mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret."

Transkript

1 Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater. 1) Vil Rådmanden bede vores samarbejdspartner om nogle tal på de driftsomkostninger der har været for Randers Kommune ift. deres app og deres billetkøb. Alternativt andre kommuner, hvor der er et rimeligt sammenlignings grundlag. Hvis dette ikke er muligt ønskes der en begrundet redegørelse for, hvordan man har beregnet tallene for driftsomkostningerne. Her tænkes der særligt på, hvorfor driftsomkostningerne stiger, ved salg af flere billetter. Midttrafik oplyser, at der i forsøgsperioden (10 måneder) med en betalingsdriftsomkostninger på i alt kr., svarende til 8,50 kr. app i Randers var pr. solgt billet. TEKNIK OG MILJØ Kalkværksvej Aarhus C Telefon: Direkte telefon: Direkte Sag: 15/ Sagsbehandler: Rigmor Korsgaard I forhold til det tidligere beskrevne tilbud om en betalingsapp til Aarhus, har Midttrafik oplyst nogle anslåede driftsomkostninger. Driftsomkostningerne er sammensat af en transaktionsomkostning pr. billet på 1,30 kr. samt udgifter til hhv. hosting på kr. og hosting backend og Nets på kr. Den væsentligste driftsomkostning er således den transaktionsomkostning, som skal betales pr. solgt billet. Derfor stiger driftsomkostningerne næsten proportionalt med antallet af solgte billetter. 2) Midttrafik har desuden i forbindelse med forespørgslen oplyst at der vil koste 2 millioner kroner at lave en app til busserne i Århus Kommune. Da der i redegørelsen også kan læses, at ingen andre kommuner eller regioner har bestilt en løsning, er der vel i bedste fald tale om et skøn? Rådmanden bedes skaffe en begrundet uddybelse for dette skøn. Det er korrekt, at Midttrafiks oplyste pris på omkring 2 mio. kr. for etablering af en app er et skøn. Midttrafik har præciseret, at alle nævnte priser er esti-

2 mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Side 2 af 8 De anslåede etableringsomkostninger for en betalingsapp. i Aarhus bestod i første omgang af følgende poster: Udvikling af app: kr. Licensbetaling: kr. Smartphones til kontrol: kr. Kontrolforanstaltninger: kr. Siden dette skøn blev udarbejdet, er strukturen af betalingszonerne i Aarhus blevet ændret væsentligt. Aarhus Kommune bestod tidligere af kun 4 ringzoner, men har siden sommeren 2014 været inddelt i 13 forskellige takstzoner. Udvikling af app en til den nuværende mere komplicerede zonestruktur har Midttrafik skønnet vil koste yderligere kr. Dette giver samlet set etableringsomkostninger på omkring 2 mio. kr. Hertil kommer, at Midttrafik i givet fald forventer omkostninger til markedsføring af app en på omkring 1½ mio. kr. 3) Hvad har Randers Kommune betalt for udviklingen af deres app? Midttrafik oplyser, at etableringen af app en i Randers har kostet kr. inklusiv markedsføring. Da der var tale om en forsøgsordning, har Midttrafik finansieret etablerings- og driftsomkostningerne i forsøgsperioden på 10 måneder. Randers Kommune overtog driftsomkostningerne, da forsøget sluttede i Der er i Randers tale om en meget simpel betalingsapp, som alene kan anvendes til køb af en 2-zoners kontantbillet specifikt til zone 80 og 81 til enten voksne, børn eller pensionister altså i alt tre forskellige billettyper. 4) Teknik og Miljø har i april 2014 bedt Midttrafik revurdere, om der kan være eventuelle alternative (billigere) løsninger. Der foreligger endnu ikke et svar fra Midttrafik. Foreligger der mon et svar nu? Hvis ja, vil rådmanden redegøre herfor. Midttrafik oplyste i maj 2014, at man havde et alternativt tilbud på en app liggende, hvor etableringsomkostningerne ville være kr. Denne app er billigere end den først beskrevne, da den er langt mere simpelt opbygget og ikke vil være nær så brugervenlig. App en kræver således, at kunden selv skal kende og indtaste fra- og til-zone for den ønskede rejse, som app en herefter skal beregne prisen ud fra. I den først beskrevne dyrere løsning skal kunden blot angive fra- og til-adresse, hvorefter app en selv kender og beregner zonenumre, zoneantal og pris.

3 Efter ovennævnte ændring af zonestrukturen, hvor antallet af betalingszoner i Aarhus er ændret fra kun 4 til nu 13 zoner, vil det for mange kunder være vanskeligt selv at være nødt til at kende og skulle taste zonenumrene for enhver rejse ind. Der er ikke foretaget yderligere i forhold til dette alternativ. Side 3 af 8 5) Som svar på spgs. 3 i forespørgslen, fremgår det at en app udelukkende vil kunne erstatte kontantbilletter. Hvordan/hvorfor er man kommet frem til dette? I Københavns kommune kan man eksempelvis godt købe både zonebillet og klippekort i samme app (Den findes i app-store og hedder DOT mobilbilletter (hovedstaden)) Det er målet for DSB og Trafikselskaberne, at rejsekortet fremadrettet skal være det bærende billetsystem, som giver rabat til rejser i den kollektive trafik i hele landet. Rejsekortet skal - efter en overgangsperiode - erstatte alle hidtidige billetprodukter som fx klippekort og periodekort. Det er dog et lovkrav, at det fortsat skal være muligt at købe enkeltbilletter til rejser i den kollektive trafik. I forbindelse med den trinvise udrulning af rejsekort i landet har det undervejs været nødvendigt at udfase gammelt og udslidt udstyr i busser og på salgssteder, selvom klippekort og periodekort fortsat kan benyttes som rejsehjemmel. Flere trafikselskaber har derfor valgt i en overgangsperiode også at tilbyde enkeltbillet, klippekort og periodekort via mobil/smartphone løsninger. Det er intentionen, at mobilklippekort skal udfases sammen med de traditionelle klippekort. Det er for det første dyrt at drive flere parallelle billetsystemer. Hertil kommer, at klippekort og rejsekortet henvender sig til den samme store gruppe af faste kunder, og at det kan medføre et samlet indtægtstab, hvis kunderne benytter det billigste fra begge systemer. Med indførelse af rejsekortet udgår klippekort fra Bus/tog-takstsamarbejdet, hvorfor klippekort i givet fald kun kan benyttes i busser indenfor de enkelte prisområder og ikke mellem prisområder (i Midttrafik er der f.eks. fire forskellige prisområder). I Sydtrafik og i Nordjyllands Trafikselskab, hvor rejsekortet er indført, har selskaberne også tidligere tilbudt mobilklippekort. Sammen med udfasningen af det papbaserede klippekort har de to selskaber valgt at ændre produkterne, så mobilenkeltbilletter i dag kan kombineres med hhv. et rabatpointsystem, eller at der gives rabat på samtidig køb af 10 enkeltbilletter gennem en app. til smartphone. I hovedstadsområdet stopper salget af papklippekort den 8. februar 2015, men kan dog benyttes frem til 30. juni DSB, Metro og Trafikselskabet

4 Movia vil i den forbindelse beslutte, om det i fremtiden fortsat skal være mulighed for køb af mobilklippekort. Side 4 af 8 I modsætning til bl.a. Movia har Midttrafik som takstmyndighed valgt ikke at få udviklet en generel app til salg af mobilbilletter i hele trafikselskabet. Midttrafik satser i stedet på rejsekortet som det fremtidige primære billetsystem. Midttrafik vil kun mod særskilt bestilling og betaling af såvel udviklings- som driftsomkostninger fra den berørte kommune etablere en evt. lokal betalingsapp. Det eneste sted i Midttrafik, hvor der i dag kan købes både mobilbilletter og almindelige kontantbilletter, er derfor i bybusserne i Randers Kommune, hvor en simpel mobilapp blev igangsat som et forsøg. Ingen andre kommuner i Midttrafik har vist interesse for at finansiere udvikling og drift af en lokal mobilapp., idet de samme kommuner også skal finansiere den væsentlige udgift til indførelsen af rejsekortet Med indførelsen af rejsekortet er det som nævnt tanken, at alle hidtidige billettyper undtaget kontant/enkeltbilletter på sigt bliver udfaset i hele landet. Det giver derfor ikke så meget mening at udvikle en ny app til salg af billettyper, der alligevel vil blive udfaset i overskuelig fremtid. Til orientering udrulles rejsekortet i bybusserne i Aarhus i april Midttrafik har endnu ikke fastsat et tidspunkt for udfasning af hidtidige billettyper, men det vil formodentlig ske i løbet af få år. 6) I besvarelsen til spørgsmål 3 fremgår det derudover at man forventer, at de som sjældent anvender offentlig transport vil anskaffe sig et rejsekort. Er der noget belæg herfor? 7) I samme delbesvarelse kan man desuden læse, at man forventer at salget af kontantbilletter vil falde. Er dette tilfældet andre steder hvor rejsekortet er indført og i hvor høj grad? Kundeundersøgelser viser, at borgere og kunder, som enten slet ikke eller kun sjældent benytter den kollektive trafik, finder det svært at gennemskue alle de forskellige billetter, rabatter, rejseregler og salgskanaler i den kollektive trafik. Dette kan i sig selv stå i vejen for benyttelse. Det har derfor været visionen omkring udviklingen af rejsekortet, at billetkøb og -betaling i den kollektive trafik skal være enkelt og lettilgængeligt. Ved introduktion af rejsekortet og ved ophør af salg af andre billetprodukter andre steder, har det typiske mønster været, at kontantbilletsalget faktisk i første omgang stiger lidt, men at det falder igen efterhånden, som flere og flere både hyppige og sjældne kunder kunder anskaffer sig et rejsekort.

5 I Nordjyllands Trafikselskab, Sydtrafik, og i Syd- og Vestsjælland, som har haft rejsekortet i over et år, er salget af kontantbilletter (målt på antal solgte billetter) faldet med 5-10 % i uge 4 i år sammenlignet med uge 4 sidste år. Der er ikke sammenligningstal for hhv. før og efter indførelse af rejsekort. Side 5 af 8 Det er for tidligt at konkludere entydigt på, om indførelse af rejsekortet betyder, at færre kunder på sigt vil købe kontantbillet. Andelen af kontantbilletkunder afhænger dels af, om rejsekortet indfrier ønsket om at øge tilgængeligheden til den kollektive trafik. Men det afhænger nok især af, hvilken takstpolitik trafikselskaberne anlægger. I Midttrafik er prisen på kontantbilletter på relativt korte strækninger lavere end i andre områder af landet. Det kan alt andet lige medvirke til at fastholde en større andel af kunder, som køber kontantbillet, hvis merprisen for en kontantbillet er begrænset i forhold til en billet med rabat. 8) Vil rådmanden redegøre for, hvad snyd i bybusserne årligt koster? Der henvises i forespørgslen til, at der er en snydeprocent på 4 %. Snydeprocenten beregnes som antallet af udskrevne afgifter i forhold til antal kontrollerede passagerer. Billetkontrollen i bybusserne i Aarhus er blevet mere effektiv. Midttrafik oplyser, at den registrerede snydeprocent i bybusserne i Aarhus i 2014 var 2,2 %. Passagerindtægterne i Aarhus udgjorde i regnskab 2013 lige knap 233 mio. kr. En snydeprocent på 2,2 % svarer til et indtægtstab på ca. 5,1 mio. kr. årligt. 9) Hvad er status for nuværende på billetautomaterne i busserne, hvor ofte er der sammenbrud? Her tænkes på de tilfælde, hvor der på skærmene står: Ude af drift. Automaterne er konstrueret, så de ved opståede mindre såkaldt periodiske fejl skal lukke ned, hvorefter de selv automatisk genstarter. Kunderne kan derfor komme ud for, at en automat er lukket kortvarigt, men efter et par minutter igen er helt normalt kørende. I 2014 var den gennemsnitlige brutto-fejlrate på 4,3 % på billetautomaterne i busserne. Brutto-fejlraten er et udtryk for såvel periodiske fejl, hvor automaten hurtigt bliver funktionsdygtig igen efter en automatisk genstart, som mere alvorlige fejl, hvor automaten er ude af drift, indtil den tilses af en tekniker. De fejlmeldte automater bliver gennemgået dagligt med henblik på reparation af teknikere i det aftalte servicetidsrum.

6 Midttrafik vurderer, at antallet af fejlramte billetautomater ligger på et tilfredsstillende, stabilt og lavt niveau. Kundeoplevelsen af automaternes driftsstabilitet er øget meget væsentligt i forhold til tidligere. Side 6 af 8 10) Vil Teknik og Miljø uddybe betydningen af følgende formulering i forespørgslen, samt hvad dette vil betyde for fremtidige indkøb: Det tages til efterretning, at det i forbindelse med anskaffelsen af automaterne ikke blev prioriteret at stille krav om en blindefunktion. Som nævnt udrulles rejsekortet i bybusserne i april Rejsekortet er velegnet som en enkel og lettilgængelig rejsehjemmel, herunder i høj grad også for blinde. Der er ingen forventninger om andre anskaffelser af billetteringsudstyr i busserne i de næste mange år. 11) Rådmanden bedes redegøre for, hvilke indtægter man formoder der vil være, ved at kommunen køber en app-tjeneste til billetkøb. Der bedes være en begrundelse for de svar, der gives til dette spørgsmål. Her tænkes særlig på, i hvor høj grad man forventer mindre snyd samt evt. salg til turister og gæster i Aarhus, som ikke har kontanter på sig. Midttrafik oplyser, at der ikke kan forventes et mærkbart mersalg ved evt. etablering af en betalingsapp. Der vil i givet fald hovedsageligt blive tale om et ændret billetvalg frem for et mersalg. Snydeprocenten er primært relateret til omfanget af billetkontrol, hvor kontrollen i bybusserne er blevet effektiviseret over de sidste par år. Tilgængeligheden til nemme betalingsløsninger kan i teorien have en marginal indflydelse på snydernes tilbøjelighed til at betale. I den sammenhæng vil betaling med rejsekortet dog være endnu nemmere for kunden end betaling via en app. Hvis teorien derfor er rigtig, vil rejsekortets indførelse i givet fald få en større indflydelse på snydernes betalingslyst end en evt. app. Mange af byens indenlandske turister må forventes fremover at være i besiddelse af et rejsekort, hvorfor det primært vil være denne betalingsform, der vil blive anvendt til busrejser i Aarhus. Rejsekortet tilbyder netop en betalingsmulighed, hvor kunden ikke behøver at sætte sig ind i lokale takster, billettyper og salgskanaler, herunder at installere en eventuel lokal betalingsapp. Antallet af udenlandske turister i de aarhusianske bybusser, som er uden dansk mønt på lommen til at købe en kontantbillet, men som både er vidende om og har gjort sig den ulejlighed at installere en lokal betalingsapp på

7 deres telefon, vil nok være så beskedent, at en øget indtægt herfra næppe vil være registrerbar. Side 7 af 8 12) I forespørgslen kan man desuden læse, at en sms-billet ikke kan aflæses af chaufføren. Dette er vel ret beset at betragte som en irrelevant indvending mod en sms eller app løsning i Århus, da chaufførerne jo ikke tjekker billetterne her. Derudover argumenteres der for, at man kan sende en billet når man ser en kontrollør Tilfældet er vel ret beset det samme ift. kontantbillet og klippekort idag. Det er her Venstres indtryk at kontrollørerne i busserne ikke godtager denne form for billettering. Dette svar bedes uddybet og kommenteret. En pæn andel af de busrejser, der udføres inden for Aarhus Kommune, sker i en regional busrute. Her er der chaufførbillettering, hvorfor chaufføren skal kunne læse billetten. I en bybus kan kunden udføre køb på en billet-app siddende gemt på en plads i bussen. Skal kunden derimod købe en kontantbillet på billetautomaten eller klippe sit kort i klippekortautomaten kræver det, at kunden bevæger sig hen til billetautomaterne. Ved billetkontrol fanger kontrollørerne de snydere, der synligt sidder i bussen og først begynder at bevæge sig hen til automaterne for at betale, idet kontrollen kommer ind. Kontrollørerne vil ikke på samme måde kunne spotte de sene betalere, hvis der anvendes en billet-app. 13) I forespørgslen fra maj kan man desuden læse, at de mobile automater i busserne har kostet 3 mio. kroner i perioden fra Er der søgt erstatning for dette? Hvis nej, hvorfor (spgs. 5) Som nævnt i en tidligere redegørelse blev en bod for forsinket levering udløst i Boden på 1,4 mio. kr. blev dog ikke udbetalt, men blev konverteret til forskellige nødvendige ekstra leverancer fra leverandøren. Midttrafik indledte senere en syns- & skønssag mod leverandøren af kontantautomaterne. Da der ikke er kutyme i sådanne sager for at tildele kompensation for evt. tabt indtjening, var det den juridiske vurdering, at Midttrafik i en voldgiftssag alene ville have mulighed for at opnå kompensation for manglerne ved kortbetalingsdelen af automaterne, som kun udgjorde en beskeden del af den samlede kontraktsum. Syns- og skønssagen trak endvidere ud, fordi det viste sig vanskeligt for Voldgiftsnævnet at udpege en skønsmand med de nødvendige kompetencer til at vurdere sagen. Parterne forsøgte derfor sideløbende at finde en fælles løsning og afslutning på sagen.

8 På den baggrund indgik Midttrafik og leverandøren i sommeren 2014 et forlig. Forligets konkrete indhold er fortroligt, men med forliget fik Midttrafik kompensation for manglerne i leverancen samt de meromkostninger, som Midttrafik havde haft i forbindelse med manglerne. Forliget sikrede samtidig, at parterne ikke blev påført unødvendige omkostninger i forbindelse med gennemførsel af en voldgiftssag. Der indgik ikke en kompensation for tabt indtjening i forliget. Side 8 af 8 14) Rådmanden bedes desuden leverer en oversigt over de apps, som er betalt og/eller udviklet af Aarhus Kommune i alle magistratsafdelingerne. Rådmanden bedes i samme omgang levere data for, hvor meget disse apps anvendes og hvilket formål de tjener. Besvarelsen på dette spørgsmål eftersendes primo marts, idet der er tale om en større udredning, der desværre ikke har kunnet afsluttes inden for den fastsatte tidsfrist. Med venlig hilsen Kristian Würtz Rådmand / Erik Jespersen Direktør

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der afholdes

Læs mere

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S Årsrapport 214 Metroselskabet I/S Årsrapport 214 Indhold Indhold 1. Året kort 2. Metroselskabets forretningsstrategi 3. Metroselskabets anlægsaktiviteter Igangværende anlægsprojekter Cityringen Nordhavn

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Bilag til punkt 4 Rejsekortet status på projektet bl.a. set i lyset af den seneste pressedebat

Bilag til punkt 4 Rejsekortet status på projektet bl.a. set i lyset af den seneste pressedebat Regional Udvikling Bilag til punkt 4 Rejsekortet status på projektet bl.a. set i lyset af den seneste pressedebat - Nyt billetsystem ligner en skandale (JP 25.10.09) - Jeg kan ikke acceptere, at de bliver

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Præcisering af byrdefordeling af forventede merudgifter til cross-border leasing m.m. 2 Likviditetsstyring i Midttrafik

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Vejledning til kravspecifikation SL-07

Vejledning til kravspecifikation SL-07 Vejledning til kravspecifikation SL-07 Skabelon med eksempler v3 Søren Lauesen 2013 Køb vejledningen som et smart hæfte på www.amazon.de eller www.amazon.co.uk Søren Lauesen Vejledning til kravspecifikation

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere