 3. Kontrollenanvendesikkepåden"teknologi",derminimaltkrævestilinstallation,drift, vedligeholdelse(eftersyn)ogreparationafdeprodukter,derikkeerpålagteksportkontrol, ellerhvortildertidligereerudstedteksporttilladelseioverensstemmelsemedforordning (EF)nr.423/ Kontrollenanvendesikkepå"teknologi"til"frioffentliganvendelse"ellertil"videnskabe: liggrundforskning"ellerpådeoplysninger,derminimaltkrævesmedhenblikpåpatentan: søgninger /08 ACA/iam 2 BILAGII DGECoord LIMITE DA

40 II.A. PRODUKTER A0 Nuklearematerialerogfacilitetersamtnukleartudstyr Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 II.A0.002 Faraday:isolatoreribølgelængdespektret500nm:650nm. II.A0.003 Optiskegitreibølgelængdespektret500nm:650nm. II.A0.004 Optiskefibreibølgelængdespektret500nm:650nmbelagtmedan: tireflekslagibølgelængdespektret500nm:650nmogmedenker: nediameterover0,4mm,menikkeover2mm. II.A0.008 Plane,konvekseogkonkavespejlebelagtmedflerehøjreflekteren: deellerkontrolleredelagibølgelængdespektret500nm:650nm. 0B001.g.5 II.A0.009 Linser,polarisatorer,halvbølgeforsinkerplader(λ/2:plader), kvartbølgeforsinkerplader(λ/4:plader),laservinduerisiliciumeller kvartsogrotatorerbelagtmedantireflekslagibølgelængdespektret 500nm:650nm. 0B001.g 13473/08 ACA/iam 3 BILAGII DGECoord LIMITE DA

41 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 II.A0.010 Rør,rørsystemer,flanger,fittingsfremstilletafellerbeklædtmed nikkelellernikkellegeringmedetnikkelindholdpåover40vægt: procent,somikkeeranførtunder2b350.h.1 2B350 II.A0.011 Følgendeandrevakuumpumperenddeunder0B002.f.2eller2B231 anførte: 0B002.f.2 2B231 Turbomolekularpumpermedenflowrateligmedellerover 400l/s Grovvakuumpumperafrootstypenmedenvolumetrisk pumpeflowratepåover200m 3 /t Bælgtætnedetørrescroll:kompressorerogbælgtætnedetørrescroll: vakuumpumper 13473/08 ACA/iam 4 BILAGII DGECoord LIMITE DA

42 A1. Materialer,kemiskestoffer,"mikroorganismer"og"toksiner" Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 II.A1.003 Forseglingerogpakningerfremstilletafetaffølgendematerialer: a. Copolymererafvinylidenfluoridmedmindst75%betakrystal: linskstrukturudenstrækning b. Fluoreredepolymiderindeholdendemindst10vægtprocent bundenfluor c. Fluoreredephosphazenelastomererindeholdendemindst 30vægtprocentbundenfluor d. Polychlortrifluorethylen(PCTFE,f.eks.Kel:F ) e. Viton:fluorelastomerer;eller f. Polytetrafluorethylen(PTFE) /08 ACA/iam 5 BILAGII DGECoord LIMITE DA

43 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 II.A1.004 Personudstyrtildetekteringafstrålingafnuklearoprindelse,her: underpersondosimetre. 1A004.c!ote:Kontrollererikkenuklearedetektionssystemerdefineretun( der1a004.c. II.A1.006 Andreplatinkatalysatorerenddeunder1A225anførte,dererspe: cieltudvikletellerforberedttilatfremmehydrogenisotopbygnings: reaktionenmellemhydrogenogvandtiludvindingaftritiumfra tungtvandellertilproduktionaftungtvand,samtsubstitutterher: for. 1B231,1A225 II.A1.007 Aluminiumogdetslegeringer,udoverdeunder1C002.b.4eller 1C202.a,anførte,iuforarbejdetellerhalvforarbejdetformmeden affølgendeegenskaber: a. Kanbelastesmedentrækstyrkepå460MPaellerderoverved 293K(20 C.);eller b. Kanbelastesmedentrækstyrkepå415MPaellerderoverved 298K(25 C.). 1C002.b.4 1C202.a 13473/08 ACA/iam 6 BILAGII DGECoord LIMITE DA

44 A2. Materialebehandling Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 II.A2.002 Værktøjsmaskinertilslibningmedpositioneringsnøjagtigheder, med"alledisponiblekompenseringer",somerligmedellermindre (bedre)end15vmihenholdtiliso230/2(1988)(1)ellertilsva: rendenationalestandarderlangsenhverlineærakse. 2B201.b, 2B001.c!ote:Kontrollererikkeværktøjsmaskinertilslibningdefineretun( der2b201.bog2b001.c II.A2.002a Komponenterognumeriskestyringsenhederspecieltudviklettil værktøjsmaskinersomanførtunder2b001,2b201ellerii.a2.002 ovenfor /08 ACA/iam 7 BILAGII DGECoord LIMITE DA

45 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 II.A2.003 Følgendeafbalanceringsmaskinersamttilhørendeudstyr: a. Afbalanceringsmaskiner,dererkonstrueretellermodificeretmed henblikpåtandlægeudstyrellerandetmedicinskudstyr,somhar samtligefølgendeegenskaber: 2B Erikkeistandtilatafbalancererotorer/samlinger,derharen massepåover3kg 2. Eristandtilatafbalancererotorer/samlingervedhastigheder, deroverstiger12500omdrejningerpr.minut 3. Eristandtilatkorrigereenubalanceitoplanerellermere;og 4. Eristandtilatafbalancereenresiduelspecifikubalancepå 0,2gmmpr.kgrotormasse b. Aflæsningsenhederkonstrueretellerændrettilanvendelseifor: bindelsemedmaskiner,dererspecificeretia.ovenfor. Teknisknote: Aflæsningsenhederkaldesundertidenafbalance( ringsinstrumentering /08 ACA/iam 8 BILAGII DGECoord LIMITE DA

46 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 II.A2.005 Varmebehandlingsovnemedkontrolleretatmosfæresomfølger: Ovne,dereristandtilatfungerevedtemperaturerpåover400 o C. 2B226,2B227 II.A2.006 Oxidationsovne,dereristandtilatfungerevedtemperaturerpå over400 o C. 2B226,2B227 II.A2.007 "Tryktransducere",bortsetfradem,dereranførti2B230,someri standtilmåleabsoluttetrykpåethvertpunktmellem0og200kpa, ogsomharbeggefølgendeegenskaber: a.trykfølerelementer,dererfremstilletafellerbeskyttetaf"uf 6 : korrosionsbestandigtmateriale";og b. somharenellerflereaffølgendeegenskaber: 1. Etfuldtudslagpåmindreend200kPaogen"nøjagtighed" bedreend±1%affuldtudslag;eller 2. Etfuldtudslagpåmindst200kPaogen"nøjagtighed"bedre end2pa. Teknisknote: 2B230omfatter"nøjagtighed"ikke(liniaritet, hystereseogrepeterbarhedvedomgivelsestempera( tur. 2B /08 ACA/iam 9 BILAGII DGECoord LIMITE DA

47 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 II.A2.008 Væskeblandingsudstyr(blande:/afsætningsbeholdere,pulserende kolonnerogcentrifugalkontaktorer)ogvæskefordelere,dampfor: delereellervæskesamleretilbrugisådantudstyr,hvoralleoverfla: der,derkommeridirekteberøringmedvæskerne,erfremstilletaf etaffølgendematerialer: 2B350.e 1. Legeringermedmereend25vægtprocentnikkelog 20vægtprocentchrom 2. Fluorpolymerer 3. Glas(herunderglas:elleremaljebelagtellerglasforet) 4. Grafiteller"carbongrafit" 5. Nikkelellerlegeringermedmereend40vægtprocentnikkel 6. Tantalellertantallegeringer 7. Titanellertitanlegeringer 13473/08 ACA/iam 10 BILAGII DGECoord LIMITE DA

48 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 II.A Zirkoniumellerzirkoniumlegeringer;eller 9. Rustfritstål Teknisknote:"Carbongrafit"erensammensætningbeståendeaf amorfcarbonoggrafitmedetgrafitindholdpå mindstottevægtprocent. Følgendeindustrieltudstyrogkomponenter,udoverdem,derer specificereti2b350.d: Varmevekslereogkondensatorermedetvarmeoverføringsarealpå mereend0,05m 2 ogmindreend30m 2 samtrør,plader,spiraler ellerblokke(kerner)tilbrugisådannevarmevekslereellerkonden: satorer,hvoralleoverflader,derkommeridirekteberøringmed væskerne,erfremstilletafetaffølgendematerialer: 1. Legeringermedmereend25vægtprocentnikkelog 20vægtprocentchrom 2B350.d 2. Fluorpolymerer 3. Glas(herunderglas:elleremaljebelagtellerglasforet) 13473/08 ACA/iam 11 BILAGII DGECoord LIMITE DA

49 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/ Grafiteller"carbongrafit" 5. Nikkelellerlegeringermedmereend40vægtprocentnikkel 6. Tantalellertantallegeringer 7. Titanellertitanlegeringer 8. Zirkoniumellerzirkoniumlegeringer 9. Siliciumcarbid 10. Titancarbid;eller 11. Rustfritstål!ote:Kontrollererikkekøleretilkøretøjer /08 ACA/iam 12 BILAGII DGECoord LIMITE DA

50 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 II.A2.010 Flerdobbelttætteogpakningsløsepumper,udoverdemdererspeci: ficereti2b350i,someregnettilætsendevæsker,ogsomharenfa: brikantspecificeretmaksimalgennemstrømningshastighedpåover 0,6m 3 /time,vakuumpumpermedenfabrikantspecificeretmaksimal gennemstrømningshastighedpåover5m 3 /time[måltvedstandard: temperatur(273k(0 C.))og:tryk(101,3kPa)]samtindkapslinger (pumpehuse),præfabrikeredeindkapslingsforinger,skovlhjul,roto: rerellerjetpumpedysertilbrugisådannepumper,hvoralleoverfla: der,derkommeridirekteberøringmeddebehandledekemikalier, erfremstilletafetaffølgendematerialer: 1. Rustfritstål 2.Aluminiumslegeringer 13473/08 ACA/iam 13 BILAGII DGECoord LIMITE DA

51 A.6 Følereoglasere Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 II.A6.002 Infrarødtoptiskudstyrmedenbølgelængdemellem9Vmog 17Vmogkomponenterhertil,herunderkomponenteraf cadmiumtellurid(cdte). 6A003 II.A6.005!ote:Kontrollererikkekameraerogkomponenterdefineretunder 6A003. Halvleder:"lasere"ogkomponenterhertil,herunder: a. Individuellehalvleder:"lasere"medenudgangseffektpåover 200mWpr.stk.,ietantalpåover100 b. Stakkedegrupperafhalvleder:"lasere"medenudgangseffektpå over20w.!oter: 1. Halvleder("lasere"kaldesnormalt"laser"(dioder 2. Kontrollererikke"lasere"defineretunder0B001.g.5,0B001.h.6 og6a005.b 3. Kontrollererikke"laser"(diodermedenbølgelængdeiområdet 1200nm(2000nm. 6A005.b 13473/08 ACA/iam 14 BILAGII DGECoord LIMITE DA

52 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 II.A6.007 "Afstemmelige"halvleder:"lasere"ogspecieltkonstrueredekom: ponenterhertil,herunder: 6A005.c.1 II.A6.009 a. Titan:safir:lasere b. Alexandrit:lasere.!ote:Kontrollererikketitan(safir(lasereogalexandrit(laseredefi( neretunder0b001.g.5,0b001.h.6og6a005.c.1. Komponentertiloptoakustik,herunder: a. Billedrøroghalvlederudstyrtilbilleddannelsemedenrepetiti: onsfrekvensligmedellerover1khz b. Repetitionsfrekvensudstyr c. Pockels:celler. 6A203.b.4.c 13473/08 ACA/iam 15 BILAGII DGECoord LIMITE DA

53 A.7 Styringafflyogskibe Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 II.A7.001 Inertisystemersamtspecieltkonstrueredekomponenterhertil: 7A003,7A103 I. Inertinavigationssystemer,somergodkendtafdenationale myndighederienstat,derdeltageriwassenaar:arrangementet, tilbrugi"civilefly",ogspecieltkonstrueredekomponenter hertil:" a. Inertinavigationssystemer(INS)(kardanophængtellerfast monteret)oginertiudstyr,konstruerettil"fly",køretøjer, skibe(overfladeskibeellerundervandsfartøjer)eller,"rum: fartøjer",tilflyvestilling,føringellerstyringmedeneller flereaffølgendeegenskabersamtspecieltkonstruerede komponenterhertil: 1. Navigationsfejl(friinerti)efternormalindstillingpå 0,8sømilitimen(nm/hr)'CircularErrorProbable'(CEP) ellermindre(bedre);eller 2. Specificerettildriftvedlineæreaccelerationsniveauer over10g; 13473/08 ACA/iam 16 BILAGII DGECoord LIMITE DA

54 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 b. Hybridinertinavigationssystemermedindbygget(de)glo: balt(e)satellitnavigations:system(er)(gnss)ellermed"da: tabaseret(de)referencenavigationssystem(er)"("dbrn")til flyvestilling,føringellerstyring,efternormalindstilling, medenins:navigations:positionsnøjagtighed,eftertabaf GNSSeller"DBRN"ienperiodepåindtilfireminutter,på mindre(bedre)end10meter"circularerrorprobable" (CEP) c. Inertiudstyrtilangivelseafazimut,kursellernordmeden ellerflereaffølgendeegenskabersamtspecieltkonstruere: dekomponenterhertil: 1. Konstruerettilatkunneangiveazimut,kursellernord medenpræcisionpå6bueminutterrmsellermindre (dvs.bedre)ved45gradersbredde,eller 2. Konstruerettilenstødpåvirkningudenfordriftpåmindst 900gimindst1millisekund /08 ACA/iam 17 BILAGII DGECoord LIMITE DA

55 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007!ote: ParametreneiI.aogI.bfinderanvendelseunderfølgen( deforhold: 1. Vilkårligtvibrationsinputpåialt7,7grmsdenførstehalve timeogensamletafprøvningstidpåhalvandentimeforhveraf detreperpendikulæreakser,idetfølgendebetingelserskalvæ( reopfyldtfordenvilkårligevibration: a. Denskalhaveenkraftspektertæthed(powerspectraldensi( ty/psd)medenkonstantværdipå0,04g2/hzoverfre( kvensintervallet15(1000hz;og b.psdskaldæmpesfrekvensafhængigtfra0,04g 2 /Hztil 0,01g2/Hzoverfrekvensintervallet1000(2000Hz; 2. Rulnings(oggiringsudsvingpåmindst+2,62radian/sek (150grader/sek.);eller 3. Detilpunkt1og2svarendebestemmelserinationalestandar( der /08 ACA/iam 18 BILAGII DGECoord LIMITE DA

56 Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 Tekniskenoter: 1. I.b.henvisertilsystemer,hvorI!Sogandreuafhængigenavi( gationshjælpemidlererintegreretiénenhed(indbygget)forat opnåbedreydeevne. 2."CircularErrorProbable"(CEP) Vedcirkulærnormaldi( stribution,radiusafencirkel,somindeholder50%afdeenkel( temålinger,dererforetaget,ellerradiusafencirkel,indenfor hvilkenderer50%sandsynlighedfor,atdebefindersig. II.Teodolitsystemermedinertiudstyr,dererspecieltkonstrueret tilcivilopmålingogkonstruerettilatkunneangiveazimut, kursellernordmedenpræcisionpå6bueminutterrmseller mindre(dvs.bedre)ved45gradersbredde,ogspecieltkon( strueredekomponenterhertil. III.Inertiudstyrellerandetudstyrindeholdendeaccelerometre, someropførtunder7a001eller7a101,forudsatat accelerometreneerspecieltkonstrueretogudvikletsommwd( følere(measurementwhiledrilling)tilbrugvedserviceringi borehuller /08 ACA/iam 19 BILAGII DGECoord LIMITE DA

57 II.B. TEKOLOGIER Nr. Beskrivelse Nr.ibilagItil forordning(ef) nr.1183/2007 II.B.001 Teknologiertiludvikling,fremstillingogbrugafprodukterunder delii.a. " 13473/08 ACA/iam 20 BILAGII DGECoord LIMITE DA

58 BILAGIII "BILAGIII Webstedermedoplysningeromdekompetentemyndigheder, derernævntiartikel3,stk.4og5,artikel4a,artikel5,stk.3,samtartikel6,8,9, artikel10,stk.1og2,artikel11aog11b,artikel13,stk.1,ogartikel17 ogadresseforunderretningertileuropa?kommissionen BELGIEN BULGARIEN TJEKKIET DANMARK TYSKLAND ESTLAND /08 ACA/iam 1 BILAGIII DGECoord LIMITE DA

59 IRLAND GRÆKENLAND US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ SPANIEN nternacionales.aspx FRANKRIG ITALIEN CYPERN LETLAND LITAUEN LUXEMBOURG /08 ACA/iam 2 BILAGIII DGECoord LIMITE DA

60 UNGARN MALTA NEDERLANDENE ØSTRIG POLEN PORTUGAL RUMÆNIEN SLOVENIEN SLOVAKIET FINLAND /08 ACA/iam 3 BILAGIII DGECoord LIMITE DA

61 SVERIGE DETFORENEDEKONGERIGE UnderretningertilKommissionensendestilfølgendeadresse: Europa:Kommissionen GeneraldirektoratetforEksterneForbindelser DirektoratA.KriseplatformogpolitikkoordineringindenforFUSP KontorA.2.Kriseberedskabogfredsopbygning CHAR12/106 B:1049Bruxelles(Belgien) Tlf.:(32:2) Fax:(32:2) " 13473/08 ACA/iam 4 BILAGIII DGECoord LIMITE DA

62 BILAGIV "BILAGVI Listeoverdekredit?ogfinansieringsinstitutter,dereromhandletiartikel11a,stk.2 Filialerogdatterselskaber,dereromfattetafartikel18,afkredit:ogfinansieringsinstitutterhjem: mehørendeiiran,jf.artikel11a,stk.2,litrab) 1 1. BAKMELLIIRA* Frankrig: 43,AvenueMontaigne,75008Paris BIC:kode:MELIFRPP Tyskland: Holzbrücke2,D:20459,Hamburg, BIC:kode:MELIDEHH DetForenedeKongerige: MelliBankPlc OneLondonWall,11thFloor,LondonEC2Y5EA BIC:kode:MELIGB2L 1 Deenheder,derermarkeretmed*,erdesudenomfattetafindefrysningafaktiver,jf.arti: kel5,stk.1,litraa)ogb),ifællesholdning2007/140/fusp /08 ACA/iam 1 BILAGIV DGECoord LIMITE DA

63 2. BAKSEPAH* Frankrig: 64ruedeMiromesnil,75008Paris BIC:kode:SEPBFRPP Tyskland: Hafenstraße54,D:60327FrankfurtamMain BIC:kode:SEPBDEFF Italien: ViaBarberini50,00187Rome BIC:kode:SEPBITR1 DetForenedeKongerige: BankSepahInternationalplc 5/7Eastcheap,LondonEC3M1JT BIC:kode:SEPBGB2L 3. BAKSADERATIRA Frankrig: BankSaderatIran 16RuedelaPaix,75002Paris BIC:kode:BSIRFRPP TELEX:220287SADERA/SADERB 13473/08 ACA/iam 2 BILAGIV DGECoord LIMITE DA

64 Tyskland: HamburgBranch P.O.Box112227,Deichstraße11,D:20459Hamburg BIC:kode:BSIRDEHH TELEX:215175SADBKD FrankfurtBranch P.O.Box160151,Friedensstraße4,D:60311FrankfurtamMain BIC:kode:BSIRDEFF Grækenland: AthensBranch POBox4308,25:29VenizelouSt,GR10564Athens BIC:kode:BSIRGRAA TX:218385SABKGR DetForenedeKongerige: BankSaderatplc 5Lothbury,LondonEC2R7HD BIC:kode:BSPLGB2L TX:883382SADERG 13473/08 ACA/iam 3 BILAGIV DGECoord LIMITE DA

65 4. BAKTEJARAT Frankrig: BankTejarat 124:126RuedeProvence,75008Paris BIC:kode:BTEJFRPP TELEX:281972F,281973FBKTEJ 5. PERSIAITERATIOALBAKplc DetForenedeKongerige: HeadOfficeandMainBranch 6Lothbury,London,EC2R7HH BIC:kode:PIBPGB2L TX: /08 ACA/iam 4 BILAGIV DGECoord LIMITE DA

66 Filialerogdatterselskaber,derikkeeromfattetafartikel18,afkredit:ogfinansieringsinstitutter hjemmehørendeiiranogkredit:ogfinansieringsinstitutter,derhverkenerhjemmehørendeiiran ellereromfattetafartikel18,mensomkontrolleresafpersonerellerenhederhjemmehørendeiiran, jf.artikel11a,stk.2,litrac)ogd) BAKMELLI* Aserbajdsjan: BankMelliIranBakuBranch NobelAve.14,Baku BIC:kode:MELIAZ22 Irak: No.111c27Alleyc929DistrictcArasatstreet,Baghdad BIC:kode:MELIIQBA Oman: OmanMuscatBranch P.O.Box5643,MossaAbdulRehmanHassanBuilding,238AlBurjSt.,Ruwi,Muscat, Oman8/ P.O.BOX2643PC112 BIC:kode:MELIOMR 1 Deenheder,derermarkeretmed*,erdesudenomfattetafindefrysningafaktiver,jf.arti: kel5,stk.1,litraa)ogb),ifællesholdning2007/140/fusp /08 ACA/iam 5 BILAGIV DGECoord LIMITE DA

67 Kina: MelliBankHK(branchofMelliBankPLC) Unit1703:04,HongKongClubBuilding,3AChaterRoad,CentralHongKong BIC:kode:MELIHKHH Egypten: RepresentativeOffice P.O.Box2654,FirstFloor,FlatNo1,AlSadelAalyDokhi. Tlf.: /Fax:92633 DeForenedeArabiskeEmirater: RegionalOffice P.O.Box:1894,Dubai BIC:kode:MELIAEAD AbuDhabibranch Postboxno.2656Streetname:HamdanStreet BIC:kode:MELIAEADADH AlAinbranch Postboxno.1888Streetname:ClockTower,IndustrialRoad BIC:kode:MELIAEADALN BurDubaibranch Adresse:Postboxno.3093Streetname:KhalidBinWaleedStreet BIC:kode:MELIAEADBR2 DubaiMainbranch Postboxno.1894Streetname:BeniyasStreet BIC:kode:MELIAEAD 13473/08 ACA/iam 6 BILAGIV DGECoord LIMITE DA

68 Fujairahbranch Postboxno.248Streetname:AlMarashR/A,HamadBinAbdullahStreet BIC:kode:MELIAEADFUJ Rasal:Khaimahbranch Postboxno.5270Streetname:OmanStreet,AlNakheel BIC:kode:MELIAEADRAK Sharjahbranch Postboxno.459Streetname:AlBurjStreet BIC:kode:MELIAEADSHJ DenRussiskeFøderation: n 9/1ul.Mashkova,103064Moscow BIC:kode:MELIRUMM Japan: RepresentativeOffice 333NewTokyoBldg,3:1Marunouchi,3Chome,Chiyoda:ku. Tlf.: Fax(3) Telex:J /08 ACA/iam 7 BILAGIV DGECoord LIMITE DA

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser PRISER PR. 1. JULI 2016 Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100 g 16,00 25,00 Højst 250

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1. Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Udenrigshandelsstatistik Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.dk Maj 2008 Udviklingen i eksportpriser og importpriser per kilo, alle fiskeprodukter,

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Jon Kvist SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Oplæg på Dansk velfærdspolitik som model for EU? Bidrag til en europæisk høring, konference

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud.

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud. Oversigt over udnyttelsen af udvalgte lempelsesmuligheder i udvalgte EU/EØS-lande Nedenfor er foretaget en sammenligning af udvalgte EU/EØS-landes udnyttelse af en række lempelsesmuligheder i såvel de

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA5944 Flash Eurobarometer 99 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere