Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25"

Transkript

1 Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl i Carl XV:s matsal, Kungl. Slottet, Stockholm 1. Val av stämmoordförande Allan Tønnesen öppnar generalförsamlingen med en häroldsstav, som överlämnats av Ronny Andersen och Peter Kurrild-Klitgaard vid konferensens inledning. Allan Tønnesen föreslår att Tom S. Vadholm väljs till stämmoordförande. Inga fler förslag framställs. Generalförsamlingen väljer Tom S. Vadholm till stämmoordförande. Inga erinringar mot kallelsen och föredragningslistan framkommer. Föredragningslistan fastställs,... bilaga 1. På stämmoordförandens förslag beslutas att röstning skall ske med handuppräckning och inte med rop och att räkneord skall sägas på svenska. Stämmoordföranden föreslår att Steen U. Zangenberg väljs som vice stämmoordförande att överta ordförandeskapet under 8. Förslaget bifalles. Stämmoordföranden föreslår att Martin Sunnqvist väljs till stämmosekreterare. Förslaget bifalles. 2. Ordförandens berättelse om de senaste två årens verksamhet Allan Tønnesen föredrar verksamhetsberättelse,... bilaga 2. Knud Prange frågar hur många betalande medlemmar föreningen har. Martin Sunnqvist redovisar statistik över detta,... bilaga 3. Martin Sunnqvist anmärker att antalet betalande medlemmar är beräknat på de som betalat medlemsavgiften med tillägg av hedersmedlemmar, livsvariga medlemmar och föreningar med utbytesöverenskommelser. De ospecificerade för år 2008 är medlemmar som nyligen har betalat sin avgift för 2008 och som inte hunnit sorteras under land. 3. Berättelser från lokalavdelningarna Nils G. Bartholdy föredrar berättelsen för lokalavdelningen för Köpenhamn med omnejd: I samverkan med Folkeuniversitetet anordnar lokalavdelningen varje vår en heraldisk föredragsserie med fem föredrag. Under våren 2008 var temat Kronor, rang och kunglig heraldik. Nils G. Bartholdy talade om danska kungliga kronor och om grevarnas av Rosenborg vapen, Peter Kurrild-Klitgaard talade om kronprinsessan Marys vapen och om rangtecken i riddarordensvapen och Ronny Andersen om rang, privilegier och heraldik under det tidiga enväldet. Under våren 2009 var temat vapenrätt. Nils G. Bartholdy talade om det danska riksvapnets utveckling och om kvinnolinjernas betydelse för furste- och adelsheraldik, Peter Kristiansen talade om striden mellan tre lejon och tre kronor, Martin Sunnqvist talade om det rättsliga skyddet för släktvapen och Sunil Saigal talade om dansk vapenrätt. Terje Bratberg föredrar berättelsen för Societas Heraldica Nidarosiensis: Lokalavdelningen har haft fyra möten och arbetat med en vetenskaplig utgåva av ett manuskript om den gamla norska adeln. Dessutom har avdelningen tagit fram en plakett över Vincens Budde med hans vapensköld. Martin Sunnqvist föredrar berättelsen för Societas Heraldica Lundensis: Lokalavdelningen bildades vid den fjärde nordiska heraldiska konferensen i Hillerød för två år sedan av Henric Åsklund, Claus K. Berntsen och Martin Sunnqvist. Det första planerade mötet fick ställas in, men den 31 maj 2008 arrangerades en heldagsutfärd till Sorø och Ringsted, där vi under Knud Pranges guidning besåg 1 (3)

2 vapenfriserna. Den 5 november samma år höll Henric Åsklund ett föredrag i Lund om Jan Ranekes heraldiska samlingar. I våras träffades vi åter i Lund för att höra Ronny Andersen berätta om sitt galerie refusés, kommunvapenförslag som de danska kommunerna obegripligt nog inte fastnat för. Berättelserna beslutas tas till protokollet. 4. Berättelser från utskott Ronny Andersen föredrar berättelsen från den arbetsgrupp som arbetat med nyutgivningen av Heraldikkens femten glæder: Gruppen har haft många, långa och trevliga möten. Allan Tønnesen, Nils G. Bartholdy och Ronny Andersen har ingått i gruppen. Ulrik Reindel har ansvarat för layout och datasättning. Boken är klar till konferensen. 5. Kassörens framläggande av reviderade räkenskaper Bo Møller föredrar räkenskaperna för räkenskapsåren 2007 och 2008,... bilaga 4 a-f. Stämmoordföranden konstaterar att räkenskaperna godkänts av revisorerna. Generalförsamlingen godkänner räkenskaperna. Bo Møller framlägger budget för år 2009,... bilaga 5. Stämmoordföranden konstaterar att budgeten fastställs av styrelsen och bara läggs fram för kännedom. Den läggs till handlingarna. 6. Fastställande av medlemsavgift för 2010 och 2011 Stämmoordföranden anmäler att styrelsen föreslagit bibehållen årsavgift 260 DKK. Förslaget bifalles. 7. Förslag från styrelsen eller medlemmarna Intet att anteckna. 8. Val av styrelseordförande Valberedningens sammankallande Henric Åsklund redovisar valberedningens sätt att arbeta och föredrar dess förslag,... bilaga 6. Henric Åsklund föreslår på valberedningens vägnar att Peter Kurrild-Klitgaard väljs till ordförande. Inga fler förslag framkommer. Generalförsamlingen väljer Peter Kurrild-Klitgaard till ordförande. Stämmoordföranden överlämnar ordförandeskapet till vice stämmoordföranden. 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter Henric Åsklund föreslår på valberedningens vägnar till ledamöter och suppleanter de personer som anges i bilaga 6. Inga fler förslag framkommer. Generalförsamlingen väljer de föreslagna till ledamöter respektive suppleanter. Vice stämmoordföranden återlämnar ordförandeskapet till stämmoordföranden. 10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter Henric Åsklund föreslår på valberedningens vägnar till revisorer och revisorssuppleanter de personer som anges i bilaga 6. Inga fler förslag framkommer. Generalförsamlingen väljer de föreslagna. 11. Val av valberedning Allan Tønnesen föredrar styrelsens förslag till valberedning: Henric Åsklund, Allan Tønnesen, Erla K. Bergendahl Hohler, Anders Segersven och Árni Þ. Árnason. Inga fler förslag framkommer. Generalförsamlingen väljer de föreslagna. 2 (3)

3 12. Övriga frågor Peter Kurrild-Klitgaard föreslår på styrelsens, förutom de berörda personerna, vägnar, att generalförsamlingen utser fyra personer till hedersmedlemmar: Allan Tønnesen har suttit 36 år i styrelsen, varit redaktör i 10 år, ordförande i 12 år, och är Skandinaviens ledande auktoritet på bomärken. Generalförsamlingen utser Allan Tønnesen till hedersmedlem. Nils G. Bartholdy har under 39 år lett föredragsserien i Köpenhamn, suttit 38 år styrelsen, varit vice ordförande i 10 år, och är den ledande experten på kunglig och adlig dansk heraldik. Ledamot av och vice ordförande i AIH. Generalförsamlingen utser Nils G. Bartholdy till hedersmedlem. Bengt-Olof Kälde har varit Kungl. Maj:ts Ordens vapenmålare och kyrkokonstnär och står i särklass bland heraldiska konstnärer. Generalförsamlingen utser Bengt-Olof Kälde till hedersmedlem (absens). Poul greve Holstein har suttit i styrelsen i 20 år som redaktör för Heraldisk Tidsskrift, som han har redigerat noggrant och med en hög facklig och akademisk standard. Generalförsamlingen utser Poul greve Holstein till hedersmedlem (absens). Peter Kurrild-Klitgaard tackar, utöver Allan Tønnesen och Poul Holstein, Susanne Vogt, Hans Cappelen och Martin Asker såsom avgående styrelseledamöter för deras insatser i styrelsearbetet. Peter Kurrild- Klitgaard tackar också Tom Bergroth för arrangemanget av konferensen. Henric Åsklund överlämnar, biträdd av Tom S. Vadholm, Anton Eskola, Wilhelm Brummer, Per Nordenvall, och Petteri Järvi, på Svenska heraldiska föreningens, Norsk heraldisk forenings, Heraldiska samfundets, Heraldiska sällskapets i Finland, och Collegii Heraldici Fennici vägnar, ordförandeklubba med slagplatta till SHS genom Allan Tønnesen. Klubban och plattan är snidade av Thorleif Aiff med SHS:s vapen på klubban och dess ordförandes vapen på plattan. Det noteras att Societas Heraldica Islandica såsom nystartad förening inte kommit med bland givarna. Allan Tønnesen tackar för gåvan och överlämnar den till stämmoordföranden, som med hjälp av densamma avslutar generalförsamlingen. Vid protokollet Martin Sunnqvist 3 (3)

4 Generalförsamling 23 maj 2009 Referat Bilaga 1 Föredragningslista 1) Val av ordförande för generalförsamlingen 2) Styrelseordförandens berättelse om sällskapets verksamhet under de sistlidna två åren 3) Berättelser om lokalavdelningarnas verksamhet 4) Berättelser från inrättade utskott 5) Kassörens framläggande av de reviderade räkenskaperna till godkännande 6) Fastställande av medlemsavgift för de två följande åren 7) Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar 8) Val av styrelseordförande efter förslag från valberedningen 9) Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen efter förslag från valberedningen 10) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter efter förslag från valberedningen 11) Val av en valberedning bestående av 3-5 medlemmar för två år efter förslag från styrelsen. Valberedningens medlemmar skall vara bosatta i varsitt nordiskt land och får inte vara medlemmar av styrelsen. 12) Övriga frågor

5 HERALDISK SELSKABS GENERALFORSAMLING DEN 23. MAJ 2009 Referat Bilaga 2 Formandens beretning Kære medlemmer af Heraldisk Selskab. Velkommen til denne 50-års jubilæumsgeneralforsamling. Den egentlige fejring af jubilæet sker i aften. Det er nu hele to år siden vi sidst havde generalforsamling. Årsagen hertil er som bekendt, at vi på generalforsamlingen i 2007 på Frederiksborg slot vedtog en række vedtægtsændringer, bl.a. at der herefter kun skulle afholdes generalforsamling hvert andet år i forbindelse med konferencen samt at antallet af styrelsesmedlemmer blev øget med fire, og at formanden blev valgt ved direkte valg. Jeg kan i år derfor ikke som det ellers har været tilfældet i en årrække sige at styrelsen konstituerede sig med samme fordeling som efter sidste generalforsamling. Vi havde ganske vist det obligate styrelsesmøde straks efter generalforsamlingen, men flere poster blev nybesatte, og en af disse blev omstruktureret, idet sekretærposten efter Steen Clemmensens afgang blev delt op på tre styrelsesmedlemmer. Den egentlige sekretærpost omfattende korrespondance og referatskrivning påtog Martin Sunnqvist sig, mens Ronny Andersen overtog området salg af selskabets udgivelser, herunder udsendelse af tidsskriftet, og Martin Asker påtog sig varetagelse af medlemsregisteret. Det sidste område har dog det sidste års tid været varetaget af Martin Sunnqvist og Ronny Andersen i fællesskab. Peter Kurrild-Klitgaard afløste Nils Bartholdy som næstformand, og Jens Christian Berlin blev ny ansvarlig for hjemmesiden efter Steen Clemmensen. Kun Bo Møller og Poul Holstein fortsatte i deres hidtidige funktioner som henholdsvis kasserer og redaktør af tidsskriftet. Aktivitetsniveauet Der har i de forløbne to år været afholdt fem styrelsesmøder, herunder et sidste år i Landskrone der varede to dage. På disse møder er der blevet taget stilling til selskabets løbende drift, perspektiver for fremtiden samt henvendelser udefra. Herudover har selskabets væsentligste indsats i de forløbne år været udgivelsen af Ulrik Reindels bog Kronborgtapeternes kongevåbener og striden om de Tre Kroner, der udkom i Desuden forberedelsen af vort 50-års jubilæum herunder nyudgivelsen af Sven Tito Achens bog Heraldikkens femten glæder, hvorom mere senere. Endvidere naturligvis forberedelsen af denne konference, hvor det denne gang er Tom Bergroth der har trukket det store læs. Økonomi Den gode udvikling, som kunne konstateres på de to nærmest foregående generalforsamlinger, er fortsat. Om lidt vil kassereren kunne præsentere endnu et glædeligt overskud, som ud over de med driften forbundne udgifter også i år har tilladt os at betale af på gælden til Skriftfonden. Men uden fondsstøtte ville vi stadig være dårligt stillet. Vi har som tidligere modtaget tilskud fra Alfred Goods Fond, endvidere tilskud fra Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse og Knud og Dagny Gad Andresens Fond. Disse tilskud er alle givet til selskabets bogudgivelser, og vi retter en varm tak til fondene.

6 Men herudover har vi meget glædeligt modtaget et betydeligt tilskud fra NOP-HS (Nordisk Publiceringsnævn for Humanistiske og Samfundsvidenskabelige tidsskrifter), en institution under Nordisk Råd, som vi tidligere i en årrække fik et væsentligt årligt driftstilskud fra. Men for ca. ti år siden holdt det op; vi fortsatte med at søge gennem yderligere fire år, inden vi opgav. Faktisk begyndte vore økonomiske vanskeligheder med udeblivelsen af dette tilskud, der i snit lå på DKK om året. Sidste år prøvede vi så igen, og nu lykkedes det! 3000 Euro (=godt og vel DKK) fik vi til udgivelse af tidsskriftet i 2009 (det figurerer derfor ikke i regnskabet). Det var med tanke på muligheden for tilskud fra NOP-HS, at vi for to år siden på nogle punkter omlagde Heraldisk Tidsskrifts organisation. Nu arbejder vi på at få tidsskriftet optaget i en række internationale videnskabelige databaser. Jeg kan ikke forlade punktet Økonomi uden at omtale, at vi sidst på året 2008 fik meddelelse om, at vi står til at modtage en meget betydelig arv fra et nu afdødt svensk medlem af selskabet, Rolf Alnefeldt. Boet er endnu ikke endeligt opgjort, men selskabets arv forventes at repræsentere et beløb på flere hundrede tusinde kr. Arven er øremærket til udgivelse af Heraldisk Tidsskrift. Vi er i styrelsen testator dybt taknemmelige, og det er hensigten at indsætte arven på en særlig fond i hans navn i lighed med Skriftfonden. Men hvor velkomne tilskud, fondsstøtte og arv udefra end er så er selskabets økonomiske rygrad de kontingenter, som medlemmerne indbetaler. Og sådan skal det også være: uden en passende stor medlemskreds er der intet formål med vort arbejde. Så derfor, kære medlemmer: Forsøm ingen mulighed for at hverve nye medlemmer til vort gamle, men stadig aktive Heraldiske Selskab! Hvervefolderen (på de tre hovedsprog) er nu distribueret rundt om i vore nordiske lande, og der ligger også en del fremme i forhallen. Tag nogle stykker og spred dem i jeres omgangskreds. Heraldisk Tidsskrift Straks efter sidste generalforsamling blev det gamle redaktionsudvalg erstattet af to nyskabelser: en egentlig redaktion bestående af Nils G. Bartholdy, Anton Eskola, Kaare Seeberg Sidselrud og Martin Sunnqvist samt et redaktionsråd bestående af en lang række, overvejende videnskabeligt funderede personer fra Norden og andre lande. Formålet er dels at være redaktøren behjælpelig med det redaktionelle arbejde, dels at kvalificere tidsskriftet til modtagelse af tilskud fra NOP-HS. Vi har i den forbindelse ugerne måttet sige farvel til flere fortjente medlemmer af det gamle redaktionsudvalg. Tidsskriftet er i de forløbne to år udkommet med de planlagte fire hefter med gode og varierede artikler: Tom Bergroth: Ett nationellt identitet, Bertil Frosell: Tronvåben for biskop Czeslaw Kozon, Carl Michael Raab: Erik Posse och hans heraldiska samling, Nils G.Bartholdy: Bergshammar og Gelre, Leif Ericsson: Konstnärlig frihet kontra förlagan, Allan Tønnesen: Ditmarsken-allegori, Michael Dupont: Bomærker på Drejø, Nils G. Bartholdy: De danske kongers skjoldholdere, Steen Clemmensen: Ligheder, forskelligheder og faldgruber, Inga von Corswant-Naumburg: Friherre Hans Abraham Kruuse af Verchous vapensköld och anvapen i Grödinge Kyrka, Poul Holstein: Slægten Bertouchs og de Bertouch-Lehns heraldik, Ronny Andersen: Kongelige våbenmalere og heraldisk kunst samt endelig Trond Norén Isaksen: Kongevåpenet og 1905.

7 Påtænkte udgivelser En række titler på påtænkte udgivelser vil jeg også i år undlade at omtale, da der stadig ikke er noget afgørende nyt at meddele. Derimod er to af de titler jeg nævnte i 2007 faktisk blevet udgivet, nemlig Ulrik Reindels bog om Kronborgtapeternes kongevåbener og striden om de Tre Kroner, som alle medlemmer har modtaget en salgsfolder om, og som mange har taget positivt imod. Den anden udkomne bog er Sven Tito Achens med rette berømmede bog Heraldikkens femten glæder. Den foreligger nu som den væsentligste markering af vort jubilæum. Ronny Andersen vil senere nærmere omtale denne udgivelse. Men jeg vil gerne her og nu rette en varm tak til Ronny, der har trukket det tunge læs med fremskaffelsen af nye illustrationer, og ikke mindst til Ulrik Reindel, der har stået for selve opsætningen af bogen og derved har bevirket en betydelig økonomisk besparelse. Men for at vende tilbage til de endnu ikke udgivne bogprojekter vil jeg omtale mit eget: udgivelsen af den danske Enevoldsarveregeringsakt fra I de forløbne to år er alle de ca segl blevet beskrevet og kommenteret og ikke mindst forsynet med personalhistoriske oplysninger. Endvidere er de fleste af de indledende kapitler skrevet. Udover de manglende resterer så kun affotografering af seglene ved en professionel fotograf samt tilvejebringelse af den til udgivelsen hørende økonomi. Og den bliver dyr! Tanken er at bogen skal udgives enten i 2010 eller Jeg håber stadig at norske medlemmer vil påtage sig at stå for de norske versioner af akten. Heraldisk udstilling Udstillingen af heraldiske skydeskiver fra Det kongelige Københavnske Skydeselskab og Danske Broderskabs samling på Sølyst blev som planlagt åbnet i efteråret Den omfatter 20 skiver, og der foreligger på udstillingen et katalog skrevet af Poul Holstein og mig selv. Udstillingen er stadig opstillet og er i princippet permanent, men en dag bliver den vel taget ned. Så jeg kan kun opfordre til at aflægge et besøg på Herregårdsmuseet på Gammel Estrup (ved Randers i Jylland). Hjemmeside Nyhedsbrev Hjemmesiden fungerer godt og er jævnlig blevet opdateret af Jens Christian Berlin. Våbenrullen bliver stadig udvidet og forøget, og der er planer om yderligere forbedringer. Tak til Jens Christian for hans store arbejde. Men jeg vil også i år gøre opmærksom på det elektroniske nyhedsbrev, som Ronny Andersen ene mand redigerer og udsender. Det er en flot præstation og et nyttigt redskab for alle der gerne vil holde sig à jour med nyheder inden for heraldikkens verden. Jeg kan kun opfordre alle til at melde sig som abonnenter. Det kan ske ved henvendelse til Ronny. Og så er det gratis (altså for medlemmer af Heraldisk Selskab). Men jeg skal hilse fra Ronny og sige, at han meget gerne modtager bidrag fra andre. Til slut vil jeg takke alle der har bidraget til selskabets beståen i de forløbne to år. Men med dirigentens tilladelse vil jeg desuden gerne for min egen persons vedkommende sige tak for de mange år hvor forsamlingen har givet mig lov til at lægge mit arbejde i Heraldisk Selskab. Det har været en stor glæde, men nu har jeg

8 nået en alder hvor jeg finder det passende at give plads for yngre kræfter. Jeg håber at jeg stadig ind imellem kan yde et lille bidrag til selskabets gavn. Men styrelsen må herefter klare sig uden mig som medlem. Og det kan den også godt. Tak.

9 Betalande medlemmar i siffror Dk Se Fi No Is Övr Ospec Totalt

10 Danmark Sverige Finland Norge Island Övriga Totalt Ospec

11

12

13

14

15

16

17

18 Generalförsamling 2009 Referat bilaga 6 Valberedningens förslag på styrelse och revisorer för ORDFÖRANDE Peter Kurrild-Klitgaard (DK, Nyval som ordförande) ORDINARIE LEDAMÖTER Nils G. Bartholdy (DK, Omval) Bo Møller (DK, Omval) Ronny Andersen (DK, Omval) Niels Arne Dam (DK, Nyval) Carl-Thomas von Christierson (DK, Nyval) Martin Sunnqvist (SE, Omval) Jens Christian Berlin (SE, Omval) Eric Bylander (SE, Nyval som ordinarie) Claus K Berntsen (SE, Nyval) Kaare Seeberg Sidselrud (NO, Omval) Tom S. Vadholm (NO, Nyval) Tom Bergroth (FI, Omval) Wilhelm Brummer (FI, Omval) Stefan Snæbjörnsson (IS, Omval) SUPPLEANTER Ulrik Reindel (DK, Omval) Göran Mörner (SE, Nyval) Jan Eide (NO, Nyval) Antti Matikkala (FI, Nyval) Matthías Árni Jóhannsson (IS, Omval) REVISORER Steen U. Zangenberg (DK, Omval) Jens Bloch (DK, Omval) REVISORSUPPLEANTER Susanne Vogt (DK, Nyval) Poul Holstein (DK, Nyval)

FORMANDSBERETNING 2013-2015

FORMANDSBERETNING 2013-2015 FORMANDSBERETNING 2013-2015 Peter Kurrild-Klitgaard Generalforsamling, SHS Sønderborg Slot, Sønderborg, 10.V.2015 Siden sidste generalforsamling Kunstneren, våbenmaler v. Kungl. Maj. Orden Bengt Olof Kälde

Læs mere

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V. Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent (Bestyrelsen indstiller valg

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2009-2011

FORMANDSBERETNING 2009-2011 FORMANDSBERETNING 2009-2011 Peter Kurrild-Klitgaard Generalforsamling, SHS Riddarhuset, Helsingfors, 21.V.2011 Indledning/Overblik Perioden 2009-2011 har været Fortsættelse og konsolidering af eksisterende

Læs mere

Referat af Heraldisk Selskabs generalforsamling den 21. Maj 2011 Riddarhuset, Helsingfors

Referat af Heraldisk Selskabs generalforsamling den 21. Maj 2011 Riddarhuset, Helsingfors Referat af Heraldisk Selskabs generalforsamling den 21. Maj 2011 Riddarhuset, Helsingfors Formanden Peter Kurrild-Klitgaard bød velkommen og henviste til dagsordenen, der var udsendt i marts måned og også

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 8, DECEMBER 2006

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 8, DECEMBER 2006 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 8, DECEMBER 2006 REDAKTØRENS HJØRNE VELKOMMEN TIL ET NYT NUMMER AF HERALDISK SELSKABS ELEKTRONISKE NYHEDSBREV OG VELKOMMEN TIL ET NYT DESIGN! Indimellem kan

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA mailadresse til nyhedsbrevets redaktør. Kontaktoplysninger findes nederst på sidste side af nyhedsbrevet. (RA) God fornøjelse! HERALDICA: forum for nordiske heraldikere SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

Læs mere

V E DT E K T E R for. Navn, formål og våpen. Selskapets navn er Societas Heraldica

V E DT E K T E R for. Navn, formål og våpen. Selskapets navn er Societas Heraldica V E DTÆGT E R for V E DT E K T E R for STA D G A R för Societas Heraldica Scandinavica (Heraldisk Selskab Heraldinen Seura Skjaldfræðafélagið Heraldisk Selskap Heraldiska Sällskapet) Navn, formål og våben

Læs mere

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen SKANDINAVISKA KLUBBENS ÅRSMÖTE fredagen den 22 feb. 2013, kl 13.30 1. Ordföranden öppnar årsmötet.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009 REDAKTØRENS HJØRNE VELKOMMEN til nyhedsbrevet! Forårets store heraldiske begivenhed var afholdelsen af 5. nordiske heraldiske kollokvium i Stockholm,

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 16, FEBRUAR 2010 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 16, FEBRUAR 2010 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 16, FEBRUAR 2010 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRENS HJØRNE Velkommen til nyhedsbrevets første nummer i 2010. Som de opmærksomme læsere vil opdage, har nyhedsbrevet

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 21, JANUARI 2012 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 21, JANUARI 2012 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 21, JANUARI 2012 ISSN: 1904-1233 REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till ett nytt, och tyvärr försenat, nummer av sällskapets nyhetsbrev. I detta nummer

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 3, JUNI 2005 KLÆDEPLOMBE MED NEDERLANDSK VÅBENSKJOLD FUNDET I KOLDING Under udgravning af den tidligere slotsmøllegrund i Kolding i det sydlige Jylland, er

Læs mere

Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00

Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2015 Bestyrelsen Navn Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA Her kan man også læse mere om programmet og orientere sig om de praktiske aspekter. Der er gjort meget ud af forberedelserne til og forventningerne er høje til dette års kongres. SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev: Sommer 2014 Bestyrelsen informerer Så er efteråret på trapperne. Men hvad gør det, når sommeren har været helt fantastisk. Den varmeste sommer i 140 år. Dem

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion

Vejens konstruktion. Vejens konstruktion Ordförande og sekreterare gruppen Land DK FI NO SE IS Rolf Johansen Vegvesen Peter Ekdahl Rambøll Ordförande Mads Jegsen Nynas Matti Vehviläinen Vägförvaltningen Haraldur Sigursteinsson Vegagerðin Sekretærere

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Fremmødte. Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis - Dorthe. Fra afdelingerne Fodbold Dorthe Balzer Christiansen. Badminton Jannika

Fremmødte. Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis - Dorthe. Fra afdelingerne Fodbold Dorthe Balzer Christiansen. Badminton Jannika Generalforsamling d.29-3-2017 - Idrætsforeningen G77 Dagsorden for generalforsamling. som nedenstående Referat fra generalforsamling d. 29-3-2017 ( i rød skrift ) Fra bestyrelsen Jarl - Dagny - Dennis

Læs mere

- 1 - RUNDEBREV FEBRUAR 2009

- 1 - RUNDEBREV FEBRUAR 2009 - 1 - - - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE RUNDEBREV FEBRUAR 2009 Kære medlemmer i NCCS! Igen nærmer vi os forårets komme og dermed tiden for NCCS årlige konference. I år afholdes konferencen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan.

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan. Trekkeis.dk Ordinær Generalforsamling 23-02-2013 Referat 1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Dirigent: Susanne B. Thomsen. Referent: Tonny N Jensen Stemmetællere Michael S Muller og Morten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Afholdt mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 i Skt. Andreas Kirkes kirkesal i Gothersgade 148, København K 1. Formand

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne 2016 14. apr. 2016 kl. 20.04 Generalforsamlingen afholdes den 18. april 2016 kl. 14.00 på First Hotel i Sydhavnen i København på adressen Molestien 11,

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Referat fra MAF Danmarks generalforsamling Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Generalforsamlingen begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.00 Formand Arne Puggaard bød velkommen og foreslog Niels

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen.

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen. REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014 Fremmødte: se deltagerliste Stemmeberettigede: på deltagerlisten på nær administrationen. Velkomst Erik Nicolajsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere