Ekstra Bladet.dk. Tekststerelse 81mindeJ.l9 I Mellem I Stor I Print siden [ De8dllne hvert femtii mlnul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstra Bladet.dk. Tekststerelse 81mindeJ.l9 I Mellem I Stor I Print siden [ De8dllne hvert femtii mlnul"

Transkript

1 Ekstra B1adet - Den kriminelle kriminalchef Side 1 af 1 Tekststerelse 81mindeJ.l9 I Mellem I Stor I Print siden [ Ekstra Bladet.dk De8dllne hvert femtii mlnul - 05:00-20 dec Den kriminelle kriminalchef I 1997 BLEV Ekstra Bladet dernt for 'steerkt eerekreenkende' vurderinger af Odenses daveerende chefkrlrnlnalinspekter Jens Erik Lehmann. I ggr var det Lehmanns tur til at blive darnt, Han blev takseret som alvorligt kriminel og straffet med 14 mgneders feenqse]. DEN, DER LER sidst, ler bedst, hedder det ". Jo, tek, Men latteren her pg bladet er noget anstrengt. For den injuriesag, som Lehmann vandt i 0stre Landsret i 1997, kostede journalist Hanne Fuchsel kr. i beder, chefredakter Bent Falbert kr. i bader, Hertil sku lie bladet beta Ie kr. for eerekreenkelsen, kr. til dommens offentllqqerelse og kr. i saqsornkostnlnqer til den plettede chefkrimmallnspektar. De penge kommer ikke automatisk tilbage. Foreleblq skal Lehmann og to andre svindlere af med kr. i erstatning og kr. til en revisionsrapport. DOMMEN FOR mandatsvig ggr mere end ti gr tilbage. For at opng skattefradrag havde kriminalchefen som tusinder af andre kebt anparter. Men investeringen gik galt, og han endte med at tabe en masse penge. Sam men med 2500 andre forneerrnede skatteteenkere dannede han en investorforening. Lehmann med den troveerdlqe status som politichef blev kasserer. KRITIKKEN AF HAM i Ekstra Bladet i 1996 gik ud pg, at han blandede sin private ekonoml sammen med investorforeningens. Afslertnqen skabte uro pg Odense Politiggrd, hvor personalet erkleerede ham deres mistillid, ligesom politimesteren fandt omtalen uheldig. Lehmann steevneda avisen for at rense siq, Kl'JBENHAVNS BYRET frifandt imidlertid bgde journalist og chefredakter, ford; omtalen blev fundet samfundsrelevant. Lehmann ankede til 0stre Landsret, hvor landsdommer Holger Kallehauge var retsformand. Han har altid udstralet ubrydeligt sammenhold med politifolk. Saiedes ogsg denne gang. Den zedle kriminalchef fik medhold af retten i alt sit fusk. Den uhert hgrde dom over Ekstra Bladet blev netop begrundet med, at aviskritikken var seerskilt belastende for en krlminelmspekter. IKKE DESTO MINDRE havde Odense Politi faet nok af Lehmann, som blev forvist til Kebenhavns Politi, hvor han fik Iigegyldigt kontorarbejde. Han fortsatte imidlertid som kasserer i investorforeningen, hvor han sammen med den evriqe ledelse brugte les af de 2500 uheldige skatteteenkeres kontingenter pa private iuksusrejser m.v. Det kaldes mandatsvig at misbruge andres tillid - og omsider gennemfl1lrte bagmandspolitiet en straffesag imod deres gamle kollega, kasserer Lehmann, og kumpaner. DENNE GANG kan Lehmann ikke indanke sin byretsdom for landsdommer Kallehauge. For dels er han gaet af, dels foreggr en eventuel anke ved Vestre Landsret. Det er uvist, om Lehmann tor lebe risikoen for en endnu hardere dom. Men indtil videre stgr det i hvert fald fast, at politiet ikke altid har ret i den sidste ende. Ikke engang en chefkrtmlnallnspekter. httn II~1rotroh I orl~t rlvinvhf'clf'rllf'clf'ren/artic1 e ece?service=print

2 Ek.stra Flladd - 0"11 kriminclle kriminalchcf Side 2 af 2 ~""ell indr!l videre star det i IlVert fald fast, at politlet ikke alt.d har ret I den sidste ende. lkke enganq ell chefkrim maltnspektcr. 25-D4-20D7

3 B.T. online avis nyheder, politik, sport, underholdning Side 1 af 1 Luk vindue 19. december :09 I Print fra B.T 19. December :09 Eks-polltlchef demt for mandatsvig En tidligere chef i palltiet blev tirsdaq fundet skyldig i mandatsvig i en investorforening, hvor han var kasserer. Retten i R0dding fastsatte straffen til frengsel i et ar og to maneder. Den farhenvrerende chefkriminalinspekt0r Jens Lehmann skal da9 kun afsone de to m~neder. De sidste 12 m~neder blev gjart betinget at, at han udterer 240 timers samfundstjeneste. Domsmandsretten mente, at Lehmann, der bl.a. har arbejdet has politiet i Odense ag K0benhavn, begik mandatsvig for kroner. To andre mcend, der ligeledes var tiltalt i sagen, fik samme straf. Iritzaul hrtn Jj",,,,,,, ht rlir/"nn./nhr.rljl/"rtic1e? ATD=/ KRIMII /10391A&

4 Ekstra Bladet - Eks-politichef demt for mandatsvig Side 1 af 1 Tekststllrelse Ahnlndelig I!"1.e!!em I 5tor I.. Print siden J Ekstra Bladet.dk Deadline twert femle mlnul - 13: dec Eks-politichef dernt for mandatsvig Som kasserer i investorforening begik tidligere chefkriminalinspektl1lr mandatsvig for kroner, fastslog retten i Rl1ldding En tldligere chef I politiet blev tirsdag fundet skyldig i mandatsvig I en Investorforening, hvor han var kasserer. Retten i R!2ldding fastsatte straffen til feenqsel i et ar og to maneder. Den forhenva;rende chefkrirntnalinspekter Jens Lehmann skal dog kun afsone de to maneder. De sidste 12 maneder blev gjort betinget af, at han udferer 240 timers samfundstjeneste. Domsmandsretten mente, at Lehmann, der bl.a. har arbejdet hos pclitlet i Odense og K!2lbenhavn, beglk mandatsvig for kroner. To andre rneend, der ligeledes var tiltal! I sagen, fik samme straf. Jens Lehmann pa vej til mede! retten. (Foto: Morten Bjorn Jensen) (JENSEN MORTEN BJ0RN) httn://ekstrabladet.dk/112/article ece?service=print

5 Eks-politichef demt for mandatsvig :: TVSYD Side 1 af 1 Forstde Proqramrner De-bat Kontakt Besoq TV SYD stattercrcnrnqen Cll,'bSyd KU(5lJS S~(.J: C:::====::::J Tirsdag, d. 19/ Eks-politichef demt for mandatsvig Af: ~ [pr~nt artikel] En tldligere chefkrlminalinspekt"r blev tirsdag fundet skyldig I mandat:5vig i en investorforening, hvor han vat kasserer. Retten i Redding fastsatte straffen til fcengsel i et It og to mlneder. Den tcrhenveerende chefkrtrninallnspektsr Jells Lehmann, der tidligere har arbejdet for blandt andet Koldlng Politi, skal dog kun atscne de to m~neder. De stdste 12 m~neder btev gjort beuncet af, at han uorarer 240 timers samtunostjeneste. Sam kasserer i en investorforening begik han mandatsvig for kroner, fasts!og retten I Raddlnq. To andre meeno, der IIgeledes var tlltalt i sagen, fik samme straf De tre bfev frifundet for enkelte punkter i anklageskrlftet, men blev demt till teellesskab at betale 600,000 kroner for den revision, som anklagemyndlgheden har fget udfart. Desuden skal meendene betate 813,421 kroner til Investcrtorentnqen af 22, Ingen ver meet op i retten i R0dding, der sid en marts har brugt mere end 30 retsdage pa saqen, og b de anklageren og de camte har nu 14 dage til at beslutte om de vii enke sagen tillandsretten. Relaterede artikler: Fks-krlminaltbef havde svar p<1 neesten alt (2// ) Da[~ 2 i svtnoerseq: Penqe betalt ufbace (09/ ) Poltnchee srned bevtser i so (08/03-200&) eestv-etse i foreninq enkteqet for bedrecert (19/ ) 'rre rutales for understeeb mod nccstedte tnvesrorer (1.4/ ) TV SVD A/S Fl-vej 2b 6000 Kolding Tlf: Eo-mall: hrtn://www.tvsvd.dk/oasc/lsvarticle id=

6 Print Artikel Side 1 af 1 POLITIKEN.DK 1.,0""""","'" Tidligere politichef dernt til samfundstjeneste En tidtigere chefkriminalinspekbijr forsegte blandt andet at undga straf ved at smide ringbind i vandet, da palitiet kom. En lidligere cherkrimlnaltnspettar begik mandatsvlg for kroner. Det skete i funktion som kasserer i en lrwestortorenlnq. som nlsyneladende atden darnte og andre blev brugt som at -taq-selv-bord-. som anklaperen udtrykte det. Rattan i R0dding har kendt ham skyldig og har rastsat straffen iii flbngsel i at Ar 09 to maneder. 240 timers samfundstjeneste Den forhenveerence chefkrlrnlnallnspektar Jens Lehmann skal dog kun afsone de to rnaneder. De sidste 12 maneder blev gjort betinget af, at han udferer 240 timers samfundsljeneste. To andre rneero, der ligeledes var tiltalt i saqen. fik samme strat Ringbind i seen De tre blev lrifundet for enkelte punkter i anklageskriftet, men blev dernt til i teeuesskab at berate kroner for den revision, som anklagemyndigheden far fflel udtart. Desuden skal rneeroene betale kroner tltlnvestortoreninqen. Sagen har tidligere faet opmeerksomtted i medierne, da Jens Lehmann under en ransagning i april 2003 tarst laste de-en for polltlet, demsest smed han to ringbind i en merliggende S0, og endelig fik politiet ikke slkret lndboldet pa en computer nos ham. De man senere ville hente den, var den blevet destrueret. Printetfra pojitlken.dk Torsdag 19. apr 2007 Ophavsretten thharer Politiken. Informatlonerne m& alene anvendes til egen, ikke-kommerclel brug. Artiklen kan findes pi. adressen: ", httn'llnnlitihm.rlk/indland/article215431,ece?service=print

7 Eks-politichef demt for mandatsvig - dr.dklregionerffyn/odense Side 1 af 1 DR Til Nyheder 1V Radio Om DR Overslgt her forslden 19. dec Odense Den tldllgere chetkrtrntnaunspektar ved politlet I Odense, lens Erik Lehmann, blev tlrsdag fundet skyldig i mandatsvlg i en Investorforening, hvor han var kasserer. Retten i Rsddlng fastsatte straffen til feenqsel I et ar og to maneder. lens Erik Lehmann skal dog kun afsone de to maneder. De sldste t2 maneder blev gjort betinget af, at han udferer 240 timers samfundstjeneste. Domsmandsretten mente, at Lehmann begik mandatsvig for kroner. To andre meend, der ligeledes var tlltalt I sagen, fik samme straf. De tre blev frlfundet for enkelte punkter I anklageskriftet, men blev dernt til I f<ellesskab at betaie kroner for den revision, som anklagemyndlgheden har faet udtert. Desuden skal rneendene betaie kroner til Investorforenlngen af S/(revet af: Christian Stokholm Her finder du kommunen Odense Kommune Flakhaven Odense C nr Fax: Copyright DR Materlalet rna Ikke genglves uden tilladelse jeevnrer lov Om ophavsret. httn //www.rlr.rlklre..ionerffvnlnvheder/odense/2006/12/19/ htm

8 Eks-kriminalchef havde svar pi!neesten alt :: TVSYD Side 1 af 2 Forstde Proqrarnmer Debat Kontitkt Bes0Q rv SYD Stotteforenlnoen ClubSyd Kursus S09 ' ' Torsdag, d. 27/ Eks-kriminalchef havde svar pa ncesten alt Af: e (print artiket] Koldlngs tidllgere kriminalchef havde SVitI' pi neesten alt, da han torsdag for'tarste gang bjev afhjjjrt I retten I Rtadding. Her er han sam kasserer i lnvestorforeningen at 2:1. februar 1995 samrnen med foreningens 'ormand og niestformand tlltalt for svlndel til mere end 1,5 millioner kroner. Koldings tidligere knmtnalchef havde svar ps neesten alt, da han torsdag for f"rste gang blev ethart i retten i R0dding. Her er han sam kasserer i Investorforeningen af 22. tebruar 1995 sammen med forenlngens formand og neestfcrmand tiltalt for svlndel til mere end 1,5 mnnoner kroner. Foreningens formal ver, at fare sager for kommanditlster, der havde breendt fingrene p~ skatteteenknmq I speciett sklbe. De tre tntalte var Foreningens "aejseholo", og kerte den dagllge drift. I forenlngens vedteecrer st~r der, at man ikke f~r beta ling for arbejdet, men kun "positive dokumenterbare udglfter". Fejl - eller godkendt Eks-krlmlnalchefens forklaringer faldt I to afdelinger: Enten var pengene fejlagtigt uooeten, men senere ti/bagef0rt, eller ogs~ ver udqiften gcdkendt af en samlet bestvretse og senere godkendt p~ en generalforsamllng. 1 rerste afdeling harte en advokatregnlng pa 5250 kroner til krtrntnelcbefens trducere kane, hvor hun havce haft en aovokat med til en afh0ring I en sag mod Odenses polltlmester. OgsS kroner til et seminar I London med fruer lagde forenlngen ud for. I begge tttteelde blev befebene beta It tubage over de relevante rneuernreenrnqs-konto - konti sam heie bestvretsen havde - forklarede den penstcnerede polltlrnand. At kcnens regning var betalt af foreningen var en fejl, scm hun selv opdagede, forklarede han. Betalte penge tilbage - Jeg tror, det ver Christian (neestformanden red.), der gjorde opmeerkscm pa, at vi kunne krltlseres for tondcn-turen. Derfor betalte vi pengene tilbage over mellemregningskontoen, sagde den trltatte eks-kriminalchef. Regnskabet FormeJlemregningskontlene eksisterer ikke mere. If01ge de tiltalte rordr det Ikke var nadvendigt at beholde dern, mens anklagemyndigheden har tiltalt de tre for at destruere btteqsrnatertale. 1 en lang reekke ttlfeelce hevde bestvretse cq/eller generalforsamlingen godkendt udgifterne if01ge Lehmann. Det gjaldt blandt andet kroner til chefkrtmtneltnspektarens ekskone, scm dog kun fik kr, udoetalt, for at veere bogholder for forenlngen kr. i el-tilskud Desuden fik Rejseholdet over flre ar udbetalt samlet kroner i er-tnskud, et ekstreordtneert karselsttlskud p~ kroner og tilbaqebetalt kontingentet til foreningen. Den tiltalte krtmmelchet torkterede, hvordan opgavens omfang voksede og voksede. Han mente, at betebene tkke var urtmeuqe, selv om udgh'teme var skennede, og Ikke "dokumenterbare positive udgifter". ~ Vi arbejdede vel et sted meuern 1200 og 1500 timer ~r1igt. Jeg selv tavede tntet andet bortset fra at ga pa ertejde og arbejde I tcrenmqen, sagde han. Eneste Indr\1lmmelse,der kom Fra den tidligere chefkriminaiinspekt0r I Odense, var nogle advokatregninger som foreningen betalte for naestformanden. - Det er beklager jeg. Det er en fejl, sagde han. Samtidig henvlste han til at formanden mente, at sagen kunne have betydning for foreningen og derfor skulle betales, 40 retsdage Afh0ringen af den tidligere politlchef fortscetter mldt i maj. Sen'ere skal resten af bestyrelsen forklare slg. Bestyrelsen brcekkede midt over, da nogle mente, at de Ikke kunne f, detaljerede forklaringer om regnskabet fra Rejseholdet, Desuden skal deltagere fra generalforsamlingen afheres og fortcelle, hvor detaljeret chefkrlmlnalinspekt0ren som kasserer fremlagde regnskaberne. I alt er der afsat ncesten 40 retsdage til sagen, der f0rst ventes at slutte til efteraret, Relaterede artikler: Eks-politichef rlomt for mancli'ltsvig (19/: ) Dag 2 i ~Nindelsag: Penge bet<jlt tilbage (09/ ) Politi chef smed bevlsp.r j 50 (08/ ) httn o //WWW.tV.Qvrl.rlk/na..eI13?articie id=

9 Eks-kriminalchef havde svar pi[ nsesten alt :: TVSYD Side 2 af 2 aestvrelse I forenil1~j ankraqet for bedruqert (1.9/ ) Tre nttales for underslseb mod nsostedte tovestcrcr (14/ ) TV SYD A/S EI-veJ 2b 6000 Kolding TIF: e-mart: httn://www.tv8vd.dk/oal!e/13?artic1e id=

10 Dag 2 i svindelsag: Pcnge betalt tilbage :: TVSYD Side I af2 l<q!!tdkt 1"\! SV[) Torsdag, d. 09/ Dag 2 i svindelsag: Penge betalt tilbage Af: I!'J [print artlkel] Bestyrelsen stod bag aile vedtagelser - eller pengene var betait tilbage. Det var svaret pll de anklagepunkter, som den f0rste af tre anklagede svarede pll i den omfattende svindelsag, som fortsatte i retten i R0dding. Frirejse til London, ekstraordmzert kerselstllskud pil kroner og refunderlng af kontingentet. Det flk aile i det silkaldte Rejsehold fra Investorforeningen af med hjemsted i Toftlund. Haidet bestad af formanden, neestforrnanden og kassereren, der dengang var chefkrtrntnaltnspekter. Det var nogen af de anklagepunkter, som den tldligere formand blev afhort am torsdag i retten i Roddinq, da anklageren begyndte at gil ned I substansen I anklageskriftet. De tre er tiltalt for groft mandatsvig, undersleeb og bedragerl mod forenlngen til godt 1,6 miliioner kroner. Bevilget kontingentfritagelse I neesten aile tilfeelde havde han svar pil rede hilnd, og kun en enkelt gang kom han med en IiiIe mcrornrnetse. Det var da ankiageren spurqte, am der var hjemmel I foreningens vedtzeqter til at bevilge bestyrelsen kontlngentfrlhed. "Nej", i0d det klare svar. If01ge vedteeqterne skuile bestyrelsen kun have dokumenterbare positive udglfter refunderet. Forslaget til kontingentfrihed kom if01ge formanden fra bestyrelsens suppleanter, fordi de ikke kunne fil noget refunderet, men lagde et stort arbejde i foreningen. Betalt tilbage, men regnskab er villk Om rejsen til London forklarede han, at bestyrelsen ikke var blevet orienteret om rejsen, men desuden havde de aile tre betalt pengene tilbage, fordi "der kunne bllve rejst kritik". Desveerre er regnskabet tilsyneladende forsvundet, sil tilbagebetallngen kunne ikke dokumenteres. Trekleveret er ogsil tiltalt for at have destrueret regnskabsmateriale, og den tidligere poiitlchef desuden for at have destrueret en computer. Han "tabte" ogsil to rlngblnd i en so, da politlet ransagede hans hus. Korselsttlskuddet var en feelles bestyrelsesbeslutnlng, forklarede formanden. Hele bestyrelsen havde filet kroner I ekstra kerseistilskud, og dertil havde Rejsehoidet filet kroner. Arsagen var if01ge formanden, at man I de f0rste ilr kun havde filet 0,50 krone I korselsqodtqerelse og senere 1 krone. Man gik over til kersel efter statens takster og ville derfor deekke de foreqaende ilrs eftersleeo. Politichef kone var bogholder Chefknrninaltnspektorens kane var bog holder I forenlngen, og hun skulle altsil kontroilere am, der var bilag for kassererens - hendes mands - udbetalinger. For den ulejlighed flk hun mindst kroner - det har Reiseholdet vedcaet. men oasil her var der tale am en httn:l/www.tvsvd.dklvagei13?article id=

11 Dag 2 i svindelsag: Penge betalt tilbage :: TVSYD Side 2 af2 styrelsesbeslutning, forklarede formanden. I de neeste retsmoder rortseetter afhorinqen af de tiltalte, og derefter er der indkaldt flere end 30 vidner. Blandt vidnerne er de tidligere bestyrelsesmedlemmer, deltagere pa generalforsamiinger og andre, der har haft kendskab til foreningens virke. I alt er der atsat 37 dages retsrnoder med forventet dom midt i november. (19/0 7 )GO:)) Til.:' tl1\~:de~; fer Ui\d:::i~sL::cb mo.: nocstc(lt.: nv(;s\oi"(:;" ( 2(05) TV svo AIS ht1n://www.tvsvd.dk/oage/13?article id=

12 Millionsvindel for retten i Redding - dr.dk/regioner/syd/nyheder/krimi Side I af I DR Til Nyheder TV Radio Om DR Oversigt forsiden Millionsvindel for retten i RfIldding 08. rner Krlmi To rneend fra henholdsvis Haderslev og Horsens og en tldligere leder af krtrntnalpolltlet i Odense sidder fra onsdag p~ anklaqebeenken I retten I Rlldding - tiltalt for at have svindlet sig til Iidt over 1,6 millioner kroner. Som medlemmer af bestyrelsen i en Investerlngsforenlng med hjemsted i Toftlund skal de tre have bildt. resten af foreningen ind, at de havde langt f1ere udglfter til kontorieje og advokater, end tilfeeldet var, "hvorefter de anglveligt skulle have stoppet forskellen I udgifterne i egen 10mme. Desuden st~r de tre bestyrelsesmedlemmer anklaget for gennem syv ~r at have brugt medlemmernes penge p~ udenlandsrejser og teaterbilletter. Aile tre ncegter slg skyldlge i aile forhold, oplyser deres forsvarere, der over for Radio SydP4 betegner sagen som en tynd kop te - udsprunget af personlige uoverensstemmelser i bestyrelsen. Retssagen skulie egentlig have kert ved retten i Toftlund, men p~ grund af sagens omfang blev den f1yttet til Rlldding, hvor der er mere piads. Der er foreillbig afsat 32 retsdage til sagen, og dommen ventes fllrst at falde til efter~ret - tidligst I slutningen af oktober. Skrevet sf: Kim HiJfmg.Jard Kontakt Morgen pi Syd Musikken i Radio Syd/P4 Copyright DR Materialet m~ ikke gengives uden tilladelse jcevnfllr lov om ophavsret. httn://www.dr.dklre~ioner/svdinvhederlkrimij2006/03/08/ htm

13 Ex-kriminalchef smed ringbind i so - dr.dklregionerlfynikrimi Side 1 af 1 DR Til forsiden Ex-kriminalchef limed ringbind i s~iij '::: 08. mar Kriml Nyheder TV Radio Om DR Oversigt En ransagning i april 2003 hos Odenses tidligere kriminalchef Jens Erik Lehmann gik heit gait for politiet. F0rst laste han deren for polltlet, derneest smed han to ring bind i en naerliggende 50, og endelig fik politiets it-folk ikke en kopi af harddisken fra en computer hos Lehmann. Da man senere kom og ville hente den, var den blevet destrueret. Det kom frem i det f0rste retsrnede i retten i R0dding torsdaq, hvor tre maend - den tidligere ledelse af Investorforeningen af star tiltalt for groft mandatsvig, bedrageri og underslaeb til mere end 1,6 millioner kroner. Anklageren mener, at de gennem mere end syv ar brugte foreningen som et tag selv bord. De tre nzeqter sig skvldlqe, og forsvarerne rnener, at alt er foregaet lovligt. De kuriase detaljer kom frem, da anklageren forelagde sagen for retten. Men forsvarerne mente, at anklageren ikke overholdt sin forpligtigelse til at fremlaegge sagen objektivt, Nogle af belebene, der fremgar af anklageskriftet, er forkerte, anferte forsvaret. Den alvorligste anke er dog, at den samlede bestyrelse har godkendt treklaverets dispositioner. De tre - henholdsvis formand, naestformand og Lehmann som kasserer - udgjorde foreningens sakaldte rejsehold. Foreningen blev oprettet af flere hundrede skuffede anpartshavere i kommanditselskaber, der ville laegge sag an mod moderselskabet for at have udsendt alt for optimlstiske oq misvisende prospekter. Rejseholdet var foreningens frontlebere i bestraebelserne pa at samle materiale mod udbyderne af anparter, banker, revisorer rn.v, If01ge anklagen fiflede de tre blandt andet med udgifter til kontorleje, sa de tjente kroner, de opskrev advokatregninger, og beholdt merudgiften selv, de holdt rneder i London og Rom med fruer, og selv barbergrej lod de foreningen betale. F0rstedagen af sagen var i h0j grad anklagerensdag, idet det var hans fremlaeggelse af sagen, der satte dagsordenen. Fredag fortsaetter sagen med afh0ring af formanden. I alt skal der afherss mere end 30 vldner, hvoraf forsvaret har indkaldt seks, Torsdag lagde retten yderligere fem retsdage til sagen, sa der i alt skal holdes 37 retsrnader, og det tegner til, at den f0rst slutter den 23. november. _ Skrevet af: Ritzau Vejret i dag Mest skyet med regn af og til, og frisk vind tii kuling fra sydvest og vest. Temp. omkring 10 grader. I aften opklaring og i nat tort og klart vejr,... FlI dine reglonale nyh$'lerdlre~ I mailbl))(en "... Copyright DR Materialet ma ikke gengives uden tilladelse jzevnfer lov om ophavsret. htto://www.dr.dklrel!ionerlfvnlnvhederlkrimi/2006/03/08/ htm

14 Dag 2 i svindelsag: Penge betalt tilbage :: TVSYD Side 1 af 1 For-side Programmer Debet Kontekt Besl2lQ TV SY[) Statteforenlnqen ClllbSyd Kursus Sl'IQ:C=====J Torsdag, d. 09/ Dag 2 svindelsag: Penge betait tilbage Af: e [print ertlkel] Bestyrelsen stod bag aile vedtagelser - eller pengene var betalt tilbage. Det var svaret pa de anklagepunkter, som den frarste at tre anklagede svarede pi i den omfattende sv'ndelsag, som fartsatte I retten I RlIddlng. Frtrejse til London, ekstraordmeert kerselstnskuc ps kroner og refundering af kontjnqentet. Det flk aile i det sakaldte Rejsehord fra tnvestortorenrnqen af med bjemsted i ToftJund. Holdet bested af formanden, nsestrormanden og kassereren, der dengang var chetkrtmtneunspektar. Det var nogen af de anklagepunkter, sam den tidligere tormend blev afhert om torsdag i retten i Rllldding, da enklaqeren beqvndte at ga ned I substansen i ankteqeskrutet. De tre er tutalt for graft mandatsvig, understseb og bedraqerl mod foreningen til godt 1,6 millioner kroner. Bevilget kontingentfrltage'se I neesten aile tntserde havde han svar p rede hsnd, og kun en enkelt gang kom han med en HUe tndrammetse. Det var da anklageren spurgte, om der ver hjernmel i torentnqens vedteeqter til at bevllge bestvretsen kontingentfrihed. "NeJ", lad det klare svar. Iflillge vedteeqterne skulle bestvretsen kun have dokumenterbare positive udgifter retunderet. Forslaget til kontlngentfrihed kom if01ge tormenden fra bestvrelsens suppreenter, fordi de ikke kunne f noget refunderet, men laqde et stort arbejde i forenlngen. Detalt tilbage, men regnskab er vmk Om rejsen til London forklarede han, at testvrelsen ikke var blevet orienteret om rejsen, men desuden havde de aile tre betalt penqane tilbage, fordi "der kunne blive refst krlttk''. Desvserre er regnskabet tilsyneladende forsvundet, sa ttlbeoebetaunoen kunne ikke dokumenteres. "rrekleveret er ogs thtalt for at have destrueret regnskabsmateriale, og den tidligere politichef desuden for at have destrueret en computer. Han "cabte'' ogsa to ring bind i en sa, da polltlet rensaeede hans bus. Karsetstuskoddet var en teenes besrvrersesbeslutntnq, forklarede formanden. Hele bestvretsen havde faet 10,000 kroner i ekstra karsetstnskud, og dertil havde Rejseholdet fset 50,000 kroner..8.rsagen var iflillge rcrmanoen, at man i de tarste ar kun navde faet 0,50 krone j kerselsccctqerefse og senere 1 krone. Man gik over til kerset efter statens tekster og ville derfor dzakke de foreg ende ars etterstseb. Polltichef kone var bogholder Chetkrtrntnattnspekterens kone var bogholder I foreningen, og hun skulle altsa kontrotlere am, der var bilag for kassererens - hendes mends - udbetalinger. For den ulejlighed fik hun mtndst kroner - det har Rejsebctdet vedgset, men ogss her var der tale om en styrelsesbeslutntnq, rorktarede formanden. I de neeste retsmeder fortseetter afhlilringen af de tlltette, og derefter er der indkaldt ttere end 30 vidner. Blandt vidnerne er de tldligere bestvrelsesmedlemmer, deltagere ps cenerattorsamnncer og andre, der har haft kendskab til foreningens virke, r alt er der afsat 37 dages retsmlllder med forventet dom midt j november. Relaterede artikler: F.ks~politichefc1Clmt for rn"n(iatsvig (19/ ) Eks-kriminaklwf h<jvde SVi:ll" p~ n<p.sten all (2JI ) Politichef slt1ed beviser i Sill {OBjO]-2iJ06j Be"tyrelse i forening ;mkl,lget for beclrag~ri (19/ ) Tre tiltales for lmdersl<p.b mod Il'ldstedte investorer (14/0/-2005) TV SYD A/S Ef~vej 2.b 6000 Kolding lff: E-ln~i1: hhn'//www tv.,wlrlk/no"e/13?article id=

15 Politichef smcd beviser i S0 :: TVSYD Side I af2 f\/ SYD Ci Onsdag, d. 08/ Politichef smed beviser i S0 Af: O!J [print artikel] Ransagning hos tidligere kriminalchef gik i kuk for politiet: To ringbind blev smidt i so, og en computer med materialet blev destrueret. Det fremgik af forste retsdag i Rodding i en sag om groft mandatsvig, bedrageri og underslasb til mere 1,6 mio. kr, Krtmlnalpolitiet i Haderslev har efterforsket sagen, som gar he It tilbage til En ransagning hos Odenses tidliqere krlminalchef, som ogsa har haft chefposter I sonderjyske polltikredse, qik helt gait for politiet. Forst laste han doren for politiet, derncest smed han to ring bind i en ncerliggende so, og endelig fik polltiets It-folk ikke en kopl af harddlsken fra en computer hos den fhv. politichef. Da man senere kom og ville hente den, var den blevet destrueret. Det kom frem I det forste retsrncde i retten I R0dding onsdag, hvor tre mcend - den tldllqere ledelse af Investorforenlngen af med hjemsted i Toftlund - star tiltalt for groft mandatsvig, bedraqerl og underslceb til mere end 1,6 rrullicner kroner. Anklager: Et tag-selv-bord Anklageren rnener, at de gennem mere end syv ar brugte foreningen som et tag-selv-bord. De tre ncegter siq skyldlge, og forsvarerne rnener, at alt er foreqaet lovligt. Sagen opstod I lobet af 2001, da en del af bestyrelsen mistede tilliden til formandskabet og glk til politiet. Lcenge Iykkedes det formandskabet at fa lagt sagen pa IS hos myndighederne, blandt andet gennem eksklusion af bestyrelses-medlemmer, hvilket var en langvarig praksis i forenlngen. Desuden destruerede de tre ifolge anklagen bilag, Inden politlet kom lnd i sagen. Men i marts 2003 Iykkedes det politlet at fa en ransaqnlnqskendelse I retten mod de tre, der I dag er anklaget. Horte plask i so Hos formanden fik polltiet den 8. april pa en halvt times tid udleveret papirer og en computer. Ransagningen hos ncestformanden tog cirka det samme, og her nojedes politlet med at tage papirer med, men hos kasseren, den tidligere polttlchef, opstod der problemer har tog ransagnlngen ncesten to timer. Da ransagningsholdet kom, blev dorene i den skyttebollg, han boede I, last. Kort tid efter herte polltifolkene fra Haderslev et plask fra en so, der grcenser op til huset. Sa bliver dorene abnet, og Iidt efter opdager en betjent et gult ringbind l soen. "Sobilagene" Den tidliqere politlchef oplyser, at han har tabt et rinqblnd ud af vinduet pa forste sal af huset, og han samler ringbindet op fra seen. Lidt senere opdager en anden betjent et blat ring bind i soen, men denne gang er beboeren lkke behjcelpeiig, og en betjent ma ud i seen 00 hente rinoblndet. Baornandsoolitlet kaldte efterfaloende nanirerne "sobllacene". httn://www.lvsyd.dk/page/13?arliclejd=

16 Politichef smed beviser i S0.: TVSYD Side 2 af2 Politlets it-folk tog desuden en kopi af en del af harddisken, men den viste sig senere ikke at indeholde oplysninger af betydning. Derfor anmoder polttret retten om en genransagning hos kassereren, og retten giver tilladelsen. Det forteeller kassererens daveerende forsvarer ham, og han svarer, at han ingen indvendinger har. Da politiet dukker op, er computeren imidiertid forsvundet, og anklageren oplyste i retten, at den var blevet skilt i tre dele, der var dumpet i tre containere p3 Fyn. 14 dage senere tra=kker politichefens daveerende advokat sig fra sagen. - Denne ransagning lever p3 ingen made op til de krav, der stilles til en ransagning. Det beklager jeg, men s3dan er det, sagde anklager Knud Damgaard Kisbye fra Bagrnandspolitiet. Forsvarere kritiserede De kuriese detaljer kom frem p3 rerstedaqen af retssagen, hvor anklageren i h0j grad satte dagsordenen ved sin fremi<eggelse af sagen. Men forsvarerne mente, at han ikke overholdt sin forpligtigelse til at frernleeoce saqen objektivt. I vlsse tilf<elde mente de, at beiebene, der frernqar af anklageskriftet, er forkerte, men deres alvorligste anke er, at den samiede bestyrelse har godkendt treklaverets dispositioner. If01ge ankiagen fiflede de tre blandt andet med udgifter til kontorleje, 53 de tjente kroner, de opskrev advokatregninger og beholdt merudgiften seiv, de hojdt rneder i London og Rom med fruer, og selv barbergrej lod de foreningen betale. Torsdag fortseetter sagen med afh0ring af formanden, og i ait skal der afheres flere end 30 vidner, hvoraf forsvaret har indkaldt seks. Onsdag lagde retten yderligere fem retsdage til sagen, s3 der i alt skat haldes 37 retsrneder, og hoider tidspianen, siutter den fwst den 23. november. De kunose detaljer kom frem, da anklageren forelagde sagen for retten. Men forsvarerne mente, at anklageren ikke overholdt sin forpligtigelse til at fremla=gge sagen objektivt. hltp://w\\w.tvsyd.dk/pagcil3?article_id=

17 Flensborg Avis AG - - Side 1 af 2 I I Nyheder I I_s""p"-'o"'rt'----I I Redaktion I I Annoncer II Abonnement I I Sydslesvig kalender I == Forside I Tilbage I Mikel ('orsid,,) I I I Debat I Vejrudsigten I Impressuml Kontaktl Kriminalchef knaldet af kolleger Svindel. Tre bestyrelsesmedlernrner i LoginI invesleringsforening heriblandl en lidligere Slag i avisens arkiv: kriminalchef - er pa anklagebrenken for svindellil mere I J end 1,6 millioner kroner. Haderslev. I arevls arbejdede han i kriminalpoliliel med at sende kriminelle bag Iremmer, og han var dyglig Iii del. Pa hejdepunktet af sin karrlere var han Gratj, Sma leder at kriminalpoliliel i Odense med titel af chefkriminalinspektm. Siden gik del ned ad bakke. annoncer! Del torelebiqe nulpunkt nar Jens Erik Lehmann pa Har du en priwt Sm9-' onsdaq, nar han sidder pa anklagebrenken i retten i annonce til Flensborg Rf2Jdding, tiltall for groft rnandatsviq og underslreb for Avis, s' kjil< he<aile, p'. mere end 1.6 millioner kr. Sammen med ham sidder ANNONCER formanden og nrestformanden fra "Invesleringsforeningen af ", hvor Lehmann var kasserer. Iff2Jlge anklageskriftel boltrede de Ire beslyrelsesmedlemmer sig mere end syv ar for medlemmernes penge og fik pa den konlo betalt oornputerudstyr, udenlandsrejser, lealerbilletter og restaurantbesaq - ofte med fruer. Sagar barbergrej lad de foreningen belale. Kriminalpoliliel i Haderslev indledle efterforskningen i marts 2003 og har fael hjrelp af Bagmandspoliliel. En revisor har underseqt pengenes vandring i foreningen. og iff2jlge revisicnsunderseqelsen har medlemmerne rnistet de mange penge pa grund af de Ire masnds disposilioner. Rellen har beskikkel en advokal Iii al varelage medlemmers inleresser og Iii at opgme erslalningskravel. Der har fm vrerel offenllig blesst om inveslorforeningen og kassereren, Jens Erik Lehmann. Da han var leder af kriminalpoliliel i Odense, blev han forflytlellil Kebenhavn efter beskyldninger om at have brugl Ijeneslebil og en fax pa poliligarden Iii privale formal. Fiflede med regninger Blandl de store posler i anklageskriftel er et beleb pa kr. Iff2Jlge lillalen skal de Ire -I o.., ta C. $U cg Flensborg-Avis Postfach Flensburg Torsdag 19. april Q_OLl-)007

18 Flensborg Avis AG - - Side 2 af 2 bestyrelsesmedlemmer have bildt resten al loreningen ind, at de havde udgilter til kontorleje pa kr. i lebet al en lire-arig periode, mens udgiften reelt kun var pa kr. En anden sterre post - knap kr - er Iremkommet ved, at trekiaveret lillede med regninger Ira tre advokater. De angav advokatudgifterne hejere, end de var, og scorede il01ge anklageskriftet iorskellen selv. De tre har ogsa ladet investorforeningen srelge computerudstyr til sig lor kun 2250 kr., selv om udstyret var mindst kr. vesrd. I det lange anklageskrift kan man lasse, at de har betalt den tidligere politichels kone kr. "uden den evriqe bestyrelses vidende og godkendelse". Samtidig er der en lor hej karselsatqitt, rejser og en ekstraordinrer terieqodtqerelse pa kr. til hver. Sidste berammede retsmede er den 12. oktober. Iritzaul.. TUbage... Kontakt redaktionen Hvls du vii i kontakt med redaktionen, sa kan du linde vores telelon- og liste under kontaktlinket. til venstre. ~ Teleton- og iiste Flensborg Avis httn://www.flensborg-avis.de/index.php?load=l04&id=

19 Kriminalchef under anklage ITV 2/Fyn Side 1 af 1 Krimi kl. 13:14 Kriminalchef under anklage AI Torben Nielsen Odenses tidligere kriminalchef Jens Erik Lehmann er sammen med to andre bestyrelsesmedlemmer i en investeringsforening tiltalt for svindeltil1,6 millioner kroner. sagen kommer for retten i Rlildding pa onsdag. Iflillge anklageskriftet boltrede de tre bestyrelsesmedlemmer sig i mere end syv ar for medlemmernes penge og fik pa den konto betalt computerudstyr, udlandsrejser, teaterbilletter og restaurationsbeseg. Blandt de store poster i anklageskriftet er et beleb pa kroner. Iflillge tiltalen skal de tre bestyrelsesmedlemmer have bildt resten af foreningen ind, at de havde udgifter til kontorleje pa kroneri lebet af en fire-arig periode, mens den reelle udgift kun var kroner. Sagen ventes ferst afsluttet til etteraret. Andreartikler om samme emne: Eks-pclttichef damt for mandatsvig Tidligere kriminalchef smed ringbind i 50 fer ransagntng Ekskriminalchef fra Odense tiltaltfor mandatsvig httn:llwww.tv2fvn.dk/article/

20 Fyens Stiftstidende - Xtra - Xtra-offline - Kriminalchef anklaget for millionsvindel Side 1 af 2 [ :OOJ I 1990eme var lens Erik Lehmann en h0jt profileret krimlnalchef i Odense. l dag er han anklaget for svindel til rnindst 1,6 mlo. kr. Arkivfoto: Hans 0stergaard Fato: Hans 0stergaard Kriminalchef anklaget for millionsvindel Tidligere chef for kriminalpolitiet i Odense frasede for 1,6 mio. AIJacob Vestergaard Odense: En gang var Jens Erik Lehmann hyppigt i aviserne og pa tv, nar han som chef for kriminalpolitiet i Odense forklarede om jagt pa drabsmsend, voldtregtsforbrydere og svindlere. I dag er han selv blevet kernekunde hos politiet, som har brugt de seneste ar pa at opklare en rsekke grave tilfrelde af okonomisk kriminalitet, som den nu pensionerede politimand angiveligt har veeret med til at bega som bestyrelsesmedlem i en investorforening.. Isamarbejde med politiet i Haderslev har Bagmandspolitiet lavet et fern sider langt anklageskrift. Papiret opregner en serie tilfeelde af graft mandatsvig, undcrslreb, bedrageri og destruktion af bevismateriale, som den 64-arige Lehmann skal have begaet sammen med to andre bestyrelsesmedlemmer i arene 1996 til Sammenlagt skal de tre rneendhave svindlet sig til eller forbrugt knap 1,6 mio. kr.. Veerste anklage er 21 tilfeelde af 'mandatsvig af seerlig grov beskaffenhed', som til forskel fra ordineer mandatsvig har en strafferamme, der gar op til otte ar til konen De tre bestyrelsesmedlemmer har tilsyneladende brugt investorforeningens penge som et middel til at forsode deres privatliv. Blandt andet udbetalte foreningen over en periode pa fire ar kr. til Jens Erik Lehmanns kone, Kirsten Lehmann, angiveligt helt uden grund, idet hun end ikke var medlem af foreningen. httn ffytra fvf>n.hlk/ertic1e/

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Formand Ib Kongstad bod velkommen, takkede for det gode fremmade,

Formand Ib Kongstad bod velkommen, takkede for det gode fremmade, REFERAT Vestjysk Region Tirsdag den 18. marts 2014, kl. 18.00 AU Heming, Birk Center park 15, 7400 Heming - lokale 2053 Fremmedte: 34 30 stemmeberettigede Ingenierforenlngen, IDA Vestre Havnepromenade

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

GRUBBE & ANDERSKOUV NOTAT

GRUBBE & ANDERSKOUV NOTAT GRUBBE & ANDERSKOUV A D V O K A T F I R M A A D M I N I S T R A T I O N Den 22. aovember 2006 NOTAT Vedrorende: Kemdelse Vestre Laadsret den 3. november 2006 om andelsbollgforeningens salg af ejendom og

Læs mere

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 22. oktober 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Thomas Lohse og Malou Kragh Halling (kst.) med domsmænd).

Læs mere

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt Advokat Christian Riewe Vester Voldgade 96 1552 Kobenhavn V Den 19. december 2011 1nit KWI Vedreirende j.nr. 7. afd. B-1023-11 (Deres j.nr. MG-34182): Malerforbundet

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se

Vedtffilltel.=f)1 (7IUndejerff)leninllen. .Adalen. HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN. Sdr. Jernl0se Vedtffilltel".=f)1" (7I"Undejerff)l"eninllen.Adalen HUSK MAX. 30 km/t. AOALEN Sdr. Jernl0se Vedtcegter for grundejerforeningen o Ada/en. Foreningens navn er: "Grundejerforeningen Ada/en". Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS

ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ. Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk. Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS ADVOKAr AK~ESELSKAB ET [BORCHJ Svendborg - Rudkøbing Tif. 62 21 01 01 post @ borch-advokater.dk 6653-0001 Stiftelsesdokument Langeland Spildevand ApS Undertegnede stifter Langeland Forsyning NS Vågebjergvej

Læs mere

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN Københavns Byret Adv. AS 0100-91190-00012-08 Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. december 2009 i sag NN og NN Sagens baggrund og parternes påstande. Anklageskrift er modtaget den 17. februar 2009. Principalt

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro Dagsorden: Pkt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Bestyrelsens

Læs mere

Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014

Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014 pwc Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Reuisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Milnersvej 43, 3400 Hillerod T: 4825 3500,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU:

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 289 Offentligt Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Mit navn er Tom Lisborg. Jeg er adm. direktør for Divine Business Solutions ApS (Divine). Jeg vil

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

V E D T Æ G T E R GRUNDKORT FYN A/S

V E D T Æ G T E R GRUNDKORT FYN A/S Error! Not a valid filename. Advokat Hans Vestergaard 14.09.2005 Slotsgade 21-5100 Odense C Tlf. 66190066 J.nr. 17.11950/MI V E D T Æ G T E R for GRUNDKORT FYN A/S CVR-nr. Error! Not a valid filename.

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub

Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Generalforsamingen 19.marts 2014 i Ganløse Vægttrænings Klub Til stede fra bestyrelsen: Konstitueret formand og fungerende kasserer Martin Iversen, Sekretær Erik Frederiksen, menigt medlem Peder Sterll,

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

VEDTE,,GTER. RsnnsVand A/S. for. $ 1 Navn og hjemsted. Stk. 1, Selskabets navn er Ronne Vand A/S

VEDTE,,GTER. RsnnsVand A/S. for. $ 1 Navn og hjemsted. Stk. 1, Selskabets navn er Ronne Vand A/S RsnnsVand A/S,$andem;rndsr'ej 1A 'ii?0i) Rmntt.T1f. 569t {}404 'Tel*f:rx ir{i!}101 VEDTE,,GTER for Ronne Vand A/S $ 1 Navn og hjemsted Stk. 1, Selskabets navn er Ronne Vand A/S Stk. 2. Selskabets hjemsted

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

RETTEN pa FREDERIKSBERG

RETTEN pa FREDERIKSBERG . RETTEN pa FREDERIKSBERG U dskrift af domben. ANONYM/SERET Ilr Den 6. september 2002 blev i sag nr. BS 3-1840/2001: mod afsagt saiydende DOM: Under denne sag, der er anlagt den 13. september 2001, har

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

2012 5 Administrationsomkostninger Gager 420.700 - heraf anvendt til uddelingsaktiviteter -413.713 Bestyrelseshonorar 30.000 Regulering feriepengeforpligtelse 48.250 Andre sociale omkostninger 1.440 Personaleomkostninger

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

2000 Frederiksberg. E-mail: sch@advoho8.dk Tlf. tid: kl. 10.00-16.00. . / ' \ -i., ' ~

2000 Frederiksberg. E-mail: sch@advoho8.dk Tlf. tid: kl. 10.00-16.00. . / ' \ -i., ' ~ ADVOKATERNE HOVEDVAGTSGADE 8 Politimesteren på Frederiksberg, Juristsekretariatet, H owitzvej 30, CARSTEN HAUCH (H) ANNETIE FABRICIUs-BJERRE (H) FLEMMING CLAUSEN (L) HENRIK PERREGAARD {H) ~--~~~~~~~------

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere