Erhvervskonsulenterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervskonsulenterne"

Transkript

1 1. Få mod på, og lyst til forandring årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.: Misbrugsproblematikker Psykisk sårbare Diffuse helbredsproblemer Savner motivation for uddannelse/job I øvrigt kendetegnet ved: flere komplekse problematikker, f.eks. sociale problemer, overvægt, langvarig ledighed, mangel på faglige kompetencer, ondt i livet, diffuse smerter. Mangel på arbejdsidentitet og overblik i forhold til eget liv Ofte tilknyttet andre kommunale instanser end Jobcentret Der kan være borgere i målgruppen, som taler et ufuldstændigt og mangelfuldt dansk Et 8 ugers forløb for aktivitetsparate over 30 år Erhvervskonsulenterne Et motivationsopbyggende forløb der har til formål at borgere kan og vil indgå i andre forløb Motivere til at indgå i ordinært behandlingsforløb/- system Motivere borgeren til at arbejde med at mestre sin sygdom og/eller smerter Kortlægge ressourcer og potentiale Yde job- og uddannelsesvejledning Identificere og reducere barrierer hos deltagerne i fht. deltagelse på arbejdsmarkedet Hos Erhvervs Konsulenterne er arbejdet med motivation og eliminering af modstand mod forandringer et naturligt omdrejningspunkt for alt det, vi laver. Derfor kalder vi også forløbet for FORANDRING. Den stærke relation Generelt er målgruppen professionelle brugere af det offentlige system, så de har sandsynligvis været på adskillige jobsøgningsog afklaringsforløb. Måske har de oplevet, det ikke har ført til noget som helst, og er derfor som udgangspunkt overhovedet ikke motiveret for et samarbejde med Erhvervs Konsulenterne. Vores indgang til at motivere borgeren til et samarbejde med os er at opbygge en god relation. Først når vi har opnået en vis grad af tryghed, tillid, og respekt, kan vi begynde at arbejde med forandringsprocesser og motivation i forhold til fx at indgå i andre forløb. Der er to store motivationsopgaver i forløbet: 1) at opnå et stabilt fremmøde 2) at motivere til at deltage aktivt i de motivationsfremmende aktiviteter og samtaler Klædt på til arbejdsmarkedet Vores indsats er rettet mod arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at vi arbejder med træning af de sociale færdigheder, der er behov for på arbejdsmarkedet: at møde til tiden, at komme hver dag, at blive til borgeren har fri, at lægebesøg ol ligger udenfor arbejdstiden, at møde op med en god personlig hygiejne, påklædning der passer til virksomheden og opgaverne og mange andre små, men meget vigtige færdigheder. Vores erfaring er, at der skal tales rigtig meget med borgeren om, hvad det egentlig vil sige at gå på arbejde. Fra passiv til aktiv Det er en myte, at når man har en psykisk lidelse/psykiske problemer, skal man have tid og ro til at komme sig og skånes for kontakt med virkeligheden uden for hjemmet. Realiteten er, at hvis man er stresset eller har en lettere psykisk lidelse, vil tilstanden blive forværret, hvis man er isoleret og overladt til sig selv. Undersøgelser viser, at et struktureret motionsprogram kan have samme effekt på en depression som antidepressiv medicin. Undersøgelser viser også klart, at motion er særdeles vigtig for personer med diagnosen stress. Selvtillid og selvværd vokser, når borgeren oplever sig selv være i stand til at handle. Samtidig er fysisk træning med til at minimere smerte og optimere velvære. Formålet med alle aktiviteterne er, at borgernes kvalifikationer, erfaringer, kompetencer kommer frem i lyset, og at der bliver mindre fokus på barrierer i forhold til job og uddannelse. Når borgeren sætter forstørrelsesglasset på ressourcer, smitter det af på motivation for forandring. Ressourcearkæologi Specielt i de individuelle samtaler vil vi tale med og opfordre borgerne til at indgå i relevante forløb. Vores samtaler har altid fokus på ressourcer, potentialer og handlemuligheder i forhold til job og uddannelse. Vi kalder det ressourcearkæologi, fordi vi går metodisk til værks og på jagt efter ressourcer via forskellige spørgeteknikker. Det handler jo om at få det bedste frem i den enkelte. Vi starter vores samarbejde med en grundig individuel samtale, hvor mål og delmål med det arbejdsmarkedsrettede forløb defineres. Spillereglerne for samarbejdet ridses op og aftaler om fremmøde indgås. 1

2 1. Få mod på, og lyst til forandring årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.: Misbrugsproblematikker Psykisk sårbare Diffuse helbredsproblemer Savner motivation for uddannelse/job I øvrigt kendetegnet ved: flere komplekse problematikker, f.eks. sociale problemer, overvægt, langvarig ledighed, mangel på faglige kompetencer, ondt i livet, diffuse smerter. Mangel på arbejdsidentitet og overblik i forhold til eget liv Ofte tilknyttet andre kommunale instanser end Jobcentret Der kan være borgere i målgruppen, som taler et ufuldstændigt og mangelfuldt dansk Marselisborg Et motivationsopbyggende forløb der har til formål at borgere kan og vil indgå i andre forløb Motivere til at indgå i ordinært behandlingsforløb/- system Motivere borgeren til at arbejde med at mestre sin sygdom og/eller smerter Kortlægge ressourcer og potentiale Yde job- og uddannelsesvejledning Identificere og reducere barrierer hos deltagerne i fht. deltagelse på arbejdsmarkedet 1. BAGGRUND Marselisborg har i de sidste 10 år opsamlet Best Practice og gennemført en målrettet metodeudvikling i vores beskæftigelsestilbud for mere end 5000 borgere på sygedagpenge og ledighedsydelse, borgere på kontanthjælp med problemer ud over ledighed, borgere visiteret til ressourceforløb m.fl. Vidensopsamlingen viser tydeligt, hvilke processer der skal iværksættes, for at udsatte borgere kan indtræde eller genindtræder på arbejdsmarkedet. Derudfra har vi udviklet Marselisborg Rehabiliteringscenter, der er opbygget omkring en tværfaglig indsats i 3 spor, som vil være fundamentet i dette tilbud: en beskæftigelsesfremmende indsats, en sundhedsfremmende indsats og en social indsats. 2. INDSATSMODELLEN - OVERORDNET Vores indsats er skræddersyet til borgere der modtagere sygedagpenge eller er visiteret til jobafklaring, ressourceforløb, fleksjob eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor indsatsen fungerer som en dynamisk udviklingsproces, hvor borgeren ved hjælp af samtaler, kompetence- og personprofil screening samt progressionsmålinger får synliggjort og erkendt egne ressourcer og barrierer i forhold til at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved hjælp af psykoedukation får borgeren indsigt i egen sygdom og helbredsmæssige problemstillinger, der giver en forståelse for, at man ved hjælp af samtaleforløb, kostændring og motion kan forbedre sine helbredsmæssige forhold, livskvalitet og chancer for at komme i beskæftigelse væsentligt. Marselisborgs forløb er til dette tilbud bygget op om hovedsagligt fire elementer. Forløbet har en sammensætning af 6 ugers grundforløb, hvorefter der kan forlænges med yderligere moduler alt efter hvilke indsatser, der efterfølgende kan iværksættes. Grundforløbet gennemføres i en vekselvirkning mellem individuelle samtaler og holdbaserede aktiviteter. De efterfølgende moduler og aktiviteter gennemføres i udpræget grad som individuelle og håndholdte aktiviteter. Der vil afhængigt af borgerens situation og behov være stor forskel på, hvilke metoder vedkommende har bedst effekt af, hvorfor den konkrete sammensætning af aktiviteter sker i samråd med borger og kommunens sagsbehandler. Overordnet set arbejder vi dog ud fra nedenstående principper i forhold til individuelle og holdbaserede aktiviteter. Arbejdet med barrierer og udviklingsmål tager udgangspunkt i primært fire nedenstående redskaber og vil altid fremgå af borgerens progressionsplan: For det første arbejdes der i visitationssamtalen med drøftelse af såvel borgerens ressourcer som borgerens umiddelbare barrierer. Fokus i samtalen er således på ressourcer, der kan hjælpe borgeren tættere på arbejde og uddannelse samt problematikker, der for nuværende er en hindring for arbejde eller uddannelse. For det andet anvender vi som nævnt vores Profiltestningsredskab, hvor borgeren på forhånd gennemfører en personprofiltest, som danner grundlag for en nærmere drøftelse af borgerens styrker og svagheder i uddannelses- og arbejdsmarkedsmæssig kontekst. Profilen er et redskab, der er blevet udviklet i samarbejde med Dansk Psykologisk Forlag og bygger på en internationalt anerkendt erhvervsscreeningstest. Via projekter støttet af Beskæftigelsesministeriet har vi videreudviklet redskabet til at matche det danske arbejdsmarked og de danske ledighedsprofiler. For det tredje anvender vi et progressionsredskab til den løbende dialog mellem konsulenter og borgere. Progressionsredskabet er udviklet i samarbejde med mere end 15 forskellige jobcentre, og bygger på en empowerment- og coachbaseret metode, hvor borgeren med udgangspunkt i ønskede udviklingsmål, indgår i en løsningsorienteret dialog om fremdriftsbehov og næste skridt For det fjerde bliver progressionsmålingerne af borgernes udviklingsprocesser direkte anvendt i de opfølgningssamtaler, der foretages løbende med samtlige borgere visiteret til tilbuddet. Målingerne og de efterfølgende samtaler giver mulighed for løbende tilpasning af de udviklingsbehov, som skal være styrende for indsatsen. 3. EFFEKTER Sygedagpenge: 80 % af vores sygedagpengeforløb afsluttes med, at borgeren selv raskmelder eller borgeren sig, eller at vi i samarbejde med jobcenteret laver en bred vurdering i forhold til uarbejdsdygtighed. Borgeren vender efter forløbet tilbage til hidtidig arbejdsplads, får et nyt arbejde, bliver raskmeldt til A-kassen, starter på uddannelse eller voksenlærlingeforløb Ledighedsydelse: 70 % af vores langtidsledige og udsatte fleksjobbere kommer i beskæftigelse. Her er der tale om forskellige typer af forløb: Ressourceforløb % af vores ressourceforløbsborgere kommer i praktik, job eller uddannelse Kontanthjælp % af vores ressourceforløbsborgere kommer i praktik, job eller uddannelse 2

3 .2. Klar til uddannelse årige primært aktivitetsparate men også uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere I øvrigt kendetegnet ved: Flere komplekse problematikker, f.eks. sociale problemer, overvægt, langvarig ledighed, mangel på faglige kompetencer, ondt i livet, diffuse smerter. Ingen kompetencegivende uddannelse kan have en kriminel fortid Der kan være borgere i målgruppen, som taler et ufuldstændigt og meget mangelfuldt dansk Ofte tilknyttet andre kommunale instanser end Jobcentret ISS Jobudviklingscenter Kortlægge ressourcer og potentiale i forhold til uddannelse Vejlede og motivere de unge i forhold til uddannelse Yde uddannelsesvejledning Udarbejde uddannelsesplaner Identificere og reducere barrierer i fht. opstart på uddannelse ISS Jobudviklingscenter har sammensat et 13 ugers ressource- og uddannelsesafklarende forløb. Forløbet består af 4 faser: Det ugentlige timeantal i fase 2 og 3 vil for de flestes vedkommende være timer. Hvis deltageren ikke kan indgå i holdundervisning, vil denne i stedet for få individuelle samtaler 1-2 timer pr. uge. Samtalerne kan evt. kombineres med relevante workshops, hvis deltageren hen af vejen opnår en personlig udvikling, der gør det muligt at deltage i holdaktiviteter. Fordeling af aktiviteter Fordelingen mellem hold- og individuelle aktiviteter vil være afhængig af, hvilke aktiviteter, der ved visitationen vurderes bedst at understøtte det fastsatte mål for deltagerens forløb. På samme måde vurderes det løbende gennem forløbet, samt på de to konferencer ultimo fase 2 og 3, hvordan fordelingen mellem aktiviteterne bedst muligt tilrettelægges Metoder og værktøjer Til identifikation af barrierer og indikatorer for udvikling ønsker ISS JUC at anvende følgende metoder og værktøjer: 1. Individuelle samtaler med udgangspunkt i DMS 2. Overleveringsmateriale fra jobcenteret og evt. andre instanser 3. Praktikevaluering 4. De 7 karaktertræk - som er: Selvkontrol, Engagement, Vedholdenhed, Social intelligens, Nysgerrighed, Taknemmelighed og Optimisme. Mentor Deltageren vil blive fulgt gennem hele forløbet af den samme ISS konsulent, som også vil varetage rollen som personlig og opfølgende mentor, hvor det vurderes relevant. Succeskriterier ISS JUC's vurdering af succeskriterierne: 30 % kan umiddelbart efter endt forløb defineres som uddannelsesparate 40 % har en uddannelsesplan 3

4 2. Klar til uddannelse årige primært aktivitetsparate men også uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere I øvrigt kendetegnet ved: Flere komplekse problematikker, f.eks. sociale problemer, overvægt, langvarig ledighed, mangel på faglige kompetencer, ondt i livet, diffuse smerter. Ingen kompetencegivende uddannelse kan have en kriminel fortid Der kan være borgere i målgruppen, som taler et ufuldstændigt og meget mangelfuldt dansk Ofte tilknyttet andre kommunale instanser end Jobcentret Et forløb for unge aktivitetsparate under 30 år Erhvervskonsulenterne Kortlægge ressourcer og potentiale i forhold til uddannelse Vejlede og motivere de unge i forhold til uddannelse Yde uddannelsesvejledning Udarbejde uddannelsesplaner Identificere og reducere barrierer i fht. opstart på uddannelse Det er et motivationsforløb med pil rettet mod uddannelse. Forløbet varer 13 uger med mulighed for forlængelse, hvis målinger viser fortsat progression. Der er løbende optag. Dus med målgruppen Det er en gruppe vingeskudte unge, der har mange problemer at slås med. For nogen er en uddannelse inden for rækkevidde og opnåelig efter 13 uger på VI UNGE. For andre ligger uddannelsesmålet langt ude i fremtiden. Det er unge med ondt i livet, ondt i kroppen, angst, spiseforstyrrelser, er eller har været i kriminelt miljø, mere eller mindre involveret i bandemiljøet, er begrænset af en plettet straffeattest, ordblindhed, ramt af den sociale arv osv, osv. Gruppen er generelt ramt af psykiske problemer, fx ADHD epidemien og flere får medicin eller samtaler hos psykiater eller psykolog pga. depression. De fleste har en eller anden form for social angst, som gør et holdforløb velegnet til at træne samvær med andre mennesker. Det ses tydeligt på fremmødeprocenten, at det er her, det er rigtig svært for mange af dem. De føler sig betydeligt tryggere i de individuelle aktiviteter og samtaler. Går sundt til værks Vi er meget OBS på de diagnoser, de unge fortæller, at de har skaffet sig. Ritalin, ADHD medicinen, er meget attraktiv for misbrugere, så mange af dem skaffer sig selv stoffet ved at gå målrettet efter en ADHD diagnose. Medicinen bliver købt og solgt, og de låner og hjælper hinanden. Vi er særdeles opdateret på undersøgelser, forskning, tendenser og mode indenfor diagnoser, specielt de psykiske. Vores synspunkt er, at diagnoser kan føre til, at vi som professionelle undlader at gå sundt til værks, når vi kortlægger ressourcer og potentialer i forhold til uddannelse. Det er vigtigt at have øje for, at noget af den medicin de unge tager, slører billedet i forhold til hvordan de unge håndterer udfordringer i deres liv. Diagnoser er ikke nødvendigvis lig med færre ressourcer og mindre potentiale i forhold til uddannelse. Kunsten at skabe en tæt relation Vi indleder samarbejdet med de unge i en individuel samtale, evt. sammen med sagsbehandler og en evt. støtte/kontaktperson. Generelt er de unge meget usikre og har mødt mange professionelle støttepersoner igennem livet. Derfor er formålet med 1. samtale at skabe tryghed og tillid til os, som nu bliver vigtige personer for dem i en periode. Sammen definerer vi mål og delmål, som bliver omdrejningspunktet i den næste samtale. Forløbet er en kombination mellem holdaktiviteter og individuelle samtaler, rådgivning og vejledning. Den allerstørste udfordring er at få de unge til at komme og fastholde dem i fremmøde. En god relation til de unge er et must, ellers bliver de bare væk. Erhvervskonsulenterne arbejder med et konstant fokus på den gode relation. Så fra os hører I ikke, at han / hun er umulig at arbejde med. Tværtimod. Arbejdet med at skabe en god relation er vores ansvar og i øvrigt en af vores spidskompetencer. Vi er inspireret af en af vores læremestre, der siger, at betegne den unge som umulig at samarbejde med, bare er en sovepude for konsulenter, der mangler redskaber! Sociale færdigheder i centrum Alle aktiviteter i forløbet understøtter formålet for målgrupperne. Fx har vi en maddag om ugen, der handler om mange andre ting end at stable et måltid mad på bordet. De unge har mange penge, så i forhold til indkøb, taler vi med dem om, hvad sund og billig mad kan være, hvor det er billigt at købe ind, hvor store mængder, der er brug for både hensynet til økonomi og madspild. Det aftales, hvem, der gør hvad, hvornår 4

5 3. Klar til job Jobparate ledige, såvel kontanthjælpsmodtagere som dagpengemodtagere mellem 18 og 65 år Borgere med en høj arbejdsidentitet og/eller kortere ledighed bag sig Formål: Contra A/S Kortest mulige vej til beskæftigelse Erhvervs- og beskæftigelsesvejledning CV udarbejdelse Opkvalificering af grundlæggende IT kompetencer, primært rettet mod jobsøgning Virksomhedspraktik Jobsøgningskurset har følgende overordnede mål: At skaffe de jobsøgende ordinær beskæftigelse At kvalificere de jobsøgendes søgningsteknikker At udbygge de jobsøgendes kendskab til det lokale arbejdsmarked At øge de jobsøgendes faglige og geografiske mobilitet At skabe inspiration og netværk blandt jobsøgerne At styrke jobsøgerens motivation og ressourcer i den videre jobsøgningsproces Det virksomhedsrettede forløb vil bestå af følgende: I forlængelse af eller undervejs i jobsøgningskurset kan der iværksættes virksomhedsnære tilbud, som bl.a. kan indeholde følgende: Individuel screeningssamtale med konsulent Henvisning til Contras callcenter, herunder afsøgning af muligheder for ordinært arbejde, løntilskud eller virksomhedspraktik Etablering af virksomhedsrettet forløb herunder opfølgning på forløbet Det virksomhedsrettede forløb har følgende mål: At der findes et ordinært job, alternativt etablering af et job med løntilskud eller en virksomhedspraktik Indhold: Forløbet vil blive individuelt tilrettelagt og kan bl.a. bestå af følgende tilbud: Individuelle samtaler med konsulent Coaching og sparring med certificeret coach Karriererådgivning Præsentations- og kommunikationsteknik Kontakt til virksomheder Arbejdsmarkedskendskab hvor er jobbene? Udarbejdelse af ansøgning herunder CV og uopfordret ansøgning Personlig fremtræden Kost, motion og livsstil Virksomhedsrettet indsats via Contras callcenter IT workshop (opkvalificering af IT færdigheder/oprettelse af NemID, , jobnet etc.) Kurset er tilrettelagt som et fast og struktureret forløb, hvor der veksles mellem kollektive undervisnings- og vejledningstilbud, øvelser, besøg på virksomheder, gæsteoplæg fra lokale virksomheder m.m. Varighed og timetal: Jobsøgningsforløbet har en varighed på 4 uger. Forløbet kan forlænges efter aftale med jobcentret. Jobcentret kan henvise fra timer ugentligt. 5

6 3. Klar til job Jobparate ledige, såvel kontanthjælpsmodtagere som dagpengemodtagere mellem 18 og 65 år Borgere med en høj arbejdsidentitet og/eller kortere ledighed bag sig ISS Jobudviklingscenter Kortest mulige vej til beskæftigelse Erhvervs- og beskæftigelsesvejledning CV udarbejdelse Opkvalificering af grundlæggende IT kompetencer, primært rettet mod jobsøgning Virksomhedspraktik ISS JUC tilbyder et erhvervs- og beskæftigelsesrettet forløb for jobparate ledige. Forløbet består af to elementer: Vejledning og støtte til jobsøgning og CV udarbejdelse, kombineret med jobsøgningsrettet IT undervisning Virksomhedspraktik i 4 uger. Evt. med forlængelse Elementerne kan stå alene eller kombineres efter behov og de aftalte mål med forløbet, som er: korteste vej til beskæftigelse beskæftigelsesvejledning virksomhedspraktik CV udarbejdelse opkvalificering af grundlæggende IT-kompetencer rettet mod jobsøgning Timeantallet på deltagerens forløb vil således være afhængig af, hvilken kombination der aftales. Virksomhedspraktik ISS konsulenten kontakter udvalgte virksomheder mhp. at finde en praktikplads, der matcher deltagernes behov. Når en praktikplads er på plads, afstemmer konsulenten forventningerne omkring praktikken, og aftaler opfølgningsfrekvens. Herefter følges og evalueres praktikforløbet løbende i samarbejde med hhv. deltager og arbejdsgiver. Der vil blive fulgt op på virksomhedspraktikkerne via telefoniske samtaler, som ISS konsulenten foretager til praktikstedet. Opfølgningen foregår både med deltageren og med arbejdsgiveren og tager udgangspunkt i de mål, der er opsat for virksomhedspraktikken. Optag/Visitering: Der er rullende program med optag på workshops hver 3. uge. ISS JUC s vurdering af succeskriterierne: 40 % er i ordinær beskæftigelse eller uddannelse efter forløbet 90 % får etableret en virksomhedspraktik i det private 15 % er i privat løntilskud efter forløbet 50 % har opnået ordinær beskæftigelse 3 mdr. efter forløbets ophør 6

7 4. Vend det hele på hovedet Langvarigt ledige både forsikrede og ikke forsikrede I princippet jobparate men har prøvet alt tidligere Borgere med lav arbejdsidentitet Borgere med forældede faglige kompetencer Borgere med mange små ansættelses- forhold bag sig Borgere med problemer såsom; mindre misbrug, kriminalitet, økonomi, bolig, kort skolebaggrund m.m. Skabe nyt perspektiv og fokus på beskæftigelsesmuligheder Motivere i fht. At se nye veje på arbejdsmarkedet Motivere til at tage ansvar for eget liv (arbejdsliv) Vejledning og rådgivning om beskæftigelsesmuligheder Etablering af praktikker Afklaring af faglige kompetencer Evt. træning af sociale og personlige kompetencer Contra A/S Formål med forløbet er: At bringe de jobsøgende i ordinær beskæftigelse At åbne realistiske jobperspektiver med fokus på kortest mulig vej til ordinær beskæftigelse eller uddannelse At bibringe deltagerne inspiration og motivation At kvalificere de jobsøgendes jobsøgningsteknikker.og redskaber At øge de jobsøgendes faglige og geografiske mobilitet At styrke deltagernes personlige kompetencer At skabe inspiration og netværk blandt deltagerne At styrke jobsøgerens motivation og ressourcer i den videre jobsøgningsproces At udvikle nye og realistiske karrieremål og forløb, der favner deltagernes interesser, kompetencer og forudsætninger Indhold: Forløbet vil blive individuelt tilrettelagt og kan bestå af følgende tilbud: Individuelle samtaler med konsulent Individuel coaching og sparring Det nye arbejdsliv andre typer af job Mod på forandring jobskifte Arbejdsmarkedskendskab hvor er jobbene? Karriererådgivning drømme og mål? Se dine ressourcer på en ny måde Redskaber til at nedbryde fastlåste tanke- og adfærdsmønstre Personlig fremtræden Kontakt til virksomheder Virksomhedsrettet indsats via Contras callcenter Styrk dine muligheder geografisk og faglig mobilitet Jobsøgningsteknik herunder cv og ansøgning Præsentations- og kommunikationsteknik Netværksdannelse og sociale aktiviteter Forløbet er tilrettelagt fleksibelt, således at der veksles mellem kollektive og individuelle tilbud. De kollektive tilbud vil omfatte oplæg fra oplægsholdere med motivationsskabende teknikker, positiv psykologi og anerkendende metoder. Herudover vil borgerne tilbydes individuelle samtaler med konsulent, coach eller karriererådgiver. Endvidere kan der i forløbet indgå gæsteoplæg fra arbejdsgivere og erhvervscoaches m.m. Virksomhedsrettet indsats: Forløbet kan efter aftale med jobcentret kombineres med en virksomhedsrettet indsats med henblik på en genindtræden på arbejdsmarkedet. Herudover kan Contra tilbyde en tæt opfølgning undervejs i forløbet. Varighed og timetal: Jobsøgnings- og motivationsforløbet har en varighed for 6 uger. Forløbet kan forlænges efter aftale med jobcentret. Jobcentret kan henvise fra timer ugentligt. 7

8 4. Vend det hele på hovedet Langvarigt ledige både forsikrede og ikke forsikrede I princippet jobparate men har prøvet alt tidligere Borgere med lav arbejdsidentitet Borgere med forældede faglige kompetencer Borgere med mange små ansættelses- forhold bag sig Borgere med problemer såsom; mindre misbrug, kriminalitet, økonomi, bolig, kort skolebaggrund m.m. Skabe nyt perspektiv og fokus på beskæftigelsesmuligheder Motivere i fht. At se nye veje på arbejdsmarkedet Motivere til at tage ansvar for eget liv (arbejdsliv) Vejledning og rådgivning om beskæftigelsesmuligheder Etablering af praktikker Afklaring af faglige kompetencer Evt. træning af sociale og personlige kompetencer ISS Jobudviklingscenter ISS JUC har sammensat et nyt og anderledes forløb med fokus på individuelle aktiviteter. Alle deltagere tilknyttes en personlig jobformidler i et individuelt samtaleforløb, der har til formål at skabe nye perspektiver på og motivation i forhold til arbejdsmarkedet. Deltagerne får personlig vejledning i at finde og åbne jobmuligheder, udvikling af CV og ansøgningsmateriale, udvikling af personlige salgskompetencer og konkret, opsøgende arbejde i private og offentlige virksomheder. Deltageren vil samtidig blive trænet i at gå til jobsamtaler og udfordret i forhold til at udbrede sin jobsøgning og se alternative jobmuligheder. Alle samtaler differentieres i forhold til deltagerens udfordringer og individuelle behov for sparring. Fordeling af aktiviteter Der vil udelukkende være tale om individuelle aktiviteter på dette forløb og altså ingen holdbaserede aktiviteter. Samtaleforløbet vil vare 4 uger, og der vil blive afholdt 1 ugentlig samtale af 1-2 timers varighed. Indhold på forløbet Forløbet er sammensat af individuelle samtaler efter metoden DMS, og alle deltagere vil således få 1-2 timers samtale om ugen med fokus på motivation, vejledning og rådgivning i forhold til jobsøgning. I samtalerne behandles som før nævnt også de sociale og personlige faktorer, der forhindrer deltagerne i at få og fasholde et job. Alle samtaler munder ud i en plan for deltagerens selvstændige opgaver og forberedelse inden næste uges samtale. Samtaleforløbet vil blive efterfulgt af 4-13 ugers virksomhedspraktik. ISS konsulenten følger op på virksomhedspraktikken med en ugentlig opfølgningssamtale med deltageren, hvor deltageren møder op hos ISS. Ved samtalen kan der evt. foretages telefonisk opfølgning med arbejdsgiveren sammen med deltageren. Succeskriterierne: 80 % kommer i privat praktik eller løntilskud 80 % af deltagerne vurderer de har fået ny og nyttig inspiration til jobsøgning 35 % har en ny jobplan 8

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT PÅ VEJ MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Casesamling Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor?

Eksempelsamling. Hvilke indsatser har virket og hvorfor? Eksempelsamling Hvilke indsatser har virket og hvorfor? Indholdsfortegnelse FORORD... 4 PROJEKT MATCH... 5 HOTELLET PÅ VESTERBRO I KØBENHAVN... 8 PROJEKT JOBINDSLUSNING... 12 DEN NYE MEDARBEJDER... 16

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere