Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik"

Transkript

1 Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

2 Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig fødevareproduktion. 2. oplag Nov / ISDN Oplag ex. Udgiver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Redaktion Karin Møller-Olsen Design Macvaerk Design Studio Tryk Green Graphic Fotos BAM/Biofoto/Scanpix

3 Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareproduktion er nødvendig ja livsvigtig. Det er en mangfoldig natur og et rent miljø også. Naturen skaber forudsætningerne for fødevareproduktion. Det er vel ingen i tvivl om. Færre er klar over, hvordan landbruget er med til at bevare mangfoldigheden i plante- og dyrearter. Mange arter ville forsvinde, hvis ikke landmanden dyrkede korn på marken, plantede læhegn og lod kvæget græsse og holde buskadset nede. Det ene forudsætter det andet. Danske jordbrugere - og danske fødevareproducenter i det hele taget - gør en stor indsats for at beskytte naturen og miljøet. Alligevel kan det være nødvendigt at gøre noget ekstra. Det kræver vilje og økonomi. Og begge dele er tilstede. Både regeringen og fødevareerhvervene har for længst erkendt, at en økonomisk bæredygtig produktion er afhængig af miljømæssig bæredygtighed. Det er en myte, at industrielt landbrug og større bedrifter automatisk betyder større miljøbelastning. Tværtimod er store bedrifter ofte bedre i stand til at finansiere og udnytte moderne højteknologiske løsninger, der skåner miljøet. På den måde kan moderne intensiv fødevareproduktion medvirke til at sænke miljøbelastningen. Erhvervet har både et stort ansvar og en række muligheder for at gøre en ekstra indsats. Vi sætter rammerne gennem offentlig regulering og kontrol og via forskellige tilskudsordninger til miljøvenlig produktion. Der er stor interesse for at anvende disse ordninger. Det er meget glædeligt. Men det er ikke gjort med det. Fortsat udvikling kræver ny viden, ny forskning. Også her iværksætter og støtter Fødevareministeriet projekter med sigte på natur- og miljøhensyn. Der er mange gode eksempler på samarbejde mellem det offentlige og private til gavn for naturen og miljøet i fødevareproduktionen, som samtidig skaber flere lokale arbejdspladser. Jeg forventer, at vi i fremtiden vil se endnu flere eksempler på samarbejde med erhvervet, ligesom jeg meget gerne ser et udvidet samarbejde med øvrige forskningsinstitutioner på området. Det handler om et bæredygtigt fødevareerhverv. Det handler om naturen og miljøet. Det handler om fremtiden. Hans Chr. Schmidt Fødevareminister Foto: Gregers Overvad

4 Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Miljøhensyn og naturbeskyttelse er nøglebegreber i moderne fødevareproduktion. Derfor handler regeringens fødevarepolitik også om: at beskytte vandmiljøet i hav, søer og vandløb at bevare mangfoldigheden i dyre- og plantelivet at sikre rent drikkevand at bevare og genoprette fiskebestandene at skåne sårbare naturområder. Kunsten er at opretholde økonomisk rentable fiskeriog jordbrugserhverv og samtidig beskytte og bevare naturen og miljøet. Det er et arbejde, der foregår i samspil og løbende dialog med andre ministerier, erhverv og naturorganisationer. For jordbrugets vedkommende handler det først og fremmest om at mindske brugen af kvælstof, ammoniak, fosfor og pesticider og at begrænse deres udledning til vandmiljøet og nedsivning til grundvandet. For fiskeriets vedkommende handler det om at regulere fangsterne så bestandene kan opretholdes og - i nogle tilfælde - genoprettes. Og at udvikle skånsomme fangstmetoder og -redskaber, som beskytter hvaler og havfugle og mindsker mængden af uønskede bifangster. Arbejdet med natur- og miljøhensyn understøttes både af nationale love og handlingsplaner, som for eksempel vandmiljøplanerne og pesticidhandlingsplanen, og af EU- programmer og -forordninger. Fødevareerhvervene er i enhver henseende aktive medspillere. I 2004 anvender Fødevareministeriet rundt regnet 1,3 milliarder kroner til miljøformål. Pengene kommer dels fra EU-programmmer dels fra den danske statskasse. En række projekter har medfinansiering fra erhvervene, men disse beløb er ikke medregnet her. Fødevareministeriet anvender 1,3 mia til natur- og miljøformål i 2004 FØDEVAREMINISTERIETS MILJØPOLITIK I RUNDE TAL (KR) Anvendelsesområde 2004 Miljørelaterede tilskud herunder økologi Kontrol herunder økologikontrol, gødningsregnskaber og krydshensyn Fiskepleje Forskning og innovation miljøvenligt jordbrug herunder økologi Forskning, miljøvenligt fiskeri I alt til miljø

5 45 mio til gyllehåndtering og bekæmpelse af lugt Flere landbrug producerer mere gødning og mere gylle, end der er behov for på deres egne marker. Opgaven er derfor at finde samfundsnyttig og miljøvenlig anvendelse for de overskydende mængder. For gødning og gylle kan løsningen være at omsætte den til energi i biogasanlæg. For gylle kan modellen desuden være separering. På Forskningscenter Foulum ved Viborg støtter Fødevareministeriet etableringen af Danmarks første forskningscenter i biogas og gylleseparering. Formålet med et biogasanlæg er at omsætte gødning til energi. I gyllesepareringsanlægget skilles gødningen i en vandig del og en fast del. Den vandige del kan spredes på de nærmeste marker. Den faste del har høj koncentration af næringsstoffer, især fosfor, og ved at få dem koncentreret i fast form, vejer og fylder de mindre. Derfor bliver de meget lettere at transportere til områder hvor der er brug for stofferne. Resultaterne af arbejdet skal medvirke til mere effektiv og miljøvenlig udnyttelse af ressourcerne. Ambitionen er, at anlægget på Forskningscenter Foulum med de tilknyttede forsknings- og udviklingsaktiviteter kan udvikle sig til et nationalt og internationalt videnscenter for gyllebehandling. Ubehagelig lugt fra svinestalde og fra gylle, når det spredes på markerne, er et problem for naboer til store svineproduktioner. Derfor arbejder Fødevareministeriet også på - sammen med erhvervslivet - at finde løsninger på dette problem. Opgaven er at identificere de vigtigste lugtstoffer samt dannelsen og nedbrydningen af stofferne med henblik på at forebygge lugtgener og evt. finde behandlingsmetoder, der både er velfungerende og økonomisk bæredygtige for den enkelte landmand. STALDLUGTEN VASKES REN Danmarks Jordbrugs- Forskning arbejder blandt andet med projekter, der kan fjerne den grimme lugt fra svinestaldene Staldluftvaskeren er et eksempel på arbejdet med at fjerne den ubehagelige lugt fra svinestalde. Projektets officielle navn er Absorption af lugt, ammoniak og støv fra stalde i vanddråber. Ideen er at udvikle en metode til at fange både lugt, ammoniak og støv i mekanisk ventilerede stalde ved hjælp af vanddråber. Det skulle bidrage til at rense luften så meget, at naboerne til staldene ikke føler sig generede, når den rensede luft lukkes ud af stalden. Projektet, der afsluttes i 2006, indgår i et større forskningsprogram : Bæredygtig teknologi i jordbruget. Fødevareministeriet anvender 45 millioner på projekter om gyllehåndtering og bekæmpelse af lugt i 2004.

6 200 mio til forskning i økologi Danmark er et af de europæiske lande, der er længst fremme med økologisk produktion. Det samme gælder forskningsområdet. Ministeriet har netop afsat 200 millioner kroner til et nyt økologisk forskningsprojekt (FØJO III), der er det tredje i en række. Dansk landbrug bygger på principper om at bevare jordens naturlige frugtbarhed og skåne dyre- og plantelivet. Økologien går videre og har bl.a. forbud mod brug af kemiske sprøjtemidler og kunstgødning (med få undtagelser), og husdyrgødning dosseres særlig restriktivt for at minimere kvælstofudledningen. Dermed er økologisk landbrug meget skånsomt overfor natur og miljø. Udledningen af kvælstof fra økologiske kvægbrug er således kun halvt så stor som den fra traditionelle brug. Langs økologisk dyrkede marker vokser 33% flere vilde plantearter, og der findes en større fuglebestand. 6,3% af det danske landbrugsareal dyrkes i dag økologisk. Der er større omkostninger forbundet med den økologiske driftsform, og staten yder derfor støtte både til omlægning fra traditionelt til økologisk brug og til driften. De økologisk dyrkede arealer er vokset til 6,3% af det samlede dyrkede areal i 2004 UDGIFTER TIL ØKOLOGI 2004 (mio. kr.) Tilskud til økologisk jordbrug 288 Forskning ca. 67 Kontrol 21 Økologikampagne 10 I alt til økologi 386

7 628 millioner til miljøvenligt jordbrug Landbrugsjord kan sagtens drives særlig miljøvenligt uden at være økologisk, og interessen for at anvende Fødevareministeriets støtteordninger til miljøvenligt jordbrug er stor. Eksempler på ordninger er: Miljøbetinget tilskud, der kan gives til jordbrugere, der ønsker at undgå brug af pesticider og kun anvende begrænsede mængder kvælstof Ekstensive randzoner. Tilskud kan gives til etablering af randzoner langs vandløb, søer, levende hegn m.m. hvor der enten ikke sprøjtes, eller hvor der hverken sprøjtes eller anvendes gødning Miljøvenlig drift af græs og naturarealer. Tilskud gives til landmænd, der f.eks. lader deres dyr afgræsse naturarealer for at undgå, at arealerne gror til med skov. Der må ikke sprøjtes på sådanne arealer Etablering af vådområder. Det kan eksempelvis være tilskud til genetablering af våde enge og småsøer, der har været drænet med henblik på dyrkning af jorden. Udover at der er forbud mod tilførsel af gødning og sprøjtemidler i disse vådområder, har de i sig selv en miljøgavnlig effekt, fordi de sørger for, at kvælstoffet fordamper, inden det kan nå frem til vandløb og kyster I 2004 anvendes 628 mio kroner i tilskud til miljøvenligt jordbrug. Desuden gives 288 mio i tilskud til økologisk jordbrug

8 EKSEMPLER PÅ EFFEKTEN AF SÆRLIG REGULERING OG TILSKUD TIL MILJØHENSYN : Forbruget af kunstgødning er nedbragt fra tons i 1992/93 til tons i 2002/2003 Kvælstofudvaskningen er nedbragt med 48%, som følge af Vandmiljøplanerne Udledningen af drivhusgasser er nedsat med 24% siden 1990 De økologisk dyrkede arealer er vokset til 6,3% af det samlede dyrkede areal i 2004 Forbruget af pesticider er faldet med 16% fra 1997 til 2003, beregnet ud fra behandlingshyppigheden

9 Grønne regnskaber øger opmærksomheden på forbruget Et grønt regnskab er en opgørelse over, hvor store mængder kvælstof, fosfor og kalium en landmand tilfører sin bedrift samt en opgørelse over, hvor meget der siden hen fjernes ved salg af afgrøder, mælk og kød. Regnskabet skal desuden indeholde oplysninger om forbrug af pesticider, vand og energi. Regnskabet kan således bruges som et driftsledelsesværktøj for den enkelte landmand og skærper opmærksomheden på miljø og ressourceforbrug. Gødningsregnskaber får udledningen af kvælstof til at falde Siden 1993 har alle danske landmænd skullet indsende et årligt regnskab over forbruget af kvælstofholdigt gødning. Gødningsregnskabet er en detaljeret opgørelse af, hvor meget kvælstof landmanden har haft til rådighed og hvor stor en del, der er brugt på markerne. Formålet er at dokumentere, at landmanden ikke bruger større mængder kvælstof end tilladt. Spredes der mere kvælstof end planterne kan optage, vil den overskydende mængde kvælstof kunne udvaskes til grundvand, søer, vandløb og fjorde. I regeringens Vandmiljøplan er der sat mål for reduktionen i kvælstofudledningen. Fødevareministeriets Plantedirektorat modtager årligt knap gødningsregnskaber, hvoraf en vis del udtages til nærmere administrativ kontrol. Desuden foretages stikprøvekontrol på landbrugsbedrifterne for at kontrollere, at gødningsregnskabernes oplysninger svarer til de faktiske forhold. Indførslen af gødningsregnskaber har medført et stort fald i forbruget af gødning. FALD I UDLEDNING AF DRIVHUSGASSER udledningen af drivhusgas fra landbruget er reduceret med 24% siden 1990 Landbruget bidrager til den udledning af drivhusgasser. Ca. 18% af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser stammer fra landbruget. Det drejer sig især om metan, som kommer fra husdyrenes fordøjelsesprocesser samt lattergas fra gødningshåndteringen. Desuden udleder landbruget kuldioxid (CO2) fra jordbrugskalk og fra sit energiforbrug. Undersøgelser viser, at landbrugets udledning af drivhusgasser er nedbragt med 24% siden Der er især tale om store fald i udledningen af lattergas på grund af lavere forbrug af kunstgødning og mindre mængder af kvælstof i husdyrgødningen. Desuden har et faldende forbrug af jordbrugskalk reduceret CO2- udledningen. Udledningen af metan, som især stammer fra kvæg, har været uforandret. Med de igangværende initiativer for at reducere kvælstofudledningen fra landbruget, forventer forskerne forsat fald i udledningen i de kommende år. Hertil kommer muligheden for en række nye tiltag, som der arbejdes med i forskellige forskningsprojekter. En rapport fra Danmarks JordbrugsForskning fremhæver, at økologisk jordbrug og biogasbehandling af gylle indebærer store muligheder for yderligere reduktion af udledningen af drivhusgasser. Bedre foderudnyttelse og omlægning af efterafgrøder vil også reducere udledningen.

10 Forskning skal begrænse udskillelse af fosfor og kvælstof fra husdyr Fosfor og kvælstof er vigtige næringsstoffer for husdyrene, og deres foder skal derfor indeholde begge stoffer. Imidlertid udnytter dyrene ikke altid indholdet af foderets næringsstoffer fuldstændigt. Derfor kan udskillelsen af kvælstof og fosfor i gødning og urin være større end nødvendigt. Forskningsprojekter ved Danmarks Jordbrugs- Forskning retter sig derfor mod bedre udnyttelse af foderets næringsstoffer med særlig vægt på kvælstof og fosfor. For fosfors vedkommende har forskningen fokus på bedre udnyttelse af phytinbundet plantefosfor, som er vanskeligt tilgængelig. Endvidere forskes der i at fastlægge husdyrs fosforbehov. Øget viden inden for begge temaer er en forudsætning for at begrænse tilskuddet af mineralsk fosfor og dermed nedbringe udskillelsen til miljøet. Forskningen i forbedring af kvælstofudnyttelsen koncentrerer sig om at optimere foderets indhold af protein og individuelle aminosyrer i forhold til dyrenes behov. Resultaterne af forskningsprojekterne forventes at give et væsentligt bidrag til en forbedret næringsstofudnyttelse og dermed til nedsættelse af fosfor- og kvælstofbelastningen af miljøet. Forskningsprojekter undersøger husdyrenes udnyttelse af fosfor og kvælstof i foderet med henblik på at reducere udskillelsen til miljøet HVORFOR BEGRÆNSE UDLEDNING AF KVÆLSTOF OG FOSFOR? Fosfor og kvælstof er vigtige næringsstoffer, der findes i dyrenes foder Fosfor og kvælstof er begge naturligt forekommende næringsstoffer, som er nødvendige for planter og dyr. Som det er i dag, tilfører landbruget mere fosfor og kvælstof til jorden, end planterne bruger. Overskuddet udvaskes af landbrugsjorden til vandmiljøet, det vil sige til søer og vandløb og i havet. Store mængder fosfor og kvælstof medfører opblomstring af alger, uklart vand og i sidste ende iltsvind og fiskedød. Fordampningen af kvælstof bidrager også til drivhuseffekten. Udledningen af næringsstoffer bekæmpes ad tre veje. Dels ved begrænsning i mængden af næringsstoffer i gødningen, dels ved begrænsning i de mængder, der spredes på markerne, og endelig ved at forhindre de overskydende næringsstoffer i at løbe ud i vandmiljøet.

11 Forbruget af pesticider i jordbrug er faldet med 16% fra 1997 til 2003, beregnet ud fra behandlingshyppigheden Forbruget af pesticider skal begrænses Pesticider bruges til at bekæmpe ukrudt, skadedyr og svampesygdomme i landbrug, frugtavl og gartneri. Desværre rammer pesticider ikke alene skadevolderne, men også det øvrige plante- og dyreliv. Pesticider kan desuden forurene fødevarer og løbe ud i vandløb og søer samt sive ned i grundvandet og blive en trussel mod det rene drikkevand. Både myndighederne og de danske jordbrugere gør en mangesidig indsats for at begrænse anvendelsen af pesticider. Støtte til miljøvenligt jordbrug, herunder økologisk jordbrug, hvor brug af pesticider er stort set forbudt, er en side af indsatsen, som er omtalt flere steder i brochuren. Andre indsatser er etablering af sprøjtefri zoner langs vandløb og søer. Nye tiltag forventes at basere sig på igangværende forskning med f.eks Præcisionsdyrkning, hvor pesticiderne kun anvendes lige på det sted på planten eller jorden, hvor insekterne eller svampesporerne befinder sig Udviklingen af nye teknologier til mekanisk ukrudtsbekæmpelse Alternative strategier til bekæmpelse af skadevoldere i bl.a. frugtavl

12 Vi skal beskytte fiskeriet og havmiljøet Fiskebestandene i de danske have er under konstant påvirkning af det fiskeri, der finder sted. Men andre faktorer - såsom klimaforandringer og udledning af kvælstof og fosfor fra jordbrug spiller også en rolle. Indsatsen for miljøvenlige landbrug er derfor også en indsats for havmiljøet. Hvad fiskeriets påvirkning angår har der de senere år været stor opmærksomhed på problemer med svigtende fiskebestande, overfiskeri, udsmid samt skade på havfugle og hvaler. De overordnede rammer for det danske fiskeri sættes af EU. Målsætningen med EU s fiskerireform er at skabe balance mellem fangstindsatsen og fangstmulighederne. Det sker med genopretningsplaner for bl.a. torsk i Nordsøen flerårige forvaltningsplaner, hvor fiskeritrykket nedsættes til bæredygtigt niveau større maskevidde i fiskenet mere skånsomme fangstredskaber. forskning, der kan øge den samlede viden om menneskeskabte og naturskabte påvirkninger af havmiljøet og fiskebestandene, samt internationalt organiseret biologisk rådgivning. Vores viden om påvirkninger af havmiljøet er begrænset. Forskning er derfor en vigtig brik i arbejdet med miljøvenligt fiskeri

13 Lyst- og fritidsfiskeren og miljøet Hvert år betaler danske lyst- og fritidsfiskere sammenlagt ca. 30 millioner kroner for fiskertegn. Beløbet figurerer på finansloven, og alle pengene bliver genanvendt til fiskepleje til fordel for naturen miljøet, fiskebestanden og fiskerne. Formålet med fiskeplejen er at fremme den naturlige reproduktion af bestandene. Det sker ved udsætning af fiskeyngel og sættefisk, forbedring af fiskenes leveforhold samt forskning. Eksempelvis er der i 2004 afsat 2,2 millioner kroner til miljøforbedringer i form af vandløbsrestaurering. På den måde forbedres fiskenes passagemuligheder og gydeforhold i mindre vandløb, hvilket fremmer den naturlige reproduktion. Statens indtægt fra salg af fisketegn anvendes bl.a. til udsætning af fiskeyngel og restaurering af vandløb, så de bliver mere attraktive for fiskene BESKYTTELSE AF MARSVIN regler om akustiske alarmer (pingere) skal sætte en stopper for, at marsvin omkommer i fiskegarn Havpattedyr, navnlig vores hjemlige hval, marsvinet, har i en årrække utilsigtet været offer for fiskeriet. Fiskernes bestræbelser på at undgå sådanne bifangster bliver nu støttet af EU s fælles regler om bifangst af hvaler i EU s farvande. Reglerne trådte i kraft 1. juli 2004 og blev til blandt andet på dansk initiativ. Danmark har nemlig som det eneste land i Europa haft bestemmelser om bifangster af marsvin i dansk fiskeri siden De nye EU-regler indfører pligtigt brug af akustiske alarmer - såkaldte pingere - der skræmmer marsvin væk fra fiskernes garn. Pingerne skal anvendes i alle fiskegarn, der mistænkes for at tage marsvin. Desuden udfases brugen af drivgarn i Østersøen, som forbydes helt fra 1. januar For at overvåge effekten af disse tiltag, der skal beskytte marsvin og andre hvaler, er der samtidigt iværksat systematisk indsamling af oplysninger om bifangst af hvaler.

14 69 mio til Forskning i fiskeri og miljø Fødevareministeriet forsker i bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene i hav og i ferskvand, samt i udviklingen af bæredygtigt fiskeopdræt. I den indsats indgår forskning i, hvordan miljøet påvirker fiskebestandene og omvendt. Eksempler på denne forskning er: Genopretning af torsk i Nordsøen. Torskebestanden er flere steder på et kritisk lavt niveau. I projektet udvikles selektive redskaber til anvendelse i de tre fiskerier, der har den største andel af torsk i deres fangster. Målet er at reducere fiskeridødeligheden for torsk, samtidig med at fiskeriet efter andre arter kan fortsættes Uønskede bifangster og udsmid af fisk kan begrænses gennem udvikling af skånsomme og selektive fangstredskaber Reduktion af bifangster. I projektet undersøges muligheden for at reducere bifangsten af småhvaler i trawlfiskeri efter fx blåhvilling, sild, hestemakrel og makrel, og bifangsten af for eksempel torsk i jomfruhummerfiskeriet. Bifangsterne søges reduceret ved at udvikle og afprøve nye selektive fangstredskaber, ændre fiskerimønstret, eller ved at bruge afværgeforanstaltninger Modeldambrug. Der er stigende efterspørgsel efter gode spisefisk og dermed et vækstpotentiale for akvakultur i Danmark. Derfor vil et forsknings- projekt undersøge om en øget produktion af fisk i dambrug kan ske uden at de miljømæssige påvirkninger øges. Elementerne er udbyggede rensningsforanstaltninger og øget intern recirkulering af vand Fiskebestande i genskabte søer. Siden sidst i 1980 erne er der genskabt mere end 30 større søer i Danmark, og dermed også en række nye levesteder for ferskvandsfisk. Danmarks Fiskeri Undersøgelser gennemfører en række projekter med fokus på at etablere nye fiskebestande i søerne i naturlig balance med miljøet

15 MILJØHENSYN I FØDEVAREMINISTERIETS LOVGIVNING Hensynet til naturen og miljøet er indbygget både i den danske lovgivning og i EU s landbrugs- og fiskerireformer. De danske regler findes blandt andet i: Landbrugsloven, der ved de nyeste ændringer sikrer, at landbrugsjorder i højere grad end tidligere skal kunne anvendes til naturformål. Driftsloven, der har til formål af fremme en bæredygtig drift af landbrugsjorde ved at forene hensyn til at bevare produktionsgrundlaget med hensynet til bevaring af natur- miljøog landskabelige værdier. Foderstofloven, der præciserer, at foderstoffer ved hensigtsmæssig anvendelse ikke må kunne udgøre nogen fare for miljøet. Bestemmelser om krydsoverensstemmelse, der indebærer nedsættelse eller bortfald af støtte efter enkeltbetalingsordningen ( erstatning for hektarstøtteordningen ), såfremt jordbrugsvirksomheden ikke overholder en række miljøbestemmelser. Bestemmelser om støtte til miljøvenligt landbrug, med regler der skal opfyldes for at kunne få støtte til økolgisk jordbrug og til andre typer af miljøvenligt landbrug. Økologiloven, der bla. har til formål at videreudvikle produktionsformen for at sikre miljø og husdyrvelfærd og bevaring af ressourcegrundlaget. Fiskeriloven, der gennem forvaltning skal sikre beskyttelse af levende ressourcer i salt- og ferskvand samt beskyttelse af dyre- og plantelivet. Jordkøbsloven og Jordfordelingsloven som bl.a. skal sikre statens mulighed for at erhverve jord med henblik på at sikre genopretning af naturarealer, naturpleje, tilplantning af skov mv. Landdistriktsloven, der giver mulighed for en række støtteordninger til at bistå bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, som fødevareministeren har brugt til at udstede regler om jordbrugeres pligt til at føre journal over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler samt til at udstede regler om kontrol hermed samt kontrol af sprøjteudstyr. Gødskningsloven, der fastlægger loftet for gødningstildeling og stiller krav om, at landmanden skal udarbejde gødningsregnskaber. Til loven er knyttet kontrolbeføjelser.

16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Holbergsgade København K Tlf: Fax:

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET...

SÅDAN LIGGER LANDET... SÅDAN LIGGER LANDET... tal om landbruget 213 Indhold 1. DANMARK ER ET LANDBRUGSLAND... 6 1.1 Landbrugsjorden udgør 62 % af Danmarks areal... 6 1.1.1 Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE VIDEN - VÆKST - BALANCE KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE Landbrug & Fødevarer Indhold Kvægbrug i verdensklasse... 3 Fakta om dansk kvægbrug... 4 Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien... 5

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET

NATUR OG MILJØ 2009. Del B: Fakta DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr. 751 2009 AU AARHUS UNIVERSITET NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] NATUR OG MILJØ 29 Del B: Fakta Faglig rapport fra DMU nr. 751 29 Redaktion:

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

gode grunde vælge til at

gode grunde vælge til at 10 gode grunde til at vælge 1. Du får mad uden rester af sprøjtegifte / 2. Du får mad med mere smag / 3. Du får rene varer uden sminke / 4. Økologiske dyr har bedre forhold / 5. Økologi er godt for vores

Læs mere