PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET SØNDERBORG TLF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL"

Transkript

1 LOKALPLAN LOKALPLAN Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET SØNDERBORG TLF

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om, hvordan de enkelte arealer i kommunen bliver anvendt og bebygget. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden et større bygge- eller anlægsarbejde bliver udført, eller der foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer af en ejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinjer for, hvordan et areal bliver anvendt, bygninger, veje og stier bliver placeret og udformet, friarealer bliver placeret og udformet, samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område bliver anvendt og udformet under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning. Offentliggørelse Inden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, bliver der offentliggjort et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, sådan at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og komme med ændringsforslag. Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den bliver tinglyst og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter reglerne i 29 eller 29a har modsat sig dette skriftligt over for kommunalbestyrelsen. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens ideer. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når det ikke strider mod planens overordnede idé. Fremlæggelse Lokalplanen fremlægges i perioden 2. juni til 28. juli Vedtagelse Forslag til lokalplan er vedtaget af Byrådet den 26. maj Lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet den 25. august

3 I ndholdsfortegnelse [ I N D H O L D ] Beskrivelse af lokalplanområdet 4 Baggrund for lokalplanen 4 Centrets placering i byen 5 Centrets omfang 5 Arkitektur 6 Materialer og bæredygtighed 7 Adgangs- og tilkørselsforhold 8 Konsekvenser ved højhuse 10 Skyggediagrammer 10 Redegørelse for forhold til anden planlægning 13 Kommuneplan 13 Regionplan Teknisk forsyning 13 Tekniske anlæg 13 Miljøforhold 13 Kystnærhedszone 14 Bevaringsværdige bygninger 14 Fortidsminder 15 Miljøvurdering af planer og programmer 15 Lokalplanens bestemmelser 16 1 Formål 16 2 Område og zonestatus 16 3 Områdets anvendelse 16 4 Udstykninger 16 5 Vej, sti og parkering 16 6 Bebyggelsens omfang og placering 17 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 17 8 Ubebyggede arealer og bevaring af træer 17 9 Forsyningsanlæg Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af lokalplaner Servitutter Lokalplanens retsvirkninger 18 Vedtagelse 20 Kortbilag 1 Lokalplanens afgrænsning 21 Kortbilag 2 Etageantal og tilkørselsforhold 22 Kortbilag 3 Facade mod Østergade 23 Kortbilag 4 Facade mod Kastanie Allé 24 Kortbilag 5 Principsnit A og B 25

4 [ R E D E G Ø R E L S E ] eskrivelse af lokalplanområdet B Lokalplanområdet afgrænses af Kastanie Allé, Jernbanegade, Holger Drachmanns Gade, Kongevej og Østergade. Området ligger i Sønderborg centrum og ejendommene anvendes til en dagligvarebutik, detailhandelsbutikker og boliger. Nuværende Kvickly, set fra Østergade. aggrund for lokalplanen B Byrådet har tidligere behandlet og endelig godkendt Lokalplan 401-1, Bycenter Sønderborg. Lokalplanen var til høring i perioden fra den 7. november 2007 til den 2. januar 2008 og blev endelig vedtaget af Byrådet den 25. juni I perioden frem til nu har projektet ændret sig på flere punkter og det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en ny lokalplan. Baggrunden herfor er blandt andet væsentlige ændringer i projektet i forhold til den gældende lokalplan 401-1, herunder tilkøb af ejendomme i tæt tilknytning til citycenteret ved Kastanie Alle og Jernbanegade, indgåede lejeaftaler med efterfølgende funktionsændringer og ændrede trafikale løsninger. Byrådet ønsker fortsat at byens centrum skal være kraftcentret for handel og oplevelser, hvilket bl.a. indebærer, at butikscentre placeres i centrum. Bymidten skal udvikles og gøres attraktiv i forhold til de nærmeste konkurrerende byer for at fastholde handelen i området. Området ved det eksisterende Kvickly varehus i Sønderborg har en central beliggenhed og med gode adgangsforhold i direkte tilknytning til gågaden Jernebanegade. Parkering, både over og under jord, betjener ikke blot varehuset, men indgår som en vigtig del af bymidtens parkering. 4

5 Det nye center skal bidrage til at fastholde liv i centrum, også efter lukketid. Derfor vil anvendelsen, udover butikker, også bestå af udadvendte serviceerhverv, samt kontorer og boliger, der tilsammen styrker bylivet. [ R E D E G Ø R E L S E ] Centrets placering i byen Det nye bycenter placeres centralt i den sydlige del af bymidten, der hvor nuværende Kvickly ligger i dag. Mod vest ligger den centrale bygade Perlegade, som mod syd munder ud i Rådhustorvet med cafeer og rådhus. Mod nord grænser det nye center ud til Jernbanegade - ved nuværende Inspiration - som er gågade mellem rutebilstationen og Perlegade. Lokalplanen med det nye bycenter er centralt placeret i forhold til byens butiks- og gåder, Perlegade, Jernbanegade og Østergade. Centret får facade ud til Østergade og Kastanie Alle. Mod vest og syd grænser centret henholdsvis op mod Kastanie Allé og Østergade. Centret får således facader mod Østergade og Kastanie Allé. Mod Jernbanegade og Holger Drachmanns Gade tilpasses facaden den omgivende bebyggelse. Centrets omfang Citycenter Sønderborg kommer til at bestå af flere funktioner, et såkaldt mixed use, der skal sikre en bebyggelse i samspil med byens liv og rytme og som ikke ligger øde hen efter lukketid. Ud over dagligvarebutik og butikscenter må centret også gerne indeholde erhvervslejemål som eksempelvis fitnesscenter, kontorlejemål og boliger. Der er i projektet taget højde for de nødvendige tiltag vedrørende parkering og varetilkørsel. Det samlede nybyggeri omfatter i alt ca m² inklusive parkering og varetilkørsel. Der er tale om et center med forskellige selvstændige butikker under ét tag, hvor gangarealer kan betragtes som en gågade. Den planlagte anvendelse er ud over parkeringen: Kvickly (inkl. lager) m² Øvrige butikker (udvalgsvareforretninger, fitness mv): m² 5

6 [ R E D E G Ø R E L S E ] Gangarealer m² Kontorer/erhverv m² Boliger m² I alt nedlægges i forbindelse med omdannelsen m² butiksareal, således at tilvæksten i butiksareal bliver m². Tilvæksten i detailhandelsareal overstiger den ramme, som er udstukket i tillæg nr. 17 til Regionplan 2001 Detailhandlen i Sønderjylland. Heri udlægges en ramme på m². Der er dog i Kommuneplan , som i øjeblikket er i offentlig høring, udlagt en ramme på m² nyt butiksareal i Sønderborg bymidte. Kommuneplan forventes vedtaget sommeren D visualisering. Arkitektfirmaet schmidt hammer lassen architects, Århus, har tegnet projektet. Arkitektur Den nye bebyggelse må gerne afspejle nutidig arkitektur samtidig med at den i propertioner og materialer tilpasses byens skala og karakter. Det betyder at de enkelte bygningsdele gives en opdeling, der genfindes i byens skala. Og at der anvendes materialer der allerede findes eller materialer der kan indgå og danne en helhed med den omgivende bebyggelse. Facaderne mod Østergade og Kastanie Allé udgør butikscentrets ansigt mod byen. Ved indgangen - på hjørnet af Kastanie Allé og Østergade - placeres det ene af centerts høje punkthuse. Det høje tårn i 10 etager, som markerer indgangen, vil være iøjefaldende og stå i kontrast til den omkringliggende bebyggelse. Længere henne ad Østergade placeres et lavere i 6 etager, der også markerer centret set fra området ved Kongevej. 6

7 [ R E D E G Ø R E L S E ] Det nye center har hovedindgang overfor Apotekerhaven ved Kastanie Allé. Materialer og bæredygtighed Facader vil primært bestå af teglsten. Bygningens base, dvs. den nederste etage, vil fremstå i lyse pudsede teglsten, som vil være gennemgående i de nederste etager. De høje punkthuse udføres som lyse huse, og fremstår ligeledes i pudsede teglsten med facadepartier i glas samt tilbagetrukne altaner. Øvrige facader vil fremtræde i en mørk facade, dels i en overfladebehandlet eller patineret metal, eks. kobber eller zink, dels mørke natursten, der refererer til en bymæssig sammenhæng. Butikscentrets lave facade mod bebyggelsen langs Kongevej og Holger Drachmanns Gade vil have en base i lyse pudsede teglsten med elementer af natursten eller overfladebehandlet metal. Facaden brydes af et spil mellem lyse og mørke materialer og grønne planter. Der tilstræbes en enkel og uhøjtidelig materialeholdning med gode og gedigne materialer med lang levetid, og med bæredygtighed som en del af projektets visioner. Eksisterende forhold. Venstre billede viser Kastanie Allé. De store træer overlever ikke det medfølgende jordarbejde. Der skal dog genplantes et eller flere træer jf. illustationen overfor. Højre billede viser nuværende varegård, som i det nye projekt bygges ind i centret. Rampen op til parkeringspladsen nedlægges. 7

8 [ R E D E G Ø R E L S E ] Kommunens vision om CO2-neutralitet skal efterleves i størst mulig omfang Adgangs- og tilkørselsforhold Parkeringen udvides fra 317 p-pladser til en samlet kapacitet på omtrent 570 p- pladser, hvilket sikrer den fornødne parkeringsdækning i forhold til kommunens parkeringsnormer, og tilgodeser p-pladsens rolle for centerområdet i øvrigt. Adgangsforholdene til parkeringen ændres. Der bliver således adgang til terrænparkering fra Holger Drachmanns Gade. Frakørsel bliver ligeledes til Holger Drachmanns Gade, hvor der kun tilllades højresving. Tilkørsel til kælderparkeringen vil ske fra vest via en nedkørselrampe i Østergade. Tilkørsel til parkeringskælderen vil ligeledes kunne ske fra Østergade i forbindelse med varegården. Udkørsel fra parkeringskælderen vil foregå i østlig retning via en opkørselsrampe i Østergade. Illustrationsskitse. Adgangs- og tilkørselsforhold 8

9 Varetilkørsel vil, som i dag, foregå ved Østergade. Varegården bygges ind i centret og udbygges således, at varebilerne kan vende inde i området. Hermed forbedres sikkerheden for fodfængere og cyklister ved kørselsovergangen væsentligt. [ R E D E G Ø R E L S E ] Tilkørsel fra Holger Drachmanns Gade og indgang fra Jernbanegade - via butikken Inspiration. Tilkørsel til centret sker som i dag fra Holger Drachmanns Gade.og Østergade, men tilkørselsforholdene forbedres ved bl.a. at der fremover ved udkørsel til Holger Drachmanns Gade kun tillades højresving, hvilket giver en mere glidende trafik. Den forøgede trafik til centret vil løbende blive vurderet og der er igangsat undersøgelser hvor mulighederne for placering af signalreguleringer eller som et prioriteret kryds vurderes. Det drejer sig blandt andet om krydset Holger Drachmanns Gade/Kongevej, krydset ved Netto samt optimering af signalreguleringen ved Østergade/Kongevej. Der er foretaget en beregning af de trafikale konsekvenser ved udbygningen af Kvickly til et bycenter. Nuværende Kvickly med kontorer genererer ca biler i døgnet. Ved udbygningen af hele centret er der beregnet en samlet årsdøgnstrafik på biler. Dette svarer til en stigning på ca biler i døgnet. I en vurdering af konsekvenserne som følge af centret konkluderes, at den forventede trafikstigning skønnes ikke at ville medføre væsentlige trafikale konsekvenser for vejnettet i midtbyen i Sønderborg. Dog må der ved højtider og i begrænset omfang fredag eftermiddag/lørdag formiddag forventes at være så stor søgning til og fra centret, at der kan forekomme noget forøget ventetid, særligt ved udkørsel fra centret og i de nærliggende knudepunkter.

10 [ R E D E G Ø R E L S E ] Konsekvenser ved højhuse Sønderborg kommune har vedtaget en højhuspolitik, hvilket betyder, at konsekvenserne ved høje huse skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. I forbindelse med planlægningen af projektet med de to høje punkthuse, har kommunen foretaget en vurdering af konsekvenserne. Konklusionen af denne analyse er, at projektet kan indpasses i området og at det høje hus på 10 etager på en positiv måde understreger centrets bymæssige placering. I vurderingen har indgået en visualisering, der viser, hvordan bebyggelsen fremtræder fra visse udvalgte punkter i byen. Skitse - Facade mod eksisterende bebyggelser ved Holger Drachmanns Gade Punkthusene bryder med hensyn til højde i forhold til den omgivende bebyggelse. Men proportionering og materialevalg sikrer en tilpasning til den omgivende bebyggelse, hvorved centret samlet set bidrager til en større helhed og en selvstændig karakter. Højhuse skaber almindeligvis en del vindturbulens omkring foden af bebyggelsen. Det vurderes, at det høje hus vil generere en en vis turbulens omkring hjørnet Kastanie allé og Østergade. Men generne må antages at være lokale. Det lavere tårn vurderes ikke at medføre vindgener. Skyggediagrammer Punkthusene medfører skygger. Men de væsentligste skygger vil falde på egen jord, på parkeringspladsen. Skyggerne vurderes ikke at medføre væsentlige gener for naboerne. På næstfølgende side er der vist skyggeaftegninger på forskellige tidspunkter af året. 1 0

11 [ R E D E G Ø R E L S E ] Skygger 21. juni kl. 9 Skygger 21. marts kl. 9 Skygger 21. juni kl. 12 Skygger 21. marts kl. 12 Skygger 21. juni kl. 16 Skygger 21. marts kl. 16 Skyggeaftegninger Skygger 21. juni kl

12 [ R E D E G Ø R E L S E ] Her ses det nye bycenter fra Ringridervej Eksisterende forhold, set fra Ringridervej 1 2

13 edegørelse for forhold til anden planlægning R [ R E D E G Ø R E L S E ] Kommuneplan I henhold til planloven kan kommunen selv udarbejde, godkende og administrere lokalplaner, når de er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanområdet er ifølge Sønderborg Kommuneplan beliggende i rammeområde 1.C14 for bymidten og kommuneplantillæg nr 15 til Kommuneplan Regionplan Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan Teknisk forsyning Varmeforsyning Området er omfattet af kommunens varmeplan, som forudsætter, at der anvendes kollektiv opvarmning. Lokalplanområdet er udlagt til fjernvarme. Spildevand Ny bebyggelse skal tilknyttes almen vandforsyning. Ifølge Sønderborg Kommunes splidevandsplan skal området tilsluttes offentligt vand- og spildevandsnet med afledning af overfladevand for sig og spildevand for sig, (separatsystem). Tekniske anlæg Parabolantenner må kun opsættes på ejendommen på en sådan måde, at den ikke er synlig fra offentligt tilgængelige arealer. Miljøforhold Jord Af jordforureningslovens 71 fremgår det, at»såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtigelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader pågældende arbejde udføre«. Arealet er kortlagt i henhold til jordforureningsloven og der er registreret jordforurening ved baghuset på Jernbanegade 13. Forureningen skal behandles jf. 71 Lov om forurenet jord. Overskudsjord fra byggemodning og byggeri skal så vidt muligt placeres i lokalplanområdet, efter aftale med Sønderborg Kommune. Af jordforureningslovens 71 fremgår det: Såfremt der under bygge- eller jordarbejder på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader på- 1 3

14 [ R E D E G Ø R E L S E ] gældende arbejde udføre. Grundvand Området er i Regionplanen karakteriseret som område uden særlige drikkevandsinteresser. Kommunen vurderer, at projektet ikke udgør nogen særlig risiko for grundvandsforurening. Kystnærhedszone Efter bestemmelserne i planlovens 16, stk. 4 skal der i redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser. Redegørelse for planlægning i kystnærhedszonen Jævnfør nedenstående illustration vil det ene af de to punkthuse være synligt fra kysten, men det vil ikke påvirke kystlandskabet i nævneværdig grad, da bebyggelsen ligger inde bag ved den forreste bebyggelse. Kommunen vurderer, at punkthusene afspejler byens hiarki ved en synliggørelse af byens centrum, samtidig med at de skaber en større harmoni mellem den ældre lave bebyggelse og de nye højere bebyggelser, f.eks de to 5 etages boligblokke på den tidligere Sologrund. Bebyggelsen set fra sydlige del af Sundgade. Det høje tårn rager op over byens skyline. Bevaringsværdige bygninger Inden for lokalplanområdet er registreret to bygninger af middel bevaringsværdi: Kastanie Allé 3 og Jernbanegade 15. Begge bygninger er registreret i Kommuneatlas Sønderborg. 1 4

15 Bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentlig bekendtgjort. [ R E D E G Ø R E L S E ] Fortidsminder Den vestlige del af det planlagte bycenterområde ligger i udkanten af det middelalderlige Søn-derborg. Inden for området kan man derfor forvente at finde even-tuelle rester af baggårdsmiljøer eller udsmidsområder fra det højere liggende hovedgadeforløb igennem den middelalderlige by. Den vestlige del af bycenterområdet ligger således også inden for det kulturarvsområde, som museet på vegne af Kulturarvsstyrelsen blev bedt om at definere i På det 20 x 50 meter store ubebyggede areal i hjørnet mellem Østergade og Kastanie Allé vil der derfor være en vis risiko for at støde på jordfaste fortidsminder. Sådanne minder vil være omfattet af museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). I det omfang de berøres af anlægsarbejdet, skal arbejdet indstilles, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation for en bygherre, vil museet anbefale, at der foretages en prøvegravning af lokalplanområdet, forud for et anlægsarbejdes påbegyndelse med henblik på at vurde-re bevaring og udstrækning af eventuelle fortidsminder. Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev udarbejder gerne på bygher-rens opfordring budget og tidsplan for en sådan udgravning Servitutter Der er tinglyst servitutter vedrørende færdselsret til ejendommene ved Holger Drachmanns Gade. Disse servitutter opretholdes ved indeværende lokalplan. Miljøvurdering af planer og programmer Når der i medfør af lovgivningen tilvejebringes planer og programmer eller foretages ændringer deri, skal der foretages en miljøvurdering. Miljøvurderingen omfatter vurdering af planens sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet, herunder påvirkning af landskab, kulturarv, visuel påvirkning, naturbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, befolkning, menneskelig gene, jordbund, vand, luft, klima, trafik, støj og materielle goder, samt det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, BEK nr. 936 af 24/09/2009, 3, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen i henhold til 3, stk. 2 imidlertid vurderes, ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens 3, stk. 2. På baggrund af screeningen konkluderes, at projektet, hverken i anlægs eller driftsfasen vil få en væsentlig indflydelse på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en VVM redegørelse for projektet. Når det gælder vurderingen af den regionale betydning, henvises til, at der er tale om en udvidelse af en eksisterende centerbebyggelse på ialt m² og at 1 5

16 [ R E D E G Ø R E L S E ] størrelsen ikke vil medføre væsentlige ændringer af indkøbsmønstret i regionen. Konklusionen af screeningen er, at der ikke skal udarbejdes en VVM redegørelse for projektet. Se nærmere i vedlagte bilag Resume af miljøscreeningen. 1 6

17 okalplanens bestemmelser L [ B E S T E M M E L S E R ] I henhold til Planloven, bek. nr af 24. september 2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål Lokalplanens formål er at sikre - at området kan anvendes til centerformål såsom detailhandel, boliger, erhverv, butikker og kontorer der kan indpasses i området uden miljøgener, - at den eksisterende dagligvarebutik kommer til at indgå i en helhed i centret, - at ny bebyggelse gives en udformning, der gør, at den har et godt samspil med den omgivende bebyggelse, - at bebyggelsen er af en høj arkitektonisk kvalitet. 2 Område og zonestatus 2.1 Området afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikelnumrene 1330, 879, 826, 772, 5664, 1805, 1898, 2152, 4703, 2398, 925, 1105, 103, 2803 og 764 samt dele af vejmatrikel 7000y og 7000cm alle af Sønderborg ejerlav. samt alle matrikler, som udstykkes efter 3. maj Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til centerformål med detailhandel, liberale erhverv, butikker, kontorer og boliger. 3.2 Butikker, bruttoetageareal maks m 2 for den eksisterende dagligvarebutik og maks m 2 pr. udvalgsvarebutik. Det samlede bruttoetagearel, der kan anvendes til butikker inden for lokalplanens område er m 2. Øvrige dagligvarebutikker maks m 2 pr. dagligvarebutik. 4 Udstykninger Ingen bestemmelser 5 Vej, sti og parkering 5.1 Indkørsel til lokalplanområdet sker fortsat fra Holger Drachmanns Gade og Østergade jf. kortbilag Vejen mellem centret og boligerne langs Holger Drachmannsvej anlægges som kørebane i en bredde af mindst 6 m og skal ske via vejloven. 5.3 Varetilkørsel forudsættes ske fra Østergade i det sydøstlige hjørne af ejendommen. 1 7

18 [ B E S T E M M E L S E R ] 5.4 Den eksisterende sti fra Jernbanegade skal fastholdes og udbygges og indgå som en del af den offentlige adgang til centret. 5.5 Parkering. Lokalplanen har følgende krav til parkering. Der skal etableres: - 1 parkeringsplads pr. 25 m² dagligvarehandel. - 1 parkeringsplads pr. 50 m² udvalgsvarehandel og kontorvirksomhed. - 1 parkeringsplads pr. 100 m² servicevirksomheder, såsom fitnesscenter mv. - 1,5 parkeringsplads pr. bolig. 5.6 Ved parkering på tagflader skal parkeringen trækkes 1 m tilbage i forhold til facaden. Desuden skal der etableres et ugennemsigtigt værn i maks. 1,2 meters højde. Dette skal sikre, at lyskegler ikke giver blinkegener i de overfor liggende huse på Kastanie Allé, Jernbanegade og Kongevej. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Der kan i alt opføres m 2 etageareal eksklusiv parkeringsarealer indenfor lokalplanområdet som helhed. 6.2 Bebyggelsesprocenten fastlægges ved helhedsvurdering i forbindelse med byggesagsbehandling og inden for den maksimale bebyggelsesprocent i henhold til kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan Bebyggelsen må højst opføres i 4 etager, dog med undtagelse af enkelte bygningsvoluminer, der enkeltvis må opføres indtil 6 og 10 etager, jf. kortbilag 2. Koten på 4, 6 og 10 etages bygninger må henholdsvis ikke overstige 30,5 m, 38,8 m og 51,6 m. Højde på rampe/dæk mod ejendommen må ikke overskride kote 23,5 m. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ny bebyggelse skal fremstå let i materialerne glas, metal, natursten og beton. Facader skal bestå af en kombination af vandskuret tegl i lyse farver, mørke natursten, mørke metalfacader. Hovedindgangen til centret og større facepartier skal udføres som lette facadepartier i glas. 7.2 Facader skal brydes op i felter, således at bebyggelsen fremtræder med lodrette opdelinger, jf. kortbilag 3 og Der må ikke anvendes reflekterende materialer til facader. 7.4 Der må ikke opstilles udendørs antenneanlæg. 7.5 Ventilationsanlæg og andre tekniske anlæg, skal integreres i bygningskroppen. Der må ikke være synlige rørføringer på tage og facader. Mindre aggregater, der opstilles på tage og facader skal inddækkes til alle sider. 8 Ubebyggede arealer og bevaring af træer Eksisterende træer skal i videst muligt omfang bevares eller genplantes. 8.1 Udearealerne ved hovedindgangen til centret og langs Østergade anlægges med træer. I øvrigt skal udearealerne sammenholdes med manualerne i designet for bymidten. 8.1 Kravene til opholdsarealer til bebyggelsen bliver fastlagt gennem en helhedsvurdering i henhold til bygningsreglementet. 1 8

19 9 Forsyningsanlæg 9.1 Alle forsyningsledninger skal fremføres som jordkabler. Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på facader. [ B E S T E M M E L S E R ] 9.2 Eksisterende ledningsanlæg skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger. 9.3 Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 9.4 Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt vand- og spildevandsnet. 9.5 Der tillades at anvende alternative energiformer/lavenergi klasse I og II, som medfører energibesparelser og reduceret CO2-udslip. Boliger og kontorer skal opføres som lavenergiklasse I byggeri. 9.6 Belysning på veje, stier og pladser skal indgå som en del designet for bymidten. 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke uden Byrådets særlige tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning samt offentligt vand- og spildevandsnet Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bestemmelserne i 5 om vej-, stiog parkeringsforhold er opfyldt. 11 Ophævelse af lokalplaner 11.1 Lokalplan A810901, lokalplan og lokalplan ophæves indenfor afgrænsningen af lokalplan Servitutter 12.1 Der ophæves ingen servitutter Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende lokalplan, fortrænges, jf. Lov om planlægning Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der, ifølge Planlovens 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg mv., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke strider mod principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 1 9

20 [ B E S T E M M E L S E R ] 13.4 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen Indtil forslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf. Planlovens 17, stk. 1, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 2 0

21 V edtagelse [ V E D T A G E L S E ] Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 26. maj 2010 P.b.v. Aase Nyegaard borgmester Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 25. august 2010 P.b.v. Aase Nyegaard borgmester Lokalplanen indberettes på 2 1

22 v [ B I L A G ] v x K ortbilag Lokalplanens afgrænsning B PERLEGADE n 32 30B 30C 30A A1B 6A 103 1D KASTANIE ALLÉ JERNBANESTI r JERNBANEGADE VINGÅRDE HILMAR FINSENS GADE A B A LØNGANG A p D 48C 48J 50 48I 48H 50E 50D y ØSTERGADE A 7000cm HOLGER DRACHMANNS GADE KONGEVEJ A 520 KASTANIE ALLE A Meter z RINGRIDERVEJ Situationsplan, 5 der angiver eksisterende forhold med matrikelgrænser og lokalplanens afgrænsning aa 2 2

23 K ortbilag 2 Stiforbindelse 4 etager 4 etager Østergade [ B I L A G ] Jernbanegade 4 etager Tilkørsel p-kælder Frakørsel p-kælder Tilkørsel p-kælder parkeringsdæk Kastanie Allé Situationsplan, der angiver bygningernes etageantal og tilkørselsforhold 2 3

24 K ortbilag 3 Facader og snit. Snit i Østergade. [ B I L A G ] 2 4

25 K ortbilag 4 Facader og snit. Snit i Kastanie Allé. [ B I L A G ] 2 5

26 K ortbilag 5 [ B I L A G ] 2 6

27 Screeningsskema Resumé af forundersøgelsen (screening) Skemaet nedenfor er et resumé af forundersøgelsen. En detaljeret beskrivelse af forundersøgelsen med beskrivelser af projektets miljøpåvirkning og vurdering kan ses eller fås tilsendt ved henvendelse på Sønderborg Kommune, Planafdelingen, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg, tlf eller hentes på kommunens hjemmeside Påvirkningens væsentlighed fremgår af nedstående skema. [ M I L J Ø S C R E E N I N G ] Emne Vurdering af miljøpåvirkningen 1. Usandsynlig miljøpåvirkning 2. Mulig miljøpåvirkning 3. Sandsynlig miljøpåvirkning Vurdering af miljøpåvirkningens væsentlighed 1. Uvæsentlig 2. Måske væsentlig 3. Væsentlig 1. Landskab: Kulturarv: Visuel påvirkning: Naturbeskyttelsesinteresser Biologisk mangfoldighed Befolkning Mennesker Jordbund Vand Luft Klimatiske faktorer Trafik Støj Materielle goder Alternativ løsning

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 603-2 Adventure Efterskolen i Skelde september 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN 701-3. bevarende lokalplan for området omkring. september 2009

FORSLAG TIL LOKALPLAN 701-3. bevarende lokalplan for området omkring. september 2009 Forslag til LOKALPLAN FORSLAG TIL LOKALPLAN 01- bevarende lokalplan for området omkring Elleygade september 2009 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 00 SØNDERBORG TLF 88200 FAX 882 E-MAIL innovation@sonderborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr Bycenter Sønderborg. samt kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan nr Bycenter Sønderborg. samt kommuneplantillæg nr. 15 Sønderborg Kommune LOKALPLAN Lokalplan nr. 401-1 Bycenter Sønderborg samt kommuneplantillæg nr. 15 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN 601-2. Solvarmeanlæg i Broager. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2005-2017 OKTOBER 2008

LOKALPLAN 601-2. Solvarmeanlæg i Broager. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2005-2017 OKTOBER 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-2 Solvarmeanlæg i Broager Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2005-2017 OKTOBER 2008 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL innovation@sonderborg.dk

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Oversigtskort eller foto/ illustration indsættes LOKALPLAN September 2010

Oversigtskort eller foto/ illustration indsættes LOKALPLAN September 2010 LOKALPLAN Oversigtskort eller foto/ illustration indsættes LOKALPLAN 402-8 Udvidelse af VUC Sønderjylland i Sønderborg September 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN 409-2 DECEMBER 2008. Inkl. kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2005-2017

LOKALPLAN 409-2 DECEMBER 2008. Inkl. kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2005-2017 LOKALPLAN LOKALPLAN 409-2 SØNDERBORG LUFTHAVN DECEMBER 2008 Inkl. kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2005-2017 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726502 E-MAIL innovation@sonderborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 407-1 Solvarmeanlæg og varmecentral i Vollerup PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726402 E-MAIL innovation@sonderborg.dk Vedtagelse Lokalplanen er endeligt

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL Forslag til LOKALPLAN FORSLAG TIL LOKALPLAN 402-3 Lystbådehavnen ved Østerhage Juni 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage LOKALPLAN Sønderborg Kommune Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage Plan og Teknik Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf 74126430 Fax 74126432 E-mail raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I NDHOLD BESKRIVELSE

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Geotermivandsbygning. Borebrønde. Regnvandsledning. 7000c. OG KOMMUNEPLANTILLÆG FOR nm

Geotermivandsbygning. Borebrønde. Regnvandsledning. 7000c. OG KOMMUNEPLANTILLÆG FOR nm LOKALPLAN 300 281 e Elkabler 746 Geotermivandsbygning Bassin 7000h Borebrønde Regnvandsledning AUGUSTENBORG LANDEVEJ 264 79A 778 7000c 1050 LOKALPLAN NR. 406-30 15 30 60 nm 485 OG KOMMUNEPLANTILLÆG FOR

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

LOKALPLAN NR Storegade 74, Nordborg

LOKALPLAN NR Storegade 74, Nordborg LOKALPLAN NR. 138-1 Storegade 74, Nordborg Storegade Toften Løkken Th. Brorsensvej SØNDERBORG KOMMUNE MAJ 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er den eneste plantype, som Byrådet kan anvende til at

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-0308 BOLIGBEBYGGELSE PÅ STRANDVEJ 1

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-0308 BOLIGBEBYGGELSE PÅ STRANDVEJ 1 LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-0308 BOLIGBEBYGGELSE PÅ STRANDVEJ 1 PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk i NDHOLD [ I N D H O L D

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN LOKALPLAN NR. 6-0608 MULTIHUS VED STENBJERGPARKEN SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN LOKALPLAN NR. 6-0608 MULTIHUS VED STENBJERGPARKEN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-0608 MULTIHUS VED STENBJERGPARKEN PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I ndholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere