Generelle bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger"

Transkript

1 Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative hovedområder. Der er ikke tale om fagforvaltninger i traditionel forstand, idet flere administrative hovedområder sorterer under ét og samme udvalg. Nettodriftsbudgettets fordeling på administrative hovedområder Hertil kommer at der er forudsat vedtaget 28,277 mio. kr. i forslag til omstilling og effektivisering samt en pulje til ny drift på 10 mio. kr. Indtægter i form af statsrefusion og brugerbetaling er indregnet i opgørelsen over kommunens nettodriftsudgifter. Kommunens øvrige indtægter består hovedsageligt af skatter, tilskud og udligning. Disse indtægter udgør tilsammen 3.169,152 mio. kr. i Fordelingen af skatter, tilskud og udligning Der er budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og hertil hørende tilskud og udligningsbeløb. Herud over er budgetteret med en samlet låneoptagelse på 26,296 mio. kr., heraf 8,5 mio. kr. til køb af jord til bolig- og erhvervsmæssige formål. For yderlig beskrivelse af indtægtssiden henvises til de sektorspecifikke bemærkninger til hvoedkonto 7 og 8. 1

2 Generelle bemærkninger Forskellen mellem indtægter og udgifter skal bl.a. finansiere anlæg, renter og afdrag på lån mm. Aftalestyring Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget et dialogbaseret aftalestyringskoncept. Konceptet indebærer, at der systematisk opstilles målsætninger, indsatser og indikatorer på koncern-, direktions- og fagniveau samt for de decentrale institutioner. Arbejdet sker i tæt dialog med fagudvalg, brugerbestyrelser, ledere, medarbejdere og øvrige interessenter. I det omfang det er hensigtsmæssigt, kan der ske ændringer af de enkelte målsætninger i løbet af året. Ændringerne skal godkendes i overensstemmelse med kompetencefordelingsplanen. Der er med aftalestyring tale om en videreudvikling af decentraliseringen som sikrer, at der ikke alene styres på økonomiske rammer men også på indhold. Endelig sikrer aftalekonceptet en systematisk målopfølgning og afrapportering. Den kommunale pris- og lønudvikling Der er taget udgangspunkt i KL s skøn fra juli 2015 over den kommunale pris- og lønudvikling for årene Den kommunale pris- og lønudvikling I procent Løn 1,64 2,26 2,10 2,10 Priser 1,67 1,67 1,67 1,67 Løn og priser i alt 1,6 2,1 2,0 2,0 Kilde: KL s budgetvejledning 2016 Fra 2015 til 2016 forventes en gennemsnitlig pris- og lønudvikling på 1,60 pct. fordelt med 1,64 pct. til lønninger og 1,67 pct. på priser. Jordpuljen Jordpuljen finansierer køb af jord til udstykning af erhvervsarealer og byggegrunde. Der er i 2016 forudsat en samlet udgift til køb af nye arealer samt byggemodning på i alt netto 12,694 mio. kr. Dertil kommer udgifter til renter og afdrag på i alt 1,432 mio. kr. Endelig er der indregnet låneoptagelse på 8,5 mio. kr. Samlet resulterer jordpuljen i et kassetræk på 5,626 mio. kr. i I overslagsårene er der modsat budgetteret med en samlet tilbagebetaling på 4,187 mio. kr. Set over en længere årrække skal jordpuljen hvile i sig selv. For en beskrivelse af projekter omfattet af jordpuljen henvises til anlægsskemaer. Bevillingsregler Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, jf. 40 i den kommunale styrelseslov. Kommunalbestyrelsen har i spillereglerne for Decentral ledelse - Central styring fastlagt hensigterne for bevillingsniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Spillereglerne kan ses på 2

3 Generelle bemærkninger Disse betyder, at der mellem Kommunalbestyrelsen og hver enkelt institution, fagsekretariat eller stab indgås en aftale om de forpligtigelser og mål samt muligheder herunder økonomiske rammer - der er gældende for hver enkelt aftaleholder. Bevillingsniveauet er således pr. aftaleholder, til hvem der gives en nettobevilling. Dog kan der ikke foretages omplaceringer mellem overførselsudgifter og servicedriftsudgifter. Jf. tidligere afsnit for definition af overførselsudgifter. Omplaceringer mellem aftaleholdere Omplaceringer af budgetbeløb mellem de enkelte aftaleholdere kan kun ske som tillægsbevillinger med Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der gælder dog følgende særlige regler vedrørende centrale puljer og lign. Der kan foretages budgetneutrale omplaceringer på tværs af bevillingsområder inden for følgende områder: Barselspuljen IT og IP-telefoni puljen Forsikringspuljer Direktionens udviklingspulje Tjenestemandsforsikringer Korrektion af lederlønninger, herunder korrektion for 6. ferieuge Puljer til trepartsinitiativer Sprogstøttetimer til førskolebørn Puljen til regulering af børnetal på dagpasningsområdet Udvidet åbningstid på dagpasningsområdet Pulje til ekstraudgifter ved afskedigelse pga. faldende børnetal Pulje vedrørende PAU-elever Puljen til regulering af elevtal i skoler og SFO Støttetimer til enkeltintegrerede elever Udviklingspuljen, projektpuljer, uddannelsespuljer og skolelederpuljen under Fagsekretariatet Undervisning Regulering af driftsbudgetter i forhold til belægningsprocent inden for sundhed og handicap Udviklingspuljen inden for handicap og psykiatri Regulering af budget inden for de tre ældreområder Mellemkommunale betalinger på ældreområdet Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Regulering vedrørende social- og sundhedselever Puljer vedr. flex- og skånejob Diverse puljemidler fra ministerier mv. Budgetoverførsel Der er som udgangspunkt overførselsadgang mellem årene for over- eller underskud for de enkelte aftaleholdere. Dette gælder dog ikke overførselsudgifter. Jf. tidligere afsnit for definition af overførselsudgifter. Kommunalbestyrelsen skal godkende overførslerne som en tillægsbevilling. De nærmere regler for budgetoverførsler er beskrevet i Spilleregler for Decentral ledelse Central styring. Anlæg Anlægsbevillinger kan være ét - eller flerårige og gives til anlægsudgifter og indtægter under hovedkontiene 0 6. Anlægsbevillinger kan afgives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Afgivelsen kan således - men behøver ikke - finde sted i forbindelse med budgetvedtagelsen. Det er imidlertid en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter. Det er med andre ord en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der både foreligger en anlægsbevilling og på budgettet er afsat det nødvendige rådighedsbeløb. 3

4 Generelle bemærkninger Med henblik på at sikre en bedre styring af anlægsprojekter, har kommunalbestyrelsen godkendt følgende retningslinjer for behandling af rådighedsbeløb i forbindelse med budgetvedtagelsen for det kommende år, således: Der meddeles bevillinger til følgende projekter: Udgifter til forprojektering. For følgende rådighedsbeløb flyttes bevillingskompetencen til fagudvalgene: Budgetterne til anlægsprojekter under kr. For nærmere retningslinjer vedr. anlægsprojekter henvises til Køreplaner for anlægsprojekter. 4

5 Direktion Direktion Den samlede budgetramme for Direktionen er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i kr. netto) Budget 2016 Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger I alt Sekretariat og forvaltninger Direktionens budget udgøres primært af løn og andre personaleudgifter til koncernledelse samt direktionens udviklingspulje. Direktionens udviklingspulje er nedskrevet med 1 mio. kr. årligt fra 2016 og fremover til brug for finansiering af ny stabsenhed Bosætning og Erhverv. 5

6 Administration og Service Administration og Service Den samlede budgetramme for Administration og Service er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i kr. netto) Budget 2016 Serviceudgifter Faste ejendomme, fælles formål Andre faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Transport og infrastruktur, fælles formål Driftsbygninger og -pladser Færgedrift Havne Folkeskoler Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Central refusionsordning Døgninstitutioner for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og hanicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilobud til midlertidigt ophold ( 107) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Driftsmidler til den kommunale beskæftigelsesindsats Politisk organisation, fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Komminsioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Voksen-, ældre- og handicapområdet Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver I alt

7 Administration og Service Faste ejendomme, fælles formål Driftsudgifter -366 Nettodriftsudgifter -366 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Andre faste ejendomme Driftsudgifter 127 Nettodriftsudgifter 127 Der er afsat budget til afholdelse af udgifter vedrørende Søllinge gl. skole og Vester Hæsinge gl. skole Driftssikring af boligbyggeri Driftsudgifter 500 Nettodriftsudgifter 500 Området dækker kommunens udgifter til ydelsesstøtte vedrørende lette kollektive boliger, andelsboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Opgaven udføres i henhold til lov om individuel boligstøtte Transport og infrastruktur fælles formål Driftsudgifter Nettodriftsudgifter

8 Administration og Service Andel af overslag ved beregning af omkostningsægte priser, hvor husleje, forrentning og overhead vedrørende administration indregnes i timepriserne på Park- og vejområdet under Intern Drift. Indtægten budgetlægges under Økonomistaben i lighed med indregning af overhead i takster for sociale institutioner Driftsbygninger og -pladser Driftsudgifter 112 Nettodriftsudgifter 112 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Færgedrift Driftsudgifter Driftsindtægter -147 Nettodriftsudgifter Området omfatter tilskud til færgedrift vedrørende Bjørnø-færgen. Der sejles efter kontrakt med Bjørnø- Færgen A.m.b.a. Der er afsat kr. som Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af tilskud til det fælles færgesekretariat, der skal bistå de 18 kommuner, som er omfattet af ordningen med Ø-tilskud. Der er budgetteret med 1,670 mio. kr. vedrørende tilskud til Bjørnø-færgen. Herudover er der budgetteret med indtægt fra Staten på kr. vedrørende kompensation for gratis færgetransport Havne Driftsudgifter 34 Nettodriftsudgifter 34 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg. 8

9 Administration og Service Folkeskoler Driftsudgifter 40 Nettodriftsudgifter 40 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg på Brahetrolleborg skole Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Driftsudgifter 12 Nettodriftsudgifter 12 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Indtægter fra den centrale refusionsordning Driftsudgifter 0 Refusioner Nettodriftsudgifter Indtægterne fra den centrale refusionsordning vedrører følgende områder: Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 9

10 Administration og Service Kontaktperson- o g ledsageordninger ( 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) grp Sociale formål Berigtigelser Statsrefusionerne fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) er forhøjet med 2,2 mio. kr. på baggrund af det aktuelle udgiftsniveau Døgninstitutioner for børn og unge Driftsudgifter 778 Nettodriftsudgifter 778 Der er tale om overhead jf. takstberegning og vedligeholdelse af sikringsanlæg. Jf. Indenrigsministeriets konteringsvejledning skal den beregnede udgift til overhead budgetlægges på det aktuelle omkostningssted. En tilsvarende indtægt budgetlægges på hovedkonto 06. Overhead beregnes ud fra en andel af udgifter til løn, administration, indtægter, ejendomsudgifter og husleje med videre Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Ældreboliger Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Funktionen omfatter driften af kommunalt ejede ældreboliger på Nørrevænget og Åvænget Driftsudgifterne dækker lejetab, administration og vedligeholdelse samt ydelsesstøtte til kommunalt ejede ældreboliger ved Nørrevænget i Ryslinge og Åvænget i Ferritslev. Driftsindtægterne dækker huslejeindtægter fra beboere i kommunalt ejede ældreboliger. Huslejeindtægterne skal, ud over drift, dække henlæggelser til vedligeholdelse samt renter og afdrag på lån. Renter og afdrag budgetteres på konto 7 og Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede 10

11 Administration og Service Driftsudgifter 726 Nettodriftsudgifter 726 Funktionen omfatter driften af Hillerslev Landsbycenter, Kirkegyden 1B Servicearealer og tidligere aflastningsboliger. Der afholdes ligeledes udgifter til Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg på plejehjem, som udgør kr. Nettodriftsudgifterne omfatter drift af servicearealer og huslejetab på Hillerslev Landsbycenter samt Lundens betaling for benyttelse til aflastning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Der er tale om overhead jf. takstberegning og vedligeholdelse af sikringsanlæg Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Driftsudgifter 22 Nettodriftsudgifter 22 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Tilbud til voksne med særlige behov Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Der er tale om overhead jf. takstberegning. 11

12 Administration og Service Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg udgør kr. Jf. Indenrigsministeriets konteringsvejledning skal den beregnede udgift til overhead budgetlægges på det aktuelle omkostningssted. En tilsvarende indtægt budgetlægges på hovedkonto 06. Overhead beregnes ud fra en andel af udgifter til løn, administration, indtægter, ejendomsudgifter og husleje med videre. Af hensyn til den løbende budgetopfølgning på de enkelte aftaleområder er både udgift og indtægt til overhead afsat på økonomistabens budget på de respektive funktionsområder Driftsmidler til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter 58 Nettodriftsudgifter 58 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Fælles formål Driftsudgifter 193 Nettodriftsudgifter 193 Funktionen omfatter tilskud til de politiske partier Kommunalbestyrelsesmedlemmer Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende Kommunalbestyrelsen. Der er indregnet vederlag til borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd, ligesom der er indregnet vederlag og mødehonorar til kommunalbestyrelsens medlemmer for deltagelse i udvalgsmøder mv. Endvidere er forudsat udgifter til forplejning under møder, repræsentation samt drift og vedligeholdelse af kommunalbestyrelsesmedlemmernes hjemmearbejdspladser. 12

13 Administration og Service Budgettet fordeler sig således: Vederlag til borgmester og viceborgmester i alt kr. Vederlag til udvalgsformænd i alt 1,4 mio. kr. Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag i alt kr. Fast vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 2,3 mio. kr. Uddannelse, rejser og befordring og forsikringer i alt kr. Møder og repræsentation samt øvrige udgifter i alt kr. Gaver og tilskud til arrangementer Borgmester kr. Budgetseminar kr. Øvrige udgifter kr. Telefoni samt hjemmearbejdspladser i alt kr Kommissioner, råd og nævn Driftsudgifter 215 Nettodriftsudgifter 215 Her føres kommunens udgifter til kommissioner, råd og nævn herunder: Beredskabskommissionen Huslejenævnet Beboerklagenævnet Ø-udvalg Valg m.v. Driftsudgifter 993 Nettodriftsudgifter 993 Her registreres udgifter til valg mv. til kommunalvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg. Der er afsat penge til et valg i 2016 og i hvert af overslagsårene Administrationsbygninger 13

14 Administration og Service Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Her registreres udgifter til husleje (hovedsagelig Bygmestervej, Ringe) og småindkøb uden for den indgåede aftale med intern drift. Der er flyttet bygningsudgifter fra Fællessekretariatet for administrationsbygninger til fagsekretariat teknik jf. beslutning central organisering af rengøring. Budgettet anvendes til drift af administrationsbygningerne på: Tinghøj Allé 2, Ringe (Rådhuset) Floravej, Ringe (Guldhøj) Graabjergvej 3 og 3A, Ryslinge Østerågade 40, Broby Mellemgade 15, Faaborg Nørregade 2+4, Faaborg Bryggergården 2+6, Faaborg Lejede lokaler på Bygmestervej i Ringe (Job og Arbejdsmarked) Administration mv. Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Her registreres udgifter til de opgaver, der varetages af aftaleområderne Fællessekretariat, HR & Innovation, Økonomistab og It-stab. Fællessekretariatet: Fællessekretariatet har ud over driften til egen stab endvidere budgetansvar for forskellige administrative fælleskonti. Fælleskontiene dækker blandt andet udgifter og indtægter til porto, kopiering, annoncering og kantinedrift samt sikringsanlæg på kommunens institutioner. Økonomi: Budgettet et opdelt i en intern, en ekstern del og it. Den interne del dækker personale og personalerelaterede udgifter. Den eksterne del dækker overførte indtægter for overhead vedrørende forebyggelse og sundhed, udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger på Åvænget og Nørrevænget og barselspuljen. Kommunens andel af udgifterne til Fællesindkøb budgetteres under Økonomi. Udgifter til KMD-systemer er samlet under Økonomistaben, da den samlede koordinering af aftaler og udgifter koordineres her. Budgettet er steget med 7,3 mio. kr. Det skyldes primært udmøntning af OE-sparemål, hvor der er tale om 4,3 mio. kr. vedrørende udbud af indkøb i 2014 med konsekvens i overslagsår, 0,7 mio. kr. vedrørende befordringsopgaven, 0,4 mio. kr. vedrørende effektivisering via brug af ledelsesinformationssystemer og 1 mio. kr. som følge af effektivisering i forbindelse med salg af ydelser. Pulje til fordeling vedr. lov og 14

15 Administration og Service cirkulæreprogrammer indeholder 1,6 mio. kr. I forbindelse med at Borgerservice blev nedlagt som aftaleområde er der flyttet personaleressourcer fra Borgerservice til Økonomi på 2,7 mio. kr. Budgettet er reduceret med kr. som Økonomistabens andel af finansiering af den ny stabsenhed. Overheadberegningerne vedrørende institutioner under Sundhed og Handicap er forøget med 2,3 mio. kr. i merindtægter, som følge af at der foretages beregninger på flere områder. HR & IT: Budgettet et opdelt i en intern og en ekstern del. Den interne del dækker løn og personaleproduktion, arbejdsmiljøområdet, herunder trivselsundersøgelser og koncernindsats vedrørende sygefravær. Den eksterne del dækker projekt vedrørende sundhedsfremme for medarbejdere, personalepolitiske projekter, sekretariat/aktiviteter for MED-hovedudvalget, diverse fællesudgifter vedrørende personalet samt budget for kontorelever. Personalekontoen er nedskrevet med kr. årligt fra 2016 og fremover til brug for finansiering af ny stabsenhed Bosætning og erhverv. It: It-stabens budget dækker en lang række udgifter, der er fælles for hele kommunen, bl.a. afregning af licenser og kommunikationsforbindelser. Der er tilført budget til microsoftlicenser fra Fagsekretariat Undervisning til IT-staben det på kr Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Driftsudgifter Nettodriftsudgifter På denne funktion registreres udgifter og indtægter til: Kontingent til Kommunernes Landsforening (KL) Redningsabonnement Falck Øvrige udgifter Løn- og barselspuljer Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Her registreres udgifter til den centrale barselspulje, pulje til lederuddannelse, pulje til TR-arbejde i forbindelse med hovedudvalg, FTR-pulje samt AKUT-pulje. Barselspuljens størrelse beregnes som et gennemsnit af udgifterne over 3 år. Afvigelser herfra overføres som over- eller underskud til efterfølgende år. Puljen er nedskrevet med kr. i 2016 og overslagsårene. 15

16 Administration og Service Tjenestemandspension Driftsudgifter Nettodriftsudgifter På denne funktion registreres udbetaling af tjenestemandspension og tjenestemandsforsikringspræmie. Udgifter og indtægter registreres centralt og følger ikke ansættelsesområdet. Tjenestemandspension Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner budgetteres ud fra det faktiske antal pensionerede tjenestemænd på budgetlægningstidspunktet på baggrund af den faktiske pensionsudgift og inddækningsgrad. Der er forudsat udbetaling til tidligere ansatte ved administration og tidligere borgmestre, samt tidligere ansatte ved skoler, biblioteker, musikskoler, tandplejen, sundhedstjenesten, hjemmesygeplejen og handicapinstitutioner. Herudover udbetales børnepensioner og pension til tidligere ansatte i kommunale forsyningsvirksomheder, som Faaborg-Midtfyn Kommune har overtaget fra Der er ikke budgetteret med forventede tilgange, men der er budgetteret med afgange for lærere i den lukkede gruppe, idet staten overtager udbetalingen fra det fyldte 63,5 år. Tjenestemandsforsikringspræmier For kommunens tjenestemandsansatte budgetteres udgiften til tjenestemandsforsikringspræmie ud fra det faktiske antal ansatte tjenestemænd. I budgettet for 2016 er budgetteret med tjenestemandsforsikringspræmie til 31 forsikrede tjenestemænd ansat ved skolevæsen, folkebiblioteker, tandpleje, sundhedstjeneste, hjemmesygepleje, administration og handicapinstitutioner. Afregningssatsen i 2016, udgør 49,9 pct. at den pensionsgivende lønsum. Ved ophør af en tjenestemandsstilling overføres den budgetterede tjenestemandsforsikringspræmie til delvis medfinansiering af pensionsudgiften. Der kan dog være behov for at overføre budget til fagområdet. Dette sker i de tilfælde, hvor en tjenestemandsstilling genbesættes med en overenskomstansat. Her overføres budget til aftaleholderen til dækning af pensionsbidraget til den overenskomstansatte. Nedlægges en tjenestemandsstilling, sker der ingen regulering af budgettet hos aftaleholderen. Her overføres hele den budgetterede tjenestemandsforsikringspræmie til medfinansiering af udgifterne til pension. Økonomistaben korrigerer, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger, budgetterne i forbindelse med ændringerne Interne forsikringspuljer 16

17 Administration og Service Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter På denne funktion registreres kommunens driftsudgifter på forsikringsområdet, herunder udgifter til forebyggende indsats. Faaborg-Midtfyn Kommune er i det væsentligste selvforsikret og har alene tegnet katastrofedækninger på brand og storm i et forsikringsselskab. Området er tilført kr. til forsikring af Hjernestartere i 2016 og i 3 år frem, hvorefter ordningen skal tages op til revision Generelle reserver Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Denne funktion bruges til at sikre kommunens overholdelse af servicerammen, såfremt aftaleholdere netto bruger af de opsparede og overførte beløb fra 2015 til Budgetbeløbet modsvares af en tilsvarende indtægt på konto forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt og er samlet set budgetneutral. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen og de generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 pct. af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service. 17

18 Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg Funktion Hovedområde (beløb i kr. netto) Budget 2016 Serviceudgifter Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende Kommissioner, råd og nævn Voksen-, ældre- og handicapområdet I alt Ældreboliger Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Området omfatter: Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Lejetab I henhold til bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. Ældreboliger skal udlejes til ældre og borgere med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunen har visitations- og anvisningsret til følgende ældreboliger: Ældreboliger, hvor kommunen har visitations- og anvisningsret By Gade Antal Faaborg Tømmergaarden 45 Faaborg Plougs Løkke 22 Vester Aaby Lysbjergvænget 7 Ferritslev Ådalen 16 Ferritslev Åvænget 8 Gislev Pyramiden 8 Nr. Lyndelse Carl Nielsensvej 13 Nr. Lyndelse Carl Nielsensvej (glashuset) 10 Ringe Algade 14 Ringe Hybenvej 10 Ringe Rosenvej 28 Ringe Odensevej 9 Ringe Svendborgvej 16 Ringe Jernbanegade/Stationsvej 26 Ryslinge Vesterled 16 I alt

19 Pleje og Omsorg Ældreboliger uden visitation, men med anvisningsret By Gade Antal Brobyværk Åløkkevej 16 Hillerslev Kirkegyden 22 Horne Bytoften 8 Faldsled Strandparken 7 Espe Snarupvejen 10 I alt 63 Kommunen betaler lejen fra det tidspunkt, hvor en ledig bolig er til rådighed for kommunen og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser overfor ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning. Samme forpligtelser gælder også i forhold til boliger på plejehjem, hvor kommunen har visitations- og anvisningsret. Udgifterne til betaling af husleje for tomme boliger vedrører primært: Ældreboligerne Jernbanegade/Stationsvej i Ringe, hvor 26 nye boliger stod klar til indflytning 1. juli Det er fortsat ikke alle boliger, der er udlejet. Ældreboligerne Kirkegyden, Hillerslev Landsbycenter Ældreboliger i kommunens yderområder på grund af manglende indkøbsmuligheder samt dårlig infrastruktur I 2015 er 34 tomme ældreboliger stillet til rådighed for integration. Hvis aftalen forlænges skal der flyttes budget til Social- og Arbejdsmarked. Plejeboligerne på Præstekærgaard. Fra 1. marts til 31. oktober 2015 er Præstekærgaard udlejet til Udlændingestyrelsen. Der er indregnet en forventning om, at lejekontrakten bliver forlænget, så der ikke er tomgangsleje for Såfremt at lejekontrakten ikke forlænges eller der findes en anden anvendelse af bygningerne, vil der blive søgt en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. Til ydelsesstøtte er afsat ca kr. og til lejetab er afsat 3,202 mio. kr Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Fagsekretariat Kostforplejning Ældreområderne (plejehjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje) De enkelte kontoområder er beskrevet særskilt nedenfor. 19

20 Pleje og Omsorg Fagsekretariat Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Tilskud til personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, Serviceloven 83 og 84, jf. 95 stk. 1 Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, Serviceloven 83 og 83a, jf Social- og sundhedsuddannelse Aktiv Pleje Demenskoordinator Udviklings, sundhedsfaglige og sygeplejefaglige konsulentopgaver Lederlønninger Mellemkommunale betalinger Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje Aktuelt er godkendt 8 private leverandører til praktisk hjælp, der leverer ca. 252 timer pr. uge til ca. 638 borgere samt 2 private leverandører til personlig pleje, der leverer ca. 401 timer pr. uge til 81 borgere. Budgettet er på 8,449 mio. kr. Private leverandører af madservice Der er godkendt 1 privat leverandør. 33 borgere, har valgt at få mad fra den private leverandør. Social- og sundhedsuddannelse Kommunen var i henhold til trepartsaftalen forpligtet til at ansætte 83 social- og sundhedselever samt 16 social- og sundhedsassistentelever. På grund af valget blev forhandlingerne om dimensioneringen for 2016 og frem afbrudt. Forhandlingerne skal genoptages, men der er endnu ikke meldt noget ud. Budgettet er på 13,142 mio. kr. Mellemkommunale betalinger Når en borger visiteres til en plejeforanstaltning, kan vedkommende frit vælge om ydelsen ønskes leveret i kommunen eller i en anden kommune, jf. Lov om frit valg. Den ønskede kommune skal dog også visitere borgeren til en plejeforanstaltning. Kommunen er således uden indflydelse. Der er afsat 32,638 mio. kr. til betaling for ophold i andre kommuner og 11,830 mio. kr. i indtægt fra andre kommuner. Budgettet er således øget med 4,946 mio. kr. baseret på de borgere, der var pr. 31. maj Jf. Retssikkerhedsloven 9 c følger Fagsekretariatet op på alle sager, ved at anmode de enkelte kommuner om dokumentation for: a) Cpr-nummer b) Hjemmel til udgiften c) Udgiftens elementer d) Antal af enheder 20

Indholdsfortegnelse til budgetbemærkninger:

Indholdsfortegnelse til budgetbemærkninger: Indholdsfortegnelse til budgetbemærkninger: Fagområde: Side: Direktion 2 Administration og Service 3 Borgerservice 14 Pleje og Omsorg 20 Social- og Arbejdsmarked 28 Børn - Dagtilbud 43 Børn - Undervisning

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2006.

Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2006. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben BILAG 3 23. marts 2006 Sagsnr.: 300262 Dok.nr.: 1801219 Overblik over budget 2006 Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Borgerservice Faaborg Mellemgade 15, 5600 Faaborg 5798006900602 72531502 Borgerservice Ringe Tinghøj Alle 2, 5750

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

4. Center for Borgerservice

4. Center for Borgerservice 4. Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere