Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden 2000-2009"

Transkript

1 Bachelorafhandling HA-almen Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Tine Stilling Olesen Vejleder: Peter Brink Madsen Performancemåling for 60 udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeninger i perioden Har de danske investeringsforeninger haft positiv Alfa i perioden? Handelshøjskolen Aarhus Universitet Maj 2010

2 Abstract This paper provides an analysis of Danish Mutual Funds performance for the period The analysis consists of 60 Danish mutual funds that have been in operation in the whole period. The focus will only be on equity funds who invest in Danish stocks, European stocks and Global stocks. The analysis focuses on the Jensen measure, Sharpe ratio and a multifactor model. These theories should perform the ground for the research questions. The purpose of the paper is to analyze whether the Danish mutual funds have provided significantly, positive Alphas in the period, when cost have been deducted from the return. Furthermore have they been able to outperform the market? This is interesting for the investor who wants to know which mutual funds that historically have been best in generating positive risk adjusted returns. The paper will indicate who have performed significantly best in the period. It will also be assessed if the models illustrate a uniform conclusion. Before the analysis the models will be described in detail and critique will be given to the various models based on empirical findings in the literature. The efficient market hypothesis and the CAPM will also be described, because they form the ground for the paper and the models. Some general characteristics will be described of the investor, the Danish equity market, the mutual funds structure, the cost associated with investing in Danish mutual funds and the restrictions imposed to the mutual funds. These are all important for understanding the analysis. There have been a lot of studies on mutual fund performance that generally indicates that the mutual funds are unable to perform better than the market, when costs are deducted from the return. The conclusion in the analysis is that in general Danish Mutual Funds perform neutrally, but there is some evidence of statistically negative, significant performance for the period. Furthermore the models find positive, significant performance for three Mutual Funds who invest in the global market. This is not a secure conclusion, because of the low adjusted R-squared. The low R-squared indicates that the chosen benchmark is not a correct index for the risk adjusted return. The result is not consistent with prior studies and therefore the conclusion seems to be extreme. Furthermore there is an analysis of the influence of management fees and other mutual fund expenses on performance. The purpose is to investigate whether performance is influenced statistically significantly negative by the costs or if the most expensive mutual funds have better performance. The result is that this cannot be identified. There is not a statistically significantly negative relationship between cost and performance for the Danish mutual funds. The conclusion is however ambiguous because the multifactor model concludes the opposite. The conclusion is however uncertain due to violation of some assumptions. More over the analysis show no tendency to that the expensive mutual funds perform better. Therefore investor cannot use the cost as an indicator of superior performance.

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Generelt om investeringsforeninger i Danmark Investor Markedsstatistik for perioden Investeringsforeningernes opbygning Lovgivning for investeringsforeninger Omkostninger Engangsomkostninger Vedvarende omkostninger Teori Den efficiente markedshypotese (EMH) Empiriske resultater af aktiemarkedets efficiens Generel afkastberegning Performancemåling via CAPM Jensen (1968) Forudsætninger for Jensens alfa Kritik af Jensens alfa Sharpe ratio Kritik af Sharpe ratio Multi-faktormodel Forudsætninger Kritik af multifaktormodellen Empiriske undersøgelser af performance gennem tiden Data til performanceanalysen Valg af investeringsforeninger Survivorship bias Afkast Den risikofrie rente... 28

4 4.5. Benchmark Valg af benchmark til Jensens Alfa Aktier Danmark Aktier Europa Aktier globalt Valg af benchmark/indeks til multifaktormodellen Aktier Danmark Europa: Verden: Forudsætninger til data Normalfordelte afkast Stationære afkast Performanceanalyse af de udvalgte investeringsforeninger Jensen indekset Aktier Danmark Aktier Europa Aktier globalt Delkonklusion Sharpe ratio Aktier Danmark Aktier Europa Aktier Globalt Delkonklusion Multifaktor Aktier Danmark Aktier Europa Aktier Globalt Delkonklusion Kritik af data Overordnet performance Omkostningsanalyse Omkostningernes statistiske påvirkning af performance Sammenhæng mellem omkostninger og performance via gruppeinddeling... 54

5 6.3. Konklusion Perspektivering Konklusion Litteraturliste Bilag 1-10 CD med excelark

6 1. Indledning Der er mange måder, investor kan investere sin formue på. En måde er via porteføljeinvestering. Her findes der yderligere mange forskellige kombinationsmuligheder i forhold til risiko og afkast og sammensætning af aktier og andre værdipapirer. Mulighederne er mange og det gør det uoverskueligt at vælge for den enkelte investor, når formålet enten er at maksimere det forventede afkast for en given risiko eller alternativt at minimere risikoen for et givet forventet afkast. Investeringen kan have essentiel betydning for den enkelte, hvorved det er vigtigt at træffe de rigtige beslutninger. En mulighed for investor er at placere formuen i en investeringsforening. Her er der mange udbydere og forskellige områder, der skal vælges imellem. Investeringsforeningerne foretager selv performanceevaluering af deres investeringer. Investeringshorisonten for de forskellige investeringsforeninger er forskellig, hvilket gør det svært at sammenligne de forskellige foreningers performance. Investeringsforeningerne fastsætter investeringshorisonten ud fra, at den målte performance skal fremstå så positiv som muligt. Dette er for at skabe positivt omdømme for investeringsforeningen. Derfor har denne opgave til formål at vurdere 60, danske, udvalgte investeringsforeningers performance i den 10-årige periode for at give investor en indikation af, hvordan de 60 investeringsforeninger har præsteret. Performancemålingen er baseret på historiske tal og handler derfor om at måle, hvor godt investeringsforeningen har præsteret i forhold til andre og markedet. Det er en ex post analyse, der bruges til at vurdere hvilket faktisk afkast og risiko, der er opnået i investeringsperioden. Den Efficiente Markedshypotese påstår, at gennemsnitligt er der ikke noget, der kan slå markedet. Charles Ellis beskriver problemet således: The problem is not that professional managers lack skill or diligence. Quite the opposite. The problem with trying to beat the market is that professional investors are so talented, so numerous, and so dedicated to their work that as a group they make it very difficult for any one of their number to do significantly better than others, particularly in the long run. (Jones, 2007, s. 343) Derfor peger teorien på at mest optimale er at benytte en passiv investeringsstrategi. Det begrundes ud fra at al information er indeholdt i priserne, hvorved det ikke kan betale sig at indsamle yderligere information. Det interessante i opgaven er at analysere, om de udvalgte investeringsforeninger har outperformet markedsindekset, når omkostninger er trukket fra afkastet til trods for teorien. Det er ikke formålet at teste hypotesen, men derimod at teste, om investeringsforeningerne har formået at generere høje, risikojusterede afkast i den valgte periode. Side 1 af 62

7 1.1. Problemformulering Formålet med opgaven er at analysere de 60, udvalgte, danske, aktiebaserede investeringsforeningers performance i perioden Analysen vil tage udgangspunkt i Den Efficiente Markedshypotese (EMH), som antages at være opfyldt; markedet antages at være efficient. De enkelte modeller, der ligger til grund for den empiriske analyse, vil blive beskrevet inden en egentlig performancemåling vil blive foretaget. Opgaven er bygget op omkring følgende problemstillinger: Har de udvalgte, danske investeringsforeninger haft en positiv, signifikant alfa eller positiv Sharpe ratio i perioden vurderet ud fra det risikojusterede afkast fratrukket omkostninger? Har de præsteret bedre end markedet for perioden? Hvilke investeringsforeninger performer bedst ud fra det risikojusterede afkast fratrukket omkostninger? Er resultatet af performance afhængig af, hvilken model der bliver brugt? Eller tegner de 3 modeller et ensartet resultat? Påvirker omkostninger performance statistisk signifikant for investeringsforeningerne? Heriblandt ønskes det analyseret, om performance påvirkes negativt af omkostninger? Eller om de omkostningskrævende investeringsafdelinger er dem, der generer det højeste afkast? 1.2. Afgrænsning Der er i opgaven stillet nogle kriterier for udvælgelse af investeringsforeninger. De investeringsforeninger, der ikke opfylder kriterierne, vil ikke blive behandlet i opgaven. Der vil derved ikke blive analyseret på branche- og landespecifikke investeringsforeninger. Dette skyldes primært, at der ikke ligger data tilgængeligt for hele den analyserede periode, samt at der er få investeringsforeninger indenfor hvert område, hvorved der ikke er et statistisk stærkt nok grundlag for en analyse. Derfor er det valgt kun at inddrage investeringsforeninger, der investerer i danske, europæiske og globale aktier. Opdelingen i opgaven er lavet i overensstemmelse med IFR s opdeling. Endvidere er de valgte investeringsforeninger realisationsbeskattede afdelinger, da der ikke foreligger data for de lagerbeskattede afdelinger, der går ind under de valgte kriterier. Der vil endvidere udelukkende blive fokuseret på aktiebaserede investeringsforeninger. Obligationsbaserede investeringsforeninger vil derfor ikke blive behandlet i opgaven. En egentlig test af EMH vil ikke blive lavet. Den forudsættes at holde for aktiemarkedet. Der ligger ikke en egentlig analyse til grund for udvælgelsen af teorierne. Disse er udvalgt grundet deres teoretiske forskellighed og teoretiske styrke i forhold til den bagvedliggende teori, de er baseret på. Der er mange modeller til rådighed til performancemåling. Der kunne være inddraget yderligere modeller, men da det ikke er givet, at disse modeller vil bidrage med yderligere, er det 1 Bemærk at det relative afkast fra januar 2000 ikke er med i analysen. Side 2 af 62

8 valgt ikke at inddrage flere performancemodeller. Det vurderes, at det ikke har en betydelig indvirkning på resultaterne. I stedet kunne en analyse med alternative benchmark være udført. Afkastene i opgaven er fratrukket omkostninger, hvorved performancemåling udelukkende vil baseres på dette. Der vil ikke blive lavet en performancemåling, hvor der ikke er taget højde for omkostninger. Dette kunne have været interessant for at analysere, om der eksisterer positiv performance, når omkostningerne ikke er trukket fra. I stedet vil der laves en analyse af omkostningernes statistiske påvirkning af performance. Der vil ikke fokuseres på investors individuelle omkostninger. Der vil fokuseres på de omkostninger, investeringsforeningen pålægger investor. Desuden vil performancemålingen kun fokusere på det risikojusterede afkast og ikke de absolutte afkast. Faktorerne i multifaktormodellen er baseret på en analyse af de offentlig, tilgængelig indeks. Der vil blive udvalgt et benchmark for hvert investeringsområde, hvorved det bestemmes på det generelle plan. Der vil ikke laves en analyse af hver enkelt investeringsforenings investeringsstrategi. Dette har indvirkning på, at det valgte benchmark ikke bliver præcist defineret for hver enkelt investeringsforening. Derfor kan der opstå usikkerhed i konklusionerne. Der vil ikke blive taget hensyn til skat i opgaven, hverken investeringsforeningernes eller investorernes skat. Opgavens fokus er fra investors syn. Den enkelte investors skatteomkostninger varierer mellem værdipapirer og investorer. Aktieavancebeskatningen afhænger af investeringsbeløbets størrelse, investeringshorisontens længde og af formålet med investeringen, om det er pension eller privat investering. (Christensen, Benchmarking i finansiering, 2001) Både skat pålagt investeringsforeningerne og investorerne er meget kompliceret. Derfor, selvom det er relevant for afkastet og derved også for valg af benchmark, vil disse regler ikke blive medtaget i opgaven eller inddraget i analysen. Der vil ikke blive lavet en analyse af investeringsforeningerne i forhold til, om de er fusioneret i løbet af den valgte periode. Dette kan have en indvirkning på resultaterne i opgaven. Der vil gives en beskrivelse af problemet og dets konsekvenser. Der vil ikke blive foretaget en vurdering af, hvorvidt det er interessant for investor at investere i en investeringsforening i forhold til at investere selv. Fokus lægges på investeringsforeningernes performance og denne vil ikke blive holdt op imod alternative investeringer ud over det risikofrie alternativ og markedsindekset Metode Opgaven har en problemorienteret tilgang, der har til formål at besvare de opstillede undersøgelsesspørgsmål. Den bygges op om en empirisk undersøgelse af investeringsforeningernes performance, vurderet ud fra de valgte modeller. Derfor vil opgaven være af kvantitativ karakter og analytisk. Side 3 af 62

9 Den anvendte litteratur i opgaven er primært baseret på empiriske analyser af performancemåling. Disse er publiceret i både danske og udenlandske tidsskrifter. Endvidere vil lærebøger blive brugt, der primært er udenlandske. De forskellige investeringsforeningers hjemmesider vil blive brugt til analyse af deres valgte benchmark og i få tilfælde deres investeringsstrategi. Investeringsforeningsrådets hjemmeside vil blive brugt i det omfang, at data er tilgængeligt derfra og diverse andre informationer omkring de danske investeringsforeninger. Datagrundlaget formodes at stemmeoverens med virkeligheden, da det er rekvireret via IFR, Københavns Fondsbørs, MSCI Barra og Danmarks statistik, der alle har til formål at belyse virkeligheden. Det tilgængelige data har til formål at danne udgangspunkt for analysen, således at der kan laves en objektiv beskrivelse af den virkelige performance. Investeringsforeningernes performance vil blive vurderet ud fra 3 modeller, der tager højde for det risikojusterede afkast: Jensens Alfa, Sharpe ratio og en multifaktormodel. De to første modeller er baseret på CAPM, som er en prisfastsættelses model for finansielle aktiver på det efficiente marked. Jensen kan anvendes på efficiente såvel som inefficiente porteføljer. Sharpe kan kun anvendes på efficiente. Jensen måler investeringsforeningens performance og hvorvidt denne er statistisk signifikant, hvorimod Sharpe måler porteføljemanagerens evne til at diversificere porteføljen. Dvs. de to modeller forklarer ikke det samme, hvorfor det er interessant at inddrage begge. Jensen er et enkelt-indeks, hvorfor multifaktormodellen er medtaget for at øge forklaringsgraden for afkastet og dermed investeringsforeningens performance. De 3 modeller danner grundlag for besvarelse af undersøgelsesspørgsmålene. Grunden til at Treynor ikke er medtaget i opgaven er, at den måler det samme som Jensen, bare på en anden måde. De to nøgletal placerer begge aktien i forhold til SML og de er egnet til at vurdere enkeltaktier. Jensens Alfa er valgt, da den beregner et merafkast i forhold til SML, som er let forståeligt. Treynor og Sharpe angiver en ratio. Ligeledes er markedet indbygget i Jensen, således at man kun skal vurdere alfa. I Sharpe og Treynor skal man sammenligne ratio for markedet og for porteføljen. Treynor sammenligner hældningen for linjen for en aktie i forhold til SML, hvilket er lidt sværere at forholde sig til. Selvom Jensens Alfa er beregnet til enkelt aktier, kan den også benyttes på investeringsforeninger, da disse kan benyttes i en portefølje. Sharpes ratio er valgt, fordi den er egnet til vurdering af investeringsforeninger. Den er et udtryk for afkastet af en investering i forhold til risikoen den måler et risikojusteret merafkast. Ligeledes er den et af de mest anvendte risikotal. Investeringsforeningsrådet benytter sig bl.a. af Sharpe ratio. Modellerne vurderes til at have stor relevans og kvalitetspåvirkning til løsning af problemstillingen. Den valgte periode for investeringsforeningerne er interessant, fordi der både har været høj- og lavkonjunktur. Dette illustreres senere i opgaven. Derved vurderes perioden at være interessant for investor. Ligeledes giver den 10-årige periode et robust datagrundlag, da performancemålingen vurderes ud fra månedlige afkast. Side 4 af 62

10 2. Generelt om investeringsforeninger i Danmark Dette afsnit er et indledende afsnit, der vil indeholde en generel beskrivelse af investeringsforeninger i Danmark. Indledningsvist vil det belyses, hvem der investerer i de danske investeringsforeninger. Hernæst vil en markedsstatistik for investeringsforeningerne blive præsenteret, hvor udviklingen indenfor markedsværdien af investeringsbeviserne for perioden vil blive skitseret. Herudover vil de udvalgte investeringsforeninger blive præsenteret med deres respektive kursværdier. Ydermere vil der gives en beskrivelse af, hvordan investeringsforeningerne er bygget op, hvorledes lovgivningen ser ud på området samt hvilke omkostninger, der er forbundet med investering i en investeringsforening. Afsnittet har betydning for forståelsen af resten af opgaven Investor I det her afsnit vil det blive belyst, hvem der investerer i de danske investeringsforeninger. Det er interessant at vide, hvem investor er, da skattereglerne eksempelvis er forskellige for den danske, private investor, den udenlandske og den institutionelle investor. Denne skattepåvirkning har en indflydelse på, hvordan investeringsforeningen er organiseret (Bechmann & Rangvid, 2007). Det har derved en betydning for investeringsforeningerne og deres investeringsstrategi hvilken investor, der er tale om. Der vil dog i opgaven ikke blive taget hensyn til investors skatteomkostninger jf. afgrænsningen. Figur 2.1: Fordelingen af investorer for de 3 grupper målt på antallet af investorerne i hver gruppe (ultimo april 2009) Private danske investorer Danske virksomheder Udenlandske investorer Kilde: + egen indvirkning På det overordnede niveau er investor inddelt i tre grupper: Den private, danske investor, danske virksomheder og den udenlandske investor. På figur 2.1 ses fordelingen målt på antallet af investorer. Størstedelen af investorer, der investerer i investeringsforeningerne, er den private, danske investor. I april 2009 var der i alt danskere, der investerede via en investeringsforening. Der var danske virksomheder og udenlandske investorer. Antallet af investorer indikerer, at det er populært at investere i en investeringsforening. Dette gør opgaven mere interessant, da efterspørgslen efter investeringsforeninger er relativ stor. Side 5 af 62

11 Der er endvidere mange udbydere på markedet. Der er 28 investeringsforeninger, der er medlem af Investeringsforeningsrådet. Disse er så endvidere opdelt i flere afdelinger. Herudover findes der flere på markedet. Dette gør det svært for den enkelte investor at vælge hvilken investeringsforening, han skal investere i. Figur 2.2: Fordelingen af andelen af investeringen for de 3 grupper målt i mio. kr. (ultimo april 2009) Private danske investorer Danske virksomheder Udenlandske investorer Kilde: + egen indvirkning På figur 2.2 ses fordelingen af investeringen i kroner, hvor både den private investor og danske virksomheder spiller en stor rolle. I april 2009 blev der i alt investeret for 355,5 mia. kr. De udenlandske investorer udgør en meget lille del af investeringerne. I det følgende vil investor blive omtalt i ental, hvor betegnelsen vil dække de tre grupper. Dette kan lade sig gøre i og med skat ikke indgår i analysen Markedsstatistik for perioden Den valgte analyseperiode vil i det følgende blive beskrevet med henblik på, hvorfor perioden er interessant for opgaven. Endvidere vil de udvalgte investeringsforeninger blive præsenteret med deres respektive kursværdier. Dette er medtaget for at give et billede af, hvor store investeringsforeningerne er. Side 6 af 62

12 2000K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 Figur 2.3: Udviklingen for udstedte investeringsbeviser for aktieafdelinger i Danmark (alle sektorer) i perioden Markedsværdi i mia. kr Udstedte investeringsbeviser Kilde: Statistikbanken.dk, DNINVF2 + egen indvirkning Det ses på figur 2.3, at udviklingen indenfor udstedte investeringsbeviser for aktieafdelinger i Danmark har haft to dale og en top og det ser ud til, at markedsværdien er på vej op igen i slutningen af perioden. Fra 2000 til 1. kvartal i 2002 var udviklingen næsten konstant dog med små udsving. Herefter faldt markedsværdien indtil 1. kvartal i Efterfølgende skete der en kraftig stigning i markedsværdien på 450,2 % indtil 3. Kvartal i Dernæst skete der et kraftigt fald i markedsværdien på 54 % indtil 1. Kvartal i I slutningen af perioden 2009 ser det ud til at kurven er vendt. I 2009 er markedsværdien steget med 50 %. Dette giver et billede af den tendens, der har været i den valgte tidsperiode i opgaven. Der er sammenfald mellem udsvingene og den historiske udvikling på markedet. I løbet af år 2000 vendte aktiemarkedet brat grundet IT-boblen (IFR). Dette ses ved det første, store udsving i kurven. Endvidere kan terrorangrebet 9/ have indvirkning på aktiemarkedet og derved salg af investeringsbeviser. I 2008 blev investeringsforeningerne også ramt af Finanskrisen og mange aktiebaserede afdelinger måtte konstatere store kurstab. (IFR) Markedsværdien har været udsat for to perioder med en nedadgående tendens og to perioder med en opadgående tendens. Dette har en indvirkning på den senere dataanalyse af performance for investeringsforeningerne. Det vurderes derved, at den valgte periode er ret interessant at analysere på, da der både har været op og nedgang. Når der er nedgang, er der mange afdelinger, der er nødsaget til at lukke ned pga. dårlig performance, ingen købere eller mangel på 2 Fra 76,5 mia. kr. i 1. Kvartal 2003 til 420,9 mia. kr. i 3. Kvartal Markedsværdien i 1. Kvartal 2009 var 193,8 mia. kr. Side 7 af 62

13 investeringsmuligheder. I perioden var der 26 afdelinger, der lukkede ned i Danmark. Afdelingerne var primært aktieafdelinger. (Bechmann & Rangvid, 2007) Figur 2.4: Formuen fordelt på de udvalgte investeringsforeninger. Kursværdier målt i mio. kr. Dexia Invest Lån & Spar Rationel Invest Handelsinvest Alm. Brand Invest ValueInvest Danmark SKAGEN Fondene Alfred Berg invest EGNS-INVEST Carnegie SEBinvest Sydinvest Sparinvest Jyske Invest BankInvest Nordea Invest Danske Invest mio. kr. Kilde: + egen indvirkning På figur 2.4 ses en oversigt over, hvor store de investeringsforeninger, der er med i opgaven, er, vurderet ud fra deres kursværdier. Danske Invest har klart den højeste kursværdi og Dexia Invest den mindste. Nogle af de 16 investeringsforeninger er endvidere opdelt i afdelinger, hvor figuren skitserer kursværdien på det overordnede niveau Investeringsforeningernes opbygning Danske investeringsforeninger er ejet af deres investorer. Derved er investorerne både ejere og kunder af investeringsforeningen. Det er også investorerne, der vælger investeringsforeningens direktør. Dette er ret usædvanligt på verdensplan, hvor det gængse er, at investeringsforeningerne er kontrolleret af banker eller andre finansielle institutioner. Mange danske investeringsforeninger bliver forvaltet af banker, hvor selve rådgivningen og køb og salg til investorerne foregår. Det er også bankerne, der handler de underliggende aktiver, hvorved det også er dem, der modtager handelsomkostninger. Bankerne fungerer også som depotselskab, hvorved de modtager omkostninger for dette. Derfor er det i bankernes interesse at sælge investeringsbeviserne, da de får indtægter ved dette. Der eksisterer også investeringsforeninger, der ikke har et specielt forhold med en enkelt bank. De er derved ikke afhængige af en enkelt bank. Disse investeringsforeninger bestemmer selv, hvem der skal rådgive dem, hvis de ønsker Side 8 af 62

14 dette, hvilken bank deres underliggende aktiver skal deporteres i, hvem der skal handle de underliggende aktiver osv. Danske investeringsforeninger klassificeres ud fra, om de er udloddende eller akkumulerende og hvilket investeringsområde, de primært opererer indenfor. De udloddende afdelinger udbetaler løbende dele af overskuddet i form af udbytter, mens de akkumulerende udelukkende skaber afkast på baggrund af kursstigninger. De to forskellige afdelinger beskattes forskelligt. På det danske marked, er der flest afdelinger, der er udloddende. De udloddende afdelinger betaler ikke skat af deres afkast, det er den enkelte investor, der betaler skat af sit afkast. Den enkelte investors skat er meget individuel, hvorved den bliver for kompliceret at inddrage i analysen. Udbytte beskattes som aktieindkomst. For at afdelingen skal være fritaget for skat, skal den overholde nogle kriterier, der ikke vil blive behandlet i denne opgave. Der er få akkumulerende afdelinger i Danmark (Bechmann & Rangvid, 2007). Disse beskattes som virksomheder. Jf. afgrænsningen vil disse ikke blive inddraget i analysen (lagerbeskattede afdelinger). Lagerbeskattede afdelinger beskattes hårdere end udbyttebetalende (IFR, 2008). Ved investeringsområdet inddeles afdelingerne overordnet i tre grupper alt efter om de primært investerer i aktier, obligationer eller en blanding af dette. Opgaven er afgrænset til kun at omhandle aktier. Aktieafdelingerne kan endvidere opdeles i danske, europæiske og globale. Det er denne opdeling, der er valgt i opgaven. Afdelingerne kunne endvidere have været opdelt i andre geografiske områder, brancher og temaer. Disse vil ikke indgå i opgaven Lovgivning for investeringsforeninger De danske investeringsforeninger er underlagt en del love, hvor størstedelen af lovene findes i loven om investeringsforeninger og specialforeninger (LIS). Loven sætter rammer for investeringsforeningernes virke, såsom regler for spredning af investeringerne, administration af foreningerne, regnskaber osv.(ifr, 2008). De danske investeringsforeninger er også underlagt et EU-direktiv, UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). Virksomheder skal godkendes af Finanstilsynet som investeringsforening for at kunne udøve virksomhed jf. LIS 4. En forening skal have en formue på 10 mio. kr. jf. 4, stk. 7., hvor immaterielle aktiver ikke kan indgå i formuen. Jf. 9 skal alle afdelinger i en investeringsforening have en formue på 10 mio. kr. En forening eller afdeling må som udgangspunkt ikke optage lån jf. 43. Dog må de optage et kortfristet lån på højst 10 % af formuen til eks. midlertidig finansiering af indgåede handler eller til erhvervelse af fast ejendom. Det betyder, at de ikke kan geare deres investeringer særlig meget. Hvis to eller flere afdelinger skal fusioneres, skal Finanstilsynet godkende fusionen, før denne er gyldig. Jf. 89 må en investeringsforening eller afdeling investere i afledte finansielle instrumenter, hvorved investeringsforeninger, der handler globalt, kan få afdækket eksempelvis valutakursrisikoen. Side 9 af 62

15 Investeringsforeningerne er underlagt strenge betingelser mht. hvordan de kan tildele deres aktivbeholdning mellem aktiver. Hovedreglen er, at investeringsforeningerne kun må allokere 5 % af deres værdi til aktier udstedt af en enkelt-udsteder jf. 93, stk. 1. Ligeledes skal en investeringsforening mindst have 16 aktier i dens portefølje for at sikre en minimums diversifikation af porteføljen. Dette benævnes også risikospredning (Bechmann & Rangvid, 2007) Omkostninger I dette afsnit vil omkostninger forbundet med at investere i en dansk investeringsforening blive belyst. Afsnittet er baseret på (Bechmann & Rangvid, 2007). Overordnet er der to typer af omkostninger: Dem, der kun betales en gang, når man køber eller sælger investeringsbeviset og dem, der betales årligt igennem investeringsbevisets levetid Engangsomkostninger Prisen for et investeringsbevis er bestemt af den indre værdi for investeringsforeningen, beregnet som den totale værdi af alle aktiver divideret med antallet af udestående investeringsbeviser. Når en investor køber et investeringsbevis, skal investeringsforeningen købe ekstra aktiver, svarende til det investerede beløb. Transaktionsomkostninger forårsaget af dette køb vil blive pålagt investeringsforeningen. Disse omkostninger vil derefter blive pålagt den nye investor som et tillæg til investeringsbevisets pris. Omkostningen kaldes emissionstillægget. Tanken bag dette er, at eksisterende investorer ikke påvirkes af, at nye investorer kommer til. Ligeledes når investor sælger sit investeringsbevis, skal investeringsforeningen sælge nogle at dets underliggende aktiver. Disse omkostninger skal den enkelte investor betale og de kaldes for indløsningsfradraget. De trækkes fra den indre værdi, når investor skal sælge sit bevis. Yderligere har den enkelte investor omkostninger til sin bank i form af kurtage ved køb af investeringsbeviset, fordi banken udfører handlen. Investor skal også betale et depotgebyr til banken for at opbevare beviserne Vedvarende omkostninger Investor betaler løbende i investeringsperioden administrationsomkostninger, der dækker en lang række af de omkostninger, der er i investeringsforeningen. Administrationsomkostningerne dækker lønninger, kontorleje, markedsføring, drift osv. Disse omkostninger trækkes fra afkastet og er derved ikke direkte pålagt investor. Herudover er der handelsomkostninger forbundet med handlen af de underliggende aktiver. Disse omkostninger trækkes også fra afkastet. Yderligere har investor skatteaspektet i forhold til afkastet. 3. Teori Opgaven tager udgangspunkt i Den efficiente markedshypotese, der antages at være opfyldt. Derfor er der et beskrivende afsnit af denne. Hypotesen vil ikke blive testet, hvorfor der inddrages empiriske undersøgelser fra litteraturen. Den generelle afkastberegning vil blive fremlagt, da den ligger til grund for hele analysen. De valgte modeller i opgaven er baseret på teorien omkring Side 10 af 62

16 CAPM, hvorfor en beskrivelse af denne også vil fremgå af afsnittet. Herefter vil de tre performancemodeller blive beskrevet. Til sidst i afsnittet vil empiriske resultater af performancemåling blive bragt på bane, således at den endelige konklusion i opgaven kan holdes op imod andre undersøgelser Den efficiente markedshypotese (EMH) Et marked, hvor priser altid reflekterer tilgængelig information, er efficient (Fama E. F., 1970). Den efficiente markedshypotese angiver, at priserne på finansielle aktiver altid vil afspejle al tilgængelig information. Når der kommer ny information, vil priserne tilpasse sig ved offentliggørelsen. Derfor kan man ikke forvente at få et overnormalt afkast for en investering ved en given risiko (Jones, 2007). Dette stemmer overens med CAPM modellen, der beskrives i afsnit 3.3. Hvis markedet er efficient, ligger aktierne på kapitalmarkedslinjen. Hvis man opnår ekstraordinære afkast, må man forvente ifølge hypotesen, at disse afkast er kortvarige. Grunden til dette skyldes udbud og efterspørgsel: Når investorerne opdager de overnormale afkast, vil de købe de aktier, der er undervurderede og sælge de aktier, der er overvurderede. Priserne på de undervurderede aktier vil stige grundet efterspørgslen efter dem og priserne på de overvurderede aktier vil falde, grundet overudbud på markedet. Dette vil medføre, at det ekstraordinære afkast vil elimineres. Hypotesen siger, at aktieafkastet vil være tilfældigt, fordi priserne kun vil reagere på ny information, da al tilgængelig information allerede er indeholdt i priserne. Da man ikke kan forudsige ny information, må man forvente, at aktieafkastet derved bliver tilfældigt. Aktiekurserne følger en random walk, hvis EMH er opfyldt. Regressionsligningen for aktiekursen til tidspunkt t (p t ) ses nedenfor: Aktiekursen følger en random walk, når alfa er lig med nul og beta (risikoen) er lig med en, hvilket vil sige, at aktieafkastet udvikler sig tilfældigt over tid og EMH er opfyldt. Det absolutte afkast bliver derved e t. Derfor kan man ikke bruge fortidige afkast til at forudsige de fremtidige afkast. For at vi kan acceptere EMH, skal fejlleddene være serielt ukorrelerede, hvilket vil sige, at fejlleddene skal være ukorreleret over tid. Variansen af fejlleddet skal også være konstant over tid, før at EMH holder. Investeringsforeninger bruger tid og penge på at analysere sig frem til ny information i håbet om at slå markedet, på trods af EMH (Christensen & Pedersen, 2009). Side 11 af 62

17 Figur 3.1: Justeringen af aktiekursen ved ny information (dag 0) afhængig af om markedet er efficient eller inefficient. Kilde: (Jones, 2007) På figur 3.1 ses det efficiente marked og det inefficiente marked for en aktie. Ved dag 0 sker en begivenhed, der har en signifikant indvirkning på aktieprisen. Hvis markedet er efficient, illustreret via den blå linje, vil aktieprisen hurtig reflektere den nye information ved at stige. Herved vil prisen reflektere den indre værdi. Det antages, at der de efterfølgende dage ikke opstår ny information, hvorved prisen fortsætter uændret. Hvis markedet er inefficient, illustreret via den stiplede linje, vil prisen med tiden justeres, hvor tiden det vil tage, er ukendt. Om markedet er efficient, handler om, hvor hurtigt ny information afspejler sig i aktieprisen (Jones, 2007). På det efficiente marked vil afkastet afhænge af den risiko, investor påtager sig, jf. CAPM. De finansielle markeder kan være efficiente i 3 niveauer ifølge (Fama E. F., 1970), hvilket handler om, hvor hurtigt ny information afspejles i priserne og hvilken information, der er tale om: Den svage form: Den semi-stærke form: Den stærke form: Priserne afspejler al historisk information, hvorved fremtidige afkast ikke kan forudsiges ud fra historiske afkast. Man kan derved ikke opnå et merafkast i forhold til risikoen via en performancemåling på historiske tal. Alt markedsdata er indeholdt i priserne. Priserne afspejler ud over historiske observationer også al offentlig tilgængelig information. Dvs. investor kan ikke handle på ny, offentlig information efter offentliggørelsen og derved forvente at opnå et merafkast i forhold til risikoen. Alt offentlig information er indeholdt i priserne. Priserne afspejler også udover historisk og offentlig information, om investor har monopolistisk adgang til information, der er vigtig i Side 12 af 62

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Performancemåling af investeringsforeninger

Performancemåling af investeringsforeninger HD (F) 8. Semester Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Performancemåling af investeringsforeninger Forfatter Tommy Thrysøe Vejleder Frederik Aagaard Handelshøjskolen i Århus 2011 English Summary The

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab

NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab NOTAT VEDR. KAPITEL 6 I ACCOUNTING THEORY Peder Fredslund Møller, Institut for Regnskab Formålet med dette notat er at understøtte tilegnelse og forståelse af lærebogens fremstilling af porteføljeteori,

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Performanceanalyse af danske investeringsforeninger

Performanceanalyse af danske investeringsforeninger Afhandling HD Finansiering Forfatter: Kasper Sørensen Vejleder: Frederik Aagaard Performanceanalyse af danske investeringsforeninger - En opgave der sammenligner performance af forskellige danske investeringsforeninger

Læs mere

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Forfatter: Henrik Grundsøe CPR-nr.: xxxxxx-xxxx Vejleder:

Læs mere

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Asset Management Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S Agenda Introduktion Arbejdsmetode Overordnet forretningsmæssig kravspecifikation Detailforretningsmæssig kravspecifikation

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast?

Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast? Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast? Kandidatafhandling Oecon Matias Fyllgraf Lorentzen Christian Frank Müller Vejleder: Lasse Bork Aalborg Universitet 08. August 2013 Abstract

Læs mere

En performanceevaluering af danske investeringsforeninger ved hjælp af faktor- og indeksmodeller

En performanceevaluering af danske investeringsforeninger ved hjælp af faktor- og indeksmodeller Institut for Finansiering Cand. Merc. Finansiering Kandidatafhandling Forfattere: Søren Cederstrøm Dohn Anders Thorup Bertramsen Vejleder: Michael Christensen En performanceevaluering af danske investeringsforeninger

Læs mere

Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt diskussion af aktiv og passiv forvaltning

Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt diskussion af aktiv og passiv forvaltning Bachelorafhandling HA- almen 6. semester Forfatter: Camilla Knudsen Anslag ekskl. mellemrum: Vejleder: 96.173 Carsten Tanggaard Institut for økonomi Usikkerheder og fejlkilder ved performancemåling samt

Læs mere

Empirisk analyse af obligationsbaserede investeringsforeninger og deres berettigelse

Empirisk analyse af obligationsbaserede investeringsforeninger og deres berettigelse Bachelorafhandling HA-almen Empirisk analyse af obligationsbaserede investeringsforeninger og deres berettigelse Benchmark- og performanceanalyse Forfatter: Adrian Nagy Vejleder: Carsten Tanggaard Handelshøjskolen,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Økonometri: Lektion 4. Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater

Økonometri: Lektion 4. Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater Økonometri: Lektion 4 Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater 1 / 35 Hypotesetest for én parameter Antag vi har model y = β 0 + β 1 x 2 + β 2 x 2 + + β k x k + u. Vi

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, 2011 1 / 31 Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted Møde i Dansk Aktionærforening: "Skal man investere selv eller via investeringsforeninger?" 8 september,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Overblik over afkast, omkostninger og risiko

Overblik over afkast, omkostninger og risiko Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Performancesammenligning af aktivt og passivt forvaltet investeringsforeninger i Danmark 2004-2007 og 2008-2011.

Performancesammenligning af aktivt og passivt forvaltet investeringsforeninger i Danmark 2004-2007 og 2008-2011. Performancesammenligning af aktivt og passivt forvaltet investeringsforeninger i Danmark 2004-2007 og 2008-2011. Afgangsprojekt Maj 2012 HD i Finansiering Forfatter: Ersen Taskiran Institut for Finansiering

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i.

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i. Repetition af vektor-regning Økonometri: Lektion 3 Matrix-formulering Fordelingsantagelse Hypotesetest Antag vi har to n-dimensionelle (søjle)vektorer a 1 b 1 a 2 a =. og b = b 2. a n b n Tænk på a og

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

En statistisk analyse af aktieafkast

En statistisk analyse af aktieafkast En statistisk analyse af aktieafkast Af cand.scient.oecon. Erik Christiansen IBC Kolding Efterår 2008 Forord Kan man ved bruge af statistiske modeller og de historiske aktiekurser forudsige fremtidens

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed

Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CAND.MERC. FINANSIERING & REGNSKAB KANDIDATAFHANDLING Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed Mutual fund rating and performance persistence Jacob

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Estimering af value præmien på det danske aktiemarked

Estimering af value præmien på det danske aktiemarked Afgangsprojekt - foråret 2013 HD Finansiering - Copenhagen Business School Forfatter: Casper Hougaard Vinkle Vejleder: Mads Jensen Indhold Introduktion... 5 Indledning... 5 Problemformulering... 7 Metode...

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm.

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm. Projekt 8.5 Hypotesetest med anvendelse af t-test (Dette materiale har været anvendt som forberedelsesmateriale til den skriftlige prøve 01 for netforsøget) Indhold Indledning... 1 χ -test... Numeriske

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Simpel Lineær Regression

Simpel Lineær Regression Simpel Lineær Regression Mål: Forklare variablen y vha. variablen x. Fx forklare Salg (y) vha. Reklamebudget (x). Vi antager at sammenhængen mellem y og x er beskrevet ved y = β 0 + β 1 x + u. y: Afhængige

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Baggrundsnotat: Modelteknisk

Baggrundsnotat: Modelteknisk Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Modelteknisk materiale Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for Varme Tekniske bilag I dette baggrundsnotat gennemgås de økonometriske forhold

Læs mere

Estimation af volatilitet på aktiemarkedet

Estimation af volatilitet på aktiemarkedet H.D. studiet i Finansiering Hovedopgave Foråret 2009 ---------------------------- Opgaveløser: Daniel Laurits Jensen Vejleder: Bo Vad Steffensen Opgave nr. 21 Estimation af volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Bilag 1: Beregning af omkostningsækvivalenter

Bilag 1: Beregning af omkostningsækvivalenter Bilag 1: Beregning af omkostningsækvivalenter Bilaget indeholder den tekniske beregning af omkostningsækvivalenterne til brug for benchmarkingen 2013. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING...

Læs mere

Individuel Formuepleje

Individuel Formuepleje Investering Individuel Formuepleje Individuel Formuepleje 1 Individuel Formuepleje En Individuel Formuepleje aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker en individuel investeringsstrategi.

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere