Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Fjernvarme a.m.b.a."

Transkript

1 Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015

2 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade Tønder Kontaktpersoner: Direktør Johnny Pedersen Tlf.: Mail: Hjemmeside: I planlægningsfasen bistås Tønder Fjernvarme a.m.b.a. af: DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Hjemmeside: Kontaktpersoner: Direktør Per Hougaard Tlf.: Mobil: Mail: Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. Projektingeniør Anne Alm Tlf.: Mail: 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet Indledning Baggrund Formål Sammenfatning og konklusion Indstilling og det videre forløb Redegørelse for projektforslaget Kort beskrivelse af projektet Forhold til anden lovgivning Berørte parter Ledningsnet Distributionsområde Energibehov for bygninger... 6 Energiforbrug iht. Bygningsregelment Anlægsudgifter Brugere Varmeværket Vurdering af projektforslaget Brugerøkonomi Selskabsøkonomi Samfundsøkonomi Følsomhedsanalyse Konklusion...11 Bilag: 1. Områdeafgrænsning 2. Forslag til ledningstracé 3. Varmetabsberegning 4 Selskabsøkonomisk beregning 5. Beregning af de samfundsøkonomiske brændsels-, investerings- og driftsudgifter 6. Beregning af afgiftsprovenu 7. Beregning af emissioner 3

4 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Tønder Fjernvarme a.m.b.a. har ladet udarbejde et projektforslag for et erhvervsområde i Tønder nord for Ndr. landevej, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedr.: - Udvidelse af forsyningsområdet med et samlet erhvervsareal på ca m 2 fordelt på 12 erhvervsejendomme nord for Ndr. Ringvej. (Bilag 1). - Etablering af distributionsledning til byggemodningsprojekt. (Bilag 2) 1.2 Baggrund Med baggrund i et ønske om at fastlægge de økonomiske og juridiske forhold omkring udvidelse af forsyningsområdet, har Tønder Fjernvarme a.m.b.a. ladet udarbejde nærværende projektforslag for udvidelsen. 1.3 Formål et har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af butiks- og erhvervsområdet ved Ndr. landevej sammenlignet med, at området er udlagt til naturgas. Dog er det vedtaget af regeringen i Energiaftalen, at fra 2013 må der ikke installeres olie- eller naturgasfyr i nye huse, medmindre der ikke er egnede alternativer til rådighed. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. har derfor udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Udvidelse af forsyningsområdet - Etablering af distributionsledning i forbindelse med byggemodning et fremsendes til byrådet i Tønder Kommune med anmodning om godkendelse iht. følgende lovgivning: - Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr af 24. november (Varmeforsyningsloven) - Lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven, LOV nr. 745 af 1. juni Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr af 23. september (Projektbekendtgørelsen) 1.4 Sammenfatning og konklusion Tønder Fjernvarme a.m.b.a. ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet, Ndr. landevej i Tønder. (Bilag 1). Godkendelse søges i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. 1.5 Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - et udarbejdes november

5 - sendes til godkendelse i Tønder Kommune i medio december Ledninger etableres i forbindelse med byggemodningen. 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter distributionsledning til område III og IV ved Ndr. landevej, som tilsluttes eksisterende ledningsnet på sydsiden af Ndr. landevej. Alle ledninger vil blive udført med serie 2 twinrør. Kort, der viser områdeafgrænsning, er vedlagt som Bilag 1. Kort, der viser forslag til ledningstracé, er vedlagt som Bilag Forhold til anden lovgivning Området ved Ndr. landevej indgår i Kommuneplan for Tønder Kommune. Godkendelse af projektforslaget indebærer, at den forsyningsvirksomhed, som overdrages forsyningen af området, pålægges pligt til at forsyne. Nærværende projektforslag omhandler lokalplan nr Berørte parter sområdet afgrænses som vist på bilag 1. Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 delområde III og IV. Delområde III omfatter matriklerne nr. 115, 537, 677 samt dele af matriklerne nr. 35, 588, 653 og 747. I delområde IV omfatter del af matriklerne nr. 35, 653 og 747, alle Tved under Tønder Ejerlav Ledningsnet Af hensyn til reduktion af ledningstabet i gadenettet og i stikledningerne i området og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere, anvendes følgende vilkår for ledningsnet og forbrugertilslutning: 1. Ledninger er dimensioneret for tilslutning af bygninger med varmebehov svarende til LE Ledningsdimensioner fastlægges endeligt, når projektet bliver detailprojekteret. 3. Ledningerne etableres i offentlige arealer så som vejarealer i ny udstykninger, og vil ikke blive ført over private arealer. 4. Ledningsanlægget er dimensioneret med en fremløbstemperatur på 72 C, returtemperatur på 38 C, jordtemperatur på 10 C og en maks. vandhastighed på 1 m/s. 5

6 Udvidelsen af forsyningsområdet vil betyde et samlet øget varmebehov på 1071 MWh/år fordelt på 12 potentielle forbrugere, og at den årlige varmeproduktion øges med i alt MWh/år. Der er beregnet et tab i ledningsanlægget på 56,4 MWh svarende til 5 % (Bilag 3) Distributionsområde Der er taget udgangspunkt i planlagt byggeri i henhold til lokalplan nr stikledningerne vil blive etableret, når ejendommene i området opføres Energibehov for bygninger Ifølge bygningsreglement LE2015 gælder følgende: For kontorer, skoler, institutioner m.m. må bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal højst være 71,3 kwh/m² pr. år tillagt kwh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. Adresse Bebyggelsens art Bebygget areal [m²] Energibehov [kwh/m 2 ] Antal Samlet effektbehov [kw] Samlet energibehov [MWh] Lokalplan Butik og erhverv Nybyggeri , Energiforbrug iht. Bygningsregelment 2.4 Anlægsudgifter Grundlaget for anlægsoverslaget er vedlagte bilag 2, som viser, hvor der påregnes etableret fjernvarmeledning, stikledninger er estimeret til gennemsnitlig 30 m. Overslaget er baseret på forsyning fra Ndr. Landevej Brugere I henhold til den gældende lokalplan, udgør den fremtidige bebyggelse erhvervsbyggeri på samlet m 2 fordelt på 12 erhvervsejendomme. Forudsætninger Størrelse gennemsnit [m²] Antal Årligt forbrug gennemsnit [kwh/år] El-varmepumpe, væske/vand [kwh/år] - SPF værdi 3,145 Butik og erhverv , ,00 SPF værdi i henhold til BR10 *SPF (Seasonel performance factor) årsvirkningsgrad Varmeværket Tønder Fjernvarme a.m.b.a. modtager varme fra en naturgaskedel med en virkningsgrad på 104 %. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. afholder alle udgifter til distributionsledningerne. Der regnes med, at byggemodningsbidraget dækker alle omkostninger til dette. Stikledninger finansieres til en vis grad ved stikledningsbidrag. Udgifter til distributions- og stikledninger kan ses i nedenstående tabel. 6

7 Ledningsanlæg Dimension Længde [kanalmeter] Samlet pris [kr.] Distributionsledning Twin serie 2 St. 42/ ,00 Distributionsledning Twin serie 2 St. 48/ ,00 Distributionsledning Twin serie 2 St. 60/ ,00 Total distributionsledning ,00 Stikledning Twin serie 2 St. 27/ ,00 Total stikledninger ,00 Total distributions- og stikledning ,00 Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: Anlægsudgifter Distributionsledning [kr.] ,00 Stikledning [kr.] ,00 Byggemodningsbidrag [kr.] ,00 Stikledningsbidrag [kr.] ,00 Investeringsbidrag [kr.] 0,00 I alt [kr.] ,00 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. Der er anvendt følgende aktuelt gældende tariffer ved beregning af brugerøkonomien: Tariffer 2015 (Fjernvarme) Fast bidrag Pris ekskl. moms [kr.] Abonnementsbidrag pr. måler 500,00 625,00 Effektbidrag, efter BBR register pr. m2 13,00 16,25 Investering Pris inkl. moms [kr.] Stikledningsbidrag pr. stk. 8000, ,00 Variabelt bidrag Forbrugsbidrag pr. MWh ,75 Priserne er iht. tarifblad, gældende fra Tariffer 2015 (jordvarmepumper) Pris ekskl. moms Pris inkl. moms [kr.] [kr.] Dong Energy kr./kwh 1,26 1,57 Service varmepumpe, stort erhverv kr./kwh 4.500, ,00 Service varmepumpe, mindre erhverv kr./unit 1.500, ,00 Priserne er i.h.t. Dong, gældende for 3. kvt

8 Forudsætninger for beregningen ses i tabellen herunder. Forudsætninger Størrelse gennemsnit [m 2 ] Årligt forbrug Gennemsnit [MWh] El-varmepumpe, væske/vand [kwh] - SPF værdi 3,145 Butik og erhverv , SPF værdi i henhold til BR10 *SPF (Seasonel performance factor) årsvirkningsgrad De årlige opvarmningsudgifter for de anførte boliger er herefter beregnet, det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler for det årlige forbrug og gennemsnitlig størrelse på bebyggelse. Resulterende brugerudgifter til opvarmning Opvarmningsform pr. enhed Fast bidrag [kr.] Årlig udgift [kr.] Investering [kr.] Forbrugsbidrag [kr./enhed] Reinvestering [kr.] Samlet udgift over 10 år [kr.] Butik og erhverv Fjernvarme 8.625, , , ,00 0, ,00 Varmepumpe 4.500, , , , , ,00 Resulterende årlige brugerudgifter til opvarmning Alle priser er ekskl. moms Ud fra de givne forudsætninger vil det være en fordel at forsyne ejendommene med fjernvarme frem for varmepumper. Vejledende priser for investering af fjernvarmeunit inkl. montering koster ,00 kr. pr. enhed. Priser for jordvarmeanlæg inkl. montering er, jf. Teknologikatalog oktober 2013 Individual Heating Plants and Energy Transport, vurderet til ,00 kr. pr. enhed for jordvarmepumper. Ved fjernvarme har brugerinstallationen en forventet levetid på 20 år og ledningsnettet minimum 30 år. Der forventes samme levetid på 20 år for brugerinstallationen til varmepumpe, der skal dog forventes en udskiftning med reservedele efter en 10-årig periode, hvor omkostningerne udgør ca. 20 % af ny investeringsprisen. 3.2 Selskabsøkonomi Der er fortaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af m 2 erhverv. Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 20 års periode inkl. låneomkostninger. Anlægsudgifterne for Tønder Fjernvarme a.m.b.a. dækkes via opkrævning af de i tarifbladet oplyste bidrag. Varmeproduktionsprisen ab værk er af Tønder Fjernvarme a.m.b.a. oplyst til at være 425,00 kr./mwh i

9 Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen af forsyningsområdet er vist på bilag 4 for det samlede projektforslag. Som det fremgår af bilaget er det årlige dækningsbidrag positivt fra år et og projektet er rentabelt med et overskud på ,00 kr. ekskl. moms over 20 år. Tilslutningen af projektforslagsområdet vil være en god investering for Tønder Fjernvarme a.m.b.a. og kommer alle forbrugerne, som er tilsluttet varmeværket, til gode. 3.3 Samfundsøkonomi En simpel samfundsøkonomisk analyse af projektet viser følgende anlægsudgifter. Fjernvarme Distributionsledning [kr.] ,00 Stikledninger [kr.] ,00 Fjernvarmeværket Brugerne Samlet Fjernvarmeunit [kr.] ,00 Samlet pris [kr.] ,00 Alle priser er ekskl. Moms Fjernvarmeunit i.h.t. teknologikataloget Udgiften til distributionsledning afholdes af fjernvarmeværket. Alternativt kan der etableres individuelle jordvarmepumper. Individuelle jordvarmepumper Bygningstype Antal Pris pr. stk. Samlet pris Butik og erhverv , ,00 Samlet pris Total [kr.] ,00 Reinvestering efter 10 år [kr.] ,00 Alle priser er ekskl. moms Anlægsudgift til varmepumper i.h.t. teknologikataloget Kalkulationsrenten er på 4 % i henhold til Energistyrelsens forudsætninger Den samfundsøkonomiske pris pr. leveret varmeenhed fastsættes som den samfundsøkonomiske produktionsomkostning ab værk tillagt variable omkostninger til transmissionstab og el til pumper i transmissionssystemet. CO2-omkostningerne opgøres på basis af de konkrete brændselsmængder og den af Energistyrelsen oplyste CO2-kvotepris. Øvrige miljøomkostninger for SO2, NOX og partikler beregnes på tilsvarende vis. Ved fastlæggelse af de samfundsmæssige beregningspriser tillægges nettoafgiftsfaktoren til omkostningerne til brændsel, drift og vedligehold, investeringer og relevante emissioner. Som det fremgår af bilagene 5-7, viser de samlede samfundsøkonomiske beregninger, som tager udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger december 2014, at det vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt at tilslutte projektforslagsområdet til fjernvarmeforsyningen. 9

10 Brændsel Investering og drift Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Fjernvarme , , , , ,00 (projekt) Varmepumpe , , , , ,00 (reference) Projektfordel ,00 I alt Alle priser er ekskl. moms. Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne Brændsel, Investering og drift og Emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen Afgiftsprovenue i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. 3.4 Følsomhedsanalyse Undersøges der hvilken effekt det har på projektet, hvis det tilsluttede erhverv har mindre og større varmebehov end forventet. Tusinde [kr.] Ændring i varmebehov % -10% 0% 10% 20% Fjernvarme , Jordvarmepumpe , I ovenstående diagram ses, at projektet vil have en økonomisk fordel frem for at forsyne området med individuelle varmepumper, trods ændring i varmebehovet. 10

11 4 Konklusion Med de gældende tariffer, får Tønder Fjernvarme a.m.b.a. et samlet positivt dækningsbidrag fra år et. Det samlede dækningsbidrag over 20 år, som udgør ,00 kr. ekskl. moms vil komme alle forbrugere tilsluttet Tønder Fjernvarme a.m.b.a. til gode. For de brugere, der indgår i nærværende projektforslag, er der en økonomisk fordel ved tilslutning til Tønder Fjernvarme a.m.b.a. frem for individuel forsyning med jordvarmepumper. En samfundsøkonomisk analyse af projektet viser en fordel på ,00 kr. ekskl. moms ved at vælge fjernvarme frem for varmepumpe med jordvarme. IV III Fjernvarmeforsynet 11

12 Bilag 1 Områdeafgrænsning nord for Ndr. Landevej IV III Fjernvarmeforsynet

13 Bilag 2 Ledningsføring for hovedledning

14 Bilag 3 Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af butiks- og erhvervsområde nord for Ndr. Landevej, Tønder Varmetab Twinrør, serie 2 Type Størrelse Dimension Længde [kanalmeter] Årligt energibehov [MWh] Varmetab [W/m] Samlet varmetab [W] Distributionsledning Twin serie 2 DN32 St. 42/ , ,5 Årligt energitab [MWh] Distributionsledning Twin serie 2 DN40 St. 48/ , , Distributionsledning Twin serie 2 DN50 St. 60/ , ,7 Stikledning Twin serie 2 DN20 St. 27/ , ,0 56,4 Varmetabsberegning - Twinrør serie

15 Bilag 4 Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af butiks- og erhvervsområde nord for Ndr. Landevej, Tønder 433 Varmeproduktionspris ab værk () 425 [kr./mwh] (alle priser er eksklusiv moms) Selskabsøkonomi Samlet anlægsinvestering Byggemodningsbidrag [kr.] Antal tilsluttet erhverv Erhvervsareal for afregningsgrundlag, samlet [m²] Varmesalg, samlet [MWh] Varmetab forsyningsnet [MWh] Varmeproduktion ab værk [MWh] Varmeproduktionsudgift [kr.] Afskrivning over 20 år [kr.] Gæld [kr.] Forrentning [kr.] 3,5% Årlige udgifter i alt [kr.] Fordelt på Varmeudgifter [kr.] Kapitaludgifter [kr.] Gældende tariffer Målerleje Stikledningsbidrag Forbrugsbidrag kr/mwh Effektbidrag kr/m 2, efter BBR register 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Nuværende indtægter Målerleje i alt [kr.] Stikledingsbidrag [kr.] Forbrugsbidrag i alt [kr.] Effektbidrag [kr.] Årlige driftsindtægter i alt [kr.] Årligt dækningsbidrag til værket [kr.] Samlet dækningsbidrag til værket [kr.] Selskabsøkonomisk beregning

16 Bilag 5 Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af butiks- og erhvervsområde nord for Ndr. Landevej, Tønder Beregningsforudsætninger Investerings- og driftsudgift Antal MWh pr. år Fjernvarme Antal GJ pr. år Investeringspris (kr.) Ledningstab ved fjernvarme (GJ) 203 pr. år Levetid (år) - 20 (10) El til varmepumpe [kwh] pr. år Drift og vedligehold (kr./kw) Kalkulationsrente 4,0% pr. år Reinvestering (kr.) Jordvarmepumpe (kwh) - SPF værdi 3,145 Drift og vedligehold (kr./mwh) 10 - Nettoafgiftsfaktor 1,17 Individuel jordvarmepumpe Tilslutningsrate og -grad [-] Tilslutning af forbrugere, erhverv Antal tilsluttede forbrugere, erhverv Investeringsomkostninger [kr.] Investering fjernvarme Investering individuel jordvarmepumpe Reinvestering individuel jordvarmepumpe, 20% efter 10 år Varmebehov, projekt [MWh] Varmebehov, fjernvarme Ledningstab, fjernvarme Varmebehov, reference [MWh] Varmebehov, individuel jordvarmepumpe inkl. SPF faktor Brændselspris pr. energienhed [kr./energienhed] Fjernvarme, naturgas an værk [kr./gj] Individuel jordvarmepumpe, el an forbruger [kr./mwh] Inflation 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 Brændselspris og driftsudgift (inkl. nettoafgiftsfaktor) [kr./år] Projekt - Fjernvarme Reference - Individuel jordvarmepumpe Investeringsudgift pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) [kr./år] Projekt - Fjernvarme Reference - Individuel jordvarmepumpe Nutidsværdi af brændsel-, investerings- og driftsudgifter over 20 år [kr.] Projekt - Fjernvarme Reference - Individuel jordvarmepumpe Brændsel og drift Investering i alt Beregningen bygger på Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december Bilag 5 Brændsels-, investerings- og driftsudgift

17 Bilag 6 Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af butiks- og erhvervsområde nord for Ndr. Landevej, Tønder Beregningsforudsætninger Beregning afgifter, el Beregning afgifter, naturgas Antal MWh pr. år Individuel jordvarmepumpe Naturgas Antal GJ pr. år Energiafgift 38,00 38,00 øre/kwh Energiafgift 45,4 46,3 kr./gj El til varmepumpe [kwh] pr. år Afgiftsprovenu 380,00 380,00 kr./mwh CO2 13,5 13,8 kr./gj Brandværdi, naturgaas MJ/Nm3 39,6 NOx 0,84 0,86 øre/nm³ Kalkulationsrente 4,0% Afgiftsprovenu 59,1 60,3 kr./gj Virkningsgrad varmepumpe 3,145 Nettoafgiftsfaktor 1,17 Varmebehov projekt [MWh] Varmebehov fjernvarme Ledningstab ved fjernvarme Varmebehov reference [MWh] Varmebehov, individuel jordvarmepumpe inkl. SPF faktor Afgiftsprovenu kr./energienhed Fjernvarme (kr./gj varme) El (kr./mwh) Inflation 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 Afgiftsprovenu [kr./år] Projekt - Fjernvarme Reference - Individuel jordvarmepumpe Nutidsværdi over 20 år [kr.] Projekt - Fjernvarme Reference - Individuel jordvarmepumpe Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsens forudsætninger, december Afgiftsprovenu

18 Bilag 7 Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af butiks- og erhvervsområde nord for Ndr. Landevej, Tønder Beregningsforudsætninger Antal MWh pr. år Antal GJ pr. år Ledningstab ved fjernvarme (GJ) 203 pr. år El til varmepumpe [kwh] pr. år Kalkulationsrente 4,0% pr. år Brandværdi, naturgaas MJ/Nm3 39,6 Årsnyttevirkninsgrad varmepumpe KWh - SPF værdi 3,145 Nettoafgiftsfaktor 1,17 Varmebehov projekt [MWh] Varmebehov, fjernvarme Ledningstab, fjernvarme Varmebehov reference [MWh] Varmebehov, individuel jordvarmepumpe inkl. SPF faktor Emissionskoefficienter, Projekt CO 2 [kg/gj] CH4 [g/gj] N2O [g/gj] SO2 [g/gj] NOx [g/gj]pm2,5 [g/gj] Fjernvarme, naturgaskedel 57,0 1,0 1,0 0,4 42,0 0,1 Emissionskoefficienter, Reference CO 2 (kg/mwh) 285,0 221,8 197,7 181,6 142,9 143,3 139,0 133,0 122,5 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 CH 4 (g/mwh) 125,3 140,5 123,4 161,1 153,4 141,8 129,5 118,0 105,9 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 N 2O (g/mwh) 4,4 4,5 4,2 3,9 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 SO 2 (g/mwh) 290,8 291,6 219,2 204,6 191,1 192,1 189,0 188,6 184,5 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 NO x (g/mwh) 395,3 400,1 368,8 354,6 327,6 315,3 308,6 283,1 272,4 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 PM 2,5 (g/mwh) 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Emissioner i vægt, Projekt (fjernvarme) CO 2 (tons) 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 CH 4 (Kg) 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 N 2O (Kg) 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 SO 2 (kg) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 NO x (kg) 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 PM 2,5 (kg) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Emissioner i vægt, Reference (individuel jordvarmepumpe) CO 2 (tons) 97,1 75,5 67,3 61,8 48,7 48,8 47,3 45,3 41,7 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 CH 4 (kg) 42,7 47,9 42,0 54,9 52,2 48,3 44,1 40,2 36,1 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 N 2O (kg) 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 SO 2 (kg) 99,0 99,3 74,6 69,7 65,1 65,4 64,4 64,2 62,8 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 NO x (kg) 134,6 136,3 125,6 120,8 111,6 107,4 105,1 96,4 92,8 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 PM 2,5 (kg) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Værdi af emissioner [kr./enhed] CO 2 (kr./tons) 60,65 65,68 70,40 74,75 78,90 84,43 89,00 93,34 97,49 101,46 116,16 132,35 159,81 186,58 212,71 234,92 256,16 276,44 295,83 314,43 CH 4 (kr./kg) 1,52 1,64 1,76 1,87 1,97 2,11 2,22 2,33 2,44 2,54 2,90 3,31 4,00 4,66 5,32 5,87 6,40 6,91 7,40 7,86 N 2O (kr./kg) 18,07 19,57 20,98 22,28 23,51 25,16 26,52 27,81 29,05 30,23 34,62 39,44 47,62 55,60 63,39 70,00 76,34 82,38 88,16 93,70 SO 2 (kr./kg) 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 NO x (kr./kg) 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 PM 2,5 (kr./kg) 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 Inflation 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 Emissionsudgifter [kr./år] Projekt - Fjernvarme Reference - Individuel jordvarmepumpe Nutidsværdi over 20 år [kr.] Projekt - Fjernvarme Reference - Individuel jordvarmepumpe Beregningen bygger på Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december Emissioner

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Udvidelse af forsyningsområde Erhvervs- og boligområde ved Ringkøbingvej Øst, Lemvig Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 22. oktober 2014 Lemvig

Læs mere

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 86 37 Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej 2 8800 Viborg (sendt til olf@pc.dk) plan@viborg.dk www.viborg.dk

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhvervsbygninger på Nygade 48 Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 18. januar 2017 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Kildbjerg Øst Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Verdo Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557. Boligområde ved Tjærby Diger

Verdo Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557. Boligområde ved Tjærby Diger Verdo Varme A/S Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557 iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen november 2015 Projektansvarlig Verdo Varme A/S Agerskellet 7, 8920 Randers NV Kontaktperson: Ingeniør

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde ved Grønlund, lokalplan 1028 i Tørring iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 09. marts 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af åben/lav bebyggelse ved Helbolgårde nord for Vellingevej Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 12. juli 2016 Projektansvarlig:

Læs mere

Farsø Varmeværk a.m.b.a.

Farsø Varmeværk a.m.b.a. Farsø Varmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde Idunsvej ved Gormsvej, lokalplan 1038 i Farsø iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. april 2015 Farsø Varmeværk a.m.b.a. 20.

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juni 2008 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet.

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Verdo Varme A/S iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Dato: 31.05.2017 vers.2 Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 620 samt konvertering af 5 bygninger fra naturgas til fjernvarme Projektansvarlig:

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab

Ringe Fjernvarmeselskab Ringe Fjernvarmeselskab Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde og produktionskapacitet 3. november 2016 Projektansvarlig Ringe Fjernvarmeselskab er ansvarlig for projektet. Ringe Fjernvarmeselskab

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde ved Brædstupvej og Viborgvej, lokalplan 1088 i Tørring iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 09. marts 2015 Tørring Kraftvarmeværk

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Skjern Fjernvarme iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juli 2017 Projektansvarlig Skjern Fjernvarme er ansvarlig for projektet. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner:

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: 03.02.2015 Version: 1.1 Projekt nr.: 7155 MOE

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S Kalundborg Forsyning A/S April 2016 UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN PROJEKT UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. april 2011. AffaldVarme Aarhus

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. april 2011. AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. april 2011 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Aarhus Kommune har siden juni 2009 stillet krav om, at alle boliger

Læs mere

Fjernvarmepriser. Tarifblad nr Gældende pr

Fjernvarmepriser. Tarifblad nr Gældende pr Tarifblad nr. 142. Gældende pr. 11.07.2016 Fjernvarmepriser Forbrugsbidrag Pr. MWh-forbrug 375,00 468,75 Pr. kwh-forbrug 0,375 0,46875 Motivationstarif: Ved fremløbstemperatur over 65 C: For hver 1 C returløbstemperaturen

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tekniske installationer. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tekniske installationer Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav Kapitel 8 Ventilationsanlæg Olie-, gas- og biobrændselskedler Varmepumper (luft-luft varmepumper, luft-vand varmepumper

Læs mere