Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter"

Transkript

1 Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov omsocial pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Stk. 2 Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f.eks. merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter. Stk. 3 Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst kr. pr. år svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Stk. 4 Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter i en bekendtgørelse regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor, herunder nærmere regler om personkredsen for merudgiftsydelsen. Stk. 5 Personer, der modtager pension efter 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., er ikke berettiget til ydelser efter denne bestemmelse, medmindre de tillige er bevilget kontant tilskud efter 95 eller borgerstyret personlig assistance efter 96. Formålet med ydelsen: Det overordnede formål med merudgiftsydelsen, jf. servicelovens 100, er at yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen. Formålet er endvidere at medvirke til, at borgeren og dennes familie kan leve et almindeligt liv som andre borgere uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation, ved at sikre at borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere. Visitationskriterier: For at være omfattet af personkredsen for merudgifter skal borgeren have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. Alle tre betingelser skal være opfyldt. Der ydes alene tilskud til nødvendige merudgifter, som er en direkte følge af den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne hos den borger, der ansøger. Behovet vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. 1

2 Servicelovens bestemmelse om dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige tilværelse er subsidiær i forhold til anden lovgivning. Det betyder, at såfremt udgiften kan dækkes efter anden lovgivning, bevilges der ikke tilskud til merudgifter efter servicelovens 100. Udmåling af tilskuddet til dækning af merudgifter sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter; sandsynliggørelse kan for eksempel ske ved fremvisning af kvitteringer for afholdte merudgifter. Det er en forudsætning, at der samlet set foreligger sandsynliggjorte merudgifter for minimum 6288 kr. årligt. Dette beløb udgør den såkaldte bagatelgrænse i Lovgrundlag Målgruppe Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service. Bekendtgørelse nr af 23. december 2012 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse Bekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 2012 om vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet Det er en betingelse for at få dækket nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, at man efter en konkret og individuel vurdering er omfattet af den personkreds, der kan få dækket disse udgifter. Støtte til dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse kan gives til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, der har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, samt borgere med tilsvarende funktionsnedsættelser, der efter 15a i lov om social pension, har opsat udbetalingen af folkepension. Ved en varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger for at opnå en tilnærmelsesvis normal tilværelse. I vurderingen af, om en funktionsevne er varigt nedsat, vil der bl.a. blive lagt vægt på eventuelle behandlingsmuligheder og borgerens grad af funktionsbegrænsning i hverdagen. Generelt gælder det, at en lidelse ikke automatisk kan betragtes som varig efter servicelovens 100, alene fordi en borger har haft lidelsen gennem mange år. Vurderingen af, om en funktionsevne er tilstrækkeligt nedsat til, at en person er omfattet af personkredsen, skal foretages uafhængigt af den løbende medicinske behandling, når borgeren ville være akut livstruet uden denne medicinske behandling eller have en umiddelbar risiko for at få en væsentligt og varigt nedsat funktionsevne uden brug af medicinen. 2

3 Aktivitetsniveau, boligforhold, erhvervsforhold, helbredsforhold og personlige forhold vil som udgangspunkt indgå i den samlede vurdering af funktionsnedsættelsen i forhold til den daglige tilværelse. Det er borgerens evne til at fungere i det daglige, der skal vurderes. Borgerens funktionsevne på en række områder indgår i det samlede billede af, hvordan den daglige tilværelse klares af borgeren; herunder fx i hvilken grad borgeren deltager i madlavning, klarer rengøring og indkøb, varetager den personlige hygiejne, benytter offentlig transport, kommunikerer med andre, evner at færdes ude og inde, deltager i fritidsaktiviteter, varetager forældrerollen og indgår i socialt samvær. Borgerens funktionsevne skal som udgangspunkt være nedsat på flere livsområder for at borgeren er omfattet af personkredsen efter servicelovens bestemmelse om merudgifter. Ved vurderingen af, om betingelsen om ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger er opfyldt, skal det understreges, at det er uden betydning, om hjælpen bliver ydet af det private netværk, eller om den bliver ydet efter den sociale lovgivning. Det afgørende er, at hjælpen ud fra en helhedsvurdering kan betragtes som ikke uvæsentlig. Borgere, som har medfødte misdannelser eller mangler, men ikke synligt eller umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne, kan få hjælp til dækning af merudgifter til diæt, når forskrifter om diæt og lignende følges. Det kan for eksempel være borgere med cøliaki eller cystisk fibrose. Borgere, som på grund af deformiteter eller ganske særlig legemsbygning eller lignende har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj, kan få hjælp til merudgifter hertil. Det samme gælder merudgifter til beklædning, der er nødvendigt på grund af ekstraordinært slid på tøj og sko; herunder ekstraordinært slid på ortopædiske sko. Efter denne regel er det ikke en betingelse for at få hjælp, at lidelsen har konsekvenser for den enkelte af indgribende karakter i den daglige tilværelse, som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. Det er dog en forudsætning, at udgifterne er af en størrelsesorden, der giver ret til støtte; jf. afsnittet nedenfor om beregning af tilskud. Borgere, der modtager invaliditetsydelse tilkendt efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., kan samtidig få dækket nødvendige merudgifter efter servicelovens 100. Borgere, der modtager pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (jf. Lov 1164 af kaldet førtidspensionsloven før den ) er efter servicelovens 100 stk. 5 ikke berettigede til ydelser efter lovens 100, medmindre de tillige er bevilget kontant tilskud efter servicelovens 95 eller 3

4 borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 96. Dækning af nødvendige merudgifter kan ske uanset personens boform. Indhold hvad kan indgå i ydelsen? I det følgende angives nogle eksempler på merudgifter, der efter en konkret og individuel vurdering kan være en følge af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos voksne. Det skal fremhæves, at der ikke er tale om en udtømmende opregning. Der er ofte tale om komplicerede situationer, og det er derfor ikke muligt at opregne alle de merudgifter, der kan komme på tale. Eksemplerne bygger på vejledning om nødvendige merudgifter ved daglige livsførelse suppleret med den praksis, der følger af Ankestyrelsens afgørelser på området. Merudgifter til diætkost og diætpræparater Der kan ydes tilskud til merudgifter til diætkost. Det forudsættes, at behovet for diætkost er tilstrækkeligt dokumenteret; fx ved lægeerklæring. Der kan ydes tilskud til særlige diætpræparater, når det ved lægeerklæring er dokumenteret, at der er tale om diætpræparater, som ordineres som følge af den nedsatte funktionsevne. Det drejer sig først og fremmest om: - personer med cøliaki, hvor Cøliakiforeningen har foretaget generelle beregninger af merudgifter til glutenfri diæt - personer med cystisk fibrose, der alle får beregnet en individuel kostplan med beregning af merudgifter af diætist på det behandlende CF center - særlige diætpræparater til personer med PKU (Føllings sygdom) og personer med Alcaptonuri Merudgifter til diætkost, juice og druesukker ved insulinkrævende diabetes Merudgiften til diabeteskost beregnes ved at sammenligne den anbefalede diabeteskost med den danske gennemsnitskost. Størrelsen af denne udgift afhænger som udgangspunkt af energibehov og køn, samt om diabeteskost bliver beregnet med eller uden specialvarer. Udgiften til specialvarer medtages alene i beregningen af nødvendige merudgifter, hvis det kan dokumenteres, at ansøgeren har behov for at benytte specialvarer. Det skal også være sandsynliggjort, at borgeren rent faktisk anvender specialvarer i det daglige. Druesukker og juice bruges til regulering af lavt blodsukker og skal vurderes konkret ved beregning af nødvendige merudgifter. Ved beregning af borgerens merudgifter til hurtigtvirkende kulhydrater, kan der tages udgangspunkt i prisen for druesukker i pulverform. Afgørelsen om størrelsen af merudgifter til druesukker eller juice træffes efter at have indhentet lægelige oplysninger og blodsukkermålinger om hyppigheden af de tilfælde, hvor borgeren har lavt 4

5 blodsukker. Merudgifter til tilskudsberettiget medicin Der kan kun ydes hjælp efter 100 til udgifter, som ikke dækkes efter anden lovgivning. Det betyder, at der alene kan ydes hjælp til borgerens egen andel af udgiften til tilskudsberettiget medicin. Det er en betingelse, at medicin er ordineret som følge af den nedsatte funktionsevne. Merudgifter til befordring Der kan ydes tilskud til merudgifter til befordring til og fra uddannelse, arbejde, behandling og fritid. Befordringsydelser efter SEL 100 er subsidiære i forhold til befordringsydelser efter anden lovgivning og andre bestemmelser i serviceloven. Princippet om sektoransvar danner hovedudgangspunkt ved afgrænsning af, i hvilket regi et opgaveområde som befordring hører hjemme. Det betyder fx, at dækningen af transport til og fra indlæggelser på hospital ikke er et ansvar for socialsektoren og dermed ikke kan ydes efter servicelovens 100. Transport uden bil Transport skal efter merudgifts-reglerne dækkes med udgangspunkt i den billigste offentlige transportform, når det ikke er nødvendigt at anvende bil til transporten. Transport i bil I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at anvende bil til transport, kan der ydes tilskud til nødvendige merudgifter til befordring. Tilskuddet udregnes som udgangspunkt på baggrund af statens regler for godtgørelse for brug af egen bil efter laveste takst. Det er vigtigt at understrege, at der kun kan ydes støtte til den nødvendige merudgift. Der kan således efter en konkret vurdering foretages fradrag i udgiftsdækningen til såvel de ansøgte kilometertal (ud fra en vurdering af nødvendigheden) som fradrag for specielle kørselsudgifter. I vurderingen af eventuelle merudgifter til befordring mellem hjem og arbejde vil der ske fratræk af borgerens ligningsmæssige fradrag efter skattelovgivningen. Merudgifter til drift af bil Udgifter, der er forbundet med at have hjælpemiddelbil, fx forsikring, benzin, reparationer, vask, m.v., skal borgeren som udgangspunkt selv afholde. Det skyldes, at handicappede generelt ikke kan siges at have merudgifter til drift af bil alene på grund af en nedsat funktionsevne i forhold til bilejere, der ikke er handicappede. Der kan dog i ganske særlige situationer ydes hjælp til betaling af sådanne driftsudgifter ud fra en grundlæggende betingelse om, at det kan sandsynliggøres, at borgeren ikke ville have haft bil, hvis ikke der var et særligt kørselsbehov 5

6 som følge af borgerens handicap eller hvis borgeren som følge af sit handicap har en særlig stor og driftsmæssig dyr bil. I beregningen af de konkrete driftsudgifter der evt. kan dækkes, vil der bl.a. blive lagt vægt på borgerens alder, civilstatus og uddannelsesforhold, således at der sker fratræk for de udgifter borgeren alligevel ville have haft, når det vurderes, at borgeren ville have haft bil, selvom borgeren ikke havde været handicappet. Merudgifter til fornyelse af kørekort Der kan ydes hjælp efter servicelovens bestemmelse om merudgiftsydelse til dækning af udgiften til fornyelse af kørekort, hvis der er tale om en nødvendig merudgift ved den daglige livsførelse. Om dette er tilfældet, beror på en konkret og individuel vurdering, hvori bl.a. indgår, om borgeren har egen bil, samt omfanget af kørselsbehovet og dermed afhængigheden af kørekortet. I tilfælde, hvor udgiften til fornyelse af kørekort vurderes at skulle dækkes, skal denne indgå i beregningen som en enkeltudgift, og ikke som en løbende udgift. Det skyldes, at udgift til fornyelse af kørekort alene bliver afkrævet én gang og på ét bestemt tidspunkt. Ved beregningen af merudgiften medregnes hele beløbets størrelse i det år, udgiften falder. Merudgifter til beklædning Der kan ydes hjælp til personer, som på grund af deformiteter eller ganske særlig legemsbygning el.lign. har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj. Det samme gælder hjælp til beklædning, som er nødvendig på grund af ekstraordinært slid på tøj og sko; herunder ekstraordinært slid på ortopædiske sko. Bemærk, at merudgiftsbestemmelsen er subsidiær i forhold til anden lovgivning og andre bestemmelser efter serviceloven (fx hvor særlige beklædningsgenstande eller fodtøj/indlæg ydes efter SEL 112 og 113). Merudgifter til forhøjet husleje som følge af nedsat funktionsevne Det er kun udgifter til husleje, som ligger udover det beløb, som andre personer uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation har, som kan dækkes som merudgifter. Det er endvidere alene den huslejeforhøjelse, som skyldes den nedsatte funktionsevne, som kan bevilges som en merudgift. Merudgifter til beboerindskud Beboerindskud kan dækkes som en nødvendig merudgift ved den daglige livsførelse, hvis indskuddet skyldes den nedsatte funktionsevne, og indskuddet ikke kan dækkes efter anden lovgivning (jf. boligstøtteloven). Hvis der efter lov om boligstøtte kan bevilges et lån, der er rente- og afdragsfrit i 5 år, kan beboerindskuddet ikke bevilges som en nødvendig merudgift ved den daglige livsførelse; jf. ved låneoptagelsen 6

7 er der ingen aktuel merudgift. Bemærk, at det er en forudsætning for at få dækket et enkelttilskud, at der allerede er en løbende bevilling efter servicelovens 100. Merudgifter til ekstra energiforbrug i form af varme (rumtemperatur) og vand (vandforbrug til toilette, vask og bad) I de tilfælde hvor et øget energiforbrug (varme eller vand) er en direkte følge af borgerens funktionsnedsættelse, vil udgifter til ekstra varme og vand efter en konkret og individuel vurdering kunne dækkes som nødvendige merudgifter efter servicelovens 100. Hvis det vurderes, at en borger har ret til dækning af nødvendige merudgifter til ekstra energiforbrug i form af varme og vand, så vil beregningen heraf tage udgangspunkt i følgende serviceniveau: Bad: Der ydes tilskud til dækning af udgifter til ekstra forbrug af varmt vand i forbindelse med bad med op til 6 kr. pr. bad. Vask: Der ydes tilskud til dækning af udgifter til ekstra vask med op til 6 kr. pr. vask; dette inklusiv sæbe, strøm og vand. Tørretumbling: Der ydes tilskud til dækning af udgifter til ekstra tørretumbling i vinterhalvåret med op til 5 kr. pr. gang. Næstved Kommunes serviceniveau er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af hjælp, men det skal fraviges i de tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør dette. Udmåling af nødvendige merudgifter til ekstra energiforbrug sker således ud fra en individuel og konkret vurdering af borgerens behov. Håndsrækninger Hvis en borger på grund af nedsat funktionsevne ikke er i stand til at varetage opgaver, som er nødvendige for at få en almindelig dagligdag til at fungere, kan der ydes tilskud til nødvendige merudgifter i form af håndsrækninger. Der kan for eksempel være tale om snerydning, græsslåning, vinduespudsning, hækklipning og lignende. Hvis det vurderes, at en borger har ret til dækning af nødvendige merudgifter til praktiske gøremål, vil beregningen heraf tage udgangspunkt i følgende serviceniveau: Snerydning: Der ydes tilskud til dækning af udgifter til snerydning med en timepris på op til 200 kr. pr. time. Vinduespudsning: Der ydes tilskud til dækning af udgifter til vinduespudsning 1 gang årligt. Græsslåning: Der ydes tilskud til dækning af udgifter til græsslåning op til 10 gange årligt af 1 times varighed og til en timepris på op til 200 kr. pr. time. Hækklipning: Der ydes tilskud til dækning af udgifter til hækklipning 1 gang årligt af op til 2 timers varighed og til en timepris på op til 250 kr. pr. time; dette inklusiv evt. bortkørsel af hækaffald. 7

8 Malerarbejde: Der ydes dækning til malerarbejde i opholdsrum op til hvert 5 år ved udpræget slitage som følge af borgerens funktionsnedsættelse. Næstved Kommunes serviceniveau er udgangspunktet for, hvad borgeren kan forvente af hjælp, men det skal fraviges i de tilfælde, hvor borgerens behov nødvendiggør dette. Udmåling af nødvendige merudgifter til håndsrækninger sker således ud fra en helhedsvurdering af borgerens samlede situation. I vurderingen heraf vil Næstved Kommune inddrage, hvilken hjælp borgeren kan forvente fra borgerens netværk. Øvrige medlemmer af en husstand, blandt andet større børn, forventes at deltage i opgaveudførelsen i hjemmet. Hvad indgår ikke i ydelsen efter Servicelovens 100? I det følgende angives nogle eksempler på merudgifter, der som udgangspunkt ikke kan dækkes efter servicelovens 100. Det skal understreges, at der ikke er tale om en udtømmende liste. Udgifter og ydelser, som dækkes efter andre bestemmelser i serviceloven eller efter anden lovgivning, fx hjælpemidler efter SEL (herunder fx synshjælpemidler) eller praktisk og personlig hjælp efter SEL 83. Hjælp til egenbetaling efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning (fx egenbetaling til et forbrugsgode efter SEL 113, eller egenbetaling til ledsagerens udgifter efter SEL 97). Udgifter, der dækkes af Sygeforsikringen Danmark eller andre private forsikringer Behandlingsudgifter til fx tandbehandling, fertilitetsbehandling, fodpleje, fysioterapi, akupunktur, kiropraktor eller psykolog; udgifter hertil kan evt. søges dækket efter lov om aktiv socialpolitik 82. Udgifter til behandlingsredskaber afholdes af sygehusvæsenet. Hjælp til boligindretning og skift af bolig på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne ydes efter SEL 116. Hvis en borger modtager bistands- eller plejetillæg efter reglerne i pensionslovens 16 fra før 1. januar 2003, vil borgeren ikke samtidig kunne modtage merudgiftsydelse efter SEL 100 til det, som har udløst bistands- eller plejetillægget. Driftsudgifter ved brug af hjælpemidler (fx kanylebokse eller ekstra EL) er udtømmende reguleret i hjælpemiddelbekendtgørelsen og kan derfor ikke dækkes som en merudgift efter serviceloven. Livsforsikring og ulykkesforsikring er frivillige forsikringer, som alene yder en ekstra økonomisk kompensation som følge af død/skade og anses dermed ikke som en nødvendig merudgift. Servicelovens bestemmelse om dækning af nødvendige 8

9 merudgifter ( 100) indeholder ikke hjemmel til at udvide ledsageordningen efter SEL 97 ved at bevilge yderligere ledsagetimer ud over de 15 timer pr. måned, der maksimalt kan bevilges efter servicelovens bestemmelse om ledsageordning ( 97) Servicelovens merudgiftsbestemmelse ( 100) indeholder ikke hjemmel til at yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter til naturlægemidler og håndkøbsmedicin uden lægelig evidens for virkning ift. den nedsatte funktionsevne. Beregning af tilskud Der ydes alene tilskud til nødvendige merudgifter, som er en følge af den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne hos den borger, der ansøger. Behovet vurderes i forhold til ikkehandicappede på samme alder og i samme livssituation. Alder, beskæftigelse, uddannelse og lokalt prisniveau er blandt de elementer, der skal inddrages i vurderingen. De udgifter til den daglige livsførelse, som borgeren selv ville have afholdt, hvis der ikke havde foreligget særlige omkostninger på grund af den nedsatte funktionsevne, skal afholdes af den pågældende selv. Udmåling af tilskuddet til dækning af merudgifter sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte; sandsynliggørelse kan for eksempel ske ved fremvisning af kvitteringer for afholdte merudgifter. Med afsæt heri fastlægger Næstved Kommune et overslag over de sandsynliggjorte merudgifter; dette sker ud fra kendskabet til niveauet generelt for de omhandlede udgifter. Merudgifter omfatter såvel løbende udgifter som enkeltudgifter. Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængigt af indkomst og er ikke skattepligtigt. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst kr. pr. år, svarende til 524 kr. pr. mdr. (takstniveau i 2016). Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Tilskuddet ydes som udgangspunkt som en kontant ydelse. Denne udbetales i månedlige rater som en løbende ydelse. Udmåling af tilskuddet til dækning af merudgifter sker for et år af gangen. Tilskuddet er forudbetalt. Udbetaling af merudgiftsydelse sker som udgangspunkt fra ansøgningstidspunktet, hvis borgeren på dette tidspunkt opfylder betingelserne. Udbetalingen sker for hele måneder. Første gang den 1. i måneden efter, at ansøgningen er modtaget i Næstved kommune. 9

10 Ved uforudsete udgifter (fx udgifter til flytning) kan der opstå behov for dækning af en enkeltstående merudgift. Dette kan ske ved en enkeltstående udbetaling uden regulering af de månedlige beløb. Udbetaling forudsætter, at personen allerede er berettiget til merudgiftsydelse efter servicelovens 100. Omberegning Hvis der sker ændringer i de sandsynliggjorte merudgifter, som ligger til grund for Næstved kommunes fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal tilskuddet ændres i overensstemmelse hermed. Uanset stigninger i de sandsynliggjorte merudgifter kan borgeren, der modtager merudgiftsydelse, dog ikke kræve at få tilskuddet fastsat på ny, før der er forløbet et år regnet fra den seneste fastsættelse. Ændret fastsættelse af det udbetalte tilskud, skal ved sådanne stigninger ske med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, hvor stigningen i de sandsynliggjorte merudgifter fandt sted. Opfølgning En merudgiftsydelse efter SEL 100 er en såkaldt løbende ydelse. Hvis en merudgiftsydelse skal ændres eller bringes til ophør, skal kommunen træffe afgørelse herom med klagevejledning m.v. I Næstved Kommune vil der typisk ske opfølgning i sager om merudgiftsydelse efter SEL gang årligt. Lovgivningsmæssigt er der dog intet til hinder for, at Næstved Kommune foretager opfølgning hyppigere; fx i tilfælde hvor der er begrundet usikkerhed, om lovens betingelser fremover vil være opfyldte. Det skal understreges, at alle borgere der modtager en løbende ydelse efter bl.a. serviceloven, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. Dette følger af retssikkerhedslovens 11 stk. 2. Ophør Tilskud til dækning af merudgifter bortfalder ved udgangen af den måned, hvor borgeren når folkepensionsalderen eller dør. Hvis betingelserne for tilskud efter servicelovens 100 ikke længere er opfyldt, eller hvis merudgifterne er lavere end oprindeligt antaget, og de samlede merudgifter ikke mindst overstiger kr. årligt (takstniveau i 2016), bortfalder tilskuddet ved udgangen af den måned, hvor dette konstateres. Tilskud efter servicelovens 100 ophører også i de tilfælde, hvor en borger, som hidtil har modtaget invaliditetsydelse, overgår til førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Tilskuddet ophører med virkning fra den måned, hvor førtidspensionen kommer til udbetaling. 10

11 Udlandsophold Retten til hjælp efter SEL 100 bevares under visse omstændigheder under midlertidige ophold i udlandet. Det er en betingelse, at modtageren inden udrejsen opfylder betingelserne for at modtage hjælp, samt at Næstved kommune løbende kan holdes orienteret om, at opholdet sker, uden at de almindelige regler for hjælpen tilsidesættes. Ved midlertidige ophold i udlandet på op til en måned bevarer modtageren retten til hjælp efter SEL 100 uden at ansøge Næstved kommune herom. Ved midlertidige ophold i udlandet, der overstiger en måned, skal modtageren før udlandsopholdet påbegyndes ansøge kommunen om bevarelse af hjælpen. Visitation I Næstved Kommune er det Visitationen for Handicap og Psykiatri, der træffer afgørelser efter servicelovens 100. Ansøgninger behandles med udgangspunkt i en individuel og konkret vurdering af borgerens nedsatte funktionsevne og betydningen heraf set ud fra en helhedsvurdering af borgerens samlede livssituation. Når Visitationen for handicap og psykiatri modtager en ansøgning om dækning af nødvendige merudgifter vil denne typisk blive behandlet som følger: - Visitator kvitterer for modtagelse af ansøgning. - Visitator indkalder borgeren til samtale og fremsender samtidig samtaleskema, som borgeren bedes udfylde, og som borger og visitator gennemgår i fællesskab på det aftalte møde. - Visitator indhenter lægeattest til dokumentation af diagnose, prognose og behandlingsmuligheder. - Visitator sender derefter renskrevet samtaleskema med sammenfatning og indhentet lægeattest i partshøring hos borgeren sammen med bemærkningsskema, hvorpå borgeren kan anføre sine eventuelle bemærkninger. - Visitator træffer afgørelse i sagen efter partshøring, og når eventuel yderligere dokumentation er modtaget. Leverandør Klageadgang I Næstved Kommune er det Visitationen for Handicap og Psykiatri, der sørger for udbetaling af tilskud til dækning af merudgifter. En borger kan klage over en afgørelse truffet af Næstved Kommune indenfor 4 uger fra modtagelse af denne. Klagen skal rettes til Visitationen for Handicap og Psykiatri. På baggrund af klagen vil Visitationen genvurdere sagen, og såfremt borgeren ikke får medhold i denne, sendes sagen til Ankestyrelsen. 11

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Udkast Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Acadre dok. 173662-10 04.11.10 mtm 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovgivning og personkreds 3. Formålet med

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 VÆRDIGRUNDLAG... 2 SERVICEMÅL... 3 VISITATION/ANSØGNING... 3 LOVGIVNING...

Læs mere

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Formål At yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. 1. udgave er: godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 09.12.2010 godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 18 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 100 Nødvendige merudgifter Vedtaget af Byrådet, d. 16.5.2013 1 Lovgrundlag for Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med Lov om social

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Center for Børn og Forebyggelse Handicapområdet

Center for Børn og Forebyggelse Handicapområdet Udfærdiget d. 18-06-2015, opdateret d. 23.05.16 Center for Børn og Forebyggelse Handicapområdet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med børn, der har en funktionsnedsættelse. Kommunen informerer

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Sommerarrangement 9. juni 2012, DGI huset Iktyosisforeningen holdt i år sommerarrangement i DGI-huset med fokus på et fagligt indhold. Der var mødt 12 medlemmer op for at deltage. Programmet var Dækning

Læs mere

Servicelovens 84 om merudgifter Bilagssamling

Servicelovens 84 om merudgifter Bilagssamling Servicelovens 84 om merudgifter Bilagssamling Denne bilagssamling indeholder blandt andet de gældende regler om servicelovens 84 om merudgifter (loven, bekendtgørelsen og vejledningen) og daværende socialminister

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-09-2013 01-11-2013113-13 5200247-13 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Merudgifter til handicappede

Merudgifter til handicappede Kvalitetsstandard for Merudgifter til handicappede Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for merudgifter til handicappede.kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Overgang fra ung til voksen

Overgang fra ung til voksen Overgang fra ung til voksen Ålborg 15. 3 2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 17 March 2016 1 Værgemål Myndig når 18 år dog: Personer som grundet sindssygdom, hæmmet psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Socialfaglig konsulent Lotte Egebak Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet DUKH er oprettet

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter Godkendt i Udvalget for Voksne d. 2. april 2013 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kriterierne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Individuel transport. Lov om social service 117. 1. Lovgrundlag og vejledning 2. Kvalitetsstandard

Individuel transport. Lov om social service 117. 1. Lovgrundlag og vejledning 2. Kvalitetsstandard Individuel transport Lov om social service 117 1. Lovgrundlag og vejledning 2. Kvalitetsstandard 04 3. november 2010 1. Støtte til individuel befordring - Lovgrundlag og vejledning Serviceloven 117. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Serviceniveau. Psykiatri- og handicapområdet

Serviceniveau. Psykiatri- og handicapområdet Serviceniveau Psykiatri- og handicapområdet Indhold Serviceniveau et vigtigt redskab på psykiatri- og handicapområdet... 3 Indledning... 4 Bærende principper for indsatsen... 5 Serviceniveau for indsatser

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

At borgeren med sin familie kan leve et almindeligt liv som andre ikke handicappede på samme alder, og i samme livssituation.

At borgeren med sin familie kan leve et almindeligt liv som andre ikke handicappede på samme alder, og i samme livssituation. Serviceniveau for ydelser på handicap- og udsatte voksenområdet Merudgifter SEL 100 FORMÅL Formålet med bestemmelsen er, at tilgodese voksne borgere med betydelig, væsentlig og varig nedsat fysisk eller

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter

Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Serviceniveau for dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 December 2015 MERUDGIFT BEMÆRKNINGER GENELLE FORHOLD Generelt gælder det for udmålingen af nødvendige merudgiftsydelser, at det er

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning SSL 41 Emne Tekst Serviceniveau/beløb Aflastning Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning aflønnes med 117,-kr pr. time (hjemmehjælpernes Selvvalgt

Læs mere

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm Nordisk Rebalance Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm 10-07-2013 Spørgsmål til dette notat kan

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side 7 afsnit under punktet Ophold i udlandet Bemærk, at der som udgangspunkt ikke kan ydes hjælp til rejse- og opholdsudgifter

Læs mere

10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister

10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister HELBREDSTILLÆG TIL PENSIONISTER 10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister FÅ SVARET KLIK HER Hvad er helbredstillæg? Hvem kan få helbredstillæg? Hvilke udgifter dækker helbredstillægget?

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr.

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg:

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Autisme Landsforeningen Autisme Autisme- og Aspergerforeningen for voksne Fyn 6.4.2017 Aftenens indhold Generelle regler Lov om social service 100- merudgiftsydelse Lov om social service 85 bostøtte/hjemmevejleder

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Ledsagelse 2016 Brug for ledsagelse? Hvis du eller en pårørende har behov for ledsagelse, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale a. Sagsbehandlingstider: Styrelsen arbejder på at få reduceret sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Det Sociale Nævn 2007 Indhold 1. Indledning...1 2. Sammenfatning....1 3.

Læs mere

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100. særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100. særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Det Sociale Nævn 2007 Indhold 1. Indledning...1 2. Sammenfatning....1 3.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Tidligere tekst Kvalitetsstandard for støttekontaktperson (ledsagerordning) jf. Servicelovens 97 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Læs mere