Erhvervskonsulenterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervskonsulenterne"

Transkript

1 1. Få mod på, og lyst til forandring årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.: Misbrugsproblematikker Psykisk sårbare Diffuse helbredsproblemer Savner motivation for uddannelse/job I øvrigt kendetegnet ved: flere komplekse problematikker, f.eks. sociale problemer, overvægt, langvarig ledighed, mangel på faglige kompetencer, ondt i livet, diffuse smerter. Mangel på arbejdsidentitet og overblik i forhold til eget liv Ofte tilknyttet andre kommunale instanser end Jobcentret Der kan være borgere i målgruppen, som taler et ufuldstændigt og mangelfuldt dansk Et 8 ugers forløb for aktivitetsparate over 30 år Erhvervskonsulenterne Et motivationsopbyggende forløb der har til formål at borgere kan og vil indgå i andre forløb Motivere til at indgå i ordinært behandlingsforløb/- system Motivere borgeren til at arbejde med at mestre sin sygdom og/eller smerter Kortlægge ressourcer og potentiale Yde job- og uddannelsesvejledning Identificere og reducere barrierer hos deltagerne i fht. deltagelse på arbejdsmarkedet Hos Erhvervs Konsulenterne er arbejdet med motivation og eliminering af modstand mod forandringer et naturligt omdrejningspunkt for alt det, vi laver. Derfor kalder vi også forløbet for FORANDRING. Den stærke relation Generelt er målgruppen professionelle brugere af det offentlige system, så de har sandsynligvis været på adskillige jobsøgningsog afklaringsforløb. Måske har de oplevet, det ikke har ført til noget som helst, og er derfor som udgangspunkt overhovedet ikke motiveret for et samarbejde med Erhvervs Konsulenterne. Vores indgang til at motivere borgeren til et samarbejde med os er at opbygge en god relation. Først når vi har opnået en vis grad af tryghed, tillid, og respekt, kan vi begynde at arbejde med forandringsprocesser og motivation i forhold til fx at indgå i andre forløb. Der er to store motivationsopgaver i forløbet: 1) at opnå et stabilt fremmøde 2) at motivere til at deltage aktivt i de motivationsfremmende aktiviteter og samtaler Klædt på til arbejdsmarkedet Vores indsats er rettet mod arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at vi arbejder med træning af de sociale færdigheder, der er behov for på arbejdsmarkedet: at møde til tiden, at komme hver dag, at blive til borgeren har fri, at lægebesøg ol ligger udenfor arbejdstiden, at møde op med en god personlig hygiejne, påklædning der passer til virksomheden og opgaverne og mange andre små, men meget vigtige færdigheder. Vores erfaring er, at der skal tales rigtig meget med borgeren om, hvad det egentlig vil sige at gå på arbejde. Fra passiv til aktiv Det er en myte, at når man har en psykisk lidelse/psykiske problemer, skal man have tid og ro til at komme sig og skånes for kontakt med virkeligheden uden for hjemmet. Realiteten er, at hvis man er stresset eller har en lettere psykisk lidelse, vil tilstanden blive forværret, hvis man er isoleret og overladt til sig selv. Undersøgelser viser, at et struktureret motionsprogram kan have samme effekt på en depression som antidepressiv medicin. Undersøgelser viser også klart, at motion er særdeles vigtig for personer med diagnosen stress. Selvtillid og selvværd vokser, når borgeren oplever sig selv være i stand til at handle. Samtidig er fysisk træning med til at minimere smerte og optimere velvære. Formålet med alle aktiviteterne er, at borgernes kvalifikationer, erfaringer, kompetencer kommer frem i lyset, og at der bliver mindre fokus på barrierer i forhold til job og uddannelse. Når borgeren sætter forstørrelsesglasset på ressourcer, smitter det af på motivation for forandring. Ressourcearkæologi Specielt i de individuelle samtaler vil vi tale med og opfordre borgerne til at indgå i relevante forløb. Vores samtaler har altid fokus på ressourcer, potentialer og handlemuligheder i forhold til job og uddannelse. Vi kalder det ressourcearkæologi, fordi vi går metodisk til værks og på jagt efter ressourcer via forskellige spørgeteknikker. Det handler jo om at få det bedste frem i den enkelte. Vi starter vores samarbejde med en grundig individuel samtale, hvor mål og delmål med det arbejdsmarkedsrettede forløb defineres. Spillereglerne for samarbejdet ridses op og aftaler om fremmøde indgås. 1

2 1. Få mod på, og lyst til forandring årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.: Misbrugsproblematikker Psykisk sårbare Diffuse helbredsproblemer Savner motivation for uddannelse/job I øvrigt kendetegnet ved: flere komplekse problematikker, f.eks. sociale problemer, overvægt, langvarig ledighed, mangel på faglige kompetencer, ondt i livet, diffuse smerter. Mangel på arbejdsidentitet og overblik i forhold til eget liv Ofte tilknyttet andre kommunale instanser end Jobcentret Der kan være borgere i målgruppen, som taler et ufuldstændigt og mangelfuldt dansk Marselisborg Et motivationsopbyggende forløb der har til formål at borgere kan og vil indgå i andre forløb Motivere til at indgå i ordinært behandlingsforløb/- system Motivere borgeren til at arbejde med at mestre sin sygdom og/eller smerter Kortlægge ressourcer og potentiale Yde job- og uddannelsesvejledning Identificere og reducere barrierer hos deltagerne i fht. deltagelse på arbejdsmarkedet 1. BAGGRUND Marselisborg har i de sidste 10 år opsamlet Best Practice og gennemført en målrettet metodeudvikling i vores beskæftigelsestilbud for mere end 5000 borgere på sygedagpenge og ledighedsydelse, borgere på kontanthjælp med problemer ud over ledighed, borgere visiteret til ressourceforløb m.fl. Vidensopsamlingen viser tydeligt, hvilke processer der skal iværksættes, for at udsatte borgere kan indtræde eller genindtræder på arbejdsmarkedet. Derudfra har vi udviklet Marselisborg Rehabiliteringscenter, der er opbygget omkring en tværfaglig indsats i 3 spor, som vil være fundamentet i dette tilbud: en beskæftigelsesfremmende indsats, en sundhedsfremmende indsats og en social indsats. 2. INDSATSMODELLEN - OVERORDNET Vores indsats er skræddersyet til borgere der modtagere sygedagpenge eller er visiteret til jobafklaring, ressourceforløb, fleksjob eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor indsatsen fungerer som en dynamisk udviklingsproces, hvor borgeren ved hjælp af samtaler, kompetence- og personprofil screening samt progressionsmålinger får synliggjort og erkendt egne ressourcer og barrierer i forhold til at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved hjælp af psykoedukation får borgeren indsigt i egen sygdom og helbredsmæssige problemstillinger, der giver en forståelse for, at man ved hjælp af samtaleforløb, kostændring og motion kan forbedre sine helbredsmæssige forhold, livskvalitet og chancer for at komme i beskæftigelse væsentligt. Marselisborgs forløb er til dette tilbud bygget op om hovedsagligt fire elementer. Forløbet har en sammensætning af 6 ugers grundforløb, hvorefter der kan forlænges med yderligere moduler alt efter hvilke indsatser, der efterfølgende kan iværksættes. Grundforløbet gennemføres i en vekselvirkning mellem individuelle samtaler og holdbaserede aktiviteter. De efterfølgende moduler og aktiviteter gennemføres i udpræget grad som individuelle og håndholdte aktiviteter. Der vil afhængigt af borgerens situation og behov være stor forskel på, hvilke metoder vedkommende har bedst effekt af, hvorfor den konkrete sammensætning af aktiviteter sker i samråd med borger og kommunens sagsbehandler. Overordnet set arbejder vi dog ud fra nedenstående principper i forhold til individuelle og holdbaserede aktiviteter. Arbejdet med barrierer og udviklingsmål tager udgangspunkt i primært fire nedenstående redskaber og vil altid fremgå af borgerens progressionsplan: For det første arbejdes der i visitationssamtalen med drøftelse af såvel borgerens ressourcer som borgerens umiddelbare barrierer. Fokus i samtalen er således på ressourcer, der kan hjælpe borgeren tættere på arbejde og uddannelse samt problematikker, der for nuværende er en hindring for arbejde eller uddannelse. For det andet anvender vi som nævnt vores Profiltestningsredskab, hvor borgeren på forhånd gennemfører en personprofiltest, som danner grundlag for en nærmere drøftelse af borgerens styrker og svagheder i uddannelses- og arbejdsmarkedsmæssig kontekst. Profilen er et redskab, der er blevet udviklet i samarbejde med Dansk Psykologisk Forlag og bygger på en internationalt anerkendt erhvervsscreeningstest. Via projekter støttet af Beskæftigelsesministeriet har vi videreudviklet redskabet til at matche det danske arbejdsmarked og de danske ledighedsprofiler. For det tredje anvender vi et progressionsredskab til den løbende dialog mellem konsulenter og borgere. Progressionsredskabet er udviklet i samarbejde med mere end 15 forskellige jobcentre, og bygger på en empowerment- og coachbaseret metode, hvor borgeren med udgangspunkt i ønskede udviklingsmål, indgår i en løsningsorienteret dialog om fremdriftsbehov og næste skridt For det fjerde bliver progressionsmålingerne af borgernes udviklingsprocesser direkte anvendt i de opfølgningssamtaler, der foretages løbende med samtlige borgere visiteret til tilbuddet. Målingerne og de efterfølgende samtaler giver mulighed for løbende tilpasning af de udviklingsbehov, som skal være styrende for indsatsen. 3. EFFEKTER Sygedagpenge: 80 % af vores sygedagpengeforløb afsluttes med, at borgeren selv raskmelder eller borgeren sig, eller at vi i samarbejde med jobcenteret laver en bred vurdering i forhold til uarbejdsdygtighed. Borgeren vender efter forløbet tilbage til hidtidig arbejdsplads, får et nyt arbejde, bliver raskmeldt til A-kassen, starter på uddannelse eller voksenlærlingeforløb Ledighedsydelse: 70 % af vores langtidsledige og udsatte fleksjobbere kommer i beskæftigelse. Her er der tale om forskellige typer af forløb: Ressourceforløb % af vores ressourceforløbsborgere kommer i praktik, job eller uddannelse Kontanthjælp % af vores ressourceforløbsborgere kommer i praktik, job eller uddannelse 2

3 .2. Klar til uddannelse årige primært aktivitetsparate men også uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere I øvrigt kendetegnet ved: Flere komplekse problematikker, f.eks. sociale problemer, overvægt, langvarig ledighed, mangel på faglige kompetencer, ondt i livet, diffuse smerter. Ingen kompetencegivende uddannelse kan have en kriminel fortid Der kan være borgere i målgruppen, som taler et ufuldstændigt og meget mangelfuldt dansk Ofte tilknyttet andre kommunale instanser end Jobcentret ISS Jobudviklingscenter Kortlægge ressourcer og potentiale i forhold til uddannelse Vejlede og motivere de unge i forhold til uddannelse Yde uddannelsesvejledning Udarbejde uddannelsesplaner Identificere og reducere barrierer i fht. opstart på uddannelse ISS Jobudviklingscenter har sammensat et 13 ugers ressource- og uddannelsesafklarende forløb. Forløbet består af 4 faser: Det ugentlige timeantal i fase 2 og 3 vil for de flestes vedkommende være timer. Hvis deltageren ikke kan indgå i holdundervisning, vil denne i stedet for få individuelle samtaler 1-2 timer pr. uge. Samtalerne kan evt. kombineres med relevante workshops, hvis deltageren hen af vejen opnår en personlig udvikling, der gør det muligt at deltage i holdaktiviteter. Fordeling af aktiviteter Fordelingen mellem hold- og individuelle aktiviteter vil være afhængig af, hvilke aktiviteter, der ved visitationen vurderes bedst at understøtte det fastsatte mål for deltagerens forløb. På samme måde vurderes det løbende gennem forløbet, samt på de to konferencer ultimo fase 2 og 3, hvordan fordelingen mellem aktiviteterne bedst muligt tilrettelægges Metoder og værktøjer Til identifikation af barrierer og indikatorer for udvikling ønsker ISS JUC at anvende følgende metoder og værktøjer: 1. Individuelle samtaler med udgangspunkt i DMS 2. Overleveringsmateriale fra jobcenteret og evt. andre instanser 3. Praktikevaluering 4. De 7 karaktertræk - som er: Selvkontrol, Engagement, Vedholdenhed, Social intelligens, Nysgerrighed, Taknemmelighed og Optimisme. Mentor Deltageren vil blive fulgt gennem hele forløbet af den samme ISS konsulent, som også vil varetage rollen som personlig og opfølgende mentor, hvor det vurderes relevant. Succeskriterier ISS JUC's vurdering af succeskriterierne: 30 % kan umiddelbart efter endt forløb defineres som uddannelsesparate 40 % har en uddannelsesplan 3

4 2. Klar til uddannelse årige primært aktivitetsparate men også uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere I øvrigt kendetegnet ved: Flere komplekse problematikker, f.eks. sociale problemer, overvægt, langvarig ledighed, mangel på faglige kompetencer, ondt i livet, diffuse smerter. Ingen kompetencegivende uddannelse kan have en kriminel fortid Der kan være borgere i målgruppen, som taler et ufuldstændigt og meget mangelfuldt dansk Ofte tilknyttet andre kommunale instanser end Jobcentret Et forløb for unge aktivitetsparate under 30 år Erhvervskonsulenterne Kortlægge ressourcer og potentiale i forhold til uddannelse Vejlede og motivere de unge i forhold til uddannelse Yde uddannelsesvejledning Udarbejde uddannelsesplaner Identificere og reducere barrierer i fht. opstart på uddannelse Det er et motivationsforløb med pil rettet mod uddannelse. Forløbet varer 13 uger med mulighed for forlængelse, hvis målinger viser fortsat progression. Der er løbende optag. Dus med målgruppen Det er en gruppe vingeskudte unge, der har mange problemer at slås med. For nogen er en uddannelse inden for rækkevidde og opnåelig efter 13 uger på VI UNGE. For andre ligger uddannelsesmålet langt ude i fremtiden. Det er unge med ondt i livet, ondt i kroppen, angst, spiseforstyrrelser, er eller har været i kriminelt miljø, mere eller mindre involveret i bandemiljøet, er begrænset af en plettet straffeattest, ordblindhed, ramt af den sociale arv osv, osv. Gruppen er generelt ramt af psykiske problemer, fx ADHD epidemien og flere får medicin eller samtaler hos psykiater eller psykolog pga. depression. De fleste har en eller anden form for social angst, som gør et holdforløb velegnet til at træne samvær med andre mennesker. Det ses tydeligt på fremmødeprocenten, at det er her, det er rigtig svært for mange af dem. De føler sig betydeligt tryggere i de individuelle aktiviteter og samtaler. Går sundt til værks Vi er meget OBS på de diagnoser, de unge fortæller, at de har skaffet sig. Ritalin, ADHD medicinen, er meget attraktiv for misbrugere, så mange af dem skaffer sig selv stoffet ved at gå målrettet efter en ADHD diagnose. Medicinen bliver købt og solgt, og de låner og hjælper hinanden. Vi er særdeles opdateret på undersøgelser, forskning, tendenser og mode indenfor diagnoser, specielt de psykiske. Vores synspunkt er, at diagnoser kan føre til, at vi som professionelle undlader at gå sundt til værks, når vi kortlægger ressourcer og potentialer i forhold til uddannelse. Det er vigtigt at have øje for, at noget af den medicin de unge tager, slører billedet i forhold til hvordan de unge håndterer udfordringer i deres liv. Diagnoser er ikke nødvendigvis lig med færre ressourcer og mindre potentiale i forhold til uddannelse. Kunsten at skabe en tæt relation Vi indleder samarbejdet med de unge i en individuel samtale, evt. sammen med sagsbehandler og en evt. støtte/kontaktperson. Generelt er de unge meget usikre og har mødt mange professionelle støttepersoner igennem livet. Derfor er formålet med 1. samtale at skabe tryghed og tillid til os, som nu bliver vigtige personer for dem i en periode. Sammen definerer vi mål og delmål, som bliver omdrejningspunktet i den næste samtale. Forløbet er en kombination mellem holdaktiviteter og individuelle samtaler, rådgivning og vejledning. Den allerstørste udfordring er at få de unge til at komme og fastholde dem i fremmøde. En god relation til de unge er et must, ellers bliver de bare væk. Erhvervskonsulenterne arbejder med et konstant fokus på den gode relation. Så fra os hører I ikke, at han / hun er umulig at arbejde med. Tværtimod. Arbejdet med at skabe en god relation er vores ansvar og i øvrigt en af vores spidskompetencer. Vi er inspireret af en af vores læremestre, der siger, at betegne den unge som umulig at samarbejde med, bare er en sovepude for konsulenter, der mangler redskaber! Sociale færdigheder i centrum Alle aktiviteter i forløbet understøtter formålet for målgrupperne. Fx har vi en maddag om ugen, der handler om mange andre ting end at stable et måltid mad på bordet. De unge har mange penge, så i forhold til indkøb, taler vi med dem om, hvad sund og billig mad kan være, hvor det er billigt at købe ind, hvor store mængder, der er brug for både hensynet til økonomi og madspild. Det aftales, hvem, der gør hvad, hvornår 4

5 3. Klar til job Jobparate ledige, såvel kontanthjælpsmodtagere som dagpengemodtagere mellem 18 og 65 år Borgere med en høj arbejdsidentitet og/eller kortere ledighed bag sig Formål: Contra A/S Kortest mulige vej til beskæftigelse Erhvervs- og beskæftigelsesvejledning CV udarbejdelse Opkvalificering af grundlæggende IT kompetencer, primært rettet mod jobsøgning Virksomhedspraktik Jobsøgningskurset har følgende overordnede mål: At skaffe de jobsøgende ordinær beskæftigelse At kvalificere de jobsøgendes søgningsteknikker At udbygge de jobsøgendes kendskab til det lokale arbejdsmarked At øge de jobsøgendes faglige og geografiske mobilitet At skabe inspiration og netværk blandt jobsøgerne At styrke jobsøgerens motivation og ressourcer i den videre jobsøgningsproces Det virksomhedsrettede forløb vil bestå af følgende: I forlængelse af eller undervejs i jobsøgningskurset kan der iværksættes virksomhedsnære tilbud, som bl.a. kan indeholde følgende: Individuel screeningssamtale med konsulent Henvisning til Contras callcenter, herunder afsøgning af muligheder for ordinært arbejde, løntilskud eller virksomhedspraktik Etablering af virksomhedsrettet forløb herunder opfølgning på forløbet Det virksomhedsrettede forløb har følgende mål: At der findes et ordinært job, alternativt etablering af et job med løntilskud eller en virksomhedspraktik Indhold: Forløbet vil blive individuelt tilrettelagt og kan bl.a. bestå af følgende tilbud: Individuelle samtaler med konsulent Coaching og sparring med certificeret coach Karriererådgivning Præsentations- og kommunikationsteknik Kontakt til virksomheder Arbejdsmarkedskendskab hvor er jobbene? Udarbejdelse af ansøgning herunder CV og uopfordret ansøgning Personlig fremtræden Kost, motion og livsstil Virksomhedsrettet indsats via Contras callcenter IT workshop (opkvalificering af IT færdigheder/oprettelse af NemID, , jobnet etc.) Kurset er tilrettelagt som et fast og struktureret forløb, hvor der veksles mellem kollektive undervisnings- og vejledningstilbud, øvelser, besøg på virksomheder, gæsteoplæg fra lokale virksomheder m.m. Varighed og timetal: Jobsøgningsforløbet har en varighed på 4 uger. Forløbet kan forlænges efter aftale med jobcentret. Jobcentret kan henvise fra timer ugentligt. 5

6 3. Klar til job Jobparate ledige, såvel kontanthjælpsmodtagere som dagpengemodtagere mellem 18 og 65 år Borgere med en høj arbejdsidentitet og/eller kortere ledighed bag sig ISS Jobudviklingscenter Kortest mulige vej til beskæftigelse Erhvervs- og beskæftigelsesvejledning CV udarbejdelse Opkvalificering af grundlæggende IT kompetencer, primært rettet mod jobsøgning Virksomhedspraktik ISS JUC tilbyder et erhvervs- og beskæftigelsesrettet forløb for jobparate ledige. Forløbet består af to elementer: Vejledning og støtte til jobsøgning og CV udarbejdelse, kombineret med jobsøgningsrettet IT undervisning Virksomhedspraktik i 4 uger. Evt. med forlængelse Elementerne kan stå alene eller kombineres efter behov og de aftalte mål med forløbet, som er: korteste vej til beskæftigelse beskæftigelsesvejledning virksomhedspraktik CV udarbejdelse opkvalificering af grundlæggende IT-kompetencer rettet mod jobsøgning Timeantallet på deltagerens forløb vil således være afhængig af, hvilken kombination der aftales. Virksomhedspraktik ISS konsulenten kontakter udvalgte virksomheder mhp. at finde en praktikplads, der matcher deltagernes behov. Når en praktikplads er på plads, afstemmer konsulenten forventningerne omkring praktikken, og aftaler opfølgningsfrekvens. Herefter følges og evalueres praktikforløbet løbende i samarbejde med hhv. deltager og arbejdsgiver. Der vil blive fulgt op på virksomhedspraktikkerne via telefoniske samtaler, som ISS konsulenten foretager til praktikstedet. Opfølgningen foregår både med deltageren og med arbejdsgiveren og tager udgangspunkt i de mål, der er opsat for virksomhedspraktikken. Optag/Visitering: Der er rullende program med optag på workshops hver 3. uge. ISS JUC s vurdering af succeskriterierne: 40 % er i ordinær beskæftigelse eller uddannelse efter forløbet 90 % får etableret en virksomhedspraktik i det private 15 % er i privat løntilskud efter forløbet 50 % har opnået ordinær beskæftigelse 3 mdr. efter forløbets ophør 6

7 4. Vend det hele på hovedet Langvarigt ledige både forsikrede og ikke forsikrede I princippet jobparate men har prøvet alt tidligere Borgere med lav arbejdsidentitet Borgere med forældede faglige kompetencer Borgere med mange små ansættelses- forhold bag sig Borgere med problemer såsom; mindre misbrug, kriminalitet, økonomi, bolig, kort skolebaggrund m.m. Skabe nyt perspektiv og fokus på beskæftigelsesmuligheder Motivere i fht. At se nye veje på arbejdsmarkedet Motivere til at tage ansvar for eget liv (arbejdsliv) Vejledning og rådgivning om beskæftigelsesmuligheder Etablering af praktikker Afklaring af faglige kompetencer Evt. træning af sociale og personlige kompetencer Contra A/S Formål med forløbet er: At bringe de jobsøgende i ordinær beskæftigelse At åbne realistiske jobperspektiver med fokus på kortest mulig vej til ordinær beskæftigelse eller uddannelse At bibringe deltagerne inspiration og motivation At kvalificere de jobsøgendes jobsøgningsteknikker.og redskaber At øge de jobsøgendes faglige og geografiske mobilitet At styrke deltagernes personlige kompetencer At skabe inspiration og netværk blandt deltagerne At styrke jobsøgerens motivation og ressourcer i den videre jobsøgningsproces At udvikle nye og realistiske karrieremål og forløb, der favner deltagernes interesser, kompetencer og forudsætninger Indhold: Forløbet vil blive individuelt tilrettelagt og kan bestå af følgende tilbud: Individuelle samtaler med konsulent Individuel coaching og sparring Det nye arbejdsliv andre typer af job Mod på forandring jobskifte Arbejdsmarkedskendskab hvor er jobbene? Karriererådgivning drømme og mål? Se dine ressourcer på en ny måde Redskaber til at nedbryde fastlåste tanke- og adfærdsmønstre Personlig fremtræden Kontakt til virksomheder Virksomhedsrettet indsats via Contras callcenter Styrk dine muligheder geografisk og faglig mobilitet Jobsøgningsteknik herunder cv og ansøgning Præsentations- og kommunikationsteknik Netværksdannelse og sociale aktiviteter Forløbet er tilrettelagt fleksibelt, således at der veksles mellem kollektive og individuelle tilbud. De kollektive tilbud vil omfatte oplæg fra oplægsholdere med motivationsskabende teknikker, positiv psykologi og anerkendende metoder. Herudover vil borgerne tilbydes individuelle samtaler med konsulent, coach eller karriererådgiver. Endvidere kan der i forløbet indgå gæsteoplæg fra arbejdsgivere og erhvervscoaches m.m. Virksomhedsrettet indsats: Forløbet kan efter aftale med jobcentret kombineres med en virksomhedsrettet indsats med henblik på en genindtræden på arbejdsmarkedet. Herudover kan Contra tilbyde en tæt opfølgning undervejs i forløbet. Varighed og timetal: Jobsøgnings- og motivationsforløbet har en varighed for 6 uger. Forløbet kan forlænges efter aftale med jobcentret. Jobcentret kan henvise fra timer ugentligt. 7

8 4. Vend det hele på hovedet Langvarigt ledige både forsikrede og ikke forsikrede I princippet jobparate men har prøvet alt tidligere Borgere med lav arbejdsidentitet Borgere med forældede faglige kompetencer Borgere med mange små ansættelses- forhold bag sig Borgere med problemer såsom; mindre misbrug, kriminalitet, økonomi, bolig, kort skolebaggrund m.m. Skabe nyt perspektiv og fokus på beskæftigelsesmuligheder Motivere i fht. At se nye veje på arbejdsmarkedet Motivere til at tage ansvar for eget liv (arbejdsliv) Vejledning og rådgivning om beskæftigelsesmuligheder Etablering af praktikker Afklaring af faglige kompetencer Evt. træning af sociale og personlige kompetencer ISS Jobudviklingscenter ISS JUC har sammensat et nyt og anderledes forløb med fokus på individuelle aktiviteter. Alle deltagere tilknyttes en personlig jobformidler i et individuelt samtaleforløb, der har til formål at skabe nye perspektiver på og motivation i forhold til arbejdsmarkedet. Deltagerne får personlig vejledning i at finde og åbne jobmuligheder, udvikling af CV og ansøgningsmateriale, udvikling af personlige salgskompetencer og konkret, opsøgende arbejde i private og offentlige virksomheder. Deltageren vil samtidig blive trænet i at gå til jobsamtaler og udfordret i forhold til at udbrede sin jobsøgning og se alternative jobmuligheder. Alle samtaler differentieres i forhold til deltagerens udfordringer og individuelle behov for sparring. Fordeling af aktiviteter Der vil udelukkende være tale om individuelle aktiviteter på dette forløb og altså ingen holdbaserede aktiviteter. Samtaleforløbet vil vare 4 uger, og der vil blive afholdt 1 ugentlig samtale af 1-2 timers varighed. Indhold på forløbet Forløbet er sammensat af individuelle samtaler efter metoden DMS, og alle deltagere vil således få 1-2 timers samtale om ugen med fokus på motivation, vejledning og rådgivning i forhold til jobsøgning. I samtalerne behandles som før nævnt også de sociale og personlige faktorer, der forhindrer deltagerne i at få og fasholde et job. Alle samtaler munder ud i en plan for deltagerens selvstændige opgaver og forberedelse inden næste uges samtale. Samtaleforløbet vil blive efterfulgt af 4-13 ugers virksomhedspraktik. ISS konsulenten følger op på virksomhedspraktikken med en ugentlig opfølgningssamtale med deltageren, hvor deltageren møder op hos ISS. Ved samtalen kan der evt. foretages telefonisk opfølgning med arbejdsgiveren sammen med deltageren. Succeskriterierne: 80 % kommer i privat praktik eller løntilskud 80 % af deltagerne vurderer de har fået ny og nyttig inspiration til jobsøgning 35 % har en ny jobplan 8

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

JOB- OG KOMPETENCEHUSET

JOB- OG KOMPETENCEHUSET JOB- OG KOMPETENCEHUSET Jobcenter Middelfarts projektenhed 2011 JOB&UDD. Vejen til Job Retur til Job Mål: at bringe borgeren i job/uddannelse Individuelle tilbud Virksomhedsrettede tilbud - Praktikpladsbank

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Individuelle tilbud til ledige

Individuelle tilbud til ledige Individuelle tilbud til ledige Disse tilbud er arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienterede og henvender sig til både kontanthjælps-, uddannelseshjælpsmodtagere og A-kasse medlemmer. Tutor- eller mentorordning

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Mentor Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Målgruppe Tilbud Indsatser 1 Faglærte/med uddannelse: LVU MVU (løntilskud/praktik) Jobværksted Coach til egen jobsøgning KVU Videnpiloter

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere