Bilag 1A Kravspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1A Kravspecifikation"

Transkript

1 Bilag 1A Kravspecifikation Madudbringning til hjemmeboende borgere Portionspakket

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Afhentningsted Beskrivelse af leverancerne Antal daglige leveringer Tidsrum for afhentning og udbringning Portionstyper Antal menuer mv Størrelse på en hovedret mv Ruter og kørelister Samarbejde Til- og framelding Tilrettelæggelse af den daglige drift Chaufførernes ansvar Før kørslen Chaufførernes ansvar under kørslen Efter kørslen Biler og indretning af disse Kølerum Ovnrum Godkendelser Reklamering Udvidet drift Opvarmning af mad Aflevering Chauffør medhjælper Reaktionstid Nøgler Temperatur Menuplaner...10 Kravspecifikationer til madudbringning Side 2

3 12. Konduite Kontakt til chaufførerne Returnering Hygiejne Uddannelse Sprog Straffeattest Uniform Identifikationskort Tavshedspligt Sikkerhed og miljøforhold Krav til køretøjer Miljøzonen Tomgangsregulativet Udvikling af registrerings- og adviseringsløsninger Procedure for kvalitetssikring...14 Kravspecifikationer til madudbringning Side 3

4 Indledning Kravspecifikationen indeholder en beskrivelse af de krav, Københavns Kommune har til udførelse af de opgaver, der er forbundet med udbringning af mad til hjemmeboende borgere, krav til køretøjer herunder indretning af disse m.v. Bemærk, at den vindende tilbudsgiver som en del af ydelsen skal levere en beskrivelse til udbygning af enkelte af forholdene i nærværende dokument, før der kan indgås kontrakt. 1. Afhentningsted Maden afhentes portionspakket i kølet form på adressen: Københavns Madservice a la Carte, herefter KMS Bystævneparken Brønshøj 2. Beskrivelse af leverancerne Varme leverancer ca. 80% af de daglige leverancerne: Maden afhentes portionspakket som kølet mad fra KMS og sættes i thermokasser, hvorefter thermokasserne sættes i vognens køleskab ved 5º C. Undervejs under kørslen tages de enkelte portioner ud af thermokasserne, de placeres i vognens ovn og opvarmes under kørslen inden aflevering til den enkelte borger. Kolde leverancerca. 20% af de daglige leverancerne: Maden afhentes portionspakket som kølet mad fra KMS og sættes i thermokasser, hvorefter thermokasserne sættes i vognens køleskab ved 5º C. Maden opbevares under hele turen ved 5º C indtil aflevering til den enkelte borger. 3. Antal daglige leveringer Der er i øjeblikket ca aktive borgere registreret hos KMS dvs. borgere, der er blevet visiteret til at få mad leveret fra KMS. Alle registrerede borgere får ikke leveret mad hver dag. Mandag, onsdag og fredag vil der som regel være flest leveringer, ca. 1410, tirsdag og torsdag vil der være ca leveringer, mens der lørdag og søn- og helligdage vil være færrest leveringer ca (Tallene bygger på statistik over august måneds 2012 leveringer). Uanset at angivelserne er uforbindende for ordregiver, skal Leverandøren ved kontraktens indgåelse kunne levere i overensstemmelse med minimum det ovenfor angivne estimat. Kravspecifikationer til madudbringning Side 4

5 4. Tidsrum for afhentning og udbringning Der er to daglige udbringninger. Maden skal leveres i tidsintervallet mellem klokken og mellem klokken Første leverance skal være hhv. kl og kl , sidste leverance skal være hhv. kl og kl Leverancerne er i øjeblikket fordelt således, at ca. 42 % bliver bragt ud om dagen/formiddag og ca. 58 % bliver bragt ud om eftermiddagen/aftenen. (Tallene bygger på statistik over august måneds 2012 leveringer). Gennemsnit for august måned 2012 var 534 leveringer om formiddagen og 744 leveringer om eftermiddagen. Som udgangspunkt skal den enkelte borger have maden leveret på samme tidspunkt hver gang, da andre kommunale ydelser, f.eks. hjemmepleje, kan være planlagt efter madudbringningen. Dog kan kommunen acceptere en afvigelse på ± 15 min. 5. Portionstyper En levering består som minimum af en hovedret inkl. eventuelt tilbehør (eks. rødkål). Borgeren kan derudover vælge at få leveret biret f. eks. dessert eller suppe, morgenmadspakke, smørrebrødspakke og diverse tilkøb som øllebrød, energidrik og salat (ved tilkøb og biret kan der være løsdele eksempelvis mælk eller syltetøj). Biretten skal af og til opvarmes mens tilkøb aldrig skal opvarmes. I øjeblikket er der biret eller tilkøb med ved ca. halvdelen af leverancerne. Undtagelser: I særlige tilfælde kan en leverance kun bestå af smørrebrød, i så fald vil det blive afregnet på lige fod med en hovedret. 5.1 Antal menuer mv. Der er for hovedrettens vedkommende pt. valg mellem 4 forskellige menuer. Dertil kommer et antal forskellige diæter. Diæterne vil være mærket med diætnavn og af kørelisterne (se afsnit om kørelister nedenfor) vil det fremgå hvem, der skal have diætmad. Det er chaufførens ansvar, at aflevere de rigtige diæter ifølge kørelisten. 5.2 Størrelse på en hovedret mv. En emballeret hovedret vejer op til 550 g inkl. emballage. Emballagen fylder ca. 190x235x50 mm. Volumen af en hovedret er ca. 2,2 dm 3. Dimensionerne for en biret er 160x140x40 mm. 6. Ruter og kørelister Der er i dag 13 dagruter og 17 eftermiddagsruter fordelt på henholdsvis 13 og 17 biler. Ruternes længder er baseret på at tidsvinduet for aflevering er 2,5 timer. Der skal være en bil til hver rute. KMS udarbejder dagligt kørelister pr. rute med angivelse af navn og adresse på hver enkelt modtager, der skal have en leverance den pågældende dag. Af kørelisterne fremgår hvilken hovedret inkl. evt. biret og andre tilkøb, der skal leveres til hvilken modtager. Telefonnummeret til modtageren fremgår evt. af kørelisterne. Kravspecifikationer til madudbringning Side 5

6 Kørelisterne udarbejdes med hensyn til ruternes længde, antal leveringer, geografiske fordeling samt afleveringsstedernes fremkommelighed. De daglige kørelister og maden er klar til afhentning i KMS hhv. kl og kl Kørelisterne vil også kunne sendes elektronisk. I weekenden og på helligdage vil alle kørelister og kuverter blive lagt i pakkerummet, da kontoret er lukket. Al kontakt til køkkenet disse dage skal ske via telefon opsat i pakkerummet. 6.1 Samarbejde Der skal foregå et samarbejde mellem KMS og leverandørens ledelse om kontinuerlig rutetilpasning, således at det sikres, at alle ruter har ca. samme længde og max. består af 65 leveringer. Hvis alle ruter kan bestå af ca. 65 leveringer, vil antallet af ruter kunne ændres til færre end henholdsvis 13 og 17. En forudsætning for at hhv. formiddagsleveringerne eller eftermiddagsleveringerne består af færre ruter end i dag vil være, at alle andre krav i denne kravspecifikation, herunder kravene til afleveringstidspunkter kan opfyldes. 6.2 Til- og framelding Den enkelte borger kan til- og framelde sig madlevering for enkelte dage eller for en periode. Dette gøres telefonisk, elektronisk eller på anden vis direkte til KMS dagen før udbringning senest kl Ved akutte hospitalsindlæggelser eller udskrivelser kan der forekomme ændringer til kørelister senere end kl dagen før. Chaufførerne skal ikke deltage i overbringelse af disse tilog frameldinger. 7. Tilrettelæggelse af den daglige drift. For at sikre den daglige drift skal leverandøren udpege mindst en kontaktperson og udarbejde en procedure for oplæring af nye chauffører. Proceduren vedrørende oplæring af nye chauffører skal beskrives af den vindende Tilbudsgiver, før der indgås kontrakt. Da målgruppen er svage borgere, er det af yderste vigtighed, at leverancerne kommer ud til alle borgere 365 dage om året og at det, så vidt muligt, er den samme chauffør, der kommer ud til den samme borger hver gang. Derfor bedes tilbudsgiver redegøre for, de foranstaltninger der skal medvirke til dette, dvs. redegøre for procedurer omkring sygdom, materialesvigt m.v. Proceduren skal beskrives af den vindende Tilbudsgiver, før der indgås kontrakt. Det påhviler leverandøren at sikre f. eks. ved overordnet controller, at al pakning af ruter foregår i det dertil indrettede kølelokale. Det er ligeledes leverandørens ansvar dagligt at sikre, at der holdes orden på pakkerummet samt af udendørsarealerne på afhentningsstedet. 8. Chaufførernes ansvar 8.1 Før kørslen Det er chaufførernes ansvar at al pakning af ruter foregår i det dertil indrettede kølelokale. Kølelokalet er ca. 50 m 2 og 3 ºC. Kravspecifikationer til madudbringning Side 6

7 Den enkelte chauffør er ansvarlig for at pakke portionerne, i henhold til kørelisten for den rute han/hun skal køre, i thermo yderemballage 1, som kan leveres af KMS. Det vil også sige, at det er chaufførernes ansvar, at alle menuer, herunder specielle diæter, biretter, tilkøb samt tilbehør er med når turen starter. 8.2 Chaufførernes ansvar under kørslen Det er chaufførens ansvar at holde kontakt med KMS. Samt sørge for at KMS har det rigtige telefonnummer til den enkelte chauffør. Undervejs er det den enkeltes chaufførs ansvar at aflevere maden til den planlagte tid. Maden afleveres uden brug af yderligere emballage. Ved aflevering skal der foretages afleveringskontrol. Den vindende Tilbudsgiver skal før der indgås kontrakt beskrive hvordan dette krav efterleves og hvordan afvigelser registreres. Aftalen er baseret på, at chaufføren afleverer madportionerne ved bopælens hoveddør. Ved nogle af leveringerne vil det være nødvendigt, at chaufføren bevæger sig ind på modtagerens bopæl og f. eks. sætter maden i køleskabet. Dette vil altid være markeret på kørelisten. Til hver rute hører et nøglebundt (se pkt. 11). Det er chaufførens ansvar at nøglerne bliver i nøglebundtet og ikke bortkommer. På formiddagsruterne skal den enkelte chauffør undervejs tage kontakt til KMS, hvis maden ikke kunne leveres som planlagt. Kun efter aftale med KMS kan denne mad eventuelt sættes udenfor borgerens dør. På eftermiddagsruterne skal den enkelte chauffør sørge for via mail eller telefon at meddele Døgnbasen 2 at maden ikke har kunnet leveres som planlagt. Maden kan sættes i en pose uden for borgerens dør samtidig med at Døgnbasen kontaktes. I særlige tilfælde er der indgået en aftale mellem borgeren og KMS om at maden må sættes uden for borgerens dør. Dette vil altid fremgå af kørelisten ved betegnelsen MMS = mad må sættes uden for borgerens dør eller MMS i pose = maden lægges i en pose, udleveret af KMS, inden den placeres uden for borgerens dør. Hver 4. uge skal chaufførerne omdele næste måneds menuplaner sammen med maden. De udfyldte menuplaner skal indsamles løbende og returneres til KMS. Chaufføren skal udlevere velkomstkuverter til nye borgere. I velkomstkuverten ligger en betalingsblanket, som chaufføren skal returnere med borgerens underskrift til KMS. 1 Thermoyderemballegen har dimensionerne 400x600x300 mm. 2 Til orientering skal oplyses, at Døgnbasen er døgnplejens akutte vagtcentral, hvor borgere, pårørende og samarbejdspartnere i den øvrige pleje- og behandlingssektor kan henvende sig telefonisk, når der opstår akutte omsorgsmæssige problemer hos borgerne uden for normal åbningstid i KMS, områdekontorer eller hjemmeplejen. Kravspecifikationer til madudbringning Side 7

8 8.3 Efter kørslen Alle kørelister og udleverede kuverter skal returneres til KMS. Ligeledes skal alt som chaufføren evt. har modtaget fra borgerne afleveres til KMS. Al overskydende mad skal kasseres. Det er den enkelte chaufførs ansvar, at den overskydende mad kasseres i madcontaineren ude hos KMS. Den enkelte chauffør skal meddele KMS, når de er færdige med afleveringerne til henholdsvis middag og aften. Procedure herfor aftales før der indgås kontrakt. Al thermo yderemballage skal returneres til KMS, hvor de stilles på traller i vaskerummet. 9. Biler og indretning af disse Det forudsættes, at leverandøren stiller det nødvendige transportudstyr til rådighed for aftalen og at udstyret overholder gældende lovgivning, herunder miljølovgivning. Alle investeringer i denne forbindelse afholdes af leverandøren og skal være indregnet i det afgivne tilbud. 9.1 Kølerum Bilerne skal være indrettet med kølerum med log, hvor temperaturen maksimalt må være 5 ºC, til opbevaring af kolde leverancer samt endnu ikke opvarmede varme leverancer. Leverandøren skal overholde og dokumentere kølekæden hele vejen i henhold til Europaparlamentets og rådets Hygiejneforordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004, kapitel 4 stk Ovnrum Bilen skal være indrettet således, at maden, der skal leveres varm, opvarmes i overensstemmelse med kravene pkt. Opvarmning af mad nedenfor. Efter endt opvarmning kan maden ved behov herfor opbevares i thermo yderemballege indtil levering hos modtager. 9.3 Godkendelser Indretning af biler og håndtering af maden skal følge bekendtgørelse 1356 om fødevarehygiejne og skal godkendes af Københavns Kommune. Det påhviler leverandøren at sikre, at der foreligger godkendelser af bilerne, kølerum og opvarmningsudstyr fra Fødevarestyrelsen samt Arbejdstilsynet. Eventuelle el eller gas installationer i bilerne skal være godkendt og leve op til alle Sikkerhedsstyrelsens krav. Leverandøren skal sikre, at bilerne til enhver tid kan leve op til gældende lovmæssige krav. 9.4 Reklamering Kravspecifikationer til madudbringning Side 8

9 Leverandørens navn eller skiltning for KMS skal tydeligt fremgå på bilerne, således at disse let kan genkendes af modtagerne. Der må kun efter aftale med Københavns Kommune og KMS reklameres for eller skiltes med andre leverandører af mad til hjemmeboende, herunder konkurrenter til kommunens eget centralkøkken. Ligeledes må bilerne ikke benyttes som generelle reklameobjekter. 9.5 Udvidet drift Leverandøren kan frit benytte biler, udstyr og chauffører til anden side, uden for det tidsrum leverandøren er forpligtet i henhold til denne aftale med Københavns Kommune. Der må kun efter aftale med Københavns Kommune og KMS foregå transport til eller for andre kunder, samtidigt med, at der foregår transport i henhold til nærværende aftale. Dette gælder ligeledes andre leverandører af mad til hjemmeboende borgere, herunder konkurrenter til KMS. 10. Opvarmning af mad Hver portion skal opvarmes i ca. 40 minutter ved maksimum 100 ºC, således at maden opvarmes til minimum 75 ºC og maksimum 80 ºC. Leverandøren skal ved stikprøvekontrol dokumentere, hvad temperaturen har været ved opvarmning, hvilket skal ske dagligt i hele kontraktperioden. Der skal foretages minimum en stikprøve pr. opvarmning. Procedure for stikprøvekontrol skal beskrives af den vindende Tilbudsgiver, før der indgås kontrakt. Leverandøren skal kontrollere og dokumentere, at chaufførerne følger den fælles opvarmningsvejledning. Der findes strømudtag (5 ampere med sikring) til 18 biler i Bystævneparken 15, således at den første opvarmning kan finde sted inden rutens start. 11. Aflevering Madportionerne skal, med mindre andet fremgår, afleveres ved personlig kontakt til modtageren, og må ikke sættes uden for døren til bopælen med mindre KMS har indgået en aftale med modtageren herom. Det vil fremgå af kørelisten hvis en sådan aftale er indgået. Er der indgået aftale om, at maden må afleveres uden kontakt til modtageren, skal maden evt. afleveres i en pose, udleveret af KMS, på håndtaget eller lignende madportionerne må under ingen omstændigheder sættes på gulvet eller jorden. Kan chaufføren hverken få personlig eller telefonisk kontakt til en borger, skal han øjeblikkeligt kontakte KMS. Uden for KMS åbningstid ( ) kontaktes Døgnbasen (kl ). I weekenderne og på helligdage er der kun muligt, at komme i kontakt med KMS indtil kl , hvor køkkenet lukker Chauffør medhjælper I tilfælde af, at der anvendes chaufførmedhjælper ved madudbringningen, skal vedkommende medhjælper være fyldt 16 år. Kravspecifikationer til madudbringning Side 9

10 Det er leverandørens ansvar, at ovennævnte medhjælper har hygiejnekursus på samme niveau som den faste chauffør i tilfælde af, at vedkommende skal håndtere maden, og at ansættelsesforholdene følger gældende regler Reaktionstid Mange modtagere kan være bevægelseshæmmede og skal derfor have tid til at komme til døren. Chaufføren skal give modtagerne rimelig tid til at reagere, når der forsøges at etableres kontakt ved aflevering af maden. For visse modtagere kan der være tale om unormalt lang tid. Til en del af disse borgere vil chaufføren få udleveret nøgle, dette vil fremgå af kørelisten Nøgler Til hver rute følger et nøglebundt. Nøglebundterne består af en blanding af opgangsnøgler og nøgler til borgeres lejligheder, idet der er modtagere, som af forskellige årsager ikke er i stand til at åbne opgangs- eller egen hoveddør (p.t. op til 40 %). Leverandøren hæfter for følgeudgifter i forbindelse med bortkomne nøgler og evt. udskiftning af lås. Det er vigtigt at ingen nøgler bruges på to ruter eks. både formiddag og eftermiddag. Derfor vil der ikke være behov for at flytte nøgler mellem ruterne. Alle nøgler er omfattet af samme nøglesystem, som skal forblive intakt i hele aftaleperioden og skal ved aftaleophør afleveres i samme stand som modtaget. Det er den enkelte leverandørs forpligtelse at videreføre nøglesystemet på samme måde, som det er modtaget af KMS. Leverandøren skal kunne dokumentere, at der er givet tilladelse til brug af nøgle. Det påhviler derfor leverandøren at sikre, at der er skriftlig dokumentation for enhver aftale om udlevering af nøgler, hvor modtager eller dennes pårørende, har underskrevet en aftale om udlevering, samt at Københavns Kommune har en kopi af aftalen. I tilfælde, hvor borger ikke selv er i stand til/har brug for hjælp til at fremskaffe nøgler, vil KMS kontakte visiterende myndighed for hjælp til at fremskaffe en nøgle. I tilfælde af, at en borger flytter eller dør, samarbejder KMS omkring distribution af tilbageværende nøgler. I tilfælde af tvister påhviler det leverandøren at løse problemerne i samarbejde med KMS Temperatur Varm mad skal minimum være 65 ºC ved aflevering til modtageren, mens kold mad maksimum må være 5 ºC. Derfor skal chaufførerne være opmærksomme på ikke at placere kolde biretter, tilbehør m.m. oven på opvarmet mad Menuplaner Chaufførerne skal hver 4. uge uddele menuplaner til modtagerne. De udfyldte menuplaner skal løbende indsamles og afleveres hos KMS. Kravspecifikationer til madudbringning Side 10

11 12. Konduite Der kræves i vid udstrækning konduite fra chaufførerne i forbindelse med afleveringen af madportionerne. Chaufførerne skal ikke yde ekstraordinær service i forbindelse med afleveringerne, men skal udvise almindelige menneskelige hensyn i de situationer, hvor modtagerne evt. har behov for hjælp. 13. Kontakt til chaufførerne Chaufførerne skal som minimum være udstyret med telefon, således at KMS kan kontakte dem direkte. KMS skal således have oplyst den enkelte chaufførs dag- og aften telefonnummer. Stiller leverandøren herudover udstyr/tekniske løsninger til rådighed, således at KMS eller kommunen nemt har mulighed for at følge og kontakte den enkelte chauffør under kørslen, bedes dette beskrevet. 14. Returnering Leverandøren skal sikre at samtlige udleverede thermokasser og hjulrammer dagligt tilbageleveres. Dette kan ske i køkkenets åbningstid kl Dvs. thermokasser og hjulrammer fra eftermiddagsruterne først kan returneres næste morgen. 15. Hygiejne Madportionerne og thermo yderempallagen må aldrig stilles direkte på, eller komme i kontakt med jorden. Leverandøren skal sikre at bilerne holdes rene og i god stand. Bilerne indrettes så de kan rengøres og desinficeres tilstrækkeligt i henhold til Europaparlamentets og rådets Hygiejne forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004, kapitel 4 stk. 1. Leverandøren skal sikre at bilerne ikke anvendes til anden transport end fødevarer eller sikre at bilerne vaskes og desinficeres før udbringning af maden, i henhold til Europaparlamentets og rådets Hygiejneforordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004, kapitel 4 stk. 2. Leverandøren skal løbende i aftaleperioden kunne dokumentere et udarbejdet egenkontrolprogram jf. Hygiejneforordningen af 29. april Egenkontrollen skal tilrettelægges efter principperne i HACCP-systemet. Den vindende Tilbudsgiver skal før der indgås kontrakt fremsende dette egenkontrolprogram. Københavns Kommune og KMS forbeholder sig ret til at kontrollere de hygiejniske forhold vedrørende chauffører og biler både ved afhentning af madportionerne og undervejs på ruterne. 16. Uddannelse Chaufførerne skal have et hygiejnecertifikat eller anden form for hygiejnekendskab. Dette skal dokumenteres løbende ved udskiftninger i personalet. Hvis leverandøren vælger at køre med to personer i enkelte biler, såkaldte springere, gælder kravene til uddannelse også for den ekstra person, der har berøring med madportionerne. Kravspecifikationer til madudbringning Side 11

12 17. Sprog Chaufførerne og evt. medkørende personer skal være dansktalende, så de uden sproglige problemer kan gøre sig forståelige for modtagerne. 18. Straffeattest Københavns Kommune kræver, at leverandøren indhenter straffeattester for chaufførerne jf. 22 i Justitsministeriets bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Leverandøren forpligter sig ligeledes til at sørge for, at der ikke i kørslen anvendes chauffører, om hvem det af straffeattesten fremgår at pågældende er straffet for overtrædelse af Straffelovens kap. 20 (almenfarlige forbrydelser), 24 (forbrydelser mod kønssædeligheden) og 25 (forbrydelser mod liv og legeme). Kommunen betinger sig ret til at få forelagt oplysninger i tilfælde af idømte straffe og forbeholder sig på baggrund af en konkret vurdering ret til at afgøre, om disse skal medføre udelukkelse fra kørsel for kommunen. 19. Uniform Chaufførerne skal bære en ensartet påklædning eller uniform, således at modtagerne let kan se, at personen ansat til Madudbringning for Københavns Kommune. Leverandørens navn og funktion må fremgå, men leverandøren må ikke benytte personale eller uniformering til yderligere reklamering. Uniformen skal godkendes af Københavns Kommune. Leverandøren har pligt til at sikre, at chaufførerne fremtræder velsoignerede, således at de via egen fremtræden signalerer en høj hygiejnisk standard. 20. Identifikationskort Det påhviler leverandøren at udstyre chaufførerne, samt evt. andet personale med kontakt til modtagerne, med identifikationskort med billede. Af kortet skal fremgå personens navn, samt at personen arbejder i forbindelse med Madudbringning for Københavns Kommune. Kortet skal bæres synligt, når der udføres arbejde i henhold til denne kontrakt. Kort og tekst skal godkendes af Københavns Kommune. 21. Tavshedspligt Leverandøren, dennes medarbejdere og eventuelle underleverandører vil være underlagt de samme regler for tavshedspligt, som gælder for personer ansat i offentlig tjeneste. Der er en skærpet tavshedsforpligtelse i relation til personhenførbare oplysninger. Leverandøren og kommunen er i øvrigt gensidigt forpligtet til at behandle oplysninger om hinandens forhold fortroligt, hvor dette i sagens natur er påkrævet. Tavshedspligten gælder også efter medarbejderes fratrædelse eller en aftales ophør, uanset ophørsårsag. I det omfang kommunen videregiver personnumre, adresser og øvrige oplysninger om borgere, skal disse data behandles fortroligt og med fornøden sikkerhed og dermed som minimum i overensstemmelse med de krav, der følger af lovgivningen. Kravspecifikationer til madudbringning Side 12

13 22. Sikkerhed og miljøforhold 22.1 Krav til køretøjer Leverandørens anvendte materiel skal i hele den kommende aftaleperiode være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, indretning, færdselssikkerhed mv. og opfylde de til enhver tid gældende EUdirektiver, dansk lovgivning og myndighedskrav, og som minimum leve op til sædvanlig standard i branchen. Køretøjerne skal som minimum overholde Euro-norm 4. Mens nye køretøjer skal overholde gældende krav p.t. Euro-norm 5 jf. Transport/Luftforurening-fra-biler/EURO-norm-5.aspx. Såfremt leverandøren skifter køretøjer i aftaleperioden skal de være minimum energiklasse F, jf. Trafikstyrelsens anbefalinger om offentlige indkøb. Leverandøren er ansvarlig for, at de køretøjer, der anvendes i henhold til aftalen, til enhver tid er godkendte hertil. De køretøjer, der anvendes til udførelsen af kørslen også reservekøretøjer, skal til enhver tid overholde de i kravspecifikationen angivne krav samt de af Leverandørens afgivne oplysninger i tilbuddet. Reservekøretøjer må derfor ikke være ældre eller i dårligere stand end de køretøjer, der som udgangspunkt anvendes til kørslen. Leverandøren er forpligtet til lovmæssig vedligeholdelse af de benyttede kørekøjer. Københavns Kommune har til enhver tid ret til at kræve køretøjet til syn. Københavns Kommune afholder udgifterne til selve synet, hvis køretøjet fungerer som det skal. Fungerer køretøjet ikke som det skal, afholder Leverandøren selv udgiften til syn samt eventuelle udgifter til reparationer og godkendelser Miljøzonen I Københavns Kommune er der indført miljøzone for køretøjer over 3,5 ton pr. 1. september Leverandøren er forpligtet til at orientere sig om de til enhver tid gældende krav og eventuelle ændringer i reglerne for miljøzonen, der kan have betydning for løsningen af denne opgave. For mere information se: http.// Tomgangsregulativet Leverandøren skal overholde Københavns Kommunes Borgerrepræsentations beslutning af 15. marts 1990 om tomgang. Det er derfor et ufravigeligt krav, at et holdende motorkøretøj ikke må være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut, medmindre man befinder sig i trafikkø. For mere information se: Udvikling af registrerings- og adviseringsløsninger Københavns Kommune påtænker at starte et projekt om udvikling af registrerings- og adviseringsløsning i samarbejde med bl.a. Inteiro og Fornyelsesfonden. Afgørelse på ansøgningen vil være kendt i løbet af november Løsningen påtænkes bl.a. at kunne anvendes i forbindelse med udbringning af mad fra kommunens centralkøkken til borgere og institutioner. Kravspecifikationer til madudbringning Side 13

14 Formålet med registreringsløsningen er i første omgang, at kunne dokumentere levering af mad på fysiske adresser. Registreringen skal i udgangspunktet anvendes i dialogen med de borgere (modtagere af mad), som kontakter kommunen om spørgsmål til leveringen. Formålet med adviseringsløsningen er, at give borgere og pårørende til kommunens borgere en mulighed for at få en advisering om at maden er leveret, på tidspunktet for leveringen af maden på adressen. Begge løsninger vil ske ved anvendelse af en løsning, baseret på smartphones. Leverandøren forventes at indgå i et evt. pilotprojekt med deres viden/ressourcer om produktet. Det forventes derudover ikke, at der skal være andre omkostninger for leverandøren, da der alene er tale om en foranalyse, der indgås samarbejde om. 24. Procedure for kvalitetssikring Leverandøren skal i hele aftaleperioden have en beskrivelse af konkrete procedurer til sikring af kvaliteten i den udbudte ydelse, herunder metode til overholdelse af procedurer af regler og procedurer for stikprøvekontrol i forbindelse med opvarmning, procedurer for kontrol med og dokumentation for overholdelse af opvarmningsvejledning. Procedure for kvalitetssikring skal beskrives af den vindende Tilbudsgiver, før der indgås kontrakt. Kravspecifikationer til madudbringning Side 14

Bilag 1B Kravspecifikation

Bilag 1B Kravspecifikation Bilag 1B Kravspecifikation Madudbringning Termokasser Indholdsfortegnelse 2. Beskrivelse af leverancerne... 3 3. Antal daglige leveringer... 3 4. Returemballage... 3 5. Tidsrum for afhentning og levering...

Læs mere

Kontrakten vedrører udbringning af varm og kold mad til borgere i Københavns kommune.

Kontrakten vedrører udbringning af varm og kold mad til borgere i Københavns kommune. Kontrakten vedrører udbringning af varm og kold mad til borgere i Københavns kommune. 0a 0b 1a 0 Afhentningsted Der er kun et afhentningssted. Maden afhentes portionsanrettet i kølet form: Københavns Madservice

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2011 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

KØBENHAVNS MADSERVICE GOD SMAG HVER DAG

KØBENHAVNS MADSERVICE GOD SMAG HVER DAG KØBENHAVNS MADSERVICE GOD SMAG HVER DAG Dejlig mad giver glæde VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS MADSERVICE Vi giver dig den gode smag af det sunde hjemmelavede måltid bragt direkte hjem til dig. Vores menuer er

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Private Kok Dato for tilsynsbesøg: 19.09.13 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 10.50-11.30 Deltagere i tilsynet

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med levering af madservice fra Din private kok

Stamoplysninger. Tilsyn med levering af madservice fra Din private kok Stamoplysninger. Tilsyn med levering af madservice fra Din private kok Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale

Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Sundhed og Ældre Kvalitetsstandard for madservice med levering - Leverandørmateriale Lovgrundlag: Lov om social service 83 Sundhedsloven 119 Ydelsen dækker: Formål med ydelsen: Ydelsen Madservice er et

Læs mere

Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Bilag 1. Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711

Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Bilag 1. Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711 Bilag 1 Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711 Bilag 1 Kravspecifikation og tilbudsskema 1. Indledning Generelt Vaskeriordningen skal dække borgerens behov for at få vasket eget tøj og linned. Borgeren

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune MARTS 2011 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse Frit valg Leverandører,

Læs mere

Kravspecifikation for Udbud af skolemad på Frederiksberg

Kravspecifikation for Udbud af skolemad på Frederiksberg Kravspecifikation for Udbud af skolemad på Frederiksberg Indhold 1. Indledning... 3 2. Statistik... 3 3. Ernæring og sundhed... 3 4. Emballage... 5 5. Levering... 5 6. Pris... 6 7. Bestilling og betaling...

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad.

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad. Madservice Ydelsestype Madservice Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Formålet med ydelsen er ifølge Serviceloven 81: At forebygge at brugerens problemer forværres

Formålet med ydelsen er ifølge Serviceloven 81: At forebygge at brugerens problemer forværres Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3 Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr.

Læs mere

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Godkendelsesprocedure... 2 3. Kontraktgrundlag og kontraktperiode...

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Indhold Uddybning Lovgrundlag 83 i Lov om Social Service Ydelsens art Madservice med udbringning Ydelsens formål Dagligt at producere og levere et ernæringsrigtigt

Læs mere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere 2009 1 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3.

1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem (madservice) 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1. Overordnede rammer Levering af mad til borgere i eget hjem () 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk. 1 nr. 3. 1.2 Politiske målsætninger Madservice udgør dagens hovedmåltid og består af en hovedret

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Et godt tilbud fra Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. Madservice Den gode mad til hver dag...

Et godt tilbud fra Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. Madservice Den gode mad til hver dag... Et godt tilbud fra Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner Madservice Den gode mad til hver dag... Madservice... den gode mad til hver dag... Færdige retter til din daglige brug Vores færdigretter kalder

Læs mere

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3.

1. Overordnede rammer Levering af madservice til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3. Kvalitetsstandard Levering af til borgere i eget hjem 1. januar 2012 1. Overordnede rammer Levering af til borgere i eget hjem 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83,stk. 1 nr. 3. 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: DDM KRAM Dato for tilsynsbesøg: Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra leverandøren: Leder: Dorte

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: /. April 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: start kl. 10 og slut kl.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen

Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen Hvilke behov skal Et tilbud om døgnforplejning for beboere på plejecentre. ydelsen dække: Hvad er formålet med ydelsen: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen At tilbyde, producere og levere en ernæringsrigtig

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Godkendt KBM 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Clara Service Gruppen

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Clara Service Gruppen Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Clara Service Gruppen Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Delfin Vask

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Delfin Vask Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Delfin Vask Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen i forbindelse

Læs mere

Offentligt udbud. Udbringning af varm & kold mad

Offentligt udbud. Udbringning af varm & kold mad Offentligt udbud Udbringning af varm & kold mad UDBUDSMATERIALE December 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. GENERELLE UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Odregivende myndigheder... 4 1.2 Udbudsform... 4 1.2.1 Kørsel

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE 2014 MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Multi Indkøb Dato for tilsynsbesøg: 8. marts 2013. Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF. 59 53 41 01. Madservice leverer god smag på bestilling

KALUNDBORG MADSERVICE, TLF. 59 53 41 01. Madservice leverer god smag på bestilling Madservice leverer god smag på bestilling MADSERVICE Hvem er Madservice egentlig - og hvad kan vi? Madservice, det kommunale produktionskøkken. Vi sætter altid borgeren i centrum, og er lydhøre for nye

Læs mere

Allerød Kommune. Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter

Allerød Kommune. Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter Allerød Kommune Kostkoncept for Mad og måltider på plejecenter 1 Indledning Kostkonceptet for Mad og måltider på plejecenter, tager afsæt i Allerød Kommunes Kost- og måltidspolitik på ældreområdet, samt

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2015 2 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre, at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE

Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE Mellem Gentofte Kommune og LEVERANDØREN indgås herved følgende 1 Omfang. KONTRAKT OM INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE LEVERANDØREN forpligter sig til at tage imod bestilling og

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav Hvad er ydelsens lovgrundlag Lov om social Service 83. Hvilke behov dækker ydelsen Madservice til borgere, der opfylder visitationskriterierne. Hvad er formålet med ydelsen At borgeren får et ernæringsrigtigt

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014. Madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog 2014 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan få madservice?... 4 Formål med ydelsen madservice...

Læs mere

Vordingborg Madservice

Vordingborg Madservice Vordingborg Madservice God og veltilberedt mad lige til døren September 2015 Vordingborg Madservice mad med høj kvalitet - og den gode smag Vi tilbereder velsmagende mad af friske råvarer, fra de bedste

Læs mere

KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice).

KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE. Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). KVALITETSSTANDARD for Ældreområdet i Guldborgsund Kommune 2016 MADSERVICE Lovgrundlag Servicelovens 79 (aktivitet, cafeterier) og 83 (madservice). Hvilket behov dækker hjælpen Madservice til borgere som

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Frederiksberg Vask og rens

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Frederiksberg Vask og rens Re Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Frederiksberg Vask og rens Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Madservice efter Servicelovens 83

Madservice efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice efter Servicelovens 83 1 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Til borger... 4 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice?... 4 Opstart og

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Bilag 1. Leverancebeskrivelse

Bilag 1. Leverancebeskrivelse Bilag 1 Leverancebeskrivelse Bilag 1.a Kravspecifikation 2 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Kapacitetsaftalerne... 5 2. Krav til ydelsen... 6 2.1. Modtagekontrol... 6 2.2. Oplag...

Læs mere

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene Håndbog til Folkeafstemning om retsforbeholdene 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende annoncering af rammeaftale på fremstilling og udbringning af kølemad i Varde Kommune

Spørgsmål og svar vedrørende annoncering af rammeaftale på fremstilling og udbringning af kølemad i Varde Kommune Spørgsmål og svar vedrørende annoncering af rammeaftale på fremstilling og udbringning af kølemad i Varde Kommune Vers. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold

Læs mere

Spørgsmål og svar madservice i privatbolig

Spørgsmål og svar madservice i privatbolig Spørgsmål og svar madservice i privatbolig Nr. Spørgsmål 1 Bilag 2 - side 1 Mængderne i udbudsmaterialet er større end de generelle anbefalinger (ex. kartofler = 200 gram, hvor anbefalingen er på 150 gram.

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er madservice? Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du får nok at drikke, er velernæret

Læs mere

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83

Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Kvalitetsstandard 2016 Madservice og Spisetilbud efter Servicelovens 83 Indhold Forord... 3 Formål med ydelsen madservice... 3 Generelt om madservice... 4 Hvem kan søge om madservice og spisetilbud?...

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Indkøbsordning til visiterede borgere

Indkøbsordning til visiterede borgere Indkøbsordning til visiterede borgere Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/21403988.aspx Udbudstype Udbud Betalingsbetingelser Netto pr. 0 dage (kontant) Dato for offentliggørelse 20-08-2009

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning.

Kvalitetsstandard for madservice med udbringning. Kvalitetsstandard for udbringning. Lovgrundlag: Behov hos borgeren: 83 i Lov om Social Service (LSS). Borgere, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan tilberede mad. Formålet

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Bilag 2.1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Doc. 601773 Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - madservice" De

Læs mere

Serviceinformation Madservice

Serviceinformation Madservice Serviceinformation Madservice Rebild Kommune Center Pleje og Omsorg Hobrovej 110 9530 Støvring 99 88 99 88 2014 Serviceinformation Madservice Hvem kan få hjælp Hvis du er bosiddende i dit eget hjem, kan

Læs mere

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Opdateret 30. juli 2014 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Hvornår skal maden senest være afleveret til modtagekøkkenerne i område 1? Da maden skal hentes på Hybyhus

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 5. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12

Spørgsmål / svar. pr. 5. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål / svar pr. 5. november 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål 1: Generelt Kan vores materiale brugt til det annullerede udbud anvendes i relation til den nye udbudsforretning,

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2013 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre, at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune Fritvalgsbeviser Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet Herning Kommunes krav til leverandører Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Fritvalgsbeviser hvad er det?... 3 2. Aftalens

Læs mere

Velkommen. Indholdsfortegnelse. Vi glæder os til at give dig dejlige madoplevelser hver dag, som kunde hos Din Private Kok. Mad og kvalitet...

Velkommen. Indholdsfortegnelse. Vi glæder os til at give dig dejlige madoplevelser hver dag, som kunde hos Din Private Kok. Mad og kvalitet... Velkommen Vi glæder os til at give dig dejlige madoplevelser hver dag, som kunde hos Din Private Kok. Vi brænder for, at tilberede gode og velsmagende måltider af høj kvalitet som er hjemmelavede, sunde

Læs mere

Kvalitetsstandarder Madservice Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder Madservice Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 6 Kvalitetsstandarder Madservice Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag : Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune Kvalitetsstandard for madordning i Odense Kommune Den 9/1 2014 Lovgrundlag Lov om social service 83. Her står at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til

Læs mere

Madservice. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Madservice. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Madservice Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til madservice? 3 Hvad er målet med madservice? 4 Hvad kan du få hjælp til? 4 Hvad kan du ikke

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Handelsbetingelser, gældende for private

Handelsbetingelser, gældende for private Handelsbetingelser, gældende for private Generelle oplysninger Aktieselskab 16731803 info@ep.dk 98137722 1992 Betaling På www.ep.dk kan der betales med: Dankort (ingen gebyrer) Nationalt udstedt kreditkort

Læs mere

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015

Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015 Mad på plejecenter Kvalitetsstandard 2015 Hvad indeholder mad og måltider? Det er plejecentrets ansvar at tilbyde en forplejning, som er sund og tilpasset dine individuelle behov. Derfor bevilges du døgnforplejning,

Læs mere

Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning Kravspecifikation i forbindelse med annoncering af frugtordning Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning 1. Beskrivelse af opgaven Forvaltningen ønsker ugentlig levering af frugt til personalet.

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. E/F Teglholmen Waterfront Teglholm Tværvej 3 29 2450 København SV. Herefter kaldet kunden

Samarbejdsaftale. mellem. E/F Teglholmen Waterfront Teglholm Tværvej 3 29 2450 København SV. Herefter kaldet kunden Samarbejdsaftale mellem E/F Teglholmen Waterfront Teglholm Tværvej 3 29 2450 København SV Herefter kaldet kunden og ParkZone A/S Valhøjs Allé 174-176 2610 Rødovre CVR-nr.: 27 39 66 82 Herefter kaldet leverandøren.

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Madservice Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune J.nr. [XX] Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune mellem Rebild

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere