EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG"

Transkript

1 EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016

2 INDHOLD 1.0 Indledning Sammenfatning Beskrivelse af forsøget Evalueringsmetode Forsøgets programteori Hvordan er forsøget evalueret? Forsøgets resultater Resultater i forhold til forsøget resultatmål og effekter for målgruppen Reduktion i administrativt tidsforbrug Hurtigere sagsbehandling for borgere Uændret borgertilfredshed Større medarbejdertilfredshed Økonomiske konsekvenser Øvrige positive eller negative virkninger 10

3 2 MARTS 2016 EVALUERING AF FRITAGELSE FOR VEJLEDNING VEDR. FRIT VALG PÅ HJÆLPEMIDLER ( 112) OG BOLIGÆNDRINGER ( 116) INDLEDNING 1.1 SAMMENFATNING Odense Kommune har siden 1/ gennemført et frikommuneforsøg vedr. at fravige kravet om vejledningspligt i forhold til muligheden for frit valg på hjælpemidler og boligindretning (SEL 112 og 116). Udgangspunktet for forsøget har været at opnå følgende resultater: Reduktion i administrativt tidsforbrug Hurtigere sagsbehandling for borgerne Uændret borgertilfredshed Større medarbejdertilfredshed Ser man i forhold til en reduktion i det administrative tidsforbrug viser evalueringen, at sagsbehandlerne vurderer, at forsøget har medført en reduktion i det administrative tidsforbrug. Før forsøget viste en tidsmåling, at man i gennemsnit brugte 10,5 minutter på at vejlede de borgere, der ønskede vejledning. Denne tid vurderes nu reduceret. Det totale omfang af sparede ressourcer har dog ikke været muligt at opgøre. Odense Kommune har hverken før eller efter forsøget haft validt data over deres sagsbehandlingstider på området. Evalueringen kan således ikke sige, hvilken indflydelse forsøget har haft på sagsbehandlingstiden. Forsøget havde også til formål at opnå en uændret borgertilfredshed. Borgerne måtte således ikke opleve at have en lavere tilfredshed med deres sagsbehandling. Borgertilfredsheden er kun evalueret igennem sagsbehandlernes vurdering af borgertilfredsheden. Sagsbehandlerne vurderer dog enstemmigt, at forsøget højst sandsynligt ikke har haft en negativ betydning på borgertilfredsheden. Ordningen blev af mange borgere oplevet som meget forvirrende. Desuden blev ordningen kun brugt af ca. 3-4 borgere årligt inden forsøget, og omfanget af borgere, som muligvis blev påvirket af forsøget, har derfor været begrænset. Det sidste resultatmål var en større medarbejdertilfredshed. Her melder sagsbehandlerne ligeledes enstemmigt, at forsøget i høj grad har betydet et løft i deres tilfredshed. De oplevede en nemmere sagsgang med færre led i processen. Dette har således betydet en større tilfredshed for medarbejderne. Overordnet set vurderes forsøget at være en succes, hvor tre af de fire opstillede resultatmål er nået. 1.2 BESKRIVELSE AF FORSØGET Forsøgets baggrund I 2010 blev der gennemført en lovændring, der gav borgere med funktionsnedsættelse ret til frit valg af leverandør af alle typer hjælpemidler samt frit valg af håndværker og materialer ved boligændringer. Tidligere omfattede retten til frit valgt kun særlige personlige hjælpemidler. Med lovændringen blev dette udvidet til også at omhandle genbrugshjælpemidler og boligindretning. Frit valg på hjælpemidler og boligindretning (SEL 112 og 116) betyder, at kommunen får en ekstra vejledningsforpligtigelse, idet der ved hver bevilling skal orienteres om muligheden for frit valg. Denne orientering skal ske uanset, om borgeren ønsker frit valg eller ej. Som en del af frikommuneforsøget fik Odense Kommune mulighed for at fravige dette krav vedrørende ekstra vejledningspligt omkring frit valg. Kommunen har tidligere udlevet en pjece, der blev gennemgået med alle borgere, der havde fået en bevilling på et hjælpemiddel eller boligindretning. Det blev noteret i journalen, at pjecen var udleveret og gennemgået, og derefter havde borgeren fem dage til at træffe beslutning om, hvorvidt de ønskede at benytte muligheden for frit valg. I de fem dage skete der ikke sagsbehandling. I Odense Kommune gives der ca bevillinger årligt. Siden frit valgs-ordningens indførsel 1/ til 1/ har der været 10 sager, hvor borgerne har benyttet sig af frit valg.

4 3 MARTS 2016 EVALUERING AF FRITAGELSE FOR VEJLEDNING VEDR. FRIT VALG PÅ HJÆLPEMIDLER ( 112) OG BOLIGÆNDRINGER ( 116) Der er således meget få borgere, der benyttede sig af muligheden for frit valg, og der blev brugt mange administrative ressourcer på vejledningen om ordningen. Endvidere kunne det indebære, at sagsbehandlingstiden blev forøget med op til fem dage. Odense Kommune igangsatte forsøget 1/1-2014, hvor der blev orienteret om forsøgets start på kommunens hjemmeside, og hvor kommunens sagsbehandlere stoppede med at udlevere pjecen og give vejledning omkring frit valg på hjælpemidler og boligindretning. Forsøgets forventede resultater Udgangspunktet for forsøget har været at opnå følgende resultater: Reduktion i administrativt tidsforbrug Hurtigere sagsbehandling for borgerne Uændret borgertilfredshed Større medarbejdertilfredshed Reduktion i administrativt tidsforbrug: Forventningen var, at der kunne spares administrativt tidsforbrug. For det første i forhold til den tid som sagsbehandleren bruger direkte med borgeren i forbindelse med at orientere dem om muligheden samt gennemgå pjecen med dem. For det andet var der også en forventning om, at der skulle spares tid ved, at sagsbehandlerne ikke længere behøvede at oprette et journalnotat i borgerens journal, hvor det noteres, at borgeren er blevet orienteret omkring muligheden om frit valg. For det tredje kunne der også være en reduktion i det administrative tidsforbrug, ved at sagsbehandler ikke skulle finde sagen frem igen når borgeren havde truffet sit valg. Hurtigere sagsbehandling for borgerne: Borgerne havde forud for forsøget fem dage til at beslutte, om de ville benytte sig af frit-valgs ordningen. I de fem dage blev der ikke sagsbehandlet, og sagen ventede således på at blive afsluttet. Der var en forventning til forsøget om, at sagerne hurtigere kunne afsluttes, og hjælpemidler hurtigere kunne bestilles ved, at sagsbehandleren ikke skulle vente på borgerens tilbagemelding i forhold til ønsket om at benytte frit valg. Uændret borgertilfredshed: Forsøget havde ikke som resultatmål at forbedre borgertilfredsheden, men i stedet at opnå en uændret borgertilfredshed. Borgerne skulle således ikke opleve hverken bedre eller dårligere sagsbehandling, ved at kommunen nu ikke længere uddelte pjece og vejledte borgeren om muligheden for frit valg. Større medarbejdertilfredshed: Ved at strømline arbejdsgangen og fjerne arbejdsopgaven omkring at vejlede borgerne og efterfølgende journalisering, var det forventet, at forsøget ville medføre en større medarbejdertilfredshed. Det skal bemærkes, at den endelige evaluering af forsøget er gennemført af BDO på vegne af Odense Kommune.

5 4 MARTS 2016 EVALUERING AF FRITAGELSE FOR VEJLEDNING VEDR. FRIT VALG PÅ HJÆLPEMIDLER ( 112) OG BOLIGÆNDRINGER ( 116) EVALUERINGSMETODE 2.1 FORSØGETS PROGRAMTEORI Følgende figur 1 illustrerer projektets programteori. Figuren viser input om, at vejledningspligten fjernes og forventede resultater og effekt. De forventede effekter kan aflæses i boksene. Figur 1: Programteori Projektets input: Afskaffelse af vejledning om frit valg Hvilke mekanismer sandsynliggør, at man når de forventede resultater og effekter? Reduktion i administrativt tidsforbrug, den tid, der bruges på vejledningen, forsvinder. Hurtigere sagsbehandling for borgerne, borgerne får med den gamle ordning fem dage til at overveje, om de vil bruge frit valg, og i den periode indstilles sagsbehandlingen. Derfor vil en afskaffelse af vejledningen kunne give hurtigere sagsbehandling. Uændret borgertilfredshed, Frit valg bruges af ganske få, og mange borgere bliver forvirrede over muligheden. Derfor vil en afskaffelse af vejledningen ikke gøre en negativ forskel for borgerne samlet set. Større medarbejdertilfredshed. Vejledningsforpligtigelsen opfattes som tidskrævende og ikke særlig meningsfuld, da kun ganske få benytter sig af ordningen, og mange borgere bliver forvirrede. Afskaffelsen af vejledningen vil potentielt give medarbejderne mulighed for at bruge ressourcer på aktiviteter, de opfatter som mere meningsfulde og værdifulde for borgerne.

6 5 MARTS 2016 EVALUERING AF FRITAGELSE FOR VEJLEDNING VEDR. FRIT VALG PÅ HJÆLPEMIDLER ( 112) OG BOLIGÆNDRINGER ( 116) 2.2 HVORDAN ER FORSØGET EVALUERET? I nedenstående afsnit beskrives de aktiviteter, der er gennemgået i forbindelse med evalueringen. Derefter beskrives, hvordan hver af aktiviteterne er blevet brugt i forbindelse med evalueringen af de fire resultatmål. Evalueringen har bestået af følgende aktiviteter: Førmåling af tidsforbruget brugt på vejledning samt registrering af, hvor mange borgere der har truffet beslutning straks i forhold til, om de vil benytte muligheden for frit valg eller ej. Der er også gennemført en forundersøgelse af borger- og medarbejdertilfredshed Registrering af antal borgere der har benyttet sig af muligheden for frit valg To fokusgruppeinterviews med rehabiliteringsrådgivere Førmåling: Der er ved forsøgets start gennemført en tidsregistrering af den tid, sagsbehandlerne har brugt på vejledning af borgerne omkring frit valg. Tidsmålingen er gennemført fra 18. marts 2013 til 19. april Der er i alt udarbejdet 79 registreringer. I forbindelse med tidsregistreringen blev der noteret følgende for hver borger: Er der tale om hjælpemidler eller boligændringer? Er der udleveret vejledningspjece? Tidsforbrug til orientering/vejledning i minutter Valgte borgeren straks eller ventede med svar? Kort beskrivelse af borgerens tilfredshed med ordningen Medarbejder tilfredsheden med ordningen. Førmålingen er således blevet brugt til at danne en baseline for følgende: Tidsforbruget Borgertilfredshed Medarbejdertilfredshed Evalueringen var planlagt med udgangspunkt i, at registreringerne skulle gentages igen som en midtvejsmåling og som en slutmåling. Disse aktiviteter er dog ikke blevet gennemført, og der er således ikke en sammenlignelig slutmåling. Dette skyldes bl.a., at Odense Kommunes projektleder på projektet er stoppet før forsøgets udløb, og projektets evalueringsaktiviteter er ikke blevet videreført. Resultaterne af førmålingen er beskrevet i det efterfølgende afsnit vedr. evalueringen resultater. Registrering af borgere der har benyttet sig af muligheden for frit valg: Odense Kommune har registreret, hvor mange borgere der har benyttet sig af muligheden for frit valg fra Data medvirker til at belyse, om forsøget har betydet en ændring i antal borgere, der benytter ordningen efter forsøget start. Det har ikke være muligt for Odense Kommune at gennemføre valide registreringer af sagsbehandlingstiden, hverken før eller efter forsøgets start. Fokusgruppeinterviews med rehabiliteringsrådgiver: Der er som den afsluttende aktivitet i evalueringen gennemført to fokusgruppeinterviews med i alt seks rehabiliteringsrådgivere. Alle rehabiliteringsrådgivere er sagsbehandlere af enten hjælpemidler eller boligændringer. Alle interviewede rehabiliteringsrådgivere har været ansat i kommunen før forsøgets start og har erfaringer både fra før og efter forsøgets indførsel. Formålet med de gennemførte fokusgruppeinterviews har været at få en kvalitativ opfølgning på, hvilke resultater forsøget har medført. Interviews har derfor haft fokus på at afdække: Er der oplevet en reel reduktion i det administrative tidsforbrug? Vurdering af påvirkningen på sagsbehandlingstiden Har borgertilfredsheden ændret sig? Hvordan er den nuværende medarbejdertilfredshed i forhold til ordningen?

7 6 MARTS 2016 EVALUERING AF FRITAGELSE FOR VEJLEDNING VEDR. FRIT VALG PÅ HJÆLPEMIDLER ( 112) OG BOLIGÆNDRINGER ( 116) Forhold der kan have haft betydning for evalueringens resultater: Der er bemærket to forhold, som kan have betydning for evaluerings resultater. For det første har Odense Kommune i perioden gennemgået store organisatoriske ændringer og samtidig haft lange sygemeldinger i teamet. Dette kan have en betydning for opfattelsen af, om forsøget har medvirket til at frigive mere tid hos sagsbehandlerne, da den kan være opslugt af organisatoriske ændringer samt ekstra arbejdsbyrde i forbindelse med sygemeldinger. Et andet relevant forhold er Odense Kommunes serviceniveau på området samt kvaliteten af eksisterende hjælpemidler. Alle sagsbehandlere bemærker i interviews, at de oplever, at Odense Kommune har et godt serviceniveau, og der er stor tilfredshed med de hjælpemidler, som kommunen kan tilbyde. Hjælpemidlerne passer i høj grad til de krav, som borgerne har. Samtidig vurderer sagsbehandlerne, at de har gode muligheder for at indkøbe særlige hjælpemidler, hvis det vurderes relevant. Dette kan have en betydning i forhold til, hvor mange borgere der vælger at benytte sig af frit valgs-ordningen, hvis det serviceniveau, som Odense Kommune kan levere, allerede i høj grad lever op til deres forventninger.

8 7 MARTS 2016 EVALUERING AF FRITAGELSE FOR VEJLEDNING VEDR. FRIT VALG PÅ HJÆLPEMIDLER ( 112) OG BOLIGÆNDRINGER ( 116) FORSØGETS RESULTATER Forsøget vurderes fuldt implementeret, da ingen sagsbehandlere længere benytter sig af pjecen eller vejleder borgere i mulighederne omkring frit valg med mindre, at borgerne selv bringer det op. I nedenstående afsnit gennemgås evalueringens resultater i forhold til de fire resultatmål. 3.1 RESULTATER I FORHOLD TIL FORSØGET RESULTATMÅL OG EFFEKTER FOR MÅLGRUPPEN Udgangspunktet for forsøget har været at opnå følgende resultater: Reduktion i administrativt tidsforbrug Hurtigere sagsbehandling for borgerne Uændret borgertilfredshed Større medarbejdertilfredshed Reduktion i administrativt tidsforbrug Den gennemførte tidsregistrering før forsøgets start viste, at der i gennemsnit blev brugt 5,5 minut pr. borger på at orientere borgeren og eventuelt gennemgå pjecen. Der skulle efterfølgende anvendes tid til at oprette et journalnotat, der beskrev, at borgeren var blevet orienteret om sine muligheder, og evt. hvad borgeren har valgt. Tidsforbrug blev vurderet til ca. 5 minutter pr. borger. Dette svarede til i alt 10,5 minutter i gennemsnit pr. borger. Det er sagsbehandlernes vurdering, at det er et meget konservativt skøn, da borgerne ofte skulle have gennemgået vejledningen op til flere gange. Det skyldes, at borgerne ofte var i tvivl om, hvad det egentlig var, de blev bedt om at tage stilling til. Ligeledes er der en række borgere i målgruppen, som ikke har de kognitive evner til at kunne forstå valget, hvorved pårørende også skulle vejledes. Dog melder sagsbehandlerne ligeledes, at de af og til glemte at orientere borgerne. Dette var ofte i tilfælde, hvor borger fx var dement eller terminal, hvor det ikke blev vurderet relevant for borgeren. Nedenstående figur 2 viser med udgangspunkt i førmålingen, hvor mange borgere der fik udleveret pjecen og gennemgået denne. Figur 2: Oversigt over, hvor mange borgere, der fik udleveret pjece vedr. frit valg Antal borgere, som fik udleveret vejledningsmaterialet Antal borgere, som ikke fik udleveret vejledningsmaterialet Tidregistreringen fra marts-april 2013 viser, at der blev udleveret vejledningsmateriale i ca. 20 % af de 79 beskrevne vejledningssessioner. De to fokusgruppeinterviews viser, at der kan være en række forklaringer på den manglende udlevering, ud over glemsomhed. I en af fokusgrupperne blev det nævnt, at det for f.eks. optiske hjælpemidler ikke giver mening for borgeren at benytte frit valgs-ordningen, da disse hjælpemidler allerede i udgangspunktet er skræddersyede. Det blev også nævnt, at en række borgere ikke havde de kognitive færdige, der skulle til for at forstå vejledningsmaterialet, ligesom vejledningsmaterialet i visse tilfælde var blevet sendt til borgeren i forvejen,

9 8 MARTS 2016 EVALUERING AF FRITAGELSE FOR VEJLEDNING VEDR. FRIT VALG PÅ HJÆLPEMIDLER ( 112) OG BOLIGÆNDRINGER ( 116) og sagsbehandleren derfor ikke udleverede det. Der er ligeledes ikke frit valg på alle hjælpemidler, hvorved det heller ikke her altid har været relevant at vejlede borgerne. Alle sagsbehandlere fra begge fokusgrupperne vurderer, at forsøget har haft en positiv effekt i forhold til en oplevet reduktion af det administrative tidsforbrug. Alle sagsbehandlere vurderer, at de har fået mere tid til rådighed ved ikke at skulle vejlede borgere. Det er ikke muligt at måle præcist, hvor meget tid som er blevet frigivet. Sagsbehandlerne vurderer, at tidforbruget hermed er vendt tilbage til status quo, før frit valgs-ordningen blev indført i Der blev med ordningens indførsel ikke tilført ekstra ressourcer til vejledning af borgere Hurtigere sagsbehandling for borgere Odense Kommune har ikke kunnet trække data over deres sagsbehandlingstider, hverken før eller efter forsøgets indførelse. Der er derfor begrænsning af data til at vurdere resultatmålet. De gennemførte tidsregistreringer viser, at der alene var 1 borger ud af 74, som ventede med at tage stilling til, om de ville benytte muligheden for frit valg. På fokusgruppeinterviews gav sagsbehandlerne alle udtryk for, at de kun i meget få tilfælde havde oplevet, at en borger ønskede at vente med at tage stilling. Altovervejende tog borgerne stilling straks. Sagsbehandlerne vurderer derfor, at forsøget ikke har en haft en direkte betydning i forhold til hurtigere sagsbehandling af den enkelte sag. De vurderer dog, at der kan have været en indirekte effekt ved at den administrative tid, der er blevet frigivet, kan have været brugt til at nedbringe deres ventelister, hvorved ventetiden inden sagsbehandling er blevet nedbragt Uændret borgertilfredshed Borgertilfredsheden er ikke målt direkte hos borgerne, da det må forventes at være svært for borgerne at forholde sig til, hvor tilfredse de er med, at de ikke får vejledning. Borgertilfredsheden er derfor målt gennem en vurdering fra sagsbehandlerne. Sagsbehandlerne har gennem tidsregistreringen marts-april 2013 leveret korte vurderinger af borgernes tilfredshed med fritvalgsordningen. Baseret på 66 vurderinger af borgertilfredsheden, oplevet af sagsbehandlerne, kan man opsummere følgende: I 50 % af tilfældene blev frit valg ikke vurderet som relevant for borgeren Ud af de øvrige 50 % af sagerne blev det i 32 % af sagerne vurderet, at borgerne havde en negativ oplevelse med at blive orienteret og vejledt omkring mulighederne for frit valg I de restende 18% vurderes det, at borgerne havde en positiv oplevelse med at blive vejledt Dette resultat understøttes af sagsbehandlernes egne vurderinger fra førmålingen af, hvor tilfredse de som sagsbehandlere er med vejledningspligten. Her påpeger 4 ud af 8 af sagsbehandlerne, at fritvalgsordningen ikke er relevant for mange borgere, mens 3 ud af 8 nævner, at ordningen forvirrer borgerne. Dog nævner 2 ud af 8 også, at ordningen kan være godt for ressourcestærke borgere. Sagsbehandlerne nævner følgende (delvist overlappende) grunde til, at fritvalgsordningen ikke er relevant borgerne, eller at borgerne har en negativ oplevelse af fritvalgsordningen: Borgerens kognitive tilstand gør, at de ikke vil kunne benytte frivalgs-ordningen, og at det kræver lang tid at forklare indholdet af ordningen Borgerne forstår ikke, hvorfor de skal vælge Borgerne bliver forvirrede Borgerne kan ikke overskue valget Borgertilfredsheden er også undersøgt gennem de to fokusgruppeinterviews, hvor de deltagende sagsbehandlere blev bedt om at forholde sig til, hvilken betydning vejledningen omkring frivalgs-ordningen havde haft for borgerne. Da en del af deltagerne i disse fokusgrupper også havde udfyldt førmålingsskemaerne, var der et forventeligt overlap mellem de svar om borgertilfredsheden, som blev givet i fokusgrupperne, og dem som var nedskrevne i førmålingen. Ud over, at de ovennævnte problemer med vejledningspligten blev nævnt, blev der også peget på en række andre forhold, der alle har medvirket til, at borgerne har haft begrænset glæde af fritvalgsordningen: Borgeren kan ikke få oplyst, hvilken pris de ville kunne få deres eventuelt selvvalgte produkt til. Tilskuddet kan ikke oplyses, før borgerne har valgt produktet Borgeren må ikke få løbende vejledning til produktvalg, hvis de har valgt at benytte fritvalgsordningen. Selv om dette blev forklaret borgerne nævnte en sagsbehandler, at en borger alligevel havde efterspurgt en vejledning til produktvalg, efter borgeren havde valgt frivalgs-ordningen.

10 9 MARTS 2016 EVALUERING AF FRITAGELSE FOR VEJLEDNING VEDR. FRIT VALG PÅ HJÆLPEMIDLER ( 112) OG BOLIGÆNDRINGER ( 116) Enkelte sagsbehandlere var af den opfattelse at borgeren kan ikke ombestemme sig efter, de har valgt frivalgsordningen. Sammenholdt med, at borgerne ikke kan få oplyst tilskuddet til selvvalgt produkter, kan det medføre, at borgeren kan blive fastholdt i en dyr løsning. Flere sagsbehandlere vurderede, at borgerne, når de selv skal vælge et produkt, kan ende med blive solgt et for dyrt eller dårligt produkt af en overbevisende sælger. Ud fra ovenstående grundlag vurderes det, at man med rimelig sikkerhed kan antage, at forsøget ikke har nedsat borgertilfredsheden. Tværtimod kan vejledningspligten have været en kilde til forvirring for en række borgere, og fjernelsen af ordningen kan give et tilfredshedsløft. Ud fra sagsbehandlernes tilbagemeldinger virker det til, at det mest er ressourcestærke borgere, som får noget ud af fritvalgsordningen. Selv om det ikke kan udelukkes, at disse borgere vil opleve en tilfredshedsnedsættelse ved ikke at være garanteret en gennemgang af ordningen, er det sandsynligt, at netop denne gruppe borgere selv kan være i stand til at opsøge information omkring fritvalgsordningen. Desuden blev det også nævnt i begge fokusgrupper, at sagsbehandlerne helst så, at de i forhold til den enkelte borgers sag kunne lave et fagligt skøn vedr. relevansen af at oplyse om fritvalgsordningen. Sagsbehandlerne ville således hverken være forpligtet til at orientere alle, men heller ikke udelade at orientere om fritvalgsordningen i de tilfælde, hvor de fagligt skønner det relevant. Der findes eksempler på, at borgerne kan få et bedre produkt, hvis de vælger at benytte sig af muligheden for frit valg. I figur 3 ses udviklingen i, hvor mange borgere, som har benyttet frivalgs-ordningen over de år, den har været tilgængelig. Givet de relativt få år vejlederpligten har været i kraft, er det svært at sige noget sikkert om effekten af at fjerne vejledningspligten på antallet af borgere, som benytter frivalgs-ordningen. Der ses dog et fald i brugen af ordningen fra 2014 og frem, hvor frikommuneforsøget sættes i gang. Ud over naturlig variation i antallet af borgere, som benytter sig af ordningen, kan det skyldes, at sagsbehandlerne ifølge en af fokusgrupperne blev bedt om ikke at orientere om frit valg, selv om de mente det var relevant ud fra deres faglige skøn. Da frikommuneforsøget indebærer, at der ikke længere er vejledningspligt, men ikke foreskriver noget vedledningsforbud, kan effekten af et vejledningsforbud ikke siges at være effekten af frikommuneforsøget. Det ses som en sideffekt af en uklar implementering af projektet, men samtidig har der historisk være få borgere, der har valgt at gøre brug af fritvalgsordningen, selv da der blev vejledt herom. Der kan således ikke med høj sikkerhed konkluderes på effekten af frikommuneforsøget på antal borgere, som benytter fritvalgsordningen. Figur 3: Oversigt over antal borgere, som har benyttet fritvalgsordning Dog kan konkluderes, at både før og efter forsøgsordningen er det særdeles få borgere (1-4 årligt) ud af de ca årlige bevillinger, der vælger at benytte sig af frivalgsordningen. Så der en promille af borgergruppen, der ved forsøgsordningen derved evt. får påvirket deres tilfredshed ved ikke at blive oplyst om mulighederne for frit valg Større medarbejdertilfredshed Medarbejdertilfredsheden blev undersøgt gennem sagsbehandlernes kommentarer til vejlederpligten i forbindelse med førmålingen samt de to fokusgruppeinterviews. I førmålingen har sagsbehandlerne i ca. 50 % af kommentarerne nævnt, at vejledning er unødvendig. Dette kan ses som et udtryk for, at sagsbehandlerne i høj grad ser vejledningsforpligtelsen som meningsløst arbejde i mindst halvdelen af tilfældene. Dette bliver understøttet af sagsbehandlernes udtalelser omkring vejledningspligten i fokusgruppeinterviews. Ved begge interviews nævner sagsbehandlerne, at de er glade for ikke længere at være forpligtede til at oplyse om fritvalgsordningen. I det ene fokusgruppeinterview nævner sagsbehandlerne, at de havde spurgt deres kollegaer før interviewet, hvad de mente om, at vejledningspligten var fjernet. Alle havde her ifølge de tre interviewede været

11 10 MARTS 2016 EVALUERING AF FRITAGELSE FOR VEJLEDNING VEDR. FRIT VALG PÅ HJÆLPEMIDLER ( 112) OG BOLIGÆNDRINGER ( 116) enige om, at det var en lettelse, at vejledningspligten var fjernet. Sagsbehandlerne formulerer blandt andet deres oplevelse som, at være sluppet af med et irritationsmoment, og at der nu er mere ro til arbejdsopgaverne. Hos sagsbehandlerne i begge fokusgrupper virker det til, at overvejende grund til tilfredshed med vejledningspligtens afskaffelse er, at de ikke mente, at ordningen hjalp borgeren. Derfor er årsagerne til, at borgerne ikke er blevet dårligere stillet ved at fjerne vejlederpligten, også årsagerne til, at medarbejderne er tilfredse med fjernelsen af ordningen, jf. afsnit Det er værd at bemærke, at det i begge fokusgrupper blev nævnt, at fritvalgsordningen i sig selv er en god ide, men at forpligtelsen om at oplyse alle borgere om denne ordningen, uanset om det regnes for irrelevant af sagsbehandlerne, er en administrativ byrde og ikke gavner borgerne. 3.2 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ved forsøgets begyndelse var forventningen, at der kunne spares timer ( kr.) til vejledning og dokumentation i journal. På basis af før-målingen blev denne forventning nedjusteret til timer ( kr.), da før-målingen viste, at en vejledning i snit tager 5,5 minutter, og at der i forvejen kun udleveres pjece til ca. hver femte borger. Evalueringen har ikke haft tilgængelige data til at gennemføre en efterprøvning af den reelle besparelse i forhold til tidsforbrug, som også er beskrevet i afsnit Der blev det vurderet, at forsøget helt sikkert har frigivet noget administrativ tid. Denne tid er blevet ført over på andre opgaver eller har bidraget med at sænke kommunens venteliste på sagsbehandling. Da der ikke med indførelsen af fritvalgsordningen blev tilført ekstra ressourcer, er der således i den sammenhæng tale om at vende tilbage til status quo på ressourcer set i forhold til opgaver. 3.3 ØVRIGE POSITIVE ELLER NEGATIVE VIRKNINGER Der er ikke identificeret utilsigtede konsekvenser af forsøget. Det skal bemærkes, at evt. konsekvenser for private leverandører af hjælpemidler ikke er undersøgt særskilt, da det samlede brug af frit valg ikke er ændret væsentligt. Sagsbehandlerne har ikke oplevet, at fjernelsen af vejledningspligten har betydet et øget tidsforbrug på andre opgaver - tværtimod. Hvis borgeren vælger at benytte sig at muligheden for frit valg, er den efterfølgende proces en administrativ meget tidskrævende opgave. Ved at færre borgere benytter sig af muligheden for frit valg, kan der ligeledes være reduktion i det administrativ tidsforbrug, ved at der er endnu færre, der vælger fritvalg-ordningen.

12

Værktøj 2 Personlige strategier Evaluering

Værktøj 2 Personlige strategier Evaluering Værktøj 2 Personlige strategier Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal Juni 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 2... 4 Programteori... 4 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo,

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Evaluering: Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Lyngbyen Forfattere: Stinne Højer Mathiasen, Udviklingskonsulent Maria Arup,

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug

Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 445 Offentligt Evaluering af frikommuneforsøg Ensartede regler for ambulant behandling for alkohol og stofmisbrug Gentofte Kommune

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Bisidderordningen for børn og unge

Bisidderordningen for børn og unge Ankestyrelsens undersøgelse af Bisidderordningen for børn og unge Juli 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Undersøgelse af bisidderordningen for børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, maj 2009

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 26-02-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Bybørnehaven Asylet Skolegade 28, 7400 Herning Marianne Horslund Vorre Tilsynsførende:

Læs mere

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Denne trin-for-trin-guide er tænkt som en hjælp til medarbejderne i University College Lillebælts studievejledninger til at komme i gang med at evaluere

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder Pilotprojektet er evalueret ud fra en procesbaseret tilgang til virkningsevalueringen. Evalueringsspørgsmålet: Jobcenter Langeland ønskede at

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet - Et pilotprojekt Center for Kvalitet m.fl., marts 2014 Rapport Fra pilotprojektet: Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune

Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Sammenfattende udgave af DE FORELØBIGE ERFARINGER MED FOLKESKOLEREFORMEN i Thisted Kommune Produceret af Thisted Kommune Juli 2015 EVALUERING AF FOLKESKOLEREFORMEN I THISTED KOMMUNE I juni måned 2013 indgik

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Den 4. november MERVÆRDI LAB

Den 4. november MERVÆRDI LAB Den 4. november MERVÆRDI LAB 1 Program Før frokost: Rammesætning Fokusering og merværdi Efter frokost: Test og merværdi Ekspertpanel 2 Vores formål med i dag Udfordre os selv og jer: hvordan kan merværdien

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER HOVEDKONKLUSIONER Om sygefraværspolitikker Følgende konklusioner bygger på undersøgelsens kvalitative data fra dobbeltinterviews med 12 centrale personalechefer og 12 næstformænd i hovedmed: Alle 10 kommuner

Læs mere

Omkostningsvurdering. Multisystemisk Terapi (MST)

Omkostningsvurdering. Multisystemisk Terapi (MST) Omkostningsvurdering af Multisystemisk Terapi (MST) November 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Børneuniverset. Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne Mikkelsen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 07-05-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børneuniverset Sydgaden 59, Snejbjerg Bjarne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Værktøj 5 løsningsfokuseret vejledning Evaluering

Værktøj 5 løsningsfokuseret vejledning Evaluering Værktøj 5 løsningsfokuseret vejledning Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal December 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 5... 3 Programteori... 4 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Status på udbredelsen af Lean

Status på udbredelsen af Lean Indledning Væksthus for ledelse har i 2007 gennemført projektet Effektivisering i Fællesskab, hvor fire kommuner har arbejdet med indførelsen af Lean på kommunale serviceområder. Erfaringerne fra disse

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Redaktion: Anne Ebdrup Foto: Ulrik Jantzen/

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Consumer Policy Toolkit. Forbrugerpolitisk toolkit. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Consumer Policy Toolkit Summary in Danish Forbrugerpolitisk toolkit Sammendrag på dansk Markederne for varer og tjenester har været igennem betydelige forandringer i de sidste 20 år. Reformer af love og

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af slutevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til seneste evaluering Udvikling i forhold til

Læs mere

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam Årsrapport 2014 For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam 0 Indhold Forord: Vi hjælper med at kunne selv... 2 1. Køge Kommune og hverdagsrehabilitering... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 2. Rehabteamet... 4 Rehabteamets

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Hvordan måler vi vores indsats?

Hvordan måler vi vores indsats? Hvordan måler vi vores indsats? Oplæg til netværksmøde for økonomiske rådgivere V/ Charlotte Holm 29.oktober 2014 Oplæg om at dokumentere socialt arbejde De næste to timer handler om at dokumentere socialt

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej 51, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej 51, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 01-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft - En konkret forsøgsordning med behandling i eget hjem På billedet ses de udekørende sygeplejersker Heidi Bøgelund Brødsgaard, Susanne

Læs mere

Erfaringsopsamling om madproduktion på. Lindholm Plejehjem

Erfaringsopsamling om madproduktion på. Lindholm Plejehjem Erfaringsopsamling om madproduktion på Lindholm Plejehjem Ældre og Sundhed Marts 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 BAGGRUND 3 SAMMENFATNING 3 2. ERNÆRINGSASSISTENTERNES ROLLE 4 3. PROJEKTETS KVALITET 4 4. MAD

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50

Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50 Ny børnefaglig undersøgelse iht. LSS 50 Nr. Aktør Aktivitet Beskrivelse Uge 1 1. Teamleder Sagsbehandler 2 Sagsbehandler Overlevering af ny undersøgelsessag 0,25 time Uge 1: Indkaldelse til underretningsmøde

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Afprøvning af ny arbejdsgang ved ansøgning om el-køretøj Evaluering

Afprøvning af ny arbejdsgang ved ansøgning om el-køretøj Evaluering Afprøvning af ny arbejdsgang ved ansøgning om el-køretøj Evaluering Projekt 2015 1 Indhold Indledning... 2 Resultater... 3 Kvantitativ evaluering... 3 Kvalitativ evaluering... 4 Økonomi... 4 Konklusion...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015

Tilfredshedsundersøgelse 2015 Spørgsmål 6 Tilfredshedsundersøgelse 25 I tabellen vises gennemsnittet af besvarelserne. Parenteserne viser sidste års resultat. = Laveste tilfredshed = Højeste tilfredshed ØVRIGE BRUGERE SUPERBRUGE RE

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København

Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København Undersøgelsens rammer og indhold Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om der er foretaget registreringer

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 AFRAPPORTERING Baggrund Efter implementering af ny villaordning med øget affaldssortering i Brøndby Kommune i 2014 (plast, papir, glas,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

RESUMÉ... 3 INDLEDNING... 4 KORT BESKRIVELSE AF PALS-MODELLEN... 4 FORMÅL OG FOKUS... 4 DATAINDSAMLING... 5 RESULTATERNES REPRÆSENTATIVITET...

RESUMÉ... 3 INDLEDNING... 4 KORT BESKRIVELSE AF PALS-MODELLEN... 4 FORMÅL OG FOKUS... 4 DATAINDSAMLING... 5 RESULTATERNES REPRÆSENTATIVITET... Midtvejsstatus pa implementering af PALS pa Vadga rd, Buddinge og Søborg Skole Indhold RESUMÉ... 3 INDLEDNING... 4 KORT BESKRIVELSE AF PALS-MODELLEN... 4 FORMÅL OG FOKUS... 4 DATAINDSAMLING... 5 RESULTATERNES

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 2015

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 2015 Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 015 Baggrund Sundhedsudvalget besluttede i juni 013 at iværksætte et tværfagligt projekt med fokus på

Læs mere

Projekt: ADHD Basisteam, Hørsholm kommune Reference nr. 7-313-04-11/2. Projektansvarlig: Læge Anne Munch Bøegh Psykolog Helle Lindhard

Projekt: ADHD Basisteam, Hørsholm kommune Reference nr. 7-313-04-11/2. Projektansvarlig: Læge Anne Munch Bøegh Psykolog Helle Lindhard Projekt: ADHD Basisteam, Hørsholm kommune Reference nr. 7-313-04-11/2 Projektansvarlig: Læge Anne Munch Bøegh Psykolog Helle Lindhard Dato: 24. maj 2011 1.0. Generel del Projektets formål er en tidligere

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg

Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 357 Offentligt SUstyrelsen SPS-enheden 24. november 2005 J. nr. 2005-4182/høring i øvrigt Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg 1. Indledning

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Pkt.nr. 3. Frit valg, redegørelse for forskellige indkøbskoncepter. 441400. Indstilling:

Pkt.nr. 3. Frit valg, redegørelse for forskellige indkøbskoncepter. 441400. Indstilling: Pkt.nr. 3 Frit valg, redegørelse for forskellige indkøbskoncepter. 441400 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at udvalget tager status og evaluering af indkøb

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odense Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 56 Offentlig Forslag til effektivisering og forenkling af kommunikationen mellem AF og a-kasserne Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin Standardprogram - Trin for trin Standardprogrammet: Denne folder henvender sig til regionale og kommunale, sociale tilbud, der påbegynder arbejdet med standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere