Ekstra Bladet.dk. Tekststerelse 81mindeJ.l9 I Mellem I Stor I Print siden [ De8dllne hvert femtii mlnul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstra Bladet.dk. Tekststerelse 81mindeJ.l9 I Mellem I Stor I Print siden [ De8dllne hvert femtii mlnul"

Transkript

1 Ekstra B1adet - Den kriminelle kriminalchef Side 1 af 1 Tekststerelse 81mindeJ.l9 I Mellem I Stor I Print siden [ Ekstra Bladet.dk De8dllne hvert femtii mlnul - 05:00-20 dec Den kriminelle kriminalchef I 1997 BLEV Ekstra Bladet dernt for 'steerkt eerekreenkende' vurderinger af Odenses daveerende chefkrlrnlnalinspekter Jens Erik Lehmann. I ggr var det Lehmanns tur til at blive darnt, Han blev takseret som alvorligt kriminel og straffet med 14 mgneders feenqse]. DEN, DER LER sidst, ler bedst, hedder det ". Jo, tek, Men latteren her pg bladet er noget anstrengt. For den injuriesag, som Lehmann vandt i 0stre Landsret i 1997, kostede journalist Hanne Fuchsel kr. i beder, chefredakter Bent Falbert kr. i bader, Hertil sku lie bladet beta Ie kr. for eerekreenkelsen, kr. til dommens offentllqqerelse og kr. i saqsornkostnlnqer til den plettede chefkrimmallnspektar. De penge kommer ikke automatisk tilbage. Foreleblq skal Lehmann og to andre svindlere af med kr. i erstatning og kr. til en revisionsrapport. DOMMEN FOR mandatsvig ggr mere end ti gr tilbage. For at opng skattefradrag havde kriminalchefen som tusinder af andre kebt anparter. Men investeringen gik galt, og han endte med at tabe en masse penge. Sam men med 2500 andre forneerrnede skatteteenkere dannede han en investorforening. Lehmann med den troveerdlqe status som politichef blev kasserer. KRITIKKEN AF HAM i Ekstra Bladet i 1996 gik ud pg, at han blandede sin private ekonoml sammen med investorforeningens. Afslertnqen skabte uro pg Odense Politiggrd, hvor personalet erkleerede ham deres mistillid, ligesom politimesteren fandt omtalen uheldig. Lehmann steevneda avisen for at rense siq, Kl'JBENHAVNS BYRET frifandt imidlertid bgde journalist og chefredakter, ford; omtalen blev fundet samfundsrelevant. Lehmann ankede til 0stre Landsret, hvor landsdommer Holger Kallehauge var retsformand. Han har altid udstralet ubrydeligt sammenhold med politifolk. Saiedes ogsg denne gang. Den zedle kriminalchef fik medhold af retten i alt sit fusk. Den uhert hgrde dom over Ekstra Bladet blev netop begrundet med, at aviskritikken var seerskilt belastende for en krlminelmspekter. IKKE DESTO MINDRE havde Odense Politi faet nok af Lehmann, som blev forvist til Kebenhavns Politi, hvor han fik Iigegyldigt kontorarbejde. Han fortsatte imidlertid som kasserer i investorforeningen, hvor han sammen med den evriqe ledelse brugte les af de 2500 uheldige skatteteenkeres kontingenter pa private iuksusrejser m.v. Det kaldes mandatsvig at misbruge andres tillid - og omsider gennemfl1lrte bagmandspolitiet en straffesag imod deres gamle kollega, kasserer Lehmann, og kumpaner. DENNE GANG kan Lehmann ikke indanke sin byretsdom for landsdommer Kallehauge. For dels er han gaet af, dels foreggr en eventuel anke ved Vestre Landsret. Det er uvist, om Lehmann tor lebe risikoen for en endnu hardere dom. Men indtil videre stgr det i hvert fald fast, at politiet ikke altid har ret i den sidste ende. Ikke engang en chefkrtmlnallnspekter. httn II~1rotroh I orl~t rlvinvhf'clf'rllf'clf'ren/artic1 e ece?service=print

2 Ek.stra Flladd - 0"11 kriminclle kriminalchcf Side 2 af 2 ~""ell indr!l videre star det i IlVert fald fast, at politlet ikke alt.d har ret I den sidste ende. lkke enganq ell chefkrim maltnspektcr. 25-D4-20D7

3 B.T. online avis nyheder, politik, sport, underholdning Side 1 af 1 Luk vindue 19. december :09 I Print fra B.T 19. December :09 Eks-polltlchef demt for mandatsvig En tidligere chef i palltiet blev tirsdaq fundet skyldig i mandatsvig i en investorforening, hvor han var kasserer. Retten i R0dding fastsatte straffen til frengsel i et ar og to maneder. Den farhenvrerende chefkriminalinspekt0r Jens Lehmann skal da9 kun afsone de to m~neder. De sidste 12 m~neder blev gjart betinget at, at han udterer 240 timers samfundstjeneste. Domsmandsretten mente, at Lehmann, der bl.a. har arbejdet has politiet i Odense ag K0benhavn, begik mandatsvig for kroner. To andre mcend, der ligeledes var tiltalt i sagen, fik samme straf. Iritzaul hrtn Jj",,,,,,, ht rlir/"nn./nhr.rljl/"rtic1e? ATD=/ KRIMII /10391A&

4 Ekstra Bladet - Eks-politichef demt for mandatsvig Side 1 af 1 Tekststllrelse Ahnlndelig I!"1.e!!em I 5tor I.. Print siden J Ekstra Bladet.dk Deadline twert femle mlnul - 13: dec Eks-politichef dernt for mandatsvig Som kasserer i investorforening begik tidligere chefkriminalinspektl1lr mandatsvig for kroner, fastslog retten i Rl1ldding En tldligere chef I politiet blev tirsdag fundet skyldig i mandatsvig I en Investorforening, hvor han var kasserer. Retten i R!2ldding fastsatte straffen til feenqsel i et ar og to maneder. Den forhenva;rende chefkrirntnalinspekter Jens Lehmann skal dog kun afsone de to maneder. De sidste 12 maneder blev gjort betinget af, at han udferer 240 timers samfundstjeneste. Domsmandsretten mente, at Lehmann, der bl.a. har arbejdet hos pclitlet i Odense og K!2lbenhavn, beglk mandatsvig for kroner. To andre rneend, der ligeledes var tiltal! I sagen, fik samme straf. Jens Lehmann pa vej til mede! retten. (Foto: Morten Bjorn Jensen) (JENSEN MORTEN BJ0RN) httn://ekstrabladet.dk/112/article ece?service=print

5 Eks-politichef demt for mandatsvig :: TVSYD Side 1 af 1 Forstde Proqramrner De-bat Kontakt Besoq TV SYD stattercrcnrnqen Cll,'bSyd KU(5lJS S~(.J: C:::====::::J Tirsdag, d. 19/ Eks-politichef demt for mandatsvig Af: ~ [pr~nt artikel] En tldligere chefkrlminalinspekt"r blev tirsdag fundet skyldig I mandat:5vig i en investorforening, hvor han vat kasserer. Retten i Redding fastsatte straffen til fcengsel i et It og to mlneder. Den tcrhenveerende chefkrtrninallnspektsr Jells Lehmann, der tidligere har arbejdet for blandt andet Koldlng Politi, skal dog kun atscne de to m~neder. De stdste 12 m~neder btev gjort beuncet af, at han uorarer 240 timers samtunostjeneste. Sam kasserer i en investorforening begik han mandatsvig for kroner, fasts!og retten I Raddlnq. To andre meeno, der IIgeledes var tlltalt i sagen, fik samme straf De tre bfev frifundet for enkelte punkter i anklageskrlftet, men blev demt till teellesskab at betale 600,000 kroner for den revision, som anklagemyndlgheden har fget udfart. Desuden skal meendene betate 813,421 kroner til Investcrtorentnqen af 22, Ingen ver meet op i retten i R0dding, der sid en marts har brugt mere end 30 retsdage pa saqen, og b de anklageren og de camte har nu 14 dage til at beslutte om de vii enke sagen tillandsretten. Relaterede artikler: Fks-krlminaltbef havde svar p<1 neesten alt (2// ) Da[~ 2 i svtnoerseq: Penqe betalt ufbace (09/ ) Poltnchee srned bevtser i so (08/03-200&) eestv-etse i foreninq enkteqet for bedrecert (19/ ) 'rre rutales for understeeb mod nccstedte tnvesrorer (1.4/ ) TV SVD A/S Fl-vej 2b 6000 Kolding Tlf: Eo-mall: hrtn://www.tvsvd.dk/oasc/lsvarticle id=

6 Print Artikel Side 1 af 1 POLITIKEN.DK 1.,0""""","'" Tidligere politichef dernt til samfundstjeneste En tidtigere chefkriminalinspekbijr forsegte blandt andet at undga straf ved at smide ringbind i vandet, da palitiet kom. En lidligere cherkrimlnaltnspettar begik mandatsvlg for kroner. Det skete i funktion som kasserer i en lrwestortorenlnq. som nlsyneladende atden darnte og andre blev brugt som at -taq-selv-bord-. som anklaperen udtrykte det. Rattan i R0dding har kendt ham skyldig og har rastsat straffen iii flbngsel i at Ar 09 to maneder. 240 timers samfundstjeneste Den forhenveerence chefkrlrnlnallnspektar Jens Lehmann skal dog kun afsone de to rnaneder. De sidste 12 maneder blev gjort betinget af, at han udferer 240 timers samfundsljeneste. To andre rneero, der ligeledes var tiltalt i saqen. fik samme strat Ringbind i seen De tre blev lrifundet for enkelte punkter i anklageskriftet, men blev dernt til i teeuesskab at berate kroner for den revision, som anklagemyndigheden far fflel udtart. Desuden skal rneeroene betale kroner tltlnvestortoreninqen. Sagen har tidligere faet opmeerksomtted i medierne, da Jens Lehmann under en ransagning i april 2003 tarst laste de-en for polltlet, demsest smed han to ringbind i en merliggende S0, og endelig fik politiet ikke slkret lndboldet pa en computer nos ham. De man senere ville hente den, var den blevet destrueret. Printetfra pojitlken.dk Torsdag 19. apr 2007 Ophavsretten thharer Politiken. Informatlonerne m& alene anvendes til egen, ikke-kommerclel brug. Artiklen kan findes pi. adressen: ", httn'llnnlitihm.rlk/indland/article215431,ece?service=print

7 Eks-politichef demt for mandatsvig - dr.dklregionerffyn/odense Side 1 af 1 DR Til Nyheder 1V Radio Om DR Overslgt her forslden 19. dec Odense Den tldllgere chetkrtrntnaunspektar ved politlet I Odense, lens Erik Lehmann, blev tlrsdag fundet skyldig i mandatsvlg i en Investorforening, hvor han var kasserer. Retten i Rsddlng fastsatte straffen til feenqsel I et ar og to maneder. lens Erik Lehmann skal dog kun afsone de to maneder. De sldste t2 maneder blev gjort betinget af, at han udferer 240 timers samfundstjeneste. Domsmandsretten mente, at Lehmann begik mandatsvig for kroner. To andre meend, der ligeledes var tlltalt I sagen, fik samme straf. De tre blev frlfundet for enkelte punkter I anklageskriftet, men blev dernt til I f<ellesskab at betaie kroner for den revision, som anklagemyndlgheden har faet udtert. Desuden skal rneendene betaie kroner til Investorforenlngen af S/(revet af: Christian Stokholm Her finder du kommunen Odense Kommune Flakhaven Odense C nr Fax: Copyright DR Materlalet rna Ikke genglves uden tilladelse jeevnrer lov Om ophavsret. httn //www.rlr.rlklre..ionerffvnlnvheder/odense/2006/12/19/ htm

8 Eks-kriminalchef havde svar pi!neesten alt :: TVSYD Side 1 af 2 Forstde Proqrarnmer Debat Kontitkt Bes0Q rv SYD Stotteforenlnoen ClubSyd Kursus S09 ' ' Torsdag, d. 27/ Eks-kriminalchef havde svar pa ncesten alt Af: e (print artiket] Koldlngs tidllgere kriminalchef havde SVitI' pi neesten alt, da han torsdag for'tarste gang bjev afhjjjrt I retten I Rtadding. Her er han sam kasserer i lnvestorforeningen at 2:1. februar 1995 samrnen med foreningens 'ormand og niestformand tlltalt for svlndel til mere end 1,5 millioner kroner. Koldings tidligere knmtnalchef havde svar ps neesten alt, da han torsdag for f"rste gang blev ethart i retten i R0dding. Her er han sam kasserer i Investorforeningen af 22. tebruar 1995 sammen med forenlngens formand og neestfcrmand tiltalt for svlndel til mere end 1,5 mnnoner kroner. Foreningens formal ver, at fare sager for kommanditlster, der havde breendt fingrene p~ skatteteenknmq I speciett sklbe. De tre tntalte var Foreningens "aejseholo", og kerte den dagllge drift. I forenlngens vedteecrer st~r der, at man ikke f~r beta ling for arbejdet, men kun "positive dokumenterbare udglfter". Fejl - eller godkendt Eks-krlmlnalchefens forklaringer faldt I to afdelinger: Enten var pengene fejlagtigt uooeten, men senere ti/bagef0rt, eller ogs~ ver udqiften gcdkendt af en samlet bestvretse og senere godkendt p~ en generalforsamllng. 1 rerste afdeling harte en advokatregnlng pa 5250 kroner til krtrntnelcbefens trducere kane, hvor hun havce haft en aovokat med til en afh0ring I en sag mod Odenses polltlmester. OgsS kroner til et seminar I London med fruer lagde forenlngen ud for. I begge tttteelde blev befebene beta It tubage over de relevante rneuernreenrnqs-konto - konti sam heie bestvretsen havde - forklarede den penstcnerede polltlrnand. At kcnens regning var betalt af foreningen var en fejl, scm hun selv opdagede, forklarede han. Betalte penge tilbage - Jeg tror, det ver Christian (neestformanden red.), der gjorde opmeerkscm pa, at vi kunne krltlseres for tondcn-turen. Derfor betalte vi pengene tilbage over mellemregningskontoen, sagde den trltatte eks-kriminalchef. Regnskabet FormeJlemregningskontlene eksisterer ikke mere. If01ge de tiltalte rordr det Ikke var nadvendigt at beholde dern, mens anklagemyndigheden har tiltalt de tre for at destruere btteqsrnatertale. 1 en lang reekke ttlfeelce hevde bestvretse cq/eller generalforsamlingen godkendt udgifterne if01ge Lehmann. Det gjaldt blandt andet kroner til chefkrtmtneltnspektarens ekskone, scm dog kun fik kr, udoetalt, for at veere bogholder for forenlngen kr. i el-tilskud Desuden fik Rejseholdet over flre ar udbetalt samlet kroner i er-tnskud, et ekstreordtneert karselsttlskud p~ kroner og tilbaqebetalt kontingentet til foreningen. Den tiltalte krtmmelchet torkterede, hvordan opgavens omfang voksede og voksede. Han mente, at betebene tkke var urtmeuqe, selv om udgh'teme var skennede, og Ikke "dokumenterbare positive udgifter". ~ Vi arbejdede vel et sted meuern 1200 og 1500 timer ~r1igt. Jeg selv tavede tntet andet bortset fra at ga pa ertejde og arbejde I tcrenmqen, sagde han. Eneste Indr\1lmmelse,der kom Fra den tidligere chefkriminaiinspekt0r I Odense, var nogle advokatregninger som foreningen betalte for naestformanden. - Det er beklager jeg. Det er en fejl, sagde han. Samtidig henvlste han til at formanden mente, at sagen kunne have betydning for foreningen og derfor skulle betales, 40 retsdage Afh0ringen af den tidligere politlchef fortscetter mldt i maj. Sen'ere skal resten af bestyrelsen forklare slg. Bestyrelsen brcekkede midt over, da nogle mente, at de Ikke kunne f, detaljerede forklaringer om regnskabet fra Rejseholdet, Desuden skal deltagere fra generalforsamlingen afheres og fortcelle, hvor detaljeret chefkrlmlnalinspekt0ren som kasserer fremlagde regnskaberne. I alt er der afsat ncesten 40 retsdage til sagen, der f0rst ventes at slutte til efteraret, Relaterede artikler: Eks-politichef rlomt for mancli'ltsvig (19/: ) Dag 2 i ~Nindelsag: Penge bet<jlt tilbage (09/ ) Politi chef smed bevlsp.r j 50 (08/ ) httn o //WWW.tV.Qvrl.rlk/na..eI13?articie id=

9 Eks-kriminalchef havde svar pi[ nsesten alt :: TVSYD Side 2 af 2 aestvrelse I forenil1~j ankraqet for bedruqert (1.9/ ) Tre nttales for underslseb mod nsostedte tovestcrcr (14/ ) TV SYD A/S EI-veJ 2b 6000 Kolding TIF: e-mart: httn://www.tv8vd.dk/oal!e/13?artic1e id=

10 Dag 2 i svindelsag: Pcnge betalt tilbage :: TVSYD Side I af2 l<q!!tdkt 1"\! SV[) Torsdag, d. 09/ Dag 2 i svindelsag: Penge betalt tilbage Af: I!'J [print artlkel] Bestyrelsen stod bag aile vedtagelser - eller pengene var betait tilbage. Det var svaret pll de anklagepunkter, som den f0rste af tre anklagede svarede pll i den omfattende svindelsag, som fortsatte i retten i R0dding. Frirejse til London, ekstraordmzert kerselstllskud pil kroner og refunderlng af kontingentet. Det flk aile i det silkaldte Rejsehold fra Investorforeningen af med hjemsted i Toftlund. Haidet bestad af formanden, neestforrnanden og kassereren, der dengang var chefkrtrntnaltnspekter. Det var nogen af de anklagepunkter, som den tldligere formand blev afhort am torsdag i retten i Roddinq, da anklageren begyndte at gil ned I substansen I anklageskriftet. De tre er tiltalt for groft mandatsvig, undersleeb og bedragerl mod forenlngen til godt 1,6 miliioner kroner. Bevilget kontingentfritagelse I neesten aile tilfeelde havde han svar pil rede hilnd, og kun en enkelt gang kom han med en IiiIe mcrornrnetse. Det var da ankiageren spurqte, am der var hjemmel I foreningens vedtzeqter til at bevilge bestyrelsen kontlngentfrlhed. "Nej", i0d det klare svar. If01ge vedteeqterne skuile bestyrelsen kun have dokumenterbare positive udglfter refunderet. Forslaget til kontingentfrihed kom if01ge formanden fra bestyrelsens suppleanter, fordi de ikke kunne fil noget refunderet, men lagde et stort arbejde i foreningen. Betalt tilbage, men regnskab er villk Om rejsen til London forklarede han, at bestyrelsen ikke var blevet orienteret om rejsen, men desuden havde de aile tre betalt pengene tilbage, fordi "der kunne bllve rejst kritik". Desveerre er regnskabet tilsyneladende forsvundet, sil tilbagebetallngen kunne ikke dokumenteres. Trekleveret er ogsil tiltalt for at have destrueret regnskabsmateriale, og den tidligere poiitlchef desuden for at have destrueret en computer. Han "tabte" ogsil to rlngblnd i en so, da politlet ransagede hans hus. Korselsttlskuddet var en feelles bestyrelsesbeslutnlng, forklarede formanden. Hele bestyrelsen havde filet kroner I ekstra kerseistilskud, og dertil havde Rejsehoidet filet kroner. Arsagen var if01ge formanden, at man I de f0rste ilr kun havde filet 0,50 krone I korselsqodtqerelse og senere 1 krone. Man gik over til kersel efter statens takster og ville derfor deekke de foreqaende ilrs eftersleeo. Politichef kone var bogholder Chefknrninaltnspektorens kane var bog holder I forenlngen, og hun skulle altsil kontroilere am, der var bilag for kassererens - hendes mands - udbetalinger. For den ulejlighed flk hun mindst kroner - det har Reiseholdet vedcaet. men oasil her var der tale am en httn:l/www.tvsvd.dklvagei13?article id=

11 Dag 2 i svindelsag: Penge betalt tilbage :: TVSYD Side 2 af2 styrelsesbeslutning, forklarede formanden. I de neeste retsmoder rortseetter afhorinqen af de tiltalte, og derefter er der indkaldt flere end 30 vidner. Blandt vidnerne er de tidligere bestyrelsesmedlemmer, deltagere pa generalforsamiinger og andre, der har haft kendskab til foreningens virke. I alt er der atsat 37 dages retsrnoder med forventet dom midt i november. (19/0 7 )GO:)) Til.:' tl1\~:de~; fer Ui\d:::i~sL::cb mo.: nocstc(lt.: nv(;s\oi"(:;" ( 2(05) TV svo AIS ht1n://www.tvsvd.dk/oage/13?article id=

12 Millionsvindel for retten i Redding - dr.dk/regioner/syd/nyheder/krimi Side I af I DR Til Nyheder TV Radio Om DR Oversigt forsiden Millionsvindel for retten i RfIldding 08. rner Krlmi To rneend fra henholdsvis Haderslev og Horsens og en tldligere leder af krtrntnalpolltlet i Odense sidder fra onsdag p~ anklaqebeenken I retten I Rlldding - tiltalt for at have svindlet sig til Iidt over 1,6 millioner kroner. Som medlemmer af bestyrelsen i en Investerlngsforenlng med hjemsted i Toftlund skal de tre have bildt. resten af foreningen ind, at de havde langt f1ere udglfter til kontorieje og advokater, end tilfeeldet var, "hvorefter de anglveligt skulle have stoppet forskellen I udgifterne i egen 10mme. Desuden st~r de tre bestyrelsesmedlemmer anklaget for gennem syv ~r at have brugt medlemmernes penge p~ udenlandsrejser og teaterbilletter. Aile tre ncegter slg skyldlge i aile forhold, oplyser deres forsvarere, der over for Radio SydP4 betegner sagen som en tynd kop te - udsprunget af personlige uoverensstemmelser i bestyrelsen. Retssagen skulie egentlig have kert ved retten i Toftlund, men p~ grund af sagens omfang blev den f1yttet til Rlldding, hvor der er mere piads. Der er foreillbig afsat 32 retsdage til sagen, og dommen ventes fllrst at falde til efter~ret - tidligst I slutningen af oktober. Skrevet sf: Kim HiJfmg.Jard Kontakt Morgen pi Syd Musikken i Radio Syd/P4 Copyright DR Materialet m~ ikke gengives uden tilladelse jcevnfllr lov om ophavsret. httn://www.dr.dklre~ioner/svdinvhederlkrimij2006/03/08/ htm

13 Ex-kriminalchef smed ringbind i so - dr.dklregionerlfynikrimi Side 1 af 1 DR Til forsiden Ex-kriminalchef limed ringbind i s~iij '::: 08. mar Kriml Nyheder TV Radio Om DR Oversigt En ransagning i april 2003 hos Odenses tidligere kriminalchef Jens Erik Lehmann gik heit gait for politiet. F0rst laste han deren for polltlet, derneest smed han to ring bind i en naerliggende 50, og endelig fik politiets it-folk ikke en kopi af harddisken fra en computer hos Lehmann. Da man senere kom og ville hente den, var den blevet destrueret. Det kom frem i det f0rste retsrnede i retten i R0dding torsdaq, hvor tre maend - den tidligere ledelse af Investorforeningen af star tiltalt for groft mandatsvig, bedrageri og underslaeb til mere end 1,6 millioner kroner. Anklageren mener, at de gennem mere end syv ar brugte foreningen som et tag selv bord. De tre nzeqter sig skvldlqe, og forsvarerne rnener, at alt er foregaet lovligt. De kuriase detaljer kom frem, da anklageren forelagde sagen for retten. Men forsvarerne mente, at anklageren ikke overholdt sin forpligtigelse til at fremlaegge sagen objektivt, Nogle af belebene, der fremgar af anklageskriftet, er forkerte, anferte forsvaret. Den alvorligste anke er dog, at den samlede bestyrelse har godkendt treklaverets dispositioner. De tre - henholdsvis formand, naestformand og Lehmann som kasserer - udgjorde foreningens sakaldte rejsehold. Foreningen blev oprettet af flere hundrede skuffede anpartshavere i kommanditselskaber, der ville laegge sag an mod moderselskabet for at have udsendt alt for optimlstiske oq misvisende prospekter. Rejseholdet var foreningens frontlebere i bestraebelserne pa at samle materiale mod udbyderne af anparter, banker, revisorer rn.v, If01ge anklagen fiflede de tre blandt andet med udgifter til kontorleje, sa de tjente kroner, de opskrev advokatregninger, og beholdt merudgiften selv, de holdt rneder i London og Rom med fruer, og selv barbergrej lod de foreningen betale. F0rstedagen af sagen var i h0j grad anklagerensdag, idet det var hans fremlaeggelse af sagen, der satte dagsordenen. Fredag fortsaetter sagen med afh0ring af formanden. I alt skal der afherss mere end 30 vldner, hvoraf forsvaret har indkaldt seks, Torsdag lagde retten yderligere fem retsdage til sagen, sa der i alt skal holdes 37 retsrnader, og det tegner til, at den f0rst slutter den 23. november. _ Skrevet af: Ritzau Vejret i dag Mest skyet med regn af og til, og frisk vind tii kuling fra sydvest og vest. Temp. omkring 10 grader. I aften opklaring og i nat tort og klart vejr,... FlI dine reglonale nyh$'lerdlre~ I mailbl))(en "... Copyright DR Materialet ma ikke gengives uden tilladelse jzevnfer lov om ophavsret. htto://www.dr.dklrel!ionerlfvnlnvhederlkrimi/2006/03/08/ htm

14 Dag 2 i svindelsag: Penge betalt tilbage :: TVSYD Side 1 af 1 For-side Programmer Debet Kontekt Besl2lQ TV SY[) Statteforenlnqen ClllbSyd Kursus Sl'IQ:C=====J Torsdag, d. 09/ Dag 2 svindelsag: Penge betait tilbage Af: e [print ertlkel] Bestyrelsen stod bag aile vedtagelser - eller pengene var betalt tilbage. Det var svaret pa de anklagepunkter, som den frarste at tre anklagede svarede pi i den omfattende sv'ndelsag, som fartsatte I retten I RlIddlng. Frtrejse til London, ekstraordmeert kerselstnskuc ps kroner og refundering af kontjnqentet. Det flk aile i det sakaldte Rejsehord fra tnvestortorenrnqen af med bjemsted i ToftJund. Holdet bested af formanden, nsestrormanden og kassereren, der dengang var chetkrtmtneunspektar. Det var nogen af de anklagepunkter, sam den tidligere tormend blev afhert om torsdag i retten i Rllldding, da enklaqeren beqvndte at ga ned I substansen i ankteqeskrutet. De tre er tutalt for graft mandatsvig, understseb og bedraqerl mod foreningen til godt 1,6 millioner kroner. Bevilget kontingentfrltage'se I neesten aile tntserde havde han svar p rede hsnd, og kun en enkelt gang kom han med en HUe tndrammetse. Det var da anklageren spurgte, om der ver hjernmel i torentnqens vedteeqter til at bevllge bestvretsen kontingentfrihed. "NeJ", lad det klare svar. Iflillge vedteeqterne skulle bestvretsen kun have dokumenterbare positive udgifter retunderet. Forslaget til kontlngentfrihed kom if01ge tormenden fra bestvrelsens suppreenter, fordi de ikke kunne f noget refunderet, men laqde et stort arbejde i forenlngen. Detalt tilbage, men regnskab er vmk Om rejsen til London forklarede han, at testvrelsen ikke var blevet orienteret om rejsen, men desuden havde de aile tre betalt penqane tilbage, fordi "der kunne blive refst krlttk''. Desvserre er regnskabet tilsyneladende forsvundet, sa ttlbeoebetaunoen kunne ikke dokumenteres. "rrekleveret er ogs thtalt for at have destrueret regnskabsmateriale, og den tidligere politichef desuden for at have destrueret en computer. Han "cabte'' ogsa to ring bind i en sa, da polltlet rensaeede hans bus. Karsetstuskoddet var en teenes besrvrersesbeslutntnq, forklarede formanden. Hele bestvretsen havde faet 10,000 kroner i ekstra karsetstnskud, og dertil havde Rejseholdet fset 50,000 kroner..8.rsagen var iflillge rcrmanoen, at man i de tarste ar kun navde faet 0,50 krone j kerselsccctqerefse og senere 1 krone. Man gik over til kerset efter statens tekster og ville derfor dzakke de foreg ende ars etterstseb. Polltichef kone var bogholder Chetkrtrntnattnspekterens kone var bogholder I foreningen, og hun skulle altsa kontrotlere am, der var bilag for kassererens - hendes mends - udbetalinger. For den ulejlighed fik hun mtndst kroner - det har Rejsebctdet vedgset, men ogss her var der tale om en styrelsesbeslutntnq, rorktarede formanden. I de neeste retsmeder fortseetter afhlilringen af de tlltette, og derefter er der indkaldt ttere end 30 vidner. Blandt vidnerne er de tldligere bestvrelsesmedlemmer, deltagere ps cenerattorsamnncer og andre, der har haft kendskab til foreningens virke, r alt er der afsat 37 dages retsmlllder med forventet dom midt j november. Relaterede artikler: F.ks~politichefc1Clmt for rn"n(iatsvig (19/ ) Eks-kriminaklwf h<jvde SVi:ll" p~ n<p.sten all (2JI ) Politichef slt1ed beviser i Sill {OBjO]-2iJ06j Be"tyrelse i forening ;mkl,lget for beclrag~ri (19/ ) Tre tiltales for lmdersl<p.b mod Il'ldstedte investorer (14/0/-2005) TV SYD A/S Ef~vej 2.b 6000 Kolding lff: E-ln~i1: hhn'//www tv.,wlrlk/no"e/13?article id=

15 Politichef smcd beviser i S0 :: TVSYD Side I af2 f\/ SYD Ci Onsdag, d. 08/ Politichef smed beviser i S0 Af: O!J [print artikel] Ransagning hos tidligere kriminalchef gik i kuk for politiet: To ringbind blev smidt i so, og en computer med materialet blev destrueret. Det fremgik af forste retsdag i Rodding i en sag om groft mandatsvig, bedrageri og underslasb til mere 1,6 mio. kr, Krtmlnalpolitiet i Haderslev har efterforsket sagen, som gar he It tilbage til En ransagning hos Odenses tidliqere krlminalchef, som ogsa har haft chefposter I sonderjyske polltikredse, qik helt gait for politiet. Forst laste han doren for politiet, derncest smed han to ring bind i en ncerliggende so, og endelig fik polltiets It-folk ikke en kopl af harddlsken fra en computer hos den fhv. politichef. Da man senere kom og ville hente den, var den blevet destrueret. Det kom frem I det forste retsrncde i retten I R0dding onsdag, hvor tre mcend - den tldllqere ledelse af Investorforenlngen af med hjemsted i Toftlund - star tiltalt for groft mandatsvig, bedraqerl og underslceb til mere end 1,6 rrullicner kroner. Anklager: Et tag-selv-bord Anklageren rnener, at de gennem mere end syv ar brugte foreningen som et tag-selv-bord. De tre ncegter siq skyldlge, og forsvarerne rnener, at alt er foreqaet lovligt. Sagen opstod I lobet af 2001, da en del af bestyrelsen mistede tilliden til formandskabet og glk til politiet. Lcenge Iykkedes det formandskabet at fa lagt sagen pa IS hos myndighederne, blandt andet gennem eksklusion af bestyrelses-medlemmer, hvilket var en langvarig praksis i forenlngen. Desuden destruerede de tre ifolge anklagen bilag, Inden politlet kom lnd i sagen. Men i marts 2003 Iykkedes det politlet at fa en ransaqnlnqskendelse I retten mod de tre, der I dag er anklaget. Horte plask i so Hos formanden fik polltiet den 8. april pa en halvt times tid udleveret papirer og en computer. Ransagningen hos ncestformanden tog cirka det samme, og her nojedes politlet med at tage papirer med, men hos kasseren, den tidligere polttlchef, opstod der problemer har tog ransagnlngen ncesten to timer. Da ransagningsholdet kom, blev dorene i den skyttebollg, han boede I, last. Kort tid efter herte polltifolkene fra Haderslev et plask fra en so, der grcenser op til huset. Sa bliver dorene abnet, og Iidt efter opdager en betjent et gult ringbind l soen. "Sobilagene" Den tidliqere politlchef oplyser, at han har tabt et rinqblnd ud af vinduet pa forste sal af huset, og han samler ringbindet op fra seen. Lidt senere opdager en anden betjent et blat ring bind i soen, men denne gang er beboeren lkke behjcelpeiig, og en betjent ma ud i seen 00 hente rinoblndet. Baornandsoolitlet kaldte efterfaloende nanirerne "sobllacene". httn://www.lvsyd.dk/page/13?arliclejd=

16 Politichef smed beviser i S0.: TVSYD Side 2 af2 Politlets it-folk tog desuden en kopi af en del af harddisken, men den viste sig senere ikke at indeholde oplysninger af betydning. Derfor anmoder polttret retten om en genransagning hos kassereren, og retten giver tilladelsen. Det forteeller kassererens daveerende forsvarer ham, og han svarer, at han ingen indvendinger har. Da politiet dukker op, er computeren imidiertid forsvundet, og anklageren oplyste i retten, at den var blevet skilt i tre dele, der var dumpet i tre containere p3 Fyn. 14 dage senere tra=kker politichefens daveerende advokat sig fra sagen. - Denne ransagning lever p3 ingen made op til de krav, der stilles til en ransagning. Det beklager jeg, men s3dan er det, sagde anklager Knud Damgaard Kisbye fra Bagrnandspolitiet. Forsvarere kritiserede De kuriese detaljer kom frem p3 rerstedaqen af retssagen, hvor anklageren i h0j grad satte dagsordenen ved sin fremi<eggelse af sagen. Men forsvarerne mente, at han ikke overholdt sin forpligtigelse til at frernleeoce saqen objektivt. I vlsse tilf<elde mente de, at beiebene, der frernqar af anklageskriftet, er forkerte, men deres alvorligste anke er, at den samiede bestyrelse har godkendt treklaverets dispositioner. If01ge ankiagen fiflede de tre blandt andet med udgifter til kontorleje, 53 de tjente kroner, de opskrev advokatregninger og beholdt merudgiften seiv, de hojdt rneder i London og Rom med fruer, og selv barbergrej lod de foreningen betale. Torsdag fortseetter sagen med afh0ring af formanden, og i ait skal der afheres flere end 30 vidner, hvoraf forsvaret har indkaldt seks. Onsdag lagde retten yderligere fem retsdage til sagen, s3 der i alt skat haldes 37 retsrneder, og hoider tidspianen, siutter den fwst den 23. november. De kunose detaljer kom frem, da anklageren forelagde sagen for retten. Men forsvarerne mente, at anklageren ikke overholdt sin forpligtigelse til at fremla=gge sagen objektivt. hltp://w\\w.tvsyd.dk/pagcil3?article_id=

17 Flensborg Avis AG - - Side 1 af 2 I I Nyheder I I_s""p"-'o"'rt'----I I Redaktion I I Annoncer II Abonnement I I Sydslesvig kalender I == Forside I Tilbage I Mikel ('orsid,,) I I I Debat I Vejrudsigten I Impressuml Kontaktl Kriminalchef knaldet af kolleger Svindel. Tre bestyrelsesmedlernrner i LoginI invesleringsforening heriblandl en lidligere Slag i avisens arkiv: kriminalchef - er pa anklagebrenken for svindellil mere I J end 1,6 millioner kroner. Haderslev. I arevls arbejdede han i kriminalpoliliel med at sende kriminelle bag Iremmer, og han var dyglig Iii del. Pa hejdepunktet af sin karrlere var han Gratj, Sma leder at kriminalpoliliel i Odense med titel af chefkriminalinspektm. Siden gik del ned ad bakke. annoncer! Del torelebiqe nulpunkt nar Jens Erik Lehmann pa Har du en priwt Sm9-' onsdaq, nar han sidder pa anklagebrenken i retten i annonce til Flensborg Rf2Jdding, tiltall for groft rnandatsviq og underslreb for Avis, s' kjil< he<aile, p'. mere end 1.6 millioner kr. Sammen med ham sidder ANNONCER formanden og nrestformanden fra "Invesleringsforeningen af ", hvor Lehmann var kasserer. Iff2Jlge anklageskriftel boltrede de Ire beslyrelsesmedlemmer sig mere end syv ar for medlemmernes penge og fik pa den konlo betalt oornputerudstyr, udenlandsrejser, lealerbilletter og restaurantbesaq - ofte med fruer. Sagar barbergrej lad de foreningen belale. Kriminalpoliliel i Haderslev indledle efterforskningen i marts 2003 og har fael hjrelp af Bagmandspoliliel. En revisor har underseqt pengenes vandring i foreningen. og iff2jlge revisicnsunderseqelsen har medlemmerne rnistet de mange penge pa grund af de Ire masnds disposilioner. Rellen har beskikkel en advokal Iii al varelage medlemmers inleresser og Iii at opgme erslalningskravel. Der har fm vrerel offenllig blesst om inveslorforeningen og kassereren, Jens Erik Lehmann. Da han var leder af kriminalpoliliel i Odense, blev han forflytlellil Kebenhavn efter beskyldninger om at have brugl Ijeneslebil og en fax pa poliligarden Iii privale formal. Fiflede med regninger Blandl de store posler i anklageskriftel er et beleb pa kr. Iff2Jlge lillalen skal de Ire -I o.., ta C. $U cg Flensborg-Avis Postfach Flensburg Torsdag 19. april Q_OLl-)007

18 Flensborg Avis AG - - Side 2 af 2 bestyrelsesmedlemmer have bildt resten al loreningen ind, at de havde udgilter til kontorleje pa kr. i lebet al en lire-arig periode, mens udgiften reelt kun var pa kr. En anden sterre post - knap kr - er Iremkommet ved, at trekiaveret lillede med regninger Ira tre advokater. De angav advokatudgifterne hejere, end de var, og scorede il01ge anklageskriftet iorskellen selv. De tre har ogsa ladet investorforeningen srelge computerudstyr til sig lor kun 2250 kr., selv om udstyret var mindst kr. vesrd. I det lange anklageskrift kan man lasse, at de har betalt den tidligere politichels kone kr. "uden den evriqe bestyrelses vidende og godkendelse". Samtidig er der en lor hej karselsatqitt, rejser og en ekstraordinrer terieqodtqerelse pa kr. til hver. Sidste berammede retsmede er den 12. oktober. Iritzaul.. TUbage... Kontakt redaktionen Hvls du vii i kontakt med redaktionen, sa kan du linde vores telelon- og liste under kontaktlinket. til venstre. ~ Teleton- og iiste Flensborg Avis httn://www.flensborg-avis.de/index.php?load=l04&id=

19 Kriminalchef under anklage ITV 2/Fyn Side 1 af 1 Krimi kl. 13:14 Kriminalchef under anklage AI Torben Nielsen Odenses tidligere kriminalchef Jens Erik Lehmann er sammen med to andre bestyrelsesmedlemmer i en investeringsforening tiltalt for svindeltil1,6 millioner kroner. sagen kommer for retten i Rlildding pa onsdag. Iflillge anklageskriftet boltrede de tre bestyrelsesmedlemmer sig i mere end syv ar for medlemmernes penge og fik pa den konto betalt computerudstyr, udlandsrejser, teaterbilletter og restaurationsbeseg. Blandt de store poster i anklageskriftet er et beleb pa kroner. Iflillge tiltalen skal de tre bestyrelsesmedlemmer have bildt resten af foreningen ind, at de havde udgifter til kontorleje pa kroneri lebet af en fire-arig periode, mens den reelle udgift kun var kroner. Sagen ventes ferst afsluttet til etteraret. Andreartikler om samme emne: Eks-pclttichef damt for mandatsvig Tidligere kriminalchef smed ringbind i 50 fer ransagntng Ekskriminalchef fra Odense tiltaltfor mandatsvig httn:llwww.tv2fvn.dk/article/

20 Fyens Stiftstidende - Xtra - Xtra-offline - Kriminalchef anklaget for millionsvindel Side 1 af 2 [ :OOJ I 1990eme var lens Erik Lehmann en h0jt profileret krimlnalchef i Odense. l dag er han anklaget for svindel til rnindst 1,6 mlo. kr. Arkivfoto: Hans 0stergaard Fato: Hans 0stergaard Kriminalchef anklaget for millionsvindel Tidligere chef for kriminalpolitiet i Odense frasede for 1,6 mio. AIJacob Vestergaard Odense: En gang var Jens Erik Lehmann hyppigt i aviserne og pa tv, nar han som chef for kriminalpolitiet i Odense forklarede om jagt pa drabsmsend, voldtregtsforbrydere og svindlere. I dag er han selv blevet kernekunde hos politiet, som har brugt de seneste ar pa at opklare en rsekke grave tilfrelde af okonomisk kriminalitet, som den nu pensionerede politimand angiveligt har veeret med til at bega som bestyrelsesmedlem i en investorforening.. Isamarbejde med politiet i Haderslev har Bagmandspolitiet lavet et fern sider langt anklageskrift. Papiret opregner en serie tilfeelde af graft mandatsvig, undcrslreb, bedrageri og destruktion af bevismateriale, som den 64-arige Lehmann skal have begaet sammen med to andre bestyrelsesmedlemmer i arene 1996 til Sammenlagt skal de tre rneendhave svindlet sig til eller forbrugt knap 1,6 mio. kr.. Veerste anklage er 21 tilfeelde af 'mandatsvig af seerlig grov beskaffenhed', som til forskel fra ordineer mandatsvig har en strafferamme, der gar op til otte ar til konen De tre bestyrelsesmedlemmer har tilsyneladende brugt investorforeningens penge som et middel til at forsode deres privatliv. Blandt andet udbetalte foreningen over en periode pa fire ar kr. til Jens Erik Lehmanns kone, Kirsten Lehmann, angiveligt helt uden grund, idet hun end ikke var medlem af foreningen. httn ffytra fvf>n.hlk/ertic1e/

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. maj 1998 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Lisbet Wandel, Lodberg og Mette Sørensen (kst.». 19. afd. a.s. nr. B-3295-96 : (Advokat H ) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015 Hvidvasksekretariatet Aktiviteter i tal 2015 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år steget væsentligt i 2015. Hvidvasksekretariatet

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). D O M Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). 8. afd. nr. B-4013-13: Tandlæge A (advokat Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

STÆVNING. Sam Zinglersen, Ternevej 5, st., 2 000 Frederiksberg. Revisor Finn Bentzen Københavnsvej 37 Postboks 123. 3400 Hillerød

STÆVNING. Sam Zinglersen, Ternevej 5, st., 2 000 Frederiksberg. Revisor Finn Bentzen Københavnsvej 37 Postboks 123. 3400 Hillerød ADVOKAT ANNE'M'E FABRICIUS-BJERRE ADvohTERRE HOVEDVAGTSGADE 8 1103 KØBENHAVN K J.nr. 655372 AFB/ims 232 STÆVNING Som advokat for Sam Zinglersen, Ternevej 5, st., 2 000 Frederiksberg indstævner jeg hermed

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2011.12.16B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 Københavns Byret Udskrift af dombogen Adv. OC 0100-47181-00123-09 DOM afsagt den 16. december 2011 i sag SS 2-14605/2010 Anklagemyndigheden

Læs mere

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2903 12 Maren Holding ApS (advokat Jeppe Wedel

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

RETTEN I. Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx. Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013.

RETTEN I. Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx. Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013. RETTEN I Udskrift af dombogen D O M afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013. er tiltalt for overtrædelse af 1. 1, jf. 26, stk. 3, jf. 30,

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse.

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse. DOM Afsagt den 27. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Birgitte Grønborg Juul og Jacob Schall Holberg (kst.) med domsmænd). 13. afd. nr. S-994-15: Anklagemyndigheden

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening - Generalforsamling den 16-11-2010 kl, 19.00

Gartnerparkens Grundejerforening - Generalforsamling den 16-11-2010 kl, 19.00 Gartnerparkens Grundejerforening - Generalforsamling den 16-11-2010 kl, 19.00 Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 27-10-2010. Fremmadte huse: 2, 10, 14, 18,20,26,28,30,34,38,40,44,46,48,52,54

Læs mere

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56.

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56. Min forundring Når jeg læser skrivelse fra Strandparkens advokat ser jeg han blandt har skrevet: Under henvisning til Rettens fristudsættelse skal jeg oplyse at bestyrelsen hos min klient delvist er fratrådt(min

Læs mere

D O M. afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag

D O M. afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag D O M afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag V.L. B 2350 14 C.F.P. Ejendomme A/S (advokat Grit Andersen, København) mod Natur-

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

1 Sagsfremstilling TV2 Nord bragte den 28. september 2016 kl nyhedsindslaget Børnekræftforening mistænkes for fup og svindel.

1 Sagsfremstilling TV2 Nord bragte den 28. september 2016 kl nyhedsindslaget Børnekræftforening mistænkes for fup og svindel. Kendelse afsagt den 21. marts 2017 Sag nr. 17-70-01077 Foreningen for Danske Kræftramte Børn mod TV2 Nord Foreningen for Danske Kræftramte Børn har ved advokat Mads K. Jensen klaget til Pressenævnet over

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 260/2015 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Arvid Andersen, beskikket) T2 (advokat Andro Vrlic, beskikket) T3 (advokat John Korsø Jensen, beskikket)

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Side 2 af 5

Side 2 af 5 Side 1 af 5 Stort nederlag til politiet i sag om påstået kunstsvindel Leveret af Nyhedsbureauet Newspaq 5 timer siden Side 2 af 5 Side 3 af 5 Efter et næsten 11 timer langt retsmøde i Københavns Byret

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM afsagt den 13. april 2016. Rettens nr. 8-3264/2015 Politiets nr. SØK-91250-00004-10 Ank] agernyndigheden mod Hansen & Graversen Murennestre A/S cvr-nummer 12084587

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

februar 1996 af civilretten i vejle.

februar 1996 af civilretten i vejle. D O M afsagt den 17. juni 1996 af Vestre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Sigrid Ballund, Hanne Kildal og John Lundum) i ankesag B 0535-96 mod Den indankede dom er afsagt den 28. februar 1996 af civilretten

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

Hævninger fra udenlandske konti

Hævninger fra udenlandske konti - 1 Hævninger fra udenlandske konti Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter bogføringsloven skal den bogføringspligtige opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 71/2010 A ApS under tvangsopløsning (nu under konkurs) mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. november 2010 har A ApS

Læs mere

UDSKRIFT A F DOMBOGEN

UDSKRIFT A F DOMBOGEN UDSKRIFT A F DOMBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING G Den 7. januar 1997 blev i sag nr. G 524/1995, mod afsagt sålydende D 0 M : Under denne sag har sagsøgerne, G J, påstået sagsøgte,, dømt til at betale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 22. oktober 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Thomas Lohse og Malou Kragh Halling (kst.) med domsmænd).

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010 Sag 431/2008 (2. afdeling) A (advokat Jakob Juul) mod B, fhv. ansvarshavende chefredaktør for Se og Hør (advokat Per Håkon Schmidt) Som biintervenient til

Læs mere

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod.

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod. Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: L Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F mod N afsagt DOM: Parternes påstande: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 22. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2 SAMFUND Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt 22. jan. 2016, 13:01 Opd. 22. jan. 2016, 13:33 af Niels Lykke Møller, niem@tv2.dk Nye oplysninger i sagen om muligt embedsmisbrug i

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 2. januar 2015

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Jorgen Jochimsen. Hovedforhandling. isi. 2. udgave. (É3 k THOMSON REUTERS

Jorgen Jochimsen. Hovedforhandling. isi. 2. udgave. (É3 k THOMSON REUTERS Jorgen Jochimsen Hovedforhandling isi 2. udgave (É3 k THOMSON REUTERS Forord Kapitel 1 Tiltale og forberedelse af hovedforhandling i 1. instans 17 1.1. Tütalesporgsmalet 18 1.1.1. Tiltalerejsning 18 1.1.2.

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A.

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A. Retten i Kolding DOM Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A X-by Sagens baggrund Ved Retten i Koldings dom af 19. december 2007 blev

Læs mere

Log skema for Stalkingbegivenheder. Dansk Stalking Center 1

Log skema for Stalkingbegivenheder. Dansk Stalking Center 1 Log skema for Stalkingbegivenheder Dato Klokkeslæt Beskrivelse af begivenhed Sted for begivenhed Vidner - Navn adresse og telefon Dokumentation / Beviser Politikontakt Navn på betjent / aftaler Oktober

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst. D O M afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.)) i ankesag V.L. B 2344 13 Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen. Den 7. august 2008 blev der i sag nr. 68/2007-R Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

U D S K R I F T AF D O M B O G E N

U D S K R I F T AF D O M B O G E N R E T T E N I R A N D E R S U D S K R I F T AF D O M B O G E N ik D 0 M : afsagt den 21. januar 1993 af RETTEN I RANDERS, 2. AFDELING, i B.S. 2001/92 mod Ved gældsbrev af 10. marts 1980 fik sagsøgeren

Læs mere

GRUBBE & ANDERSKOUV NOTAT

GRUBBE & ANDERSKOUV NOTAT GRUBBE & ANDERSKOUV A D V O K A T F I R M A A D M I N I S T R A T I O N Den 22. aovember 2006 NOTAT Vedrorende: Kemdelse Vestre Laadsret den 3. november 2006 om andelsbollgforeningens salg af ejendom og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 208/2013 Anklagemyndigheden kærer Østre Landsrets kendelse om ikke at tilbagekalde beskikkelsen af advokat Kristian Mølgaard som forsvarer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere