Beretning... 3 Tolkeleverandørerne... 3 Baggrund om tolkebrugerne... 5 Bevillinger... 6 Udækkede tolkninger Samarbejde med andre områder...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning... 3 Tolkeleverandørerne... 3 Baggrund om tolkebrugerne... 5 Bevillinger... 6 Udækkede tolkninger... 11 Samarbejde med andre områder..."

Transkript

1 Redegørelse 2011

2 Beretning... 3 Tolkeleverandørerne... 3 Baggrund om tolkebrugerne... 5 Bevillinger... 6 Udækkede tolkninger Samarbejde med andre områder Ankesager Tolkeråd Tolkeportalen Video- og fjerntolkeprojekterne Tilsyn Forsøgsordninger Økonomi Udfordringer Bilag 1. Tolkeleverandørerne

3 Beretning Dette er Tolkemyndighedens 2. redegørelse, dækkende over året Generelt har det været et travlt og meget spændende år, hvor ny teknik er indført i form af Tolkeportalen, Video- & fjerntolkeprojekterne er opstartet, der er påbegyndt konkrete tilsyn af tolkeopgaver og udarbejdelse af informationsmateriale, dels i form af oprettelse af en Facebook-side, dels en serie af foldere. Helt kort har årets gang været, at i de første 6 måneder er der arbejdet med at udvikle Tolkeportalen og igangsætte Video- og fjerntolkeforsøgene, sommeren blev anvendt til at igangsætte portalen, og efteråret til at påbegynde tilsyn og informationstiltag. Tolkemyndigheden har i sommer 2011 oprettet en Facebook profil. Mange af vore brugere anvender Facebook, og mediet giver nem adgang til at lægge videotolkninger ind af nye informationer. Tiltaget er blevet godt modtaget, der er ved årsskiftet 207 venner af siden, og de fleste af vore opslag vises gange. Der er udfærdiget en folderserie til brug for både tolkebrugere og personale på forskellige områder. Folderne kan downloades og printes fra vores hjemmeside. Herudover har vi valgt at udsende lægefolderen til samtlige praktiserende læger. Folderserien indeholder foreløbig områderne tolk til læge og speciallæge, tolk til A-kasse og fagforening, tolk til private begivenheder, tolk til døve forældre og tolk til fritidsaktiviteter. Vi har i år udvidet vores tilbud om at deltage med oplæg til møder i hørehandicapforeninger. Således har vi leveret oplæg til møder i CI forening, Høreforeningen, Fredericia Tegnsprogsforening og ved DDL. Herudover er der givet oplæg om Tolkemyndigheden og tegnsprogstolkning til grupper af kommunale sagsbehandlere. Der er i 2011 gennemført i alt 14 kurser i tegnsprog for kolleger på arbejdspladser, heraf har de 8 været hos offentlige arbejdsgivere (kommuner, region og Staten), og 6 ved private arbejdsgivere. Information til andre offentlige myndigheder er en vigtig del af Tolkemyndighedens arbejde. Her kontakter kommuner, regioner og statslige myndigheder os, for at få afklaret spørgsmål omkring tolkninger og sektoransvar. Disse samtaler er vigtige for Tolkemyndigheden, idet de dels giver os vigtig input fra andre sektorer, dels betyder, at vi bliver endnu bedre til at afgrænse vort ansvarsområde. Tolkeleverandørerne Tolkemyndigheden har et godt samarbejde med vore tolkeleverandører. Der er i alt 68 delrammeaftaler fordelt dels efter regioner, dels efter tolketyperne tegnsprogstolkning og skrivetolkning, jf. bilag 1. 3

4 En tolkeleverandør er i 2011 begæret konkurs, og Tolkemyndigheden har herefter ophævet delrammeaftalerne med leverandøren. Figur 1. Fordelingen af tolkninger mellem leverandører Af figur 1 ses, at de 3 største leverandør er Center For Døve, Tolkecenter Danmark og, der tilsammen leverer godt halvdelen af tolkeydelserne. De mindre leverandører leverer tilsammen den sidste halvdel af tolketimerne. Delrammeaftalerne med tolkeleverandørerne giver mulighed for, at en leverandør kan melde en billigere pris ind for det kommende kvartal. Nye billigere kvartalstilbud har været anvendt således i 2011: Januar kvartal: ingen tilbud April kvartal: 4 tilbud Juli kvartal: ingen tilbud Oktober kvartal: 4 tilbud De billigere kvartalspriser, som blev indmeldt i april kvartal og oktober kvartal, har i 2011 betydet en mindre besparelse. Det er usikkert om flere leverandører vil melde billigere priser ind, da markedssituationen som før nævnt betyder, at leverandørerne har svært ved at levere tolkninger til alle bevillinger. 4

5 Det forventes, at såfremt langt flere opgaver går i udbud til fordel for de billigste tolkeleverandører, vil dette påvirke priserne for tolkning. Tolkemarkedet er præget af, at der aldrig har været egentlig konkurrence prismæssigt. I Tolkeportalen er der i perioden 4/7 31/12 oprettet i alt ansøgninger, heraf er de 7055 oprettet af tolkeleverandører, 3613 af Tolkemyndigheden, og 46 af tolkebrugere, der selv har logget sig ind. Der blev af disse ansøgninger i alt 8636 bevillinger, hvoraf 747 var i udbud, og 7889 blev tildelt tolkeleverandører direkte efter brugerens ønske. Tolkemyndigheden afholder i 2012 en række brugerkurser med det formål, at få flere brugere til at ansøge selv i Tolkeportalen. Når antallet af oprettede ansøgninger er højere end antallet af bevillinger hænger det sammen med sager der er fejloprettede, sager der vedrører andre myndigheder (sektoransvar) o. lign. Baggrund om tolkebrugerne Der var ved udgangen af tolkebrugere heraf 1225 mænd, og 1447 kvinder, altså en svag overvægt af kvinder. Aldersmæssigt fordeler disse sig således: Figur 2: Aldersfordeling for kvinder. Figur 3: Aldersfordeling for mænd Der er få unge brugere, hvilket nok skal begrundes dels med anvendelsen af CI operationer, dels at kommunerne løfter en stor del af ansvaret for kommunikationsbehovet for børn og unge. Det et interessant at bemærke, at antallet af tolkebrugere, som er mænd i alderen år, er forholdsvis lille. Fordelingen på handicaptype er døve med 2088 brugere, hørehæmmede med 489 brugere og døvblinde med 56 brugere. 5

6 Den største brugergruppe er således døve, der overvejende anvender tegnsprog som kommunikation. Figur 4. Brugernes geografiske fordeling Det ses, at brugerne særligt er koncentreret omkring hovedstadsområdet, Odense, trekantsområdet, Esbjerg, Herning, Aarhus og Aalborg. Der findes mange større byer med ingen eller kun få brugere. Bevillinger Antallet af bevilligede timer i 2011 sammenlignet med 2010 kan aflæses i tabel 2. 6

7 Tabel 2. Bevilligede timer mv., (årets tal, ikke pl-reguleret) Bevilligede timer tidsubegrænset Bevilligede timer timebank Puljetolkninger, timer Udlandspulje, kr Antal timer total Samlet pris (mio.kr.) 18,7 29,3 Gennemsnitlig timepris (kr.) 867 kr kr Der er kun medtaget de bevillinger, der er faktureret. Det betyder, at aktiviteter der er aflyst rettidigt, eller hvor der ikke er fundet tolk, ikke er med i opgørelsen. Forbruget af udlandspuljer opgøres ikke i timer, da der også betales for tolkens rejsetid o. lign. Dette svarer til en stigning på 35,8 pct. i antallet af bevilligede timer, og stigning i den gennemsnitlige tolkepris pr. time på knap 42 pct. Det er således både timetallet og timeprisen der stiger kraftigt. Den gennemsnitlige pris pr. tolketimer afhænger af flere faktorer: Timepris for den tolkeleverandør, der får tolkeopgaven. De opgaver, hvor tolkebruger ikke vælger en bestemt leverandør, sendes i udbud, og dermed findes den billigste ledige tolk. For de opgaver, hvor der ikke sker udbud, vælges den tolkeleverandør brugeren har valgt, uanset prisen herpå. Reglen i Tolkeloven, hvorefter brugerne kan vælge tolk uden udbud er i strid med de EU-retlige konkurrenceregler, hvorfor næste udbud vil ske med udgangspunkt i EU retten. Der vil blive lavet en dispensationsordning, for brugere med særlige kommunikationsvanskeligheder. Tolkemyndigheden er i gang med at forberede dispensationsordningen i samarbejde med UCC. Weekendtolkninger: Hvis antallet af tolkninger stiger i weekender, vil gennemsnitsprisen stige. Aften/nat tillæg: Når tolkninger sker efter tidsrummet kl , gives der 12% tillæg for aften/nat tillæg. I det nye leverandørudbud vil der i stedet for procenttillæg, være et fast tillæg pr. time, således at alle tolkeleverandører får samme tillæg, uanset timepris. Automatisk prisregulering d. 1. august

8 Bevillingernes fordeling over året Figur 5 viser, hvorledes bevillingerne fordeler sig månedsvis for 2010 og Da Tolkemyndigheden først er oprettet pr. 1. januar 2010, er det første gang man har kunnet sammenligne 2 års bevillingsfordeling. Det bevilligede antal timer fordeler sig således: Figur 5: Oversigt over bevilligede timer fra januar 2010 til maj Grafen viser et forholdsvist lavt forbrug de første måneder Idet 2010 var myndighedens opstartsår, skal man være forsigtig med at sammenligne forbruget. Ud fra det historiske forbrug vurderes et gennemsnitligt månedligt forbrug på timer. Det ses, at der begge år er et mindre behov for tolk i sommerferieperioden og i december. 8

9 Tabel 3. De 10 mest anvendte aktiviteter for tidsubegrænset tolkninger Aktiviteter i handicaporganisationer AVU Undervisning i forbindelse med at få kørekort Konsultation hos Praktiserende læge FVU Ulønnet foreningsarbejde Lægehenvist (tilskudsberettiget) behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, ergoterapeut eller fodterapeut kursus- og vejledningstilbud til døvblinde Kirkelig handling (barnedåb, konfirmation, bryllup, begravelse, gudstjeneste osv Møde med Fagforening/ a-kasse Tabel 4. De 10 mest anvendte timebanksaktiviteter Privat Julefrokost Private fester, der IKKE er omfattet af puljer Reception og jubilæer Køb/salg af TV, mobil, pc, bil båd osv Fritidsaktivitet, når ej forening (IKKE pulje) Alternativ behandling, (eks: zoneterapeut, akupunktør, kinesolog, o. lign.) Koncert, foredrag, biograf osv. Foredrag, Rundvisning, osv. Dyrlæge og dyrehospital Tabel 3 og 4 vedrører 2. halvår Ultimo 2011 var der 18 brugere (43 brugere på samme tidspunkt i 2010), der havde opbrugt deres timebank på 7 timer, fordelt på 17 døve og 1 hørehæmmet. Ingen døvblinde har opbrugt deres timebank i Selvom det samlede antal bevillinger og bevilligede timer er steget, er der således sket et kraftigt fald i det antal brugere, der har tømt deres timebank. Grunden hertil skal helt sikkert findes i de forsøgspuljer, der er oprettet i 2011, hvor aktiviteter som fritidsbeskæftigelse og festlige lejligheder kom ind under puljer. 9

10 Fordelingen af forbruget af timebanken 2011 for de 3 handicapgrupper: Døve: Antal brugere 1848 har ikke brugt timebank Forbrugt timer Døvblinde: Antal brugere Forbrugt timer 45 har ikke brugt timebank Hørehæmmede: Antal brugere 478 har ikke brugt timebank Forbrugt timer 10

11 Samlet set har 90% af brugerne ikke anvendt timer fra timebanken. Udækkede tolkninger Der har i 2011 været i alt 218 bevillinger (2010:45 sager) hvor der ikke kunne findes en tolk. Dette er en stigning fra 4,8 promille af bevillingerne, til 13 promille. Figur 6. Udækkede tolkninger 2011 Niveauet har været på sit højeste i efteråret 2011, hvor andelen af udækkede tolkninger udgjorde 0,30 pct. Tolkemyndigheden vurderer, der er 3 forklaringer på dette: 1. Som set ovenfor, er aktiviteten steget med 35,8 pct. 2. Der er et stigende antal tolkninger på uddannelsesområdet. 3. Udbud af gentagne opgaver for en hel sæson er vanskelige at få dækket, da de eksempelvis lyder på tolkning hver tirsdag kl frem til maj Mange tolke har ikke mulighed for at binde sig til så fast en aftale i lang tid, men kan muligvis dække en kortere periode. For at imødegå denne udfordring, har Dntm indført en praksis med at opdele gentagne opgaver i mindre bidder, så brugeren i højere grad kan sikres tolk. 11

12 Samarbejde med andre områder Tolkemyndigheden har i efteråret 2011 holdt et fællesmøde med repræsentanter for Kvalitets- & Tilsynsstyrelsen, og de 2 myndigheder vil arbejde i retning mod et fælles udbud fra januar Fordelene herved er flere: Det vil for tolkebrugerne være mere enkelt at ansøge om tolk, når dette foregår på en i forvejen kendt måde. For tolkene bliver der bedre overblik over opgaver og udbud jo mere, der er samlet i Tolkeportalen. Administrationen af området vil lettes væsentligt via Tolkeportalen. Når mængden af tolkninger stiger, vil man kunne indhente gunstigere priser ved næste leverandørudbudsrunde. Ankesager Der er i 2011 alene blevet anket 9 sager (40 ankesager i 2010): 2 sager er hjemviste, genbehandlet og ikke indanket igen 6 sager er stadfæstede 1 sager er afvist som for sent indklaget. Der er sket et stort fald i klageantallet. Dette tolkes som udtryk for, dels at brugere og tolke nu kender Tolkemyndighedens praksis, dels at denne praksis for en stor dels vedkommende er blevet stadfæstet i 2010 af Ankestyrelsen. Endelig er brugerne nu opmærksomme på, at der ikke kan klages over timebankens størrelse til Tolkemyndigheden. Tolkeråd Tolkerådet har afholdt 2 møder i 2011, et i august, og et ultimo november. Tolkerådet er rådgivende i forhold til Tolkemyndigheden, og sikrer ved sin sammensætning viden om tolkeområdet i en bred vifte af ministerier. Tolkeportalen I forbindelse med forberedelse af opstarten af Tolkemyndigheden, udarbejdede myndigheden selv en database til registrering af brugere og alle bevillinger. Denne database blev overført til en portal på nettet, der gik i drift 4. juli Tolkeportalen er et automatisk sagsbehandlingssystem, hvor tolkebrugerne via NEM ID kan få adgang og ansøge om tolk. Er ansøgningen ukompliceret bevilliges automatisk, og brugeren får straks bevilling. Ønskes der ikke en bestemt tolkeleverandør, sender Tolkeportalen opgaven i udbud og vælger 12

13 billigste tolkeleverandør efter de regler, der er i rammeaftalerne. Når tolkeopgaven er udført, kan tolken logge ind på Tolkeportalen med sin smartphone, og her få brugerens underskrift på tolkningen. Når sagen derved afsluttes, genererer Tolkeportalen automatisk en faktura til Tolkemyndigheden, og betaling kan ske snarest efter. Herefter arkiveres al kommunikation og alle afgørelser elektronisk i Tolkemyndighedens ESDH system, SBSYS. Video- og fjerntolkeprojekterne Tolkemyndigheden har haft projekterne i drift siden april I starten var der store tekniske problemer, så projektperioden måtte forlænges til 31/9 2012, for at der kan indsamles erfaringer nok. Projektperioden skal give svar på, hvor styrkerne og svaghederne er ved video- og fjerntolkning. Projekterne skal munde ud i en redegørelse til Social- og Integrationsministeriet, hvor erfaringerne beskrives, og indeholdende anbefalinger for fremtidig drift af en video- og fjerntolkeservice i Danmark. Teknikken kører nu stabilt på både tegnsprogsområdet og skriveområdet, og der indarbejdes nye indgange til platformen, i form af Skype-adgang og adgang via Tolkemyndighedens hjemmeside Som før nævnt, har Tolkemyndigheden i sidste halvdel af 2011 måske nået kapacitetsgrænsen for de nuværende tolke i landet. Den umiddelbart eneste mulighed Tolkemyndigheden har for at bedre tolkesituationen for vore tolkebrugere, vil være at tilbyde video- eller fjerntolk sideløbende med fysisk tolkning. Ved en tolkning via vores platform på nettet spares der køretid og øvrig ventetid for tolken. Denne tid kan i stedet anvendes til tolkninger. I processen har der vist sig en række erfaringer med konkrete tolkninger. Det har også vist sig vanskeligt at holde alle forsøgsbrugerne aktive i anvendelsen af platformen. Tolkemyndigheden har derfor allieret sig med de 3 brugerorganisationer således, at brugerorganisationerne foretager den direkte kontakt til brugerne og sikrer, at det i hvert fald ikke er tekniske problemer, der afholder brugerne fra at benytte platformen. Passive brugere udskiftes med nye brugere for at få så mange tolkningserfaringer som overhovedet muligt. UCC (Center for Tegnsprog Tolkeuddannelsen, Professionshøjskolen UCC) er inddraget i forsøgsprojekterne således, at uddannelsesstederne i Århus og København har hvert sit tolkestudie og mulighed for at logge ind og deltage i tolkningerne, med det formål at underviserne på uddannelsen kan få konkret indblik i arbejdet med platformen. Undervisning i arbejdet på en platform bliver således fra 2012 en del af uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk fremover. Projekternes erfaringer på tolkesiden deles med UCC/KC. Platformen kan anvendes af andre myndigheder, aktører og firmaer til mange andre formål, hvorfor Tolkemyndigheden ved udbuddet har sikret sig rettigheder til at udleje platformens kapacitet til enhver, der som led i 13

14 infrastrukturen måtte have brug for en sådan. Herved vil omkostningen til drift af udstyret til Tolkemyndighedens områder kunne nedbringes. Brugen af platformen kræver at den nye aktør køber en såkaldt organisation på platformen, hvori hans aktivitet ligger. Tolkemyndigheden forventer, at der vil ske efterspørgsel af platformen til andre områder. Primo 2012 vil Tolkemyndigheden kunne tilbyde andre offentlige myndigheder en ny service, nemlig at disse på deres hjemmeside kan gøre brug af en særlig nem adgang til tolkning for borgere, der ønsker at kontakte myndigheden telefonisk, en såkaldt webklient. Dette vil øge tilgængeligheden for hørehandicappede væsentligt, ligesom det vil lette myndighederne i at opfylde deres sektoransvar. Tilsyn Tolkemyndigheden fortager 3 typer tilsyn: Generelt tilsyn, hvor en tolkeleverandør opsøges på sit forretningssted, for en drøftelse af leverandørens procedurer omkring tolkning, håndtering af personfølsomme oplysninger, indblik i regnskabsprocedurer osv. Herudover drøftes uløste opgaver (udbud der ikke er blevet dækket) samt afklaring af øvrige spørgsmål. Tolkemyndigheden har i 2011 foretaget 1 generelt tilsyn. Ved generelle tilsyn sikrer Tolkemyndigheden sig, at de overordnede betingelser hos tolkeleverandøren sker efter delrammeaftalerne. Konkret tilsyn, hvor forhold omkring konkrete tolkninger, faktureringer eller andre forhold gør, at Tolkemyndigheden finder det nødvendigt at aflægge Tolkeleverandøren et tilsynsbesøg. Besøgene kan være anmeldte eller uanmeldte og kan ske enten på Tolkeleverandørens forretningssted eller ved fremmøde under en tolkeopgave. Tolkemyndigheden har ikke udført konkrete tilsyn i Kvalitetstilsyn af tolkninger, hvor Tolkemyndigheden kommer ud til en konkret tolkning for at sikre, at der leveres tolkning af god kvalitet. Bruger og tolkeleverandør vil forinden være orienteret om, at tolkeopgaven er udtaget til tilsyn. Tolkemyndigheden har i 2011 foretaget 4 kvalitetstilsyn med skrivetolkninger og 2 kvalitetstilsyn med tegnsprogstolkninger. Tolkemyndigheden har i 2011 prioriteret af få opbygget erfaringer omkring kvalitetstilsyn, da dette er et nyt område. Samtidig har tolkeportalen betydet, at vi nu har tid til at planlægge og gennemføre disse tilsyn. Kvalitetstilsyn indeholder følgende elementer: Vurdering af tolkens forberedelse og evt. opstilling af udstyr Vurdering af tolkens kommunikation med tolkebruger Vurdering af den tolkning, der leveres. 14

15 Tolkemyndigheden forventer at genoptage de generelle tilsyn i 2012, så vi opnår at have besøgt alle tolkeleverandører via generelle tilsyn i løbet af Tolkeleverandører fik foretaget generelt tilsyn i 2010, og en i Forsøgsordninger Der blev ved bekendtgørelse nr. 640 af 14. juni 2011 iværksat 6 nye forsøgspuljer forbruget har været: Puljebeløb Forbrug i 2011 Større privat fester 3 mio. kr. 2,1 mio kr. Begravelsesarrangementer 0,5 mio. kr. 0,1 mio. kr. Privat fødselsforberedelse 0,5 mio. kr. 893 kr. Udenlandspulje til handicappolitisk aktivitet og internationale sportsstævner 1,5 mio.kr. 0,75 mio. kr. Fritidspulje 3,0 mio. kr. 0,85 mio. kr. Pulje for døve forældre 0,4 mio. kr. 0,1 mio. kr. Puljer ophører når puljebeløbet er forbrugt, dog senest ved årets udgang. Ingen af puljebeløbene blev helt forbrugt, hvorfor alle puljer var i drift helt frem til årsskiftet. 15

16 Økonomi De faktiske udgifter fremgår af nedenstående økonomiske oversigt. - Drift er udgifter til driften af Tolkemyndighedens administration, dvs. lønninger, husleje, drift af IT, telefon osv. - Tolke er betalinger til tolkeleverandørerne for de afholdte tolkninger. Der er korrigeret for betalinger for tolkninger over årsskiftet, altså hvor betaling for en tolkning fra november, først sker eksempelvis i januar året efter. Udgifterne til tolke skifter i juli 2011 fra at være forskudte, hvor fakturaer modtaget i januar først betales d. 20. februar osv., til at være direkte, således at betaling for tolkning sker umiddelbart efter tolkningen er afsluttet af tolkeleverandøren. I årets sidste måneder sker der derfor en forskydning i betalingsstrømmen til tolkeleverandørerne. Denne forskydning i betalingsstrømmen, er der korrigeret for. - Projekter omfatter både tolkeportalen, samt video- og Fjerntolkeprojekterne Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Sept Oktober Nov December I alt Drift Tolk I alt (december korrigeret med 2011 betalinger) 2011 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Sept Oktober Nov December I alt Drift Tolk Projekter I alt (januar og december korrigeret med 2011/2012 betalinger) Den negative driftsudgift i oktober måned skyldes berigtigelse af en række fejlkonteringer af projektudgifter på driftskonti i årets løb. 16

17 Udfordringer Tolkekapacitet og prisdannelse: Det ser ud som om, vi i 2011 har ramt loftet for tolkekapacitet i Danmark, hvilket vore tolkeleverandører samstemmende bekræfter på samarbejdsmøder afholdt i november måned De muligheder Tolkemyndigheden har for at bedre situationen, er at skabe mulighed for flere tolkninger via video- & fjerntolk, da tolkekapaciteten her er noget større. Ved en videotolkning er der intet tidsspilde i form af køretid og ventetid for tolken. Til gengæld er video- eller fjerntolk ikke anvendelig i alle situationer, hvilket vore forsøg på området netop skal søge at afdække. Der er derfor 2 store udfordringer for den nærmeste fremtid: 1. Teknikken for nem adgang til videotolkning skal på plads, så det er både nemt og driftsikkert at logge sig på. 2. Der skal sikres bedst mulige priser for tolkninger både fysisk tolkning og videotolkning. Video- & fjerntolketjeneste Omkring video- & fjerntolkeplatformen, skal det i efteråret 2012 afgøres, om der i Danmark skal være en sådan central tjeneste, og hvor driften af en tjeneste i givet fald skal ligge. De officielle forsøg afslutter ved udgangen af september måned, hvor der således gerne skal foreligge en beslutning. Aabenraa 5. juni 2012 Bo Kragelund Chef for Tolkemyndigheden 17

18 Bilag 1. Tolkeleverandørerne Tegnsprogstolkning (68 aftaler): Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden etolk (lukket) Jysk TolkeService (nu: TolkN) Syddansk Tolkeservice Tegnsprogstolk.com v. Lene Möhring Madsen cfd Tina Moesby etolk (lukket) Jysk TolkeService (nu: TolkN) Syddansk Tolkeservice Signboard Castberggård cfd HandsUp etolk (lukket) Jysk TolkeService (nu: TolkN) cfd etolk (lukket) Tina Moesby Signboard Riinette Askgaard Tolkekit v. Kit Horlacher (nu Tegnsprogstolk Danmark) Loholt Tolkning og oversættelse v. Heidi Loholt Interpreter.Nu v. Lee Bonnesen Tegnsprogstolke-service v. Allan Kristiansen DownUnder v. Charlotte Dohm TS-Tolk v. Sofie Jørgensen cfd TC1866 Tegntolk v. Iben Andresen CK Tegnsprogstolk v. Carola Kjestrup Marlene Boe Larsen Koch v. Heidi K. Ryberg Tolketeamet DinTolk v. Malene Løvenkjær TolkeKom v. Camilla Johannesen Louise Reeves Gitte Möhring Madsen Snekkersten Tolketeam v. Lenny Damholt etolk (lukket) Signboard cfd Tegnsprogstolke-service v. Allan Kristiansen Interpreter.Nu v. Lee Bonnesen 18

19 Skrivetolkning (21 delrammeaftaler): Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden DownUnder v. Charlotte Dohm Louise Reeves TC1866 Koch v. Heidi K. Ryberg DinTolk v. Malene Løvenkjær TS-Tolk v. Sofie Jørgensen Tolketeamet Tegntolk v. Iben Andresen Marlene Boe Larsen Riinette Askgaard CK Tegnsprogstolk v. Carola Kjestrup Loholt Tolkning og oversættelse v. Heidi Loholt Tina Moesby Gitte Möhring Madsen TolkeKom v. Camilla Johannesen Høreforeningen etolk (lukket) Castberggård Høreforeningen Høreforeningen etolk (lukket) Høreforeningen Signboard Signboard etolk (lukket) Høreforeningen 19

Beretning... 3 Tolkeleverandørerne... 4 Brugerantal... 6 Benyttelse af timebanken... 7 Bevillinger... 8 Udækkede tolkninger... 9 Samarbejde med andre

Beretning... 3 Tolkeleverandørerne... 4 Brugerantal... 6 Benyttelse af timebanken... 7 Bevillinger... 8 Udækkede tolkninger... 9 Samarbejde med andre Redegørelse 2012 Beretning... 3 Tolkeleverandørerne... 4 Brugerantal... 6 Benyttelse af timebanken... 7 Bevillinger... 8 Udækkede tolkninger... 9 Samarbejde med andre områder... 10 Ankesager... 10 Bruger

Læs mere

Indledning:... 3 Udbud, tolkeleverandører... 4 Statistik... 6 Tolkeråd... 9 Database... 9 Platform... 10 Portal og hjemmeside... 11 Tilsyn...

Indledning:... 3 Udbud, tolkeleverandører... 4 Statistik... 6 Tolkeråd... 9 Database... 9 Platform... 10 Portal og hjemmeside... 11 Tilsyn... Redegørelse 2010 Indledning:... 3 Udbud, tolkeleverandører... 4 Statistik... 6 Tolkeråd... 9 Database... 9 Platform... 10 Portal og hjemmeside... 11 Tilsyn... 12 Forsøgsordninger... 14 Problemområder...

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Indledning. Hermed Den Nationale Tolkemyndigheds årsberetning for 2014.

Indledning. Hermed Den Nationale Tolkemyndigheds årsberetning for 2014. Redegørelse 2014 Indhold Indledning... 3 Beretning... 4 Udækkede tolkninger... 4 Samarbejdet med andre myndigheder:... 5 Tolkeleverandørerne... 8 Brugerantal... 8 Benyttelse af timebanken... 9 Ankesager...

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov om tolkning til personer med hørehandicap Lov om tolkning til personer med hørehandicap VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formål m.v.

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Indledning. Hermed Den Nationale Tolkemyndigheds årsberetning for 2015.

Indledning. Hermed Den Nationale Tolkemyndigheds årsberetning for 2015. Redegørelse 2015 Indhold Indledning... 3 Brugerantal... 4 Bevillingerne... 5 Udækkede tolkninger... 7 Benyttelse af timebanken... 8 Ankesager... 9 Kursus i tegnsprog for kolleger... 9 Tolkemyndighedens

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016-2017

Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden udbud 2016-2017. Bilag 2: priser og afregning side 1 R A M B L L 1. Indledning... 3 1.1 Oplysninger

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 4 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen... 5 4.1 Målgrupperne for tolkningen...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Bilag 1 Kravspecifikation

Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Bilag 1 Kravspecifikation Udbud fysisk tolkning 2016-2017 Bilag 1 Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING Tillæg, marts 2015 Indholdsfortegnelse Markedssituationen og CFD Tolkebookings andel... 2 Øvrige opgaver... 4 Tilpasning af organisation/administrativ opdeling... 4 Tilgængelighed

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden fjernskrivetolkeudbud 20153. Bilag 2: priser og afregning side 1 R A M B L L 1. Underskrifter... 3 2. Tilbud... 4 2.1.1 Pris pr. fjernskrivetolketime...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale fjerntolkning 2017-2019 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Baggrund og formål... 3 3) Tolkeydelsen...

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

Bilag 2 TilbudR A M B LL. Tolkemyndigheden udbud Bilag 2: tilbud side 1

Bilag 2 TilbudR A M B LL. Tolkemyndigheden udbud Bilag 2: tilbud side 1 2018-2019 Bilag 2 TilbudR A M B LL Tolkemyndigheden udbud 2018-2019. Bilag 2: tilbud side 1 Indhold: 1. Delaftale og tilbudsgiver... 3 Dette tilbud vedrører følgende delaftale (sæt kun ét kryds):... 3

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning på tegnsprog. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2017 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning på tegnsprog. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2017 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2017 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af tolkeydelsen... 3 2.1 Brugerne af tolkeydelsen...

Læs mere

Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt Høringssvar vedr. forslag til lov om tolkning til personer med hørehandicap (Bemyndigelse til at udstede regler om tolkning begrænset af bevilling og ændrede

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

PROJEKT: DØVE TEGNSPROGSTOLKE. Tolkerådet 21. november 2014

PROJEKT: DØVE TEGNSPROGSTOLKE. Tolkerådet 21. november 2014 PROJEKT: DØVE TEGNSPROGSTOLKE Tolkerådet 21. november 2014 BAGGRUND FOR PROJEKTET Hvorfor døve tolke Døve tolke i udlandet Døve tolke i Danmark HVORDAN FUNGERER DET? PROJEKTET Budget på 2,5 mio. kr. Støttet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 29. juli 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 29. juli 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 29. juli 2010 27. juli 2010. Nr. 945. Bekendtgørelse om aktiviteter med tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap I medfør af 10 i lov nr. 1503 af 27. december

Læs mere

Udbud fysisk tolkning Bilag 1 Kravspecifikation

Udbud fysisk tolkning Bilag 1 Kravspecifikation Udbud fysisk tolkning 2018-2019 Bilag 1 Kravspecifikation Tolkemyndigheden udbud for 2018-2019 Bilag 1: Kravspecifikation Side 1 1. Indledning... 3 2. Afgrænsning og omfang af de udbudte rammeaftaler...

Læs mere

Bekendtgørelse om aktiviteter med tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap

Bekendtgørelse om aktiviteter med tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap BEK nr 945 af 27/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Socialmin., j. nr. 2010-1129 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udbud fysisk tolkning Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for side 1

Udbud fysisk tolkning Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for side 1 Udbud fysisk tolkning 2018 2019 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2018-2019 side 1 Angivelse af hvilken region og tolketype rammeaftalen vedrører Nedenstående

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 4 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen... 4

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Lovgivning og kompensationsmuligheder

Lovgivning og kompensationsmuligheder Døvekonsulenterne CFD s døvekonsulenter yder specialrådgivning til voksne med et alvorligt høretab, primært tegnsprogsbrugere. Døvekonsulenterne behersker tegnsprog og kan dermed kommunikere direkte med

Læs mere

Log på Tolkeportalen. Brugermanual til Tolkeportalen for Tolkebrugere

Log på Tolkeportalen. Brugermanual til Tolkeportalen for Tolkebrugere Brugermanual til Tolkeportalen for Tolkebrugere Indhold Introduktion... 1 Log på Tolkeportalen... 1 Forklaring af venstremenu... 2 Min Side... 3 Indtast skema... 4 Bevillingsoversigten... 6 Bevilling...

Læs mere

Teletolkning - når sproget er en barriere

Teletolkning - når sproget er en barriere Teletolkning - når sproget er en barriere MedCom: http://www.medcom.dk/wm110850 Teletolkeprojektet Implementeringsgruppemøde d. 19. november 2014 lho@medcom.dk Information fra projektet Afslutningsrapport

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

12. 13. 15. 16. 17. 18. 14. 19.

12. 13. 15. 16. 17. 18. 14. 19. Lovforslag nr. L 57 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om tolkning til personer med hørehandicap Formål 1. Formålet med

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Indledning. Hermed Den nationale Tolkemyndigheds årsberetning for 2013.

Indledning. Hermed Den nationale Tolkemyndigheds årsberetning for 2013. Redegørelse 2013 Indhold Indledning... 3 Beretning... 4 Udækkede tolkninger... 5 Informationsmateriale:... 6 Tolkeleverandørerne... 8 Brugerantal... 9 Benyttelse af timebanken... 9 Bevillinger... 10 Ankesager...

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

A3: Jo delvist men ved at begrænse deltagerantallet i konsortier, mindskes generne for brugerne.

A3: Jo delvist men ved at begrænse deltagerantallet i konsortier, mindskes generne for brugerne. Spørgsmål og svar: Send dit spørgsmål til bk@dntm.dk! Q1: Hvorfor må der kun være fem deltagere i et konsortie? A1: Det er for at beskytte vores brugere bedst muligt. Hvis det uheldigvis bliver nødvendigt

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse Foreningen Danske DøvBlinde For dig med nedsat syn og hørelse Hvad er døvblindhed? Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om tolkning til personer med hørehandicap

Betænkning. Forslag til lov om tolkning til personer med hørehandicap Til lovforslag nr. L 57 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om tolkning til personer med hørehandicap 1. Ændringsforslag Indenrigs-

Læs mere

1. Indledning...2 2. Baggrund for den fælles tolkeløsning...3 2.1 Det Sociale Tolkeprojekt...3 2.1.2 Det Sociale Tolkeprojekt i 2009...6 2.1.

1. Indledning...2 2. Baggrund for den fælles tolkeløsning...3 2.1 Det Sociale Tolkeprojekt...3 2.1.2 Det Sociale Tolkeprojekt i 2009...6 2.1. 1. Indledning...2 2. Baggrund for den fælles tolkeløsning...3 2.1 Det Sociale Tolkeprojekt...3 2.1.2 Det Sociale Tolkeprojekt i 2009...6 2.1.3 Prisfastsættelse i Det Sociale Tolkeprojekt...6 2.1.4 Tolkeformer

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013.

Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

ANALYSE AF BREDBÅNDSPULJEN 2016 I REGION NORDJYLLAND BEDRE BREDBÅND I NORDJYLLAND

ANALYSE AF BREDBÅNDSPULJEN 2016 I REGION NORDJYLLAND BEDRE BREDBÅND I NORDJYLLAND 9. MARTS 2017 ANALYSE AF BREDBÅNDSPULJEN 2016 I REGION NORDJYLLAND BEDRE BREDBÅND I NORDJYLLAND Thomas Kampmann og Mette Freja Hansen REGION NORDJYLLAND Indhold Summary... 2 Målsætning... 3 Ansøgningsrunden

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser

Spørgsmål / svar. pr. 3. juli vedr. udbud af Tolkeydelser Spørgsmål / svar pr. 3. juli 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser Rettelsesblad Region Midtjylland har erfaret at det vil være hensigtsmæssigt at opdele videotolkning og telefontolkning på læge praksis området,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Når du vil søge som ledig

Når du vil søge som ledig KORT & DOKUMENTAR FILMSKOLEN Når du vil søge som ledig FØR DU HENVENDER DIG TIL JOBCENTRET OM AT FÅ BEVILLIGET KURSUS Alene din sagsbehandler i Jobcentret kan bevillige kursus/uddannelse på Kort & Dokumentar

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Dato: 14-10-2014 Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter I det følgende fremgår nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter,

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser Bilag 1 Kravspecifikation Tolkeydelser Side 1 af 7 Indledning Nærværende dokument vil indgå som bilag til Rammeaftalen ved dennes ikrafttrædelse. Rammeaftalen omfatter levering af sprogtolkeydelser. Opgaven

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Referat fra 19. teletolkeimplementeringsgruppemøde

Referat fra 19. teletolkeimplementeringsgruppemøde Dato: 07.10.13 Vor ref.: Referat fra 19. teletolkeimplementeringsgruppemøde Dato: Torsdag den 26. september 2013 Sted: Deltagere: MedCom Maren Holst-Jørgensen, TegnKom Joachim Børndum, TegnKom Dorte Alstrup

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING Indhold Kolofon... 0 1. Status... 1 2. Forventninger til fremtid opgavemængde, sammensætning og geografisk fordeling... 2 3. Tolkebookings bemærkninger til Capacents undersøgelse...

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

KropDanmark. Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt. Aktiv Sygemeldt Processen. Indholdsfortegnelse

KropDanmark. Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt. Aktiv Sygemeldt Processen. Indholdsfortegnelse KropDanmark Samarbejdsaftale Aktiv Sygemeldt Aktiv Sygemeldt Processen Indholdsfortegnelse 1 FORLØBET AF EN SAG HOS KROPDANMARK...2 2 RETNINGSLINIER FOR SAMARBEJDET...4 3 AFSLUTNING AF BORGERE...5 4 TILLÆGSPRODUKT:

Læs mere

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks 2193 117 København K Statusrapport for projekt samt anmodning om udbetaling af tilskud Projektdata: Projektnummer og titel: 91627 Bred anvendelse af teletolkning

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde SBH

Referat bestyrelsesmøde SBH Referat bestyrelsesmøde SBH Dato: 19. nov. 2014 Til stede: John Eriksen, Jakob May, Gitte Jacobsen, Sus Rask, Søren Romar, Lone Hermansen, Kelly Berg og Peter Godvin Afbud: Esben Andresen, Dan Røn Referent:

Læs mere

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker:

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker: Teknisk dialog SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at deltage i skriftlig teknisk dialog i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale 17.17 Vikarydelser. Den

Læs mere