Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25"

Transkript

1 Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl i Carl XV:s matsal, Kungl. Slottet, Stockholm 1. Val av stämmoordförande Allan Tønnesen öppnar generalförsamlingen med en häroldsstav, som överlämnats av Ronny Andersen och Peter Kurrild-Klitgaard vid konferensens inledning. Allan Tønnesen föreslår att Tom S. Vadholm väljs till stämmoordförande. Inga fler förslag framställs. Generalförsamlingen väljer Tom S. Vadholm till stämmoordförande. Inga erinringar mot kallelsen och föredragningslistan framkommer. Föredragningslistan fastställs,... bilaga 1. På stämmoordförandens förslag beslutas att röstning skall ske med handuppräckning och inte med rop och att räkneord skall sägas på svenska. Stämmoordföranden föreslår att Steen U. Zangenberg väljs som vice stämmoordförande att överta ordförandeskapet under 8. Förslaget bifalles. Stämmoordföranden föreslår att Martin Sunnqvist väljs till stämmosekreterare. Förslaget bifalles. 2. Ordförandens berättelse om de senaste två årens verksamhet Allan Tønnesen föredrar verksamhetsberättelse,... bilaga 2. Knud Prange frågar hur många betalande medlemmar föreningen har. Martin Sunnqvist redovisar statistik över detta,... bilaga 3. Martin Sunnqvist anmärker att antalet betalande medlemmar är beräknat på de som betalat medlemsavgiften med tillägg av hedersmedlemmar, livsvariga medlemmar och föreningar med utbytesöverenskommelser. De ospecificerade för år 2008 är medlemmar som nyligen har betalat sin avgift för 2008 och som inte hunnit sorteras under land. 3. Berättelser från lokalavdelningarna Nils G. Bartholdy föredrar berättelsen för lokalavdelningen för Köpenhamn med omnejd: I samverkan med Folkeuniversitetet anordnar lokalavdelningen varje vår en heraldisk föredragsserie med fem föredrag. Under våren 2008 var temat Kronor, rang och kunglig heraldik. Nils G. Bartholdy talade om danska kungliga kronor och om grevarnas av Rosenborg vapen, Peter Kurrild-Klitgaard talade om kronprinsessan Marys vapen och om rangtecken i riddarordensvapen och Ronny Andersen om rang, privilegier och heraldik under det tidiga enväldet. Under våren 2009 var temat vapenrätt. Nils G. Bartholdy talade om det danska riksvapnets utveckling och om kvinnolinjernas betydelse för furste- och adelsheraldik, Peter Kristiansen talade om striden mellan tre lejon och tre kronor, Martin Sunnqvist talade om det rättsliga skyddet för släktvapen och Sunil Saigal talade om dansk vapenrätt. Terje Bratberg föredrar berättelsen för Societas Heraldica Nidarosiensis: Lokalavdelningen har haft fyra möten och arbetat med en vetenskaplig utgåva av ett manuskript om den gamla norska adeln. Dessutom har avdelningen tagit fram en plakett över Vincens Budde med hans vapensköld. Martin Sunnqvist föredrar berättelsen för Societas Heraldica Lundensis: Lokalavdelningen bildades vid den fjärde nordiska heraldiska konferensen i Hillerød för två år sedan av Henric Åsklund, Claus K. Berntsen och Martin Sunnqvist. Det första planerade mötet fick ställas in, men den 31 maj 2008 arrangerades en heldagsutfärd till Sorø och Ringsted, där vi under Knud Pranges guidning besåg 1 (3)

2 vapenfriserna. Den 5 november samma år höll Henric Åsklund ett föredrag i Lund om Jan Ranekes heraldiska samlingar. I våras träffades vi åter i Lund för att höra Ronny Andersen berätta om sitt galerie refusés, kommunvapenförslag som de danska kommunerna obegripligt nog inte fastnat för. Berättelserna beslutas tas till protokollet. 4. Berättelser från utskott Ronny Andersen föredrar berättelsen från den arbetsgrupp som arbetat med nyutgivningen av Heraldikkens femten glæder: Gruppen har haft många, långa och trevliga möten. Allan Tønnesen, Nils G. Bartholdy och Ronny Andersen har ingått i gruppen. Ulrik Reindel har ansvarat för layout och datasättning. Boken är klar till konferensen. 5. Kassörens framläggande av reviderade räkenskaper Bo Møller föredrar räkenskaperna för räkenskapsåren 2007 och 2008,... bilaga 4 a-f. Stämmoordföranden konstaterar att räkenskaperna godkänts av revisorerna. Generalförsamlingen godkänner räkenskaperna. Bo Møller framlägger budget för år 2009,... bilaga 5. Stämmoordföranden konstaterar att budgeten fastställs av styrelsen och bara läggs fram för kännedom. Den läggs till handlingarna. 6. Fastställande av medlemsavgift för 2010 och 2011 Stämmoordföranden anmäler att styrelsen föreslagit bibehållen årsavgift 260 DKK. Förslaget bifalles. 7. Förslag från styrelsen eller medlemmarna Intet att anteckna. 8. Val av styrelseordförande Valberedningens sammankallande Henric Åsklund redovisar valberedningens sätt att arbeta och föredrar dess förslag,... bilaga 6. Henric Åsklund föreslår på valberedningens vägnar att Peter Kurrild-Klitgaard väljs till ordförande. Inga fler förslag framkommer. Generalförsamlingen väljer Peter Kurrild-Klitgaard till ordförande. Stämmoordföranden överlämnar ordförandeskapet till vice stämmoordföranden. 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter Henric Åsklund föreslår på valberedningens vägnar till ledamöter och suppleanter de personer som anges i bilaga 6. Inga fler förslag framkommer. Generalförsamlingen väljer de föreslagna till ledamöter respektive suppleanter. Vice stämmoordföranden återlämnar ordförandeskapet till stämmoordföranden. 10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter Henric Åsklund föreslår på valberedningens vägnar till revisorer och revisorssuppleanter de personer som anges i bilaga 6. Inga fler förslag framkommer. Generalförsamlingen väljer de föreslagna. 11. Val av valberedning Allan Tønnesen föredrar styrelsens förslag till valberedning: Henric Åsklund, Allan Tønnesen, Erla K. Bergendahl Hohler, Anders Segersven och Árni Þ. Árnason. Inga fler förslag framkommer. Generalförsamlingen väljer de föreslagna. 2 (3)

3 12. Övriga frågor Peter Kurrild-Klitgaard föreslår på styrelsens, förutom de berörda personerna, vägnar, att generalförsamlingen utser fyra personer till hedersmedlemmar: Allan Tønnesen har suttit 36 år i styrelsen, varit redaktör i 10 år, ordförande i 12 år, och är Skandinaviens ledande auktoritet på bomärken. Generalförsamlingen utser Allan Tønnesen till hedersmedlem. Nils G. Bartholdy har under 39 år lett föredragsserien i Köpenhamn, suttit 38 år styrelsen, varit vice ordförande i 10 år, och är den ledande experten på kunglig och adlig dansk heraldik. Ledamot av och vice ordförande i AIH. Generalförsamlingen utser Nils G. Bartholdy till hedersmedlem. Bengt-Olof Kälde har varit Kungl. Maj:ts Ordens vapenmålare och kyrkokonstnär och står i särklass bland heraldiska konstnärer. Generalförsamlingen utser Bengt-Olof Kälde till hedersmedlem (absens). Poul greve Holstein har suttit i styrelsen i 20 år som redaktör för Heraldisk Tidsskrift, som han har redigerat noggrant och med en hög facklig och akademisk standard. Generalförsamlingen utser Poul greve Holstein till hedersmedlem (absens). Peter Kurrild-Klitgaard tackar, utöver Allan Tønnesen och Poul Holstein, Susanne Vogt, Hans Cappelen och Martin Asker såsom avgående styrelseledamöter för deras insatser i styrelsearbetet. Peter Kurrild- Klitgaard tackar också Tom Bergroth för arrangemanget av konferensen. Henric Åsklund överlämnar, biträdd av Tom S. Vadholm, Anton Eskola, Wilhelm Brummer, Per Nordenvall, och Petteri Järvi, på Svenska heraldiska föreningens, Norsk heraldisk forenings, Heraldiska samfundets, Heraldiska sällskapets i Finland, och Collegii Heraldici Fennici vägnar, ordförandeklubba med slagplatta till SHS genom Allan Tønnesen. Klubban och plattan är snidade av Thorleif Aiff med SHS:s vapen på klubban och dess ordförandes vapen på plattan. Det noteras att Societas Heraldica Islandica såsom nystartad förening inte kommit med bland givarna. Allan Tønnesen tackar för gåvan och överlämnar den till stämmoordföranden, som med hjälp av densamma avslutar generalförsamlingen. Vid protokollet Martin Sunnqvist 3 (3)

4 Generalförsamling 23 maj 2009 Referat Bilaga 1 Föredragningslista 1) Val av ordförande för generalförsamlingen 2) Styrelseordförandens berättelse om sällskapets verksamhet under de sistlidna två åren 3) Berättelser om lokalavdelningarnas verksamhet 4) Berättelser från inrättade utskott 5) Kassörens framläggande av de reviderade räkenskaperna till godkännande 6) Fastställande av medlemsavgift för de två följande åren 7) Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar 8) Val av styrelseordförande efter förslag från valberedningen 9) Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen efter förslag från valberedningen 10) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter efter förslag från valberedningen 11) Val av en valberedning bestående av 3-5 medlemmar för två år efter förslag från styrelsen. Valberedningens medlemmar skall vara bosatta i varsitt nordiskt land och får inte vara medlemmar av styrelsen. 12) Övriga frågor

5 HERALDISK SELSKABS GENERALFORSAMLING DEN 23. MAJ 2009 Referat Bilaga 2 Formandens beretning Kære medlemmer af Heraldisk Selskab. Velkommen til denne 50-års jubilæumsgeneralforsamling. Den egentlige fejring af jubilæet sker i aften. Det er nu hele to år siden vi sidst havde generalforsamling. Årsagen hertil er som bekendt, at vi på generalforsamlingen i 2007 på Frederiksborg slot vedtog en række vedtægtsændringer, bl.a. at der herefter kun skulle afholdes generalforsamling hvert andet år i forbindelse med konferencen samt at antallet af styrelsesmedlemmer blev øget med fire, og at formanden blev valgt ved direkte valg. Jeg kan i år derfor ikke som det ellers har været tilfældet i en årrække sige at styrelsen konstituerede sig med samme fordeling som efter sidste generalforsamling. Vi havde ganske vist det obligate styrelsesmøde straks efter generalforsamlingen, men flere poster blev nybesatte, og en af disse blev omstruktureret, idet sekretærposten efter Steen Clemmensens afgang blev delt op på tre styrelsesmedlemmer. Den egentlige sekretærpost omfattende korrespondance og referatskrivning påtog Martin Sunnqvist sig, mens Ronny Andersen overtog området salg af selskabets udgivelser, herunder udsendelse af tidsskriftet, og Martin Asker påtog sig varetagelse af medlemsregisteret. Det sidste område har dog det sidste års tid været varetaget af Martin Sunnqvist og Ronny Andersen i fællesskab. Peter Kurrild-Klitgaard afløste Nils Bartholdy som næstformand, og Jens Christian Berlin blev ny ansvarlig for hjemmesiden efter Steen Clemmensen. Kun Bo Møller og Poul Holstein fortsatte i deres hidtidige funktioner som henholdsvis kasserer og redaktør af tidsskriftet. Aktivitetsniveauet Der har i de forløbne to år været afholdt fem styrelsesmøder, herunder et sidste år i Landskrone der varede to dage. På disse møder er der blevet taget stilling til selskabets løbende drift, perspektiver for fremtiden samt henvendelser udefra. Herudover har selskabets væsentligste indsats i de forløbne år været udgivelsen af Ulrik Reindels bog Kronborgtapeternes kongevåbener og striden om de Tre Kroner, der udkom i Desuden forberedelsen af vort 50-års jubilæum herunder nyudgivelsen af Sven Tito Achens bog Heraldikkens femten glæder, hvorom mere senere. Endvidere naturligvis forberedelsen af denne konference, hvor det denne gang er Tom Bergroth der har trukket det store læs. Økonomi Den gode udvikling, som kunne konstateres på de to nærmest foregående generalforsamlinger, er fortsat. Om lidt vil kassereren kunne præsentere endnu et glædeligt overskud, som ud over de med driften forbundne udgifter også i år har tilladt os at betale af på gælden til Skriftfonden. Men uden fondsstøtte ville vi stadig være dårligt stillet. Vi har som tidligere modtaget tilskud fra Alfred Goods Fond, endvidere tilskud fra Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse og Knud og Dagny Gad Andresens Fond. Disse tilskud er alle givet til selskabets bogudgivelser, og vi retter en varm tak til fondene.

6 Men herudover har vi meget glædeligt modtaget et betydeligt tilskud fra NOP-HS (Nordisk Publiceringsnævn for Humanistiske og Samfundsvidenskabelige tidsskrifter), en institution under Nordisk Råd, som vi tidligere i en årrække fik et væsentligt årligt driftstilskud fra. Men for ca. ti år siden holdt det op; vi fortsatte med at søge gennem yderligere fire år, inden vi opgav. Faktisk begyndte vore økonomiske vanskeligheder med udeblivelsen af dette tilskud, der i snit lå på DKK om året. Sidste år prøvede vi så igen, og nu lykkedes det! 3000 Euro (=godt og vel DKK) fik vi til udgivelse af tidsskriftet i 2009 (det figurerer derfor ikke i regnskabet). Det var med tanke på muligheden for tilskud fra NOP-HS, at vi for to år siden på nogle punkter omlagde Heraldisk Tidsskrifts organisation. Nu arbejder vi på at få tidsskriftet optaget i en række internationale videnskabelige databaser. Jeg kan ikke forlade punktet Økonomi uden at omtale, at vi sidst på året 2008 fik meddelelse om, at vi står til at modtage en meget betydelig arv fra et nu afdødt svensk medlem af selskabet, Rolf Alnefeldt. Boet er endnu ikke endeligt opgjort, men selskabets arv forventes at repræsentere et beløb på flere hundrede tusinde kr. Arven er øremærket til udgivelse af Heraldisk Tidsskrift. Vi er i styrelsen testator dybt taknemmelige, og det er hensigten at indsætte arven på en særlig fond i hans navn i lighed med Skriftfonden. Men hvor velkomne tilskud, fondsstøtte og arv udefra end er så er selskabets økonomiske rygrad de kontingenter, som medlemmerne indbetaler. Og sådan skal det også være: uden en passende stor medlemskreds er der intet formål med vort arbejde. Så derfor, kære medlemmer: Forsøm ingen mulighed for at hverve nye medlemmer til vort gamle, men stadig aktive Heraldiske Selskab! Hvervefolderen (på de tre hovedsprog) er nu distribueret rundt om i vore nordiske lande, og der ligger også en del fremme i forhallen. Tag nogle stykker og spred dem i jeres omgangskreds. Heraldisk Tidsskrift Straks efter sidste generalforsamling blev det gamle redaktionsudvalg erstattet af to nyskabelser: en egentlig redaktion bestående af Nils G. Bartholdy, Anton Eskola, Kaare Seeberg Sidselrud og Martin Sunnqvist samt et redaktionsråd bestående af en lang række, overvejende videnskabeligt funderede personer fra Norden og andre lande. Formålet er dels at være redaktøren behjælpelig med det redaktionelle arbejde, dels at kvalificere tidsskriftet til modtagelse af tilskud fra NOP-HS. Vi har i den forbindelse ugerne måttet sige farvel til flere fortjente medlemmer af det gamle redaktionsudvalg. Tidsskriftet er i de forløbne to år udkommet med de planlagte fire hefter med gode og varierede artikler: Tom Bergroth: Ett nationellt identitet, Bertil Frosell: Tronvåben for biskop Czeslaw Kozon, Carl Michael Raab: Erik Posse och hans heraldiska samling, Nils G.Bartholdy: Bergshammar og Gelre, Leif Ericsson: Konstnärlig frihet kontra förlagan, Allan Tønnesen: Ditmarsken-allegori, Michael Dupont: Bomærker på Drejø, Nils G. Bartholdy: De danske kongers skjoldholdere, Steen Clemmensen: Ligheder, forskelligheder og faldgruber, Inga von Corswant-Naumburg: Friherre Hans Abraham Kruuse af Verchous vapensköld och anvapen i Grödinge Kyrka, Poul Holstein: Slægten Bertouchs og de Bertouch-Lehns heraldik, Ronny Andersen: Kongelige våbenmalere og heraldisk kunst samt endelig Trond Norén Isaksen: Kongevåpenet og 1905.

7 Påtænkte udgivelser En række titler på påtænkte udgivelser vil jeg også i år undlade at omtale, da der stadig ikke er noget afgørende nyt at meddele. Derimod er to af de titler jeg nævnte i 2007 faktisk blevet udgivet, nemlig Ulrik Reindels bog om Kronborgtapeternes kongevåbener og striden om de Tre Kroner, som alle medlemmer har modtaget en salgsfolder om, og som mange har taget positivt imod. Den anden udkomne bog er Sven Tito Achens med rette berømmede bog Heraldikkens femten glæder. Den foreligger nu som den væsentligste markering af vort jubilæum. Ronny Andersen vil senere nærmere omtale denne udgivelse. Men jeg vil gerne her og nu rette en varm tak til Ronny, der har trukket det tunge læs med fremskaffelsen af nye illustrationer, og ikke mindst til Ulrik Reindel, der har stået for selve opsætningen af bogen og derved har bevirket en betydelig økonomisk besparelse. Men for at vende tilbage til de endnu ikke udgivne bogprojekter vil jeg omtale mit eget: udgivelsen af den danske Enevoldsarveregeringsakt fra I de forløbne to år er alle de ca segl blevet beskrevet og kommenteret og ikke mindst forsynet med personalhistoriske oplysninger. Endvidere er de fleste af de indledende kapitler skrevet. Udover de manglende resterer så kun affotografering af seglene ved en professionel fotograf samt tilvejebringelse af den til udgivelsen hørende økonomi. Og den bliver dyr! Tanken er at bogen skal udgives enten i 2010 eller Jeg håber stadig at norske medlemmer vil påtage sig at stå for de norske versioner af akten. Heraldisk udstilling Udstillingen af heraldiske skydeskiver fra Det kongelige Københavnske Skydeselskab og Danske Broderskabs samling på Sølyst blev som planlagt åbnet i efteråret Den omfatter 20 skiver, og der foreligger på udstillingen et katalog skrevet af Poul Holstein og mig selv. Udstillingen er stadig opstillet og er i princippet permanent, men en dag bliver den vel taget ned. Så jeg kan kun opfordre til at aflægge et besøg på Herregårdsmuseet på Gammel Estrup (ved Randers i Jylland). Hjemmeside Nyhedsbrev Hjemmesiden fungerer godt og er jævnlig blevet opdateret af Jens Christian Berlin. Våbenrullen bliver stadig udvidet og forøget, og der er planer om yderligere forbedringer. Tak til Jens Christian for hans store arbejde. Men jeg vil også i år gøre opmærksom på det elektroniske nyhedsbrev, som Ronny Andersen ene mand redigerer og udsender. Det er en flot præstation og et nyttigt redskab for alle der gerne vil holde sig à jour med nyheder inden for heraldikkens verden. Jeg kan kun opfordre alle til at melde sig som abonnenter. Det kan ske ved henvendelse til Ronny. Og så er det gratis (altså for medlemmer af Heraldisk Selskab). Men jeg skal hilse fra Ronny og sige, at han meget gerne modtager bidrag fra andre. Til slut vil jeg takke alle der har bidraget til selskabets beståen i de forløbne to år. Men med dirigentens tilladelse vil jeg desuden gerne for min egen persons vedkommende sige tak for de mange år hvor forsamlingen har givet mig lov til at lægge mit arbejde i Heraldisk Selskab. Det har været en stor glæde, men nu har jeg

8 nået en alder hvor jeg finder det passende at give plads for yngre kræfter. Jeg håber at jeg stadig ind imellem kan yde et lille bidrag til selskabets gavn. Men styrelsen må herefter klare sig uden mig som medlem. Og det kan den også godt. Tak.

9 Betalande medlemmar i siffror Dk Se Fi No Is Övr Ospec Totalt

10 Danmark Sverige Finland Norge Island Övriga Totalt Ospec

11

12

13

14

15

16

17

18 Generalförsamling 2009 Referat bilaga 6 Valberedningens förslag på styrelse och revisorer för ORDFÖRANDE Peter Kurrild-Klitgaard (DK, Nyval som ordförande) ORDINARIE LEDAMÖTER Nils G. Bartholdy (DK, Omval) Bo Møller (DK, Omval) Ronny Andersen (DK, Omval) Niels Arne Dam (DK, Nyval) Carl-Thomas von Christierson (DK, Nyval) Martin Sunnqvist (SE, Omval) Jens Christian Berlin (SE, Omval) Eric Bylander (SE, Nyval som ordinarie) Claus K Berntsen (SE, Nyval) Kaare Seeberg Sidselrud (NO, Omval) Tom S. Vadholm (NO, Nyval) Tom Bergroth (FI, Omval) Wilhelm Brummer (FI, Omval) Stefan Snæbjörnsson (IS, Omval) SUPPLEANTER Ulrik Reindel (DK, Omval) Göran Mörner (SE, Nyval) Jan Eide (NO, Nyval) Antti Matikkala (FI, Nyval) Matthías Árni Jóhannsson (IS, Omval) REVISORER Steen U. Zangenberg (DK, Omval) Jens Bloch (DK, Omval) REVISORSUPPLEANTER Susanne Vogt (DK, Nyval) Poul Holstein (DK, Nyval)

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 35, APRIL 2015 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Konferencen i Sønderborg 9.-10. maj med efterfølgende ekskursion den 11. nærmer sig. Det

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

FORFATTEREN. Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015

FORFATTEREN. Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015 FORFATTEREN 2 2015 Alt om din generalforsamling Lyrikken lever online Fagbogen anno 2015 leder Ytringsfrihed er ingen selvfølge I timerne efter de meningsløse terrordrab ved Krudttønden på Østerbro og

Læs mere

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE!

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! :O) Hej til alle i serviceudvalg og i service ellers I har ventet

Læs mere

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne 2 3-4 5

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE

NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE FORHANDLIN GAR VID NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM DEN 20-22 JUNI 1949 NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM 1949 FORHANDLINGAR VID NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM DEN

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde. Toke Haunstrup

50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde. Toke Haunstrup 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde Toke Haunstrup Toke Haunstrup 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde Skandinavisk UFO Information 50 år med ufoer -

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere