TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL ABONNENTENE Forkortelser Relevante Internett-adresser:"

Transkript

1 TIL ABONNENTENE Nordisk Domssamling har siden 1958 referert dommer av felles nordisk interesse, avsagt av de nordiske landenes høyesteretter. Til og med 1999 ble de refererte dommene trykt i full tekst. Dette er første hefte av Nordisk Domssamling i forenklet form. Det inneholder kortreferat av nordiske dommer for (Redaksjonen tar sikte på at referat av dommene fra 2000 vil komme senere.) Domssamlingens formål er fortsatt å spre kunnskap om og vekke interesse for rettspraksis av felles nordisk interesse. Kortreferatene vil gi en rask oversikt over aktuell praksis. Dessuten vil domssamlingen tjene som veiviser videre til de nasjonale domssamlingene/databasene for interesserte som vil studere avgjørelsene i full tekst. Det tas sikte på at domssamlingen skal komme ut i trykt form to ganger i året som vedlegg til Tidsskrift for Rettsvitenskap. I tillegg vil domssamlingen være gratis tilgjengelig på Universitetsforlagets hjemmeside. Dette gjør at domssamlingen vil kunne nå en større krets enn tidligere. Utvalget av dommer vil i hovedsak som tidligere dekke rettsområder hvor nordisk lovsamarbeid har lange tradisjoner, særlig innen privatretten, men også andre områder har interesse. Utviklingen har ført til at internasjonale rettskilder har fått større betydning i alle de nordiske land. Dette gjelder særlig de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene og tross ulike tilknytningsformer den europeiske markedsretten. Innen domssamlingens kjerneområde vil den nye presentasjonsformen gjøre det mulig å gi en mer fullstendig dekning enn tidligere selv om dette skjer ved kortreferat. Det overordnede utvelgelseskriteriet er imidlertid fortsatt om avgjørelsen har tilstrekkelig «nordisk interesse». Systematikken for presentasjon av dommene bygger på domssamlingens tidligere systematiske register, men redaksjonen har benyttet nyordningen til å foreta en rekke justeringer som forhåpentligvis vil lette bruken. De tidligere lovregistrene og sammenstillingene som viste de refererte avgjørelsenes plass i de nasjonale domssamlingene er ikke videreført. Kortreferatets henvisning til hvor avgjørelsene finnes i full tekst antas å være tilstrekkelig. Redaksjonen tar sikte på at Nordisk Domssamling skal foreligge rimelig raskt, men fremstillingen vil som for de nasjonale domssamlingene nødvendigvis ta noen tid. Vi nevner derfor at avgjørelsene fra Högsta Domstolen i Finland og Islands højesteret ved avsigelsen legges ut på internett, hvor de er gratis tilgjengelige uten tidsbegrensning. I Danmark, Norge og Sverige er de nasjonale databasene for dommer tilgjengelige ved betalt abonnement. Avgjørelsene fra Norges høyesterett er likevel gratis tilgjengelig hos Lovdata i seks måneder etter avsigelsen. Kortreferat er også tilgjengelig på Høyesteretts hjemmeside. I Sverige er også kortreferat tilgjengelig på Högsta Domstolens hjemmeside. I den fase domssamlingen nå er inne i, vil det være særlig viktig for redaksjonen å få synspunkter fra brukerne på presentasjonsformen og konkrete forslag til endringer/forbedringer. Vi er derfor takknemlige for tilbakemelding fra brukerne, og håper at vi sammen kan gjøre Nordisk Domssamling til et nyttig redskap for å bevare og utvikle vår nordiske rettskultur. For redaksjonen Trond Dolva Hovedredaktør 1 Forkortelser Relevante Internett-adresser: Universitetsforlaget Højesteret, Danmark DHR Högsta Domstolen, Finland FHD og Højesteret, Island IHR og Høyesterett, Norge NHE Högsta Domstolen, Sverige SHD Lovdata, Norge Lagrummet, Sverige

2 2 Norsk register... Dansk register... Svensk register... Domsreferat Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler.... Arverett. Testament... Avtalerett, alminnelig... Avtalers inngåelse og gyldighet... Tolking. Forutsetninger... Lempning. Endrede forhold... Bankrett... Ekspropiasjon. Rådighetsinnskrenkninger... Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold)... Familierett... Barn og foreldre. Samværsrett. Barnevern. Adopsjon... Ekteskap. Skilsmisse... Farskap... Formuesforhold mellom ektefeller. Skifte. Uskiftet bo... Samboerforhold... Forsikringsrett... Immaterialrett... Firma... Fotografi.... Opphavsrett... Patent... Varemerker... Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess)... Internasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt)... Konkurranserett... Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens... Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold... Entreprise. Anbud.... Franchise... Garanti. Kausjon... Gaver... Kjøp av fast eiendom... Kjøp avløsøre... Leie. Leasing... Lån. Forvaring... Mellommenn. Agenter. Meglere. Kommisjonærer... Tjenesteytelser... Transportrett. Luftrett. Sjørett. Spedisjon.... Likestilling mellom kjønnene... Markedsføringsrett... Menneskerettigheter... Miljørett... Offentlig rett... Forvaltning... Kommunalrett... Statsforfatning

3 3 Pant, factoring og annen sikkerhetsrett. Stansningsrett... Passivitet... Pengekravsrett... Cesjon... Condictio indebiti... Foreldelse... Gjeldsbrev. Verdipapir. Betalingsmidler... Motregning... Regress. Tilbakesøking... Renter... Personrett.... Navnerett... Personvern... Umyndige... Privatlivets fred... Prosess... Bevis. Bevisbyrde... Habilitet... Partsevne. Rettslig interesse... Rettskraft. Litispendens... Sikkerhetsstillelse... Straffeprosess, særlige spørsmål... Tvangsfullbyrdelse. Midlertidig forføyning. Arrest... Verneting. Domsmyndighet. Brussel- og Luganokonvensjonen... Vitner... Voldgift... Samerett. Minoritetsvern... Selskapsrett. Sammenslutninger. Foreninger... Aksjeselskaper... Andre sammenslutninger... Sosialrett. Helsevern. Trygderett.... Strafferett... Tingsrett... Eiendomsrett. Bruksrett... Forkjøpsrett. Løsningsrett... Godtroerverv... Inkorporasjon... Naboforhold... Sameie... Vindikasjon... Tinglysing. Registrering... Utdanning... Utvisning. Fremmedrett

4 4 Dansk register Ansættelses- og arbejdsret... 8 Aftaleret, almindelig Aftalers indgåelse og gyldighed Fortolkning. Forudsætninger Lempelse. Ændrede forhold Arveret Bankret Ekspropriation. Rådighedsindskrænkninger Erstatning uden for kontraktforhold (Erstatning i kontrakt, se Kontraktret, de enkelte kontraktforhold) Familieret Børn og forældre. Samvær. Børneværn. Adoption Ægteskab. Skilsmisse Faderskab Formueforholdet mellem ægtefæller. Skifte. Uskiftet bo Samlivsforhold Forsikringsret Immaterialret Firma Fotografier Ophavsret Patenter Varemærker International markedsret (EU, EF, EØS) (se også konkurrenceret) International privatret. Lovvalg (værneting, se retspleje) Konkurrenceret Konkurs- og anden isolvensret (herunder insolvens, akkord og gældssanering) Kontraktret, enkelte kontraktforhold Entreprise. Udbud Franchise Garanti. Kaution Gaver Køb af fast ejendom Køb afløsøre Leje. Leasing Lån. Forvaring Mellemmænd (Agenter, Mæglere. Kommissionærer) Tjenesteydelser Transportret Ligestilling mellem kønnene. Kønsdiskrimination Markedsføringsret Menneskerettigheder Miljøret Offentlig ret Forvaltingsret Kommunalret Statsforfatning Pant, tilbageholdsret og anden sikkerhedsret. Factoring Passivitet Pengekrav Cession Condictio indebiti... 36

5 Forældelse Gældsbreve. Værdipapirer. Betalingsmidler Modregning Regres. Tilbagesøgning Renter Personret Navneret Personværn Umyndige Privatlivets fred Retspleje Bevis. Bevisbyrde Habilitet Partsevne. Retlig interesse Retskraft. Litispendens Sikkerhedsstillelse Strafferetspleje, særlige spørgsmål Tvangsfuldbyrdelse, herunder udlæg, fogedforbud og arrest Værneting. Domsmyndighed. Bruxelles- og Luganokonventionen Vidner Voldgift Selskabsret. Sammenslutninger. Foreninger Aktieselskaber Andre sammenslutninger Socialret. Sundhedsret Strafferet Tingsret Ejendomsret. Brugsret Forkøbsret. Overtagelsesret God tro. Ekstinktion Inkorporation Naboforhold Sameje Vindikation Tinglysning Uddannelse Udvisning. Udlændingeret

6 6 Svensk register Arbets- och tjänstemannarätt. Arbetsmiljö. Kollektivavtal... 8 Arvsrätt. Testamente Associationsrätt. Sammanslutningar. Föreningar Aktiebolag Andra sammanslutningar Avtalsrätt, allmän Avtals ingående och giltighet Jämkning. Ändrade förhållanden Tolkning. Förutsättningar Bankrätt Expropriation. Rådighetsinskränkningar Familjerätt Barn och föräldrar. Vårdnaden om barn. Umgängesrätt. Adoption Faderskap Makars förmögenhetsförhållande. Skifte. Oskiftat bo Samboförhållanden Äktenskap. Äktenskapsskillnad Försäkringsrätt Immaterialrätt Firma Fotografier Patent Upphovsrätt Varumärke Internationell privaträtt. Lagval (forum, se process) Internationell marknadsrätt (EU, EG, EEG) (konkurrensrätt, se egen punkt) 24 Jämställdhet mellan könen Konkurrensrätt Konkurs. Ackord. Insolvens Kontraktsrätt, särskilda kontraktsförhållanden Entreprenad. Anbud Franchise Garanti. Borgen Gåva Hyra. Leasing Köp av fast egendom Köp avlös egendom Lån. Förvaring Mellanman. Agenter. Mäklare. Kommissionär Tjänsteprestationer Transporträtt. Lufträtt. Sjörätt. Spedition Kungörelse. Registrering Marknadsföring Miljörätt Mänskliga rättigheter Offentlig rätt Förvaltning Kommunalrätt Statsförfattning Pant, factoring och annan säkerhetsrätt. Stoppningsrätt Passivitet Penningkrav Cession... 36

7 Condictio indebiti Kvittning Preskription Regress. Återbetalning Ränta Skuldebrev. Värdepapper. Betalningsmedel Personrätt Integritet Namnrätt Omyndighet Privatlivets helgd Process Bevis. Bevisbörda Jäv Forum. Domstols behörighet. Brüssel- och Luganokonventionen Rättslig handlingsförmåga. Rättsligt intresse Rättskraft. Litispendens Skiljedom Straffprocess, särskilda spörsmål Ställande av säkerhet Exekution. Interimistiska förordnanden. Häktning Vittne Sakrätt Förköpsrätt. Lösningsrätt Godtrosförvärv Grannelag Samäganderätt Äganderätt. Nyttjanderätt Vindikation Samerätt. Minoritetskydd Skadestånd utom kontraktsförhållanden (Skadestånd i kontraktsförhållanden, se det enskilda kontraktsförhållandet) Socialrätt. Hälsovård Pension Straffrätt Utbildning Utvisning. Asyl. Flyktingar

8 8 Domsreferat 2001 Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler. 1. DHR Dom UfR 2001 s Erstatningsret. Arbejdsret. Fysisk blokade. Fagforbund havde bl.a. økonomisk støttet ulovlige aktioner omfattende fysisk blokade med et rederi, som led et betydeligt driftstab. Fagforbundet blev dømt til at erstatte dette. 2. DHR Dom UfR 2001 s Arbejdsret. Virksomhedsoverdragelse. En hotelkæde ophævede en aftale med et rengøringsfirma om rengøring på en række hoteller og indgik samme dag en aftale om udførelse af rengøring med et andet rengøringsfirma. Rengøringspersonalet fortsatte som ansatte hos det nye rengøringsfirma, som sagde oldfruerne op til fratrædelse med en måneds varsel. Selv om der ikke bestod noget direkte kontraktforhold mellem de to rengøringsfirmaer, indebar overtagelsen af rengøringsopgaverne en virksomhedsoverdragelse omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Det nye rengøringsfirma blev derfor dømt til at betale oldfruerne løn, de havde til gode fra tiden før overtagelsen, og erstatning i en opsigelsesperiode. I forholdet mellem det nye rengøringsfirma og hotellet, hvor parterne havde forudsat, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke fandt anvendelse, kunne rengøringsfirmaet ud fra en vurdering af, hvem der var nærmest til at bære risikoen for de enkelte lønmodtagerkrav, kræve de før overtagelsen optjente og forfaldne krav godtgjort. 3. FHD Dom HD:2001:6 Arbetsavtal. Permittering. Förtroendeman Då arbetet tillfälligt minskat till följd av en nedgång i efterfrågan på virke hade ett skogsbolag för viss tid permitterat samtliga skogsarbetare i ett leveransdistrikt, inklusive förtroendemannen. Under permitteringen hade bolaget låtit utföravissa avverknings-och transportarbeten med anlitande av utomstående entreprenörer. Bolaget ansågs inte ha haft rätt att permittera förtroendemannen. (Dissens) Se HD:1995: FHD Dom HD:2001:40 Arbetsavtal. Arbetsavtals upphörande Arbetsgivaren hade ansett A:s arbetsavtal hävt med stödav44 2 mom. lagen om arbetsavtal, då A sedan varit frånvarande från arbetet utan att ha anmält giltigt förfall. Eftersom perioden för A:s frånvaro, som i och för sig uppgick till en vecka, innefattade julaftonen och två därpå följande helgdagar samt en lördag och en söndag, ansågs att arbetsgivaren inte ännu hade haft rätt att betrakta arbetsavtalet som hävt. Arbetsgivaren ansågs inte heller ha haft rätt att säga upp A:s arbetsavtal på grund av att denne underlåtit att anmäla sin frånvaro. 5. FHD Dom HD:2001:44 Arbetsavtal. Överlåtelse av rörelse. Europarätt. Förhandsavgörande En situation där driften av trafik med buss på vissa linjer inom en region övergått från ett företag till ett annat till följd av ett upphandlingsförfarande ansågs inte utgöra en överlåtelse av rörelse, då några betydande materiella tillgångar inte hade övergått från det ena företaget till det andra. Se förhandsavgörandet av Europeiska gemenskapernas domstol i mål C-172/99, Oy Liikenne Ab, dom FHD Dom HD:2001:48 Arbetsavtal. Överlåtelse av rörelse Andelslaget A, som i X Ab:s utrymmen drivit en matservering för bolagets personal, hade sagt upp sina arbetstagare och upphört med sin verksamhet. Efter ett anbudsförfarande hade B Ab börjat sköta serveringen i stöd av ett avtal med X Ab. Tre av andelslagets nio arbetstagare hade anställts av B Ab. Överlåtelse av rörelse ansågs föreligga. (Dissens) Se HD:2001:49

9 7. FHD Dom HD:2001:49 Arbetsavtal. Överlåtelse av rörelse A hade med stöd av ett hyresavtal bedrivit restaurangverksamhet i ett hotell som ägdes av X. Efter det A sagt upp hyresavtalet hade X anordnat ett anbudsförfarande, i vilket såväl A som B tagit del. Sedan hyresavtalet mellan A och X upphört hade B börjat bedriva restaurangverksamhet med stöd av ett hyresavtal med X. Varken egendom eller arbetstagare hade övergått från A till B. Överlåtelse av rörelse ansågs föreligga. (Dissens) Se HD:2001:48 8. FHD Dom HD:2001:51 Arbetstid. Preskription av fordran Arbetstidslagen av år 1946 upphävdes genom en ny arbetstidslag som trädde i kraft En arbetstagare väckte talan mot arbetsgivaren ochyrkade på obetalda övertidsersättningar från år Den nya arbetstidslagens stadganden om tiden för väckande av talan ansågs vara tillämpliga i fråga om de övertidsersättningar som hänförde sig till tiden före (Dissens) 9. FHD Dom HD:2001:72 Arbetsavtal. Överlåtelse av rörelse. Pension Mottagaren av en rörelse ansågs inte ansvara för ett frivilligt tilläggspensionsskydd som överlåtaren ordnat för en arbetstagare. 10. FHD Dom HD:2001:102 Ersättning. Arbetsskada. Arbetstagares olycksfallersättning A hade arbetat i B:s tjänst som bilkransförare. Efter avslutad arbetsdag på arbetsplatsen hade A begett sig till en annan av sin arbetsgivares arbetsplatser, i samband med vilken han hade en tillfällig bostad. Där hade han på eget initiativ börjat hjälpa med att montera element. Monteringsarbetet utfördes av underentreprenören C, medan ansvaret för planering och arbetsledning ankom på B. Skada som A drabbades därvid skulle ersättas som olycksfall i arbetet. 11. FHD Dom HD:2001:119 Förtroendeman. Kollektivavtals allmänt bindande verkan. Hävning av arbetsavtal En icke-organiserad arbetsgivare hade utan grund hävt en förtroendemans arbetsavtal. På den ersättning som dömdes ut för detta tillämpades, med stöd av regleringen beträffande kollektivavtals allmänt bindande verkan, bestämmelserna i det förtroendemannaavtal som skulle iakttas som en del av kollektivavtalet i branschen. (Dissens) IHR Dom Nr. 2/2001 se dom nr 31 (Erstatning utenfor kontrakt) 12. NHR Dom Rt 2001 s. 71 Arbeidsrett. Oppsigelse Uenighet om ansiennitetsberegningen ved oppsigelse. Rederiet hadde lagt en protokoll mellom rederiet og tillitsmenn til grunn ved beregningen av ansiennitet. Høyesterett fant ikke å kunne reise innvendinger mot dette i forhold til saklighetsvurderingen etter arbeidsmiljøloven 1977/4 60 nr. 1. Uttalt at domstolene bør vise stor tilbakeholdenhet med å tilsidesette avtaler som er blitt til ved forhandlinger mellom arbeidsgivere og tillitsmannsapparatet. 13. NHR Dom Rt 2001 s. 248 Arbeidsrett. Oppsigelse. Virksomhetsoverdragelse. Organisasjonsfrihet. EØS. Et ambulansefirma sa opp sin avtale med fylkeskommunen, og et annet firmable tildelt ambulansetjenesten. Ingen av de tre tidligere ansatte fikk ansettelse i det nye firmaet. Høyesterett kom til at de ikke var fast ansatt i det nye firmaet i kraft av reglene om virksomhetsoverdragelse, EFs rådsdirektiv 77/187/EØF av 14. februar 1977, og dermed heller ikke etter arbeidsmiljøloven 1977/4 kap. XII A. To av saksøkerne var tilbudt ansettelse i det nye firmaet på betingelse av at de ikke organiserte seg. Høyesterett mente det var urettmessig å sette slike 9

10 10 vilkår, jf. arbeidsmiljøloven 55 A og internasjonale konvensjoner, og tilkjente dem erstatning for økonomisk tap. 14. NHR Dom Rt 2001 s. 418 Arbeidsrett. Arbeidstid. Spørsmål omnår arbeidstiden begynner og slutter for to grupper ansatte ved Statoils anlegg på Kårstø, og rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgiver har rett til å fastsette frammøtested hvor arbeidstaker skal stå til disposisjon for å utføre arbeidsoppgavene. Tolking av arbeidsmiljøloven 1977/ NHR Dom Rt 2001 s. 501 Arbeidsrett. Boikott. Krav fra ikke-streikerammet bedrift mot fagforening om erstatning av tap som følge av blokade av bedriftens tiltak for å begrense skadevirkningene av streik hos kontraktspart. Spørsmålet var om blokaden var en rettmessig reaksjon på streikebryteri og dermed ikke erstatningsbetingende. Det var ikke streikebryteri at bedriften i egen interesse hadde overført transporten til andre transportører. Tapet var påregnelig, og blokaden var erstatningsbetingende etter boikottloven av 5. desember 1947 nr. 1 2jf. 1. NHR Dom Rt 2001 s. 603 se dom nr 189 (Andre sammenslutninger) NHR Kjæremålsutvalg Kjennelse Rt 2001 s. 668 se dom nr 154 (Prosess, bevis) 16. NHR Dom Rt 2001 s Arbeidsrett. Organisasjonsplikt. Rettslig interesse. A var i knyttet til Norsk Folkehjelp som minerydder i Bosnia etter flere midlertidige kontrakter som inneholdt klausul om organisasjonsplikt. Høyesterett fant den midlertidige ansettelse gyldig idet minerydding ga grunnlag for unntak fra hovedregelen i arbeidsmiljøloven 1977/4 58 A. Selv om ansettelsen var avsluttet hadde A rettslig interesse i å få avklart gyldigheten av organisasjonsklausulen. Klausulen ble ansett ugyldig etter arbeidsmiljøloven 55 A. Uttalt at Den europeiske sosialpakt av 1961 art. 5 etter revisjon i 1996 synes å gå lenger i beskyttelse av den negative organisasjonsrett enn praksis hittil etter EMK art NHR Dom Rt 2001 s Arbeidsrett. Oppsigelse. Personvern. Driftskonsulent ved IT-avdeling ble oppsagt etter å ha brukt arbeidsgivers internettlinje til privat nedlasting av et betydelig antall musikkfiler. Høyesterett kom til at nedlastingen, som var til fortrengsel for andre brukere, ga bedriften saklig grunn til oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven 1977/4 60 nr. 1. At bedriften hadde gått inn på arbeidstakerens kontor og tatt utskrift av harddisken på en av hans PCer, ble ikke ansett som en overtredelse verken av grensen for det lovfestede eller ulovfestede personvern. 18. NHR Dom Rt 2001 s Erstatningsrett. Arbeidsrett. Objektivt erstatningsansvar. Aksept av risiko. A var ansatt hos B fra 1977 til han ble 100 prosent sykmeldt i I 1980 fikk han astmatiske plager som utviklet seg til en kronisk lungesykdom. Det var enighet i Høyesterett om at arbeidsgiveren var erstatningsansvarlig etter de ulovfestede reglene om objektivt ansvar. Flertallet fant at læren om at arbeidstaker ikke har krav på erstatning for skader som ligger innenfor den normale yrkesrisiko, ikke kunne føre til ansvarsfrihet for arbeidsgiver. Drøftelse av dommer og litteratur om objektivt ansvar og aksept av risiko. Dissens 3-2.

11 19. SHD Dom NJA 2001 s. 381 Lönefordran. Förlikning Sedan en tvistig lönefordran hade förfallit till betalning träffade parterna en förlikning innebärande bl. a. att fordringsbeloppet skulle betalas vid en senare tidpunkt. Förbudet mot att överlåta en icke förfallen lönefordran har ansetts inte hindra att fordringen överläts före den betalningstidpunkt som var bestämd i förlikningsavtalet. Arverett. Testament 20. SHD Dom NJA 2001 s. 59 Testamente. Dödsbo. En efterlevande make har avstått från kvotdelar av sin rätt enligt ett inbördes testamente med förbehåll att delarna skulle tillfalla endast vissa av de i testamentet angivna sekundosuccessorerna. Dessa har trots förbehållet blivit dödsbodelägare genom avståendet. 21. SHD Dom NJA 2001 s. 865 Testamente. Arvsrätt. Laglott. Ett före år 1988 mellan makar upprättat inbördes testamente med förbehåll för bröstarvinges laglott har vid bestämmande avarvsskatt tolkats så att bröstarvingarna inte erhållit rätt att vid den först avlidne makens frånfälle utfå laglott. 11 kap 1 och 18 kap ärvdabalken. Avtalerett, alminnelig Avtalers inngåelse og gyldighet FHD Dom HD:2001:126 se dom nr 113 (Kjøp av løsøre) NHR Kjæremålsutvalg Kjennelse Rt 2001 s s. 900 se dom nr 176 (Prosess, voldgift) NHR Dom Rt 2001 s se dom nr 103 (Kontraktsrett, entreprise) 22. SHD Dom (I) och (II). NJA 2001 s. 191 Borgen. Ställningsfullmakt. Chefstjästeman i bank har ansetts genom ställningsfullmakt vara behörig att ingå avtal om begränsningar i giltigheten av borgensförbindelse (I) samt avtal enligt vilket låntagares betalningsskyldighet begränsades till vad som kunde utfås ur en fastighet (II). Tolking. Forutsetninger DHR Dom UfR 2001 s. 827 se dom nr 127 (Transportrett) Lempning. Endrede forhold DHR Dom UfR 2001 s se dom nr 24 (Ekspropriasjon) FHD Dom HD:2001:27 se dom nr 106 (Kjøp av fast eiendom) FHD Dom HD:2001:33 se dom nr 121 (Mellommenn) FHD Dom HD:2001:52 se dom nr 70 (Forsikring) FHD Dom HD:2001:103 se dom nr 57 (Familierett, Formuesforhold) NHR Dom Rt 2001 s. 603 se dom nr 189 (Andre sammenslutninger) 11

12 12 Bankrett Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger. 23. DHR Dom UfR 2001 s Ekspropriation, Menneskerettigheder. Forbud i medfør af "rockerloven" ikke ekspropriation. Politiet kan i medfør af lov nr. 907 af 15. oktober 1996 forbyde ophold i bestemte ejendomme på visse vilkår. Et sådant forbud blev den 18. oktober 1996, hvor der foregik et væbnet opgør i Danmark og de øvrige nordiske lande mellem "Bandidos" og "Hells Angels", nedlagt over for et "Bandidos"-medlem, som ejede ejendommen, der var indrettet som "rockerborg" med pigtråd og kameraovervågning og tjente som samlingssted og klubhus for "Bandidos"-medlemmer. Forbudet var ikke et indgreb, der berettigede til erstatning efter grundlovens 73 om ekspropriation eller efter EMRKart. 8 ellerart. 1i Tillægsprotokol nr. 1 til EMRK. (Højesteret har tidligere ved dom af , UfR 1999 s. 1798, Ndomss 1999 s. 402, fastslået at loven ikke er i strid med grundlovens 79 om forsamlingsfrihed). 24. DHR Dom UfR 2001 s Fast ejendom. Kommunalt grundsalg. Tilbagekøbsret. Ved Københavns Kommunes grundsalg var der aftalt og tinglyst en deklaration om tilbagekøbsret for kommunen mod betaling af den opnåede grundpris ved salget med tillæg af bygningernes værdi på tilbagekøbstidspunktet. Kommunen varslede i 1985, at den ville gøre brug af tilbagekøbsretten i Kommunen tilbød endvidere på visse vilkår frikøb eller udskydelse af tilbagekøbstidspunktet. Under sagen fik kommunen medhold i, at den kunne gøre tilbagekøbsretten gældende. Kommunen havde ikke ved at aftale deklarationen i handlet i strid med offentligretlige regler. Deklarationen var ikke udtryk for en skat og var derfor ikke i strid med grundlovens 43. Den var, når hensås til indholdet af kommunens tilbud om frikøb eller udskydelse af tilbagekøbstidspunktet og konsekvenserne af tilbagekøbsdeklarationen i øvrigt, herunder muligheden for skattebesparelse ved afskrivning på tilbagekøbsforpligtelsen, heller ikke i strid med aftalelovens 36. Der forelå endelig ikke en krænkelse af EMRK art. 14 eller art. 1, stk. 1, i Tillægsprotokol af 20. marts Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold) DHR Dom UfR 2001 s se dom nr 140 (Miljørett) DHR Dom UfR 2001 s se dom nr 89 (Internasjonal markedsrett) 25. DHR Dom UfR 2002 s. 333 Offentlige myndigheders erstatningsansvar. En bil blev stjålet, og ejeren anmeldte dette til politiet. Nogle dage senere modtog politiet oplysning om, hvor den henstod. Ved en fejl fik politiet ikke, som det ellers sædvanligvis sker, underrettet ejeren eller dennes kaskoforsikringsselskab om fundet. Højesteret udtalte: "Der er tale om en fejl på et område, som har karakter af en service over for borgerne. Underretning fra politiet sker med det formål at give ejeren mulighed for på ny at komme i besiddelse af bilen ikke for at forebygge dens fornyede bortkomst. Fejlen er underordnet i forhold til den umiddelbare årsagtiltabets opståen, tyveriet, og hverken ejeren eller forsikringsselskabet kan have en rimelig forventning om tabsudligning i kraft af erstatningsansvar for politiet. Der ses endvidere ikke at foreligge et særskilt præventivt behov for erstatningsretlig sanktionering af en sådan fejl. "På denne baggrund var der ikke grundlag for at pålægge erstatningsansvar for den begåede fejl. 26. FHD Dom HD:2001:1 Skadestånd. Fastighetsägarens ansvar En person befann sig som kund i ett affärscentrum och blev skadad då en glasruta av härdat glas, som ingick i väggkonstruktionen i en restaurang i centret, gick sönder och föll i bitar på henne. Orsaken till att rutan gått sönder förblev oklar. Det bolag som ägde affärscentret

13 och svarade för konstruktionens säkerhet ansågs skadeståndsskyldig, då bolaget inte visat att glaset gått sönder till följd av en omständighet som det inte ankom på bolaget att dra försorg om. 27. FHD Dom HD:2001:2 Skadestånd. Offentlig samfunds skadeståndsansvar Byggnadsnämnden hade beviljat byggnadslov under förutsättning att byggnadsinspektören företeddes en undersökning och ett utlåtande över marken samt en konstruktionsbeskrivning. På basis av dessa hade byggnadsinspektören godkänt att byggnadens grund lades på stödplattor på marken. Byggnaderna hade sedermera satt sig och blivit skadade. Kommunen ansågs inte vara skadeståndsskyldig. Se HD:1987: FHD Dom HD:2001:58 Tobak. Rökning. Skadestånd. Vållande. Culpa. Orsakssammanhang Vissa bolag hade importerat, tillverkat och marknadsfört cigarretter vilka A hade rökt under åren På 1980-talet hade konstaterats att A hade cancer i struphuvudet samt andra sjukdomar som enligt honom hade orsakats av tobaksrökningen. A:s skadeståndstalan mot bolagen förkastades. (Dissens) 29. FHD Dom HD:2001:61 Skadestånd. Strikt ansvar. Miljöskada Skakningarna från grundläggningsarbetet för permanentbeläggning av en gata hade orsakat sprickor i väggarna på en byggnad. Staden, som hade lagstadgad skyldighet att bygga gatan, var i egenskap av sådan verksamhetsidkare som avses i lagen om ersättning för miljöskador oberoende av vållande skyldig att ersätta skadan, fastän arbetet hade utförts aven självständig entreprenör. Fråga även om skyldighet att tåla störning. (Dissens) Se HD:1999: 124 FHD Dom HD:2001:93 se dom nr 141 (Offentlig rett) FHD Dom HD:2001:96 se dom nr 152 (Privatlivets fred) FHD Dom HD:2001:102 se dom nr 10 (Arbeidsrett) IHR Dom Nr. 395/2000 Erstatning. Personskade. Erhvervsevnetab. Godtgørelse for varigt mén. Grundloven. J var læge, specialist på Rigshospitalets narkoseafdeling da han kom til skade i en bilulykke. Skaden medførte lammelse i ben ogoverkroppen op til skuldrene og stærk lammelse i armene. Varigt erhvervsevnetab fastsattes til 100% og varigt mén fastsattes til 90%. Ved udbetaling af erstatning fra forsikringsselskabet S til J stillede J forbehold. For det første at bestemmelsen i 7. stk. 3 i erstatningsansvarsloven nr. 50/1993 om maksimum for indtægter i sammenligningsgrundlaget var i strid med hans grundlovssikrede rettigheder. For det andet at han ikke fik betalt tillæg til erstatning for varigt mén i medfør af hjemmel i 4, stk. 1 i den nævnte lov. Højesteret kom til det resultat at lovgivningsmagtens skøn som fremgår af 7, stk. 3 i lov nr. 50/1993 ikke var usagligt. Det omfattede alle på samme måde som var i en lignende situation jf. grundlovens 65. Hvad angår betaling for godtgørelse for varigt mén gjorde J gældende at om hans mén gjaldt helt specielle hensyn, idet hans stillingog forhold var forstyrret i meget høj grad. Højesteret tiltrådte at retfærdighed talte for at hans godtgørelse blev forhøjet herfor, idet det vurderede 90% varige mén ikke fandtes at give fuld dækning for hans mén. Godtgørelsen blev forhøjet med 35%. Dissens. 31. IHR Dom Nr. 2/2001. Erstatning. Arbejdsulykke. Sport. Ö kom til skade under sit arbejde som brandmand hos de amerikanske forsvarsstyrker på Keflavík-basen. Ulykken indtraf da han var i gang med at spille fodbold under en trænings-

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger... 9

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Norsk register Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 8 Avtalers inngåelse og gyldighet... 8 Tolking. Forutsetninger...

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 9 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 10 Tolking.

Læs mere

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett

Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler Arverett. Testament Avtalerett, alminnelig Bankrett 1 Innhold Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler... 7 Arverett. Testament... 8 Avtalerett, alminnelig... 9 Avtalers inngåelse og gyldighet... 9 Lempning. Endrede forhold... 9 Tolking.

Læs mere

BETÆNKNING. om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre)

BETÆNKNING. om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre) BETÆNKNING om fællesnordiske regler om erhvervelse af løsøre i god tro (eksstinktiv erhvervelse af løsøre) Afgivet af den ved justitsministeriets skrivelse af 30. september I959 udpegede delegerede BETÆNKNING

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER

ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER Betænkning III FRA JUSTITSMINISTERIETS ÆGTESKABSUDVALG BETÆNKNING NR. 415 1966 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE I. Udvalgets hidtidige arbejde 5 IL Udkast til

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål. Civilretligt og strafferetligt 137 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Anders Vinding Kruse Jesper Lett Ansvar for rådgivning vedrørende

Læs mere

BETÆNKNING. ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne

BETÆNKNING. ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne BETÆNKNING om ændring af reglerne om erstatning for skader voldt ved brugen af motorkøretøjer og om tvungen forsikring til dækning af skaderne BETÆNKNING NR. 179 1957 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERE KØBENHAVN

Læs mere

Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i de nordiske landene tilsyn og kontroll for å hindre sosial dumping

Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i de nordiske landene tilsyn og kontroll for å hindre sosial dumping Lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i de nordiske landene tilsyn og kontroll for å hindre sosial dumping Innspill til diskusjon til møte i Nordisk Ministerråd for Arbeidsliv 10. oktober

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. januar 2015, således at lovsamlingen passer

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning

fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning betænkning afgivet af justitsministeriets forældremyndighedsudvalg! betænkning nr. 1279 københavn 1994 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv?

Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv? Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv? Torsdagen den 15 augusti 2002 kl. 13.30 Sektionsmöte Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Underholdsbidrag Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Afgivet af Skattelovrådet den 5. oktober 1994 Betænkning nr. 1285 1995 Købes hos boghandleren

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

DEN INTELLEKTUELLE ARBEJDSKRAFTS SÆRLIGE SKATTEPROBLEMER

DEN INTELLEKTUELLE ARBEJDSKRAFTS SÆRLIGE SKATTEPROBLEMER Torsdag den 22. august 1963 kl. 14. Sektionsmøde på Københavns Universitet. Under forsæde af mødets vicepræsident, justitiekanslern Olavi Honka, behandledes emnet DEN INTELLEKTUELLE ARBEJDSKRAFTS SÆRLIGE

Læs mere

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og

U.2006.818H Transaktioner afveg i så væsentlig grad fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de blev tilsidesat i skatte- og Resultatliste Søgning på "gældssanering" Kaldenavn (2 dokumenter) Retspraksis (66 dokumenter) 68 dokument(er) matchede de valgte kriterier Kaldenavn Gældssanering, bkg Gældssanering Retspraksis Højesteret

Læs mere