Generelle bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger"

Transkript

1 Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative hovedområder. Der er ikke tale om fagforvaltninger i traditionel forstand, idet flere administrative hovedområder sorterer under ét og samme udvalg. Nettodriftsbudgettets fordeling på administrative hovedområder Hertil kommer at der er forudsat vedtaget 28,277 mio. kr. i forslag til omstilling og effektivisering samt en pulje til ny drift på 10 mio. kr. Indtægter i form af statsrefusion og brugerbetaling er indregnet i opgørelsen over kommunens nettodriftsudgifter. Kommunens øvrige indtægter består hovedsageligt af skatter, tilskud og udligning. Disse indtægter udgør tilsammen 3.169,152 mio. kr. i Fordelingen af skatter, tilskud og udligning Der er budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og hertil hørende tilskud og udligningsbeløb. Herud over er budgetteret med en samlet låneoptagelse på 26,296 mio. kr., heraf 8,5 mio. kr. til køb af jord til bolig- og erhvervsmæssige formål. For yderlig beskrivelse af indtægtssiden henvises til de sektorspecifikke bemærkninger til hvoedkonto 7 og 8. 1

2 Generelle bemærkninger Forskellen mellem indtægter og udgifter skal bl.a. finansiere anlæg, renter og afdrag på lån mm. Aftalestyring Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget et dialogbaseret aftalestyringskoncept. Konceptet indebærer, at der systematisk opstilles målsætninger, indsatser og indikatorer på koncern-, direktions- og fagniveau samt for de decentrale institutioner. Arbejdet sker i tæt dialog med fagudvalg, brugerbestyrelser, ledere, medarbejdere og øvrige interessenter. I det omfang det er hensigtsmæssigt, kan der ske ændringer af de enkelte målsætninger i løbet af året. Ændringerne skal godkendes i overensstemmelse med kompetencefordelingsplanen. Der er med aftalestyring tale om en videreudvikling af decentraliseringen som sikrer, at der ikke alene styres på økonomiske rammer men også på indhold. Endelig sikrer aftalekonceptet en systematisk målopfølgning og afrapportering. Den kommunale pris- og lønudvikling Der er taget udgangspunkt i KL s skøn fra juli 2015 over den kommunale pris- og lønudvikling for årene Den kommunale pris- og lønudvikling I procent Løn 1,64 2,26 2,10 2,10 Priser 1,67 1,67 1,67 1,67 Løn og priser i alt 1,6 2,1 2,0 2,0 Kilde: KL s budgetvejledning 2016 Fra 2015 til 2016 forventes en gennemsnitlig pris- og lønudvikling på 1,60 pct. fordelt med 1,64 pct. til lønninger og 1,67 pct. på priser. Jordpuljen Jordpuljen finansierer køb af jord til udstykning af erhvervsarealer og byggegrunde. Der er i 2016 forudsat en samlet udgift til køb af nye arealer samt byggemodning på i alt netto 12,694 mio. kr. Dertil kommer udgifter til renter og afdrag på i alt 1,432 mio. kr. Endelig er der indregnet låneoptagelse på 8,5 mio. kr. Samlet resulterer jordpuljen i et kassetræk på 5,626 mio. kr. i I overslagsårene er der modsat budgetteret med en samlet tilbagebetaling på 4,187 mio. kr. Set over en længere årrække skal jordpuljen hvile i sig selv. For en beskrivelse af projekter omfattet af jordpuljen henvises til anlægsskemaer. Bevillingsregler Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, jf. 40 i den kommunale styrelseslov. Kommunalbestyrelsen har i spillereglerne for Decentral ledelse - Central styring fastlagt hensigterne for bevillingsniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Spillereglerne kan ses på 2

3 Generelle bemærkninger Disse betyder, at der mellem Kommunalbestyrelsen og hver enkelt institution, fagsekretariat eller stab indgås en aftale om de forpligtigelser og mål samt muligheder herunder økonomiske rammer - der er gældende for hver enkelt aftaleholder. Bevillingsniveauet er således pr. aftaleholder, til hvem der gives en nettobevilling. Dog kan der ikke foretages omplaceringer mellem overførselsudgifter og servicedriftsudgifter. Jf. tidligere afsnit for definition af overførselsudgifter. Omplaceringer mellem aftaleholdere Omplaceringer af budgetbeløb mellem de enkelte aftaleholdere kan kun ske som tillægsbevillinger med Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der gælder dog følgende særlige regler vedrørende centrale puljer og lign. Der kan foretages budgetneutrale omplaceringer på tværs af bevillingsområder inden for følgende områder: Barselspuljen IT og IP-telefoni puljen Forsikringspuljer Direktionens udviklingspulje Tjenestemandsforsikringer Korrektion af lederlønninger, herunder korrektion for 6. ferieuge Puljer til trepartsinitiativer Sprogstøttetimer til førskolebørn Puljen til regulering af børnetal på dagpasningsområdet Udvidet åbningstid på dagpasningsområdet Pulje til ekstraudgifter ved afskedigelse pga. faldende børnetal Pulje vedrørende PAU-elever Puljen til regulering af elevtal i skoler og SFO Støttetimer til enkeltintegrerede elever Udviklingspuljen, projektpuljer, uddannelsespuljer og skolelederpuljen under Fagsekretariatet Undervisning Regulering af driftsbudgetter i forhold til belægningsprocent inden for sundhed og handicap Udviklingspuljen inden for handicap og psykiatri Regulering af budget inden for de tre ældreområder Mellemkommunale betalinger på ældreområdet Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Regulering vedrørende social- og sundhedselever Puljer vedr. flex- og skånejob Diverse puljemidler fra ministerier mv. Budgetoverførsel Der er som udgangspunkt overførselsadgang mellem årene for over- eller underskud for de enkelte aftaleholdere. Dette gælder dog ikke overførselsudgifter. Jf. tidligere afsnit for definition af overførselsudgifter. Kommunalbestyrelsen skal godkende overførslerne som en tillægsbevilling. De nærmere regler for budgetoverførsler er beskrevet i Spilleregler for Decentral ledelse Central styring. Anlæg Anlægsbevillinger kan være ét - eller flerårige og gives til anlægsudgifter og indtægter under hovedkontiene 0 6. Anlægsbevillinger kan afgives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Afgivelsen kan således - men behøver ikke - finde sted i forbindelse med budgetvedtagelsen. Det er imidlertid en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter. Det er med andre ord en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der både foreligger en anlægsbevilling og på budgettet er afsat det nødvendige rådighedsbeløb. 3

4 Generelle bemærkninger Med henblik på at sikre en bedre styring af anlægsprojekter, har kommunalbestyrelsen godkendt følgende retningslinjer for behandling af rådighedsbeløb i forbindelse med budgetvedtagelsen for det kommende år, således: Der meddeles bevillinger til følgende projekter: Udgifter til forprojektering. For følgende rådighedsbeløb flyttes bevillingskompetencen til fagudvalgene: Budgetterne til anlægsprojekter under kr. For nærmere retningslinjer vedr. anlægsprojekter henvises til Køreplaner for anlægsprojekter. 4

5 Direktion Direktion Den samlede budgetramme for Direktionen er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i kr. netto) Budget 2016 Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger I alt Sekretariat og forvaltninger Direktionens budget udgøres primært af løn og andre personaleudgifter til koncernledelse samt direktionens udviklingspulje. Direktionens udviklingspulje er nedskrevet med 1 mio. kr. årligt fra 2016 og fremover til brug for finansiering af ny stabsenhed Bosætning og Erhverv. 5

6 Administration og Service Administration og Service Den samlede budgetramme for Administration og Service er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i kr. netto) Budget 2016 Serviceudgifter Faste ejendomme, fælles formål Andre faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Transport og infrastruktur, fælles formål Driftsbygninger og -pladser Færgedrift Havne Folkeskoler Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Central refusionsordning Døgninstitutioner for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og hanicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilobud til midlertidigt ophold ( 107) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Driftsmidler til den kommunale beskæftigelsesindsats Politisk organisation, fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Komminsioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Voksen-, ældre- og handicapområdet Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver I alt

7 Administration og Service Faste ejendomme, fælles formål Driftsudgifter -366 Nettodriftsudgifter -366 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Andre faste ejendomme Driftsudgifter 127 Nettodriftsudgifter 127 Der er afsat budget til afholdelse af udgifter vedrørende Søllinge gl. skole og Vester Hæsinge gl. skole Driftssikring af boligbyggeri Driftsudgifter 500 Nettodriftsudgifter 500 Området dækker kommunens udgifter til ydelsesstøtte vedrørende lette kollektive boliger, andelsboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Opgaven udføres i henhold til lov om individuel boligstøtte Transport og infrastruktur fælles formål Driftsudgifter Nettodriftsudgifter

8 Administration og Service Andel af overslag ved beregning af omkostningsægte priser, hvor husleje, forrentning og overhead vedrørende administration indregnes i timepriserne på Park- og vejområdet under Intern Drift. Indtægten budgetlægges under Økonomistaben i lighed med indregning af overhead i takster for sociale institutioner Driftsbygninger og -pladser Driftsudgifter 112 Nettodriftsudgifter 112 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Færgedrift Driftsudgifter Driftsindtægter -147 Nettodriftsudgifter Området omfatter tilskud til færgedrift vedrørende Bjørnø-færgen. Der sejles efter kontrakt med Bjørnø- Færgen A.m.b.a. Der er afsat kr. som Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af tilskud til det fælles færgesekretariat, der skal bistå de 18 kommuner, som er omfattet af ordningen med Ø-tilskud. Der er budgetteret med 1,670 mio. kr. vedrørende tilskud til Bjørnø-færgen. Herudover er der budgetteret med indtægt fra Staten på kr. vedrørende kompensation for gratis færgetransport Havne Driftsudgifter 34 Nettodriftsudgifter 34 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg. 8

9 Administration og Service Folkeskoler Driftsudgifter 40 Nettodriftsudgifter 40 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg på Brahetrolleborg skole Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Driftsudgifter 12 Nettodriftsudgifter 12 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Indtægter fra den centrale refusionsordning Driftsudgifter 0 Refusioner Nettodriftsudgifter Indtægterne fra den centrale refusionsordning vedrører følgende områder: Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 9

10 Administration og Service Kontaktperson- o g ledsageordninger ( 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) grp Sociale formål Berigtigelser Statsrefusionerne fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) er forhøjet med 2,2 mio. kr. på baggrund af det aktuelle udgiftsniveau Døgninstitutioner for børn og unge Driftsudgifter 778 Nettodriftsudgifter 778 Der er tale om overhead jf. takstberegning og vedligeholdelse af sikringsanlæg. Jf. Indenrigsministeriets konteringsvejledning skal den beregnede udgift til overhead budgetlægges på det aktuelle omkostningssted. En tilsvarende indtægt budgetlægges på hovedkonto 06. Overhead beregnes ud fra en andel af udgifter til løn, administration, indtægter, ejendomsudgifter og husleje med videre Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Ældreboliger Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Funktionen omfatter driften af kommunalt ejede ældreboliger på Nørrevænget og Åvænget Driftsudgifterne dækker lejetab, administration og vedligeholdelse samt ydelsesstøtte til kommunalt ejede ældreboliger ved Nørrevænget i Ryslinge og Åvænget i Ferritslev. Driftsindtægterne dækker huslejeindtægter fra beboere i kommunalt ejede ældreboliger. Huslejeindtægterne skal, ud over drift, dække henlæggelser til vedligeholdelse samt renter og afdrag på lån. Renter og afdrag budgetteres på konto 7 og Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede 10

11 Administration og Service Driftsudgifter 726 Nettodriftsudgifter 726 Funktionen omfatter driften af Hillerslev Landsbycenter, Kirkegyden 1B Servicearealer og tidligere aflastningsboliger. Der afholdes ligeledes udgifter til Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg på plejehjem, som udgør kr. Nettodriftsudgifterne omfatter drift af servicearealer og huslejetab på Hillerslev Landsbycenter samt Lundens betaling for benyttelse til aflastning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Der er tale om overhead jf. takstberegning og vedligeholdelse af sikringsanlæg Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Driftsudgifter 22 Nettodriftsudgifter 22 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Tilbud til voksne med særlige behov Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Der er tale om overhead jf. takstberegning. 11

12 Administration og Service Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg udgør kr. Jf. Indenrigsministeriets konteringsvejledning skal den beregnede udgift til overhead budgetlægges på det aktuelle omkostningssted. En tilsvarende indtægt budgetlægges på hovedkonto 06. Overhead beregnes ud fra en andel af udgifter til løn, administration, indtægter, ejendomsudgifter og husleje med videre. Af hensyn til den løbende budgetopfølgning på de enkelte aftaleområder er både udgift og indtægt til overhead afsat på økonomistabens budget på de respektive funktionsområder Driftsmidler til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter 58 Nettodriftsudgifter 58 Fællessekretariatets administration og vedligeholdelse af sikringsanlæg Fælles formål Driftsudgifter 193 Nettodriftsudgifter 193 Funktionen omfatter tilskud til de politiske partier Kommunalbestyrelsesmedlemmer Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende Kommunalbestyrelsen. Der er indregnet vederlag til borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd, ligesom der er indregnet vederlag og mødehonorar til kommunalbestyrelsens medlemmer for deltagelse i udvalgsmøder mv. Endvidere er forudsat udgifter til forplejning under møder, repræsentation samt drift og vedligeholdelse af kommunalbestyrelsesmedlemmernes hjemmearbejdspladser. 12

13 Administration og Service Budgettet fordeler sig således: Vederlag til borgmester og viceborgmester i alt kr. Vederlag til udvalgsformænd i alt 1,4 mio. kr. Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag i alt kr. Fast vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 2,3 mio. kr. Uddannelse, rejser og befordring og forsikringer i alt kr. Møder og repræsentation samt øvrige udgifter i alt kr. Gaver og tilskud til arrangementer Borgmester kr. Budgetseminar kr. Øvrige udgifter kr. Telefoni samt hjemmearbejdspladser i alt kr Kommissioner, råd og nævn Driftsudgifter 215 Nettodriftsudgifter 215 Her føres kommunens udgifter til kommissioner, råd og nævn herunder: Beredskabskommissionen Huslejenævnet Beboerklagenævnet Ø-udvalg Valg m.v. Driftsudgifter 993 Nettodriftsudgifter 993 Her registreres udgifter til valg mv. til kommunalvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg. Der er afsat penge til et valg i 2016 og i hvert af overslagsårene Administrationsbygninger 13

14 Administration og Service Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Her registreres udgifter til husleje (hovedsagelig Bygmestervej, Ringe) og småindkøb uden for den indgåede aftale med intern drift. Der er flyttet bygningsudgifter fra Fællessekretariatet for administrationsbygninger til fagsekretariat teknik jf. beslutning central organisering af rengøring. Budgettet anvendes til drift af administrationsbygningerne på: Tinghøj Allé 2, Ringe (Rådhuset) Floravej, Ringe (Guldhøj) Graabjergvej 3 og 3A, Ryslinge Østerågade 40, Broby Mellemgade 15, Faaborg Nørregade 2+4, Faaborg Bryggergården 2+6, Faaborg Lejede lokaler på Bygmestervej i Ringe (Job og Arbejdsmarked) Administration mv. Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Her registreres udgifter til de opgaver, der varetages af aftaleområderne Fællessekretariat, HR & Innovation, Økonomistab og It-stab. Fællessekretariatet: Fællessekretariatet har ud over driften til egen stab endvidere budgetansvar for forskellige administrative fælleskonti. Fælleskontiene dækker blandt andet udgifter og indtægter til porto, kopiering, annoncering og kantinedrift samt sikringsanlæg på kommunens institutioner. Økonomi: Budgettet et opdelt i en intern, en ekstern del og it. Den interne del dækker personale og personalerelaterede udgifter. Den eksterne del dækker overførte indtægter for overhead vedrørende forebyggelse og sundhed, udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger på Åvænget og Nørrevænget og barselspuljen. Kommunens andel af udgifterne til Fællesindkøb budgetteres under Økonomi. Udgifter til KMD-systemer er samlet under Økonomistaben, da den samlede koordinering af aftaler og udgifter koordineres her. Budgettet er steget med 7,3 mio. kr. Det skyldes primært udmøntning af OE-sparemål, hvor der er tale om 4,3 mio. kr. vedrørende udbud af indkøb i 2014 med konsekvens i overslagsår, 0,7 mio. kr. vedrørende befordringsopgaven, 0,4 mio. kr. vedrørende effektivisering via brug af ledelsesinformationssystemer og 1 mio. kr. som følge af effektivisering i forbindelse med salg af ydelser. Pulje til fordeling vedr. lov og 14

15 Administration og Service cirkulæreprogrammer indeholder 1,6 mio. kr. I forbindelse med at Borgerservice blev nedlagt som aftaleområde er der flyttet personaleressourcer fra Borgerservice til Økonomi på 2,7 mio. kr. Budgettet er reduceret med kr. som Økonomistabens andel af finansiering af den ny stabsenhed. Overheadberegningerne vedrørende institutioner under Sundhed og Handicap er forøget med 2,3 mio. kr. i merindtægter, som følge af at der foretages beregninger på flere områder. HR & IT: Budgettet et opdelt i en intern og en ekstern del. Den interne del dækker løn og personaleproduktion, arbejdsmiljøområdet, herunder trivselsundersøgelser og koncernindsats vedrørende sygefravær. Den eksterne del dækker projekt vedrørende sundhedsfremme for medarbejdere, personalepolitiske projekter, sekretariat/aktiviteter for MED-hovedudvalget, diverse fællesudgifter vedrørende personalet samt budget for kontorelever. Personalekontoen er nedskrevet med kr. årligt fra 2016 og fremover til brug for finansiering af ny stabsenhed Bosætning og erhverv. It: It-stabens budget dækker en lang række udgifter, der er fælles for hele kommunen, bl.a. afregning af licenser og kommunikationsforbindelser. Der er tilført budget til microsoftlicenser fra Fagsekretariat Undervisning til IT-staben det på kr Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Driftsudgifter Nettodriftsudgifter På denne funktion registreres udgifter og indtægter til: Kontingent til Kommunernes Landsforening (KL) Redningsabonnement Falck Øvrige udgifter Løn- og barselspuljer Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Her registreres udgifter til den centrale barselspulje, pulje til lederuddannelse, pulje til TR-arbejde i forbindelse med hovedudvalg, FTR-pulje samt AKUT-pulje. Barselspuljens størrelse beregnes som et gennemsnit af udgifterne over 3 år. Afvigelser herfra overføres som over- eller underskud til efterfølgende år. Puljen er nedskrevet med kr. i 2016 og overslagsårene. 15

16 Administration og Service Tjenestemandspension Driftsudgifter Nettodriftsudgifter På denne funktion registreres udbetaling af tjenestemandspension og tjenestemandsforsikringspræmie. Udgifter og indtægter registreres centralt og følger ikke ansættelsesområdet. Tjenestemandspension Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner budgetteres ud fra det faktiske antal pensionerede tjenestemænd på budgetlægningstidspunktet på baggrund af den faktiske pensionsudgift og inddækningsgrad. Der er forudsat udbetaling til tidligere ansatte ved administration og tidligere borgmestre, samt tidligere ansatte ved skoler, biblioteker, musikskoler, tandplejen, sundhedstjenesten, hjemmesygeplejen og handicapinstitutioner. Herudover udbetales børnepensioner og pension til tidligere ansatte i kommunale forsyningsvirksomheder, som Faaborg-Midtfyn Kommune har overtaget fra Der er ikke budgetteret med forventede tilgange, men der er budgetteret med afgange for lærere i den lukkede gruppe, idet staten overtager udbetalingen fra det fyldte 63,5 år. Tjenestemandsforsikringspræmier For kommunens tjenestemandsansatte budgetteres udgiften til tjenestemandsforsikringspræmie ud fra det faktiske antal ansatte tjenestemænd. I budgettet for 2016 er budgetteret med tjenestemandsforsikringspræmie til 31 forsikrede tjenestemænd ansat ved skolevæsen, folkebiblioteker, tandpleje, sundhedstjeneste, hjemmesygepleje, administration og handicapinstitutioner. Afregningssatsen i 2016, udgør 49,9 pct. at den pensionsgivende lønsum. Ved ophør af en tjenestemandsstilling overføres den budgetterede tjenestemandsforsikringspræmie til delvis medfinansiering af pensionsudgiften. Der kan dog være behov for at overføre budget til fagområdet. Dette sker i de tilfælde, hvor en tjenestemandsstilling genbesættes med en overenskomstansat. Her overføres budget til aftaleholderen til dækning af pensionsbidraget til den overenskomstansatte. Nedlægges en tjenestemandsstilling, sker der ingen regulering af budgettet hos aftaleholderen. Her overføres hele den budgetterede tjenestemandsforsikringspræmie til medfinansiering af udgifterne til pension. Økonomistaben korrigerer, jf. bevillingsreglerne i de generelle bemærkninger, budgetterne i forbindelse med ændringerne Interne forsikringspuljer 16

17 Administration og Service Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter På denne funktion registreres kommunens driftsudgifter på forsikringsområdet, herunder udgifter til forebyggende indsats. Faaborg-Midtfyn Kommune er i det væsentligste selvforsikret og har alene tegnet katastrofedækninger på brand og storm i et forsikringsselskab. Området er tilført kr. til forsikring af Hjernestartere i 2016 og i 3 år frem, hvorefter ordningen skal tages op til revision Generelle reserver Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Denne funktion bruges til at sikre kommunens overholdelse af servicerammen, såfremt aftaleholdere netto bruger af de opsparede og overførte beløb fra 2015 til Budgetbeløbet modsvares af en tilsvarende indtægt på konto forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt og er samlet set budgetneutral. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen og de generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 pct. af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service. 17

18 Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg Funktion Hovedområde (beløb i kr. netto) Budget 2016 Serviceudgifter Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende Kommissioner, råd og nævn Voksen-, ældre- og handicapområdet I alt Ældreboliger Driftsudgifter Nettodriftsudgifter Området omfatter: Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Lejetab I henhold til bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. Ældreboliger skal udlejes til ældre og borgere med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunen har visitations- og anvisningsret til følgende ældreboliger: Ældreboliger, hvor kommunen har visitations- og anvisningsret By Gade Antal Faaborg Tømmergaarden 45 Faaborg Plougs Løkke 22 Vester Aaby Lysbjergvænget 7 Ferritslev Ådalen 16 Ferritslev Åvænget 8 Gislev Pyramiden 8 Nr. Lyndelse Carl Nielsensvej 13 Nr. Lyndelse Carl Nielsensvej (glashuset) 10 Ringe Algade 14 Ringe Hybenvej 10 Ringe Rosenvej 28 Ringe Odensevej 9 Ringe Svendborgvej 16 Ringe Jernbanegade/Stationsvej 26 Ryslinge Vesterled 16 I alt

19 Pleje og Omsorg Ældreboliger uden visitation, men med anvisningsret By Gade Antal Brobyværk Åløkkevej 16 Hillerslev Kirkegyden 22 Horne Bytoften 8 Faldsled Strandparken 7 Espe Snarupvejen 10 I alt 63 Kommunen betaler lejen fra det tidspunkt, hvor en ledig bolig er til rådighed for kommunen og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser overfor ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning. Samme forpligtelser gælder også i forhold til boliger på plejehjem, hvor kommunen har visitations- og anvisningsret. Udgifterne til betaling af husleje for tomme boliger vedrører primært: Ældreboligerne Jernbanegade/Stationsvej i Ringe, hvor 26 nye boliger stod klar til indflytning 1. juli Det er fortsat ikke alle boliger, der er udlejet. Ældreboligerne Kirkegyden, Hillerslev Landsbycenter Ældreboliger i kommunens yderområder på grund af manglende indkøbsmuligheder samt dårlig infrastruktur I 2015 er 34 tomme ældreboliger stillet til rådighed for integration. Hvis aftalen forlænges skal der flyttes budget til Social- og Arbejdsmarked. Plejeboligerne på Præstekærgaard. Fra 1. marts til 31. oktober 2015 er Præstekærgaard udlejet til Udlændingestyrelsen. Der er indregnet en forventning om, at lejekontrakten bliver forlænget, så der ikke er tomgangsleje for Såfremt at lejekontrakten ikke forlænges eller der findes en anden anvendelse af bygningerne, vil der blive søgt en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. Til ydelsesstøtte er afsat ca kr. og til lejetab er afsat 3,202 mio. kr Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Fagsekretariat Kostforplejning Ældreområderne (plejehjem, hjemmepleje og hjemmesygepleje) De enkelte kontoområder er beskrevet særskilt nedenfor. 19

20 Pleje og Omsorg Fagsekretariat Driftsudgifter Driftsindtægter Nettodriftsudgifter Tilskud til personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, Serviceloven 83 og 84, jf. 95 stk. 1 Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, Serviceloven 83 og 83a, jf Social- og sundhedsuddannelse Aktiv Pleje Demenskoordinator Udviklings, sundhedsfaglige og sygeplejefaglige konsulentopgaver Lederlønninger Mellemkommunale betalinger Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje Aktuelt er godkendt 8 private leverandører til praktisk hjælp, der leverer ca. 252 timer pr. uge til ca. 638 borgere samt 2 private leverandører til personlig pleje, der leverer ca. 401 timer pr. uge til 81 borgere. Budgettet er på 8,449 mio. kr. Private leverandører af madservice Der er godkendt 1 privat leverandør. 33 borgere, har valgt at få mad fra den private leverandør. Social- og sundhedsuddannelse Kommunen var i henhold til trepartsaftalen forpligtet til at ansætte 83 social- og sundhedselever samt 16 social- og sundhedsassistentelever. På grund af valget blev forhandlingerne om dimensioneringen for 2016 og frem afbrudt. Forhandlingerne skal genoptages, men der er endnu ikke meldt noget ud. Budgettet er på 13,142 mio. kr. Mellemkommunale betalinger Når en borger visiteres til en plejeforanstaltning, kan vedkommende frit vælge om ydelsen ønskes leveret i kommunen eller i en anden kommune, jf. Lov om frit valg. Den ønskede kommune skal dog også visitere borgeren til en plejeforanstaltning. Kommunen er således uden indflydelse. Der er afsat 32,638 mio. kr. til betaling for ophold i andre kommuner og 11,830 mio. kr. i indtægt fra andre kommuner. Budgettet er således øget med 4,946 mio. kr. baseret på de borgere, der var pr. 31. maj Jf. Retssikkerhedsloven 9 c følger Fagsekretariatet op på alle sager, ved at anmode de enkelte kommuner om dokumentation for: a) Cpr-nummer b) Hjemmel til udgiften c) Udgiftens elementer d) Antal af enheder 20

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 11,20 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 13,50 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 26-03-2015 Side 1 Opdateret: 26-03-2015 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

4.5 Tegningsoversigt Vinduer

4.5 Tegningsoversigt Vinduer FPC-system DEL 4 4.5 Tegningsoversigt Vinduer Profiltype Tegn nr. Udgave nr. Dato Standard/Bondehus L1 dmh001 1 15/1 2010 Standard/Bondehus L2 dmh002 1 15/1 2010 Standard/Bondehus L3 dmh003 1 15/1 2010

Læs mere

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013)

Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møder og referater fra den 28/3-2012 12/12-2012 (samlet den 22. maj 2013) Møde d. 28.03.12. Deltagende: Pia, Tove og Elsebeth Afbud: Morten. Fraværende: Jacob. Godkendelse af sidste ref: Gårdlauget har

Læs mere

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Før afrensning - Afdeling L, stuen til højre

Før afrensning - Afdeling L, stuen til højre Før afrensning - Venstre for dør Højre for dør 675364_1002627-20-39_031_fotobilag.doc 1 Før afrensning -, Venstre for dør Højre for dør 675364_1002627-20-39_031_fotobilag.doc 2 Efter afrensning, før maling

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser i ankesager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114.

Ankestyrelsens afgørelser i ankesager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Side 1 af 8 Ankestyrelsens afgørelser i ankesager om støtte til køb af bil efter servicelovens 114. Skema til indberetning af afgørelser truffet efter 1. juli 2013 Alene afgørelser om (bevilget/afslag

Læs mere

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL AUGUST 2014 side 1 AGENDA Velkommen v. Jens Nordentoft De væsentligste forbedringer PFA Plus En komplet ordning Opsparing

Læs mere

Forældrenetværksgruppe

Forældrenetværksgruppe Der lægges vægt på at I selv søger sammen og danner netværk, så i har mulighed for at mødes og støtte hinanden, efter det aktuelle forløb. En netværksgruppe kan, bestå af 3-4 forældrepar som vælger hinanden

Læs mere

Tilbud Nytegning Ændring. Bopæl Postnr. By. CPR-nr.* Telefon/Mobil E-mail. Andelslejlighed Eget hus

Tilbud Nytegning Ændring. Bopæl Postnr. By. CPR-nr.* Telefon/Mobil E-mail. Andelslejlighed Eget hus AltPrivat Tilbud Nytegning Ændring Forsikringstager Navn Kundenummer Policenr. Bopæl Postnr. By CPR-nr.* Telefon/Mobil E-mail Medforsikret Navn Adresse Boligform Ejerlejlighed Lejet lejlighed Andelslejlighed

Læs mere

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre.

R E F E R A T. a) Bestyrelsen stiller forslag om, at der opsættes nye og ensartede navneskilte på lejlighedernes hoveddøre. R E F E R A T vedrørende ordinær generalforsamling afholdt i E/F Strandboulevarden 123-125/ Svendborggade 14-16 den 22. maj 2008 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4.

De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4. Bilag 5 Liste over typer af kundehenvendelser De punkter, der er markeret med gult bliver talt med ved opgørelsen af antallet af kundeklager, jf. afsnit 21.4. nr. Hovedpunkt nr. Underpunkt Søgeord 1 Køreplanlægning

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 01.07.2011. 2011

Referat af bestyrelsesmøde 01.07.2011. 2011 Side 1 af 5 Referat af bestyrelsesmøde 01.07.2011. 2011 Krudttårnsbakken 10. oktober 1. Siden sidst. Et-års-eftersyn af asfaltarbejdet. De små revner skal beses igen ved fem-års gennemgangen. Altanerne

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 7 nummerere opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere og et A-4 opslag (Kopier det 140 % op

Læs mere

Strukturel budget balance i DØR. Finanspolitiska rådet 23. januar 2015

Strukturel budget balance i DØR. Finanspolitiska rådet 23. januar 2015 Strukturel budget balance i DØR Finanspolitiska rådet 23. januar 2015 Indhold 1. Strukturel budget balance i Budgetloven 2. Finansministeriets metode 3. DØR s strukturelle budget balance to metoder 4.

Læs mere

Boligstøtten. danmarks almene boliger

Boligstøtten. danmarks almene boliger Boligstøtten 2013 bl danmarks almene boliger Hjælp til huslejen i almen bolig Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte og kan

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Krisecenter Adresse: Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 61 81 99 E-mail adresse: post@horsens-krisecenter.dk Selvejende

Læs mere

Projektbeskrivelse RULL-mini i D. I. I. Perlen MOTORIK-ZONEN

Projektbeskrivelse RULL-mini i D. I. I. Perlen MOTORIK-ZONEN Projektbeskrivelse RULL-mini i D. I. I. Perlen MOTORIK-ZONEN Rumlig beskrivelse af motorik-zonen Projekt motorik-zonen vil binde vuggestuen og børnehaven sammen i et fælles område, hvor både det kravlende

Læs mere