Beretning... 3 Tolkeleverandørerne... 3 Baggrund om tolkebrugerne... 5 Bevillinger... 6 Udækkede tolkninger Samarbejde med andre områder...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning... 3 Tolkeleverandørerne... 3 Baggrund om tolkebrugerne... 5 Bevillinger... 6 Udækkede tolkninger... 11 Samarbejde med andre områder..."

Transkript

1 Redegørelse 2011

2 Beretning... 3 Tolkeleverandørerne... 3 Baggrund om tolkebrugerne... 5 Bevillinger... 6 Udækkede tolkninger Samarbejde med andre områder Ankesager Tolkeråd Tolkeportalen Video- og fjerntolkeprojekterne Tilsyn Forsøgsordninger Økonomi Udfordringer Bilag 1. Tolkeleverandørerne

3 Beretning Dette er Tolkemyndighedens 2. redegørelse, dækkende over året Generelt har det været et travlt og meget spændende år, hvor ny teknik er indført i form af Tolkeportalen, Video- & fjerntolkeprojekterne er opstartet, der er påbegyndt konkrete tilsyn af tolkeopgaver og udarbejdelse af informationsmateriale, dels i form af oprettelse af en Facebook-side, dels en serie af foldere. Helt kort har årets gang været, at i de første 6 måneder er der arbejdet med at udvikle Tolkeportalen og igangsætte Video- og fjerntolkeforsøgene, sommeren blev anvendt til at igangsætte portalen, og efteråret til at påbegynde tilsyn og informationstiltag. Tolkemyndigheden har i sommer 2011 oprettet en Facebook profil. Mange af vore brugere anvender Facebook, og mediet giver nem adgang til at lægge videotolkninger ind af nye informationer. Tiltaget er blevet godt modtaget, der er ved årsskiftet 207 venner af siden, og de fleste af vore opslag vises gange. Der er udfærdiget en folderserie til brug for både tolkebrugere og personale på forskellige områder. Folderne kan downloades og printes fra vores hjemmeside. Herudover har vi valgt at udsende lægefolderen til samtlige praktiserende læger. Folderserien indeholder foreløbig områderne tolk til læge og speciallæge, tolk til A-kasse og fagforening, tolk til private begivenheder, tolk til døve forældre og tolk til fritidsaktiviteter. Vi har i år udvidet vores tilbud om at deltage med oplæg til møder i hørehandicapforeninger. Således har vi leveret oplæg til møder i CI forening, Høreforeningen, Fredericia Tegnsprogsforening og ved DDL. Herudover er der givet oplæg om Tolkemyndigheden og tegnsprogstolkning til grupper af kommunale sagsbehandlere. Der er i 2011 gennemført i alt 14 kurser i tegnsprog for kolleger på arbejdspladser, heraf har de 8 været hos offentlige arbejdsgivere (kommuner, region og Staten), og 6 ved private arbejdsgivere. Information til andre offentlige myndigheder er en vigtig del af Tolkemyndighedens arbejde. Her kontakter kommuner, regioner og statslige myndigheder os, for at få afklaret spørgsmål omkring tolkninger og sektoransvar. Disse samtaler er vigtige for Tolkemyndigheden, idet de dels giver os vigtig input fra andre sektorer, dels betyder, at vi bliver endnu bedre til at afgrænse vort ansvarsområde. Tolkeleverandørerne Tolkemyndigheden har et godt samarbejde med vore tolkeleverandører. Der er i alt 68 delrammeaftaler fordelt dels efter regioner, dels efter tolketyperne tegnsprogstolkning og skrivetolkning, jf. bilag 1. 3

4 En tolkeleverandør er i 2011 begæret konkurs, og Tolkemyndigheden har herefter ophævet delrammeaftalerne med leverandøren. Figur 1. Fordelingen af tolkninger mellem leverandører Af figur 1 ses, at de 3 største leverandør er Center For Døve, Tolkecenter Danmark og, der tilsammen leverer godt halvdelen af tolkeydelserne. De mindre leverandører leverer tilsammen den sidste halvdel af tolketimerne. Delrammeaftalerne med tolkeleverandørerne giver mulighed for, at en leverandør kan melde en billigere pris ind for det kommende kvartal. Nye billigere kvartalstilbud har været anvendt således i 2011: Januar kvartal: ingen tilbud April kvartal: 4 tilbud Juli kvartal: ingen tilbud Oktober kvartal: 4 tilbud De billigere kvartalspriser, som blev indmeldt i april kvartal og oktober kvartal, har i 2011 betydet en mindre besparelse. Det er usikkert om flere leverandører vil melde billigere priser ind, da markedssituationen som før nævnt betyder, at leverandørerne har svært ved at levere tolkninger til alle bevillinger. 4

5 Det forventes, at såfremt langt flere opgaver går i udbud til fordel for de billigste tolkeleverandører, vil dette påvirke priserne for tolkning. Tolkemarkedet er præget af, at der aldrig har været egentlig konkurrence prismæssigt. I Tolkeportalen er der i perioden 4/7 31/12 oprettet i alt ansøgninger, heraf er de 7055 oprettet af tolkeleverandører, 3613 af Tolkemyndigheden, og 46 af tolkebrugere, der selv har logget sig ind. Der blev af disse ansøgninger i alt 8636 bevillinger, hvoraf 747 var i udbud, og 7889 blev tildelt tolkeleverandører direkte efter brugerens ønske. Tolkemyndigheden afholder i 2012 en række brugerkurser med det formål, at få flere brugere til at ansøge selv i Tolkeportalen. Når antallet af oprettede ansøgninger er højere end antallet af bevillinger hænger det sammen med sager der er fejloprettede, sager der vedrører andre myndigheder (sektoransvar) o. lign. Baggrund om tolkebrugerne Der var ved udgangen af tolkebrugere heraf 1225 mænd, og 1447 kvinder, altså en svag overvægt af kvinder. Aldersmæssigt fordeler disse sig således: Figur 2: Aldersfordeling for kvinder. Figur 3: Aldersfordeling for mænd Der er få unge brugere, hvilket nok skal begrundes dels med anvendelsen af CI operationer, dels at kommunerne løfter en stor del af ansvaret for kommunikationsbehovet for børn og unge. Det et interessant at bemærke, at antallet af tolkebrugere, som er mænd i alderen år, er forholdsvis lille. Fordelingen på handicaptype er døve med 2088 brugere, hørehæmmede med 489 brugere og døvblinde med 56 brugere. 5

6 Den største brugergruppe er således døve, der overvejende anvender tegnsprog som kommunikation. Figur 4. Brugernes geografiske fordeling Det ses, at brugerne særligt er koncentreret omkring hovedstadsområdet, Odense, trekantsområdet, Esbjerg, Herning, Aarhus og Aalborg. Der findes mange større byer med ingen eller kun få brugere. Bevillinger Antallet af bevilligede timer i 2011 sammenlignet med 2010 kan aflæses i tabel 2. 6

7 Tabel 2. Bevilligede timer mv., (årets tal, ikke pl-reguleret) Bevilligede timer tidsubegrænset Bevilligede timer timebank Puljetolkninger, timer Udlandspulje, kr Antal timer total Samlet pris (mio.kr.) 18,7 29,3 Gennemsnitlig timepris (kr.) 867 kr kr Der er kun medtaget de bevillinger, der er faktureret. Det betyder, at aktiviteter der er aflyst rettidigt, eller hvor der ikke er fundet tolk, ikke er med i opgørelsen. Forbruget af udlandspuljer opgøres ikke i timer, da der også betales for tolkens rejsetid o. lign. Dette svarer til en stigning på 35,8 pct. i antallet af bevilligede timer, og stigning i den gennemsnitlige tolkepris pr. time på knap 42 pct. Det er således både timetallet og timeprisen der stiger kraftigt. Den gennemsnitlige pris pr. tolketimer afhænger af flere faktorer: Timepris for den tolkeleverandør, der får tolkeopgaven. De opgaver, hvor tolkebruger ikke vælger en bestemt leverandør, sendes i udbud, og dermed findes den billigste ledige tolk. For de opgaver, hvor der ikke sker udbud, vælges den tolkeleverandør brugeren har valgt, uanset prisen herpå. Reglen i Tolkeloven, hvorefter brugerne kan vælge tolk uden udbud er i strid med de EU-retlige konkurrenceregler, hvorfor næste udbud vil ske med udgangspunkt i EU retten. Der vil blive lavet en dispensationsordning, for brugere med særlige kommunikationsvanskeligheder. Tolkemyndigheden er i gang med at forberede dispensationsordningen i samarbejde med UCC. Weekendtolkninger: Hvis antallet af tolkninger stiger i weekender, vil gennemsnitsprisen stige. Aften/nat tillæg: Når tolkninger sker efter tidsrummet kl , gives der 12% tillæg for aften/nat tillæg. I det nye leverandørudbud vil der i stedet for procenttillæg, være et fast tillæg pr. time, således at alle tolkeleverandører får samme tillæg, uanset timepris. Automatisk prisregulering d. 1. august

8 Bevillingernes fordeling over året Figur 5 viser, hvorledes bevillingerne fordeler sig månedsvis for 2010 og Da Tolkemyndigheden først er oprettet pr. 1. januar 2010, er det første gang man har kunnet sammenligne 2 års bevillingsfordeling. Det bevilligede antal timer fordeler sig således: Figur 5: Oversigt over bevilligede timer fra januar 2010 til maj Grafen viser et forholdsvist lavt forbrug de første måneder Idet 2010 var myndighedens opstartsår, skal man være forsigtig med at sammenligne forbruget. Ud fra det historiske forbrug vurderes et gennemsnitligt månedligt forbrug på timer. Det ses, at der begge år er et mindre behov for tolk i sommerferieperioden og i december. 8

9 Tabel 3. De 10 mest anvendte aktiviteter for tidsubegrænset tolkninger Aktiviteter i handicaporganisationer AVU Undervisning i forbindelse med at få kørekort Konsultation hos Praktiserende læge FVU Ulønnet foreningsarbejde Lægehenvist (tilskudsberettiget) behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, ergoterapeut eller fodterapeut kursus- og vejledningstilbud til døvblinde Kirkelig handling (barnedåb, konfirmation, bryllup, begravelse, gudstjeneste osv Møde med Fagforening/ a-kasse Tabel 4. De 10 mest anvendte timebanksaktiviteter Privat Julefrokost Private fester, der IKKE er omfattet af puljer Reception og jubilæer Køb/salg af TV, mobil, pc, bil båd osv Fritidsaktivitet, når ej forening (IKKE pulje) Alternativ behandling, (eks: zoneterapeut, akupunktør, kinesolog, o. lign.) Koncert, foredrag, biograf osv. Foredrag, Rundvisning, osv. Dyrlæge og dyrehospital Tabel 3 og 4 vedrører 2. halvår Ultimo 2011 var der 18 brugere (43 brugere på samme tidspunkt i 2010), der havde opbrugt deres timebank på 7 timer, fordelt på 17 døve og 1 hørehæmmet. Ingen døvblinde har opbrugt deres timebank i Selvom det samlede antal bevillinger og bevilligede timer er steget, er der således sket et kraftigt fald i det antal brugere, der har tømt deres timebank. Grunden hertil skal helt sikkert findes i de forsøgspuljer, der er oprettet i 2011, hvor aktiviteter som fritidsbeskæftigelse og festlige lejligheder kom ind under puljer. 9

10 Fordelingen af forbruget af timebanken 2011 for de 3 handicapgrupper: Døve: Antal brugere 1848 har ikke brugt timebank Forbrugt timer Døvblinde: Antal brugere Forbrugt timer 45 har ikke brugt timebank Hørehæmmede: Antal brugere 478 har ikke brugt timebank Forbrugt timer 10

11 Samlet set har 90% af brugerne ikke anvendt timer fra timebanken. Udækkede tolkninger Der har i 2011 været i alt 218 bevillinger (2010:45 sager) hvor der ikke kunne findes en tolk. Dette er en stigning fra 4,8 promille af bevillingerne, til 13 promille. Figur 6. Udækkede tolkninger 2011 Niveauet har været på sit højeste i efteråret 2011, hvor andelen af udækkede tolkninger udgjorde 0,30 pct. Tolkemyndigheden vurderer, der er 3 forklaringer på dette: 1. Som set ovenfor, er aktiviteten steget med 35,8 pct. 2. Der er et stigende antal tolkninger på uddannelsesområdet. 3. Udbud af gentagne opgaver for en hel sæson er vanskelige at få dækket, da de eksempelvis lyder på tolkning hver tirsdag kl frem til maj Mange tolke har ikke mulighed for at binde sig til så fast en aftale i lang tid, men kan muligvis dække en kortere periode. For at imødegå denne udfordring, har Dntm indført en praksis med at opdele gentagne opgaver i mindre bidder, så brugeren i højere grad kan sikres tolk. 11

12 Samarbejde med andre områder Tolkemyndigheden har i efteråret 2011 holdt et fællesmøde med repræsentanter for Kvalitets- & Tilsynsstyrelsen, og de 2 myndigheder vil arbejde i retning mod et fælles udbud fra januar Fordelene herved er flere: Det vil for tolkebrugerne være mere enkelt at ansøge om tolk, når dette foregår på en i forvejen kendt måde. For tolkene bliver der bedre overblik over opgaver og udbud jo mere, der er samlet i Tolkeportalen. Administrationen af området vil lettes væsentligt via Tolkeportalen. Når mængden af tolkninger stiger, vil man kunne indhente gunstigere priser ved næste leverandørudbudsrunde. Ankesager Der er i 2011 alene blevet anket 9 sager (40 ankesager i 2010): 2 sager er hjemviste, genbehandlet og ikke indanket igen 6 sager er stadfæstede 1 sager er afvist som for sent indklaget. Der er sket et stort fald i klageantallet. Dette tolkes som udtryk for, dels at brugere og tolke nu kender Tolkemyndighedens praksis, dels at denne praksis for en stor dels vedkommende er blevet stadfæstet i 2010 af Ankestyrelsen. Endelig er brugerne nu opmærksomme på, at der ikke kan klages over timebankens størrelse til Tolkemyndigheden. Tolkeråd Tolkerådet har afholdt 2 møder i 2011, et i august, og et ultimo november. Tolkerådet er rådgivende i forhold til Tolkemyndigheden, og sikrer ved sin sammensætning viden om tolkeområdet i en bred vifte af ministerier. Tolkeportalen I forbindelse med forberedelse af opstarten af Tolkemyndigheden, udarbejdede myndigheden selv en database til registrering af brugere og alle bevillinger. Denne database blev overført til en portal på nettet, der gik i drift 4. juli Tolkeportalen er et automatisk sagsbehandlingssystem, hvor tolkebrugerne via NEM ID kan få adgang og ansøge om tolk. Er ansøgningen ukompliceret bevilliges automatisk, og brugeren får straks bevilling. Ønskes der ikke en bestemt tolkeleverandør, sender Tolkeportalen opgaven i udbud og vælger 12

13 billigste tolkeleverandør efter de regler, der er i rammeaftalerne. Når tolkeopgaven er udført, kan tolken logge ind på Tolkeportalen med sin smartphone, og her få brugerens underskrift på tolkningen. Når sagen derved afsluttes, genererer Tolkeportalen automatisk en faktura til Tolkemyndigheden, og betaling kan ske snarest efter. Herefter arkiveres al kommunikation og alle afgørelser elektronisk i Tolkemyndighedens ESDH system, SBSYS. Video- og fjerntolkeprojekterne Tolkemyndigheden har haft projekterne i drift siden april I starten var der store tekniske problemer, så projektperioden måtte forlænges til 31/9 2012, for at der kan indsamles erfaringer nok. Projektperioden skal give svar på, hvor styrkerne og svaghederne er ved video- og fjerntolkning. Projekterne skal munde ud i en redegørelse til Social- og Integrationsministeriet, hvor erfaringerne beskrives, og indeholdende anbefalinger for fremtidig drift af en video- og fjerntolkeservice i Danmark. Teknikken kører nu stabilt på både tegnsprogsområdet og skriveområdet, og der indarbejdes nye indgange til platformen, i form af Skype-adgang og adgang via Tolkemyndighedens hjemmeside Som før nævnt, har Tolkemyndigheden i sidste halvdel af 2011 måske nået kapacitetsgrænsen for de nuværende tolke i landet. Den umiddelbart eneste mulighed Tolkemyndigheden har for at bedre tolkesituationen for vore tolkebrugere, vil være at tilbyde video- eller fjerntolk sideløbende med fysisk tolkning. Ved en tolkning via vores platform på nettet spares der køretid og øvrig ventetid for tolken. Denne tid kan i stedet anvendes til tolkninger. I processen har der vist sig en række erfaringer med konkrete tolkninger. Det har også vist sig vanskeligt at holde alle forsøgsbrugerne aktive i anvendelsen af platformen. Tolkemyndigheden har derfor allieret sig med de 3 brugerorganisationer således, at brugerorganisationerne foretager den direkte kontakt til brugerne og sikrer, at det i hvert fald ikke er tekniske problemer, der afholder brugerne fra at benytte platformen. Passive brugere udskiftes med nye brugere for at få så mange tolkningserfaringer som overhovedet muligt. UCC (Center for Tegnsprog Tolkeuddannelsen, Professionshøjskolen UCC) er inddraget i forsøgsprojekterne således, at uddannelsesstederne i Århus og København har hvert sit tolkestudie og mulighed for at logge ind og deltage i tolkningerne, med det formål at underviserne på uddannelsen kan få konkret indblik i arbejdet med platformen. Undervisning i arbejdet på en platform bliver således fra 2012 en del af uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk fremover. Projekternes erfaringer på tolkesiden deles med UCC/KC. Platformen kan anvendes af andre myndigheder, aktører og firmaer til mange andre formål, hvorfor Tolkemyndigheden ved udbuddet har sikret sig rettigheder til at udleje platformens kapacitet til enhver, der som led i 13

14 infrastrukturen måtte have brug for en sådan. Herved vil omkostningen til drift af udstyret til Tolkemyndighedens områder kunne nedbringes. Brugen af platformen kræver at den nye aktør køber en såkaldt organisation på platformen, hvori hans aktivitet ligger. Tolkemyndigheden forventer, at der vil ske efterspørgsel af platformen til andre områder. Primo 2012 vil Tolkemyndigheden kunne tilbyde andre offentlige myndigheder en ny service, nemlig at disse på deres hjemmeside kan gøre brug af en særlig nem adgang til tolkning for borgere, der ønsker at kontakte myndigheden telefonisk, en såkaldt webklient. Dette vil øge tilgængeligheden for hørehandicappede væsentligt, ligesom det vil lette myndighederne i at opfylde deres sektoransvar. Tilsyn Tolkemyndigheden fortager 3 typer tilsyn: Generelt tilsyn, hvor en tolkeleverandør opsøges på sit forretningssted, for en drøftelse af leverandørens procedurer omkring tolkning, håndtering af personfølsomme oplysninger, indblik i regnskabsprocedurer osv. Herudover drøftes uløste opgaver (udbud der ikke er blevet dækket) samt afklaring af øvrige spørgsmål. Tolkemyndigheden har i 2011 foretaget 1 generelt tilsyn. Ved generelle tilsyn sikrer Tolkemyndigheden sig, at de overordnede betingelser hos tolkeleverandøren sker efter delrammeaftalerne. Konkret tilsyn, hvor forhold omkring konkrete tolkninger, faktureringer eller andre forhold gør, at Tolkemyndigheden finder det nødvendigt at aflægge Tolkeleverandøren et tilsynsbesøg. Besøgene kan være anmeldte eller uanmeldte og kan ske enten på Tolkeleverandørens forretningssted eller ved fremmøde under en tolkeopgave. Tolkemyndigheden har ikke udført konkrete tilsyn i Kvalitetstilsyn af tolkninger, hvor Tolkemyndigheden kommer ud til en konkret tolkning for at sikre, at der leveres tolkning af god kvalitet. Bruger og tolkeleverandør vil forinden være orienteret om, at tolkeopgaven er udtaget til tilsyn. Tolkemyndigheden har i 2011 foretaget 4 kvalitetstilsyn med skrivetolkninger og 2 kvalitetstilsyn med tegnsprogstolkninger. Tolkemyndigheden har i 2011 prioriteret af få opbygget erfaringer omkring kvalitetstilsyn, da dette er et nyt område. Samtidig har tolkeportalen betydet, at vi nu har tid til at planlægge og gennemføre disse tilsyn. Kvalitetstilsyn indeholder følgende elementer: Vurdering af tolkens forberedelse og evt. opstilling af udstyr Vurdering af tolkens kommunikation med tolkebruger Vurdering af den tolkning, der leveres. 14

15 Tolkemyndigheden forventer at genoptage de generelle tilsyn i 2012, så vi opnår at have besøgt alle tolkeleverandører via generelle tilsyn i løbet af Tolkeleverandører fik foretaget generelt tilsyn i 2010, og en i Forsøgsordninger Der blev ved bekendtgørelse nr. 640 af 14. juni 2011 iværksat 6 nye forsøgspuljer forbruget har været: Puljebeløb Forbrug i 2011 Større privat fester 3 mio. kr. 2,1 mio kr. Begravelsesarrangementer 0,5 mio. kr. 0,1 mio. kr. Privat fødselsforberedelse 0,5 mio. kr. 893 kr. Udenlandspulje til handicappolitisk aktivitet og internationale sportsstævner 1,5 mio.kr. 0,75 mio. kr. Fritidspulje 3,0 mio. kr. 0,85 mio. kr. Pulje for døve forældre 0,4 mio. kr. 0,1 mio. kr. Puljer ophører når puljebeløbet er forbrugt, dog senest ved årets udgang. Ingen af puljebeløbene blev helt forbrugt, hvorfor alle puljer var i drift helt frem til årsskiftet. 15

16 Økonomi De faktiske udgifter fremgår af nedenstående økonomiske oversigt. - Drift er udgifter til driften af Tolkemyndighedens administration, dvs. lønninger, husleje, drift af IT, telefon osv. - Tolke er betalinger til tolkeleverandørerne for de afholdte tolkninger. Der er korrigeret for betalinger for tolkninger over årsskiftet, altså hvor betaling for en tolkning fra november, først sker eksempelvis i januar året efter. Udgifterne til tolke skifter i juli 2011 fra at være forskudte, hvor fakturaer modtaget i januar først betales d. 20. februar osv., til at være direkte, således at betaling for tolkning sker umiddelbart efter tolkningen er afsluttet af tolkeleverandøren. I årets sidste måneder sker der derfor en forskydning i betalingsstrømmen til tolkeleverandørerne. Denne forskydning i betalingsstrømmen, er der korrigeret for. - Projekter omfatter både tolkeportalen, samt video- og Fjerntolkeprojekterne Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Sept Oktober Nov December I alt Drift Tolk I alt (december korrigeret med 2011 betalinger) 2011 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Sept Oktober Nov December I alt Drift Tolk Projekter I alt (januar og december korrigeret med 2011/2012 betalinger) Den negative driftsudgift i oktober måned skyldes berigtigelse af en række fejlkonteringer af projektudgifter på driftskonti i årets løb. 16

17 Udfordringer Tolkekapacitet og prisdannelse: Det ser ud som om, vi i 2011 har ramt loftet for tolkekapacitet i Danmark, hvilket vore tolkeleverandører samstemmende bekræfter på samarbejdsmøder afholdt i november måned De muligheder Tolkemyndigheden har for at bedre situationen, er at skabe mulighed for flere tolkninger via video- & fjerntolk, da tolkekapaciteten her er noget større. Ved en videotolkning er der intet tidsspilde i form af køretid og ventetid for tolken. Til gengæld er video- eller fjerntolk ikke anvendelig i alle situationer, hvilket vore forsøg på området netop skal søge at afdække. Der er derfor 2 store udfordringer for den nærmeste fremtid: 1. Teknikken for nem adgang til videotolkning skal på plads, så det er både nemt og driftsikkert at logge sig på. 2. Der skal sikres bedst mulige priser for tolkninger både fysisk tolkning og videotolkning. Video- & fjerntolketjeneste Omkring video- & fjerntolkeplatformen, skal det i efteråret 2012 afgøres, om der i Danmark skal være en sådan central tjeneste, og hvor driften af en tjeneste i givet fald skal ligge. De officielle forsøg afslutter ved udgangen af september måned, hvor der således gerne skal foreligge en beslutning. Aabenraa 5. juni 2012 Bo Kragelund Chef for Tolkemyndigheden 17

18 Bilag 1. Tolkeleverandørerne Tegnsprogstolkning (68 aftaler): Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden etolk (lukket) Jysk TolkeService (nu: TolkN) Syddansk Tolkeservice Tegnsprogstolk.com v. Lene Möhring Madsen cfd Tina Moesby etolk (lukket) Jysk TolkeService (nu: TolkN) Syddansk Tolkeservice Signboard Castberggård cfd HandsUp etolk (lukket) Jysk TolkeService (nu: TolkN) cfd etolk (lukket) Tina Moesby Signboard Riinette Askgaard Tolkekit v. Kit Horlacher (nu Tegnsprogstolk Danmark) Loholt Tolkning og oversættelse v. Heidi Loholt Interpreter.Nu v. Lee Bonnesen Tegnsprogstolke-service v. Allan Kristiansen DownUnder v. Charlotte Dohm TS-Tolk v. Sofie Jørgensen cfd TC1866 Tegntolk v. Iben Andresen CK Tegnsprogstolk v. Carola Kjestrup Marlene Boe Larsen Koch v. Heidi K. Ryberg Tolketeamet DinTolk v. Malene Løvenkjær TolkeKom v. Camilla Johannesen Louise Reeves Gitte Möhring Madsen Snekkersten Tolketeam v. Lenny Damholt etolk (lukket) Signboard cfd Tegnsprogstolke-service v. Allan Kristiansen Interpreter.Nu v. Lee Bonnesen 18

19 Skrivetolkning (21 delrammeaftaler): Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden DownUnder v. Charlotte Dohm Louise Reeves TC1866 Koch v. Heidi K. Ryberg DinTolk v. Malene Løvenkjær TS-Tolk v. Sofie Jørgensen Tolketeamet Tegntolk v. Iben Andresen Marlene Boe Larsen Riinette Askgaard CK Tegnsprogstolk v. Carola Kjestrup Loholt Tolkning og oversættelse v. Heidi Loholt Tina Moesby Gitte Möhring Madsen TolkeKom v. Camilla Johannesen Høreforeningen etolk (lukket) Castberggård Høreforeningen Høreforeningen etolk (lukket) Høreforeningen Signboard Signboard etolk (lukket) Høreforeningen 19

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

Lov om tolkning til personer med hørehandicap

Lov om tolkning til personer med hørehandicap Lov om tolkning til personer med hørehandicap VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Formål m.v.

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 4 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen... 5 4.1 Målgrupperne for tolkningen...

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2012-13 L 61 Bilag 1 Offentligt Høringssvar vedr. forslag til lov om tolkning til personer med hørehandicap (Bemyndigelse til at udstede regler om tolkning begrænset af bevilling og ændrede

Læs mere

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden fjernskrivetolkeudbud 20153. Bilag 2: priser og afregning side 1 R A M B L L 1. Underskrifter... 3 2. Tilbud... 4 2.1.1 Pris pr. fjernskrivetolketime...

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 4 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen... 4

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 29. juli 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 29. juli 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 29. juli 2010 27. juli 2010. Nr. 945. Bekendtgørelse om aktiviteter med tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap I medfør af 10 i lov nr. 1503 af 27. december

Læs mere

1. Indledning...2 2. Baggrund for den fælles tolkeløsning...3 2.1 Det Sociale Tolkeprojekt...3 2.1.2 Det Sociale Tolkeprojekt i 2009...6 2.1.

1. Indledning...2 2. Baggrund for den fælles tolkeløsning...3 2.1 Det Sociale Tolkeprojekt...3 2.1.2 Det Sociale Tolkeprojekt i 2009...6 2.1. 1. Indledning...2 2. Baggrund for den fælles tolkeløsning...3 2.1 Det Sociale Tolkeprojekt...3 2.1.2 Det Sociale Tolkeprojekt i 2009...6 2.1.3 Prisfastsættelse i Det Sociale Tolkeprojekt...6 2.1.4 Tolkeformer

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse Foreningen Danske DøvBlinde For dig med nedsat syn og hørelse Hvad er døvblindhed? Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest,

Læs mere

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING Indhold Kolofon... 0 1. Status... 1 2. Forventninger til fremtid opgavemængde, sammensætning og geografisk fordeling... 2 3. Tolkebookings bemærkninger til Capacents undersøgelse...

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Tilstede: Lars Abel (formand), Gunhild Olesen Møller (GOM), Anne Hvid John (AHJ), Christian Høybye (CH), Lars Søbye (LS), Carsten Sveigaard (CS), Hanne Olesen

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Udredning af tolkeområdet

Udredning af tolkeområdet Kortlægning af tolkning til døve, hørehæmmede, døvblevne og døvblinde i Danmark Capacent Indhold 1. Indledning 1 1.1 Baggrund for udredningen 2 2. Problemformulering 4 3. Sammenfatning og konklusion 6

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Når du skal bruge socialtolk Center for Døve

Når du skal bruge socialtolk Center for Døve Når du skal bruge socialtolk Tegnsprogstolk fra ved sociale arrangementer Tolk ved sociale og kulturelle arrangementer Hos kan du bestille tolk til en række arrangementer, f.eks.: Familiefester Kirkelige

Læs mere

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune

Udbud af tolkebistand. Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune Udbud af tolkebistand Levering af tolkebistand til Gentofte Kommune August 2015 Udbud af tolkebistand til Gentofte Kommune - ansøgning til optagelse på kvalifikationsliste vedr. tolkeydelser Baggrund og

Læs mere

Kontoret for støtte og handicap: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Kontoret for støtte og handicap: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte : Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Hovedområder på SPS kontoret Sagsbehandling Ministerbetjening Handicaptillæg Tværministerielle udvalg Frie kostskoler (FK) Vidensdeling og netværk Frie grundskoler

Læs mere

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv.

- Valgmuligheder ved bestilling: Mulighed for at bestille eller fravælge en bestemt navngiven tolk, et bestemt køn mv. Hvad stiller regionerne af krav ifm: - Akut tolkning (bestilling mv.) i og udenfor dagtiden Hvis akut tolkebistand rekvireres (fremmøde) i tidsrummet fra mandag-fredag (hele døgnet), skal tolkebureauet

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Undersøgelse af tegnsprogstolkeuddannelsen

Undersøgelse af tegnsprogstolkeuddannelsen Undervisningsministeriet Undersøgelse af tegnsprogstolkeuddannelsen AARHUS 2010 VERSION 1.0 Tuesday, 15 June 2010 C O P E N H A G E N A A R H U S S A I G O N CONTENTS 1. INDLEDNING... 4 2. KONKLUSION OG

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

MARTS 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

MARTS 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet MARTS 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 3 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 02.03.2011 kl.19:00 Netcafe Søndag den 06.03.2011 kl.14.00 Familiedag: Fastelavn Onsdag den 09.03.2011 kl.19.00 Foredrag

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Når du vil søge som ledig

Når du vil søge som ledig KORT & DOKUMENTAR FILMSKOLEN Når du vil søge som ledig FØR DU HENVENDER DIG TIL JOBCENTRET OM AT FÅ BEVILLIGET KURSUS Alene din sagsbehandler i Jobcentret kan bevillige kursus/uddannelse på Kort & Dokumentar

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Rådgiverpuljen. Mette Thybo

Rådgiverpuljen. Mette Thybo Rådgiverpuljen Mette Thybo 30 mio. bliver til min. 748 tilsagn Pct. 2009 og 2010 Tilsagn* Region Hovedstaden 28,1 8.430.000 210 Region Sjælland 16,0 4.800.000 120 Region Syddanmark 21,4 6.420.000 160 Region

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Aftalens parter Adresse/post nr. FKBvej 13, 9299 Kompetencerup Tremmevej 11 9992 Den lukkede By Kontaktperson Aftalens formål og indgår et uddannelsessamarbejde

Læs mere

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker:

1. Sundhed og omsorg, Social og sundhedsvikarer samt hjemmesygeplejersker: Teknisk dialog SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at deltage i skriftlig teknisk dialog i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale 17.17 Vikarydelser. Den

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Årsrapport 2012 / 2013 Tilsyn på Beskæftigelsesområdet April 2013 1 Indledning... 3 Lovmæssig Baggrund... 3 Tilsynets indhold... 3 De uanmeldte tilsynsbesøg i 2012 og

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KONFERENCE OM DØVE OG HØREHÆMMEDE - OMRÅDET

KONFERENCE OM DØVE OG HØREHÆMMEDE - OMRÅDET rtitel skal rsaler) og denfor de rå linjer. ælges e til itlen står i rverne når de end de rmen. KONFERENCE OM DØVE OG HØREHÆMMEDE - OMRÅDET Billedet, de sort + en fa dække hele billedfelt. CASTBERGGÅRD

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk Resumé Beredskabsplanen beskriver, hvordan virksomheden/den selvstændigt erhvervsdrivende forholder sig, hvis det pga - længerevarende tekniske årsager - ikke er muligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Tolkeudbud bestilling og fakturering

Tolkeudbud bestilling og fakturering Tolkeudbud bestilling og fakturering 9. Juni 2015 2 Formål i dag Afklare hvilke arbejdsgange relateret til bestilling, dokumentation af tolkesamtale og samtaletidspunkt, kvittering og fakturering systemerne

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere