DOM AF SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*"

Transkript

1 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved afgørelse af 13. juli 2004, indgået til Domstolen den 19. juli 2004, i sagen: Compaq Computer International Corporation mod Inspecteur der Belastingdienst Douanedistrict Arnhem, har DOMSTOLEN (Første Afdeling) sammensat af afdelingsformanden, P. Jann, og dommerne E. Juhász, K. Schiemann, M. Ilešič og E. Levits (refererende dommer), * Processprog: nederlandsk. I

2 COMPAQ COMPUTER INTERNATIONAL CORPORATION generaladvokat: C. Stix-Hackl justitssekretær: ekspeditionssekretær M. Ferreira, på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 22. september 2005, efter at der er afgivet indlæg af: Compaq Computer International Corporation ved belastingadviseurs R. Tusveld og G. van Slooten den nederlandske regering ved H.G. Sevenster og D.J.M. de Grave, som befuldmægtigede den tyske regering ved C.-D. Quassowski, som befuldmægtiget den spanske regering ved M. Muñoz Pérez, som befuldmægtiget Det Forenede Kongeriges regering ved M. Bethell, som befuldmægtiget, bistået af barrister P. Harris Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved X. Lewis, som befuldmægtiget, bistået af advocaat F. Tuytschaever, og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 26. januar 2006, I

3 afsagt følgende Dom 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse, som er indgivet af Gerechtshof te Amsterdam douanekamer (Retten i Amsterdam, Afdelingen for Toldsager), vedrører fortolkningen af artikel 32, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302, s. 1, herefter»toldkodeksen«). 2 Anmodningen er blevet forelagt under en sag anlagt af Compaq Computer International Corporation (herefter»ccic«) mod inspecteur van de Belastingdienst Douane district Arnhem (chefen for Arnhem toldkontor, herefter»toldmyndigheden«) vedrørende toldværdien af bærbare computere, der er bragt i fri omsætning inden for Det Europæiske Fællesskab mellem den 1. januar 1995 og den 31. december Retsforskrifter 3 Toldkodeksens artikel 29, stk. 1, bestemmer:»toldværdien af indførte varer er transaktionsværdien, dvs. den pris, som faktisk er betalt eller skal betales for varerne ved salg til udførsel til Fællesskabets toldområde, i givet fald justeret i henhold til artikel 32 og 33, når: I

4 COMPAQ COMPUTER INTERNATIONAL CORPORATION [ ] d) køberen og sælgeren ikke er indbyrdes afhængige, eller, hvis dette er tilfældet, når transaktionsværdien kan antages som værdigrundlag i henhold til stk. 2.«4 I henhold til artikel 29, stk. 2, kan ved salg mellem indbyrdes afhængige virksomheder transaktionsværdien godkendes, hvis den afhængighed, der forbinder de omhandlede virksomheder, ikke har påvirket prisen, dvs. at nævnte værdi ligger meget nær markedsværdien af tilsvarende eller lignende varer på samme eller omtrent samme tidspunkt. 5 Toldkodeksens artikel 32, stk. 1, foreskriver:»ved fastsættelse af toldværdi i henhold til artikel 29 lægges til den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for de indførte varer: [ ] I

5 b) den forholdsmæssigt udregnede værdi af de herunder nævnte varer og tjenesteydelser, når de leveres direkte eller indirekte af køberen uden beregning eller til nedsat pris til brug ved fremstilling og salg til udførsel af de indførte varer, for så vidt denne værdi ikke er indbefattet i den pris, der faktisk er betalt eller skal betales: i) materialer, komponenter, dele og lignende elementer, som indgår i de indførte varer ii) værktøj, matricer, forme og lignende genstande, der anvendes ved fremstilling af de indførte varer iii) materialer, der forbruges ved fremstillingen af de indførte varer iv) ingeniørarbejde eller udviklingsarbejde, kunst- og designarbejde, tegninger og skitser, som udføres andetsteds end i Fællesskabet, og som er nødvendige for fremstillingen af de indførte varer c) royalties og licensafgifter vedrørende varer, der skal værdiansættes, som køberen er forpligtet til at betale direkte eller indirekte som betingelse for salg af de varer, der skal værdiansættes, for så vidt sådanne royalties og licensafgifter ikke er indbefattet i den pris, der faktisk er betalt eller skal betales [ ]«I

6 COMPAQ COMPUTER INTERNATIONAL CORPORATION 6 Artikel 32, stk. 3, bestemmer, at»[v]ed fastsættelse af toldværdien må der intet lægges til den pris, der faktisk er betalt eller skal betales, hvis det ikke er hjemlet i denne artikel«. 7 Toldkodeksens artikel 34 bestemmer:»der kan udfærdiges særlige regler efter udvalgsproceduren med henblik på toldværdiansættelse af databærere til brug i databehandlingsudstyr og indeholdende data eller instruktioner.«8 Artikel 147 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 2913/92 (EFT L 253, s. 1), som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1762/95 af 19. juli 1995 (EFT L 171, s. 8, herefter»gennemførelsesforordningen«), bestemmer:»1. Ved anvendelse af [told]kodeksens artikel 29 anses den omstændighed, at de varer, som har været genstand for et salg, angives til fri omsætning, for tilstrækkelig tilkendegivelse af, at de er blevet solgt med henblik på udførsel til Fællesskabets toldområde. Ved successive salg inden værdiansættelsen anses denne omstændighed kun for tilstrækkelig, når det drejer sig om det sidste salg, som medførte, at varerne blev ført ind i Fællesskabets toldområde, eller når det drejer sig om et salg, der finder sted inden for Fællesskabets toldområde, inden varerne overgår til fri omsætning. I

7 Hvis der angives en pris, som vedrører et salg, der er gået forud for det sidste salg, som medførte, at varerne blev ført ind i Fællesskabets toldområde, skal det dokumenteres på en for toldmyndighederne tilfredsstillende måde, at det pågældende salg fandt sted med henblik på varernes udførsel til Fællesskabets toldområde. Artikel 178 til 181a finder anvendelse. [ ] 3. Køberen skal ikke opfylde nogen anden betingelse end at være en kontraherende part i købekontrakten.«9 Gennemførelsesforordningens artikel 167 bestemmer:»1. Uanset [told]kodeksens artikel 29 til 33 tages kun prisen for eller værdien af selve databæreren i betragtning ved toldværdiansættelsen af indførte databærere til brug i databehandlingsudstyr og indeholdende data eller instruktioner. Toldværdien af indførte databærere, som indeholder data eller instruktioner, omfatter derfor ikke prisen for eller værdien af dataene eller instruktionerne, forudsat at denne pris eller værdi er særskilt angivet i forhold til prisen for eller værdien af de pågældende databærere. I

8 COMPAQ COMPUTER INTERNATIONAL CORPORATION 2. I denne artikel omfatter: a) udtrykket»databærere«ikke integrerede kredsløb, halvledere og lignende anordninger eller artikler, der indeholder sådanne kredsløb eller anordninger [ ]«10 Gennemførelsesforordningens artikel a præciserer bl.a., hvilke oplysninger og dokumenter toldmyndighederne skal have med henblik på at foretage kontrol af den angivne toldværdi. Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål 11 Det nederlandske selskab CCIC, som er et datterselskab af Compaq Computer Corporation (herefter»ccc«), der er etableret i Amerikas Forenede Stater, forhandler databehandlingsudstyr af mærket Compaq i Europa og har til dette formål et distributionscenter i Nederlandene. 12 I henhold til en kontrakt indgået mellem CCC og Microsoft Corporation (herefter»microsoft«) kan computere af mærket Compaq udstyres med software, der indeholder styresystemerne MS-DOS og MS Windows (herefter»de omhandlede I

9 styresystemer«), og videresælges hermed mod en betaling på 31 USD til Microsoft pr. computer, som er udstyret med nævnte styresystemer. 13 CCC indkøbte bærbare computere hos to taiwanske computerproducenter. I forbindelse med salget aftaltes det, at disse computeres harddiske ved leveringen skulle være udstyret med de omhandlede styresystemer. Med henblik herpå fik disse producenter denne software stillet til rådighed af CCC uden beregning og installerede den i de nævnte computere. 14 CCC videresolgte herefter til CCIC de bærbare computere, som blev befordret frit om bord fra Taiwan til Nederlandene. Ved deres ankomst angav CCIC disse computere med henblik på deres overgang til fri omsætning. Ved fastsættelsen af deres toldværdi blev der i overensstemmelse med toldkodeksens artikel 29 taget udgangspunkt i den pris, der blev anvendt mellem de taiwanske producenter og CCC, hvilken pris ikke indbefattede værdien af de omhandlede styresystemer. 15 Landelijk Waardeteam van de Douane (toldvæsenets vurderingskontor) gennemførte i 1999 en kontrol hos CCIC vedrørende rigtigheden af den angivne toldværdi af de omhandlede computere. De embedsmænd, der havde foretaget kontrollen, var af den opfattelse, at værdien af de omhandlede styresystemer, der var installeret i disse computere, skulle medregnes i toldværdien. Som følge af denne undersøgelse forhøjede toldmyndigheden på grundlag af toldkodeksens artikel 32, stk. 1, litra a), den angivne toldværdi af hver enkelt computer med den værdi, der svarede til værdien af de styresystemer, som de var udstyret med, og tilstillede CICC to betalingskrav på henholdsvis ,60 NLG og NLG idet sidstnævnte beløb senere blev nedsat til ,60 NLG i tillægstold for indførsel af bærbare computere, der var blevet angivet til overgang til fri omsætning mellem den 1. januar 1995 og den 31. december I

10 COMPAQ COMPUTER INTERNATIONAL CORPORATION 16 CCIC anlagde sager ved Gerechtshof te Amsterdam til prøvelse af toldmyndighedens afgørelser, hvorved toldmyndigheden afviste de klager, som CCIC havde indgivet mod nævnte betalingskrav. I forbindelse med disse sager blev for Gerechtshof te Amsterdam rejst det spørgsmål, om toldmyndigheden med henblik på fastsættelsen af toldværdien havde været berettiget til at forhøje de bærbare computeres transaktionsværdi med den værdi, der svarede til de omhandlede styresystemer, som computerne var udstyret med, på grundlag af toldkodeksens artikel 32, stk. 1, litra b). 17 Efter at have konstateret, at betingelserne for anvendelse af denne bestemmelse er opfyldt i hovedsagen, har den forelæggende ret imidlertid vurderet, at styresystemer som de i den for retten verserende sag ikke i snæver forstand er omfattet af artikel 32, stk. 1, litra b), punkt i)-iii). I betragtning af deres fremtrædelsesmåde, og nærmere bestemt den omstændighed, at de er inkorporeret i indførte bærbare computere, har nævnte ret rejst det spørgsmål, om værdien af nævnte systemer ikke skal tages i betragtning med henblik på at fastsætte disse computeres toldværdi under hensyn til formålet med toldkodeksens artikel 32, stk. 1, litra b). 18 I denne forbindelse har Gerechtshof te Amsterdam besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende spørgsmål:»ved indførsel af computere, som sælgeren har udstyret med styresystemer, skal værdien af software, som køberen uden beregning har stillet til rådighed for sælgeren, da i medfør af toldkodeksens artikel 32, stk. 1, litra b), lægges til de indførte varers transaktionsværdi, hvis den sidstnævnte værdi ikke er medregnet i transaktionsværdien?«i

11 Det præjudicielle spørgsmål 19 Indledningsvis bemærkes, at efter ordlyden af toldkodeksens artikel 29, stk. 1, er toldværdien af indførte varer transaktionsværdien, dvs. den pris, som faktisk er betalt eller skal betales for varerne ved salg til udførsel til Fællesskabets toldområde, i givet fald justeret i henhold til de relevante bestemmelser i toldkodeksen. 20 Som det fremgår af de faktiske omstændigheder, som den forelæggende ret har lagt til grund, har de i hovedsagen omhandlede computere været genstand for to successive transaktioner, den første mellem de taiwanske producenter og CCC og den anden mellem CCC og CCIC. 21 Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at under toldbehandlingsproceduren angav CCIC transaktionsværdien vedrørende det første salg, i hvilket CCC er køberen og de taiwanske producenter sælgerne, som toldværdien af nævnte computere. 22 Det er således ubestridt, at toldmyndigheden med henblik på at fastsætte toldværdien i henhold til toldkodeksens artikel 29 har accepteret transaktionsværdien af kontrakten mellem de taiwanske producenter og CCC som grundlag for ansættelsen, og at denne fastsættelse ikke er blevet bestridt for den forelæggende ret. Under sådanne omstændigheder, og således som det fremgår af selve det præjudicielle spørgsmål, foreligger der for Domstolen alene spørgsmål om, hvorvidt denne transaktionsværdi skal justeres i henhold til bestemmelserne i toldkodeksens artikel 32, stk. 1, litra b). I

12 COMPAQ COMPUTER INTERNATIONAL CORPORATION 23 Mens alle de regeringer, der har afgivet indlæg for Domstolen, er af den opfattelse, at denne justering er nødvendig af forskellige grunde, har Kommission for De Europæiske Fællesskaber anført, at toldkodeksens artikel 32, stk. 1, litra b), er uanvendelig, og at den her fastsatte justering ikke må finde sted, idet den finder, at transaktionen mellem CCIC og CCC er afgørende. CCIC er nået frem til samme konklusion, men af andre grunde. Dette selskab har gjort gældende, at de omhandlede styresystemer ikke er omfattet af nogen af de i kodeksens artikel 32, stk. 1, litra b), omhandlede kategorier. Den er af den opfattelse, at denne bestemmelse udelukkende omhandler fysiske bestanddele. De omhandlede styresystemer er omfattet af anvendelsesområdet for bestemmelserne vedrørende toldværdien af databærere, dvs. af toldkodeksens artikel 34 og gennemførelsesforordningens artikel CCIC's argumentation og Kommissionens standpunkt, hvorefter anvendelse af toldkodeksens artikel 32, stk. 1, litra b), er udelukket, kan ikke tiltrædes. 25 For det første fremgår det af gennemførelsesforordningen artikel 167, stk. 2, litra a), som gennemfører toldkodeksens artikel 34, at varer, som indeholder integrerede kredsløb, halvledere eller lignende anordninger, ikke er omfattet af nævnte artikel 167 s anvendelsesområde. 26 Det fremgår af de foreliggende oplysninger fra den forelæggende ret, at toldkodeksens artikel 34 og gennemførelsesforordningens artikel 167, stk. 1, ikke finder anvendelse i hovedsagen. Ifølge disse oplysninger er de omhandlede styresystemer, som udgør software, nemlig blevet installeret på indførte computeres harddisk, som er en bestanddel af disse computere, og udgør ikke i sig selv det importerede produkt. De nævnte computere kan ikke sammenlignes med enkle databærere, der giver mulighed for transport af denne software, for så vidt som disse computeres primære funktion er databehandling, og de indeholder anordninger, som i henhold I

13 til ordlyden af gennemførelsesforordningens artikel 167, stk. 2, litra a), gør det udelukket at anse dem for databærere. 27 Det skal dernæst understreges, at Domstolens gennemgang med henblik på at besvare den forelæggende rets spørgsmål ikke omfatter fastsættelse af transaktionsværdien, jf. præmis 22 ovenfor. 28 Ifølge ordlyden af toldkodeksens artikel 29, stk. 1, første punktum, er transaktionsværdien en bestemt værdi»i givet fald justeret i henhold til artikel 32 og 33 [ ]«. Ved»transaktionsværdi«skal således forstås en justeret værdi, når betingelserne for en justering er opfyldt. Følgelig skal transaktionsværdien om nødvendigt justeres, hvis de administrative og retlige myndigheder i en medlemsstat har lagt den pris, der er fastsat ved et salg, der ligger forud for salget umiddelbart før fastsættelsen af toldværdien, til grund som transaktionsværdi. 29 Når en salgspris erstattes med den, som er blevet anvendt i den kontrakt, der er indgået af fællesskabskøberen, med henblik på at fastsætte toldværdien, kræver logikken i de omhandlede bestemmelser, at ikke alene prisen, men tillige hele kontraktforholdet, tages i betragtning. Dette betyder, at der i denne sammenhæng ved anvendelsen af toldkodeksens artikel 32, stk. 1, litra b), ved»køber«skal forstås den virksomhed, som har indgået den kontrakt, hvis salgspris udgør transaktionsværdien. I

14 COMPAQ COMPUTER INTERNATIONAL CORPORATION 30 Hvad angår fastsættelsen af toldværdien i hovedsagen fremgår det af retspraksis, at fællesskabsordningen om toldværdiansættelsen har til formål at indføre et retfærdigt, ensartet og neutralt system, som udelukker anvendelse af vilkårlige eller fiktive toldværdier (dom af , sag C-11/89, Unifert, Sml. I, s. 2275, præmis 35, og af , sag C-15/99, Sommer, Sml. I, s. 8989, præmis 25). Toldværdien skal således afspejle den reelle økonomiske værdi af en importeret vare og derfor tage hensyn til samtlige de bestanddele af denne vare, som har en økonomisk værdi. 31 Domstolen har i øvrigt fastslået, at software er et immaterielt økonomisk gode, og at omkostningerne ved erhvervelse heraf, når den er inkorporeret i en vare, skal betragtes som en integrerende del af den pris, der er betalt eller skal betales for varerne, og derfor af transaktionsværdien (jf. i denne retning dom af , sag C-79/89, Brown Boveri, Sml. I, s. 1853, præmis 21). 32 De omhandlede styresystemer udgør software, der gratis er stillet til rådighed for de taiwanske producenter af CCC med henblik på at blive installeret på computernes harddisk under fremstillingen af disse. Det er endvidere ubestridt, at den nævnte software har en økonomisk værdi af 31 USD pr. enhed, som hverken er blevet medregnet i transaktionsværdien mellem de taiwanske producenter og CCC eller i transaktionsværdien mellem CCC og CCIC. 33 Det må således fastslås, at under sådanne omstændigheder er justering af transaktionsværdien påkrævet. 34 Den spanske regering og Det Forende Kongeriges regering finder, at software, der indeholder de omhandlede styresystemer da den må betegnes som»materialer, I

15 komponenter, dele og lignende elementer«henhører under toldkodeksens artikel 32, stk. 1, litra b), punkt i), mens den tyske og nederlandske regering er af den opfattelse, at det som»ingeniørarbejde«er omfattet af punkt iv) i denne bestemmelse. Det Forenede Kongeriges regering har dog under retsmødet erklæret, at man ville kunne tilslutte sig sidstnævnte klassificering. 35 Den forelæggende ret har ikke anmodet om en sådan klassificering, og den er ikke påkrævet for at kunne afgøre tvisten i hovedsagen. 36 Derimod må det konstateres, at anvendelse af toldkodeksens artikel 32, stk. 1, litra c), kan komme i betragtning på grundlag af kvalificeringen af indholdet af kontrakten mellem CCC og Microsoft en kvalificering, som henhører under den forelæggende rets kompetence. 37 På baggrund af det ovenfor anførte skal det forelagte spørgsmål besvares med, at ved indførsel af computere, som sælgeren har udstyret med software, der indeholder et eller flere styresystemer, som køberen gratis har stillet til rådighed for ham, skal værdien af denne software ved fastsættelsen af disse computeres toldværdi i henhold til toldkodeksens artikel 32, stk. 1, litra b) eller c), lægges til disse computeres transaktionsværdi, hvis værdien af softwaren ikke er medregnet i den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for de nævnte computere. I

16 COMPAQ COMPUTER INTERNATIONAL CORPORATION 38 Tilsvarende gælder, når de nationale myndigheder i overensstemmelse med fællesskabsretten lægger prisen i en anden købsaftale end den, fællesskabskøberen har indgået, til grund som transaktionsværdi. I et sådant tilfælde skal der ved»køber«som omhandlet i toldkodeksens artikel 32, stk. 1, litra b) eller c), forstås den køber, som har indgået den anden købsaftale. Sagens omkostninger 39 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret: Ved indførsel af computere, som sælgeren har udstyret med software, der indeholder et eller flere styresystemer, som køberen gratis har stillet til rådighed for ham, skal værdien af denne software ved fastsættelsen af disse computeres toldværdi i henhold til artikel 32, stk. 1, litra b) eller c), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EFtoldkodeks lægges til disse computeres transaktionsværdi, hvis værdien af softwaren ikke er medregnet i den pris, der faktisk er betalt eller skal betales for de nævnte computere. I

17 Tilsvarende gælder, når de nationale myndigheder i overensstemmelse med fællesskabsretten lægger prisen i en anden købsaftale end den, fællesskabskøberen har indgået, til grund som transaktionsværdi. I et sådant tilfælde skal der ved»køber«som omhandlet i toldkodeksens artikel 32, stk. 1, litra b) eller c), forstås den køber, som har indgået den anden købsaftale. Underskrifter I

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * MEDION OG CANON DEUTSCHLAND DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * I de forenede sager C-208/06 og C-209/06, angående to anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * I sag C-15/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Bremen (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 *

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * I sag 90/86, angående en anmodning, som pretura di Milano (Italien) i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. juli 2005 * JACOB MEIJER OG EAGLE INTERNATIONAL FREIGHT DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. juli 2005 * I de forenede sager C-304/04 og C-305/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * MORGAN OG BUCHER DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * I de forenede sager 011/06 og 012/06, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Verwaltungsgericht

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * I sag C-105/96, angående en anmodning, som Supremo Tribunal Administrativo i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *»Artikel 288, stk. 2, TEUF forordning (EF) nr. 1/2005 beskyttelse af dyr under transport vejtransport af tamsvin minimal rumhøjde inspektion under rejsen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 2. Dersom bestemmelser om handel med øl, som en medlemsstat har udstedt for at afgrænse de forskellige øltyper, der traditionelt brygges i en bestemt del af Fællesskabet,

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 *

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * KENDELSE AF 9.7.1999 SAG T-9/99 R KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * I sag T-9/99 R, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, Rosenheim (Tyskland) HFB Holding

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 A Indledning 3. Hos dette selskab kan rejsebureauer foretage gruppereservationer. Reservationerne vedrører befordring

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18.

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. september 2009 EF-Domstolen fastslår, at arbejdstagere har krav på erstatningsferie,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, TROJANI DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * I sag C-456/02, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tribunal du travail de Bruxelles (Belgien)

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 22. december 2010 (*)»Offentlige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 * DOM AF 5. 10. 1988 FORENEDE SAGER 294/86 OG 77/87 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 * I de forenede sager 294/86 og 77/87, Technointorg, Moskva, ved advokat Eduard Marissens, Bruxelles, og

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 * DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *»Traktatbrud direktiv 2000/60/EF Den Europæiske Unions vandpolitiske foranstaltninger vandområdeplaner offentliggørelse manglende rapportering til Europa-Kommissionen«I

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 2. december 2004 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 13.

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 2. december 2004 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 13. KOMMISSIONEN MOD NEDERLANDENE DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 2. december 2004 * I sag C-41/02, angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 13. februar 2002, Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 fælde er at undgå visse problemer i forbindelse med beregningen af udligningsafgiften, og disse problemer kan pr. definition ikke opstå i det andet tilfælde, hvorfor

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 BILAG Tillæg til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 * KIISKI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 20. september 2007 * I sag C-116/06, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tampereen käräjäoikeus (Finland) ved

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

DOM AFSAGT 18. 5. 1977 SAG 111/76

DOM AFSAGT 18. 5. 1977 SAG 111/76 DOM AFSAGT 18. 5. 1977 SAG 111/76 ger, som strider mod fællesskabsretten, bevirker ikke, at foranstaltninger, som et offentligt organ i en medlemsstat har truffet i samme hensigt, må anerkendes som forenelige

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 76 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 76 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 76 Offentligt VERSERENDE TRAKTATKRÆNKELSESSAGER MOD DANMARK pr. 1. november 2015 291: Luftfartsaftale med USA/ "Open Skies" Kommissionens sagsnr. 1995/2087. Kommissionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 23. december 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 23. december 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 23. december 2009 (*)»Offentlige tjenesteydelseskontrakter direktiv 2004/18 begreberne»entreprenør«,»leverandør«og»tjenesteyder«begrebet»økonomisk aktør«universiteter og

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere