Folkeskolen Kvalitetsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolen Kvalitetsrapport"

Transkript

1 Kalundborg Kommune Folkeskolen Kvalitetsrapport 2013 Fagcenter Småbørn og Undervisning Side 1

2 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsrapporten skoleåret 2012/ Sammenfatning... 4 Beslutning... 5 Overgang til ungdomsuddannelse... 6 Hvad har eleverne lært?... 7 Konklusion... 7 Sprogvurdering Læseprøve... 9 Standpunkts- og prøvekarakter Gennemføres den planlagte undervisning? Lærernes tilstedeværelse og vikardækningen Elevernes fravær Konklusion Folkeskolen fravær Specialskoler fravær Hvordan er det sociale miljø? Termometerundersøgelsen Konklusion Overblik Trivsel Fagligt Læringsmiljø Sundhed Fysiske og æstetiske rammer Indeklima Hvad er skolernes fokuspunkter? Skolernes egne indsatsområder Side 2

3 Indledning Børn- og Ungepolitikken Målet er, at alle børn og unge i Kalundborg Kommune sikres et godt børne og ungdomsliv gennem rummelige og inkluderende dag-, skole-, special- og fritidstilbud af indholdsmæssig høj kvalitet. Skolepolitiske mål Kommunalbestyrelsen har med udgangspunkt i Børn- og Ungepolitikken vedtaget en skolepolitik gældende fra skoleåret 2009/10. Skolepolitikken har et særligt fokus på læsning og udeskole. Skolepolitikken udløber med udgangen af skoleåret 2013/14. Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende værdier for skolen i Kalundborg Kommune: faglighed, nysgerrighed, tryghed, fællesskab og rummelighed. Målet for kommunalbestyrelsen er, at skolen er ambitiøs og rummelig. Skolens interessenter skal arbejde sammen for at sikre et skolemiljø, der fremmer sundhed, trivsel og høj faglighed. Kommunalbestyrelsen har fastsat følgende indsatsområder: motion, udeskole, rummelighed og læsning. Fremadrettet er fundamentet for de skolepolitiske mål Fremtidens Folkeskole. Kvalitetsrapporten skoleåret 2012/13 Kvalitetsrapporten udarbejdes i henhold til folkeskolelovens 40 a. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Stk. 2. Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen, der tager stilling til rapporten og til opfølgning herpå. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. Stk. 3. Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole ud fra en helhedsvurdering, som det bl.a. kommer til udtryk i testresultater og prøveresultater, ikke er tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen. Handlingsplanen skal vedtages på et møde i kommunalbestyrelsen. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse om handlingsplanen fra skolebestyrelsen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kvalitetsrapporter og handlingsplaner samt skolebestyrelsers udtalelser herom på Internettet. Oplysninger omfattet af tavshedspligt må ikke offentliggøres. Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om kvalitetsrapporter, herunder om indhold og udformning, og om tidsfrister for vedtagelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner. Børn- og Familieudvalget har besluttet, at kvalitetsrapporten har et særligt fokus på elevernes udbytte af undervisningen, elevernes fravær og lærernes gennemførelse af undervisningen. Udvalget har videre vedtaget at modernisere kvalitetsrapporten. I et forsøg på at skabe en bredere behandling af skolernes arbejde med undervisningens kvalitet har Børn- og Familieudvalget besluttet, at hver skole udarbejder en kvalitets-, udviklings- Side 3

4 og strategiplan. Skolerne udarbejder bagudrettet en resultatrapport, der besvarer udvalgets særlige fokus. Rapporterne udarbejdes i skoleåret 2012/13 for anden gang. Arbejdet med kvalitetsrapporten forestås af en projektgruppe med Fagcenter Småbørn og undervisning som projektleder og tre skoleledere. Styregruppen består af lederen for Pædagogisk udviklingscenter og direktøren for Børn og kultur. Styregruppens anbefalinger fremgår af den samlede konklusion. Målet med kvalitetsrapporten er at skabe et dialogbaseret udviklingsværktøj. Som en del af arbejdet med kvalitetsrapporten gennemfører skolelederne kollegial supervision på indholdet af strategiplanen. Samtalerne er afviklet som gruppesamtaler, hvorved alle rapporter har været til gensidig inspiration. Projektgruppen har forestået og samlet op på samtalerne. Kvalitetsrapporten indeholder ikke oplysninger om skolernes økonomi. Der henvises til skolernes partnerskabsaftaler. Sammenfatning Sammenfatningen bygger på de enkelte afsnit i kvalitetsrapporten. Elevernes faglige udbytte: Resultaterne indikerer, at der er behov for et forsat fælles fagligt fokus på skoleområdet. Kommunalbestyrelsen har valgt at ansætte en matematikkoordinator fra 2013 til styrkelsen af faget. Års - og prøvekarakter er ikke korrigeret for sociale forhold. Samlet set er der en positiv udvikling i resultaterne. Antallet af karakterer under 4.00 er væsentlig mindre. Elevernes fravær: Elevernes gennemsnitlige fravær ligger på landsgennemsnittet. Der er behov for en fastholdelse og udvikling af indsatsen i forhold til elevernes fravær; særligt for elever, der har et højt fravær specifikt og forebyggende. Skolernes gennemførelse af undervisningen: Konklusionen er, at skolerne planlægger og gennemfører undervisningen hensigtsmæssigt, samt at der systematisk vikardækkes. Elevernes undervisningsmiljø: Undervisningsmiljøundersøgelsen viser, at der fortsat er nogle elever, områder, hvor der er brug for en indsats f.eks. i forbindelse med læringsmiljøet. Skolerne kan med fordel inddrage resultaterne i deres fortsatte arbejde med inklusion og værdiregelsæt. Overgangen til ungdomsuddannelse: Det er glædeligt, at så mange unge påbegynder en ungdomsuddannelse. Vedtagelsen af ungestrategien medvirker til et forsat fokus på en positiv udvikling. Især vurderes en positiv effekt af større fokus på overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser. Side 4

5 Beslutning Side 5

6 Overgang til ungdomsuddannelse Undervisningspligten ophører efter 9. klasse. Overgangen til ungdomsuddannelse fordelte sig i 2012 på følgende måde: Overgange 9. klasse Skole Elever Ungdomsuddannelse 10. klasse Gymnasium EUD Uoplyst Firhøjskolen 37 92% 51% 22% 19% 0% Svebølle Skole 19 79% 42% 37% 0% 0% Gørlev Skole 18 79% 47% 32% 0% 0% Kirke-Helsinge Skole 21 76% 52% 24% 0% 0% Hvidebækskolen 42 91% 30% 44% 16% 0% Høng Skole 63 84% 56% 28% 0% 9% Nyrupskolen % 39% 49% 12% 0% Rynkevangskolen 59 83% 63% 20% 0% 0% Skolen på Herredsåsen 79 95% 57% 38% 0% 0% Kathøj 19 30% 0% 0% 30% 25% Specialcenter Sigrid Undset 6 100% 100% 0% 0% 0% Overgange 10. klasse Skolen på Herredsåsen % 46% 34% 15% Kilde UNI-C. Hensynet til elevernes anonymitet betyder, at observationer under 3 ikke er medtaget i opgørelsen. Det er årsagen til, at summen af de sidste fire kolonner ikke er 100, samt at et meget stort antal elever på Kathøjskolen er markeret som uoplyst. De fleste elever påbegynder en ungdomsuddannelse efter undervisningspligtens ophør eller fortsætter i 10. kl. Erfaringerne fra kommunens tværfaglige ungeteam (TUT) er, at en del unge falder fra omkring efterårsferien. Gennem en målrettet indsats lykkes det at fastholde de unge i ungdomsuddannelse indtil grundforløbets afslutning. Ungdommens Uddannelsesvejledning udarbejder mere detaljerede statistikker med detaljerede oplysninger om de unges til og fravalg. Erfaringerne fra Tværfagligt Ungeteam viser, at unge med personlige problemer har særligt behov for støtte. Den netop vedtagne ungestrategi understøtter et forsat og udbygget fokus på overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse. Side 6

7 Hvad har eleverne lært? Elevernes udbytte af undervisningen måles gennem nationale test, kommunale test, skolernes egen evaluering af undervisningen og karaktererne ved folkeskolens afgangsprøve. Erfaringerne med de nationale test er, at de i højere og højere grad anvendes i lærernes evaluering af undervisningen og i dialogen med forældrene. Ligesom de indgår i ledelsens dialog med sine teams; og lærernes løbende evaluering. Elevernes resultater måles i et interval fra med 50 som gennemsnit. Normalt fordeler eleverne (skolerne) sig i en pukkel omkring gennemsnit. I bemærkningerne under faget er der sammenlignet med skoleåret 2010/11 Landsgennemsnittet i dansk i ottende klasse er 59. Resultatet i Kalundborg Kommune er lige under gennemsnit med en betydelig variation. Der er ingen forskel mellem de to skoleår. Landsgennemsnittet i matematik i sjette klasse er 57. Resultatet i Kalundborg er betydeligt under gennemsnittet med en betydelig variation. Resultatet i skoleåret 2012/13 er udtryk for et svagt fald. Landsgennemsnittet i engelsk i syvende klasse er 57. Resultatet i Kalundborg er betydeligt under gennemsnittet med en betydelig variation. Der er ingen forskel mellem de to skoleår. Landsgennemsnittet i fysik/kemi i ottende klasse er 55. Resultatet i Kalundborg er lig landsgennemsnittet med en betydelig variation. Samlet set er der en positiv udvikling i forhold til forrige skoleår. Landsgennemsnittet i biologi er 51. Resultatet i Kalundborg er lig landsgennemsnittet med en betydelig variation. Der er ingen forskel mellem de to skoleår. Landsgennemsnittet i geografi er 50. Resultatet i Kalundborg er lige under landsgennemsnittet med en betydelig variation. Der er ingen forskel mellem de to skoleår. I kvalitetsrapporten i Kalundborg Kommune er det fravalgt at få årskaraktererne korrigeret for sociale indikatorer. Karaktererne viser derfor realbilledet af det faglige niveau. Konklusion Resultaterne indikerer, at der er behov for et forsat fagligt samarbejde på tværs af skolerne. Kommunalbestyrelsen har valgt at ansætte en matematikkoordinator fra 2013 til styrkelsen af faget. Års - og prøvekarakterer er ikke korrigeret for sociale forhold. Samlet set vurderes resultaterne i prøver og test som værende i en positiv udvikling. Side 7

8 Sprogvurdering 2013 Sprogvurderingen gennemføres i børnehaveklassen. Vurderingen i dette skoleår viser, at børnenes forudsætninger for læsning gennemsnitligt er tæt på landsnormen. 84% i generel indsats mod landsnormens 85%. Der er dog en tendens til større vanskeligheder blandt de svageste. 7,9 % mod landsnormens 5 %. Særlig indsats Fokuseret indsats General indsats Kalundborg kommune Norm 7.90% 5% 8,1% 10% 84% 85% Side 8

9 Læseprøve Testen bliver gennemført i første klasse. Testen er i skoleåret 2012/13 gennemført 2 3 måneder for sent på grund af en teknisk fejl hos forlaget, der udgiver testene. Automatisering er højeste niveau. Testen viser, at eleverne har knækket koden, men er langsomme læsere. Resultatet vurderes derfor positivt. Tabellen viser læseudviklingen og udviklingen skal læses fra venstre mod højre. Side 9

10 Standpunkts- og prøvekarakter I skolernes resultatrapport er der oplysninger om årene 2010, 2011, 2012 og Samlet set er der fremgang i resultaterne. Karaktergennemsnit for skoleåret 2012/13 standpunktskarakter Bundne prøvefag Dansk Engelsk Matematik Fysik/kemi Naturfag Læsn. Retskr. Skr. Orden Mundt. Mundt. Mundt. Færdigh Problem. Prak./mund. Prak./mund. Nyrupskolen Rynkevangskolen Skolen på Herredsåsen Hvidebækskolen Svebølle Skole Firhøjskolen Gørlev Skole Kirke Helsinge Skole Kathøj Høng Skole Prøvefag til udtræk Engelsk Tysk Fransk Kristendomsk. Historie Samfundsfag Skriftligt Skr. Mundt. Skr. Mundt. Mundt. Mundt. Pr. mundt. Nyrupskolen Rynkevangskolen Skolen på Herredsåsen Hvidebækskolen Svebølle Skole Firhøjskolen Gørlev Skole Kirke Helsinge Skole Kathøj Høng Skole Side 10

11 Prøvefag til udtræk Fysik/kemi Skriftligt Geografi Skriftlig Biologi Skriftlig Obl. projektopg. Nyrupskolen Rynkevangskolen Skolen på Herredsåsen Hvidebækskolen Svebølle Skole Firhøjskolen Gørlev Skole Kirke Helsinge Skole Kathøj Høng Skole Kilde : UNI-C Side 11

12 Karaktergennemsnit for skoleåret 2012/13 prøvekarakter Bundne prøvefag Dansk Engelsk Matematik Fysik/kemi Naturfag Læsn. Retskr. Skr. Orden Mundt. Mundt. Mundt. Færdigh Problem. Prak./mund. Prak./mund. Nyrupskolen Rynkevangskolen Skolen på Herredsåsen Hvidebækskolen Svebølle Skole Firhøjskolen Gørlev Skole Kirke Helsinge Skole Kathøj Høng Skole Prøvefag til udtræk Engelsk Tysk Fransk Kristendomsk. Historie Samfundsfag Skriftligt Skr. Mundt. Skr. Mundt. Mundt. Mundt. Pr. mundt. Nyrupskolen Rynkevangskolen Skolen på Herredsåsen Hvidebækskolen 6.70 Svebølle Skole 4.64 Firhøjskolen 7.73 Gørlev Skole 7.90 Kirke Helsinge Skole 6.86 Kathøj 8.20 Høng Skole Side 12

13 Prøvefag til udtræk Fysik/kemi Skriftligt Geografi Skriftlig Biologi Skriftlig Obl. projektopg. Nyrupskolen Rynkevangskolen Skolen på Herredsåsen Hvidebækskolen Svebølle Skole Firhøjskolen Gørlev Skole Kirke Helsinge Skole 8.05 Kathøj Høng Skole Kilde : UNI-C Side 13

14 Gennemføres den planlagte undervisning? Skolerne planlægger normalt undervisningen for et år ad gangen (skema næste side). En del af dansk skoletradition er, at undervisningen gennemføres af den lærer, der har fået tildelt timerne ved skoleårets begyndelse, samt at læreren har linjefag eller tilsvarende kvalifikationer som faglig baggrund. Konklusionen er, at skolerne planlægger og gennemfører undervisningen, samt at der i et fornuftigt omfang vikardækkes. Side 14

15 Lærernes tilstedeværelse og vikardækningen Antal timer læst efter planen Vikardækket Planlagte timer med linjefag Skoler % % % Buerup Tejbjerg Sigrid Undset Svallerup Kathøjskolen Firhøjskolen Gørlev Hvidebæk Høng Kirke Helsinge Løve Ørslev Nyrupskolen Raklev skole Rynkevang Rørby Røsnæs Sejerø SPH Svebølle Tømmerup Årby Kommune Side 15

16 Diagram 120 Antal timer læst efter planen Side 16

17 120 Planlagte timer med linjefag Side 17

18 120 Antal timer læst efter planen Side 18

19 120 Planlagte timer med linjefag Side 19

20 Elevernes fravær Det er dokumenteret, at elevernes tilstedeværelse i undervisningen forøger deres chancer for at gennemføre en uddannelse. Sundhedsplejen har oplyst, at et årligt fravær på fem dage er en lægefaglig tommelfingerregel, hvor fraværet typisk er højere i indskolingen end i udskolingen. Ministeriet for Børn og Undervisning oplyser på deres hjemmeside, at elever i Danmark er fraværende i 12 dage. 7½ dag er sygdom, 3 dage med tilladelse og 1,5 uden tilladelse. 11 skoler (inkl. Specialskoler) har et fravær, der er højere end landsgennemsnittet. Fraværet er opdelt i folkeskoler og specialskoler. Fraværet er angivet i antal dage pr. elev. En del af fraværet skyldes elever med et meget højt fravær. Fravær er et aftalt fokusområde. Der er bevilliget midler fra udviklingspuljen til en særlig indsats på Rynkevang Skolen, Firhøjskolen og Svebølle Skole. Konklusion Der er behov for en forsat indsats for at nedbringe elevernes fravær specifikt mod enkelte elever og forebyggende. Side 20

21 Folkeskolen fravær Total Sygdom Ekstra fri Ulovligt Side 21

22 Specialskoler fravær Total Sygdom Ekstra fri Ulovligt Skoler Svallerup Tejbjerg Sigrid Undset Kathøj Side 22

23 Hvordan er det sociale miljø? Skolerne skal, efter bekendtgørelse om god ro og orden, arbejde med værdiregelsæt. Formålet er at skabe gode rammer for elevernes undervisningsmiljø. Skolelederen har ansvaret for, at der hvert tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering. Termometerundersøgelsen Dansk Center for Undervisningsmiljø har gennem flere år tilbudt alle skoler en spørgeskemaundersøgelse til belysning af undervisningsmiljøet. Spørgeskemaundersøgelsen blev i 2013 opdateret. Det er derfor ikke muligt at sammenholde med tidligere år. Skemaerne er på de følgende sider. Alle skoler har gennemført undersøgelsen. Der indgår 3695 besvarelser i undersøgelsen ud af 4512 mulige. Det er især de små elever, der ikke har gennemført undersøgelsen. Undersøgelsen gennemføres hvert år. Konklusion Undersøgelsen viser, at det kunne være hensigtsmæssigt med et strategisk initiativ i forhold til arbejdet med elevernes undervisningsmiljø. Med udgangspunkt i undersøgelsen og intentioner i folkeskolereformen bliver der iværksat strategiske initiativer. Overblik Undersøgelsen har fem primære fokusområder. Trivsel, læringsmiljø, sundhed, rammer og indeklima. Den røde kurve markerer resultatet. Sundhed har den højeste score. Fagligt læringsmiljø den laveste. Side 23

24 Trivsel Indeklima Fagligt læringsmiljø Fysiske og æstetiske rammer Sundhed Side 24

25 Trivsel Gns Trivsel - total 4, Er du glad for at gå i skole 4, Klassen og venskaber 4, Tryghed 4, Mobning og alvorligt drilleri 4, Lærer-elev relationer 4, % 25 % 50 % 75 % 100 % Meget positiv Positiv Neutral Mindre positiv Negativ Fagligt Læringsmiljø Gns Fagligt læringsmiljø - total 3, Motivation 3, Timerne og undervisningen 3, Faglig læring 4, Faglig evaluering og vejledning 3, % 25 % 50 % 75 % 100 % Meget positiv Positiv Neutral Mindre positiv Negativ Side 25

26 Sundhed Gns Sundhed - total 4, Helbred og velbefindende 4, Fravær og fritid 4, Kost og bevægelse 4, % 25 % 50 % 75 % 100 % Meget positiv Positiv Neutral Mindre positiv Negativ Fysiske og æstetiske rammer Gns Fysiske og æstetiske rammer - total 3, Klassen 3, Skolens generelle indearealer 3, Skolens udearealer 4, Generelt indtryk af skolen (mellemtrin og 3, 4 udskoling) Sikkerhed 4, % 25 % 50 % 75 % 100 % Meget positiv Positiv Neutral Mindre positiv Negativ Side 26

27 Indeklima Gns Indeklima - total 3, Støj 3, Lys 4, Luft 3, Temperatur 3, % 25 % 50 % 75 % 100 % Meget positiv Positiv Neutral Mindre positiv Negativ Side 27

28 Hvad er skolernes fokuspunkter? Alle skoler arbejder målrettet med LP og inklusion. Skolerne beskriver arbejdet med LP som optakten til arbejdet med inklusion. Det betyder, at skolerne som indsatsområde i skoleåret 2012/13 arbejder intensivt med inklusion af flere elever. Skolerne tilrettelægger deres arbejde på forskellig vis. Alle skoler arbejder med klasserumsledelse. Nogle skoler har fokus på arbejdet med værdier både blandt personale og elever. Hvilket sprog anvender man indbyrdes og i relationen barn voksen. Andre arbejder med undervisningsdifferentiering som løftestang. Et øget fokus på individuel tilrettelæggelse af undervisningen. Indsatsen i forhold til elevernes fremmøde er blevet opprioriteret. Elevernes deltagelse i undervisningen ses klart som værende en del af fastholdelses politikken. Forudsætningen for at gennemføre en ungdomsuddannelse har en klar baggrund i en stabil mødefrekvens i folkeskolen. Arbejdet er beskrevet i skolernes resultatrapporter. Skolernes egne indsatsområder Skolerne har prioriteret arbejdet med de centrale indsatsområder, og har i et vist omfang fravalgt egne udviklingsprojekter. I henhold til lov om folkeskolen skal skolelederen sikre, at undervisningen rummer udfordringer for eleverne. Grundlæggende betyder det, at undervisningen skal være varieret og tilpasset den enkelte elev. Informationssamfundet stiller flere læringsresurser til rådighed. Det giver både store muligheder og udfordringer. Skolernes rapporter viser, at man er i gang med at udvikle undervisningen med udgangspunkt i begge udfordringer. Side 28

Folkeskolen Kvalitetsrapport

Folkeskolen Kvalitetsrapport Kalundborg Kommune Folkeskolen Kvalitetsrapport 2012 Fagligt center Småbørn og Undervisning 01-12-2012 Side 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsrapporten skoleåret 2011/12... 3 Sammenfatning/Indstilling...

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Sigerslevøster Privatskole Hillerød Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Sigerslevøster Privatskole Hillerød Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Sigerslevøster Privatskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Sofiendalskolen Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Sofiendalskolen Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Sofiendalskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

Resultatrapport - Hvidebækskolen

Resultatrapport - Hvidebækskolen Resultatrapport - Hvidebækskolen Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Skolens analyse og vurdering af data... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 4 Undervisning...

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen]

Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] Bilag 2 Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport [Skoleår for udarbejdelsen] [Kommune] [Byvåben, illustrationer mv.] Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Folkeskolen Kvalitetsrapport

Folkeskolen Kvalitetsrapport Kalundborg Kommune Folkeskolen Kvalitetsrapport 2014 Fagcenter Småbørn og Undervisning 20-10-2014 Side 1 Indhold Indledning... 3 Den nationale folkeskolereform... 3 Lokale målsætninger... 3 Skolernes resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag til godkendelse i børne- og uddannelsesudvalget den 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Udskoling og ungdomsuddannelse

Udskoling og ungdomsuddannelse Udskoling og Det langsigtede mål med indsatserne i udskolingen er, at andelen af unge på Frederiksberg der gennemfører en skal øges. Frederiksberg Kommune vil opnå dette mål via en række sammenhængende

Læs mere

Folkeskolen Kvalitetsrapport

Folkeskolen Kvalitetsrapport Kalundborg Kommune Folkeskolen Kvalitetsrapport 2010/11 Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 6 Børn- og Ungepolitikken... 6 Skolepolitiske mål... 6 Rammebetingelser

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

RAPPORT. Indhold. Resultatrapport Nyrup skolen

RAPPORT. Indhold. Resultatrapport Nyrup skolen Resultatrapport Nyrup skolen DATO 2. august 2012 SAGS NR. Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 3 MANGLER - udarbejdes i oktober...

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Jakobskolen Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Jakobskolen Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Jakobskolen Termometeret Læsevejledni Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vestegnens Privatskole Høje-Taastrup Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vestegnens Privatskole Høje-Taastrup Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vestegnens Privatskole Høje-Taastrup Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledni Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune. Skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Gribskov Kommune Skoleåret 2014/15 Marts 2016 Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 www.gribskov.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1.

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 20 FORORD Her har du mulighed for at indsætte en tekst, der beskriver skolens forord til kvalitetsrapporten. LÆSEVEJLEDNING Formål med kvalitetsrapporten Her har du

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Version til offentliggørelse

Version til offentliggørelse Version til offentliggørelse 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål og resultatmål...4 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål...4 2.2. Kommunalt fastsatte mål og resultatmål...6 3. Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Strategiplan for undervisning af dygtige elever

Strategiplan for undervisning af dygtige elever Strategiplan for undervisning af dygtige elever Udviklingsprojekt over tre år 2007-2010 Formål: At udvikle retningslinjer for identifikation af elever med særlige forudsætninger At få større viden om og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013/2014. Skolerapport Eggeslevmagle skole

Kvalitetsrapport 2013/2014. Skolerapport Eggeslevmagle skole Kvalitetsrapport 2013/2014 Skolerapport Eggeslevmagle skole 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kort præsentation af skolen... 3 2. Mål og resultatmål... 5 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål...

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Hadsten Skole. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Hadsten Skole. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Hadsten Skole Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet Notatark Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet 22. maj 2019 - Sagsnr. 19/13962 - Løbenr. 125981/19 Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen justerer i kommunens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapporteringfor Børn og Unge 2013 Forberedelse af hovedrapport og byrådsindstilling

Kvalitetsrapporteringfor Børn og Unge 2013 Forberedelse af hovedrapport og byrådsindstilling Kvalitetsrapporteringfor Børn og Unge 2013 Forberedelse af hovedrapport og byrådsindstilling Møde med de fagligeorganisationer og lederforeningerne d. 6/6 2014 Kvalitetskredsløbet Dagtilbud, skoler og

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau

Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel (4.-9. klassetrin) - landsniveau, kommune- og skoleniveau Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Social trivsel bygger på 10 spørgsmål.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Eggeslevmagle Skole Inklusion elevernes trivsel

Eggeslevmagle Skole Inklusion elevernes trivsel s definition af inklusion At være inkluderet betyder, at man oplever sig som deltager i et fællesskab. Inklusion handler ikke kun om at rumme eller integrere. Inklusion handler om den enkelte elevs oplevelse

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag sendt til behandling i børne- og uddannelsesudvalget 9. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Jakobskolen Frederiksberg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Jakobskolen Frederiksberg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Jakobskolen Frederiksberg Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer,

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. N. Kochs Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. N. Kochs Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT N. Kochs Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hans Rømer Skolen Bornholms Regionskommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hans Rømer Skolen Bornholms Regionskommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hans Rømer Skolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vester Hassing Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vester Hassing Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vester Hassing Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Undersøgelse af blinde og svagsynede elevers resultater i afgangsprøver i folkeskolens 9. og 10. klasser i 2007.

Undersøgelse af blinde og svagsynede elevers resultater i afgangsprøver i folkeskolens 9. og 10. klasser i 2007. Undersøgelse af blinde og svagsynede elevers resultater i afgangsprøver i folkeskolens 9. og 10. klasser i 2007. Baggrund Det er en almen opfattelse blandt synskonsulenter for skolebørn, at blinde og svagsynede

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Flakkebjerg Skole Slagelse Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Flakkebjerg Skole Slagelse Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Flakkebjerg Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Skolerapporten beskriver kort de nationale og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende

Skolerapporten beskriver kort de nationale og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende Indhold 2 Kvalitetsrapporten er et mål- og resultatstyringsværktøj for folkeskoleområdet, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning med henblik på at følge elevernes læringsprogression

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Lindved Skole Hedensted Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Lindved Skole Hedensted Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Lindved Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Ferslev Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Ferslev Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Ferslev Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Bakkeskolen Skanderborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Bakkeskolen Skanderborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Bakkeskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Ellidshøj Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Ellidshøj Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Ellidshøj Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Fjordskolen Lolland Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Fjordskolen Lolland Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Fjordskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Præstemoseskolen Hvidovre Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Præstemoseskolen Hvidovre Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Præstemoseskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Skolen på Herredsåsen Kalundborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Skolen på Herredsåsen Kalundborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Skolen på Herredsåsen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gadehaveskolen Høje-Taastrup Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gadehaveskolen Høje-Taastrup Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Gadehaveskolen Høje-Taastrup Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 2.1 Skolelederens/skoleledelsens vurdering af kvaliteten

Læs mere

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler April 2013 1 Indledning Kvalitetsløftets overordnede mål om styrket faglighed, inklusion og forældretilfredshed skal lykkes, og det understøttes derfor af 11

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Nyborg Friskole Nyborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Nyborg Friskole Nyborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Nyborg Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Privatskolen I Frederikshavn Frederikshavn Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Privatskolen I Frederikshavn Frederikshavn Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Privatskolen I Frederikshavn Frederikshavn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirkeskolen Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirkeskolen Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Dannevirkeskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. U Team 2- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. U Team 2- Hvinningdalskolen Silkeborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT U Team 2- Hvinningdalskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Privatskolen Nakskov Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Privatskolen Nakskov Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Privatskolen Nakskov Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Åbenrå Friskole Aabenraa Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Åbenrå Friskole Aabenraa Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Åbenrå Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Sindal Privatskole Hjørring Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Sindal Privatskole Hjørring Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Sindal Privatskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Løve-Ørslev Skole Kalundborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Løve-Ørslev Skole Kalundborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Løve-Ørslev Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Ejsing Friskole Holstebro Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Ejsing Friskole Holstebro Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Ejsing Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. N. Zahles Gymnasieskole Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. N. Zahles Gymnasieskole Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT N. Zahles Gymnasieskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 1 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever...

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirke Kostskole Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Dannevirke Kostskole Haderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Dannevirke Kostskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Fænøsund Friskole Middelfart Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Fænøsund Friskole Middelfart Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Fænøsund Friskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Elev UMV 2013 Ganløse Skole. Ganløse Skole Egedal Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Elev UMV 2013 Ganløse Skole. Ganløse Skole Egedal Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Elev UMV 2013 Ganløse Skole Ganløse Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Nibe Skole Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Nibe Skole Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Nibe Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15

KVALITETSRAPPORT 2014/15 KVALITETSRAPPORT Svendborg Kommunale Skolevæsen Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 2 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 3 2.2 Rapportens opbygning... 3 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Tornhøjskolen Aalborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Tornhøjskolen Aalborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Tornhøjskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT UMV + Bryndum Skole Esbjerg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT UMV + Bryndum Skole Esbjerg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT UMV + Bryndum Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Basis Balleskolen Balleskolen Silkeborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. UMV Basis Balleskolen Balleskolen Silkeborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT UMV Basis Balleskolen 2013 Balleskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. 7A Stenoskolen Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. 7A Stenoskolen Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT 7A Stenoskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Kvaglundskolen Esbjerg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Kvaglundskolen Esbjerg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Kvaglundskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Boblerne Næstved Fri Skole Næstved Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Boblerne Næstved Fri Skole Næstved Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet: Elevernes

Læs mere