Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret"

Transkript

1 Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard Munter, Annie Feldt, Kenneth Hüttel, Anne Jørgensen Afbud: Knud Albertsen, Vagn Bech, Solveig Christensen, Tommy Stripp, Hanna Skovmose, Jytte Wikkelsø Schmidt, Lisa Pihl, Enis Mallopolci, Grethe Skov, Freddy Nymark Knecht Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra Formand og Sekretariat Foreløbig udmelding om bevilling til LBR Strategi for anvendelse af LBR-midler i Status på LBR-midler oktober Orientering om projekt "Hva så?" - Formandsafgørelse Forslag om Fællesmøde mellem de 3 politiske udvalg og LBR Ansøgning om udvidelse af projekt "Café Bid arbejdslivet i låret" Forespørgsel om ændring af igangværende projekt "Return on Investment" Projektansøgning "Kvinder og Job-identitet" Projektansøgning "Den rette hylde" Projektansøgning "Mentorforløb med fokus på rundbordssamtalen" Projektansøgning "Kursus i rundbordssamtalen" Projektansøgning "Logistik af rundbordssamtalen" Projektansøgning "Sundhed på arbejdsmarked" Projektansøgning "Den Gode Sygefraværssamtale" Projektansøgning "Flere i arbejde - et udviklingsprojekt rettet mod personer i fleksjob og førtidspensionister" Projektansøgning "Gruppecoaching - psykisk arbejdsmiljø" Status på LBR-Projekter Evaluering af Curlingbanen Forslag til mødedatoer Orientering om foreløbig flaskehalsudmelding Orientering om opfølgningsrapport fra Beskæftigelsesregionen Orientering om ledighedstal juli Eventuelt...18

2 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering fra Formand og Sekretariat 08/12360 Sagsfremstilling: Orientering fra Formand : Nyt medlem fra DA - Kenneth Hüttel Orientering om formandens deltagelse i LBR-arrangement 3/ Orientering fra Sekretariatet: Oversigt over virksomhedspraktikker for 3. kvartal udleveres på mødet. Påmindelse om udsendt invitation til Dialogmøde med RBR 13/ frist for tilmelding 31/ Foreløbig udmelding om bevilling til LBR /36859 Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsstyrelsen orienterer i vedlagte brev om den foreløbige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd i Midlerne skal anvendes til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. Det skal bemærkes, at udmeldingen er med forbehold for finanslovens endelige vedtagelse. Beløbene vil blive anvist til de enkelte kommuner primo januar Midlerne fra Langeland og Ærø overføres herefter til Svendborg Kommune, der administrerer det lokale beskæftigelsesråd. Den foreløbig bevilling for 2009 udgør: Svendborg kr. Langeland kr. Ærø kr. Samlet kr. Det lokale beskæftigelsesråd kan overføre op til 25 pct. af bevillingen til det efterførlgende år. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. (Lov nr. 522 af 24/ ) Indstilling: Administrationen indstiller, at LBR tager den foreløbige bevillingsudmelding til efterretning. Bilag: Foreløbig LBR-bevilling for 2009.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : 1

3 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Taget til efterretning 3. Strategi for anvendelse af LBR-midler i /2929 Beslutningstema: Hovedtemaer til LBR s strategi for anvendelse af midler i Sagsfremstilling: I beskæftigelsesplanen for 2009 skal indgå LBR s strategi for anvendelse af midler i Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende indsatsområder for anvendelse af midler: "At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatsen og formidlingsaktiviteter over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet for hvem den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse." I 2008 fastholdt man strategien for 2007, men i annoncering efter projekter blev der lagt vægt på 3 hovedtemaer; sygefravær, tiltrækning af højtuddannede samt opkvalificering og efteruddannelse. På baggrund af arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2009 skal der udarbejdes en strategi for Indstilling: Administrationen indstiller, at LBR drøfter hvilke hovedtemaer strategien for 2009 skal indeholde. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Administrationen udarbejder forslag til strategi til næste møde med temaerne; unge, opkvalificering og efteruddannelse, sygefravær samt fælles kompetenceudvikling for faglige organisationer og jobcentret. Idéer til annoncering indarbejdes i forslaget. 4. Status på LBR-midler oktober /1556 Sagsfremstilling: Vedlagt status viser status på LBR-midler 2008 Indstilling: Administrationen indstiller, at LBR tager oversigten til efterretning. Bilag: regnskab oktober 2008.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : 2

4 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den KIA-Pro-projektet, der blev bevilget ved forrige møde er faldet ud af oversigten, da Odense trak sig fra projektet. Der er dog 3 jobcentre tilbage, så bevillingen fastholdes. Der laves en opfølgning på næste møde. 5. Orientering om projekt "Hva så?" - Formandsafgørelse 08/26644 Beslutningstema: Orientering om formandsbeslutning vedr. projektansøgning "Hva så?" fra Jobkonsulenterne.dk Sagsfremstilling: På LBR-mødet d. 27. august 2008 behandlede man en projektansøgning fra Jobkonsulenterne.dk. LBR gav afslag til projektet men opfordrede samtidig UU-Centeret om at samarbejde med Jobkonsulenterne.dk med henblik på fremsendelse af ny ansøgning. På den baggrund modtog sekretariatet den vedlagte projektansøgning af. 23. september Der ansøges om kr. til projektet. UU-centeret har en opsøgende forpligtelse 2 gange årligt overfor gruppen af årige. Projektet er målrettet de 18 årige som ikke er registreret som værende i gang med en uddannelse eller værende på arbejdsmarkedet. Af dem oplyser nogen helbredsmæssige årsager eller udlandsophold som grund for at de ikke er i gang med noget, mens andre bare ikke er i gang. Det er sidstnævnte gruppe projektet vil fokusere på. Projektet skal ses som et pilotprojekt, som i et samarbejde mellem Jobkonsulenterne.dk og UU-Centeret vil afdække hvilke tiltag der skal til at motivere disse unge til enten uddannelse eller beskæftigelse. Projektet skal afdække området, herunder hvilke tilgange der kan bruges til at opnå kontakt og motivere de unge. Projektet vil måle på antallet af kontakter, hvordan kontakterne blev skabt og hvilke synlige effekter der var. Målsætningen er at kontakte min. 50 unge, heraf opstarte et samarbejdsforløb med minimum 30 unge. Det forventes at minimum 20 samarbejdsforløb fører til uddannelse eller job. Projektperioden er 3 mdr. fra projektet i gangsættes. Der vil blive udarbejdet en beskrivende rapport med anvisninger og ideer til en fremadrettet indsats. På formandsmødet blev der bevilget en ramme på maksimalt kr. til projektet. Indstilling: Administrationen indstiller, at LBR tager formandsbeslutningen til efterretning. Bilag: Revideret ansøgning til LBR-Svendborg.doc Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Formandsbeslutningen blev taget til efterretning 3

5 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Forslag om Fællesmøde mellem de 3 politiske udvalg og LBR 08/1590 Beslutningstema: Afholdelse af fællesmøde Sagsfremstilling: I forlængelse af den i forået afholdte temadag med deltagelse af Erhvervsudvalget i Svendborg, Arbejdsmarkedsudvalget på Langeland, Økonomiudvalget på Ærø og LBR har det været drøftet, at der i efteråret afholdes et tilsvarende fællesmøde, hvor der drøftes relevante emner i forhold til samarbejdet udvalgene i mellem. Der stilles forslag om, at der arrangeres et fællesmøde d. 27/ Administrationens forslag er, at der opstartes med en frokost kl og herefter tilrettelægges et program, der efter behov involverer eksterne oplægsholdere. Datoen er valgt, da den ikke kolliderer med de officielle politiske kalendere. Indstilling: Det indstilles, at LBR bemyndiger administrationen til at arrangere et fællesmøde for de 4 udvalg indenfor en ramme på kr. som LBR bevilger. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Administrationen bemyndiges til at arrangere et fællesmøde. Dato udmeldes straks, programmet følger. 7. Ansøgning om udvidelse af projekt "Café Bid arbejdslivet i låret" 08/12364 Beslutningstema: Ansøgning om øget økonomisk støtte til igangværende projekt "Bid arbejdslivet i låret". Sagsfremstilling: Sekretariatet har d. 14/ modtaget vedlagte ½ årstatus fra Projekt "Bid arbejdslivet i låret". Ansøgerredegør heri for status på projektet, samt fremmøde i caféen. Af status fremgår endvidere de temaer, de besøgende har haft behov for at drøfte. På baggrund af, at projektet valgte at holde åbent i sommerferien for at sikre kontinuet, ønskes en merbevilling på kr. i Projektet blev godkendt for 2008 på LBR s møde d. 26/ med en bevilling på kr. Der blev lagt op til, at projektet blev evalueret på LBR s møde i december med henblik på bevilling af yderligere kr. i

6 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den I ½-års status fra FOA Fremtid og Arbejde, lægges der op til, at projektet fortsætter i 2009 og på grund af stigende fremmøde (op til 7-9 personer) øges med en tredje person i caféen svarende til en merbevilling i forhold til det oprindelige budget på kr. i Indstilling: Det indstilles, - at LBR tager stilling til om evalueringen giver anledning til at projektet videreføres i at LBR tager stilling til udvidelsesønsket for at LBR tager stilling til udvidelsesønsket for 2009 Bilag: Halvårsstatus samt ansøgning om merbevilling Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der bevilges kr. ekstra i Ansøger bedes udarbejde mere kvalitativ evaluering til decembermødet, indeholdende fremadrettet plan efter projektperioden. 8. Forespørgsel om ændring af igangværende projekt "Return on Investment" 08/19516 Beslutningstema: Forslag om ændring af igangværende projekt. Sagsfremstilling: Nørtoft Trivsel har fremsendt vedlagte status på igangværende projekt. I evalueringsskemaet redegøres for de aktiviteter der hidtil har været. - Udarbejdelse af informationsmateriale - Informationsmøder - Kontakt med virksomheder Ansøger bemærker, at det tidligere planlagte LBR-støttede projekt for offentlige virksomheder er aflyst og foreslår på den baggrund : 1) At der indenfor den eksisterende bevilling åbnes op for at 1/3 af virksomhederne bliver offentlige 2) At bevillingen øges så målgruppen udvides med offentlige virksomheder og projektperioden forlænges 3) At informationskampagnen intensiveres med en temadag i januar/februar arrangeret i samarbejde med Jobcenteret. Nørtoft Trivels har ikke medsendt oversigt over de økonomiske konsekvenser af forslag 2 og 3, men udarbejder dem gerne efter behov. Indstilling: Administrationen indstiller, at LBR drøfter de 3 forslag i evalueringsrapporten med henblik på tilbagemelding til Nørtoft Trivsel. Bilag: Evaluering, Return On Investment, Okt. 08.doc 5

7 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Ansøger kan indenfor eksisterende bevilling inddrage 1/3 offentlige virksomheder. 9. Projektansøgning "Kvinder og Job-identitet" 08/36095 Beslutningstema: Projektansøgning "Kvinder og job-identitet" fra IKU - Institut fra Karriereudvikling. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 11. september 2008 vedr. projekt "Kvinder og job-identitet" IKU ansøger om kr. til gennemførelse af projektet. Baggrunden for projektet er, at ansøger oplever, at kvinder ikke altid ønsker sig en jobidentitet, men i det øjeblik deltageren først deltager i et job og oplever det sociale og økonomiske aspekt ved et job øges motivationen. Målgruppen er kvindelige kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 1-4. Der er plads til op til 30 deltagere med løbende indtag. Ansøger har oplyst telefonisk at minimumsantallet for at kunne gennemføre et projekt er 15 deltagere. Jobcenter Svendborg visiterer til projektet pba. informationsmateriale fra IKU. IKU indkalder umiddelbart efter henvisningen borgeren til en samtale. Der deltager 2 konsulenter fra IKU i første samtale, hvor jobønsker og barrierer udredes. Dernæst tages kontakt til virksomhed med henblik på at starte virksomhedspraktik. I løbet af praktikken vil der være en tæt opfølgning fra IKU. Der kan evt. være flere praktikforløb i processen, såfremt det første ikke levede op til forventningerne eller borgeren undervejs bliver bevidste om konkrete jobønsker. Såfremt borgeren ikke medvirker, eller udebliver uden lovlig grund vil IKU s konsulenter foretage hjemmebesøg som led i en vedholdende opfølgning. Såfremt borgeren ikke ønsker at deltage i tilbuddet, står borgeren ikke længere til rådighed for arbejdsmarkedet og Jobcenteret kontaktes. En del af projektets motivationsfaktor er udsigten til at miste kontanthjælpen. Projektperioden er et 13 ugers forløb, da projektet har løbende optag, vil projektperioden være afhængig af hvor hurtigt der kan visiteres 30 deltagere Projektets budget er en ugepris på 575 kr. pr. deltager pr. uge svarende til kr. Indstilling: Administrationen indstiller, at at der gives afslag til projektet. Afslaget begrundes med, at den foreslåede målgruppe er alt for bred, da indsatsen til målgruppe 1 og målgruppe 4 ikke kan sidesættes. På baggrund af den 6

8 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den brede målgruppe har det heller ikke været muligt at fastslå succeskriterier for projektet. Bilag: Projektansøgning "Kvinder og job-identitet" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Indstillingen følges 10. Projektansøgning "Den rette hylde" 08/36092 Beslutningstema: Projektansøgning "Den rette hylde" fra IKU - Institut for Karriereudvikling. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 11. september 2008 vedr. projekt "Den rette hylde". IKU ansøger om kr. til gennemførelse af projektet. Baggrunden for projektet er en tro på at et stigende antal sygemeldinger fra personer, der kortvarigt har været i job skyldes et forkert jobmatch. Hovedaktiviteten vil være kompetenceafklaring og jobformidling: Målgruppen er forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, der er sygemeldte efter kortvarig ansættelse. Projektet retter sig både personer med og uden et aktuelt ansættelsesforhold. Der er 40 deltagere med løbende optag. Ansøger har oplyst telefonisk at minimumsantallet for at kunne gennemføre et projekt er 20 deltagere. Jobcenter Svendborg henviser til projektet pba. materiale udviklet af IKU. IKU udarbejder kompetenceprofiler på deltagerne, deltager i virksomhedsbesøg med deltagerne og opfølgningsmøder med virksomhederne. Ansøger forventer at 75 procent af deltagerne er i job eller på vej i konkret job mod projektets afslutning. Projektperioden er et 16 ugers forløb, da projektet har løbende optag, vil projektperioden være afhængig af, hvor hurtigt, der kan visiteres 40 deltagere. Projektets budget er en ugepris på 595 kr. pr. deltagere pr. uge svarende til kr. ved 40 deltagere. Indstilling: Administrationen indstiller, at der gives afslag til projektet. Projektet vurderes ikke at bidrage med noget nyt i forhold til eksisterende projekter. Bilag: Projektansøgning "Den rette hylde" til selvforsørgelse Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Indstillingen følges 7

9 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Projektansøgning "Mentorforløb med fokus på rundbordssamtalen" 08/37615 Beslutningstema: Projektansøgning "Mentorforløb med fokus på rundbordssamtalen" fra Ressourcekonsulenterne. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 23. september 2008 "Mentorforløb med fokus på rundbordssamtalen". Ressourcekonsulenterne ansøger om kr. til gennemførelse af mentorforløb for 8 medarbejdere i Jobcenter Svendborg. I mentorforløbet vil den enkelte medarbejdere blive trænet i at bruge rundbordssamtalen som et procesdynamisk værktøj i det daglige arbejde. Der arbejdes derudover målrettet med kommunikation og den enkelte medarbejder trænes i kommunikationsteknikker, som bruges i rundbordssamtalerne. I forløbet undervises der i relevant og nyeste viden inden for sundhedsområdet, herunder hvad der fremmer sundhed, sygdomsbilledet med stress, depression og bevægelsesapparatlidelser, hvordan man kan sætte ind overfor sygdomsårsager og derved hjælpe mere effektivt samt de krav, der stilles til faglige kompetencer i forhold til at at arbejde med syge borgere. Der undervises i arbejdsevnemetodens grundsyn og overordnede formål, som er at sikre, at personer der har en arbejdsevne reelt får mulighed for at udfolde denne gennem et arbejde. Desuden undervises i ressourceprofilen som et procesdynamisk værktøj i forbindelse med afholdelse af rundbordssamtalen. Det er planen, at mentorforløbene løber fra medio oktober til medio december. Indstilling: Administrationen indstiller, at der gives afslag til projektet. Bilag: mentorløb.doc Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Indstillingen følges 12. Projektansøgning "Kursus i rundbordssamtalen" 08/37615 Beslutningstema: 8

10 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Projektansøgning "Kursus i rundbordssamtalen" fra Ressourcekonsulenterne. Sagsfremstilling: Ressourcekonsulenterne søger om kr. til gennemførelse af fire todages kurser i rundbordssamtalen for virksomheder, læger, a-kasser, faglige organisationer og beskæftigelsesmedarbejdere. Kurserne afholdes i januar Baggrunden for kurserne er regeringens handlingsplan for nedbringelse af sygefravær, hvor der bl.a. fokuseres på rundbordssamtaler. Formålet med kurserne er at skabe grobund for et godt samarbejde og skabe en fælles forståelsesramme, som vil sikre en bedre og tidligere indsats overfor sygemeldte borgere. I programmet for kurserne er indeholdt punkter vedr. fraværspolitik, rundbordssamtalen som en procesdynamisk samarbejdsmetode, kommunikation samt årsager til sygefravær. På hvert af de fire kurser vil 20 repræsentatenter fra de forskellige fagområder deltage, dvs. at der forventes at blive afholdt kursus for i alt 80 personer. Indstilling: I følge aftale med formandsskabet fremsendes ansøgningen uden indstilling, da der alene er tale om 2009-midler og bør behandles i overensstemmelse med drøftelser under punktet om strategien for anvendelse af LBR s midler i Bilag: kursus i rundbordssamtalen.doc Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der gives afslag til projektet 13. Projektansøgning "Logistik af rundbordssamtalen" 08/37615 Beslutningstema: Projektansøgning "Logistik af rundbordssamtalen" fra Ressourcekonsulenterne. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 23. september 2008 fra Ressourcekonsulenterne. Ressourcekonsulenterne ansøger om kr. til gennemførelse af projektet. Projektet forventes at løbe fra 1. januar til 31. september Baggrunden for projektet er regeringens 30-punktsplan, som peger på, at der fra anden opfølgningssamtale skal afholdes rundbordssamtaler på virksomhederne mellem de jobcenter, faglig organisation, læge, arbejdsgiver og eksterne aktører. Dette stiller store krav til udvikling af procedure og arbejdsgange i jobcentrene. 9

11 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Projektet har til formål at klarlægge logistikken for det administrative apparat, der skal til for at koordinere og administrere rundbordssamtalerne i fremtiden. Projektet har endvidere til formål at implementere rundbordssamtalen som en naturlig del af sagsbehandlingen. Projektet styres af en fast projektkoordinator, der er ansvarlig for sikring af logistikken, metodeudvikling, arbejdsgangsanalyse og implementering af nye arbejdsgange. Projektet forventes at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager over 52 uger med 50 pct. Indstilling: Det indstilles, at der gives afslag til projektet, da det vurderes at være udenfor LBRs anvendelse af midler. Bilag: projektkoordinator.doc Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Indstillingen følges 14. Projektansøgning "Sundhed på arbejdsmarked" 08/37615 Beslutningstema: Projektansøgning "Sundhed på arbejdsmarked" fra Ressourcekonsulenterne. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 23. september 2008 "Sundhed på arbejdsmarked". Ressourcekonsulenterne ansøger om kr. til gennemførelse af projektet. Formålet med projektet er at borgere, som er sygemeldte pga. stress, angst eller depression vender tilbage til arbejdsmarkedet på en sund og hensigtsmæssig måde. Forløbet består af 8 moduler á 2 mødedage, hvor hvert modul har et hovedtema. Inden projektet startes op kommer hver borger til en screeningssamtale ved psykolog eller lægekonsulent, for at vurdere om borgeren er egnet til at deltage. Projektet er bygget op som en dynamisk proces omkring krop og psyke, hvor der undervises i hvad der sker med os når vi rammes af stress, angst eller depression, hvad vi kan gøre og hvilken rolle kost og motion spiller. Hver mødedag vil typisk være delt op med coacsamtaler om formiddagen og fysisk aktivitet om eftermiddagen. Det er hensigten med den fysiske aktivitet skal øge bevidstheden omkring motion, bevægelse og grounding mens formålet med coaching er at den enkelte borger bliver i stand til at have fokus på eget ansvar og derigennem øgede ressourcer i forhold til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. 10

12 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Forventede effekter: 75 pct. gennemfører forløbet. 75 pct. oplever at de har fået redskaber til at tackle arbejds- og privatliv bedre. 50 pct. vender tilbage til beskæftigelse umiddelbart efter forløbsafslutning. 25 pct. afklares i forhold til indstilling til erhvervsfremmede tiltag, fleksjob eller pension. 25 pct. vil have behov for yderligere sygemelding. Der er plads til deltagere. Indstilling: Administrationen indstiller, at der gives afslag til projektet, da det ikke vurderes at indeholde noget nyt i forhold til eksisterende tilbud. Bilag: Projekt sundhed på arbejdsmarkedet.doc Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Indstillingen følges 15. Projektansøgning "Den Gode Sygefraværssamtale" 08/40462 Beslutningstema: Projektansøgning "Den Gode Sygefraværssamtale" fra Svendborg Kommunes uddannelsesafdeling. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 13/ fra Svendborg Kommunes Uddannelsesafdeling. Der ansøges om kr. til gennemførelse af projektet. Baggrunden for projektet er et ønske om at forbedre trivslen på arbejdspladser i Svendborg Kommune ved at uddanne kommunens ledere til at blive bedre til at foretage sygefraværssamtaler. Projektet består af et en dags kursus, hvor emnerne er det gode arbejdsmiljø, holdninger til sygefravær og redskaber til sygefraværssamtalen. Der ansøges om midler til afholdes af 2 forløb af 1 kursusdag for i alt 32 kommunale ledere. Det forventes at projektet bidrager til nedbringelse af det kommunale sygefravær. Indstilling: I følge aftale med formandsskabet fremsendes ansøgningen uden indstilling på grund af den sene modtagelse. Bilag: Projektansøgning "Den gode sygefraværssamtale" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : 11

13 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Der gives afslag til projektet, da det vurderes at være ordinær drift. 16. Projektansøgning "Flere i arbejde - et udviklingsprojekt rettet mod personer i fleksjob og førtidspensionister" 08/40512 Beslutningstema: Projektansøgning "Flere i arbejde - et udviklingsprojekt rettet mod personer i fleksjob og førtidspensionister" fra ProFys Aps. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 9/ fra ProFys ApS. Der ansøges om kr. til gennemførelse af projektet. Målgruppen for projektet er dels førtidspensionister med ønske om et løntilskudsjob (tidligere skånejob) samt personer i fleksjob. Formålet med projektet er at skabe fokus på førtidspensionisternes ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet samt at få flest mulige ledige i fleksjob. Der er plads til deltagere på forløbet. Rekrutteringen sker i et samarbejde mellem Jobcenteret og ansøger. Det er et 16 ugers forløb der består af flere moduler: - Kompetenceafklaring og arbejdsmarkedsforståelse - Jobværksted - Fokus på aktiv jobsøgning - Fokus på livsstil og motion Ansøger forventer, at minimum 50 % af målgruppen kommer i job med løntilskud eller fleksjob senest 3 mdr. efter projektophør. Ansøger lægger op til at projektets tidsplan samt evaluering udarbejdes i et samarbejde mellem ansøger, Jobcenter og LBR. Budgettet er således ikke opdelt i budgetår, men ved et 16 ugers forløb vil projektet ikke kunne afholdes alene i indeværende budgetår. Indstilling: I følge aftale med formandsskabet fremsendes ansøgningen uden indstilling på grund af den sene modtagelse. Bilag: Projektansøgning "Flere i arbejde - et udviklingsprojekt rettet mod personer i fleksjob og førtidspensionister" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der gives afslag til projektet, da et lignende projekt er igangsat for LBR- Midler 17. Projektansøgning "Gruppecoaching - psykisk arbejdsmiljø" 08/

14 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutningstema: Projektansøgning "Gruppecoaching - psykisk arbejdsmiljø" fra Direktørområde Børn og unge, Svendborg Kommune og Øhavets Lærerkreds. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 30. september 2008 fra Direktørområde Børn og unge, Svendborg Kommune og Øhavets Lærerkreds. Der ansøges om kr. til gennemførelse af projektet. Baggrunden for projektet er et ønske om at reducere det høje sygefravær på Svendborg Kommunes skoler. Formålet med projektet er at gøre erfaringer med forebyggende indsats i form af gruppecoaching. Projektet består af en type gruppe med 6 faste deltagere, der mødes 7 gange, der opstartes en gruppe i efteråret 2008 og en gruppe i efteråret Derudover er der en type gruppe med 6 personer, hvor der er løbende udskiftning af personer. Der er mulighed for udskiftning efter 3 coaching forløb. Der opstartes en gruppe i foråret 2009 og en gruppe i foråret Begge type grupper mødes med 3-4 ugers mellemrum i 3 timer. Tilbuddet gives til skolerne, der forventes at indgå i den konkrete udformning af projektet. Det forventede udbytte af projektet er, at antallet af sygemeldinger falder. Der evalueres på projektet ved interviews og opfølgende samtaler. Det ansøgte beløb på kr. fordeler sig på finansår som følger : 2008: kr : kr. 2010: kr. Indstilling: Administrationen indstiller, at ansøgningen, der vedrører flere budgetår behandles i overenstemmelse med drøftelserne under punktet om strategien for anvendelse af LBR s midler i Bilag: Projektansøgning "Gruppecoaching - psykisk arbejdsmiljø" Bilag Sygefravær i Svendborg Kommune Revideret og udspecificeret budget Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der bevilges et rammebeløb på maximalt kr.beløbet bevilges med forbehold for at LBR har en bevilling i 2009 og Status på LBR-Projekter 08/28898 Sagsfremstilling: Oversigt over LBR-finansierede projekter i

15 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Indstilling: Administrationen indstiller, at LBR tager oversigten til efterretning. Bilag: Oversigt over projekter oktober 2008 Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Tages til efterretning 19. Evaluering af Curlingbanen 08/2253 Beslutningstema: Der er fremsendt endelig projektevaluering vedr. projekt "Curlingbanen". Sagsfremstilling: På LBR s møde d. 24. oktober 2007 blev der bevilget kr. samt tilsagn om yderligere kr. i 2008 til projekt "Curlingbanen". På LBR s møde d. 30. januar 2008 godkendte LBR bevilling af de sidste kr. Projektet har fremsendt vedlagte evaluering. (Det skal bemærkes, at der på LBR-Mødet vil blive omdelt et trykt og indbundet eksemplar til alle). Formålet med projektet var at afprøve et nyt koncept for borgere der befinder sig langt fra arbejdsmarkedet, ved at kombinere en lang række forløb/behandlinger på samme tid. Der har været 38 projektdeltagere, og det er lykkedes at flytte 79 procent af disse tættere på arbejdsmarkedet. Ud af de 38 borgere er 2 personer kommet i ordinær beskæftigelse, og 5 personer er startet uddannelse. I evalueringen beskrives projektets samlede resultater og metode, og evalueringen indeholder endvidere en evaluering af projektet fra dels de involverede fagpersoner og de borgere, der har været igennem forløbet. Indstilling: Det indstilles, at LBR godkender den fremsendte evalueringsrapport. Bilag: Færdig evaluering af Curlingbanen.doc Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Evalueringsrapporten blev godkendt 20. Forslag til mødedatoer /

16 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Sagsfremstilling: Sekretariatet har udarbejdet vedlagte udkast til mødeplan for LBR-møderne i Der er planlagt 6 ordinære møder, der afholdes i tidsrummet Der er i udkastet ikke taget højde for eventuelle fællesmøder mellem LBR og de tre kommunale udvalg. Disse aftales efter behov. De foreslåede mødedatoer er : 4. februar marts maj august oktober december 2009 Indstilling: Sekretariatet indstiller, at den vedlagte mødeplan godkendes. Bilag: Forslag til mødekalender.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Mødeplanen blev godkendt. Til decembermødet kommer sekretariatet med forslag til dato for fællesmøde for LBR og de 3 politiske udvalg i foråret Orientering om foreløbig flaskehalsudmelding 07/18136 Beslutningstema: Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregion Syddanmark har i brev d. 25/ udmeldt den foreløbige flaskehalsbevilling for 2009 til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft. Efter vedtagelse af finansloven udmelder Beskæftigelsesregionen i januar måned i bevillingsåret acontobeløb/dispositionsret til det enkelte jobcenter og kommune. Beskæftigelsesrådet i Region syddanmark vedtager hvert år i december en tilskudsliste til flaskehalsbevillingen. Oversigten kan efter behov udvides med nye områder i løbet af bevillingsåret. Det foreløbige acontobeløb/dispositonsret udgør for 2009 : Statslig del Kommunal del Svendborg kr kr. Langeland kr kr. Ærø kr kr. For den statslige del er der tale om en dispositionsret og for den kommunale del er der tale om et ácontobeløb. 15

17 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Tilskuddet i bevillingsåret til den kommunale del af jobcenteret opgøres på baggrund af antallet af berørte kontant-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere inkl. aktiverede samt berørte revalidender i kommunen. Tilskuddet i bevillingsåret til den statslige del af jobcenteret opgøres på baggrund af antallet af berørte forsikrede ledige inkl. aktiverede. Økonomiske konsekvenser: Tilskuddet til den kommunale del af jobcenteret kan højest udgøre 50 % af den kommunale del af jobcenterets udgifter til flaskehalsindsatsen. Indstilling: LBR : Det indstilles, at LBR tager orienteringen til efterretning Erhvervsudvalget: Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning Bilag: Foreløbig flaskehalsbevilling 2009 Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Orienteringen tages til efterretning 22. Orientering om opfølgningsrapport fra Beskæftigelsesregionen 07/48394 Beslutningstema: Orientering om opfølgningsrapport. Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregion Syddanmark har udsendt vedlagte opfølgningsrapport for Jobcenter Svendborg, Ærø og Langeland der er udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige tal. Rapporten er endvidere tilgængelig på hvor der også kan findes fælles bilagsrapporter for hele Syddanmark. Rapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for jobcenteret sammenlignet med gennemsnittet af Syddanmark samt sammenlignelige jobcentre, de såkaldte klyngekommuner. De samlede resultater kan læses i rapporten, hvor der er opgørelser for de 3 kommuner og for hhv. dagpenge og kontanthjælpsmodtagere. Nedenfor redegøres for udvalgte resultater: Samlet set er ledigheden faldet igennem hele 2008, og selv om der forventes svage stigninger i slutningen af 2008, forventes ledigheden fortsat at ligge under niveauet for Det meget lave niveau forventes at fortsætte ind i Ministermål: 16

18 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Reduktion af arbejdskraftsreserven - her har Jobcenter Svendborg oplevet en reduktion på 47,5 %, hvilket er bedre end Syddanmark og midt i klyngen. Jobcenteret har oplevet pæne reduktioner for både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Ny Chance målene - Jobcenter Svendborg ligger med bedre resultater end Syddanmark på alle 3 målinger, i sær Langeland klarer sig rigtigt flot. Fra juli 2007 til juli 2008 er der sket en 6,2 % stigning i antallet af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket også kendetegner de fleste af de øvrige jobcentre. Match 4-5 udgør næsten 80 procent af alle jobcenterets kontanthjælpsmodtagere. Reduktion af antallet af unge - generelt ligger Jobcenter Svendborg i den bedste del af klyngen i forhold til reduktion af unge og over gennemsnittet for Syddanmark. For kontanthjælpsmodtagere er Svendborg, det jobcenter, der har reduceret 3. bedst i klyngen. Øvrige målinger: I forhold til tidligere opfølgningsrapporter er rettidigheden generelt forbedret. Jobcenter Svendborg er pænt placeret i forhold til øvrige jobcentre, men i forhold til centralt udmeldte mål på kontanthjælpsområdet er der fortsat mulighed for forbedringer. På Sygedagpengeområdet er der fra april 2007 til april 2008 sket en stigning i antallet af mellemlange og langvarige sager. Stigningen er lidt højere end gennemsnittet for Syddanmark, men i forhold til klyngekommunerne er jobcenteret nu placeret i midten, hvilket er en markant forbedring i forhold til sidste rapport, hvor Jobcenteret skilte sig negativt ud. Det påpeges, at det er "gamle" tal (april 2008), hvor de nyeste interne tal viser store fald i antallet af sager. Jobcenter Svendborg har oplevet en stigning i antallet af fleksjob og i antallet af personer på ledighedsydelse. Ledighedsprocenten for personer visiteret til fleksjob har været svingende gennem det seneste år. Den aktuelle ledighedsprocent er lavere end niveauet for klyngekommunerne, men dog højere end Syddanmark. Samlet set har Jobcenter Svendborg et stabilt antal af førtidspensionister. Der har været et mindre fald på Langeland og Ærø og en mindre stigning i Svendborg. Indstilling: Erhvervsudvalget: Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning LBR: Det indstilles, at LBR tager orienteringen til efterretning. Bilag: Opfølgningsrapport Svendborg, Langeland og Ærø september 2008.doc Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til efterretning. Knud Albertsen (V) og Mogens Johansen (A) var fraværende. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Tages til efterretning 17

19 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering om ledighedstal juli /11623 Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregion Syddanmarks ledighedstal for juli 2008 vedlægges til orientering. Indstilling: Administrationen indstiller, at Erhvervsudvalget tager ledighedstallene til efterretning. Bilag: Kommunefordeltetal juli.pdf Pressemedelelse juli.pdf Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til efterretning. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Tages til efterretning 24. Eventuelt 18

20 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Underskriftsblad: Knud Albertsen Vagn Bech Rita Andreasen Hanna Skovmose Lisa Pihl Litta Lund Annie Feldt Freddy Nymark Knecht Claes Bidstrup Solveig Christensen Tommy Stripp Jytte Wikkelsø Schmidt Enis Mallopolci Lene Pilegaard Munter Grethe Skov Kenneth Hüttel 19

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Inspirationskurser for ledige/sygemeldte

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Grethe Skov, Freddy

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Sydfynsk Synlighed Det hele liv et projekt med fokus på sydfyns kvaliteter,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 01-02-2012 Kl. 15:00 Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, stort mødeloka

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 01-02-2012 Kl. 15:00 Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, stort mødeloka Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 01-02-2012 Kl. 15:00 Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, stort mødeloka Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Frank

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6.

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6. A s s e n s Referat Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Forum Det Lokale Beskæftigelsesråd Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Tid Fredag, den 9. maj 2008, kl. 9.00-11.00 Sted Afbud: Tilstede:

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere