K K R H O V E D S T A D E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R H O V E D S T A D E N"

Transkript

1 D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

2 1. Godkendelse af referat Godkendelse af referat Siden sidst Siden sidst Regionalpolitiske sager Oplæg om arbejdet i Øresundskomiteen udfordringer og potentialer Regionale mål 2014 for Væksthus Hovedstadsregionen Oprettelse af fælles EU-kontor Aftale om rammer for justering af kommunalreformen Kort orientering om status for etablering af Børnehuset Kort orientering om status for etablering af Socialtilsynet Udpegninger KKR KKR s udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora Konstituerende møde i det nye KKR Hovedstaden Punkter til næste møde Punkter til næste møde Eventuelt SIDE 2

3 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat MDR afp Referat fra KKR Hovedstadens møde den 21. juni 2013 blev udsendt til medlemmerne den 25. juni Der er indkommet bemærkning om, at Elise Andersen (A) deltog i mødet som suppleant for borgmester Henrik Zimino (A). Deltagerliste for KKR Hovedstadens møde tilrettes. Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referat af møde den 21. juni SIDE 3

4 2. Siden sidst 2.1. Siden sidst MDR afp KKR Hovedstaden modtager orientering fra formandskabet og fra regionalt udpegede til diverse fora. Herunder meddelelser fra: Sundhedskoordinationsudvalget Vækstforum Væksthuset Det Regionale Beskæftigelsesråd Klimapolitisk Forum Movia Wonderful Copenhagen Copenhagen Capacity. Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. SIDE 4

5 3. Regionalpolitiske sager 3.1. Oplæg om arbejdet i Øresundskomiteen udfordringer og potentialer MDR jpl Direktør Finn Lauritzen fra Øresundskomiteen er inviteret til at holde oplæg om arbejdet i Øresundskomiteen. Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager oplægget til efterretning. Sagsfremstilling Øresundskomiteen koordinerer svenske og danske kommuner og regioners arbejde i forhold til statslige myndigheder, erhvervsliv, organisationer og borgere. Indsatsen for at fremme økonomisk vækst, få et mere velfungerende arbejdsmarked og forbedre miljøet, kræver et stærkt samarbejde over Øresund for at være effektiv. Finn Lauritzen, som er direktør i Øresundskomiteen, vil orientere om arbejdet i komiteen og komiteens organisering samt beskrive potentialet for Øresundsregionen ved et styrket samarbejde. Øresundskomiteen har en politisk besluttet strategi, ØRUS (ØResunds-UdviklingsStrategi), som omfatter områderne: Innovation og viden, klima og miljø, kultur og oplevelser, arbejdsmarked samt infrastruktur. På hvert af disse områder er der potentialer for et bedre samarbejde men også barrierer Regionale mål 2014 for Væksthus Hovedstadsregionen MDR jpl KKR Hovedstaden skal i lighed med andre år indgå en regional kontrakt med Væksthus Hovedstadsregionen. Kontrakten består af en række nationale mål fastsat af KL og Erhvervs- og Vækstministeriet samt regionale mål fastsat af KKR Hovedstaden. Den regionale kontrakt for 2014, herunder forslag til regionale mål er nu klar til drøftelse og skal være godkendt senest på KKR s møde den 9. oktober SIDE 5

6 Formand for Væksthus Hovedstadsregionen borgmester Henrik Rasmussen præsenterer på mødet forslag til regionale mål for Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter forslag til regionale mål godkender resultatkontrakt 2014 med Væksthus Hovedstadsregionen Sagsfremstilling KKR Hovedstaden skal hvert år indgå en aftale med Væksthuset om særlige regionale mål. Kontrakten for 2014 består ud over de regionale mål af ti nationale mål fastsat af KL og Erhvervs- og Vækstministeriet med input fra KKR. De nationale mål skal vise effekten af og tilfredsheden med væksthusenes specialiserede tilbud../. I vedlagte forslag til regionale mål samt udkast til den regionale kontrakt for 2014 indgår følgende tre regionale mål: 1. Øget fokus på Vækstlaget Væksthuset skal i 2014 øge antallet af kunder, som har mere end 10 ansatte. Det er målet, at minimum 20 % af kunderne i Væksthus Hovedstadsregionen har minimum ti ansatte. 2. Internationalisering Væksthuset sætter øget fokus på at fremme eksportaktiviteter i vækstvirksomheder. Indsatsen sker gennem vækstforløb suppleret med forskellige eksternt finansierede internationaliseringsinitiativer. Væksthuset har et mål om, at minimum 20 % af kunderne gennemfører et vækstforløb med fokus på at øge virksomhedens internationalisering. 3. Det sammenhængende erhvervsfremmesystem Væksthuset skal i 2014 øge samarbejdet med Copenhagen Capacity, hvis primære opgave er at tiltrække udenlandske investeringer til Region Hovedstaden og Region Sjælland. Samarbejdet skal sikre synergien mellem de forskellige tilbud til erhvervslivet. Væksthuset skal i 2014 etablere et tættere samarbejde med alle væksthusene om udvikling og implementering af Væksthus 2.0. Herunder skal samarbejdet med Væksthus Sjælland udvides for at understøtte KKR ernes og regionernes og samarbejde om Fokuseret Vækstdagsorden. De tre regionale mål er fastsat med afsæt i evalueringen af væksthusene og arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden. SIDE 6

7 Evalueringen af væksthusene viser, at væksthusene generelt har beskedent fat i vækstlaget (virksomheder med mere end ti ansatte og en vækst på minimum 20 % pr. år i to på hinanden følgende år). I 2014 er det særligt for Væksthus Hovedstadsregionen en opgave at få bedre fat i større og mere etablerede virksomheder og gennem et vækstforløb bidrage til at skabe vækst i disse. Derfor er der i mål 1 fokus på øge antallet af kunder, som har mere end ti ansatte. I KKR Hovedstaden er der stor fokus på at skabe øget vækst og beskæftigelse under temaet Fokuseret Vækstdagsorden. Arbejdet sker i første omgang i samarbejde med Region Hovedstaden, Region Sjælland og KKR Sjælland. Der er i arbejdet fokus på at øge samarbejdet mellem aktørerne og skabe gode vilkår for, at nye virksomheder etableres, og eksisterende virksomheder udvikles. Derfor omhandler mål 2 internationalisering af vækstvirksomheder og mål 3 det sammenhængende erhvervsfremmesystem med øget samarbejde med andre centrale aktører. De tre regionale mål for 2014 har været i høring i baggrundsgruppen for Væksthus Hovedstadsregionen, som består af repræsentanter fra de fem kommuner, der har medlemmer i bestyrelsen. Herudover har de været drøftet på K29, som kan anbefale, at KKR godkender målene Oprettelse af fælles EU-kontor MDR jpl EU s betydning i forhold til den kommunale og regionale vækst og udvikling er blevet stadig større over årene. Betydningen af at være til stede i EU afspejles blandt andet ved de over 300 regionale kontorer, der i dag er repræsenteret i Bruxelles. Blandt dem kommunerne i de fire øvrige regioner i Danmark, der sammen med regionerne alle har etableret regionale EU-kontorer. For at understøtte udvikling og jobskabende vækst i hovedstadsområdet foreslås der etableret et fælles EU-kontor i Bruxelles for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter perspektiverne ved oprettelse af et fælles EU-kontor SIDE 7

8 godkender forslaget om oprettelse af et fælles EU-kontor, herunder den forslåede kommunale medfinansiering. Sagsfremstilling Et fælles EU-kontor for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden skal overvejende være et instrument til at sikre regional udvikling og vækst. Kontoret skal kunne gennemføre en række opgaver inden for følgende områder: 1. Fremme jobskabende vækst i hovedstadsregionen 2. Øge regionens synlighed internationalt (branding) 3. Tiltrække væsentlige EU-midler til hovedstadsregionen, der kan understøtte vækstskabende initiativer 4. Styrke indflydelsen på EU s strategier, initiativer og programudmøntning samt styrke organisationernes politikere og administrationers viden om EU. Oprettelse af EU-kontoret skal ses i sammenhæng med arbejdet omkring Fokuseret Vækstdagsorden, hvor der bl.a. er fokus på at tiltrække investeringer, turister og talent og optimere investerings- og eksportfremme til gavn for væksten i regionen. Et fælles EU-kontor vil kunne understøtte denne dagsorden, herunder bidrage til branding af regionen internationalt. En vigtig funktion for kontoret bliver at bidrage til at tiltrække midler fra EU-puljer og -programmer til gavn for hovedstadsregionens vækstindsatser. Et behov som accentueres af, at der i den kommende strukturfondsperiode for forventes at blive mærkbart færre regionale udviklingsmidler. KL og Danske Regioners analyser af EU s påvirkning på kommunerne og regionerne viser, at halvdelen af en gennemsnitlig dagsorden i kommunerne og regionerne er præget af EU-beslutninger. KL s kontor for Jura og EU arbejder derfor i dag med at søge indflydelse på overordnet EU-lovgivning og regulering af kommunal interesse. Dette skal fortsat være forankret i KL. Et fælles regionalt EU-kontor skal arbejde med at sikre/udbygge hovedstadsregionens indflydelse på udviklingen af EU s strategier og udmøntningen af EU-programmer. Et fælles EU-kontor skal endvidere bidrage til at fremme strategiske samarbejder mellem hovedstadsaktører og europæiske aktører, herunder universiteter, virksomheder og/eller offentlige kommunale og regionale enheder omkring hovedstadsregionens styrker. Dette vil bidrage til den overordnede tiltrækning af internationale investeringer og talenter. SIDE 8

9 Endelig vil kontoret udgøre én indgang til hovedstadsregionen i regi af EU. Det vil være afgørende, at der opsættes klare kvantitative og kvalitative succeskriterier og mål for kontorets virke. Det kunne fx være: at skabe synlighed og øget kendskab til hovedstadsregionens erhvervsmæssige styrker at tiltrække EU-midler til hovedstadsregionen og dermed sikre et positivt afkast til alle partnerorganisationer at igangsætte projekter, der bidrage positivt til jobskabelse og vækst at øge indflydelse på EU-tiltag, udbud, calls, white papers m.v. at sikre høj bruger- og interessenttilfredshed. Det bør desuden være en del af EU-kontorets strategi og opgave at sikre god forankring i alle kommunerne. Mulighederne for at sikre et godt afkast af investeringen i EU-kontoret styrkes, hvis kommunerne har et modtageapparat hjemme. Succeskriterier for EU-kontoret vil skulle konkretiseres i forbindelse med udarbejdelse af kontorets strategi. En strategi, som jf. nedenfor forelægges til politisk godkendelse op mod etableringen af kontoret i Organisering Det fælles regionale EU-kontor foreslås bygget op om et projektkontor og et kontorhotel (se nedenstående figur). CreoDK som er Københavns Universitet, DTU og Region Hovedstadens fælles forskningskontor i Bruxelles indgår i organiseringen. CreoDK videreføres, som en selvstændig enhed, men der vil være mulighed for samspil og synergier til de øvrige aktiviteter. SIDE 9

10 EU-kontoret ejes og finansieres af kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Der foreslås nedsat en politisk bestyrelse med en ligelig repræsentation fra kommunerne og regionen. Bestyrelsens sammensætning afspejler de respektive parters medfinansiering til det fælles EU-kontor. Formandskabet foreslås at gå på skift mellem kommunerne og regionen, fx to år ad gangen. Bestyrelsen mødes mindst to gange årligt, hvor det ene møde er i forbindelse med en generalforsamling, hvor retningen for kontorets videre udvikling, opgaver og funktioner udstikkes. Der etableres desuden en administrativ styregruppe sammensat af repræsentanter fra partnerorganisationernes administrationer. Den skal bl.a. have ansvar for kontorets strategi, årsrapporter og aktivitetsplaner, der skal præsenteres og godkendes af den politiske styregruppe. Styregruppen vil også have en vigtig rolle i at fremme samspillet mellem parterne og koordineringen omkring fælles projekter eller tværgående satsninger. Endelig vil styregruppen være den løbende dialogpart og samspilsenhed over for den daglige ledelse. SIDE 10

11 Finansiering Det koster ca. 1,1-1,2 mio. kr. om året at have en fuldtidsmedarbejder i Bruxelles. Den pris inkluderer løn, overheadomkostninger, kontorleje, kontorartikler, aktivitetsomkostninger m.v../. EU-kontorerne for de andre fire regioner i Danmark har en bemanding på 4-12 årsværk. På den baggrund foreslås det, at kontoret bemandes med 3-4 medarbejdere i 2014 i opstartsfasen og fra 2015 udbygges til 6-7 medarbejdere. Udgifterne hertil udgør ca. 4 mio. kr. i 2014 og 7-8 mio. kr. i Oversigt over andre EU-kontorer er vedlagt som bilag. Kommunernes andel heraf er 50 % svarende til 2 mio. kr. i 2014 og 3,5-4 mio. kr. i Kommunernes udgifter foreslås fordelt efter befolkningstal. En mindre del af kontorets budget vil med tiden kunne basere sig på tilkøbsydelser. Tidsplan Etablering af kontoret påbegyndes i efteråret 2013, og kontoret forventes klar til drift med 3-4 medarbejdere medio Fra 2015 forventes kontoret gradvist oprustet til i alt 6-7 medarbejdere../. EU-kontorets fokusområder, hovedopgaver, organisering og styring fastlægges i en samarbejdsaftale/kontrakt samt i vedtægter for kontoret, der godkendes politisk op mod oprettelsen af kontoret i Tidsplan for etableringsfasen er vedlagt som bilag. K29 drøftede på møde den 15. august 2013 sagen og anbefaler KKR Hovedstaden at tilslutte sig forslaget om oprettelse af et fælles EUkontor, herunder den forslåede udgiftsfordeling Aftale om rammer for justering af kommunalreformen MDR mta/abk/afp Den 27. juni 2013 blev en aftale om rammer for justering af kommunalreformen offentliggjort. Alle Folketingets partier står bag aftalen. Den præcise udmøntning af aftalen på de enkelte områder skal forhandles på plads til efteråret, og alle partier er enige om i næste folketingssamling at stemme for den lovgivning, der implementerer initiativerne. SIDE 11

12 Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen om aftalen om rammerne for justering af kommunalreformen til efterretning. Sagsfremstilling Aftalen om justering af kommunalreformen baseres på regeringens egen opfølgning på evalueringen af kommunalreformen Bedre kvalitet og samarbejde fra 1. juni Der vil ikke blive gennemført store ændringer i opgavefordelingen fra kommunalreformen, men der vil på enkelte punkter ske justeringer i rammerne for opgaveløsningen. I forhold til KKR s regionale opgaver er især følgende justeringer på social- og sundhedsområdet og vækst- og erhvervsudviklingsområdet relevante: Kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Sygehusenes kompetence i forhold til genoptræningsplaner for patienter med komplekse rehabiliteringsbehov styrkes. Det skal understøtte øget faglighed i den samlede kommunale indsats. Der er enighed om, at ændringerne gennemføres senest 1. juli Hertil kommer tiltag for at skabe øget sammenhæng for borgeren, herunder ved at gå fra 98 til fem sundhedsaftaler og gennemføre en evaluering af den kommunale medfinansiering. En kvalificeret indsats for grupper med særlige behov. En ny national koordinationsstruktur skal give staten (Socialstyrelsen) en ny væsentlig rolle med at sikre, at der er det fornødne udbud af tilbud til de mest specialiserede målgrupper. Intentionen er at understøtte kommunernes anvendelse af tilbuddene, og at tilbuddene udvikles dynamisk i takt med, at behovene ændrer sig. Det skal modvirke uhensigtsmæssig afspecialisering. Der er enighed om, at koordinationsstrukturen udvikles over de næste to år og skal være fuldt implementeret pr. 1. juli Den specialiserede indsats på specialundervisningsområdet indgår i koordinationsstrukturen i regi af Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. Kommunerne får det fulde forsyningsansvar på specialundervisningsområdet med virkning fra den 1. juli 2014, og specialrådgivningen samles i VISO. Regionernes forsyningspligt på social- og specialundervisningsområdet videreføres, og kommunerne vil fremover kun kunne overtage regionale tilbud hvert fjerde år. En resultatorienteret vækst- og erhvervsudviklingsindsats. Den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi samles i én vækst- og udviklingsstrategi med henblik på at opnå større gennemslagskraft og synlighed. Der er enighed om, at ændringen gennemføres således, at de første nye strategier udarbejdes i SIDE 12

13 Herudover fremgår det bl.a. af aftalen: Satspuljepartierne er enige om at afsætte 10 mio. kr. årligt fra satspuljen til den nationale koordinationsstruktur og opgaven med vidensopbygning i Socialstyrelsen vedrørende de specialiserede social- og undervisningsindsatser. Regeringen vil drøfte etableringen af en lånepulje på 100 mio. kr. med kommunerne. Puljen skal bidrage til at lette kommunernes etableringsomkostninger ved opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet. Hele aftalen kan læses på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside: Kort orientering om status for etablering af Børnehuset MDR jpl Københavns Kommune blev i december 2012 udpeget af de øvrige kommuner i KKR Hovedstaden til at drive det kommende Børnehus i regionen. Socialborgmester i Københavns Kommune, Mikkel Warming, vil kort orientere om status for etablering af Børnehus Hovedstaden. Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Københavns Kommune blev i december 2012 udpeget af de øvrige kommuner i KKR Hovedstaden til at drive det kommende Børnehus i regionen. Børnehuset skal være klar til at åbne 1. oktober Processen med etableringen af Børnehuset går efter planen. Ombygningen af lokalerne i De Gamles By har været i gang hen over sommerferien, og huset overdrages til indflytning medio september. Ligeledes er arbejdet med udviklingen af det faglige indhold både i Region Hovedstadens regi og på nationalt plan ved Socialstyrelsen så småt ved at være færdigt. Dette arbejde munder ud i underskrivelse af samarbejdsaftaler mellem Børnehuset og samtlige kommuner i regionen i august og september. Socialministeriet har flyttet deadline for etablering af satellitter til børn e- husene til den 1. marts Denne dato gælder også for, hvornår Børnehus Hovedstadens satellit i Hillerød skal være klar. Der er endnu ikke SIDE 13

14 fundet lokaler, der er egnet til formålet, men Københavns Kommune er i dialog med Hillerød Kommune herom Kort orientering om status for etablering af Socialtilsynet MDR jpl Frederiksberg Kommune er efter anbefaling fra KKR Hovedstaden udpeget af social- og integrationsministeren som social tilsynskommune i Region Hovedstaden. Det nye Socialtilsyn skal være etableret 1. januar På mødet vil borgmester, i Frederiksberg Kommune, Jørgen Glenthøj kort orientere om status for etablering af Socialtilsynet. Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Frederiksberg Kommune er efter anbefaling fra KKR Hovedstaden udpeget af social- og integrationsministeren som social tilsynskommune i Region Hovedstaden. Lov om de nye socialtilsyn blev vedtaget i juni 2013 og træder i kraft den 1. januar 2014 Etableringen af Socialtilsynet forløber som planlagt. Der er pr. 1. august 2013 ansat en tilsynschef, og organisationen er ved at blive opbygget. Tilsynet forventes at blive normeret til ca. 70 medarbejdere, hvoraf ca. 25 virksomhedsoverdrages fra kommunerne. Der er et udbud i gang omkring indkøb af en it-platform, som bliver fælles for de fem socialtilsyn. Arbejdet med at fastsætte takster er også langt, og taksterne udsendes til kommunerne i august. Endelig er der i samarbejde med de øvrige socialtilsyn udarbejdet et udkast til fælles tilsynspolitik, som også sendes i høring i kommunerne. SIDE 14

15 4. Udpegninger SIDE 15

16 5. KKR 5.1. KKR s udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora MDR abk/afp En af KKR s opgaver er at stå for udpegelser, indstillinger og koordinering af valg af fælleskommunale repræsentanter for kommunerne til regionale råd, nævn, udvalg, bestyrelser m.v. Der lægges op til en første drøftelse af KKR s udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora for den kommende valgperiode. Som grundlag for konstitueringen kan KKR overveje at prioritere de forskellige poster og dermed udpegningerne. Som grundlag for drøftelsen præsenteres forslag til principper for en fælles prioritering af udpegelserne og et forslag til en prioriteret liste over de fora, der udpeges til. Det indstilles, at KKR Hovedstaden: fastholder princippet om alene at udpege repræsentanter til regionsdækkende fora drøfter principper for en eventuel prioritering af udpegelse af politiske repræsentanter drøfter det fremlagte forslag til prioritering. Sagsfremstilling KKR foretager udpegelser, indstillinger og koordinering af valg af fælleskommunale repræsentanter til både regionale nævn, udvalg m.v., der nedsættes efter centrale bestemmelser (love, bekendtgørelser, overenskomster m.v.), og til regionale organer, der nedsættes som led i et lokalt aftalt samarbejde mellem kommuner, region, organisationer m.v. En oversigt over hvilke fora og repræsentanter KKR Hovedstaden har udpeget til i indeværende valgperiode kan findes her: Hovedstaden/Udpegelser-i-KKR-Hovedstaden/ Som udgangspunkt forestår KKR kun udpegelsen af fælleskommunale repræsentanter til regionsdækkende organer altså politiske organer, der dækker hele regionen og dermed vedrører alle kommuner i regionen mens udpegelserne til mere lokale (subregionale) organer forestås af de direkte involverede kommuner. Det foreslås, at dette princip fastholdes. SIDE 16

17 Som grundlag for konstitueringen kan KKR overveje at prioritere de forskellige poster og dermed udpegningerne. En sådan prioritering kan ske ud fra en vurdering af væsentligheden af det enkelte forum set i forhold til fælleskommunale interesser. Enten ud fra en betragtning om forummets politiske og økonomiske betydning for kommunerne. Eller fordi KKR ønsker en tættere tilknytning til fora, som arbejder med områder, der er højt prioriteret af KKR, og derfor ønsker posten besat med et medlem af KKR. Af hensyn til forankring i kommunerne kan der være poster, hvor det er naturligt, at posten besættes med en borgmester. Sundhed, klima og infrastruktur er områder, hvor KKR Hovedstaden har haft stor bevågenhed i indeværende valgperiode. Disse områder forventes også i den kommende periode at være betydelige indsatsområder for KKR. Herudover er der i KKR-regi arbejdet særligt med området vækst og beskæftigelse, ligesom uddannelse er kommet højt op på dagsordenen. Derfor foreslås der særlig fokus på disse områder i forbindelse med udpegelser. Det kan overvejes at prioritere posterne i følgende tre kategorier: 1. Poster, hvor der bør udpeges borgmestre 2. Poster, hvor der bør udpeges KKR-medlemmer 3. Poster, hvor der kan udpeges kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlem af KKR. Som grundlag for konstitueringen kan det enkelte KKR overveje, om det vil være formålstjenligt på forhånd at formulere forskellige hensyn for udpegningerne til de forskellige poster, samt om der bør være overlap mellem udpegede i forskellige fora, hvor der er behov for stor grad af sammenhæng i interessevaretagelsen fx på sundhedsområdet. På baggrund af ovenstående er der udarbejdet følgende forslag til en prioriteret liste overvejes i KKR Hovedstaden: Sundhedskoordinationsudvalget Vækstforum Væksthusets bestyrelse Det Regionale Beskæftigelsesråd Professionshøjskolernes bestyrelser Erhvervsakademiernes bestyrelser Samarbejdsudvalg på praksisområdet almen praksis Samarbejdsudvalget på praksisområdet fysioterapi Klimapolitisk Forum SIDE 17

18 Copenhagen Capacity bestyrelsen Wonderful Copenhagen bestyrelsen Interreg IV A, styringsudvalg for delprogram Øresund Øresundskomiteen forretningsudvalget Samarbejdsudvalg på praksisområdet Kiropraktorer Samarbejdsudvalg på praksisområdet Psykologer Samarbejdsudvalg på praksisområdet Tandlæger Bestyrelserne for Kommunikationscenteret Instituttet for Blinde og Svagsynede SOPU- Bestyrelsen Skoletjenestens bestyrelse Sjællands Symfoniorkesters bestyrelse Taxinævnet (KKR koordinerer udpegelserne) Movia - Bestyrelsen (KKR koordinerer udpegelserne) Konstituerende møde i det nye KKR Hovedstaden MDR abk/afp Der holdes konstituerende møde i det nye KKR Hovedstaden for valgperioden , onsdag den 29. januar Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen om datoen for det konstituerende møde i det nye KKR til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til forretningsordenen for KKR skal der holdes konstituerende møder i de fem nye KKR for valgperioden , senest den 31. januar Det konstituerende møde i KKR Hovedstaden afholdes onsdag den 29. januar 2014, kl Forud for mødet vil der være mulighed for at holde politiske gruppemøder. Mødet forventes afholdt på Pharmakon i Hillerød. På det konstituerende møde vælges KKR s formand og næstformand, og KKR udpeger kommunale repræsentanter til de forskellige regionale fora. Endvidere skal KKR bl.a. fastsætte mødeplanen for SIDE 18

19 6. Punkter til næste møde 6.1. Punkter til næste møde MDR afp Næste møde i KKR Hovedstaden er den 9. oktober 2013, kl med politiske gruppemøder kl Blandt sagerne på dagsordnen kan forventes følgende: Forberedelse af kommende valgperiode Justering af KKR s administrative struktur Fokuseret Vækstdagsorden Strategisk energiplanlægning Mødet holdes på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. SIDE 19

20 7. Eventuelt SIDE 20

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2014 Tidspunkt: 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Strategi 2012-2015 creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Design: Refleks / refleksdesign.dk Fotos: Vincent Lestienne

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Mødelokale

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget 24. oktober 2013 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Møde: 24. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Sundhedscentret Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter 105 Meddelelser 3 106 Nøgletal 3 107 Indførelse

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 09-11-2010 Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center

Læs mere

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 2 af 26 Bedre kvalitet

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Tilstede: Lars Abel (formand), Gunhild Olesen Møller (GOM), Anne Hvid John (AHJ), Christian Høybye (CH), Lars Søbye (LS), Carsten Sveigaard (CS), Hanne Olesen

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Bedre kvalitet og samarbejde Opfølgning på evaluering af kommunalreformen

Bedre kvalitet og samarbejde Opfølgning på evaluering af kommunalreformen Bedre kvalitet og samarbejde Opfølgning på evaluering af kommunalreformen Juni 2013 Kapitel 1 1. Bedre kvalitet og samarbejde Med kommunalreformen i 2007 blev kommunerne større, og der blev etableret fem

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen

Vedtægter for Femern Bælt Komitéen Vedtægter for Femern Bælt Komitéen 1 Navn og hjemsted Femern Bælt Komitéen er oprettet d. 11. maj 2009 med hjemsted i henholdsvis Kreis Ostholstein og Region Sjælland. 2 Femern Bælt Komitéens formål Femern

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere