Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 10. november kl. 13:00 Lokale s215, Kl. 14:00 Temamøde OPP Afbud: Britta Bang

2

3 Indholdsfortegnelse Side 181. Godkendelse af dagsorden Til orientering Ændring af skolestruktur i Alderslystområdet og etablering af et kompetencecenter Etablering af 10. klassecenter i Silkeborg Godkendelse af igangsættelse af udbud af rengøringen på skole- og daginstitutionsområdet Godkendelse af procedure for håndtering af borgerhenvendelser til Børne- og Ungeudvalget eller udvalgsformanden Budgetomplacering Godkendelse af takster i 2009 i dagtilbud og klubber samt tilskud til fritvalgsordninger og til pasning af egne børn Oprettelse af ekstra modtagelsesklasse på Silkeborg Ungdomsskole Lukket - Status for analyser på skoleområdet 380 Underskrifter 381

4 181. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagsansvarlig: dr12157 Sagsbehandler: PO Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Godkendt.

5 182. Til orientering Sagsnr.: 07/32335 Sagsansvarlig: dr12157 Sagsbehandler: PO Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Møde med daginstitutionsbestyrelserne den 1. december. Sammenlægningsproces af tre daginstitutioner. Nyt tilbud i Linå til unge med problem - Avisartikel fra Midtjyllands Avis lørdag den 8. november. Ny institutionsform i Søften - Avisartikel fra Midtjyllands Avis lørdag den 8. november. Tilmelding - Kultur til Tweens og Teens. Tilmeldingsfrist 11. november. Ny skoleleder på Dybkær Special. Skolelederstilling på Vestre Skole opslået. Programmet for skolerigsdag 2009 uddelt. Ide- og programudvalget starter arbejdet med en handleplan på Sorring Skole den 11. november.

6 183. Ændring af skolestruktur i Alderslystområdet og etablering af et kompetencecenter Sagsnr.: 08/25947 Sagsansvarlig: dr00156 Sagsbehandler: KO Sagens formål Nedlæggelse af Nordre Skole og Nørrevangskolen og oprettelse af en ny skole i Alderslystområdet samt etablering af et kompetencecenter for sproglig, social og kulturel integration. Sagsbeskrivelse Børne-og Ungeudvalget besluttede på mødet 4. februar 2008 at sætte gang i nogle analysearbejder på folkeskoleområdet, heriblandt oprettelse af et kompetencecenter for kulturel, sproglig og social integration i Alderslystområdet. Børne- og Ungeudvalget godkendte på møde den 13. august 2008 et forslag om etablering af et kompetencecenter i henhold til det udarbejdede notat med tilføjelser. Skolestrukturændringen i Alderslystområdet blev indstillet til byrådets godkendelse i henhold til bekendtgørelse om procedure for skolenedlæggelser. Byrådet godkendte på møde den 25. august 2008 indstillingen og sendte forslaget i høring jfr. bekendtgørelsen for skolenedlæggelser med høringsfrist 22. oktober Borgerinddragelse Forslaget har været i høring, og der indkom 7 høringssvar: Fra skolebestyrelserne på Nordre Skole og Nørrevangskolen, fra Nordre Skoles MED-udvalg, fra lærerne på Nordre skole, fra Nørrevangskolens pædagogisk råd, fra Silkeborg Lærerforening samt fra BUPL, Østjylland. Høringssvar og resuméer af samme er vedlagt sagen som bilag Indstilling

7 Skolechefen indstiller at sagen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse. Bilag BUPL Østjylland høringssvar kompetencecenter (288097/08) Nordre skoles lærere, høringssvar kompetencecenterrdre skole, lærerne (288104/08) Nordre skoles MEDudvalg høringssvar kompetencecenter (288146/08) Nordre skoles skolebestyrelse, høringssvar kompetencecenter (288117/08) Nørrevangskolens pædagogiske råd, høringssvar kompetencecenter (289688/08) Nørrevangskolens skolebestyrelse, høringssvar vedr. kompetencecenter (288157/08) Silkeborg Lærerforening, høringssvar kompetencecenter (288089/08) Skoleafdelingen, resumé af høringssvar Nordre Skole og Nørrevangskolens nedlæggelse. (299095/08) Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Anbefalet til Byrådets godkendelse.

8 184. Etablering af 10. klassecenter i Silkeborg Sagsnr.: 08/55127 Sagsansvarlig: dr00156 Sagsbehandler: KO Sagens formål Etablering af 10. klassecenter som del af Silkeborg Kommunes skolevæsen Sagsbeskrivelse Børne-og Ungeudvalget besluttede på mødet 4. februar 2008 at iværksætte en række analysearbejder på folkeskoleområdet, heriblandt en analyse af 10. klassestrukturen i Silkeborg Kommune. På Børne- og Ungeudvalgets møde 18. august 2008 blev det besluttet at sende et forslag om etablering af et 10. klassecenter som integreret del af Silkeborg Ungdomsskole med base samme sted samt et 10. klassetilbud på Dybkærskolen til høring med høringsfrist den 24. oktober Borgerinddragelse Forslaget har været i høring blandt folkeskolerne i Silkeborg. Der indkom 13 høringssvar fra: Skolebestyrelserne ved Ans Skole, Balleskolen, Buskelundskolen, Funder Skole, Fårvang Skole, Grauballe Skole, Kjellerup Skole, Thorning Skole, Vinderslev Skole og Ungdomsskolen samt fra klasselærerne i Team 10 på Ballleskolen, elever fra Fårvang Skole og Silkeborg Lærerforening. Høringssvar og resuméer af samme er vedlagt sagen som bilag. Indstilling Skolechefen indstiller at sagen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse. Bilag

9 Ans Skole, skolebestyrelse, høringssvar 10. klassecenter (298428/08) Balleskolen, klasselærere i team 10: Høringssvar placering 10.klassse (291308/08) Balleskolens skolebestyrelse: Høringssvar placering 10. klasse (291563/08) Buskelundskolens fællesbestyrelse: Høringssvar placering 10. klasse (291568/08) Elever fra Faarvang Skole: Høringssvar om placering af 10. klasse (291279/08) Funder Skoles skolebestyrelse: høringssvar placering 10. klasse (291574/08) Faarvang skoles skolebestyrelse: Høringssvar placering 10. klsse (291291/08) Grauballe Skole. Høringssvar placering 10 klasse (291555/08) Kjellerup Skoles skolebestyrelse: Høringssvar placering 10.klasse (291583/08) Silkeborg Lærerforening.: Høringssvar om placering 10.klasse (291268/08) Silkeborg Ungdomsskoles bestyrelse: Høringssvar placering 10. klasse (291318/08) Skoleafdelingen, resumé af høringssvar 10. klasseplacering (299087/08) Thorning Skole skolebestyrelse: bilag til høringssvar 10. klasse (291621/08) Thorning Skoles skolebestyrelse: høringssvar 10. klassses placering (291594/08) Vinderslev Skoles skolebestyrelse: Høringssvar placering af10. klasse (291627/08) Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Anbefalet til Byrådets godkendelse.

10 185. Godkendelse af igangsættelse af udbud af rengøringen på skole- og daginstitutionsområdet Sagsnr.: 08/55255 Sagsansvarlig: dr15141 Sagsbehandler: IVR Sagens formål Igangsættelse af en proces i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes udbudspolitik, der fører frem til et udbud af rengøringen på skole- og daginstitutionsområdet. Sagsbeskrivelse Børne- og Ungeudvalget har på flere møder diskuteret muligheden for et udbud af rengøringsområdet. Rengøringssektionen beskæftiger i dag ca. 225 medarbejdere og har en omsætning på ca. 50 mio. kr. Det fremgår af den udarbejdede procedure for konkurrenceudsættelse, at en udbudsproces er meget omfattende, og at der tidsmæssigt kan gå op til et år fra beslutningen om konkurrenceudsættelse er truffet, til der kan indgås kontrakt med vinderen af udbuddet. På grund af den omfattende proces og for at sikre tilstrækkelig mange kvalificerede tilbudsgivere, bør det overvejes at dele udbuddet op i 4 områder. Det foreslås, at område 1 og 2 udbydes i 2009 med henholdsvis 3 og 4-årig kontrakt, mens område 3 og 4 udbydes i 2010, også med henholdsvis 3 og 4-årig kontrakt. En sådan proces vil betyde, at der sikres en kadence, der gør det muligt løbende at evaluere på erfaringerne samtidig med, at det vil fordele den administrative byrde, der er forbundet med udbuddet, over en længere periode. Det bør overvejes, at bede Økonomiudvalget om, at være det koordinerende led i et samlet udbud af samtlige relevante kommunale rengøringsområder. Børne- og Ungeudvalget har også drøftet, hvorvidt de enkelte institutioner skal have mulighed for selv at stå for rengøringen. Det anbefales, at dette ikke indarbejdes i et udbud med den argumentation, at den enkelte leder skal koncentrere sig om kerneydelsen. Samtidig er

11 rengøringsområdet et specialiseret område, og indsigt i området er vigtigt for at sikre arbejdsmiljø m.v.. Det vurderes, at udbudsprocessen har en sådan størrelse og karakter, at det vil være hensigtsmæssigt, at der knyttes ekstern rådgivning på opgaven. Det anbefales, at der tilknyttes juridisk bistand til udformningen af udbudsmateriale og kontrakt, samt at der købes rengøringsfaglig rådgivning. Selve udbudsprocessen ledes af Fællesstaben. Inden der tages stilling til igangsættelse af en udbudsproces på rengøringsområdet, bør muligheden for at koble kommunen på Statens og Kommunernes Indkøbscentral(SKI) s EU-udbud vurderes. SKI har netop taget initiativ til et EU-udbud, som Silkeborg Kommune til enhver tid kan deltage i. Såfremt Silkeborg Kommune tilslutter sig SKI s udbud, forpligter kommunen sig til at benytte aftalen. I punktform kan fordele og ulemper ved at tilslutte sig til SKI s udbud skitseres sådan: Fordele: Få ressourcer bruges på udbuddet.(kommunen vil ved et almindeligt udbud skulle bruge forholdsvis mange timer på udbuddet. Få omkostninger. Ulemper: Kommunen kan hurtigt foretage mini-udbud blandt de rengøringsfirmaer, SKI har udvalgt. Kommunen kan måske opnå bedre priser ved selv at foretage et udbud. Kommunen kan opstille kommunespecifikke krav. Kommunen opnår ikke fuld indflydelse på udbuddet. En nærmere beskrivelse af SKI s udbud af rengøring er vedlagt i bilaget: "Udbud af rengøringsområdet - Notat vedr. SKI muligheder". Indstilling Direktør Leif Sønderup indstiller, at Børne- og Ungeudvalget beslutter at igangsætte en udbudsproces af rengøringsområdet på skole- og daginstitutionsområdet. at Børne- og Ungeudvalget anmoder Økonomiudvalget om at koordinere en fælles udbudsproces på alle relevante kommunale rengøringsområder.

12 At udbuddet sker successivt af to omgange sådan, at halvdelen af området udbydes i 2009, mens den resterende halvdel udbydes i At der inddrages en ekstern rengøringsfaglig rådgiver. At der inddrages en ekstern juridisk rådgiver til formulering af udbudsmateriale og kontrakt m.v.. At selve udbudsprocessen ledes af Fællesstaben med inddragelse af relevante medarbejdere fra omfattede afdelinger. Bilag Udbud af rengøringsområdet - Notat vedr. SKI muligheder (299929/08) Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Indstillingen anbefalet til Økonomiudvalgets godkendelse.

13 186. Godkendelse af procedure for håndtering af borgerhenvendelser til Børne- og Ungeudvalget eller udvalgsformanden Sagsnr.: 06/30929 Sagsansvarlig: dr17958 Sagsbehandler: PO Sagens formål Godkendelse af administrativ procedure for håndtering af borgerhenvendelser stilet til Socialudvalget eller dets formand. Sagsbeskrivelse På Byrådets møde den 22. september 2008 blev der vedtaget en generel kompetenceplan. Det fremgår af denne kompetenceplan, at hvis en borger stiler en henvendelse til et stående udvalg eller dets formand, skal udvalgsformand, en direktør eller den relevante afdelingschef konkret beslutte, hvem der skal behandle sagen og underskrive (det vil sige stå som afsender på et brev eller en ). Hvis sagen ikke behandles af udvalget, skal udvalget orienteres om henvendelsen efterfølgende, medmindre henvendelsen er uden særlig politisk betydning. Der er udarbejdet forslag til en procedure for håndtering af borgerhenvendelser til Socialudvalget eller udvalgsformanden. Indstilling Direktør Leif Sønderup indstiller at Børne- og Ungeudvalget godkender proceduren at Skoleafdelingen bemyndiges til at foretage eventuelle ændringer i skabelonen Bilag Procedure for håndtering af henvendelse stilet til Børne- og Ungeudvalget eller udvalgsformanden (299370/08)

14 Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Indstillingen godkendt.

15 187. Budgetomplacering Sagsnr.: 08/56850 Sagsansvarlig: dr16167 Sagsbehandler: kkl Sagens formål Budgetomplacering med det formål, at HOS-funktionen styrkes og der frigøres yderligere ressourcer på Børne- og Unge Udvalgets områder. Sagsbeskrivelse HOS-funktionen i Borgerserviceafdelingen arbejder med forskellige tiltag både for at undgå - og direkte stoppe - snyd med de sociale udgifter. Der modtages flere og flere henvendelser på området, som vi har vanskeligt ved at undersøge med den seriøsitet, som det kræver for at stoppe eventuelt snyd med sociale udgifter. Desuden vil det være forebyggende og have en vidtrækkende præventiv betydning, hvis vi får mulighed for at styrke den systematiske indsats på forskellige konkrete områder. Her tænkes bl.a. på samkøring af registre, kontrolaktioner på enkelte områder mv. Vi forventer i 2009 at kunne stoppe yderligere sager på følgende områder/konti: Boligsikring (SU) Boligydelse (SU) Børnebidrag/skattefradrag (SU) Pension (SU) Sygedagpenge (SU) Kontanthjælp (SU) Friplads/daginstitution (BU) Samlet kr. Alle beløb er kommunale nettokroner. En del af beløbene vil have effekt for flere år, så samlet set har reduktionen på de enkelte områder større gennemslagskraft. Vi vil lave kvartalsvis opfølgning på HOS-funktionens resultater, som vil tilgå HOS-funktionens styregruppe. Beløbet foreslås budgetomplaceret og anvendt til følgende. Lønudgifter til to årsværk ( kr.), som vil være en løbende driftsudgift. Kr vil blive lagt i kassen.

16 Indstilling Borgerservicechefen indstiller, at Økonomi Udvalget godkender budgetomplaceringerne. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Anbefalet til Økonomiudvalgets godkendelse.

17 188. Godkendelse af takster i 2009 i dagtilbud og klubber samt tilskud til fritvalgsordninger og til pasning af egne børn Sagsnr.: 08/57001 Sagsansvarlig: dr13200 Sagsbehandler: KE Sagens formål I forlængelse af vedtagelsen af budgettet for 2009, er der beregnet takster og satser for tilskudsordninger. Takster og tilskud skal endelig godkendes i Byrådet inden den 1. december Sagsbeskrivelse Taksterne i dagpleje, vuggestuer og børnehaver er reguleret i Dagtilbudsloven og må maksimalt udgøre 25 procent af bruttoudgifterne fratrukket blandt andet huslejeudgifter, søskenderabatter og fripladstilskud. Klubområdet er forankret i Ungdomsskoleloven og taksterne på dette område er ikke reguleret af central lovgivning. Tilskudsstørrelsen i fritvalgsordningen er beregnet jævnfør 83 i Dagtilbudsloven og udgør 75 % af udgiften til den billigste plads, der tilbydes aldersgruppen. Ordningen med pasning af egne børn er reguleret jævnfør 86 i Dagtilbudsloven. Ordningen er frivillig for kommunen og der er ikke krav til tilskuddets størrelse. Taksten er beregnet som en fremskrivning af taksten for Økonomiske forhold I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der vedtaget en rammebesparelse på netto12 mio.

18 kr., som efterfølgende skulle fordeles inden for dagtilbudsområdet. En efterfølgende analyse af udgiftsniveauet i dagplejen i Randers og Horsens viser, at Silkeborgs dagpleje er dyrere end dagplejen i Randers, men på samme niveau som dagplejen i Horsens. Børne- og Familieafdelingen vurderer, at det er realistisk at nedjustere nettoudgifterne i dagplejen svarende til 1,5 mio. kr. De resterende 10,5 mio. kr. skal derfor findes på grundnormeringerne i vuggestuer og børnehaver. Indstilling Børne- og Familiechefen indstiller, at tasterne på det vedlagte takstblad fremsendes til Byrådets godkendelse. Bilag Takstblad som viser taksterne i 2008 og 2009 (301328/08) Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Anbefalet til Byrådets godkendelse.

19 189. Oprettelse af ekstra modtagelsesklasse på Silkeborg Ungdomsskole Sagsnr.: 08/16629 Sagsansvarlig: dr12346 Sagsbehandler: HKJ Sagens formål Beslutning vedrørende ansøgning om 25 ugentlige lektioner til undervisning af årige nyankomne udlændinge (udvidede modtagelsesklasser) på Silkeborg Ungdomsskole fra den 1. januar Sagsbeskrivelse Silkeborg Ungdomsskole ansøger om 25 ugentlige lektioner til undervisningen af årige nyankomne udlændinge (udvidede modtagelsesklasser). Ansøgningen er begrundet med, at der nu i GFU en er indskrevet 15 elever, der er under 18 år gamle. Klassedannelsen vedrørende modtagelsesklasser sker på baggrund af en gennemsnitlig klassestørrelse på 8 elever pr. klasse. Ved klassedannelsen i marts måned 2008 blev der oprettet 1 udvidet modtagelsesklasse med et forventet elevtal på 11 elever ved skolestart i august måned. I perioden august til november måned 2008 er der af konsulenten visiteret yderligere 5 elever, der er under 18 år gamle, og der forventes yderligere indskrivning i den resterende del af skoleåret. Økonomiske forhold En imødekommelse af ansøgningen vil medføre, at Silkeborg Ungdomsskole skal tildeles yderligere lønsumsmidler for 1. halvår af 2009 svarende til 25 ugentlige lektioner samt undervisningsmidler og vikarmidler - i alt kr Indstilling Skolechefen indstiller, at ansøgningen imødekommes.

20 Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Indstillingen godkendt.

21 190. Lukket - Status for analyser på skoleområdet Sagsnr.: 07/62490 Sagsansvarlig: dr13059 Sagsbehandler: MHS

22 Underskrifter Steen Vindum Britta Bang Kurt Brunk Hansen Mia Schmidt Mustafa Kellegöz Elin Sonne Svend Thue Damgaard Protokol Ført af: Leif Sønderup

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere