Bankguiden. for erhvervskunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bankguiden. for erhvervskunder"

Transkript

1 Bankguiden for erhvervskunder

2 Nykredit er en bank, der kan bidrage aktivt til din forretning Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med bank og realkredit som de to bærende elementer. Når du samler dine forretninger hos os, får du effektive værktøjer til håndtering af virksomhedens økonomi og en sam arbejdspartner, der engagerer sig i virksomhedens vækst. Vi tilbyder dig Bank og realkredit samlet til din fordel Et økonomisk bagland, der giver dig ro til at drive forretning Effektive værktøjer og konkrete forslag, der letter dagligdagen En engageret samarbejdspartner Side 2 Nykredit Bankguiden Erhvervskunder

3 Indhold Vilkår for lån...4 Vilkår for kreditter...5 Sikkerheder...6 Vilkår for byggelån...9 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...10 Bankguiden er en del af den samlede aftale. Gem derfor Bankguiden sammen med aftaledokumenterne og brug den som opslagsværk, hvis der senere opstår spørgsmål vedrørende aftalen. Gyldig fra 1. august Der tages forbehold for ændringer af vilkår og gebyrer. Nykredit Bankguiden Erhvervskunder Side 3

4 Vilkår for lån Førtidig indfrielse af lån Hel eller delvis indfrielse af lån med renteperioder med løbetid på tre måneder og lån med variabel rente kan til enhver tid ske med 14 dages varsel til en termin til kurs 100 og mod et separat indfrielsesgebyr. Kunden kan efter 14 dages forudgående varsel helt eller delvist indfri lån med renteperioder med løbetid på mere end tre måneder. En sådan indfrielse, herunder også indfrielse efter bankens opsigelse, finder sted på følgende vilkår: Lånet kan indfries i sin helhed med et beløb svarende til markedsværdien af lånets udestående betalinger på indfrielsestidspunktet, tillagt skyldige renter og ikke tilskrevne renter fra seneste rentetermin. Ved opgørelse af markedsværdi anvendes bankens nulkuponrenter på indfrielsestidspunktet. Bankens nulkuponrenter beregnes på grundlag af bankens swaprenter for bankens placering af fast rente i en renteswap i den pågældende lånevaluta. Ved førtidig indfrielse af lånet ved uændret renteniveau må kunden påregne en omkostning (eller tillæg i markedsværdiopgørelsen), som kunden hæfter for, idet bankens placeringsrente ofte vil være forskellig fra den oprindelig fastsatte rente, og bankens rentemarginal i den resterende fastrenteperiode ligeledes indgår i beregningen. Hvis banken skønner, at swaprenterne ikke længere udgør et markeds relateret grundlag for beregning af nulkuponrenter på indfrielsestidspunktet, er banken til enhver tid berettiget til at anvende et andet repræsentativt beregningsgrundlag. Nykredit Bank beregner sig et gebyr for indfrielsesberegninger, som ikke effektueres. Orientering Der kan på bankens foranledning afholdes et årligt møde mellem kunden og banken til drøftelse af kundens engagement med Nykredit Bank. Misligholdelse Banken kan opsige lånet uden varsel og forlange hele gælden betalt straks, hvis kunden udsættes for retsforfølgning i form af udlæg, arrest eller brugeligt pant træder i solvent likvidation, kommer under rekonstruktionsbehandling, erklæres konkurs, anmoder om gældssanering/akkord eller indleder forhandlinger om udenretlig akkord ikke betaler ydelser, renter, gebyrer, provision eller afdrag til tiden eller på tilsvarende vis misligholder sine forpligtelser over for långiver, Nykredit Bank og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen afgår ved døden tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller tilbageholder oplysninger af betydning for engagementet i øvrigt ikke overholder en eller flere bestemmelser i låneaftalen eller vilkår, som er gældende for låneaftalen. udlodder mere end 100% af årets resultat efter skat erhverver egne anparter/aktier/ kapitalandele overstigende 10% af de samlede anparter/aktier/kapitalandele både for så vidt angår stemmer som kapital nedsætter sit kapitalgrundlag belåner/pantsætter/anvender sine aktiver med henblik på at finansiere 3. mands erhvervelse af anparter/ aktier/kapitalandele i debitor eller et debitorforbundet selskab. Hvis lånet er sikret ved pant eller kaution, kan banken samtidig opsige lånet uden varsel og forlange hele gælden betalt straks, hvis kunden sælger det pantsatte uden samtykke fra Nykredit Bank eller udskifter materiel ud over hvad der er led i den løbende drift, der på grund af tredjemands bedre ret ikke bliver omfattet af panteretten efter bankens skøn undlader at vedligeholde pantet, så ejendommens løsøre som besætning, mælkekvote, inventar og maskinpark helt eller delvis fjernes uden at blive erstattet af tilsvarende løsøreværdier, der ikke er behæftede undlader at holde pantsatte genstande nødvendigt forsikret eller løbende at ajourføre forsikringer. Indbetalinger Foretager kunden en indbetaling til banken, er banken berettiget til at vælge, på hvilken af flere fordringer beløbet skal afskrives. Enhver indbetaling på lånet, herunder beløb, som stammer fra sikkerhed stillet af kunde eller tredjemand, og beløb, som indbetales af kautionister, anvendes først til dækning af rente og provision og herefter til betaling af afdrag. Side 4 Nykredit Bankguiden Erhvervskunder

5 Vilkår for kreditter Oplysningspligt Kunden skal straks oplyse banken om ethvert forhold, som kan påvirke kundens evne til at opfylde sine pligter efter denne kredit kontrakt, eller som i ikke uvæsentlig grad påvirker debitors virksomhed negativt (fx vedr. markedsposition, indtjening eller retssager). Er kunden børsnoteret, er kunden uanset ovenstående berettiget til at overholde de til enhver tid gældende regler for videregivelse af information til offentligheden. Misligholdelse Banken kan opsige kreditten uden varsel og forlange hele gælden betalt straks, hvis kunden udsættes for retsforfølgning i form af udlæg, arrest eller bruge ligt pant træder i solvent likvidation, kommer under rekonstruktionsbehandling, erklæres konkurs, anmoder om gældssanering/akkord eller indleder forhandlinger om udenretlig akkord ikke betaler ydelser, renter, gebyrer, provision eller afdrag til tiden eller på tilsvarende vis misligholder sine forpligtelser over for långiver, Nykredit Bank og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen afgår ved døden tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller tilbageholder oplysninger af betydning for engagementet meddeler pant eller hertil svarende sikkerhedsarrangementer i nogen som helst af sine aktiver til fordel for nuværende eller fremtidige forpligtelser, bortset fra pant i et nyanskaffet aktiv til sikkerhed for finansieringen af dette i øvrigt ikke overholder en eller flere bestemmelser i kredit aftalen eller vilkår, som er gældende for kreditaftalen udlodder mere end 100% af årets resultat efter skat erhverver egne anparter/aktier/ kapitalandele overstigende 10% af de samlede anparter/aktier/kapitalandele både for så vidt angår stemmer som kapital nedsætter sit kapitalgrundlag belåner/pantsætter/anvender sine aktiver med henblik på at finansiere 3. mands erhvervelse af anparter/ aktier/kapitalandele i debitor eller et debitorforbundet selskab. Hvis kreditten er sikret ved pant eller kaution, kan banken samtidig opsige lånet uden varsel og forlange hele gælden betalt straks, hvis kunden sælger det pantsatte uden samtykke fra Nykredit Bank eller udskifter materiel ud over hvad der er led i den løbende drift, der på grund af tredjemands bedre ret ikke bliver omfattet af panteretten undlader at holde pantsatte genstande nødvendigt forsikret eller løbende at ajourføre forsikringer. Bortfald af trækningsret Kundens ret til at udnytte en ikke-trukket del af denne kredit facilitet bortfalder uden varsel, hvis kundens evne til at opfylde sine pligter efter kreditaftalen efter bankens opfattelse forringes, eller der indtræder forhold, som efter bankens opfattelse i ikke uvæsentlig grad påvirker debitors virksomhed negativt (fx vedr. markedsposition, indtjening eller retssager). Indbetalinger Enhver indbetaling på kreditten, herunder beløb, som stammer fra sikkerhed stillet af kunde eller tredjemand, og beløb, som indbetales af kautionister, anvendes først til dækning af rente, gebyrer og provision og herefter til betaling af afdrag medmindre banken vælger andet. Nykredit Bankguiden Erhvervskunder Side 5

6 Sikkerheder Pant tjener til sikkerhed for betaling af hovedstol, renter, gebyrer, provision, sagsomkostninger og andre udgifter, som afholdes i forbindelse med inddrivelse af gælden. Inden for rammerne af værdien af det pantsatte er banken berettiget til foruden regreskrav i anledning af indfriede garantier, renter og øvrige kreditomkostninger at kræve følgende omkostninger betalt af pantsætteren: alle direkte udlæg, som opstår som følge af de pantsikrede fordringer, fx skatter og afgifter, herunder tinglysnings afgifter samt forsikringspræmier, telefon-, telefax- og portoudgifter mv. samtlige de omkostninger og udgifter, som banken afholder i forbindelse med inddrivelse af pantsætters forpligtelser, herunder retsafgifter, juridisk bistand mv. samt et af banken fastsat gebyr for rykkerbreve bankens udgifter i tilfælde af, at de pantsikrede fordringer mis ligholdes eller opsiges, herunder gebyr for udsendelse af rykker breve, forsikringspræmier, retsafgifter, juridisk bistand mv. en af banken fastsat overtræksrente, provision eller morarente samt en nødvendig overkurs ved førtidsindfrielse af fastforrentede udlån bankens omkostninger ved besvarelse af forespørgsler fra offentlige myndigheder ifølge lovgivningen, herunder gebyr for at finde udskrifter og bilag frem samt for udfærdigelse af fotokopier eventuelt depotgebyr. Vedrører pantsætningen forpligtelser i udenlandsk valuta, hæfter pantsætter med værdien af det pantsatte for eventuelle kurstab. Hvis de pantsikrede fordringer er i udenlandsk valuta, er pantsætter på bankens forlangende forpligtet til at indfri panteforpligtelsen i den pågældende valuta. Er forpligtelsen i udenlandsk valuta indfriet helt eller delvist ved debitering af en af kundens øvrige konti i banken, og gælden til banken således er konverteret til et beløb i danske kroner, er pantsætter forpligtet til at indfri panteforpligtelsen i danske kroner, uanset på hvilken af kundens konti beløbet skyldes. Banken kan kræve en af banken fastsat rente og restancerente af det vekslede beløb (inkl. gebyrer) i danske kroner. Eventuelle kautionister hæfter for tilsvarende beløb udover den kautionssikrede fordring. Pant stillet af kunden tjener tillige til sikkerhed for enhver anden forpligtelse, som kunden nu har eller senere måtte få over for banken, og koncerntilknyttede selskaber. Panteretten omfatter tillige det pantsattes afkast, herunder renter og udbytte og bonus af livsforsikringspolicer samt forsikrings- og erstatningssummer. Endvidere omfatter panteretten de rettigheder, der tilkommer aktionærer eller anpartshavere, herunder til nytegning eller til fondsaktier eller -anparter. Den til anparterne/ aktierne knyttede stemmeret er ligeledes omfattet af pantsætningen. Kunden kan dog udnytte stemmeretten, indtil banken skriftligt meddeler, at den overtager den. Banken er berettiget, men ikke forpligtet, til at stille afkast af det pantsatte til pantsætters disposition, også uden medpantsætteres og/eller kautionisters samtykke. Banken er ligeledes berettiget til at frigive pantesikkerheder, hvad enten de tjener til sikkerhed for de pantsikrede fordringer eller evt. andre faciliteter. Banken er berettiget til at anvende ethvert afkast til nedbringelse af sit tilgodehavende hos kunden og/eller pantsætter. Pantsætter og/eller kautionist er indforstået med, at de pantsikrede fordringer, der måtte være eller blive optaget i fremmed valuta, uden yderligere godkendelse fra pantsætter og/eller kautionist efter udløbet af den/de aftalte perioder efter aftale mellem långiver og låntager kan blive fornyet hos samme långiver eller hos en anden långiver, uden at pantsætters og/eller kautionistens samtykke indhentes, de nævnte omlægninger uden godkendelse kan ske til anden konvertibel valuta, samt de pantsikrede fordringers rentesatser uden godkendelse kan ændres i forbindelse med de nævnte omlægninger. Foretager kunden en indbetaling til banken, er banken berettiget til at vælge på hvilken af flere fordringer beløbet skal afskrives. Banken kan ved eventuel realisation af pantet frit vælge, hvilken del af de pantsikrede fordringer, som skal nedbringes med provenuet af pantet, herunder hvorvidt pantet skal medgå til nedbringelse af et tilgodehavende hos kunden i et andet selskab i Nykredit koncernen. Banken er berettiget til at anvende sikkerheder og/eller kræve pantsætningen af sikkerheder, pantsat af kunden selv eller pantsat ved tredjemandspantsætning, opretholdt, indtil banken har modtaget sine samlede tilgodehavender fra kunden. Pantsætter står tilbage for banken med sit eventuelle krav på at træde ind i sikkerheder i forbindelse med indfrielse af de pantsikrede fordringer (pantsætters indtrædelsesret), hvad enten sikkerheden er stillet for de pantsikrede fordringer eller for andre af kundens mellemværender. Modtager pantsætter meddelelser af nogen art om det pantsatte, er pantsætter forpligtet til straks at videregive disse til banken. Hvis banken har sikkerhedsrettigheder i løsøre, kan banken ikke gøres ansvarlig af meddebitorer, kautionister eller pantsættere, hvis løsøret er behæftet på anden måde end forudsat. Pantsætter skal, holde pantet forsikret for fuld værdi mod al sædvanlig risiko. Banken er berettiget til at anmelde sin panteret over for forsikringsselskabet. Pantsætter er, hvis banken forlanger det, forpligtet til at forevise præmiekvitteringer til dokumentation for, at en eventuel forsikringspolice holdes i kraft. Side 6 Nykredit Bankguiden Erhvervskunder

7 Banken er berettiget til at betale præmie på pantsætters vegne. Pantsætter hæfter for betalingen af præmien, jf. bestemmelsen ovenfor. Forsikringspolicer og fornyelseskvitteringer kan forlanges deponeret i banken. Kunden tiltræder ved sin underskrift, at forsikringsselskabet anmodes om at notere panthaverdeklaration i overensstemmelse med de i denne aftale gældende vilkår. Kunden meddeler i forbindelse med underskriften af nærværende aftale samtykke til, at banken og det til enhver tid værende forsikringsselskab må udveksle alle typer oplysninger (inkl. CPR-nr./ CVR-nr.) om forsikringsforholdet, herunder bortfald af kaskodækning og eventuelle præmierestancer. Banken er berettiget til at råde over det pantsatte på samme måde som pantsætter selv kunne, fx modtage og kvittere for ethvert beløb som vedrører det pantsatte, opsige, inddrive, kvittere samt overdrage pantsatte fordringer og pantebreve til sig selv eller andre. Ved udøvelse af disse rettigheder er dette dokument legitimation for banken, også i forhold til tinglysningskontorer og andre myndigheder. Dette gælder uanset om pantet er stillet af kunden selv eller af tredjemand. Eventuel realisation af det pantsatte vil først ske, efter at der er givet pantsætter et varsel på mindst en uge ved anbefalet brev til at opfylde kravet, medmindre omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse et tab. Dette gælder dog, ikke hvor sikkerheden er stillet i form af indestående på en konto eller i form af værdipapirer. Sådanne sikkerheder udgør finansiel sikkerhedsstillelse i henhold til værdipapirhandelslovens kapitel 18 a og kan realiseres straks uden varsel ved misligholdelse af de pantsikrede fordringer. Realisation sker ved tvangsauktion eller på anden måde, som banken skønner hensigtsmæssigt. Hvor sikkerhed udgør finansiel sikkerhedsstillelse, jf. ovenfor, skal realisation ske på forretningsmæssigt rimelige vilkår og i overensstemmelse med værdipapirhandelslovens 58 j. Hvor realisation sker ved salg af pantsatte værdipapirer, kan sådant salg ske uden medvirken af en værdipapirhandler. Realisation af det pantsatte kan tillige ske ved modregning (hvor sikkerheden er stillet i form af indestående på en konto) i de pant sikrede fordringer samt ved bankens tilegnelse af de pantsatte aktiver. Hvor realisation sker ved modregning eller tilegnelse, værdiansættes sikkerheden efter følgende principper: værdien af sikkerhed i form af kontanter i udenlandsk valuta kan efter bankens valg omregnes til DKK efter Danmarks National banks offentliggjorte kurser på realisationstidspunktet eller andre kurser, som banken anser for markedskonforme. sikkerhed i form af værdipapirer værdiansættes på grundlag af priser indhentet fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre anerkendte børser, Bloomberg, Reuters, pengeinstitutter, andre kendte markedsdeltagere i de pågældende værdipapirer eller anden almindelig anerkendt kilde til prisfastsættelse. Hvis kunden kommer under rekonstruktionsbehandling, kommer under konkurs eller anden insolvent bobehandling, indleder forhandling om akkord eller gældssanering, kan banken anvende værdien af det pantsatte til først at dække renter og provision af kundens skyld til banken, samt eventuelt kurstab for forpligtelser i udenlandsk valuta. Dette gælder også renter og kurstab for tiden efter konkursens eller gældssaneringens indtræden, akkordens åbning eller kundens død. Indfrier kunden de pantsikrede fordringer til banken, frigøres pantsætter for sin panteforpligtelse med følgende forbehold: har kunden ikke betalt kontant, er beløbet indsat under forbehold af, at banken modtager beløbet. Dette gælder også for indbetalinger trukket på andre konti i banken fx ved checks. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen. frigørelse af pantsætter er tillige betinget af, at kundens indbetaling til banken til nedbringelse/indfrielse af de pantsikrede fordringer eller sikkerheder, stillet overfor banken af kunden eller tredjemand, ikke senere måtte blive omgjort (omstødt) af kundens eventuelle bo. Ved pantsætning er pantsætter forpligtet til at genetablere bankens panteret, uanset om banken har frigivet pantet i forbindelse med omstødelige indbetalinger. Hvis der i forbindelse med kundens konkurs mv., jævnfør konkurslovens kapitel 8, sker omstødelse af anden sikkerhedsstillelse, der er anvendt til hel eller delvis indfrielse af de pantsikrede fordringer, opretholdes og/eller genindtræder pantsætningsforpligtelsen. Bankens dispositioner over pantsatte effekter og aftaler med pantsættere og kautionister er bindende for kunden, pantsættere og kautionister i enhver henseende. Undlader banken at anmelde sin fordring i kundens, kautionistens eller pantsætterens bo, berører dette ikke bankens krav mod øvrige kautionister og pantsættere. Uanset om pantet er behæftet anderledes end forudsat eller fornyelse af panterettens tinglysning er undladt, opretholdes fordringer mod kautionister og pantsættere. Kautionister og pantsættere er ikke berettigede til at bringe tiltransporterede fordringer i modregning over for banken til frigørelse af disses forpligtelser overfor banken. Er der flere, der har stillet sikkerhed overfor banken, enten som tredjemandspantsættere eller kautionister, er de pågældende solidarisk forpligtet overfor banken. Kautionsforpligtelsen påhviler kautionistens/-ernes arvinger in solidum. Nykredit Bankguiden Erhvervskunder Side 7

8 Den eventuelle indbyrdes fordeling (regres) mellem pantsættere og/eller kautionister er banken uvedkommende. Banken kan give kunden henstand med betaling af hovedstol, afdrag, rente, provision mv. uden at indhente samtykke fra pantsætter, kautionist eller tredjemand. Banken er ligeledes berettiget til at frigive pantesikkerheder, hvad enten de tjener til sikkerhed for de pantsikrede fordringer eller evt. andre faciliteter. Tredjemandspantsættere har adgang til at gøre sig bekendt med saldoen på de pantsikrede fordringer mod betaling af bankens gebyr herfor. I alle tilfælde, hvor banken foretager retsforfølgning, gælder en udskrift af bankens bøger som uimodsigeligt bevis for gældens størrelse. Værneting og lovvalg Retssager om låneaftaler, kaution eller pantsætningserklæringer kan efter bankens ønske føres ved byretten i den retskreds, hvor banken eller dens filial er beliggende, eller i det omfang Retspleje loven tillader det, ved Sø- og Handelsretten i København. Ved en sådan retssag vil dansk ret finde anvendelse. Side 8 Nykredit Bankguiden Erhvervskunder

9 Vilkår for byggelån For byggelån gælder ovenfor anførte vilkår for lån og kreditter. Derudover gælder nedenstående særlige vilkår for byggelån uanset vilkår for lån og kreditter. Udbetaling på byggelånet Udbetaling på byggelånet sker i rater i henhold til fordelingsplan. Inden udbetaling kan ske, skal betingelserne, som angivet i tilbuddet, herunder krævede attester og tegninger mv. være opfyldt. Det er en forudsætning for udbetaling, at låntager har godkendt denne. Banken er berettiget til, at tilbageholde en eller flere rater, eller helt undlade at udbetale på byggelånet, hvis betingelserne for udbetaling efter bankens vurdering ikke er til stede. Banken kan efter besigtigelse af byggeriet tillade en fravigelse af fordelingsplanen. Benyttelse af raterne De udbetalte rater må alene benyttes til dækning af udgifter ved byggeriet. Låntager, eller den som er bemyndiget til at disponere over byggelånet, er ansvarlig for fordelingen af de udbetalte rater til de rette parter i forbindelse med byggeriet. Hvis entreprenører eller andre har erhvervet sekundære rettigheder over byggelånet og/eller byggelånsejerpantebrevet, skal disse anmeldes overfor banken. Nykredit Bank A/S forbeholder sig ret til kun at notere transport til hovedentreprenørens bank. Banken forbeholder sig ret til at føre kontrol med fordelingen og kan forlange dokumentation herfor. Igangsætning af byggeriet Byggeriet skal igangsættes omgående, dog senest som angivet i tilsagnsbrevet. Låntager forpligter sig til at fremme byggeriet mest muligt. Opsigelse Udover de forhold, der kan føre til opsigelse af byggelånet, som an givet i vilkår for lån og kreditter, kan banken forlange byggelånet indfriet straks, hvis byggeriet ikke fremmes mest muligt, jf. ovenstående om igangsætning af byggeriet. Banken vil dog forinden opsigelse sker sende låntager en skriftlig meddelelse herom eventuelt med angivelse af en frist for berigtigelse af forholdene. Færdiggørelse af byggeriet for låntagers regning I stedet for at forlange byggelånet indfriet i de situationer, der er nævnt ovenfor, kan banken vælge at færdiggøre byggeriet for låntagers regning. Forsikringsforhold Byggeriet skal være fuldt forsikret mod brand, stormskade eller anden risiko, hvis det forlanges af banken. Forsikringerne skal være tegnet i et forsikringsselskab, som banken kan godkende. Banken kan forlange transport i forsikringspolicerne. Salg af ejendommen Så længe byggelånet ikke er indfriet i sin helhed, må der ikke ske helt eller delvis salg eller pantsætning af ejendommen uden bankens samtykke. Banken er berettiget til at lade dette tinglyse på ejendommen. Indfrielse Låntager er forpligtet til snarest muligt at foretage endelig prioritering af ejendommen og indfri byggelånet. Fuldmagt og pantsætning af prioriteringsprovenu Banken er uden yderligere dokumentation bemyndiget til at modtage provenuet fra prioriteringen. Provenuet fra prioriteringen herunder hjemtagne obligationer og/eller udstedte pantebreve i forbindelse med prioriteringen af ejendommen er uden yderligere dokumentation pantsat til sikkerhed for byggelånets tilbagebetaling og for garantier udstedt af Nykredit Bank A/S i forbindelse med eventuel hjemtagelse af forhåndslån, samt for evt. garanti udstedt af Nykredit Bank A/S på vegne låntager i forbindelse med byggeriet. Nykredit Bankguiden Erhvervskunder Side 9

10 Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank Gældende fra den 1. august 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold mellem Nykredit Bank og dens erhvervskunder. Har du en aftale med banken på vilkår, der er forskellige fra forretningsbetingelsernes, gælder aftalens vilkår. De almindelige forretningsbetingelser indeholder også oplysninger i henhold til Lov om Betalingstjenester. Etablering af kundeforhold Når der etableres et kundeforhold, skal Nykredit Bank have dokumenteret kundens navn, adresse og CPR- eller CVR.nr. Tavshedspligt og samtykke Bankens medarbejdere er underlagt tavshedspligt om kundeforhold og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de får kendskab til gennem deres arbejde. Tilsvarende gælder for realkreditselskabet og for de medarbejdere, som betjener bankens kunder via Nykredits centre. Reglerne om tavshedspligt følger lov om finansiel virksomhed. Erhvervskunder i Nykredit har mulighed for selvbetjening på nykredit.dk og i netbanken. Personlig henvendelse kan altid ske til Nykredit Direkte på eller For at betjene vores kunder skal Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S, Totalkredit A/S og Nykredit Leasing A/S kunne udveksle kundeoplysninger. Ifølge lovgivningen kræver det, at du giver dit samtykke. Og du vil derfor blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, når du bliver kunde i Nykredit. Fuldmagt Kunden kan give andre fuldmagt til at disponere på egne vegne i forhold til banken. Fuldmagten skal være skriftlig, og banken kan forlange, at bankens egen fuldmagtsblanket benyttes. Ændring eller tilbagekaldelse af fuldmagten skal ske skriftligt. Ændringen/tilbagekaldelsen træder i kraft, når banken har modtaget skriftlig besked. Konti og depoter tilhørende fysiske personer eller personligt drevne virksomheder vil som udgangspunkt blive spærret ved fuldmagtsgivers død, indtil skifteretten har taget stilling til boets behandling. Rentevilkår Når der er aftalt en fast rente- og/eller provisionssats, eller andre særlige former for rentevilkår eller rentesatser, vil bankens ret til at ændre dem fremgå af aftalen med banken. Når intet andet udtrykkeligt er aftalt, er indlåns- og udlånsrenten variabel. At renten er variabel betyder, at Nykredit Bank kan ændre rentesatsen. Nykredit Bank kan ændre variable rentesatser uden varsel, hvis ændringen er til fordel for kunden. Nykredit Bank kan nedsætte variable rentesatser på indlån og forhøje variable rentesatser på udlån uden varsel, hvis ind- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik har betydning for Nykredit Bank, fordi det almindelige renteniveau påvirkes anden udvikling i det almindelige renteniveau, eksempelvis på penge- og obligationsmarkederne, er af betydning for Nykredit Bank ændringer i skatter og afgifter har betydning for Nykredit Bank. Nykredit Bank kan nedsætte variable rentesatser på indlån og forhøje variable rentesatser på udlån med én måneds varsel, hvis markedsmæssige forhold begrunder en ændring for én eller flere kontotyper de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af kundens rentevilkår, ændrer sig Nykredit Bank ændrer sin generelle rente og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden at det har sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens ressourcer eller kapacitet og at øge indtjeningen. Rentesatsen afhænger af kontotype, ligesom rentesatsen for hele kontoen kan afhænge af kontoens til enhver tid indestående saldo. For en række konti fastsættes renten individuelt i det enkelte kundeforhold. Nykredit Bank oplyser rentesatser for de enkelte typer ind- og udlån ved forespørgsel. Du får oplysning om renteændring i mitnykredit eller ved annon cering i dagspressen, og når Nykredit Bank udsender det første kontoudtog efter renteændringen. Hvis du ønsker oplysning om renteændring skriftligt kan dette ske mod et gebyr. Betalingskonto En betalingskonto er en konto, der er oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner, fx en Erhvervskonto. Nykredit fastsætter hvilke kontotyper, der er betalingskonti, og der vil derfor ikke kunne foretages betalingstransaktioner fra alle konti i banken. Renteberegning og rentetilskrivning Med mindre andet er aftalt, beregnes renter på ind- og udlån efter gældende standardkonvention for den pågældende valuta. Standardkonvention for DKK og EURO er faktiske dage over 360 dage og tilskrives ved hver rentetermin. Rentedagen er den dag, hvor en kontobevægelse får virkning for beregning af renter på en konto. Når der indbetales på en konto i Nykredit Bank, er rentedagen som hovedregel samme dag, som der indbetales. For indbetalinger på konti, der ikke er Betalingskonti, er rentedagen førstkommende ekspeditionsdag. Når der hæves fra en konto i Nykredit Bank, er rentedagen den dag, der hæves fra kontoen. Lørdage, søn- og helligdage, Grundlovsdag, Juleaftensdag, Nytårs aftensdag og fredag efter Kristi himmelfartsdag er ikke ekspeditions dage i Nykredit Bank. Ved de fleste kontoformer foretager banken en daglig renteberegning baseret på antallet af kalenderdage. Renten for ind- og udlån tilskrives kvartalsvis, halvårligt eller årligt og beregnes bagud. Banken kan til enhver tid ændre reglerne om renteberegning med 3 måneders varsel. Du får Side 10 Nykredit Bankguiden Erhvervskunder

11 oplysning om ændringer i mitnykredit eller ved annoncering i dagspressen. Gennemførelsestid Gennemførelsestiden er den tid, der kan gå fra et beløb hæves fra en Betalingskonto, til det indbetales på en konto i betalingsmodtagers pengeinstitut. Den maksimale gennemførelsestid for betalingstransaktioner omfattet af Betalingstjenesteloven er op til 3 bankdage. For papirbaserede betalingstransaktioner kan gennemførelsestiden være op til 4 bankdage. Hvis en betalingsordre modtages mod slutningen af en bankdag, anses den for at være modtaget den følgende bankdag. Du kan få oplysning om sidste frist for modtagelse af betalingsordrer ved henvendelse til Nykredit. Vekselkurser På nykredit.dk og i mitnykredit findes oplysning om den faktiske vekselkurs eller referencekurs, hvis der sker valutaveksling. Ændring i den fastlagte vekselkurs kan ske uden varsel. Gebyrer Nykredit Bank kan beregne sig gebyrer for serviceydelser og for at besvare spørgsmål fra offentlige myndigheder om kundens forhold. Gebyrerne opkræves enten som et fast beløb for ydelsen eller som en procentsats eller en timesats i forhold til ydelsens omfang. Beregningsmetoderne kan kombineres. Nykredit Bank oplyser gebyrer på forespørgsel. Betaling af gebyrer sker ved særskilt opkrævning. Opkrævningen sker i visse tilfælde op til tre måneder efter optjening/ beregning af gebyret. Nykredit Bank kan til enhver tid uden varsel nedsætte gebyrer. De gebyrer, som kunden løbende betaler i bestående kontraktforhold, kan Nykredit Bank ligeledes ændre med 1 måneds varsel, hvis de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af kundens gebyrvilkår, ændrer sig Nykredit Bank ændrer sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde I bestående kontraktforhold kan Nykredit Bank af forretningsmæssige grunde indføre gebyr for serviceydelser, som banken ikke tidligere har taget gebyr for. Et sådant gebyr kan indføres med 3 måneders varsel. Nykredit Bank kan altid uden varsel indføre og forhøje gebyrer for enkeltstående serviceydelser og generelt for nye aftaler. Du får oplysning om ændring af gebyrer i mitnykredit eller ved annoncering i dagspressen. Skatter og afgifter I det omfang ny eller ændret offentlig regulering eller praksis medfører, at en ydelse leveret af Nykredit Bank til kunden pålægges nye skatter eller afgifter, tager Nykredit Bank forbehold for uden varsel at opkræve disse skatter og afgifter direkte hos kunden. Tilsvarende gælder ved ændring eller ophør af eksisterende skatter eller afgifter. Overtræksrente og rykkergebyrer mv. Hvis en konto overtrækkes, kommer i restance eller udnyttes i strid med den indgåede aftale med Nykredit Bank, kan banken kræve overtræksrente, provision og/eller gebyr for at udsende kontoudskrift og rykkerbreve og for udgifter til juridisk bistand til inkasso mv. Størrelsen af rykkergebyret fremgår af Nykredit Banks rykkerbreve og oplyses på forespørgsel. Overtræks rente og overtræksprovision oplyses ligeledes på forespørgsel. Forbehold ved indbetalinger Alle indbetalinger på kundens konto, der foretages med checks, anvisninger el.lign., sker med forbehold for, at Nykredit Bank modtager beløbet. Tilsvarende gælder for indbetaling ved checks trukket på konti i Nykredit Bank. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen, og kan medføre, at det indbetalte beløb ikke er til fri disposition, før der er forløbet 3 bankdage efter bogføringsdatoen. Hvis der ikke er dækning på den konto, hvorfra ydelsen skal hæves, kan banken undlade at overføre ydelsen eller tilbageføre den. Når Nykredit Bank modtager en indbetaling til en konto, herunder en overførsel fra et andet pengeinstitut, er konto nummer ikke kontohavers navn etc. retningsgivende for placeringen af beløbet. Oplysning om og kontrol af betalingstransaktioner Du kan få oplysning om betalingstransaktioner i mitnykredit. Du er forpligtet til løbende at kontrollere betalingstransaktioner i mitnykredit. Hvis der er transaktioner, du ikke kan vedkende dig, skal du snarest muligt efter, at du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion, kontakte Nykredit. Ved vurdering af, om du har kontaktet Nykredit rettidigt, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at kontrollere betalingstransaktioner. Indsigelser vedrørende betalingstransaktioner omfattet af Betalings tjeneste loven skal under alle omstændigheder ske senest 13 måneder efter at transaktionen er gennemført. Nykredit stiller dagligt oplysninger om betalingstransaktioner til rådighed i mit- Nykredit. Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til mitnykredit. Hvis du ønsker kontoudskrifter på papir er dette muligt mod gebyr. Bankens adgang til at føre penge tilbage Nykredit Bank kan tilbageføre beløb, der er sat ind på en kundes konto ved en åbenbar fejl fra bankens side, fx hvis samme beløb sættes ind to gange. Det samme gælder, hvis der ifølge aftale med andre danske pengeinstitutter består en forpligtelse til at foretage tilbageførsel. Føres et beløb tilbage, får kunden skriftlig besked i forbindelse med tilbageførslen. Nykredit Bankguiden Erhvervskunder Side 11

12 Bankens ret til at få refunderet forskellige udgifter Nykredit Bank har ret til at få refunderet følgende: beløb, som banken lægger ud for kunden. Det kan fx være skatter og afgifter samt udgifter til kommunikation udgifter, som banken har, hvis kunden misligholder sine aftaler. Det kan fx være betaling af forsikringspræmier, som knytter sig til pantsatte sikkerheder, retsafgifter, juridisk bistand mv. Udlandsforretninger Hvis banken udfører forretninger i udlandet på vegne af sine kunder, vælger banken en forretningsforbindelse med mindre andet er aftalt. Kunden er i samme omfang som banken underkastet de retsregler, sædvaner og forretningsbetingelser, der gælder for aftalen med den udenlandske forretningsforbindelse. Bankens adgang til modregning Nykredit Bank kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent tilgodehavende, som banken har eller får hos kunden, i ethvert tilgodehavende, som kunden har eller får hos banken. Elektronisk kommunikation og aftaleindgåelse Nykredit Bank kan give dig alle oplysninger i elektronisk form, selv om der i aftaledokumenter, vilkår m.v. bruges ord som skriftligt, brev, kontoudskrift m.v. Du vil modtage breve og dokumenter fra os elektronisk i mitnykredit eller i e-boks. Du kan logge på mitnykredit eller e-boks med NemID eller en løsning, som Nykredit Bank stiller til rådighed. Vi opbevarer breve og dokumenter i mitnykredit i mindst 1 år. De typer af breve og dokumenter, som du modtager i mitnykredit eller e-boks, kan være meddelelser om rente- og gebyrændringer, aftaledokumenter og vilkår samt varsling om ændringer heraf. Du vil blive orienteret, når Nykredit Bank begynder at sende breve eller dokumenter, der hidtil er blevet sendt med post, elektronisk, og vi vil også oplyse, om breve og dokumenter er tilgængelige i mitnykredit eller e-boks. Du vil herefter ikke modtage disse breve og dokumenter med almindelig post. Når du modtager de elektroniske breve og dokumenter, har det samme retsvirkning, som når du modtager almindelig post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere det, der sendes til dig elektronisk, på samme måde som almindelig post. Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til mitnykredit eller e-boks. Vi kan fortsat sende breve og dokumenter med almindelig post, hvis vi vurderer, at det er den bedste måde at informere dig på. Du kan indgå elektroniske aftaler med Nykredit Bank ved at bruge dit NemID eller en løsning, som Nykredit Bank stiller til rådighed. Når du fx bruger din NemID til at acceptere en aftale, så svarer det til en elektronisk underskrift. Denne elektroniske underskrift er juridisk bindende på samme måde som en underskrift på et fysisk dokument. Optagelse af telefonsamtaler Banken forbeholder sig ret til at optage telefonsamtaler for at kunne fastslå samtalens indhold. Normalt sker det kun, når der handles med værdipapirer, finansielle instrumenter og valuta. Opsigelse Kunden og banken kan til enhver tid bringe kundeforholdet til ophør uden varsel, med mindre der er aftalt noget andet. En opsigelse fra bankens side skal være sagligt begrundet og vil blive meddelt skriftligt. Når kundeforholdet ophører, kan banken opsige garanti- og kautionsforpligtelser og frigøre sig fra andre forpligtelser, der måtte være indgået på kundens vegne, herunder forpligtelser i fremmed valuta. Kunden er forpligtet til at frigøre banken fra alle forpligtelser indgået på kundens vegne og skal stille den nødvendige sikkerhed, hvis banken finder det nødvendigt. Experian RKI A/S Nykredit Bank er tilknyttet Experian RKI A/S (tidligere RKI Kredit Information A/S) og foretager indberetninger hertil efter gældende regler. Nykredit Banks erstatningsansvar Banken er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne. svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk herunder computervirus og hacking. strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken. andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen er blevet indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet. lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Klager Klager over banken kan rettes til Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Økonomi- og Erhvervsministeriet har udstedt en bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Med henvisning til denne bekendtgørelse gør vi opmærksom på, at banken i nogle tilfælde får provision eller andet vederlag, Side 12 Nykredit Bankguiden Erhvervskunder

13 når banken sælger en samarbejds partners produkter, eller når banken henviser til en anden virksomhed. Det kan fx være tilfældet, når banken formidler realkreditlån og forsikringer eller henviser til en ejendomsmægler. Oplysning om bankens samarbejdspartnere findes på nykredit.dk. Garantifonden for indskydere og investorer Som bankkunde er man i vidt omfang dækket mod tab i tilfælde af bankens konkurs gennem Garantiformuen. Garantiformuen dækker bl.a. navnenoterede indskud i pengeinstitutter med op til et beløb svarende til euro pr. indskyder. Garantiformuen dækker også, hvis du som investor lider tab, fordi dit pengeinstitut ikke kan tilbagelevere de værdipapirer, som opbevares, administreres eller forvaltes af pengeinstituttet. Der erstattes med op til euro pr. investor. Skemaet Grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud er stillet til rådighed på nykredit.dk under priser og vilkår for bank. Du kan finde yderligere information på Garantiformuens hjemmeside gii.dk. Ændring Nykredit Bank kan ændre de almindelige forretningsbetingelser uden varsel, når det er til fordel for kunden. Øvrige ændringer sker med et varsel på mindst 3 måneder. Du vil modtage en besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk (via eller i mitnykredit). Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til mitnykredit og til at meddele eventuelle ændringer i adresse og/eller adresse til Nykredit, og du bærer selv ansvaret for, at du ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis du ikke har meddelt og/eller adresseændring og/ eller ikke har adgang til mitnykredit. Nykredit Bankguiden Erhvervskunder Side 13

14 Kontakt Nykredit Telefon nykredit.dk Åbningstider: Mandag fredag kl Lørdag og søndag kl Nykredit Bank A/S. CVR-nr København R5008 Propellant.dk Nykredit Kalvebod Brygge København V

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

Bankguiden. for erhvervskunder

Bankguiden. for erhvervskunder Bankguiden for erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...4 Vilkår for kreditter...5 Sikkerheder...6 Vilkår for byggelån...9 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...10 Nykredit er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 30. oktober 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 1015 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5346 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. oktober 2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Bankguiden for erhvervskunder

Bankguiden for erhvervskunder Bankguiden for erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser PRIVATKUNDER Gældende fra den 01.01.2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder ethvert mellemværende mellem andelskassen og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Bankguide NYKREDIT BANK BANKGUIDE

Bankguide NYKREDIT BANK BANKGUIDE Bankguide Vilkår og betingelser for lån og kreditter i Nykredit Bank A/S. Gældende fra 1. november 2009. NYKREDIT BANK BANKGUIDE Bankguiden indeholder 1. vilkår for lån 2. vilkår for kreditter 3. Vilkår

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhverv

Almindelige forretningsbetingelser erhverv Almindelige forretningsbetingelser Andelskassens almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for

Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. januar 2018 Almindelige forretningsbetingelser for Erhvervskunder i Nykredit Bank R8852 Propellant 1217 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København 1. Indledning De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Banks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem GrønlandsBANKEN og dig, medmindre der udtrykkeligt

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der også specifikke aftaler, f.eks. aftale om værdipapirhandel,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Fyn A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Thy, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Den Jyske Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Bankguiden. for privatkunder

Bankguiden. for privatkunder Bankguiden for privatkunder En bank til det hele Som kunde i Nykredit får du adgang til rådgivning, når det passer dig. Du finder ekspertise inden for bank, realkredit, forsikring, investering og pension.

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Jutlander Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Jutlander Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser i Betri Banki P/F

Almindelige forretningsbetingelser i Betri Banki P/F Gælder fra 22. juli 2010 for både eksisterende og nye kunder Almindelige forretningsbetingelser i Velkommen í Betri Banka. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder Almindelige Forretningsbetingelser - Privatkunder Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Coop Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Coop Bank gælder der

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. for erhvervskunder i

Almindelige forretningsbetingelser. for erhvervskunder i Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder i Gældende fra september 2012 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Bankguiden for erhvervskunder

Bankguiden for erhvervskunder Gældende pr. 1. november 2017 Bankguiden for erhvervskunder Indhold Vilkår for lån... 2 Vilkår for kreditter... 4 Sikkerheder... 5 Vilkår for byggelån... 8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 26. oktober 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Nørre Nebel Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Nørre Nebel Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den Almindelige forretningsbetingelser Gældende fra den 30.06.2017 04.08.2017 Side 2/9 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Jutlander Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Jutlander Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den Almindelige forretningsbetingelser Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017 Side 2/9 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere