Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard og indsatskatalog"

Transkript

1 Kvalitetsstandard og indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand Januar 2015

2 Indhold Kvalitetsstandard og indsatskatalog Trænende indsats Praktiske og personlige opgaver Måltider, mad og drikke At tilberede / anrette mad / drikke Opvask / oprydning i relation til måltider / mad / drikke Personlig hygiejne Bad Øvre toilette Nedre toilette Af- og påklædning Toiletbesøg Færden Forflytninger Færden indendørs Færden udendørs Husførelse Rengøring Tøjvask Aktiverende indsats - Praktiske opgaver Rengøring Grundig rengøring Rengøring Oprydning (således at der kan gøres rent) Bortskaffelse af affald Linnedskift Tøjvask Vask i egen maskine Vask ved vaskeordning Vask af kropsbårne hjælpemidler Samle og pakke vasketøj til tøjvaskeordning Lægge vasketøj på plads efter vask i tøjvaskeordning Levering af linnedservice Indkøb Skrive indkøbsseddel Hente indkøbsseddel Indkøb ved indkøbsordning Indkøb via personale Mad Madservice med levering Rydde op / vaske op efter måltider Administration Pengeinstitut Aktiverende indsats - Personlige opgaver Personlig hygiejne Bad Personlig toilette Hjælp til kropsbårne hjælpemidler Toiletbesøg Indtagelse af mad og drikke Tilberedning og anretning af mad + drikkevarer Servering af mad + drikkevarer Indtagelse af mad og drikke Medicingivning

3 2.2.3 Helbred / sygdom / sundhedsfremme / forebyggelse Tilsyns - / omsorgsbesøg Omsorgsopkald Mobilitet Forflytning Vending / lejring Afspænding / udstrækning Plejebolig Hverdagsliv i plejebolig...85 Bilag 1: Lov om social service...87 Bilag 2: Skematisk oversigt over Fælles sprog II...88 Bilag 3: Fleksibel hjemmehjælp 94 a...92 Bilag 4: Værdigrundlag - Ældreområdet...93 Bilag 5: Værdigrundlag - Handicappolitik...95 Bilag 6: Retningslinjer for støtte til børn i forbindelse med forældres sygdom 96 3

4 Kvalitetsstandard og indsatskatalog Herlev Kommunes kvalitetsstandard og indsatskatalog indeholder en generel serviceinformation om den indsats, man som borger kan forvente, hvis man får behov for hjælp til personlig og praktisk bistand med videre. Hvad er kvalitetsstandarden og hvem gælder den for? Standarderne gælder for alle borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer, der ansøger om eller modtager personlig og praktisk bistand efter Lov om social service 83 eller rehabiliterende forløb efter Lov om social service 83 a (se bilag 1). Kvalitetsstandard og indsatskataloget er et redskab for både medarbejdere og borgere, der sikrer overensstemmelse mellem det politiske fastsatte serviceniveau, konkrete afgørelser og den faktiske indsats. Kvalitetsstandard og indsatskataloget medvirker desuden til at sikre ensartede afgørelser om hjælp til ældre og handicappede med samme behov. Herlev Kommune har forskellige kvalitetsstandarder inden for personlig pleje og praktisk bistand, vedligeholdelses- og genoptræning samt for afgørelser på handicap- og psykiatriområdet. I Herlev Kommune sættes borgerne i centrum i eget liv, og med det menes, at indsatserne tilrettelægges, så de understøtter borgernes behov og potentiale for træning. Særlige indsatser i 2015 Ekstra rengøring Ekstra rengøring tilbydes borgere, der er bevilliget rengøring uden tidsbegrænsning. Ekstra rengøring tilbydes til borgere i egen bolig med 5 timer og borgere på plejecenter med 2 timer. Borgerne kan benytte timerne en gang i Herlev Kommune tilbyder Ekstra rengøring for midler, der i Finansloven er afsat til ældreområdet. Klippekort til ekstra hjælp til de svageste ældre borgere Klippekortet til ekstra timer tilbydes til hjemmeboende ældre borgere, der er bevilliget mere end 10 timers hjemmehjælp om ugen. Borgeren er bevilliget hjælpen uden tidsbegrænsning og har haft behov for mere end 10 timers hjælp pr. uge, de seneste 3 måneder. Ordningen gælder for borgere der får hjemmehjælp leveret af kommunal og/eller privat leverandør. Hjælpen gives i form af et klippekort på 20 timer årligt. Klippekortet på 20 timer gives uafhængigt af, om har behov for hjælp ved en eller flere hjælpere. Borgeren bestemmer selv, hvordan hjemmehjælperen skal bruge den ekstra tid. Det kan fx være hjælp til madlavning, indkøb, en gåtur, besøg hos pårørende eller hyggesnak. Timerne kan benyttes til aktiviteter i hjemmet eller udenfor hjemmet. Ved aktiviteter udenfor hjemmet, skal selv kunne komme ud af egen bolig. Timerne er gratis for, men udgifter for borger og hjælper skal afholdes af, hvis den valgte aktivitet eksempelvis nødvendiggøre entre billetter eller lignende. Aktiv inddragelse af borgere Formålet med hjælp efter 83 i Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for, at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre s sundhed og livskvalitet. 4

5 I Center for Omsorg og Sundhed inddrages borgerne aktivt. Borgerne skal have mulighed for, at genvinde eller vedligeholde funktionsniveau i videst muligt omfang. Også selv om de har fået bevilliget hjælp. Hverdagsrehabilitering gør det muligt for borgerne at: Leve selvstændige og aktive liv Udnytte egne ressourcer, fremme sundhed og livskvalitet Opsætte træningsmål i relation til bevilliget indsats Indgå i et samarbejde med Herlev Kommunes medarbejdere omkring træningen Træne i forbindelse med de daglige aktiviteter Benytte hverdagsrehabiliteringen som afsæt for helt eller delvis deltagelse i de daglige aktiviteter Være aktive - om muligt selvhjulpne og uafhængige af hjælp Indsatser med trænende og aktiverende sigte Herlev Kommune bevilliger som udgangspunkt indsatser med et trænende sigte efter lov om social service 83a. Formålet er at tilbyde borgerne et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb med henblik på at træne borgerne til helt eller delvist selv at kunne varetage den ansøgte opgave, hvis de vurderes at have et træningspotentiale. Rehabiliteringsforløbet planlægges i samarbejde med og tager udgangspunkt i s ressourcer, behov og mål for rehabiliteringen. Efter endt træningsperiode tages der stilling til eventuel bevilling, hvis borgerne fortsat ikke kan varetage den ansøgte opgave. Borgere, der vurderes ikke at have træningspotentiale eller borgere der efter rehabiliteringsforløb fortsat har behov for indsats, bevilliges aktiverende indsatser med det formål at forebygge forværring af borgernes funktionsniveau. Vurdering af behovet for træningsindsats Ved ansøgning om indsatser vurderes det, om borgerne har rehabiliteringspotentiale. Rehabilitering efter Lov om social service 83a kan bevilliges i en tidsbegrænset periode, hvis det vurderes, at borgerne ved træning kan genvinde funktionsniveauet inden for det område, som de søger om hjælp til. Alle træningsindsatser indledes med udredning af borgernes træningsbehov, og træningen udføres som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage. Træningen består i instruktion og vejledning i relation til opgaven, vurdering og træning i brug af eventuelle hjælpemidler samt instruktion i selvtræning. Træningsperioden er som udgangspunkt en til tre måneder afhængig af funktionsniveau, behov og mål. For borgere med behov for hjælp ud over de trænende indsatser, bevilliges dette, så borgerne modtager den nødvendige hjælp hele døgnet. Efter endt træningsperiode evalueres i forhold til om træningsmålene er opnået, og der træffes endelig afgørelse om hjemmehjælp efter 83. 5

6 Vurderes det, at borgerne ikke kan genvinde eller forbedre funktionsniveauet, bevilliges der indsatser, der skal fastholde eller udskyde yderligere forværring af s funktionsniveau. Møde i s hjem I Herlev Kommune er ansvaret for visitation til hjemmehjælp placeret i Visitationen under Center for Omsorg og Sundhed. Ved ansøgning om personlig pleje og praktisk bistand, aftaler en visitator fra Visitationen et møde i s hjem. Bor i plejebolig, bliver s kontaktperson også orienteret om mødet. Vurdering af funktionsniveau Herlev Kommune anvender Fælles sprog II, der er en klassifikation udarbejdet af KL til dokumentation af afgørelser vedrørende hjemmehjælp (se bilag 2). Beskrivelsen af borgernes funktionsniveau er kommunens grundlag for at tildele indsatserne. Rent praktisk sker visitationen på grundlag af den enkelte borgers beskrivelse af egen situation og en faglig afklaring af funktionsniveau og aktuelle situation som helhed. Kriterier for indsats Hver enkelt indsats i Herlev Kommunes kvalitetsstandard og indsatskatalog beskriver ved kombination af funktionsangivelser fra Fælles sprog II, hvad der kan udløse indsatser til. Det fremgår af rubrikken: Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildelingen af. Bevilling af indsats I Herlev Kommune lægges der vægt på følgende forhold i forbindelse med bevilling af indsatser: Borgernes træningspotentiale, netværk og familiemæssige forhold samt boligens indretning. Disse forhold kan have betydning for hvilken hjælp, der kan bevilliges. Hvis der i husstanden er andre raske myndige personer, der kan varetage opgaven, vil der som udgangspunkt ikke blive bevilliget indsatser til praktisk bistand. Det forventes at raske hjemmeboende børn, som er fyldt 15 år, selv varetager rengøring af eget værelse samt eventuelt tilknyttet badeværelse. I særlige situationer kan der undtagelsesvis bevilliges en aflastende indsats, hvor en rask person i hjemmet varetager omfattende plejeopgaver. Ved bevilling af indsatser afklarer borger og visitator i samarbejde formål og mål. Varighed af bevilligede indsatser Bevilling af indsatser kan være tidsbegrænset med en stopdato for eller uden tidsbegrænsning. Ved en tidsbegrænset indsats orienteres borgerne om s varighed. Indsatsen stoppes herefter automatisk, medmindre træningsterapeut, borger eller leverandør retter fornyet henvendelse til Visitationen om en ny vurdering af. 6

7 Borgerne oplyses om muligheden for frit valg af leverandør. Herefter træffer visitator en aftale med leverandøren om udførelsen af hjælpen. Borgere i plejebolig er ikke omfattet af frit leverandørvalg. Skriftlig afgørelse Visitator udarbejder en skriftlig afgørelse, som beskriver, hvilke indsatser har fået bevilliget samt mål for indsatserne, evt. varighed samt valg af leverandør. Afgørelsen sendes til. Generel opgaveløsning udmeldes frem for tidsudmåling. Tildeling af hjælp ydes for at udvikle eller kompensere for den konkrete funktionsnedsættelse. Samarbejdet med vægtes i løsningen af opgaven. Mulighed for fleksibel hjemmehjælp Borgerne oplyses om retten til at bytte visiterede indsatser efter Servicelovens 83 ud med andre midlertidigt prioriterede indsatser, jf. 94 a i Lov om social service (se bilag 3). For borgere på plejecentre For borgere på plejecentre vil kontaktpersonen, i samarbejde med, på baggrund af afgørelsen udarbejde en handleplan, kaldet døgnrytmeplan. Borgere, som bor på plejecenter, visiteres ikke til følgende praktiske indsatser; vask ved vaskeordning, indkøb ved indkøbsordning, madservice, grundig rengøring samt pengeinstitut, da indsatserne ydes som en del af plejecentrenes standardtilbud. Hvem leverer hjemmehjælp Rehabiliterende/trænende indsatser leveres af Genoptræningsafdelingen i samarbejde med oplært personale fra den kommunale hjemmepleje. Indsatserne bevilliges efter Lov om social service 83 a (se bilag 1), som træning, og af samme grund er der ikke frit leverandørvalg. Ved bevilling af aktiverende hjemmehjælp har borgerne frit valg af leverandør og kan vælge mellem leverandører, der er godkendt i Herlev Kommune. Leverandøren af hjemmehjælpen beslutter sammen med, hvornår hjælpen skal udføres. Leverandøren skal sikre, at får tilknyttet et team af faste hjælpere. Endvidere er det leverandørens forpligtelse at melde tilbage til Visitationen ved varige ændringer i s funktionsniveau. Godkendte leverandører og leverandørskift Herlev Kommune godkender nye leverandører to gange årligt den 1. marts og den 1. oktober. Godkendte leverandører af personlig pleje og praktisk bistand kan ses på herlev.dk. Anmoder om en ny leverandør, benytter Herlev Kommune en generel frist på 14 dage i forhold til leverandørerne. Borgeren informeres om datoen for leverandørskiftet i brev. Hvis særlige forhold gør sig gældende, fx alvorlige uoverensstemmelser mellem modtager og leverandør, kan der afviges fra den generelle frist. Ifølge Lov om social service skal kommunen foretage leverandørskift senest en måned efter udgangen af den måned, hvor har anmodet om at skifte leverandør. 7

8 Krav til arbejdsmiljø for leverandøren Leverandøren af hjemmehjælpen skal sikre, at hjælpen udføres i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, hvilket bl.a. medfører krav om: Gode arbejdsredskaber Milde og miljøvenlige rengøringsmidler Vogn eller pose til transport af vasketøj Hjælpemidler Flytning af møbler At hjælperen skal kunne komme til en seng fra begge sider Ved støvsugning på flere etager, skal der være støvsuger på hver etage Adgang til s hjem Hvis leverandøren vurderer, at ikke er i stand til at åbne døren for personalet, skal levere mellem syv-ni sæt nøgler til deres hjem. Kvalitetssikring af leverede indsatser Visitationen varetager årligt kvalitetssikring og opfølgning af de leverede indsatser jf. Herlev Kommunes tilsynspolitik på hjemmehjælps og plejeboligområdet vedrørende bevillinger efter Lov om social service 83 og 83 a. Følgende metode benyttes til at kvalitetssikre leverede indsatser: Tilsynsbesøg hos i eget hjem eller på plejecenter Tilsynsbesøg hos leverandører af hjemmehjælp samt på plejecentre Revurderinger Opfølgning af klager Stikprøvekontrol 8

9 For at borgerne oplever en ensartet service er det vigtigt, at: Proceduren er kendt og tydelig Tidsfristerne er ens Beslutningen træffes ud fra de fastsatte visitationskriterier Borgere med samme behov og i samme situation får samme service Borgere behandles individuelt Handicappolitik og værdigrundlag på ældreområdet Ansatte på ældreområdet arbejder ud fra værdigrundlaget på ældreområdet i Herlev Kommune (se bilag 4), og på handicapområdet er der udarbejdet en Handicappolitik, der afspejler fokus på indsatsområderne (se bilag 5). 9

10 1.1. Trænende indsats Praktiske og personlige opgaver Måltider, mad og drikke At tilberede / anrette mad / drikke Hvad er s Lov om social service 83 a lovgrundlag Hvilket behov At tilberede/anrette mad/drikke dækker Indsatsen Hvad er formålet Udvikle/fastholde s evne til at tilberede/anrette med mad/drikke. Indsatsen Støtte op om strategier til at mestre måltider. Hvilke aktiviteter indgår i Motivere til et aktivt liv. Træning: Køkkenaktiviteter i forbindelse med tilberedning af lette måltider og opvarmning af mad i mikrobølgeovn. Instruktion i brug af køkken, køkkenredskaber og evt. hjælpemidler. Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildeling af Indsatsens omfang Valg af leverandør Kompetence til udfører Hvilke forpligtigelser har Hvad koster for Særlige forhold der gør sig gældende Tilberedning af større måltider samt opvarmning af mad i gryde eller ovn. Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-10:2, B1-15:2, B1-17:1, B2-1:1, B2-2:2, C-2: middel/høj Instruktion til træningen ydes efter behov 1-6 gang ved terapeut. Trænings ydes efter behov 1-3 gange dagligt. Det samlede træningsforløb er som udgangspunkt 1 3 måneder. Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør. Leverandør: Genoptræningsafdelingen Herlev Kommunes hjemmepleje Terapeuter Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan efter oplæring varetage dele af opgaven. Tilkendegivelse af at træningsforløb accepteres. Være motiveret for den tilbudte indsats til træning / aktivitet i videst muligt omfang. Gratis Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 10

11 Opvask / oprydning i relation til måltider / mad / drikke Hvad er s Lov om social service 83 a lovgrundlag Hvilket behov Opvask/oprydning i relation til måltider/mad/drikke dækker Indsatsen Hvad er formålet Udvikle/fastholde s evne til opvask/oprydning i med relation til måltider/mad/drikke. Indsatsen Støtte op om strategier til at mestre opvask og oprydning efter måltider. Hvilke aktiviteter indgår i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildeling af Motivere til et aktivt liv. Træning: Køkkenaktiviteter i forbindelse med opvask/oprydning i relation til måltider/mad/drikke. Instruktion i brug af køkken, køkkenredskaber og evt. hjælpemidler. Opvask og oprydning efter gæstebud. Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-8:2, B1-10:2, B1-15:2, B1-17:1, B2-1:1, B2-2:2, C-2:middel/høj Indsatsens omfang Valg af leverandør Kompetence til udfører Hvilke forpligtigelser har Hvad koster for Særlige forhold der gør sig gældende Instruktion til træningen ydes efter behov 1-3 gange ved terapeut. Trænings ydes i dagtiden 1 gang som udgangspunkt ved frokostmåltidet. Det samlede træningsforløb er som udgangspunkt mellem 1 3 måneder. Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør. Leverandør: Genoptræningsafdelingen Herlev Kommunes hjemmepleje Terapeuter Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan efter oplæring varetage dele af opgaven. Tilkendegivelse af at træningsforløb accepteres. Være motiveret for den tilbudte indsats til træning / aktivitet i videst muligt omfang. Gratis Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 11

12 Personlig hygiejne Bad Hvad er s Lov om social service 83 a lovgrundlag Hvilket behov Udvikling/fastholdelse af s evne til at tage bad. dækker Indsatsen Hvad er formålet Udvikle/fastholde s evne til at tage bad. med Støtte op om strategier til at mestre bad. Indsatsen Motivere til et aktivt liv. Hvilke aktiviteter indgår i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildeling af At tage brusebad herunder: Planlægning af bad og evt. hårvask. Vejledning og instruktion i frottering. Instruktion i brug af hjælpemidler. Vejledning i forebyggelse af fald. Af/påklædning, såfremt der ikke er træningsmål for dette. Sætning af hår. Klipning af tånegle. Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-3:2, B1-5:2, B1-8:2, B1-15:2,B2-1:1, B2-2:2, C-2:middel/høj Indsatsens omfang Valg af leverandør Kompetence til udfører Hvilke forpligtigelser har Hvad koster for Særlige forhold der gør sig gældende Instruktion til træningen ydes efter behov 1-3 gange ved terapeut. Trænings ydes som udgangspunkt 1 x ugentlig. Det samlede træningsforløb er som udgangspunkt mellem 1 3 måneder. Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør. Leverandør: Genoptræningsafdelingen Herlev Kommunes hjemmepleje Terapeuter Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan efter oplæring varetage dele af opgaven. Tilkendegivelse af at træningsforløb accepteres. Være motiveret for den tilbudte indsats til træning / aktivitet i videst muligt omfang. Stille vaskeklude og håndklæder til rådighed. Gratis Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 12

13 Øvre toilette Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Indsatsen Hvad er formålet med Indsatsen Hvilke aktiviteter indgår i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildeling af Indsatsens omfang Valg af leverandør Kompetence til udfører Hvilke forpligtigelser har Hvad koster for Særlige forhold der gør sig gældende Lov om social service 83 a Udvikling/fastholdelse af s evne til at udføre øvre toilette. Udvikle/fastholde s evne til at udføre øvre toilette. Støtte op om strategier til at mestre øvre hygiejne. Motivere til et aktivt liv. At udføre øvre toilette. Planlægning af opgaven. Instruktion i evt. hjælpemidler. Hårvask Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-4:2, B1-5:2, B1-8:2, B1-15:2, B2-1:1, B2-2:2, C-2:middel/høj Instruktion til træningen ydes efter behov 1 3 gange ved terapeut. Trænings ydes efter behov 1-2 gange dagligt, formiddag/aften. Det samlede træningsforløb er som udgangspunkt mellem 1 3 måneder. Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør. Leverandør: Genoptræningsafdelingen Herlev Kommunes hjemmepleje Terapeuter Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan efter oplæring varetage dele af opgaven. Tilkendegivelse af at træningsforløb accepteres. Være motiveret for den tilbudte indsats til træning / aktivitet i videst muligt omfang. Stille vaskeklude og håndklæder til rådighed. Gratis Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 13

14 Nedre toilette Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Indsatsen Hvad er formålet med Indsatsen Hvilke aktiviteter indgår i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildeling af Indsatsens omfang Valg af leverandør Kompetence til udfører Hvilke forpligtigelser har Hvad koster for Særlige forhold der gør sig gældende Lov om social service 83 a. Udvikling/fastholdelse af s evne til at udføre nedre toilette. Udvikle/fastholde s evne til at udføre nedre toilette. Støtte op om strategier til at mestre nedre hygiejne. Motivere til et aktivt liv. At udføre nedre toilette. Planlægning af opgaven. Instruktion i evt. hjælpemidler. Klipning af tånegle. Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-4:2, B1-5:2, B1-7:2, B1-8:2, B1-15:2, B2-1:1, B2-2:2, C-2:middel/høj Instruktion til træningen ydes efter behov 1 3 gange ved terapeut. Trænings ydes efter behov 1-2 gange dagligt, formiddag/aften. Det samlede træningsforløb er som udgangspunkt mellem 1 3 måneder. Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør. Leverandør: Genoptræningsafdelingen Herlev Kommunes hjemmepleje Terapeuter Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan efter oplæring varetage dele af opgaven. Tilkendegivelse af at træningsforløb accepteres. Være motiveret for den tilbudte indsats til træning / aktivitet i videst muligt omfang. Stille vaskeklude og håndklæder til rådighed. Gratis Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 14

15 Af- og påklædning Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Indsatsen Hvad er formålet med Indsatsen Hvilke aktiviteter indgår i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildeling af Indsatsens omfang Valg af leverandør Kompetence til udfører Hvilke forpligtigelser har Hvad koster for Særlige forhold der gør sig gældende Lov om social service 83 a Udvikling/fastholdelse af s evne til at udføre afog påklædning. På- og aftagning af kropsbårne hjælpemidler herunder støttestrømper. Udvikle/fastholde s evne til at foretage af- og påklædning. Oplæring i selvstændig brug af kropsbårne hjælpemidler, såsom støttestrømper, skinner og korsetter. Støtte op om strategier til at mestre af og påklædning. Motivere til et aktivt liv. Af- og påklædning af tøj eller hjælpemidler. Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-6:2, B1-15:2, B1-16: max 2, B2-1:1, B2-2:2, C-2:middel/høj Instruktion til træningen ydes efter behov 1 5 gange ved terapeut. Trænings ydes 1 2 gange dagligt. Det samlede træningsforløb er som udgangspunkt mellem 1 3 måneder. Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør. Leverandør: Genoptræningsafdelingen Herlev Kommunes hjemmepleje Terapeuter Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan efter oplæring varetage dele af opgaven. Tilkendegivelse af at træningsforløb accepteres. Være motiveret for den tilbudte indsats til træning / aktivitet i videst muligt omfang. Gratis Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 15

16 Toiletbesøg Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Indsatsen Hvad er formålet med Indsatsen Hvilke aktiviteter indgår i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildeling af Indsatsens omfang Valg af leverandør Lov om social service 83 a Udvikling/fastholdelse af s evne til at udføre toiletbesøg. Udvikle/fastholde s evne til at udføre toiletbesøg. Støtte op om strategier til at mestre toiletbesøg. Motivere til et aktivt liv. At udføre toiletbesøg Forflytning til/fra toilet Instruktion i evt. hjælpemidler Instruktion i bleskift Samarbejde med blekoordinator Oplæring i håndtering af kateter og stomi. Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-6:2, B1-7:2, B1-8:2, B1-15:2, B2-1:1, B2-2:2, C-2:middel/høj Instruktion til træningen ydes efter behov 1-5 gange ved terapeut. Trænings ydes efter behov 5-6 gange i døgnet. Det samlede træningsforløb er som udgangspunkt mellem 1 3 måneder. Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør. Leverandør: Genoptræningsafdelingen Herlev Kommunes hjemmepleje Hvilke forpligtigelser har Hvad koster for Særlige forhold der gør sig gældende Tilkendegivelse af at træningsforløb accepteres. Være motiveret for den tilbudte indsats til træning / aktivitet i videst muligt omfang. Gratis. Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 16

17 1.1.6 Færden Forflytninger Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Indsatsen Hvad er formålet med Indsatsen Hvilke aktiviteter indgår i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildeling af Indsatsens omfang Valg af leverandør Kompetence til udfører Hvilke forpligtigelser har Hvad koster for Særlige forhold der gør sig gældende Lov om social service 83 a Udvikling/fastholdelse af s evne til at udføre forflytninger. Udvikle/fastholde s evne til at udføre forflytninger, som er opstået af et pludseligt opstået funktions tab. Støtte op om strategier til at mestre forflytninger. Motivere til et aktivt liv. Træning i forflytninger. Instruktion i brug af hjælpemidler. Aktiviteter i forbindelse med forflytning. Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-8:2, B1-15:2, B1:16: max 2, B1-17: max 2, B2-1:1, B2-2:2, C-2:middel/høj Instruktion til træningen ydes efter behov 1 5 gange ved terapeut. Trænings ydes efter behov 3-6 gange i døgnet. Det samlede træningsforløb er som udgangspunkt mellem 1 3 måneder. Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør. Leverandør: Genoptræningsafdelingen Herlev Kommunes hjemmepleje Terapeuter. Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan efter oplæring varetage dele af opgaven. Tilkendegivelse af at træningsforløb accepteres. Være motiveret for den tilbudte indsats til træning / aktivitet i videst muligt omfang. Gratis. Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 17

18 Færden indendørs Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Indsatsen Hvad er formålet med Indsatsen Hvilke aktiviteter indgår i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildeling af Indsatsens omfang Valg af leverandør Kompetence til udfører Hvilke forpligtigelser har Hvad koster for Særlige forhold der gør sig gældende Lov om social service 83 a Udvikling/fastholdelse af s evne til at færdes indendørs. Udvikle/fastholde s evne til at færdes indendørs. Støtte op om strategier til at mestre indendørs færden. Motivere til et aktivt liv. Træning i færden, herunder instruktion i brugen af ganghjælpemidler m.m. Instruktion til selvtræning. Færden udendørs. Trappegang. Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-8:2, B1-15:2, B1-16: max 2, B2-1:1, B2-2:2, C-2: middel/høj Instruktion til træning ydes efter behov 1-4 gange ved terapeut. Det samlede træningsforløb er som udgangspunkt mellem 1 3 måneder. Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør. Leverandør: Genoptræningsafdelingen Herlev Kommunes hjemmepleje Terapeuter Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan efter oplæring varetage dele af opgaven. Tilkendegivelse af at træningsforløb accepteres. Være motiveret for den tilbudte indsats til træning / aktivitet i videst muligt omfang. Gratis. Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 18

19 Færden udendørs Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Indsatsen Hvad er formålet med Indsatsen Hvilke aktiviteter indgår i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildeling af Indsatsens omfang Valg af leverandør Kompetence til udfører Hvilke forpligtigelser kar Hvad koster for Særlige forhold der gør sig gældende Lov om social service 83 a Udvikling/fastholdelse af s evne til at færdes udendørs i forbindelse med daglige gøremål. Udvikle/fastholde s evne til at færdes udendørs. Støtte op om strategier til at mestre udendørs færden. Motivere til et aktivt liv. Træning i udendørs færden i forbindelse med daglige gøremål omkring boligen, f.eks. bortskaffelse af skrald. Instruktion i brugen af hjælpemidler. Trappegang. Instruktion til selvtræning. Udendørs færden i forbindelse med indkøb eller brug af offentlige transportmidler. Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-13:2, B1-8:2, B1-15-2, B1-16: max 2, B1-17: max 2, B2-1:1, B2-2:2, C-2: middel/høj Instruktion til træning ydes efter behov 1-4 gange ved terapeut. Det samlede træningsforløb er som udgangspunkt mellem 1 3 måneder. Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør. Leverandør: Genoptræningsafdelingen Herlev Kommunes hjemmepleje Terapeuter Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan efter oplæring varetage dele af opgaven. Tilkendegivelse af at træningsforløb accepteres. Være motiveret for den tilbudte indsats til træning / aktivitet i videst muligt omfang. Gratis. Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 19

20 1.1.7 Husførelse Rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Indsatsen Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildeling af Indsatsens omfang Valg af leverandør Kompetence til udfører Hvilke forpligtigelser kar Hvad koster for Særlige forhold der gør sig gældende Lov om social service 83 a Udvikling/fastholdelse af s evne til at opretholde fysiske færdigheder i og ved rengøring. At selvstændigt kan varetage rengøringen eller dele heraf. Støtte op om strategier til at mestre rengøring. Motivere til et aktivt liv. Træning i den fysiske del af rengøringsarbejdet, herunder instruktion i brugen af hjælpemidler. Vejledning og instruktion til nye arbejdsstillinger. Vejledning om selverhvervede hjælpemidler, der kan aflaste krop eller bidrage til mere hensigtsmæssige arbejdsstillinger, f.eks. forlængerskafter, moppesystemer osv. Vinduespudsning, forflytning af møbler. Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-11:2, B1-8:2, B1-15:2, B1-17:2, B2-1:1, B2-2:2, C-2: middel/høj Instruktion til træning ydes 1 4 gange hver 2. uge. Det samlede træningsforløb er som udgangspunkt mellem 1 3 måneder. Som udgangspunkt ydes eftermiddag. Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør. Leverandør: Genoptræningsafdelingen Herlev Kommunes hjemmepleje Terapeuter Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan efter oplæring varetage dele af opgaven. Tilkendegivelse af at træningsforløb accepteres. Være motiveret for den tilbudte indsats til træning / aktivitet i videst muligt omfang. Stille nødvendige redskaber og rengøringsmidler til rådighed. Gratis. Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 20

21 Tøjvask Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter indgår i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildeling af Lov om social service 83 a Udvikle og fastholde s evne til at opretholde fysiske færdigheder i og ved tøjvask i egen maskine eller på beboervaskeri. At selvstændigt kan varetage tøjvask eller dele heraf. Støtte op om strategier til at mestre tøjvask. Motivere til et aktivt liv. Træning i tøjvask, herunder instruktion i brugen af evt. hjælpemidler. Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-12:2, B1-8:2, B1-15:2, B1-17: max 2, B2-1:1, B2-2:2, C-2: middel/høj Indsatsens omfang Instruktion til træning ydes efter behov 1 3 gange hver 2. uge. Det samlede træningsforløb er som udgangspunkt mellem 1 3 måneder. Som udgangspunkt ydes eftermiddag. Valg af leverandør Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør. Leverandør: Genoptræningsafdelingen Kompetence til udfører Hvilke forpligtigelser har Hvad koster for Særlige forhold der gør sig gældende Herlev Kommunes hjemmepleje Terapeuter Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan efter oplæring varetage dele af opgaven. Tilkendegivelse af at træningsforløb accepteres. Være motiveret for den tilbudte indsats til træning / aktivitet i videst muligt omfang. Booking af evt. vasketid. Stille vaskemaskine, vaskemiddel og evt. egnet transportmiddel til vasketøjet til rådighed. Gratis. Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 21

22 2.1 Aktiverende indsats - Praktiske opgaver Rengøring Grundig rengøring Hvad er s Serviceloven 83 lovgrundlag Hvilket behov Et rent hjem. dækker Hvad er formålet med At hjælpe borgere med opgaver, der ligger ud over den almindelige rengøring. Hvilke aktiviteter kan indgå i Let afvaskning af døre, karme og tilgængelige paneler Aftørring af reoler, lamper, billeder, og pyntegenstande Støvsugning af madrasser Grundig afvaskning af badeværelse Let afvaskning af køkkenskabe Rengøring af køleskab, komfur og emhætte Afrimning af fryser Hvad indgår ikke i Rengøring efter gæstebud, logerende, og raske hjemmeboende større børn / rask ægtefælle Vask af gardiner Vask af persienner Flytning af tunge og uhåndterlige ting Pasning af dyr Vinduespudsning Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildeling af Indsatsens omfang Valg af leverandør Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-8:1, B1-11:1, B1-15:1, B2-1:2, B2-2:2. Der skal som udgangspunkt være funktionsnedsættelse på minimum 3 områder, og 1 af nedenstående formål skal være opfyldt. Borgere der selv varetager rengøring i eget hjem, hvorved det er en understøttende indsats at yde hovedrengøring Borgere med en psykisk lidelse, hvor det ikke er muligt at sikre kontinuiteten i rengøring efter Herlev Kommunes kvalitetsstandard. Borgere med konstateret, lægedokumenteret allergi, som udløses af støv. Indsatsen ydes som udgangspunkt 1 gang årligt. Der er mulighed for frit valg af leverandør. Mulig leverandør: Private leverandører der har indgået kontrakt med Herlev Kommune. Kompetence til Udføres af basispersonale. udfører Hvilke forpligtigelser For at den visiterede indsats leveres, skal være 22

23 har Hvad koster for Hvad er Herlev Kommunes kvalitetsmål? Særlige forhold der gør sig gældende til stede i hjemmet. Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan orientere sig ved ankomst. Borgeren skal orientere leverandøren dagen forud for et aftalt besøg, hvis aflyses. Hvis aflyser besøget rettidigt tilbydes erstatningsindsats. Borgeren skal stille de nødvendige rengøringsmidler og redskaber til rådighed. De rengøringsmidler, der anvendes skal være arbejdsmiljømæssige forsvarlige. Ligeledes skal støvsuger, komfur, ledninger og kontakter af sikkerhedsmæssige grunde være i orden. Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres, når er alene eller kun i selskab med nære pårørende. Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet. Husdyr skal være lukket inde. Gratis Herlev Kommunes opfølgning og kvalitetssikring af leverancen sker gennem: Herlev Kommune foretager kvalitetsvurdering af i s hjem ved en repræsentant for myndigheden varslet eller uvarslet. Vurderingen bygger på en faglig, subjektiv visuel bedømmelse af den umiddelbare tilstandskvalitet. Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 23

24 Rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Et rent hjem. At gøre almindeligt rent i entre, køkken, bad/toilet, opholdsstue og soveværelse, op til ca. 67 m2 for enlige og ægtepar 85 m2. Hvilke aktiviteter kan indgå i Støvaftørring af flader i nå højde inkl. vindueskarme Støvsugning af gulve og tæpper Afstøvning af tilgængelige fodpaneler (udføres med afstøvningsbørste) Støvsugning af madrasser, ved kronisk betingede lidelser Gulvvask Afvaskning/aftørring af toilet, håndvask, badekar, fliser omkring armaturer, håndvask og spejl Rengøring af køkkenvask Aftørring af hjælpemidler Afvaskning af køleskab, fryser, emhætte, komfur, afkalkning af kaffemaskine/elkedel samt rengøring af skabe ydes efter behov, mod tilpasning af øvrige indsatser inden for den fastsatte tid (fleksibel hjemmehjælp) Opgangs trappevask, hvis der er lejemæssige forpligtelser Rengøring af lukket altan og udestue Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for Hovedrengøring Vinduespudsning Rengøring af kældre og loft, samt trapper hertil Opvask Pudsning af kobber og sølvtøj Udvendige trapper Pasning af husdyr Huslige forpligtigelser i forbindelse med gæster, logerende, og større hjemmeboende børn Tømning af flergangsposer fra støvsuger Flytning af tunge møbler i forbindelse med rengøring Vending af madrasser Snerydning, havearbejde Gardinvask/persienner Vask af løse tæpper Opgangs trappevask, hvis ikke der er lejemæssige forpligtigelse Rengøring af åben altan Visse af nævnte indsatser kan der byttes til, inden for grænsen af fleksibel hjemmehjælp. Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-8:2, B1-11:2, B1-15:2, B1-17:2, B2-1:2, B2-2:2, C2-lav. 24

25 tildeling af Indsatsens omfang Valg af leverandør Kompetence til udfører Hvilke forpligtigelser har Der skal som udgangspunkt minimum være 3 kriterier opfyldt. I vurderingen lægges der vægt på, om kan udføre rengøringen ved at fordele opgaven over flere dage og benytte hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsredskaber. Indsatsen ydes hver 14 dag med minimum 30 minutter. Indsatsen kan øges besøgsmæssigt / tidsmæssigt når følgende gør sig gældende: Borger har støvallergi, der er dokumenteret af egen læge Borger er blind eller meget svagtseende Borger er inkontinent og trods inkontinens hjælpemidler ikke formår at opretholde alm. hygiejne Borger er kørestolsbunden og benytter samme kørestol både ude og inde Der er mulighed for frit valg af leverandør. Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje, private leverandører og selvantaget hjælper. Udføres af basispersonale. For at den visiterede indsats leveres, skal være til stede i hjemmet. Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan orientere sig ved ankomst. Borgeren skal orientere leverandøren dagen forud for et aftalt besøg, hvis aflyses. Borgeren skal stille de nødvendige rengøringsmidler og redskaber til rådighed. Ved støvsugning af flere etager, skal stille støvsuger til rådighed på hver etage. De rengøringsmidler, der anvendes skal være arbejdsmiljømæssige forsvarlige. Ligeledes skal støvsuger, komfur, ledninger og kontakter af sikkerhedsmæssige grunde være i orden. Endvidere skal der være et miljømæssigt redskab til rådighed. Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres, når er alene eller kun i selskab med nære pårørende. Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet. Husdyr skal være lukket inde. Hvad koster for Hvad er Herlev Kommunes kvalitetsmål? Indsatsen er gratis. At der aftales besøg af visitator senest 10 arbejdsdage efter henvendelse At ved at justeres ved ændringer af funktionsniveauet 25

26 Revurdering foretages som følge af ændringer i s funktionsniveau og kommunens serviceniveau, dog minimum hvert 2. år. At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om bevilliget indsats, aftaler og kontaktperson i Visitationen At afslag begrundes skriftligt med klagevejledning At indsatser leveres i henhold til Herlev Kommunes værdigrundlag At får de visiterede indsatser, som aftalt At iværksættes senest 14 dage efter visitationen At der gives fast hjælper/kontaktperson til hurtigst muligt og senest 3 måneder efter at er startet Den kommunale leverandørs besøg planlægges formiddage eller eftermiddage At der ved afbud fra leverandørens side, altid at give erstatningsindsats, der leveres inden 8 dage At der er så få hjælpere i s hjem som muligt At det er let for at komme i kontakt med leverandøren, og at får en hurtig og venlig betjening At medarbejderen kan legitimere sig Særlige forhold der gør sig gældende Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 26

27 Oprydning (således at der kan gøres rent) Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildeling af Indsatsens omfang Valg af leverandør Kompetence til udfører Hvilke forpligtigelser har Hvad koster for Hvad er Herlev Kommunes kvalitetsmål? Serviceloven 83. Oprydning før rengøring. At rydde op så almindelig rengøring kan finde sted. Fjernelse af aviser, ugeblade, tom emballage, tømning af askebæger, samling af vasketøj mm. Oprydning i skabe og skuffer. Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-8:2, B1-11:3, B1-17:2, B2-1:3, B2-2:2, C2 lav. Indsatsen ydes som udgangspunkt, sammen med en rengørings indsats, som regel hver 2. uge. Der er mulighed for frit valg af leverandør. Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje, privat leverandør og selvantaget hjælper. Udføres af basispersonale. For at den visiterede indsats leveres, skal være til stede i hjemmet. Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan orientere sig ved ankomst. Borgeren skal orientere leverandøren dagen forud for et aftalt besøg, hvis aflyses. Borgeren skal stille de nødvendige rengøringsmidler og redskaber til rådighed. De rengøringsmidler, der anvendes skal være arbejdsmiljømæssige forsvarlige. Ligeledes skal støvsuger, komfur, ledninger og kontakter af sikkerhedsmæssige grunde være i orden. Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres, når er alene eller kun i selskab med nære pårørende. Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet. Husdyr skal være lukket inde. Indsatsen er gratis. At der aftales besøg af visitator senest 10 arbejdsdage efter henvendelse At ved at justeres ved ændringer af funktionsniveauet Revurdering foretages som følge af ændringer i s funktionsniveau og kommunens serviceniveau, dog minimum hvert 2. år. At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om 27

28 bevilliget indsats, aftaler og kontaktperson i Visitationen At afslag begrundes skriftligt med klagevejledning At indsatser leveres i henhold til Herlev Kommunes værdigrundlag At får de visiterede indsatser, som aftalt At iværksættes senest 14 dage efter visitationen At der gives faste hjælpere/kontaktperson til hurtigst muligt og senest 3 måneder efter at er startet Den kommunale leverandørs besøg planlægges formiddage eller eftermiddage At der ved afbud fra leverandørens side altid gives tilbud om erstatningsindsats, der leveres inden 8 dage At der er så få hjælpere i s hjem som muligt At det er let for at komme i kontakt med leverandøren, og at får en hurtig og venlig betjening At medarbejderen kan legitimere sig Særlige forhold der gør sig gældende Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 28

29 Bortskaffelse af affald Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildeling af Indsatsens omfang Valg af leverandør Kompetence til udfører Hvilke forpligtigelser har Hvad koster for Hvad er Herlev Kommunes kvalitetsmål? Serviceloven 83 Fjernelse af affald. At holde hjemmet fri for affald. Fjernelse af affaldspose. Oprydning, rengøring. Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-8:2, B1-13:2, B2-1:2, B2-2:2, C1 middel. Indsatsen ydes som regel 3 gange ugentligt. Der er mulighed for frit valg af leverandør. Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje, privat leverandører og selvantaget hjælper. Udføres af basispersonale. Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan orientere sig ved ankomst. Borgeren skal orientere leverandøren dagen forud for et aftalt besøg, hvis aflyses. Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres, når er alene eller kun i selskab med nære pårørende. Indsatsen er gratis. At der aftales besøg af visitator senest 10 arbejdsdage efter henvendelse At ved at justeres ved ændringer af funktionsniveauet Revurdering foretages som følge af ændringer i s funktionsniveau og kommunens serviceniveau, dog minimum hvert 2. år. At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om bevilliget indsats, aftaler og kontaktperson i Visitationen At afslag begrundes skriftligt med klagevejledning At indsatser leveres i henhold til Herlev Kommunes værdigrundlag At får de visiterede indsatser, som aftalt At iværksættes senest 14 dage efter 29

30 visitationen At der gives faste hjælpere/kontaktperson til hurtigst muligt og senest 3 måneder efter at er startet Den kommunale leverandørs besøg planlægges formiddage eller eftermiddage At der ved afbud fra leverandørens side altid gives tilbud om erstatningsindsats, der leveres inden 8 dage At der er så få hjælpere i s hjem som muligt At det er let for at komme i kontakt med leverandøren, og at får en hurtig og venlig betjening At medarbejderen kan legitimere sig Særlige forhold der gør sig gældende Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 30

31 Linnedskift Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildeling af Indsatsens omfang Valg af leverandør Kompetence til udfører Hvilke forpligtigelser har Hvad koster for Hvad er Herlev Kommunes kvalitetsmål? Serviceloven 83 Rent sengelinned. At få skiftet sengelinned. Skift af lagen, dynebetræk og pudebetræk. Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-11:2, B1-15:2, B2-1:2, B2-2:2. Indsatsen ydes som regel hver 14 dag. Der er mulighed for frit valg af leverandør. Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje, private leverandører og selvantaget hjælper. Udføres af basispersonale. For at den visiterede indsats leveres, skal være til stede i hjemmet. Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan orientere sig ved ankomst. Borgeren skal orientere leverandøren dagen forud for et aftalt besøg, hvis aflyses. Borgeren skal stille det nødvendige linned til rådighed. Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres, når er alene eller kun i selskab med nære pårørende. Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet. Husdyr skal være lukket inde. Indsatsen er gratis. At der aftales besøg af visitator senest 10 arbejdsdage efter henvendelse At ved at justeres ved ændringer af funktionsniveauet Revurdering foretages som følge af ændringer i s funktionsniveau og kommunens serviceniveau, dog minimum hvert 2. år. At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om bevilliget indsats, aftaler og kontaktperson i Visitationen At afslag begrundes skriftligt med klagevejledning At indsatser leveres i henhold til Herlev 31

32 Kommunes værdigrundlag At får de visiterede indsatser, som aftalt At iværksættes senest 14 dage efter visitationen At der gives faste hjælpere/kontaktperson til hurtigst muligt og senest 3 måneder efter at er startet Den kommunale leverandørs besøg planlægges formiddage eller eftermiddage At der ved afbud fra leverandørens side altid gives tilbud om erstatningsindsats, der leveres inden 8 dage At der er så få hjælpere i s hjem som muligt At det er let for at komme i kontakt med leverandøren, og at får en hurtig og venlig betjening At medarbejderen kan legitimere sig Særlige forhold der gør sig gældende Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 32

33 2.1.2 Tøjvask Vask i egen maskine Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Hvad indgår ikke i Hvem kan modtage og hvilke kriterier indgår for tildeling af Indsatsens omfang Valg af leverandør Kompetence til udfører Hvilke forpligtigelser har Serviceloven 83 Rent tøj. At vaske tøj i s maskine. Sortering af vasketøj Maskinvask i s vaskemaskine Ophængning / nedtagning af tøj Lægge tøj sammen Lægge tøj på plads Vask af comprilan bind og støttestrømper Vask i hånden/klatvask Strygning af tøj Rulning af tøj Der ventes ikke på at maskinen vasker færdig. Borgere i Herlev Kommune der visiteres til med funktionsniveau: B1-8:2, B1-12:2, B1-15:2, B1-17:2, B2-1:2, B2-2:2. Indsatsen ydes med vask af en maskine op til 6 kg tøj hver 2. uge, ved større mængder vasketøj kan bevillges linnedservice med egen betaling. Der vaskes ved max. 60 grader. Indsatsen ydes oftest sammen med andre indsatser hver anden uge. Der er mulighed for frit valg af leverandør. Mulig leverandør: Herlev Kommune hjemmepleje, private leverandører og selvantaget hjælper. Udføres af basispersonale. For at den visiterede indsats leveres, skal være til stede i hjemmet. Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan orientere sig ved ankomst. Borgeren skal orientere leverandøren dagen forud for et aftalt besøg, hvis aflyses. Borgeren skal stille de nødvendige miljøvenlige vaskemidler til rådighed. De vaskemidler, der anvendes skal være arbejdsmiljømæssige forsvarlige. Ligeledes skal vaskemaskine, ledninger og kontakter af sikkerhedsmæssige grunde være i orden. Der skal forefindes dansk brugsanvisning til vaskemaskinen. Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres, når er alene eller kun i selskab med nære pårørende. 33

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig pleje og praktisk bistand for borgere med funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer Januar 2013 1 Indhold Kvalitetsstandarder og indsatskatalog

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

3. Standard for rengøring

3. Standard for rengøring 3. Standard for rengøring Hvad er ydelsens lovgrundlag: 83, stk. 1-3 og 84 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen: At hjælpe/støtte borgeren med henblik på vedligeholde/genvinde de ressourcer/funktioner

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandard og indsatskatalog 2017 Personlig pleje og praktisk bistand December 2016 Indhold Kvalitetsstandard og indsatskatalog... 4 1.1. Trænende indsats Praktiske og personlige opgaver... 10 1.1.4

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Rehabiliteringsforløb i BLIV

Rehabiliteringsforløb i BLIV KVALITETSSTANDARD FOR Rehabiliteringsforløb i BLIV (bedre liv i eget hjem) 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83a. Målgruppe Borgere der på grund af væsentlige følger af nedsat fysisk,

Læs mere

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration

Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration Kontraktbilag B Indsatskataloger og servicedeklaration Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning I nærværende kontraktbilag findes følgende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 1 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?... 3 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre.... 4 3. Implementeringen af

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Center for social og sundhed

Center for social og sundhed Center for social og sundhed Kvalitetsstandarder - Personlig pleje og praktisk hjælp, mv. Side 1 Kære alle, I Furesø kommune er du berettiget til hjælp, hvis du er handicappet, ældre eller er syg og derfor

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Indholdsfortegnelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 1.0

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for rengøring 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 71 lov om social service 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Bilag 2 til sag om revision af kvalitetsstandarder i Visitationsenheden, Sundhed og Ældre Dato: 23. februar 2012 Sagsbehandler: aopmt Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp

VISITATIONSENHEDEN Januar 2011. Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Forord til indsatskatalog for hjemmehjælp Hjemmehjælpsydelser bevilges efter Servicelovens 83 og 84. Der kan ydes hjemmehjælp både ved midlertidige funktionsevnenedsættelser og ved varige funktionsevnenedsættelser.

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig Emne Lovgrundlag Grundlag for bevilling Hvilke behov skal dække Hvad er formålet

Læs mere

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning Hørsholm Kommune 2013 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information... 3

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

ÆLDRE OG SUNDHED HØRSHOLM KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER INDSATSER I HJEMMEPLEJEN 2007. Kvalitetsstandarder fælles sprog 2 Side 1 af 93 1.

ÆLDRE OG SUNDHED HØRSHOLM KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER INDSATSER I HJEMMEPLEJEN 2007. Kvalitetsstandarder fælles sprog 2 Side 1 af 93 1. ÆLDRE OG SUNDHED HØRSHOLM KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER INDSATSER I HJEMMEPLEJEN 2007 Kvalitetsstandarder fælles sprog 2 Side 1 af 93 KVALITETSSTANDARDER FOR INDSATSER I HJEMMEPLEJEN 2007 Grundlaget for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2015 Hvis du har brug for personlig og praktisk støtte Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. 2.2.1 Praktiske opgaver Indsats med henblik på at sikre/udføre praktiske opgaver i borgerens hjem.

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. 2.2.1 Praktiske opgaver Indsats med henblik på at sikre/udføre praktiske opgaver i borgerens hjem. Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: 2.2.1 Praktiske opgaver Indsats med henblik på at sikre/udføre praktiske opgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social Service 83 Hvem

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Personlig pleje Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER

KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER KULTUR OG SUNDHED KVALITETSSTANDARD I PLEJEBOLIGER 2. udgave, januar 2015 Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveauet for den hjælp, der tilbydes beboeren i Holstebro Kommunes plejeboliger. Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. maj 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Social, Sundhed og Fritid Sundheds- og Ældreafdelingen TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Kvalitetsstandarder 2010 Praktisk hjælp Personlig pleje Aktivitet Boliger FORORD FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETS

Læs mere

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser.

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83, stk. 1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

1. Indledning 2. 2. Grundlag 2. 3. Overordnet formål 3. 4. Visitation 3. 5. Frit valg af leverandør 4

1. Indledning 2. 2. Grundlag 2. 3. Overordnet formål 3. 4. Visitation 3. 5. Frit valg af leverandør 4 Social og Sundhed Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp Udkast 1 til Udgave 6, den 25. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2 2. Grundlag 2 3. Overordnet formål 3 4. Visitation

Læs mere

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp

Favrskov Kommune. Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Favrskov Kommune Leverandør- og kvalitetskrav -personlig pleje og praktisk hjælp Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frit valg og godkendelsesmodellen... 3 1.2 Ældreområdet i Favrskov Kommune...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter

Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter Velkommen som ny beboer på Langagergård Plejecenter Denne folder indeholder de vigtigste informationer om indflytning og dagligdagen på Langagergård Plejecenter til både dig og dine pårørende. Du skal

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Pleje og praktisk bistand

Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2013 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjemmeplejen m.v. (Udeområdet) Greve Kommune

Kvalitetsstandard Hjemmeplejen m.v. (Udeområdet) Greve Kommune Kvalitetsstandard Hjemmeplejen m.v. (Udeområdet) Greve Kommune 2016 Indhold 1. Generelle informationer... 3 2. Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter 83a... 9 3. Kvalitetsstandard for rengøring

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere