PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET SØNDERBORG TLF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL"

Transkript

1 LOKALPLAN LOKALPLAN Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET SØNDERBORG TLF

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om, hvordan de enkelte arealer i kommunen bliver anvendt og bebygget. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden et større bygge- eller anlægsarbejde bliver udført, eller der foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer af en ejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinjer for, hvordan et areal bliver anvendt, bygninger, veje og stier bliver placeret og udformet, friarealer bliver placeret og udformet, samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område bliver anvendt og udformet under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning. Offentliggørelse Inden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, bliver der offentliggjort et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, sådan at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og komme med ændringsforslag. Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den bliver tinglyst og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter reglerne i 29 eller 29a har modsat sig dette skriftligt over for kommunalbestyrelsen. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens ideer. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når det ikke strider mod planens overordnede idé. Fremlæggelse Lokalplanen fremlægges i perioden 2. juni til 28. juli Vedtagelse Forslag til lokalplan er vedtaget af Byrådet den 26. maj Lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet den 25. august

3 I ndholdsfortegnelse [ I N D H O L D ] Beskrivelse af lokalplanområdet 4 Baggrund for lokalplanen 4 Centrets placering i byen 5 Centrets omfang 5 Arkitektur 6 Materialer og bæredygtighed 7 Adgangs- og tilkørselsforhold 8 Konsekvenser ved højhuse 10 Skyggediagrammer 10 Redegørelse for forhold til anden planlægning 13 Kommuneplan 13 Regionplan Teknisk forsyning 13 Tekniske anlæg 13 Miljøforhold 13 Kystnærhedszone 14 Bevaringsværdige bygninger 14 Fortidsminder 15 Miljøvurdering af planer og programmer 15 Lokalplanens bestemmelser 16 1 Formål 16 2 Område og zonestatus 16 3 Områdets anvendelse 16 4 Udstykninger 16 5 Vej, sti og parkering 16 6 Bebyggelsens omfang og placering 17 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 17 8 Ubebyggede arealer og bevaring af træer 17 9 Forsyningsanlæg Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af lokalplaner Servitutter Lokalplanens retsvirkninger 18 Vedtagelse 20 Kortbilag 1 Lokalplanens afgrænsning 21 Kortbilag 2 Etageantal og tilkørselsforhold 22 Kortbilag 3 Facade mod Østergade 23 Kortbilag 4 Facade mod Kastanie Allé 24 Kortbilag 5 Principsnit A og B 25

4 [ R E D E G Ø R E L S E ] eskrivelse af lokalplanområdet B Lokalplanområdet afgrænses af Kastanie Allé, Jernbanegade, Holger Drachmanns Gade, Kongevej og Østergade. Området ligger i Sønderborg centrum og ejendommene anvendes til en dagligvarebutik, detailhandelsbutikker og boliger. Nuværende Kvickly, set fra Østergade. aggrund for lokalplanen B Byrådet har tidligere behandlet og endelig godkendt Lokalplan 401-1, Bycenter Sønderborg. Lokalplanen var til høring i perioden fra den 7. november 2007 til den 2. januar 2008 og blev endelig vedtaget af Byrådet den 25. juni I perioden frem til nu har projektet ændret sig på flere punkter og det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en ny lokalplan. Baggrunden herfor er blandt andet væsentlige ændringer i projektet i forhold til den gældende lokalplan 401-1, herunder tilkøb af ejendomme i tæt tilknytning til citycenteret ved Kastanie Alle og Jernbanegade, indgåede lejeaftaler med efterfølgende funktionsændringer og ændrede trafikale løsninger. Byrådet ønsker fortsat at byens centrum skal være kraftcentret for handel og oplevelser, hvilket bl.a. indebærer, at butikscentre placeres i centrum. Bymidten skal udvikles og gøres attraktiv i forhold til de nærmeste konkurrerende byer for at fastholde handelen i området. Området ved det eksisterende Kvickly varehus i Sønderborg har en central beliggenhed og med gode adgangsforhold i direkte tilknytning til gågaden Jernebanegade. Parkering, både over og under jord, betjener ikke blot varehuset, men indgår som en vigtig del af bymidtens parkering. 4

5 Det nye center skal bidrage til at fastholde liv i centrum, også efter lukketid. Derfor vil anvendelsen, udover butikker, også bestå af udadvendte serviceerhverv, samt kontorer og boliger, der tilsammen styrker bylivet. [ R E D E G Ø R E L S E ] Centrets placering i byen Det nye bycenter placeres centralt i den sydlige del af bymidten, der hvor nuværende Kvickly ligger i dag. Mod vest ligger den centrale bygade Perlegade, som mod syd munder ud i Rådhustorvet med cafeer og rådhus. Mod nord grænser det nye center ud til Jernbanegade - ved nuværende Inspiration - som er gågade mellem rutebilstationen og Perlegade. Lokalplanen med det nye bycenter er centralt placeret i forhold til byens butiks- og gåder, Perlegade, Jernbanegade og Østergade. Centret får facade ud til Østergade og Kastanie Alle. Mod vest og syd grænser centret henholdsvis op mod Kastanie Allé og Østergade. Centret får således facader mod Østergade og Kastanie Allé. Mod Jernbanegade og Holger Drachmanns Gade tilpasses facaden den omgivende bebyggelse. Centrets omfang Citycenter Sønderborg kommer til at bestå af flere funktioner, et såkaldt mixed use, der skal sikre en bebyggelse i samspil med byens liv og rytme og som ikke ligger øde hen efter lukketid. Ud over dagligvarebutik og butikscenter må centret også gerne indeholde erhvervslejemål som eksempelvis fitnesscenter, kontorlejemål og boliger. Der er i projektet taget højde for de nødvendige tiltag vedrørende parkering og varetilkørsel. Det samlede nybyggeri omfatter i alt ca m² inklusive parkering og varetilkørsel. Der er tale om et center med forskellige selvstændige butikker under ét tag, hvor gangarealer kan betragtes som en gågade. Den planlagte anvendelse er ud over parkeringen: Kvickly (inkl. lager) m² Øvrige butikker (udvalgsvareforretninger, fitness mv): m² 5

6 [ R E D E G Ø R E L S E ] Gangarealer m² Kontorer/erhverv m² Boliger m² I alt nedlægges i forbindelse med omdannelsen m² butiksareal, således at tilvæksten i butiksareal bliver m². Tilvæksten i detailhandelsareal overstiger den ramme, som er udstukket i tillæg nr. 17 til Regionplan 2001 Detailhandlen i Sønderjylland. Heri udlægges en ramme på m². Der er dog i Kommuneplan , som i øjeblikket er i offentlig høring, udlagt en ramme på m² nyt butiksareal i Sønderborg bymidte. Kommuneplan forventes vedtaget sommeren D visualisering. Arkitektfirmaet schmidt hammer lassen architects, Århus, har tegnet projektet. Arkitektur Den nye bebyggelse må gerne afspejle nutidig arkitektur samtidig med at den i propertioner og materialer tilpasses byens skala og karakter. Det betyder at de enkelte bygningsdele gives en opdeling, der genfindes i byens skala. Og at der anvendes materialer der allerede findes eller materialer der kan indgå og danne en helhed med den omgivende bebyggelse. Facaderne mod Østergade og Kastanie Allé udgør butikscentrets ansigt mod byen. Ved indgangen - på hjørnet af Kastanie Allé og Østergade - placeres det ene af centerts høje punkthuse. Det høje tårn i 10 etager, som markerer indgangen, vil være iøjefaldende og stå i kontrast til den omkringliggende bebyggelse. Længere henne ad Østergade placeres et lavere i 6 etager, der også markerer centret set fra området ved Kongevej. 6

7 [ R E D E G Ø R E L S E ] Det nye center har hovedindgang overfor Apotekerhaven ved Kastanie Allé. Materialer og bæredygtighed Facader vil primært bestå af teglsten. Bygningens base, dvs. den nederste etage, vil fremstå i lyse pudsede teglsten, som vil være gennemgående i de nederste etager. De høje punkthuse udføres som lyse huse, og fremstår ligeledes i pudsede teglsten med facadepartier i glas samt tilbagetrukne altaner. Øvrige facader vil fremtræde i en mørk facade, dels i en overfladebehandlet eller patineret metal, eks. kobber eller zink, dels mørke natursten, der refererer til en bymæssig sammenhæng. Butikscentrets lave facade mod bebyggelsen langs Kongevej og Holger Drachmanns Gade vil have en base i lyse pudsede teglsten med elementer af natursten eller overfladebehandlet metal. Facaden brydes af et spil mellem lyse og mørke materialer og grønne planter. Der tilstræbes en enkel og uhøjtidelig materialeholdning med gode og gedigne materialer med lang levetid, og med bæredygtighed som en del af projektets visioner. Eksisterende forhold. Venstre billede viser Kastanie Allé. De store træer overlever ikke det medfølgende jordarbejde. Der skal dog genplantes et eller flere træer jf. illustationen overfor. Højre billede viser nuværende varegård, som i det nye projekt bygges ind i centret. Rampen op til parkeringspladsen nedlægges. 7

8 [ R E D E G Ø R E L S E ] Kommunens vision om CO2-neutralitet skal efterleves i størst mulig omfang Adgangs- og tilkørselsforhold Parkeringen udvides fra 317 p-pladser til en samlet kapacitet på omtrent 570 p- pladser, hvilket sikrer den fornødne parkeringsdækning i forhold til kommunens parkeringsnormer, og tilgodeser p-pladsens rolle for centerområdet i øvrigt. Adgangsforholdene til parkeringen ændres. Der bliver således adgang til terrænparkering fra Holger Drachmanns Gade. Frakørsel bliver ligeledes til Holger Drachmanns Gade, hvor der kun tilllades højresving. Tilkørsel til kælderparkeringen vil ske fra vest via en nedkørselrampe i Østergade. Tilkørsel til parkeringskælderen vil ligeledes kunne ske fra Østergade i forbindelse med varegården. Udkørsel fra parkeringskælderen vil foregå i østlig retning via en opkørselsrampe i Østergade. Illustrationsskitse. Adgangs- og tilkørselsforhold 8

9 Varetilkørsel vil, som i dag, foregå ved Østergade. Varegården bygges ind i centret og udbygges således, at varebilerne kan vende inde i området. Hermed forbedres sikkerheden for fodfængere og cyklister ved kørselsovergangen væsentligt. [ R E D E G Ø R E L S E ] Tilkørsel fra Holger Drachmanns Gade og indgang fra Jernbanegade - via butikken Inspiration. Tilkørsel til centret sker som i dag fra Holger Drachmanns Gade.og Østergade, men tilkørselsforholdene forbedres ved bl.a. at der fremover ved udkørsel til Holger Drachmanns Gade kun tillades højresving, hvilket giver en mere glidende trafik. Den forøgede trafik til centret vil løbende blive vurderet og der er igangsat undersøgelser hvor mulighederne for placering af signalreguleringer eller som et prioriteret kryds vurderes. Det drejer sig blandt andet om krydset Holger Drachmanns Gade/Kongevej, krydset ved Netto samt optimering af signalreguleringen ved Østergade/Kongevej. Der er foretaget en beregning af de trafikale konsekvenser ved udbygningen af Kvickly til et bycenter. Nuværende Kvickly med kontorer genererer ca biler i døgnet. Ved udbygningen af hele centret er der beregnet en samlet årsdøgnstrafik på biler. Dette svarer til en stigning på ca biler i døgnet. I en vurdering af konsekvenserne som følge af centret konkluderes, at den forventede trafikstigning skønnes ikke at ville medføre væsentlige trafikale konsekvenser for vejnettet i midtbyen i Sønderborg. Dog må der ved højtider og i begrænset omfang fredag eftermiddag/lørdag formiddag forventes at være så stor søgning til og fra centret, at der kan forekomme noget forøget ventetid, særligt ved udkørsel fra centret og i de nærliggende knudepunkter.

10 [ R E D E G Ø R E L S E ] Konsekvenser ved højhuse Sønderborg kommune har vedtaget en højhuspolitik, hvilket betyder, at konsekvenserne ved høje huse skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. I forbindelse med planlægningen af projektet med de to høje punkthuse, har kommunen foretaget en vurdering af konsekvenserne. Konklusionen af denne analyse er, at projektet kan indpasses i området og at det høje hus på 10 etager på en positiv måde understreger centrets bymæssige placering. I vurderingen har indgået en visualisering, der viser, hvordan bebyggelsen fremtræder fra visse udvalgte punkter i byen. Skitse - Facade mod eksisterende bebyggelser ved Holger Drachmanns Gade Punkthusene bryder med hensyn til højde i forhold til den omgivende bebyggelse. Men proportionering og materialevalg sikrer en tilpasning til den omgivende bebyggelse, hvorved centret samlet set bidrager til en større helhed og en selvstændig karakter. Højhuse skaber almindeligvis en del vindturbulens omkring foden af bebyggelsen. Det vurderes, at det høje hus vil generere en en vis turbulens omkring hjørnet Kastanie allé og Østergade. Men generne må antages at være lokale. Det lavere tårn vurderes ikke at medføre vindgener. Skyggediagrammer Punkthusene medfører skygger. Men de væsentligste skygger vil falde på egen jord, på parkeringspladsen. Skyggerne vurderes ikke at medføre væsentlige gener for naboerne. På næstfølgende side er der vist skyggeaftegninger på forskellige tidspunkter af året. 1 0

11 [ R E D E G Ø R E L S E ] Skygger 21. juni kl. 9 Skygger 21. marts kl. 9 Skygger 21. juni kl. 12 Skygger 21. marts kl. 12 Skygger 21. juni kl. 16 Skygger 21. marts kl. 16 Skyggeaftegninger Skygger 21. juni kl

12 [ R E D E G Ø R E L S E ] Her ses det nye bycenter fra Ringridervej Eksisterende forhold, set fra Ringridervej 1 2

13 edegørelse for forhold til anden planlægning R [ R E D E G Ø R E L S E ] Kommuneplan I henhold til planloven kan kommunen selv udarbejde, godkende og administrere lokalplaner, når de er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanområdet er ifølge Sønderborg Kommuneplan beliggende i rammeområde 1.C14 for bymidten og kommuneplantillæg nr 15 til Kommuneplan Regionplan Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan Teknisk forsyning Varmeforsyning Området er omfattet af kommunens varmeplan, som forudsætter, at der anvendes kollektiv opvarmning. Lokalplanområdet er udlagt til fjernvarme. Spildevand Ny bebyggelse skal tilknyttes almen vandforsyning. Ifølge Sønderborg Kommunes splidevandsplan skal området tilsluttes offentligt vand- og spildevandsnet med afledning af overfladevand for sig og spildevand for sig, (separatsystem). Tekniske anlæg Parabolantenner må kun opsættes på ejendommen på en sådan måde, at den ikke er synlig fra offentligt tilgængelige arealer. Miljøforhold Jord Af jordforureningslovens 71 fremgår det, at»såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtigelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader pågældende arbejde udføre«. Arealet er kortlagt i henhold til jordforureningsloven og der er registreret jordforurening ved baghuset på Jernbanegade 13. Forureningen skal behandles jf. 71 Lov om forurenet jord. Overskudsjord fra byggemodning og byggeri skal så vidt muligt placeres i lokalplanområdet, efter aftale med Sønderborg Kommune. Af jordforureningslovens 71 fremgår det: Såfremt der under bygge- eller jordarbejder på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader på- 1 3

14 [ R E D E G Ø R E L S E ] gældende arbejde udføre. Grundvand Området er i Regionplanen karakteriseret som område uden særlige drikkevandsinteresser. Kommunen vurderer, at projektet ikke udgør nogen særlig risiko for grundvandsforurening. Kystnærhedszone Efter bestemmelserne i planlovens 16, stk. 4 skal der i redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser. Redegørelse for planlægning i kystnærhedszonen Jævnfør nedenstående illustration vil det ene af de to punkthuse være synligt fra kysten, men det vil ikke påvirke kystlandskabet i nævneværdig grad, da bebyggelsen ligger inde bag ved den forreste bebyggelse. Kommunen vurderer, at punkthusene afspejler byens hiarki ved en synliggørelse af byens centrum, samtidig med at de skaber en større harmoni mellem den ældre lave bebyggelse og de nye højere bebyggelser, f.eks de to 5 etages boligblokke på den tidligere Sologrund. Bebyggelsen set fra sydlige del af Sundgade. Det høje tårn rager op over byens skyline. Bevaringsværdige bygninger Inden for lokalplanområdet er registreret to bygninger af middel bevaringsværdi: Kastanie Allé 3 og Jernbanegade 15. Begge bygninger er registreret i Kommuneatlas Sønderborg. 1 4

15 Bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentlig bekendtgjort. [ R E D E G Ø R E L S E ] Fortidsminder Den vestlige del af det planlagte bycenterområde ligger i udkanten af det middelalderlige Søn-derborg. Inden for området kan man derfor forvente at finde even-tuelle rester af baggårdsmiljøer eller udsmidsområder fra det højere liggende hovedgadeforløb igennem den middelalderlige by. Den vestlige del af bycenterområdet ligger således også inden for det kulturarvsområde, som museet på vegne af Kulturarvsstyrelsen blev bedt om at definere i På det 20 x 50 meter store ubebyggede areal i hjørnet mellem Østergade og Kastanie Allé vil der derfor være en vis risiko for at støde på jordfaste fortidsminder. Sådanne minder vil være omfattet af museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). I det omfang de berøres af anlægsarbejdet, skal arbejdet indstilles, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation for en bygherre, vil museet anbefale, at der foretages en prøvegravning af lokalplanområdet, forud for et anlægsarbejdes påbegyndelse med henblik på at vurde-re bevaring og udstrækning af eventuelle fortidsminder. Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev udarbejder gerne på bygher-rens opfordring budget og tidsplan for en sådan udgravning Servitutter Der er tinglyst servitutter vedrørende færdselsret til ejendommene ved Holger Drachmanns Gade. Disse servitutter opretholdes ved indeværende lokalplan. Miljøvurdering af planer og programmer Når der i medfør af lovgivningen tilvejebringes planer og programmer eller foretages ændringer deri, skal der foretages en miljøvurdering. Miljøvurderingen omfatter vurdering af planens sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet, herunder påvirkning af landskab, kulturarv, visuel påvirkning, naturbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, befolkning, menneskelig gene, jordbund, vand, luft, klima, trafik, støj og materielle goder, samt det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, BEK nr. 936 af 24/09/2009, 3, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen i henhold til 3, stk. 2 imidlertid vurderes, ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens 3, stk. 2. På baggrund af screeningen konkluderes, at projektet, hverken i anlægs eller driftsfasen vil få en væsentlig indflydelse på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en VVM redegørelse for projektet. Når det gælder vurderingen af den regionale betydning, henvises til, at der er tale om en udvidelse af en eksisterende centerbebyggelse på ialt m² og at 1 5

16 [ R E D E G Ø R E L S E ] størrelsen ikke vil medføre væsentlige ændringer af indkøbsmønstret i regionen. Konklusionen af screeningen er, at der ikke skal udarbejdes en VVM redegørelse for projektet. Se nærmere i vedlagte bilag Resume af miljøscreeningen. 1 6

17 okalplanens bestemmelser L [ B E S T E M M E L S E R ] I henhold til Planloven, bek. nr af 24. september 2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål Lokalplanens formål er at sikre - at området kan anvendes til centerformål såsom detailhandel, boliger, erhverv, butikker og kontorer der kan indpasses i området uden miljøgener, - at den eksisterende dagligvarebutik kommer til at indgå i en helhed i centret, - at ny bebyggelse gives en udformning, der gør, at den har et godt samspil med den omgivende bebyggelse, - at bebyggelsen er af en høj arkitektonisk kvalitet. 2 Område og zonestatus 2.1 Området afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikelnumrene 1330, 879, 826, 772, 5664, 1805, 1898, 2152, 4703, 2398, 925, 1105, 103, 2803 og 764 samt dele af vejmatrikel 7000y og 7000cm alle af Sønderborg ejerlav. samt alle matrikler, som udstykkes efter 3. maj Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til centerformål med detailhandel, liberale erhverv, butikker, kontorer og boliger. 3.2 Butikker, bruttoetageareal maks m 2 for den eksisterende dagligvarebutik og maks m 2 pr. udvalgsvarebutik. Det samlede bruttoetagearel, der kan anvendes til butikker inden for lokalplanens område er m 2. Øvrige dagligvarebutikker maks m 2 pr. dagligvarebutik. 4 Udstykninger Ingen bestemmelser 5 Vej, sti og parkering 5.1 Indkørsel til lokalplanområdet sker fortsat fra Holger Drachmanns Gade og Østergade jf. kortbilag Vejen mellem centret og boligerne langs Holger Drachmannsvej anlægges som kørebane i en bredde af mindst 6 m og skal ske via vejloven. 5.3 Varetilkørsel forudsættes ske fra Østergade i det sydøstlige hjørne af ejendommen. 1 7

18 [ B E S T E M M E L S E R ] 5.4 Den eksisterende sti fra Jernbanegade skal fastholdes og udbygges og indgå som en del af den offentlige adgang til centret. 5.5 Parkering. Lokalplanen har følgende krav til parkering. Der skal etableres: - 1 parkeringsplads pr. 25 m² dagligvarehandel. - 1 parkeringsplads pr. 50 m² udvalgsvarehandel og kontorvirksomhed. - 1 parkeringsplads pr. 100 m² servicevirksomheder, såsom fitnesscenter mv. - 1,5 parkeringsplads pr. bolig. 5.6 Ved parkering på tagflader skal parkeringen trækkes 1 m tilbage i forhold til facaden. Desuden skal der etableres et ugennemsigtigt værn i maks. 1,2 meters højde. Dette skal sikre, at lyskegler ikke giver blinkegener i de overfor liggende huse på Kastanie Allé, Jernbanegade og Kongevej. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Der kan i alt opføres m 2 etageareal eksklusiv parkeringsarealer indenfor lokalplanområdet som helhed. 6.2 Bebyggelsesprocenten fastlægges ved helhedsvurdering i forbindelse med byggesagsbehandling og inden for den maksimale bebyggelsesprocent i henhold til kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan Bebyggelsen må højst opføres i 4 etager, dog med undtagelse af enkelte bygningsvoluminer, der enkeltvis må opføres indtil 6 og 10 etager, jf. kortbilag 2. Koten på 4, 6 og 10 etages bygninger må henholdsvis ikke overstige 30,5 m, 38,8 m og 51,6 m. Højde på rampe/dæk mod ejendommen må ikke overskride kote 23,5 m. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ny bebyggelse skal fremstå let i materialerne glas, metal, natursten og beton. Facader skal bestå af en kombination af vandskuret tegl i lyse farver, mørke natursten, mørke metalfacader. Hovedindgangen til centret og større facepartier skal udføres som lette facadepartier i glas. 7.2 Facader skal brydes op i felter, således at bebyggelsen fremtræder med lodrette opdelinger, jf. kortbilag 3 og Der må ikke anvendes reflekterende materialer til facader. 7.4 Der må ikke opstilles udendørs antenneanlæg. 7.5 Ventilationsanlæg og andre tekniske anlæg, skal integreres i bygningskroppen. Der må ikke være synlige rørføringer på tage og facader. Mindre aggregater, der opstilles på tage og facader skal inddækkes til alle sider. 8 Ubebyggede arealer og bevaring af træer Eksisterende træer skal i videst muligt omfang bevares eller genplantes. 8.1 Udearealerne ved hovedindgangen til centret og langs Østergade anlægges med træer. I øvrigt skal udearealerne sammenholdes med manualerne i designet for bymidten. 8.1 Kravene til opholdsarealer til bebyggelsen bliver fastlagt gennem en helhedsvurdering i henhold til bygningsreglementet. 1 8

19 9 Forsyningsanlæg 9.1 Alle forsyningsledninger skal fremføres som jordkabler. Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på facader. [ B E S T E M M E L S E R ] 9.2 Eksisterende ledningsanlæg skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger. 9.3 Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 9.4 Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt vand- og spildevandsnet. 9.5 Der tillades at anvende alternative energiformer/lavenergi klasse I og II, som medfører energibesparelser og reduceret CO2-udslip. Boliger og kontorer skal opføres som lavenergiklasse I byggeri. 9.6 Belysning på veje, stier og pladser skal indgå som en del designet for bymidten. 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke uden Byrådets særlige tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning samt offentligt vand- og spildevandsnet Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bestemmelserne i 5 om vej-, stiog parkeringsforhold er opfyldt. 11 Ophævelse af lokalplaner 11.1 Lokalplan A810901, lokalplan og lokalplan ophæves indenfor afgrænsningen af lokalplan Servitutter 12.1 Der ophæves ingen servitutter Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende lokalplan, fortrænges, jf. Lov om planlægning Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der, ifølge Planlovens 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg mv., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke strider mod principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 1 9

20 [ B E S T E M M E L S E R ] 13.4 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen Indtil forslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf. Planlovens 17, stk. 1, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 2 0

21 V edtagelse [ V E D T A G E L S E ] Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 26. maj 2010 P.b.v. Aase Nyegaard borgmester Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 25. august 2010 P.b.v. Aase Nyegaard borgmester Lokalplanen indberettes på 2 1

22 v [ B I L A G ] v x K ortbilag Lokalplanens afgrænsning B PERLEGADE n 32 30B 30C 30A A1B 6A 103 1D KASTANIE ALLÉ JERNBANESTI r JERNBANEGADE VINGÅRDE HILMAR FINSENS GADE A B A LØNGANG A p D 48C 48J 50 48I 48H 50E 50D y ØSTERGADE A 7000cm HOLGER DRACHMANNS GADE KONGEVEJ A 520 KASTANIE ALLE A Meter z RINGRIDERVEJ Situationsplan, 5 der angiver eksisterende forhold med matrikelgrænser og lokalplanens afgrænsning aa 2 2

23 K ortbilag 2 Stiforbindelse 4 etager 4 etager Østergade [ B I L A G ] Jernbanegade 4 etager Tilkørsel p-kælder Frakørsel p-kælder Tilkørsel p-kælder parkeringsdæk Kastanie Allé Situationsplan, der angiver bygningernes etageantal og tilkørselsforhold 2 3

24 K ortbilag 3 Facader og snit. Snit i Østergade. [ B I L A G ] 2 4

25 K ortbilag 4 Facader og snit. Snit i Kastanie Allé. [ B I L A G ] 2 5

26 K ortbilag 5 [ B I L A G ] 2 6

27 Screeningsskema Resumé af forundersøgelsen (screening) Skemaet nedenfor er et resumé af forundersøgelsen. En detaljeret beskrivelse af forundersøgelsen med beskrivelser af projektets miljøpåvirkning og vurdering kan ses eller fås tilsendt ved henvendelse på Sønderborg Kommune, Planafdelingen, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg, tlf eller hentes på kommunens hjemmeside Påvirkningens væsentlighed fremgår af nedstående skema. [ M I L J Ø S C R E E N I N G ] Emne Vurdering af miljøpåvirkningen 1. Usandsynlig miljøpåvirkning 2. Mulig miljøpåvirkning 3. Sandsynlig miljøpåvirkning Vurdering af miljøpåvirkningens væsentlighed 1. Uvæsentlig 2. Måske væsentlig 3. Væsentlig 1. Landskab: Kulturarv: Visuel påvirkning: Naturbeskyttelsesinteresser Biologisk mangfoldighed Befolkning Mennesker Jordbund Vand Luft Klimatiske faktorer Trafik Støj Materielle goder Alternativ løsning

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T 43 68 67 00 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere