Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter"

Transkript

1 - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/ , at et selskab, der drev virksomhed med udvikling af en særlig teknologi indenfor udvinding af vedvarende energi, kunne opnå skattekredit efter ligningslovens 8 X, jf. 8 B om udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed mv. Det bindende svar accentuerer spørgsmålet om afgrænsning af sådanne udgifter særligt i tilfælde, hvor forsøgs- og forskningsudgifter udgør en mindre del af virksomhedens aktivitet. Efter ligningslovens 8 X, stk. 1 kan selskaber m.v. og personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen, anmode skattemyndighederne om at få udbetalt skatteværdien, dvs. 25 pct., af underskud, der stammer fra udgifter, der kan straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter 8 B, stk. 1, eller afskrivningslovens 6, stk. 1, nr. 3 (driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed). Skattekreditten er beløbsmæssigt begrænset, idet der således for hvert indkomstår højst kan udbetales 1,25 mio. kr., svarende til 25 pct. af 5 mio. kr., jf. 8 X, stk. 1, 2. pkt. En personel begrænsning er fastsat i 8 X, stk. 2 3, der indeholder udførlige bestemmelser om identifikation mellem sambeskattede selskaber, hovedaktionærselskaber samt flere virksomheder drevet af samme personkreds i virksomhedsordningen, der skal anses som én samlet enhed i relation til udbetaling af skatteværdien af et underskud. Bestemmelsen i 8 X om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter var et af de første initiativer, som den nuværende regering iværksatte efter tiltrædelsen i 2011.

2 - 2 Formålet med regelsættet er at styrke likviditeten i forskningsvirksomheder mv. i forsknings- eller udviklingsperioden samt at give virksomhederne større tilskyndelse til at iværksætte forskning og udvikling. Den nærmere, materielle afgrænsning af de udgifter, der giver grundlag for skattekredit efter 8 X, er foretaget qua henvisningen til ligningslovens 8 B, stk. 1 og afskrivningslovens 6, stk. 1, nr. 3. Efter ligningslovens 8 B, stk. 1, 1. og 2. pkt. kan udgifter, som afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed i tilknytning til den skattepligtiges erhverv, bortset fra udgifter til efterforskning efter råstoffer, efter den skattepligtiges valg enten fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrives med lige store årlige beløb over dette og de følgende 4 indkomstår. Det samme gælder udgifter til grundforskning, der afholdes af en igangværende virksomhed. Bestemmelsen i 8 B indeholder ikke i ordlyden nogen nærmere vejledning for afgrænsningen af de omfattede udgifter. Af de særlige bemærkninger til bestemmelsens 1. led om forsøgs- og forskningsvirksomhed, jf. lov nr. 184 af 30/3 1973, fremgår imidlertid, at: Fradragsretten vil i første række omfatte det udviklingsarbejde, som er knyttet til erhvervsvirksomheden. Herved forstås anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer og produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. Fradragsretten vil desuden omfatte den såkaldte anvendte forskning, d.v.s. originale undersøgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden og forståelse, primært rettet mod praktiske mål og anvendelser. I princippet vil fradragsretten derimod ikke omfatte den såkaldte grundforskning. Herved forstås originale undersøgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig viden og forståelse, uden at undersøgelserne primært er rettet mod praktiske mål og anvendelser Som det videre anføres i de særlige bemærkninger a.s., er grænserne for grundforskning til den anvendte forskning flydende, og det antoges derfor i motiverne, at det ofte ikke ville være muligt at adskille de to former for originale undersøgelser.

3 - 3 Ved en ændring af 8 B, stk. 1 i 1996, jf. lov nr. 835 af 18/ , blev bestemmelsen imidlertid som et led i den såkaldte Eksportpakke udvidet til også at omfatte grundforskning. Forarbejderne hertil indeholder ikke en nærmere afgrænsning af udgifter til grundforskning, men i en artikel i TfS 1988, 36 af daværende fuldmægtig ved Skattedepartementet, Artur Bugsgang, er begrebet afgrænset på samme måde som i motiverne til lov nr. 184 af 30/ Af de særlige bemærkninger til bestemmelsens 1. led om forsøgs- og forskningsvirksomhed, jf. lov nr. 184 af 30/3 1973, fremgår videre, at: De mest almindelige udgifter, som falder ind under 8 B, stk. 1, vil formentlig være lønudgifter, udgifter til råstoffer og udgifter til leje af lokaler, maskiner, inventar og lignende driftsmidler. Også betaling for forsøgs- eller forskningsvirksomhed, udført hos andre, vil falde ind under disse bestemmelser. Tilsvarende fremgår af cirk. nr. 72 af 17/ om ligningslovens, pkt. 14.4, hvor det supplerende anføres bl.a., at: De mest almindelige udgifter til grundforskning vil svare til dem, der er nævnt ovenfor under forsøgs- og forskningsvirksomhed Se tillige Ligningsvejledningen , afsn. E.B.3.11 med en lignende angivelse. Uanset spændvidden i ligningslovens 8 B foreligger der over tid i praksis kun relativt få offentliggjorte afgørelser om den nærmere afgrænsning af bestemmelsens anvendelsesområde, herunder i første række afgrænsningen af den virksomhed, der kan anses som forsøgs- og forskningsvirksomhed m.v. i lovens forstand. Skattemyndighederne har for nylig fundet anledning til at offentliggøre Skatterådets bindende svar ref. i SKM SR, der er det første offentliggjorte bindende svar vedrørende udbetaling af skattekredit efter ligningslovens 8 X. Sagen drejede sig om et selskab, der drev virksomhed med udvikling af en særlig teknologi indenfor udvinding af vedvarende energi. Målet var at levere denne særlige tekno-

4 - 4 logi til det globale energimarked. Udviklingen af teknologien var imidlertid omkostningstungt og omfattet af mange risici, hvorfor teknologien blev "opskaleret" i mindre skridt hvilket efter selskabets opfattelse svarede til vindmøllebranchen for år siden, hvor den største mølle var på ca KW. Selskabet fik sin første elproduktionstilladelse i juli 2007 til sit anlæg test- og demonstrationsanlæg, og anlægget leverede strøm til nettet for første gang i Anlægget var ikke i kontinuerlig drift, da der var tale om et test- og demonstrationsanlæg. I 2012 havde selskabet fået forlænget sin el-produktionstilladelse til og med 2015 til gennemførelsen af minimum 2 længere test inkl. el-produktion og afregning. Ifølge selskabets seneste årsrapport for 2010/2011 drev selskabet virksomhed inden for udvikling og produktion til udnyttelse af vedvarende energi, og den vigtigste aktivitet i regnskabsåret havde været udvikling og afprøvning af et helt nyt energiudtag. Der blev i juli 2011 indsendt to vigtige patentansøgninger til det europæiske patentagentur, begge vedrørende selskabets kerneteknologier. Som sagen er refereret i SKM SR fremgik af årsrapporten for 2010/11 videre, at selskabet havde indtægter på ca. 2,4 mio. kr., hvoraf ca. 2,1 mio. kr. stammede fra et indgået forlig, og dernæst, at selskabet havde andre eksterne omkostninger på ca. 3 mio. kr., som bl.a. omfattede reklamer, repræsentation, rejseudgifter, kørselsgodtgørelse, bilomkostninger, reparation og vedligeholdelse, personaleomkostninger i forbindelse med 4 ansatte, kontorartikler, faglitteratur, kontorleje, el og varme, forsikringer, revisor, advokat samt flytteomkostninger. Skatterådet nåede her frem til, at selskabets virksomhed måtte anses for en forsknings- og udviklingsvirksomhed, hvis udgifter som hovedregel må siges at være omfattet af reglerne i ligningslovens 8 B og afskrivningslovens 6, stk. 1, nr. 3. Vedrørende afgrænsningen af de udgifter, der var fradragsberettigede efter 8 B, og dermed gav grundlag for udbetaling af skattekredit efter 8 X, tog Skatterådet afsæt i den klassiske afgrænsning, jf. nærmere ovenfor. Skatterådet bemærkede samtidig videre, at rådet dog på nuværende tidspunkt ikke fandt at have grundlag for at vurdere, hvor mange af selskabets udgifter, der præcist måtte være omfattet af 8 X.

5 - 5 Fra præmisserne fra afgørelsen kan herudover fremhæves Skatterådets bemærkning om, at da spørgeren var et selskab, var det ikke et krav, at erhvervet skulle være påbegyndt, før der var adgang til at fradrage de pågældende udgifter, jf. ligningslovens 8 B, stk. 1, 3. pkt. Sammenfattende gælder, at Skatterådet så vidt har anvendt den klassiske afgrænsning på området, jf. lov nr. 184 af 30/3 1973, og som også formuleret i cirk. nr. 72 af 17/ og Ligningsvejledningen, afsn. E.B.3.11., vedrørende afgrænsning af forsøgs- og forskningsudgifter. Bestemmelserne i ligningslovens 8 X, stk. 1, jf. 8 B, stk.1, rejser imidlertid bl.a. det i praksis vigtige spørgsmål, om bestemmelserne kun omfatter udgifter, der er direkte henførbare til skatteyderens forsøgs- og forskningsvirksomhed, eller om bestemmelserne tillige omfatter (en andel af) indirekte omkostninger, eksempelvis administrationsomkostninger. Dette må særligt have betydning i tilfælde, hvor de omhandlede udgifter er en delmængde, eventuelt en mindre delmængde, af de samlede udgifter. I forarbejderne til lov nr. 184 af 30/3 1973, jf. ovenfor, og også i den foreliggende afgørelse ref. i SKM SR der altså drejede sig om et selskab, hvis aktiviteter alene omfattede forsøgs- og forskningsvirksomhed - tales om, at Fradragsretten vil i første række omfatte det udviklingsarbejde, som er knyttet til erhvervsvirksomheden., hvilket måske peger i retning af en forholdsvis snæver afgrænsning af de omfattede udgifter. Omvendt tales i den foreliggende afgørelse tillige om en forsknings- og udviklingsvirksomhed, hvis udgifter som hovedregel må siges at være omfattet af reglerne i ligningslovens 8 B og afskrivningslovens 6, stk. 1, nr. 3., og hvis udgifter i sagsreferatet bl.a. oplyses at omfatte andre eksterne omkostninger. For skatteydere, hvor forsøgs- og forskningsaktiviteterne kun udgør en del, eventuelt en mindre del, af skatteyderens samlede virksomhed, er regelgrundlaget heller ikke det klareste. En udtalelse i forarbejderne til den oprindelige lov, lov nr. 184 af 30/3 1973, bidrager heller ikke til klarheden. Det anføres således her, at: Som tidligere nævnt er der efter gældende regler ikke adgang til at fradrage erhvervsmæssigt begrundede udgifter til forsøg- og forskning, med mindre den skattepligtige har det som sit erhverv at

6 - 6 drive forskning. De praktiske vanskeligheder, der er forbundet med at udskille forskningsudgifterne fra de almindelige driftsudgifter, har imidlertid medført, at navnlig de noget større erhvervsvirksomheder med egne forskningsfaciliteter i virkeligheden ofte har opnået fradrag eller afskrivning af sådanne udgifter. Det er ikke meningen, at de nu foreslåede regler om afskrivning af forsøgs- og forskningsudgifter, der er betydelige i forhold til overskuddet ved selvstændig virksomhed, skal give virksomhederne en ringere skattemæssig stilling end den, de i praksis har haft i de seneste år På denne baggrund og set i lyset af den hidtidige relativt sparsomme og på dette punkt mindre informative praksis på området, synes den nærmere afgrænsning af bestemmelsens rækkevidde fortsat at ligge ud i fremtiden. Uanset hvilken afgrænsning, der måtte blive anvendt fremover, er der med Skatterådets bemærkning om den præcise afgrænsning af udgifter omfattet af 8 B lagt an til en ligningsmæssig prøvelse af den enkelte udgiftspost i forsøgs- og forskningsvirksomheden. o

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen 2011 Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, AAU Af: Jakob Vejstrup Hansen Vejleder: John Engsig Afleveringsdato: 27-05-2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Kendelse af 13. maj 1998. 97-36.837. Dyrtidsfondens aktier i et nu børsnoteret selskab var fortsat omfattet af 1% investeringsloftet for aktiviteter vedrørende forskning og udvikling.lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet Ska Indkomstopgørelser i ikke-erhvervsmæssig virksomhed Hvorfor skatteministeret afviste udlevering af visse dokumenter i 10-mandsprojektsagerne Omlægning af personskatterne 1987-2002 Skatteministeriet

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2014

Energi & Forsyning. September 2014 Energi & Forsyning September 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Høringsudkast til ny vejlov 3 4 5 I denne udgave af Energi & Forsyning

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere