AVISEN NR. 2 SEPTEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AVISEN NR. 2 SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 TIL VIRKSOMHEDER I GLOSTRUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 SEPTEMBER 2014 Lokale vindere i 'Vi cykler til arbejde' præmieret SIDE 9 Flere virksomheder bliver kortlagt SIDE 2

2 Flere virksomheder bliver kortlagt Region Hovedstaden har kortlægningskampagne i Glostrup Kommune i 2014 og leder efter oplysninger om tidligere virksomheder og industrier. Af Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik Det er almen kendt, at en stor del af den jordforurening, der er fundet i dag, stammer fra tidligere tiders virksomheder og industrier. Derfor har Region Hovedstaden, der er ansvarlig for at finde og kortlægge jordforureninger, stor fokus på at finde frem til tidligere virksomheder og industrier, der kunne have givet anledning til en jord- eller grundvandsforurening. Det gør Regionen blandt andet ved at se i gamle telefonbøger m.m. efter virksomhedstyper, der forventes at have haft aktiviteter, hvor der er risiko for jordforurening. De interessante adresser gennemgår Regionen så blandt andet i kommunens arkiver, for at se om der er oplysninger om disse virksomheder og deres specifikke aktiviteter. Hvis regionen finder frem til oplysninger, der giver mistanke om, at der kunne være sket en jord- eller grundvandsforurening, kortlægger Region Hovedstaden ejendommen. Region Hovedstaden skriver til alle de grundejere, hvor de har ledt efter oplysninger om specifikke aktiviteter, både når der er fundet oplysninger, der giver mistanke om, at der kan være en forurening, og hvis der ikke findes oplysninger, der giver en mistanke om jordforurening. Fokus på Glostrup Både i år og sidste år har Region Hovedstaden særlig fokus på Glostrup Kommune, hvilket en del virksomheder i kommunen allerede har opdaget, og der kommer flere til. Der er jo ofte stadigt virksomheder på de samme ejendomme, hvor der tidligere også har været virksomheder og industrier, dog ofte i en anden branche. Hvad betyder det for virksomhederne? Når en virksomheds ejendom kortlægges, giver det nogle restriktioner, som virksomhederne skal være opmærksomme på. Ved bygge- og anlægsarbejder på de arealer, der er kortlagt, skal virksomheden søge om og opnå tilladelse fra Glostrup Kommune efter jordforureningslovens 8, inden bygge- og anlægsarbejdet kan sættes i gang. Det samme Det er almen kendt, at en stor del af den jordforurening, der er fundet i dag, stammer fra tidligere tiders virksomheder og industrier. er tilfældet, hvis der planlægges at ændre anvendelsen til fx bolig eller anden mere følsom anvendelse. Hvis der er bolig på det areal, Regionen kortlægger på vidensniveau 1, kan grundejeren bede om, at Region Hovedstaden inden for 1 år foretager en undersøgelse af ejendommen for at be- eller afkræfte, om der faktisk er en forurening på ejendommen. Den ret har virksomheder ikke, da de begrænsede offentlige ressourcer er prioriteret til beskyttelse af de mest følsomme anvendelser som boliger og børneinstitutioner. INDHOLD SIDE 2 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 8 Flere virksomheder bliver kortlagt Husk ved renovering eller nedrivning Vedvarende energi til proces Godt håndværk få styr på affaldsreglerne Forbud mod fire ftalater ophæves Bygningsaffald Produkter fri for uønskede kemiske stoffer SIDE 8 SIDE 9 Vejledning om miljøgodkendelse Lokale vindere i 'Vi cykler til arbejde' præmieret SIDE 10 Fremtidens lysteknologier skal testes i Hersted Industripark SIDE 11 Mød elbilen ny demonstrations pakke til virksomheder SIDE 12 Hvor langt på literen

3 Virksomhederne kan selv få udført en lignende undersøgelse, som evt. kan vise, at der faktisk ikke er en forurening på ejendommen, og at ejendommen derfor kan udgå af kortlægningen. Glostrup Kommune og Region Hovedstaden vejleder gerne om udformningen af en sådan undersøgelse, så den bliver fyldestgørende. De ejendomme, der er kortlagt af Region Hovedstaden, kan ses på kort, både på Glostrup Kommunes hjemmeside ( ) og på Danmarks Miljøportal ( miljoeportal.dk/distribution/ ). Kortlægningen på baggrund af mistanke om forurening sker på V1 såkaldt Vidensniveau 1. Hvis der er faktisk viden om, at der fysisk er en forurening på ejendommen, sker kortlægningen på V2 Vidensniveau 2. 3

4 Husk ved renovering eller nedrivning At få styr på eventuelle farlige stoffer i bygningerne, at håndtere byggeaffald korrekt og at sørge for, kommunen får de nødvendige anmeldelser. Er du i tvivl, så læs med. Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik Fokus på farlige stoffer i byggeaffaldet er kommet for at blive. Når der skal renoveres eller rives ned, skal du som virksomhed huske at tænke muligheden for farlige stoffer i materialerne ind i projektet. Der er særlige krav for asbest, PCB, bly og kviksølv forud for en nedrivning eller Få styr på de farlige stoffer, inden du renoverer eller river ned renovering. For byggeaffald til genanvendelse skal være rent. Og når bygningen først er blevet til affald, er det for sent at rense materialerne, og du risikerer, at de mange tons affald skal til behandling som farligt affald. Og det er dyrt! Screening før udbud eller tilbud Muligheden for farlige stoffer bør tænkes ind allerede inden et udbud/tilbud (afhængig af om du udbyder eller byder på en opgave). På den måde vil prisen for at håndtere de eventuelle farlige stoffer være kendt fra start, og risikoen for grimme overraskelser og dermed mulige store ekstraudgifter undervejs i projektet langt mindre. Følg nedenstående quick-vejledning, så følger du affaldsreglerne og får styr på de farlige stoffer. Du kan finde screeningsskema og anmeldeskemaer på byggeaffald. 1. Screen bygning/lokale for farlige stoffer (brug skema fra kommunen) Ved mistanke om farlige stoffer i materialerne få lavet en kortlægning med materialeanalyser. Vi anbefaler at bruge et specialiseret firma til dette. Send screeningsskema eller kortlægningsrapport til kommunen i god tid, inden projektet går i gang. 4. Husk at få håndtering af farlige stoffer med i udbud / tilbud. 5. Send anmeldelse af de forventede mængder affald til kommunen i god tid Sanér bygning/lokale for farlige stoffer. Der er særligt strikse krav til arbejdsmiljø og affaldsbortskaffelse, så det er en god idé at bruge firmaer, der er specialiseret til dette. Gennemfør den øvrige renovering/nedrivning og vær opmærksom på, om der dukker skjulte materialer med farlige stoffer op. Bortskaf affaldet efter reglerne og gem dokumentation for bort skaffelse af affaldet. 4

5 Vedvarende energi til proces Der er etableret en ny tilskudsordning, Vedvarende energi (VE) til proces, som er en opfølgning på energiaftalen fra foråret Ordningen er målrettet virksomheder, der konverterer deres procesenergi til vedvarende energi eller fjernvarme. Der kan ydes investeringstilskud til energieffektive projekter, hvor virksomheder konverterer deres eksisterende energianlæg baseret på fossilt brændsel til et anlæg, som udnytter vedvarende energikilder eller fjernvarme. Der kan både være tale om ombygning af et eksisterende energianlæg eller investering i et nyt kedelanlæg eller en ny fjernvarmeenhed. Pristillæg eller investeringsstøtte? Bl.a. solceller og vindmøller kan i dag modtage driftsstøtte i form af et pristillæg til el-produktionen. Hvis et el-producerende anlæg tildeles investeringsstøtte, kan anlægget ikke også modtage driftsstøtte i form af pristillæg til el-produktionen. Der skal således vælges mellem investeringsstøtte og pristilskud. På Energistyrelsens hjemmeside, dk/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder/ ve-proces, findes der yderligere oplysninger om investeringsstøtten, ligesom der findes ansøgningsskema m.m. Tilskuddet gives som investeringstilskud til: Konvertering af anlæg fra fossile brændsler til vedvarende energi, eksempelvis biomasse, varmepumper, solfangere, solceller, vindmøller og biogas. Konvertering af anlæg fra fossile brændsler til fjernvarme, eksempelvis skrotning af et fossilt brændselsanlæg, der erstattes med tilslutning til fjernvarme. Energibesparende tiltag i forbindelse med en af ovennævnte konverteringer. Ønsker en virksomhed kun at gennemføre energibesparelser, kan VE til proces ikke give tilskud. Der er imidlertid mulighed for tilskud under energiselskabernes energispareforpligtelser. Foto: Skærpede krav fra EU til genanvendelse EU-kommissionen vedtog den 2. juli et forslag med flere konkrete mål for genanvendelse af forskellige genbrugsmaterialer. Målet er at sætte skub i omstillingen til en cirkulær økonomi, skabe nye jobs og bæredygtig vækst. Vedtagelsen indebærer bl.a., at EU samlet set skal genanvende 70 % af alt husholdningsaffald i I forhold til emballageaffald, er kommissionens forslag, at det skal være omfattet af et genanvendelsesmål på 80 %. Kilde: juli

6 Godt håndværk få styr på affaldsreglerne Miljøstyrelsen har i samarbejde med KL, Dansk Byggeri og Dansk Affaldsforeningen startet en kampagne rettet mod håndværkere og handymænd for at gøre opmærksom på, at det er en del af et godt håndværk at anmelde byggeaffaldet til kommunen. Kampagnen har kørt indtil slutningen af august Tilbage i 2013 kom der nye regler omkring bygge- og anlægsaffald, som betyder, at det er bygherren, der skal anmelde byggeaffaldet til kommunen to uger inden en bygningsrenovering eller -nedrivning går i gang. Hensigten er, at kommunerne skal have tid til at vejlede for at sikre, at byggeaffaldet behandles korrekt. Det har dog vist sig, at der stadig er mange, der ikke kender reglerne. SÅDAN ANMELDER DU BYGGEAFFALD Du skal anmelde dit byggeaffald ved at udfylde et skema på din kommunes hjemmeside og sende det til kommunen senest to uger, før du går i gang med dit byggeprojekt. Det største problem i byggeaffald er stoffet PCB, der findes i flere hundrede tusind danske bygninger. Stoffet kan bl.a. give hjerne- og leverskader og står på Stockholm Konventionens liste over de 12 farligste miljøgifte. Læs mere på pcb-guiden.dk. Kilde: Forbud mod fire ftalater ophæves En dom fra EU-Domstolen betyder, at Danmark ikke kan opretholde et nationalt forbud mod fire ftalater. Forbuddet skulle være trådt i kraft i december Dommen, den såkaldte Lapin-dom, fra EU-Domstolen, medfører, at EU-lande som udgangspunkt skal vurdere, om der er et problem på europæisk plan, før det er muligt at lave national lovgivning. Det betyder, at Danmark ikke kan vedtage nationale regler på kemiområdet parallelt med, at EU er i gang med at vurdere, om der er behov for regler på EU-plan, og som altså har den konkrete konsekvens, at Danmark ikke kan opretholde det nationale forbud mod fire ftalater. Det danske forbud var baseret på en risikovurdering af 2-årige børns kombinerede udsættelse for 4 ftalater på en gang. Tidligere risikovurderinger, havde kun set på 3 af ftalaterne hver for sig. Miljøstyrelsen mente, at risikovurderingen var grundlag for at forbyde varer, som indeholdt de fire ftalater, fordi den samlede udsættelse udgør en sundhedsrisiko, da ftalaterne er hormonforstyrrende og skader forplantningen. Nationale danske regler blev derfor vedtaget i 2012, og reglerne skulle træde i kraft til december Samtidig sendte Miljøstyrelsen i 2011 et forslag til et europæisk ftalatforbud til ECHA, der foretog en videnskabelig vurdering af forslaget. ECHA mente ikke, at der var en dokumenteret sundhedsrisiko. Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) er nu ved at se på, om der er nye data, der kan begrunde et ftalatforbud i hele EU, men indtil da, må et dansk forbud vige. Kilde: 6

7 Bygningsaffald Vejledning om PCB-holdige termoruder. Af Ole Lützen, miljøavissamarbejdet Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning om, hvordan kasserede termoruder med indhold af PCB skal håndteres. Vejledningen er rettet til ejere af bygninger, nedrivnings- og renoveringsvirksomheder, samt til transportører og modtagere og behandlere af byggeaffald med PCB m.fl. Der er i stigende grad gennem de sidste år fra myndighedernes side blevet rettet opmærksomhed mod problemerne med PCB i byggeaffald. Miljøstyrelsens nye vejledning om PCB i termoruder er et udtryk for denne stigende opmærksomhed. hvordan ruderne nedtages og håndteres og hvordan de transporteres, lagres og bortskaffes. Derudover beskriver vejledningen den lovgivning, der gælder på området og hvilke krav, der er til de forskellige målgrupper. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014, Vejledning om håndtering af PCB-holdige termoruder. Indsatsen for en bedre håndtering af PCB-holdigt affald i Danmark er dog kommet meget sent - omkring ti år efter at vores nabolande har gennemført effektive tiltag for at sikre, at PCB-holdige byggematerialer bliver håndteret forsvarligt. PCB findes i flere bygningsdele i den ældre bygningsmasse, blandt andet som bestanddel af maling, mørtel, fugemasse og gulvbelægninger. Med Miljøstyrelsens nye vejledning er opmærksomheden rettet mod PCB i termoruder. Det vurderes, at omkring 19 procent af den PCB, der findes i bygninger, findes i termoruder. Det svarer til mellem 5 og 15 ton. Der er dog stor usikkerhed på denne vurdering. Vejledningen er opbygget i kapitler, der hver især henvender sig til de aktuelle målgrupper: ejere af bygninger, renoverings- og nedrivningsfirmaer, kommuner og modtagere og behandlere af PCB-holdige byggematerialer. Desuden indeholder vejledningen en række bilag, der beskriver, hvad PCB er, hvor der er PCB i termoruder, rammer og karme, hvordan det undersøges, om der er PCB i termoruder, Termorude, hvor prægningen i afstandslisten viser, at ruden er fra Ruden indeholder muligvis PCB, da der i 1976 anvendtes PCB ved fremstilling af termoruder. 7

8 Produkter fri for uønskede kemiske stoffer Hvordan må produkterne anprises? Af Ole Lützen, miljøavissamarbejdet Mange virksomheder fremstiller produkter, der i modsætning til mange af konkurrenternes produkter, ikke indeholder uønskede kemiske stoffer. Miljøstyrelsen har udarbejdet en lille vejledning om, hvordan virksomhederne lovligt kan markedsføre, at deres produkter er fri for bestemte uønskede stoffer. Vejledningen giver et overblik over, hvad man skal være opmærksom på, for bl.a. at overholde markedsføringsloven. Vejledningen, der er på 4 sider, indeholder afsnit med generelle anvisninger, når man vil fremhæve, at et produkt ikke indeholder bestemte stoffer, konkrete krav til anprisninger, eksempler og produktspecifikke regler på kemikalieområdet. Ifølge vejledningen kan det at anprise fravær af specifikke stoffer i nogle tilfælde forårsage en ubegrundet negativ forbrugeropfattelse af ellers lovligt anvendte stoffer. Fri for anprisninger og lignende bør derfor kun anvendes, når der er tale om en relevant forbrugeroplysning, der har til formål at give forbrugerne mulighed for at træffe et oplyst valg, når de køber ind. Et eksempel er Uden parfume, der betragtes som en relevant forbrugeroplysning, da parfumestoffer kan forårsage allergi, og anprisningen dermed kan hjælpe forbrugere, der gerne vil undgå produkter med parfume. Det er ikke tilladt at anprise fravær af allerede forbudte stoffer. Fx må der ikke markedsføres med, at maling er uden bly, da bly generelt er forbudt i maling. Budskabet skal også være klart. Fx anføres det i vejledningen, at et produkt ikke må anprises med fri for hormonforstyrrende stoffer. Det er uklart, hvilke stoffer, der specifikt er tale om, og heller ikke alle hormonforstyrrende stoffer er kendt, så anprisningen giver ingen mening og kan ikke dokumenteres. Dokumentation er et af kravene, hvis en virksomhed vil anprise, at et produkt er frit for visse uønskede kemiske stoffer. Budskabet skal give mening, og derfor skal de pågældende anprisninger give mening for produktet og være væsentlige, fx må fri for - anprisninger ikke omhandle stoffer, der normalt ikke bruges i den type produkter, de anvendes for. Vejledningen findes på: Vejledning om miljøgodkendelse Ny, digital vejledning om miljøgodkendelse af industrivirksomheder fra Miljøstyrelsen. Godkendelsesvejledningen består af guider til både virksomheder og myndigheder. Guiderne indeholder bl.a. anvisninger til ansøgnings- og godkendelsesprocessen. Derudover er der vejledning til en lang række emner, fx: princippet om BAT, hvornår der er godkendelsespligt, tilstrækkelig oplyst sag, rummelige miljøgodkendelser, samarbejde mellem virksomhed og myndighed, samt risikovirksomheder. Vejledningen erstatter vejledning nr. 3, 1993, om godkendelse af listevirksomheder. Vejledningen kan findes på 8

9 Lokale vindere i 'Vi cykler til arbejde' præmieret Det blev Dansk Beredskabskommunikation og Odsgard A/S der løb med de lokale præmier i 'Vi cykler til arbejde' kampagnen. 133 lokale virksomheder deltog og har tilsammen cyklet næsten 6 gange rundt om Jorden. Af Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik De heldige cykelhold fik overrakt præmien af Flemming Ørhem (DF), formand for Miljø- og Teknikudvalget i Glostrup: Det er dejligt, at se så stor en opbakning til cykelkampagnen her i Glostrup vi har 133 virksomheder som deltager, og medarbejderne har tilsammen cyklet km. Kampagnens formål er både at øge sundheden hos medarbejderne og at forbedre miljøet ved at nedsætte forureningen og trængslen i trafikken et formål der passer lige ind i det, som vi arbejder for i Glostrup Kommune nemlig at få en sund by i bevægelse, udtaler Flemming Ørhem. Holdkaptajn Louise Skjellum Strøbech (lyserød t-shirt) fra reklamefirmaet Odsgard A/S havde formået at samle et 14 personers stort cykelhold ud af i alt 20 medarbejdere. Præmien bestod af et gavekort til en økologisk restaurant, hvor hele cykelholdet kan få en hyggelig aften sammen. Herudover blev der også trukket lod blandt holdkaptajnerne om et gavekort til Cyklistforbundets cykelbutik. Rene Amtrup Sørensen fra Balslev var den heldige vinder, der blev præmieret for den vigtige indsats som holdkaptajn og kan nu købe nyt cykeludstyr for kr. Udvalgsformand Flemming Ørhem (DF) sammen med cykelholdet fra Dansk Beredskabskommunikation en virksomhed der leverer fælles radiokommunikationssystemer til det danske beredskab. Hold fast i de gode vaner Mere motion i hverdagen reducerer sygefraværet på arbejdspladsen. Ifølge Sundhedsstyrelsen har fysisk aktive medarbejdere omkring fem færre sygedage årligt end inaktive. Hvis du vælger at tage cyklen frem for bilen, forbedrer du ikke kun sundheden, det er også en gevinst for miljøet. De to cykelhold på henholdsvis 5 og 14 deltagere har i kampagnemåneden sparet atmosfæren for en udledning på ca. 270 kg CO 2 i forhold til at køre i egen bil. Så det er bare med at blive i sadlen til gavn for både sundhed og miljø! 9

10 Fremtidens lysteknologier skal testes i Hersted Industripark På Hersted Industriparks veje og stier bliver der etableret et topmoderne testlaboratorium for lys. Det praktiske arbejde med nedgravning af kabler og så videre er i fuld gang. 16 virksomheder er allerede klar til at teste deres lamper i testcenteret, der skal hedde Living Lab. Af Katrine Dahl Clement, Albertslund Kommune Du cykler af sted på vej til arbejde ad den samme rute hver dag. Pludselig lægger du mærke til, at lyset skifter karakter efter vejret og årstiderne, eller afhængigt af mængden af trafik. Du ser også, at lampen har indbyggede solceller og en sensor der registrerer trafikken og styrer trafiklysene eller leder bilerne ad alternative ruter, så der ikke opstår kø på vejen. Dette er bare et par eksempler på den smarte by eller Smart City-teknologi, som det kaldes. Smart City-teknologi vil sige, at vi anvender den nyeste teknologi til at udvikle vores byer og gøre dem bedre at bo i, samtidig med at energiforbruget bringes ned. Test af lys på veje og stier Netop i disse uger kommer Albertslund et stort skridt tættere på at blive fremtidens smarte by. I Hersted Industripark er man gået i gang med at grave og lægge kabler ned til det, der skal blive til testcenteret Living Lab. Her kan virksomheder fra Danmark og udlandet afprøve deres nyeste produkter inden for nyeste belysning og smart city-teknologi på veje og stier i Hersted Industripark. Ambitionen er, at Living Lab skal være Nordeuropas førende testcenter og showroom for lys. Første spadestik er taget på Poppelstien af DONG. Der bliver i de kommende måneder gravet og lagt kabler ned langs i alt 9,2 kilometer veje og stier i Hersted Industripark. 16 virksomheder er allerede med Og det er meget populært blandt virksomhederne. 16 virksomheder står allerede klar til at A-lampen er en LED-lampe udviklet af designeren Mads Odgaard for lysproducenten Louis Poulsen i et samarbejde med Albertslund Kommune. LED-belysning er meget energieffektivt, og i det nye Living Lab i Hersted Industripark vil virksomheder blandt andet teste deres nyeste LED-lamper. teste deres lamper og produkter i Hersted Industripark. Det gælder blandt andre Louis Poulsen, Philips Lighting, Thorn Lighting og OSRAM. På vejene og stierne i Hersted Industripark vil de deltagende virksomheder opstille forskellige former for belysning. Der vil blive sat omkring 280 lysmaster op på veje og stier i området med den nyeste LED-gadebelysning. Erfaringerne viser, at man kan spare op mod 50 procent af energiforbruget med LED-belysning. Kombinerer man det med styring af lyset, kan man spare op mod 70 procent. På Poppelstien er det for eksempel meningen, at lyset på stierne via styring skal følge cyklisterne. Det vil sige, at lyset skrues ned, når der ingen trafikanter er på stien, men når en cyklist nærmer sig, skrues der automatisk op for lyset igen. Udstillings- og besøgscenter På 6. sal i højhuset på Naverland 2 kommer der et udstillings- og besøgscenter. Her vil blandt andet være et kontrolrum, hvorfra man kan styre de lysløsninger, der testes på stier og veje i området. Besøgscenteret vil også rumme mødefaciliteter, storskærm og udstillinger. Virksomheder kan tage kunder med ind for at se nærmere på lamper og andre produkter. Det kan for eksempel være et nærblik på selve armaturet, eller hvordan en mast ser ud indeni. Vil I vide mere? Læs mere på I er også velkomne til at kontakte Living Labs teknologichef Kim Brostrøm på / Living Lab er en del af konsortiet DOLL A Photonics Green Lab, hvor Albertslund Kommune er partner sammen med DTU Fotonik og Gate 21. Ud over Living Lab i Hersted Industripark består DOLL af et Quality Lab og et Virtual Lab på DTU Fotonik i Roskilde. 10

11 Mød elbilen ny demonstrationspakke til virksomheder Omstillingen til elbiler er for alvor ved at komme i gang i den offentlige sektor, hvor flere og flere elbiler efterhånden vinder indpas. Men også for virksomhederne er der masser af initiativer i gang. Af Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariat tilbyder, med støtte fra Energistyrelsen, større virksomheder en demonstrationspakke, som giver en hurtig og praktisk erfaring med elbiler. Virksomhederne og deres medarbejdere skal møde elbilen der, hvor det virkelig betyder noget; i deres hverdag. Efterfølgende skal erfaringerne bruges til at motivere andre virksomheder til at betragte elbilen som et reelt alternativ til konventionelle biler. Afprøv 4 moderne elbiler i 14 dage Erfaringer viser, at kun to ugers kørsel i elbil giver et godt billede af, hvordan det vil være at bruge elbiler til hverdag. I demonstrationspakken Mød elbilen tilbydes introduktion til elbiler på arbejdspladsen, analyse af brugernes oplevelser og potentialet for implementering af elbiler hos jer. Følgende elbiler indgår i demonstrationspakken: Nissan Leaf, Renault Zoe, Volkswagen e-up! og Mercedes-Benz Vito E-Cell. Hvad koster det? Demonstrationspakken og etablering af midlertidige ladestandere koster kr. ekskl. moms. Selvrisiko på forsikring udgør kr. Tilmelding Mød Elbilen løber fra april 2014 til maj Bemærk næste ledige plads er i oktober, så meld jer gerne allerede til nu og angiv, i hvilken periode din virksomhed ønsker at møde elbilerne. Partnerskab om indkøb af elbiler Copenhagen Electric koordinerer også et elbilpartnerskab med deltagelse af virksomheder, kommuner og andre offentlige flådeejere. Det igangværende elbilpartnerskab har betydet tilførsel af 511 elbiler i hovedstadsregionen. Nu gentages successen, og der etableres et nyt partnerskabsprojekt om indkøb af elbiler for kommuner og virksomheder med forventet tilsagn om økonomisk støtte fra Energistyrelsen. Ved at deltage i partnerskabet opnår din virksomhed følgende fordele: Økonomisk tilskud til køb af elbiler Mulighed for erfaringsudveksling med ligestillede kommuner og virksomheder Tilbud om deltagelse i fælles indkøb for opnåelse af mængderabat Yderligere tilskud Det er også muligt at få yderligere et tilskud på kr. pr elbil hos energiselskaberne, hvis man indkøber minimum 5 biler. Disse fem biler kan bestå af både elbiler og energieffektive konventionelle biler. Kontakt dit energiselskab for yderligere info eller kontakt Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariat. Vil du vide mere (om et af de 3 muligheder), så kontakt Mette Hoé, Tlf fra Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariat. 11

12 Hvor langt på literen 2014 Person- og varebiler står for ca. 70 % af den samlede CO 2 -udledning på transportområdet. Ved en række indsatser kan forbrugerne spare både penge og CO 2 gennem energirigtig kørsel, og dermed nedbringe denne udledning væsentligt. Trafikstyrelsen har i en ny folder Hvor langt på literen 2014 beskrevet de mulige indsatser i forhold til dette. Folderen indeholder information om bilers energi- og dækmærkning samt en oversigt over de nye og mest energieffektive biler på markedet, herunder el-biler og plug-in hybridbiler, som forventes at få en langt større rolle på fremtidens bilmarked. Folderen indeholder desuden Trafikstyrelsens 10 grønne køreråd, som beskriver en kørestil, som kan spare trafikanter både penge og CO 2. Hvor langt på literen. Trafikstyrelsens center for biler og grøn transport, April transport/publikationer/hvor_langt_literen_ web%20%282%29.ashx GLOSTRUP MILJØAVIS udgives af Glostrup Kommune Avisen er rettet mod virksomheder i Glostrup og udgives 3 4 gange om året. Dens indhold tilrettelægges i et samarbejde mellem Glostrup Kommune og Alberts lund, Ballerup, Brøndby, Greve, Hvidovre, Roskilde og Solrød Kommuner. Redaktion: Glostrup Kommune, Center for Miljø og Teknik, Ansvarshavende redaktør: Michael Seifert, Oplag: 550 stk. Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S. Kailow er certificeret under følgende internationale standarder: ISO miljøcertificering, ISO 9001 kvalitetscertificering, DS CSR-certificering (den danske udgave af ISO for social ansvarlighed) og OHSAS arbejdsmiljøcertificering. Kailow er tilsluttet Global Compact.

Hjælp fisken AVISEN. Alle regnvandsriste er KUN til regnvand. Kampagne Hjælp Fisken Alle regnvandsriste er kun til regnvand SIDE 2

Hjælp fisken AVISEN. Alle regnvandsriste er KUN til regnvand. Kampagne Hjælp Fisken Alle regnvandsriste er kun til regnvand SIDE 2 TIL VIRKSOMHEDER I GREVE KOMMUNE AVISEN Greve Kommune NR. 3 SEPTEMBER 2014 Hjælp fisken Alle regnvandsriste er KUN til regnvand Kampagne Hjælp Fisken Alle regnvandsriste er kun til regnvand SIDE 2 Kampagne

Læs mere

TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 3 SEPTEMBER 2014 AVISEN. Kampagne Hjælp Fisken Alle regnvandsriste er kun til regnvand SIDE 3

TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 3 SEPTEMBER 2014 AVISEN. Kampagne Hjælp Fisken Alle regnvandsriste er kun til regnvand SIDE 3 TIL VIRKSOMHEDER I SOLRØD KOMMUNE NR. 3 SEPTEMBER 2014 AVISEN Kampagne Hjælp Fisken Alle regnvandsriste er kun til regnvand SIDE 3 Ulovlig transport af affald der ender på en rasteplads I foråret har der

Læs mere

DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning. v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune

DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning. v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune Agenda Kort præsentation DOLL Europas førende center for ny energieffektiv

Læs mere

Vi arbejder for. Vision Hovedstadsregionen er en førende elbilregion i Europa.

Vi arbejder for. Vision Hovedstadsregionen er en førende elbilregion i Europa. Vi arbejder for Vision Hovedstadsregionen er en førende elbilregion i Europa. Mission Copenhagen Electric medvirker til at skabe omstilling til elbiler i hovedstadsregionen via videndeling og kommunikation,

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

AVISEN NR. 3 SEPTEMBER 2014

AVISEN NR. 3 SEPTEMBER 2014 TIL VIRKSOMHEDER I BRØNDBY KOMMUNE AVISEN NR. 3 SEPTEMBER 2014 Affald = ressourcer SIDE 9 Brøndby Erhvervsservice SIDE 2 Brøndby Erhvervsservice Erhvervsservice i Brøndby Kommune - én tilgang og 400 erhvervsservicechefer

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Bilag 1: Åben skole kompetencebanken

Bilag 1: Åben skole kompetencebanken Bilag 1: Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten: Besøg DOLL s lyslaboratorier i Hersted Industripark Fag Klassetrin Natur/teknologi/Biologi/Geografi/Fysik-kemi Mellemtrin og udskoling Varighed

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

AVISEN NR. 3 SEPTEMBER 2014

AVISEN NR. 3 SEPTEMBER 2014 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 3 SEPTEMBER 2014 Inge har elcyklet 3.642 km på tre måneder SIDE 2 Fra plastaffald til værdifuldt materiale SIDE 9 Inge har elcyklet 3.642 km på tre måneder

Læs mere

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 OPGAVEBESKRIVELSE Byggeri og energieffektivitet Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 1. Indledning Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsenhed samt www.pcb-guiden.dk. Energistyrelsen

Læs mere

Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en forudsætning

Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en forudsætning Bo Rasmussen Kommunaldirektør i Albertslund Kommune Realdania Debat Debatmøde i Ejerboligforum d. 4. maj Profit og projekter i fremtidens forstad Forstadens omdannelse Samarbejde og investeringer er en

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2013

avisen NR. 1 MARTS 2013 TIL VIRKSOMHEDER I BRØNDBY KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2013 Blå Fisk beskytter vandmiljøet side 14 Miljøafdelingen hvem er vi side 8 Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Brøndby Brøndby Kommune

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Indhold Hvem er vi? Eksempler på projekter Partnerskaber for indkøb af elbiler Indkøbssamarbejde for elbiler Hvorfor et indkøbssamarbejde? Hvad har vi opnået? Næste

Læs mere

KørGrønt. Alt andet er helt sort. Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug. 4. udgave

KørGrønt. Alt andet er helt sort. Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug. 4. udgave KørGrønt Alt andet er helt sort Spar op til 20 % på dit brændstofforbrug 4. udgave Spar op til 20 % på brændstoffet Sådan gør du Hver gang du tanker bilen, sender du en sms til 1230. Fylder du tanken helt

Læs mere

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur CO2-REGNSKAB 2013 August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur Udvikling i Assens Kommunes CO2- udledning Assens Kommune blev klimakommune i marts 2009. Som Klimakommune er Assens Kommune forpligtet

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

avisen NR. 3 SEPTEMBER 2013

avisen NR. 3 SEPTEMBER 2013 TIL VIRKSOMHEDER I BRØNDBY KOMMUNE avisen NR. 3 SEPTEMBER 2013 Et godt lokalt erhvervsklima er vigtigt side 2 Sådan gør vi det nemt for virksomhederne side 10 Et godt lokalt erhvervsklima er vigtigt For

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger indeklima, arbejdsmiljø

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

TESTBEDS OG LIVING LABS

TESTBEDS OG LIVING LABS TESTBEDS OG LIVING LABS Workshop Living Lab Introduktion Ramme-oplæg Gruppe diskussion 1 Case-oplæg Gruppe diskussion 2 Testbed og Living Lab Løsninger etableres i skala 1:1 Løsninger etableres i et levende

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

VE til proces tilskudsordningen

VE til proces tilskudsordningen VE til proces tilskudsordningen DGF Gastekniske Dage 2016 Billund 3. maj 2016 Nikolaj Ladegaard 2. maj 2016 Side 1 VE til Proces teamet Carl-Christian Munk-Nielsen (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Kuijers

Læs mere

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel OG FÅ EN FLYVENDE START PÅ EN SUNDERE HVERDAG Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21 1 Om Test en Elcykel Projekt

Læs mere

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Renoveringskatalog DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Udarbejdet af Jens Nelleberg og Tine Byskov Søndergaard DONG Energy Udendørsbelysning September 2012 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Europa-Huset 19.11.2015

Europa-Huset 19.11.2015 Opgør med myterne om Danmark som foregangsland EuropaHuset 19.11.2015 Støttet af Tankevækkende tendenser i energiforbruget Det samlede energiforbrug i EU28 har ligget nærmest konstant siden 1995 på trods

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

understøtte Herning Kommunes planer

understøtte Herning Kommunes planer Hvordan mere biogasproduktion kan understøtte Herning Kommunes planer på klima, energi- og miljøområdet Disposition Hvorfor taler vi så meget om vejret? Herning Kommunes klimaplan - landbrug Varmeforsyning

Læs mere

Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark.

Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark. HAR I OVERVEJET ELBILER? Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark. Midler fra denne pulje gør det muligt for kommuner og virksomheder

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune

Allerød Kommune NOTAT. Notat om vejbelysning i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om vejbelysning i Allerød Kommune Dette notat beskriver i afsnit

Læs mere

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier Status for energibalance Frederiksberg Kommunes endelige energiforbrug udgjorde 5.775 TJ i 2011. Energiforbruget per indbygger i Frederiksberg Kommune var

Læs mere

Eldelebiler på hospitaler

Eldelebiler på hospitaler Eldelebiler på hospitaler Baggrund for projektet Efter at Glostrup Hospital havde været med i Formel M projektet omkring grøn mobilitet, ønskede hospitalet at få testet, hvordan en grøn mobilitets ordning

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem 7. juni 2013/Endelig Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem Mødet blev holdt den 6. juni 2013 i Viborg med deltagelse af energimedarbejdere fra 18 kommuner i regionen, Energinet.dk,

Læs mere

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Alt andet t er helt sor Spar op til 20 % på brændstoffet Der er masser af CO 2 og penge at spare ved at ændre sine kørevaner bare en lille smule. F.eks. stiger brændstofforbruget

Læs mere

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 71 Offentligt Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Baggrund PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

Statusrapport 31. oktober 2014

Statusrapport 31. oktober 2014 0 Mød elbilen Et elbil-formidlingsprojekt gennemført af Copenhagen Electric, Region Hovedstadens elbilsekretariat med støtte fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler (5. tilskudsrunde) Region Hovedstaden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk På de næste sider kan du læse fakta om fjernvarme, solvarmeprojektet og varmeværket i almindelighed. Grdl. 1964 Fjernvarme i Danmark 1,6 mill. ejendomme i Danmark

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt N O T AT 27. april 2015 Center for Bygninger Resumé af høringsnotat vedrørende nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

ELENA Tematiske workshop

ELENA Tematiske workshop Område: Bygningsafdeling Afdeling: ELENA Dato: 6. oktober 2014 E-mail: Birgitte.Bagge@rsyd.dk Telefon: 24631486 Program ELENA Tematiske workshop Intelligent Vejbelysning 01. oktober 2014 kl. 09:30-15:30

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen?

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? Energibesparelser Hvad Dagsorden 2 Velkomst og introduktion til de nyeste energispareordninger Konsulent Anne Lund Andersen, DI Energi Energiforbruget i industrien er faldet fra 1980-2014 Endeligt energiforbrug

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST BUSINESS CASES GRØNNE INDKØB GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST Miljøstyrelsen har undersøgt de økonomiske og miljømæssige effekter på markedet ved grønne offentlige indkøb gennem syv

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

1. Beskrivelse af virkemidlerne (der er flere delelementer) Videreførsel af KørGrønt (kampagner om energieffektiv køreteknik

1. Beskrivelse af virkemidlerne (der er flere delelementer) Videreførsel af KørGrønt (kampagner om energieffektiv køreteknik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41 78 02 23 Fax 7221 8888 mhl@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Videreførelse af kampagner for KørGrønt og energimærkning for biler, kampagner

Læs mere

En kommunal synsvinkel på jordbørs - og genanvendelse af jord

En kommunal synsvinkel på jordbørs - og genanvendelse af jord ATV Projekter med forurenet jord 8. maj 2013 En kommunal synsvinkel på jordbørs - og genanvendelse af jord Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling Gladsaxe Kommune er som udgangspunkt

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

AVISEN NR. 3 SEPTEMBER 2014

AVISEN NR. 3 SEPTEMBER 2014 TIL VIRKSOMHEDER I HVIDOVRE KOMMUNE AVISEN NR. 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 21 Hvidovre Kommunes tilsynskampagner i 2014 SIDE 4 Hvidovre i fremtidens klima SIDE 10 Erhvervsaffaldsgebyrer for 2014 Hvidovre Kommune

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

avisen NR. 3 SEPTEMBER 2013

avisen NR. 3 SEPTEMBER 2013 TIL VIRKSOMHEDER I HERLEV KOMMUNE avisen NR. 3 SEPTEMBER 2013 Foto: Colourbox Grønne initiativer på Genbrugsstationen side 2 Elbilerne får et sekretariat side 12 Grønne initiativer på Genbrugsstationen

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

KLIMAPLAN 2016-2020 KLIMASEMINARER. Sammen finder vi retningen og skaber løsninger

KLIMAPLAN 2016-2020 KLIMASEMINARER. Sammen finder vi retningen og skaber løsninger KLIMAPLAN 2016-2020 KLIMASEMINARER Sammen finder vi retningen og skaber løsninger De fire største udfordringer og fælles forslag til løsninger. Februar-Marts 2016 ENERGI GRØN OMSTILLING I AARHUS OPSAMLING

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Pia Clausen & Anne Lund Andersen. Energibesparelser: Hvorfor, hvordan og hvor? 02. dec. 15. Energibesparelser. Hvorfor, hvordan og hvor?

Pia Clausen & Anne Lund Andersen. Energibesparelser: Hvorfor, hvordan og hvor? 02. dec. 15. Energibesparelser. Hvorfor, hvordan og hvor? Energibesparelser Dagsorden Lyn-intro til DI Energi og Viegand og Maagøe Hvorfor interessere sig for sit energiforbrug? Hvor meget energi kan spares? Hvor kan du typisk spare? Hvilke støtte- og tilskudsmuligheder

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimatilpasning December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

AVISEN NR. 2 SEPTEMBER 2015

AVISEN NR. 2 SEPTEMBER 2015 TIL VIRKSOMHEDER I GLOSTRUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 SEPTEMBER 2015 Letbanen giver Bymidten i Glostrup et løft SIDE 2 Vi cykler til arbejde SIDE 9 Letbanen giver Bymidten i Glostrup et løft Den kommende letbane

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04)

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04) Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04) Vi håber, at vi har samme målsætning: En grønnere svinesektor, der bæredygtigt producerer kvalitetsfødevarer. Vi anviser

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgivelsesår: 2015 Foto: Gentofte Kommune

Indholdsfortegnelse. Udgivelsesår: 2015 Foto: Gentofte Kommune Bæredygtigt Gentofte 2014 Indholdsfortegnelse Udgivet af Gentofte Kommune Natur og Miljø Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Telefon: 3998 8575 E-mail: miljoe@gentofte.dk www.gentofte.dk Facebook.com/klimaogbaeredygtighed

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere