TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser:"

Transkript

1 TIL ABONNENTENE Nordisk Domssamling har siden 1958 referert dommer av felles nordisk interesse, avsagt av de nordiske landenes høyesteretter. Til og med 1999 ble de refererte dommene trykt i full tekst. Dette er første hefte av Nordisk Domssamling i forenklet form. Det inneholder kortreferat av nordiske dommer for (Redaksjonen tar sikte på at referat av dommene fra 2000 vil komme senere.) Domssamlingens formål er fortsatt å spre kunnskap om og vekke interesse for rettspraksis av felles nordisk interesse. Kortreferatene vil gi en rask oversikt over aktuell praksis. Dessuten vil domssamlingen tjene som veiviser videre til de nasjonale domssamlingene/databasene for interesserte som vil studere avgjørelsene i full tekst. Det tas sikte på at domssamlingen skal komme ut i trykt form to ganger i året som vedlegg til Tidsskrift for Rettsvitenskap. I tillegg vil domssamlingen være gratis tilgjengelig på Universitetsforlagets hjemmeside. Dette gjør at domssamlingen vil kunne nå en større krets enn tidligere. Utvalget av dommer vil i hovedsak som tidligere dekke rettsområder hvor nordisk lovsamarbeid har lange tradisjoner, særlig innen privatretten, men også andre områder har interesse. Utviklingen har ført til at internasjonale rettskilder har fått større betydning i alle de nordiske land. Dette gjelder særlig de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene og tross ulike tilknytningsformer den europeiske markedsretten. Innen domssamlingens kjerneområde vil den nye presentasjonsformen gjøre det mulig å gi en mer fullstendig dekning enn tidligere selv om dette skjer ved kortreferat. Det overordnede utvelgelseskriteriet er imidlertid fortsatt om avgjørelsen har tilstrekkelig «nordisk interesse». Systematikken for presentasjon av dommene bygger på domssamlingens tidligere systematiske register, men redaksjonen har benyttet nyordningen til å foreta en rekke justeringer som forhåpentligvis vil lette bruken. De tidligere lovregistrene og sammenstillingene som viste de refererte avgjørelsenes plass i de nasjonale domssamlingene er ikke videreført. Kortreferatets henvisning til hvor avgjørelsene finnes i full tekst antas å være tilstrekkelig. Redaksjonen tar sikte på at Nordisk Domssamling skal foreligge rimelig raskt, men fremstillingen vil som for de nasjonale domssamlingene nødvendigvis ta noen tid. Vi nevner derfor at avgjørelsene fra Högsta Domstolen i Finland og Islands højesteret ved avsigelsen legges ut på internett, hvor de er gratis tilgjengelige uten tidsbegrensning. I Danmark, Norge og Sverige er de nasjonale databasene for dommer tilgjengelige ved betalt abonnement. Avgjørelsene fra Norges høyesterett er likevel gratis tilgjengelig hos Lovdata i seks måneder etter avsigelsen. Kortreferat er også tilgjengelig på Høyesteretts hjemmeside. I Sverige er også kortreferat tilgjengelig på Högsta Domstolens hjemmeside. I den fase domssamlingen nå er inne i, vil det være særlig viktig for redaksjonen å få synspunkter fra brukerne på presentasjonsformen og konkrete forslag til endringer/forbedringer. Vi er derfor takknemlige for tilbakemelding fra brukerne, og håper at vi sammen kan gjøre Nordisk Domssamling til et nyttig redskap for å bevare og utvikle vår nordiske rettskultur. For redaksjonen Trond Dolva Hovedredaktør 1 Forkortelser Relevante Internett-adresser: Universitetsforlaget Højesteret, Danmark DHR Högsta Domstolen, Finland FHD og Højesteret, Island IHR og Høyesterett, Norge NHE Högsta Domstolen, Sverige SHD Lovdata, Norge Lagrummet, Sverige

2 2 Norsk register... Dansk register... Svensk register... Domsreferat Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.... Arverett. Testament... Avtalerett, alminnelig... Avtalers inngåelse og gyldighet... Tolking. Forutsetninger... Lempning. Endrede forhold... Bankrett... Ekspropiasjon. Rådighetsinnskrenkninger... Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold)... Familierett... Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon... Ekteskap. Skilsmisse... Farskap... Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo... Samboerforhold... Forsikringsrett... Immaterialrett... Firma... Fotografi.... Opphavsrett... Patent... Varemerker... Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess)... Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt)... Konkurranserett... Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens... Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold... Entreprise. Anbud.... Franchise... Garanti. Kausjon... Gaver... Kjøp av fast eiendom... Kjøp avløsøre... Leie. Leasing... Lån. Forvaring... Mellommenn. Agenter. Meglere. Kommisjonærer... Tjenesteytelser... Transportrett. Luftrett. Sjørett. Spedisjon.... Likestilling mellom kjønnene... Markedsføringsrett... Menneskerettigheter... Miljørett... Offentlig rett... Forvaltning... Kommunalrett... Statsforfatning

3 3 Pant, factoring og annen sikkerhetsrett. Stansningsrett... Passivitet... Pengekravsrett... Cesjon... Condictio indebiti... Foreldelse... Gjeldsbrev. Verdipapir. Betalingsmidler... Motregning... Regress. Tilbakesøking... Renter... Personrett.... Navnerett... Personvern... Umyndige... Privatlivets fred... Prosess... Bevis. Bevisbyrde... Habilitet... Partsevne. Rettslig interesse... Rettskraft. Litispendens... Sikkerhetsstillelse... Straffeprosess, særlige spørsmål... Tvangsfullbyrdelse. Midlertidig forføyning. Arrest... Verneting. Domsmyndighet. Brussel- og Luganokonvensjonen... Vitner... Voldgift... Samerett. Minoritetsvern... Selskapsrett. Sammenslutninger. Foreninger... Aksjeselskaper... Andre sammenslutninger... Sosialrett. Helsevern. Trygderett.... Strafferett... Tingsrett... Eiendomsrett. Bruksrett... Forkjøpsrett. Løsningsrett... Godtroerverv... Inkorporasjon... Naboforhold... Sameie... Vindikasjon... Tinglysing. Registrering... Utdanning... Utvisning. Fremmedrett

4 4 Dansk register Ansættelses- og arbejdsret... 8 Aftaleret, almindelig Aftalers indgåelse og gyldighed Fortolkning. Forudsætninger Lempelse. Ændrede forhold Arveret Bankret Ekspropriation. Rådighedsindskrænkninger Erstatning uden for kontraktforhold (Erstatning i kontrakt, se Kontraktret, de enkelte kontraktforhold) Familieret Børn og forældre. Samvær. Børneværn. Adoption Ægteskab. Skilsmisse Faderskab Formueforholdet mellem ægtefæller. Skifte. Uskiftet bo Samlivsforhold Forsikringsret Immaterialret Firma Fotografier Ophavsret Patenter Varemærker International markedsret (EU, EF, EØS) (se også konkurrenceret) International privatret. Lovvalg (værneting, se retspleje) Konkurrenceret Konkurs- og anden isolvensret (herunder insolvens, akkord og gældssanering) Kontraktret, enkelte kontraktforhold Entreprise. Udbud Franchise Garanti. Kaution Gaver Køb af fast ejendom Køb afløsøre Leje. Leasing Lån. Forvaring Mellemmænd (Agenter, Mæglere. Kommissionærer) Tjenesteydelser Transportret Ligestilling mellem kønnene. Kønsdiskrimination Markedsføringsret Menneskerettigheder Miljøret Offentlig ret Forvaltingsret Kommunalret Statsforfatning Pant, tilbageholdsret og anden sikkerhedsret. Factoring Passivitet Pengekrav Cession Condictio indebiti... 36

5 Forældelse Gældsbreve. Værdipapirer. Betalingsmidler Modregning Regres. Tilbagesøgning Renter Personret Navneret Personværn Umyndige Privatlivets fred Retspleje Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Retlig interesse Retskraft. Litispendens Sikkerhedsstillelse Strafferetspleje, særlige spørgsmål Tvangsfuldbyrdelse, herunder udlæg, fogedforbud og arrest Værneting. Domsmyndighed. Bruxelles- og Luganokonventionen Vidner Voldgift Selskabsret. Sammenslutninger. Foreninger Aktieselskaber Andre sammenslutninger Socialret. Sundhedsret Strafferet Tingsret Ejendomsret. Brugsret Forkøbsret. Overtagelsesret God tro. Ekstinktion Inkorporation Naboforhold Sameje Vindikation Tinglysning Uddannelse Udvisning. Udlændingeret

6 6 Svensk register Arbets- och tjänstemannarätt. Arbetsmiljö. Kollektivavtal... 8 Arvsrätt. Testamente Associationsrätt. Sammanslutningar. Föreningar Aktiebolag Andra sammanslutningar Avtalsrätt, allmän Avtals ingående och giltighet Jämkning. Ändrade förhållanden Tolkning. Förutsättningar Bankrätt Expropriation. Rådighetsinskränkningar Familjerätt Barn och föräldrar. Vårdnaden om barn. Umgängesrätt. Adoption Faderskap Makars förmögenhetsförhållande. Skifte. Oskiftat bo Samboförhållanden Äktenskap. Äktenskapsskillnad Försäkringsrätt Immaterialrätt Firma Fotografier Patent Upphovsrätt Varumärke Internationell privaträtt. Lagval (forum, se process) Internationell marknadsrätt (EU, EG, EEG) (konkurrensrätt, se egen punkt) 24 Jämställdhet mellan könen Konkurrensrätt Konkurs. Ackord. Insolvens Kontraktsrätt, särskilda kontraktsförhållanden Entreprenad. Anbud Franchise Garanti. Borgen Gåva Hyra. Leasing Köp av fast egendom Köp avlös egendom Lån. Förvaring Mellanman. Agenter. Mäklare. Kommissionär Tjänsteprestationer Transporträtt. Lufträtt. Sjörätt. Spedition Kungörelse. Registrering Marknadsföring Miljörätt Mänskliga rättigheter Offentlig rätt Förvaltning Kommunalrätt Statsförfattning Pant, factoring och annan säkerhetsrätt. Stoppningsrätt Passivitet Penningkrav Cession... 36

7 Condictio indebiti Kvittning Preskription Regress. Återbetalning Ränta Skuldebrev. Värdepapper. Betalningsmedel Personrätt Integritet Namnrätt Omyndighet Privatlivets helgd Process Bevis. Bevisbörda Jäv Forum. Domstols behörighet. Brüssel- och Luganokonventionen Rättslig handlingsförmåga. Rättsligt intresse Rättskraft. Litispendens Skiljedom Straffprocess, särskilda spörsmål Ställande av säkerhet Exekution. Interimistiska förordnanden. Häktning Vittne Sakrätt Förköpsrätt. Lösningsrätt Godtrosförvärv Grannelag Samäganderätt Äganderätt. Nyttjanderätt Vindikation Samerätt. Minoritetskydd Skadestånd utom kontraktsförhållanden (Skadestånd i kontraktsförhållanden, se det enskilda kontraktsförhållandet) Socialrätt. Hälsovård Pension Straffrätt Utbildning Utvisning. Asyl. Flyktingar

8 8 Domsreferat 2001 Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. 1. DHR Dom UfR 2001 s Erstatningsret. Arbejdsret. Fysisk blokade. Fagforbund havde bl.a. økonomisk støttet ulovlige aktioner omfattende fysisk blokade med et rederi, som led et betydeligt driftstab. Fagforbundet blev dømt til at erstatte dette. 2. DHR Dom UfR 2001 s Arbejdsret. Virksomhedsoverdragelse. En hotelkæde ophævede en aftale med et rengøringsfirma om rengøring på en række hoteller og indgik samme dag en aftale om udførelse af rengøring med et andet rengøringsfirma. Rengøringspersonalet fortsatte som ansatte hos det nye rengøringsfirma, som sagde oldfruerne op til fratrædelse med en måneds varsel. Selv om der ikke bestod noget direkte kontraktforhold mellem de to rengøringsfirmaer, indebar overtagelsen af rengøringsopgaverne en virksomhedsoverdragelse omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Det nye rengøringsfirma blev derfor dømt til at betale oldfruerne løn, de havde til gode fra tiden før overtagelsen, og erstatning i en opsigelsesperiode. I forholdet mellem det nye rengøringsfirma og hotellet, hvor parterne havde forudsat, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke fandt anvendelse, kunne rengøringsfirmaet ud fra en vurdering af, hvem der var nærmest til at bære risikoen for de enkelte lønmodtagerkrav, kræve de før overtagelsen optjente og forfaldne krav godtgjort. 3. FHD Dom HD:2001:6 Arbetsavtal. Permittering. Förtroendeman Då arbetet tillfälligt minskat till följd av en nedgång i efterfrågan på virke hade ett skogsbolag för viss tid permitterat samtliga skogsarbetare i ett leveransdistrikt, inklusive förtroendemannen. Under permitteringen hade bolaget låtit utföravissa avverknings-och transportarbeten med anlitande av utomstående entreprenörer. Bolaget ansågs inte ha haft rätt att permittera förtroendemannen. (Dissens) Se HD:1995: FHD Dom HD:2001:40 Arbetsavtal. Arbetsavtals upphörande Arbetsgivaren hade ansett A:s arbetsavtal hävt med stödav44 2 mom. lagen om arbetsavtal, då A sedan varit frånvarande från arbetet utan att ha anmält giltigt förfall. Eftersom perioden för A:s frånvaro, som i och för sig uppgick till en vecka, innefattade julaftonen och två därpå följande helgdagar samt en lördag och en söndag, ansågs att arbetsgivaren inte ännu hade haft rätt att betrakta arbetsavtalet som hävt. Arbetsgivaren ansågs inte heller ha haft rätt att säga upp A:s arbetsavtal på grund av att denne underlåtit att anmäla sin frånvaro. 5. FHD Dom HD:2001:44 Arbetsavtal. Överlåtelse av rörelse. Europarätt. Förhandsavgörande En situation där driften av trafik med buss på vissa linjer inom en region övergått från ett företag till ett annat till följd av ett upphandlingsförfarande ansågs inte utgöra en överlåtelse av rörelse, då några betydande materiella tillgångar inte hade övergått från det ena företaget till det andra. Se förhandsavgörandet av Europeiska gemenskapernas domstol i mål C-172/99, Oy Liikenne Ab, dom FHD Dom HD:2001:48 Arbetsavtal. Överlåtelse av rörelse Andelslaget A, som i X Ab:s utrymmen drivit en matservering för bolagets personal, hade sagt upp sina arbetstagare och upphört med sin verksamhet. Efter ett anbudsförfarande hade B Ab börjat sköta serveringen i stöd av ett avtal med X Ab. Tre av andelslagets nio arbetstagare hade anställts av B Ab. Överlåtelse av rörelse ansågs föreligga. (Dissens) Se HD:2001:49

9 7. FHD Dom HD:2001:49 Arbetsavtal. Överlåtelse av rörelse A hade med stöd av ett hyresavtal bedrivit restaurangverksamhet i ett hotell som ägdes av X. Efter det A sagt upp hyresavtalet hade X anordnat ett anbudsförfarande, i vilket såväl A som B tagit del. Sedan hyresavtalet mellan A och X upphört hade B börjat bedriva restaurangverksamhet med stöd av ett hyresavtal med X. Varken egendom eller arbetstagare hade övergått från A till B. Överlåtelse av rörelse ansågs föreligga. (Dissens) Se HD:2001:48 8. FHD Dom HD:2001:51 Arbetstid. Preskription av fordran Arbetstidslagen av år 1946 upphävdes genom en ny arbetstidslag som trädde i kraft En arbetstagare väckte talan mot arbetsgivaren ochyrkade på obetalda övertidsersättningar från år Den nya arbetstidslagens stadganden om tiden för väckande av talan ansågs vara tillämpliga i fråga om de övertidsersättningar som hänförde sig till tiden före (Dissens) 9. FHD Dom HD:2001:72 Arbetsavtal. Överlåtelse av rörelse. Pension Mottagaren av en rörelse ansågs inte ansvara för ett frivilligt tilläggspensionsskydd som överlåtaren ordnat för en arbetstagare. 10. FHD Dom HD:2001:102 Ersättning. Arbetsskada. Arbetstagares olycksfallersättning A hade arbetat i B:s tjänst som bilkransförare. Efter avslutad arbetsdag på arbetsplatsen hade A begett sig till en annan av sin arbetsgivares arbetsplatser, i samband med vilken han hade en tillfällig bostad. Där hade han på eget initiativ börjat hjälpa med att montera element. Monteringsarbetet utfördes av underentreprenören C, medan ansvaret för planering och arbetsledning ankom på B. Skada som A drabbades därvid skulle ersättas som olycksfall i arbetet. 11. FHD Dom HD:2001:119 Förtroendeman. Kollektivavtals allmänt bindande verkan. Hävning av arbetsavtal En icke-organiserad arbetsgivare hade utan grund hävt en förtroendemans arbetsavtal. På den ersättning som dömdes ut för detta tillämpades, med stöd av regleringen beträffande kollektivavtals allmänt bindande verkan, bestämmelserna i det förtroendemannaavtal som skulle iakttas som en del av kollektivavtalet i branschen. (Dissens) IHR Dom Nr. 2/2001 se dom nr 31 (Erstatning utenfor kontrakt) 12. NHR Dom Rt 2001 s. 71 Arbeidsrett. Oppsigelse Uenighet om ansiennitetsberegningen ved oppsigelse. Rederiet hadde lagt en protokoll mellom rederiet og tillitsmenn til grunn ved beregningen av ansiennitet. Høyesterett fant ikke å kunne reise innvendinger mot dette i forhold til saklighetsvurderingen etter arbeidsmiljøloven 1977/4 60 nr. 1. Uttalt at domstolene bør vise stor tilbakeholdenhet med å tilsidesette avtaler som er blitt til ved forhandlinger mellom arbeidsgivere og tillitsmannsapparatet. 13. NHR Dom Rt 2001 s. 248 Arbeidsrett. Oppsigelse. Virksomhetsoverdragelse. Organisasjonsfrihet. EØS. Et ambulansefirma sa opp sin avtale med fylkeskommunen, og et annet firmable tildelt ambulansetjenesten. Ingen av de tre tidligere ansatte fikk ansettelse i det nye firmaet. Høyesterett kom til at de ikke var fast ansatt i det nye firmaet i kraft av reglene om virksomhetsoverdragelse, EFs rådsdirektiv 77/187/EØF av 14. februar 1977, og dermed heller ikke etter arbeidsmiljøloven 1977/4 kap. XII A. To av saksøkerne var tilbudt ansettelse i det nye firmaet på betingelse av at de ikke organiserte seg. Høyesterett mente det var urettmessig å sette slike 9

10 10 vilkår, jf. arbeidsmiljøloven 55 A og internasjonale konvensjoner, og tilkjente dem erstatning for økonomisk tap. 14. NHR Dom Rt 2001 s. 418 Arbeidsrett. Arbeidstid. Spørsmål omnår arbeidstiden begynner og slutter for to grupper ansatte ved Statoils anlegg på Kårstø, og rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgiver har rett til å fastsette frammøtested hvor arbeidstaker skal stå til disposisjon for å utføre arbeidsoppgavene. Tolking av arbeidsmiljøloven 1977/ NHR Dom Rt 2001 s. 501 Arbeidsrett. Boikott. Krav fra ikke-streikerammet bedrift mot fagforening om erstatning av tap som følge av blokade av bedriftens tiltak for å begrense skadevirkningene av streik hos kontraktspart. Spørsmålet var om blokaden var en rettmessig reaksjon på streikebryteri og dermed ikke erstatningsbetingende. Det var ikke streikebryteri at bedriften i egen interesse hadde overført transporten til andre transportører. Tapet var påregnelig, og blokaden var erstatningsbetingende etter boikottloven av 5. desember 1947 nr. 1 2jf. 1. NHR Dom Rt 2001 s. 603 se dom nr 189 (Andre sammenslutninger) NHR Kjæremålsutvalg Kjennelse Rt 2001 s. 668 se dom nr 154 (Prosess, bevis) 16. NHR Dom Rt 2001 s Arbeidsrett. Organisasjonsplikt. Rettslig interesse. A var i knyttet til Norsk Folkehjelp som minerydder i Bosnia etter flere midlertidige kontrakter som inneholdt klausul om organisasjonsplikt. Høyesterett fant den midlertidige ansettelse gyldig idet minerydding ga grunnlag for unntak fra hovedregelen i arbeidsmiljøloven 1977/4 58 A. Selv om ansettelsen var avsluttet hadde A rettslig interesse i å få avklart gyldigheten av organisasjonsklausulen. Klausulen ble ansett ugyldig etter arbeidsmiljøloven 55 A. Uttalt at Den europeiske sosialpakt av 1961 art. 5 etter revisjon i 1996 synes å gå lenger i beskyttelse av den negative organisasjonsrett enn praksis hittil etter EMK art NHR Dom Rt 2001 s Arbeidsrett. Oppsigelse. Personvern. Driftskonsulent ved IT-avdeling ble oppsagt etter å ha brukt arbeidsgivers internettlinje til privat nedlasting av et betydelig antall musikkfiler. Høyesterett kom til at nedlastingen, som var til fortrengsel for andre brukere, ga bedriften saklig grunn til oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven 1977/4 60 nr. 1. At bedriften hadde gått inn på arbeidstakerens kontor og tatt utskrift av harddisken på en av hans PCer, ble ikke ansett som en overtredelse verken av grensen for det lovfestede eller ulovfestede personvern. 18. NHR Dom Rt 2001 s Erstatningsrett. Arbeidsrett. Objektivt erstatningsansvar. Aksept av risiko. A var ansatt hos B fra 1977 til han ble 100 prosent sykmeldt i I 1980 fikk han astmatiske plager som utviklet seg til en kronisk lungesykdom. Det var enighet i Høyesterett om at arbeidsgiveren var erstatningsansvarlig etter de ulovfestede reglene om objektivt ansvar. Flertallet fant at læren om at arbeidstaker ikke har krav på erstatning for skader som ligger innenfor den normale yrkesrisiko, ikke kunne føre til ansvarsfrihet for arbeidsgiver. Drøftelse av dommer og litteratur om objektivt ansvar og aksept av risiko. Dissens 3-2.

11 19. SHD Dom NJA 2001 s. 381 Lönefordran. Förlikning Sedan en tvistig lönefordran hade förfallit till betalning träffade parterna en förlikning innebärande bl. a. att fordringsbeloppet skulle betalas vid en senare tidpunkt. Förbudet mot att överlåta en icke förfallen lönefordran har ansetts inte hindra att fordringen överläts före den betalningstidpunkt som var bestämd i förlikningsavtalet. Arverett. Testament 20. SHD Dom NJA 2001 s. 59 Testamente. Dödsbo. En efterlevande make har avstått från kvotdelar av sin rätt enligt ett inbördes testamente med förbehåll att delarna skulle tillfalla endast vissa av de i testamentet angivna sekundosuccessorerna. Dessa har trots förbehållet blivit dödsbodelägare genom avståendet. 21. SHD Dom NJA 2001 s. 865 Testamente. Arvsrätt. Laglott. Ett före år 1988 mellan makar upprättat inbördes testamente med förbehåll för bröstarvinges laglott har vid bestämmande avarvsskatt tolkats så att bröstarvingarna inte erhållit rätt att vid den först avlidne makens frånfälle utfå laglott. 11 kap 1 och 18 kap ärvdabalken. Avtalerett, alminnelig Avtalers inngåelse og gyldighet FHD Dom HD:2001:126 se dom nr 113 (Kjøp av løsøre) NHR Kjæremålsutvalg Kjennelse Rt 2001 s s. 900 se dom nr 176 (Prosess, voldgift) NHR Dom Rt 2001 s se dom nr 103 (Kontraktsrett, entreprise) 22. SHD Dom (I) och (II). NJA 2001 s. 191 Borgen. Ställningsfullmakt. Chefstjästeman i bank har ansetts genom ställningsfullmakt vara behörig att ingå avtal om begränsningar i giltigheten av borgensförbindelse (I) samt avtal enligt vilket låntagares betalningsskyldighet begränsades till vad som kunde utfås ur en fastighet (II). Tolking. Forutsetninger DHR Dom UfR 2001 s. 827 se dom nr 127 (Transportrett) Lempning. Endrede forhold DHR Dom UfR 2001 s se dom nr 24 (Ekspropriasjon) FHD Dom HD:2001:27 se dom nr 106 (Kjøp av fast eiendom) FHD Dom HD:2001:33 se dom nr 121 (Mellommenn) FHD Dom HD:2001:52 se dom nr 70 (Forsikring) FHD Dom HD:2001:103 se dom nr 57 (Familierett, Formuesforhold) NHR Dom Rt 2001 s. 603 se dom nr 189 (Andre sammenslutninger) 11

12 12 Bankrett Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger. 23. DHR Dom UfR 2001 s Ekspropriation, Menneskerettigheder. Forbud i medfør af "rockerloven" ikke ekspropriation. Politiet kan i medfør af lov nr. 907 af 15. oktober 1996 forbyde ophold i bestemte ejendomme på visse vilkår. Et sådant forbud blev den 18. oktober 1996, hvor der foregik et væbnet opgør i Danmark og de øvrige nordiske lande mellem "Bandidos" og "Hells Angels", nedlagt over for et "Bandidos"-medlem, som ejede ejendommen, der var indrettet som "rockerborg" med pigtråd og kameraovervågning og tjente som samlingssted og klubhus for "Bandidos"-medlemmer. Forbudet var ikke et indgreb, der berettigede til erstatning efter grundlovens 73 om ekspropriation eller efter EMRKart. 8 ellerart. 1i Tillægsprotokol nr. 1 til EMRK. (Højesteret har tidligere ved dom af , UfR 1999 s. 1798, Ndomss 1999 s. 402, fastslået at loven ikke er i strid med grundlovens 79 om forsamlingsfrihed). 24. DHR Dom UfR 2001 s Fast ejendom. Kommunalt grundsalg. Tilbagekøbsret. Ved Københavns Kommunes grundsalg var der aftalt og tinglyst en deklaration om tilbagekøbsret for kommunen mod betaling af den opnåede grundpris ved salget med tillæg af bygningernes værdi på tilbagekøbstidspunktet. Kommunen varslede i 1985, at den ville gøre brug af tilbagekøbsretten i Kommunen tilbød endvidere på visse vilkår frikøb eller udskydelse af tilbagekøbstidspunktet. Under sagen fik kommunen medhold i, at den kunne gøre tilbagekøbsretten gældende. Kommunen havde ikke ved at aftale deklarationen i handlet i strid med offentligretlige regler. Deklarationen var ikke udtryk for en skat og var derfor ikke i strid med grundlovens 43. Den var, når hensås til indholdet af kommunens tilbud om frikøb eller udskydelse af tilbagekøbstidspunktet og konsekvenserne af tilbagekøbsdeklarationen i øvrigt, herunder muligheden for skattebesparelse ved afskrivning på tilbagekøbsforpligtelsen, heller ikke i strid med aftalelovens 36. Der forelå endelig ikke en krænkelse af EMRK art. 14 eller art. 1, stk. 1, i Tillægsprotokol af 20. marts Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) DHR Dom UfR 2001 s se dom nr 140 (Miljørett) DHR Dom UfR 2001 s se dom nr 89 (Internasjonal markedsrett) 25. DHR Dom UfR 2002 s. 333 Offentlige myndigheders erstatningsansvar. En bil blev stjålet, og ejeren anmeldte dette til politiet. Nogle dage senere modtog politiet oplysning om, hvor den henstod. Ved en fejl fik politiet ikke, som det ellers sædvanligvis sker, underrettet ejeren eller dennes kaskoforsikringsselskab om fundet. Højesteret udtalte: "Der er tale om en fejl på et område, som har karakter af en service over for borgerne. Underretning fra politiet sker med det formål at give ejeren mulighed for på ny at komme i besiddelse af bilen ikke for at forebygge dens fornyede bortkomst. Fejlen er underordnet i forhold til den umiddelbare årsagtiltabets opståen, tyveriet, og hverken ejeren eller forsikringsselskabet kan have en rimelig forventning om tabsudligning i kraft af erstatningsansvar for politiet. Der ses endvidere ikke at foreligge et særskilt præventivt behov for erstatningsretlig sanktionering af en sådan fejl. "På denne baggrund var der ikke grundlag for at pålægge erstatningsansvar for den begåede fejl. 26. FHD Dom HD:2001:1 Skadestånd. Fastighetsägarens ansvar En person befann sig som kund i ett affärscentrum och blev skadad då en glasruta av härdat glas, som ingick i väggkonstruktionen i en restaurang i centret, gick sönder och föll i bitar på henne. Orsaken till att rutan gått sönder förblev oklar. Det bolag som ägde affärscentret

13 och svarade för konstruktionens säkerhet ansågs skadeståndsskyldig, då bolaget inte visat att glaset gått sönder till följd av en omständighet som det inte ankom på bolaget att dra försorg om. 27. FHD Dom HD:2001:2 Skadestånd. Offentlig samfunds skadeståndsansvar Byggnadsnämnden hade beviljat byggnadslov under förutsättning att byggnadsinspektören företeddes en undersökning och ett utlåtande över marken samt en konstruktionsbeskrivning. På basis av dessa hade byggnadsinspektören godkänt att byggnadens grund lades på stödplattor på marken. Byggnaderna hade sedermera satt sig och blivit skadade. Kommunen ansågs inte vara skadeståndsskyldig. Se HD:1987: FHD Dom HD:2001:58 Tobak. Rökning. Skadestånd. Vållande. Culpa. Orsakssammanhang Vissa bolag hade importerat, tillverkat och marknadsfört cigarretter vilka A hade rökt under åren På 1980-talet hade konstaterats att A hade cancer i struphuvudet samt andra sjukdomar som enligt honom hade orsakats av tobaksrökningen. A:s skadeståndstalan mot bolagen förkastades. (Dissens) 29. FHD Dom HD:2001:61 Skadestånd. Strikt ansvar. Miljöskada Skakningarna från grundläggningsarbetet för permanentbeläggning av en gata hade orsakat sprickor i väggarna på en byggnad. Staden, som hade lagstadgad skyldighet att bygga gatan, var i egenskap av sådan verksamhetsidkare som avses i lagen om ersättning för miljöskador oberoende av vållande skyldig att ersätta skadan, fastän arbetet hade utförts aven självständig entreprenör. Fråga även om skyldighet att tåla störning. (Dissens) Se HD:1999: 124 FHD Dom HD:2001:93 se dom nr 141 (Offentlig rett) FHD Dom HD:2001:96 se dom nr 152 (Privatlivets fred) FHD Dom HD:2001:102 se dom nr 10 (Arbeidsrett) IHR Dom Nr. 395/2000 Erstatning. Personskade. Erhvervsevnetab. Godtgørelse for varigt mén. Grundloven. J var læge, specialist på Rigshospitalets narkoseafdeling da han kom til skade i en bilulykke. Skaden medførte lammelse i ben ogoverkroppen op til skuldrene og stærk lammelse i armene. Varigt erhvervsevnetab fastsattes til 100% og varigt mén fastsattes til 90%. Ved udbetaling af erstatning fra forsikringsselskabet S til J stillede J forbehold. For det første at bestemmelsen i 7. stk. 3 i erstatningsansvarsloven nr. 50/1993 om maksimum for indtægter i sammenligningsgrundlaget var i strid med hans grundlovssikrede rettigheder. For det andet at han ikke fik betalt tillæg til erstatning for varigt mén i medfør af hjemmel i 4, stk. 1 i den nævnte lov. Højesteret kom til det resultat at lovgivningsmagtens skøn som fremgår af 7, stk. 3 i lov nr. 50/1993 ikke var usagligt. Det omfattede alle på samme måde som var i en lignende situation jf. grundlovens 65. Hvad angår betaling for godtgørelse for varigt mén gjorde J gældende at om hans mén gjaldt helt specielle hensyn, idet hans stillingog forhold var forstyrret i meget høj grad. Højesteret tiltrådte at retfærdighed talte for at hans godtgørelse blev forhøjet herfor, idet det vurderede 90% varige mén ikke fandtes at give fuld dækning for hans mén. Godtgørelsen blev forhøjet med 35%. Dissens. 31. IHR Dom Nr. 2/2001. Erstatning. Arbejdsulykke. Sport. Ö kom til skade under sit arbejde som brandmand hos de amerikanske forsvarsstyrker på Keflavík-basen. Ulykken indtraf da han var i gang med at spille fodbold under en trænings-

14 14 øvelse, som var en del af det obligatoriske idrætsprogram hos brandmænd. Ö mente at ulykken kunne henføres til banens konstruktion og at brug af den havde været uforsvarlig. Højesteret fandt det ikke godtgjort at konstruktionen af banen havde været uforsvarlig i henhold til det brug den var beregnet til. Det fandtes heller ikke påvist andet end at der havde været tale om et uheld hvor Ö var gledet i det glatte græs og havde trådt forkert. Det fandtes ikke at ulykken skyldtes banens konstruktion. Saksøkte, den islandske stat, I blev frifundet. 32. IHR Dom Nr. 451/2000. Erstatning. Personskade. Erhvervsevnetab. Þ arbejdede som sygehjælper i halv stilling og var desuden husmoder i et hjem med 5 personer, da hun kom ud for en bilulykke der medførte personskade. Der opstod tvist om, ud fra hvilken løn hendes erstatning skulle beregnes for midlertidig uarbejdsdygtighed i det huslige arbejde og hvilken løn skulle lægges til grund ved fastsættelse af erstatning for varigt erhvervsevnetab. Højesteret tiltrådte påstand fra Þ om at hun burde få erstattet midlertidigt tab for arbejde i hjemmet med samme beløb som hun fik i månedsløn i sin halve stilling som sygehjælper i den periode hun var helt uarbejdsdygtig, idet hendes krav fandtes så mådeholdent at der ikke fandtes grundlag for at nedsætte det. Samtidig blev hendes krav om erstatning for varigt tab af erhvervsevne godkendt. 33. IHR Dom Nr. 129/2001. Erstatning. Accept af risiko. Spirituskørsel. Præcedens. Skyldfordeling. EØS-aftalen. EFTA-domstolen. Rkrævede erstatning på grund af skade som hun pådrog sig som passager i GA s bil, men føreren, GÞ, var under påvirkning af spiritus. Det ansås godtgjort, at R måtte have været klar over at GÞ var spirituspåvirket. Det fandtes endvidere bevist at ulykken skyldtes hans påvirkethed. Ved afgørelsen i sagen blev der taget hensyn til Højesterets domspraksis om accept af risiko, foruden at der blev taget hensyn til EØF-direktiver om harmonisering af lovgivningen angående køretøjers ansvarsforsikringer og en rådgivende udtalelse som EFTAdomstolen havde givet til Norges Højesteret den 17. november 1999 i forbindelse med en lignende sag. Det fandtes ikke at den domstolsdannede regel i islandsk erstatningsret om at en passager der accepterer risikoen at køre med en spirituspåvirket fører medfører tab af ret til erstatning, er i strid med det materielle indhold i de anførte direktiver. Det blev fremhævet i forbindelse med den rådgivende udtalelse fra EFTA-domstolen at man var klar over at der var forskel på de islandske og de norske regler om erstatning ved færdselsulykker. I betragtning af udviklingen af erstatningsretten her i landet samt i andre lande fandtes der ikke længere grundlag for at fastholde islandsk domspraksis, derfor blev sagens udfald bygget på regler om skadelidtes egen skyld ifølge 88, stk. 2 i færdselsloven nr. 50/1987. R fandtes at have udvist grov uagtsomhed. Erstatningen til hende blev derfor nedsat og hun måtte bære 2/3 dele af sin skade selv. Dissens. 34. IHR Dom Nr. 181/2001. Erstatning. Personskade. Sport. Motordrevet køretøj. AI pådrog sig personskade under skiløb. Der var lidt med sne i fjeldet bemeldte gang, og der var kun én løjpe åben. På begge sider af den var næsten sneøde græstuer. Da AI var på vej ned ad løjpen så hun pludselig en snescooter komme kørende imod sig. Hun blev forskrækket og mistede balancen med den følge at hun kom ud af løjpen og ind i græstuerne hvor hun tumlede omkuld og slog nogen kolbøtter inden hun kom til standsning. Hun krævede VÍS A/S (scooterens forsikringsselskab) og kommunen A (anleggets eier) om erstatning i henhold til 88 og 90, jf 91 i færdselsloven nr. 50/1987. Subsidiært krævede hun A om erstatning på grundlag af culpareglen. Ved afgørelse i sagen blev der taget hensyn til at hun var en erfaren skiløber og kendte alle forhold i løjpen meget godt. Der havde været rigelig plads til at møde snescooteren i løjpen, som var omtrent 10 m bred, idet den blev ført helt ude i kanten op ad løjpen. Det fandtes at ulykken skyldtes fejlagtig reaktion hos AI men ikke fra scooteren eller dens kørsel.

15 35. NHR Dom Rt 2001 s. 105 Erstatning utenfor kontraktsforhold. Barn. I sak om erstatning for tap i framtidig erverv og menerstatning til barn som følg e av seksuelle overgrep etter skadeserstatningsloven 1969/26 3-3, kom Høyesterett til at erstatning skulle utmåles etter de alminnelige regler i lovens 3-1 og 2, og ikke slik lagmannsretten hadde lagt til grunn, etter 3-2a om standardisert erstatning til barn. Lagmannsrettens dom ble opphevet. 36. NHR Dom Rt 2001 s. 274 Erstatning utenfor kontraktsforhold. Oppreisning. I sak om etterlattes krav om oppreisning i forbindelse med forsettlig drap, jf. skadeserstatningsloven 1969/ annet ledd, fant Høyesterett det vanskelig å gradere oppreisningsbeløpet ut fra handlingens objektive grovhet og skadevolders skyld. Man bør gå ut fra en veiledende normert oppreisning.for foreldre ble den økt noe i forhold til tidligere underrettspraksis og satt til kr NHR Dom Rt 2001 s. 320 Erstatning utenfor kontraktsforhold. Forsikring. Årsakssammenheng. En mann utviklet gradvis flere sykdomssymptomer etter en bilulykke. Høyesterett fant at det forelå adekvat årsakssammenheng mellom ulykken og mannens invaliditet. Selv om det var forhold i skadelidtes personlighet som sto mest sentralt i årsaksbildet, spilte trafikkulykken en såpass vesentlig rolle at det var rimelig å knytte ansvar til den. Selv om skadeforløpet ble ansett som sjeldent, kunne skaden ikke anses å falle utenfor det som må anses som en adekvat følge av ulykken. Forsikringsselskapet var fullt ut ansvarlig både etter trafikkforsikringen og førerulykkesforsikringen. 38. NHR Dom Rt 2001 s. 337 Erstatning utenfor kontraktsforhold. Forsikring. Årsakssammenheng. Erstatningskrav fra skadelidt drosjesjåfør som hadde fått en psykisk betinget lammelse i armen etter bilulykke. Spørsmålene for Høyesterett er knyttet til de nærmere kravene til erstatningsbetingende årsakssammenheng. Tapet oversteg ikke det beløp forsikringsselskapet allerede hadde utbetalt. 39. NHR Dom Rt 2001 s. 428 Erstatning utenfor kontraktsforhold. Oppreisning. EMK Krav om oppreisning fordi Justisdepartementet i forbindelse med ansettelse av avdelingsleder ved domstol uten hjemmel innhentet og formidlet til embetslederen opplysninger fra strafferegisteret om en av søkerne. Antatt at det ikke forelå en rettsstridig ærekrenkelse. Ikke grunnlag for erstatning etter skadeserstatningsloven 1969/ og 6. Det forelå krenkelse av EMK art.8 uten at det førte til tilkjenning av erstatning etter EMK art. 13. Uttalt at tvistemålslovens omkostningsregler må suppleres med EMK. NHR Dom Rt 2001 s. 501 se dom nr 15 (Arbeidsrett) 40. NHR Rt 2001 s Erstatningsrett. Personskade. En skiløper falt ned i en sprekk i snødekket utenfor preparert løype ved et alpinanlegg og ble alvorlig skadet. Høyesterett fant at anleggseieren var erstatningsansvarlig etter skadeserstatningsloven 19969/ nr. 1 første punktum. Ikke grunnlag for å redusere ansvaret på grunn av skadelidtes medvirkning. NHR Dom Rt 2001 s se dom nr 18 (Arbeidsrett) 15

16 SHD Dom NJA 2001 s. 65 resp 71 Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Sakskada. Vid bestämmande av skadestånd i anledning av skada på en katt (I) resp en hund (II) har det ansetts rimligt att djurets ägare sökt vård för djuret även om kostnaderna härför kunde beräknas komma att uppgå till belopp överstigande djurets ekonomiska värde. Ersättning med sådant belopp har därför tillerkänts djurets ägare. Lagrum: 5 kap 7 1 och 2 skadeståndslagen (1972:207) 42. SHD Dom NJA 2001 s. 93 Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Trafikskada. Preskription. I fråga om preskription av rätt till trafikskadeersättning har preskriptionstidens utgångspunkt ansetts inte böra infalla tidigare än när försäkringstagaren erhållit ett objektivt sett någorlunda säkert underlag med avseende på de faktiska förhållanden som han velat lägga till grund för sitt anspråk. Med denna utgångspunkt ansågs i målet anspråk på ersättning för sveda och värk i anslutning till olyckstillfället vara preskriberat men inte anspråk på ersättning för lyte och men och för olägenheter under tid för bestående invaliditet. Lagrum: 28 trafikskadelagen (1975:1410) 43. SHD Dom NJA 2001 s. 99 Konkurs. Skadestånd utom kontraktsförhållanden. En konkursförvaltare beslöt att färdigställa en byggnad på konkursboets fastighet och tog upp ett lån för detta ändamål utan att först samråda med en bank som hade fordran med bästa rätt i fastigheten. Sedan byggnaden färdigställts försåldes fastigheten på exekutiv auktion. Härvid fick banken inte full betalning för sin fordran. Konkursförvaltaren har ålagts att betala skadestånd. Lagrum: 7 kap 10 och 17 kap 1 konkurslagen (1986:672) 44. SHD Dom NJA 2001 s. 368 Skadestånd utom kontraktförhållanden. Fast egendom. Bevisbörda. Strikt skadeståndsansvar. Samfällighetsförening, som drev en vatten- och avloppsanläggning, har ansetts bära strikt skadeståndsansvar för en vattenskada i en villafastighet som uppstått till följd av att en spill-- vattenledning varit blockerad på grund av rottillväxt. Jfr. NDoms s SHD Dom NJA 2001 s. 742 Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Personskada. Sexuellt utnyttjande av minderårig. Ersättning för kränkning enligt 1 kap. 3 skadeståndslagen (i lydelse före d. 1 jan. 2002) har tillerkänts målsägande vid brottet sexuellt utnyttjande av underårig. Lagrum: 1 kap 3 skadeståndslagen (1972:207) i lydelse före d.1 jan SHD Dom NJA 2001 s. 755 Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Mobbning. Kommun. Kommun ansågs inte ha skadeståndsansvar gentemot en grundskoleelev som utsatts för mobbning i skolan med hänsyn till att skolan ansågs hagjort vad som rimligen kunnat begäras av den. Dissens 3-2 (ett JR endast betr motiveringen). Lagrum: 3 kap 2 skadeståndslagen (1927:207), 1 kap 2, 4 och 12 skollagen (1985: 1100) 47. SHD Dom NJA 2001 s. 878 Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Värderingsintyg angående fast egendom. Fråga om skadeståndsskyldighet mot annan än uppdragsgivaren för den som i värderingsintyg beträffande fast egendom av oaktsamhet åsatt fastigheten ett alltför högt marknad-

17 svärde. Med hänsyn till innehållet i värderingsintyget ansågs sådan skadeståndsskyldighet inte föreligga. Jfr. NDoms s Familierett Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon FHD Dom HD:2001:109 se dom nr 168 (Prosess, verneting) FHD Dom HD:2001:110 Vårdnad om barn Två barn saknade till följd av sin mors dödvårdnadshavare. Såväl barnens far som en person vilken bott tillsammans med modern och barnen hade ansökt om vårdnaden. Barnen hade meddelat att de ville fortsätta att bo hos den sistnämnda. Med hänsyn till barnens ålder och deras vilja skulle ett beslut om vårdnaden som inneburit att barnen varit tvungna att flytta till sin far inte ha varit verkställbart. Det ansågs vara bäst för barnen att anförtro vårdnaden åt den person hos vilken barnen bodde. 49. FHD Dom HD:2001:140 Underhåll för barn. Vårdnaden om barn. Umgängesrätt Barnen, vars vårdnad anförtrotts båda deras särboende föräldrar gemensamt och som förordnats att bo hos sin mor, vistades till följd av umgängesrätten lika mycket hos sin far. Fråga om faderns skyldighet att betala underhåll till barnen. Han ålades att betala undehållsbidrag. (Dissens) Jfr FHD:1997: IHR Dom Nr. 434/2000. Børn. Forældremyndighed. MogKfiksønnen A i året De boede sammen i registreret samliv fra hans fødsel. Lidt senere ophævede de samlivet, og M anerkendte faderskabet til A, som boede hos sin moder. I året 1999 anlagde M sag og krævede at få tillagt forældremyndigheden over A, idet hyppige flytninger havde skabt stor usikkerhed for drengen og det havde været sværtatfå en fast ordning angående samværsretten. Såvel M som K ansås at være egnede til være indehavere af forældremyndigheden, men forskellige omstændigheder fandtes at give M forrang der førte til at han fik tildømt forældremyndigheden over drengen. 51. IHR Dom Nr. 67/2001. Familieret. Børn. Adoption. M og K blev den 18. september 1989 frataget forældremyndigheden over deres sønner, C som var 15 måneder gammel, og D, som var 6 år, og de blev anbragt i pleje hos X og Y i april I året 1998 flyttede den ældste dreng fra plejeforældrene hjem til sine biologiske forældre og herefter ønskede plejeforældrene X og Y at adoptere C, men tidligere havde de ønsket at drengen fik lov til at opkalde sig efter X i stedet for K. K og M protesterede imod disse begæringer, men justits- og kirkeministeriet udstedte bevilling til adoption af C til X og Y. M og K krævede at bevillingen blev annulleret og at C ikke opkaldte sig efter X. Højesteret tiltrådte ikke M og K s synspunkter om at adoptionsbevillingen var i strid med den dagældende adoptionslov og afslog deres krav med den bemærkning at alle som havde haft med sagen at gøre var enige om at plejeforældrenes adoption af drengen var til hans gunst og tjente hans interesser bedst, blandt andet på grund af de specielle omstændigheder, der var opstået på grund af hans helbredstilstand. 52. IHR Dom Nr. 393/2001 Familieret. Indsættelsesforretning. Børn. K havde været i ægteskab i USA med M. Hun begærede skilsmisse og parterne indgik overenskomst om midlertidig forældremyndighed over deres datter, der blev stadfæstet af retten. Inden skilsmissesagen blev færdigbehandlet rejste K med datteren til Island på trods af

18 18 overenskomsten. Bortførelsen af barnet ansås at være retsstridig i medfør af 11 i lov nr. 160/1995 og moderen fik ikke medhold i at undtagelsesreglerne i 12, nr. 2 og 4 i samme lov, fandt anvendelse i denne sag. Krav fra M om indsættelsesforretning blev taget til følge, i tilfælde af at K ikke inden to måneder fra dommens afsigelse var rejst med barnet tilbage til pågældende delstat i USA eller havde på anden måde foranlediget dets tilbagelevering dertil. Det fandtes at ordlyden i 11, stk. 1 i lov nr. 160/1995 ikke afskar hende fra at tilbagelevere barnet på en anden måde end at overgive det til M. 53. NHR Dom Rt 2001 s. 14 Familierett. Foreldreansvar. Adopsjon. Samværsrett. EMK. Overprøving av vedtak om tvangsinngrep etter barnevernloven 1992/100. I motsetning til de tidligere retter kom Høyesterett til at fratagelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon, jf. lovens 4-20, burde nektes, og at samværsretten burde utvides. Spørsmål om barnets beste og forholdet til EMK art. 8. Dissens NHR Kjæremålsutvalg Kjennelse Rt 2001 s. 488 Familierett. Prosess. Verneting. Spørsmål om Oslo byrett var rett verneting i sak om omsorg og samvær med fellesbarn, jf. barneloven 1981/7 64 første ledd bokstav b. Far amerikansk statsborger, mor norsk og begge barna hadde dobbelt statsborgerskap. Mora flyttet med barna til Norge, noe som i utgangspunktet var ment å være en midlertidig ordning, men som over tid gikk over til et så vidt fast forhold at det fylte vilkårene for bopel i Norge. SHD Dom NJA 2001 s. 572 se dom nr 174 (Prosess, verneting) Ekteskap. Skilsmisse NHR Kjæremålsutvalg Kjennelse Rt 2001 s. 307 se dom nr 169 (Prosess, verneting) Farskap 55. FHD Dom HD:2001:105 Extraordinärt ändringssökande. Fatalietid. Återställande av försutten tid. Faderskap. Upphävande av faderskap Tidsfristen för väckande av talan om upphävande av faderskap kunde inte återställas med stöd av31kap.17 rättegångsbalken. Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo 56. DHR Dom UfR 2001 s. 868 Familieret. Aftaleret. Ægtepagt. Ugyldighed. Bestemmelse i ægtepagt om, at mandens pensionsmidler på 2,1 mio. DKR og hustruens på 0,3 mio. DKR skulle være særeje ved skilsmisse, beroede ifølge denadvokat,som havde bistået parterne med ægtepagtens oprettelse, på en fejl. Hustruen havde ikke ved sin underskrift af ægtepagten forstået, at dette fulgte af ordlyden, og heller ikke tilsigtet dette. Manden var derimod bekendt med, at hans pensionsordning efter indholdet ville blive særeje for ham, men han havde ikke grundlag for at mene, at dette var tilsigtet. Bestemmelsen blev herefter tilsidesat med henvisning til aftalelovens 32, stk FHD Dom HD:2001:103 Äktenskap. Bodelning. Jämkning av avtal. En avvittring (bodelning) förrättad aven skiftesman grundade sig i fråga om värdet av makarnas bostad på ett avtal mellan makarna. Efter det att fristen för väckande av klandertalan löpt ut yrkade make på jämkning av avvittringen med stöd av 36 avtalslagen. Jämkning ansågs i princip komma ifråga även efter det att klanderfristen löpt ut, om ett avtal makarna gjort vid förrättningen var oskäligt till följd av en omständighet som uppdagats efteråt och

19 19 yrkandet framställdes inom skälig tid. Käromålet i fråga, som väckts flera år efter att maken fått kännedom om omständigheten, förkastades dock. Se HD:1980-II IHR Dom Nr. 253/2001 Familieret. Opgørelse af formuen. Pensionsrettigheder. KogÞ havde levet i ægteskab i næsten 34 år, da de ophævede samlivet. K, som ikke havde haft arbejde uden for hjemmet, nedlagde påstand om at få halvdelen af værdien for Þ s pensionskassetilgodehavende i sin boslod med henvisning til 102, stk. 2 i ægteskabsloven nr. 31/1993. K og Þ havde ikke sluttet nogen overenskomst om fordeling af pensionsydelser, hvilket de kunne gøre i medfør af 14, st. 3 i lov nr. 129/1997 om obligatorisk opsparing af pensionsrettigheder og drift af pensionsfonde. Efter krav fra Þ blev rettighederne ikke inddraget under skiftet, jf ægteskabslovens 102, stk. 1, nr. 2, idet det ikke fandtes godtgjort at det ville være urimeligt at udtage dem forlods for skiftet, jf 102, stk. 2 i loven. I henhold til dette blev herredsrettens dom stadfæstet om Þ s frifindelse. 59. NHR Dom Rt 2001 s. 360 Skifterett. Felleseie. Tidspunktet for verdsettingen av ektefellenes felles bolig under offentlig skifte og den ene ektefelles husleiekrav mot den andre, jf. ekteskapsloven 1991/47 68 og 69. Lovens deklaratoriske regel er at verdsettingstidspunktet, med den modifikasjon som følger av Rt 1974 s. 439 (NDoms 1974 s. 210), skal knyttes til utlodningstidspunktet eventuelt tidspunktet for delutlodning hvor eiendelen blir utlagt. (Dissens) 60. NHR Dom Rt 2001 s. 572 Familierett. Skifte. Aksjeselskap. Goodwill. En lege som hadde omdannet sin legepraksis fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap, ble separert. Ved omdanningen hadde han overført inventar, utstyr og goodwill til aksjeselskapet. Kjøpesummen skulle betales etter hvert som det ble tilgjengelige midler i selskapet. Høyesterett fant at aksjene ikke hadde noen verdi som skulle hensyntas ved skiftet, jf. ekteskapsloven 1991/47 69 første ledd, bortsett fra krav på utbytte oppstått før samlivsbruddet. Vederlagskravet for goodwill måtte inngå i delingsgrunnlaget, men uenighet (dissens 4-1) om dette hadde noen økonomisk verdi ved skiftet. Ikke grunnlag for skjevdeling etter 59 tredje ledd. 61. NHR Dom Rt 2001 s. 715 Familierett. Deling av felleseie. I forbindelse med samlivsbrudd inngikk ektefellene avtale om deling av felleseie. På grunn av kapitalutvidelse steg mannens aksjer etter kort tid vesentlig i verdi. Høyesterett fant at mannen ikke hadde oppfylt de lojalitetskrav som må stilles, men da avtalen totalt ikke var urimelig, var det ikke grunnlag for revisjon av avtalen etter ekteskapsloven 1991/ NHR Rt 2001 s Skifterett. Skjevdeling. Hustruen krevde nettoverdien av salg av en fast eiendom holdt utenfor skiftet, jf. ekteskapsloven 1991/47 59 første ledd. Ektefellene hadde hatt nær fullstendig sammenblanding av økonomien.høyesteretts flertall la til grunn at hun ikke hadde sannsynliggjort at den formuesverdi som hun utvilsomt hadde da ekteskapet ble inngått, klart kunne gjenfinnes i hennes rådighetsdel, og forkastet kravet. Dissens 3-2. Samboerforhold 63. IHR Dom Nr. 112/2001. Familieret. Ugifte samboende. Bodeling. M og K var flyttet sammen og boede ugift fra året 1983 indtil de ophævede samlivet i I sagen krævede K at M betalte hende et beløb der svarede til 50% af en ejendom som de havde købt i Herredsretten tilsluttede sig at der var opstået økonomisk fællesskab i samlivsperioden. Af Højesterets dom fremgår at ingen af parterne havde kunnet påvise sær-

20 20 lige tilskud til købet af fastejendomen, der kunne spores til aktiver som de havde ejet inden samlivet begyndte, og endvidere at de begge havde bidraget til hjemmet jævnligt efter behov hver gang. Retten kom til det resultat at K erkendes at have lige stor ejendomsret til huset som M. 64. IHR Dom Nr. 211/2001. Familieret. Ugifte samboende. Opgørelse af formuen. E og M optog samliv uden at være gift i september 1995 og det blev ophævet i december I september 1995 købte de en fastejendom for 11 million kroner og boede i den i samlivsperioden. Udbetalingen udgjorde 3 million kroner, medens den anden del af købeprisen bestod i overtagelse af pantegæld. De blev begge to registreret som købere i ejendomshandelen og skødet blev tinglyst i denne form. Da de ophævede samlivet krævede E anerkendelse af sin ejendomsret til halvdelen eller en mindre del af ejendommen. I Højesterets dom blev det fremhævet at anførelsen af ejendomsretten til ejendommen i købekontrakten og skødet udtrykte at der var sandsynlighed for at hver af dem havde ejet halvdelen af den. Derimod blev det ikke antaget at tinglysningen af ejendomsadkomsten fører til denne konklusion. Det var uomtvistet i sagen at M alene lagde frem penge til udbetalingen og betalte afdrag og renter af de lån som de overtog. I sagen påstod E at hun havde med sit arbejde i hjemmet i den fælles husholdning og med udgifter i den forbindelse erhvervet ret til en del af ejendommen. Dette fik hun ikke medhold i, blandt andet fordi samlivet havde været kortvarigt og det kunne ikke ses at der var opstået økonomisk fællesskab mellem dem. Kravet fra E blev afvist. Forsikringsrett 65. DHR Dom UfR 2001 s. 980 Revisoransvarsforsikring for revisorinteressentskab. Dækningsundtagelse vedrørende fremkaldelse af forsikringsbegivenheden. En ansvarsforsikring tegnet af et revisorinteressentskab med 5 statsautoriserede revisorer som indehavere og ansvarlige ledere undtog fra dækningen krav som følge af "en uhæderlig, svigagtig, kriminel eller ondsindet handling". Denne dækningsundtagelse fandtes med dommerstemmerne 3-2 under fravigelse af forsikringsaftalelovens 18, stk. 2, at omfatte det "kvalificeret grove uagtsomhedsforhold", som en af indehaverne var idømt frihedsstraf for. Dækningsundtagelsen fritog ikke blot forsikringsselskabet fra at dække den af indehaverne, som havde udvist disse forhold, men kunne også gøres gældende over for de øvrige indehaveres solidariske ansvar for forholdene. 66. DHR Dom UfR 2001 s Forsikring. Transport. Sikkerhedsforskrift. Ingen dækning under vognmandsfirmas transportansvarsforsikring, da sikkerhedsforskrift ikke var overholdt. Vognmandsfirmas ansvarsforsikring undtog "krav ved befordringer, hvorved offentlige forskrifter vedr. regulering af godstrafik krænkes (f.eks. skal de til transporten fornødne tilladelser foreligge)". Ved transport af en container havde køretøjet en højde på 4,35 m. Køretøjet var derfor for højt til at passere under en bro på den valgte rute, og der opstod skade ved påkørsel. Der var ikke som foreskrevet i færdselslovgivningen vedrørende kørsel med et køretøj, hvis højde er over 4 m, indhentet polititilladelse til transporten. Dette tilladelseskrav, som var af betydning for transportens sikre gennemførelse, var tilstrækkeligt klart inkorporeret i forsikringen som en sikkerhedsforskrift omfattet af forsikringsaftalelovens 51. Da chaufføren havde skønnet højden til 4,25 m og vidste, at tilladelse var nødvendig og ikke forelå, havde chaufføren gjort sig skyldig i forsømmelse vedrørende denne sikkerhedsforskrifts overholdelse. Vognmandsfirmaet havde derfor ikke krav på dækning af ansvaret for skaden som følge af bropåkørslen.

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 9

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.............. 7 Arverett. Testament....................................................... 8 Avtalerett, alminnelig.....................................................

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.............. 7 Arverett. Testament....................................................... 8 Avtalerett, alminnelig.....................................................

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 7 Avtalerett, alminnelig... 7 Avtalers inngåelse og gyldighet... 7 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.............. 7 Arverett. Testament....................................................... 7 Avtalerett, alminnelig.....................................................

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 9

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion 9. november 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens &

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2010 Opgave 1 Mark og Helle blev gift i 2004 efter kort tids bekendtskab, og de oprettede ikke ægtepagt. Året efter fik de fællesbarnet Frederik. I 2006 købte Mark med

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 332 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 29. juni 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-702-0078

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1 I januar 1999 blev Hanne og Morten gift på Mortens 30 års fødselsdag. Hanne havde to børn fra to tidligere forhold, den 3-årige Emma og den 9-årige Ida,

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR

PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR 7. DECEMBER 2010 PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR Højesteret har i en ny dom endeligt afgjort et spørgsmål, der har været omtvistet i en årrække: Er det et "færdselsuheld", når en passager i

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 9 Tolking.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte BEK nr 976 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-773-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 I 1991 blev Trine og Ib gift. Umiddelbart forinden havde de oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 46/2016 (1. afdeling) M (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) mod H (advokat Jørgen U. Grønborg, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101

NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101 18. OKTOBER 2011 NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101 En beruset passager, der kørte i bil med en beruset chauffør, som forulykkede, hvorved passageren kom meget alvorligt

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0241 UL/bib. København, den 14. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør

Klager. J.nr. 2010-0241 UL/bib. København, den 14. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 7. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 9 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 10 Tolking.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING

NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING 21. MAJ 2012 NYE DOMME: ANSVAR FOR GLIDESKADE FORÆLDELSE AF KRAV I HENHOLD TIL ULYKKESFORSIKRING I dette nyhedsbrev omtales to nye domme. Dels vedrørende et supermarkeds eventuelle ansvar for, at en kunde

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Beskatning af ugifte samlevende

Beskatning af ugifte samlevende - 1 Beskatning af ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Op gennem 1960 erne blev papirløse samlevende udsat for en hård behandling af skattemyndighederne. Var der eksempelvis

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller - 1 Gaver mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne uge stor opmærksomhed, både i offentligheden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014).

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014). D O M afsagt den 9. september 2016 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Poul Hansen og Christian Ditlev Hindkjær (kst.)) i ankesag V.L. B 1848 15 B (advokat Marie Rud Hansen, Silkeborg)

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere