K K R H O V E D S T A D E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R H O V E D S T A D E N"

Transkript

1 D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. Vision KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

2 1. Godkendelse af referat Godkendelse af referat Siden sidst Siden sidst Regionalpolitiske sager Oplæg om arbejdet i Øresundskomiteen udfordringer og potentialer Regionale mål 2014 for Væksthus Hovedstadsregionen Oprettelse af fælles EU-kontor Aftale om rammer for justering af kommunalreformen Kort orientering om status for etablering af Børnehuset Kort orientering om status for etablering af Socialtilsynet Udpegninger KKR KKR s udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora Konstituerende møde i det nye KKR Hovedstaden Punkter til næste møde Punkter til næste møde Eventuelt SIDE 2

3 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat MDR afp Referat fra KKR Hovedstadens møde den 21. juni 2013 blev udsendt til medlemmerne den 25. juni Der er indkommet bemærkning om, at Elise Andersen (A) deltog i mødet som suppleant for borgmester Henrik Zimino (A). Deltagerliste for KKR Hovedstadens møde tilrettes. Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender referat af møde den 21. juni SIDE 3

4 2. Siden sidst 2.1. Siden sidst MDR afp KKR Hovedstaden modtager orientering fra formandskabet og fra regionalt udpegede til diverse fora. Herunder meddelelser fra: Sundhedskoordinationsudvalget Vækstforum Væksthuset Det Regionale Beskæftigelsesråd Klimapolitisk Forum Movia Wonderful Copenhagen Copenhagen Capacity. Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. SIDE 4

5 3. Regionalpolitiske sager 3.1. Oplæg om arbejdet i Øresundskomiteen udfordringer og potentialer MDR jpl Direktør Finn Lauritzen fra Øresundskomiteen er inviteret til at holde oplæg om arbejdet i Øresundskomiteen. Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager oplægget til efterretning. Sagsfremstilling Øresundskomiteen koordinerer svenske og danske kommuner og regioners arbejde i forhold til statslige myndigheder, erhvervsliv, organisationer og borgere. Indsatsen for at fremme økonomisk vækst, få et mere velfungerende arbejdsmarked og forbedre miljøet, kræver et stærkt samarbejde over Øresund for at være effektiv. Finn Lauritzen, som er direktør i Øresundskomiteen, vil orientere om arbejdet i komiteen og komiteens organisering samt beskrive potentialet for Øresundsregionen ved et styrket samarbejde. Øresundskomiteen har en politisk besluttet strategi, ØRUS (ØResunds-UdviklingsStrategi), som omfatter områderne: Innovation og viden, klima og miljø, kultur og oplevelser, arbejdsmarked samt infrastruktur. På hvert af disse områder er der potentialer for et bedre samarbejde men også barrierer Regionale mål 2014 for Væksthus Hovedstadsregionen MDR jpl KKR Hovedstaden skal i lighed med andre år indgå en regional kontrakt med Væksthus Hovedstadsregionen. Kontrakten består af en række nationale mål fastsat af KL og Erhvervs- og Vækstministeriet samt regionale mål fastsat af KKR Hovedstaden. Den regionale kontrakt for 2014, herunder forslag til regionale mål er nu klar til drøftelse og skal være godkendt senest på KKR s møde den 9. oktober SIDE 5

6 Formand for Væksthus Hovedstadsregionen borgmester Henrik Rasmussen præsenterer på mødet forslag til regionale mål for Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter forslag til regionale mål godkender resultatkontrakt 2014 med Væksthus Hovedstadsregionen Sagsfremstilling KKR Hovedstaden skal hvert år indgå en aftale med Væksthuset om særlige regionale mål. Kontrakten for 2014 består ud over de regionale mål af ti nationale mål fastsat af KL og Erhvervs- og Vækstministeriet med input fra KKR. De nationale mål skal vise effekten af og tilfredsheden med væksthusenes specialiserede tilbud../. I vedlagte forslag til regionale mål samt udkast til den regionale kontrakt for 2014 indgår følgende tre regionale mål: 1. Øget fokus på Vækstlaget Væksthuset skal i 2014 øge antallet af kunder, som har mere end 10 ansatte. Det er målet, at minimum 20 % af kunderne i Væksthus Hovedstadsregionen har minimum ti ansatte. 2. Internationalisering Væksthuset sætter øget fokus på at fremme eksportaktiviteter i vækstvirksomheder. Indsatsen sker gennem vækstforløb suppleret med forskellige eksternt finansierede internationaliseringsinitiativer. Væksthuset har et mål om, at minimum 20 % af kunderne gennemfører et vækstforløb med fokus på at øge virksomhedens internationalisering. 3. Det sammenhængende erhvervsfremmesystem Væksthuset skal i 2014 øge samarbejdet med Copenhagen Capacity, hvis primære opgave er at tiltrække udenlandske investeringer til Region Hovedstaden og Region Sjælland. Samarbejdet skal sikre synergien mellem de forskellige tilbud til erhvervslivet. Væksthuset skal i 2014 etablere et tættere samarbejde med alle væksthusene om udvikling og implementering af Væksthus 2.0. Herunder skal samarbejdet med Væksthus Sjælland udvides for at understøtte KKR ernes og regionernes og samarbejde om Fokuseret Vækstdagsorden. De tre regionale mål er fastsat med afsæt i evalueringen af væksthusene og arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden. SIDE 6

7 Evalueringen af væksthusene viser, at væksthusene generelt har beskedent fat i vækstlaget (virksomheder med mere end ti ansatte og en vækst på minimum 20 % pr. år i to på hinanden følgende år). I 2014 er det særligt for Væksthus Hovedstadsregionen en opgave at få bedre fat i større og mere etablerede virksomheder og gennem et vækstforløb bidrage til at skabe vækst i disse. Derfor er der i mål 1 fokus på øge antallet af kunder, som har mere end ti ansatte. I KKR Hovedstaden er der stor fokus på at skabe øget vækst og beskæftigelse under temaet Fokuseret Vækstdagsorden. Arbejdet sker i første omgang i samarbejde med Region Hovedstaden, Region Sjælland og KKR Sjælland. Der er i arbejdet fokus på at øge samarbejdet mellem aktørerne og skabe gode vilkår for, at nye virksomheder etableres, og eksisterende virksomheder udvikles. Derfor omhandler mål 2 internationalisering af vækstvirksomheder og mål 3 det sammenhængende erhvervsfremmesystem med øget samarbejde med andre centrale aktører. De tre regionale mål for 2014 har været i høring i baggrundsgruppen for Væksthus Hovedstadsregionen, som består af repræsentanter fra de fem kommuner, der har medlemmer i bestyrelsen. Herudover har de været drøftet på K29, som kan anbefale, at KKR godkender målene Oprettelse af fælles EU-kontor MDR jpl EU s betydning i forhold til den kommunale og regionale vækst og udvikling er blevet stadig større over årene. Betydningen af at være til stede i EU afspejles blandt andet ved de over 300 regionale kontorer, der i dag er repræsenteret i Bruxelles. Blandt dem kommunerne i de fire øvrige regioner i Danmark, der sammen med regionerne alle har etableret regionale EU-kontorer. For at understøtte udvikling og jobskabende vækst i hovedstadsområdet foreslås der etableret et fælles EU-kontor i Bruxelles for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter perspektiverne ved oprettelse af et fælles EU-kontor SIDE 7

8 godkender forslaget om oprettelse af et fælles EU-kontor, herunder den forslåede kommunale medfinansiering. Sagsfremstilling Et fælles EU-kontor for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden skal overvejende være et instrument til at sikre regional udvikling og vækst. Kontoret skal kunne gennemføre en række opgaver inden for følgende områder: 1. Fremme jobskabende vækst i hovedstadsregionen 2. Øge regionens synlighed internationalt (branding) 3. Tiltrække væsentlige EU-midler til hovedstadsregionen, der kan understøtte vækstskabende initiativer 4. Styrke indflydelsen på EU s strategier, initiativer og programudmøntning samt styrke organisationernes politikere og administrationers viden om EU. Oprettelse af EU-kontoret skal ses i sammenhæng med arbejdet omkring Fokuseret Vækstdagsorden, hvor der bl.a. er fokus på at tiltrække investeringer, turister og talent og optimere investerings- og eksportfremme til gavn for væksten i regionen. Et fælles EU-kontor vil kunne understøtte denne dagsorden, herunder bidrage til branding af regionen internationalt. En vigtig funktion for kontoret bliver at bidrage til at tiltrække midler fra EU-puljer og -programmer til gavn for hovedstadsregionens vækstindsatser. Et behov som accentueres af, at der i den kommende strukturfondsperiode for forventes at blive mærkbart færre regionale udviklingsmidler. KL og Danske Regioners analyser af EU s påvirkning på kommunerne og regionerne viser, at halvdelen af en gennemsnitlig dagsorden i kommunerne og regionerne er præget af EU-beslutninger. KL s kontor for Jura og EU arbejder derfor i dag med at søge indflydelse på overordnet EU-lovgivning og regulering af kommunal interesse. Dette skal fortsat være forankret i KL. Et fælles regionalt EU-kontor skal arbejde med at sikre/udbygge hovedstadsregionens indflydelse på udviklingen af EU s strategier og udmøntningen af EU-programmer. Et fælles EU-kontor skal endvidere bidrage til at fremme strategiske samarbejder mellem hovedstadsaktører og europæiske aktører, herunder universiteter, virksomheder og/eller offentlige kommunale og regionale enheder omkring hovedstadsregionens styrker. Dette vil bidrage til den overordnede tiltrækning af internationale investeringer og talenter. SIDE 8

9 Endelig vil kontoret udgøre én indgang til hovedstadsregionen i regi af EU. Det vil være afgørende, at der opsættes klare kvantitative og kvalitative succeskriterier og mål for kontorets virke. Det kunne fx være: at skabe synlighed og øget kendskab til hovedstadsregionens erhvervsmæssige styrker at tiltrække EU-midler til hovedstadsregionen og dermed sikre et positivt afkast til alle partnerorganisationer at igangsætte projekter, der bidrage positivt til jobskabelse og vækst at øge indflydelse på EU-tiltag, udbud, calls, white papers m.v. at sikre høj bruger- og interessenttilfredshed. Det bør desuden være en del af EU-kontorets strategi og opgave at sikre god forankring i alle kommunerne. Mulighederne for at sikre et godt afkast af investeringen i EU-kontoret styrkes, hvis kommunerne har et modtageapparat hjemme. Succeskriterier for EU-kontoret vil skulle konkretiseres i forbindelse med udarbejdelse af kontorets strategi. En strategi, som jf. nedenfor forelægges til politisk godkendelse op mod etableringen af kontoret i Organisering Det fælles regionale EU-kontor foreslås bygget op om et projektkontor og et kontorhotel (se nedenstående figur). CreoDK som er Københavns Universitet, DTU og Region Hovedstadens fælles forskningskontor i Bruxelles indgår i organiseringen. CreoDK videreføres, som en selvstændig enhed, men der vil være mulighed for samspil og synergier til de øvrige aktiviteter. SIDE 9

10 EU-kontoret ejes og finansieres af kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Der foreslås nedsat en politisk bestyrelse med en ligelig repræsentation fra kommunerne og regionen. Bestyrelsens sammensætning afspejler de respektive parters medfinansiering til det fælles EU-kontor. Formandskabet foreslås at gå på skift mellem kommunerne og regionen, fx to år ad gangen. Bestyrelsen mødes mindst to gange årligt, hvor det ene møde er i forbindelse med en generalforsamling, hvor retningen for kontorets videre udvikling, opgaver og funktioner udstikkes. Der etableres desuden en administrativ styregruppe sammensat af repræsentanter fra partnerorganisationernes administrationer. Den skal bl.a. have ansvar for kontorets strategi, årsrapporter og aktivitetsplaner, der skal præsenteres og godkendes af den politiske styregruppe. Styregruppen vil også have en vigtig rolle i at fremme samspillet mellem parterne og koordineringen omkring fælles projekter eller tværgående satsninger. Endelig vil styregruppen være den løbende dialogpart og samspilsenhed over for den daglige ledelse. SIDE 10

11 Finansiering Det koster ca. 1,1-1,2 mio. kr. om året at have en fuldtidsmedarbejder i Bruxelles. Den pris inkluderer løn, overheadomkostninger, kontorleje, kontorartikler, aktivitetsomkostninger m.v../. EU-kontorerne for de andre fire regioner i Danmark har en bemanding på 4-12 årsværk. På den baggrund foreslås det, at kontoret bemandes med 3-4 medarbejdere i 2014 i opstartsfasen og fra 2015 udbygges til 6-7 medarbejdere. Udgifterne hertil udgør ca. 4 mio. kr. i 2014 og 7-8 mio. kr. i Oversigt over andre EU-kontorer er vedlagt som bilag. Kommunernes andel heraf er 50 % svarende til 2 mio. kr. i 2014 og 3,5-4 mio. kr. i Kommunernes udgifter foreslås fordelt efter befolkningstal. En mindre del af kontorets budget vil med tiden kunne basere sig på tilkøbsydelser. Tidsplan Etablering af kontoret påbegyndes i efteråret 2013, og kontoret forventes klar til drift med 3-4 medarbejdere medio Fra 2015 forventes kontoret gradvist oprustet til i alt 6-7 medarbejdere../. EU-kontorets fokusområder, hovedopgaver, organisering og styring fastlægges i en samarbejdsaftale/kontrakt samt i vedtægter for kontoret, der godkendes politisk op mod oprettelsen af kontoret i Tidsplan for etableringsfasen er vedlagt som bilag. K29 drøftede på møde den 15. august 2013 sagen og anbefaler KKR Hovedstaden at tilslutte sig forslaget om oprettelse af et fælles EUkontor, herunder den forslåede udgiftsfordeling Aftale om rammer for justering af kommunalreformen MDR mta/abk/afp Den 27. juni 2013 blev en aftale om rammer for justering af kommunalreformen offentliggjort. Alle Folketingets partier står bag aftalen. Den præcise udmøntning af aftalen på de enkelte områder skal forhandles på plads til efteråret, og alle partier er enige om i næste folketingssamling at stemme for den lovgivning, der implementerer initiativerne. SIDE 11

12 Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen om aftalen om rammerne for justering af kommunalreformen til efterretning. Sagsfremstilling Aftalen om justering af kommunalreformen baseres på regeringens egen opfølgning på evalueringen af kommunalreformen Bedre kvalitet og samarbejde fra 1. juni Der vil ikke blive gennemført store ændringer i opgavefordelingen fra kommunalreformen, men der vil på enkelte punkter ske justeringer i rammerne for opgaveløsningen. I forhold til KKR s regionale opgaver er især følgende justeringer på social- og sundhedsområdet og vækst- og erhvervsudviklingsområdet relevante: Kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Sygehusenes kompetence i forhold til genoptræningsplaner for patienter med komplekse rehabiliteringsbehov styrkes. Det skal understøtte øget faglighed i den samlede kommunale indsats. Der er enighed om, at ændringerne gennemføres senest 1. juli Hertil kommer tiltag for at skabe øget sammenhæng for borgeren, herunder ved at gå fra 98 til fem sundhedsaftaler og gennemføre en evaluering af den kommunale medfinansiering. En kvalificeret indsats for grupper med særlige behov. En ny national koordinationsstruktur skal give staten (Socialstyrelsen) en ny væsentlig rolle med at sikre, at der er det fornødne udbud af tilbud til de mest specialiserede målgrupper. Intentionen er at understøtte kommunernes anvendelse af tilbuddene, og at tilbuddene udvikles dynamisk i takt med, at behovene ændrer sig. Det skal modvirke uhensigtsmæssig afspecialisering. Der er enighed om, at koordinationsstrukturen udvikles over de næste to år og skal være fuldt implementeret pr. 1. juli Den specialiserede indsats på specialundervisningsområdet indgår i koordinationsstrukturen i regi af Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning. Kommunerne får det fulde forsyningsansvar på specialundervisningsområdet med virkning fra den 1. juli 2014, og specialrådgivningen samles i VISO. Regionernes forsyningspligt på social- og specialundervisningsområdet videreføres, og kommunerne vil fremover kun kunne overtage regionale tilbud hvert fjerde år. En resultatorienteret vækst- og erhvervsudviklingsindsats. Den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi samles i én vækst- og udviklingsstrategi med henblik på at opnå større gennemslagskraft og synlighed. Der er enighed om, at ændringen gennemføres således, at de første nye strategier udarbejdes i SIDE 12

13 Herudover fremgår det bl.a. af aftalen: Satspuljepartierne er enige om at afsætte 10 mio. kr. årligt fra satspuljen til den nationale koordinationsstruktur og opgaven med vidensopbygning i Socialstyrelsen vedrørende de specialiserede social- og undervisningsindsatser. Regeringen vil drøfte etableringen af en lånepulje på 100 mio. kr. med kommunerne. Puljen skal bidrage til at lette kommunernes etableringsomkostninger ved opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet. Hele aftalen kan læses på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside: Kort orientering om status for etablering af Børnehuset MDR jpl Københavns Kommune blev i december 2012 udpeget af de øvrige kommuner i KKR Hovedstaden til at drive det kommende Børnehus i regionen. Socialborgmester i Københavns Kommune, Mikkel Warming, vil kort orientere om status for etablering af Børnehus Hovedstaden. Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Københavns Kommune blev i december 2012 udpeget af de øvrige kommuner i KKR Hovedstaden til at drive det kommende Børnehus i regionen. Børnehuset skal være klar til at åbne 1. oktober Processen med etableringen af Børnehuset går efter planen. Ombygningen af lokalerne i De Gamles By har været i gang hen over sommerferien, og huset overdrages til indflytning medio september. Ligeledes er arbejdet med udviklingen af det faglige indhold både i Region Hovedstadens regi og på nationalt plan ved Socialstyrelsen så småt ved at være færdigt. Dette arbejde munder ud i underskrivelse af samarbejdsaftaler mellem Børnehuset og samtlige kommuner i regionen i august og september. Socialministeriet har flyttet deadline for etablering af satellitter til børn e- husene til den 1. marts Denne dato gælder også for, hvornår Børnehus Hovedstadens satellit i Hillerød skal være klar. Der er endnu ikke SIDE 13

14 fundet lokaler, der er egnet til formålet, men Københavns Kommune er i dialog med Hillerød Kommune herom Kort orientering om status for etablering af Socialtilsynet MDR jpl Frederiksberg Kommune er efter anbefaling fra KKR Hovedstaden udpeget af social- og integrationsministeren som social tilsynskommune i Region Hovedstaden. Det nye Socialtilsyn skal være etableret 1. januar På mødet vil borgmester, i Frederiksberg Kommune, Jørgen Glenthøj kort orientere om status for etablering af Socialtilsynet. Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Frederiksberg Kommune er efter anbefaling fra KKR Hovedstaden udpeget af social- og integrationsministeren som social tilsynskommune i Region Hovedstaden. Lov om de nye socialtilsyn blev vedtaget i juni 2013 og træder i kraft den 1. januar 2014 Etableringen af Socialtilsynet forløber som planlagt. Der er pr. 1. august 2013 ansat en tilsynschef, og organisationen er ved at blive opbygget. Tilsynet forventes at blive normeret til ca. 70 medarbejdere, hvoraf ca. 25 virksomhedsoverdrages fra kommunerne. Der er et udbud i gang omkring indkøb af en it-platform, som bliver fælles for de fem socialtilsyn. Arbejdet med at fastsætte takster er også langt, og taksterne udsendes til kommunerne i august. Endelig er der i samarbejde med de øvrige socialtilsyn udarbejdet et udkast til fælles tilsynspolitik, som også sendes i høring i kommunerne. SIDE 14

15 4. Udpegninger SIDE 15

16 5. KKR 5.1. KKR s udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora MDR abk/afp En af KKR s opgaver er at stå for udpegelser, indstillinger og koordinering af valg af fælleskommunale repræsentanter for kommunerne til regionale råd, nævn, udvalg, bestyrelser m.v. Der lægges op til en første drøftelse af KKR s udpegelse af politiske repræsentanter til regionale fora for den kommende valgperiode. Som grundlag for konstitueringen kan KKR overveje at prioritere de forskellige poster og dermed udpegningerne. Som grundlag for drøftelsen præsenteres forslag til principper for en fælles prioritering af udpegelserne og et forslag til en prioriteret liste over de fora, der udpeges til. Det indstilles, at KKR Hovedstaden: fastholder princippet om alene at udpege repræsentanter til regionsdækkende fora drøfter principper for en eventuel prioritering af udpegelse af politiske repræsentanter drøfter det fremlagte forslag til prioritering. Sagsfremstilling KKR foretager udpegelser, indstillinger og koordinering af valg af fælleskommunale repræsentanter til både regionale nævn, udvalg m.v., der nedsættes efter centrale bestemmelser (love, bekendtgørelser, overenskomster m.v.), og til regionale organer, der nedsættes som led i et lokalt aftalt samarbejde mellem kommuner, region, organisationer m.v. En oversigt over hvilke fora og repræsentanter KKR Hovedstaden har udpeget til i indeværende valgperiode kan findes her: Hovedstaden/Udpegelser-i-KKR-Hovedstaden/ Som udgangspunkt forestår KKR kun udpegelsen af fælleskommunale repræsentanter til regionsdækkende organer altså politiske organer, der dækker hele regionen og dermed vedrører alle kommuner i regionen mens udpegelserne til mere lokale (subregionale) organer forestås af de direkte involverede kommuner. Det foreslås, at dette princip fastholdes. SIDE 16

17 Som grundlag for konstitueringen kan KKR overveje at prioritere de forskellige poster og dermed udpegningerne. En sådan prioritering kan ske ud fra en vurdering af væsentligheden af det enkelte forum set i forhold til fælleskommunale interesser. Enten ud fra en betragtning om forummets politiske og økonomiske betydning for kommunerne. Eller fordi KKR ønsker en tættere tilknytning til fora, som arbejder med områder, der er højt prioriteret af KKR, og derfor ønsker posten besat med et medlem af KKR. Af hensyn til forankring i kommunerne kan der være poster, hvor det er naturligt, at posten besættes med en borgmester. Sundhed, klima og infrastruktur er områder, hvor KKR Hovedstaden har haft stor bevågenhed i indeværende valgperiode. Disse områder forventes også i den kommende periode at være betydelige indsatsområder for KKR. Herudover er der i KKR-regi arbejdet særligt med området vækst og beskæftigelse, ligesom uddannelse er kommet højt op på dagsordenen. Derfor foreslås der særlig fokus på disse områder i forbindelse med udpegelser. Det kan overvejes at prioritere posterne i følgende tre kategorier: 1. Poster, hvor der bør udpeges borgmestre 2. Poster, hvor der bør udpeges KKR-medlemmer 3. Poster, hvor der kan udpeges kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlem af KKR. Som grundlag for konstitueringen kan det enkelte KKR overveje, om det vil være formålstjenligt på forhånd at formulere forskellige hensyn for udpegningerne til de forskellige poster, samt om der bør være overlap mellem udpegede i forskellige fora, hvor der er behov for stor grad af sammenhæng i interessevaretagelsen fx på sundhedsområdet. På baggrund af ovenstående er der udarbejdet følgende forslag til en prioriteret liste overvejes i KKR Hovedstaden: Sundhedskoordinationsudvalget Vækstforum Væksthusets bestyrelse Det Regionale Beskæftigelsesråd Professionshøjskolernes bestyrelser Erhvervsakademiernes bestyrelser Samarbejdsudvalg på praksisområdet almen praksis Samarbejdsudvalget på praksisområdet fysioterapi Klimapolitisk Forum SIDE 17

18 Copenhagen Capacity bestyrelsen Wonderful Copenhagen bestyrelsen Interreg IV A, styringsudvalg for delprogram Øresund Øresundskomiteen forretningsudvalget Samarbejdsudvalg på praksisområdet Kiropraktorer Samarbejdsudvalg på praksisområdet Psykologer Samarbejdsudvalg på praksisområdet Tandlæger Bestyrelserne for Kommunikationscenteret Instituttet for Blinde og Svagsynede SOPU- Bestyrelsen Skoletjenestens bestyrelse Sjællands Symfoniorkesters bestyrelse Taxinævnet (KKR koordinerer udpegelserne) Movia - Bestyrelsen (KKR koordinerer udpegelserne) Konstituerende møde i det nye KKR Hovedstaden MDR abk/afp Der holdes konstituerende møde i det nye KKR Hovedstaden for valgperioden , onsdag den 29. januar Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen om datoen for det konstituerende møde i det nye KKR til efterretning. Sagsfremstilling I henhold til forretningsordenen for KKR skal der holdes konstituerende møder i de fem nye KKR for valgperioden , senest den 31. januar Det konstituerende møde i KKR Hovedstaden afholdes onsdag den 29. januar 2014, kl Forud for mødet vil der være mulighed for at holde politiske gruppemøder. Mødet forventes afholdt på Pharmakon i Hillerød. På det konstituerende møde vælges KKR s formand og næstformand, og KKR udpeger kommunale repræsentanter til de forskellige regionale fora. Endvidere skal KKR bl.a. fastsætte mødeplanen for SIDE 18

19 6. Punkter til næste møde 6.1. Punkter til næste møde MDR afp Næste møde i KKR Hovedstaden er den 9. oktober 2013, kl med politiske gruppemøder kl Blandt sagerne på dagsordnen kan forventes følgende: Forberedelse af kommende valgperiode Justering af KKR s administrative struktur Fokuseret Vækstdagsorden Strategisk energiplanlægning Mødet holdes på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning. SIDE 19

20 7. Eventuelt SIDE 20

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere