K K R H O V E D S T A D E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R H O V E D S T A D E N"

Transkript

1 D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

2 1. Godkendelse af referat Godkendelse af referat Siden sidst Siden sidst Regionalpolitiske sager Oplæg om arbejdet i Øresundskomiteen udfordringer og potentialer Regionale mål 2014 for Væksthus Hovedstadsregionen Oprettelse af fælles EU-kontor Aftale om rammer for justering af kommunalreformen Kort orientering om status for etablering af Børnehuset Kort orientering om status for etablering af Socialtilsynet Udpegninger KKR KKR s udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora Konstituerende møde i det nye KKR Hovedstaden Punkter til næste møde Punkter til næste møde Eventuelt SIDE 2

3 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat MDR afp Referat fra KKR Hovedstadens møde den 21. juni 2013 blev udsendt til medlemmerne den 25. juni Der er indkommet bemærkning om, at Elise Andersen (A) deltog i mødet som suppleant for borgmester Henrik Zimino (A). Deltagerliste for KKR Hovedstadens møde tilrettes. Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referat af møde den 21. juni SIDE 3

4 2. Siden sidst 2.1. Siden sidst MDR afp KKR Hovedstaden modtager orientering fra formandskabet og fra regionalt udpegede til diverse fora. Herunder meddelelser fra: Sundhedskoordinationsudvalget Vækstforum Væksthuset Det Regionale Beskæftigelsesråd Klimapolitisk Forum Movia Wonderful Copenhagen Copenhagen Capacity. Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. SIDE 4

5 3. Regionalpolitiske sager 3.1. Oplæg om arbejdet i Øresundskomiteen udfordringer og potentialer MDR jpl Direktør Finn Lauritzen fra Øresundskomiteen er inviteret til at holde oplæg om arbejdet i Øresundskomiteen. Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager oplægget til efterretning. Sagsfremstilling Øresundskomiteen koordinerer svenske og danske kommuner og regioners arbejde i forhold til statslige myndigheder, erhvervsliv, organisationer og borgere. Indsatsen for at fremme økonomisk vækst, få et mere velfungerende arbejdsmarked og forbedre miljøet, kræver et stærkt samarbejde over Øresund for at være effektiv. Finn Lauritzen, som er direktør i Øresundskomiteen, vil orientere om arbejdet i komiteen og komiteens organisering samt beskrive potentialet for Øresundsregionen ved et styrket samarbejde. Øresundskomiteen har en politisk besluttet strategi, ØRUS (ØResunds-UdviklingsStrategi), som omfatter områderne: Innovation og viden, klima og miljø, kultur og oplevelser, arbejdsmarked samt infrastruktur. På hvert af disse områder er der potentialer for et bedre samarbejde men også barrierer Regionale mål 2014 for Væksthus Hovedstadsregionen MDR jpl KKR Hovedstaden skal i lighed med andre år indgå en regional kontrakt med Væksthus Hovedstadsregionen. Kontrakten består af en række nationale mål fastsat af KL og Erhvervs- og Vækstministeriet samt regionale mål fastsat af KKR Hovedstaden. Den regionale kontrakt for 2014, herunder forslag til regionale mål er nu klar til drøftelse og skal være godkendt senest på KKR s møde den 9. oktober SIDE 5

6 Formand for Væksthus Hovedstadsregionen borgmester Henrik Rasmussen præsenterer på mødet forslag til regionale mål for Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter forslag til regionale mål godkender resultatkontrakt 2014 med Væksthus Hovedstadsregionen Sagsfremstilling KKR Hovedstaden skal hvert år indgå en aftale med Væksthuset om særlige regionale mål. Kontrakten for 2014 består ud over de regionale mål af ti nationale mål fastsat af KL og Erhvervs- og Vækstministeriet med input fra KKR. De nationale mål skal vise effekten af og tilfredsheden med væksthusenes specialiserede tilbud../. I vedlagte forslag til regionale mål samt udkast til den regionale kontrakt for 2014 indgår følgende tre regionale mål: 1. Øget fokus på Vækstlaget Væksthuset skal i 2014 øge antallet af kunder, som har mere end 10 ansatte. Det er målet, at minimum 20 % af kunderne i Væksthus Hovedstadsregionen har minimum ti ansatte. 2. Internationalisering Væksthuset sætter øget fokus på at fremme eksportaktiviteter i vækstvirksomheder. Indsatsen sker gennem vækstforløb suppleret med forskellige eksternt finansierede internationaliseringsinitiativer. Væksthuset har et mål om, at minimum 20 % af kunderne gennemfører et vækstforløb med fokus på at øge virksomhedens internationalisering. 3. Det sammenhængende erhvervsfremmesystem Væksthuset skal i 2014 øge samarbejdet med Copenhagen Capacity, hvis primære opgave er at tiltrække udenlandske investeringer til Region Hovedstaden og Region Sjælland. Samarbejdet skal sikre synergien mellem de forskellige tilbud til erhvervslivet. Væksthuset skal i 2014 etablere et tættere samarbejde med alle væksthusene om udvikling og implementering af Væksthus 2.0. Herunder skal samarbejdet med Væksthus Sjælland udvides for at understøtte KKR ernes og regionernes og samarbejde om Fokuseret Vækstdagsorden. De tre regionale mål er fastsat med afsæt i evalueringen af væksthusene og arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden. SIDE 6

7 Evalueringen af væksthusene viser, at væksthusene generelt har beskedent fat i vækstlaget (virksomheder med mere end ti ansatte og en vækst på minimum 20 % pr. år i to på hinanden følgende år). I 2014 er det særligt for Væksthus Hovedstadsregionen en opgave at få bedre fat i større og mere etablerede virksomheder og gennem et vækstforløb bidrage til at skabe vækst i disse. Derfor er der i mål 1 fokus på øge antallet af kunder, som har mere end ti ansatte. I KKR Hovedstaden er der stor fokus på at skabe øget vækst og beskæftigelse under temaet Fokuseret Vækstdagsorden. Arbejdet sker i første omgang i samarbejde med Region Hovedstaden, Region Sjælland og KKR Sjælland. Der er i arbejdet fokus på at øge samarbejdet mellem aktørerne og skabe gode vilkår for, at nye virksomheder etableres, og eksisterende virksomheder udvikles. Derfor omhandler mål 2 internationalisering af vækstvirksomheder og mål 3 det sammenhængende erhvervsfremmesystem med øget samarbejde med andre centrale aktører. De tre regionale mål for 2014 har været i høring i baggrundsgruppen for Væksthus Hovedstadsregionen, som består af repræsentanter fra de fem kommuner, der har medlemmer i bestyrelsen. Herudover har de været drøftet på K29, som kan anbefale, at KKR godkender målene Oprettelse af fælles EU-kontor MDR jpl EU s betydning i forhold til den kommunale og regionale vækst og udvikling er blevet stadig større over årene. Betydningen af at være til stede i EU afspejles blandt andet ved de over 300 regionale kontorer, der i dag er repræsenteret i Bruxelles. Blandt dem kommunerne i de fire øvrige regioner i Danmark, der sammen med regionerne alle har etableret regionale EU-kontorer. For at understøtte udvikling og jobskabende vækst i hovedstadsområdet foreslås der etableret et fælles EU-kontor i Bruxelles for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter perspektiverne ved oprettelse af et fælles EU-kontor SIDE 7

8 godkender forslaget om oprettelse af et fælles EU-kontor, herunder den forslåede kommunale medfinansiering. Sagsfremstilling Et fælles EU-kontor for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden skal overvejende være et instrument til at sikre regional udvikling og vækst. Kontoret skal kunne gennemføre en række opgaver inden for følgende områder: 1. Fremme jobskabende vækst i hovedstadsregionen 2. Øge regionens synlighed internationalt (branding) 3. Tiltrække væsentlige EU-midler til hovedstadsregionen, der kan understøtte vækstskabende initiativer 4. Styrke indflydelsen på EU s strategier, initiativer og programudmøntning samt styrke organisationernes politikere og administrationers viden om EU. Oprettelse af EU-kontoret skal ses i sammenhæng med arbejdet omkring Fokuseret Vækstdagsorden, hvor der bl.a. er fokus på at tiltrække investeringer, turister og talent og optimere investerings- og eksportfremme til gavn for væksten i regionen. Et fælles EU-kontor vil kunne understøtte denne dagsorden, herunder bidrage til branding af regionen internationalt. En vigtig funktion for kontoret bliver at bidrage til at tiltrække midler fra EU-puljer og -programmer til gavn for hovedstadsregionens vækstindsatser. Et behov som accentueres af, at der i den kommende strukturfondsperiode for forventes at blive mærkbart færre regionale udviklingsmidler. KL og Danske Regioners analyser af EU s påvirkning på kommunerne og regionerne viser, at halvdelen af en gennemsnitlig dagsorden i kommunerne og regionerne er præget af EU-beslutninger. KL s kontor for Jura og EU arbejder derfor i dag med at søge indflydelse på overordnet EU-lovgivning og regulering af kommunal interesse. Dette skal fortsat være forankret i KL. Et fælles regionalt EU-kontor skal arbejde med at sikre/udbygge hovedstadsregionens indflydelse på udviklingen af EU s strategier og udmøntningen af EU-programmer. Et fælles EU-kontor skal endvidere bidrage til at fremme strategiske samarbejder mellem hovedstadsaktører og europæiske aktører, herunder universiteter, virksomheder og/eller offentlige kommunale og regionale enheder omkring hovedstadsregionens styrker. Dette vil bidrage til den overordnede tiltrækning af internationale investeringer og talenter. SIDE 8

9 Endelig vil kontoret udgøre én indgang til hovedstadsregionen i regi af EU. Det vil være afgørende, at der opsættes klare kvantitative og kvalitative succeskriterier og mål for kontorets virke. Det kunne fx være: at skabe synlighed og øget kendskab til hovedstadsregionens erhvervsmæssige styrker at tiltrække EU-midler til hovedstadsregionen og dermed sikre et positivt afkast til alle partnerorganisationer at igangsætte projekter, der bidrage positivt til jobskabelse og vækst at øge indflydelse på EU-tiltag, udbud, calls, white papers m.v. at sikre høj bruger- og interessenttilfredshed. Det bør desuden være en del af EU-kontorets strategi og opgave at sikre god forankring i alle kommunerne. Mulighederne for at sikre et godt afkast af investeringen i EU-kontoret styrkes, hvis kommunerne har et modtageapparat hjemme. Succeskriterier for EU-kontoret vil skulle konkretiseres i forbindelse med udarbejdelse af kontorets strategi. En strategi, som jf. nedenfor forelægges til politisk godkendelse op mod etableringen af kontoret i Organisering Det fælles regionale EU-kontor foreslås bygget op om et projektkontor og et kontorhotel (se nedenstående figur). CreoDK som er Københavns Universitet, DTU og Region Hovedstadens fælles forskningskontor i Bruxelles indgår i organiseringen. CreoDK videreføres, som en selvstændig enhed, men der vil være mulighed for samspil og synergier til de øvrige aktiviteter. SIDE 9

10 EU-kontoret ejes og finansieres af kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Der foreslås nedsat en politisk bestyrelse med en ligelig repræsentation fra kommunerne og regionen. Bestyrelsens sammensætning afspejler de respektive parters medfinansiering til det fælles EU-kontor. Formandskabet foreslås at gå på skift mellem kommunerne og regionen, fx to år ad gangen. Bestyrelsen mødes mindst to gange årligt, hvor det ene møde er i forbindelse med en generalforsamling, hvor retningen for kontorets videre udvikling, opgaver og funktioner udstikkes. Der etableres desuden en administrativ styregruppe sammensat af repræsentanter fra partnerorganisationernes administrationer. Den skal bl.a. have ansvar for kontorets strategi, årsrapporter og aktivitetsplaner, der skal præsenteres og godkendes af den politiske styregruppe. Styregruppen vil også have en vigtig rolle i at fremme samspillet mellem parterne og koordineringen omkring fælles projekter eller tværgående satsninger. Endelig vil styregruppen være den løbende dialogpart og samspilsenhed over for den daglige ledelse. SIDE 10

11 Finansiering Det koster ca. 1,1-1,2 mio. kr. om året at have en fuldtidsmedarbejder i Bruxelles. Den pris inkluderer løn, overheadomkostninger, kontorleje, kontorartikler, aktivitetsomkostninger m.v../. EU-kontorerne for de andre fire regioner i Danmark har en bemanding på 4-12 årsværk. På den baggrund foreslås det, at kontoret bemandes med 3-4 medarbejdere i 2014 i opstartsfasen og fra 2015 udbygges til 6-7 medarbejdere. Udgifterne hertil udgør ca. 4 mio. kr. i 2014 og 7-8 mio. kr. i Oversigt over andre EU-kontorer er vedlagt som bilag. Kommunernes andel heraf er 50 % svarende til 2 mio. kr. i 2014 og 3,5-4 mio. kr. i Kommunernes udgifter foreslås fordelt efter befolkningstal. En mindre del af kontorets budget vil med tiden kunne basere sig på tilkøbsydelser. Tidsplan Etablering af kontoret påbegyndes i efteråret 2013, og kontoret forventes klar til drift med 3-4 medarbejdere medio Fra 2015 forventes kontoret gradvist oprustet til i alt 6-7 medarbejdere../. EU-kontorets fokusområder, hovedopgaver, organisering og styring fastlægges i en samarbejdsaftale/kontrakt samt i vedtægter for kontoret, der godkendes politisk op mod oprettelsen af kontoret i Tidsplan for etableringsfasen er vedlagt som bilag. K29 drøftede på møde den 15. august 2013 sagen og anbefaler KKR Hovedstaden at tilslutte sig forslaget om oprettelse af et fælles EUkontor, herunder den forslåede udgiftsfordeling Aftale om rammer for justering af kommunalreformen MDR mta/abk/afp Den 27. juni 2013 blev en aftale om rammer for justering af kommunalreformen offentliggjort. Alle Folketingets partier står bag aftalen. Den præcise udmøntning af aftalen på de enkelte områder skal forhandles på plads til efteråret, og alle partier er enige om i næste folketingssamling at stemme for den lovgivning, der implementerer initiativerne. SIDE 11

12 Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen om aftalen om rammerne for justering af kommunalreformen til efterretning. Sagsfremstilling Aftalen om justering af kommunalreformen baseres på regeringens egen opfølgning på evalueringen af kommunalreformen Bedre kvalitet og samarbejde fra 1. juni Der vil ikke blive gennemført store ændringer i opgavefordelingen fra kommunalreformen, men der vil på enkelte punkter ske justeringer i rammerne for opgaveløsningen. I forhold til KKR s regionale opgaver er især følgende justeringer på social- og sundhedsområdet og vækst- og erhvervsudviklingsområdet relevante: Kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Sygehusenes kompetence i forhold til genoptræningsplaner for patienter med komplekse rehabiliteringsbehov styrkes. Det skal understøtte øget faglighed i den samlede kommunale indsats. Der er enighed om, at ændringerne gennemføres senest 1. juli Hertil kommer tiltag for at skabe øget sammenhæng for borgeren, herunder ved at gå fra 98 til fem sundhedsaftaler og gennemføre en evaluering af den kommunale medfinansiering. En kvalificeret indsats for grupper med særlige behov. En ny national koordinationsstruktur skal give staten (Socialstyrelsen) en ny væsentlig rolle med at sikre, at der er det fornødne udbud af tilbud til de mest specialiserede målgrupper. Intentionen er at understøtte kommunernes anvendelse af tilbuddene, og at tilbuddene udvikles dynamisk i takt med, at behovene ændrer sig. Det skal modvirke uhensigtsmæssig afspecialisering. Der er enighed om, at koordinationsstrukturen udvikles over de næste to år og skal være fuldt implementeret pr. 1. juli Den specialiserede indsats på specialundervisningsområdet indgår i koordinationsstrukturen i regi af Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. Kommunerne får det fulde forsyningsansvar på specialundervisningsområdet med virkning fra den 1. juli 2014, og specialrådgivningen samles i VISO. Regionernes forsyningspligt på social- og specialundervisningsområdet videreføres, og kommunerne vil fremover kun kunne overtage regionale tilbud hvert fjerde år. En resultatorienteret vækst- og erhvervsudviklingsindsats. Den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi samles i én vækst- og udviklingsstrategi med henblik på at opnå større gennemslagskraft og synlighed. Der er enighed om, at ændringen gennemføres således, at de første nye strategier udarbejdes i SIDE 12

13 Herudover fremgår det bl.a. af aftalen: Satspuljepartierne er enige om at afsætte 10 mio. kr. årligt fra satspuljen til den nationale koordinationsstruktur og opgaven med vidensopbygning i Socialstyrelsen vedrørende de specialiserede social- og undervisningsindsatser. Regeringen vil drøfte etableringen af en lånepulje på 100 mio. kr. med kommunerne. Puljen skal bidrage til at lette kommunernes etableringsomkostninger ved opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet. Hele aftalen kan læses på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside: Kort orientering om status for etablering af Børnehuset MDR jpl Københavns Kommune blev i december 2012 udpeget af de øvrige kommuner i KKR Hovedstaden til at drive det kommende Børnehus i regionen. Socialborgmester i Københavns Kommune, Mikkel Warming, vil kort orientere om status for etablering af Børnehus Hovedstaden. Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Københavns Kommune blev i december 2012 udpeget af de øvrige kommuner i KKR Hovedstaden til at drive det kommende Børnehus i regionen. Børnehuset skal være klar til at åbne 1. oktober Processen med etableringen af Børnehuset går efter planen. Ombygningen af lokalerne i De Gamles By har været i gang hen over sommerferien, og huset overdrages til indflytning medio september. Ligeledes er arbejdet med udviklingen af det faglige indhold både i Region Hovedstadens regi og på nationalt plan ved Socialstyrelsen så småt ved at være færdigt. Dette arbejde munder ud i underskrivelse af samarbejdsaftaler mellem Børnehuset og samtlige kommuner i regionen i august og september. Socialministeriet har flyttet deadline for etablering af satellitter til børn e- husene til den 1. marts Denne dato gælder også for, hvornår Børnehus Hovedstadens satellit i Hillerød skal være klar. Der er endnu ikke SIDE 13

14 fundet lokaler, der er egnet til formålet, men Københavns Kommune er i dialog med Hillerød Kommune herom Kort orientering om status for etablering af Socialtilsynet MDR jpl Frederiksberg Kommune er efter anbefaling fra KKR Hovedstaden udpeget af social- og integrationsministeren som social tilsynskommune i Region Hovedstaden. Det nye Socialtilsyn skal være etableret 1. januar På mødet vil borgmester, i Frederiksberg Kommune, Jørgen Glenthøj kort orientere om status for etablering af Socialtilsynet. Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Frederiksberg Kommune er efter anbefaling fra KKR Hovedstaden udpeget af social- og integrationsministeren som social tilsynskommune i Region Hovedstaden. Lov om de nye socialtilsyn blev vedtaget i juni 2013 og træder i kraft den 1. januar 2014 Etableringen af Socialtilsynet forløber som planlagt. Der er pr. 1. august 2013 ansat en tilsynschef, og organisationen er ved at blive opbygget. Tilsynet forventes at blive normeret til ca. 70 medarbejdere, hvoraf ca. 25 virksomhedsoverdrages fra kommunerne. Der er et udbud i gang omkring indkøb af en it-platform, som bliver fælles for de fem socialtilsyn. Arbejdet med at fastsætte takster er også langt, og taksterne udsendes til kommunerne i august. Endelig er der i samarbejde med de øvrige socialtilsyn udarbejdet et udkast til fælles tilsynspolitik, som også sendes i høring i kommunerne. SIDE 14

15 4. Udpegninger SIDE 15

16 5. KKR 5.1. KKR s udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora MDR abk/afp En af KKR s opgaver er at stå for udpegelser, indstillinger og koordinering af valg af fælleskommunale repræsentanter for kommunerne til regionale råd, nævn, udvalg, bestyrelser m.v. Der lægges op til en første drøftelse af KKR s udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora for den kommende valgperiode. Som grundlag for konstitueringen kan KKR overveje at prioritere de forskellige poster og dermed udpegningerne. Som grundlag for drøftelsen præsenteres forslag til principper for en fælles prioritering af udpegelserne og et forslag til en prioriteret liste over de fora, der udpeges til. Det indstilles, at KKR Hovedstaden: fastholder princippet om alene at udpege repræsentanter til regionsdækkende fora drøfter principper for en eventuel prioritering af udpegelse af politiske repræsentanter drøfter det fremlagte forslag til prioritering. Sagsfremstilling KKR foretager udpegelser, indstillinger og koordinering af valg af fælleskommunale repræsentanter til både regionale nævn, udvalg m.v., der nedsættes efter centrale bestemmelser (love, bekendtgørelser, overenskomster m.v.), og til regionale organer, der nedsættes som led i et lokalt aftalt samarbejde mellem kommuner, region, organisationer m.v. En oversigt over hvilke fora og repræsentanter KKR Hovedstaden har udpeget til i indeværende valgperiode kan findes her: Hovedstaden/Udpegelser-i-KKR-Hovedstaden/ Som udgangspunkt forestår KKR kun udpegelsen af fælleskommunale repræsentanter til regionsdækkende organer altså politiske organer, der dækker hele regionen og dermed vedrører alle kommuner i regionen mens udpegelserne til mere lokale (subregionale) organer forestås af de direkte involverede kommuner. Det foreslås, at dette princip fastholdes. SIDE 16

17 Som grundlag for konstitueringen kan KKR overveje at prioritere de forskellige poster og dermed udpegningerne. En sådan prioritering kan ske ud fra en vurdering af væsentligheden af det enkelte forum set i forhold til fælleskommunale interesser. Enten ud fra en betragtning om forummets politiske og økonomiske betydning for kommunerne. Eller fordi KKR ønsker en tættere tilknytning til fora, som arbejder med områder, der er højt prioriteret af KKR, og derfor ønsker posten besat med et medlem af KKR. Af hensyn til forankring i kommunerne kan der være poster, hvor det er naturligt, at posten besættes med en borgmester. Sundhed, klima og infrastruktur er områder, hvor KKR Hovedstaden har haft stor bevågenhed i indeværende valgperiode. Disse områder forventes også i den kommende periode at være betydelige indsatsområder for KKR. Herudover er der i KKR-regi arbejdet særligt med området vækst og beskæftigelse, ligesom uddannelse er kommet højt op på dagsordenen. Derfor foreslås der særlig fokus på disse områder i forbindelse med udpegelser. Det kan overvejes at prioritere posterne i følgende tre kategorier: 1. Poster, hvor der bør udpeges borgmestre 2. Poster, hvor der bør udpeges KKR-medlemmer 3. Poster, hvor der kan udpeges kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlem af KKR. Som grundlag for konstitueringen kan det enkelte KKR overveje, om det vil være formålstjenligt på forhånd at formulere forskellige hensyn for udpegningerne til de forskellige poster, samt om der bør være overlap mellem udpegede i forskellige fora, hvor der er behov for stor grad af sammenhæng i interessevaretagelsen fx på sundhedsområdet. På baggrund af ovenstående er der udarbejdet følgende forslag til en prioriteret liste overvejes i KKR Hovedstaden: Sundhedskoordinationsudvalget Vækstforum Væksthusets bestyrelse Det Regionale Beskæftigelsesråd Professionshøjskolernes bestyrelser Erhvervsakademiernes bestyrelser Samarbejdsudvalg på praksisområdet almen praksis Samarbejdsudvalget på praksisområdet fysioterapi Klimapolitisk Forum SIDE 17

18 Copenhagen Capacity bestyrelsen Wonderful Copenhagen bestyrelsen Interreg IV A, styringsudvalg for delprogram Øresund Øresundskomiteen forretningsudvalget Samarbejdsudvalg på praksisområdet Kiropraktorer Samarbejdsudvalg på praksisområdet Psykologer Samarbejdsudvalg på praksisområdet Tandlæger Bestyrelserne for Kommunikationscenteret Instituttet for Blinde og Svagsynede SOPU- Bestyrelsen Skoletjenestens bestyrelse Sjællands Symfoniorkesters bestyrelse Taxinævnet (KKR koordinerer udpegelserne) Movia - Bestyrelsen (KKR koordinerer udpegelserne) Konstituerende møde i det nye KKR Hovedstaden MDR abk/afp Der holdes konstituerende møde i det nye KKR Hovedstaden for valgperioden , onsdag den 29. januar Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen om datoen for det konstituerende møde i det nye KKR til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til forretningsordenen for KKR skal der holdes konstituerende møder i de fem nye KKR for valgperioden , senest den 31. januar Det konstituerende møde i KKR Hovedstaden afholdes onsdag den 29. januar 2014, kl Forud for mødet vil der være mulighed for at holde politiske gruppemøder. Mødet forventes afholdt på Pharmakon i Hillerød. På det konstituerende møde vælges KKR s formand og næstformand, og KKR udpeger kommunale repræsentanter til de forskellige regionale fora. Endvidere skal KKR bl.a. fastsætte mødeplanen for SIDE 18

19 6. Punkter til næste møde 6.1. Punkter til næste møde MDR afp Næste møde i KKR Hovedstaden er den 9. oktober 2013, kl med politiske gruppemøder kl Blandt sagerne på dagsordnen kan forventes følgende: Forberedelse af kommende valgperiode Justering af KKR s administrative struktur Fokuseret Vækstdagsorden Strategisk energiplanlægning Mødet holdes på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. SIDE 19

20 7. Eventuelt SIDE 20

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE Det fælles regionale EU-kontor COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE V/ Vicedirektør Kristian Johnsen SMV-arrangement om EU-funding og Horizon2020 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN 17. juni 2014 Mødelokale M1, Fruebjergvej

Læs mere

KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.).

KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.). N OTAT Forretningsorden for KKR 2014-2018 KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region (KKR.). Ifølge 15 i KL s love består hvert KKR

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Velkommen til KKR Sjælland

Velkommen til KKR Sjælland 1 Velkommen til KKR Sjælland Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland) er den organisatoriske ramme for samarbejdet mellem de 17 kommuner i Region Sjælland. KKR Sjælland Kort fortalt KKR Sjælland består

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS National koordinationsstruktur I Regeringen vil: Etablere en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur for den

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Forretningsorden for KKR

Forretningsorden for KKR Forretningsorden for KKR 2018 2022 KL s medlemskommuner i hver region danner et kommunekontaktråd (KKR), som betegnes Kommunekontaktrådet i Region [indsæt navn] (KKR [indsæt navn]). Ifølge 15 i KL s love

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D DAGSORDEN 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udv ikle og f astholde et

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 14-06-2012 Tidspunkt: 12:15-14:00 Sted: Hotel Griffen, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat ÅRSRAPPORT 2015 Side 1 af 5 Årsrapport 2015 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har primære formål og opgaver for de 22 medlemskommuner at: 1. Understøtte Sundhedsstrategisk

Læs mere

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag N OTAT Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag KKR Nordjylland varetager opgaver på en lang række politiske områder, herunder i særlig grad i forhold til Sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen

Evaluering af kommunalreformen N O T A T 26-02-2013 Evaluering af kommunalreformen Regeringen har i overensstemmelse med sit regeringsgrundlag iværksat en evaluering af kommunalreformen og den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner,

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden

Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Udsatterådet i Københavns Kommune Forretningsorden Formål og opgaver 1. Udsatterådet, benævnt Rådet i det følgende, skal være et samlet talerør og en formel indgang til medindflydelse på de kommunale indsatser

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Bilag 6: Interessevaretagelse

Bilag 6: Interessevaretagelse Bilag 6: Interessevaretagelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Godkender de tre standpunktspapirer om Bredbånd i Nordjylland, National Luftfartsstrategi og 3. Limfjordsforbindelse Drøfter evt. nye

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

F K G - B E S T Y R E L S E N

F K G - B E S T Y R E L S E N REFERAT F K G - B E S T Y R E L S E N Dato: 09-09-2014 13:00 16:00 Sted: KL-huset lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 04-02-2013 10:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

KKR Hovedstaden udpegninger til regionale fora 2014-17 med navne 29.01.14

KKR Hovedstaden udpegninger til regionale fora 2014-17 med navne 29.01.14 Ligestillingskrav Sundhedskoordinationsudvalget 5 - F Praksisplanudvalget 5 - F Det regionale ækstforum æksthus Hovedstaden estyrelsen 6 - Organisation/forum ntal pladser Suppleant Fordeling aftalt 5..4

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 5. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Med

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den nationale koordinationsstruktur. Det Faglige Råds årsrapport 2016

Den nationale koordinationsstruktur. Det Faglige Råds årsrapport 2016 Den nationale koordinationsstruktur Det Faglige Råds årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse 1. Det Faglige Råd... 3 2. Aktiviteter i 2016... 4 2.1 Centrale udmeldinger... 4 2.2 Forløbsbeskrivelser... 5 2.3

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2008 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 20-08-2008 Tidspunkt: 10:30 Sted: Festsalen, Frederiksberg Rådhus Smallegade 1, Frederiksberg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 5. november Kl. 16:30 i Kantinen, Allerslev

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 5. november Kl. 16:30 i Kantinen, Allerslev Referat tirsdag den 5. november 2013 Kl. 16:30 i Kantinen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Temadrøftelse: Tilsynsreformen...2 05-11-2013 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde den 20. Region Midtjylland Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde den 20. februar 2007 Punkt nr. 5 Vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region

Læs mere