RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR SAND, GRUS, STEN. Butterup, Holbæk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 9-2011 SAND, GRUS, STEN. Butterup, Holbæk Kommune"

Transkript

1 RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR SAND, GRUS, STEN Butterup, Holbæk Kommune

2 Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport nr Sand, grus, sten Butterup, Holbæk Kommune Konsulent: Orbicon A/S Grontmij A/S Jens Juuls Vej 16 Skibhusvej 52 A 8260 Viby J 5000 Odense C Redaktion: Fotos: Kort: Anette Petersen Regional Udvikling, Råstoffer Region Sjælland Grundmateriale KMS Copyright ISBN: Sider: 25 Henvendelse vedr. rapporten: Mail til eller ring på / 31 Læs mere på

3 Råstofkortlægning SAND, GRUS, STEN Butterup Holbæk Kommune Rapport nr. 9 Oktober 2011

4

5 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med kortlægningen Lovgrundlag Region Sjællands kortlægning Indledning Undersøgelsesgrundlag Resumé Undersøgelsesområdets beliggenhed og morfologi Beliggenhed Terræn og strukturer Geologi Grundvandsforhold Afgrænsning af den videre kortlægning Datagrundlag Tidligere undersøgelser Geofysiske undersøgelser Geofysisk datagrundlag Præsentation af data Vurdering af modstandsforholdene Råstofboringer Laboratorieprøver Resultater Geologiske beskrivelser Mængder Kvaliteter Samlet vurdering Referencer Bilag 4.1 Geofysik, Lokalisering af geofysiske målinger 4.2 Geofysik, Middelmodstand i intervaller (2,5 meters intervaller 0-10 meter) 4.3 Geofysik, Middelmodstand i intervaller (2,5 meters intervaller meter) 4.4 Geofysik, Middelmodstand i intervaller (5 meters intervaller, meter) 4.5 Boreprøvebeskrivelser 4.6 Kornstørrelsesanalyser 5

6 Fig Oversigt over undersøgelsesområdet (rød streg) og kortlægningsområdet (blå streg) Butterup området er beliggende ca. 5 km syd-vest for Holbæk umiddelbart syd for den mindre by Tuse. Området afgrænses imod øst af jernbanen. 6

7 1. Formålet med kortlægningen 1.1 Lovgrundlag Regionsrådet skal ifølge Råstoflovens 5a udarbejde en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Regionsrådet skal fastlægge de overordnede retningslinier for råstofindvindingen, herunder udlæg af graveområder og råstofinteresseområder i råstofplanen. Regionsrådet skal foretage kortlægning efter råstoffer, som skal danne grundlag for Region Sjællands råstofplan. Kommunalbestyrelserne er bundet af råstofplanen i deres planlægning og administration. 1.2 Region Sjællands kortlægning En af Region Sjællands vigtige opgaver er at udarbejde en råstofplan for hele regionen. Råstofplanen er en ny plantype, der er fastlagt i råstofloven i forbindelse med kommunalreformen. Råstofplanen fastlægger, hvor der i fremtiden kan foregå indvinding af råstoffer. I forbindelse med revisionsarbejdet med Råstofplan 2008 for Region Sjælland har regionsrådet prioriteret kortlægning efter råstofferne sand, grus og sten, som vurderes at være den råstoftype der aktuelt er størst behov for at finde nye graveområder for. Region Sjælland ønsker med denne kortlægning at bidrage til målsætning om en større lokal forsyning generelt, med særlig fokus på de områder som ligger nordligt og sydligt i regionen. Samtidig har det været formålet at få kvalitetssikret forslag til nye interesseområder, et projekt som fremlægges i forslag til Råstofplan for Region Sjælland. 7

8 2. Indledning Formålet med den geologiske kortlægning af området ved Butterup er at afklare udbredelsen og kvaliteten af råstofferne. Resultatet af kortlægningen skal indgå i grundlaget for en evt. udpegning af området til råstofgraveområde. Afgrænsningen af de råstofholdige arealer og de mængder, der er angivet, er udtryk for et kvalificeret skøn. Når der skal foregå en konkret indvinding anbefales det, at der bliver udført mere detaljerede undersøgelser af forekomsternes kvalitet og udbredelse samt af overjordstykkelsen. 2.1 Undersøgelsesgrundlag Undersøgelsen er gennemført på grundlag af: Viden fra eksisterende Jupiterboringer i området Eksisterende Geofysiske undersøgelser 4 nye råstofboringer Sigteanalyser, analyser for sandækvivalent Figur 2.1. Oversigt over undersøgelsesområdet (rød streg) og kortlægningsområdet (blå streg). 8

9 3. Resumé Orbicon har for Region Sjælland gennemført en kortlægning af råstoffer i et område ved Butterup i Holbæk Kommune. Der skelnes i rapporten imellem undersøgelsesområdet og kortlægningsområdet. Undersøgelsesområdet er et større område på ca. 124 ha, der er blevet undersøgt mht. tidligere undersøgelser og eksisterende oplysninger om geologi, topografi, grundvand mv. Undersøgelsesområdet er så yderligere indskrænket på baggrund af eksisterende viden til kortlægningsområdet. Kortlægningsområdet udgør dermed det areal, hvorpå der er foretaget nye undersøgelser, dvs. råstofboringer. Undersøgelsens resultater kan sammenfattes til følgende: Kortlægningsområdet udgør et areal på ca. 70 ha og er beliggende syd-vest for Holbæk umiddelbart syd for den mindre by Tuse. Området afgrænses imod øst af jernbanen. Der er inden for kortlægningsområdet sat 4 råstofboringer. Boringerne er dels placeret, hvor de eksisterende geofysiske data indikerer, at der er sandede aflejringer (høje elektriske modstande), men boringerne er også placeret på steder med lavere modstande, da det har været vigtigt at få et billede af råstofressourcens udbredelse horisontalt og vertikalt inden for kortlægningsområdet. På baggrund af den råstofgeologiske kortlægning er der foretaget en vurdering af den potentielle råstofmængde i området. På baggrund af de udførte råstofboringer og den geofysiske kortlægning vurderes råstofressourcen i det nordlige område ikke at være rentabel at udnytte. Det sydlige område udgør et areal på ca. 40 ha. Den nedre grænse for ressourcen vurderes generelt på baggrund af råstofboringerne S1 og S2 at ligge omkring 10 m. De geofysiske resultater indikerer, at ressourcen stedvist går dybere, hvorfor en mægtighed af 10 m vurderes at være et konservativt skøn. Samlet vurderes det, at der indenfor den sydlige del af kortlægningsområdet findes i størrelsesordenen ca. 2 mio. m 3 sand, grus og sten. Det vurderes på baggrund af analyseresultaterne, at området generelt egner sig til bundsikringsmateriale. Dog overholder det dybereliggende materiale i S2 ikke kvalitetskravene hertil. Det vurderes, at det grovere materiale i området, som det bl.a. ses i den øvre del af boring S2, egner sig til stabilgrus. De udførte råstofboringer viser et højtliggende grundvandsspejl varierende mellem 1,5 og 2,5 m u.t., dvs. i kote ca. 5 m DVR 90, i det nordlige område og mellem 6,2 og 7,9 m u.t., dvs. i koteintervalet ca. 4-7 m DVR 90 i det sydlige område. Det terrænnære grundvandsspejl vurderes overordnet at falde mod øst og nordøst ned mod Kalveå. Hvis den fulde råstofressource skal udnyttes, skal der sandsynligvis graves under grundvandsspejl. 9

10 4. Undersøgelsesområdets beliggenhed og morfologi 4.1 Beliggenhed Region Sjælland har, i forbindelse med råstofkortlægningen, undersøgt et område, undersøgelsesområdet, beliggende sydvest for Holbæk, umiddelbart syd for den mindre by Tuse. Området afgrænses imod øst af jernbanen. Området er ca. 124 ha stort. Afstanden øst-vest er ca. 1 km, afstanden nord-syd er ca. 1,9 km. Figur 4.1. Oversigtskort med indplacering af undersøgelsesområdet med rød stregfarve. Der skelnes i rapporten imellem undersøgelsesområdet og kortlægningsområdet. Undersøgelsesområdet er et større område, der er blevet gennemgået mht. tidligere undersøgelser og eksisterende oplysninger om geologi, topografi, grundvand mv. Undersøgelsesområdet er så yderligere indskrænket på baggrund af eksisterende viden til kortlægningsområdet. Figur 4.2. Detailkort over undersøgelsesområdet med rød stregfarve. 10

11 4.2 Terræn og strukturer I den nordlige del af området er terrrænkoten ca. 5 m DNN, mens den syd for området er 12,5 m DNN. Undersøgelsesområdet vurderes at ligge på forsiden af en randmoræne, som ligger nord for området. Landskabet indenfor området beskrives som morænelandskab med overvejende lerbund. I den nordlige del ses en ås. Figur 4.3. Uddrag af Per Smeds kort med undersøgelsesområdet angivet ved rød stregfarve /1/. 4.3 Geologi I henhold til jordartskortet /2/ udgøres området af glacialt smeltevandsgrus, ferskvandssand og ferskvandstørv, se figur 4.4. Der er fundet 10 boringer i og umiddelbart op til området. Boringerne er beliggende på den østlige halvdel af arealet. Boringerne er typisk karakteriseret ved, at der findes et lag af sand og grus ved terræn, hvilket er i overensstemmelse med jordartskortet. 11

12 Figur 4.4. Uddrag af jordartskortet /4/. Undersøgelsesområdet er angivet med rød stregfarve. DS= smeltevandssand, DG= smeltevandsgrus, FT= Postglacial ferskvandstørv, FS= Postglacial ferskvandssand. 4.4 Grundvandsforhold Der er få informationer om grundvandsspejlets niveau i selve kortlægningsområdet, da der ikke er Jupiterboringer i området. De udførte råstofboringer viser et højtliggende grundvandsspejl varierende mellem 1,5 og 2,5 m u.t., dvs. i kote ca. 5 m DVR 90, i det nordlige område og mellem 6,2 og 7,9 m u.t., dvs. i koteintervalet ca. 4-7 m DVR 90, i det sydlige område. Det terrænnære grundvandsspej vurderes overordnet at falde mod øst og nordøst ned mod Kalveå, hvilket stemmer overens med observationerne i råstofboringerne. 4.5 Afgrænsning af den videre kortlægning I området mellem Butterup og Tuse var der allerede udført geoelektirske målinger (MEP og Sky- TEM). SkyTEM er afrapporteret i rapport af januar 2005 /6/. I denne beskrives højere modstande syd og sydøst bor Butterup i kote 0-20 meter. Nord og nordvest for Butterup ses lavmodstandslag i kote 0-20 meter. Undersøgelsesområdet er reduceret på baggrund af den eksisterende geofysik til kortlægningsområdet, se afsnit 4.2. Kortlægningsområdet udgør dermed det areal hvorpå der senere er foretaget nye undersøgelser, dvs. råstofboringer. Kortlægningsområdet består af et nordligt og et sydligt delområde se nedenstående fig

13 Figur 4.5. Kortlægningsområdet er angivet med blå stregfarve. 5. Datagrundlag 5.1 Tidligere undersøgelser Der er i Jupiter fundet 10 boringer i og umiddelbart op til kortlægningsområdet. Boringerne er beliggende nord og nordøst for området. Detailoplysninger for boringerne ses i tabel 5.1. Boringerne er typisk karakteriseret ved, at der findes et lag af sand og grus ved terræn, hvilket er i overensstemmelse med jordartskortet. Mod nord er der i tre vandværksboringer fundet lag af morænesand, smeltevandssand, ferskvandssand eller morænegrus ned til ca. 12 m u.t., hvorefter der træffes moræneler til ca. 26 m u.t. I den ene boring er lagene mere vekslende. 13

14 Figur 5.1. Oversigt over nærliggende Jupiterboringer. Undersøgelsesområdet er angivet med rød stregfarve. Midt i området indikerer boringerne generelt moræneler fra 3-18 m u.t. Imod syd er oplysningerne sparsomme, da der kun findes en enkelt boring. Denne indikerer ler til ca. 13 m u.t. DGU nr. Formål Terrænkote DVR 90 Lithologi Ukendt 5 0-1,2 Grus, sand og grus 1,2-2,8 MS 2,8-18,5 Primært ML 18,5-24 MG, DI, DS 24-27,3 ML 27,3-29,6 DS 29,6-64 Ler Boringen afsluttes i kalk Ukendt 5 0-1,2 Grus, sand og grus 1,2-2,8 MS 2,8-18,5 Primært ML 18,5-29,6 Vekslende ler, sand, grus, DS, DI 29,6-64 Ler Boringen afsluttes i kalk Ukendt 5 0-2,9 MG, DG 2,9-18,6 ML 18,6-22,5 DS 22,5-24 ML DS 14

15 DGU nr. Formål Terrænkote DVR 90 Lithologi Ukendt 5 0-1,6 DS 1,6-19,85 Primært ML, mindre lag af sand og grus 19,85-23 Sand, fint ML DS Anv.:Pejlebo ring (A) Anv.:Vandfo rsyningsboring/nødvan dsforsyningsboring/sænkni ng (V) Anv.:Vandfo rsyningsboring/nødvan dsforsyningsboring/sænkni ng (V) Anv.:Vandfo rsyningsboring /nødvandsfo rsyningsboring/sænkni ng (V) Anv.:Sløjfet/ opgivet/opfyldt boring (S) ,2 DS 16,2-18,8 Ler 18,8-21,7 Sand 21,7-25,6 Ler 25,6-29,4 DS Boringen afsluttes i ler MS 8-12 DS ML DS Boringen afsluttes i ler IT 4-8,5 DS 8,5-12,5 DS 12,5-27,5 ML 27,5-30,5 DS Boringen afsluttes i ler 5 0-3,5 FP 3,5-5 FS 5-6,5 ML 6,5-12 MG ML 15-18,5 DS 18,5-26,5 ML 26,5-30 DS Boringen afsluttes i ler 7,2 Ukendt Ukendt ,5 Brønd 4,5-13,2 Ler 13,2-15,5 Sand Tabel 5.1. Detailoplysninger om Jupiterboringer i nærområdet. 15

16 5.2 Geofysiske undersøgelser I forbindelse med råstofundersøgelsen er der foretaget en vurdering af de eksisterende geofysiske kortlægninger i området ved Butterup. Der er ikke gennemført supplerende geofysisk feltarbejde som led i den aktuelle undersøgelse, idet det eksisterende datagrundlag er fundet tilstrækkeligt til at placere boringer og foretage en afgrænsning af råstofforekomsten. De geofysiske data er hentet fra GERDA (Geofysisk Relationel Database ved GEUS) Geofysisk datagrundlag Ved gennemgang af GERDA databasen, er der fundet 3 typer geofysiske data i området ved Butterup. De indberettede datasæt indeholder alle modstandsmodeller. Der er tale om enkelte DCsonderinger som indgår i en samlet retolkning af et større antal ældre Schlumberger sonderinger indsamlet gennem flere kortlægninger for Vestsjællands Amt. Derudover omfatter de indberettede data MEP og SkyTEM modeller fra 2005 (begge som fålagsmodeller). Den geofysiske dataoversigt jf. GERDA ses i tabel 5.2. Et oversigtskort med modelpositioner for de nævnte datasæt findes i bilag 4.1. Projekt Ident dk.vestamt.grundva nd-svinningetornved.dc dk.vestamt.grundva nd-holbaek_ost- MEP dk.vestamt.grundva nd-holbaek_ostskytem Metode DC/Schlumb erger sond. MEP SkyTEM Operatør og år COWI, 2005 Watertech, 2005 Watertech, 2005 Kunde Vestsjælllands Amt Vestsjælllands Amt Vestsjælllands Amt Tabel 5.2. Oversigt over indberettede geofysiske data i kortlægningsområde. Opløsningsevne og indtrængningsdybde varierer for de forskellige geofysiske metoder, og de foreliggende data vil således være mere eller mindre velegnede i forhold til afgrænsning af råstofforekomsterne. En overordnet vurdering af metodernes egenskaber fremgår af tabel 5.3. Datasæt Kortlægning af overfladenær geologi Kortlægning af dybere geologi Opløsning SkyTEM Middel God Mindre god DC- Schlumberger Middel Middel til god Middel MEP God Middel Middel-god Tabel 5.3. Oversigt over geofysiske data med en subjektiv vurdering af metodernes kvalitet i forhold til kortlægning af de geologiske forhold. Det er ikke muligt at give en præcis angivelse af indtrængningsdybden for SkyTEM metoden, men denne vil være i størrelsesordenen meter. For MEP er indtrængningsdybden m. 16

17 5.2.2 Præsentation af data Data er downloadet fra GERDA og indlæst i programmet Workbench (Version ) udviklet og programmeret ved Geologisk Institut på Århus Universitet. På baggrund af modstandsmodellerne i de enkelte datasæt, er der udarbejdet følgende temaer via Workbench: Konturerede middelmodstande for MEP modeller i 2.5 m dybdeintervaller fra 0 til 20 m u.t, og 5 m dybdeintervaller fra 20 til 40 m u.t. Middelmodstande som punkttemaer i tilsvarende dybdeintervaller for SkyTEM (og DC). Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kun findes information om modstanden i modelpunkterne for MEP (markeret med tætsiddende sorte prikker på bilag 4.2) og ikke i områderne mellem linjerne. Der er således anvendt en relativ lille søgeradius ved kontureringen i forhold til afstanden mellem linjerne. Kortbilagene med beregnede middelmodstande er sat op på følgende måde: Bilag 4.2: Dybdeintervallerne 0-2,5 m, 2,5-5,0 m, 5,0-7,5 m og 7,5-10,0 m Bilag 4.3: Dybdeintervallerne 10-12,5 m, 12,5-15,0 m, 15,0-17,5 m og m Bilag 4.4: Dybdeintervallerne 20-25,0 m, 25,0-30,0 m, 30,0-35,0 m og m Middelmodstandskortene er udarbejdet efter nærmere aftale mellem Region Sjælland og Orbicon Vurdering af modstandsforholdene Kortene i bilag giver et overblik over modstandsvariationen med dybden og beskrives kortfattet i det følgende. I det aktuelle kortlægningsområde kan der grundlæggende skelnes mellem sand og grus, afspejlet ved høje modstande (70-80 ohmm og derover) og lerholdige lag med modstand lavere end ohmm. Den potentielle råstofforekomst forventes således relateret til højmodstandsområderne, men det er ikke muligt, alene på baggrund af modstandsbilledet, at give en nærmere tolkning af forekomsten (f.eks. hvad angår kornstørrrelse). Generelt kan der, metodernes forskellige opløsningsevne taget i betragtning, observeres overensstemmelse mellem middelmodstande for både MEP, SkyTEM og DC hvilket ses af bilag Bemærk, at der er god dækning med SkyTEM data i det sydlige område, hvor MEP er sparsom. For det nordlige område er datafordelingen omvendt. Der observeres meget høje modstande på MEP profilerne omkring og umiddelbart nord og øst for Butterup indenfor de øverste 2.5 m. Modstanden overstiger på dele af profilerne 200 ohmm. De meget høje modstande på MEP reduceres dog gradvist nedefter, og der kan observeres nogen variation langs profilerne. I dybdeintervallet mellem 5,5 og 7,5 meter ses således både modstande omkring 100 ohmm og lavere modstande (~50 ohmm) på MEP. Indenfor de øverste 10 m viser SkyTEM modellerne høje modstande omkring 100 ohmm centralt i området syd for Butterup, mens niveauet er lavere nord for byen. Under dette niveau falder modstanden gradvist nedefter, i første omgang til modstande omkring ohmm og i større dybde (niveauer under 30 meter) til meget lave modstande (10-20 ohmm). Det bemærkes dog, at modstanden på SkyTEM modellerne fortsat er høj, over 80 ohmm, ned til ca. 30 meters dybde i den nordvestlige del af det sydlige område. 17

18 Niveauet for det godt ledende bundlag (blå farver) genfindes i både MEP, DC og SkyTEM data beliggende i en dybde på m og tolkes som et gennemgående lerlag, der vil udgøre den absolutte nedre grænse for en potentiel råstofforekomst. Vurderet ud fra modstandsmodellerne, skal sand- og/eller grusforekomsterne i det sydlige område primært findes i dybder ned til ca. 10 m og vurderes desuden at være koncentreret indenfor en højmodstandsstruktur, der løber fra den østlige del af Butterup og sydover. I det nordlige område synes højmodstandslagene ikke at stikke så dybt, og er først og fremmest opløst på MEP indenfor de øverste 7.5 meter. 5.3 Råstofboringer Der er for Region Sjælland udført 4 råstofboringer, N1, N2, S1 og S2, inden for kortlægningsområdet til en vurdering af råstofmængde og råstofkvalitet. Boringerne er placeret på baggrund af den geofysiske MEP kortlægning med hensynstagen til boringer udenfor området. Der henvises til figur 5.2 for boringernes placering. Boringerne er dels placeret, hvor de geofysiske data viser et højt råstofpotentiale og dels, hvor der umiddelbart er et mindre potentiale. Boringerne er placeret således, at de både kan sige noget om råstofmængde i dybden og om råstoffets udbredelse, se bilagene

19 Figur 5.2. Placering af boringerne N1, N2, S1 og S2 og nærliggende Jupiterboringer i Butterup. Borearbejdet er udført den 11. august Boringerne er udført som snegleboringer med en 8 snegl for at sikre nok materiale til de efterfølgende analyser. Boringerne blev udført uden forerør. Den planlagte boredybde på 10 m blev nået i alle boringer på nær S2, som blev stoppet i 8 m u.t. pga. nedfaldende materiale. Der blev udtaget prøver for hver 0,5 m, bortset fra intervallet 6,0 7,0 m i S2 og i boring N2, hvor der blev udtaget en samlet prøve for intervallet 8,5 10,0 m u.t, da materialet faldt af sneglen på grund af vand i boringen. Samtlige prøver er efterfølgende blevet beskrevet hos Orbicon. 19

20 Nedenstående følger en kort beskrivelse af den lithologiske følge i de 4 boringer. Der henvises yderligere til bilag 4.5, Boreprøvebeskrivelser. N1 Under ca. 0,5 m muld forekommer i intervallet 0,5 til 1,5 m u.t. mellem til grovkornet sand, der er ringe sorteret, svag gruset til gruset med enkelte sten. Herunder ses fra 1,5 til 4,3 m u.t. mellem til grovkornet, sorteret sand, der er stærkt gruset med enkelte sten. Dette underlejres af sandet, stærk siltet moræneler fra 4,5 til 10 m u.t. N2 Under et ca. 0,7 m tykt muldlag forekommer finkornet, svagt gruset, svag leret sand, der i 1 m u.t. går over i mellem til grovkornet sand, der er svag gruset. Fra 2 til 8 m u.t. underlejres sandet af sandet til stærk sandet, svag gruset moræneler med et varierende indhold af flint og kalksten, inden det fra 8 til 10 m u.t. går over i mellem til grovkornet, sorteret sand, der er svag gruset til gruset med enkelte sten. S1 Der er et muldlag på ca. 1,1 m tykkelse. Derunder findes til 2,0 m u.t. finkornet til mellemkornet sand, der er svag siltet og svag gruset med et varierende indhold af sten. Dette underlejres af 3 m ringe sorteret, mellem til grovkornet sand, der er svag til stærkt gruset med et øget indhold af sten med dybden. Fra 5,0 til 6,5 m u.t. forekommer en sandet til stærk sandet, siltet moræneler, der underlejres af ringe sorteret, mellem til grovkornet, stærk gruset sand med indhold af større sten i intervallet fra 5,5 til 8,0 m u.t. Nederst fra 8,0 til 10,0 m u.t. forekommer fin til mellemkornet, sorteret til velsorteret sand, der stedvist er svag gruset. S2 Der er øverst 0,5 m muld, der underlejres af fin til mellemkornet, sorteret sand med enkelte sten i intervallet 0,5 til 1,5 m u.t. Herunder forekommer til 3,5 m u.t. mellem til grovkornet, ringe sorteret, gruset og stærk stenet sand, der nederst får et øget indhold af gruset materiale. Dette underlejres af et tyndt lag af stærk sandet moræneler fra 3,5 til 4,0 m u.t., der går over i velsorteret, finkornet og svag siltet sandt, der fra 6,0 til 7,5 m u.t. går over i fin til mellemkornet, svag gruset til svag leret sand. Nederst i boringen til 8,0 m u.t. ses velsorteret, finkornet sand. 5.4 Laboratorieprøver I råstofboringerne N1, S1 og S2 blev der i udvalgte intervaller udtaget prøver til analyse af kornstørrelsesfordelingen samt beregning af SE, se tabel 5.4. Der er ikke foretaget yderligere analyser af materialet. Boringsnr. Prøveinterval Prøvebeskrivelse N1 3,5 4,3 Sand, g, sorteret, gruset, enk sten, gråt, kfr S1 3,5-4,5 (Samleprøve) S1 7,5 8,5 (Samleprøve) Sand, m-g, sv gruset, ringe sorteret, enkl lerklaster, mørkbrun, kfr Sand, m-g, ringe sorteret, st gruset, st stenet (bl.a. store sten, flint), brun, kfr, sm/gc Sand, m-g, st gruset, st stenet, større sten (flint, granit), ringe sorteret, gråt, sv kh Sand, f-m, sv siltet, sv gruset, sorteret, lys grå, sv kh, fugtigt 20

21 Boringsnr. Prøveinterval Prøvebeskrivelse S2 2,0 3,0 (Samleprøve) Sand, m-g, gruset, st stenet (subafr), ringe sorteret, brun, sv kh Sand og Grus, g, st stenet (sub afr-afr), sv leret, ringe sorteret, brun, kh S2 6,0 7,5 (Samleprøve) Sand, f-m, sorteret, sv gruset, kalkfragmenter, gråt, sv kh, fugtigt til vådt Sand, f-m, sorteret, sv leret, sv gruset, kalkfragmenter, gråt, sv kh, fugtigt til vådt Tabel 5.4. Prøver udvalgt til analyse af kornstørrelsesfordeling og SE. 21

22 6. Resultater 6.1 Geologiske beskrivelser Området er beliggende syd for en randmorænebakke på forsiden af denne i et morænelandskab med overvejende lerbund. I den nordlige del af området beskrives en omtrent vest - øst gående ås. Aflejringerne i området består således overordnet af smeltevandsaflejringer i form af smeltevandssand og grus samt moræneler og i enkelte tilfælde af morænesand og grus, som det fremgår af Jupiterboringerne i de tilstødende områder. Overjord Der forekommer generelt ikke overjord i området, vurderet på baggrund af de udførte boringer. Ellers beskrives blot et tyndt muldlag, der generelt varierer mellem ca. 0 til 1 m. Råstofforekomsten Råstofforekomsten består i det nordlige område i boringerne N1 og N2 overordnet af mellem til grovkornet, svag gruset til stærk gruset sand med et vekslende indhold af sten. I et enkelt interval 1,5 2,0 forekommer sand og grus. Forekomstens nedre grænse i N1 er 4,3 m u.t., mens grænsen i N2 allerede forekommer ved 1,7 m u.t. I det sydlige område består råstofforekomsten i boringerne S1 og S2 overordnet af fin til mellemkornet sand i de øverste 1,5 2 m. Derunder forekommer 2 3 m mellem til grovkornet, svag til gruset sand med et varierende indhold af sten fra svag stenet til stærk stenet. Under et 1,5 m tykt lerlag ses i S1 i intervallet 6,5 8,0 m u.t. mellem til grovkornet sand, der generelt er stærk gruset og stærk stenet, inden det nedefter går over i fin- til mellemkornet, sorteret til velsorteret sand. Under et tilsvarende lerlag på ca. 0,5 m ses i S2 i intervallet 4,0 6,0 m u.t. finkornet, velsorteret sand, der nedefter bliver fin- til mellemkornet med et svagt grusindhold. 6.2 Mængder Det nordlige område har en begrænset råstofressource (ca. 4 m i N1 og ca. 1,5 m i N2), hvorfor råstofressourcen ikke vurderes rentabel at udnytte. Der beskrives imidlertid en ås i området /1/, hvorfor det ikke kan afvises, at der kan være materialer tilstede i området, som har en vis råstofinteresse. Det sydlige område udgør et areal på ca. 40 ha. Den nedre grænse for ressourcen vurderes generelt på baggrund af råstofboringerne S1 og S2 at ligge omkring 10 m u.t. De geofysiske resultater indikerer, at ressourcen stedvist går dybere, hvorfor en mægtighed af 10 m vurderes at være et konservativt skøn. Der vurderes i det sydlige område at være en råstofforekomst på ca. 4 mio. m 3. Det skønnes at der i dette område kan indvindes op til ca. 2 mio. m 3 sand og grus, når der tages hensyn til bebyggelse, tekniske anlæg og veje mv. 6.3 Kvaliteter Kvaliteten af materialet er vurderet ud fra materialets egnethed til anvendelse inden for vej- og anlægsbranchen samt som betontilslag. Kornstørrelseskurver Kornstørrelsesfordelingen er fundet ved sigtning med standard sigter (DS/EN 933-1). Resultaterne er optegnet som kornkurver med grænseintervaller for stabilgrus. Der henvises til bilag 4.6, Korns- 22

23 tørrelsesanalyser samt tabel 5.1 for prøveintervallerne og resultaterne. Det skal bemærkes, at flere af prøveintervallerne repræsenterer én puljet prøve fra flere dybdeintervaller. Boringsnr. Prøveinterval D 50 U-tal Grus Filler Sandekvivalent/ mm (d 60/d 10) % % SE (<0,063 mm) N1 3,5 4,3 0,481 3,29 8,0 2,0 81 S1 3,5 4,5 0,673 7,49 26,0 6,0 32 S1 7,5 8,5 0,463 11,27 35,0 6,0 36 S2 2,0 3,0 2,0 22,6 50,0 6,0 38 S2 6,0 7,5 0,157-3,0 19,0 18 Tabel 6.1. Analyseintervaller og resultater af kornstørrelsesfordelingen og sandekvivalenten SE. Desuden vises indhold af filler og grus % samt U-tal. Middelkornstørrelsen ligger mellem ca. 0,157 og 2 mm, og fillerindholdet (kornstørrelser mindre end 0,063 mm) ligger fra ca. 2 til ca. 19 %. Grusindholdet, dvs. kornstørrelser over 2 mm, ligger mellem 3 og 50 %, med de højeste procenter i den sydlige del af interesseområdet. Sandækvivalent Sandækvivalenten/SE angiver i procent indholdet af sand og grovere fraktioner i forhold til materialets totale volumen, når en prøve bundfældes i en calciumcloridopløsning (DS/EN 933-8). Prøvningen udføres på 0-4 mm fraktionen. SE er en indirekte oplysning om prøvens relative indhold af fine bestanddele som ler og silt. Store SE værdier indikerer mere sand og færre plastiske partikler et mere stabilt materiale, der kan holde til større belastninger. En SE-værdi på 100 % indeholder ikke fine bestanddele, mens en SE-værdi på 0 % angiver at materiale udelukkende bestående af ler og silt. SE varierer i boringerne mellem 18 og 81 %, med de højeste værdier i den nordlige del af området. Der henvises til bilag 4.6, Kornstørrelsesanalyser. Uensformighedstallet Forekomsternes sorteringsgrad, dvs. muligheden for at komprimere materialet ved indbygning ved anlægsarbejder, fremgår af U-tallet. U-tallet beregnes ved at dividere gennemfaldet ved 60 % med gennemfaldet ved 10 %. Et lille U-tal betyder normalt enskornet materiale med en god drænevne og mindre god bæreevne. Et stort U-tal betyder normalt velgraderet materiale med mindre god drænevne og god bæreevne. I boring N1 er U-tallet 3,29, hvilket angiver et enskornet materiale med en god drænevne og mindre god bæreevne. I de sydlige boringer S1 og S2 varierer U-tallet mellem 7,49 og 22,6. U-tallet på 22,6 viser et mere groft materiale. U-tallet kan ikke beregnes i intervallet 6,0-7,0 m u.t. i boring S2. Der henvises til bilag 4.6, Kornstørrelsesanalyser. Råstofkvaliteter Til stabilgrus skal materialet holde sig indenfor grænseintervallerne for stabilgrus og SE skal være over 30 % for kvalitet II og mindst 34 % for kvalitet I. Indholdet af filler må højest være 9 %, /3/ 23

24 Med hensyn til bundsikringsmateriale skal SE være over 30 % for kvalitet II og mindst 40 % for kvalitet I. Indholdet af filler må højest være 9 % for kvalitet II og højest 5 % for kvalitet I /3/. Vurderingen af materialet fremgår af nedenstående tabel 6.2: Boringsnr. Prøveinterval Stabilgrus egnethed Bundsikring Grus % Filler (< 0,063 mm) Sand-ækvivalent SE % N1 3,5 4,3 Nej Ja (Kvalitet I) 8,0 2,0 81 S1 3,5 4,5 Nej Ja 26,0 6,0 32 S1 7,5 8,5 Nej Ja 35,0 6,0 36 S2 2,0 3,0 Ja Ja 50,0 6,0 38 S2 6,0 7,5 Nej Nej 3,0 19,0 18 Tabel 6.2. Vurdering af materialets egnethed som stabilgrus og/eller bundsikringsmateriale. Det fremgår således af analyseresultaterne, at råstofmaterialet i boring S2 i intervallet 2,0 3,0 m u.t. egner sig til stabilgrus. Materialet i boringerne N1, S1 og øverste interval i S2 vurderes at egne sig til bundsikringsmateriale og det vurderes, at materialet i N1 kan overholde kravene til Kvalitet I. 6.4 Samlet vurdering På baggrund af den råstofgeologiske kortlægning er der foretaget en vurdering af den potentielle råstofmængde i området. På baggrund af de udførte råstofboringer og den geofysiske kortlægning vurderes råstofressourcen i det nordlige område ikke at være rentabel at udnytte. Det sydlige område udgør et areal på ca. 40 ha (ca m 2.) Den nedre grænse for ressourcen vurderes generelt på baggrund af råstofboringerne S1 og S2 at ligge omkring 10 m. De geofysiske resultater indikerer, at ressourcen går dybere, hvorfor en mægtighed af 10 m vurderes at være et konservativt skøn. Der vurderes i det sydlige område at være en råstofforekomst på ca. 4 mio. m 3. Der er et vurderet tilgængeligt råstofvolumen på ca. 2 mio. m 3, når der tages hensyn til bebyggelse, tekniske anlæg og veje mv. Det vurderes på baggrund af analyseresultaterne i boringerne S1 og S2, at området generelt egner sig til bundsikringsmateriale. Dog kan det dybere liggende materiale i boring S2 ikke bruges hertil. Det vurderes, at det grovere materiale i området, som det bl.a. ses i den øvre del af boring S2, egner sig til stabilgrus. Hvis den fulde råstofressource skal udnyttes, skal der sandsynligvis graves under grundvandsspejl. 24

25 7. Referencer /1/ Landskabskort over Danmark, Blad 4, Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm. Geografforlaget, /2/ Naturstyrelsen, Værdifylde geologiske områder i Region Sjælland /3/ Råstofforsyning i Danmark Sand, grus og sten. Vejteknisk Institut, Rapport 163, /4/ Geus, Jordartskort 1: /5/ Watertech: Vestsjællands Amt MEP kortlægning ved Holbæk Juni 2006 /6/ Watertech: Vestsjællands Amt. Datarapport. SkyTEM kortlægning i Holbæk indsatsområde. Januar

26 Bilag 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 Geofysik

27

28

29

30

31 Bilag 4.5 Boreprøvebeskrivelser

32 Butterup Boring N1: Prøvedybde Lithologisk beskrivelse 0,5-1,0 Sand, m-g, ringe sorteret, gruset, sv. leret, sv. stenet, enk. spor af org. mat, rødbrun, kfr, sm/gc 1,0-1,5 Sand, m-g, ringe sorteret, sv. Gruset, stenet, enk. spor af org mat, gråbrun, kfr, sm/gc 1,5-2,0 Sand og Grus, g, sorteret, subafr korn, stenet, gråbrun, sv. Kh, vådt, sm/gc 2,0-2,5 Sand, g, sorteret, st gruset, enk sten, gråt, kfr, sm/gc 2,5-3,0 Sand, m-g, sorteret, st gruset, enk sten, gråt, kfr, sm/gc 3,0-3,5 Sand, m-g, sorteret, sv. Gruset, enk sten, gråt, kfr, sm/gc 3,5-4,3 Sand, g, sorteret, gruset, enk sten, gråt, kfr, sm/gc 4,5-5,0 ML, sandet, st siltet, striber med kalkholdigt mat, gråt, sv kh, gl/gc 5,0-5,5 ML, sandet, siltet, sv gruset, enk sten, homogen, grå, kfr, gl/gc 5,5-6,0 DO 6,0-6,5 DO 6,5-7,0 DO 7,0-7,5 DO 7,5-8,0 DO 8,0-8,5 DO, kompakt 8,5-9,0 DO 9,0-9,5 DO 9,5-10,0 DO 10,0-10,5 DO

33 Butterup Boring N2: Prøvedybde Lithologisk beskrivelse 0,5 Muld, sandet, f, brunt, kfr 0,7 Sand, f, sorteret, sv leret, sv gruset, lysbrun, kfr, vådt, sm/gc 1,0 Sand, m-(g), sorteret, sv gruset, lysbrun, kfr, vådt, sm/gc 1,5-1,7 DO 2,0-2,5 ML, sandet, sv gruset, kalkstk, gråt, sv kh, gl/gc 2,5-3,0 ML, sandet, sv gruset (bl.a. kalkstk), flint, gråt, sv kh, gl/gc 3,0-3,5 DO 3,5-4,0 ML, st sandet, sv gruset (bl.a. kalkstk), gråt, sv kh, gl/gc 4,0-4,5 ML, sandet, sv gruset (bl.a. kalkstk), enk større sten, flint, gråt, sv kh, gl/gc 4,5-5,0 ML, sandet, sv gruset, flint, gråt, kfr, gl/gc 5,0-5,5 ML, sandet, sv gruset (flint, kalk) gråt, kfr, gl/gc 5,5-6,0 ML, st sandet, sv gruset (bl.a. kalkstk), gråt, sv kh, kompakt, gl/gc 6,0-6,5 ML, sandet, siltet, sv gruset (flint), gråt, sv kf, fugtigt, gl/gc 6,5-7,0 ML, sandet, siltet, sv gruset (flint), gråt, sv kf, kompakt, gl/gc 7,0-7,5 DO 7,5-8,0 DO 8,0-8,5 Sand, m, sorteret, sv gruset, gråt, kfr, sm/gc 8,5-10,0 Sand, g, sorteret, gruset (bl.a. flint), sv stenet, gråt, sv kh (Materialet falder af sneglen pga. vand i boringen; derfor en samleprøve for dette interval), sm/gc

34 Butterup Boring S1: Prøvedybde Lithologisk beskrivelse 0,0-1,1 Muld, sandet, f, enk. sten 1,1-1,5 Sand, f- (m), sorteret, sv siltet, sv gruset, enk sten, lysbrun, kfr, sm/gc 1,5-2,0 Sand, f, sorteret, stenet (flint, granit), lysbrun, kfr, sm/gc 2,0-2,5 Sand, m, ringe sorteret, sv gruset, enk sten, enk lerslirer, mørkbrun, kfr, sm/gc 2,5-3,0 Sand, m-(g), ringe sorteret, sv gruset, stenet (enk store sten), mørkbrun, kfr, sm/gc 3,0-3,5 Sand, m-g, sv gruset, ringe sorteret, enkl lerklaster, mørkbrun, kfr, sm/gc 3,5-4,0 DO 4,0-4,5 Sand, m-g, ringe sorteret, st gruset, st stenet (bl.a. store sten, flint), brun, kfr, sm/gc 4,5-5,0 DO 5,0-5,5 ML, sandet, siltet, gulbrun, kfr. gl/gc 5,5-6,0 ML, st sandet, siltet, gulbrun, kfr, gl/gc 6,0-6,5 ML, sandet, siltet, gulbrun, kfr, gl/gc 6,5-7,0 Sand, m, enk grovere korn, sorteret, gruset, enk større sten (sten >10cm, granit), lysgrå, kfr, sm/gc 7,0-7,5 Sand, m-g, st gruset, st stenet, ringe sorteret, større sten af flint, gråt, sv kh, sm/gc 7,5-8,0 Sand, m-g, st gruset, st stenet, større sten (flint, granit), ringe sorteret, gråt, sv kh, sm/gc 8,0-8,5 Sand, f-m, sv siltet, sv gruset, sorteret, lys grå, sv kh, fugtigt, sm/gc 8,5-9,0 Sand, f-(m), sorteret, gråt, sv kh, fugtigt, sm/gc 9,0-9,5 Sand, f, velsorteret, gråt, sv kh, vådt, sm/gc 9,5-10,0 Sand, f, sorteret, gråt, sv kh, sm/gc

35 Butterup Boring S2: Prøvedybde Lithologisk prøvebeskrivelse 0-0,5 Muld 0,5-1,0 Sand, f-m, sorteret, rødbrun, kfr, sm/gc 1,0-1,5 Sand, f-m, sorteret, enk større sten, rødbrun, kfr, sm/gc 1,5-2,0 Sand, m-g, gruset, st stenet (subafr), ringe sorteret, brun, sv kh, sm/gc 2,0-2,5 Sand, m-g, gruset, st stenet (subafr), ringe sorteret, brun, sv kh, sm/gc 2,5-3,0 Sand og Grus, g, st stenet (sub afr-afr), sv leret, ringe sorteret, brun, kh, sm/gc 3,0-3,5 Sand og Grus, g, st stenet (sub afr-afr), sv leret, ringe sorteret, brun, kh, sm/gc 3,5-4,0 ML, st sandet, kalkfragmenter, gulbrun, sv kh, fugtigt, gl/gc 4,0-4,5 Sand, f, velsorteret, gulbrunt, sv kh, fugtigt, sm/gc 4,5-5,0 Sand, f, velsorteret, sv siltet, gulbrunt, sv kh, fugtigt, sm/gc 5,0-5,5 DO 5,5-6,0 DO 6,0-7,0 Sand, f-m, sorteret, sv gruset, kalkfragmenter, gråt, sv kh, fugtigt til vådt, sm/gc 7,0-7,5 Sand, f-m, sorteret, sv leret, sv gruset, kalkfragmenter, gråt, sv kh, fugtigt til vådt, sm/gc 7,5-8,0 Sand, f, velsorteret, gråt, sv kh, sm/gc Boringen stoppet i 8,0 m.u.t. pga. nedfald

36 Bilag 4.6 Kornstørrelsesanalyser

37 JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL

38 Orbicon Jens Juuls Vej Viby J Att: Mette Danielsen Materialekontrol nr. 1 Jyderupskov og Butterup Sag nr. : Dato. : Udarbejdet af Kontrolleret af : Benny Rasmussen : Anders L. Olesen Resultater. Der er udført SE og sigteanalyse på leveret prøver mrk. Jyderupskov og Butterup. Se bilag: Nr.1 B1 Pr.1 Jyderupskov 0,5-1,0. Nr.2 B1 Pr.2 Jyderupskov 9,0-10,0 og 10,0-11,0. Nr.3 N1 Pr.1 Butterup 3,5-4,3. Nr.4 S1 Pr.1 Butterup 3,5-4,0 og 4,0-4,5. Nr.5 S1 Pr.2 Butterup 7,5-8,0 og 8,0-8,5. Nr.6 S2 Pr.1 Butterup 2,0-2,5 og 2,5-3,0. Nr.7 S2 Pr.2 Butterup 6,0-7,0 og 7,0-7,5.

39 Forsøg : BR Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : 100 (%) Sag : Orbicon d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Bilag nr. : G 3 S. 1 / KORNKURVE Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO3 (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note N1 Pr.1 / 1 Butterup - N1. 3,5-4,3 0,481 0,598 / 0,182 = 3,29 - = / = 81 Vandindhold, W (%) Rumvægt (kn/m³) Tørrumvægt (kn/m³) Poretal, e Glødetab (%) Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilgrus 15,5 Sigte (mm) 64,0 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 Gennemfald (%) 100,0 99,0 98,0 97,0 95,0 92,0 83,0 52,0 16,0 3,0 2,0 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :15:34

40 Forsøg : BR Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : 100 (%) Sag : Orbicon d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Bilag nr. : G 4 S. 1 / KORNKURVE Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO3 (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note S1 Pr.1 / 1 Butterup S1 3,5-4,0 og 4,0-4,5 0,673 Vandindhold, W (%) 0,936 / 0,125 = 7,49 Rumvægt (kn/m³) - = Tørrumvægt (kn/m³) / = Poretal, e Glødetab (%) 32 Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilgrus 8,0 Sigte (mm) 64,0 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 Gennemfald (%) 100,0 95,3 91,0 86,0 81,0 74,0 62,0 41,0 18,0 10,0 6,0 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :21:56

41 Forsøg : BR Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : 100 (%) Sag : Orbicon d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Bilag nr. : G 5 S. 1 / KORNKURVE Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO3 (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note S1 Pr.2 / 1 Butterup S1 7,5-8,0 og 8,0-8,5 0,463 Vandindhold, W (%) 1,0 / 0,0887 = 11,27 Rumvægt (kn/m³) - = Tørrumvægt (kn/m³) / = Poretal, e Glødetab (%) 36 Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilgrus 9,9 Sigte (mm) 64,0 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 Gennemfald (%) 92,0 87,0 82,0 79,0 69,0 65,0 60,0 52,0 34,0 14,0 6,0 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :52:25

42 Forsøg : BR Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : 100 (%) Sag : Orbicon d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Bilag nr. : G 6 S. 1 / KORNKURVE Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO3 (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note S2 Pr.1 / 1 Butterup S2 2,0-2,5 og 2,5-3,0 2,0 Vandindhold, W (%) 4,0 / 0,177 = 22,6 Rumvægt (kn/m³) - = Tørrumvægt (kn/m³) / = Poretal, e Glødetab (%) 38 Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilgrus 4,0 Sigte (mm) 64,0 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 Gennemfald (%) 97,0 93,0 77,0 69,0 60,0 50,0 37,0 21,0 12,0 8,0 6,0 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :06:51

43 Forsøg : BR Dato : Kontrol : Dato : Godkendt : Dato : 100 (%) Sag : Orbicon d (mm) 100 FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV FIN MELLEM GROV LER SILT SAND GRUS STEN Bilag nr. : G 7 S. 1 / KORNKURVE Boring/Prøve Nr. Geologi Middelkornstørrelse, d50 (mm) Uensformighedstal, d60 (mm) / d10 = U (mm) Plasticitetsindex, WL - WP = IP (%) Aktivitet, IP (%) / ler = IA (%) CaCO3 (%) Kornrumvægt, ds Sandækvivalent, SE Kapilaritet Frostfare Note S2 Pr.2 / 1 Butterup 6,0-7,0 og 7,0-7,5 0,157 Vandindhold, W (%) 0,186 / = Rumvægt (kn/m³) - = Tørrumvægt (kn/m³) / = Poretal, e Glødetab (%) 18 Permeabilitet (m/sek) Relativ lejring Friktionsvinkel ( ) Konsolideringsmodul (kn/m²) De stiplede linjer markerer kornkurvegrænser for stabilgrus 15,4 Sigte (mm) 64,0 32,0 16,0 8,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,25 0,125 0,063 Gennemfald (%) 100,0 100,0 99,0 99,0 99,0 97,0 96,0 93,0 77,0 37,0 19,0 1 GeoGIS Bregister - GSDDK :03:52

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN. Jyderup, Odsherred Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN. Jyderup, Odsherred Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 8-2011 SAND, GRUS, STEN Jyderup, Odsherred Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer LER Kastbjerg Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 2 2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE LEDØJE Rekvirent Rådgiver

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN. Svogerslev, Roskilde Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN. Svogerslev, Roskilde Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN Svogerslev, Roskilde Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D. Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D. Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 1 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde I-31B, I-31C og I-31D Bettina

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde NY-4 Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Region Nordjylland. Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE

Region Nordjylland. Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Region Nordjylland Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Region Nordjylland Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL GRAVEOMRÅDE I SØNDERHERREDS PLANTAGE Rekvirent

Læs mere

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster.

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster. NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde NY-5 Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer

Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 arealer Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Boringsforslag til kortlægningsområde NY - 7 Til Fra Projektleder Annelise Hansen

Læs mere

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard

Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard Side 1 Gl. Toftegaard Kortlægning af råstofressourcen ved Gl. Toftegaard september 2010 Udgivelsesdato : 21. september 2010 Projekt : 30.5402.56 Udarbejdet : Lise Kristensen, Ditte L. Petersen og Ulrich

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE B4 Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE VRIDSLØSEMAGLE

Læs mere

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster.

Der indgår 11 kortlægningsområder i Gruppe 2-arealerne, hvor der vurderes at være en god chance for råstofforekomster. NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Afrapportering af kortlægningsområde I-138 Til Fra Projektleder Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

NOTAT Dato 2011-03-22

NOTAT Dato 2011-03-22 NOTAT Dato 2011-03-22 Projekt Kunde Notat nr. Dato Til Fra Hydrostratigrafisk model for Beder-Østerby området Aarhus Kommune 1 2011-08-17 Charlotte Agnes Bamberg Theis Raaschou Andersen & Jette Sørensen

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN. Kr. Hyllinge, Lejre Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 1-2011 SAND, GRUS, STEN Kr. Hyllinge, Lejre Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1,

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 2 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Region Sjælland Afrapportering af kortlægningsområde I-44B Annelise Hansen, Bettina

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr.

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup Råstofkortlægning Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. 4 Oktober 2013 Side 1 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg. Malene Caroli Juul Telefon 89705969 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg.

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg. Malene Caroli Juul Telefon 89705969 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg. Rekvirent Silkeborg Kommune Søvej 00 Silkeborg Malene Caroli Juul Telefon 9099 E-mail Malene.CaroliJuul@silkeborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 0 Viby J Telefon E-mail jvf@orbicon.dk Sag 00 Projektleder

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HESEDE SKOV INTERESSEOMRÅDE I-10

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Rekvirent

Læs mere

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Geologisk kortlægning ved Hammersholt Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Geologisk kortlægning ved Hammersholt Råstofboringer og korrelation med eksisterende data i interesseområde

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Brylle, 2013-2014 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 7 Maj 2014 Foto: Jakob Fynsk REGION SYDDANMARK RÅSTOFKORTLÆGNING, SAND, GRUS OG STEN, FASE 2, NR. 7 BRYLLE Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Kortlægningsmetode

Indholdsfortegnelse. 2 Kortlægningsmetode Roskilde Amt Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune Landbaserede TEM-målinger COWI A/S Parallelvej 2 00 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe HASLEV INTERESSEOMRÅDE I-8 Rekvirent

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen,

Projektmedarbejdere Arense Nordentoft, Ulrich Jacobsen, Allan Petersen, NOTAT Projekt Region Sjælland råstofkortlægning, Gruppe 1 Projektnummer 1321400075 Kundenavn Region Sjælland Emne Afrapportering af kortlægningsområde I-259 Til Fra Projektleder Bettina Olsen, Annelise

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE UGGELØSE Rekvirent Rådgiver

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

SAND & GRUS. Rute 26 Fårvang NR Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Miljø

SAND & GRUS. Rute 26 Fårvang NR Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Miljø SAND & GRUS Rute 26 Fårvang Silkeborg Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 17 2014 Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 7841 0000 Miljø

Læs mere

LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV 2011/05/03 GERDA-MØDE

LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV 2011/05/03 GERDA-MØDE LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger SSV-beregningen fra Lolland Introduktion til SSV-metoden

Læs mere

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll 1 Oversigt Eksempel 1: OSD 5, Vendsyssel Eksempel 2: Hadsten, Midtjylland Eksempel 3: Suså, Sydsjælland

Læs mere

5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne

5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne Redegørelse for grundvandsressourcerne i -området 5.6 Lertykkelser over grundvandsmagasinerne Generelt Lerdæklag oven over grundvandsmagasinerne har stor betydning for grundvandsmagasinernes naturlige

Læs mere

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen

Notat. Baggrund. Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer Syd modellen Notat Sag BNBO beregninger Projektnr. 04779 Projekt Svendborg Kommune Dato 04-03-07 Emne Internt notat om AEM beregninger Nord og Initialer MAON/DOS Syd modellen Baggrund I forbindelse med beregning af

Læs mere

1. Status arealer ultimo 2006

1. Status arealer ultimo 2006 1. Status arealer ultimo 2006 Ribe Amt Sønderjyllands Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Viborg Amt Århus Amt Vejle Amt Fyns Amt Bornholm Storstrøms Amt Vestsjællands amt Roskilde amt Frederiksborg amt

Læs mere

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Aabenraa Statsskovdistrikt Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Maj 2004 Udarbejdet af: Henrik J. Granat DRIFTSPLANKONTORET SKOV- & NATURSTYRELSEN 0 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdets genneførelse 2 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - HOLBÆK KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Holbæk Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af CHG, GLA

Læs mere

Boretilsyn Prøvekvalitet og udtagning af jordprøver fra boringer

Boretilsyn Prøvekvalitet og udtagning af jordprøver fra boringer Gør tanke til handling VIA University College Boretilsyn Prøvekvalitet og udtagning af jordprøver fra boringer Jette Sørensen 28. november 2014 Prøvekvalitet Prøvekvaliteten for jordprøver fra boringer

Læs mere

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND PETER THOMSEN, JOHANNE URUP RAMBØLL FRANK ANDREASEN - NATURSTYRELSEN INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Rødekro - Mjøls 2012 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 2 Februar 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 2 Mjøls Grontmij A/S Udgivelsesdato : 8.

Læs mere

Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien?

Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien? Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien? Flemming Jørgensen, GEUS og Peter Sandersen, Grontmij/Carl Bro a/s Geofysikken har haft stor betydning for

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold NOTAT Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning Projekt LAR-katalog Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Teknik og Miljø Notat nr. 1, rev. 3 Dato 2011-06-30 Til Fra Kopi

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN. Vindinge, Roskilde Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN. Vindinge, Roskilde Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 2-2011 SAND, GRUS, STEN Vindinge, Roskilde Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning, Rapport

Læs mere

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S

Fra grundvandskortlægning til drikkevandsproduktion i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S i en kompleks geologi er supplerende kortlægning nødvendig Anders Edsen, Orbicon A/S Statens grundvandskortlægning data

Læs mere

Elektriske modstande for forskellige jordtyper

Elektriske modstande for forskellige jordtyper Elektriske modstande for forskellige jordtyper Hvilken betydning har modstandsvariationerne for de geologiske tolkninger? Peter Sandersen Geological Survey of Denmark and Greenland Ministry of Climate

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S M I L J Ø C E N T E R R I B E M I L J Ø M I N I S T E R I E T Fase 1 Opstilling af geologisk model Landovervågningsopland 6 Rapport, april 2010 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00

Læs mere

2. Betonsand Sand som skal anvendes til beton i Danmark skal opfylde følgende normer og standarder:

2. Betonsand Sand som skal anvendes til beton i Danmark skal opfylde følgende normer og standarder: NOTAT Projekt Vibæk-Hostrup, råstofkortlægning vurdering af prøver til kvalitetsanalyse Kunde Region Syddanmark Notat nr. 1 Dato 16-10-2014 Til Fra Kopi til Karin Fynbo, Region Syddanmark Bent Grelk, Rambøll

Læs mere

Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Rikke Ellemann-Biltoft Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø

Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Rikke Ellemann-Biltoft Niels Bohrs Vej 30 Postboks Aalborg Ø REGION NORDJYLLAND RÅSTOFPLANLÆGNING - GØTTRUP RIMME Rekvirent Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Rikke Ellemann-Biltoft Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Ø 96

Læs mere

Bilag 1.1: Oversigtskort over boringer

Bilag 1.1: Oversigtskort over boringer Titel: Rekvirent: Vor ref.: Deres ref.: Filnavn: Udført af: Dato: Ks udført af: Logging, Svendborg A. Højfeldt a/s 14 A_placering_af_boringer.wor RUP 1. maj 0 FFP Signaturforklaring: Boring med DGU nr.

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag ATV Jord og Grundvand Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 10. - 11. marts 2015 Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag Lars Troldborg

Læs mere

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO.

Dette notat beskriver beregningsmetode og de antagelser, der ligger til grund for beregningerne af BNBO. NOTAT Projekt BNBO Silkeborg Kommune Notat om beregning af BNBO Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 10. oktober Til Fra Kopi til Silkeborg Kommune Charlotte Bamberg [Name] 1. Indledning Dette notat

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE Ejner Metodevalg Nielsen Miljøcenter Nykøbing F Saltvandsproblemer Henrik Olsen COWI Forureningsbarriere Geologisk model Stevns indsatsområde 1 ATV - Geofysik

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning

Notat. Baggrund. Boringsnære beskyttelsesområder. Figur 1: Oversigt over boringer ved Hjallerup Vandforsyning Notat Sag Brønderslev kommune Projektnr. 59 Projekt Hjallerup Vandforsyning Dato 09-02- Emne BNBO Initialer THW Baggrund Brønderslev kommune har anmodet om at få beregnet boringsnære beskyttelsesområder

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Beskrivelse af graveområdet

Beskrivelse af graveområdet 7 8 9 Beskrivelse af graveområdet Bjerrede Graveområde er et nyt graveområde i forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023. Graveområdet ved Bjerrede består af to gravefelter A og B som ligger

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND

STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand 1 POTENTIALEFORHOLD VED STORE BREDLUND Notat STORE BREDLUND, UDLÆG TIL RÅSTOFPLAN 2016 Råstofindvindingens påvirkning på grundvand INDHOLD 25. marts 2015 Projekt nr. 220227 Dokument nr. 1215365374 Version 1 Udarbejdet af MDO Kontrolleret af

Læs mere

baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P.

baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P. En samlet opgørelse af råstofforekomster på land og til havs baseret på eksisterende data Ditlefsen, C., Lomholt, S., Skar, S., Jakobsen, P. R., Kallesøe, A.J., Keiding, J.K. & Kalvig, P. http://mima.geus.dk/

Læs mere

REGION NORDJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING - RÅSTOFPLANLÆGNING RÅSTOFPLANLÆGNING - SDR. HERREDS PLANTAGE

REGION NORDJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING - RÅSTOFPLANLÆGNING RÅSTOFPLANLÆGNING - SDR. HERREDS PLANTAGE REGION NORDJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING - RÅSTOFPLANLÆGNING RÅSTOFPLANLÆGNING - SDR. HERREDS PLANTAGE Rekvirent Region Nordjylland, Regional Udvikling - Råstofplanlægning att. Niels Mortensen Niels Bohrs

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Startside Forrige kap. Næste kap. Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Copyright Trafikministeriet, 1996 1. INDLEDNING Klienten for de aktuelle geologiske/geotekniske undersøgelser

Læs mere

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Jesper Damgaard (civilingeniør), Jarle Henssel (geofysiker) og Ole Frits Nielsen (geofysiker), afdelingen for Vand,

Læs mere

Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej

Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej Grundvandsmodel for infiltrationsbassin ved Resendalvej Figur 1 2/7 Modelområde samt beregnet grundvandspotentiale Modelområdet måler 650 x 700 m Der er tale om en kombination af en stationær og en dynamisk

Læs mere

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Marianne Bondo Hoff GEO, Danmark, mbh@geo.dk Morten Rasmussen GEO, Danmark, msr@geo.dk Abstract: I forbindelse

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE MOGENS H. GREVE OG STIG RASMUSSEN DCA RAPPORT NR. 047 SEPTEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Bilag 4. Geokemiske og fysiske parametre - repræsentativitet GEUS: Vibeke Ernstsen

Bilag 4. Geokemiske og fysiske parametre - repræsentativitet GEUS: Vibeke Ernstsen Bilag 4. Geokemiske og fysiske parametre - repræsentativitet GEUS: Vibeke Ernstsen I forbindelse med feltarbejdet på de udvalgte KUPA lokaliteter blev der indsamlet jordog sedimentprøver til analyse i

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

Den 17. november 2016

Den 17. november 2016 Den 17. november 2016 Region Hovedstaden Regional Udvikling Miljø & Ressourcer Graveplan St. Havelsevej 145 og 158, 3310 Ølsted, matr.nr. 7f og 8a, St. Havelse By, Ølsted Anlægsfase matr. 7f Afrømning

Læs mere

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr.

KLOSTERVANG 20. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen. ROM 2776 Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af KLOSTERVANG 20, Roskilde Domsogn ROM 2776 Stednr. 020410-220 KLOSTERVANG 20 Affaldsgrube m.v. Middelalder Matr.nr. 104k af Roskilde Bygrunde Roskilde Domsogn

Læs mere

HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING

HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING Værktøj: Prognose for jordressource Eksempel Strategi for jordhåndtering i Vinge 1.1.1 HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING 1 FORMÅLET MED NOTATET Dette

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted

Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgning om tilladelse til boringer ved Svinsager og Hvilsted Ansøgt kommune Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Grøndalsvej 1C 8260 Viby J miljoeogenergi@aarhus.dk Oplysninger om rådgiver Janni Thomsen,

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Naturgassens afløser. Bilag 1

Naturgassens afløser. Bilag 1 Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel. +45 9682 0403 Mobil +45 6166 7828 jlo@planenergi.dk Naturgassens afløser Lars Bøgeskov Hyttel Nordjylland Tel. +45 9682 0405 Mobil +45 2940 7245 lbh@planenergi.dk

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Grindsted 2013 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 3 Maj 2013 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning, sand, grus og sten, fase 2, nr. 3 Grindsted Grontmij A/S Udgivelsesdato : Maj 2013

Læs mere

Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN

Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN Jette Sørensen PRØVEBESKRIVELSE I FELTEN INDHOLD Prøvebeskrivelsen Prøvetyper Mejseltyper, lufthæveboring Prøvekvalitet Farvebedømmelse Fotografering af prøver Udtagning af prøver til GEUS PRØVEBESKRIVELSE

Læs mere

Redegørelse for Kortlægningsområde. Vamdrup-Skodborg. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for Kortlægningsområde. Vamdrup-Skodborg. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for Kortlægningsområde Ødis- Vamdrup-Skodborg Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Titel: Redegørelse for Kortlægningsområde Ødis- Vamdrup-Skodborg Redaktion: Naturstyrelsen og Orbicon

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere