Masterplan for Maritime Potentialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masterplan for Maritime Potentialer"

Transkript

1 Masterplan for Maritime Potentialer - et maritimt innovations- og videnscenter med lokal forankring og globalt sigte. Sydfyn og Øerne Dette udkast til Masterplan for Maritime Potentialer er udarbejdet i efteråret 2009 på baggrund af input og kommentarer fra et stort antal interessenter. Udkastet er et procesdokument sammenskrevet af projektfacilitator Esben Schøler, Greennovation. Start / 27

2 Indhold Introduktion... 3 Historien bag Maritime Potentialer... 3 Maritime Potentialers vision, mission og interaktion med omverdenen... 4 Særlige ressourcer og udfordringer:... 5 Innovation og videndeling... 6 Kompetenceudvikling og uddannelse... 7 Capacity building, Mikro læring og Projekt facilitering... 7 Strategiske mål for Maritime Potentialer, Model for organisation Handlingsplan for Effekt Etablering af grundlag for resultatdokumentation Bæredygtighedsindikatorer, en del af resultatdokumentationen Eksempler på nyere eksisterende samarbejdsrelationer på Sydfyn og øerne Økonomi Skitse til budget pr 17. december 2009: Projektidéer: Litteratur / 27

3 Introduktion På Sydfyn og øerne er der flere hundrede virksomheder og organisationer der er engageret i maritime eller maritimt relaterede aktiviteter. Dette projekt søger at fremme og tilføre kompetencer til medarbejdere og ledelser i disse virksomheder og organisationer. Målet med denne indsats er at løfte kompetencerne til udvikling, innovation og videndeling som grundlag for forbedret konkurrenceevne. Centralt i projektet er udvikling af kompetencer på tværs af deltagernes traditionelle branchetilhørsforhold og fagligheder gennem: Capacity building for synlighed af aktørerog aktiviteter, motivation for udvikling, innovationog videndeling og for nye samarbejdsrelationer. Mikro læring for kompetenceudvikling der er målrettet individets optimale læringsprofil, kompetenceniveau og nuværende behov. Projekt facilitering for processtøtte fra idéfase, konkretisering og fundraising over projektgennemførelse til evaluering. Den samlede indsats bidrager til nye forståelser for egne muligheder og for aktivt og mere kompetent at udnytte både menneskelige og naturgivne ressourcer og erhvervsudviklingspotentialer i lokalområdet. Bag projektet står lokale virksomheder, de sydfynske kommuner samt uddannelses og forskningsinstitutioner. Historien bag Maritime Potentialer I 2008/ 2009 er der på Sydfyn og Øerne, under overskriften Maritime Potentialer gennemført en række aktiviteter for at afdække og konkretisere kompetencer, netværk og udviklingsplaner i maritime og maritimt relaterede virksomheder og organisationer. Bag initiativet og aktiviteterne står Knowledge Lab Syddansk Universitet SDU, SIMAC - Svendborg International Maritime Academy og Sydfyns UdviklingsSamarbejde - SUS I/S. I en forprojektfase i 2009 er initiativet yderligere støttet af Syddansk Vækstforum /Region Syddanmark, med Erhvervskontoret ved Svendborg Kommune som administrator og Esben Schøler, Greennovation som projekt-facilitator. Ideen med Maritime Potentialer er at initiere, støtte og formidle aktiviteter, som fremmer udvikling og innovation - og dermed økonomisk vækst. Målgruppen er maritime organisationer og virksomheder i det sydfynske område. Maritime defineres her bredt som offentlige og private virksomheder indenfor produktion, transport, 3 / 27

4 service og oplevelsesøkonomi, hvis ydelser er betinget af eller har berøringsflader med det maritime område. I forprojektet er der i 2009 gennemført interviews i mere end 50 virksomheder og organisationer. Resultaterne herfra har bidraget til at konkretisere mulige fremadrettede erhvervsfremmende indsatser som ses i denne Masterplan. Maritime Potentialers vision, mission og interaktion med omverdenen Maritime Potentialers vision: Maritime Potentialers vision er at være katalysator for udviklingen af bæredygtige innovative maritime vækstzoner. Vækstzonerne vil skaber innovation i verdensklasse og fører til, at Sydfyn med øer bliver den attraktive erhvervs og videnregion indenfor det maritime område. Maritime Potentialers mission: Det er Maritime Potentialers mission at understøtte innovation og erhvervsfremmende bæredygtig vækst gennem synliggørelse, brobygningsaktiviteter, projekter og etablering af netværk mellem maritimt relateret virksomheder, offentlige institutioner samt videns forskningsog uddannelsesinstitutioner. Herunder: At identificere behov og igangsætte projekter med udgangspunkt i virksomhedernes og organisationernes behov At understøtte videndeling og formidling af relevant viden til og mellem virksomheder, organisationer, institutioner og relevante myndigheder. At skabe et udviklings- og innovationscenter, som har lokal, regional, national og international erhvervsmæssig betydning og anerkendelse At fremme kompetenceudvikling og vidensopbygning for realisering af visionen. Maritime Potentialer i interaktion med omverdenen Maritime Potentialer for Sydfyn og Øerne har en geografisk lokal forankring og er samtidig orienteret mod udvikling og vækst i eksterne / internationale sammenhænge. I interaktion med danske og udenlandske virksomheder og organisationer sigtes målrettet mod etablering og udbygning af kompetencer, relationer, netværk og videnskanaler med et forventet stigende omfang af samarbejder og tværgående projektforløb. 4 / 27

5 Figur 1. Eksempler på eksterne aktører som inspiratorer og samarbejdspartnere Særlige ressourcer og udfordringer: I det sydfynske område er placeret en række virksomheder, som har aktiviteter, der kan henføres til oplevelsesøkonomi og typisk båret af det, der kaldes den kreative klasse. Videre har området en række mere traditionelle virksomheder, der arbejder med produktion, service og transport indenfor det maritime område, ofte med engagement på det globale marked. På Sydfyn og øerne er der samtidig landets højeste koncentration af maritime uddannelsesinstitutioner. Figur 2. Igennem møder, interviews og workshops er der i indkredset tre overordnede områder / aktivitets-zoner hvor de fleste af de maritimt relaterede aktiviteter på Sydfyn og Øerne kan rubriceres. Samlet er det en særegen koncentration af maritime og maritimt relaterede ressourcer og kompetencer i lokalområdet. Er særlig udfordring i udviklingssammenhæng er det samtidig også at der i området kun i begrænset omfang er koblinger indenfor og mellem de maritime aktører. Eksisterende relationer er domineret af traditionelle kunde/leverandør forhold. Kun få og spinkle netværk og perspektivgivende forbindelser har kunnet dokumenteres i den afdækning der i 2009 er gennemført (se litteraturlisten, Afslutningsrapport for Forprojektet Maritime Potentialer, 2009 ). Etablering af kontakter og i bedste fald udviklingsalliancer med strategiske samarbejdsrelationer er en central udfordring for Maritime Potentialers arbejde og forventeligt netop det, der kan øge kvalitet og kvantitet af udvikling og innovation og dermed den erhvervsmæssige vækst. 5 / 27

6 Innovation og videndeling Maritime Potentialer vil øge kvalitet og hastighed i udvikling og innovation i maritimt relaterede virksomheder og organisationer på Sydfyn og øerne ved: At blive et omdrejningspunkt for generering, bearbejdning og formidling af ny viden til maritimt relaterede virksomheder og organisationer At fremme projekter med fokus på brugerdreven innovation At oprette let tilgængelig e-baseret oversigt/database over relevante virksomheder og organisationer med tilhørende kompetenceprofiler At etablere en interaktiv e-platform til brug for tilknyttede aktører At udarbejde nyhedsbreve At informere omkring relevante forsknings og udviklingsprojekter, offentliggørelse/ formidling af ny viden At udbyde og i samarbejde med relevante aktører gennemføre workshops, seminarer og konferencer med inspirerende, provokerende og relevante emner for området Synlighed og videndeling er centralt for aktiviteterne i Maritime Potentialer. Herigennem tilstræbes at projektet bidrager aktivt og effektivt med tilgængelighed af data og viden. Her vil især være fokus på eksponering af relevante virksomheder og organisationer og det materiale der benyttes og udvikles i projektet. Der vil herigennem sikres let tilgang til informationer og videndelingsværktøjer som kan understøtte og supplere de enkelte aktørers kompetenceudvikling. På Internettet etableres og vedligeholdes en række fora og sites for at fremme og understøtte synlighed og interaktion. Projektets informations- og videndelingsforanstaltninger vil være flerdimensionelle, med en udadvendt åbenhed, information og invitation til engagement og med en mere indadvendt videns og data-servicering af aktørerne. På projektets hjemmeside vil der være information om igangværende, kommende og afsluttede, aktiviteter. 6 / 27

7 Kompetenceudvikling og uddannelse Kompetenceudvikling bliver den centrale del af Maritime Potentialer, hvortil alle aktiviteter og resultater kan relateres. Maritime Potentialer målrettes en betydelig mængde individer i en lang række organisationer i forskellige størrelser og med forskellige forretningsområder. Indsatsen sikres ved at igangsætte og gennemføre initiativer og aktiviteter som med differentierede virkemidler løfter kompetenceniveauerne i workshops, seminarer, konferencer. At blive engageret i disse aktiviteter er et middel til stigende grad af at være kompetent engageret i udviklings og innovationsprocesser, internt i virksomheder og i samarbejdsprojekter, med økonomisk vækst og velstand som slutmål. Maritime Potentialer søger som en væsentlig del af indsatsen at øge sammenhængen mellem virksomhedernes behov og uddannelsesinstitutionernes udbud, samt at lette adgang og gennemskueligheden i forhold til uddannelse og efteruddannelse. Det skal ske ved: At etablere en bæredygtig struktur og proces for dialog mellem uddannelsesinstitutionerne og branchens virksomheder omkring kompetencebehov At målrette henvendelse til uddannelses-, videns- og forskningsinstitutioner vedrørende samarbejde og dialog omkring branchens behov At udvikle og samarbejde med relevante aktører omkring grund, efter og videreuddannelse på området Capacity building, Mikro læring og Projekt facilitering Indsatsen i Maritime Potentialer målrettes to søjler : Capacity building og Projekt facilitering. I Capacity building indsatsen opbygges på individ- og organisationsniveau forståelse, motivation og kompetence for udvikling og innovation. Aktiviteterne her vil primært foregå i workshops, seminarer og konferencer - understøttet og suppleret i møder med de enkelte aktører. Samtidig vil der være høj grad af e-medieret transparens i de relationer der etableres og udbygges i Maritime Potentialer til synlighed og brug for både lokale, nationale og internationale organisationer og projekter. Mikro læring er en integreret del af Capacity building. Mikro læring / Micro Learning er en cocktail af læringsformer som imødekommer individets optimale læringsprofil, kompetenceniveau og nuværende behov. Knowledge Lab står med denne aktivitet for en kompetenceudvikling af personer på Sydfyn og øerne, samtidig med at der konceptudvikles. 7 / 27

8 I Projekt facilitering støttes virksomheder og organisationer i at etablere og gennemføre udviklings- og innovationsprojekter. Her vil der være processtøtte fra idéfase, konkretisering og fundraising over projektgennemførelse til evaluering. Optimering af spin-off effekt tilstræbes i alle aktiviteter. Dette vil bl.a. betyde at aktører i de enkelte projekter inviteres/inddrages aktivt i videndeling, netværksudbygning og kompetenceløftning i Capacity building-indsatsen. Fig. 3 Maritime Potentialer stiler mod Capacity building i maritime og maritimt relaterede virksomheder og organisationer. Herigennem opbygges kompetencer i at kunne udvikle, innovere, videndele m.v.. Mikro læring er en integreret del af indsatsen, hvor der både konceptudvikles og gennemføres individuelle kursusforløb. Projekter indenfor det maritime faciliteres som del af Maritime Potentialer. Der vil være stor grad af relationer mellem aktiviteterne i de to indsatsområder. 8 / 27

9 Fig. 4 I figuren ses eksempler på de processer/aktiviteter og forventede resultater der er relateret til projektets Capacity building. I projektets indledende fase præciseres og udfoldes disse aktiviteter og sammenhænge. Fig.5 Mikro Læring er en integreret del af projektets Capacity building. Knowledge Lab står med denne aktivitet for en kompetenceudvikling af personer på Sydfyn og øerne, samtidig med at der foregår en forskningsbaseret konceptudvikling. 9 / 27

10 Fig.6. Mikro læring i Maritime Potentialer retter sig mod faglige fokusområder i identificerede udviklings/indsatszoner. Fig.7 De enkelte projekter som udspringer af Capacity building indsatsen eller lader sig tilknytte Maritime Potentialer, faciliteres gennem sparring, rådgivning, kontaktetablering og støtte til fundraising. 10 / 27

11 Strategiske mål for Maritime Potentialer, At synligheden af maritime virksomheder og organisationer på Sydfyn og Øerne øges. Herunder, at deres værdier og potentialer som kunder og leverandører og samarbejdspartnere tydeliggøres At synlighed, tilgængelighed og samarbejdet mellem maritimt relaterede virksomheder og organisationer i lokalområdet og på tværs af brancher øges At videndeling i- og mellem virksomheder og organisationer øges At kompetenceudvikling målrettes erhvervsfremmende udvikling og innovation At bæredygtighed er indlejret i alle væsentlige aktivitet, projekter, produkter i en sådan grad at det bidrager synligt og markant til en positiv udvikling. At kvalitet og hastighed i udvikling og innovation i maritime virksomheder og organisationer på Sydfyn og Øerne øges At kreative alliancer mellem oplevelsesøkonomi, uddannelsesinstitutioner og traditionelle erhverv indenfor det maritime område etableres At samspillet mellem private og offentlige interessenter med henblik på erhvervsudvikling styrkes At samarbejdet mellem virksomheder, organisationer og institutioner udenfor lokalområdet styrkes At Maritime Potentialer bliver omdrejningspunktet for indhentning, generering, bearbejdning og formidling af ny viden til maritime virksomheder, organisationer og institutioner At forsknings- og udviklingsarbejdet indenfor feltet maritim innovation styrkes At Sydfyn og øerne bliver et attraktivt område for forskere og forskningsinstitutioner at iværksætte og gennemføre erhvervsrelaterede forskningsaktiviteter. At samspillet med relevante viden- og uddannelsesinstitutioner styrkes At området bliver attraktivt for placering af nye virksomheder, organisationer og institutioner At der hvert år udpeges indsatsområder og specielle segmenter hvorpå der rettes særlig fokus 11 / 27

12 Model for organisation Fig. 9 Model for mulig organisering af Maritime Potentialer Der er i identificeringen/afgrænsningen af udviklings- og innovationszonerne taget udgangspunkt i de anbefalinger der er kommet fra gennemførte mini-konferencer og workshops. Det er tilstræbt at aktørerne tilsammen udgør en triple helix med deltagere fra erhvervsvirksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt offentlige myndigheder. Projekter placeres i udviklings- og innovationszonerne, feks i Oplevelese og lærings zonen. Figuren indikerer at projekter kan være i kun én zone eller koble flere. Organisationsmodellen i figuren er baseret på tilkendegivelser og anbefalinger i 2009, og må forventes at blive justeret i forbindelse med formel organisationsdannelse 12 / 27

13 Handlingsplan for Etablering af organisation og struktur, Capacity building aktiviteter og grundlag for de første projekter Der etableres en organisatorisk platform som fremmer realiseringen af Maritime Potentialers vision og mission og med formål at: Planlægge og være projektleder på 9-12 workshops, 3-6 seminarer og 2-4 konferencer Sikre gennemførelse af 4-8 mikro lærings forløb Være katalysator og facilitator på udvikling, beskrivelse og hjemtagelse af 4-8 projekter Skabe og udvikle samarbejdsrelationer med mindst 10 virksomheder og organisationer udenfor lokalområdet. Øge synligheden af lokale maritimt relaterede virksomheder og organisationer igennem dialog og samarbejde relevante medier som dagspresse, www og fagskrifter. Øge mulighederne for og samarbejdet mellem maritimt relaterede virksomheder, institutioner og organisationer i lokalområdet, og på tværs af brancher gennem capacitybuilding-aktiviteter som workshops, seminarer og konference. Øge sandsynligheden for erhvervsfremmende kontakter udenfor lokalområdet gennem målrettet kontakt til relevante eksterne aktører/institutioner/organisationer. Fig. 10. Etablerer en e-platform / web 2.0 for Maritime Potentialer for synlighed, projekthåndtering og videndeling. Herunder web/gisbaseret overskuelighed over lokale aktører og aktiviteter a la Etablere et resultatmålingssystem med brug af bl.a. indikatorer for bæredygtighed. Igangsætte en vækstgruppe, som står for konceptudvikling og prospektudarbejdelse for formidling og tydeliggørelse af vækstmulighederne via Maritime Potentialer Igangsætte organiseringen af, og servicere 2-3 udviklings- og innovationszoner Igangsætte/styrke netværksgrupper og samarbejde på tværs af brancher fx: fødevarer, charter og overnatning 13 / 27

14 Afdække mulighederne for etablering af et rum for udvikling og innovation for maritimt relaterede virksomheder, institutioner og organisationer på Sydfyn og øerne At initiere 2 master-forløb i samarbejde med en eller flere virksomheder og relevante videninstitutioner i branchen Fig. 11 Tabel-oversigt: Hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan. 14 / 27

15 Effekt Det centrale element i projektet Maritime Potentialer er at fremme kompetencer i at produktudvikle, innovere og samarbejde. Den del af projektet som er kategoriseret Capacity-building er målrettet medarbejdere og ledelse i maritime og maritimt relaterede virksomheder og organisationer i det sydfynske område. En række aktiviteter med forskellig karakter og omfang har - hver for sig, og samlet - sigtet at fremme udviklingskompetencer. I projektet vil der blive gennemført workshops, seminarer, konferencer, inspirationsforløb og kurser. Væsentlige dele af disse aktiviteter vil mht. indhold, form og omfang blive konkretiseret i målrettet dialog og samarbejde med interessenterne. Således inddrages og motiveres aktørerne (arbejdsstyrken) på centrale områder i at tage medansvar for egen læring og kompetenceudvikling. Den del af Maritime Potentialer der er kategoriseret Projekt facilitering vedrører projekter som er spin-off af Capacity building og tilknyttede projekter. Disse projekter med erhvervsøkonomisk sigte, forventes organisatorisk og økonomisk at være placeret i lokale virksomheder og organisationer. Her realiseres ideer til nye produkter og serviceydelser gennem udviklings- og arbejdsmetoder som er (kompetence)udviklet i Capacity building delen af Maritime Potentialer. Erfaringer fra disse projekter tilstræbes aktivt at blive recirkuleret i Maritime Potentialer som en del af den videndeling og vidensopbygning der er central for kompetenceudviklingen i området. Implementering af det lærte i konkrete erhvervsfremmende aktiviteter er gennemgående i alle processerne, hvor der tilstræbes kort afstand mellem teori og praksis. Projektets forventede effekt er koblet op på de aktiviteter og typer af aktiviteter der gennemføres i projektperioden indenfor hovedindsatsområderne: Capacity building, Mikro Læring. Projekt facilitering og I Capacity building er der igennem projektets 3 år planlagt gennemført 9-12 workshops med 10 deltagere, 4-6 seminarer med 20 deltagere, 2-3 konferencer med 40 deltagere, 2-3 inspirationsforløb med 6 deltagere og motivationsmøder med 3 deltagere. 15 / 27

16 Det overordnede mål for disse aktiviteter er at medarbejdere og ledelse fra lokale virksomheder får udviklet kompetencer indenfor produkt- og serviceudvikling, innovation, videndeling og samarbejdsrelationer. Resultaterne af disse kompetenceløftende aktiviteter forventes set i flere former: Mindre forbedringer internt i virksomhederne (estimat: 25) Projekter i enkeltvirksomheder eller med flere virksomheder/organisationer som deltagere (estimat: 6) Iværksætteri (estimat: 3) Afledte effekter hvor sammenhæng med nye tiltag kan spores men ikke dokumenteres relateret til Maritime Potentialer Mikro Læring I løbet af projektets 3 år vil 48 personer have gennemgået mikrolærings forløb, som samtidig har været en del af en konceptudvikling Effekten af dette er todelt: De deltagende 48 personer har fået individuelle kompetenceløft til umiddelbar brug i egen praksis. Et koncept for Mikro læring er udviklet, til udbredelse lokalt og udenfor lokalområdet. Knowledge Lab, SDU, er projektansvarlig for denne aktivitet. I Projekt faciliteringsdelen af Maritime Potentialer støttes nye projekter med rådgivning og sparring. Disse projekter kan være udsprunget af aktiviteter i Capacity building-delen, eller være eksterne projekter hvor der ses en fordel i at blive tilknyttet Maritime Potentialer. I Projekt faciliteringsdelen vil elementer af de kompetencegivende aktiviteter som gennemføres i Capacity building ses realiseret. De fleste af projekterne vil have samarbejdspartnere udenfor lokalområdet som bidrager med ressourcer der vil indgå i den samlede kompetence- og kapacitetsopbygning på Sydfyn og øerne. Estimat på antallet af projekter tilknyttet Maritime Potentialer gennem den 3-årige projektperiode er 8. På baggrund af resultaterne fundet i det i 2009 gennemførte forprojekt for Maritime Potentialer, forventes stor spredning på antallet af personer engageret i de enkelte projekter fra 2 til / 27

17 Effekter på længere sigt Dette 3-årige projekt er en del af et forløb som gennemføres i et 7-årigt perspektiv, og ses således som et fundament for en længerevarende målrettet erhvervsudviklende indsats der kan forstærkes og udbredes. De kompetencer som bliver tilført / udviklet i lokalområdet indgår aktivt og synligt i synergigivende aktiviteter i- eller afledt af Maritime Potentialer i et udviklings- innovations og videncenter. Effekter der stiles imod Fordi Maritime Potentialer i de første 3 år arbejder med Capacity building og kompetenceudviklingsaktiviteter, er det vanskeligt at dokumentere direkte erhvervsøkonomiske effekter. Men essensen af Maritime Potentialer er at der her gøres en indsats som positivt søger at fremmer de kompetencer og det samarbejdsklima som giver grundlag for forøget vækst og velstand - en vækst og velstand hvor Maritime Potentialer i 2014 kan stå bag resultater som: 32 nye arbejdspladser 43,6 mil. kr. mere i årlig omsætning i de projektrelaterede virksomheder 26 fastholdte medarbejdere 3 opnåede patenter og 5 igangværende patentansøgninger 9 artikler i tidsskrifter og magasiner med positiv omtale af det innovative maritime Sydfyn 3 engagementer i internationale projekter 5 iværksættere som spin-off af indsatsen 2 danske + 1 international pris for maritim innovation og udvikling 11 % vækst i antallet af turister, heraf 3/4 i skuldersæson 21 % stigning i kendskabsgraden til Sydfyn og øerne som maritimt udviklingsområde 3 % stigning i tilgang af højtuddannede til området 18 % forøget tilgang til de maritime uddannelsesinstitutioner 17 / 27

18 Etablering af grundlag for resultatdokumentation Det er af væsentlig betydning at kunne måle og dokumentere de resultater som genereres i Maritime Potentialer. Der vil forekomme effekter som er henholdsvis kvantitative og kvalitative og det er væsentligt at både målemetoder og dokumentationen tager højde for indsatsens bredspektrethed og kompleksitet. Dette kan sikres ved at der tidligt i processen etableres et system for effektmåling som både kan opfange, systematisere og synliggøre signaler og resultater fra aktiviteterne hvor Maritime Potentialer er aktør. En række af aktiviteterne kan rubriceres og dokumenteres kvantitativt. Dette gælder eksempelvis mængden af afholdte arrangementer med tilhørende deltagerantal, antallet af udsendte nyhedsbreve, unikke hits på hjemmesider samt antal og økonomisk omfang af hjemtagne projekter. De opnåede resultater som er af kvalitativ karakter er mere komplekse at dokumentere. Der ligger dog indenfor det kvalitative en række elementer som er essentielle for udvikling og innovation i lokalområdet og dokumentation herfor er således af betydning. Det vil derfor blive tilstræbt koncise beskrivelser af ændringer der vedrører kvalitative forhold, så som villigheden til samarbejde, trygheden ved fælles udviklingsindsats, lysten til at eksperimentere med nye produkttyper/ markeder samt åbenheden overfor opgradering og udnyttelse individuelt og i fællesskaber - af kompetencer. Metoder for beskrivelse og analyse inden for disse felter af kvalitativ karakter er under udvikling. Dette ses eksempelvis i relation til den interesse og forskning der er vedrørende Den kreative klasse og her hvordan videreudvikling og økonomisk vækst i et sådant befolknings segment kan dokumenteres - og fremmes. Bæredygtighedsindikatorer, en del af resultatdokumentationen Projekter i tilknytning til Maritime Potentialer vil blive vurderet mht. bæredygtighed. Der vil blive taget udgangspunkt i målemetoder og tekniker, som gennem de senere år er udviklet og i stigende omfang benyttes både nationalt og internationalt. Sådanne metoder ses eksempelvis fra Danmarks Statistik: Indikatorer for bæredygtighed, EU s Eurostat: Sustainable development indicators og Regional Technology Strategies, Inc.: Wealth Creation in Rural Communities (se litteraturlisten). Der vil blive taget udgangspunkt i indikatorer relateret til den efterhånden traditionelle - tredeling af bæredygtighedsbegrebet: økonomi, sociale og kulturelle forhold og miljø. 18 / 27

19 Eksempler på nyere eksisterende samarbejdsrelationer på Sydfyn og øerne Eksempler på kontakter, typer af kontakter og nye samarbejdsrelationer som er reelt eksisterende og som Maritime Potentialer vil søge at fremme Eksempler fra SIMAC på forhold og aktiviteter, hvor SIMAC har ageret mødested for det tilfældige møde mellem virksomheder og/eller møde mellem forsknings-/udviklingsviden der bringes til virksomheder via projekter, SIMAC studerende arbejder med understøttet af dygtige undervisere. Case 1: bringe virksomheder sammen og anvende kendt teknologi i ukendte rammer ENVOTHERM laver en slags centrifuge, der udskiller partikler fra f.eks. spildevand og omdanner disse til et fast stof og leder det rene vand tilbage til xxx. ENVOTHERM besøgte SIMAC for at drøfte mulige samarbejdsrelationer. SIMAC ville stille SkibsLaboratoriet til rådighed, hvis ENVOTHERM ville installere en af deres enheder. I løbet af samtalen bliver der etableret kontakt mellem ENVOTHERM og nogle projektskrivende studerende, der vil undersøge om ENVOTHERMs produkt vil kunne kobles på AALBORG BOILERS Scrubber-anlæg og dermed sikre at de kemiske rester fra røggasserne ikke bliver ledt ud i havet. Samtidig blev ENVOTHERM sat i forbindelse med CC Jensen, der måske vil være i stand til at levere de filtre ENVOTHERM bruger. Undervisere fra SIMAC hjælper de studerende med at finde nyeste forskningsresultater. Case 2: afdække anvendelse af kendt teknologi i kendte produkter men på en ukendt måde Nogle projektskrivende studerende undersøger mulighederne for at en i forskerkredse her RISØ - kendt køleteknik med anvendelse af magnetisk køling vil kunne anvendes i køle-/frysecontainere, f.eks. de containere, der udvikles af Mærsk Container Industry i Tinglev. Denne afdækning vil kunne føre til en test, der i bedste fald vil kunne ændre kølemetoder ombord på skibene, så der ikke skal bruges så meget energi som nu på at køle- fryse og dermed ikke udledes så megen CO2. Underviserne på SIMAC hjælper de studerende med at finde nyeste forskningsresultater. Case 3: udvikle og afteste ny teknologi via kendte kanaler men på en ny måde Mærsk Line arbejder på at udvikle et software, der skal kunne hjælpe skibene med at optimere sejlads på ruter, der ofte sejles på. Der er tale om et såkaldt fuel efficiency projekt, hvor studerende er med at definere brugerkrav og efterfølgende med at beta-teste softwaret ude på skibene, når de er på sø-praktik. De studerende får et højere vidensniveau og en holistisk forståelse af skibet. Rederiet får udviklet state of the art software, som vi en knibtangsøvelse efterfølgende lettere vil kunne implementeres ombord, da også kaptajner er involveret i processen. Underviserne på SIMAC er involveret i processen og hjælper de studerende og Mærsk Line med at bringe de nyeste forskningsresultater ind i projektet. Softwaret tænkes efterfølgende 19 / 27

20 markedsført worldwide. Det kunne tænkes, at en af de lokale softwarefirmaer eller instrumentfirmaer NAVTEAM på det maritime område ville kunne inddrages i processen. Case 4: SIMAC udvikler testbase, der stilles til rådighed for virksomheder, der igen bringes sammen med andre virksomheder ABB lavede styresystemerne til Mærsk Line s E-klasse containerskibe, der siges at være det bedste til dato. Med støtte fra Den Maritime Fond blev ABB og andre leverandører koblet sammen med undervisere fra SIMAC og der blev designet en slags test-center, der er en nedskaleret version af et state-of-the-art maskin-kontrol-rum. ABB bruger SkibsLab som showcase for potentielle kunder, da det ellers er svært at vise systemet i fuld størrelse uden at skulle ombord på et skib. Efterfølgende har ALFA-LAVAL installeret en ferskvandsgenerator ud fra de samme principper. Virksomhederne får en test-base. SIMACs studerende og undervisere involveres i installation og aftestning og produktudvikling af den nyeste teknologi på markedet. Case 5: SIMAC studerende udvikler produktionslinje for og i samarbejde med virksomhed Studerende fra SIMAC laver et afsluttende eksamensprojekt hos CC JENSEN, hvor de stilles overfor udvikling, etablering og implementering af en ny produktionslinje på xxx. Virksomheden får på en ikke omkostningstung vis udviklet en produktionslinje til et nyt produkt. SIMACs undervisere involveres ved at bringe den nyeste anvendelses-orienterede forskning og udvikling ind i projektet. Eksempler fra Erhvervskontoret, Svendborg Kommune Spin-off virksomheder - dvs. virksomheder der er startet som udbrydere af allerede eksisterende virksomheder i Svendborg. Svendborg har historisk set haft 2 store - Kjær & Kjær Worldwide og Bukkehave - der begge er leverandører til nødhjælpeorganisationer med transportmuligheder lige fra personbiler, lastbiler og specielkøretøjer. Begge firmaer har i sig selv udvidet og udviklet sig til at omfatte en langt højere grad af totalservice. Begge virksomheder har været grobund for spin-off virksomheder, hvor medarbejdere har valgt at starte egen virksomhed inden for samme branche. Samtidig har de nye virksomheder forstået at udvide konceptet. Eks. har dette betydet at et firma som Danoffice har leverancer til over hele Verden og til stort set samtlige nødhjælpsorganisationer. Danoffice har + 30 ansatte og en omsætning på 500 mio. og et årlige større millionoverskud. 20 / 27

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere