Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj Mødetidspunkt: 17:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00"

Transkript

1 Referat Dato: Mandag den 23. maj 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt Jensen Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra formand. Efterretningssager og orientering om verserende sager Overførsel af mer-/mindreudgifter fra 2010 til Hvidovre Kommunes årsregnskab for Økonomirapportering pr. 31. marts Budgetforslag for s område for budget 2012 og overslagsårene Årsrapport Forsikring Strandparken I/S - godkendelse af regnskab Strandparken I/S - godkendelse af budgetforslag Ny struktur i Teknisk Forvaltning Skema B godkendelse for Bredalsparkens ældreboliger Høringssvar til Deabatoplæg til Forslag til Fingerplan Hvidovre Havn el- og vandforsyning - Nedskrivning af anlægsbevilling Redegørelse i forbindelse med utilsigtet offentliggørelse af personsag Væksthus Hovedstadsregionen - samarbejdsaftale- med Hvidovre Kommune Erhvervspolitik høringsudkast Orientering om kapacitetsudfordringerne på 0-6 års området og flytning af Børneinstitutionen Nymarken Ansøgning om ændring af anvendelsen af ejendommen Gungevej 17 fra boligformål til kirkelige formål Kontraktfornyelse samt brandsikring af genbrugshal Nordisk Byggedag den september 2011, Helsinki Fastsættelse af s møder i Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/11501 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Godkendt. 2

4 2. Meddelelser fra formand. Efterretningssager og orientering om verserende sager J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/11511 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Notat fra Økonomisk afdeling om udviklingen i Schweizerfranc af 19. maj Orientering om foretræde for Ministeren i Kommunaludvalget vedrørende sygehusudgifterne på Vestegnen. Taget til efterretning. BILAG: 1 Åben Ledige familie boliger i Hvidovre Kommune - pr /11 2 Åben Læsevejledning til tabellen over ledige familie- og /11 ungdomsboliger 3 Åben Orientering om Kommunens Schweizerfranc lån /11 3

5 3. Overførsel af mer-/mindreudgifter fra 2010 til 2011 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 11/19020 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende tillægsbevilling på kr. til overførsel af netto mindreudgifter fra 2010 til 2011 på driftsområdet 2. at godkende tillægsbevilling på kr. til overførsel af netto mindreudgifter fra 2010 til 2011 på anlægsområdet 3. at godkende, at 1,3 mio. kr. af de overførte driftsmidler anvendes til konkrete anlægsprojekter i 2011 og at der gives anlægsbevilling, jf. sagsfremstillingen SAGSFREMSTILLING I henhold til kommunens bevillingsregler og regler for overførsel mellem årene, skal det hvert år opgøres, hvor meget af mer- eller mindreforbrug fra det forgangne regnskabsår, der skal overføres til det nye år. Overførslerne kaldes rul, og der kan rulles såvel mer- som mindreforbrug. Rulningen opdeles i driftskonti og anlægskonti, rul vedr. kontraktvirksomhederne samt rul efter særlige regler. Som udgangspunkt rulles der på alle serviceområder dog er der enkelte undtagelser, som eksempel vintervedligeholdelse. Derudover er det brugerfinansierede område (renovation) og overførselsudgifterne undtaget fra rulning. Endelig kan der være områder, hvor det ikke giver mening at være omfattet af rullereglerne. Opgørelse af rullebeløbet sker på grundlag af det korrigerede budget. Der skelnes ikke mellem løn og øvrig drift. For kontraktvirksomhederne gælder, at mindreforbrug op til 5 % tilfalder virksomheden, mens eventuel mindreforbrug mellem 5 og 15 % tilfalder forvaltningen til dækning af merudgifter på områderne. For alle områder og virksomheder gælder, at merforbrug (negativt rul) overføres med 100 % til næste år. Rulning efter særlige regler (puljer mv.) sker ligeledes med 100 % både for så vidt angår mer- og mindreforbrug. Rulning af mer- og mindreforbrug vedrørende rådighedsbeløb på anlæg afgrænses inden for det enkelte projekt, til summen af den givne anlægsbevilling. En del af de opgjorte mindreforbrug i 2010 overføres med henblik på anvendelse til anlægsarbejder som fx renoveringer, istandsættelser og it-systemanskaffelser. 4

6 På det administrative område er der tale om følgende projekter: 0,5 mio. kr. vedr. indkøb og implementering af nyt lønsystem (Lønfornyelsen). Systemet er implementeret i 2011, og der resterer et yderligere modul. 0,6 mio. kr. vedr. overdragelse af aftenopgaver på skolerne til Vagt og Sikring. I den forbindelse skal der bl.a. etableres adgangskontrol, overvågningskameraer med tilhørende software, kabler mv. 0,2 mio. kr. vedr. anskaffelse af ny portomaskine på Rådhusets. Den nuværende maskine er af ældre dato og med utidssvarende teknologi, ligesom det er vanskeligt at skaffe reservedele når den går i stykker. Derudover forventes der rullet midler på kontraktstyrede virksomheder til forskellige anlægsprojekter, som fx renovering af skolegård. Forvaltningen er ved at skabe sig overblik over disse projekter, og vil senere vende tilbage med anlægsbevillingssag, hvor projekterne finansieres med de overførte rullebeløb. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Rul på driften Den samlede overførsel på driftsområderne er opgjort i nedenstående tabel, hvoraf det fremgår, at der rulles i alt kr. Hele kroner / + mindreforbrug / - merforbrug Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Centralforvaltningen Teknisk Forvaltning Personale Service Skole- og kulturforvaltningen Rulning efter særlige regler i alt Personale Service (lederuddannelse m.v.) Kommunaldirektørens område Partnerskabsprojekt Arbejdsmarkedsforvaltningen Centralforvaltningen (Forsikringsområdet, puljer) I alt Social- og Sundhedsudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Rulning efter særlige regler i alt (Projekter) Rulning - kontraktstyring I alt

7 Ejendoms- og Arealudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift I alt Teknik- og Miljøudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Rulning - kontraktstyring I alt Arbejdsmarkedsudvalget Rulning efter særlige regler i alt Rulning - kontraktstyring I alt Kultur- og Fritidsudvalget Rulning - kontraktstyring I alt Skoleudvalget Rulning af mer-/mindreforbrug på drift Rulning efter særlige regler i alt (projekter) Rulning - kontraktstyring I alt I alt - Rulning af mer-/mindreforbrug på drift I alt - Rulning efter særlige regler i alt I alt - Rulning - kontraktstyring I alt - Overførsel til

8 Rul på anlæg Der rulles i alt kr. på anlægsområdet, som er specificeret i nedenstående tabel. 0064, Salg af grunde og bygninger (grundareal Hvidovrevej) Salg af Dybenkærsvej , Bygningsforbedningsudvalget - udgifter , Bygningsforbedningsudvalget - indtægter , Bygningsforbedningsudvalget - udgifter , Bygningsforbedringsudvalget - Indtægter Interaktive tavler , Indretning af nye lokaler til aktivering , KMD Opera Duo , Køb af IT-udstyr , IT-udviklingspulje , ESDH , Fibernet , SQL servere fornyelse , Netværkslager kapacitet i alt Teknik- og miljøudvalget 2387, Jordtip , Jordtip. I , Vejbelysning , Fortovsfølgearb. efter vejbelysn.projekter , Trafiksanering , Tilgængelighedspulje Vej+Park Busbaner Gl. Køge Landevej Udgifter Busbaner Gl. Køge Landevej Indtægter Vedligeholdelse Fortove Vedligeholdelse Asfaltarbejde Vedligeholdelse Broer, tunneller Trafiksanering Sorte pletter På hjul Vestvolden, udgifter På hjul Vestvolden, indtægter Teknik- og miljøudvalget i alt Ejendoms- og arealudvalget 0053, Risbjerggård musikskole Miljø-Energipulje Oprensning 3 vandhuller Risjb.gård, projekt Forebyggelse vedr. idræt , Langhøjskolen, svømmehallen , Forebyggelse vedr. biblioteker , Hvidovre Musikskole Forebyggelse vedr. skoler , Fælleskommunal tandreguleringsklinik

9 5690, Plejecenter Dybenskærhave , Køkkener i daginstitutioner , Fritidshjem på Præstemosen , Forebyggelse vedr. plejehjem Kvalitetsløft madproduktion Forebyggelse sociale formål , Forebyggende vedligeholdelse adm , Hvidovre Rådhus, øverste etage , Forebyggelse vedr. administration , ABA-anl.rådhus Ejendoms- og arealudvalget i alt Socialudvalget KomRef SocSundhed Ændringer- & forbedringer, Ældre og handicap Ændr./forbedringer 0-6-års inst Ændr./forbedringer Ældre og handicap Ændr./forbedringer øvrige områder Soc Forøget flexibilitet/kapacitet 0-6 års institutioner Daginstitutionssystem balkoner til Strandmarkshave Socialudvalget i alt Anlæg i alt

10 4. Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2010 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 11/3870 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at Kommunalbestyrelsen afgiver Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2010 til revisionsmæssig gennemgang. 2. at godkende, at de opgørelser vedrørende det omkostningsbaserede regnskab, der ikke længere er obligatoriske, ikke udarbejdes, jf. ændrede regler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. SAGSFREMSTILLING skal aflægge kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen, således at Kommunalbestyrelsen kan afgive regnskabet til kommunens revision inden 1. juni året efter regnskabsåret. Den videre proces er, at revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. august. Forvaltningens bemærkninger hertil skal forelægges for, som afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen senest på mødet i september. Derefter skal Kommunalbestyrelsens behandling finde sted, således at kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser Kommunalbestyrelsen måtte have truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned. Kommunens årsregnskab for 2010 er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser og på det bevillingsniveau, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. I modsætning til tidligere år består regnskabsmaterialet for 2010 kun af et hæfte, idet forvaltningen af hensyn til læsevenligheden, har reduceret regnskabsbemærkningerne. Derudover har Indenrigs- og Sundhedsministeriet, med henblik på forenkling, ændret i reglerne omkring kommunernes omkostningsbaserede regnskab, hvorefter en række opgørelser ikke længere er obligatoriske og derfor er udeladt. Regnskabsresultatet vurderes altid på baggrund af det udgiftsbaserede regnskab og det er forvaltningens opfattelse, at det omkostningsbaserede regnskab ikke har særlig stor bevågenhed og anvendelsesværdi i en kommunal kontekst. Omkostningsregnskaber er velegnet til virksomheder og organisationer, der primært opererer på markedsvilkår og får likviditet tilført i en kombination af fremmedkapital fra enten banker, private 9

11 investorer eller ved egenfinansiering. Forvaltningen orienterede i notat af 11. januar 2011 om ændringerne og den påtænkte udeladelse af de frivillige opgørelser. ØKONOMISKE KONSEKVENSER I det nedenstående vises regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt for 2010, hvor regnskab 2010 er sammenholdt med oprindeligt budget og korrigeret budget. REGNSKABSOPGØRELSE Mio. kr. Opr. budget Korr. budget Regnskab A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter , , ,2 Tilskud og udligning -816,5-827,4-828,1 Indtægter i alt , , ,3 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig og miljø 62,8 66,8 68,6 Transport og infrastruktur 94,8 95,6 96,6 Undervisning og kultur 576,0 574,1 569,8 Sundhedsområdet 165,5 182,0 175,2 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.679, , ,8 Administration 351,6 384,7 350,8 I alt driftsudgifter 2.929, , ,8 Renter -0,9-8,0-6,0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -108,9-73,4-124,5 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig og miljø 18,6-4,4 16,6 Transport og infrastruktur 17,9 23,9 18,1 Undervisning og kultur 32,9 49,4 42,1 Sundhedsområdet 1,3 3,3 3,8 Sociale opgaver og beskæftigelse 24,4 32,0 14,8 Administration 15,9 28,6 14,3 I alt anlægsudgifter 111,0 132,8 109,7 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 2,1 59,4-14,8 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift - Renovationsområdet 3,4 3,4 3,9 10

12 C. RESULTAT I ALT (A+B) 5,5 62,8-10,9 FINANSIERINGSOVERSIGT Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt 5,5 62,8-10,9 Optagne lån -42,0-65,9-51,6 I alt -36,5-3,1-62,5 Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) 41,2 39,5 39,5 Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger) 3,3 26,7 30,1 I alt 44,5 66,2 69,6 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 8,0 63,1 7,1 I det følgende redegøres der for nogle hovedpunkter i regnskabet, og for en mere detaljeret gennemgang, henvises der til det trykte regnskab. Som det fremgår, udviser kommunens samlede regnskabsresultat for 2010 et overskud på 10,9 mio. kr., mod et underskud på 5,5 mio. kr. i det oprindelige budget, og 62,8 mio. kr. i det korrigerede budget. Resultatet af ordinær driftsvirksomhed, som fremkommer ved at fratrække samtlige driftsudgifter og overførsler, fra de samlede indtægter, udviser et overskud på 124,5 mio. kr. I 2010 blev der afholdt anlægsudgifter for i alt 109,7 mio. kr., hvorefter resultatet af det skattefinansierede område udviser et overskud på 14,8 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat, som det fremgår af resultatopgørelsen, fås ved at fratrække nettodriftsudgifterne på forsyningsområdet (renovation) på 3,9 mio. kr., fra overskuddet på det skattefinansierede område. Dette resulterer som nævnt i et overskud på 10,9 mio. kr. Der overføres (rulles) netto mindreudgifter på driftsområderne 37,3 mio. kr. og på anlægsområderne 25,9 mio. kr. I alt 63,2 mio. kr. til 2011, jf. særskilt sag om overførsel til I 2010 er der betalt afdrag på lån med 39,5 mio. kr. og der blev optaget nye lån for 51,6 mio. kr. Regnskabets hovedoversigt balancerer med 4.238,8 mio. kr. Kommunens likvide aktiver (kassebeholdningen) udgjorde primo mio. kr. De samlede aktiviteter i årets løb medførte et forbrug af kassebeholdningen på 7,1 mio. kr., således at de likvide aktiver ultimo 2010 udgjorde 187,2 mio. kr. 11

13 Hvidovre Kommunes serviceramme for 2010 var opgjort til mio. kr. og de faktiske afholdte serviceudgifter kan opgøres til 2399,8 mio. kr. Servicerammen er således overskreddet med 3 mio. kr., svarende til 0,16 %, hvilket må vurderes til at være en marginal overskridelse. For 2010 er der ikke sanktionsbestemmelser for en overskridelse af servicerammen. Konklusion Det er forvaltningens vurdering, at det samlede regnskabsresultat er tilfredsstillende. Det er lykkedes at holde det fastsatte budget på driftsområdet på trods af et stort udgiftspres og stramme økonomiske vilkår for kommunerne. 12

14 5. Økonomirapportering pr. 31. marts 2011 J.nr.: G00 Sagsnr.: 11/25342 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2011 tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Denne sagsfremstilling er en sammenfatning af resultatet af forvaltningernes økonomirapportering pr. 31. marts Disse behandles i de respektive fagudvalg i maj 2011, hvortil der i øvrigt henvises. Sagen udgør desuden s fagudvalgsbehandling af økonomirapporteringen. Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2011 skal ses i lyset af forvaltningens nyhedsbrev fra marts 2011, for så vidt angår forventet regnskab 2011, sag om afrapportering vedrørende det specialiserede socialområde 1. kvartal 2011 (KB d. 26. april punkt 13) samt månedlig økonomiopfølgning på specialområdet marts 2011 (ØU d. 9. maj 2011, punkt 3). I det følgende indledes med en opgørelse over det forventede merforbrug pr. 31. marts, efterfulgt af en specifikation heraf, opgjort i det der hhv. er inden for og uden for servicerammen. Dernæst følger en oversigt over renter og finansiering. Der gives en kort status på anlægsforbruget og afslutningsvis vises en opgørelse over den vurderede likviditet i 2011, på baggrund af det forventede regnskab. 1. Forventet merforbrug i 2011 Forvaltningerne har med udgangspunkt i forbruget pr. 31.marts 2011, samt kendte disponeringer mv., vurderet det forventede forbrug i Resultatet heraf udviser et samlet forventet merforbrug på 19,6 mio. kr. netto, hvoraf 27,7 mio. kr. er serviceudgifter. Det forventede netto merforbrug dækker over både mer- og mindreudgifter. Nedenstående tabel viser det forventede merforbrug pr. 31.marts fordelt på de enkelte fagudvalg. Tabel 1: Forventet merforbrug 2011 fordelt på udvalg Mio. kr. netto Heraf serviceudgifter Udvalg Afvigelse netto 31/3 31/3 13

15 SSU 17,8 14,3 KFU 0 0 SKU 0 0 ØU 15,0 13,4 ARU -13,2 0 TMU 0 0 EAU 0 0 I alt 19,6 27,7 Det samlede finansielle merforbrug forventes således at udgøre knap 19,6 mio. kr. Der forventes et merforbrug inden for servicerammen på 27,7 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at heraf udgør de forventede merudgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet 8 mio. kr., som forventes holdt uden for sanktionsreglerne. Det forventede merforbrug inden for servicerammen under ØU beror på omkontering af lønudgifter fra konto 5 til konto 6 (administration). Det forventede merforbrug er nærmere specificeret i hhv. tabel 3 (serviceudgifter) og tabel 4 (uden for servicerammen). 2. Forbrug pr. 31. marts 2011 Tabel 2 nedenfor viser det samlede forbrug på driften pr fordelt på hovedkonti. Tabel 2: Forbrug på drift pr. 31/ fordelt på hovedkonti, kr. netto Drift Oprindeligt budget 2011 Tillægsbev./ omplacering 2011 Korr. budget 2011 Forbrug pr. 31/ Forbrugspct. af korr. budget. 0 Byudvikling, bolig ,76 og miljøforanstaltninger 1 Renovationsområdet Transport og infrastruktur ,92 3 Undervisning og kultur ,99 4 Sundhedsområdet ,46 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 6 Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed i alt , , ,03 Det fremgår, at den samlede forbrugsprocent pr. 31.marts på driften udgør 23,03 % mod en norm på 33,33 % efter 3. måneder. Når der alligevel forventes et samlet merforbrug, skyldes det bl.a. forskydninger i regningsmodtagelsen og disponerede udgifter for resten af På Sundhedsområdet er forbrugsprocenten særlig lav, nemlig 11,46 %. Dette beror netop på regningsforskydning vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, hvor regninger fra Regionerne modtages senere. 14

16 3. Servicerammen og serviceudgifter Ifølge økonomiaftalen indgået mellem regeringen og KL, har Hvidovre Kommune en disponibel serviceramme på 2.419,1 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen udgjorde serviceudgifterne i alt 2.418,3 mio. kr., som således er kommunens serviceloft. Det forventede merforbrug på serviceområdet i forhold til den korrigerede serviceramme kan opgøres som følgende i mio. kr.: Tabel 3. Servicebudget 2.418,3 Tillægsbevillinger i Forventet merforbrug 28,7 I alt 2.446,3 Serviceramme 2.418,3 Merudgifter 27,7 De forventede merudgifter på 27,7 mio. kr. inden for servicerammen fordeler sig på følgende områder under udvalgene (mer-/mindreudgifter under kr. er ikke medtaget i oversigten): Tabel 4. Forventede merudgifter inden for servicerammen (drift). Pr. 31/3. Mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget Medfinansiering af sundhedsudgifter *8,0 Dagtilbud til børn og unge 1,0 Tilbud til børn og unge 4,3 Tilbud til voksne med nedsat funktionsevne I alt Social- og Sundhedsudvalget (afrundet) 1,0 14,3 Indkøbsområdet, merindtægt -0,5 som følge af engangsbonus fra leverandører Tomgangsleje i almene boliger 1,2 Forsikringsområdet 0,2 Messen, alarmpladsen 2 0,351 Strandmarkens Fritidscenter, mindreindtægt husleje AOF Avedørelejren, grudejerforeningsgebyr, fællesudgifter 0,621-0,348 15

17 Administration, -0,048 telefongodtgørelse KB, støtte til politiske partier Portokonto reduceres -0,2 Ydelsesstøtte og driftssikring -0,041 KMDramme afsat til prisstigninger -1,0 i 2011 forventes at kunne reduceres Administration/personale **13,2 overflyttet fra beskæftigelsesområdet I alt 13,675 I alt alle udvalg 27,735 * Udgifterne til medfinansiering af sygehusvæsenet er inden for servicerammen, men forventes holdt uden for regnskabssanktionen. ** I henhold til vejledning om kontering af personale på beskæftigelsesområdet, skal lønudgifter, der relaterer sig til administrations- og myndighedsopgaver konteres på konto , administration vedrørende Jobcentre, mens alene lønudgifter, som relaterer sig til den beskæftigelsesmæssige indsats, skal konteres på konto , beskæftigelsesordninger. Der vil være tale om en omkontering uden likviditetsmæssig betydning, men som belaster kommunens serviceramme. Forvaltningen vil ved næste økonomirapportering pr. 31. maj fremsætte indstilling om tillægsbevilling til at omflytte budgetterne. 4. Udgifter uden for servicerammen Der forventes mindreudgifter på i alt 9,7 mio. kr. uden for servicerammen, som fordeler sig som følgende: Tabel 5. Forventede merudgifter uden for servicerammen (drift). Social- og Sundhedsudvalget Pr. 31/3 Mio kr. afrundet Førtidspensioner og personlige 3,5 tillæg I alt Social- og Sundhedsudvalget 3,5 Arbejdsmarkedsudvalget -13,2 I alt Arbejdsmarkedsudvalget -13,2 I alt alle udvalg -9,7 For så vidt angår overførselsområdet er disse udgifter omfattet af budgetgarantien (dog ikke forsikrede ledige), som alt afhængig af udviklingen i udgifterne på landsplan, vil give kommunen en vis kompensation. Tabel 6. Finansiering Konto 7 og 8 Pr. 31/3 16

18 Mio. kr.t Mindreindtægt, grundskyld og 2,4 dækningsafgift Indtægt. Restbeløb fra salget af -0,9 Kommuneforsikring I alt 1,5 5. Anlæg 2011 Det samlede anlægsbudget (korrigeret) i 2011 udgør 102,1 mio. kr. Forbruget pr. 31. marts udgjorde 15,7 mio. kr., svarende til 15,3 %. En række anlægsarbejder er endnu ikke igangsat, lige som der kan være tale om regningsforskydelse. 6. Vurdering af likviditeten i 2011 Med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2011 kan der opstilles følgende vurdering af likviditeten i 2010: Tabel 7: Vurdering af likviditeten 2011 Mio. kr. Primo likviditet ,2 Budgetteret kasseforbrug i ,5 Godkendte bevillinger, netto Tillægsbevillinger drift: 29.3 Mobiltelefoner til KB kr (indgår ikke i opgørelsen grundet beløbets størrelse) 0 Tillægsbevillinger anlæg: 29.3 Mobiltelefoner til KB -0, Revitalisering Københavns Befæstning -1,1 Rul fra drift. Forventes godkendt KB i maj -37,3 Rul fra anlæg. Forventes godkendt KB i maj. -25,9 Igangværende sager Økonomirapportering pr. 31. marts ,6 Neutralisering af rul vedr. drift og anlæg til 2012 Drift 37,3 Anlæg 25,9 Forventet ultimo likviditet ,9 Likviditeten er beregnet med udgangspunkt i den faktiske kassebeholdning primo

19 Hertil er fratrukket det budgetterede kasseforbrug, som blev godkendt i forbindelse med budgetvedtagelsen for Der er korrigeret for godkendte tillægsbevillinger samt rul fra 2010 til Det er forudsat, at der rulles tilsvarende beløb på hhv. drift og anlæg til 2012, som der blev overført fra 2010 til Konklusion Økonomirapporteringen er udtryk for det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts, og der kan komme ændringer hertil ved næste opfølgning pr.31. maj. Det forventede merforbrug inden for serviceområdet udgør 27,7 mio. kr., hvilket dog kun svarer til lidt over en procent af servicerammen. Men i relation til sanktionsreglerne er merforbrug på servicerammen problematisk. Dette skal tillige ses i lyset af, at der forventes overført 37,3 mio. kr. fra 2010 til 2011, og hvis der ikke overføres et tilsvarende beløb til 2012, som forudsat i ovenstående tabel, vil det give yderligere pres på servicerammen i Med henblik på at søge at skabe balance i kommunens serviceudgifter, følger forvaltningen udviklingen tæt og styrer stramt. Der forestår desuden en række anlægsarbejder fx bygningsvedligeholdelse og ombygning i forbindelse med organisationsændringen som nu indgår i servicebudgettet, men som rettelig skal afholdes som anlægsudgifter. Dette er i størrelsesorden 12 mio. kr., som vil lette presset på servicerammen. Samtidig forudsættes det som nævnt, at det forventede merforbrug til medfinansiering af sundhedsvæsenet, vil blive holdt uden for regnskabssanktionsreglerne. Likviditeten ultimo 2010 forventes at udgøre 125,9 mio. kr. Forvaltningen vil ved næste opfølgning pr. 31. maj følge op på udviklingen i de nævnte forhold. 18

20 6. Budgetforslag for s område for budget 2012 og overslagsårene J.nr.: Ø02 Sagsnr.: 11/3869 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. 1. at taget til efterretning at godkendt 5. at godkendt INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til 1. at basisbudgettet for tages til efterretning. 2. at der tages stilling til takster for at der tages stilling til forslag til aktivitetsudvidelser og reduktioner. 4. at godkende forslag til tekniske korrektioner. 5. at udvalget drøfter ønsker til anlægsinvesteringer samt øvrige strategiske prioriteringer inden for udvalgets område. SAGSFREMSTILLING godkendte på mødet den 21. marts 2011, punkt 4, fastsættelse af budgetrammer for , herunder, at basisbudgettet reduceres med 4,5 mio. kr. inden for servicerammen som effektiviseringskrav i forbindelse med ændring af forvaltningsstrukturen. Det blev desuden godkendt, at fagudvalgene udarbejder budgetbidrag i balance inden for den udmeldte ramme samt at tekniske korrektioner til basisbudgettet behandles i fagudvalgene og forelægges samlet til s godkendelse i juni Central- og Kulturforvaltningen har samlet budgetforslag på s område i overensstemmelse hermed, jf. vedlagte materiale, som består af basisbudget med tilhørende budgetbemærkninger, forslag til takster til basisbudgettet og forslag til aktivitetsudvidelser og reduktioner, og forslag til tekniske korrektioner. Basisbudgettet på s område udgør i 2012 netto 474,1 mio. kr. Tekniske korrektioner Forvaltningerne har fremsendt tekniske korrektioner på s område på i alt 13,5 mio. kr. Korrektionerne er specificeret i vedlagte bilag. Det fremgår af specifikationen, at der er en teknisk korrektion omhandlende overflytning af budget vedrørende lønudgifter på beskæftigelsesområdet fra konto 5 til konto 6 (administration). I økonomisk nyhedsbrev i marts orienteredes om, at reglerne omkring kontering mellem konto 5 og konto 6 er præciseret i en ny bekendtgørelse. Lønudgifter, der relaterer sig til administrations- og myndighedsopgaver skal konteres på konto 6.53 (administration 19

21 vedrørende Jobcentre) mens alene lønudgifter der relaterer sig til den beskæftigelsesmæssige indsats, skal konteres på konto 5.98 (beskæftigelsesordninger). Overflytningen har ikke likviditetsmæssig betydning, men servicerammen belastes med udgiften på 13,8 mio. kr. Anlægsforslag I tids- og procedureplanen for budget 2012 er der lagt op til, at på mødet i juni, fastlægger niveauet for anlægsområdet, men at fagudvalgene forinden kan drøfte eventuelle ønsker til anlægsinvesteringer. Administrationen har udover det der er indeholdt i investeringsoversigten i budget 2011, fsv. angår 2012 følgende forslag: Etablering af ABA-anlæg på skolerne. Fortsættelse af projekt fra 2011 med etablering af brandalarmeringsanlæg på skolerne med to skoler om året med det formål at højne brandsikkerheden og fastholde muligheden for rimelige forsikringspræmier fremover. Det indstilles, at udvalget drøfter forslag til anlægsinvesteringer. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der henvises til det fremsendte materiale (se under bilag) BILAG: 1 Åben Bilagsmateriale.pdf ØU /11 20

22 7. Årsrapport Forsikring 2010 J.nr.: Ø38 Sagsnr.: 11/10814 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til at anbefale Kommunalbestyrelsen, 1. at Forsikringskontorets Årsrapport 2010 tages til efterretning SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 28. august 2007 et forslag fra Centralforvaltningen til ny Forsikringspolitik for Hvidovre Kommune til ikrafttræden 1. januar Forsikringspolitikken fastlægger, at Kommunalbestyrelsen hvert år modtager en Årsrapport om aktiviteter og udviklinger på forsikringsområdet. Den foreliggende Årsrapport trækker linien fra 2008 over 2009 til begivenhederne i Samspillet mellem ekstern og intern forsikring beskrives, der redegøres for skadeudviklingen og de forebyggende foranstaltninger omtales. Rapporten omtaler det gennemførte forsikringsudbud, og den peger på indsatsområder, der er helt uomgængelige, hvis en god risikoøkonomi skal fastholdes fremover. BILAG: 1 Åben Bilag 1 Årsrapport /11 21

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Udviklingen i serviceudgifter, som ikke er udgifter i forbindelse med kommunalreformen

Udviklingen i serviceudgifter, som ikke er udgifter i forbindelse med kommunalreformen Pkt.nr. 1 Økonomirapportering pr. 31. maj 2007 577146 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at forvaltningerne i størst muligt omfang reducerer merforbruget 2. at Økonomirapporteringen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Møde afsluttet: 17:17 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Hvidovre Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING

PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING Bilag ØU 100823 pkt. 02_07 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR 2011 2014 MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag E. PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING Indholdsfortegnelse: ØKONOMIUDVALGET,

Læs mere

Økonomiudvalget. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Økonomiudvalget. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Mandag den 01. november 2010 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere