Erhvervskonsulenterne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervskonsulenterne"

Transkript

1 1. Få mod på, og lyst til forandring årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.: Misbrugsproblematikker Psykisk sårbare Diffuse helbredsproblemer Savner motivation for uddannelse/job I øvrigt kendetegnet ved: flere komplekse problematikker, f.eks. sociale problemer, overvægt, langvarig ledighed, mangel på faglige kompetencer, ondt i livet, diffuse smerter. Mangel på arbejdsidentitet og overblik i forhold til eget liv Ofte tilknyttet andre kommunale instanser end Jobcentret Der kan være borgere i målgruppen, som taler et ufuldstændigt og mangelfuldt dansk Et 8 ugers forløb for aktivitetsparate over 30 år Erhvervskonsulenterne Et motivationsopbyggende forløb der har til formål at borgere kan og vil indgå i andre forløb Motivere til at indgå i ordinært behandlingsforløb/- system Motivere borgeren til at arbejde med at mestre sin sygdom og/eller smerter Kortlægge ressourcer og potentiale Yde job- og uddannelsesvejledning Identificere og reducere barrierer hos deltagerne i fht. deltagelse på arbejdsmarkedet Hos Erhvervs Konsulenterne er arbejdet med motivation og eliminering af modstand mod forandringer et naturligt omdrejningspunkt for alt det, vi laver. Derfor kalder vi også forløbet for FORANDRING. Den stærke relation Generelt er målgruppen professionelle brugere af det offentlige system, så de har sandsynligvis været på adskillige jobsøgningsog afklaringsforløb. Måske har de oplevet, det ikke har ført til noget som helst, og er derfor som udgangspunkt overhovedet ikke motiveret for et samarbejde med Erhvervs Konsulenterne. Vores indgang til at motivere borgeren til et samarbejde med os er at opbygge en god relation. Først når vi har opnået en vis grad af tryghed, tillid, og respekt, kan vi begynde at arbejde med forandringsprocesser og motivation i forhold til fx at indgå i andre forløb. Der er to store motivationsopgaver i forløbet: 1) at opnå et stabilt fremmøde 2) at motivere til at deltage aktivt i de motivationsfremmende aktiviteter og samtaler Klædt på til arbejdsmarkedet Vores indsats er rettet mod arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at vi arbejder med træning af de sociale færdigheder, der er behov for på arbejdsmarkedet: at møde til tiden, at komme hver dag, at blive til borgeren har fri, at lægebesøg ol ligger udenfor arbejdstiden, at møde op med en god personlig hygiejne, påklædning der passer til virksomheden og opgaverne og mange andre små, men meget vigtige færdigheder. Vores erfaring er, at der skal tales rigtig meget med borgeren om, hvad det egentlig vil sige at gå på arbejde. Fra passiv til aktiv Det er en myte, at når man har en psykisk lidelse/psykiske problemer, skal man have tid og ro til at komme sig og skånes for kontakt med virkeligheden uden for hjemmet. Realiteten er, at hvis man er stresset eller har en lettere psykisk lidelse, vil tilstanden blive forværret, hvis man er isoleret og overladt til sig selv. Undersøgelser viser, at et struktureret motionsprogram kan have samme effekt på en depression som antidepressiv medicin. Undersøgelser viser også klart, at motion er særdeles vigtig for personer med diagnosen stress. Selvtillid og selvværd vokser, når borgeren oplever sig selv være i stand til at handle. Samtidig er fysisk træning med til at minimere smerte og optimere velvære. Formålet med alle aktiviteterne er, at borgernes kvalifikationer, erfaringer, kompetencer kommer frem i lyset, og at der bliver mindre fokus på barrierer i forhold til job og uddannelse. Når borgeren sætter forstørrelsesglasset på ressourcer, smitter det af på motivation for forandring. Ressourcearkæologi Specielt i de individuelle samtaler vil vi tale med og opfordre borgerne til at indgå i relevante forløb. Vores samtaler har altid fokus på ressourcer, potentialer og handlemuligheder i forhold til job og uddannelse. Vi kalder det ressourcearkæologi, fordi vi går metodisk til værks og på jagt efter ressourcer via forskellige spørgeteknikker. Det handler jo om at få det bedste frem i den enkelte. Vi starter vores samarbejde med en grundig individuel samtale, hvor mål og delmål med det arbejdsmarkedsrettede forløb defineres. Spillereglerne for samarbejdet ridses op og aftaler om fremmøde indgås. 1

2 1. Få mod på, og lyst til forandring årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.: Misbrugsproblematikker Psykisk sårbare Diffuse helbredsproblemer Savner motivation for uddannelse/job I øvrigt kendetegnet ved: flere komplekse problematikker, f.eks. sociale problemer, overvægt, langvarig ledighed, mangel på faglige kompetencer, ondt i livet, diffuse smerter. Mangel på arbejdsidentitet og overblik i forhold til eget liv Ofte tilknyttet andre kommunale instanser end Jobcentret Der kan være borgere i målgruppen, som taler et ufuldstændigt og mangelfuldt dansk Marselisborg Et motivationsopbyggende forløb der har til formål at borgere kan og vil indgå i andre forløb Motivere til at indgå i ordinært behandlingsforløb/- system Motivere borgeren til at arbejde med at mestre sin sygdom og/eller smerter Kortlægge ressourcer og potentiale Yde job- og uddannelsesvejledning Identificere og reducere barrierer hos deltagerne i fht. deltagelse på arbejdsmarkedet 1. BAGGRUND Marselisborg har i de sidste 10 år opsamlet Best Practice og gennemført en målrettet metodeudvikling i vores beskæftigelsestilbud for mere end 5000 borgere på sygedagpenge og ledighedsydelse, borgere på kontanthjælp med problemer ud over ledighed, borgere visiteret til ressourceforløb m.fl. Vidensopsamlingen viser tydeligt, hvilke processer der skal iværksættes, for at udsatte borgere kan indtræde eller genindtræder på arbejdsmarkedet. Derudfra har vi udviklet Marselisborg Rehabiliteringscenter, der er opbygget omkring en tværfaglig indsats i 3 spor, som vil være fundamentet i dette tilbud: en beskæftigelsesfremmende indsats, en sundhedsfremmende indsats og en social indsats. 2. INDSATSMODELLEN - OVERORDNET Vores indsats er skræddersyet til borgere der modtagere sygedagpenge eller er visiteret til jobafklaring, ressourceforløb, fleksjob eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor indsatsen fungerer som en dynamisk udviklingsproces, hvor borgeren ved hjælp af samtaler, kompetence- og personprofil screening samt progressionsmålinger får synliggjort og erkendt egne ressourcer og barrierer i forhold til at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved hjælp af psykoedukation får borgeren indsigt i egen sygdom og helbredsmæssige problemstillinger, der giver en forståelse for, at man ved hjælp af samtaleforløb, kostændring og motion kan forbedre sine helbredsmæssige forhold, livskvalitet og chancer for at komme i beskæftigelse væsentligt. Marselisborgs forløb er til dette tilbud bygget op om hovedsagligt fire elementer. Forløbet har en sammensætning af 6 ugers grundforløb, hvorefter der kan forlænges med yderligere moduler alt efter hvilke indsatser, der efterfølgende kan iværksættes. Grundforløbet gennemføres i en vekselvirkning mellem individuelle samtaler og holdbaserede aktiviteter. De efterfølgende moduler og aktiviteter gennemføres i udpræget grad som individuelle og håndholdte aktiviteter. Der vil afhængigt af borgerens situation og behov være stor forskel på, hvilke metoder vedkommende har bedst effekt af, hvorfor den konkrete sammensætning af aktiviteter sker i samråd med borger og kommunens sagsbehandler. Overordnet set arbejder vi dog ud fra nedenstående principper i forhold til individuelle og holdbaserede aktiviteter. Arbejdet med barrierer og udviklingsmål tager udgangspunkt i primært fire nedenstående redskaber og vil altid fremgå af borgerens progressionsplan: For det første arbejdes der i visitationssamtalen med drøftelse af såvel borgerens ressourcer som borgerens umiddelbare barrierer. Fokus i samtalen er således på ressourcer, der kan hjælpe borgeren tættere på arbejde og uddannelse samt problematikker, der for nuværende er en hindring for arbejde eller uddannelse. For det andet anvender vi som nævnt vores Profiltestningsredskab, hvor borgeren på forhånd gennemfører en personprofiltest, som danner grundlag for en nærmere drøftelse af borgerens styrker og svagheder i uddannelses- og arbejdsmarkedsmæssig kontekst. Profilen er et redskab, der er blevet udviklet i samarbejde med Dansk Psykologisk Forlag og bygger på en internationalt anerkendt erhvervsscreeningstest. Via projekter støttet af Beskæftigelsesministeriet har vi videreudviklet redskabet til at matche det danske arbejdsmarked og de danske ledighedsprofiler. For det tredje anvender vi et progressionsredskab til den løbende dialog mellem konsulenter og borgere. Progressionsredskabet er udviklet i samarbejde med mere end 15 forskellige jobcentre, og bygger på en empowerment- og coachbaseret metode, hvor borgeren med udgangspunkt i ønskede udviklingsmål, indgår i en løsningsorienteret dialog om fremdriftsbehov og næste skridt For det fjerde bliver progressionsmålingerne af borgernes udviklingsprocesser direkte anvendt i de opfølgningssamtaler, der foretages løbende med samtlige borgere visiteret til tilbuddet. Målingerne og de efterfølgende samtaler giver mulighed for løbende tilpasning af de udviklingsbehov, som skal være styrende for indsatsen. 3. EFFEKTER Sygedagpenge: 80 % af vores sygedagpengeforløb afsluttes med, at borgeren selv raskmelder eller borgeren sig, eller at vi i samarbejde med jobcenteret laver en bred vurdering i forhold til uarbejdsdygtighed. Borgeren vender efter forløbet tilbage til hidtidig arbejdsplads, får et nyt arbejde, bliver raskmeldt til A-kassen, starter på uddannelse eller voksenlærlingeforløb Ledighedsydelse: 70 % af vores langtidsledige og udsatte fleksjobbere kommer i beskæftigelse. Her er der tale om forskellige typer af forløb: Ressourceforløb % af vores ressourceforløbsborgere kommer i praktik, job eller uddannelse Kontanthjælp % af vores ressourceforløbsborgere kommer i praktik, job eller uddannelse 2

3 .2. Klar til uddannelse årige primært aktivitetsparate men også uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere I øvrigt kendetegnet ved: Flere komplekse problematikker, f.eks. sociale problemer, overvægt, langvarig ledighed, mangel på faglige kompetencer, ondt i livet, diffuse smerter. Ingen kompetencegivende uddannelse kan have en kriminel fortid Der kan være borgere i målgruppen, som taler et ufuldstændigt og meget mangelfuldt dansk Ofte tilknyttet andre kommunale instanser end Jobcentret ISS Jobudviklingscenter Kortlægge ressourcer og potentiale i forhold til uddannelse Vejlede og motivere de unge i forhold til uddannelse Yde uddannelsesvejledning Udarbejde uddannelsesplaner Identificere og reducere barrierer i fht. opstart på uddannelse ISS Jobudviklingscenter har sammensat et 13 ugers ressource- og uddannelsesafklarende forløb. Forløbet består af 4 faser: Det ugentlige timeantal i fase 2 og 3 vil for de flestes vedkommende være timer. Hvis deltageren ikke kan indgå i holdundervisning, vil denne i stedet for få individuelle samtaler 1-2 timer pr. uge. Samtalerne kan evt. kombineres med relevante workshops, hvis deltageren hen af vejen opnår en personlig udvikling, der gør det muligt at deltage i holdaktiviteter. Fordeling af aktiviteter Fordelingen mellem hold- og individuelle aktiviteter vil være afhængig af, hvilke aktiviteter, der ved visitationen vurderes bedst at understøtte det fastsatte mål for deltagerens forløb. På samme måde vurderes det løbende gennem forløbet, samt på de to konferencer ultimo fase 2 og 3, hvordan fordelingen mellem aktiviteterne bedst muligt tilrettelægges Metoder og værktøjer Til identifikation af barrierer og indikatorer for udvikling ønsker ISS JUC at anvende følgende metoder og værktøjer: 1. Individuelle samtaler med udgangspunkt i DMS 2. Overleveringsmateriale fra jobcenteret og evt. andre instanser 3. Praktikevaluering 4. De 7 karaktertræk - som er: Selvkontrol, Engagement, Vedholdenhed, Social intelligens, Nysgerrighed, Taknemmelighed og Optimisme. Mentor Deltageren vil blive fulgt gennem hele forløbet af den samme ISS konsulent, som også vil varetage rollen som personlig og opfølgende mentor, hvor det vurderes relevant. Succeskriterier ISS JUC's vurdering af succeskriterierne: 30 % kan umiddelbart efter endt forløb defineres som uddannelsesparate 40 % har en uddannelsesplan 3

4 2. Klar til uddannelse årige primært aktivitetsparate men også uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere I øvrigt kendetegnet ved: Flere komplekse problematikker, f.eks. sociale problemer, overvægt, langvarig ledighed, mangel på faglige kompetencer, ondt i livet, diffuse smerter. Ingen kompetencegivende uddannelse kan have en kriminel fortid Der kan være borgere i målgruppen, som taler et ufuldstændigt og meget mangelfuldt dansk Ofte tilknyttet andre kommunale instanser end Jobcentret Et forløb for unge aktivitetsparate under 30 år Erhvervskonsulenterne Kortlægge ressourcer og potentiale i forhold til uddannelse Vejlede og motivere de unge i forhold til uddannelse Yde uddannelsesvejledning Udarbejde uddannelsesplaner Identificere og reducere barrierer i fht. opstart på uddannelse Det er et motivationsforløb med pil rettet mod uddannelse. Forløbet varer 13 uger med mulighed for forlængelse, hvis målinger viser fortsat progression. Der er løbende optag. Dus med målgruppen Det er en gruppe vingeskudte unge, der har mange problemer at slås med. For nogen er en uddannelse inden for rækkevidde og opnåelig efter 13 uger på VI UNGE. For andre ligger uddannelsesmålet langt ude i fremtiden. Det er unge med ondt i livet, ondt i kroppen, angst, spiseforstyrrelser, er eller har været i kriminelt miljø, mere eller mindre involveret i bandemiljøet, er begrænset af en plettet straffeattest, ordblindhed, ramt af den sociale arv osv, osv. Gruppen er generelt ramt af psykiske problemer, fx ADHD epidemien og flere får medicin eller samtaler hos psykiater eller psykolog pga. depression. De fleste har en eller anden form for social angst, som gør et holdforløb velegnet til at træne samvær med andre mennesker. Det ses tydeligt på fremmødeprocenten, at det er her, det er rigtig svært for mange af dem. De føler sig betydeligt tryggere i de individuelle aktiviteter og samtaler. Går sundt til værks Vi er meget OBS på de diagnoser, de unge fortæller, at de har skaffet sig. Ritalin, ADHD medicinen, er meget attraktiv for misbrugere, så mange af dem skaffer sig selv stoffet ved at gå målrettet efter en ADHD diagnose. Medicinen bliver købt og solgt, og de låner og hjælper hinanden. Vi er særdeles opdateret på undersøgelser, forskning, tendenser og mode indenfor diagnoser, specielt de psykiske. Vores synspunkt er, at diagnoser kan føre til, at vi som professionelle undlader at gå sundt til værks, når vi kortlægger ressourcer og potentialer i forhold til uddannelse. Det er vigtigt at have øje for, at noget af den medicin de unge tager, slører billedet i forhold til hvordan de unge håndterer udfordringer i deres liv. Diagnoser er ikke nødvendigvis lig med færre ressourcer og mindre potentiale i forhold til uddannelse. Kunsten at skabe en tæt relation Vi indleder samarbejdet med de unge i en individuel samtale, evt. sammen med sagsbehandler og en evt. støtte/kontaktperson. Generelt er de unge meget usikre og har mødt mange professionelle støttepersoner igennem livet. Derfor er formålet med 1. samtale at skabe tryghed og tillid til os, som nu bliver vigtige personer for dem i en periode. Sammen definerer vi mål og delmål, som bliver omdrejningspunktet i den næste samtale. Forløbet er en kombination mellem holdaktiviteter og individuelle samtaler, rådgivning og vejledning. Den allerstørste udfordring er at få de unge til at komme og fastholde dem i fremmøde. En god relation til de unge er et must, ellers bliver de bare væk. Erhvervskonsulenterne arbejder med et konstant fokus på den gode relation. Så fra os hører I ikke, at han / hun er umulig at arbejde med. Tværtimod. Arbejdet med at skabe en god relation er vores ansvar og i øvrigt en af vores spidskompetencer. Vi er inspireret af en af vores læremestre, der siger, at betegne den unge som umulig at samarbejde med, bare er en sovepude for konsulenter, der mangler redskaber! Sociale færdigheder i centrum Alle aktiviteter i forløbet understøtter formålet for målgrupperne. Fx har vi en maddag om ugen, der handler om mange andre ting end at stable et måltid mad på bordet. De unge har mange penge, så i forhold til indkøb, taler vi med dem om, hvad sund og billig mad kan være, hvor det er billigt at købe ind, hvor store mængder, der er brug for både hensynet til økonomi og madspild. Det aftales, hvem, der gør hvad, hvornår 4

5 3. Klar til job Jobparate ledige, såvel kontanthjælpsmodtagere som dagpengemodtagere mellem 18 og 65 år Borgere med en høj arbejdsidentitet og/eller kortere ledighed bag sig Formål: Contra A/S Kortest mulige vej til beskæftigelse Erhvervs- og beskæftigelsesvejledning CV udarbejdelse Opkvalificering af grundlæggende IT kompetencer, primært rettet mod jobsøgning Virksomhedspraktik Jobsøgningskurset har følgende overordnede mål: At skaffe de jobsøgende ordinær beskæftigelse At kvalificere de jobsøgendes søgningsteknikker At udbygge de jobsøgendes kendskab til det lokale arbejdsmarked At øge de jobsøgendes faglige og geografiske mobilitet At skabe inspiration og netværk blandt jobsøgerne At styrke jobsøgerens motivation og ressourcer i den videre jobsøgningsproces Det virksomhedsrettede forløb vil bestå af følgende: I forlængelse af eller undervejs i jobsøgningskurset kan der iværksættes virksomhedsnære tilbud, som bl.a. kan indeholde følgende: Individuel screeningssamtale med konsulent Henvisning til Contras callcenter, herunder afsøgning af muligheder for ordinært arbejde, løntilskud eller virksomhedspraktik Etablering af virksomhedsrettet forløb herunder opfølgning på forløbet Det virksomhedsrettede forløb har følgende mål: At der findes et ordinært job, alternativt etablering af et job med løntilskud eller en virksomhedspraktik Indhold: Forløbet vil blive individuelt tilrettelagt og kan bl.a. bestå af følgende tilbud: Individuelle samtaler med konsulent Coaching og sparring med certificeret coach Karriererådgivning Præsentations- og kommunikationsteknik Kontakt til virksomheder Arbejdsmarkedskendskab hvor er jobbene? Udarbejdelse af ansøgning herunder CV og uopfordret ansøgning Personlig fremtræden Kost, motion og livsstil Virksomhedsrettet indsats via Contras callcenter IT workshop (opkvalificering af IT færdigheder/oprettelse af NemID, , jobnet etc.) Kurset er tilrettelagt som et fast og struktureret forløb, hvor der veksles mellem kollektive undervisnings- og vejledningstilbud, øvelser, besøg på virksomheder, gæsteoplæg fra lokale virksomheder m.m. Varighed og timetal: Jobsøgningsforløbet har en varighed på 4 uger. Forløbet kan forlænges efter aftale med jobcentret. Jobcentret kan henvise fra timer ugentligt. 5

6 3. Klar til job Jobparate ledige, såvel kontanthjælpsmodtagere som dagpengemodtagere mellem 18 og 65 år Borgere med en høj arbejdsidentitet og/eller kortere ledighed bag sig ISS Jobudviklingscenter Kortest mulige vej til beskæftigelse Erhvervs- og beskæftigelsesvejledning CV udarbejdelse Opkvalificering af grundlæggende IT kompetencer, primært rettet mod jobsøgning Virksomhedspraktik ISS JUC tilbyder et erhvervs- og beskæftigelsesrettet forløb for jobparate ledige. Forløbet består af to elementer: Vejledning og støtte til jobsøgning og CV udarbejdelse, kombineret med jobsøgningsrettet IT undervisning Virksomhedspraktik i 4 uger. Evt. med forlængelse Elementerne kan stå alene eller kombineres efter behov og de aftalte mål med forløbet, som er: korteste vej til beskæftigelse beskæftigelsesvejledning virksomhedspraktik CV udarbejdelse opkvalificering af grundlæggende IT-kompetencer rettet mod jobsøgning Timeantallet på deltagerens forløb vil således være afhængig af, hvilken kombination der aftales. Virksomhedspraktik ISS konsulenten kontakter udvalgte virksomheder mhp. at finde en praktikplads, der matcher deltagernes behov. Når en praktikplads er på plads, afstemmer konsulenten forventningerne omkring praktikken, og aftaler opfølgningsfrekvens. Herefter følges og evalueres praktikforløbet løbende i samarbejde med hhv. deltager og arbejdsgiver. Der vil blive fulgt op på virksomhedspraktikkerne via telefoniske samtaler, som ISS konsulenten foretager til praktikstedet. Opfølgningen foregår både med deltageren og med arbejdsgiveren og tager udgangspunkt i de mål, der er opsat for virksomhedspraktikken. Optag/Visitering: Der er rullende program med optag på workshops hver 3. uge. ISS JUC s vurdering af succeskriterierne: 40 % er i ordinær beskæftigelse eller uddannelse efter forløbet 90 % får etableret en virksomhedspraktik i det private 15 % er i privat løntilskud efter forløbet 50 % har opnået ordinær beskæftigelse 3 mdr. efter forløbets ophør 6

7 4. Vend det hele på hovedet Langvarigt ledige både forsikrede og ikke forsikrede I princippet jobparate men har prøvet alt tidligere Borgere med lav arbejdsidentitet Borgere med forældede faglige kompetencer Borgere med mange små ansættelses- forhold bag sig Borgere med problemer såsom; mindre misbrug, kriminalitet, økonomi, bolig, kort skolebaggrund m.m. Skabe nyt perspektiv og fokus på beskæftigelsesmuligheder Motivere i fht. At se nye veje på arbejdsmarkedet Motivere til at tage ansvar for eget liv (arbejdsliv) Vejledning og rådgivning om beskæftigelsesmuligheder Etablering af praktikker Afklaring af faglige kompetencer Evt. træning af sociale og personlige kompetencer Contra A/S Formål med forløbet er: At bringe de jobsøgende i ordinær beskæftigelse At åbne realistiske jobperspektiver med fokus på kortest mulig vej til ordinær beskæftigelse eller uddannelse At bibringe deltagerne inspiration og motivation At kvalificere de jobsøgendes jobsøgningsteknikker.og redskaber At øge de jobsøgendes faglige og geografiske mobilitet At styrke deltagernes personlige kompetencer At skabe inspiration og netværk blandt deltagerne At styrke jobsøgerens motivation og ressourcer i den videre jobsøgningsproces At udvikle nye og realistiske karrieremål og forløb, der favner deltagernes interesser, kompetencer og forudsætninger Indhold: Forløbet vil blive individuelt tilrettelagt og kan bestå af følgende tilbud: Individuelle samtaler med konsulent Individuel coaching og sparring Det nye arbejdsliv andre typer af job Mod på forandring jobskifte Arbejdsmarkedskendskab hvor er jobbene? Karriererådgivning drømme og mål? Se dine ressourcer på en ny måde Redskaber til at nedbryde fastlåste tanke- og adfærdsmønstre Personlig fremtræden Kontakt til virksomheder Virksomhedsrettet indsats via Contras callcenter Styrk dine muligheder geografisk og faglig mobilitet Jobsøgningsteknik herunder cv og ansøgning Præsentations- og kommunikationsteknik Netværksdannelse og sociale aktiviteter Forløbet er tilrettelagt fleksibelt, således at der veksles mellem kollektive og individuelle tilbud. De kollektive tilbud vil omfatte oplæg fra oplægsholdere med motivationsskabende teknikker, positiv psykologi og anerkendende metoder. Herudover vil borgerne tilbydes individuelle samtaler med konsulent, coach eller karriererådgiver. Endvidere kan der i forløbet indgå gæsteoplæg fra arbejdsgivere og erhvervscoaches m.m. Virksomhedsrettet indsats: Forløbet kan efter aftale med jobcentret kombineres med en virksomhedsrettet indsats med henblik på en genindtræden på arbejdsmarkedet. Herudover kan Contra tilbyde en tæt opfølgning undervejs i forløbet. Varighed og timetal: Jobsøgnings- og motivationsforløbet har en varighed for 6 uger. Forløbet kan forlænges efter aftale med jobcentret. Jobcentret kan henvise fra timer ugentligt. 7

8 4. Vend det hele på hovedet Langvarigt ledige både forsikrede og ikke forsikrede I princippet jobparate men har prøvet alt tidligere Borgere med lav arbejdsidentitet Borgere med forældede faglige kompetencer Borgere med mange små ansættelses- forhold bag sig Borgere med problemer såsom; mindre misbrug, kriminalitet, økonomi, bolig, kort skolebaggrund m.m. Skabe nyt perspektiv og fokus på beskæftigelsesmuligheder Motivere i fht. At se nye veje på arbejdsmarkedet Motivere til at tage ansvar for eget liv (arbejdsliv) Vejledning og rådgivning om beskæftigelsesmuligheder Etablering af praktikker Afklaring af faglige kompetencer Evt. træning af sociale og personlige kompetencer ISS Jobudviklingscenter ISS JUC har sammensat et nyt og anderledes forløb med fokus på individuelle aktiviteter. Alle deltagere tilknyttes en personlig jobformidler i et individuelt samtaleforløb, der har til formål at skabe nye perspektiver på og motivation i forhold til arbejdsmarkedet. Deltagerne får personlig vejledning i at finde og åbne jobmuligheder, udvikling af CV og ansøgningsmateriale, udvikling af personlige salgskompetencer og konkret, opsøgende arbejde i private og offentlige virksomheder. Deltageren vil samtidig blive trænet i at gå til jobsamtaler og udfordret i forhold til at udbrede sin jobsøgning og se alternative jobmuligheder. Alle samtaler differentieres i forhold til deltagerens udfordringer og individuelle behov for sparring. Fordeling af aktiviteter Der vil udelukkende være tale om individuelle aktiviteter på dette forløb og altså ingen holdbaserede aktiviteter. Samtaleforløbet vil vare 4 uger, og der vil blive afholdt 1 ugentlig samtale af 1-2 timers varighed. Indhold på forløbet Forløbet er sammensat af individuelle samtaler efter metoden DMS, og alle deltagere vil således få 1-2 timers samtale om ugen med fokus på motivation, vejledning og rådgivning i forhold til jobsøgning. I samtalerne behandles som før nævnt også de sociale og personlige faktorer, der forhindrer deltagerne i at få og fasholde et job. Alle samtaler munder ud i en plan for deltagerens selvstændige opgaver og forberedelse inden næste uges samtale. Samtaleforløbet vil blive efterfulgt af 4-13 ugers virksomhedspraktik. ISS konsulenten følger op på virksomhedspraktikken med en ugentlig opfølgningssamtale med deltageren, hvor deltageren møder op hos ISS. Ved samtalen kan der evt. foretages telefonisk opfølgning med arbejdsgiveren sammen med deltageren. Succeskriterierne: 80 % kommer i privat praktik eller løntilskud 80 % af deltagerne vurderer de har fået ny og nyttig inspiration til jobsøgning 35 % har en ny jobplan 8

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune

Oversigt over indsatsgrupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Oversigt over grupper for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune Gr.1: Borgere med beskæftigelsesperspektiv og primært behov for virksomhedsrettet 44 borgere (pr. 18. oktober 2016)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

JOB- OG KOMPETENCEHUSET

JOB- OG KOMPETENCEHUSET JOB- OG KOMPETENCEHUSET Jobcenter Middelfarts projektenhed 2011 JOB&UDD. Vejen til Job Retur til Job Mål: at bringe borgeren i job/uddannelse Individuelle tilbud Virksomhedsrettede tilbud - Praktikpladsbank

Læs mere

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi.

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Nedenstående er en oversigt over de aftalte tilbud, som Jobcenter Varde tilbyder i internt regi og som ligger på kompetencecentret. Tilbuddene er inddelt med afsæt

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

som vurderes gennem motion og fysisk træning at kunne opnå bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet

som vurderes gennem motion og fysisk træning at kunne opnå bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet Bilag 2 Tilbudsbeskrivelser fra Jobcenter Viborgs tilbudsvifte. 4 nye tilbud hos Sports Club / Dit Studie ApS Tilbud nr. 1 Sports Club Basis, motion, motivation, fysisk træning - større fysisk og psykisk

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT

UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT UDVIKLINGSHUSET TILBUDSOVERSIGT Virksomhedsrettet tilbud/praktik Borgere med midlertidige eller varige begrænsninger. Afklaring af ressourcer og barrierer i forhold til Udvikling og vedligeholdelse af

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

- individuelle udviklingsforløb

- individuelle udviklingsforløb Velkommen MÅLGRUPPER til MATCHgruppen Med denne folder vil vi gerne give dig som medarbejder eller sagsbehandler i jobcenter et overordnet overblik over MATCHgruppens tilbud og det værdisæt, vi arbejder

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse

Det politiske partnerskab om beskæftigelse Det politiske partnerskab om beskæftigelse Vejen workshop: Den Dynamiske Beskæftigelsesplan Søren Sønderby, KLK og Lone Englund Stjer, Arbejdsmarked og Erhverv Den 4. maj 2015 06-05-2015 1 Ramme for de

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 6 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 6 Pris... 6 Kontakt... 7 Beskrivelse af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 1 - Kravspecifikation

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 1 - Kravspecifikation Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 1 - Kravspecifikation Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 2. kvartal 2014 Statusrapport, 2. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet juli 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring

Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service JNM NOTATARK 28. november 2016 Notat om visitationspraksis i Jobcenter Hjørring Arbejdsløshedsdagpenge Modtagere af a-dagpenge

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA)

STA for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) STA for fagpersoner Et særligt tilrettelagt afklaringsforløb (STA) Forløbet er fleksibelt, aftales individuelt og kan strække sig fra 13 uger og fremefter. I forløbet indgår følgende: Vejleder Intern praktik

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV)

STV for fagpersoner. Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) STV for fagpersoner Et særligt tilrettelagt virksomhedsforløb (STV) Forløbet er modulopbygget og fordelt på 13 ugers afklaring og intern praktik i Regnbuehuset og 13 uger i virksomhedspraktik med løbende

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Ungeforløb Evaluering af LBR - projekt

Ungeforløb Evaluering af LBR - projekt Ungeforløb Evaluering af LBR - projekt December 2012 0 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 1.1 Målgruppe... 2 2 Indhold... 3 Mål... 3 Aktiviteter... 3 3 Resultater... 5 4 Metode... 5 5 Resultatopgørelse...

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Dato 09. maj.2011 Dok.nr. 928726 Sagsnr. 880061 Ref. Pepe/kias Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Der er indgået aftale på Christiansborg om ændrede rammevilkår for den beskæftigelsesrettede indsats.

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere