Vejledningen erstatter den tidligere edb-tekniske vejledning af 7. januar 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningen erstatter den tidligere edb-tekniske vejledning af 7. januar 2013."

Transkript

1 Den 28. januar 2013 Edb-teknisk vejledning om Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings overførsel af elektronisk indberettede pensioner mv. til a-kasserne til brug for opgørelse af fradrag i efterløn 1. Indledning Nærværende edb-tekniske vejledning omhandler reglerne for overførsel af elektronisk indberetning af pensioner mv. til a-kasserne til brug for opgørelse af fradrag i efterløn. Det er fastsat i loven, at der etableres en elektronisk indberetningsløsning, hvor indberetningspligtige pensionsinstitutter mv. skal indberette værdien af pensionsrettigheder ved det 60. år. Det elektroniske indberetningssystem er trådt i kraft for alle, der fylder 60 år den 1. oktober 2000 og senere. Systemets datastrømme er illustreret i bilag 1. Vejledningen erstatter den tidligere edb-tekniske vejledning af 7. januar Spørgsmål vedr. vejledningen kan rettes til Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings kontor for Analyse og kontrol. 2. Databeskrivelse Dataindholdet af pensionsindberetningerne samt regler og procedurer for indberetning er beskrevet i SKATs vejledninger Indberetning af pensionsrettigheder (PERE) og Edb-indberetning af pensionsrettigheder (PERE), tilgængelig på SKATs hjemmeside / Vælg Virksomhed, Arbejdsgiver og indberettere, eindkomst/letløn og ekapital, ekapital, Pension (CPS, PERE, PAF) klik herefter på relevant vejledning. Record layout for pensionsdata til a-kasserne fremgår af nærværende vejlednings bilag 4, side 1. Pensionsordninger indberettes med angivelse af Skattekode (ordningens art), Kode for opgørelsesmetode samt Rettelseskode, se bilag 2. Skattekode (ordningens art) angiver, hvilken type pensionsordning, der er tale om, og kan benyttes til tekstmæssigt at identificere ordningen over for medlemmet. Kode for opgørelsesmetode angiver, om de indberettede pensionsrettigheder er opgjort som en årlig ydelse eller som en sum, og om en opgjort sum er en fremskrivning af opsparingen ved 60 år, eller om summen er den aktuelle opsparing ved 59 ½ år. Koden angiver også, om der er tale om en indbetaling efter det fyldte 60. år på ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens 15 A. A-kasserne kan til brug for beregning af pensionsfradrag i efterlønnen omsætte de to koder til en ny kode, der tager udgangspunkt i modregningsreglerne, den såkaldte modregningskode, se bilag 2. Rettelseskode angiver, om der er tale om en ordinær indberetning eller en rettelse, jf. SKATs vejledning Edb-indberetning af pensionsrettigheder (PERE).

2 3. Principper og procedure for overførsel af pensionsdata 1 Principperne for overførsel af pensionsdata til a-kasserne fremgår af bilag 3. Indberetning foregår ved direkte filoverførsel via Gateway, via tast selv erhverv, via kassettebånd, streamertapes og diskette via tele-system eller via tele-system til SKAT. For maskinelt indberettede oplysninger udsendes kvitteringsliste til den enkelte oplysningspligtige, lige som oplysningerne efter modtagelsen i SKAT gennemgår en indgangskontrol for eventuelle fejl og mangler i de indberettede oplysninger. Konstateres der fejl i de indberettede oplysninger, vil de fejlbehæftede indberetninger blive afvist og udskrevet på fejlliste, der sendes til de oplysningspligtige med henblik på rettelse inden for 14 dage. De afviste indberetninger overføres ikke. Først når der foreligger en godkendt rettelsesindberetning, overføres den. Der kan endvidere forekomme øvrige korrektioner eller rettelser i det indsendte materiale, fx i tilfælde, hvor der er konstateret indberetning af for stort eller for lille beløb, eller indberetning på forkert person. Herefter påfører SKAT elektronisk navne- og adresseoplysninger på de oplysningspligtige samt for de indberetninger fra pengeinstitutter, der er indberettet med et gyldigt pengeinstitut-regnr. på den kontoførende filial, og tillige navne- og adresseoplysninger for den pågældende pengeinstitutfilial. Én gang om måneden videregives pensionsindberetningerne til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR), hvor de opsamles i et centralt pensionsregister med henblik på overførsel til a- kasserne. Pensionsindberetninger uden CPR-nr., indberetninger vedr. valutaudlændinge, samt indberetninger vedr. personer, der ikke figurerer med et aktuelt a-kasse medlemskab i HAMR (Historisk ArbejdsMarkedsRegister), overføres ikke. Én gang om måneden (medio måneden, 2 hele kalendermåneder før medlemmet fylder 60 år) overfører SFR pensionsdata til a-kasserne i form af 3 transaktionsarter: PEN01, PEN02 og PEN03, se bilag 4. PEN01 Pensionsindberetninger Hver transaktion repræsenterer en pensionsindberetning. PEN02 Medlemmer Hver transaktion repræsenterer et medlem, der på»deadline«tidspunktet, 2 hele kalendermåneder før 60 års dagen, i HAMR er registreret som medlem af den pågældende a- kasse. Transaktionen indeholder oplysning om antallet af pensionsindberetninger vedr. det pågældende medlem. For de medlemmer, hvorom der ikke foreligger pensionsindberetninger, vil antallet være nul. I de tilfælde, hvor der fremkommer pensionsindberetninger efter»deadline«tidspunktet (forsinkede pensionsindberetninger og indberetninger vedr. indbetaling efter det fyldte 60. år på ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens 15 A), genereres en særlig PEN02 transaktion, der opsummerer antallet af PEN01 pensionsindberetninger vedr. det pågældende medlem. Disse særlige PEN02 transaktioner har kodeværdi 2 i feltet Overførselsårsag. PEN03 Oversigt

3 Denne transaktion indeholder information om antallet af hver af de to øvrige transaktionsarter, som indgår i forsendelsen. Benyttes af a-kassen til afstemning og kontrol. Distribution af pensionsdata til a-kasserne baseres på registreringen af a-kasse medlemskab i HAMR på»deadline«tidspunktet, 2 hele kalendermåneder før 60 års dagen. A-kasserne vil modtage pensionsoplysninger vedr. alle kassens 60-årige medlemmer, uanset om medlemmet er berettiget til efterløn eller ej. I de tilfælde, hvor registreringen af a-kasse-tilhørsforholdet ikke er à jour i HAMR, fx på grund af et aktuelt, endnu ikke registreret a-kasse-skift, skal a-kassen kunne rekvirere en pensionsoversigt hos SFR, se vejledningens pkt Der kan forekomme forsinkede pensionsindberetninger og indberetninger vedr. indbetaling efter det fyldte 60. år på ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens 15 A, der først modtages hos SFR efter»deadline«tidspunktet. En sådan pensionsindberetning vil indgå i den førstkommende månedsoverførsel, efter at SFR har modtaget indberetningen. Pensionsindberetningen overføres til den samme a-kasse som medlemmets pensionsdata blev overført til inden medlemmets 60 års dag, uanset om medlemmet måtte have skiftet a-kasse i mellemtiden. Hvis medlemmet har skiftet a- kasse, skal a-kassen videresende pensionsindberetningerne til den nye a-kasse. 4. Kravene til a-kassens modtagelse og opsamling af pensionsdata A-kassen skal vedligeholde en database indeholdende tre data-tabeller, hvor de modtagne pensionsdata (én for hver af de tre transaktionsarter: PEN01, PEN02 og PEN03) løbende opsamles, måned for måned. Når a-kassen modtager den månedlige forsendelse, indeholdende pensionsindberetninger, skal følgende procedure gennemføres: 1. Forsendelsen de-krypteres og udpakkes i 3 filer, én for hver af de tre transaktionsarter: PEN01, PEN02 og PEN03. Ved fejl, kontaktes SFRs kontor for Analyse og kontrol. 2. Oversigtsoplysninger læses i PEN03 transaktionen. 3. Det checkes, om det deklarerede antal ifølge oversigtsoplysningerne i PEN03 transaktionen, svarer til det faktiske antal af PEN01 og PEN02 transaktioner i forsendelsen. Ved fejl, kontaktes SFRs kontor for Analyse og kontrol. 4. Forsendelsens tre transaktionsarter: PEN01, PEN02 og PEN03 indsættes i a-kassens dertil oprettede data-tabeller. 5. Eksempler på procedurer for a-kassens brug af pensionsdata Hvis a-kassen vælger massevis udsendelse af pensionsoversigter til medlemmerne før 60 års dagen, bør følgende procedure følges: 1. Medlemmerne i målgruppen udtrækkes fra kassens eget medlemsregister. 2. For samtlige medlemmer i målgruppen foretages kontrol-opslag i kassens PEN02 data-tabel på CPR-nr. 3. Hvis der er medlemmer i målgruppen, som ikke findes i kassens PEN02 data-tabel, skal kassen rette henvendelse til SFRs kontor for Analyse og kontrol for rekvisition af pensionsoversigter for de pågældende medlemmer, se vejledningens pkt. 6.

4 4. Ved opslag i kassens PEN02 data-tabel på kombinationsnøglen CPR-nr. + seneste Overførselsår og -måned findes det deklarerede antal af PEN01 pensionsindberetninger vedr. medlemmet. Dette antal skal stemme overens med de faktisk fremfundne pensionsindberetninger ved opslag i kassens PEN01 data-tabel på nøglen CPR-nr. 3 Hvis a-kassen i stedet vælger enkeltvis udsendelse af pensionsoversigter til medlemmet, når der modtages en ansøgning om efterløn eller når a-kassen skal udstede et efterlønsbevis, bør følgende procedure følges: 1. Kassen foretager kontrol-opslag i kassens PEN02 data-tabel, på medlemmets CPR-nr. 2. Hvis medlemmet ikke findes i kassens PEN02 data-tabel, skal kassen rette henvendelse til SFRs kontor for Analyse og kontrol for rekvisition af en pensionsoversigt for det pågældende medlem, se vejledningens pkt Ved opslag i kassens PEN02 data-tabel på kombinationsnøglen CPR-nr. + seneste Overførselsår og -måned findes det deklarerede antal af PEN01 pensionsindberetninger vedr. medlemmet. Dette antal skal stemme overens med de faktisk fremfundne pensionsindberetninger ved opslag i kassens PEN01 data-tabel på nøglen CPR-nr. Uanset om a-kassen vælger massevis eller enkeltvis udsendelse af pensionsoversigter til medlemmerne, anbefales det, for de medlemmer, hvor der forekommer rettelsesindberetninger (Rettelseskode 1 eller 2, jf. SKATs vejledning Edb-indberetning af pensionsrettigheder (PERE)), at gennemse samtlige medlemmets indberetninger i sin helhed, inden de udsendes til medlemmet. 6. Rekvisition af pensionsoversigt i SFR Der er etableret faciliteter i SFR til opslag i pensionsregistret centralt hos SFR og fremstilling af pensionsoversigter, rekvireret af a-kasserne i de tilfælde, hvor pensionsindberetninger på grund af overflytning endnu ikke er overført til den nye a-kasse, samt til brug i de tilfælde, hvor medlemmet anmoder om egen-acces, jf. lovgivningen om persondata. Anmodning om pensionsoplysninger kan ske til Bilag 1 Oversigt over datastrømme vedr. indberetning af pensioner mv. til brug for opgørelse af fradrag i efterløn Bilag 2 Koder Bilag 3 Principskitse for SFR overførsel af pensionsdata til a-kasserne Bilag 4 Record layout for pensionsdata til a-kasserne 4

5 Bilag 1 Oversigt over datastrømme vedr. indberetning af pensioner til brug for opgørelse af fradrag i efterløn Pensionsindberetninger Pensionsinstitutter mv. Telefoniske forespørgsler og korrektion af fejl mv. Månedlige fejllister Rettelsesindberetninger SKAT Månedlig dataleverance Rekvisition af enkeltstående pensionsoversigter SFR A-kasser Månedlig dataleverance Pensionsoversigter til a-kasse medlemmer, der fylder 60 Blanketter til ansøgning om efterlønsbevis og overgang til efterløn, samt supplerende pensionsoplysninger A-kasse medlemmer

6 Bilag 2 Koder Skattekode (ordningens art) Privattegnede ordninger: 01 = Pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter 02 = Rateforsikring i pensionsøjemed 03 = Kapitalforsikring i pensionsøjemed, herunder invalidesum 04 = Indeksordning 07 = Rateopsparing i pensionsøjemed (ratepension) 08 = Opsparing i pensionsøjemed (kapitalpension) 09 = Pensionsordninger med løbende udbetalinger, som er ophørende (ophørende livrenter) 33 = Aldersordning (aldersopsparing, -forsikring og supplerende engangssum uden fradragsret) Arbejdsgiveradministrerede ordninger: 10 = Pensionsordninger med løbende udbetalinger, herunder tjenestemandspension, bortset fra ophørende livrenter 11 = Rateforsikring i pensionsøjemed 12 = Rateopsparing i pensionsøjemed (ratepension) 13 = Indeksordning 14 = Kapitalforsikring i pensionsøjemed i forsikringsselskab 15 = Opsparing i pensionsøjemed i pengeinstitut (kapitalpension), samt opsparing hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond 16 = Supplerende engangsydelse i pensionskasse vedrørende løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrente 18 = Pensionsordninger med løbende udbetalinger, som er ophørende (ophørende livrenter) 26 = Supplerende engangsydelse i pensionskasse vedrørende ophørende livrenter 44 = Aldersordning (aldersopsparing, -forsikring og supplerende engangssum, hvor arbejdsgiver ikke har foretaget bortseelse) 45 = Aldersordning (aldersopsparing, -forsikring og supplerende engangssum, hvor arbejdsgiver har foretaget bortseelse) Kode for opgørelsesmetode 1 = Årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra 60 år (fremskrivning ud fra kendte forhold) 2 = Depot ved 59 ½ år inkl. forrentning og aftalte bidrag frem til 60 år (fremskrivning ud fra kendte forhold) 3 = Depot ved 59 ½ år (opgjort ud fra aktuelle værdier) 4 = Årlig ydelse for indbetaling på en ordning efter pensionsbeskatningslovens 15A (efter ejerens fyldte 60. år) 5 = Værdi af indbetalingen på en ordning efter pensionsbeskatningslovens 15A (efter ejerens fyldte 60. år) Kode for Modregningskode Skattekode opgørelsesmetode 1 = Årl. livsvarig ydelse, led i ansættelsesforhold 10 eller = Årl. livsvarig ydelse, ikke led i ansættelsesforhold 01 eller 04 1 eller 4 3 = Depotværdi, led i et ansættelsesforhold 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 26, 44 eller 45 2 eller 3 4 = Depotværdi, ikke led i et ansættelsesforhold 01, 02, 03, 04, 07 08, 09 eller 33 2, 3 eller 5 Rettelseskode 0/blank = Ordinær indberetning 1 = Korrektion til tidligere godkendt indberetning 2 = Rettelse til tidligere indberetning, afvist på fejlliste fra SKAT

7 Bilag 3 Overførsel af pensionsdata fra Skat til a-kasserne Principskitse Pensionsindberetninger fra SKAT Månedlig dataleverance SFRs PERE register PERE opslag Månedlig dataleverance Udskrift af Pensionsoversigt ("egen-acces") A-kassernes itservicebureauer

8 Bilag 4 side 1 Record layout for pensionsdata til a-kasserne Pensionsdata til a-kasserne, indberetninger Recordlængde: 321 Felt nr. Datanavn Format Position 1 Transaktionsart PEN01...TRANSART 5 A A-kasse-nummer...AK 2 N Overførselsår og -måned 1...OVFAARMD 6 N Oplysningspligtiges SENR...OPSENR 8 A Pengeinstituttets registreringsnummer...bankrgistnr 4 A Police-, konto- eller medlemsnummer...policktonr 15 A Indehaverens CPR-nr...PNR 10 A (minus) for negativt beløb...fortegn 1 A 51 9 Pensionsrettighedsbeløb ved opgørelse...pensretihblb 11 N Skattekode (ordningens art)...skattekode 2 A Opgørelsesdato...OPGOEDTO 8 A Kode for opgørelsesmetode...opgpensrettypkod 1 A Angivelsesår...AAR 4 A Angivelsesmåned...MDNR 2 A Rettelseskode...RETTEKOD 1 A Pengeinstitutnavn...BANKNVN 32 A Pengeinstitutafdeling...AFDNVN 32 A Pengeinstitutafdelingens adresse...adr 32 A Pengeinstitutafdelingens postdistrikt...postdistrnvn 30 A Oplysningspligtiges navn...senvnadr 35 A Oplysningspligtiges adresse...seadr 34 A Oplysningspligtiges postdistrikt...sepostdistadr 34 A Tidspunkt for registrering hos SKAT...TIMESTMP 12 A ) Overførselsår og -måned i formatet ÅÅÅÅMM, hvor ÅÅÅÅ angiver årstallet og MM månedsnummeret, fx (juli 2000), der vedrører medlemmer, der fylder 60 år i løbet af oktober måned 2000.

9 Bilag 4 side 2 Pensionsdata til a-kasserne, medlemmer Recordlængde: 30 Record layout for pensionsdata til a-kasserne Felt nr. Datanavn Format Position 1 Transaktionsart PEN02...TRANSART 5 A A-kasse-nummer...AK 2 N Overførselsår og -måned 1...OVFAARMD 6 N CPR-nr...PNR 10 A Overførselsårsag 2...OVFARSAG 1 N 24 6 Antal indberetninger aktuelt overført 3...POFANTAK 3 N Antal indberetninger i alt overført 4...POFANTIA 3 N ) Overførselsår og -måned i formatet ÅÅÅÅMM, hvor ÅÅÅÅ angiver årstallet og MM månedsnummeret, fx (juli 2000), der vedrører medlemmer, der fylder 60 år i løbet af oktober måned ) 1: Overført forud for 60-års fødselsdagen 2: Forsinket pensionsindberetning og indberetninger vedr. Indbetaling efter det fyldte 60. år på ordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens 15 A. 3) Antal pensionsindberetninger vedr. det pågældende medlem i den aktuelle overførsel. 4) Antal pensionsindberetninger i alt vedr. det pågældende medlem, overført til dato.

10 Bilag 4 side 3 Pensionsdata til a-kasserne, oversigt Recordlængde: 21 Record layout for pensionsdata til a-kasserne Felt nr. Datanavn Format Position 1 Transaktionsart PEN03...TRANSART 5 A A-kasse-nummer...AK 2 N Overførselsår og -måned 1...OVFAARMD 6 N Antal PEN01 rec. i aktuel overførsel...pen01ant 4 N Antal PEN02 rec. i aktuel overførsel...pen02ant 4 N ) Overførselsår og -måned i formatet ÅÅÅÅMM, hvor ÅÅÅÅ angiver årstallet og MM månedsnummeret, fx (juli 2000), der vedrører medlemmer, der fylder 60 år i løbet af oktober måned 2000.

Vejledningen erstatter den tidligere edb-tekniske vejledning af 2. juli 2013.

Vejledningen erstatter den tidligere edb-tekniske vejledning af 2. juli 2013. Den 18. marts 2014 Edb-teknisk vejledning om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings overførsel af elektronisk indberettede pensioner mv. til a-kasserne til brug for opgørelse af fradrag i efterløn

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1621 af 13. december 2006 om fleksibel efterløn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 752 af 25. juni 2007, bekendtgørelse nr. 354 af 16. maj

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN XX.XX.X Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG ANSATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Vejledning om fradrag i efterløn

Vejledning om fradrag i efterløn Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 77 Bilag 6 Offentligt Vejledning om fradrag i efterløn I bekendtgørelse nr. 403 af 26. april 2017 er der fastsat regler om fradrag i efterløn. I denne vejledning uddybes

Læs mere

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udbetaling af skattefri præmie (SP)

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udbetaling af skattefri præmie (SP) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Viden og analyse Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udbetaling af skattefri præmie (SP) Indledning...2 Record-layout...3 Databeskrivelse...4

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget L 16 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 13 Offentligt 13. december 2017 J.nr. 2017-3261 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 16 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) 2014/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Fremsat den 5. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Rammeaftale om Supplerende Pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 0.0.0.0 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Aftale om

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. xxxxxx om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. Slettet: 1409 af 28. december 2011 I denne vejledning beskrives

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

16. januar 2012. Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54

16. januar 2012. Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54 16. januar 2012 Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54 1 Efterlønsreformen Nye efterlønsregler - født fra og med 1. januar 1956 Alene senere efterlønsalder - født 1. januar 1954 til og med 31.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 510 af 22/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 039.43N.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1492 af

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Dokumentation af formuestatikken: PENSIONER

Dokumentation af formuestatikken: PENSIONER Dokumentation af formuestatikken: PENSIONER Januar 2016 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Januar 2016 Ida Sophie Tancula Plum Danmarks Statistik Offentlige Finanser Direkte tlf.: 39 17 35

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1.

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. XX om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle af

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Særlige vilkår for Linkpension

Særlige vilkår for Linkpension Særlige vilkår for Linkpension i sammenhæng med vilkår for pensionsordningen i Sampension Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 3 Afsnit C Tilmelding og

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 391 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0014 Udkast (1) 17. august 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og af lov om ændring af

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Til. Folketinget - Skatteudvalget

Til. Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere)

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) Pensioners betydning for s størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) 8. udgave, januar 2006 Indledning Når du er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, følger du reglerne

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

Aldersopsparing i ADAM

Aldersopsparing i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 26. marts 2014 1 Aldersopsparing i ADAM Resumé: Aldersopsparing er den nye kapitalpension, dog uden udskudt skat. Papiret beskriver

Læs mere

Udfyldes af det modtagende selskab

Udfyldes af det modtagende selskab Udfyldes af det modtagende selskab Bilag 2 til Jobskifteaftalen af 1. november 2015 Stamoplysninger Forsikredes navn: CPR-nummer: Aftalenummer i (det afgivende selskab): Aftalenummer i (det modtagende

Læs mere

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker...

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født den 1. januar 1956 eller senere Indhold S04 Introduktion Hvornår har jeg ret til efterløn? S05 Den fleksible efterløn S06 Efterlønsbeviset S09 Seniorjob Særlige

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.

LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v. LOV nr 1354 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173537 Senere ændringer til forskriften LBK nr 106 af 23/01/2013 LBK

Læs mere

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Overgang til efterløn (EO)

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Overgang til efterløn (EO) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Viden og analyse Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Overgang til efterløn (EO) Indledning...2 Record-layout...3 Databeskrivelse...4

Læs mere

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension

Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension 2015-16 Præmiefritagelse kunne ikke føre til tilbagebetaling af statsafgift ved udbetaling af kapitalpension En mand klagede til ombudsmanden over, at skattemyndighederne havde afvist at tilbagebetale

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. november 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension 2011/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011776 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Indledning I bekendtgørelse nr.xx er der fastsat regler om fleksydelse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler. Fleksydelsesalder Fleksydelsesalderen

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love LOV nr 1365 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0011482 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Beskæftigelsesindsats (BI)

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Beskæftigelsesindsats (BI) Arbejdsmarkedsstyrelsen 10. kontor Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Beskæftigelsesindsats (BI) Indledning...2 Record-layout...4 Databeskrivelse...5 Transaktionsart... TRANSART...5

Læs mere

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udstedelse af efterlønsbevis (EB)

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udstedelse af efterlønsbevis (EB) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Viden og analyse Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Udstedelse af efterlønsbevis (EB) Indledning...2 Record-layout...3 Databeskrivelse...4

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Afgang fra efterlønsordningen (EA)

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Afgang fra efterlønsordningen (EA) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Viden og analyse Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Afgang fra efterlønsordningen (EA) Indledning...2 Record-layout...3 Databeskrivelse...4

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Skat 2013 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Skat 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 2 1. Forskudsregistrering for 2013 2 2. Kommuneskatteprocenter inkluderet 2 3.

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Overgang til efterløn (EO)

Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Overgang til efterløn (EO) Arbejdsmarkedsstyrelsen 10. kontor Vejledning om Arbejdsløshedskassernes indberetninger til RAM Overgang til efterløn (EO) Indledning...2 Record-layout...3 Databeskrivelse...4 Transaktionsart... TRANSART...4

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10. Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10. Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT. Senior Wealth. Leif Hansen Hanne Hansen. Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT Senior Wealth Leif Hansen Hanne Hansen Rapport er udarbejdet af: Posp Rådgiver Indledning Rapporten er udarbejdet på baggrund af vores samtale, og bygger på de faktuelle oplysninger

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-353-0034 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere