Generelle bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger"

Transkript

1 Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative hovedområder. Der er ikke tale om fagforvaltninger i traditionel forstand, idet flere administrative hovedområder sorterer under ét og samme udvalg. Nettodriftsbudgettets fordeling på administrative hovedområder Hertil kommer at der er forudsat vedtaget 28,277 mio. kr. i forslag til omstilling og effektivisering samt en pulje til ny drift på 10 mio. kr. Indtægter i form af statsrefusion og brugerbetaling er indregnet i opgørelsen over kommunens nettodriftsudgifter. Kommunens øvrige indtægter består hovedsageligt af skatter, tilskud og udligning. Disse indtægter udgør tilsammen 3.169,152 mio. kr. i Fordelingen af skatter, tilskud og udligning Der er budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og hertil hørende tilskud og udligningsbeløb. Herud over er budgetteret med en samlet låneoptagelse på 26,296 mio. kr., heraf 8,5 mio. kr. til køb af jord til bolig- og erhvervsmæssige formål. For yderlig beskrivelse af indtægtssiden henvises til de sektorspecifikke bemærkninger til hvoedkonto 7 og 8. 1

2 Generelle bemærkninger Forskellen mellem indtægter og udgifter skal bl.a. finansiere anlæg, renter og afdrag på lån mm. Aftalestyring Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget et dialogbaseret aftalestyringskoncept. Konceptet indebærer, at der systematisk opstilles målsætninger, indsatser og indikatorer på koncern-, direktions- og fagniveau samt for de decentrale institutioner. Arbejdet sker i tæt dialog med fagudvalg, brugerbestyrelser, ledere, medarbejdere og øvrige interessenter. I det omfang det er hensigtsmæssigt, kan der ske ændringer af de enkelte målsætninger i løbet af året. Ændringerne skal godkendes i overensstemmelse med kompetencefordelingsplanen. Der er med aftalestyring tale om en videreudvikling af decentraliseringen som sikrer, at der ikke alene styres på økonomiske rammer men også på indhold. Endelig sikrer aftalekonceptet en systematisk målopfølgning og afrapportering. Den kommunale pris- og lønudvikling Der er taget udgangspunkt i KL s skøn fra juli 2015 over den kommunale pris- og lønudvikling for årene Den kommunale pris- og lønudvikling I procent Løn 1,64 2,26 2,10 2,10 Priser 1,67 1,67 1,67 1,67 Løn og priser i alt 1,6 2,1 2,0 2,0 Kilde: KL s budgetvejledning 2016 Fra 2015 til 2016 forventes en gennemsnitlig pris- og lønudvikling på 1,60 pct. fordelt med 1,64 pct. til lønninger og 1,67 pct. på priser. Jordpuljen Jordpuljen finansierer køb af jord til udstykning af erhvervsarealer og byggegrunde. Der er i 2016 forudsat en samlet udgift til køb af nye arealer samt byggemodning på i alt netto 12,694 mio. kr. Dertil kommer udgifter til renter og afdrag på i alt 1,432 mio. kr. Endelig er der indregnet låneoptagelse på 8,5 mio. kr. Samlet resulterer jordpuljen i et kassetræk på 5,626 mio. kr. i I overslagsårene er der modsat budgetteret med en samlet tilbagebetaling på 4,187 mio. kr. Set over en længere årrække skal jordpuljen hvile i sig selv. For en beskrivelse af projekter omfattet af jordpuljen henvises til anlægsskemaer. Bevillingsregler Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, jf. 40 i den kommunale styrelseslov. Kommunalbestyrelsen har i spillereglerne for Decentral ledelse - Central styring fastlagt hensigterne for bevillingsniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Spillereglerne kan ses på 2

3 Generelle bemærkninger Disse betyder, at der mellem Kommunalbestyrelsen og hver enkelt institution, fagsekretariat eller stab indgås en aftale om de forpligtigelser og mål samt muligheder herunder økonomiske rammer - der er gældende for hver enkelt aftaleholder. Bevillingsniveauet er således pr. aftaleholder, til hvem der gives en nettobevilling. Dog kan der ikke foretages omplaceringer mellem overførselsudgifter og servicedriftsudgifter. Jf. tidligere afsnit for definition af overførselsudgifter. Omplaceringer mellem aftaleholdere Omplaceringer af budgetbeløb mellem de enkelte aftaleholdere kan kun ske som tillægsbevillinger med Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der gælder dog følgende særlige regler vedrørende centrale puljer og lign. Der kan foretages budgetneutrale omplaceringer på tværs af bevillingsområder inden for følgende områder: Barselspuljen IT og IP-telefoni puljen Forsikringspuljer Direktionens udviklingspulje Tjenestemandsforsikringer Korrektion af lederlønninger, herunder korrektion for 6. ferieuge Puljer til trepartsinitiativer Sprogstøttetimer til førskolebørn Puljen til regulering af børnetal på dagpasningsområdet Udvidet åbningstid på dagpasningsområdet Pulje til ekstraudgifter ved afskedigelse pga. faldende børnetal Pulje vedrørende PAU-elever Puljen til regulering af elevtal i skoler og SFO Støttetimer til enkeltintegrerede elever Udviklingspuljen, projektpuljer, uddannelsespuljer og skolelederpuljen under Fagsekretariatet Undervisning Regulering af driftsbudgetter i forhold til belægningsprocent inden for sundhed og handicap Udviklingspuljen inden for handicap og psykiatri Regulering af budget inden for de tre ældreområder Mellemkommunale betalinger på ældreområdet Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Regulering vedrørende social- og sundhedselever Puljer vedr. flex- og skånejob Diverse puljemidler fra ministerier mv. Budgetoverførsel Der er som udgangspunkt overførselsadgang mellem årene for over- eller underskud for de enkelte aftaleholdere. Dette gælder dog ikke overførselsudgifter. Jf. tidligere afsnit for definition af overførselsudgifter. Kommunalbestyrelsen skal godkende overførslerne som en tillægsbevilling. De nærmere regler for budgetoverførsler er beskrevet i Spilleregler for Decentral ledelse Central styring. Anlæg Anlægsbevillinger kan være ét - eller flerårige og gives til anlægsudgifter og indtægter under hovedkontiene 0 6. Anlægsbevillinger kan afgives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Afgivelsen kan således - men behøver ikke - finde sted i forbindelse med budgetvedtagelsen. Det er imidlertid en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter. Det er med andre ord en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der både foreligger en anlægsbevilling og på budgettet er afsat det nødvendige rådighedsbeløb. 3

4 Generelle bemærkninger Med henblik på at sikre en bedre styring af anlægsprojekter, har kommunalbestyrelsen godkendt følgende retningslinjer for behandling af rådighedsbeløb i forbindelse med budgetvedtagelsen for det kommende år, således: Der meddeles bevillinger til følgende projekter: Udgifter til forprojektering. For følgende rådighedsbeløb flyttes bevillingskompetencen til fagudvalgene: Budgetterne til anlægsprojekter under kr. For nærmere retningslinjer vedr. anlægsprojekter henvises til Køreplaner for anlægsprojekter. 4

5 Direktion Direktion Den samlede budgetramme for Direktionen er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i kr. netto) Budget 2016 Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger I alt Sekretariat og forvaltninger Direktionens budget udgøres primært af løn og andre personaleudgifter til koncernledelse samt direktionens udviklingspulje. Direktionens udviklingspulje er nedskrevet med 1 mio. kr. årligt fra 2016 og fremover til brug for finansiering af ny stabsenhed Bosætning og Erhverv. 5

6 Administration og Service Administration og Service Den samlede budgetramme for Administration og Service er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i kr. netto) Budget 2016 Serviceudgifter Faste ejendomme, fælles formål Andre faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Transport og infrastruktur, fælles formål Driftsbygninger og -pladser Færgedrift Havne Folkeskoler Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Central refusionsordning Døgninstitutioner for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og hanicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilobud til midlertidigt ophold ( 107) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Driftsmidler til den kommunale beskæftigelsesindsats Politisk organisation, fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Komminsioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Voksen-, ældre- og handicapområdet Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver I alt

7 Administration og Service Faste ejendomme, fælles formål Driftsudgifter -366 Nettodriftsudgifter -366 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Andre faste ejendomme Driftsudgifter 127 Nettodriftsudgifter 127 Der er afsat budget til afholdelse af udgifter vedrørende Søllinge gl. skole og Vester Hæsinge gl. skole Driftssikring af boligbyggeri Driftsudgifter 500 Nettodriftsudgifter 500 Området dækker kommunens udgifter til ydelsesstøtte vedrørende lette kollektive boliger, andelsboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Opgaven udføres i henhold til lov om individuel boligstøtte Transport og infrastruktur fælles formål Driftsudgifter Nettodriftsudgifter

8 Administration og Service Andel af overslag ved beregning af omkostningsægte priser, hvor husleje, forrentning og overhead vedrørende administration indregnes i timepriserne på Park- og vejområdet under Intern Drift. Indtægten budgetlægges under Økonomistaben i lighed med indregning af overhead i takster for sociale institutioner Driftsbygninger og -pladser Driftsudgifter 112 Nettodriftsudgifter 112 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Færgedrift Driftsudgifter Driftsindtægter -147 Nettodriftsudgifter Området omfatter tilskud til færgedrift vedrørende Bjørnø-færgen. Der sejles efter kontrakt med Bjørnø- Færgen A.m.b.a. Der er afsat kr. som Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af tilskud til det fælles færgesekretariat, der skal bistå de 18 kommuner, som er omfattet af ordningen med Ø-tilskud. Der er budgetteret med 1,670 mio. kr. vedrørende tilskud til Bjørnø-færgen. Herudover er der budgetteret med indtægt fra Staten på kr. vedrørende kompensation for gratis færgetransport Havne Driftsudgifter 34 Nettodriftsudgifter 34 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg. 8

9 Administration og Service Folkeskoler Driftsudgifter 40 Nettodriftsudgifter 40 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg på Brahetrolleborg skole Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Driftsudgifter 12 Nettodriftsudgifter 12 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Indtægter fra den centrale refusionsordning Driftsudgifter 0 Refusioner Nettodriftsudgifter Indtægterne fra den centrale refusionsordning vedrører følgende områder: Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 9

10 Administration og Service Kontaktperson- o g ledsageordninger ( 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) grp Sociale formål Berigtigelser Statsrefusionerne fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) er forhøjet med 2,2 mio. kr. på baggrund af det aktuelle udgiftsniveau Døgninstitutioner for børn og unge Driftsudgifter 778 Nettodriftsudgifter 778 Der er tale om overhead jf. takstberegning og vedligeholdelse af sikringsanlæg. Jf. Indenrigsministeriets konteringsvejledning skal den beregnede udgift til overhead budgetlægges på det aktuelle omkostningssted. En tilsvarende indtægt budgetlægges på hovedkonto 06. Overhead beregnes ud fra en andel af udgifter til løn, administration, indtægter, ejendomsudgifter og husleje med videre Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Ældreboliger Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Funktionen omfatter driften af kommunalt ejede ældreboliger på Nørrevænget og Åvænget Driftsudgifterne dækker lejetab, administration og vedligeholdelse samt ydelsesstøtte til kommunalt ejede ældreboliger ved Nørrevænget i Ryslinge og Åvænget i Ferritslev. Driftsindtægterne dækker huslejeindtægter fra beboere i kommunalt ejede ældreboliger. Huslejeindtægterne skal, ud over drift, dække henlæggelser til vedligeholdelse samt renter og afdrag på lån. Renter og afdrag budgetteres på konto 7 og Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede 10

11 Administration og Service Driftsudgifter 726 Nettodriftsudgifter 726 Funktionen omfatter driften af Hillerslev Landsbycenter, Kirkegyden 1B Servicearealer og tidligere aflastningsboliger. Der afholdes ligeledes udgifter til Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg på plejehjem, som udgør kr. Nettodriftsudgifterne omfatter drift af servicearealer og huslejetab på Hillerslev Landsbycenter samt Lundens betaling for benyttelse til aflastning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Der er tale om overhead jf. takstberegning og vedligeholdelse af sikringsanlæg Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Driftsudgifter 22 Nettodriftsudgifter 22 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Tilbud til voksne med særlige behov Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Der er tale om overhead jf. takstberegning. 11

12 Administration og Service Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg udgør kr. Jf. Indenrigsministeriets konteringsvejledning skal den beregnede udgift til overhead budgetlægges på det aktuelle omkostningssted. En tilsvarende indtægt budgetlægges på hovedkonto 06. Overhead beregnes ud fra en andel af udgifter til løn, administration, indtægter, ejendomsudgifter og husleje med videre. Af hensyn til den løbende budgetopfølgning på de enkelte aftaleområder er både udgift og indtægt til overhead afsat på økonomistabens budget på de respektive funktionsområder Driftsmidler til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter 58 Nettodriftsudgifter 58 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Fælles formål Driftsudgifter 193 Nettodriftsudgifter 193 Funktionen omfatter tilskud til de politiske partier Kommunalbestyrelsesmedlemmer Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende Kommunalbestyrelsen. Der er indregnet vederlag til borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd, ligesom der er indregnet vederlag og mødehonorar til kommunalbestyrelsens medlemmer for deltagelse i udvalgsmøder mv. Endvidere er forudsat udgifter til forplejning under møder, repræsentation samt drift og vedligeholdelse af kommunalbestyrelsesmedlemmernes hjemmearbejdspladser. 12

13 Administration og Service Budgettet fordeler sig således: Vederlag til borgmester og viceborgmester i alt kr. Vederlag til udvalgsformænd i alt 1,4 mio. kr. Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag i alt kr. Fast vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 2,3 mio. kr. Uddannelse, rejser og befordring og forsikringer i alt kr. Møder og repræsentation samt øvrige udgifter i alt kr. Gaver og tilskud til arrangementer Borgmester kr. Budgetseminar kr. Øvrige udgifter kr. Telefoni samt hjemmearbejdspladser i alt kr Kommissioner, råd og nævn Driftsudgifter 215 Nettodriftsudgifter 215 Her føres kommunens udgifter til kommissioner, råd og nævn herunder: Beredskabskommissionen Huslejenævnet Beboerklagenævnet Ø-udvalg Valg m.v. Driftsudgifter 993 Nettodriftsudgifter 993 Her registreres udgifter til valg mv. til kommunalvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg. Der er afsat penge til et valg i 2016 og i hvert af overslagsårene Administrationsbygninger 13

14 Administration og Service Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Her registreres udgifter til husleje (hovedsagelig Bygmestervej, Ringe) og småindkøb uden for den indgåede aftale med intern drift. Der er flyttet bygningsudgifter fra Fællessekretariatet for administrationsbygninger til fagsekretariat teknik jf. beslutning central organisering af rengøring. Budgettet anvendes til drift af administrationsbygningerne på: Tinghøj Allé 2, Ringe (Rådhuset) Floravej, Ringe (Guldhøj) Graabjergvej 3 og 3A, Ryslinge Østerågade 40, Broby Mellemgade 15, Faaborg Nørregade 2+4, Faaborg Bryggergården 2+6, Faaborg Lejede lokaler på Bygmestervej i Ringe (Job og Arbejdsmarked) Administration mv. Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Her registreres udgifter til de opgaver, der varetages af aftaleområderne Fællessekretariat, HR & Innovation, Økonomistab og It-stab. Fællessekretariatet: Fællessekretariatet har ud over driften til egen stab endvidere budgetansvar for forskellige administrative fælleskonti. Fælleskontiene dækker blandt andet udgifter og indtægter til porto, kopiering, annoncering og kantinedrift samt sikringsanlæg på kommunens institutioner. Økonomi: Budgettet et opdelt i en intern, en ekstern del og it. Den interne del dækker personale og personalerelaterede udgifter. Den eksterne del dækker overførte indtægter for overhead vedrørende forebyggelse og sundhed, udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger på Åvænget og Nørrevænget og barselspuljen. Kommunens andel af udgifterne til Fællesindkøb budgetteres under Økonomi. Udgifter til KMD-systemer er samlet under Økonomistaben, da den samlede koordinering af aftaler og udgifter koordineres her. Budgettet er steget med 7,3 mio. kr. Det skyldes primært udmøntning af OE-sparemål, hvor der er tale om 4,3 mio. kr. vedrørende udbud af indkøb i 2014 med konsekvens i overslagsår, 0,7 mio. kr. vedrørende befordringsopgaven, 0,4 mio. kr. vedrørende effektivisering via brug af ledelsesinformationssystemer og 1 mio. kr. som følge af effektivisering i forbindelse med salg af ydelser. Pulje til fordeling vedr. lov og 14

15 Administration og Service cirkulæreprogrammer indeholder 1,6 mio. kr. I forbindelse med at Borgerservice blev nedlagt som aftaleområde er der flyttet personaleressourcer fra Borgerservice til Økonomi på 2,7 mio. kr. Budgettet er reduceret med kr. som Økonomistabens andel af finansiering af den ny stabsenhed. Overheadberegningerne vedrørende institutioner under Sundhed og Handicap er forøget med 2,3 mio. kr. i merindtægter, som følge af at der foretages beregninger på flere områder. HR & IT: Budgettet et opdelt i en intern og en ekstern del. Den interne del dækker løn og personaleproduktion, arbejdsmiljøområdet, herunder trivselsundersøgelser og koncernindsats vedrørende sygefravær. Den eksterne del dækker projekt vedrørende sundhedsfremme for medarbejdere, personalepolitiske projekter, sekretariat/aktiviteter for MED-hovedudvalget, diverse fællesudgifter vedrørende personalet samt budget for kontorelever. Personalekontoen er nedskrevet med kr. årligt fra 2016 og fremover til brug for finansiering af ny stabsenhed Bosætning og erhverv. It: It-stabens budget dækker en lang række udgifter, der er fælles for hele kommunen, bl.a. afregning af licenser og kommunikationsforbindelser. Der er tilført budget til microsoftlicenser fra Fagsekretariat Undervisning til IT-staben det på kr Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Driftsudgifter Nettodriftsudgifter På denne funktion registreres udgifter og indtægter til: Kontingent til Kommunernes Landsforening (KL) Redningsabonnement Falck Øvrige udgifter Løn- og barselspuljer Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Her registreres udgifter til den centrale barselspulje, pulje til lederuddannelse, pulje til TR-arbejde i forbindelse med hovedudvalg, FTR-pulje samt AKUT-pulje. Barselspuljens størrelse beregnes som et gennemsnit af udgifterne over 3 år. Afvigelser herfra overføres som over- eller underskud til efterfølgende år. Puljen er nedskrevet med kr. i 2016 og overslagsårene. 15

16 Administration og Service Tjenestemandspension Driftsudgifter Nettodriftsudgifter På denne funktion registreres udbetaling af tjenestemandspension og tjenestemandsforsikringspræmie. Udgifter og indtægter registreres centralt og følger ikke ansættelsesområdet. Tjenestemandspension Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner budgetteres ud fra det faktiske antal pensionerede tjenestemænd på budgetlægningstidspunktet på baggrund af den faktiske pensionsudgift og inddækningsgrad. Der er forudsat udbetaling til tidligere ansatte ved administration og tidligere borgmestre, samt tidligere ansatte ved skoler, biblioteker, musikskoler, tandplejen, sundhedstjenesten, hjemmesygeplejen og handicapinstitutioner. Herudover udbetales børnepensioner og pension til tidligere ansatte i kommunale forsyningsvirksomheder, som Faaborg-Midtfyn Kommune har overtaget fra Der er ikke budgetteret med forventede tilgange, men der er budgetteret med afgange for lærere i den lukkede gruppe, idet staten overtager udbetalingen fra det fyldte 63,5 år. Tjenestemandsforsikringspræmier For kommunens tjenestemandsansatte budgetteres udgiften til tjenestemandsforsikringspræmie ud fra det faktiske antal ansatte tjenestemænd. I budgettet for 2016 er budgetteret med tjenestemandsforsikringspræmie til 31 forsikrede tjenestemænd ansat ved skolevæsen, folkebiblioteker, tandpleje, sundhedstjeneste, hjemmesygepleje, administration og handicapinstitutioner. Afregningssatsen i 2016, udgør 49,9 pct. at den pensionsgivende lønsum. Ved ophør af en tjenestemandsstilling overføres den budgetterede tjenestemandsforsikringspræmie til delvis medfinansiering af pensionsudgiften. Der kan dog være behov for at overføre budget til fagområdet. Dette sker i de tilfælde, hvor en tjenestemandsstilling genbesættes med en overenskomstansat. Her overføres budget til aftaleholderen til dækning af pensionsbidraget til den overenskomstansatte. Nedlægges en tjenestemandsstilling, sker der ingen regulering af budgettet hos aftaleholderen. Her overføres hele den budgetterede tjenestemandsforsikringspræmie til medfinansiering af udgifterne til pension. Økonomistaben korrigerer, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger, budgetterne i forbindelse med ændringerne Interne forsikringspuljer 16

17 Administration og Service Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter På denne funktion registreres kommunens driftsudgifter på forsikringsområdet, herunder udgifter til forebyggende indsats. Faaborg-Midtfyn Kommune er i det væsentligste selvforsikret og har alene tegnet katastrofedækninger på brand og storm i et forsikringsselskab. Området er tilført kr. til forsikring af Hjernestartere i 2016 og i 3 år frem, hvorefter ordningen skal tages op til revision Generelle reserver Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Denne funktion bruges til at sikre kommunens overholdelse af servicerammen, såfremt aftaleholdere netto bruger af de opsparede og overførte beløb fra 2015 til Budgetbeløbet modsvares af en tilsvarende indtægt på konto forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt og er samlet set budgetneutral. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen og de generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 pct. af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service. 17

18 Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg Funktion Hovedområde (beløb i kr. netto) Budget 2016 Serviceudgifter Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende Kommissioner, råd og nævn Voksen-, ældre- og handicapområdet I alt Ældreboliger Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Området omfatter: Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Lejetab I henhold til bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. Ældreboliger skal udlejes til ældre og borgere med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunen har visitations- og anvisningsret til følgende ældreboliger: Ældreboliger, hvor kommunen har visitations- og anvisningsret By Gade Antal Faaborg Tømmergaarden 45 Faaborg Plougs Løkke 22 Vester Aaby Lysbjergvænget 7 Ferritslev Ådalen 16 Ferritslev Åvænget 8 Gislev Pyramiden 8 Nr. Lyndelse Carl Nielsensvej 13 Nr. Lyndelse Carl Nielsensvej (glashuset) 10 Ringe Algade 14 Ringe Hybenvej 10 Ringe Rosenvej 28 Ringe Odensevej 9 Ringe Svendborgvej 16 Ringe Jernbanegade/Stationsvej 26 Ryslinge Vesterled 16 I alt

19 Pleje og Omsorg Ældreboliger uden visitation, men med anvisningsret By Gade Antal Brobyværk Åløkkevej 16 Hillerslev Kirkegyden 22 Horne Bytoften 8 Faldsled Strandparken 7 Espe Snarupvejen 10 I alt 63 Kommunen betaler lejen fra det tidspunkt, hvor en ledig bolig er til rådighed for kommunen og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser overfor ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning. Samme forpligtelser gælder også i forhold til boliger på plejehjem, hvor kommunen har visitations- og anvisningsret. Udgifterne til betaling af husleje for tomme boliger vedrører primært: Ældreboligerne Jernbanegade/Stationsvej i Ringe, hvor 26 nye boliger stod klar til indflytning 1. juli Det er fortsat ikke alle boliger, der er udlejet. Ældreboligerne Kirkegyden, Hillerslev Landsbycenter Ældreboliger i kommunens yderområder på grund af manglende indkøbsmuligheder samt dårlig infrastruktur I 2015 er 34 tomme ældreboliger stillet til rådighed for integration. Hvis aftalen forlænges skal der flyttes budget til Social- og Arbejdsmarked. Plejeboligerne på Præstekærgaard. Fra 1. marts til 31. oktober 2015 er Præstekærgaard udlejet til Udlændingestyrelsen. Der er indregnet en forventning om, at lejekontrakten bliver forlænget, så der ikke er tomgangsleje for Såfremt at lejekontrakten ikke forlænges eller der findes en anden anvendelse af bygningerne, vil der blive søgt en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. Til ydelsesstøtte er afsat ca kr. og til lejetab er afsat 3,202 mio. kr Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Fagsekretariat Kostforplejning Ældreområderne (plejehjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje) De enkelte kontoområder er beskrevet særskilt nedenfor. 19

20 Pleje og Omsorg Fagsekretariat Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Tilskud til personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, Serviceloven 83 og 84, jf. 95 stk. 1 Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, Serviceloven 83 og 83a, jf Social- og sundhedsuddannelse Aktiv Pleje Demenskoordinator Udviklings, sundhedsfaglige og sygeplejefaglige konsulentopgaver Lederlønninger Mellemkommunale betalinger Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje Aktuelt er godkendt 8 private leverandører til praktisk hjælp, der leverer ca. 252 timer pr. uge til ca. 638 borgere samt 2 private leverandører til personlig pleje, der leverer ca. 401 timer pr. uge til 81 borgere. Budgettet er på 8,449 mio. kr. Private leverandører af madservice Der er godkendt 1 privat leverandør. 33 borgere, har valgt at få mad fra den private leverandør. Social- og sundhedsuddannelse Kommunen var i henhold til trepartsaftalen forpligtet til at ansætte 83 social- og sundhedselever samt 16 social- og sundhedsassistentelever. På grund af valget blev forhandlingerne om dimensioneringen for 2016 og frem afbrudt. Forhandlingerne skal genoptages, men der er endnu ikke meldt noget ud. Budgettet er på 13,142 mio. kr. Mellemkommunale betalinger Når en borger visiteres til en plejeforanstaltning, kan vedkommende frit vælge om ydelsen ønskes leveret i kommunen eller i en anden kommune, jf. Lov om frit valg. Den ønskede kommune skal dog også visitere borgeren til en plejeforanstaltning. Kommunen er således uden indflydelse. Der er afsat 32,638 mio. kr. til betaling for ophold i andre kommuner og 11,830 mio. kr. i indtægt fra andre kommuner. Budgettet er således øget med 4,946 mio. kr. baseret på de borgere, der var pr. 31. maj Jf. Retssikkerhedsloven 9 c følger Fagsekretariatet op på alle sager, ved at anmode de enkelte kommuner om dokumentation for: a) Cpr-nummer b) Hjemmel til udgiften c) Udgiftens elementer d) Antal af enheder 20

Indholdsfortegnelse til budgetbemærkninger:

Indholdsfortegnelse til budgetbemærkninger: Indholdsfortegnelse til budgetbemærkninger: Fagområde: Side: Direktion 2 Administration og Service 3 Borgerservice 14 Pleje og Omsorg 20 Social- og Arbejdsmarked 28 Børn - Dagtilbud 43 Børn - Undervisning

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Pleje og Omsorg. Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende

Pleje og Omsorg. Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende Pleje og Omsorg Området Pleje og Omsorg udgør 12,3 % af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Ældreboliger -960-0,3% Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 311.449

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Hermed fremlægges basisbudget for budget 2015 og overslagsår til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 18. og 19. august 2014. Basisbudgettet er udtryk for en videreførelse af den

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere