Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj Mødetidspunkt: 17:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00"

Transkript

1 Referat Dato: Mandag den 23. maj 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt Jensen Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra formand. Efterretningssager og orientering om verserende sager Overførsel af mer-/mindreudgifter fra 2010 til Hvidovre Kommunes årsregnskab for Økonomirapportering pr. 31. marts Budgetforslag for s område for budget 2012 og overslagsårene Årsrapport Forsikring Strandparken I/S - godkendelse af regnskab Strandparken I/S - godkendelse af budgetforslag Ny struktur i Teknisk Forvaltning Skema B godkendelse for Bredalsparkens ældreboliger Høringssvar til Deabatoplæg til Forslag til Fingerplan Hvidovre Havn el- og vandforsyning - Nedskrivning af anlægsbevilling Redegørelse i forbindelse med utilsigtet offentliggørelse af personsag Væksthus Hovedstadsregionen - samarbejdsaftale- med Hvidovre Kommune Erhvervspolitik høringsudkast Orientering om kapacitetsudfordringerne på 0-6 års området og flytning af Børneinstitutionen Nymarken Ansøgning om ændring af anvendelsen af ejendommen Gungevej 17 fra boligformål til kirkelige formål Kontraktfornyelse samt brandsikring af genbrugshal Nordisk Byggedag den september 2011, Helsinki Fastsættelse af s møder i Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/11501 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Godkendt. 2

4 2. Meddelelser fra formand. Efterretningssager og orientering om verserende sager J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/11511 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Notat fra Økonomisk afdeling om udviklingen i Schweizerfranc af 19. maj Orientering om foretræde for Ministeren i Kommunaludvalget vedrørende sygehusudgifterne på Vestegnen. Taget til efterretning. BILAG: 1 Åben Ledige familie boliger i Hvidovre Kommune - pr /11 2 Åben Læsevejledning til tabellen over ledige familie- og /11 ungdomsboliger 3 Åben Orientering om Kommunens Schweizerfranc lån /11 3

5 3. Overførsel af mer-/mindreudgifter fra 2010 til 2011 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 11/19020 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende tillægsbevilling på kr. til overførsel af netto mindreudgifter fra 2010 til 2011 på driftsområdet 2. at godkende tillægsbevilling på kr. til overførsel af netto mindreudgifter fra 2010 til 2011 på anlægsområdet 3. at godkende, at 1,3 mio. kr. af de overførte driftsmidler anvendes til konkrete anlægsprojekter i 2011 og at der gives anlægsbevilling, jf. sagsfremstillingen SAGSFREMSTILLING I henhold til kommunens bevillingsregler og regler for overførsel mellem årene, skal det hvert år opgøres, hvor meget af mer- eller mindreforbrug fra det forgangne regnskabsår, der skal overføres til det nye år. Overførslerne kaldes rul, og der kan rulles såvel mer- som mindreforbrug. Rulningen opdeles i driftskonti og anlægskonti, rul vedr. kontraktvirksomhederne samt rul efter særlige regler. Som udgangspunkt rulles der på alle serviceområder dog er der enkelte undtagelser, som eksempel vintervedligeholdelse. Derudover er det brugerfinansierede område (renovation) og overførselsudgifterne undtaget fra rulning. Endelig kan der være områder, hvor det ikke giver mening at være omfattet af rullereglerne. Opgørelse af rullebeløbet sker på grundlag af det korrigerede budget. Der skelnes ikke mellem løn og øvrig drift. For kontraktvirksomhederne gælder, at mindreforbrug op til 5 % tilfalder virksomheden, mens eventuel mindreforbrug mellem 5 og 15 % tilfalder forvaltningen til dækning af merudgifter på områderne. For alle områder og virksomheder gælder, at merforbrug (negativt rul) overføres med 100 % til næste år. Rulning efter særlige regler (puljer mv.) sker ligeledes med 100 % både for så vidt angår mer- og mindreforbrug. Rulning af mer- og mindreforbrug vedrørende rådighedsbeløb på anlæg afgrænses inden for det enkelte projekt, til summen af den givne anlægsbevilling. En del af de opgjorte mindreforbrug i 2010 overføres med henblik på anvendelse til anlægsarbejder som fx renoveringer, istandsættelser og it-systemanskaffelser. 4

6 På det administrative område er der tale om følgende projekter: 0,5 mio. kr. vedr. indkøb og implementering af nyt lønsystem (Lønfornyelsen). Systemet er implementeret i 2011, og der resterer et yderligere modul. 0,6 mio. kr. vedr. overdragelse af aftenopgaver på skolerne til Vagt og Sikring. I den forbindelse skal der bl.a. etableres adgangskontrol, overvågningskameraer med tilhørende software, kabler mv. 0,2 mio. kr. vedr. anskaffelse af ny portomaskine på Rådhusets. Den nuværende maskine er af ældre dato og med utidssvarende teknologi, ligesom det er vanskeligt at skaffe reservedele når den går i stykker. Derudover forventes der rullet midler på kontraktstyrede virksomheder til forskellige anlægsprojekter, som fx renovering af skolegård. Forvaltningen er ved at skabe sig overblik over disse projekter, og vil senere vende tilbage med anlægsbevillingssag, hvor projekterne finansieres med de overførte rullebeløb. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Rul på driften Den samlede overførsel på driftsområderne er opgjort i nedenstående tabel, hvoraf det fremgår, at der rulles i alt kr. Hele kroner / + mindreforbrug / - merforbrug Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Centralforvaltningen Teknisk Forvaltning Personale Service Skole- og kulturforvaltningen Rulning efter særlige regler i alt Personale Service (lederuddannelse m.v.) Kommunaldirektørens område Partnerskabsprojekt Arbejdsmarkedsforvaltningen Centralforvaltningen (Forsikringsområdet, puljer) I alt Social- og Sundhedsudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Rulning efter særlige regler i alt (Projekter) Rulning - kontraktstyring I alt

7 Ejendoms- og Arealudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift I alt Teknik- og Miljøudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Rulning - kontraktstyring I alt Arbejdsmarkedsudvalget Rulning efter særlige regler i alt Rulning - kontraktstyring I alt Kultur- og Fritidsudvalget Rulning - kontraktstyring I alt Skoleudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Rulning efter særlige regler i alt (projekter) Rulning - kontraktstyring I alt I alt - Rulning af mer-/mindreforbrug på drift I alt - Rulning efter særlige regler i alt I alt - Rulning - kontraktstyring I alt - Overførsel til

8 Rul på anlæg Der rulles i alt kr. på anlægsområdet, som er specificeret i nedenstående tabel. 0064, Salg af grunde og bygninger (grundareal Hvidovrevej) Salg af Dybenkærsvej , Bygningsforbedningsudvalget - udgifter , Bygningsforbedningsudvalget - indtægter , Bygningsforbedningsudvalget - udgifter , Bygningsforbedringsudvalget - Indtægter Interaktive tavler , Indretning af nye lokaler til aktivering , KMD Opera Duo , Køb af IT-udstyr , IT-udviklingspulje , ESDH , Fibernet , SQL servere fornyelse , Netværkslager kapacitet i alt Teknik- og miljøudvalget 2387, Jordtip , Jordtip. I , Vejbelysning , Fortovsfølgearb. efter vejbelysn.projekter , Trafiksanering , Tilgængelighedspulje Vej+Park Busbaner Gl. Køge Landevej Udgifter Busbaner Gl. Køge Landevej Indtægter Vedligeholdelse Fortove Vedligeholdelse Asfaltarbejde Vedligeholdelse Broer, tunneller Trafiksanering Sorte pletter På hjul Vestvolden, udgifter På hjul Vestvolden, indtægter Teknik- og miljøudvalget i alt Ejendoms- og arealudvalget 0053, Risbjerggård musikskole Miljø-Energipulje Oprensning 3 vandhuller Risjb.gård, projekt Forebyggelse vedr. idræt , Langhøjskolen, svømmehallen , Forebyggelse vedr. biblioteker , Hvidovre Musikskole Forebyggelse vedr. skoler , Fælleskommunal tandreguleringsklinik

9 5690, Plejecenter Dybenskærhave , Køkkener i daginstitutioner , Fritidshjem på Præstemosen , Forebyggelse vedr. plejehjem Kvalitetsløft madproduktion Forebyggelse sociale formål , Forebyggende vedligeholdelse adm , Hvidovre Rådhus, øverste etage , Forebyggelse vedr. administration , ABA-anl.rådhus Ejendoms- og arealudvalget i alt Socialudvalget KomRef SocSundhed Ændringer- & forbedringer, Ældre og handicap Ændr./forbedringer 0-6-års inst Ændr./forbedringer Ældre og handicap Ændr./forbedringer øvrige områder Soc Forøget flexibilitet/kapacitet 0-6 års institutioner Daginstitutionssystem balkoner til Strandmarkshave Socialudvalget i alt Anlæg i alt

10 4. Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2010 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 11/3870 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at Kommunalbestyrelsen afgiver Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2010 til revisionsmæssig gennemgang. 2. at godkende, at de opgørelser vedrørende det omkostningsbaserede regnskab, der ikke længere er obligatoriske, ikke udarbejdes, jf. ændrede regler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. SAGSFREMSTILLING skal aflægge kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen, således at Kommunalbestyrelsen kan afgive regnskabet til kommunens revision inden 1. juni året efter regnskabsåret. Den videre proces er, at revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. august. Forvaltningens bemærkninger hertil skal forelægges for, som afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen senest på mødet i september. Derefter skal Kommunalbestyrelsens behandling finde sted, således at kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser Kommunalbestyrelsen måtte have truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned. Kommunens årsregnskab for 2010 er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser og på det bevillingsniveau, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. I modsætning til tidligere år består regnskabsmaterialet for 2010 kun af et hæfte, idet forvaltningen af hensyn til læsevenligheden, har reduceret regnskabsbemærkningerne. Derudover har Indenrigs- og Sundhedsministeriet, med henblik på forenkling, ændret i reglerne omkring kommunernes omkostningsbaserede regnskab, hvorefter en række opgørelser ikke længere er obligatoriske og derfor er udeladt. Regnskabsresultatet vurderes altid på baggrund af det udgiftsbaserede regnskab og det er forvaltningens opfattelse, at det omkostningsbaserede regnskab ikke har særlig stor bevågenhed og anvendelsesværdi i en kommunal kontekst. Omkostningsregnskaber er velegnet til virksomheder og organisationer, der primært opererer på markedsvilkår og får likviditet tilført i en kombination af fremmedkapital fra enten banker, private 9

11 investorer eller ved egenfinansiering. Forvaltningen orienterede i notat af 11. januar 2011 om ændringerne og den påtænkte udeladelse af de frivillige opgørelser. ØKONOMISKE KONSEKVENSER I det nedenstående vises regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt for 2010, hvor regnskab 2010 er sammenholdt med oprindeligt budget og korrigeret budget. REGNSKABSOPGØRELSE Mio. kr. Opr. budget Korr. budget Regnskab A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter , , ,2 Tilskud og udligning -816,5-827,4-828,1 Indtægter i alt , , ,3 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig og miljø 62,8 66,8 68,6 Transport og infrastruktur 94,8 95,6 96,6 Undervisning og kultur 576,0 574,1 569,8 Sundhedsområdet 165,5 182,0 175,2 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.679, , ,8 Administration 351,6 384,7 350,8 I alt driftsudgifter 2.929, , ,8 Renter -0,9-8,0-6,0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -108,9-73,4-124,5 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig og miljø 18,6-4,4 16,6 Transport og infrastruktur 17,9 23,9 18,1 Undervisning og kultur 32,9 49,4 42,1 Sundhedsområdet 1,3 3,3 3,8 Sociale opgaver og beskæftigelse 24,4 32,0 14,8 Administration 15,9 28,6 14,3 I alt anlægsudgifter 111,0 132,8 109,7 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 2,1 59,4-14,8 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift - Renovationsområdet 3,4 3,4 3,9 10

12 C. RESULTAT I ALT (A+B) 5,5 62,8-10,9 FINANSIERINGSOVERSIGT Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt 5,5 62,8-10,9 Optagne lån -42,0-65,9-51,6 I alt -36,5-3,1-62,5 Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) 41,2 39,5 39,5 Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger) 3,3 26,7 30,1 I alt 44,5 66,2 69,6 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 8,0 63,1 7,1 I det følgende redegøres der for nogle hovedpunkter i regnskabet, og for en mere detaljeret gennemgang, henvises der til det trykte regnskab. Som det fremgår, udviser kommunens samlede regnskabsresultat for 2010 et overskud på 10,9 mio. kr., mod et underskud på 5,5 mio. kr. i det oprindelige budget, og 62,8 mio. kr. i det korrigerede budget. Resultatet af ordinær driftsvirksomhed, som fremkommer ved at fratrække samtlige driftsudgifter og overførsler, fra de samlede indtægter, udviser et overskud på 124,5 mio. kr. I 2010 blev der afholdt anlægsudgifter for i alt 109,7 mio. kr., hvorefter resultatet af det skattefinansierede område udviser et overskud på 14,8 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat, som det fremgår af resultatopgørelsen, fås ved at fratrække nettodriftsudgifterne på forsyningsområdet (renovation) på 3,9 mio. kr., fra overskuddet på det skattefinansierede område. Dette resulterer som nævnt i et overskud på 10,9 mio. kr. Der overføres (rulles) netto mindreudgifter på driftsområderne 37,3 mio. kr. og på anlægsområderne 25,9 mio. kr. I alt 63,2 mio. kr. til 2011, jf. særskilt sag om overførsel til I 2010 er der betalt afdrag på lån med 39,5 mio. kr. og der blev optaget nye lån for 51,6 mio. kr. Regnskabets hovedoversigt balancerer med 4.238,8 mio. kr. Kommunens likvide aktiver (kassebeholdningen) udgjorde primo mio. kr. De samlede aktiviteter i årets løb medførte et forbrug af kassebeholdningen på 7,1 mio. kr., således at de likvide aktiver ultimo 2010 udgjorde 187,2 mio. kr. 11

13 Hvidovre Kommunes serviceramme for 2010 var opgjort til mio. kr. og de faktiske afholdte serviceudgifter kan opgøres til 2399,8 mio. kr. Servicerammen er således overskreddet med 3 mio. kr., svarende til 0,16 %, hvilket må vurderes til at være en marginal overskridelse. For 2010 er der ikke sanktionsbestemmelser for en overskridelse af servicerammen. Konklusion Det er forvaltningens vurdering, at det samlede regnskabsresultat er tilfredsstillende. Det er lykkedes at holde det fastsatte budget på driftsområdet på trods af et stort udgiftspres og stramme økonomiske vilkår for kommunerne. 12

14 5. Økonomirapportering pr. 31. marts 2011 J.nr.: G00 Sagsnr.: 11/25342 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2011 tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Denne sagsfremstilling er en sammenfatning af resultatet af forvaltningernes økonomirapportering pr. 31. marts Disse behandles i de respektive fagudvalg i maj 2011, hvortil der i øvrigt henvises. Sagen udgør desuden s fagudvalgsbehandling af økonomirapporteringen. Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2011 skal ses i lyset af forvaltningens nyhedsbrev fra marts 2011, for så vidt angår forventet regnskab 2011, sag om afrapportering vedrørende det specialiserede socialområde 1. kvartal 2011 (KB d. 26. april punkt 13) samt månedlig økonomiopfølgning på specialområdet marts 2011 (ØU d. 9. maj 2011, punkt 3). I det følgende indledes med en opgørelse over det forventede merforbrug pr. 31. marts, efterfulgt af en specifikation heraf, opgjort i det der hhv. er inden for og uden for servicerammen. Dernæst følger en oversigt over renter og finansiering. Der gives en kort status på anlægsforbruget og afslutningsvis vises en opgørelse over den vurderede likviditet i 2011, på baggrund af det forventede regnskab. 1. Forventet merforbrug i 2011 Forvaltningerne har med udgangspunkt i forbruget pr. 31.marts 2011, samt kendte disponeringer mv., vurderet det forventede forbrug i Resultatet heraf udviser et samlet forventet merforbrug på 19,6 mio. kr. netto, hvoraf 27,7 mio. kr. er serviceudgifter. Det forventede netto merforbrug dækker over både mer- og mindreudgifter. Nedenstående tabel viser det forventede merforbrug pr. 31.marts fordelt på de enkelte fagudvalg. Tabel 1: Forventet merforbrug 2011 fordelt på udvalg Mio. kr. netto Heraf serviceudgifter Udvalg Afvigelse netto 31/3 31/3 13

15 SSU 17,8 14,3 KFU 0 0 SKU 0 0 ØU 15,0 13,4 ARU -13,2 0 TMU 0 0 EAU 0 0 I alt 19,6 27,7 Det samlede finansielle merforbrug forventes således at udgøre knap 19,6 mio. kr. Der forventes et merforbrug inden for servicerammen på 27,7 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at heraf udgør de forventede merudgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet 8 mio. kr., som forventes holdt uden for sanktionsreglerne. Det forventede merforbrug inden for servicerammen under ØU beror på omkontering af lønudgifter fra konto 5 til konto 6 (administration). Det forventede merforbrug er nærmere specificeret i hhv. tabel 3 (serviceudgifter) og tabel 4 (uden for servicerammen). 2. Forbrug pr. 31. marts 2011 Tabel 2 nedenfor viser det samlede forbrug på driften pr fordelt på hovedkonti. Tabel 2: Forbrug på drift pr. 31/ fordelt på hovedkonti, kr. netto Drift Oprindeligt budget 2011 Tillægsbev./ omplacering 2011 Korr. budget 2011 Forbrug pr. 31/ Forbrugspct. af korr. budget. 0 Byudvikling, bolig ,76 og miljøforanstaltninger 1 Renovationsområdet Transport og infrastruktur ,92 3 Undervisning og kultur ,99 4 Sundhedsområdet ,46 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 6 Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed i alt , , ,03 Det fremgår, at den samlede forbrugsprocent pr. 31.marts på driften udgør 23,03 % mod en norm på 33,33 % efter 3. måneder. Når der alligevel forventes et samlet merforbrug, skyldes det bl.a. forskydninger i regningsmodtagelsen og disponerede udgifter for resten af På Sundhedsområdet er forbrugsprocenten særlig lav, nemlig 11,46 %. Dette beror netop på regningsforskydning vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, hvor regninger fra Regionerne modtages senere. 14

16 3. Servicerammen og serviceudgifter Ifølge økonomiaftalen indgået mellem regeringen og KL, har Hvidovre Kommune en disponibel serviceramme på 2.419,1 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen udgjorde serviceudgifterne i alt 2.418,3 mio. kr., som således er kommunens serviceloft. Det forventede merforbrug på serviceområdet i forhold til den korrigerede serviceramme kan opgøres som følgende i mio. kr.: Tabel 3. Servicebudget 2.418,3 Tillægsbevillinger i Forventet merforbrug 28,7 I alt 2.446,3 Serviceramme 2.418,3 Merudgifter 27,7 De forventede merudgifter på 27,7 mio. kr. inden for servicerammen fordeler sig på følgende områder under udvalgene (mer-/mindreudgifter under kr. er ikke medtaget i oversigten): Tabel 4. Forventede merudgifter inden for servicerammen (drift). Pr. 31/3. Mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget Medfinansiering af sundhedsudgifter *8,0 Dagtilbud til børn og unge 1,0 Tilbud til børn og unge 4,3 Tilbud til voksne med nedsat funktionsevne I alt Social- og Sundhedsudvalget (afrundet) 1,0 14,3 Indkøbsområdet, merindtægt -0,5 som følge af engangsbonus fra leverandører Tomgangsleje i almene boliger 1,2 Forsikringsområdet 0,2 Messen, alarmpladsen 2 0,351 Strandmarkens Fritidscenter, mindreindtægt husleje AOF Avedørelejren, grudejerforeningsgebyr, fællesudgifter 0,621-0,348 15

17 Administration, -0,048 telefongodtgørelse KB, støtte til politiske partier Portokonto reduceres -0,2 Ydelsesstøtte og driftssikring -0,041 KMDramme afsat til prisstigninger -1,0 i 2011 forventes at kunne reduceres Administration/personale **13,2 overflyttet fra beskæftigelsesområdet I alt 13,675 I alt alle udvalg 27,735 * Udgifterne til medfinansiering af sygehusvæsenet er inden for servicerammen, men forventes holdt uden for regnskabssanktionen. ** I henhold til vejledning om kontering af personale på beskæftigelsesområdet, skal lønudgifter, der relaterer sig til administrations- og myndighedsopgaver konteres på konto , administration vedrørende Jobcentre, mens alene lønudgifter, som relaterer sig til den beskæftigelsesmæssige indsats, skal konteres på konto , beskæftigelsesordninger. Der vil være tale om en omkontering uden likviditetsmæssig betydning, men som belaster kommunens serviceramme. Forvaltningen vil ved næste økonomirapportering pr. 31. maj fremsætte indstilling om tillægsbevilling til at omflytte budgetterne. 4. Udgifter uden for servicerammen Der forventes mindreudgifter på i alt 9,7 mio. kr. uden for servicerammen, som fordeler sig som følgende: Tabel 5. Forventede merudgifter uden for servicerammen (drift). Social- og Sundhedsudvalget Pr. 31/3 Mio kr. afrundet Førtidspensioner og personlige 3,5 tillæg I alt Social- og Sundhedsudvalget 3,5 Arbejdsmarkedsudvalget -13,2 I alt Arbejdsmarkedsudvalget -13,2 I alt alle udvalg -9,7 For så vidt angår overførselsområdet er disse udgifter omfattet af budgetgarantien (dog ikke forsikrede ledige), som alt afhængig af udviklingen i udgifterne på landsplan, vil give kommunen en vis kompensation. Tabel 6. Finansiering Konto 7 og 8 Pr. 31/3 16

18 Mio. kr.t Mindreindtægt, grundskyld og 2,4 dækningsafgift Indtægt. Restbeløb fra salget af -0,9 Kommuneforsikring I alt 1,5 5. Anlæg 2011 Det samlede anlægsbudget (korrigeret) i 2011 udgør 102,1 mio. kr. Forbruget pr. 31. marts udgjorde 15,7 mio. kr., svarende til 15,3 %. En række anlægsarbejder er endnu ikke igangsat, lige som der kan være tale om regningsforskydelse. 6. Vurdering af likviditeten i 2011 Med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2011 kan der opstilles følgende vurdering af likviditeten i 2010: Tabel 7: Vurdering af likviditeten 2011 Mio. kr. Primo likviditet ,2 Budgetteret kasseforbrug i ,5 Godkendte bevillinger, netto Tillægsbevillinger drift: 29.3 Mobiltelefoner til KB kr (indgår ikke i opgørelsen grundet beløbets størrelse) 0 Tillægsbevillinger anlæg: 29.3 Mobiltelefoner til KB -0, Revitalisering Københavns Befæstning -1,1 Rul fra drift. Forventes godkendt KB i maj -37,3 Rul fra anlæg. Forventes godkendt KB i maj. -25,9 Igangværende sager Økonomirapportering pr. 31. marts ,6 Neutralisering af rul vedr. drift og anlæg til 2012 Drift 37,3 Anlæg 25,9 Forventet ultimo likviditet ,9 Likviditeten er beregnet med udgangspunkt i den faktiske kassebeholdning primo

19 Hertil er fratrukket det budgetterede kasseforbrug, som blev godkendt i forbindelse med budgetvedtagelsen for Der er korrigeret for godkendte tillægsbevillinger samt rul fra 2010 til Det er forudsat, at der rulles tilsvarende beløb på hhv. drift og anlæg til 2012, som der blev overført fra 2010 til Konklusion Økonomirapporteringen er udtryk for det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts, og der kan komme ændringer hertil ved næste opfølgning pr.31. maj. Det forventede merforbrug inden for serviceområdet udgør 27,7 mio. kr., hvilket dog kun svarer til lidt over en procent af servicerammen. Men i relation til sanktionsreglerne er merforbrug på servicerammen problematisk. Dette skal tillige ses i lyset af, at der forventes overført 37,3 mio. kr. fra 2010 til 2011, og hvis der ikke overføres et tilsvarende beløb til 2012, som forudsat i ovenstående tabel, vil det give yderligere pres på servicerammen i Med henblik på at søge at skabe balance i kommunens serviceudgifter, følger forvaltningen udviklingen tæt og styrer stramt. Der forestår desuden en række anlægsarbejder fx bygningsvedligeholdelse og ombygning i forbindelse med organisationsændringen som nu indgår i servicebudgettet, men som rettelig skal afholdes som anlægsudgifter. Dette er i størrelsesorden 12 mio. kr., som vil lette presset på servicerammen. Samtidig forudsættes det som nævnt, at det forventede merforbrug til medfinansiering af sundhedsvæsenet, vil blive holdt uden for regnskabssanktionsreglerne. Likviditeten ultimo 2010 forventes at udgøre 125,9 mio. kr. Forvaltningen vil ved næste opfølgning pr. 31. maj følge op på udviklingen i de nævnte forhold. 18

20 6. Budgetforslag for s område for budget 2012 og overslagsårene J.nr.: Ø02 Sagsnr.: 11/3869 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. 1. at taget til efterretning at godkendt 5. at godkendt INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til 1. at basisbudgettet for tages til efterretning. 2. at der tages stilling til takster for at der tages stilling til forslag til aktivitetsudvidelser og reduktioner. 4. at godkende forslag til tekniske korrektioner. 5. at udvalget drøfter ønsker til anlægsinvesteringer samt øvrige strategiske prioriteringer inden for udvalgets område. SAGSFREMSTILLING godkendte på mødet den 21. marts 2011, punkt 4, fastsættelse af budgetrammer for , herunder, at basisbudgettet reduceres med 4,5 mio. kr. inden for servicerammen som effektiviseringskrav i forbindelse med ændring af forvaltningsstrukturen. Det blev desuden godkendt, at fagudvalgene udarbejder budgetbidrag i balance inden for den udmeldte ramme samt at tekniske korrektioner til basisbudgettet behandles i fagudvalgene og forelægges samlet til s godkendelse i juni Central- og Kulturforvaltningen har samlet budgetforslag på s område i overensstemmelse hermed, jf. vedlagte materiale, som består af basisbudget med tilhørende budgetbemærkninger, forslag til takster til basisbudgettet og forslag til aktivitetsudvidelser og reduktioner, og forslag til tekniske korrektioner. Basisbudgettet på s område udgør i 2012 netto 474,1 mio. kr. Tekniske korrektioner Forvaltningerne har fremsendt tekniske korrektioner på s område på i alt 13,5 mio. kr. Korrektionerne er specificeret i vedlagte bilag. Det fremgår af specifikationen, at der er en teknisk korrektion omhandlende overflytning af budget vedrørende lønudgifter på beskæftigelsesområdet fra konto 5 til konto 6 (administration). I økonomisk nyhedsbrev i marts orienteredes om, at reglerne omkring kontering mellem konto 5 og konto 6 er præciseret i en ny bekendtgørelse. Lønudgifter, der relaterer sig til administrations- og myndighedsopgaver skal konteres på konto 6.53 (administration 19

21 vedrørende Jobcentre) mens alene lønudgifter der relaterer sig til den beskæftigelsesmæssige indsats, skal konteres på konto 5.98 (beskæftigelsesordninger). Overflytningen har ikke likviditetsmæssig betydning, men servicerammen belastes med udgiften på 13,8 mio. kr. Anlægsforslag I tids- og procedureplanen for budget 2012 er der lagt op til, at på mødet i juni, fastlægger niveauet for anlægsområdet, men at fagudvalgene forinden kan drøfte eventuelle ønsker til anlægsinvesteringer. Administrationen har udover det der er indeholdt i investeringsoversigten i budget 2011, fsv. angår 2012 følgende forslag: Etablering af ABA-anlæg på skolerne. Fortsættelse af projekt fra 2011 med etablering af brandalarmeringsanlæg på skolerne med to skoler om året med det formål at højne brandsikkerheden og fastholde muligheden for rimelige forsikringspræmier fremover. Det indstilles, at udvalget drøfter forslag til anlægsinvesteringer. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der henvises til det fremsendte materiale (se under bilag) BILAG: 1 Åben Bilagsmateriale.pdf ØU /11 20

22 7. Årsrapport Forsikring 2010 J.nr.: Ø38 Sagsnr.: 11/10814 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til at anbefale Kommunalbestyrelsen, 1. at Forsikringskontorets Årsrapport 2010 tages til efterretning SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 28. august 2007 et forslag fra Centralforvaltningen til ny Forsikringspolitik for Hvidovre Kommune til ikrafttræden 1. januar Forsikringspolitikken fastlægger, at Kommunalbestyrelsen hvert år modtager en Årsrapport om aktiviteter og udviklinger på forsikringsområdet. Den foreliggende Årsrapport trækker linien fra 2008 over 2009 til begivenhederne i Samspillet mellem ekstern og intern forsikring beskrives, der redegøres for skadeudviklingen og de forebyggende foranstaltninger omtales. Rapporten omtaler det gennemførte forsikringsudbud, og den peger på indsatsområder, der er helt uomgængelige, hvis en god risikoøkonomi skal fastholdes fremover. BILAG: 1 Åben Bilag 1 Årsrapport /11 21

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere