Forstædernes Bank A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forstædernes Bank A/S"

Transkript

1 Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf Basisindtjeningen før nedskrivninger udgør 401 mio. kr. i de første 9 måneder af 2008, hvilket er 12 % højere end sidste år. Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgør i samme periode 226 mio. kr. mod 342 mio. kr. i Basisindtjeningen efter nedskrivninger forrenter primo egenkapitalen med 14 %. Beholdningsindtjeningen er i samme periode -279 mio. kr., hvilket er utilfredsstillende, og en følge af udviklingen på fondsmarkederne. Resultat før skat for årets første 9 måneder udgør herefter -53 mio. kr. mod 301 mio. kr. i samme periode året før. Kombinationen af stigende fundingrenter og negativ udvikling på både obligations- og aktiemarkederne er medvirkende til en negativ beholdningsindtjening. Nettorenteindtægter i basisindtjeningen er steget med 12 %. Handelsindtægter i basisindtjeningen er steget med 6 % bl.a. pga. øget aktivitet på kunders handel med valuta. Omkostningsprocent er forbedret fra 56,1 % til 55,2 %. Nedskrivninger udgør 175 mio. kr. svarende til 0,8 % af de samlede udlån og garantier, og skal ses i lyset af den økonomiske afmatning. Bankens deltagelse i statsgarantiordningen betyder, som meddelt 6. oktober 2008, en nedjustering af forventningerne til basisindtjeningen for hele 2008 på ca. 30 mio. kr. Derudover betyder den fortsat forværrede økonomiske udvikling med forringede værdier af sikkerheder og værdipapirer til følge, at banken forventer stigende nedskrivninger i 4. kvartal Basisindtjeningen efter nedskrivninger for hele 2008 forventes således at udgøre i niveauet minus 50 til minus 100 mio. kr. mod de tidligere udmeldte mio. kr. Bankens beholdningsindtjening er siden 30. september 2008 blevet ramt af den fortsatte negative udvikling på de finansielle markeder med kursfald på både aktier og obligationer. Nykredit Realkredit har, som meddelt 14. oktober 2008, besluttet at gennemføre sit køb af Forstædernes Bank.

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Hovedtal 3 Beretning 4 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsespåtegning 9 Regnskab Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse 12 Noter 13 Hovedtal, kvartalsvis 19 Anvendt regnskabspraksis 20 2/20

3 Hovedtal Indtjening, kvartal (mio. kr.) Nettorente fra bankaktiviteter Øvrige basisindtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger (basis) Nedskrivninger på udlån m.v Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Resultat efter skat Balanceposter m.v., 30. september (mio. kr.) Indlån Udlån Fondsbeholdning Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balancesum Depoter (ekskl. depoter adm. for inv. foreninger) Garantier Nøgletal, kvartal Basisindtjening i % af EK (gnsn.) p.a. 14,0% 23,5% Basisindtjening i % af EK (primo) p.a. 13,6% 26,6% Resultat før skat i % af EK (gnsn.) p.a. -3,3% 20,7% Resultat før skat i % af EK (primo) p.a. -3,2% 23,4% Resultat efter skat i % af EK (gnsn.) p.a. -2,6% 15,8% Resultat efter skat i % af EK (primo) p.a. -2,5% 17,9% Omkostningsprocent (basis) 55,2% 56,1% Solvensprocent 10,7% 11,1% Likviditetsoverdækning ift. 10 %-kravet i LFV % 99% Børskurs pr. ultimo perioden (slutkurs) Fuldtidsmedarbejdere (gennemsnit) Kvartalstal Se side 19. 3/20

4 Beretning Fald i resultat pga. nedskrivninger og beholdningsindtjening Basisindtjeningen før nedskrivninger for de første 9 måneder af 2008 udviser et resultat på 401 mio. kr., hvilket er 12 % højere end i Nedskrivningerne er dog i samme periode steget fra 17 mio. kr. i 2007 til 175 mio. kr. i 2008, hvilket har resulteret i et fald i basisindtjeningen fra 342 mio. kr. i de første 9 måneder af 2007 til 226 mio. kr. i samme periode i Øvrige 6,3% Vognmænd 1,0% Underholdningsvirksomhed 1,3% Revisorer og advokater 2,1% Restauration 1,1% Produktion 1,8% Brancheoversigt Autolforhandlere 0,9% Byggelån 5,1% Detailhandel 1,7% Privat 21,8% Investeringsengagementer 20,0% Håndværk 2,3% Ejendomsrelaterede 25,1% Engros 2,6% Finansiel virksomhed 6,9% Resultat før skat blev i de første 9 måneder af mio. kr. mod 301 mio. kr. i samme periode året før. Efter skat blev resultatet -41 mio. kr. mod 230 mio. kr. året før. Tilbagegangen i resultatet kan således henføres til øgede nedskrivninger samt beholdningsindtjeningen, som med et resultat i de første 9 måneder af 2008 på -279 mio. kr. er kraftigt påvirket af de negative finansielle markeder. Fald i forretningsomfang Forstædernes Banks samlede forretningsomfang udlån, indlån, garantier og kundedepoter udgjorde ved udgangen af september mia. kr. mod 76 mia. kr. på samme tidspunkt året før. Det svarer til et fald på 15 %. Faldet i kundedepoter udgør heraf 7,4 mia. kr. Udlån og garantier Den generelt forværrede udvikling i den danske økonomi har betydet en stagnation i udlånsudviklingen. Endvidere har banken bevidst en strategi om at reducere omfanget af større engagementer, herunder ejendomsengagementer. Det samlede udlån er ved udgangen af september ,8 mia. kr. mod 25,2 mia. kr. på samme tidspunkt året før, hvilket svarer til et fald på 5 %. Bankens kreditportefølje er spredt over en lang række brancher og privatkunder. Andelen af privatkundeengagementer udgør pr. 30. september % af porteføljen. Eksponeringen til ejendomsrela teret udlån er som en følge af bankens strategiske indsats reduceret fra ca. 30 % pr. 31. december 2007 til 25 % pr. 30. september De ejendomsrelaterede engagementer fordeler sig med: 11 procentpoint erhvervsudlejning (altovervejende kontorlejemål) 11 procentpoint boligudlejning 2 procentpoint hotel 1 procentpoint andet Banken er ikke eksponeret mod pantebrevsmarkedet, der blot udgør 0,4 % af de samlede udlån og garantier. Banken ejer ingen ejendomme, såvel afdelinger som hovedsæde er lejede. Garantivolumen er i løbet af det seneste år faldet med 1,4 mia. kr. til 5,7 mia. kr. Med virkning fra 30. september 2007 overgik banken til en ny samarbejdsmodel med Totalkredit, som indebar, at tabsgarantier overfor Totalkredit i størrelsesordenen 2,1 mia. kr. faldt bort. Derudover er yderligere ca. 0,5 mia. kr. tabsgarantier omlagt til den nye modregningsordning i 3. kvartal Omlægningen i 3. kvartal er dermed tillige hoved forklaringen på, at andelen af privatkundeengagementer i brancheoversigten er faldet fra 24 % medio 2008 til nu 22 %. Andelen af store engagementer udgør 30. september % af bankens basiskapital mod 292 % på samme tidspunkt sidste år. Lovens maksimum er 800 %. Bankens risikostyring er udførligt beskrevet senest i årsrapporten for 2007 (s ), hertil bemærkes, at alle engagementer over 25 mio. 4/20

5 Beretning kr. er bonitetsmæssigt gennemgået i første halvår af bankens centrale kreditområde. alle engagementer over 2 mio. kr. følges løbende af Kreditområdet, der tillige gennemgår alle nybevillinger/forhøjelser over kr. Yderligere oplysninger om bankens tilgang til risikostyring og ansvarsfordeling i relation til bankens risikostyring, kan findes på bankens hjemmeside (oplysningsforpligtelser i henhold til Basel II søjle 3). Indlån og depoter ramt af markedsforhold Banken har fortsat stor fokus på pensions- og investeringsområdet, men både indlån og depoter er ramt af de særlige markedsforhold. Kundernes depotværdier er ramt af den negative udvikling på de finansielle markeder og samtidig har kunderne, som følge af utryghed med små og mellemstore banker, flyttet indlån. Indlån er ved udgangen af september ,5 mia. kr. mod 14,9 mia. kr. på samme tidspunkt året før, hvilket svarer til et fald på 9 %. Den negative udvikling på de finansielle markeder har betydet, at kundedepotvolumen det seneste år er faldet med 7,4 mia. kr. til 21,2 mia. kr. pr. 30. september Det svarer til et fald på 26 %. Økonomisk afmatning giver fald i basisindtjeningen Basisindtjeningen i de første 9 måneder af 2008 blev på 226 mio. kr. mod 342 mio. kr. i samme periode året før. Faldet skyldes primært stigende nedskrivninger i forhold til Stigning i basisindtægter på 9 % Banken forøgede de samlede basisindtægter i årets første 9 måneder med 76 mio. kr. i forhold til samme periode året før, hvilket svarer til en stigning på 9 %. Der er oplevet en fremgang i den gennemsnitlige udlåns- og indlånsvolumen fra de første 9 måneder af 2007 til samme periode af 2008, men samtidig har der været tale om en gennemsnitlig mindre indsnævring af rentemarginalen. Volumenstigningen har dog mere end opvejet indsnævringen af rentemarginalen, idet nettorenteindtægterne i basisindtjeningen er steget med 65 mio. kr. svarende til en stigning på 12 %. Bankens samlede handelsindtægter, herunder indtægter fra værdipapirhandel, formuepleje samt kunders handel med valuta, har på trods af de negative finansielle markeder udviklet sig positivt i de første 9 måneder af 2008, idet de er steget med 6 % i forhold til samme periode året før. Årsagen er primært en stigning i kunders handel med valuta, som har mere end opvejet effekten af lavere aktivitet på værdipapirmarkedet. Indtægterne fra garantiprovision (ekskl. boligområdet) og bankens boligrådgivning har bidraget positivt til udviklingen i basisindtægterne med en vækst på henholdsvis 8 % og 2 % i forhold til samme periode året før, mens der er oplevet et mindre fald i bankens øvrige basisindtægter. Forbedret omkostningsprocent Basisomkostningerne er i de første 9 måneder af 2008 steget med 34 mio. kr. i forhold til samme periode året før, hvilket svarer til en stigning på 7 %. Banken har i årets første 9 måneder gennemsnitligt beskæftiget 573 medarbejdere, hvilket er 4 % mere end året før. Det har bl.a. været medvirkende til, at bankens lønomkostninger samlet set er steget med 4 % i forhold til samme periode året før. Antallet af medarbejdere er imidlertid i 3. kvartal 2008 svagt faldende i forhold til tidligere kvartaler. Bankens øvrige basisomkostninger er steget med 22 mio. kr. svarende til 12 % i forhold til året før. Heraf udgør 15 mio. kr. engangsomkostninger relateret til salgsprocessen med Nykredit. Stigningen i basisindtægterne har mere end opvejet stigningen i omkostningerne. Bankens omkostningsprocent er således faldet fra 56,1 % i de første 9 måneder af 2007 til 55,2 % i de første 9 måneder af 2008 og lever derfor op til bankens strategi om konsolidering og målsætningen om en forbedring af omkostningsprocenten. Nedskrivninger på højere niveau Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier udgjorde i de første 9 måneder af mio. kr., hvilket omregnet til p.a. svarer til 0,8 % af de samlede udlån og garantier. Nedskrivningerne ligger dermed på et højere niveau i forhold til de seneste års meget lave niveau. 5/20

6 Beretning Baggrunden herfor er den generelle økonomiske afmatning. Negativ beholdningsindtjening Kombinationen af stigende fundingrenter og negativ udvikling på både obligations- og aktiemarkederne er medvirkende til en negativ beholdningsindtjening. Beholdningsindtjeningen udgjorde i de første 9 måneder af mio. kr. mod -41 mio. kr. i samme periode året før. Bankens obligationsbeholdning har i 2008 haft en overvægt af realkreditobligationer, som især i 2. og 3. kvartal af 2008 er blevet hårdt ramt af stigende renter og finanskrisen. Resultatet af obligationer, afledte finansielle renteinstrumenter og likviditet, som består af kursregulering og nettorente, udgjorde i de første 9 måneder af mio. kr. mod -35 mio. kr. i samme periode året før. mod -6 mio. kr. i samme periode året før. Bankens gennemsnitlige aktieeksponering ekskl. anlægsbeholdning og egne aktier har i årets første 9 måneder af 2008 udgjort 201 mio. kr. mod 341 mio. kr. i samme periode året før. Valutaområdet er et af bankens indsatsområder både i relation til egenbeholdning og kundeforretninger. Kursreguleringen af valuta og afledte finansielle valutainstrumenter (ekskl. kundeforretninger) udgjorde i de første 9 måneder af mio. kr., mod +8 mio. kr. i samme periode året før. Udviklingen er meget tilfredsstillende. De resterende poster under beholdningsindtjeningen består primært af gebyrer og omkostninger og udgjorde i de første 9 måneder af mio. kr. mod -8 mio. kr. i De nødvendige understøttende edb-systemer er endnu ikke implementeret fuldt ud, hvorfor der indgår en række manuelle processer i opgørelsen efter de nye regler. Det er dog ledelsens opfattelse, at kapitaldækningsbekendtgørelsens regler er fulgt, og at den usikkerhed der følger af implementeringen ikke er af betydning for solvensberegningen. Solvensprocent på 10,7 % Opgørelsen af solvens- og kernekapitalprocent pr. 30. september 2008 er påvirket af negativt resultat for 3. kvartal Derudover betyder de negative finansielle markeder, at værdien af kundernes finansielle sikkerheder reduceres, hvilket indirekte øger bankens risikovægtede aktiver. Bankens solvensprocent udgjorde pr. 30. sep tember ,7 % mod 11,1 % på samme tidspunkt året før. Bankens gennemsnitlige renterisiko udgjorde i årets første 9 måneder 112 mio. kr. eller 5 % af kernekapitalen pr. 30. september I samme periode sidste år udgjorde renterisikoen 3,2 % af kernekapitalen. Ultimo september 2008 udgjorde renterisikoen 61 mio. kr. svarende til 2,7 % af kernekapitalen. Afkastet på bankens aktieportefølje i årets første 9 måneder af 2008 er påvirket af store kursfald på både det danske og de udenlandske aktiemarkeder. Resultatet af bankens aktiebeholdning, som består af kursregulering, udbytte og fundingudgifter, var i de første 9 måneder af mio. kr. Overgang til Basel II De nye kapitaldækningsregler, Basel II, trådte i kraft 1. januar 2007, men Forstædernes Bank har i 2007 gjort brug af overgangsordningen for den såkaldte søjle 1 (minimumskapitalkravet) i Basel II, hvilket gør, at de nye metoder og principper for opgørelse af solvensen først er taget i brug fra 1. januar Forstædernes Bank har i lighed med de fleste andre mellemstore danske banker valgt at opgøre kreditrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basisindikatormetoden. Markedsrisikoen opgøres som tidligere efter standardmetoden. Kernekapitalprocenten udgjorde pr. 30. september ,1 % mod 7,4 % pr. 30. september Likviditetsmæssig overdækning Banken har den politik, at der altid skal være en solid og robust overdækning i bankens likviditet i forhold til lovgivningens krav. Pr. 30. september 2008 udgjorde overdækningen 73 % svarende til 2,5 mia. kr. Forventninger til 2008 Bankens deltagelse i statsgarantiordningen betyder, som meddelt 6. oktober 2008, en nedjustering af forventningerne til basisindtje- 6/20

7 Beretning ningen for hele 2008 på ca. 30 mio. kr. Banken forventer for hele 2008 en basisindtjening før nedskrivninger på mio. kr., hvilket ligger over rekordniveauet i Basisindtjeningen efter nedskrivninger forventes at udgøre minus 50 til minus 100 mio. kr. mod tidligere udmeldt mio. kr. Nedjusteringen skyldes forventning om øgede nedskrivninger som følge af den fortsat forværrede økonomiske udvikling med forringede værdier af sikkerheder og værdipapirer til følge. De forøgede nedskrivninger har delvis baggrund i fremrykning af de nedskrivninger, der lå til grund for de tidligere udmeldte forventninger om et nulresultat i 2009 og Beholdningsindtjeningen for hele 2008 vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige forhold Der er ikke fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af kvartalsrapporten. Derudover har der ikke været tale om usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling. Bankens beholdningsindtjening er siden 30. september 2008 blevet ramt af den fortsatte negative udvikling på de finansielle markeder med kursfald på både aktier og obligationer. Nykredit Realkredit har besluttet at gennemføre sit købstilbud og erhverve de aktier, hvorpå Forstædernes Bank aktionærer har afgivet accept i forbindelse med Købstilbuddet. Nykredit Realkredit vil desuden hurtigst muligt tage skridt til tvangsindløsning af samtlige resterende aktier i Forstædernes Bank. Forstædernes Bank A/S vil herefter være et helejet datterselskab af Nykredit Realkredit. Nærtstående parter Der har i årets første 9 måneder af 2008 ikke været større transaktioner med nærtstående parter. Bilag Vedlagt følger resultatopgørelse, balance, udvalgte noter, hovedtal samt anvendt regnskabspraksis. Bankens kvartalsrapport på dansk og engelsk kan i sin helhed ses på bankens hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelsen. 7/20

8 Beretning, hoved- og nøgletal Hovedtal, kvartal (mio. kr.) Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på imm. og materielle anlægsaktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Skat Resultat efter skat Udlån Indlån Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal, kvartal Solvens og kapital 4) Solvensprocent % 10,7 11,1 12,6 11,5 12,1 Kernekapitalprocent % 7,1 7,4 7,2 7,6 7,4 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat % -2,5 15,5 21,3 22,7 15,9 Egenkapitalforrentning efter skat % -1,9 11,9 17,6 16,3 11,2 Indtjening pr. omkostningskrone (I/O) 1) kr. 0,92 1,62 1,69 1,68 1,39 Markedsrisiko 4) Renterisiko (/kernekapital efter fradrag) % 2,7 3,6 2,9 2,8 2,2 Valutaposition (valutakursindikator 1/kernekapital efter fradrag) % 18,7 17,3 6,2 23,6 31,5 Valutarisiko (valutakursindikator 2/kernekapital efter fradrag) % 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 Likviditet Udlån (plus nedskrivninger) i forhold til indlån % 178,6 170,5 138,2 138,3 135,3 Overdækning i forhold til 10%-kravet i LFV 152 % 72,8 98,9 178,3 78,2 134,2 Kreditrisiko Summen af store engagementer (/basiskapital) 4) % 203,4 302,2 188,9 265,0 142,7 Akkumuleret nedskrivningsprocent % 1,2 0,8 0,8 1,1 2,0 Nedskrivningsprocent % 0,6 0,1 0,2 0,1 0,4 Kvartals udlånsvækst % -6,1 24,1 12,6 24,1 32,5 Udlån i forhold til egenkapital 11,4 11,7 12,3 11,5 11,3 2) 3) Aktieafkast Resultat før skat pr. aktie kr. -12,1 70,9 77,8 66,9 38,3 Resultat efter skat pr. aktie kr. -9,4 54,2 64,1 48,0 26,9 Indre værdi pr. aktie kr Børskurs/Resultat efter skat pr. aktie -42,9 16,5 11,4 13,0 13,7 Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,84 1,85 1,88 1,98 1,45 Noter 1) Indtjening omfatter nettorente- og gebyrindtægter, kursreguleringer, andre ordinære indtægter og resultat af kapitalandele i ass./tilknyttede virksomheder. Omkostninger omfatter udgifter til personale og administration, afskrivninger, andre ordinære udgifter og nedskrivninger. 2) Aktiestykstørrelsen er i 2007 ændret fra 100 kr. til 25 kr. Nøgletal er dog beregnet på baggrund af en stykstørrelse på 100 kr. 3) Egne aktier indgår ikke i beregningen af nøgletallene. 4) Nøgletal er korrigeret for indregning af årets løbende overskud i kerne- og basiskapital i alle sammenligningsår. Reglerne for udarbejdelse af regnskaber blev ændret markant i Oversigten over nøgle- og hovedtal for er udarbejdet i overensstemmelse med de ændrede regler, mens sammenligningstal for 2004 ikke er tilpasset. 8/20

9 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. januar 30. september 2008 for Forstædernes Bank A/S. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i pengeinstituttets aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pengeinstituttet kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. København, den 6. november 2008 Direktionen Kjeld Mosebo Christensen Niels Fessel Gunnar Kobberup (adm. dir.) Bestyrelsen Jesper Andreasen Lars Frederiksen Olav Brusen Barsøe (formand) (næstformand) Jan Frederiksen Anker Meyer Jensen Mette Viskum Kretzschmer Steen Moesgaard Henrik Plannthin 9/20

10 Resultatopgørelse kvartal (1.000 kr.) Note Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat efter skat /20

11 Balance (1.000 kr.) Note 30/ / Aktiver: Kassebeholdning og anfordringstilg. hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger, domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser: Sikkerhedsstillelser Garantier m.v Andre eventualforpligtelser Eventualforpligtelser i alt /20

12 Egenkapitalopgørelse Overkurs Opskriv- Lov- Foreslået Aktie- ved ningshen- pligtige Overført udbytte for Egenkapitalopgørelse (1.000 kr.) kapital emission læggelser reserver overskud perioden 1) I alt 30/ Egenkapital primo Periodens resultat Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen: Ændring af omvurderet værdi på domicilejendom Købs- og salgspris af egne værdipapirer Aktiebaseret vederlæggelse Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen i alt: Udbetalt udbytte Egenkapital ultimo Overkurs Opskriv- Lov- Foreslået Aktie- ved ningshen- pligtige Overført udbytte for Egenkapitalopgørelse (1.000 kr.) kapital emission læggelser reserver overskud perioden 1) I alt 31/ Egenkapital primo Periodens resultat Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen: Ændring af omvurderet værdi på domicilejendom Købs- og salgspris af egne værdipapirer Aktiebaseret vederlæggelse Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen i alt: Udbetalt udbytte Kapitaltilførsler eller -nedsættelser Egenkapital ultimo Noter 1) Foreslået udbytte for sammenligningsåret er i balancen på side 11 medtaget under overført overskud. 12/20

13 Noter kvartal (1.000 kr.) Renteindtægter Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Andet I alt renteindtægter Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under andre udlån og andre tilgodehavender Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Andet 34 0 I alt renteudgifter Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under kreditinstitutter og centralbanker Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depot Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisionsindtægter I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier m.v Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter Øvrige forpligtelser I alt kursreguleringer Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion Tantieme Bestyrelse Repræsentantskab I alt Der er for direktionen en tantiemeordning, der baserer sig på bankens årlige egenkapitalforrentning før skat sammenholdt med tilsvarende forrentningsprocenter blandt de 20 største af Finanstilsynet kategoriserede gruppe 2 og 3 full service institutter. Såfremt banken årligt forrenter egenkapitalen bedre end gennemsnittet af ovennævnte, udbetales der tantieme af en sådan merindtjening. Endvidere er der mulighed for køb af favøraktier på baggrund af egenkapital forrentningen og bankens I/O-%, sammenlignet med ovennævnte institutter. Såfremt banken er placeret i den bedste tredjedel, udløser det tilbud om køb af favøraktier. Omkostninger til favøraktier til direktionen udgør i t.kr. Banken har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen. Disse retningslinjer er behandlet og godkendt på bankens generalforsamling, og retningslinjerne er offentliggjort på bankens hjemmeside. Direktionens fratrædelsesordninger afviger ikke væsentligt fra sektorens normer og indeholder under normale forhold opsigelsesvarsler på 18 måneder. Der er ikke særlige forpligtelser til at yde pensioner til forhenværende og nuværende medlemmer af ledelsen. 13/20

14 Noter kvartal (1.000 kr.) Udgifter til personale og administration (fortsat) Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Aktiebaseret incitamentsprogram Aktieoptioner Dato for Dags- Udnyttelsesmuligheder Antal (stk.) Udnyttelseskurs (DKK) tildeling værdi Nuv. Princip for Udløb/ Udnyt- Udløb/ udnyttel- regulering Første år Sidste år Princip Primo Tildelt bortfald tet Ultimo bortfald seskurs Direktion - Tildelt i /02/ a,b,c,d a,b - Tildelt i /03/ a,b,c,d a,b - Tildelt i /02/ a,b,c,d a,b Ledende medarbejdere - Tildelt i /02/ a,b,c,d a,b - Tildelt i /03/ a,b,c,d a,b - Tildelt i /02/ a,b,c,d a,b I alt Antagelser - beregning af dagsværdi Princip - udnyttelsesmuligheder Princip - regulering i udnyttelseskurser Se under kommentarer a) Første udnyttelsesvindue: fra offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelse a) Udbyttebetalinger fratrækkes løbende i kalenderåret nævnt under Første år og 4 uger frem. b) Kapitalændringer vil medføre ændringer b) Sidste udnyttelsesvindue: fra offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelse i kalenderåret nævnt under Sidste år og 4 uger frem. c) Kan udnyttes i 4 uger efter offentligørelsen af årsregnskabsmeddelelser i perioden mellem første og sidste udnyttelsevindue d) Kan udnyttes i 4 uger efter offentliggørelse af kvartalsrapporter i perioden mellem første og sidste udnyttelsesvindue. Kommentarer: - Markeds-/dagsværdien er tidligere baseret på Black & Scholes formel til værdiansættelse af Europæiske call optioner, men henset til Nykredit Realkredits tilbud om overtagelse af samtlige aktier til kurs 105, og henset til markedsværdien på Fortædernes Banks pr. 30/ på kr. 101, ligger det i markedets forventning, at tilbudet bliver accepteret af aktionærerne. Dette medfører, at alle optioner er out-of-the-money, og da der ingen tidsværdi er, medfører det en dagsværdi på kr Som offentliggjort pr. 14/ er Nykredit Realkredits tilbud om køb af Forstædernes Banks aktier accepteret, og alle optioner er derfor out-of-the-money. - Omkostningerne til optionsprogrammer medtages under lønninger til direktion og personale. 6 Skat Regnskabsmæssigt resultat før skat Regnskabsmæssig kursregulering af anlægsaktier, tilbageført Tillæg af ikke skattefradragsberet. udgifter og fradrag af ikke skattepligt. indtægter, netto Resultat før skat efter tillæg og fradrag Skat: 25 % Regulering af udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnede skat I alt skat Effektiv skattesats 22,4% 23,6% Effektiv skattesats (ekskl. anlægsaktier) 21,2% 25,4% 14/20

15 Noter kvartal (1.000 kr.) 30/ / Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Nedskrivning på udlån og andre tilgodehavender Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Endeligt tabt, tidligere nedskrevet Nedskrivninger ultimo Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Nedskrivninger ultimo I alt Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Endeligt tabt, tidligere nedskrevet Nedskrivninger ultimo Endelig tabt ikke tidligere nedskrevet Renteindtægter på nedskrevne fordringer Indgået på tidligere afskrevne fordringer Indlån og anden gæld På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt indlån og anden gæld /20

16 Noter kvartal (1.000 kr.) 30/ / Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud er gældsforpligtelser i form af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital, som i tilfælde af bankens likvidation eller konkurs først fyldestgøres efter de almindelige kreditorkrav. Efterstillede kapitalindskud medregnes i basiskapitalen m.v. i henhold til lov om finansiel virksomhed 124, 132 og 136. Ansvarlig lånekapital: Nominel værdi Gældende rentesats Forfaldsdato 1) DKK ,82 % p.a DKK ,82 % p.a DKK ,88 % p.a DKK ,41 % p.a DKK ,11 % p.a DKK ,38 % p.a DKK ,12 % p.a EUR ,88 % p.a NOK ,06 % p.a Beholdning egne obligationer Ansvarlig lånekapital i alt Hybrid kernekapital: Nominel værdi Gældende rentesats Forfaldsdato DKK ,32 % p.a. uendelig løbetid DKK ,08 % p.a. uendelig løbetid Hybrid kernekapital i alt I alt efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud der kan indregnes i basiskapitalen Renter til efterstillede kapitalindskud Omkostninger ved optagelse og indfrielse af efterstillede kapitalindskud 0 85 Alle bankens efterstillede kapitalindskud er stående lån. Noter 1) Banken indfrier efter almindelig praksis ansvarlig lånekapital 3 år før forfaldsdatoen. 16/20

17 Noter kvartal (1.000 kr.) 30/ / Aktiekapital Aktiekapital Antal styk Stykstørrelse (kr.) Bankens beholdning af egne aktier, antal styk Pålydende Procentandel af aktiekapital 6,9% 4,6% 12 Sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for lån, sumclearing og afvikling m.v hos Nationalbanken og Værdipapircentralen ligger følgende: Obligationer til dagsværdi I alt sikkerhedsstillelser Garantier m.v. Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier I alt garantier m.v Andre eventualforpligtelser Øvrige forpligtelser I alt andre eventualforpligtelser I øvrige forpligtelser indgår lejeforpligtelser i forbindelse med indgåelse af uopsigelige huslejekontrakter på i alt 480 mio. kr. Uopsigelighedsperioden varierer fra 6 mdr. til 18 år, og beløbet kan fordeles således: <1 år: 41 mio. kr., 1-5 år: 130 mio. kr. og >5 år: 309 mio. kr. (såfremt beløbet på 480 mio. kr. tilbagediskonteres vil det have en nutidsværdi på 303 mio. kr.). Endvidere indgår VP-central hæftelser på i alt 46 mio. kr. Selskabet er sambeskattet med datterselskabet og hæfter solidarisk for betaling af eventuel selskabsskat. 15 Solvensopgørelse Kernekapital efter fradrag (inkl. hybrid kernekapital) Basiskapital efter fradrag Vægtede aktiver med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko Vægtede poster med afviklings- og markedsrisiko Vægtede poster med operationel risiko Vægtede poster i alt Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kernekapital) 7,1% 7,6% Solvensprocent ifølge lov om finansiel virksomhed 124, stk. 1 10,7% 11,2% 17/20

18 Noter 16 Basis- og beholdningsindtjening kvartal 2008 (1.000 kr.) Basis- Beholdnings- Banken i alt indtjening 1) indtjening 2) Basisindtjening og beholdningsindtjening opgjort efter den officielle regnskabsopstilling. Nettorenteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyr og provisionsindtægter og udgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Resultat før skat kvartal 2007 (1.000 kr.) Basis- Beholdnings- Banken i alt indtjening 1) indtjening 2) Basisindtjening og beholdningsindtjening opgjort efter den officielle regnskabsopstilling. Nettorenteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyr og provisionsindtægter og udgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Noter 1) Basisindtjening: Udtrykker bankens resultat af de løbende forretninger med kunderne. 2) Beholdningsindtjening: Udtrykker resultatet af bankens egen fonds- og valutabeholdning. 18/20

19 Hovedtal, kvartalsvis 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Året (mio. kr.) Indtjening Nettorente fra bankaktiviteter Øvrige basisindtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger (basis) Nedskrivninger på udlån m.v Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Resultat efter skat Udvalgte balanceposter m.v. (mio. kr.) Indlån Udlån Fondsbeholdning Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balancesum Depoter (ekskl. depoter adm. for inv. foreninger) Garantier Nøgletal Basisindtjening i % af EK (primo) p.a. 6,1% 14,8% 20,0% 23,2% 29,8% 24,2% 25,7% 20,0% Resultat før skat i % af EK (primo) p.a. -17,7% -7,7% 15,7% 13,4% 18,1% 24,7% 27,3% 16,3% Resultat efter skat i % af EK (primo) p.a. -13,2% -5,9% 11,6% 10,4% 13,5% 19,4% 20,7% 12,5% Omkostningsprocent (basis) 59,9% 52,1% 53,9% 58,1% 51,6% 61,1% 55,8% 56,7% Solvensprocent (inkl. løbende overskud) 10,7% 11,4% 11,6% 11,2% 11,1% 11,8% 11,6% 11,2% Solvensprocent (ekskl. løbende overskud) 10,9% 11,3% 11,4% 11,2% 10,3% 11,2% 11,3% 11,2% Likviditetsoverdækning ift. 10 %-krav i LFV % 158% 149% 115% 171% 80% 148% 115% Børskurs pr. ultimo perioden (slutkurs) 1) Fuldtidsmedarbejdere (gennemsnit) Noter 1) Børskurserne pr. ultimo er reguleret i forbindelse med kapitalændringer m.v. 19/20

20 Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Banken har i henhold til 129 i lov om finansiel virksomhed valgt at indregne årets løbende overskud i kernekapitalen. Sammenligningstal for tidligere år er tilrettet. Kvartalsrapporten er ikke revideret, ligesom der heller ikke er blevet udført review, men som en følge af indregning af årets løbende overskud i kernekapitalen, har bankens eksterne revision udført en række arbejdshandlinger til bekræftelse af overskuddets størrelse. 20/20

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere