Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden 2000-2009"

Transkript

1 Bachelorafhandling HA-almen Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Tine Stilling Olesen Vejleder: Peter Brink Madsen Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden Har de danske investeringsforeninger haft positiv Alfa i perioden? Handelshøjskolen Aarhus Universitet Maj 2010

2 Abstract This paper provides an analysis of Danish Mutual Funds performance for the period The analysis consists of 60 Danish mutual funds that have been in operation in the whole period. The focus will only be on equity funds who invest in Danish stocks, European stocks and Global stocks. The analysis focuses on the Jensen measure, Sharpe ratio and a multifactor model. These theories should perform the ground for the research questions. The purpose of the paper is to analyze whether the Danish mutual funds have provided significantly, positive Alphas in the period, when cost have been deducted from the return. Furthermore have they been able to outperform the market? This is interesting for the investor who wants to know which mutual funds that historically have been best in generating positive risk adjusted returns. The paper will indicate who have performed significantly best in the period. It will also be assessed if the models illustrate a uniform conclusion. Before the analysis the models will be described in detail and critique will be given to the various models based on empirical findings in the literature. The efficient market hypothesis and the CAPM will also be described, because they form the ground for the paper and the models. Some general characteristics will be described of the investor, the Danish equity market, the mutual funds structure, the cost associated with investing in Danish mutual funds and the restrictions imposed to the mutual funds. These are all important for understanding the analysis. There have been a lot of studies on mutual fund performance that generally indicates that the mutual funds are unable to perform better than the market, when costs are deducted from the return. The conclusion in the analysis is that in general Danish Mutual Funds perform neutrally, but there is some evidence of statistically negative, significant performance for the period. Furthermore the models find positive, significant performance for three Mutual Funds who invest in the global market. This is not a secure conclusion, because of the low adjusted R-squared. The low R-squared indicates that the chosen benchmark is not a correct index for the risk adjusted return. The result is not consistent with prior studies and therefore the conclusion seems to be extreme. Furthermore there is an analysis of the influence of management fees and other mutual fund expenses on performance. The purpose is to investigate whether performance is influenced statistically significantly negative by the costs or if the most expensive mutual funds have better performance. The result is that this cannot be identified. There is not a statistically significantly negative relationship between cost and performance for the Danish mutual funds. The conclusion is however ambiguous because the multifactor model concludes the opposite. The conclusion is however uncertain due to violation of some assumptions. More over the analysis show no tendency to that the expensive mutual funds perform better. Therefore investor cannot use the cost as an indicator of superior performance.

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Generelt om investeringsforeninger i Danmark Investor Markedsstatistik for perioden Investeringsforeningernes opbygning Lovgivning for investeringsforeninger Omkostninger Engangsomkostninger Vedvarende omkostninger Teori Den efficiente markedshypotese (EMH) Empiriske resultater af aktiemarkedets efficiens Generel afkastberegning Performancemåling via CAPM Jensen (1968) Forudsætninger for Jensens alfa Kritik af Jensens alfa Sharpe ratio Kritik af Sharpe ratio Multi-faktormodel Forudsætninger Kritik af multifaktormodellen Empiriske undersøgelser af performance gennem tiden Data til performanceanalysen Valg af investeringsforeninger Survivorship bias Afkast Den risikofrie rente... 28

4 4.5. Benchmark Valg af benchmark til Jensens Alfa Aktier Danmark Aktier Europa Aktier globalt Valg af benchmark/indeks til multifaktormodellen Aktier Danmark Europa: Verden: Forudsætninger til data Normalfordelte afkast Stationære afkast Performanceanalyse af de udvalgte investeringsforeninger Jensen indekset Aktier Danmark Aktier Europa Aktier globalt Delkonklusion Sharpe ratio Aktier Danmark Aktier Europa Aktier Globalt Delkonklusion Multifaktor Aktier Danmark Aktier Europa Aktier Globalt Delkonklusion Kritik af data Overordnet performance Omkostningsanalyse Omkostningernes statistiske påvirkning af performance Sammenhæng mellem omkostninger og performance via gruppeinddeling... 54

5 6.3. Konklusion Perspektivering Konklusion Litteraturliste Bilag 1-10 CD med excelark

6 1. Indledning Der er mange måder, investor kan investere sin formue på. En måde er via porteføljeinvestering. Her findes der yderligere mange forskellige kombinationsmuligheder i forhold til risiko og afkast og sammensætning af aktier og andre værdipapirer. Mulighederne er mange og det gør det uoverskueligt at vælge for den enkelte investor, når formålet enten er at maksimere det forventede afkast for en given risiko eller alternativt at minimere risikoen for et givet forventet afkast. Investeringen kan have essentiel betydning for den enkelte, hvorved det er vigtigt at træffe de rigtige beslutninger. En mulighed for investor er at placere formuen i en investeringsforening. Her er der mange udbydere og forskellige områder, der skal vælges imellem. Investeringsforeningerne foretager selv performanceevaluering af deres investeringer. Investeringshorisonten for de forskellige investeringsforeninger er forskellig, hvilket gør det svært at sammenligne de forskellige foreningers performance. Investeringsforeningerne fastsætter investeringshorisonten ud fra, at den målte performance skal fremstå så positiv som muligt. Dette er for at skabe positivt omdømme for investeringsforeningen. Derfor har denne opgave til formål at vurdere 60, danske, udvalgte investeringsforeningers performance i den 10-årige periode for at give investor en indikation af, hvordan de 60 investeringsforeninger har præsteret. Performancemålingen er baseret på historiske tal og handler derfor om at måle, hvor godt investeringsforeningen har præsteret i forhold til andre og markedet. Det er en ex post analyse, der bruges til at vurdere hvilket faktisk afkast og risiko, der er opnået i investeringsperioden. Den Efficiente Markedshypotese påstår, at gennemsnitligt er der ikke noget, der kan slå markedet. Charles Ellis beskriver problemet således: The problem is not that professional managers lack skill or diligence. Quite the opposite. The problem with trying to beat the market is that professional investors are so talented, so numerous, and so dedicated to their work that as a group they make it very difficult for any one of their number to do significantly better than others, particularly in the long run. (Jones, 2007, s. 343) Derfor peger teorien på at mest optimale er at benytte en passiv investeringsstrategi. Det begrundes ud fra at al information er indeholdt i priserne, hvorved det ikke kan betale sig at indsamle yderligere information. Det interessante i opgaven er at analysere, om de udvalgte investeringsforeninger har outperformet markedsindekset, når omkostninger er trukket fra afkastet til trods for teorien. Det er ikke formålet at teste hypotesen, men derimod at teste, om investeringsforeningerne har formået at generere høje, risikojusterede afkast i den valgte periode. Side 1 af 62

7 1.1. Problemformulering Formålet med opgaven er at analysere de 60, udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeningers performance i perioden Analysen vil tage udgangspunkt i Den Efficiente Markedshypotese (EMH), som antages at være opfyldt; markedet antages at være efficient. De enkelte modeller, der ligger til grund for den empiriske analyse, vil blive beskrevet inden en egentlig performancemåling vil blive foretaget. Opgaven er bygget op omkring følgende problemstillinger: Har de udvalgte, danske investeringsforeninger haft en positiv, signifikant alfa eller positiv Sharpe ratio i perioden vurderet ud fra det risikojusterede afkast fratrukket omkostninger? Har de præsteret bedre end markedet for perioden? Hvilke investeringsforeninger performer bedst ud fra det risikojusterede afkast fratrukket omkostninger? Er resultatet af performance afhængig af, hvilken model der bliver brugt? Eller tegner de 3 modeller et ensartet resultat? Påvirker omkostninger performance statistisk signifikant for investeringsforeningerne? Heriblandt ønskes det analyseret, om performance påvirkes negativt af omkostninger? Eller om de omkostningskrævende investeringsafdelinger er dem, der generer det højeste afkast? 1.2. Afgrænsning Der er i opgaven stillet nogle kriterier for udvælgelse af investeringsforeninger. De investeringsforeninger, der ikke opfylder kriterierne, vil ikke blive behandlet i opgaven. Der vil derved ikke blive analyseret på branche- og landespecifikke investeringsforeninger. Dette skyldes primært, at der ikke ligger data tilgængeligt for hele den analyserede periode, samt at der er få investeringsforeninger indenfor hvert område, hvorved der ikke er et statistisk stærkt nok grundlag for en analyse. Derfor er det valgt kun at inddrage investeringsforeninger, der investerer i danske, europæiske og globale aktier. Opdelingen i opgaven er lavet i overensstemmelse med IFR s opdeling. Endvidere er de valgte investeringsforeninger realisationsbeskattede afdelinger, da der ikke foreligger data for de lagerbeskattede afdelinger, der går ind under de valgte kriterier. Der vil endvidere udelukkende blive fokuseret på aktiebaserede investeringsforeninger. Obligationsbaserede investeringsforeninger vil derfor ikke blive behandlet i opgaven. En egentlig test af EMH vil ikke blive lavet. Den forudsættes at holde for aktiemarkedet. Der ligger ikke en egentlig analyse til grund for udvælgelsen af teorierne. Disse er udvalgt grundet deres teoretiske forskellighed og teoretiske styrke i forhold til den bagvedliggende teori, de er baseret på. Der er mange modeller til rådighed til performancemåling. Der kunne være inddraget yderligere modeller, men da det ikke er givet, at disse modeller vil bidrage med yderligere, er det 1 Bemærk at det relative afkast fra januar 2000 ikke er med i analysen. Side 2 af 62

8 valgt ikke at inddrage flere performancemodeller. Det vurderes, at det ikke har en betydelig indvirkning på resultaterne. I stedet kunne en analyse med alternative benchmark være udført. Afkastene i opgaven er fratrukket omkostninger, hvorved performancemåling udelukkende vil baseres på dette. Der vil ikke blive lavet en performancemåling, hvor der ikke er taget højde for omkostninger. Dette kunne have været interessant for at analysere, om der eksisterer positiv performance, når omkostningerne ikke er trukket fra. I stedet vil der laves en analyse af omkostningernes statistiske påvirkning af performance. Der vil ikke fokuseres på investors individuelle omkostninger. Der vil fokuseres på de omkostninger, investeringsforeningen pålægger investor. Desuden vil performancemålingen kun fokusere på det risikojusterede afkast og ikke de absolutte afkast. Faktorerne i multifaktormodellen er baseret på en analyse af de offentlig, tilgængelig indeks. Der vil blive udvalgt et benchmark for hvert investeringsområde, hvorved det bestemmes på det generelle plan. Der vil ikke laves en analyse af hver enkelt investeringsforenings investeringsstrategi. Dette har indvirkning på, at det valgte benchmark ikke bliver præcist defineret for hver enkelt investeringsforening. Derfor kan der opstå usikkerhed i konklusionerne. Der vil ikke blive taget hensyn til skat i opgaven, hverken investeringsforeningernes eller investorernes skat. Opgavens fokus er fra investors syn. Den enkelte investors skatteomkostninger varierer mellem værdipapirer og investorer. Aktieavancebeskatningen afhænger af investeringsbeløbets størrelse, investeringshorisontens længde og af formålet med investeringen, om det er pension eller privat investering. (Christensen, Benchmarking i finansiering, 2001) Både skat pålagt investeringsforeningerne og investorerne er meget kompliceret. Derfor, selvom det er relevant for afkastet og derved også for valg af benchmark, vil disse regler ikke blive medtaget i opgaven eller inddraget i analysen. Der vil ikke blive lavet en analyse af investeringsforeningerne i forhold til, om de er fusioneret i løbet af den valgte periode. Dette kan have en indvirkning på resultaterne i opgaven. Der vil gives en beskrivelse af problemet og dets konsekvenser. Der vil ikke blive foretaget en vurdering af, hvorvidt det er interessant for investor at investere i en investeringsforening i forhold til at investere selv. Fokus lægges på investeringsforeningernes performance og denne vil ikke blive holdt op imod alternative investeringer ud over det risikofrie alternativ og markedsindekset Metode Opgaven har en problemorienteret tilgang, der har til formål at besvare de opstillede undersøgelsesspørgsmål. Den bygges op om en empirisk undersøgelse af investeringsforeningernes performance, vurderet ud fra de valgte modeller. Derfor vil opgaven være af kvantitativ karakter og analytisk. Side 3 af 62

9 Den anvendte litteratur i opgaven er primært baseret på empiriske analyser af performancemåling. Disse er publiceret i både danske og udenlandske tidsskrifter. Endvidere vil lærebøger blive brugt, der primært er udenlandske. De forskellige investeringsforeningers hjemmesider vil blive brugt til analyse af deres valgte benchmark og i få tilfælde deres investeringsstrategi. Investeringsforeningsrådets hjemmeside vil blive brugt i det omfang, at data er tilgængeligt derfra og diverse andre informationer omkring de danske investeringsforeninger. Datagrundlaget formodes at stemmeoverens med virkeligheden, da det er rekvireret via IFR, Københavns Fondsbørs, MSCI Barra og Danmarks statistik, der alle har til formål at belyse virkeligheden. Det tilgængelige data har til formål at danne udgangspunkt for analysen, således at der kan laves en objektiv beskrivelse af den virkelige performance. Investeringsforeningernes performance vil blive vurderet ud fra 3 modeller, der tager højde for det risikojusterede afkast: Jensens Alfa, Sharpe ratio og en multifaktormodel. De to første modeller er baseret på CAPM, som er en prisfastsættelses model for finansielle aktiver på det efficiente marked. Jensen kan anvendes på efficiente såvel som inefficiente porteføljer. Sharpe kan kun anvendes på efficiente. Jensen måler investeringsforeningens performance og hvorvidt denne er statistisk signifikant, hvorimod Sharpe måler porteføljemanagerens evne til at diversificere porteføljen. Dvs. de to modeller forklarer ikke det samme, hvorfor det er interessant at inddrage begge. Jensen er et enkelt-indeks, hvorfor multifaktormodellen er medtaget for at øge forklaringsgraden for afkastet og dermed investeringsforeningens performance. De 3 modeller danner grundlag for besvarelse af undersøgelsesspørgsmålene. Grunden til at Treynor ikke er medtaget i opgaven er, at den måler det samme som Jensen, bare på en anden måde. De to nøgletal placerer begge aktien i forhold til SML og de er egnet til at vurdere enkeltaktier. Jensens Alfa er valgt, da den beregner et merafkast i forhold til SML, som er let forståeligt. Treynor og Sharpe angiver en ratio. Ligeledes er markedet indbygget i Jensen, således at man kun skal vurdere alfa. I Sharpe og Treynor skal man sammenligne ratio for markedet og for porteføljen. Treynor sammenligner hældningen for linjen for en aktie i forhold til SML, hvilket er lidt sværere at forholde sig til. Selvom Jensens Alfa er beregnet til enkelt aktier, kan den også benyttes på investeringsforeninger, da disse kan benyttes i en portefølje. Sharpes ratio er valgt, fordi den er egnet til vurdering af investeringsforeninger. Den er et udtryk for afkastet af en investering i forhold til risikoen den måler et risikojusteret merafkast. Ligeledes er den et af de mest anvendte risikotal. Investeringsforeningsrådet benytter sig bl.a. af Sharpe ratio. Modellerne vurderes til at have stor relevans og kvalitetspåvirkning til løsning af problemstillingen. Den valgte periode for investeringsforeningerne er interessant, fordi der både har været høj- og lavkonjunktur. Dette illustreres senere i opgaven. Derved vurderes perioden at være interessant for investor. Ligeledes giver den 10-årige periode et robust datagrundlag, da performancemålingen vurderes ud fra månedlige afkast. Side 4 af 62

10 2. Generelt om investeringsforeninger i Danmark Dette afsnit er et indledende afsnit, der vil indeholde en generel beskrivelse af investeringsforeninger i Danmark. Indledningsvist vil det belyses, hvem der investerer i de danske investeringsforeninger. Hernæst vil en markedsstatistik for investeringsforeningerne blive præsenteret, hvor udviklingen indenfor markedsværdien af investeringsbeviserne for perioden vil blive skitseret. Herudover vil de udvalgte investeringsforeninger blive præsenteret med deres respektive kursværdier. Ydermere vil der gives en beskrivelse af, hvordan investeringsforeningerne er bygget op, hvorledes lovgivningen ser ud på området samt hvilke omkostninger, der er forbundet med investering i en investeringsforening. Afsnittet har betydning for forståelsen af resten af opgaven Investor I det her afsnit vil det blive belyst, hvem der investerer i de danske investeringsforeninger. Det er interessant at vide, hvem investor er, da skattereglerne eksempelvis er forskellige for den danske, private investor, den udenlandske og den institutionelle investor. Denne skattepåvirkning har en indflydelse på, hvordan investeringsforeningen er organiseret (Bechmann & Rangvid, 2007). Det har derved en betydning for investeringsforeningerne og deres investeringsstrategi hvilken investor, der er tale om. Der vil dog i opgaven ikke blive taget hensyn til investors skatteomkostninger jf. afgrænsningen. Figur 2.1: Fordelingen af investorer for de 3 grupper målt på antallet af investorerne i hver gruppe (ultimo april 2009) Private danske investorer Danske virksomheder Udenlandske investorer Kilde: + egen indvirkning På det overordnede niveau er investor inddelt i tre grupper: Den private, danske investor, danske virksomheder og den udenlandske investor. På figur 2.1 ses fordelingen målt på antallet af investorer. Størstedelen af investorer, der investerer i investeringsforeningerne, er den private, danske investor. I april 2009 var der i alt danskere, der investerede via en investeringsforening. Der var danske virksomheder og udenlandske investorer. Antallet af investorer indikerer, at det er populært at investere i en investeringsforening. Dette gør opgaven mere interessant, da efterspørgslen efter investeringsforeninger er relativ stor. Side 5 af 62

11 Der er endvidere mange udbydere på markedet. Der er 28 investeringsforeninger, der er medlem af Investeringsforeningsrådet. Disse er så endvidere opdelt i flere afdelinger. Herudover findes der flere på markedet. Dette gør det svært for den enkelte investor at vælge hvilken investeringsforening, han skal investere i. Figur 2.2: Fordelingen af andelen af investeringen for de 3 grupper målt i mio. kr. (ultimo april 2009) Private danske investorer Danske virksomheder Udenlandske investorer Kilde: + egen indvirkning På figur 2.2 ses fordelingen af investeringen i kroner, hvor både den private investor og danske virksomheder spiller en stor rolle. I april 2009 blev der i alt investeret for 355,5 mia. kr. De udenlandske investorer udgør en meget lille del af investeringerne. I det følgende vil investor blive omtalt i ental, hvor betegnelsen vil dække de tre grupper. Dette kan lade sig gøre i og med skat ikke indgår i analysen Markedsstatistik for perioden Den valgte analyseperiode vil i det følgende blive beskrevet med henblik på, hvorfor perioden er interessant for opgaven. Endvidere vil de udvalgte investeringsforeninger blive præsenteret med deres respektive kursværdier. Dette er medtaget for at give et billede af, hvor store investeringsforeningerne er. Side 6 af 62

12 2000K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 Figur 2.3: Udviklingen for udstedte investeringsbeviser for aktieafdelinger i Danmark (alle sektorer) i perioden Markedsværdi i mia. kr Udstedte investeringsbeviser Kilde: Statistikbanken.dk, DNINVF2 + egen indvirkning Det ses på figur 2.3, at udviklingen indenfor udstedte investeringsbeviser for aktieafdelinger i Danmark har haft to dale og en top og det ser ud til, at markedsværdien er på vej op igen i slutningen af perioden. Fra 2000 til 1. kvartal i 2002 var udviklingen næsten konstant dog med små udsving. Herefter faldt markedsværdien indtil 1. kvartal i Efterfølgende skete der en kraftig stigning i markedsværdien på 450,2 % indtil 3. Kvartal i Dernæst skete der et kraftigt fald i markedsværdien på 54 % indtil 1. Kvartal i I slutningen af perioden 2009 ser det ud til at kurven er vendt. I 2009 er markedsværdien steget med 50 %. Dette giver et billede af den tendens, der har været i den valgte tidsperiode i opgaven. Der er sammenfald mellem udsvingene og den historiske udvikling på markedet. I løbet af år 2000 vendte aktiemarkedet brat grundet IT-boblen (IFR). Dette ses ved det første, store udsving i kurven. Endvidere kan terrorangrebet 9/ have indvirkning på aktiemarkedet og derved salg af investeringsbeviser. I 2008 blev investeringsforeningerne også ramt af Finanskrisen og mange aktiebaserede afdelinger måtte konstatere store kurstab. (IFR) Markedsværdien har været udsat for to perioder med en nedadgående tendens og to perioder med en opadgående tendens. Dette har en indvirkning på den senere dataanalyse af performance for investeringsforeningerne. Det vurderes derved, at den valgte periode er ret interessant at analysere på, da der både har været op og nedgang. Når der er nedgang, er der mange afdelinger, der er nødsaget til at lukke ned pga. dårlig performance, ingen købere eller mangel på 2 Fra 76,5 mia. kr. i 1. Kvartal 2003 til 420,9 mia. kr. i 3. Kvartal Markedsværdien i 1. Kvartal 2009 var 193,8 mia. kr. Side 7 af 62

13 investeringsmuligheder. I perioden var der 26 afdelinger, der lukkede ned i Danmark. Afdelingerne var primært aktieafdelinger. (Bechmann & Rangvid, 2007) Figur 2.4: Formuen fordelt på de udvalgte investeringsforeninger. Kursværdier målt i mio. kr. Dexia Invest Lån & Spar Rationel Invest Handelsinvest Alm. Brand Invest ValueInvest Danmark SKAGEN Fondene Alfred Berg invest EGNS-INVEST Carnegie SEBinvest Sydinvest Sparinvest Jyske Invest BankInvest Nordea Invest Danske Invest mio. kr. Kilde: + egen indvirkning På figur 2.4 ses en oversigt over, hvor store de investeringsforeninger, der er med i opgaven, er, vurderet ud fra deres kursværdier. Danske Invest har klart den højeste kursværdi og Dexia Invest den mindste. Nogle af de 16 investeringsforeninger er endvidere opdelt i afdelinger, hvor figuren skitserer kursværdien på det overordnede niveau Investeringsforeningernes opbygning Danske investeringsforeninger er ejet af deres investorer. Derved er investorerne både ejere og kunder af investeringsforeningen. Det er også investorerne, der vælger investeringsforeningens direktør. Dette er ret usædvanligt på verdensplan, hvor det gængse er, at investeringsforeningerne er kontrolleret af banker eller andre finansielle institutioner. Mange danske investeringsforeninger bliver forvaltet af banker, hvor selve rådgivningen og køb og salg til investorerne foregår. Det er også bankerne, der handler de underliggende aktiver, hvorved det også er dem, der modtager handelsomkostninger. Bankerne fungerer også som depotselskab, hvorved de modtager omkostninger for dette. Derfor er det i bankernes interesse at sælge investeringsbeviserne, da de får indtægter ved dette. Der eksisterer også investeringsforeninger, der ikke har et specielt forhold med en enkelt bank. De er derved ikke afhængige af en enkelt bank. Disse investeringsforeninger bestemmer selv, hvem der skal rådgive dem, hvis de ønsker Side 8 af 62

14 dette, hvilken bank deres underliggende aktiver skal deporteres i, hvem der skal handle de underliggende aktiver osv. Danske investeringsforeninger klassificeres ud fra, om de er udloddende eller akkumulerende og hvilket investeringsområde, de primært opererer indenfor. De udloddende afdelinger udbetaler løbende dele af overskuddet i form af udbytter, mens de akkumulerende udelukkende skaber afkast på baggrund af kursstigninger. De to forskellige afdelinger beskattes forskelligt. På det danske marked, er der flest afdelinger, der er udloddende. De udloddende afdelinger betaler ikke skat af deres afkast, det er den enkelte investor, der betaler skat af sit afkast. Den enkelte investors skat er meget individuel, hvorved den bliver for kompliceret at inddrage i analysen. Udbytte beskattes som aktieindkomst. For at afdelingen skal være fritaget for skat, skal den overholde nogle kriterier, der ikke vil blive behandlet i denne opgave. Der er få akkumulerende afdelinger i Danmark (Bechmann & Rangvid, 2007). Disse beskattes som virksomheder. Jf. afgrænsningen vil disse ikke blive inddraget i analysen (lagerbeskattede afdelinger). Lagerbeskattede afdelinger beskattes hårdere end udbyttebetalende (IFR, 2008). Ved investeringsområdet inddeles afdelingerne overordnet i tre grupper alt efter om de primært investerer i aktier, obligationer eller en blanding af dette. Opgaven er afgrænset til kun at omhandle aktier. Aktieafdelingerne kan endvidere opdeles i danske, europæiske og globale. Det er denne opdeling, der er valgt i opgaven. Afdelingerne kunne endvidere have været opdelt i andre geografiske områder, brancher og temaer. Disse vil ikke indgå i opgaven Lovgivning for investeringsforeninger De danske investeringsforeninger er underlagt en del love, hvor størstedelen af lovene findes i loven om investeringsforeninger og specialforeninger (LIS). Loven sætter rammer for investeringsforeningernes virke, såsom regler for spredning af investeringerne, administration af foreningerne, regnskaber osv.(ifr, 2008). De danske investeringsforeninger er også underlagt et EU-direktiv, UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). Virksomheder skal godkendes af Finanstilsynet som investeringsforening for at kunne udøve virksomhed jf. LIS 4. En forening skal have en formue på 10 mio. kr. jf. 4, stk. 7., hvor immaterielle aktiver ikke kan indgå i formuen. Jf. 9 skal alle afdelinger i en investeringsforening have en formue på 10 mio. kr. En forening eller afdeling må som udgangspunkt ikke optage lån jf. 43. Dog må de optage et kortfristet lån på højst 10 % af formuen til eks. midlertidig finansiering af indgåede handler eller til erhvervelse af fast ejendom. Det betyder, at de ikke kan geare deres investeringer særlig meget. Hvis to eller flere afdelinger skal fusioneres, skal Finanstilsynet godkende fusionen, før denne er gyldig. Jf. 89 må en investeringsforening eller afdeling investere i afledte finansielle instrumenter, hvorved investeringsforeninger, der handler globalt, kan få afdækket eksempelvis valutakursrisikoen. Side 9 af 62

15 Investeringsforeningerne er underlagt strenge betingelser mht. hvordan de kan tildele deres aktivbeholdning mellem aktiver. Hovedreglen er, at investeringsforeningerne kun må allokere 5 % af deres værdi til aktier udstedt af en enkelt-udsteder jf. 93, stk. 1. Ligeledes skal en investeringsforening mindst have 16 aktier i dens portefølje for at sikre en minimums diversifikation af porteføljen. Dette benævnes også risikospredning (Bechmann & Rangvid, 2007) Omkostninger I dette afsnit vil omkostninger forbundet med at investere i en dansk investeringsforening blive belyst. Afsnittet er baseret på (Bechmann & Rangvid, 2007). Overordnet er der to typer af omkostninger: Dem, der kun betales en gang, når man køber eller sælger investeringsbeviset og dem, der betales årligt igennem investeringsbevisets levetid Engangsomkostninger Prisen for et investeringsbevis er bestemt af den indre værdi for investeringsforeningen, beregnet som den totale værdi af alle aktiver divideret med antallet af udestående investeringsbeviser. Når en investor køber et investeringsbevis, skal investeringsforeningen købe ekstra aktiver, svarende til det investerede beløb. Transaktionsomkostninger forårsaget af dette køb vil blive pålagt investeringsforeningen. Disse omkostninger vil derefter blive pålagt den nye investor som et tillæg til investeringsbevisets pris. Omkostningen kaldes emissionstillægget. Tanken bag dette er, at eksisterende investorer ikke påvirkes af, at nye investorer kommer til. Ligeledes når investor sælger sit investeringsbevis, skal investeringsforeningen sælge nogle at dets underliggende aktiver. Disse omkostninger skal den enkelte investor betale og de kaldes for indløsningsfradraget. De trækkes fra den indre værdi, når investor skal sælge sit bevis. Yderligere har den enkelte investor omkostninger til sin bank i form af kurtage ved køb af investeringsbeviset, fordi banken udfører handlen. Investor skal også betale et depotgebyr til banken for at opbevare beviserne Vedvarende omkostninger Investor betaler løbende i investeringsperioden administrationsomkostninger, der dækker en lang række af de omkostninger, der er i investeringsforeningen. Administrationsomkostningerne dækker lønninger, kontorleje, markedsføring, drift osv. Disse omkostninger trækkes fra afkastet og er derved ikke direkte pålagt investor. Herudover er der handelsomkostninger forbundet med handlen af de underliggende aktiver. Disse omkostninger trækkes også fra afkastet. Yderligere har investor skatteaspektet i forhold til afkastet. 3. Teori Opgaven tager udgangspunkt i Den efficiente markedshypotese, der antages at være opfyldt. Derfor er der et beskrivende afsnit af denne. Hypotesen vil ikke blive testet, hvorfor der inddrages empiriske undersøgelser fra litteraturen. Den generelle afkastberegning vil blive fremlagt, da den ligger til grund for hele analysen. De valgte modeller i opgaven er baseret på teorien omkring Side 10 af 62

16 CAPM, hvorfor en beskrivelse af denne også vil fremgå af afsnittet. Herefter vil de tre performancemodeller blive beskrevet. Til sidst i afsnittet vil empiriske resultater af performancemåling blive bragt på bane, således at den endelige konklusion i opgaven kan holdes op imod andre undersøgelser Den efficiente markedshypotese (EMH) Et marked, hvor priser altid reflekterer tilgængelig information, er efficient (Fama E. F., 1970). Den efficiente markedshypotese angiver, at priserne på finansielle aktiver altid vil afspejle al tilgængelig information. Når der kommer ny information, vil priserne tilpasse sig ved offentliggørelsen. Derfor kan man ikke forvente at få et overnormalt afkast for en investering ved en given risiko (Jones, 2007). Dette stemmer overens med CAPM modellen, der beskrives i afsnit 3.3. Hvis markedet er efficient, ligger aktierne på kapitalmarkedslinjen. Hvis man opnår ekstraordinære afkast, må man forvente ifølge hypotesen, at disse afkast er kortvarige. Grunden til dette skyldes udbud og efterspørgsel: Når investorerne opdager de overnormale afkast, vil de købe de aktier, der er undervurderede og sælge de aktier, der er overvurderede. Priserne på de undervurderede aktier vil stige grundet efterspørgslen efter dem og priserne på de overvurderede aktier vil falde, grundet overudbud på markedet. Dette vil medføre, at det ekstraordinære afkast vil elimineres. Hypotesen siger, at aktieafkastet vil være tilfældigt, fordi priserne kun vil reagere på ny information, da al tilgængelig information allerede er indeholdt i priserne. Da man ikke kan forudsige ny information, må man forvente, at aktieafkastet derved bliver tilfældigt. Aktiekurserne følger en random walk, hvis EMH er opfyldt. Regressionsligningen for aktiekursen til tidspunkt t (p t ) ses nedenfor: Aktiekursen følger en random walk, når alfa er lig med nul og beta (risikoen) er lig med en, hvilket vil sige, at aktieafkastet udvikler sig tilfældigt over tid og EMH er opfyldt. Det absolutte afkast bliver derved e t. Derfor kan man ikke bruge fortidige afkast til at forudsige de fremtidige afkast. For at vi kan acceptere EMH, skal fejlleddene være serielt ukorrelerede, hvilket vil sige, at fejlleddene skal være ukorreleret over tid. Variansen af fejlleddet skal også være konstant over tid, før at EMH holder. Investeringsforeninger bruger tid og penge på at analysere sig frem til ny information i håbet om at slå markedet, på trods af EMH (Christensen & Pedersen, 2009). Side 11 af 62

17 Figur 3.1: Justeringen af aktiekursen ved ny information (dag 0) afhængig af om markedet er efficient eller inefficient. Kilde: (Jones, 2007) På figur 3.1 ses det efficiente marked og det inefficiente marked for en aktie. Ved dag 0 sker en begivenhed, der har en signifikant indvirkning på aktieprisen. Hvis markedet er efficient, illustreret via den blå linje, vil aktieprisen hurtig reflektere den nye information ved at stige. Herved vil prisen reflektere den indre værdi. Det antages, at der de efterfølgende dage ikke opstår ny information, hvorved prisen fortsætter uændret. Hvis markedet er inefficient, illustreret via den stiplede linje, vil prisen med tiden justeres, hvor tiden det vil tage, er ukendt. Om markedet er efficient, handler om, hvor hurtigt ny information afspejler sig i aktieprisen (Jones, 2007). På det efficiente marked vil afkastet afhænge af den risiko, investor påtager sig, jf. CAPM. De finansielle markeder kan være efficiente i 3 niveauer ifølge (Fama E. F., 1970), hvilket handler om, hvor hurtigt ny information afspejles i priserne og hvilken information, der er tale om: Den svage form: Den semi-stærke form: Den stærke form: Priserne afspejler al historisk information, hvorved fremtidige afkast ikke kan forudsiges ud fra historiske afkast. Man kan derved ikke opnå et merafkast i forhold til risikoen via en performancemåling på historiske tal. Alt markedsdata er indeholdt i priserne. Priserne afspejler ud over historiske observationer også al offentlig tilgængelig information. Dvs. investor kan ikke handle på ny, offentlig information efter offentliggørelsen og derved forvente at opnå et merafkast i forhold til risikoen. Alt offentlig information er indeholdt i priserne. Priserne afspejler også udover historisk og offentlig information, om investor har monopolistisk adgang til information, der er vigtig i Side 12 af 62

Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt diskussion af aktiv og passiv forvaltning

Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt diskussion af aktiv og passiv forvaltning Bachelorafhandling HA- almen 6. semester Forfatter: Camilla Knudsen Anslag ekskl. mellemrum: Vejleder: 96.173 Carsten Tanggaard Institut for økonomi Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

PASSIV INVESTERING I AKTIEINDEKS

PASSIV INVESTERING I AKTIEINDEKS PASSIV INVESTERING I AKTIEINDEKS En efter skat analyse af investeringsalternativer for en dansk privatperson på frie midler Passive investing in equity index Kandidatafhandling af: Mikkel Nyboe Rasmussen

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Risikovurdering af erhvervsejendomme i København - med afsæt i en værdiansættelse af Jeudan A/S

Risikovurdering af erhvervsejendomme i København - med afsæt i en værdiansættelse af Jeudan A/S Risikovurdering af erhvervsejendomme i København - med afsæt i en værdiansættelse af Jeudan A/S HD-Finansiering 8. semester 2008 Forfattere: Vejleder: Klaus Naur Kristensen Mads Borgensgaard Nicolai Borcher

Læs mere

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening Institut for Finansiering Kandidatafhandling Forfatter Aslak Jakobi Kristensen Vejleder Morten Balling Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Læs mere

MEDDELELSER OM INSIDERS HANDLER

MEDDELELSER OM INSIDERS HANDLER Meddelelser om indsiders handler MEDDELELSER OM INSIDERS HANDLER Lovord og markedsreaktion ANNOUNSMENTS on INSIDER S TRADING Law and market reactions Abstract In October 2002 additions to exchange laws

Læs mere

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem?

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? HD afhandling i Marketing management HD. 2. del, Aarhus Universitet, 2014 Titel: Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? Forfatter: Valdemar Stilling Vejleder: Morten Munksgaard

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy

Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy Erhvervsøkonomisk Institut Ms.c in Finance Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard Vejleder: Jan Bartholdy Forudsigelse af finansiel stress Bør generelle faktorer for virksomhedsledelse og styring

Læs mere

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging housing risks using house price indices Kandidatafhandling ved Copenhagen Business School Cand.merc. i Finansiering og Regnskab Institut

Læs mere

Executive Summary. Side 2 af 188

Executive Summary. Side 2 af 188 Executive Summary Recognizing that there has been a limited amount of research on the market for commercial real estate in Denmark, we have decided to gather data available to the public and the data available

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S (Strategic analysis and valuation of Royal Unibrew A/S) Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.merc. Finansiering og Regnskab 30.

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgave nr. 31. Finanskrisen set i et behavioral finance perspektiv

Opgave nr. 31. Finanskrisen set i et behavioral finance perspektiv H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave, aflevering 3. maj 2010 ---------------- Opgaveløser: Nanna Haven Vejleder: Poul Kjær Opgave nr. 31 Finanskrisen set i et behavioral finance perspektiv Handelshøjskolen

Læs mere

Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Risikoholdning og valg af porteføljeandele Handelshøjskolen i København Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Projektvejleder: Lars Thorlund-Petersen Kandidatafhandling på Erhvervsøkonomi-Matematik-Studiet 2004 Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

En tænkt situation! Fusion mellem

En tænkt situation! Fusion mellem En tænkt situation! Fusion mellem og HD Finansiel rådgivning Aalborg Universitet Mette Hvidberg, Studienr. 20102247 Vejleder: Jesper Raalskov 30. april 2012 I DLED I G... 4 E GLISH SUMMARY... 5 PROBLEMFORMULERI

Læs mere

Institut for Nationaløkonomi Handelshøjskolen i København

Institut for Nationaløkonomi Handelshøjskolen i København Institut for Nationaløkonomi Handelshøjskolen i København Working paper 2-2001 AFKAST OG RISIKO VED AKTIEINVESTE- RINGER PÅ KORT OG LANG SIGT Steen Nielsen Ole Risager Department of Economics - Copenhagen

Læs mere

Subprimekrisen i USA

Subprimekrisen i USA Bachelorafhandling 2009 Forfatter: Kim Lauridsen 6. semester Vejleder: Erik Madsen Subprimekrisen i USA Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Abstract The subprime crisis began in the summer of 2006, and

Læs mere

NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab

NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab Formålet med dette notat er at understøtte tilegnelse og forståelse af lærebogens fremstilling af porteføljeteori,

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Kandidatafhandling Cand.Merc.FIR VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Copenhagen Business School Oktober 2010 Forfatter: Casper Bertelsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Institut for Finansiering

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Informative revisorpåtegninger

Informative revisorpåtegninger Informative revisorpåtegninger Analyse af opdaterede ISA er Forfatter: Jeanette Tost Dam Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Aarhus Universitet, Aarhus BSS Cand.merc.aud Juni 2015 Antal anslag: 131.924

Læs mere

Kredit Ratings: Interesse Konikter, Ratings Shopping og Rating ination

Kredit Ratings: Interesse Konikter, Ratings Shopping og Rating ination Kredit Ratings: Interesse Konikter, Ratings Shopping og Rating ination Kandidatafhandling af: Katrine Cederstrøm Wex Cand.merc.(mat.) Copenhagen Business School 28. maj 2010 Vejleder: Hans Keiding Antal

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Executive summary. Side II

Executive summary. Side II Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk institut Cand.merc.aud. Forfattere: Jonas Østerby Andreasen Kasper Skov Nielsen Vejleder: Frank Thinggaard Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme - Set

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere