kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet"

Transkript

1 kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

2 Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler... 3 Generel kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler... 5 Kropsbårne hjælpemidler... 7 Bandager... 7 Bleer og absorberende underlag... 9 Brokbind og -bukser Diabetesudstyr Høreapparater Katetre mv Kompressionsudstyr og -handsker Laryngectomi og tracheostomi hjælpemidler til vedligeholdelse Ortopædisk fodtøj Ortoser hals og ryg Ortoser fingre, håndled og skulder Ortoser fod, ankel, knæ og hofte Proteser til arme og ben Proteser bryst Proteser Paryk Stomi Urinaler til mænd Urinopsamlingsposer... 36

3 Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler Hjælpemiddel beskæftiger sig med 112 lov om social service. Lovgivningen tager afsæt i 5 grundlæggende principper: Solidaritetsprincippet Sektoransvarlighedsprincippet Subsidiaritetsprincippet Kompensationsprincippet Proportionalitetsprincippet Solidaritetsprincippet som beskriver, at alle har ansvar for den enkelte og den enkelte har ansvar for sig selv og sin familie. Samfundet tilbyder hjælp og støtte, hvis der opstår behov herfor. Det betyder blandt andet, at hjælpemidler ikke er afhængig af indkomst, men bevilges efter grad af funktionsnedsættelse. Sektoransvarlighedsprincippet beskriver, at alle områder har pligt til, at sikre alle mennesker adgang til den ydelse, de tilbyder. Det betyder for eksempel, at skoler skal sikre børns hjælpemidler til skolebrug. Ovenstående forstærkes af subsidiaritetsprincippet, der angiver, at lov om social service altid anvendes, som sidste mulighed. Kompensationsprincippet beskriver retten til at blive kompenseret for følgerne af en funktionsnedsættelse, hverken mere eller mindre, mens proportionalitetsprincippet foreskriver, at der skal være et rimeligt forhold mellem mål og middel. Ovenstående principper danner grundlaget i lovgivningen og skaber baggrund som myndighedsudøvelsen på hjælpemiddelområdet skal læne sig op af. Lovgivningen retter sig mod alle aldersgrupper og tager udgangspunkt i funktionsnedsættelser og ikke i diagnoser. Formål Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler, og der tages udgangspunkt i den enkeltes aktiviteter og dagligdag. Ydelserne skal medvirke til, at borgere får mulighed for at føre en så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig omfang gøre dem uafhængig af andres hjælp. Sundhed og trivsel skal bevares og der skal gives mulighed for at man kan klare den almindelige daglige livsførelse Ydelserne kan også sikre at borgere får mulighed for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet eller fungere i sit eget hjem. Udgangspunktet er, at personen og dennes familie lever et liv som andre på samme alder og i samme livssituation. Kvalitetsstandarderne har til formål at skabe en standard for myndighedsudøvelsen på området. Disse skal sikre borgerne, at lovgivningen overholdes og sagsbehandlingen ensartes i hele Guldborgsund Kommune. 3

4 Personkreds Personkredsen omfatter både børn og voksne med varigt nedsat fysiske eller psykisk funktioner. De nedsatte funktioner skal være en følge af et medfødt eller senere opstået handicap, en sygdom eller ulykke, som medfører, at et hjælpemiddel eller en boligændring er nødvendig. Borgere med almindelig svækkelse på grund af alder er ikke omfattet af målgruppen. Der skal være tale om en varige nedsatte funktioner, hvis konsekvenser har en indgribende karakter i den daglige tilværelse. Normalt skal de nedsatte funktioner være en belastning resten af livet. Tildelingen Tildelingen er afhængig af, at kommunen har foretaget en samlet vurdering af behovene samt anlagt en konkret individuel helhedsvurdering. Kommunen afgør i den enkelte sag, hvilket hjælpemiddel, der er bedst og billigst egnet. Kommunen er forpligtet til at yde rådgivning og vejleding om de muligheder personen har for at få hjælp til det, der søges om. Der bevilges normalt kun ét hjælpemiddel. Det vil være beskrevet i den enkelte standard, hvis dette kan fraviges. Som udgangspunkt er tildeling af hjælpemidler uden udgifter for borgerne. Der er dog enkelte undtagelser og de vil være beskrevet i den konkrete kvalitetsstandard. Indgåede kontrakter på området Til at sikre borgerne de bedste hjælpemidler inden for de givne økonomiske rammer anvender Guldborgsund Kommune leverandøraftaler. Kommunen har indgået kontrakt med følgende firmaer til levering af personlige/kropsbårne hjælpemidler: Diabetes: Hermedico Inkontinenshjælpemidler: Abena Stomihjælpemidler: Kirudan Arm og benproteser: Bandagisterne Ortopædisk fodtøj: Bandagisterne Sagsbehandlingstider: Der er for de enkelte områder angivet en sagsbehandlingstid, som er den tid, der kan gå fra modtagelsen af en ansøgning, til der er truffet en afgørelse (bevilling eller afslag). Frit valg af hjælpemidler: Fra 1.oktober 2010 er der indført frit valg af leverandør for alle hjælpemidler. Det betyder i praksis, at borger kan vælge en anden leverandør end den, som kommunen ønsker at bruge eller har indgået leverandøraftale med. Kommunen kan dog kun refundere et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til i forhold til den indgåede leverandøraftale. Borger kan også mod egen merbetaling vælge et dyrere hjælpemiddel, hvis det stadig kompensere for funktionsnedsættelsen. Retten til frit valg ændrer ikke på reglen om, at kommunen skal yde støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel/boligændring. Maj

5 Generel kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 1 og 112 med gældende ydelsen Borgere med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Formålet med hjælpen efter serviceloven er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv og bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie Hjælpemidler skal: I væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne I væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet Være nødvendig for, at borgeren kan udøve et erhverv Der henvises til de enkelte ydelsestyper Kvalitetsmål Sager afsluttes normalt indenfor 10 hverdage efter modtagelse af ansøgning Ved behov for afprøvning eller indhentning af yderligere information kan sagsbehandlingstiden forlænges Hjælpemidler kan ved en individuel vurdering bevilges samme dag, som der sker anmodning om det Der henvises til de enkelte ydelsestyper Ja Der henvises til kommunens informationsskrivelse om Frit valg af Hjælpemiddel og leverandør Hvad koster ydelsen Der henvises til de enkelte ydelsestyper Kommunen yder befordringsgodtgørelse ved ansøgning og ydelse af hjælpemidler, når den samlede udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr., dog 25 kr. for borgere der modtager social pension Der kan ydes befordringsgodtgørelse til ledsager, når ledsagelse er absolut påkrævet på grund af ansøgeres helbredstilstand eller alder. 5

6 Ved frit leverandørvalg er kommunen højst forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse svarende til afstanden til det sted, hvor udleveringen af hjælpemidlet efter kommunens sædvanlige praksis ville have været fundet sted. Særlige forhold Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøger selv har anskaffet sig inden bevilling er givet Borger har ansvaret for at hjælpemidlet benyttes korrekt, rengøres og holdes i god stad Hjælpemidlet skal forblive i borgerens varetægt. Salg pantsætning, udlejning og udlån er ikke tilladt Ved misligholdelse og uansvarligt brug af hjælpemidlet ydes der normalt ikke erstatningshjælpemiddel Borger har ansvaret for at henvende sig hvis forhold som har betydning for bevillingen ændres Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 6

7 Kropsbårne hjælpemidler Bandager Lov om social service 1 og 112 med gældende Hvad indgår i ydelsen Bandager til: Albue Knæ Håndled Tommel Skulder Ankel ydelsen Borgere med varigt nedsat funktion, som kræver bandagering At forbedre mobilitet, således at borgeren kan varetage flest mulige daglige funktioner Der skal foreligge en lægelig eller speciallægelig dokumentation Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte Kvalitetsmål At borgeren kan varetage daglige funktioner Der er indgået leverandøraftale Ja Hvad koster ydelsen Særlige forhold Ydelsen er gratis for borger Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Der ydes normalt én bandage, men der kan efter en individuel vurdering bevilges en skifte 7

8 Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 8

9 Kropsbårne hjælpemidler Bleer og absorberende underlag Lov om social service 1 og 112 med gældende Hvad indgår i ydelsen Bleer til mænd og kvinder Buksebleer Fikseringstrusse/dragt Inkontinensunderlag til seng og stole, én- og flergangs ydelsen Borgere over 18 år med varig manglende kontrol af vandladning At urin og afføring opsamles på en hensigtsmæssig måde borgere med en varig nedsættelse af funktionen, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømt og udsigtsløse Inkontinensunderlag kan bevilges som alternativ eller supplement til bleer, hvor disse ikke er tilstrækkelige Buksebleer kan bevilges til borgere, der derved bliver selvhjulpne Fikseringstrusser bevilges ved almindelige bleer fra str. 5 Dragter bevilges i samarbejde med demenskonsulenterne i kommunen, hvor en trusse ikke er tilstrækkelig Kvalitetsmål At urin og afføring opsamles på en hensigtsmæssig måde Der er indgået leverandøraftale ja Hvad koster ydelsen Ydelsen er gratis for borger og gives til eje Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale 9

10 Særlige forhold Der ydes ikke overtræk til madras, dyne og pude Éngangsunderlag bevilges kun i særlige tilfælde Der udleveres normalt 5 underlag om året Der udleveres normalt 20 fikseringstrusser pr. år Der udleveres normalt 4 fikseringsdragter om året Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 10

11 Kropsbårne hjælpemidler Brokbind og -bukser Lov om social service 1 og 112 med gældende Hvad indgår i ydelsen Brokbind almindeligt Brokbind med åbning for stomi Brokbukser ydelsen Borgere med varigt brok At forbedre mobilitet og holde bughulen på plads, således at borgeren kan varetage flest mulige daglige funktioner Der skal foreligge en lægelig dokumentation Alle behandlingsmuligheder skal være udtømt Kvalitetsmål At borgeren kan varetage daglige funktioner Der er ikke indgået leverandøraftale ja Hvad koster ydelsen Ydelsen er gratis for borger Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Særlige forhold Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 11

12 Hjælpemidler til diabetes Diabetesudstyr Lov om social service 1 og 112 med gældende Hvad indgår i ydelsen Blodsukkermåleapparat Fingerprikker Teststrimler Insuflon Bedøvelsesplastre til børn med insuflon Novopen ydelsen Borgere med konstateret diabetes type 1 og type 2 At måle blodsukker eller injeksere insulin Der skal foreligge en lægelig dokumentation for at borgeren har diabetes type 1 eller 2 og er i insulin eller tabletbehandling herfor Kvalitetsmål At borgeren kan kontrollere diabetes og derved udskyde senkomplikationer Der er indgået leverandøraftale ja Hvad koster ydelsen Særlige forhold Ydelsen er gratis for borger Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Borgere med type 1 diabetes eller i kombinationsbehandling med andet godkendt injektionspræparat end insulin: 100% tilskud til test og injektionsmateriale 50% af udgiften til blodsukkermåleapparat Insuflon Smerteplastre til børn med insuflon 12

13 Ketonstrimler (urin og blodmåling) i særlig tilfælde Borgere med type 2 diabetes: 150 fingerprikkere og teststrimler årligt Der bevilges ikke renseservietter og kanylebokse Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 13

14 Kropsbårne hjælpemidler Høreapparat Lov om social service 1 og 112 med gældende Hvad indgår i ydelsen Høreapparat Øreprop Ydelsen Borgere der har en betydelig varig hørenedsættelse At borgere i væsentlig omfang får forbedret sin hørelse i dagligdagen Borgere der er vurderet af en øre-næse-halsspecialist kan have gavn af et høreapparat Kvalitetsmål Borgeren oplever bedre hørelse og en lettelse i dagligdagen Der er indgået leverandøraftale ved offentlige høreklinikker ja Hvad koster ydelsen Ydelsen er gratis for borgere, der vælger offentlig høreklinik og høreapparatet ydes som udlån. Hvis borgeren ønsker at anvende privat leverandør, kan der ydes et tilskud svarende til 5607 kr. pr. øre (2011 niveau) og der vil forekomme egenbetaling, hvis borgeren vælger et produkt, der er dyrere end tilskuddet. Høreapparatet er til eje. Særlige forhold Når borgeren vælger at anvende privat leverandør, kan der efter ansøgning kun bevilges 1 høreapparat pr. øre hvert 4 år, Dette er under forudsætning af, at betingelserne for høreapparat stadig er opfyldt. De 4 år beregnes fra tidspunktet for udlevering. Der kan dog ydes førtidig udskiftning, hvis der er indtruffet en 14

15 lægelig dokumenteret markant helbredsmæssig forværring af hørelsen, der er sket legemlige forandringer eller apparatet er gået tabt ved en voldsom udefra kommende hændelse som tyveri eller brand. Når borgeren vælger at benytte offentlig høreklinik, kan der efter ansøgning bevilges reparation, udskiftning og reservehøreapparat efter behov. Der kan ikke bevilges udskiftning, hvis borgeren ikke har handlet ansvarligt i omgang med dit høreapparat Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 15

16 Kropsbårne hjælpemidler Katetre mv. Lov om social service 1 og 112 med gældende Hvad indgår i ydelsen Engangskatetre Topkatetre Uretalkatetre Glycerolblanding til fiksering af katetre Skiftesæt (til uretral og topkatetre) ydelsen Borgere med en varig nedsat eller manglende blæretømning At borgeren kan komme af med urinen Borgere med en varig nedsat funktion, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte og udsigtsløse Det er en lægefaglig vurdering der afgør om kateter anlægges Kvalitetsmål At borgeren kan komme af med urinen Der er indgået leverandøraftale ja Hvad koster ydelsen Ydelsen er gratis Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Særlige forhold Der kan bevilges skiftekateter, så borgeren altid har mulighed for at skifte kateter. Der bevilges ikke handsker og skiftebakker til anlæggelse af kateter 16

17 Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 17

18 Kropsbårne hjælpemidler Kompressionsstrømper og -handsker Lov om social service 1 og 112 med gældende Hvad indgår i ydelsen Kompressionshandsker til arm Kompressionshandsker til hånd Kompressionsstrømper til ben ydelsen Borgere med svær varig venøs insufficiens At afhjælpe borgere med en svær varig venøs insufficiens Ved førstegangbevilling kræves dokumentation fra læge herunder blandt andet behandlingsmuligheder, prognose, diagnose og kompressionsbehov Kan bevilges ved Svær grad af åreknuder som ikke svinder ved fornøden behandling Varige følger efter blodpropper i ben eller arme Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling Kronisk ødem på grund af varig utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar Hjerte-karsygdomme Kvalitetsmål Mindske gener ved kredsløbslidelser Der er ikke indgået leverandøraftale Ja Hvad koster ydelsen Ydelsen er gratis for borger 18

19 Særlige forhold Ved førstegangsbevilling bevilges et par og et par skifte Udskiftning sker efter en konkret individuel vurdering Der kan ikke bevilges hjælp til støttestrømper og embolistrømper, som anvendes ved lettere benproblemer, irrittationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 19

20 Kropsbårne hjælpemidler Hjælpemidler til vedligeholdelse af laryngectomi og tracheostomi Lov om social service 1, 112 og 113 med gældende Hvad indgår i ydelsen Stomaplaster Beskyttelseskraver for stoma Laryngofoam brusebeskytter tubeholder børste larytube kassetter trachi-wipe servietter med klæbefjerner Ydelsen Borgere der har fået anlagt en varig stomi og ikke længere er under forsat behandling og/eller kontrol fra sygehuset. Borgere der ikke har hjemmesygepleje på grund af operationen At borgeren sikres fri vejrtrækning At der foreligger lægelig dokumentation for, at der er foretaget en indsættelse af kanyle fra siden af halsen ind i luftrøret eller en fjernelse af strubehovedet og stemmelæber. Kvalitetsmål At borgren sikres fri vejrtrækning Der er ikke indgået leverandøraftale Ja Hvad koster ydelsen Ydelsen er gratis for borger 20

21 Særlige forhold Talekanyler sagsbehandles i samarbejde med VISP Der bevilges ikke produkter i forbindelse med rengøring, hudpleje og vedligeholdelse herunder blandt andet vatpinde, gaze, handsker Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 21

22 Kropsbårne hjælpemilder Ortopædisk fodtøj Lov om social service 1 og 112 med gældende Hvad indgår i ydelsen Fabriksfremstillet fodtøj Håndsyet fodtøj Indlæg Tilretning af fodtøj Reparation af bevilget fodtøj ydelsen Borgere med varige og svære foddeformiteter, som ikke kan afhjælpes på anden vis At kompensere borgere for svær og varig foddeformitet og forbedre eller vedligeholde borgerens mobilitet Dokumentation fra læge/sygehus om borgeren har: Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg eventuelt suppleret med en gængesål) Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens) Svært forfodsfald ved samtidige nedsat blodomløb eller leddegigt, for eksempel klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne Stiv fodrod medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt Erhvervet platfod som følge af degeneration Aflastning af varigt smertende så i fodsålen Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, for eksempel svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan således ikke ydes hjælp til indlæg med almindelig platfod eller blød platfod hos børn 22

23 Kvalitetsmål Borgeren kan i videst mulig omfang varetage sine daglige gøremål Der er indgået leverandøraftale Ja Hvad koster ydelsen Ved anskaffelse af ortopædisk fodtøj afholder borgeren selv et beløb på 780 kr. (2011 niveau) pr. par for borgere over 18 år og 420 kr. pr. par for børn. Ved forskel i skostørrelse på mere end to numre kan der maximalt ydes 1270kr pr. gang (2011 niveau). Ved frit valg kan yderligere egenbetaling komme på tale Særlige forhold Der bevilges ikke sko, hvis der kan kompenseres ved indlæg. Ved første bevilling bevilges et par og et par skifte. Herefter et par hver 18.måned Reparation af fodtøj bevilges efter behov Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 23

24 Kropsbårne hjælpemidler Ortoser - hals og ryg Lov om social service 1 og 112 med gældende Hvad indgår i ydelsen Halskrave Støttekorset Lændebælte dorsibælte ydelsen Borgere der har et varigt behov for støtte af nakke, hals, ryg eller lænd At kompensere for varigt nedsat eller ophævet mobilitet Der skal foreligge en lægelig eller speciallægelig dokumentation for en varig nedsat funktion Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte Diagnoser for bevilling: Svære slidgigtforandringer Degeneration af båndskriver i rygsøjlen Scoliosis Spondylitis ankylopietica Spondylitis Osteoporose Muskeldystrofi Varige men som følge efter brud Kvalitetsmål At borgeren kan varetage daglige funktioner og mindske gener fra lidelsen i væsentlig grad Der er indgået leverandøraftale Ja 24

25 Hvad koster ydelsen Særlige forhold Ydelsen er gratis for borger Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Der ydes normalt én ortose, men der kan efter en individuel vurdering bevilges en skifte Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 25

26 Kropsbårne hjælpemidler Ortoser - fingre, håndled og skulder Lov om social service 1 og 112 med gældende Hvad indgår i ydelsen Tommelfingerortose Skulderortose Håndledsortose Finger splits ydelsen Borgere der har et varigt behov for støtte af fingre, håndled eller skulder At kompensere for varigt nedsat eller ophævet mobilitet, så borgeren kan varetage daglige funktioner Der skal foreligge en lægelig eller speciallægelig dokumentation for en varig nedsat funktion Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte Kvalitetsmål At borgeren kan varetage daglige funktioner og mindske gener fra lidelsen i væsentlig grad Der er indgået leverandøraftale Ja Hvad koster ydelsen Særlige forhold Klagemulighed Ydelsen er gratis for borger Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Der ydes normalt én ortose, men der kan efter en individuel vurdering bevilges en skifte Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 26

27 Kropsbårne hjælpemidler Ortoser - fod, ankel knæ og hofte Lov om social service 1 og 112 med gældende Hvad indgår i ydelsen Knæskinne Helbensskinne/ortose Underbensskinne Ankelskinne Fodkapsel ydelsen Borgere med væsentlig nedsat funktion i ben, som påvirker gangen Kvalitetsmål At kompensere for varigt nedsat eller ophævet mobilitet, så borgeren kan varetage daglige funktioner Der skal foreligge en lægelig eller speciallægelig dokumentation for en varig nedsat funktion Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte At borgeren kan varetage daglige funktioner Der er indgået leverandøraftale Ja Hvad koster ydelsen Særlige forhold Klagemulighed Ydelsen er gratis for borger Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Der ydes normalt én ortose, men der kan efter en individuel vurdering bevilges en skifte Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 27

28 Kropsbårne hjælpemidler Proteser til arm og ben Lov om social service 1 og 112 med gældende Hvad indgår i ydelsen Proteser til arm Proteser til ben Proteser til finger Proteser til hånd ydelsen Borgere der mangler hele eller dele af arme og ben medfødt eller efter amputation At kompensere for manglende funktion til daglige aktiviteter Kvalitetsmål Dokumentation fra læge/sygehus om varigt manglende funktioner Borgeren kan i videst mulig omfang varetage sine daglige gøremål Der er indgået leverandøraftale Ja Hvad koster ydelsen Særlige forhold Ydelsen er gratis for borger Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Pynte- og badeproteser bevilges ikke Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Juridisk afdeling, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 28

29 Kropsbårne hjælpemidler Proteser - Bryst Lov om social service 1 og 112 med gældende Hvad indgår i ydelsen Helprotese Delprotese brystvorte ydelsen Kvinder der mangler eller delvist mangler et eller begge bryster At kvinder i deres påklædning fremtræder som inden brystoperation Dokumentation fra læge/sygehus om manglende eller delvis manglende bryst Kvalitetsmål At kvinder føler deres påklædning er som før brystoperationen Der er indgået leverandøraftale ja Hvad koster ydelsen Særlige forhold Ydelsen er gratis for borger Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Der bevilges 1 stk. og en skifte ved første bevilling Herefter bevilges 1 stk. årligt Der kan i særlige tilfælde bevilges flere proteser om året Brystvorter bevilges ved behov Der ydes ikke hjælp til protesebrystholder og protesebadedragter 29

30 Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 30

31 Kropsbårne hjælpemidler Proteser - Paryk Lov om social service 1 og 112 med gældende Hvad indgår i ydelsen Fabriksfremstillet paryk Individuel fremstillet paryk Herretoupé ydelsen Borgere med vansirende skaldethed At kompensere for varigt hårtab Der skal foreligge en lægelig eller speciallægelig dokumentation Alle behandlingsmuligheder skal være udtømte Kvalitetsmål At borgeren kompenseres for vansirende hårtab Der er ikke indgået leverandøraftale ja Hvad koster ydelsen Særlige forhold Ydelsen er gratis for borger Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Der bevilges 1 stk. og en skifte ved første bevilling Herefter efter behov ud fra en individuel vurdering Der kan bevilges en individuel fremstillet paryk, når det er dokumenteret at intet andet kan afhjælpe problemet Der kan i ganske særlige tilfælde bevilges hårpåsætning på eksisterende hår, hvis det kan dokumenteres at intet andet kan afhjælpe problemet 31

32 Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 32

33 Kropsbårne hjælpemidler Stomi Lov om social service 1 og 112 med gældende Hvad indgår i ydelsen Plader Poser Irrigationsmateriale Pasta-og klæbefjerner Forstærkningsringe Beskyttelsesfilm Bælter til forskellige pladetyper Specielle plejeprodukter til stomi stomisakse Trusser ydelsen Borgere der har fået anlagt blærestomi, tyndtarmsstomi, tyktarmsstomi At opsamle urin og afføring Borgere med en varig stomi Kvalitetsmål At urin og afføring kan opsamles hensigtsmæssigt Der er indgået leverandøraftale ja Hvad koster ydelsen Særlige forhold Ydelsen er gratis for borger Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Der kan ikke bevilges handsker, gaze og affaldsposer Individuel tillægsbevilling kan forekomme 33

34 Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 34

35 Kropsbårne hjælpemidler Hjælpemidler til inkontinens - Urinaler til mænd Lov om social service 1 og 112 med gældende Hvad indgår i ydelsen Uridomer ydelsen Mænd med manglende kontrol af blæretømning At borgeren kan komme af med urinen på en hensigtsmæssig måde Mænd der har en varig nedsættelse af funktionen, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømt og udsigtsløse Kvalitetsmål At borgeren kan komme af med urinen på en hensigtsmæssig måde Der er indgået leverandøraftale Ja Hvad koster ydelsen Særlige forhold Ydelsen er gratis for borger Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Der ydes 1 pr. døgn Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 35

36 Kropsbårne hjælpemidler Hjælpemidler til inkontinens - Urinopsamlingsposer Lov om social service 1 og 112 med gældende Hvad indgår i ydelsen Dag- og natposer (tømbare/ikke tømbare) Kateterventiler Fiksering af lårposer Neofrostomiposer/fiksering ydelsen Borgere med et varigt anlagt kateter Borgere, der benytter uridom At urinen opsamles på en hensigtsmæssig måde Borgere med en varig nedsættelse af funktionen, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømt og udsigtsløse Kvalitetsmål At borgeren kan komme af med urinen på en hensigtsmæssig måde Der er indgået leverandøraftale ja Hvad koster ydelsen Særlige forhold Ydelsen er gratis for borger Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale Dagposer max 2 pr. uge Natposer max 1 pr. døgn Lårposer 10 om året Poser bevilges ud fra Dansk standard Klagemulighed Klagen skal indgives til Guldborgsund Kommune, Social og Arbejdsmarked, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. 36

37 Guldborgsund Kommune foretager genvurdering og såfremt 37

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler. Guldborgsund Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler. Guldborgsund Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler Guldborgsund Kommune 2015 Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler... 3 Generel kvalitetsstandard for kropsbårne

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Kropsbårne hjælpemidler 112 i lov om social service 1 Arm- og benproteser... 3 Bandager: brok, ryg, hånd, fingre, albue, skuldre, ankel og halskraver... 4 Bleer m.m.... 5

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet Køge Kommune Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsstandarder for bevilling af kropsbårne hjælpemidler... 5 Arm- og benproteser... 6 Brystproteser...

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2013 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Indledning Formål Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er blevet til på baggrund af et ønske om at synliggøre Køge Kommunes serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Indhold Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler... 1 Diabetes - Insulinkrævende

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 13 Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden

Læs mere

A-kursus i fod & ankelkirurgi

A-kursus i fod & ankelkirurgi A-kursus i fod & ankelkirurgi Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Hvidovre Hospital 26. 27. september 2011 Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Ortopædisk fodtøj Fodindlæg Konservative

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter.

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter. Hvem kan søge personlige, kropsbårne hjælpemidler? Du kan søge om støtte til personlige kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

inkontinens servicedeklaration

inkontinens servicedeklaration inkontinens servicedeklaration 1 2 LOVENS FORMÅL ER AT AFHJÆLPE NEDSATTE FUNKTIONER VIA HJÆLPEMIDLER SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er besluttet af Social og Sundhedsudvalget d. 6. oktober 2010. Som en del af kvalitetsopfølgningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Tilknytning til arbejdsmarkedet og forskellige tilskudsmuligheder V/ Socialrådgiver Aarhus Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling Disposition

Læs mere

SYNSHJ LPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER...29 SYNSHJ LPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK...30

SYNSHJ LPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER...29 SYNSHJ LPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK...30 KVALITETSSTANDARDER P LDREOMR DET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2010 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJ LPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112...3 DIABETES - INSULINKR VENDE DIABETIKERE...5 DIABETES - IKKE-INSULINKR

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER 2015 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Udgivet af Brøndby Kommune i Januar 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Karen

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2009 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2018-2019 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx december 2017 Gældende

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Sommerarrangement 9. juni 2012, DGI huset Iktyosisforeningen holdt i år sommerarrangement i DGI-huset med fokus på et fagligt indhold. Der var mødt 12 medlemmer op for at deltage. Programmet var Dækning

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

kompressionsstrømper og -ærmer

kompressionsstrømper og -ærmer Værd at vide om kompressionsstrømper og -ærmer D A L ANSK ymfødem Produkter, måltagning og rettigheder Y F O orening Kompressionsstrømper og -ærmer yder tryk mod lymfødemet udefra. Lymfevæsken presses

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Udbud af ortopædisk fodtøj, indlæg og tilretninger

Udbud af ortopædisk fodtøj, indlæg og tilretninger Udbud af ortopædisk, indlæg og Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/33419149.aspx Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt udbud Dato for offentliggørelse 17-09-2012 13:55 Slutdato 25-09-2012

Læs mere

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for hjælpemidler til

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om social service 112 Lovgrundlag og kriterier for Ydelser på hjælpemiddelområdet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KROPSBÅRNE/PERSONLIGE

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 352 Offentligt Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 6, og 113, stk.

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Den Danske Bandagistbranche 2016. Branchemøde i OTB Stockholm 27. april 2016 Mads Harbo

Den Danske Bandagistbranche 2016. Branchemøde i OTB Stockholm 27. april 2016 Mads Harbo Den Danske Bandagistbranche 2016 Branchemøde i OTB Stockholm 27. april 2016 Mads Harbo Betaling for ortopædiske hjælpemidler (proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj) < 5 % betales af patienten selv 5

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Bilag 3 Kravspecifikation for Delkontrakt 1: Håndsyet ortopædisk fodtøj

Bilag 3 Kravspecifikation for Delkontrakt 1: Håndsyet ortopædisk fodtøj Kravspecifikation: 12-by udbud på ortopædisk fodtøj 2009. Bilag 3 Kravspecifikation for Delkontrakt 1: Håndsyet ortopædisk fodtøj stid: Førstegangs bevilling max. 12 uger, efterfølgende max. 8 uger. Reparationer:

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning SSL 41 Emne Tekst Serviceniveau/beløb Aflastning Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning aflønnes med 117,-kr pr. time (hjemmehjælpernes Selvvalgt

Læs mere

Information om. Ledsageordningen

Information om. Ledsageordningen Socialforvaltningen Borgercenter Handicap Information om Ledsageordningen Til borgere og ledsagere om hvordan vi tilrettelægger ledsagelse 1 Indholdsfortegnelse Information om... 1 Ledsageordningen...

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler

Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler 2 Kvalitetsstandard for inkontinenshjælpemidler Formålet med inkontinenshjælpemidler Hvem

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag?

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD 2016 Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Sundhedsloven 138, 139. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier

Læs mere

Merudgifter til handicappede

Merudgifter til handicappede Kvalitetsstandard for Merudgifter til handicappede Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for merudgifter til handicappede.kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Øget bevægelsesfrihed skaber livskvalitet I Bandagist-Centret arbejder vi for og med mennesker, der har nedsat funktionsevne i bevægeapparatet.

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 308731 NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang

Læs mere