Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Tilmelding til Karsten Brauner eller Lennart senest fredag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Tilmelding til Karsten Brauner eller Lennart senest fredag 6.3.2009."

Transkript

1 HRKS syd Erfa møde nr. 1, 2009 Tid Tirsdag den 10. marts 2009, kl Sted Kommuner Mødets formål Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Tilmelding til Karsten Brauner eller Lennart senest fredag Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Københavns, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, HRKS Orientering fra FOTdanmark. Orientering om udbud af luftfotografering Generel vidensdeling mellem kommunerne. Dagsorden 1. Dagens ordstyrer og referent. Fælles opfølgning på sidste møde (intet referat). 2. Luftfoto 2009 v. John Kamper, KMS Udbudsmaterialet, firmaet (AVT), spørgsmål mv. 3. Luftfoto 2008 v. Mogens Skov, KMS Kvalitet, spørgsmål mv. 4. FOTdanmark, v. Dorte Holm, FOTdanmark Arbejdsprogram, FOTud, spørgsmål mv. 5. KSU og Aftaleudvalgsmøde 6. Status fra de lokale FOT samarbejder Herunder den afsluttende fase af FOT FOT udbud Status på fælles projekter 9. Nyt om geodata 10. Eventuelt 5 min. 40 min. 20 min. 30 min. 5 min. 30 min. 30 min. 5 min. 10 min. 10 min. Note Pause holdes når det passer, evt. efter punkt 4. HRKS møde docx Side 1 af 2

2 Bilagsoversigt Dagsorden fra HRKS syd møde KSU referat fra FOTud status helt kort FOT i HRKS syd. Referat fra projektgruppemøde. FOT i HRKS syd. Tidsplan for projektafslutning. Projektstatus. De 4 fælles projekter fra efteråret. FOSAKO dagsorden , foreløbig udgave. Ledningsejeraftale. Alle dokumenter, inkl. arealoversigt. Majkonference Endeligt program. HRKS møde docx Side 2 af 2

3 HRKS syd møde Erfa møde Tid 4. december 2008 kl Sted Kommuner Mødets formål Herlev Kommune, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev. Mødelokale ved kantinen, KB spisesal. Spørg receptionen. Bemærk: Julefrokost kl , derfor tilmelding til Jette Hinrinchs senest mandag morgen Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Københavns, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, HRKS Erfaringsudveksling, netværksdannelse, høre de samme nyheder, forankre det fælles arbejde, socialt samvær/kollegialt fællesskab. Dagsorden 1. Julefrokost 2. Den årlige FOT quiz 3. FOT produktion 2007 Test-kommune Herlev, hvordan går det. Kommunernes rolle i afslutningen af FOT produktion 2007, herunder tilrettelæggelse af kvalitetskontrollen. 4. FOT generelt Fotoproduktion 2008, Fotoudbud 2009 og FOT specifikationsforum 5. KMS indlæg Nyt matrikelkort Nye services på Kortforsyningen 6. HRKS syd i øvrigt Vi drøfter det du synes er det vigtigste lige nu. 7. Eventuelt og næste møde Bilag KSU dagsorden fra 12. november FOT specifikationsforum. FOT spec. kun på Engelsk. HRKS syd møde doc Side 1

4 KSU møde KortSamarbejdsUdvalget Tid 6. februar 2009 kl Sted Deltagere Kort- og Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV. Philip Hartmann, Gladsaxe Kommune Arne Kirt Hansen, Frederikssund Kommune Mona Dates Jørgensen, Egedal Kommune Hans Jørgen Mortensen, Furesø Kommune Hardy Pedersen, Bornholms Regionskommune Iben Koch, Rudersdal Kommune Lennart Christoffersen, HRKS Afbud Niels Peter Jensen, Københavns Kommune Mødets formål KSU træffer beslutninger vedrørende afvigelser fra den forventede og aftalte udvikling i de igangværende HRKS aktiviteter. KSU forankrer de fælles tiltag i KTC kredsen og ude i kommunerne, herunder sikrer de nødvendige resurser og økonomien til de fælles aktiviteter. Dagsorden 1. Nye medlemmer af KSU. Velkommen. Hvad er KSU? 2. Dagsorden og referat fra KSU og Aftaleudvalget. 3. Regnskab for Budget HRKS lige nu. - FOT produktion i Tårnby Kommune - Københavns Kommune, betaling for HRKS - FOT i HRKSmidt 5. Projektoversigt, herunder FOT projekter. 6. Kommunikation. 7. Vision. Samarbejde med KMS. Brainstorm på Aftaleudvalgsmødet. 8. Eventuelt. KSU referat doc Side 1

5 Referat 1. Nye medlemmer af KSU Iben Koch og Hardy Pedersen var med for første gang, velkommen i KSU. Efter en præsentationsrunde gik vi direkte til emnerne under punkt 4, der omhandler de aktuelle aktiviteter i HRKS lige nu. 2. Referat fra sidst og dagsorden til i dag Der er intet referat fra KSU mødet den 10. november 2008, da mødet i det store og hele var et formøde for det efterfølgende Aftaleudvalgsmøde. Diskussionerne er derfor indeholdt i Aftaleudvalgets referat fra samme dato. KSU bør kort drøfte KSU mødernes funktion fremover (beslutningsforum/-styregruppemøder for HRKS aktiviteterne, erfa udveksling om geodata eller rene formøder for Aftaleudvalgsmødet). Bilag 2a er Aftaleudvalgets referat fra 10. november Det indstilles at referatet godkendes. Bilag 2b er Aftaleudvalgets dagsorden til i dag. Det indstilles at dagsordenen tiltrædes. KSU har behov for at drøfte de aktuelle emner mere indgående end det kan lade sig gøre med en stram slavisk gennemgang af mødedagsordenen. Møderne kommer derfor fremover til at bestå af en temadel og en mere formel del: I den formelle del af møde på ca. 15 min., skal der være plads til regnskab, beslutninger i projektrammerne og evt. stillingtagen til økonomisk bevilling til fælles HRKS projekter. Temadelen vil bestå af de mest aktuelle emner på mødetidspunktet eller et udvalgt tema, som KSU kan få lejlighed til at drøfte mere grundigt. Emnerne for tema delen kunne eksempelvis være drøftelse af kommunale udmeldinger til samarbejdet med KMS i Aftaleudvalget. 3. Regnskab og budget De årlige udgifter i HRKS ligger stabilt på ca kr. Heraf er der de seneste 2 år brugt knap kr. på etablering af hjemmeside. Det bliver mindre, men der vil fortsat være udgifter til vedligehold og uddannelse af web redaktører, bilag 3a. Der har i 2008 være udgifter til de lokale FOTsamarbejder, idet kommunale repræsentanter har været til opfølgningsmøder hos udenlandske leverandører. Det vil være en del af FOT samarbejdet også fremover, bilag 3a. Det indstilles at udgifterne betales via HRKS regnskabet og ikke af de enkelte kommuner hver gang. Fordelingen mellem kommunerne foregår efter antal indbyggere i kommunerne, dog max kr., som i alt 8 kommuner betalte i 2008, se bilag 3b. KSU referat doc Side 2

6 Det indstilles at fordelingsnøglen beholdes uændret i Regnskabet for 2008 tages til efterretning. Fordelingsprincipperne for kommunernes betaling af HRKS fastholdes i HRKS lige nu Tårnby Kommune Tårnby Kommune har fremført et ønske om kortproduktion som i gamle dage med levering af kort tidligt efterår. Det lokale FOT samarbejde har holdt møde med Tårnby Kommune og aftalerne fremgår af Bilag 4. En af konklusionerne var at FOT ajourføringen 2009 udbydes i mindre områder end hidtil, helt ned til 4-5 kommuner i hver produktion. Det vil give mindre opgaver der alt andet lige vil være lettere/smidigere at håndtere end de store udbud der omfatter 15 kommuner. Omvendt betyder det at kommunerne i højere grad selv skal løse opgaverne i det lokale FOT samarbejde, idet HRKS ikke kan være tovholder på alle projekterne. Det indstilles at HRKS i 2009 eksperimenterer med mindre FOT udbud, for at muliggøre smidigere produktionsforløb. FOT status i øvrigt gives på Aftaleudvalgsmødet. HRKS vil i 2009 kortlægningen forsøge med en mere fleksibel opdeling i udbudskontrakter. Det betyder bla. at Tårnby Kommune kan vælge at indgå i et mindre udbud end hidtil. Lennart aftaler en løsning med Tårnby Kommune. Københavns Kommunes betaling for HRKS Niels Peter Jensen har kontaktet mig i januar måned og meddelt at Københavns Kommune har en mundtlig aftale om at det er Aftalepuljen, der betaler Københavns deltagelse i HRKS. HRKS aftalen indeholder intet om det forhold, se bilag. Kommunernes Aftalepulje hos KMS stammer fra betaling for kommunernes korrektur af Top10 kortet, som ikke blev udbetalt, men opsparet i KMS til fælles kommunale formål. KMS indbetaling på kontoen sluttede med indgåelse af FOT aftalerne i Saldo er pt kr., se bilag. Kontoen har hidtil betalt Maj-konferencerne, men heri er ikke medregnet Købehavn Kommunes betaling for HRKS i 2008 på kr. Lennart har efterfølgende talt med Per Lykke Larsen, som var HRKS ressourceperson i 2006 da aftalen blev indgået, der fortalte at aftalen gik på Københavns HRKS andel til og med Når Aftalepuljen betaler Københavns bidrag i 2007 er der i alt kr. tilbage, svarende til lige i underkanten af de forventede udgifter til Maj konferencen 2009, se revideret regnskab i bilag. De afviste fakturaer for Københavns Kommune 2007 og 2008 er også vedlagt som bilag. KSU referat doc Side 3

7 Det indstilles at KSU drøfter en varig løsning på situationen med udgangspunkt i følgende: Aftalepuljen betaler for Københavns Kommune deltagelse i HRKS i 2007, og en evt. ekstra regning ifm. Maj konferencen indgår i den sædvanlige HRKS regning fordelt på kommunerne ultimo Københavns Kommune begynder igen betaling af HRKS på normale vilkår fra og med 2008, alternativt tilbydes København et hvilende medlemskab af HRKS (á la Bornholm) indtil København igen er parate til at gå aktivt ind i samarbejdet. Sidste pind medfører at Københavns 2008 regning indregnes i de øvrige Kommuners bidrag for Københavns Kommune tilbydes et hvilende medlemskab af HRKS på samme vilkår som Bornholms Regionskommune. Regningen for HRKS i 2007 betales af Aftalepuljen som det er aftalt og København får en kreditnota på beløbet for Det betyder at Købehavn bidrag i 2008 på kr. overføres som udgift til 2009 og fordeles på de andre kommuner med 2009 regningen. Lennart skriver mail til Niels Peter Jrnsen, København Kommune om dette. FOT i HRKS midt Kommunerne kan stadig ikke bruge FOTdata, og der er ikke noget der tyder på at det kommer til at ske i nær fremtid. Kommunerne har i fællesskab forsøgt at udtrække og indlæse FOT data. HRKS har rundsendt et notat, der beskriver problemstillingerne og det er forhåbningen af samtlige parter FOTdanmark, KMS (leverandør af FOTdatabase), KMS (dataindlæser i FOTdatabase), KMS (part i lokalt FOT samarbejde) samt kommunerne og leverandørerne af de store GIS systemer alle bakker op om den udfordring, det er at sikre at data kommer i spil som fremtidens forvaltningsgrundlag. Notat er vedlagt. Det indstilles at KSU arbejder for at sikre at udfordringerne løses og at alle parterne bidrager, og herunder at kommunerne fortsat deltager i FOT samarbejdet. Dette emne fyldte mest i drøftelserne på mødet. Konklusionerne var: Der skal holdes fokus på at løse problematikkerne med at få data ind i de kommunale systemer. Det bliver sværere og sværere at fastholder kommunernes på at FOT er en god idé, hvis data problemet ikke løses som noget af det første. Dette standpunkt skal gøres klart overfor KMS på Aftaleudvalgsmødet efterfølgende og vi skal sikre os at KMS forpligter sig til at hjælpe med at løse problemerne. KSU referat doc Side 4

8 5. HRKS projekter Gennemgang af vedlagte projektoversigt, bilag 5. Det indstilles af KSU fremover bruger oversigten som udgangspunkt for rollen som styregruppe for HRKS projekterne. Fremover vil projektoversigten i den form den har i bilag 5 blive brugt ved KSU møderne. Den givne status på projekterne tages til efterretning. Det var ikke påkrævet at KSU tog stilling til ændrede grundvilkår i nogen af projekterne i denne omgang. 6. Kommunikation Kommunikation er altafgørende for KSU og HRKS. Hvad ser KSU som mål og indhold for kommunikationen fra HRKS i 1. kvartal og i hele Vedlagt HRKS Kommunikationsplan fra 2008, Bilag 6. KSU drøfter kort de mulige kommunikationsmål for Drøftelsen udsættes, evt. kan kommunikationsmål for 2009 tages op som tema på et senere KSU møde. Lennart udarbejder et oplæg til næste møde. 7. Ny Vision På aftaleudvalgsmødet skal der brainstormes over det kommende visionsarbejde med KMS. KMS har deres egen strategi og HRKS har drøftet kommunernes overvejelser omkring en ny vision og hvad vi ønsker med HRKS samarbejdet. Gennemgang af de kommunale konklusioner indtil nu. Dette punkt gennemgås på Aftaleudvalgsmødet og udgik derfor her. 8. Eventuelt - Der var ingen særskilte punkter under eventuelt. KSU referat doc Side 5

9 Bilagsoversigt 1a Hvad er KSU og HRKS 1b HRKS aftale a Referat fra Aftaleudvalgets møde b Aftaleudvalget dagsorden a Regnskab for HRKS b Regnskab for HRKS 2008 kommunefordeling 3c Regnskab for HRKS 2007 kommunefordeling 4a Referat fra møde om FOT kortlægning i Tårnby Kommune 4b Saldo på Aftalepuljen b1 Revideret saldo på Aftalepuljen c HRKS fællesaftale fra d HRKS følgebrev til administrativ forlængelse af fællesaftalen 4e HRKS regning København f HRKS regning København g HRKS notat om FOT i HRKS midt kommunerne 5a Status på HRKS projekter januar Kommunikationsplan for HRKS Ny vision oplæg fra kommunerne KSU referat doc Side 6

10 Status helt kort 1. Kommunerne manuelt får data den 3. marts - omkostningerne til GeodataDanmark faktureres i første omgang i forbindelse med datamodel arbejdet. 2. Der afholdes en fornyet drøftelse af problemerne i begyndelsen af marts. 3. FOT sekretariatet er i gang med en udredning af hvilke erfaringer og drøftelser Egedal har haft med MapInfo

11 Fejlkilder Problemer med GML udtrækket Problemer med fejlbehæftede data fra leverandøren af FOT-data Problemer ifht. ilægning og udtræk fra FOT2007 Konkrete problemer i forbindelse med MapInfo Nogen forventningsafstemninger imellem kommunerne og FOT2007, som mangler at blive kommunikeret Uklarheder som skyldes forskellig tolkning af FOTspecifikationen

12 Handlingsplan i 3 spor 1. For at løse udfordringen på kort sigt og give kommunerne et brugbart udtræk, laver Ivan fra KMS et GML udtræk på de 6 kommuner som Geodata Danmark konverterer til de formater som er nødvendige for at bruge data i MapInfoog ArcGis Dette er klar den 3. marts i sammenhæng med datamodel arbejdet.

13 Handlingsplan i 3 spor 2. For konkret at løse problemerne med udtræk fra FOT2007, inviterer HRKS efter den 3. marts KMS og FOT til en drøftelse mhp. identifikation og løsning af de udfordringer der eksisterer i forbindelse med anvendelsen af GML og FOT2007 maskinen.

14 Handlingsplan i 3 spor 3. Omkring en drøftelse med MapInfo tager FOTdanmark kontakt til Egedalomkring kommunes dialog med MapInfoom problemerne med GML Såfremt dialogen ikke er et tilstrækkeligt grundlag for en drøftelse med leverandørerne beder FOTdanmark, GeodataDanmark om at udarbejde en konkret vurdering af problemerne ved brugen af MapInfomhp. en drøftelse med MapInfo-efter den 3. marts.

15 FOT i HRKS syd - projektafslutning Blom Dk start bygningskoter Sydlinie klar udtræk af FOT data til QC KMS leverer fejlrapporter for de sidste 5 kommuner til Blom UK Blom leverer 10 kommuner til KMS Blom leverer 5 kommuner til KMS KMS kontrollerer GRÆNSEAFSTEMNING, TOPOLOGI, TRAFIK, HYDRO KMS lægger data i FOT2007 QC og ÆUP i lokalt FOT samarbejde (kommuner + KMS) Mini udbud og kontraktindgåelse for ajourføring 2009 Ajourføring 2009

16 HRKS syd Projektgruppemøde 2007 Tid 18. februar 2009 Sted Deltagere Mødets formål Dagsorden KMS Bente, Pia, Lennart, Jette kommuner. Jørgen, Lise, Pia KMS. At lægge en plan for afslutning af HRKS syd FOT etablering, overgang til ajourføring 2009 projektet. 1. Status på QC 2. Sidste QC i kommunerne 3. Tilretninger efter projektafslutning 4. Ajourføring Tidslinie 6. Bygningsgeokodning 7. Kommunikation 8. Eventuelt Projektgruppemøde_ doc Side 1 af 4

17 Mødereferat 1. Status på QC KMS har modtaget en skriftlig status fra Travis uge 7. Den passer med det der er aftalt telefonisk. Alle kommuner har meldt rettelser ind, KMS mangler kommentarer på 5 kommuner: Ishøj, HTK, LTK, Gentofte og Rødovre. KMS leverer de sidste rettelser til Travis. Travis slutlevering ultimo februar -> primo marts. 10 kommuner 1.3 og resterende 5 kommuner allersenest Opfølgning KMS intern afklaring om manglende kommunerettelser Jørgen kontakt Travis sætter ham ind i planen Fastholder ikke etapeleverancer overfor Travis. 2. Sidste QC i kommunerne KMS lægger Travis leverancen 15.3 direkte i databasen tages udtræk fra databasen til sidste fælles QC runde i det loklae FOTsamarbejde (kommuner + KMS). Alle kommuner derefter i fælles QC work shop på dataudtræk fra databasen ultimo maj. Derefter udarbejdes en udpegningsliste, der indgår i næste ajourføring sammen med ordinære ændringsudpegninger. Lennart arrangerer QC workshop e. lign. Estimat på prisreduktion svarende til de mangler der er i Travis leverancen. 3. Tilretninger efter projektafslutning Mangler stadig at tage stilling til z-koordinater. Selvstændig opgave uafhængig af etablering 2007 og ajourføring Blom Danmark opgave (jf. tidl. aftale). Kan reelt godt gå i gang mede Herlevs bygninger allerede nu. Bente snakker koter med Blom Danmark Projektgruppemøde_ doc Side 2 af 4

18 4. Ajourføring 2009 Materiale udarbejdes inden Kommunegruppering = fx 3 grupper, vejøer. A, B, C, alle 3 levernadører giver tilbud på enkeltetaper og kombinationer A, B, C, A+B, A+C, C+B, A+B+C. Billigste pris giver tildelingen. - Lennart udkast til gruppering ÆUP klar (Kommuner kan godt begynde at kigge ÆUP på leverandørdata og verificere med udtræk fra FOT databasen Udbud annonceres Kontrakt (inden sommerferien). Lennart kommunikerer til kommunerne Billeder dato??? ÆUP i 2009 ellers bliver det for svært at afgrænse opgaven overfor en ny leverandør. Alternativ totalajourføring af enkelttemaer (fx Tårnby hegn). FOT ajourføringsmetoden er nikket til på sidste FOTdanmark bestyrelsesmøde. Ligner så meget som muligt proceduren ved etablering. Totaludtræk ift. producenten, blå kasse kigger på leverancen inden ilægning, ilægning af +/- data igen. 5. Tidslinie 6. Bygningsgeokodning Det bør være ok for kommunerne at sætte geokodning i gang nu selvom data ikke har været i databasen. (Pia Jacobsen, Gladsaxe er inde i problematikken). - Projektgruppemøde_ doc Side 3 af 4

19 7. Kommunikation Lennart udarbejder samlet oversigt over planen. Lennart 8. Eventuelt Datamodel arbejdet i regi af FOTdanmark / KL er i fuld gang. Geodata Danmark løser den tekniske del af opgaven. Der er work shop i Odense 3.3 hvor HRKS skal sende en repræsentant (hvis ingen melder ind tager Lennart afsted). Lennart Efterfølge afholdes et møde i København 18.3 hvor GDK præsenterer datamodel løsningen. Projektgruppemøde_ doc Side 4 af 4

20 PROJEKT Frist Status Status kommentar Januar 09 Februar 09 Marts 09 April 09 Maj 09 Juni 09 Juli 09 August 09 September 09 Geokodning af bygninger Projektet følger planen G1 G2 G3 Strategi for geokodning af bygninger start (opstarten og det store ryk) Strategi for geokodning af bygninger vedligehold Drejebog for samarbejdet mellem BBR og GIS Udkast Udkast Udkast Høring Høring Høring G4 Flyer Salgstale Udkast Høring Digital Kommuneplan K1 Formulere leverancer Leverancer ikke formuleret Leverancer ikke formuleret Projektmøde K2 Leverance 1 Leverance 1 K3 Leverance 2 Leverance 2 Danmarks Arealinfo A1 Placering af ansvar i kommunerne Anvarsplacering på leverancer mangler Modeller KTC Kommuner A2 Udarbejde værktøj/system oversigt Ikke igangsat +/- liste systemer A3 Gennemføre uddannelse / erfagrupper for ansvarlige i kommunerne A4 Beskrive DAI data Ikke igangsat Fra DMP Materiale Kursus Erfa gruppe GIS Strategi Projektet følger planen S1 Fælles skabelon Upload Temadag 1. udkast S2 KSU oplæg S3 Erfa gruppe Løbende Gruppen er dannet Temamøde 2. møde KSU Tilretning Erfa gruppe

21 "# $ %& '((& "#$ # %' "#)$ %(((*%+%+ $ "# )!%(, - %( ), )%.+ / 0# $'1 % 0 ' 2)# 1 2 # /83.! $!"# # $% 9 1 :) 9 (& +;#*) 4 0-8# 2< =028<2 >"#$ )? 02! *! )) %(7 "8 "#) 7 )) %%-* # ;!

22 HNG I/S Gladsaxe Ringvej Søborg Att: John Thorn Aftale om brugsret til kommunernes FOT data Jeg fremsender her aftalen mellem HNG I/S og Gladsaxe Kommune i 2 underskrevne eksemplarer. Returnér venligst det ene eksemplar til mig i underskrevet stand. Jeg ser frem til et godt samarbejde. Med venlig hilsen Lennart Christoffersen HRKS c/o BMF, Gladsaxe Kommune Rosenkæret Søborg C:\Dokumenter\Ledningsejere\Aftaler\Endelige\Gladsaxe\Følgebrev HNG.docx 1 Dato:

23 Mellem HNG I/S Gladsaxe Ringvej Søborg CVR nr.: ( Ledningsejeren ) og Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rosenkæret Søborg CVR-nr ( Kommunen ) er dags dato indgået nedenstående aftale om ret til anvendelse af Kommunens FOT data. 1. Baggrund KOMMUNEAFTALE 1.1 Aftalen er indgået i overensstemmelse med de vilkår som er fastlagt i Rammeaftalen vedlagt som bilag A til denne Kommuneaftale. 2. Definitioner 2.1 Ord og begreber anført med stort begyndelsesbogstav i Kommuneaftalen skal have samme betydning som angivet i Rammeaftalen, med mindre andet tydeligt fremgår af sammenhængen. 3. Geografisk område 3.1 Denne aftale omfatter Kommunens samlede areal i alt Ha, jf. Bilag B. 4. Overgangsbestemmelser 4.1 Denne Kommuneaftale erstatter alle tidligere indgåede aftaler mellem Kommunen og Ledningsejeren om brugsret til Kommunens grundkort. 5. Betaling 5.1 Ledningsejeren har forud for denne aftales indgåelse erhvervet brugsret til Data. 5.2 Ledningsejeren betaler til Kommunen kr ,00 per år for Data leveret ifølge Rammeaftalens punkt For Data produceret på baggrund af billeder optaget i 2009, som er at regne som første år i denne kontrakts løbetid, betaler Ledningsejeren kr , For ydelser leveret i henhold til Rammeaftalens punkt 2.3 betaler Ledningsejeren 50% af leveringsomkostningerne.

24 5.5 Prisregulering finder sted hvert 3. år. 5.6 Ledningsejerens årlige betaling sker bagud efter levering og efter Kommunens fremsendelse af faktura. 6. Underskrift På vegne af Ledningsejeren: Dato: Sted: På vegne af Kommunen: Dato: Sted: Underskrift: Underskrift: Aftalens opbygning Kommuneaftale Bilag A: Rammeaftale Bilag 1: Udgår. Bilag 2A: FOT-levering. Ajourførings og objektoversigt. 30. oktober Bilag 2B: TK-levering. Ajourførings- og objektoversigt. 30. oktober Bilag 3: Supplerende retningslinier for registrering og udveksling af digitale grundkort. Bilag B: Aftalens geografiske udstrækning.

25 Bilag A ENDELIG AFTALE DECEMBER 2008 RAMMEAFTALE om Ledningsejerens ret til anvendelse af Kommunens FOT-data indenfor Kommunens geografiske område. 1. Definitioner 1.1 I Rammeaftalen og Kommuneaftalen skal de følgende udtryk have den angivne betydning, når disse udtryk er stavet med stort begyndelsesbogstav. Arbejdsdag Data Dataleverance Datterselskab Det Fælles Geografiske Administrationsgrundlag Alle dage undtagen lørdage, søndage, helligdage samt 24. december og 31. december. De data som Kommunen forpligter sig til at levere til ledningsejeren og som er specificeret i bilag 2 til Rammeaftalen. Enhver leverance af Data fra Kommunen til Ledningsejeren. Et datterselskab i aktieselskabslovens eller anpartsselskabslovens forstand. Administrationsgrundlag bestående af FOTdata leveret af medlemmerne af FOTdanmark og lagret af FOTdanmark i et for medlemmerne af FOTdanmark fælles databasesystem. FOTdanmark FOT-data FOT-Specifikation / FOT HRKS Kommunen FOTdanmark er en forening, der har til formål at etablere og drive Det Fælles Geografiske Administrationsgrundlag og at stille dette til rådighed for medlemmerne. Danske kommuner og Kort- & Matrikelstyrelsen kan blive medlemmer af FOTdanmark. Data som er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i den til enhver tid gældende FOT-Specifikation. I denne aftale er det version 3, der er gældende. En samlet fælles specifikation for udarbejdelse af geografiske objekttyper udarbejdet af Projekt FOTdanmark. FOTdanmarks bestyrelse vil løbende ændre FOT-Specifikationen. Den til enhver tid gældende FOT-Specifikation er tilgængelig på I denne aftale er det version 3, der er gældende. Hovedstadsregionens Kortsamarbejde Den kommune som har underskrevet Kommuneaftalen.

26 ENDELIG AFTALE DECEMBER 2008 Kommuneaftale Rammeaftale Aftale mellem en kommune og Ledningsejerne vedrørende kommunens levering af Data til Ledningsejerne, og som Rammeaftalen er et bilag til. Nærværende aftale som er et bilag til Kommuneaftalen. 2. Databeskrivelse og omfang 2.1 Kommunen tilvejebringer og ajourfører FOT-data i Kortfællesskabet HRKS i henhold til FOTspecifikation, version 3, i standarderne OP3 i byområder og OP1 i landområder. Byområder defineres i denne Rammeaftale som værende arealmæssigt sammenfaldende med Danmarks Statistiks byzonearealer, jf. kortbilag i afsnit 3.1 i Kommuneaftalen. Bilaget justeres efter behov. OP3-kortlægning videreføres i byområder, selv om disse mister deres status som byområde i Danmarks Statistik på grund af faldende indbyggertal. 2.2 Kommunen leverer til Ledningsejeren de Data som fremgår af bilag 2 til denne Rammeaftale, på vilkår som angivet i denne Rammeaftale og Kommuneaftalen. Dataene leveres i overensstemmelse med de nærmere specifikationer og retningslinier, som er angivet i bilag 3 til denne Rammeaftale. 2.3 Mod særskilt betaling skal kommunen levere andre data end standard i FOT specifikationen, jf. bilag 2, og/eller andre formater og koordinatsystemer end standard i FOT databasen, jf. bilag Vedligeholdelse/ajourføring 3.1 Data totalajourføres senest 3 år efter aftalens indgåelse og herefter hvert 3. år. I de mellemliggende år vedligeholdes de enkelte objekter efter vigtighed for den kommunale administration ved Løbende Sagsorienteret Ajourføring (LSA) og med årlig fotogrammetrisk ajourføring efter udpegning på objektniveau. Objekter placeret i gruppe A i Bilag 2 medtages i den årlige udpegede ajourføring, dog med undtagelse af små-bygninger, der opføres som anmeldelsessager i henhold til BR08 (Bek. Nr. 45 af 30/01/2008). Områder med byudvikling indgår ligeledes i den årlige fotogrammetriske ajourføring. Objekter med særlig interesse for Ledningsejeren kan medtages i en eventuel udpeget ajourføring efter nærmere aftale og mod særskilt betaling. 3.2 Ledningsejeren er berettiget til årligt at modtage en ajourført version af hele eller dele af Dataleverancen. 3.3 Ajourføring af Data sker ved sletning og ændringer/tilføjelser. Objekter, der en gang er koordinatsat og ikke skal ajourføres, må som princip ikke slettes og koordinatsættes på ny ( nykortlægning ). 3.4 Kortproducenten leverer årlige ajourføringer til kommunen senest 10 måneder efter opmåling/luftfotooptagelsen. Kommunens samlede Dataleverance til Ledningsejerne, inkl. de i punkt 2.3 nævnte Data, skal leveres senest 2 måneder derefter. Såfremt denne frist ikke kan overholdes, orienteres Ledningsejeren herom, straks Kommunen får viden om dette. 3.5 Overskrides ovennævnte tidsfrist på 12 måneder ( måneder) og dette ikke skyldes force majeure, reduceres Ledningsejerens betaling med 0,5 % for hver påbegyndt arbejdsdag dog max 100 %, hvorefter årets betaling bortfalder.

27 ENDELIG AFTALE DECEMBER Ejendomsret 4.1 Kommunen har den fulde ejendomsret og ophavsret til alle Data. Kommunen giver ifølge denne aftale og som beskrevet i punkt 5 nedenfor, ledningsejeren en ikke eksklusiv brugsret til disse Data. Der sker således ingen overdragelse af ejendomsret eller ophavsret til Data som følge af denne Rammeaftale eller Kommuneaftalen. 5. Brugsret og øvrige rettigheder 5.1 Ved indgåelse af denne Rammeaftale erhverver Ledningsejeren en ikke eksklusiv ret til at modtage og anvende Data. Brugsretten er ikke pålagt begrænsninger af geografisk, indholdsmæssig eller tidsmæssig art indenfor Ledningsejerens normale arbejdsområde som Ledningsejer. Der kan forhandles om udvidelse af anvendelsen indenfor andre arbejdsområder mod betaling af yderligere fuld eller delvis bidrag. 5.2 Kommuneaftalen indgås med Ledningsejeren som underskriver samt dennes Datterselskaber. 5.3 Ved sammenlægning/fusion mellem to eller flere af Ledningsejerne HNG, DONG Energy og TDC, genforhandles betalingen for ajourføring. 5.4 Ledningsejeren har ret til at benytte de af aftalen omhandlende Data til dynamisk kortvisning på Internettet på følgende vilkår: Data må alene anvendes til internetvisning som led i Ledningsejerens normale oplysningsvirksomhed og udelukkende på internetdomæner tilhørende Ledningsejeren Data må udelukkende anvendes til præsentationsformål på Internettet og skal overlejres med Ledningsejerens egne Data Data må ikke kunne anvendes til analyse- eller beregningsformål, herunder til datamanipulation, hvor indbyggede serverfunktionalitet muliggør snap, trace og lignende og der må ikke foretages dybe links til kortvisningen Ved ethvert skærmopslag samt print med kortudsnit, som Ledningsejeren anvender på sit internetdomæne, skal det tydeligt fremgå, at kortet er omfattet af copyright Data må i øvrigt ikke stilles til rådighed via Internettet på en sådan måde, at det ud fra en helhedsvurdering udgør en konkurrence i forhold til Kommunens produktudbud. 5.5 Data må udlånes til Ledningsejerens konsulenter eller andre, som udfører opgaver på vegne af Ledningsejeren til brug for løsning af opgaver for Ledningsejeren. Ledningsejeren er forpligtiget til at gøre medarbejdere, konsulenter og andre, der i medfør af denne bestemmelse gives adgang til Data, bekendt med Rammeaftalens begrænsninger i brugsretten. Udlevering af Data skal ske for en begrænset periode svarende til opgavens løsningsperiode hos konsulenten. Ledningsejeren forpligtiger sig til at opbevare information om udlånte Datas omfang og placering. Oplysningerne stilles til rådighed for Kommunen på forlangende. 5.6 Ledningsejeren er berettiget til at udlevere Data, som led i Ledningsejerens normale virksomhed herunder oplysningsvirksomhed, når disse Data er overlejret med Ledningsejerens egne data. 5.7 Ledningsejeren er i øvrigt ikke berettiget til under nogen form at overgive Data eller at overlade brugsret til disse til tredjemand i videre omfang end udtrykkeligt hjemlet i denne aftale.

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere