Notat. 2. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: Notat 2. budgetopfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 5 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET... 9 SKOLEUDVALGET...12 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...18 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...26 TEKNISK UDVALG...32 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...33 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET

3 Sammenfatning Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet pr. 30. april Samlet set forventes et merforbrug på driften på 2,0 mio. kr. Merforbruget henfører sig til aktivitetsbestemt medfinansiering på Social- og Sundhedsudvalget, men underskuddet forventes dækket af en regulering af tilskuddet i Resten af politikområderne forventer som udgangspunkt at overholde deres budgetter. Denne forventning bygger dog på, at der er flere områder som viser tendens til merforbrug, men der er sat forskellige initiativer i gang, med henblik på at løse disse truende merforbrug indenfor den enkelte forvaltnings område. I alt arbejdes der på at løse et potentielt merforbrug på ca. 6,0 mio. kr. På skoleudvalget arbejdes der på at finde løsning på 1,6 mio. kr., som stammer fra henholdsvis mellemkommunal betaling til andre kommuner og til økonomisk friplads i SFO. Udvalget forventer at løse problemet indenfor eget budget. På Social- og Sundhedsudvalget er der ud over de 2,0 mio. kr. i merforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering et yderligere potentielt merforbrug på 4,382 mio. kr. Dette merforbrug fordeler sig med 0,8 mio. kr. på Sundhedsområdet og 3,582 på handicap- og psykiatriområdet. På Sundhedsområdet vurderer forvaltningen, at det ikke er realistisk at gennemføre hele den besparelse på vederlagsfri fysioterapi på 1,0 mio. kr., som er lagt ind i budgettet for 2011, der forventes at komme til at mangle 0,5 mio. kr. Samtidig har der været øgede udgifter på 0,3 mio. kr. til kørsel til sygehuse. Forvaltningen foreslår at hovedparten af overskridelsen findes ved at skære i genoptræning og forebyggelse, dette risikerer dog at have uheldige afledte konsekvenser, blandt andet er der risiko for, at borgere får længere perioder på sygedagpenge. På Handicap- og Psykiatriområdet er der merforbrug på Botilbud og på Støtte i eget hjem som følge af såvel flere som dyrere sager end forventet ved budgetlægningen. Der er dog også en række områder som udviser mindreforbrug, men netto giver det et forventet merforbrug på 3,582 mio. kr. For at få dækket merforbruget arbejder afdelingen blandt andet med hjemtagelse af borgere til egne tilbud samt revurdering af priser på visse plejefamilier. Såvel Sundhedsområdet som Handicap- og psykiatriområdet forventer ved gennemførsel af ovenstående at overholde deres budget for Anlæg udviser pr. ultimo april ingen afvigelser af betydning. Finansieringssiden udvikler sig som forventet ved budgetlægningen. 3

4 Indstillinger: Samlet set: Søges der ingen bevillinger ved denne budgetopfølgning. Indstillinger drift: Der er ingen indstillinger vedr. drift. Indstillinger anlæg: Der er ingen indstillinger vedr. anlæg. 4

5 Økonomiudvalget 1. Resume Drift I kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse Drift i alt Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Anlæg Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse I kr. Anlæg i alt Administration Erhverv og Turisme Konklusion Under Økonomiudvalget forventes den overordnede ramme at holde. Dette gælder for såvel drift som anlæg. 3. Opsamlinger budgetopfølgninger Der er ikke ved første budgetopfølgning givet tillægsbevillinger, hvorfor der ikke er bemærkninger til dette punkt. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der er bl.a. afsat kr til valg. Valget forventes at kunne afholdes indenfor dette budget Centralforvaltningen Boliger Budgettet forventes at holde. Der arbejdes p.t. med salg af 2 ejendomme (Søndergade 82, Gelsted og Lillegade 5, Husby). Det betyder, at der ikke er lejeindtægter, men der er stadig udgifter til el, og varme. Desuden er der p.t. problemer med råd og svamp i ejendommen Adlerhus, hvor der også er ekstra udgifter til genhusning. Der er store reparationsudgifter vedrørende Søndergade 95, Gelsted. Rådhusene Budgettet forventes at holde. Ekstra udgifter til varme må dog påregnes. 5

6 Kantinerne Nye priser er indført, ligesom der er opsat kaffeautomater på rådhusene. Budgettet forventes at holde. Udgifter til telefon, porto/fragt, kontorhold og revision Samlet set forventes budgettet at holde. Dog er der indkøbt nyt netblanket-system, hvilket gør at forbruget ligger temmelig højt pr Det forventes dog, at forbruget udlignes i løbet af året. Budgettet til porto er lige til kanten, men som det ser ud nu, forventes det at holde. Udgifter til IT-systemer Ultimo 2010 skiftede vi fra KMD til Fujitsu og Silkeborg Data, hvad angår, økonomisystem, lønsystem, debitorsystem, indkøbssystem og vagtplan.. Der har derfor i 2010 været afholdt udgifter til implementering af de nye systemer. Der er imidlertid først afsat budget til implementering i Det betyder, at området går ud med et større underskud i 2010, men at dette indhentes i 2011, hvor der er afsat budget til udgiften. Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 14,8 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 5,1 mio. kr. Udgifter til etablering af løn- og økonomisystem rest i 2011 ca. 1,7 mio. kr. Samlet forventes et mindre overskud på udgifter til IT-systemer som dog modsvares af et tilsvarende underskud fra 2010, hvor etableringen af de nye systemer startede. Tjenestemandspensioner Om budgettet til tjenestemandspensioner holder afhænger af, om flere tjenestemænd vil gå på pension i Som det er ud lige p.t. kan budgettet holde, men yderligere pensioneringer af tjenestemænd kan betyde merudgifter. Området følges løbende. Løn- og øvrige driftsudgifter for forvaltningerne: Staben budgettet forventes overholdt. Centralforvaltningen budgettet forventes overholdt. Børn- Unge og Fritidsforvaltningen budgettet forventes overholdt. Socialforvaltningen budgettet forventes overholdt. Teknik og Miljø budgettet forventes overholdt dog er der svigtende indtægter vedrørende byggesagsgebyr. Der er budgetteret med en indtægt på 2 mio. kr. og pr har indtægten været 0,4 mio. kr. Jobcentret budgettet forventes overholdt Erhverv og Turisme Budgettet forventes at holde Fælles funktioner Forsikringer Budgettet forventes at holde. Samlet forventes der udgifter for 18,8 mio. kr. Disse fordeler sig således: (i kr.) Bygnings- og løsøre 0 Risikostyring 95 6

7 Engangsudgifter herunder forsikringsmægleren 240 Selvejende institutioner, arb.skade, ansvar 200 Selvforsikrede fra amt (adm.ordning) Selvforsikrede overtaget fra amtet (primært ekstraregning) Arbejdsskade aktiverede 700 Ansvar og rejse 630 På tværs 420 Arbejdsskade Skøn for AES (4 * 170) 680 Bygnings- og løsøre Varslet stigning på bygn- & løsøre 889 Regulering af arbejdsskade og ansvar m.v. 600 skøn Risikostyring resten af året 350 I alt Rengøring Der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt budgettet holdes. Umiddelfart forventes en overskridelse af budgettet. Der er udregnet en ny timeløn for området. Desuden er der indført ny praksis for afløsning ved sygdom. Det er endnu svært at sige, hvorvidt den har den ønskede effekt og om det er nok til at budgettet holdes. Flere institutioner lukkes og sammenlægges. Der er desuden en teknisk fejl i rengøringsbudgettet på kr (opstået ved fremskrivningen af budgetterne). Der ses samlet på hele området inden næste opfølgning Forsørgelse Budgettet forventes at holde. Der er p.t brugt 32% af budgettet, hvor normalen pr. ultimo april er ca. 33%. Efter gennemgang af budgettet er der kun et par områder der skal have en kommentar: Personlige tillæg: Der mangler typisk 1 måneds forbrug. Området ser p.t. ud til at holde. Førtidspension: Der er en del usikkerhed med hensyn til mellemkommunale betalinger, hvor der forventes en merudgift på 1,0 mio. kr. Der har ikke endnu været den budgetterede tilgang af nye sager, hvorfor der på området totalt forventes et mindreforbrug på netto 1,5 mio. kr. Boligydelser: Området ser ud til at holde. På kontoen for mellemkommunale betalinger er der herfra sendt regninger for et helt år, men vi mangler at modtage en del fra andre kommuner. Sociale udgifter/engangsydelser: Området ser ud til at holde. Der mangler typisk 1 måneds forbrug. 7

8 Konklusion: Der søges ikke på nuværende tidspunkt om bevillingsændring, idet der usikkerhedsmomenter, på de mellemkommunale betalinger på flere områder. Finansiering Finansieringsdelen er gennemgået og området forventer at overholde budgettet. Der er dog tidligere søgt en negativ tillægsbevilling på 57,936 mio. kr. til konto Beskæftigelsestilskud. Beløbet er en foreløbig kompensation til kommunen som følge af finansieringsændringer på beskæftigelsesområdet. Kompensationen udbetales i månedlige rater, dog således at raterne for de første 3 måneder udbetales som engangsbeløb den 1. april Efter normal fremgangsmåde ville kompensationerne blive opgjort medio 2011 med udbetaling af midler i årets 3 sidste måneder, mens kommuner vil mærke virkningen af lavere refusioner m.v. allerede i starten af året. Den foreløbige kompensation vedrører beskæftigelsestilskuddet, budgetgarantien og DUT. Der henvises til brev med bilag af 16. marts 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der er ved Byrådets møde d. 4. april 2011 givet tillægsbevilling til driften på ramme Beskæftigelsesindsats via kassen, mod forventet finansiering via Beskæftigelsestilskud m.v. 5. Indstillinger Der er ingen indstillinger til denne budgetopfølgning 5.2 Anlægsbevilling Der er ingen indstillinger til denne budgetopfølgning. 8

9 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Resume Drift i kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter Administrative udgifter Total Konklusion Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning. 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Ændring og omlægning af refusion og medfinansiering Totalt Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb Totalt 9

10 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 foreligger nu. På Udvalgets budgetramme Beskæftigelsesindsats er der p.t. brugt 26% af budgettet. Der er stadig en del manglende a jourføring af bogføringen grundet nye konti og procentsatser. Tilbud til Udlændinge: Introduktionsydelse og sproguddannelse er forhøjet i forhold til sidste år, idet området er i fremdrift. Introduktionsydelsen ser ud til at blive presset. Der tages stilling til evt. bevillingsændring senere. Sygedagpenge: Også i år sker der en ændring af refusionen og en del nye konti på området. På sager over 52 uger fås stadig ingen refusion. Der er budgetteret med gennemsnitlig 90 sager, mens der p.t. er 90 sager. På sager mellem 5 og 8 uger fås stadig 50% statsrefusion. Der er budgetteret med gennemsnitlig 82 sager, mens der p.t. er 72 sager. På sager mellem 9 og 52 uger fås henholdsvis 30% refusion for passive og 50% for aktiverede sager. Der er budgetteret med 230 passive og 130 aktiverede sager. Der er igangsat div. tiltag for at nå budgettallene. Det ser umiddelbart ud til at området vil komme ud med et mindreforbrug, men der mangler p.t. stadig en del omkonteringer mellem de nye konti. Et mindreforbrug foreslås anvendt til området løntilskudsordninger, idet dette område vil blive mere belastet end der er budget til. Kontanthjælp: Antallet af kontanthjælpsmodtagere er på ca. samme niveau som for 1 år siden. Området ser ud til at blive trængt fra start af. På selve kontanthjælpen ser der ud til at komme et merforbrug, mens udgifter til løntilskud og kontanthjælp uden rettidighed forventes at give et mindreforbrug. Totalt set forventes et mindreforbrug. Evt. bevillingsændring kommer på et senere tidspunkt. Forsikrede ledige: Data på dette område er p.t. meget sårbart, idet bl.a. WBA-refusion er en foreløbig afregning på satser og regler fra 2010, og området tages derfor til efterretning. I løbet af maj måned forventes WBA-refusion at være opgraderet til 2011-reglerne, og der vil komme en regulering. Revalidering: Der er budgetteret med 110 sager, hvilket p.t. ser ud til at holdes inden for budgetrammen. Ledighedsydelse: Der er budgetteret med 70 sager, hvoraf de 16 er uden refusion. P.t. er der 84 sager hvoraf de 19 er uden refusion. Der forventes et lille merforbrug. Fleksjob: Sager på området er for nedadgående, idet også puljen er blevet skåret. Der ses flere sager på 66,6% tilskud og mindre på 50% tilskud end hidtil. Området ser ud til at holde. Løntilskudsordninger: Der er p.t. ansat flere på ordningen for forsikrede ledige(jobtræning) end kommunens tildelte kvote og dermed budget. Ordningen bruges som en offensiv og billig ordning for at få mange aktiveret. Det foreslås, at området tildeles midler fra evt. overskydende på Sygedagpengeordningen. Beskæftigelsesordninger fælles: Området forventes at holde. 10

11 Driftsudgifter: Området forventes at holde. Konklusion: Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning. Det undersøges nærmere om der til den endelige budgetopfølgning, skal ske bevillingsændringer. 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Ingen 11

12 Skoleudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Forventet Afvigelse Drift I kr. budget budget resultat Drift i alt Folkeskoler Folkeskoleområdets fællessted Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR SFO på folkeskoler Befordring af elever Visitationsområdet Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Erhvervsgrunduddannelser - EGU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Musikskolen Ungdomsskole Tandplejen Oprindeligt Korrigeret Forventet Afvigelse Anlæg I kr. budget budget resultat Anlæg i alt Pulje til skoleudbygning og renovering Skoleudbygning Strib skole Renoveringsplan for 11 skoler Vestre skole - vinduer Etablering af tandreguleringsklinik Strib Skole klar til elever fra Aulby Skole Specialklasser på Østre Skole Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2011 på Skoleudvalgets område. Ved denne budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget til drift overholdes. De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget er konstateret på følgende temaer: 12

13 Med baggrund i regnskab 2010 forventes en merudgift på 0,700 mio. kr. til mellemkommunal betaling til andre kommuner for grundtakst i folkeskolen. Forvaltningen afventer næste budgetopfølgning og forventer at kunne finansiere merudgiften inden for Skoleudvalget område. Forventet merudgift på 0,900 mio. kr. til udbetaling af økonomiske fripladser i SFO. Forvaltningen afventer næste budgetopfølgning og forventer at kunne finansiere merudgiften inden for Skoleudvalget område. Herudover afventer forvaltningen følgende, som kan medføre afvigelser fra budgetforudsætninger for budget 2011: Byrådets behandling af forslag til ny tildelingsmodel til differentieret undervisning og eksklusionstakster på folkeskoleområdet, samt behandling af høringssvar til modellen. Efterårsregulering af skolernes budget 2011 i forbindelse med nyt skoleår. Udmøntning af effektivisering på vedligeholdelse af kommunens vognpark i forbindelse med den nye brandstation. Efterårsregulering af SFO budget 2011 i forbindelse med et nyt antal indmeldte børn ved nyt skoleår. Kommende møder i skolevisitationsudvalget. Endelig opgørelse over antal elever på Produktionsskoler, som blandt andet er baggrund for betaling af statsbidrag til staten. Kommende møder i STU - visitationsudvalget. Ved denne budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget til anlæg overholdes. 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb Total Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område/tema Beløb 28. februar 2011 Ingen. 0,0 mio. kr. Total 0,0 mio. kr. 30. april 2011 Ingen. 0,0 mio. kr. Total 0,0 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret budget på 213,367 mio. kr. under temaet Folkeskoler. Temaet indeholder folkeskolernes decentrale budgetter (uden SFO). Forvaltningen har modtaget 2. budgetopfølgning fra alle 13 folkeskoler, herunder SFO og Heldagsskolen. Forvaltningen har modtaget en plan for afvikling af underskud fra alle de skoler, som havde underskud i Alle disse skoler afvikler minimum 30 % af deres underskud. Forvaltningen følger op på disse afviklingsplaner gennem skolernes indsendte budgetopfølgninger i

14 Skolerne afventer efterårsreguleringen af deres budgetter i forbindelse med det nye skoleår, herunder Byrådets behandling af forvaltningens forslag til ny tildelingsmodel til differentieret undervisning og eksklusionstakster på folkeskoleområdet, samt behandling af høringssvar til modellen. Flere skoler gør forvaltningen opmærksom på problematikker i forbindelse med energispareprojektet. De decentrale enheder er opmærksomme på, at de vil blive kompenseret, såfremt den pålagte besparelse ikke indfries i energiforbruget. Flere decentrale over/underskud fra 2010 indeholder dog pålagte besparelser fra energispareprojektet, som skolerne forventer at få refunderet i Reguleringen på området forventes gennemført i juni/juli Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Folkeskoleområdets fællessted Skoleudvalget har et korrigeret budget på 11,235 mio. kr. under temaet Folkeskoleområdets fællessted. Temaet indeholder blandt andet budget til mellemkommunale betalinger, fælles IT-udgifter på skoleområdet og pulje til ny klassedannelse. Forvaltningen afventer efterårsreguleringen af skolernes budgetter i forbindelse med det nye skoleår, herunder Byrådets behandling af forvaltningens forslag til ny tildelingsmodel til differentieret undervisning og eksklusionstakster på folkeskoleområdet, samt behandling af høringssvar til modellen og udmøntning af besparelser vedtaget ved budgetlægningen af budget Forvaltningen afventer udmøntningen af effektivisering på vedligeholdelse af kommunens vognpark i forbindelse med den nye brandstation. Den vedtagne rammebesparelse for skolestruktur på Skoleudvalgets område indeholder en besparelse vedrørende forsikring og rengøring af bygninger på Tanderup Skole og tidligere Vejlby plejehjem. Budget til forsikringer og rengøring er placeret på Økonomiudvalgets område. Besparelsen på 0,252 mio. kr. i 2011 og 0,608 mio. kr. i overslagsårene flyttes dermed fra Skoleudvalgets område til Økonomiudvalgets område ved en nul-sag ved denne budgetopfølgning. I 2010 havde forvaltningen en merudgift på 0,700 mio. kr. til mellemkommunal betaling til andre kommuner for grundtakst i folkeskolen. Forvaltningen har oplevet en stor stigning i antallet af elever på 10. årgang, som vælger 10. klasse i Fredericia Kommune. Forvaltningen forventer en tilsvarende merudgift i 2011, som forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Forvaltningen afventer næste budgetopfølgning og tilretter budget Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR Skoleudvalget har et korrigeret budget på 8,487 mio. kr. under temaet PPR. Temaet indeholder budget til løn og personaleudgifter til psykologer, tale/hørelærere og administrativt personale i PPR. Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. SFO på folkeskoler Skoleudvalget har et korrigeret budget på 16,129 mio. kr. under temaet SFO på folkeskoler. Temaet indeholder blandt andet budget til økonomiske fripladser, søskenderabat, mellemkommunale betalinger og SFO ernes decentrale budgetter. Forvaltningen afventer efterårsreguleringen af SFO budgetter i forbindelse med et nyt antal indmeldte børn ved det nye skoleår. 14

15 Skoleafdelingen har en mindreudgift på 1,400 mio. kr. til udbetaling af søskenderabat på SFOområdet. Mindreudgiften overføres til Børn, Unge- og Fritidsudvalget ved en nul-sag ved denne budgetopfølgning, da takster på de to områder medfører, at Dagtilbudsafdelingen har en tilsvarende merudgift til udbetaling af søskenderabat på dagpleje- og børnehaveområdet. Forvaltningen tilretter budget Økonomisk friplads i SFO Forvaltningen forventer en merudgift på 0,900 mio. kr. til udbetaling af økonomiske fripladser i SFO. Den månedlige udbetaling til økonomiske fripladser er gennemsnitligt steget med 20 % fra 2010 til Der er indarbejdet en besparelse på 0,088 mio. kr. (2011-priser) på området fra og med budget Besparelsen skulle kunne opnås, da E-indkomst skulle kunne effektivisere arbejdsgange for bevilling af økonomiske fripladser i Borgerservice. I budget 2010 modtog Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen 1,244 mio. kr. (2010-priser) i DUT - midler. Heraf modtog Skoleudvalget 0,551 mio. kr. (2010-priser). DUT midlerne blev tildelt med baggrund i følgende afsnit fra Forårspakke 2.0: Enlige forsørgere modtager ofte hel eller delvis friplads til børn i daginstitution. Tilskud til friplads i daginstitution aftrappes med husstandsindkomsten. Det betyder, at enlige forsørgere kan have en begrænset gevinst ved at gå fra offentlig forsørgelse til lavtlønnet beskæftigelse. Parterne er derfor enige om, at bundgrænsen for aftrapning af friplads i daginstitutioner øges med kr. for enlige forsørgere pr. 1. januar Aftrapningen sætter dermed ind ved indkomster, der overstiger kr., mod kr. i dag. Indkomstintervallet for aftrapning fastholdes uændret, men parallelforskydes med kr. Forvaltningen forventer at kunne finansiere den forventede merudgift indenfor Skoleudvalgets område. Forvaltningen afventer næste budgetopfølgning og tilretter budget Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Befordring af elever Skoleudvalget har et korrigeret budget på 0,899 mio. kr. under temaet Befordring af elever. Temaet indeholder blandt andet budget til befordring af elever med farlig skolevej, elever til svømmekørsel og sygebefordring. Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Visitationsområdet Skoleudvalget har et korrigeret budget på 53,006 mio. kr. under temaet Visitationsområdet. Temaet indeholder blandt andet budget til elever på kommunale specialskoler og SFO på specialskoler, elever på regionale specialskoler, befordring af elever til specialskoler, mellemkommunale betalinger for specialundervisning i folkeskolen og Skrillingeskolens decentrale budget (med SFO). Skrillingeskolen er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 2. budgetopfølgning fra Skrillingeskolen, herunder SFO. Skrillingeskolen har et samlet underskud på 5,777 mio. kr. i Skrillingeskolen afvikler 2,594 mio. kr. af underskuddet i Afviklingen sker ved, at 2,594 mio. kr. af underskuddet er indregnet i taksterne for 2011, jf. rammeaftale for Region Syddanmark. Den resterende del af underskuddet indregnes i taksterne for budget Forvaltningen afventer kommende møder i skolevisitationsudvalget samt Byrådets behandling af forvaltningens forslag til ny budgettildelingsmodel til differentieret undervisning og eksklusionstakster på folkeskoleområdet, herunder behandling af høringssvar til modellen. 15

16 Skoleafdelingen overfører 1,140 mio. kr. til Dagtilbudsafdelingen vedrørende elever med hjemmetræningsordning ved en nul-sag ved denne budgetopfølgning. Forvaltningens udgifter til elever med hjemmetræning er samlet i Dagtilbudsafdelingen under Serviceloven. Skoleafdelingen finansierer udgifter til elever i skolealderen, som er bevilget hjemmetræningsordning. Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Statsbidragspligtige uddannelser Skoleudvalget har et korrigeret budget på 38,576 mio. kr. under temaet Statsbidragspligtige uddannelser. Temaet indeholder blandt andet budget til betaling af statsbidrag for elever på statslige- og private skoler samt SFO, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og produktionsskoler. Forvaltningen afventer den endelig opgørelse over elever på produktionsskoler. Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skoleudvalget har et korrigeret budget på 4,088 mio. kr. under temaet UU. Temaet indeholder budget til abonnement hos UU Lillebælt, som varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Middelfart Kommune, herunder vejledning på STU-området. Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Erhvervsgrunduddannelser EGU Skoleudvalget har et korrigeret budget på 0,405 mio. kr. under temaet EGU. Temaet indeholder blandt andet budget til skoleydelser til EGU-elever samt praktikløn til EGU-elever på kommunale praktikpladser. Byrådet godkendte forvaltningens indstilling om overdragelse af budget og administration af Erhvervsgrunduddannelser (EGU) fra Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. april Budgettet er overdraget til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget ved nul-sagen ved 1. budgetopfølgning, som er godkendt i Byrådet den 2. maj Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. STU Skoleudvalget har et korrigeret budget på 14,039 mio. kr. under temaet STU. Temaet indeholder budget til befordring af elever, elever på STU forløb i egen og i andre kommuner, samt institutionen STU Middelfarts decentrale budget. STU Middelfart er en takstfinansieret institution. Forvaltningen har modtaget 2. budgetopfølgning fra institutionen STU Middelfart. STU - visitationsudvalget har visiteret elever til det kommende skoleår, men UU-vejledere og forvaltningen forventer, at der kan starte flere STU elever i Forvaltningen er blandt andet opmærksom på elever med særligt høje takster for uddannelse på op til 0,600 mio. kr. og kørsel på op til 0,250 mio. kr. årligt. Forvaltningen afventer kommende møder i STU visitationsudvalget. Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Musikskolen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 5,357 mio. kr. under temaet Musikskolen. Temaet indeholder Musikskolens decentrale budget. 16

17 Forvaltningen har modtaget 2. budgetopfølgning fra Musikskolen. Musikskolen forventer at afvikle minimum 30 % af underskuddet fra Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Ungdomsskolen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 6,735 mio. kr. under temaet Ungdomsskolen. Temaet indeholder Ungdomsskolens decentrale budget. Forvaltningen har modtaget 2. budgetopfølgning fra Ungdomsskolen. Ungdomsskolen forventer at afvikle hele underskuddet fra Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Tandplejen Skoleudvalget har et korrigeret budget på 12,935 mio. kr. under temaet Tandplejen. Temaet indeholder Tandplejens decentrale budget. 3,0 mio. kr. af Tandplejens decentrale budget består af driftsbidrag til Klinik for Tandregulering I/S, som ejes og drives af Middelfart Kommune og Fredericia Kommune. Forvaltningen har modtaget 2. budgetopfølgning fra Tandplejen. Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at det korrigerede budget overholdes. Anlæg Der er frigivet anlægsbudgetter samt overflyttet anlægsbudgetter indenfor Skoleudvalgets område ved 1. budgetopfølgning i Disse anlægsbudgetter er ikke flyttet ved denne budgetopfølgning. Anlægsprojektet på Strib Skole forventes afsluttet i Indstillinger Tillægsbevilling drift, som tages fra Kassen Ingen 5.2 Anlægsbevilling Ingen. 17

18 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse I kr. Drift i alt Kultur og Fritid Sundhedsområdet Fællessted for daginstitutionsområdet Dagplejen Børnehaver og integrerede daginstitutioner Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Udby behandlingshjem Anlæg I kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet resultat Afvigelse Anlæg i alt Udbygning af Båring Børnehave Skovbørnehave som en del af Brenderup Børnehave Stordriftsmodel Daginstitutioner Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2011 på Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets område. Forvaltningen forventer, at budgettet holder for politikområderne Kultur og Fritid og Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter. 3. Opsamling budgetopfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb 28. februar 2011 Pulje til madordning -1,671 mio. kr. 28. februar 2011 Udby Behandlingshjem 1,323 mio. kr. Total -0,348 mio. kr. 18

19 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb 28. februar 2011 Tilskud til forældre der vælger privat pasning 0,451 mio. kr. 28. februar 2011 Vippeordning -0,678 mio. kr. 28. februar 2011 Forældrebetaling - daginstitutionsområdet 0,235 mio. kr. 28. februar 2011 Tilskud til privatinstitutioner -0,142 mio. kr. 28. februar 2011 Særlige dagtilbud 0,075 mio. kr. 30. april 2011 Tilskud til forældre der vælger privat pasning 0,149 mio. kr. 30. april 2011 Mellemkommunale betalinger 0,213 mio. kr. 30. april 2011 Dagplejen -0,296 mio. kr. 30. april 2011 Vippeordning -0,155 mio. kr. 30. april 2011 Forældrebetaling - daginstitutionsområdet 0,965 mio. kr. 30. april 2011 Tilskud til privatinstitutioner 0,033 mio. kr. 30. april 2011 Særlige dagtilbud 0,357 mio. kr. Total 1,207 mio. kr. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret budget på 40,347 mio. kr. til Kultur- og Fritidsområdet. Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet holder. Sundhedsområdet Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret budget på 5,465 mio. kr. til Sundhedstjenesten. Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at budgettet holder. Fællessted for daginstitutionsområdet Tilskud til forældre der vælger privat pasning Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret budget på 2,545 mio. kr. til forældre der vælger privat pasning. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er budgettet lagt med udgangspunkt i, at der skal gives tilskud til 45 helårs dagplejebørn til kr. pr. barn pr. mdr. i 12 mdr. Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Børn- Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud til 61 helårs dagpleje- eller børnehavebørn til kr. pr. barn pr. mdr. i 12 mdr. Forvaltningen forventer således et forbrug på 3,145 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,6 mio. kr. Antal børn Tilskud pr. barn pr. mdr. Samlet tilskud Budgetforudsætninger , budgetopfølgning ,145 Merforbrug 0,600 Mellemkommunale betalinger Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret budget på 0,733 mio. kr. til grænsekrydsende børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Budget 2011 er lagt med udgangspunkt i, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har 30 børn placeret i daginstitutioner i andre kommuner med en gennemsnitspris på kr. pr. år, og 16 børn placeret i Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets daginstitutioner fra andre kommuner med en gennemsnitspris på kr. pr. år. Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har 27 børn placeret i daginstitutioner i andre kommuner med en gennemsnitspris på kr. pr. år og 15 børn placeret i Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets daginstitutioner fra andre kommuner med en gennemsnitspris på kr. pr. år. Forvaltningen forventer således et forbrug på 0,798 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,064 mio. kr. Hertil kommer at Børn-, Unge- og 19

20 Fritidsudvalget har modtaget opkrævninger fra budget 2009 og 2010 på samlet 0,149 mio. kr., hvorfor det forventede merforbrug stiger til 0,213 mio. kr. Antal børn Tilskud pr. barn pr. år Samlet budget Budgetforudsætninger Udgiftsbudget ,470 Indtægtsbudget ,736 Samlet 0, budgetopfølgning Udgiftsbudget ,885 Indtægtsbudget ,087 Samlet 0,798 Ekstra opkrævning 0,149 Merforbrug 0,213 Regnskab 2010 Dagtilbudsafdelingen har et overført underskud fra regnskab 2010 på 1,659 mio. kr. Dagtilbudsafdelingen skal i budget 2011 afdrage 30 pct. af dette underskud svarende til 0,498 mio. kr. Ved 2. budgetopfølgning forventes dette gjort inden for Dagtilbudsafdelingens budget. Dagplejen Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret udgiftsbudget på 63,343 mio. kr. til dagpleje-området. Budgettet dækker dels lønudgiften til ca. 177 dagplejere, 3 gæstedagplejere i Børnehuset og et dagplejekontor bestående af ledere, dagplejepædagoger og sekretærer, dels driften af dagplejen som i budget 2011 udgør 1,606 mio. kr. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er budgettet lagt med udgangspunkt i, at dagplejen i gennemsnit skal passe 660 børn. Ved 1. budgetopfølgning forventede forvaltningen at dagplejens udgiftsbudget holdt. Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen et mindreforbrug på 0,421 mio. kr. Differencen skyldes at gæstedagplejevederlaget for januar og februar fejlagtigt blev inkluderet i den forventede lønudgift for dagplejere ved 1. budgetopfølgning, hvilket medførte en for høj forventet lønudgift. Dagplejen skal i budget 2011 afdrage 0,2 mio. kr. af det overførte underskud fra budget 2010 på 0,663 mio. kr. Dagplejen forventer at finde besparelsen på driften, hvorfor det forventede mindreforbrug er inkl. afdrag på regnskab I de første fem måneder af 2011 har dagplejen i gennemsnit passet 555 børn det vil sige fem færre end budgetforudsat. Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret indtægtsbudget på 16,262 mio. kr. til dagplejeområdet. Ifølge budgetforudsætningerne til budget 2011 er indtægtsbudgettet lagt med udgangspunkt i, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget får forældrebetaling for 647 børn (som følge af tillidsrepræsentanter og børn der tæller dobbelt er der ikke forældrebetaling på 13 børn). Ved 2. budgetopfølgning har Børn-, Unge- og Fritidsudvalget i gennemsnit fået forældrebetaling for 642 børn det vil sige fem færre end budgetforudsat svarende til en mindreindtægt på 0,125 mio. kr. Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen således et mindreforbrug på samlet 0,296 mio. kr. Budget Forbrug Difference Udgiftsbudget 63,343 62,922 0,421 Indtægtsbudget -16,262-16,137-0,125 Mindreforbrug 0,296 Børnehaver og integrerede daginstitutioner Vippeordningen Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret budget på 1,307 mio. kr. til daginstitutionernes vippeordning. Ved 2. budgetopfølgning forventer forvaltningen, at daginstitu- 20

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere