Forstædernes Bank A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forstædernes Bank A/S"

Transkript

1 Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf Basisindtjeningen før nedskrivninger udgør 401 mio. kr. i de første 9 måneder af 2008, hvilket er 12 % højere end sidste år. Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgør i samme periode 226 mio. kr. mod 342 mio. kr. i Basisindtjeningen efter nedskrivninger forrenter primo egenkapitalen med 14 %. Beholdningsindtjeningen er i samme periode -279 mio. kr., hvilket er utilfredsstillende, og en følge af udviklingen på fondsmarkederne. Resultat før skat for årets første 9 måneder udgør herefter -53 mio. kr. mod 301 mio. kr. i samme periode året før. Kombinationen af stigende fundingrenter og negativ udvikling på både obligations- og aktiemarkederne er medvirkende til en negativ beholdningsindtjening. Nettorenteindtægter i basisindtjeningen er steget med 12 %. Handelsindtægter i basisindtjeningen er steget med 6 % bl.a. pga. øget aktivitet på kunders handel med valuta. Omkostningsprocent er forbedret fra 56,1 % til 55,2 %. Nedskrivninger udgør 175 mio. kr. svarende til 0,8 % af de samlede udlån og garantier, og skal ses i lyset af den økonomiske afmatning. Bankens deltagelse i statsgarantiordningen betyder, som meddelt 6. oktober 2008, en nedjustering af forventningerne til basisindtjeningen for hele 2008 på ca. 30 mio. kr. Derudover betyder den fortsat forværrede økonomiske udvikling med forringede værdier af sikkerheder og værdipapirer til følge, at banken forventer stigende nedskrivninger i 4. kvartal Basisindtjeningen efter nedskrivninger for hele 2008 forventes således at udgøre i niveauet minus 50 til minus 100 mio. kr. mod de tidligere udmeldte mio. kr. Bankens beholdningsindtjening er siden 30. september 2008 blevet ramt af den fortsatte negative udvikling på de finansielle markeder med kursfald på både aktier og obligationer. Nykredit Realkredit har, som meddelt 14. oktober 2008, besluttet at gennemføre sit køb af Forstædernes Bank.

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Hovedtal 3 Beretning 4 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsespåtegning 9 Regnskab Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse 12 Noter 13 Hovedtal, kvartalsvis 19 Anvendt regnskabspraksis 20 2/20

3 Hovedtal Indtjening, kvartal (mio. kr.) Nettorente fra bankaktiviteter Øvrige basisindtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger (basis) Nedskrivninger på udlån m.v Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Resultat efter skat Balanceposter m.v., 30. september (mio. kr.) Indlån Udlån Fondsbeholdning Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balancesum Depoter (ekskl. depoter adm. for inv. foreninger) Garantier Nøgletal, kvartal Basisindtjening i % af EK (gnsn.) p.a. 14,0% 23,5% Basisindtjening i % af EK (primo) p.a. 13,6% 26,6% Resultat før skat i % af EK (gnsn.) p.a. -3,3% 20,7% Resultat før skat i % af EK (primo) p.a. -3,2% 23,4% Resultat efter skat i % af EK (gnsn.) p.a. -2,6% 15,8% Resultat efter skat i % af EK (primo) p.a. -2,5% 17,9% Omkostningsprocent (basis) 55,2% 56,1% Solvensprocent 10,7% 11,1% Likviditetsoverdækning ift. 10 %-kravet i LFV % 99% Børskurs pr. ultimo perioden (slutkurs) Fuldtidsmedarbejdere (gennemsnit) Kvartalstal Se side 19. 3/20

4 Beretning Fald i resultat pga. nedskrivninger og beholdningsindtjening Basisindtjeningen før nedskrivninger for de første 9 måneder af 2008 udviser et resultat på 401 mio. kr., hvilket er 12 % højere end i Nedskrivningerne er dog i samme periode steget fra 17 mio. kr. i 2007 til 175 mio. kr. i 2008, hvilket har resulteret i et fald i basisindtjeningen fra 342 mio. kr. i de første 9 måneder af 2007 til 226 mio. kr. i samme periode i Øvrige 6,3% Vognmænd 1,0% Underholdningsvirksomhed 1,3% Revisorer og advokater 2,1% Restauration 1,1% Produktion 1,8% Brancheoversigt Autolforhandlere 0,9% Byggelån 5,1% Detailhandel 1,7% Privat 21,8% Investeringsengagementer 20,0% Håndværk 2,3% Ejendomsrelaterede 25,1% Engros 2,6% Finansiel virksomhed 6,9% Resultat før skat blev i de første 9 måneder af mio. kr. mod 301 mio. kr. i samme periode året før. Efter skat blev resultatet -41 mio. kr. mod 230 mio. kr. året før. Tilbagegangen i resultatet kan således henføres til øgede nedskrivninger samt beholdningsindtjeningen, som med et resultat i de første 9 måneder af 2008 på -279 mio. kr. er kraftigt påvirket af de negative finansielle markeder. Fald i forretningsomfang Forstædernes Banks samlede forretningsomfang udlån, indlån, garantier og kundedepoter udgjorde ved udgangen af september mia. kr. mod 76 mia. kr. på samme tidspunkt året før. Det svarer til et fald på 15 %. Faldet i kundedepoter udgør heraf 7,4 mia. kr. Udlån og garantier Den generelt forværrede udvikling i den danske økonomi har betydet en stagnation i udlånsudviklingen. Endvidere har banken bevidst en strategi om at reducere omfanget af større engagementer, herunder ejendomsengagementer. Det samlede udlån er ved udgangen af september ,8 mia. kr. mod 25,2 mia. kr. på samme tidspunkt året før, hvilket svarer til et fald på 5 %. Bankens kreditportefølje er spredt over en lang række brancher og privatkunder. Andelen af privatkundeengagementer udgør pr. 30. september % af porteføljen. Eksponeringen til ejendomsrela teret udlån er som en følge af bankens strategiske indsats reduceret fra ca. 30 % pr. 31. december 2007 til 25 % pr. 30. september De ejendomsrelaterede engagementer fordeler sig med: 11 procentpoint erhvervsudlejning (altovervejende kontorlejemål) 11 procentpoint boligudlejning 2 procentpoint hotel 1 procentpoint andet Banken er ikke eksponeret mod pantebrevsmarkedet, der blot udgør 0,4 % af de samlede udlån og garantier. Banken ejer ingen ejendomme, såvel afdelinger som hovedsæde er lejede. Garantivolumen er i løbet af det seneste år faldet med 1,4 mia. kr. til 5,7 mia. kr. Med virkning fra 30. september 2007 overgik banken til en ny samarbejdsmodel med Totalkredit, som indebar, at tabsgarantier overfor Totalkredit i størrelsesordenen 2,1 mia. kr. faldt bort. Derudover er yderligere ca. 0,5 mia. kr. tabsgarantier omlagt til den nye modregningsordning i 3. kvartal Omlægningen i 3. kvartal er dermed tillige hoved forklaringen på, at andelen af privatkundeengagementer i brancheoversigten er faldet fra 24 % medio 2008 til nu 22 %. Andelen af store engagementer udgør 30. september % af bankens basiskapital mod 292 % på samme tidspunkt sidste år. Lovens maksimum er 800 %. Bankens risikostyring er udførligt beskrevet senest i årsrapporten for 2007 (s ), hertil bemærkes, at alle engagementer over 25 mio. 4/20

5 Beretning kr. er bonitetsmæssigt gennemgået i første halvår af bankens centrale kreditområde. alle engagementer over 2 mio. kr. følges løbende af Kreditområdet, der tillige gennemgår alle nybevillinger/forhøjelser over kr. Yderligere oplysninger om bankens tilgang til risikostyring og ansvarsfordeling i relation til bankens risikostyring, kan findes på bankens hjemmeside (oplysningsforpligtelser i henhold til Basel II søjle 3). Indlån og depoter ramt af markedsforhold Banken har fortsat stor fokus på pensions- og investeringsområdet, men både indlån og depoter er ramt af de særlige markedsforhold. Kundernes depotværdier er ramt af den negative udvikling på de finansielle markeder og samtidig har kunderne, som følge af utryghed med små og mellemstore banker, flyttet indlån. Indlån er ved udgangen af september ,5 mia. kr. mod 14,9 mia. kr. på samme tidspunkt året før, hvilket svarer til et fald på 9 %. Den negative udvikling på de finansielle markeder har betydet, at kundedepotvolumen det seneste år er faldet med 7,4 mia. kr. til 21,2 mia. kr. pr. 30. september Det svarer til et fald på 26 %. Økonomisk afmatning giver fald i basisindtjeningen Basisindtjeningen i de første 9 måneder af 2008 blev på 226 mio. kr. mod 342 mio. kr. i samme periode året før. Faldet skyldes primært stigende nedskrivninger i forhold til Stigning i basisindtægter på 9 % Banken forøgede de samlede basisindtægter i årets første 9 måneder med 76 mio. kr. i forhold til samme periode året før, hvilket svarer til en stigning på 9 %. Der er oplevet en fremgang i den gennemsnitlige udlåns- og indlånsvolumen fra de første 9 måneder af 2007 til samme periode af 2008, men samtidig har der været tale om en gennemsnitlig mindre indsnævring af rentemarginalen. Volumenstigningen har dog mere end opvejet indsnævringen af rentemarginalen, idet nettorenteindtægterne i basisindtjeningen er steget med 65 mio. kr. svarende til en stigning på 12 %. Bankens samlede handelsindtægter, herunder indtægter fra værdipapirhandel, formuepleje samt kunders handel med valuta, har på trods af de negative finansielle markeder udviklet sig positivt i de første 9 måneder af 2008, idet de er steget med 6 % i forhold til samme periode året før. Årsagen er primært en stigning i kunders handel med valuta, som har mere end opvejet effekten af lavere aktivitet på værdipapirmarkedet. Indtægterne fra garantiprovision (ekskl. boligområdet) og bankens boligrådgivning har bidraget positivt til udviklingen i basisindtægterne med en vækst på henholdsvis 8 % og 2 % i forhold til samme periode året før, mens der er oplevet et mindre fald i bankens øvrige basisindtægter. Forbedret omkostningsprocent Basisomkostningerne er i de første 9 måneder af 2008 steget med 34 mio. kr. i forhold til samme periode året før, hvilket svarer til en stigning på 7 %. Banken har i årets første 9 måneder gennemsnitligt beskæftiget 573 medarbejdere, hvilket er 4 % mere end året før. Det har bl.a. været medvirkende til, at bankens lønomkostninger samlet set er steget med 4 % i forhold til samme periode året før. Antallet af medarbejdere er imidlertid i 3. kvartal 2008 svagt faldende i forhold til tidligere kvartaler. Bankens øvrige basisomkostninger er steget med 22 mio. kr. svarende til 12 % i forhold til året før. Heraf udgør 15 mio. kr. engangsomkostninger relateret til salgsprocessen med Nykredit. Stigningen i basisindtægterne har mere end opvejet stigningen i omkostningerne. Bankens omkostningsprocent er således faldet fra 56,1 % i de første 9 måneder af 2007 til 55,2 % i de første 9 måneder af 2008 og lever derfor op til bankens strategi om konsolidering og målsætningen om en forbedring af omkostningsprocenten. Nedskrivninger på højere niveau Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier udgjorde i de første 9 måneder af mio. kr., hvilket omregnet til p.a. svarer til 0,8 % af de samlede udlån og garantier. Nedskrivningerne ligger dermed på et højere niveau i forhold til de seneste års meget lave niveau. 5/20

6 Beretning Baggrunden herfor er den generelle økonomiske afmatning. Negativ beholdningsindtjening Kombinationen af stigende fundingrenter og negativ udvikling på både obligations- og aktiemarkederne er medvirkende til en negativ beholdningsindtjening. Beholdningsindtjeningen udgjorde i de første 9 måneder af mio. kr. mod -41 mio. kr. i samme periode året før. Bankens obligationsbeholdning har i 2008 haft en overvægt af realkreditobligationer, som især i 2. og 3. kvartal af 2008 er blevet hårdt ramt af stigende renter og finanskrisen. Resultatet af obligationer, afledte finansielle renteinstrumenter og likviditet, som består af kursregulering og nettorente, udgjorde i de første 9 måneder af mio. kr. mod -35 mio. kr. i samme periode året før. mod -6 mio. kr. i samme periode året før. Bankens gennemsnitlige aktieeksponering ekskl. anlægsbeholdning og egne aktier har i årets første 9 måneder af 2008 udgjort 201 mio. kr. mod 341 mio. kr. i samme periode året før. Valutaområdet er et af bankens indsatsområder både i relation til egenbeholdning og kundeforretninger. Kursreguleringen af valuta og afledte finansielle valutainstrumenter (ekskl. kundeforretninger) udgjorde i de første 9 måneder af mio. kr., mod +8 mio. kr. i samme periode året før. Udviklingen er meget tilfredsstillende. De resterende poster under beholdningsindtjeningen består primært af gebyrer og omkostninger og udgjorde i de første 9 måneder af mio. kr. mod -8 mio. kr. i De nødvendige understøttende edb-systemer er endnu ikke implementeret fuldt ud, hvorfor der indgår en række manuelle processer i opgørelsen efter de nye regler. Det er dog ledelsens opfattelse, at kapitaldækningsbekendtgørelsens regler er fulgt, og at den usikkerhed der følger af implementeringen ikke er af betydning for solvensberegningen. Solvensprocent på 10,7 % Opgørelsen af solvens- og kernekapitalprocent pr. 30. september 2008 er påvirket af negativt resultat for 3. kvartal Derudover betyder de negative finansielle markeder, at værdien af kundernes finansielle sikkerheder reduceres, hvilket indirekte øger bankens risikovægtede aktiver. Bankens solvensprocent udgjorde pr. 30. sep tember ,7 % mod 11,1 % på samme tidspunkt året før. Bankens gennemsnitlige renterisiko udgjorde i årets første 9 måneder 112 mio. kr. eller 5 % af kernekapitalen pr. 30. september I samme periode sidste år udgjorde renterisikoen 3,2 % af kernekapitalen. Ultimo september 2008 udgjorde renterisikoen 61 mio. kr. svarende til 2,7 % af kernekapitalen. Afkastet på bankens aktieportefølje i årets første 9 måneder af 2008 er påvirket af store kursfald på både det danske og de udenlandske aktiemarkeder. Resultatet af bankens aktiebeholdning, som består af kursregulering, udbytte og fundingudgifter, var i de første 9 måneder af mio. kr. Overgang til Basel II De nye kapitaldækningsregler, Basel II, trådte i kraft 1. januar 2007, men Forstædernes Bank har i 2007 gjort brug af overgangsordningen for den såkaldte søjle 1 (minimumskapitalkravet) i Basel II, hvilket gør, at de nye metoder og principper for opgørelse af solvensen først er taget i brug fra 1. januar Forstædernes Bank har i lighed med de fleste andre mellemstore danske banker valgt at opgøre kreditrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basisindikatormetoden. Markedsrisikoen opgøres som tidligere efter standardmetoden. Kernekapitalprocenten udgjorde pr. 30. september ,1 % mod 7,4 % pr. 30. september Likviditetsmæssig overdækning Banken har den politik, at der altid skal være en solid og robust overdækning i bankens likviditet i forhold til lovgivningens krav. Pr. 30. september 2008 udgjorde overdækningen 73 % svarende til 2,5 mia. kr. Forventninger til 2008 Bankens deltagelse i statsgarantiordningen betyder, som meddelt 6. oktober 2008, en nedjustering af forventningerne til basisindtje- 6/20

7 Beretning ningen for hele 2008 på ca. 30 mio. kr. Banken forventer for hele 2008 en basisindtjening før nedskrivninger på mio. kr., hvilket ligger over rekordniveauet i Basisindtjeningen efter nedskrivninger forventes at udgøre minus 50 til minus 100 mio. kr. mod tidligere udmeldt mio. kr. Nedjusteringen skyldes forventning om øgede nedskrivninger som følge af den fortsat forværrede økonomiske udvikling med forringede værdier af sikkerheder og værdipapirer til følge. De forøgede nedskrivninger har delvis baggrund i fremrykning af de nedskrivninger, der lå til grund for de tidligere udmeldte forventninger om et nulresultat i 2009 og Beholdningsindtjeningen for hele 2008 vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige forhold Der er ikke fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af kvartalsrapporten. Derudover har der ikke været tale om usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling. Bankens beholdningsindtjening er siden 30. september 2008 blevet ramt af den fortsatte negative udvikling på de finansielle markeder med kursfald på både aktier og obligationer. Nykredit Realkredit har besluttet at gennemføre sit købstilbud og erhverve de aktier, hvorpå Forstædernes Bank aktionærer har afgivet accept i forbindelse med Købstilbuddet. Nykredit Realkredit vil desuden hurtigst muligt tage skridt til tvangsindløsning af samtlige resterende aktier i Forstædernes Bank. Forstædernes Bank A/S vil herefter være et helejet datterselskab af Nykredit Realkredit. Nærtstående parter Der har i årets første 9 måneder af 2008 ikke været større transaktioner med nærtstående parter. Bilag Vedlagt følger resultatopgørelse, balance, udvalgte noter, hovedtal samt anvendt regnskabspraksis. Bankens kvartalsrapport på dansk og engelsk kan i sin helhed ses på bankens hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelsen. 7/20

8 Beretning, hoved- og nøgletal Hovedtal, kvartal (mio. kr.) Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på imm. og materielle anlægsaktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Skat Resultat efter skat Udlån Indlån Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal, kvartal Solvens og kapital 4) Solvensprocent % 10,7 11,1 12,6 11,5 12,1 Kernekapitalprocent % 7,1 7,4 7,2 7,6 7,4 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat % -2,5 15,5 21,3 22,7 15,9 Egenkapitalforrentning efter skat % -1,9 11,9 17,6 16,3 11,2 Indtjening pr. omkostningskrone (I/O) 1) kr. 0,92 1,62 1,69 1,68 1,39 Markedsrisiko 4) Renterisiko (/kernekapital efter fradrag) % 2,7 3,6 2,9 2,8 2,2 Valutaposition (valutakursindikator 1/kernekapital efter fradrag) % 18,7 17,3 6,2 23,6 31,5 Valutarisiko (valutakursindikator 2/kernekapital efter fradrag) % 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 Likviditet Udlån (plus nedskrivninger) i forhold til indlån % 178,6 170,5 138,2 138,3 135,3 Overdækning i forhold til 10%-kravet i LFV 152 % 72,8 98,9 178,3 78,2 134,2 Kreditrisiko Summen af store engagementer (/basiskapital) 4) % 203,4 302,2 188,9 265,0 142,7 Akkumuleret nedskrivningsprocent % 1,2 0,8 0,8 1,1 2,0 Nedskrivningsprocent % 0,6 0,1 0,2 0,1 0,4 Kvartals udlånsvækst % -6,1 24,1 12,6 24,1 32,5 Udlån i forhold til egenkapital 11,4 11,7 12,3 11,5 11,3 2) 3) Aktieafkast Resultat før skat pr. aktie kr. -12,1 70,9 77,8 66,9 38,3 Resultat efter skat pr. aktie kr. -9,4 54,2 64,1 48,0 26,9 Indre værdi pr. aktie kr Børskurs/Resultat efter skat pr. aktie -42,9 16,5 11,4 13,0 13,7 Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,84 1,85 1,88 1,98 1,45 Noter 1) Indtjening omfatter nettorente- og gebyrindtægter, kursreguleringer, andre ordinære indtægter og resultat af kapitalandele i ass./tilknyttede virksomheder. Omkostninger omfatter udgifter til personale og administration, afskrivninger, andre ordinære udgifter og nedskrivninger. 2) Aktiestykstørrelsen er i 2007 ændret fra 100 kr. til 25 kr. Nøgletal er dog beregnet på baggrund af en stykstørrelse på 100 kr. 3) Egne aktier indgår ikke i beregningen af nøgletallene. 4) Nøgletal er korrigeret for indregning af årets løbende overskud i kerne- og basiskapital i alle sammenligningsår. Reglerne for udarbejdelse af regnskaber blev ændret markant i Oversigten over nøgle- og hovedtal for er udarbejdet i overensstemmelse med de ændrede regler, mens sammenligningstal for 2004 ikke er tilpasset. 8/20

9 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. januar 30. september 2008 for Forstædernes Bank A/S. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i pengeinstituttets aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pengeinstituttet kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. København, den 6. november 2008 Direktionen Kjeld Mosebo Christensen Niels Fessel Gunnar Kobberup (adm. dir.) Bestyrelsen Jesper Andreasen Lars Frederiksen Olav Brusen Barsøe (formand) (næstformand) Jan Frederiksen Anker Meyer Jensen Mette Viskum Kretzschmer Steen Moesgaard Henrik Plannthin 9/20

10 Resultatopgørelse kvartal (1.000 kr.) Note Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat efter skat /20

11 Balance (1.000 kr.) Note 30/ / Aktiver: Kassebeholdning og anfordringstilg. hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger, domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser: Sikkerhedsstillelser Garantier m.v Andre eventualforpligtelser Eventualforpligtelser i alt /20

12 Egenkapitalopgørelse Overkurs Opskriv- Lov- Foreslået Aktie- ved ningshen- pligtige Overført udbytte for Egenkapitalopgørelse (1.000 kr.) kapital emission læggelser reserver overskud perioden 1) I alt 30/ Egenkapital primo Periodens resultat Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen: Ændring af omvurderet værdi på domicilejendom Købs- og salgspris af egne værdipapirer Aktiebaseret vederlæggelse Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen i alt: Udbetalt udbytte Egenkapital ultimo Overkurs Opskriv- Lov- Foreslået Aktie- ved ningshen- pligtige Overført udbytte for Egenkapitalopgørelse (1.000 kr.) kapital emission læggelser reserver overskud perioden 1) I alt 31/ Egenkapital primo Periodens resultat Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen: Ændring af omvurderet værdi på domicilejendom Købs- og salgspris af egne værdipapirer Aktiebaseret vederlæggelse Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen i alt: Udbetalt udbytte Kapitaltilførsler eller -nedsættelser Egenkapital ultimo Noter 1) Foreslået udbytte for sammenligningsåret er i balancen på side 11 medtaget under overført overskud. 12/20

13 Noter kvartal (1.000 kr.) Renteindtægter Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Andet I alt renteindtægter Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under andre udlån og andre tilgodehavender Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Andet 34 0 I alt renteudgifter Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under kreditinstitutter og centralbanker Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depot Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisionsindtægter I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier m.v Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter Øvrige forpligtelser I alt kursreguleringer Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion Tantieme Bestyrelse Repræsentantskab I alt Der er for direktionen en tantiemeordning, der baserer sig på bankens årlige egenkapitalforrentning før skat sammenholdt med tilsvarende forrentningsprocenter blandt de 20 største af Finanstilsynet kategoriserede gruppe 2 og 3 full service institutter. Såfremt banken årligt forrenter egenkapitalen bedre end gennemsnittet af ovennævnte, udbetales der tantieme af en sådan merindtjening. Endvidere er der mulighed for køb af favøraktier på baggrund af egenkapital forrentningen og bankens I/O-%, sammenlignet med ovennævnte institutter. Såfremt banken er placeret i den bedste tredjedel, udløser det tilbud om køb af favøraktier. Omkostninger til favøraktier til direktionen udgør i t.kr. Banken har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen. Disse retningslinjer er behandlet og godkendt på bankens generalforsamling, og retningslinjerne er offentliggjort på bankens hjemmeside. Direktionens fratrædelsesordninger afviger ikke væsentligt fra sektorens normer og indeholder under normale forhold opsigelsesvarsler på 18 måneder. Der er ikke særlige forpligtelser til at yde pensioner til forhenværende og nuværende medlemmer af ledelsen. 13/20

14 Noter kvartal (1.000 kr.) Udgifter til personale og administration (fortsat) Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Aktiebaseret incitamentsprogram Aktieoptioner Dato for Dags- Udnyttelsesmuligheder Antal (stk.) Udnyttelseskurs (DKK) tildeling værdi Nuv. Princip for Udløb/ Udnyt- Udløb/ udnyttel- regulering Første år Sidste år Princip Primo Tildelt bortfald tet Ultimo bortfald seskurs Direktion - Tildelt i /02/ a,b,c,d a,b - Tildelt i /03/ a,b,c,d a,b - Tildelt i /02/ a,b,c,d a,b Ledende medarbejdere - Tildelt i /02/ a,b,c,d a,b - Tildelt i /03/ a,b,c,d a,b - Tildelt i /02/ a,b,c,d a,b I alt Antagelser - beregning af dagsværdi Princip - udnyttelsesmuligheder Princip - regulering i udnyttelseskurser Se under kommentarer a) Første udnyttelsesvindue: fra offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelse a) Udbyttebetalinger fratrækkes løbende i kalenderåret nævnt under Første år og 4 uger frem. b) Kapitalændringer vil medføre ændringer b) Sidste udnyttelsesvindue: fra offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelse i kalenderåret nævnt under Sidste år og 4 uger frem. c) Kan udnyttes i 4 uger efter offentligørelsen af årsregnskabsmeddelelser i perioden mellem første og sidste udnyttelsevindue d) Kan udnyttes i 4 uger efter offentliggørelse af kvartalsrapporter i perioden mellem første og sidste udnyttelsesvindue. Kommentarer: - Markeds-/dagsværdien er tidligere baseret på Black & Scholes formel til værdiansættelse af Europæiske call optioner, men henset til Nykredit Realkredits tilbud om overtagelse af samtlige aktier til kurs 105, og henset til markedsværdien på Fortædernes Banks pr. 30/ på kr. 101, ligger det i markedets forventning, at tilbudet bliver accepteret af aktionærerne. Dette medfører, at alle optioner er out-of-the-money, og da der ingen tidsværdi er, medfører det en dagsværdi på kr Som offentliggjort pr. 14/ er Nykredit Realkredits tilbud om køb af Forstædernes Banks aktier accepteret, og alle optioner er derfor out-of-the-money. - Omkostningerne til optionsprogrammer medtages under lønninger til direktion og personale. 6 Skat Regnskabsmæssigt resultat før skat Regnskabsmæssig kursregulering af anlægsaktier, tilbageført Tillæg af ikke skattefradragsberet. udgifter og fradrag af ikke skattepligt. indtægter, netto Resultat før skat efter tillæg og fradrag Skat: 25 % Regulering af udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnede skat I alt skat Effektiv skattesats 22,4% 23,6% Effektiv skattesats (ekskl. anlægsaktier) 21,2% 25,4% 14/20

15 Noter kvartal (1.000 kr.) 30/ / Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Nedskrivning på udlån og andre tilgodehavender Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Endeligt tabt, tidligere nedskrevet Nedskrivninger ultimo Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Nedskrivninger ultimo I alt Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Endeligt tabt, tidligere nedskrevet Nedskrivninger ultimo Endelig tabt ikke tidligere nedskrevet Renteindtægter på nedskrevne fordringer Indgået på tidligere afskrevne fordringer Indlån og anden gæld På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt indlån og anden gæld /20

16 Noter kvartal (1.000 kr.) 30/ / Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud er gældsforpligtelser i form af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital, som i tilfælde af bankens likvidation eller konkurs først fyldestgøres efter de almindelige kreditorkrav. Efterstillede kapitalindskud medregnes i basiskapitalen m.v. i henhold til lov om finansiel virksomhed 124, 132 og 136. Ansvarlig lånekapital: Nominel værdi Gældende rentesats Forfaldsdato 1) DKK ,82 % p.a DKK ,82 % p.a DKK ,88 % p.a DKK ,41 % p.a DKK ,11 % p.a DKK ,38 % p.a DKK ,12 % p.a EUR ,88 % p.a NOK ,06 % p.a Beholdning egne obligationer Ansvarlig lånekapital i alt Hybrid kernekapital: Nominel værdi Gældende rentesats Forfaldsdato DKK ,32 % p.a. uendelig løbetid DKK ,08 % p.a. uendelig løbetid Hybrid kernekapital i alt I alt efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud der kan indregnes i basiskapitalen Renter til efterstillede kapitalindskud Omkostninger ved optagelse og indfrielse af efterstillede kapitalindskud 0 85 Alle bankens efterstillede kapitalindskud er stående lån. Noter 1) Banken indfrier efter almindelig praksis ansvarlig lånekapital 3 år før forfaldsdatoen. 16/20

17 Noter kvartal (1.000 kr.) 30/ / Aktiekapital Aktiekapital Antal styk Stykstørrelse (kr.) Bankens beholdning af egne aktier, antal styk Pålydende Procentandel af aktiekapital 6,9% 4,6% 12 Sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for lån, sumclearing og afvikling m.v hos Nationalbanken og Værdipapircentralen ligger følgende: Obligationer til dagsværdi I alt sikkerhedsstillelser Garantier m.v. Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier I alt garantier m.v Andre eventualforpligtelser Øvrige forpligtelser I alt andre eventualforpligtelser I øvrige forpligtelser indgår lejeforpligtelser i forbindelse med indgåelse af uopsigelige huslejekontrakter på i alt 480 mio. kr. Uopsigelighedsperioden varierer fra 6 mdr. til 18 år, og beløbet kan fordeles således: <1 år: 41 mio. kr., 1-5 år: 130 mio. kr. og >5 år: 309 mio. kr. (såfremt beløbet på 480 mio. kr. tilbagediskonteres vil det have en nutidsværdi på 303 mio. kr.). Endvidere indgår VP-central hæftelser på i alt 46 mio. kr. Selskabet er sambeskattet med datterselskabet og hæfter solidarisk for betaling af eventuel selskabsskat. 15 Solvensopgørelse Kernekapital efter fradrag (inkl. hybrid kernekapital) Basiskapital efter fradrag Vægtede aktiver med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko Vægtede poster med afviklings- og markedsrisiko Vægtede poster med operationel risiko Vægtede poster i alt Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kernekapital) 7,1% 7,6% Solvensprocent ifølge lov om finansiel virksomhed 124, stk. 1 10,7% 11,2% 17/20

18 Noter 16 Basis- og beholdningsindtjening kvartal 2008 (1.000 kr.) Basis- Beholdnings- Banken i alt indtjening 1) indtjening 2) Basisindtjening og beholdningsindtjening opgjort efter den officielle regnskabsopstilling. Nettorenteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyr og provisionsindtægter og udgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Resultat før skat kvartal 2007 (1.000 kr.) Basis- Beholdnings- Banken i alt indtjening 1) indtjening 2) Basisindtjening og beholdningsindtjening opgjort efter den officielle regnskabsopstilling. Nettorenteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyr og provisionsindtægter og udgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Noter 1) Basisindtjening: Udtrykker bankens resultat af de løbende forretninger med kunderne. 2) Beholdningsindtjening: Udtrykker resultatet af bankens egen fonds- og valutabeholdning. 18/20

19 Hovedtal, kvartalsvis 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Året (mio. kr.) Indtjening Nettorente fra bankaktiviteter Øvrige basisindtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger (basis) Nedskrivninger på udlån m.v Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Resultat efter skat Udvalgte balanceposter m.v. (mio. kr.) Indlån Udlån Fondsbeholdning Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balancesum Depoter (ekskl. depoter adm. for inv. foreninger) Garantier Nøgletal Basisindtjening i % af EK (primo) p.a. 6,1% 14,8% 20,0% 23,2% 29,8% 24,2% 25,7% 20,0% Resultat før skat i % af EK (primo) p.a. -17,7% -7,7% 15,7% 13,4% 18,1% 24,7% 27,3% 16,3% Resultat efter skat i % af EK (primo) p.a. -13,2% -5,9% 11,6% 10,4% 13,5% 19,4% 20,7% 12,5% Omkostningsprocent (basis) 59,9% 52,1% 53,9% 58,1% 51,6% 61,1% 55,8% 56,7% Solvensprocent (inkl. løbende overskud) 10,7% 11,4% 11,6% 11,2% 11,1% 11,8% 11,6% 11,2% Solvensprocent (ekskl. løbende overskud) 10,9% 11,3% 11,4% 11,2% 10,3% 11,2% 11,3% 11,2% Likviditetsoverdækning ift. 10 %-krav i LFV % 158% 149% 115% 171% 80% 148% 115% Børskurs pr. ultimo perioden (slutkurs) 1) Fuldtidsmedarbejdere (gennemsnit) Noter 1) Børskurserne pr. ultimo er reguleret i forbindelse med kapitalændringer m.v. 19/20

20 Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Banken har i henhold til 129 i lov om finansiel virksomhed valgt at indregne årets løbende overskud i kernekapitalen. Sammenligningstal for tidligere år er tilrettet. Kvartalsrapporten er ikke revideret, ligesom der heller ikke er blevet udført review, men som en følge af indregning af årets løbende overskud i kernekapitalen, har bankens eksterne revision udført en række arbejdshandlinger til bekræftelse af overskuddets størrelse. 20/20

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 24. april 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20 36 Forstædernes Bank A/S Basisindtjening fastholdes og forrenter

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Halvårsrapport 21. august 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20 36 Banken offentliggjorde den 11. juli

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til OMX Den Nordiske Børs København CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato:

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning, herunder hoved- og nøgletal 4. Resultatopgørelse 9. Balance 10. Egenkapitalopgørelse 12.

Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning, herunder hoved- og nøgletal 4. Resultatopgørelse 9. Balance 10. Egenkapitalopgørelse 12. Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning, herunder hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Noter 13 Sparekassen Himmerland

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2006

Kvartalsrapport for kvartal 2006 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 25. oktober 2006 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. 3. kvt. 2006 1. 3. kvt. Hele Netto rente- og

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1.

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1. Storegade 29 478 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 7 København K. Telefon: 55 86 5 Telefax: 55 86 5 55 Reg.nr.: 64 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 657468 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere