Forstædernes Bank A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forstædernes Bank A/S"

Transkript

1 Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf Basisindtjeningen før nedskrivninger udgør 401 mio. kr. i de første 9 måneder af 2008, hvilket er 12 % højere end sidste år. Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgør i samme periode 226 mio. kr. mod 342 mio. kr. i Basisindtjeningen efter nedskrivninger forrenter primo egenkapitalen med 14 %. Beholdningsindtjeningen er i samme periode -279 mio. kr., hvilket er utilfredsstillende, og en følge af udviklingen på fondsmarkederne. Resultat før skat for årets første 9 måneder udgør herefter -53 mio. kr. mod 301 mio. kr. i samme periode året før. Kombinationen af stigende fundingrenter og negativ udvikling på både obligations- og aktiemarkederne er medvirkende til en negativ beholdningsindtjening. Nettorenteindtægter i basisindtjeningen er steget med 12 %. Handelsindtægter i basisindtjeningen er steget med 6 % bl.a. pga. øget aktivitet på kunders handel med valuta. Omkostningsprocent er forbedret fra 56,1 % til 55,2 %. Nedskrivninger udgør 175 mio. kr. svarende til 0,8 % af de samlede udlån og garantier, og skal ses i lyset af den økonomiske afmatning. Bankens deltagelse i statsgarantiordningen betyder, som meddelt 6. oktober 2008, en nedjustering af forventningerne til basisindtjeningen for hele 2008 på ca. 30 mio. kr. Derudover betyder den fortsat forværrede økonomiske udvikling med forringede værdier af sikkerheder og værdipapirer til følge, at banken forventer stigende nedskrivninger i 4. kvartal Basisindtjeningen efter nedskrivninger for hele 2008 forventes således at udgøre i niveauet minus 50 til minus 100 mio. kr. mod de tidligere udmeldte mio. kr. Bankens beholdningsindtjening er siden 30. september 2008 blevet ramt af den fortsatte negative udvikling på de finansielle markeder med kursfald på både aktier og obligationer. Nykredit Realkredit har, som meddelt 14. oktober 2008, besluttet at gennemføre sit køb af Forstædernes Bank.

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Hovedtal 3 Beretning 4 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsespåtegning 9 Regnskab Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse 12 Noter 13 Hovedtal, kvartalsvis 19 Anvendt regnskabspraksis 20 2/20

3 Hovedtal Indtjening, kvartal (mio. kr.) Nettorente fra bankaktiviteter Øvrige basisindtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger (basis) Nedskrivninger på udlån m.v Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Resultat efter skat Balanceposter m.v., 30. september (mio. kr.) Indlån Udlån Fondsbeholdning Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balancesum Depoter (ekskl. depoter adm. for inv. foreninger) Garantier Nøgletal, kvartal Basisindtjening i % af EK (gnsn.) p.a. 14,0% 23,5% Basisindtjening i % af EK (primo) p.a. 13,6% 26,6% Resultat før skat i % af EK (gnsn.) p.a. -3,3% 20,7% Resultat før skat i % af EK (primo) p.a. -3,2% 23,4% Resultat efter skat i % af EK (gnsn.) p.a. -2,6% 15,8% Resultat efter skat i % af EK (primo) p.a. -2,5% 17,9% Omkostningsprocent (basis) 55,2% 56,1% Solvensprocent 10,7% 11,1% Likviditetsoverdækning ift. 10 %-kravet i LFV % 99% Børskurs pr. ultimo perioden (slutkurs) Fuldtidsmedarbejdere (gennemsnit) Kvartalstal Se side 19. 3/20

4 Beretning Fald i resultat pga. nedskrivninger og beholdningsindtjening Basisindtjeningen før nedskrivninger for de første 9 måneder af 2008 udviser et resultat på 401 mio. kr., hvilket er 12 % højere end i Nedskrivningerne er dog i samme periode steget fra 17 mio. kr. i 2007 til 175 mio. kr. i 2008, hvilket har resulteret i et fald i basisindtjeningen fra 342 mio. kr. i de første 9 måneder af 2007 til 226 mio. kr. i samme periode i Øvrige 6,3% Vognmænd 1,0% Underholdningsvirksomhed 1,3% Revisorer og advokater 2,1% Restauration 1,1% Produktion 1,8% Brancheoversigt Autolforhandlere 0,9% Byggelån 5,1% Detailhandel 1,7% Privat 21,8% Investeringsengagementer 20,0% Håndværk 2,3% Ejendomsrelaterede 25,1% Engros 2,6% Finansiel virksomhed 6,9% Resultat før skat blev i de første 9 måneder af mio. kr. mod 301 mio. kr. i samme periode året før. Efter skat blev resultatet -41 mio. kr. mod 230 mio. kr. året før. Tilbagegangen i resultatet kan således henføres til øgede nedskrivninger samt beholdningsindtjeningen, som med et resultat i de første 9 måneder af 2008 på -279 mio. kr. er kraftigt påvirket af de negative finansielle markeder. Fald i forretningsomfang Forstædernes Banks samlede forretningsomfang udlån, indlån, garantier og kundedepoter udgjorde ved udgangen af september mia. kr. mod 76 mia. kr. på samme tidspunkt året før. Det svarer til et fald på 15 %. Faldet i kundedepoter udgør heraf 7,4 mia. kr. Udlån og garantier Den generelt forværrede udvikling i den danske økonomi har betydet en stagnation i udlånsudviklingen. Endvidere har banken bevidst en strategi om at reducere omfanget af større engagementer, herunder ejendomsengagementer. Det samlede udlån er ved udgangen af september ,8 mia. kr. mod 25,2 mia. kr. på samme tidspunkt året før, hvilket svarer til et fald på 5 %. Bankens kreditportefølje er spredt over en lang række brancher og privatkunder. Andelen af privatkundeengagementer udgør pr. 30. september % af porteføljen. Eksponeringen til ejendomsrela teret udlån er som en følge af bankens strategiske indsats reduceret fra ca. 30 % pr. 31. december 2007 til 25 % pr. 30. september De ejendomsrelaterede engagementer fordeler sig med: 11 procentpoint erhvervsudlejning (altovervejende kontorlejemål) 11 procentpoint boligudlejning 2 procentpoint hotel 1 procentpoint andet Banken er ikke eksponeret mod pantebrevsmarkedet, der blot udgør 0,4 % af de samlede udlån og garantier. Banken ejer ingen ejendomme, såvel afdelinger som hovedsæde er lejede. Garantivolumen er i løbet af det seneste år faldet med 1,4 mia. kr. til 5,7 mia. kr. Med virkning fra 30. september 2007 overgik banken til en ny samarbejdsmodel med Totalkredit, som indebar, at tabsgarantier overfor Totalkredit i størrelsesordenen 2,1 mia. kr. faldt bort. Derudover er yderligere ca. 0,5 mia. kr. tabsgarantier omlagt til den nye modregningsordning i 3. kvartal Omlægningen i 3. kvartal er dermed tillige hoved forklaringen på, at andelen af privatkundeengagementer i brancheoversigten er faldet fra 24 % medio 2008 til nu 22 %. Andelen af store engagementer udgør 30. september % af bankens basiskapital mod 292 % på samme tidspunkt sidste år. Lovens maksimum er 800 %. Bankens risikostyring er udførligt beskrevet senest i årsrapporten for 2007 (s ), hertil bemærkes, at alle engagementer over 25 mio. 4/20

5 Beretning kr. er bonitetsmæssigt gennemgået i første halvår af bankens centrale kreditområde. alle engagementer over 2 mio. kr. følges løbende af Kreditområdet, der tillige gennemgår alle nybevillinger/forhøjelser over kr. Yderligere oplysninger om bankens tilgang til risikostyring og ansvarsfordeling i relation til bankens risikostyring, kan findes på bankens hjemmeside (oplysningsforpligtelser i henhold til Basel II søjle 3). Indlån og depoter ramt af markedsforhold Banken har fortsat stor fokus på pensions- og investeringsområdet, men både indlån og depoter er ramt af de særlige markedsforhold. Kundernes depotværdier er ramt af den negative udvikling på de finansielle markeder og samtidig har kunderne, som følge af utryghed med små og mellemstore banker, flyttet indlån. Indlån er ved udgangen af september ,5 mia. kr. mod 14,9 mia. kr. på samme tidspunkt året før, hvilket svarer til et fald på 9 %. Den negative udvikling på de finansielle markeder har betydet, at kundedepotvolumen det seneste år er faldet med 7,4 mia. kr. til 21,2 mia. kr. pr. 30. september Det svarer til et fald på 26 %. Økonomisk afmatning giver fald i basisindtjeningen Basisindtjeningen i de første 9 måneder af 2008 blev på 226 mio. kr. mod 342 mio. kr. i samme periode året før. Faldet skyldes primært stigende nedskrivninger i forhold til Stigning i basisindtægter på 9 % Banken forøgede de samlede basisindtægter i årets første 9 måneder med 76 mio. kr. i forhold til samme periode året før, hvilket svarer til en stigning på 9 %. Der er oplevet en fremgang i den gennemsnitlige udlåns- og indlånsvolumen fra de første 9 måneder af 2007 til samme periode af 2008, men samtidig har der været tale om en gennemsnitlig mindre indsnævring af rentemarginalen. Volumenstigningen har dog mere end opvejet indsnævringen af rentemarginalen, idet nettorenteindtægterne i basisindtjeningen er steget med 65 mio. kr. svarende til en stigning på 12 %. Bankens samlede handelsindtægter, herunder indtægter fra værdipapirhandel, formuepleje samt kunders handel med valuta, har på trods af de negative finansielle markeder udviklet sig positivt i de første 9 måneder af 2008, idet de er steget med 6 % i forhold til samme periode året før. Årsagen er primært en stigning i kunders handel med valuta, som har mere end opvejet effekten af lavere aktivitet på værdipapirmarkedet. Indtægterne fra garantiprovision (ekskl. boligområdet) og bankens boligrådgivning har bidraget positivt til udviklingen i basisindtægterne med en vækst på henholdsvis 8 % og 2 % i forhold til samme periode året før, mens der er oplevet et mindre fald i bankens øvrige basisindtægter. Forbedret omkostningsprocent Basisomkostningerne er i de første 9 måneder af 2008 steget med 34 mio. kr. i forhold til samme periode året før, hvilket svarer til en stigning på 7 %. Banken har i årets første 9 måneder gennemsnitligt beskæftiget 573 medarbejdere, hvilket er 4 % mere end året før. Det har bl.a. været medvirkende til, at bankens lønomkostninger samlet set er steget med 4 % i forhold til samme periode året før. Antallet af medarbejdere er imidlertid i 3. kvartal 2008 svagt faldende i forhold til tidligere kvartaler. Bankens øvrige basisomkostninger er steget med 22 mio. kr. svarende til 12 % i forhold til året før. Heraf udgør 15 mio. kr. engangsomkostninger relateret til salgsprocessen med Nykredit. Stigningen i basisindtægterne har mere end opvejet stigningen i omkostningerne. Bankens omkostningsprocent er således faldet fra 56,1 % i de første 9 måneder af 2007 til 55,2 % i de første 9 måneder af 2008 og lever derfor op til bankens strategi om konsolidering og målsætningen om en forbedring af omkostningsprocenten. Nedskrivninger på højere niveau Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier udgjorde i de første 9 måneder af mio. kr., hvilket omregnet til p.a. svarer til 0,8 % af de samlede udlån og garantier. Nedskrivningerne ligger dermed på et højere niveau i forhold til de seneste års meget lave niveau. 5/20

6 Beretning Baggrunden herfor er den generelle økonomiske afmatning. Negativ beholdningsindtjening Kombinationen af stigende fundingrenter og negativ udvikling på både obligations- og aktiemarkederne er medvirkende til en negativ beholdningsindtjening. Beholdningsindtjeningen udgjorde i de første 9 måneder af mio. kr. mod -41 mio. kr. i samme periode året før. Bankens obligationsbeholdning har i 2008 haft en overvægt af realkreditobligationer, som især i 2. og 3. kvartal af 2008 er blevet hårdt ramt af stigende renter og finanskrisen. Resultatet af obligationer, afledte finansielle renteinstrumenter og likviditet, som består af kursregulering og nettorente, udgjorde i de første 9 måneder af mio. kr. mod -35 mio. kr. i samme periode året før. mod -6 mio. kr. i samme periode året før. Bankens gennemsnitlige aktieeksponering ekskl. anlægsbeholdning og egne aktier har i årets første 9 måneder af 2008 udgjort 201 mio. kr. mod 341 mio. kr. i samme periode året før. Valutaområdet er et af bankens indsatsområder både i relation til egenbeholdning og kundeforretninger. Kursreguleringen af valuta og afledte finansielle valutainstrumenter (ekskl. kundeforretninger) udgjorde i de første 9 måneder af mio. kr., mod +8 mio. kr. i samme periode året før. Udviklingen er meget tilfredsstillende. De resterende poster under beholdningsindtjeningen består primært af gebyrer og omkostninger og udgjorde i de første 9 måneder af mio. kr. mod -8 mio. kr. i De nødvendige understøttende edb-systemer er endnu ikke implementeret fuldt ud, hvorfor der indgår en række manuelle processer i opgørelsen efter de nye regler. Det er dog ledelsens opfattelse, at kapitaldækningsbekendtgørelsens regler er fulgt, og at den usikkerhed der følger af implementeringen ikke er af betydning for solvensberegningen. Solvensprocent på 10,7 % Opgørelsen af solvens- og kernekapitalprocent pr. 30. september 2008 er påvirket af negativt resultat for 3. kvartal Derudover betyder de negative finansielle markeder, at værdien af kundernes finansielle sikkerheder reduceres, hvilket indirekte øger bankens risikovægtede aktiver. Bankens solvensprocent udgjorde pr. 30. sep tember ,7 % mod 11,1 % på samme tidspunkt året før. Bankens gennemsnitlige renterisiko udgjorde i årets første 9 måneder 112 mio. kr. eller 5 % af kernekapitalen pr. 30. september I samme periode sidste år udgjorde renterisikoen 3,2 % af kernekapitalen. Ultimo september 2008 udgjorde renterisikoen 61 mio. kr. svarende til 2,7 % af kernekapitalen. Afkastet på bankens aktieportefølje i årets første 9 måneder af 2008 er påvirket af store kursfald på både det danske og de udenlandske aktiemarkeder. Resultatet af bankens aktiebeholdning, som består af kursregulering, udbytte og fundingudgifter, var i de første 9 måneder af mio. kr. Overgang til Basel II De nye kapitaldækningsregler, Basel II, trådte i kraft 1. januar 2007, men Forstædernes Bank har i 2007 gjort brug af overgangsordningen for den såkaldte søjle 1 (minimumskapitalkravet) i Basel II, hvilket gør, at de nye metoder og principper for opgørelse af solvensen først er taget i brug fra 1. januar Forstædernes Bank har i lighed med de fleste andre mellemstore danske banker valgt at opgøre kreditrisikoen efter standardmetoden og operationel risiko efter basisindikatormetoden. Markedsrisikoen opgøres som tidligere efter standardmetoden. Kernekapitalprocenten udgjorde pr. 30. september ,1 % mod 7,4 % pr. 30. september Likviditetsmæssig overdækning Banken har den politik, at der altid skal være en solid og robust overdækning i bankens likviditet i forhold til lovgivningens krav. Pr. 30. september 2008 udgjorde overdækningen 73 % svarende til 2,5 mia. kr. Forventninger til 2008 Bankens deltagelse i statsgarantiordningen betyder, som meddelt 6. oktober 2008, en nedjustering af forventningerne til basisindtje- 6/20

7 Beretning ningen for hele 2008 på ca. 30 mio. kr. Banken forventer for hele 2008 en basisindtjening før nedskrivninger på mio. kr., hvilket ligger over rekordniveauet i Basisindtjeningen efter nedskrivninger forventes at udgøre minus 50 til minus 100 mio. kr. mod tidligere udmeldt mio. kr. Nedjusteringen skyldes forventning om øgede nedskrivninger som følge af den fortsat forværrede økonomiske udvikling med forringede værdier af sikkerheder og værdipapirer til følge. De forøgede nedskrivninger har delvis baggrund i fremrykning af de nedskrivninger, der lå til grund for de tidligere udmeldte forventninger om et nulresultat i 2009 og Beholdningsindtjeningen for hele 2008 vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige forhold Der er ikke fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af kvartalsrapporten. Derudover har der ikke været tale om usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling. Bankens beholdningsindtjening er siden 30. september 2008 blevet ramt af den fortsatte negative udvikling på de finansielle markeder med kursfald på både aktier og obligationer. Nykredit Realkredit har besluttet at gennemføre sit købstilbud og erhverve de aktier, hvorpå Forstædernes Bank aktionærer har afgivet accept i forbindelse med Købstilbuddet. Nykredit Realkredit vil desuden hurtigst muligt tage skridt til tvangsindløsning af samtlige resterende aktier i Forstædernes Bank. Forstædernes Bank A/S vil herefter være et helejet datterselskab af Nykredit Realkredit. Nærtstående parter Der har i årets første 9 måneder af 2008 ikke været større transaktioner med nærtstående parter. Bilag Vedlagt følger resultatopgørelse, balance, udvalgte noter, hovedtal samt anvendt regnskabspraksis. Bankens kvartalsrapport på dansk og engelsk kan i sin helhed ses på bankens hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelsen. 7/20

8 Beretning, hoved- og nøgletal Hovedtal, kvartal (mio. kr.) Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på imm. og materielle anlægsaktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Skat Resultat efter skat Udlån Indlån Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal, kvartal Solvens og kapital 4) Solvensprocent % 10,7 11,1 12,6 11,5 12,1 Kernekapitalprocent % 7,1 7,4 7,2 7,6 7,4 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat % -2,5 15,5 21,3 22,7 15,9 Egenkapitalforrentning efter skat % -1,9 11,9 17,6 16,3 11,2 Indtjening pr. omkostningskrone (I/O) 1) kr. 0,92 1,62 1,69 1,68 1,39 Markedsrisiko 4) Renterisiko (/kernekapital efter fradrag) % 2,7 3,6 2,9 2,8 2,2 Valutaposition (valutakursindikator 1/kernekapital efter fradrag) % 18,7 17,3 6,2 23,6 31,5 Valutarisiko (valutakursindikator 2/kernekapital efter fradrag) % 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 Likviditet Udlån (plus nedskrivninger) i forhold til indlån % 178,6 170,5 138,2 138,3 135,3 Overdækning i forhold til 10%-kravet i LFV 152 % 72,8 98,9 178,3 78,2 134,2 Kreditrisiko Summen af store engagementer (/basiskapital) 4) % 203,4 302,2 188,9 265,0 142,7 Akkumuleret nedskrivningsprocent % 1,2 0,8 0,8 1,1 2,0 Nedskrivningsprocent % 0,6 0,1 0,2 0,1 0,4 Kvartals udlånsvækst % -6,1 24,1 12,6 24,1 32,5 Udlån i forhold til egenkapital 11,4 11,7 12,3 11,5 11,3 2) 3) Aktieafkast Resultat før skat pr. aktie kr. -12,1 70,9 77,8 66,9 38,3 Resultat efter skat pr. aktie kr. -9,4 54,2 64,1 48,0 26,9 Indre værdi pr. aktie kr Børskurs/Resultat efter skat pr. aktie -42,9 16,5 11,4 13,0 13,7 Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,84 1,85 1,88 1,98 1,45 Noter 1) Indtjening omfatter nettorente- og gebyrindtægter, kursreguleringer, andre ordinære indtægter og resultat af kapitalandele i ass./tilknyttede virksomheder. Omkostninger omfatter udgifter til personale og administration, afskrivninger, andre ordinære udgifter og nedskrivninger. 2) Aktiestykstørrelsen er i 2007 ændret fra 100 kr. til 25 kr. Nøgletal er dog beregnet på baggrund af en stykstørrelse på 100 kr. 3) Egne aktier indgår ikke i beregningen af nøgletallene. 4) Nøgletal er korrigeret for indregning af årets løbende overskud i kerne- og basiskapital i alle sammenligningsår. Reglerne for udarbejdelse af regnskaber blev ændret markant i Oversigten over nøgle- og hovedtal for er udarbejdet i overensstemmelse med de ændrede regler, mens sammenligningstal for 2004 ikke er tilpasset. 8/20

9 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. januar 30. september 2008 for Forstædernes Bank A/S. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i pengeinstituttets aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pengeinstituttet kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. København, den 6. november 2008 Direktionen Kjeld Mosebo Christensen Niels Fessel Gunnar Kobberup (adm. dir.) Bestyrelsen Jesper Andreasen Lars Frederiksen Olav Brusen Barsøe (formand) (næstformand) Jan Frederiksen Anker Meyer Jensen Mette Viskum Kretzschmer Steen Moesgaard Henrik Plannthin 9/20

10 Resultatopgørelse kvartal (1.000 kr.) Note Renteindtægter Renteudgifter Nettorenteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Resultat efter skat /20

11 Balance (1.000 kr.) Note 30/ / Aktiver: Kassebeholdning og anfordringstilg. hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger, domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Lovpligtige reserver Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser: Sikkerhedsstillelser Garantier m.v Andre eventualforpligtelser Eventualforpligtelser i alt /20

12 Egenkapitalopgørelse Overkurs Opskriv- Lov- Foreslået Aktie- ved ningshen- pligtige Overført udbytte for Egenkapitalopgørelse (1.000 kr.) kapital emission læggelser reserver overskud perioden 1) I alt 30/ Egenkapital primo Periodens resultat Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen: Ændring af omvurderet værdi på domicilejendom Købs- og salgspris af egne værdipapirer Aktiebaseret vederlæggelse Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen i alt: Udbetalt udbytte Egenkapital ultimo Overkurs Opskriv- Lov- Foreslået Aktie- ved ningshen- pligtige Overført udbytte for Egenkapitalopgørelse (1.000 kr.) kapital emission læggelser reserver overskud perioden 1) I alt 31/ Egenkapital primo Periodens resultat Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen: Ændring af omvurderet værdi på domicilejendom Købs- og salgspris af egne værdipapirer Aktiebaseret vederlæggelse Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen i alt: Udbetalt udbytte Kapitaltilførsler eller -nedsættelser Egenkapital ultimo Noter 1) Foreslået udbytte for sammenligningsåret er i balancen på side 11 medtaget under overført overskud. 12/20

13 Noter kvartal (1.000 kr.) Renteindtægter Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Andet I alt renteindtægter Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under andre udlån og andre tilgodehavender Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Andet 34 0 I alt renteudgifter Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under kreditinstitutter og centralbanker Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depot Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisionsindtægter I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier m.v Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter Øvrige forpligtelser I alt kursreguleringer Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab Direktion Tantieme Bestyrelse Repræsentantskab I alt Der er for direktionen en tantiemeordning, der baserer sig på bankens årlige egenkapitalforrentning før skat sammenholdt med tilsvarende forrentningsprocenter blandt de 20 største af Finanstilsynet kategoriserede gruppe 2 og 3 full service institutter. Såfremt banken årligt forrenter egenkapitalen bedre end gennemsnittet af ovennævnte, udbetales der tantieme af en sådan merindtjening. Endvidere er der mulighed for køb af favøraktier på baggrund af egenkapital forrentningen og bankens I/O-%, sammenlignet med ovennævnte institutter. Såfremt banken er placeret i den bedste tredjedel, udløser det tilbud om køb af favøraktier. Omkostninger til favøraktier til direktionen udgør i t.kr. Banken har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen. Disse retningslinjer er behandlet og godkendt på bankens generalforsamling, og retningslinjerne er offentliggjort på bankens hjemmeside. Direktionens fratrædelsesordninger afviger ikke væsentligt fra sektorens normer og indeholder under normale forhold opsigelsesvarsler på 18 måneder. Der er ikke særlige forpligtelser til at yde pensioner til forhenværende og nuværende medlemmer af ledelsen. 13/20

14 Noter kvartal (1.000 kr.) Udgifter til personale og administration (fortsat) Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Aktiebaseret incitamentsprogram Aktieoptioner Dato for Dags- Udnyttelsesmuligheder Antal (stk.) Udnyttelseskurs (DKK) tildeling værdi Nuv. Princip for Udløb/ Udnyt- Udløb/ udnyttel- regulering Første år Sidste år Princip Primo Tildelt bortfald tet Ultimo bortfald seskurs Direktion - Tildelt i /02/ a,b,c,d a,b - Tildelt i /03/ a,b,c,d a,b - Tildelt i /02/ a,b,c,d a,b Ledende medarbejdere - Tildelt i /02/ a,b,c,d a,b - Tildelt i /03/ a,b,c,d a,b - Tildelt i /02/ a,b,c,d a,b I alt Antagelser - beregning af dagsværdi Princip - udnyttelsesmuligheder Princip - regulering i udnyttelseskurser Se under kommentarer a) Første udnyttelsesvindue: fra offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelse a) Udbyttebetalinger fratrækkes løbende i kalenderåret nævnt under Første år og 4 uger frem. b) Kapitalændringer vil medføre ændringer b) Sidste udnyttelsesvindue: fra offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelse i kalenderåret nævnt under Sidste år og 4 uger frem. c) Kan udnyttes i 4 uger efter offentligørelsen af årsregnskabsmeddelelser i perioden mellem første og sidste udnyttelsevindue d) Kan udnyttes i 4 uger efter offentliggørelse af kvartalsrapporter i perioden mellem første og sidste udnyttelsesvindue. Kommentarer: - Markeds-/dagsværdien er tidligere baseret på Black & Scholes formel til værdiansættelse af Europæiske call optioner, men henset til Nykredit Realkredits tilbud om overtagelse af samtlige aktier til kurs 105, og henset til markedsværdien på Fortædernes Banks pr. 30/ på kr. 101, ligger det i markedets forventning, at tilbudet bliver accepteret af aktionærerne. Dette medfører, at alle optioner er out-of-the-money, og da der ingen tidsværdi er, medfører det en dagsværdi på kr Som offentliggjort pr. 14/ er Nykredit Realkredits tilbud om køb af Forstædernes Banks aktier accepteret, og alle optioner er derfor out-of-the-money. - Omkostningerne til optionsprogrammer medtages under lønninger til direktion og personale. 6 Skat Regnskabsmæssigt resultat før skat Regnskabsmæssig kursregulering af anlægsaktier, tilbageført Tillæg af ikke skattefradragsberet. udgifter og fradrag af ikke skattepligt. indtægter, netto Resultat før skat efter tillæg og fradrag Skat: 25 % Regulering af udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnede skat I alt skat Effektiv skattesats 22,4% 23,6% Effektiv skattesats (ekskl. anlægsaktier) 21,2% 25,4% 14/20

15 Noter kvartal (1.000 kr.) 30/ / Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Nedskrivning på udlån og andre tilgodehavender Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Endeligt tabt, tidligere nedskrevet Nedskrivninger ultimo Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Nedskrivninger ultimo I alt Nedskrivninger primo Nedskrivninger henholdsvis værdiregulering i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Endeligt tabt, tidligere nedskrevet Nedskrivninger ultimo Endelig tabt ikke tidligere nedskrevet Renteindtægter på nedskrevne fordringer Indgået på tidligere afskrevne fordringer Indlån og anden gæld På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt indlån og anden gæld /20

16 Noter kvartal (1.000 kr.) 30/ / Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud er gældsforpligtelser i form af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital, som i tilfælde af bankens likvidation eller konkurs først fyldestgøres efter de almindelige kreditorkrav. Efterstillede kapitalindskud medregnes i basiskapitalen m.v. i henhold til lov om finansiel virksomhed 124, 132 og 136. Ansvarlig lånekapital: Nominel værdi Gældende rentesats Forfaldsdato 1) DKK ,82 % p.a DKK ,82 % p.a DKK ,88 % p.a DKK ,41 % p.a DKK ,11 % p.a DKK ,38 % p.a DKK ,12 % p.a EUR ,88 % p.a NOK ,06 % p.a Beholdning egne obligationer Ansvarlig lånekapital i alt Hybrid kernekapital: Nominel værdi Gældende rentesats Forfaldsdato DKK ,32 % p.a. uendelig løbetid DKK ,08 % p.a. uendelig løbetid Hybrid kernekapital i alt I alt efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud der kan indregnes i basiskapitalen Renter til efterstillede kapitalindskud Omkostninger ved optagelse og indfrielse af efterstillede kapitalindskud 0 85 Alle bankens efterstillede kapitalindskud er stående lån. Noter 1) Banken indfrier efter almindelig praksis ansvarlig lånekapital 3 år før forfaldsdatoen. 16/20

17 Noter kvartal (1.000 kr.) 30/ / Aktiekapital Aktiekapital Antal styk Stykstørrelse (kr.) Bankens beholdning af egne aktier, antal styk Pålydende Procentandel af aktiekapital 6,9% 4,6% 12 Sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for lån, sumclearing og afvikling m.v hos Nationalbanken og Værdipapircentralen ligger følgende: Obligationer til dagsværdi I alt sikkerhedsstillelser Garantier m.v. Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier I alt garantier m.v Andre eventualforpligtelser Øvrige forpligtelser I alt andre eventualforpligtelser I øvrige forpligtelser indgår lejeforpligtelser i forbindelse med indgåelse af uopsigelige huslejekontrakter på i alt 480 mio. kr. Uopsigelighedsperioden varierer fra 6 mdr. til 18 år, og beløbet kan fordeles således: <1 år: 41 mio. kr., 1-5 år: 130 mio. kr. og >5 år: 309 mio. kr. (såfremt beløbet på 480 mio. kr. tilbagediskonteres vil det have en nutidsværdi på 303 mio. kr.). Endvidere indgår VP-central hæftelser på i alt 46 mio. kr. Selskabet er sambeskattet med datterselskabet og hæfter solidarisk for betaling af eventuel selskabsskat. 15 Solvensopgørelse Kernekapital efter fradrag (inkl. hybrid kernekapital) Basiskapital efter fradrag Vægtede aktiver med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko Vægtede poster med afviklings- og markedsrisiko Vægtede poster med operationel risiko Vægtede poster i alt Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kernekapital) 7,1% 7,6% Solvensprocent ifølge lov om finansiel virksomhed 124, stk. 1 10,7% 11,2% 17/20

18 Noter 16 Basis- og beholdningsindtjening kvartal 2008 (1.000 kr.) Basis- Beholdnings- Banken i alt indtjening 1) indtjening 2) Basisindtjening og beholdningsindtjening opgjort efter den officielle regnskabsopstilling. Nettorenteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyr og provisionsindtægter og udgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Resultat før skat kvartal 2007 (1.000 kr.) Basis- Beholdnings- Banken i alt indtjening 1) indtjening 2) Basisindtjening og beholdningsindtjening opgjort efter den officielle regnskabsopstilling. Nettorenteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyr og provisionsindtægter og udgifter Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele i ass. og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Noter 1) Basisindtjening: Udtrykker bankens resultat af de løbende forretninger med kunderne. 2) Beholdningsindtjening: Udtrykker resultatet af bankens egen fonds- og valutabeholdning. 18/20

19 Hovedtal, kvartalsvis 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Året (mio. kr.) Indtjening Nettorente fra bankaktiviteter Øvrige basisindtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger (basis) Nedskrivninger på udlån m.v Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Resultat efter skat Udvalgte balanceposter m.v. (mio. kr.) Indlån Udlån Fondsbeholdning Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balancesum Depoter (ekskl. depoter adm. for inv. foreninger) Garantier Nøgletal Basisindtjening i % af EK (primo) p.a. 6,1% 14,8% 20,0% 23,2% 29,8% 24,2% 25,7% 20,0% Resultat før skat i % af EK (primo) p.a. -17,7% -7,7% 15,7% 13,4% 18,1% 24,7% 27,3% 16,3% Resultat efter skat i % af EK (primo) p.a. -13,2% -5,9% 11,6% 10,4% 13,5% 19,4% 20,7% 12,5% Omkostningsprocent (basis) 59,9% 52,1% 53,9% 58,1% 51,6% 61,1% 55,8% 56,7% Solvensprocent (inkl. løbende overskud) 10,7% 11,4% 11,6% 11,2% 11,1% 11,8% 11,6% 11,2% Solvensprocent (ekskl. løbende overskud) 10,9% 11,3% 11,4% 11,2% 10,3% 11,2% 11,3% 11,2% Likviditetsoverdækning ift. 10 %-krav i LFV % 158% 149% 115% 171% 80% 148% 115% Børskurs pr. ultimo perioden (slutkurs) 1) Fuldtidsmedarbejdere (gennemsnit) Noter 1) Børskurserne pr. ultimo er reguleret i forbindelse med kapitalændringer m.v. 19/20

20 Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Banken har i henhold til 129 i lov om finansiel virksomhed valgt at indregne årets løbende overskud i kernekapitalen. Sammenligningstal for tidligere år er tilrettet. Kvartalsrapporten er ikke revideret, ligesom der heller ikke er blevet udført review, men som en følge af indregning af årets løbende overskud i kernekapitalen, har bankens eksterne revision udført en række arbejdshandlinger til bekræftelse af overskuddets størrelse. 20/20

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Halvårsrapport 21. august 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20 36 Banken offentliggjorde den 11. juli

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster ÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Løgumkloster Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

28. oktober 2008 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11. Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 55 78 01 20/21 72 17 86

28. oktober 2008 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11. Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 55 78 01 20/21 72 17 86 28. oktober 28 Max Bank A/S CVR-nr. 417 2319 Tlf. 55 78 1 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 55 78 1 2/21 72 17 86 k v a r t a l s r a p p o r t 1.-3. kvartal 28 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.-3.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1.

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1. Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005 Renteindtægter 2 4.012 2.904 3.947 2.851 Renteudgifter 2.126 1.192 2.135 1.193 Netto renteindtægter 1.886 1.712 1.812 1.658

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? A k t i e s e l s k a b e t A K T I E S E L S K A B E T CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 1 A/S Arbejdernes Landsbank

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere