Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl. 16.50 17.25"

Transkript

1 Referat av generalförsamling den 23 maj 2009 kl i Carl XV:s matsal, Kungl. Slottet, Stockholm 1. Val av stämmoordförande Allan Tønnesen öppnar generalförsamlingen med en häroldsstav, som överlämnats av Ronny Andersen och Peter Kurrild-Klitgaard vid konferensens inledning. Allan Tønnesen föreslår att Tom S. Vadholm väljs till stämmoordförande. Inga fler förslag framställs. Generalförsamlingen väljer Tom S. Vadholm till stämmoordförande. Inga erinringar mot kallelsen och föredragningslistan framkommer. Föredragningslistan fastställs,... bilaga 1. På stämmoordförandens förslag beslutas att röstning skall ske med handuppräckning och inte med rop och att räkneord skall sägas på svenska. Stämmoordföranden föreslår att Steen U. Zangenberg väljs som vice stämmoordförande att överta ordförandeskapet under 8. Förslaget bifalles. Stämmoordföranden föreslår att Martin Sunnqvist väljs till stämmosekreterare. Förslaget bifalles. 2. Ordförandens berättelse om de senaste två årens verksamhet Allan Tønnesen föredrar verksamhetsberättelse,... bilaga 2. Knud Prange frågar hur många betalande medlemmar föreningen har. Martin Sunnqvist redovisar statistik över detta,... bilaga 3. Martin Sunnqvist anmärker att antalet betalande medlemmar är beräknat på de som betalat medlemsavgiften med tillägg av hedersmedlemmar, livsvariga medlemmar och föreningar med utbytesöverenskommelser. De ospecificerade för år 2008 är medlemmar som nyligen har betalat sin avgift för 2008 och som inte hunnit sorteras under land. 3. Berättelser från lokalavdelningarna Nils G. Bartholdy föredrar berättelsen för lokalavdelningen för Köpenhamn med omnejd: I samverkan med Folkeuniversitetet anordnar lokalavdelningen varje vår en heraldisk föredragsserie med fem föredrag. Under våren 2008 var temat Kronor, rang och kunglig heraldik. Nils G. Bartholdy talade om danska kungliga kronor och om grevarnas av Rosenborg vapen, Peter Kurrild-Klitgaard talade om kronprinsessan Marys vapen och om rangtecken i riddarordensvapen och Ronny Andersen om rang, privilegier och heraldik under det tidiga enväldet. Under våren 2009 var temat vapenrätt. Nils G. Bartholdy talade om det danska riksvapnets utveckling och om kvinnolinjernas betydelse för furste- och adelsheraldik, Peter Kristiansen talade om striden mellan tre lejon och tre kronor, Martin Sunnqvist talade om det rättsliga skyddet för släktvapen och Sunil Saigal talade om dansk vapenrätt. Terje Bratberg föredrar berättelsen för Societas Heraldica Nidarosiensis: Lokalavdelningen har haft fyra möten och arbetat med en vetenskaplig utgåva av ett manuskript om den gamla norska adeln. Dessutom har avdelningen tagit fram en plakett över Vincens Budde med hans vapensköld. Martin Sunnqvist föredrar berättelsen för Societas Heraldica Lundensis: Lokalavdelningen bildades vid den fjärde nordiska heraldiska konferensen i Hillerød för två år sedan av Henric Åsklund, Claus K. Berntsen och Martin Sunnqvist. Det första planerade mötet fick ställas in, men den 31 maj 2008 arrangerades en heldagsutfärd till Sorø och Ringsted, där vi under Knud Pranges guidning besåg 1 (3)

2 vapenfriserna. Den 5 november samma år höll Henric Åsklund ett föredrag i Lund om Jan Ranekes heraldiska samlingar. I våras träffades vi åter i Lund för att höra Ronny Andersen berätta om sitt galerie refusés, kommunvapenförslag som de danska kommunerna obegripligt nog inte fastnat för. Berättelserna beslutas tas till protokollet. 4. Berättelser från utskott Ronny Andersen föredrar berättelsen från den arbetsgrupp som arbetat med nyutgivningen av Heraldikkens femten glæder: Gruppen har haft många, långa och trevliga möten. Allan Tønnesen, Nils G. Bartholdy och Ronny Andersen har ingått i gruppen. Ulrik Reindel har ansvarat för layout och datasättning. Boken är klar till konferensen. 5. Kassörens framläggande av reviderade räkenskaper Bo Møller föredrar räkenskaperna för räkenskapsåren 2007 och 2008,... bilaga 4 a-f. Stämmoordföranden konstaterar att räkenskaperna godkänts av revisorerna. Generalförsamlingen godkänner räkenskaperna. Bo Møller framlägger budget för år 2009,... bilaga 5. Stämmoordföranden konstaterar att budgeten fastställs av styrelsen och bara läggs fram för kännedom. Den läggs till handlingarna. 6. Fastställande av medlemsavgift för 2010 och 2011 Stämmoordföranden anmäler att styrelsen föreslagit bibehållen årsavgift 260 DKK. Förslaget bifalles. 7. Förslag från styrelsen eller medlemmarna Intet att anteckna. 8. Val av styrelseordförande Valberedningens sammankallande Henric Åsklund redovisar valberedningens sätt att arbeta och föredrar dess förslag,... bilaga 6. Henric Åsklund föreslår på valberedningens vägnar att Peter Kurrild-Klitgaard väljs till ordförande. Inga fler förslag framkommer. Generalförsamlingen väljer Peter Kurrild-Klitgaard till ordförande. Stämmoordföranden överlämnar ordförandeskapet till vice stämmoordföranden. 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter Henric Åsklund föreslår på valberedningens vägnar till ledamöter och suppleanter de personer som anges i bilaga 6. Inga fler förslag framkommer. Generalförsamlingen väljer de föreslagna till ledamöter respektive suppleanter. Vice stämmoordföranden återlämnar ordförandeskapet till stämmoordföranden. 10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter Henric Åsklund föreslår på valberedningens vägnar till revisorer och revisorssuppleanter de personer som anges i bilaga 6. Inga fler förslag framkommer. Generalförsamlingen väljer de föreslagna. 11. Val av valberedning Allan Tønnesen föredrar styrelsens förslag till valberedning: Henric Åsklund, Allan Tønnesen, Erla K. Bergendahl Hohler, Anders Segersven och Árni Þ. Árnason. Inga fler förslag framkommer. Generalförsamlingen väljer de föreslagna. 2 (3)

3 12. Övriga frågor Peter Kurrild-Klitgaard föreslår på styrelsens, förutom de berörda personerna, vägnar, att generalförsamlingen utser fyra personer till hedersmedlemmar: Allan Tønnesen har suttit 36 år i styrelsen, varit redaktör i 10 år, ordförande i 12 år, och är Skandinaviens ledande auktoritet på bomärken. Generalförsamlingen utser Allan Tønnesen till hedersmedlem. Nils G. Bartholdy har under 39 år lett föredragsserien i Köpenhamn, suttit 38 år styrelsen, varit vice ordförande i 10 år, och är den ledande experten på kunglig och adlig dansk heraldik. Ledamot av och vice ordförande i AIH. Generalförsamlingen utser Nils G. Bartholdy till hedersmedlem. Bengt-Olof Kälde har varit Kungl. Maj:ts Ordens vapenmålare och kyrkokonstnär och står i särklass bland heraldiska konstnärer. Generalförsamlingen utser Bengt-Olof Kälde till hedersmedlem (absens). Poul greve Holstein har suttit i styrelsen i 20 år som redaktör för Heraldisk Tidsskrift, som han har redigerat noggrant och med en hög facklig och akademisk standard. Generalförsamlingen utser Poul greve Holstein till hedersmedlem (absens). Peter Kurrild-Klitgaard tackar, utöver Allan Tønnesen och Poul Holstein, Susanne Vogt, Hans Cappelen och Martin Asker såsom avgående styrelseledamöter för deras insatser i styrelsearbetet. Peter Kurrild- Klitgaard tackar också Tom Bergroth för arrangemanget av konferensen. Henric Åsklund överlämnar, biträdd av Tom S. Vadholm, Anton Eskola, Wilhelm Brummer, Per Nordenvall, och Petteri Järvi, på Svenska heraldiska föreningens, Norsk heraldisk forenings, Heraldiska samfundets, Heraldiska sällskapets i Finland, och Collegii Heraldici Fennici vägnar, ordförandeklubba med slagplatta till SHS genom Allan Tønnesen. Klubban och plattan är snidade av Thorleif Aiff med SHS:s vapen på klubban och dess ordförandes vapen på plattan. Det noteras att Societas Heraldica Islandica såsom nystartad förening inte kommit med bland givarna. Allan Tønnesen tackar för gåvan och överlämnar den till stämmoordföranden, som med hjälp av densamma avslutar generalförsamlingen. Vid protokollet Martin Sunnqvist 3 (3)

4 Generalförsamling 23 maj 2009 Referat Bilaga 1 Föredragningslista 1) Val av ordförande för generalförsamlingen 2) Styrelseordförandens berättelse om sällskapets verksamhet under de sistlidna två åren 3) Berättelser om lokalavdelningarnas verksamhet 4) Berättelser från inrättade utskott 5) Kassörens framläggande av de reviderade räkenskaperna till godkännande 6) Fastställande av medlemsavgift för de två följande åren 7) Behandling av förslag från styrelsen eller medlemmar 8) Val av styrelseordförande efter förslag från valberedningen 9) Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen efter förslag från valberedningen 10) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter efter förslag från valberedningen 11) Val av en valberedning bestående av 3-5 medlemmar för två år efter förslag från styrelsen. Valberedningens medlemmar skall vara bosatta i varsitt nordiskt land och får inte vara medlemmar av styrelsen. 12) Övriga frågor

5 HERALDISK SELSKABS GENERALFORSAMLING DEN 23. MAJ 2009 Referat Bilaga 2 Formandens beretning Kære medlemmer af Heraldisk Selskab. Velkommen til denne 50-års jubilæumsgeneralforsamling. Den egentlige fejring af jubilæet sker i aften. Det er nu hele to år siden vi sidst havde generalforsamling. Årsagen hertil er som bekendt, at vi på generalforsamlingen i 2007 på Frederiksborg slot vedtog en række vedtægtsændringer, bl.a. at der herefter kun skulle afholdes generalforsamling hvert andet år i forbindelse med konferencen samt at antallet af styrelsesmedlemmer blev øget med fire, og at formanden blev valgt ved direkte valg. Jeg kan i år derfor ikke som det ellers har været tilfældet i en årrække sige at styrelsen konstituerede sig med samme fordeling som efter sidste generalforsamling. Vi havde ganske vist det obligate styrelsesmøde straks efter generalforsamlingen, men flere poster blev nybesatte, og en af disse blev omstruktureret, idet sekretærposten efter Steen Clemmensens afgang blev delt op på tre styrelsesmedlemmer. Den egentlige sekretærpost omfattende korrespondance og referatskrivning påtog Martin Sunnqvist sig, mens Ronny Andersen overtog området salg af selskabets udgivelser, herunder udsendelse af tidsskriftet, og Martin Asker påtog sig varetagelse af medlemsregisteret. Det sidste område har dog det sidste års tid været varetaget af Martin Sunnqvist og Ronny Andersen i fællesskab. Peter Kurrild-Klitgaard afløste Nils Bartholdy som næstformand, og Jens Christian Berlin blev ny ansvarlig for hjemmesiden efter Steen Clemmensen. Kun Bo Møller og Poul Holstein fortsatte i deres hidtidige funktioner som henholdsvis kasserer og redaktør af tidsskriftet. Aktivitetsniveauet Der har i de forløbne to år været afholdt fem styrelsesmøder, herunder et sidste år i Landskrone der varede to dage. På disse møder er der blevet taget stilling til selskabets løbende drift, perspektiver for fremtiden samt henvendelser udefra. Herudover har selskabets væsentligste indsats i de forløbne år været udgivelsen af Ulrik Reindels bog Kronborgtapeternes kongevåbener og striden om de Tre Kroner, der udkom i Desuden forberedelsen af vort 50-års jubilæum herunder nyudgivelsen af Sven Tito Achens bog Heraldikkens femten glæder, hvorom mere senere. Endvidere naturligvis forberedelsen af denne konference, hvor det denne gang er Tom Bergroth der har trukket det store læs. Økonomi Den gode udvikling, som kunne konstateres på de to nærmest foregående generalforsamlinger, er fortsat. Om lidt vil kassereren kunne præsentere endnu et glædeligt overskud, som ud over de med driften forbundne udgifter også i år har tilladt os at betale af på gælden til Skriftfonden. Men uden fondsstøtte ville vi stadig være dårligt stillet. Vi har som tidligere modtaget tilskud fra Alfred Goods Fond, endvidere tilskud fra Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse og Knud og Dagny Gad Andresens Fond. Disse tilskud er alle givet til selskabets bogudgivelser, og vi retter en varm tak til fondene.

6 Men herudover har vi meget glædeligt modtaget et betydeligt tilskud fra NOP-HS (Nordisk Publiceringsnævn for Humanistiske og Samfundsvidenskabelige tidsskrifter), en institution under Nordisk Råd, som vi tidligere i en årrække fik et væsentligt årligt driftstilskud fra. Men for ca. ti år siden holdt det op; vi fortsatte med at søge gennem yderligere fire år, inden vi opgav. Faktisk begyndte vore økonomiske vanskeligheder med udeblivelsen af dette tilskud, der i snit lå på DKK om året. Sidste år prøvede vi så igen, og nu lykkedes det! 3000 Euro (=godt og vel DKK) fik vi til udgivelse af tidsskriftet i 2009 (det figurerer derfor ikke i regnskabet). Det var med tanke på muligheden for tilskud fra NOP-HS, at vi for to år siden på nogle punkter omlagde Heraldisk Tidsskrifts organisation. Nu arbejder vi på at få tidsskriftet optaget i en række internationale videnskabelige databaser. Jeg kan ikke forlade punktet Økonomi uden at omtale, at vi sidst på året 2008 fik meddelelse om, at vi står til at modtage en meget betydelig arv fra et nu afdødt svensk medlem af selskabet, Rolf Alnefeldt. Boet er endnu ikke endeligt opgjort, men selskabets arv forventes at repræsentere et beløb på flere hundrede tusinde kr. Arven er øremærket til udgivelse af Heraldisk Tidsskrift. Vi er i styrelsen testator dybt taknemmelige, og det er hensigten at indsætte arven på en særlig fond i hans navn i lighed med Skriftfonden. Men hvor velkomne tilskud, fondsstøtte og arv udefra end er så er selskabets økonomiske rygrad de kontingenter, som medlemmerne indbetaler. Og sådan skal det også være: uden en passende stor medlemskreds er der intet formål med vort arbejde. Så derfor, kære medlemmer: Forsøm ingen mulighed for at hverve nye medlemmer til vort gamle, men stadig aktive Heraldiske Selskab! Hvervefolderen (på de tre hovedsprog) er nu distribueret rundt om i vore nordiske lande, og der ligger også en del fremme i forhallen. Tag nogle stykker og spred dem i jeres omgangskreds. Heraldisk Tidsskrift Straks efter sidste generalforsamling blev det gamle redaktionsudvalg erstattet af to nyskabelser: en egentlig redaktion bestående af Nils G. Bartholdy, Anton Eskola, Kaare Seeberg Sidselrud og Martin Sunnqvist samt et redaktionsråd bestående af en lang række, overvejende videnskabeligt funderede personer fra Norden og andre lande. Formålet er dels at være redaktøren behjælpelig med det redaktionelle arbejde, dels at kvalificere tidsskriftet til modtagelse af tilskud fra NOP-HS. Vi har i den forbindelse ugerne måttet sige farvel til flere fortjente medlemmer af det gamle redaktionsudvalg. Tidsskriftet er i de forløbne to år udkommet med de planlagte fire hefter med gode og varierede artikler: Tom Bergroth: Ett nationellt identitet, Bertil Frosell: Tronvåben for biskop Czeslaw Kozon, Carl Michael Raab: Erik Posse och hans heraldiska samling, Nils G.Bartholdy: Bergshammar og Gelre, Leif Ericsson: Konstnärlig frihet kontra förlagan, Allan Tønnesen: Ditmarsken-allegori, Michael Dupont: Bomærker på Drejø, Nils G. Bartholdy: De danske kongers skjoldholdere, Steen Clemmensen: Ligheder, forskelligheder og faldgruber, Inga von Corswant-Naumburg: Friherre Hans Abraham Kruuse af Verchous vapensköld och anvapen i Grödinge Kyrka, Poul Holstein: Slægten Bertouchs og de Bertouch-Lehns heraldik, Ronny Andersen: Kongelige våbenmalere og heraldisk kunst samt endelig Trond Norén Isaksen: Kongevåpenet og 1905.

7 Påtænkte udgivelser En række titler på påtænkte udgivelser vil jeg også i år undlade at omtale, da der stadig ikke er noget afgørende nyt at meddele. Derimod er to af de titler jeg nævnte i 2007 faktisk blevet udgivet, nemlig Ulrik Reindels bog om Kronborgtapeternes kongevåbener og striden om de Tre Kroner, som alle medlemmer har modtaget en salgsfolder om, og som mange har taget positivt imod. Den anden udkomne bog er Sven Tito Achens med rette berømmede bog Heraldikkens femten glæder. Den foreligger nu som den væsentligste markering af vort jubilæum. Ronny Andersen vil senere nærmere omtale denne udgivelse. Men jeg vil gerne her og nu rette en varm tak til Ronny, der har trukket det tunge læs med fremskaffelsen af nye illustrationer, og ikke mindst til Ulrik Reindel, der har stået for selve opsætningen af bogen og derved har bevirket en betydelig økonomisk besparelse. Men for at vende tilbage til de endnu ikke udgivne bogprojekter vil jeg omtale mit eget: udgivelsen af den danske Enevoldsarveregeringsakt fra I de forløbne to år er alle de ca segl blevet beskrevet og kommenteret og ikke mindst forsynet med personalhistoriske oplysninger. Endvidere er de fleste af de indledende kapitler skrevet. Udover de manglende resterer så kun affotografering af seglene ved en professionel fotograf samt tilvejebringelse af den til udgivelsen hørende økonomi. Og den bliver dyr! Tanken er at bogen skal udgives enten i 2010 eller Jeg håber stadig at norske medlemmer vil påtage sig at stå for de norske versioner af akten. Heraldisk udstilling Udstillingen af heraldiske skydeskiver fra Det kongelige Københavnske Skydeselskab og Danske Broderskabs samling på Sølyst blev som planlagt åbnet i efteråret Den omfatter 20 skiver, og der foreligger på udstillingen et katalog skrevet af Poul Holstein og mig selv. Udstillingen er stadig opstillet og er i princippet permanent, men en dag bliver den vel taget ned. Så jeg kan kun opfordre til at aflægge et besøg på Herregårdsmuseet på Gammel Estrup (ved Randers i Jylland). Hjemmeside Nyhedsbrev Hjemmesiden fungerer godt og er jævnlig blevet opdateret af Jens Christian Berlin. Våbenrullen bliver stadig udvidet og forøget, og der er planer om yderligere forbedringer. Tak til Jens Christian for hans store arbejde. Men jeg vil også i år gøre opmærksom på det elektroniske nyhedsbrev, som Ronny Andersen ene mand redigerer og udsender. Det er en flot præstation og et nyttigt redskab for alle der gerne vil holde sig à jour med nyheder inden for heraldikkens verden. Jeg kan kun opfordre alle til at melde sig som abonnenter. Det kan ske ved henvendelse til Ronny. Og så er det gratis (altså for medlemmer af Heraldisk Selskab). Men jeg skal hilse fra Ronny og sige, at han meget gerne modtager bidrag fra andre. Til slut vil jeg takke alle der har bidraget til selskabets beståen i de forløbne to år. Men med dirigentens tilladelse vil jeg desuden gerne for min egen persons vedkommende sige tak for de mange år hvor forsamlingen har givet mig lov til at lægge mit arbejde i Heraldisk Selskab. Det har været en stor glæde, men nu har jeg

8 nået en alder hvor jeg finder det passende at give plads for yngre kræfter. Jeg håber at jeg stadig ind imellem kan yde et lille bidrag til selskabets gavn. Men styrelsen må herefter klare sig uden mig som medlem. Og det kan den også godt. Tak.

9 Betalande medlemmar i siffror Dk Se Fi No Is Övr Ospec Totalt

10 Danmark Sverige Finland Norge Island Övriga Totalt Ospec

11

12

13

14

15

16

17

18 Generalförsamling 2009 Referat bilaga 6 Valberedningens förslag på styrelse och revisorer för ORDFÖRANDE Peter Kurrild-Klitgaard (DK, Nyval som ordförande) ORDINARIE LEDAMÖTER Nils G. Bartholdy (DK, Omval) Bo Møller (DK, Omval) Ronny Andersen (DK, Omval) Niels Arne Dam (DK, Nyval) Carl-Thomas von Christierson (DK, Nyval) Martin Sunnqvist (SE, Omval) Jens Christian Berlin (SE, Omval) Eric Bylander (SE, Nyval som ordinarie) Claus K Berntsen (SE, Nyval) Kaare Seeberg Sidselrud (NO, Omval) Tom S. Vadholm (NO, Nyval) Tom Bergroth (FI, Omval) Wilhelm Brummer (FI, Omval) Stefan Snæbjörnsson (IS, Omval) SUPPLEANTER Ulrik Reindel (DK, Omval) Göran Mörner (SE, Nyval) Jan Eide (NO, Nyval) Antti Matikkala (FI, Nyval) Matthías Árni Jóhannsson (IS, Omval) REVISORER Steen U. Zangenberg (DK, Omval) Jens Bloch (DK, Omval) REVISORSUPPLEANTER Susanne Vogt (DK, Nyval) Poul Holstein (DK, Nyval)

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V. Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent (Bestyrelsen indstiller valg

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 14, JULI 2009 REDAKTØRENS HJØRNE VELKOMMEN til nyhedsbrevet! Forårets store heraldiske begivenhed var afholdelsen af 5. nordiske heraldiske kollokvium i Stockholm,

Læs mere

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen SKANDINAVISKA KLUBBENS ÅRSMÖTE fredagen den 22 feb. 2013, kl 13.30 1. Ordföranden öppnar årsmötet.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYE VINDAFJORD AFGØRELSE SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 4, SEPTEMBER 2005 WWW.HERALDIK.ORG Som det vil være de fleste læsere af dette nyhedsbrev bekendt, har Heraldisk Selskabs hjemmeside

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 2, APRIL 2005 UNIONSOPLØSNINGEN 1905 I år er det 100 år siden, at Norge blev en selvstændig nation ved opløsningen af unionen mellem Sverige og Norge. Dette

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 30, JUNI 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till sommarens nummer av sällskapets nyhetsbrev. Redaktionen vill önska en god sommar,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 24, OKTOBER 2012 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 24, OKTOBER 2012 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 24, OKTOBER 2012 ISSN: 1904-1233 REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till ett nytt, nummer av sällskapets nyhetsbrev. Hösten är här, och med den ett

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org Referat Styrelsemøde i Oslo d. 16.-18. oktober 2009 Fremmødte: Eivor Wallinvirta, EW, Finland Agne Svantesson, AS, Sverige Torunn Hernes Bjerkem, TB, Norge Bendt Pedersen, BP, Island Hanne Rasmussen, HR,

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan.

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan. Trekkeis.dk Ordinær Generalforsamling 23-02-2013 Referat 1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Dirigent: Susanne B. Thomsen. Referent: Tonny N Jensen Stemmetællere Michael S Muller og Morten

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013

Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling i Hf Engly 9. Marts 2013 1. Valg af dirigent Peter (79) valgt som dirigent. 2. Valg af referenter Chriss (55) og Ruben (10) tager referat. 3. Godkendelse af referat

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 26, APRIL 2013 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 26, APRIL 2013 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 26, APRIL 2013 ISSN: 1904-1233 REDAKTÖRENS SPALT Kära läsare! Välkommen till vårens nummer av sällskapets nyhetsbrev. Vi fortsätter i detta nummer vår serie

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 12, JUNI 2008 REDAKTØRENS HJØRNE Sommeren er over os, og dermed er det også tiden for ferieoplevelser, både ude og hjemme. En aktuel udstilling på Frederiksborgmuseet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 1: Valg af stemmetællere Jens N Buch, Bent Raith. 2: Valg af dirigent Kristine Fog-Morrissette, som erklærer generalforsamlingen for rettidigt

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening 1. a. Valg af dirigent Christian Høybye blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. b. Valg af referent Tine Lind

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere