Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret"

Transkript

1 Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard Munter, Annie Feldt, Kenneth Hüttel, Anne Jørgensen Afbud: Knud Albertsen, Vagn Bech, Solveig Christensen, Tommy Stripp, Hanna Skovmose, Jytte Wikkelsø Schmidt, Lisa Pihl, Enis Mallopolci, Grethe Skov, Freddy Nymark Knecht Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra Formand og Sekretariat Foreløbig udmelding om bevilling til LBR Strategi for anvendelse af LBR-midler i Status på LBR-midler oktober Orientering om projekt "Hva så?" - Formandsafgørelse Forslag om Fællesmøde mellem de 3 politiske udvalg og LBR Ansøgning om udvidelse af projekt "Café Bid arbejdslivet i låret" Forespørgsel om ændring af igangværende projekt "Return on Investment" Projektansøgning "Kvinder og Job-identitet" Projektansøgning "Den rette hylde" Projektansøgning "Mentorforløb med fokus på rundbordssamtalen" Projektansøgning "Kursus i rundbordssamtalen" Projektansøgning "Logistik af rundbordssamtalen" Projektansøgning "Sundhed på arbejdsmarked" Projektansøgning "Den Gode Sygefraværssamtale" Projektansøgning "Flere i arbejde - et udviklingsprojekt rettet mod personer i fleksjob og førtidspensionister" Projektansøgning "Gruppecoaching - psykisk arbejdsmiljø" Status på LBR-Projekter Evaluering af Curlingbanen Forslag til mødedatoer Orientering om foreløbig flaskehalsudmelding Orientering om opfølgningsrapport fra Beskæftigelsesregionen Orientering om ledighedstal juli Eventuelt...18

2 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering fra Formand og Sekretariat 08/12360 Sagsfremstilling: Orientering fra Formand : Nyt medlem fra DA - Kenneth Hüttel Orientering om formandens deltagelse i LBR-arrangement 3/ Orientering fra Sekretariatet: Oversigt over virksomhedspraktikker for 3. kvartal udleveres på mødet. Påmindelse om udsendt invitation til Dialogmøde med RBR 13/ frist for tilmelding 31/ Foreløbig udmelding om bevilling til LBR /36859 Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsstyrelsen orienterer i vedlagte brev om den foreløbige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd i Midlerne skal anvendes til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. Det skal bemærkes, at udmeldingen er med forbehold for finanslovens endelige vedtagelse. Beløbene vil blive anvist til de enkelte kommuner primo januar Midlerne fra Langeland og Ærø overføres herefter til Svendborg Kommune, der administrerer det lokale beskæftigelsesråd. Den foreløbig bevilling for 2009 udgør: Svendborg kr. Langeland kr. Ærø kr. Samlet kr. Det lokale beskæftigelsesråd kan overføre op til 25 pct. af bevillingen til det efterførlgende år. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. (Lov nr. 522 af 24/ ) Indstilling: Administrationen indstiller, at LBR tager den foreløbige bevillingsudmelding til efterretning. Bilag: Foreløbig LBR-bevilling for 2009.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : 1

3 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Taget til efterretning 3. Strategi for anvendelse af LBR-midler i /2929 Beslutningstema: Hovedtemaer til LBR s strategi for anvendelse af midler i Sagsfremstilling: I beskæftigelsesplanen for 2009 skal indgå LBR s strategi for anvendelse af midler i Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende indsatsområder for anvendelse af midler: "At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatsen og formidlingsaktiviteter over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet for hvem den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse." I 2008 fastholdt man strategien for 2007, men i annoncering efter projekter blev der lagt vægt på 3 hovedtemaer; sygefravær, tiltrækning af højtuddannede samt opkvalificering og efteruddannelse. På baggrund af arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2009 skal der udarbejdes en strategi for Indstilling: Administrationen indstiller, at LBR drøfter hvilke hovedtemaer strategien for 2009 skal indeholde. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Administrationen udarbejder forslag til strategi til næste møde med temaerne; unge, opkvalificering og efteruddannelse, sygefravær samt fælles kompetenceudvikling for faglige organisationer og jobcentret. Idéer til annoncering indarbejdes i forslaget. 4. Status på LBR-midler oktober /1556 Sagsfremstilling: Vedlagt status viser status på LBR-midler 2008 Indstilling: Administrationen indstiller, at LBR tager oversigten til efterretning. Bilag: regnskab oktober 2008.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : 2

4 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den KIA-Pro-projektet, der blev bevilget ved forrige møde er faldet ud af oversigten, da Odense trak sig fra projektet. Der er dog 3 jobcentre tilbage, så bevillingen fastholdes. Der laves en opfølgning på næste møde. 5. Orientering om projekt "Hva så?" - Formandsafgørelse 08/26644 Beslutningstema: Orientering om formandsbeslutning vedr. projektansøgning "Hva så?" fra Jobkonsulenterne.dk Sagsfremstilling: På LBR-mødet d. 27. august 2008 behandlede man en projektansøgning fra Jobkonsulenterne.dk. LBR gav afslag til projektet men opfordrede samtidig UU-Centeret om at samarbejde med Jobkonsulenterne.dk med henblik på fremsendelse af ny ansøgning. På den baggrund modtog sekretariatet den vedlagte projektansøgning af. 23. september Der ansøges om kr. til projektet. UU-centeret har en opsøgende forpligtelse 2 gange årligt overfor gruppen af årige. Projektet er målrettet de 18 årige som ikke er registreret som værende i gang med en uddannelse eller værende på arbejdsmarkedet. Af dem oplyser nogen helbredsmæssige årsager eller udlandsophold som grund for at de ikke er i gang med noget, mens andre bare ikke er i gang. Det er sidstnævnte gruppe projektet vil fokusere på. Projektet skal ses som et pilotprojekt, som i et samarbejde mellem Jobkonsulenterne.dk og UU-Centeret vil afdække hvilke tiltag der skal til at motivere disse unge til enten uddannelse eller beskæftigelse. Projektet skal afdække området, herunder hvilke tilgange der kan bruges til at opnå kontakt og motivere de unge. Projektet vil måle på antallet af kontakter, hvordan kontakterne blev skabt og hvilke synlige effekter der var. Målsætningen er at kontakte min. 50 unge, heraf opstarte et samarbejdsforløb med minimum 30 unge. Det forventes at minimum 20 samarbejdsforløb fører til uddannelse eller job. Projektperioden er 3 mdr. fra projektet i gangsættes. Der vil blive udarbejdet en beskrivende rapport med anvisninger og ideer til en fremadrettet indsats. På formandsmødet blev der bevilget en ramme på maksimalt kr. til projektet. Indstilling: Administrationen indstiller, at LBR tager formandsbeslutningen til efterretning. Bilag: Revideret ansøgning til LBR-Svendborg.doc Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Formandsbeslutningen blev taget til efterretning 3

5 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Forslag om Fællesmøde mellem de 3 politiske udvalg og LBR 08/1590 Beslutningstema: Afholdelse af fællesmøde Sagsfremstilling: I forlængelse af den i forået afholdte temadag med deltagelse af Erhvervsudvalget i Svendborg, Arbejdsmarkedsudvalget på Langeland, Økonomiudvalget på Ærø og LBR har det været drøftet, at der i efteråret afholdes et tilsvarende fællesmøde, hvor der drøftes relevante emner i forhold til samarbejdet udvalgene i mellem. Der stilles forslag om, at der arrangeres et fællesmøde d. 27/ Administrationens forslag er, at der opstartes med en frokost kl og herefter tilrettelægges et program, der efter behov involverer eksterne oplægsholdere. Datoen er valgt, da den ikke kolliderer med de officielle politiske kalendere. Indstilling: Det indstilles, at LBR bemyndiger administrationen til at arrangere et fællesmøde for de 4 udvalg indenfor en ramme på kr. som LBR bevilger. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Administrationen bemyndiges til at arrangere et fællesmøde. Dato udmeldes straks, programmet følger. 7. Ansøgning om udvidelse af projekt "Café Bid arbejdslivet i låret" 08/12364 Beslutningstema: Ansøgning om øget økonomisk støtte til igangværende projekt "Bid arbejdslivet i låret". Sagsfremstilling: Sekretariatet har d. 14/ modtaget vedlagte ½ årstatus fra Projekt "Bid arbejdslivet i låret". Ansøgerredegør heri for status på projektet, samt fremmøde i caféen. Af status fremgår endvidere de temaer, de besøgende har haft behov for at drøfte. På baggrund af, at projektet valgte at holde åbent i sommerferien for at sikre kontinuet, ønskes en merbevilling på kr. i Projektet blev godkendt for 2008 på LBR s møde d. 26/ med en bevilling på kr. Der blev lagt op til, at projektet blev evalueret på LBR s møde i december med henblik på bevilling af yderligere kr. i

6 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den I ½-års status fra FOA Fremtid og Arbejde, lægges der op til, at projektet fortsætter i 2009 og på grund af stigende fremmøde (op til 7-9 personer) øges med en tredje person i caféen svarende til en merbevilling i forhold til det oprindelige budget på kr. i Indstilling: Det indstilles, - at LBR tager stilling til om evalueringen giver anledning til at projektet videreføres i at LBR tager stilling til udvidelsesønsket for at LBR tager stilling til udvidelsesønsket for 2009 Bilag: Halvårsstatus samt ansøgning om merbevilling Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der bevilges kr. ekstra i Ansøger bedes udarbejde mere kvalitativ evaluering til decembermødet, indeholdende fremadrettet plan efter projektperioden. 8. Forespørgsel om ændring af igangværende projekt "Return on Investment" 08/19516 Beslutningstema: Forslag om ændring af igangværende projekt. Sagsfremstilling: Nørtoft Trivsel har fremsendt vedlagte status på igangværende projekt. I evalueringsskemaet redegøres for de aktiviteter der hidtil har været. - Udarbejdelse af informationsmateriale - Informationsmøder - Kontakt med virksomheder Ansøger bemærker, at det tidligere planlagte LBR-støttede projekt for offentlige virksomheder er aflyst og foreslår på den baggrund : 1) At der indenfor den eksisterende bevilling åbnes op for at 1/3 af virksomhederne bliver offentlige 2) At bevillingen øges så målgruppen udvides med offentlige virksomheder og projektperioden forlænges 3) At informationskampagnen intensiveres med en temadag i januar/februar arrangeret i samarbejde med Jobcenteret. Nørtoft Trivels har ikke medsendt oversigt over de økonomiske konsekvenser af forslag 2 og 3, men udarbejder dem gerne efter behov. Indstilling: Administrationen indstiller, at LBR drøfter de 3 forslag i evalueringsrapporten med henblik på tilbagemelding til Nørtoft Trivsel. Bilag: Evaluering, Return On Investment, Okt. 08.doc 5

7 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Ansøger kan indenfor eksisterende bevilling inddrage 1/3 offentlige virksomheder. 9. Projektansøgning "Kvinder og Job-identitet" 08/36095 Beslutningstema: Projektansøgning "Kvinder og job-identitet" fra IKU - Institut fra Karriereudvikling. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 11. september 2008 vedr. projekt "Kvinder og job-identitet" IKU ansøger om kr. til gennemførelse af projektet. Baggrunden for projektet er, at ansøger oplever, at kvinder ikke altid ønsker sig en jobidentitet, men i det øjeblik deltageren først deltager i et job og oplever det sociale og økonomiske aspekt ved et job øges motivationen. Målgruppen er kvindelige kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 1-4. Der er plads til op til 30 deltagere med løbende indtag. Ansøger har oplyst telefonisk at minimumsantallet for at kunne gennemføre et projekt er 15 deltagere. Jobcenter Svendborg visiterer til projektet pba. informationsmateriale fra IKU. IKU indkalder umiddelbart efter henvisningen borgeren til en samtale. Der deltager 2 konsulenter fra IKU i første samtale, hvor jobønsker og barrierer udredes. Dernæst tages kontakt til virksomhed med henblik på at starte virksomhedspraktik. I løbet af praktikken vil der være en tæt opfølgning fra IKU. Der kan evt. være flere praktikforløb i processen, såfremt det første ikke levede op til forventningerne eller borgeren undervejs bliver bevidste om konkrete jobønsker. Såfremt borgeren ikke medvirker, eller udebliver uden lovlig grund vil IKU s konsulenter foretage hjemmebesøg som led i en vedholdende opfølgning. Såfremt borgeren ikke ønsker at deltage i tilbuddet, står borgeren ikke længere til rådighed for arbejdsmarkedet og Jobcenteret kontaktes. En del af projektets motivationsfaktor er udsigten til at miste kontanthjælpen. Projektperioden er et 13 ugers forløb, da projektet har løbende optag, vil projektperioden være afhængig af hvor hurtigt der kan visiteres 30 deltagere Projektets budget er en ugepris på 575 kr. pr. deltager pr. uge svarende til kr. Indstilling: Administrationen indstiller, at at der gives afslag til projektet. Afslaget begrundes med, at den foreslåede målgruppe er alt for bred, da indsatsen til målgruppe 1 og målgruppe 4 ikke kan sidesættes. På baggrund af den 6

8 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den brede målgruppe har det heller ikke været muligt at fastslå succeskriterier for projektet. Bilag: Projektansøgning "Kvinder og job-identitet" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Indstillingen følges 10. Projektansøgning "Den rette hylde" 08/36092 Beslutningstema: Projektansøgning "Den rette hylde" fra IKU - Institut for Karriereudvikling. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 11. september 2008 vedr. projekt "Den rette hylde". IKU ansøger om kr. til gennemførelse af projektet. Baggrunden for projektet er en tro på at et stigende antal sygemeldinger fra personer, der kortvarigt har været i job skyldes et forkert jobmatch. Hovedaktiviteten vil være kompetenceafklaring og jobformidling: Målgruppen er forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, der er sygemeldte efter kortvarig ansættelse. Projektet retter sig både personer med og uden et aktuelt ansættelsesforhold. Der er 40 deltagere med løbende optag. Ansøger har oplyst telefonisk at minimumsantallet for at kunne gennemføre et projekt er 20 deltagere. Jobcenter Svendborg henviser til projektet pba. materiale udviklet af IKU. IKU udarbejder kompetenceprofiler på deltagerne, deltager i virksomhedsbesøg med deltagerne og opfølgningsmøder med virksomhederne. Ansøger forventer at 75 procent af deltagerne er i job eller på vej i konkret job mod projektets afslutning. Projektperioden er et 16 ugers forløb, da projektet har løbende optag, vil projektperioden være afhængig af, hvor hurtigt, der kan visiteres 40 deltagere. Projektets budget er en ugepris på 595 kr. pr. deltagere pr. uge svarende til kr. ved 40 deltagere. Indstilling: Administrationen indstiller, at der gives afslag til projektet. Projektet vurderes ikke at bidrage med noget nyt i forhold til eksisterende projekter. Bilag: Projektansøgning "Den rette hylde" til selvforsørgelse Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Indstillingen følges 7

9 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Projektansøgning "Mentorforløb med fokus på rundbordssamtalen" 08/37615 Beslutningstema: Projektansøgning "Mentorforløb med fokus på rundbordssamtalen" fra Ressourcekonsulenterne. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 23. september 2008 "Mentorforløb med fokus på rundbordssamtalen". Ressourcekonsulenterne ansøger om kr. til gennemførelse af mentorforløb for 8 medarbejdere i Jobcenter Svendborg. I mentorforløbet vil den enkelte medarbejdere blive trænet i at bruge rundbordssamtalen som et procesdynamisk værktøj i det daglige arbejde. Der arbejdes derudover målrettet med kommunikation og den enkelte medarbejder trænes i kommunikationsteknikker, som bruges i rundbordssamtalerne. I forløbet undervises der i relevant og nyeste viden inden for sundhedsområdet, herunder hvad der fremmer sundhed, sygdomsbilledet med stress, depression og bevægelsesapparatlidelser, hvordan man kan sætte ind overfor sygdomsårsager og derved hjælpe mere effektivt samt de krav, der stilles til faglige kompetencer i forhold til at at arbejde med syge borgere. Der undervises i arbejdsevnemetodens grundsyn og overordnede formål, som er at sikre, at personer der har en arbejdsevne reelt får mulighed for at udfolde denne gennem et arbejde. Desuden undervises i ressourceprofilen som et procesdynamisk værktøj i forbindelse med afholdelse af rundbordssamtalen. Det er planen, at mentorforløbene løber fra medio oktober til medio december. Indstilling: Administrationen indstiller, at der gives afslag til projektet. Bilag: mentorløb.doc Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Indstillingen følges 12. Projektansøgning "Kursus i rundbordssamtalen" 08/37615 Beslutningstema: 8

10 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Projektansøgning "Kursus i rundbordssamtalen" fra Ressourcekonsulenterne. Sagsfremstilling: Ressourcekonsulenterne søger om kr. til gennemførelse af fire todages kurser i rundbordssamtalen for virksomheder, læger, a-kasser, faglige organisationer og beskæftigelsesmedarbejdere. Kurserne afholdes i januar Baggrunden for kurserne er regeringens handlingsplan for nedbringelse af sygefravær, hvor der bl.a. fokuseres på rundbordssamtaler. Formålet med kurserne er at skabe grobund for et godt samarbejde og skabe en fælles forståelsesramme, som vil sikre en bedre og tidligere indsats overfor sygemeldte borgere. I programmet for kurserne er indeholdt punkter vedr. fraværspolitik, rundbordssamtalen som en procesdynamisk samarbejdsmetode, kommunikation samt årsager til sygefravær. På hvert af de fire kurser vil 20 repræsentatenter fra de forskellige fagområder deltage, dvs. at der forventes at blive afholdt kursus for i alt 80 personer. Indstilling: I følge aftale med formandsskabet fremsendes ansøgningen uden indstilling, da der alene er tale om 2009-midler og bør behandles i overensstemmelse med drøftelser under punktet om strategien for anvendelse af LBR s midler i Bilag: kursus i rundbordssamtalen.doc Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der gives afslag til projektet 13. Projektansøgning "Logistik af rundbordssamtalen" 08/37615 Beslutningstema: Projektansøgning "Logistik af rundbordssamtalen" fra Ressourcekonsulenterne. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 23. september 2008 fra Ressourcekonsulenterne. Ressourcekonsulenterne ansøger om kr. til gennemførelse af projektet. Projektet forventes at løbe fra 1. januar til 31. september Baggrunden for projektet er regeringens 30-punktsplan, som peger på, at der fra anden opfølgningssamtale skal afholdes rundbordssamtaler på virksomhederne mellem de jobcenter, faglig organisation, læge, arbejdsgiver og eksterne aktører. Dette stiller store krav til udvikling af procedure og arbejdsgange i jobcentrene. 9

11 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Projektet har til formål at klarlægge logistikken for det administrative apparat, der skal til for at koordinere og administrere rundbordssamtalerne i fremtiden. Projektet har endvidere til formål at implementere rundbordssamtalen som en naturlig del af sagsbehandlingen. Projektet styres af en fast projektkoordinator, der er ansvarlig for sikring af logistikken, metodeudvikling, arbejdsgangsanalyse og implementering af nye arbejdsgange. Projektet forventes at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager over 52 uger med 50 pct. Indstilling: Det indstilles, at der gives afslag til projektet, da det vurderes at være udenfor LBRs anvendelse af midler. Bilag: projektkoordinator.doc Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Indstillingen følges 14. Projektansøgning "Sundhed på arbejdsmarked" 08/37615 Beslutningstema: Projektansøgning "Sundhed på arbejdsmarked" fra Ressourcekonsulenterne. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 23. september 2008 "Sundhed på arbejdsmarked". Ressourcekonsulenterne ansøger om kr. til gennemførelse af projektet. Formålet med projektet er at borgere, som er sygemeldte pga. stress, angst eller depression vender tilbage til arbejdsmarkedet på en sund og hensigtsmæssig måde. Forløbet består af 8 moduler á 2 mødedage, hvor hvert modul har et hovedtema. Inden projektet startes op kommer hver borger til en screeningssamtale ved psykolog eller lægekonsulent, for at vurdere om borgeren er egnet til at deltage. Projektet er bygget op som en dynamisk proces omkring krop og psyke, hvor der undervises i hvad der sker med os når vi rammes af stress, angst eller depression, hvad vi kan gøre og hvilken rolle kost og motion spiller. Hver mødedag vil typisk være delt op med coacsamtaler om formiddagen og fysisk aktivitet om eftermiddagen. Det er hensigten med den fysiske aktivitet skal øge bevidstheden omkring motion, bevægelse og grounding mens formålet med coaching er at den enkelte borger bliver i stand til at have fokus på eget ansvar og derigennem øgede ressourcer i forhold til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. 10

12 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Forventede effekter: 75 pct. gennemfører forløbet. 75 pct. oplever at de har fået redskaber til at tackle arbejds- og privatliv bedre. 50 pct. vender tilbage til beskæftigelse umiddelbart efter forløbsafslutning. 25 pct. afklares i forhold til indstilling til erhvervsfremmede tiltag, fleksjob eller pension. 25 pct. vil have behov for yderligere sygemelding. Der er plads til deltagere. Indstilling: Administrationen indstiller, at der gives afslag til projektet, da det ikke vurderes at indeholde noget nyt i forhold til eksisterende tilbud. Bilag: Projekt sundhed på arbejdsmarkedet.doc Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Indstillingen følges 15. Projektansøgning "Den Gode Sygefraværssamtale" 08/40462 Beslutningstema: Projektansøgning "Den Gode Sygefraværssamtale" fra Svendborg Kommunes uddannelsesafdeling. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 13/ fra Svendborg Kommunes Uddannelsesafdeling. Der ansøges om kr. til gennemførelse af projektet. Baggrunden for projektet er et ønske om at forbedre trivslen på arbejdspladser i Svendborg Kommune ved at uddanne kommunens ledere til at blive bedre til at foretage sygefraværssamtaler. Projektet består af et en dags kursus, hvor emnerne er det gode arbejdsmiljø, holdninger til sygefravær og redskaber til sygefraværssamtalen. Der ansøges om midler til afholdes af 2 forløb af 1 kursusdag for i alt 32 kommunale ledere. Det forventes at projektet bidrager til nedbringelse af det kommunale sygefravær. Indstilling: I følge aftale med formandsskabet fremsendes ansøgningen uden indstilling på grund af den sene modtagelse. Bilag: Projektansøgning "Den gode sygefraværssamtale" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : 11

13 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Der gives afslag til projektet, da det vurderes at være ordinær drift. 16. Projektansøgning "Flere i arbejde - et udviklingsprojekt rettet mod personer i fleksjob og førtidspensionister" 08/40512 Beslutningstema: Projektansøgning "Flere i arbejde - et udviklingsprojekt rettet mod personer i fleksjob og førtidspensionister" fra ProFys Aps. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 9/ fra ProFys ApS. Der ansøges om kr. til gennemførelse af projektet. Målgruppen for projektet er dels førtidspensionister med ønske om et løntilskudsjob (tidligere skånejob) samt personer i fleksjob. Formålet med projektet er at skabe fokus på førtidspensionisternes ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet samt at få flest mulige ledige i fleksjob. Der er plads til deltagere på forløbet. Rekrutteringen sker i et samarbejde mellem Jobcenteret og ansøger. Det er et 16 ugers forløb der består af flere moduler: - Kompetenceafklaring og arbejdsmarkedsforståelse - Jobværksted - Fokus på aktiv jobsøgning - Fokus på livsstil og motion Ansøger forventer, at minimum 50 % af målgruppen kommer i job med løntilskud eller fleksjob senest 3 mdr. efter projektophør. Ansøger lægger op til at projektets tidsplan samt evaluering udarbejdes i et samarbejde mellem ansøger, Jobcenter og LBR. Budgettet er således ikke opdelt i budgetår, men ved et 16 ugers forløb vil projektet ikke kunne afholdes alene i indeværende budgetår. Indstilling: I følge aftale med formandsskabet fremsendes ansøgningen uden indstilling på grund af den sene modtagelse. Bilag: Projektansøgning "Flere i arbejde - et udviklingsprojekt rettet mod personer i fleksjob og førtidspensionister" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der gives afslag til projektet, da et lignende projekt er igangsat for LBR- Midler 17. Projektansøgning "Gruppecoaching - psykisk arbejdsmiljø" 08/

14 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutningstema: Projektansøgning "Gruppecoaching - psykisk arbejdsmiljø" fra Direktørområde Børn og unge, Svendborg Kommune og Øhavets Lærerkreds. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning af 30. september 2008 fra Direktørområde Børn og unge, Svendborg Kommune og Øhavets Lærerkreds. Der ansøges om kr. til gennemførelse af projektet. Baggrunden for projektet er et ønske om at reducere det høje sygefravær på Svendborg Kommunes skoler. Formålet med projektet er at gøre erfaringer med forebyggende indsats i form af gruppecoaching. Projektet består af en type gruppe med 6 faste deltagere, der mødes 7 gange, der opstartes en gruppe i efteråret 2008 og en gruppe i efteråret Derudover er der en type gruppe med 6 personer, hvor der er løbende udskiftning af personer. Der er mulighed for udskiftning efter 3 coaching forløb. Der opstartes en gruppe i foråret 2009 og en gruppe i foråret Begge type grupper mødes med 3-4 ugers mellemrum i 3 timer. Tilbuddet gives til skolerne, der forventes at indgå i den konkrete udformning af projektet. Det forventede udbytte af projektet er, at antallet af sygemeldinger falder. Der evalueres på projektet ved interviews og opfølgende samtaler. Det ansøgte beløb på kr. fordeler sig på finansår som følger : 2008: kr : kr. 2010: kr. Indstilling: Administrationen indstiller, at ansøgningen, der vedrører flere budgetår behandles i overenstemmelse med drøftelserne under punktet om strategien for anvendelse af LBR s midler i Bilag: Projektansøgning "Gruppecoaching - psykisk arbejdsmiljø" Bilag Sygefravær i Svendborg Kommune Revideret og udspecificeret budget Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Der bevilges et rammebeløb på maximalt kr.beløbet bevilges med forbehold for at LBR har en bevilling i 2009 og Status på LBR-Projekter 08/28898 Sagsfremstilling: Oversigt over LBR-finansierede projekter i

15 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Indstilling: Administrationen indstiller, at LBR tager oversigten til efterretning. Bilag: Oversigt over projekter oktober 2008 Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Tages til efterretning 19. Evaluering af Curlingbanen 08/2253 Beslutningstema: Der er fremsendt endelig projektevaluering vedr. projekt "Curlingbanen". Sagsfremstilling: På LBR s møde d. 24. oktober 2007 blev der bevilget kr. samt tilsagn om yderligere kr. i 2008 til projekt "Curlingbanen". På LBR s møde d. 30. januar 2008 godkendte LBR bevilling af de sidste kr. Projektet har fremsendt vedlagte evaluering. (Det skal bemærkes, at der på LBR-Mødet vil blive omdelt et trykt og indbundet eksemplar til alle). Formålet med projektet var at afprøve et nyt koncept for borgere der befinder sig langt fra arbejdsmarkedet, ved at kombinere en lang række forløb/behandlinger på samme tid. Der har været 38 projektdeltagere, og det er lykkedes at flytte 79 procent af disse tættere på arbejdsmarkedet. Ud af de 38 borgere er 2 personer kommet i ordinær beskæftigelse, og 5 personer er startet uddannelse. I evalueringen beskrives projektets samlede resultater og metode, og evalueringen indeholder endvidere en evaluering af projektet fra dels de involverede fagpersoner og de borgere, der har været igennem forløbet. Indstilling: Det indstilles, at LBR godkender den fremsendte evalueringsrapport. Bilag: Færdig evaluering af Curlingbanen.doc Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Evalueringsrapporten blev godkendt 20. Forslag til mødedatoer /

16 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Sagsfremstilling: Sekretariatet har udarbejdet vedlagte udkast til mødeplan for LBR-møderne i Der er planlagt 6 ordinære møder, der afholdes i tidsrummet Der er i udkastet ikke taget højde for eventuelle fællesmøder mellem LBR og de tre kommunale udvalg. Disse aftales efter behov. De foreslåede mødedatoer er : 4. februar marts maj august oktober december 2009 Indstilling: Sekretariatet indstiller, at den vedlagte mødeplan godkendes. Bilag: Forslag til mødekalender.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Mødeplanen blev godkendt. Til decembermødet kommer sekretariatet med forslag til dato for fællesmøde for LBR og de 3 politiske udvalg i foråret Orientering om foreløbig flaskehalsudmelding 07/18136 Beslutningstema: Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregion Syddanmark har i brev d. 25/ udmeldt den foreløbige flaskehalsbevilling for 2009 til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft. Efter vedtagelse af finansloven udmelder Beskæftigelsesregionen i januar måned i bevillingsåret acontobeløb/dispositionsret til det enkelte jobcenter og kommune. Beskæftigelsesrådet i Region syddanmark vedtager hvert år i december en tilskudsliste til flaskehalsbevillingen. Oversigten kan efter behov udvides med nye områder i løbet af bevillingsåret. Det foreløbige acontobeløb/dispositonsret udgør for 2009 : Statslig del Kommunal del Svendborg kr kr. Langeland kr kr. Ærø kr kr. For den statslige del er der tale om en dispositionsret og for den kommunale del er der tale om et ácontobeløb. 15

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Tommy Stripp, Lene

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 07-10-2014 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Læs mere