Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov"

Transkript

1 1 Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov Metodebeskrivelse Der er foretaget en gennemgang af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov med det formål at undersøge, på hvilke punkter der i forhold til det kommunale område sker henholdsvis udvidelser og indskrænkninger i retten til aktindsigt. I de tilfælde hvor retstilstanden fremadrettet vil være uændret, eller hvor der alene er tale om præciseringer, er disse ikke medtaget i skemaet. Den komparative analyse er foretaget på baggrund af lovenes ordlyd og bemærkningerne hertil samt betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven. Endvidere har sammenstillingen og sammenfatningen af udvidelser og indskrænkninger udarbejdet af Folketingets Ombudsmand af den nuværende offentlighedslov og det forslag til ny offentlighedslov, som offentlighedskommissionen kom med i 2009, tjent som inspiration. Resultat Resultatet af den komparative analyse er, at der på en lang række punkter sker udvidelser i retten til aktindsigt på det kommunale område, og at de indskrænkninger, der indføres med den nye lov, og som vedrører det kommunale område, er få. Den indskrænkning, der i praksis må formodes at få størst betydning for kommunen, er undtagelsen af alle sager om førelse af en kalender fra aktindsigt. Den nye offentlighedslov Den nuværende offentlighedslov Udvidelse/Indskrænkning Lovens formål 1. Loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig at understøtte 1) informations- og ytringsfriheden, 2) borgernes deltagelse i demokratiet, 3) offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning, Formålsbestemmelsen skal ses som et udtryk for en væsentlig understregning af princippet om offentlighed og åbenhed. Formålsbestemmelsen medfører dog ikke, at offentlighedslovens øvrige bestemmelser alene skal fortolkes ud fra et princip om åbenhed. De hensyn, som undtagelsesbestemmelserne bygger på, skal således også tillægges vægt i en konkret afvejningssituation.

2 2 4) mediernes formidling af informationer til offentligheden og 5) tilliden til den offentlige forvaltning. Stk. 2. Myndigheder m.v., der er omfattet af loven, skal sørge for, at det i stk. 1 nævnte hensyn til åbenhed i videst muligt omfang varetages ved valg, etablering og udvikling af nye it-løsninger. Lovens organisatoriske anvendelsesområde 3. Loven finder bortset fra bestemmelserne i 11 og 12 og anvendelse på al virksomhed, der udøves af 1). 2). 3) KL og Danske Regioner. Fremhævelse af, at myndighederne m.v. skal sørge for, at hensynet til åbenhed i videst muligt omfang varetages ved etablering m.v. af nye it-løsninger. KL er nu omfattet. Det fremgår af bemærkningerne, at man har lagt vægt på, at selvom foreningerne (KL og Danske Regioner) er oprettet på privatretligt grundlag, består foreningernes medlemmer udelukkende af offentlige myndigheder, og det er disse myndigheders interesser, typisk over for regeringen og Folketinget, som de varetager. Herudover skal foreningerne bidrage til (eventuelt i samarbejde med andre), at de pågældende offentlige myndigheder løser deres (offentlige) opgaver bedst muligt. Hertil kommer, at foreningernes aktiviteter i vidt omfang finansieres ved offentlige midler. I forlængelse heraf anføres det, at offentligheden kan have en interesse i gennem aktindsigt at skaffe sig kendskab til foreningernes aktiviteter og synspunkter m.v.

3 3 Lovens organisatoriske anvendelsesområde 4. Loven finder bortset fra bestemmelserne i 11 og 12 og anvendelse på al virksomhed, der udøves af selskaber, hvis mere end 75 pct. af ejerandelene tilhører danske offentlige myndigheder. Det gælder dog ikke børsnoterede selskaber og disses datterselskaber. Stk. 2. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at loven ikke skal finde anvendelse på nærmere angivne selskaber omfattet af stk. 1. I det omfang der er tale om kommunalt eller regionalt ejede selskaber, skal de i 1. pkt. nævnte regler endvidere fastsættes efter forhandling med KL og Danske Regioner. Ikke børsnoterede selskaber, hvor kommunen ejer mere end 75 pct. af ejerandelene er nu omfattet. Baggrunden for udvidelsen er, at man ikke har fundet, at udlægning til offentlige selskaber bør medføre en forringelse af muligheden for indsigt, da opgaverne inden udlægningen blev varetaget af den kommunale administration. Endvidere har man peget på, at mere end 75 pct. offentligt ejerskab indebærer, at selskabet har en sådan (organisatorisk og økonomisk) tilknytning til det offentlige, at selskabet, uanset at det er organiseret på et privatretligt grundlag og derfor i reglen skal drives på almindelige markedsvilkår, bør være omfattet af offentlighedsloven, mens offentlighedens interesse i indsigt i de offentliges udøvelse af ejerskabet af selskaber, hvor det offentlige ejer en mindre ejerandel, er tilgodeset ved den indsigt, der følger af reglerne i bl.a. årsregnskabsloven. Lovens organisatoriske anvendelsesområde Udvidelse 5. Loven finder bortset fra bestemmelserne i 11 og 12 og anvendelse på selskaber, institutioner, personligt ejede virksomheder, foreninger m.v., i det omfang de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på statens, 1, stk. 3, pkt. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at loven skal gælde for nærmere angivne selskaber, institutioner, foreninger m.v., som ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning. Det gælder dog Omfatter nu selskaber, institutioner m.v., i det omfang de træffer afgørelse i kommunens sted. Begrundelsen for udvidelsen skal ses i lyset af, at henlæggelse af afgørelseskompetencen

4 4 en regions eller en kommunes vegne. kun, såfremt udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af statslige eller kommunale midler, eller i det omfang de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på statens eller en kommunes vegne. bevirker en stærk funktionel tilknytning til det offentlige, hvorved det forekommer utilfredsstillende, hvis det beror på en ministers bestemmelse fra område til område, om en (privat) institution m.v., der er tillagt afgørelseskompetence, skal være omfattet af offentlighedsloven. Lovens organisatoriske anvendelsesområde 6. Når det bliver overladt en virksomhed m.v., der ikke er omfattet af 3-5, at udføre opgaver, som efter lovgivningen påhviler det offentlige, skal vedkommende forvaltningsmyndighed sikre, at virksomheden m.v. løbende giver oplysninger til myndigheden om udførelsen af opgaverne. De pågældende oplysninger er hos vedkommende forvaltningsmyndighed omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler. Kommunen har pligt til at sikre, at virksomheder, der får overladt opgaver ved lov eller efter de almindelige regler for delegation, som efter lovgivningen påhviler kommunen, løbende giver kommunen oplysninger om udførelse af opgaverne. Disse oplysninger vil være omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler. Identifikationskravet Udvidelse 9. En anmodning om aktindsigt efter 7 og 8 skal 1) indeholde de oplysninger, som er nødvendige, for at den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, kan identificeres, og 2) angive det tema, sagen eller dokumentet 4, stk. 3. Begæring efter stk. 1 og 2 skal angive de dokumenter eller den sag, som den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. Det identifikationskrav, der er fastsat i den nuværende offentlighedslov, udmønter sig i et objektivt krav om, at anmodningen om aktindsigt skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at identificere sagen, samt et subjektivt krav til den aktindsigtssøgendes forhåndskendskab til den sag eller det dokument, der anmodes om aktindsigt i.

5 5 vedrører. Stk. 2. Behandlingen af en anmodning om aktindsigt efter 7 kan, uanset at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, afslås, i det omfang 1) behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug eller 2) anmodningen må antages at skulle tjene et retsstridigt formål el.lign. Det objektive identifikationskrav videreføres i den nye offentlighedslov, hvorimod det subjektive krav erstattes af, at anmodningen nu alene skal angive det tema, som sagen eller dokumentet vedrører. Indskrænkning Der vil være mulighed for at afslå en anmodning om aktindsigt bl.a. hvis det vurderes at ville tage mere end ca. 25 timer at behandle anmodningen. Meddelelse af afslag på aktindsigt med henvisning til ressourceforbruget bør imidlertid ikke være den første reaktion på en anmodning om aktindsigt. Kommunen bør i stedet i første omgang indlede en dialog med den aktindsigtssøgende med henblik på at få afgrænset og konkretiseret anmodningen, således at et eventuelt ressourceproblem ikke længere foreligger. Såfremt den aktindsigtssøgende godtgør en særlig interesse, vil kommunen i øvrigt være forpligtet til i almindelighed og således uanset sagens eller dokumenternes omfang at behandle anmodningen. Kommunen vil i den forbindelse kun sjældent kunne undlade at behandle en anmodning om aktindsigt, der er fremsat at et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut.

6 6 Ret til sammenstilling af oplysninger i databaser (dataudtræk) 11. Enhver kan forlange, at en forvaltningsmyndighed foretager og udleverer en sammenstilling af foreliggende oplysninger i myndighedens databaser, hvis sammenstillingen kan foretages ved få og enkle kommandoer. Såfremt oplysningerne er omfattet af 19-35, gælder sammenstillingsretten kun, hvis de hensyn, der er nævnt i disse bestemmelser, kan tilgodeses gennem anonymisering el.lign., der kan foretages ved få og enkle kommandoer. Retten til at få foretaget en sammenstilling gælder ikke, hvis oplysningerne allerede er offentliggjort i egnet form eller format. Ret til at få foretaget en sammenstilling af oplysninger ved brug af enkle kommandoer i kommunens databaser (såkaldt dataudstræk). Kommunen er forpligtet til i et vist omfang at udarbejde dokumenter, som ikke allerede foreligger på baggrund af nogle allerede foreliggende oplysninger. Bestemmelsen dækker ligeledes over de databaser, hvor driften er udliciteret til en privat virksomhed. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse med hensyn til personoplysninger omfattet af 10 i lov om behandling af personoplysninger. Ret til indsigt i databeskrivelsen 12. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i 31-33, forlange at få indsigt i en beskrivelse af de typer af oplysninger, der indgår i en database, hvilket grundlag oplysningerne bygger på, samt oplysninger om, hvilke formater en database anvender (databeskrivelse). Denne ret gælder i forhold Ret til at få indsigt i den databeskrivelse, der knytter sig til en database. Formålet med bestemmelsen er, at en indsigt i databeskrivelsen skal sikre offentligheden kendskab til, hvordan den enkelte database grundlæggende er opbygget.

7 7 til databaser, som en forvaltningsmyndighed anvender i forbindelse med konkret sagsbehandling eller i forbindelse med udarbejdelse af offentliggjorte analyser, beregninger og lign. Stk. 2. Vedkommende minister kan efter forhandling med finansministeren bestemme, at ministerielle departementer og nærmere angivne underliggende styrelser og direktorater skal udfærdige databeskrivelser som omfattet af stk. 1, i det omfang sådanne ikke allerede foreligger hos myndigheden. Økonomi- og indenrigsministeren kan efter forhandling med vedkommende kommune eller region træffe bestemmelse om, at den centrale forvaltning i kommunen eller regionen skal udfærdige databeskrivelser som omfattet af stk. 1, i det omfang sådanne ikke allerede foreligger hos myndigheden. Stk. 3. Forvaltningsmyndighederne skal i forhold til de typer af databaser, der er nævnt i stk. 1, som etableres eller udvikles efter lovens ikrafttræden, sikre sig, at der udarbejdes en databeskrivelse, med henblik på at der i overensstemmelse med stk. 1 kan meddeles indsigt heri. Dette gælder dog ikke, hvis udarbejdelsen af en databeskrivelse vil indebære et væsentligt ressourceforbrug.

8 8 Meroffentlighedsprincippet 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Stk. 2. Stk. 1 gælder også i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt i dokumenter og oplysninger, som indgår i sager, der er undtaget fra aktindsigt efter , stk. 1, 1.pkt. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v. Udvidelse Pligt for kommunen til af egen drift at overveje meroffentlighed samt udvidelse af meroffentlighedsprincippet til også at omfatte sager undtaget fra aktindsigt. Meroffentlighedsprincippet medvirker i praksis til, at der er størst mulig åbenhed i kommunen. Journalisering 15. Dokumenter, der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, skal journaliseres, i det omfang dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt. Det samme gælder interne dokumenter, der foreligger i endelig form. Stk. 2. Et dokument omfattet af stk. 1, som forvaltningsmyndigheden har modtaget eller afsendt, skal journaliseres snarest muligt efter dokumentets modtagelse eller afsen- Lovmæssig regulering af kommunens pligt til at foretage journalisering. Bestemmelsen har bl.a. til formål at understøtte lovens offentlighedsprincip, idet bestemmelsen vil kunne medvirke til, at dokumenter organiseres på en sådan måde, at de kan stilles til rådighed for offentligheden, bl.a. som led i behandlingen af en aktindsigtsanmodning.

9 9 delse. Stk. 3. Journalsystemet skal være indrettet således, at det indeholder følgende oplysninger om de dokumenter, der journaliseres: 1) Dato for dokumentets modtagelse eller afsendelse. 2) Kort tematisk angivelse af dokumentets indhold. Stk. 4. Pligten til at journalisere efter stk. 1-3 gælder for statslige forvaltningsmyndigheder omfattet af 2 og kommunale og regionale enheder, der kan henregnes til den kommunale og regionale centralforvaltning. Stk. 5. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om helt eller delvis at undtage forvaltningsmyndigheder m.v., der er omfattet af stk. 4, fra pligten til at journalisere. Stk. 6. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at pligten til at journalisere efter stk. 1 og 2 også skal gælde for kommunale og regionale enheder samt selskaber m.v., der ikke er omfattet af stk. 4.

10 10 Postlister 16. Justitsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at ministerielle departementer samt nærmere angivne underliggende styrelser og direktorater skal udfærdige en fortegnelse over dokumenter, der den pågældende dag er modtaget hos eller afsendt af myndigheden (postliste). Økonomi- og indenrigsministeren kan efter forhandling med vedkommende kommune eller region træffe bestemmelse om, at den centrale forvaltning i kommunen eller regionen skal udfærdige en fortegnelse over dokumenter, der den pågældende dag er modtaget hos eller afsendt af den centrale forvaltning (postliste). Etablering af et forsøg med en postlisteordning. Til støtte for at indføre en sådan ordning anføres det i betænkningen, at ordningen kan medføre, at offentligheden vil kunne få kendskab til en række sager og dokumenter, hvis eksistens der ellers ikke ville være kendskab til, og at dette kan styrke pressens muligheder for indsigt i den offentlige forvaltning. Stk. 2. Bliver der truffet bestemmelse efter stk. 1, skal postlisten offentliggøres på myndighedens hjemmeside. Postlisten skal indeholde følgende oplysninger om de dokumenter, der medtages: 1) Dato for dokumentets modtagelse eller afsendelse. 2) Navnet på eller karakteren af modtageren eller afsenderen af dokumentet. 3) Kort tematisk angivelse af dokumentets indhold. 4) Journalnummer eller anden identifikati-

11 11 onsbetegnelse. Aktiv information 17. En forvaltningsmyndighed skal på myndighedens hjemmeside give borgerne information om sin virksomhed. Stk. 2. En forvaltningsmyndighed skal fastsætte retningslinjer vedrørende den informationspligt, der følger af stk. 1. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder for ministerielle departementer og underliggende styrelser og direktorater og uafhængige nævn og råd samt den centrale forvaltning i kommunerne og regionerne. Offentlighedsportal 18. Der skal på internettet føres en portal, der indeholder love, administrative forskrifter og lovforslag og Folketingets Ombudsmands udtalelser om aktindsigt. Sager undtaget fra aktindsigt Pligt til for kommunen løbende at give information om dens virksomhed. Formålet med informationspligten er at bidrage til en øget åbenhed i forvaltningen. Desuden vil ordningen gøre det lettere for offentligheden at følge med i og blive orienteret om spørgsmål af offentlig interesse, ligesom den vil kunne fremme borgernes aktive deltagelse i spørgsmål af offentlig interesse. Bestemmelsen vil næppe få praktisk betydning i kommunen, idet der allerede i dag offentliggøres en lang række oplysninger om kommunens virksomhed. Etablering af en såkaldt offentlighedsportal i Justitsministeriets regi. Formålet er at bibringe aktindsigtssøgende kendskab til reglerne. Udvidelse 19. Retten til aktindsigt omfatter ikke sager inden for strafferetsplejen, jf. dog stk. 2. 2, stk. 1, 1. pkt. Loven gælder ikke for sager inden for strafferetsplejen. Aktindsigt i bødeforlæg, der er vedtaget af en juridisk person.

12 12 Stk. 2. Bødeforelæg, som en juridisk person har vedtaget, er omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler. Stk. 3. Stk. 2 omfatter ikke bødeforelæg hos politiet eller anklagemyndigheden. Sager undtaget fra aktindsigt 21, stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter bortset fra bestemmelsen i 8 heller ikke andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. dog stk. 3 og 4. 21, stk. 4. I sager, som nævnt i stk. 2 skal der ud over de oplysninger, der er nævnt i stk. 3, i overensstemmelse med lovens almindelige regler meddeles indsigt i oplysninger i den øverste ledelseskontrakt om de overordnede prioriteringer for den pågældende myndighed m.v. 2, stk. 2. Bortset fra bestemmelsen i 6 gælder loven endvidere ikke for sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Det samme gælder for andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. dog stk. 3 og 4, stk. 2. I betænkningen er det i forhold til bestemmelsen i den nye offentlighedslov anført, at der på mange af de områder, hvor det er muligt at udstede administrative bødeforlæg, er en umiddelbar og væsentlig interesse for offentligheden i at få kendskab til, om en virksomhed har overtrådt reglerne for det pågældende område. Udvidelse Indsigt i den øverste ledelseskontrakt for så vidt angår oplysninger om de overordnede prioriteringer for kommunen. Af bemærkningerne til bestemmelsen i den nye offentlighedslov fremgår det, at bestemmelsen alene giver ret til indsigt i de dele af kontraktens oplysninger, der afspejler den pågældende myndigheds overordnende målsætninger og den indbyrdes vægtning heraf ved fastsættelse af resultatlønnen (lønparametre), f.eks. målsætninger med hensyn til den fortsatte udvikling af myndighedens sagsområder og den indbyrdes vægtning heraf ved fastsættelse af resultatlønnen. Bestemmelsen må fortolkes således, at den gælder direktionsmedlemmerne i de 7 direktioner, jf. kommunens styreform. Der vil ikke være aktindsigt i de personlige målsætninger eller lignende, og der vil efter omstændighederne kunne gøres undtagelse i

13 13 Undtagelse af sager 22. Retten til aktindsigt omfatter ikke sager om førelse af en kalender. 2, stk.1, 2. pkt. Loven gælder endvidere ikke for sager om førelse af en ministerkalender. forhold til aktindsigt, såfremt de overordnede målsætninger vedrører organisatoriske omstruktureringer el. lign. Indskrænkning Undtagelse af alle sager om førelse af en kalender fra retten til aktindsigt. Formålet med bestemmelsen i den nye offentlighedslov er bl.a. at sikre, at kalenderen kan fungere som et praktisk planlægningsredskab samt sikre, at privatsfæren beskyttes for de pågældende personer. Da formålet er at sikre, at de af bestemmelsen omfattede kalendere i det hele undtages fra retten til aktindsigt efter offentlighedsloven, vil meroffentlighedsprincippet i 14, stk. 2 ikke gælde for sager om førelse af en kalender. Det er med bestemmelsen forudsat, at bl.a. kommunerne på deres respektive hjemmesider af egen drift offentliggør visse oplysninger om borgmestrenes udgifter og aktiviteter. Undtagelse af interne dokumenter 23, stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan efter forhandling med KL og Danske Regioner fastsætte regler om, i hvilket omfang interne dokumenter i kommunernes Bemyndigelsesbestemmelse om aktindsigt i visse kommunale og regionale interne arbejdsdokumenter

14 14 eller regionernes besiddelse skal være omfattet af retten til aktindsigt, når de foreligger i endelig form Undtagelse af interne dokumenter 25. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem KL, Danske Regioner samt disses medlemmer i forbindelse med økonomiske eller politiske forhandlinger med staten eller i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale politiske initiativer. - Status quo i forhold til en kommunal vinkel Kommunen har tidligere efter en konkret vurdering haft mulighed for at undtage dokumenter og oplysninger, som vedrørte kommunens økonomiske interesse m.v. Der er således ikke i praksis tale om en indskrænkning i forhold til de dokumenter, som relaterer sig til en sag i kommunen, særligt når henses til, at 25 skal fortolkes i lyset af meroffentlighedsprincippet i 14. I forhold til KL skal bestemmelsen bl.a. ses i lyset af, at foreningen som noget nyt nu inddrages under lovens anvendelsesområde, hvilket fra en praktisk betragtning skaber en øget mulighed for at få indsigt bl.a. i de kommunale forhandlingsparters forhandlingspositioner m.v. i forbindelse med økonomiske og politiske forhandlinger med staten. Her sigtes bl.a. til de forhandlinger, som KL og Danske Regioner har med regeringen om de årlige rammer for udviklingen i kommunernes og regionernes økonomi og til det løbende budgetsamarbejde med staten, herunder til de kvartalsvise/halvårlige statusforhandlinger, som KL og Danske

15 15 Regioner har med regeringen. I forhold til de politiske forhandlinger er sigtet de drøftelser, som KL har med regeringen om eventuelle forslag til lovændringer, handlingsplaner m.v. Dokumenter, som udveksles som led i forberedelserne eller imens forhandlingerne pågår kan undtages. Også dokumenter som udveksles i forbindelse med fælles politiske initiativer vil være undtaget. Undtagelse af interne dokumenter 26. Retten til aktindsigt omfatter uanset 23, stk. 1, interne dokumenter, som foreligger i endelig form, når 1). 2). 3). 4).. 5) dokumenterne indeholder en systematiseret gengivelse af praksis på bestemte sagsområder. Ret til indsigt i kommunens såkaldte praksisoversigter. Baggrunden for bestemmelsen er, at de hensyn, der ligger bag bestemmelsen om, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter, nemlig hensynet til embedsfolkenes arbejdsvilkår og hensynet til at beskytte den interne beslutningsproces, ikke gør sig gældende i forhold til interne dokumenter, som alene indeholder en oversigt over praksis på et nærmere angivet område. Bestemmelsen omfatter ikke de såkaldte visdomsbøger, som er samlinger af kommunens tidligere afgørelser, udtalelser m.v. til

16 16 Meddelelse af faktiske oplysninger og eksterne faglige vurderinger 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, i det omfang 1) det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, 11. Oplysninger i dokumenter, der er omfattet af 7 og 10, nr. 1-5, om faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, skal uanset disse bestemmelser meddeles i overensstemmelse med lovens almindelige regler. kommunens eget brug. Indskrænkning Med den nye offentlighedslov indføres en adgang til at afslå at foretage ekstrahering af oplysninger fra bl.a. interne dokumenter, i det omfang det vil indebære et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Baggrunden for bestemmelsen er den meget betydelige ressourcebelastning, som behandling af aktindsigtsbegæringer i særlige tilfælde kan indebære for forvaltningsmyndighederne. Bestemmelsen indebærer, at en myndighed i særligt omfattende sager rent undtagelsesvis kan undlade at foretage en ekstrahering af sagens dokumenter efter stk. 1 med henvisning til myndighedens ressourceforbrug. Myndigheden vil i den forbindelse skulle redegøre for, at ekstraheringen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Meddelelse af interne faglige vurderinger 29. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-3, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, i det omfang oplysningerne indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller Ret til indsigt i interne faglige vurderinger i endelig form, der indgår i en sag om en offentliggjort redegørelse, handlingsplan el.lign. Af bemærkningerne til bestemmelsen frem-

17 17 en offentliggjort redegørelse, handlingsplan el.lign. Det gælder dog ikke oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning eller rådgivning af formandskabet for KL og for Danske Regioner. Stk , stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. går det, at det i et vist omfang vil være vanskeligt at undgå, at interne faglige vurderinger i f.eks. et internt dokument er integreret med politisk præget rådgivning. I det omfang dette er tilfældet, vil der ikke skulle foretages ekstrahering af de faglige vurderinger. Dette gælder tillige, såfremt de interne faglige vurderinger vil afspejle de politisk- strategiske overvejelser, som den pågældende forvaltningsmyndighed har foretaget i løbet af sagens behandling. Selve indstillingen, anbefalinger eller andre synspunkter om, hvilken løsning der i en konkret sammenhæng bør vælges, vil ikke være omfattet af retten til aktindsigt, da disse ikke kan karakteriseres som en faglig vurdering i bestemmelsens forstand. Det er en betingelse for at få aktindsigt i en intern faglig vurdering, at den foreligger i endelig form. Af bemærkningerne fremgår det, at en sådan i forhold til det kommunale område vil foreligge, når den indgår i materiale, der tilgår og gøres tilgængelig for kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg forud for et møde i de pågældende organer. Det er endvidere en betingelse for at få aktindsigt i en intern faglig vurdering, at den knytter sig til politiske initiativer. Af bemærkningerne fremgår det, at bestemmelsen for bl.a. kommunernes vedkommende må antages at have et snævert anvendelsesom-

18 18 råde, idet kommunerne ikke i samme omfang som ministerierne tager egentlige politiske initiativer, men derimod efter lovgivningen er forpligtet til at udarbejde planer og regulativer. Det medfører bl.a., at f.eks. skoleplaner og affaldsregulativer ikke kan karakteriseres som politiske initiativer, hvorfor interne faglige vurderinger, der relaterer sig hertil ikke vil være omfattet af aktindsigt. Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at det alene er initiativer, som har et vist konkret indhold og fast karakter, der er omfattet af bestemmelsen, hvilket i praksis betyder, at det i almindelighed kun vil være et initiativ, der meldes skriftligt ud, der er omfattet. Behandlingen af anmodninger om aktindsigt m.v. 36, stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. 16. Vedkommende myndighed afgør snarest, om en begæring kan imødekommes, og om den, der har fremsat begæringen, skal gøres bekendt med dokumenterne ved, at der gives adgang til gennemsyn på stedet, eller ved, at der udleveres en afskrift eller kopi. Stk. 2. Er en begæring om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, skal myndigheden underrette Udvidelse Indførelse af en 7- arbejdsdages sagsbehandlingsfrist for kommunen, som dog efter omstændighederne kan fraviges. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår det, at intentionen er, at der skal ske en hurtig sagsbehandling og afgørelse af aktindsigtsanmodninger. Udgangspunktet er en sagsbehandlingstid i ikke omfangsrige sager på 1-2 arbejdsdage. I mere omfangsrige sager skal anmodningen

19 19 Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med behandlingen af anmodninger om sammenstilling af oplysninger, jf. 11, og om indsigt i databeskrivelser, jf. 12. den begærende om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. være behandlet indenfor 7 arbejdsdage. I meget særlige tilfælde og ved meget komplicerede og omfangsrige sager dog inden for 14 dage og i helt særlige tilfælde gælder en frist på 40 arbejdsdage. Klage over afgørelser om aktindsigt m.v. 37. Afgørelser om aktindsigt kan påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører. 15, stk. 2. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, begæringen om aktindsigt vedrører. Udvidelse Ret til at påklage kommunens aktindsigtsafgørelse m.v. direkte til den øverste klageinstans. Bestemmelsen i den nye offentlighedslov medfører, at aktindsigtsspørgsmål kan påklages uden at afvente realitetsafgørelsen i den materielle sag. Klage over afgørelser om aktindsigt m.v. 37, stk. 3. Klageinstansen skal inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af en klage over en afgørelse om aktindsigt have færdigbehandlet klagen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt. Klageren skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Indførelse af en 20-arbejdssdage sagsbehandlingsfrist for klageinstansen, som dog efter omstændighederne kan fraviges.

20 20 Klage over afgørelser om aktindsigt m.v. 38. En afgørelse om afslag på aktindsigt, der er truffet af en kommune, en region eller et kommunalt fællesskab i sager, hvor der ikke er nogen administrativ klageinstans, skal være ledsaget af vejledning om muligheden for at indbringe sagen for den kommunale og regionale tilsynsmyndighed og om den fremgangsmåde, der er nævnt i 2. pkt. En henvendelse om at indbringe sagen for den kommunale og regionale tilsynsmyndighed skal rettes til den pågældende kommune eller region m.v. i overensstemmelse med ordningen i 37, stk. 2. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med afgørelser om sammenstilling af oplysninger, jf. 11, og om indsigt i databeskrivelser, jf. 12. Klage over sagsbehandlingstiden 39. Hvis en myndighed ikke har færdigbehandlet en anmodning om aktindsigt inden Vejledningspligt til tilsynsmyndigheden i forhold til kommunale aktindsigtsafgørelser. Københavns Kommune ledsager i vid udstrækning allerede i dag afgørelser om aktindsigt med en vejledning om muligheden for at rette henvendelse til Statsforvaltningen og Folketingets Ombudsmand. I praksis bliver det nye derfor, at der tillige skal gives vejledning om, at den aktindsigtssøgende i givet fald skal fremsende sin henvendelse om, at sagen skal indbringes for tilsynet til kommunen, som herefter snarest og som udgangspunk senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af henvendelsen fra den aktindsigtssøgende skal fremsende sagen og dens dokumenter til tilsynet, såfremt den ønsker at fastholde afgørelsen. Der er med ordningen forudsat, at tilsynet i almindelighed ikke vil have grund til at iværksætte en høring af kommunen i forbindelse med behandlingen af klagesagen, idet kommunen som led i fremsendelse af sagen og dens dokumenter vil have haft lejlighed til at kommentere klagen og den indbragte aktindsigtsafgørelse. Ret til særskilt at påklage sagsbehandlingstiden.

21 21 14 arbejdsdage efter modtagelsen, kan sagsbehandlingstiden påklages særskilt og direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den pågældende sag. Stk. 2. Klagen fremsendes til den myndighed, hvis sagsbehandlingstid der klages over. Myndigheden skal, hvis den ikke har færdigbehandlet aktindsigtsanmodningen senest 7 arbejdsdage efter klagens modtagelse, videresende klagen til klageinstansen med en begrundelse for sagsbehandlingstiden. Ved forsinkelser uden fyldestgørende grund kan klageinstansen undtagelsesvis træffe afgørelse om aktindsigt. Bestemmelsen skal bl.a. ses i lyset af, at de hensyn, der ligger bag offentlighedsordningen - herunder navnlig hensynet til pressens formidling af informationer til offentligheden tilsiger, at aktindsigtsanmodningen bliver behandlet hurtigt og ikke trækker unødigt ud. Stk. 3. Klageinstansen skal inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af en klage over sagsbehandlingstiden have færdigbehandlet klagen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt. Klageren skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår klagen kan forventes færdigbehandlet. Stk. 4. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte, at en anden myndighed end den i stk. 1 nævnte skal være klageinstans. Stk. 5. Hvis en myndighed ikke har færdigbehandlet en anmodning om sammenstilling

22 22 af oplysninger, jf. 11, eller om indsigt i databeskrivelser, jf. 12, inden 14 arbejdsdage efter modtagelsen, kan sagsbehandlingstiden påklages særskilt. I sådanne tilfælde finder stk. 2-4 tilsvarende anvendelse. Gennemførelse af aktindsigten m.v. 40. Dokumenterne skal udleveres i den form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker. Dette gælder dog ikke, Adgang for den aktindsigtssøgende til som udgangspunkt selv at bestemme, hvordan aktindsigten skal gennemføres. 1) hvis det er umuligt eller meget vanskeligt eller der foreligger andre tungtvejende modhensyn, eller 2) hvis materialet er offentligt tilgængeligt. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med behandlingen af anmodninger om sammenstilling af oplysninger eller indsigt i en databeskrivelse. Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om betaling for udlevering af dokumenter samt for udlevering af en sammenstilling af oplysninger eller en databeskrivelse.

23 23 Sammenfatning af udvidelser og indskrænkninger Udvidelserne kan sammenfattes til følgende: 1. Angivelse af, hvilke formål som offentlighedsordningen varetager ( 1, stk. 1) 2. Fremhævelse af, at myndighederne m.v. skal sørge for, at hensynet til åbenhed i videst muligt omfang varetages ved etablering m.v. af nye it-løsninger ( 1, stk. 2) 3. Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte KL ( 3, stk. 1) 4. Udvidelse af lovens anvendelsesområde til at gælde for ikke børsnoterede selskaber, hvor kommunen ejer mere end 75 pct. af ejerandelene ( 4) 5. Udvidelse af lovens anvendelsesområde til at omfatte selskaber, institutioner m.v., idet omfang de træffer afgørelse i kommunens sted ( 5) 6. Pligt til at sikre, at virksomheder, der får overladt opgaver, som efter lovgivningen påhviler det offentlige, løbende giver kommunen oplysninger om udførelsen af opgaverne ( 6) 7. Ophævelse af det subjektive identifikationskrav, der erstattes med et krav om angivelse af temaet for aktindsigtsanmodningen, dog således at kommunen kan undlade at behandle en anmodning om aktindsigt, i det omfang det vil udgøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug ( 9) 8. Ret til at få foretaget en sammenstilling af oplysninger ved brug af enkle kommandoer i kommunens databaser, såkaldt dataudtræk ( 11) 9. Ret til at få indsigt i den databeskrivelse, der knytter sig til en database ( 12) 10. Pligt for kommunen til af egen drift at overveje meroffentlighed ( 14, stk. 1) 11. Udvidelse af meroffentlighedsprincippet til også at omfatte sager undtaget fra aktindsigt ( 14, stk. 2) 12. Lovmæssig regulering af kommunens pligt til at foretage journalisering ( 15) 13. Etablering af et forsøg med en postlisteordning ( 16) 14. Pligt for kommunen til løbende at give information om dennes virksomhed ( 17) 15. Etablering af en såkaldt offentlighedsportal ( 18) 16. Aktindsigt i bødeforlæg, der er vedtaget af en juridisk person ( 19, stk. 2) 17. Indsigt i den øverste ledelseskontrakt for så vidt angår oplysninger om de overordnede prioriteringer for kommunen ( 21, stk. 4) 18. Bemyndigelsesbestemmelse om aktindsigt i visse kommunale (og regionale) interne arbejdsdokumenter ( 23, stk. 3) 19. Ret til indsigt i kommunens såkaldte praksisoversigter ( 26, nr.5)

24 Ret til indsigt i interne faglige vurderinger i endelig form, der indgår i en sag om en offentliggjort redegørelse, handlingsplan el.lign. ( 29) 21. Indførelse af en 7-arbejdsdages sagsbehandlingsfrist for kommunen, som dog efter omstændighederne kan fraviges ( 36, stk.2) 22. Ret til at påklage kommunens aktindsigtsafgørelse m.v. direkte til den øverste klageinstans ( 37, stk.1) 23. Indførelse af en 20-arbejdsdages sagsbehandlingsfrist for klageinstansen, som dog efter omstændighederne kan fraviges ( 37, stk. 3) 24. Klagevejledningspligt til tilsynsmyndighederne i forhold til kommunale (og regionale) aktindsigtsafgørelser m.v. ( 38) 25. Ret til særskilt at påklage sagsbehandlingstiden ( 39) 26. Adgang for den aktindsigtssøgende til som udgangspunkt selv at bestemme, hvordan aktindsigten skal gennemføres ( 40) Indskrænkningerne kan sammenfattes til følgende: 1. Undtagelse af alle sager om førelse af en kalender fra retten til aktindsigt ( 22) 2. Adgang til at afslå behandling af en aktindsigtsanmodning eller til at foretage ekstrahering af oplysninger fra bl.a. interne dokumenter, i det omfang det vil indebære et uforholdsmæssigt ressourceforbrug ( 9, stk. 2, nr. 1 og 28, stk.2, nr. 1)

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Forslag til ny offentlighedslov - 2 De vigtigste nyheder i offentlighedsloven og forvaltningsloven Udvidelser eller forbedringer af adgangen til

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender Givið út 30. juni 2017 19. juni 2017. Nr. 755. Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender Civilafdelingen UDKAST Dato: 11. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Sabine Heestermans Svendsen Sagsnr.: 2016-490-0034 Dok.: 1918452 til Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV AKTINDSIGTSHÅNDBOGEN aktindsigtshaandbogen.dk» Gammel og ny offentlighedslov NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV Gammel offentlighedslov Ny offentlighedslov Kapitel 1 Kapitel 1 Lovens almindelige

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen Ny offentlighedslov 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen 1 Program 10.15-12.00 Baggrund for den nye offentlighedslov og anvendelsesområde i forhold til danske

Læs mere

Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag.

Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag. Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens formål

Læs mere

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Energi & Forsyning Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Indledning Den nye lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) trådte i kraft den 1. januar 2014 og har betydning

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 04-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-3 Afgørelse af 04-02-2016 til Radio24Syv vedr. anmodning om

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Den kommende offentlighedslov

Den kommende offentlighedslov Den kommende offentlighedslov - Hvad står der egentlig i teksten? Statens Arkiver, DGI-Byen, 6. november 2013 Hvor meget mørklægger 24 fremover? Vil 28 og 29 i stedet give indsigt i dokumenterne? Vil forbedringer

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV v/ kontorchef i det kommunale tilsyn, Hanne Villumsen Den 5. november 2015 Det kommunale tilsyns kompetence Lov om kommunernes styrelse 48: Statsforvaltningen

Læs mere

Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Historisk oversigt behovet for nye regler Siden den gældende lov trådte i kraft

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2010-11 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Lovens formål 1. Loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig at understøtte 1)

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen 2012/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7650-0001 Fremsat den 7. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen 2012/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7650-0001 Fremsat den 7. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2012-13 Fremsat den 7. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Lovens

Læs mere

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Offentlighed i forvaltningen www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 aktindsigt og sagsindsigt Formål Albertslund Kommune oplever

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Den nye offentlighedslov

Den nye offentlighedslov Den nye offentlighedslov Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved videnpartner Lars Lindencrone Petersen Historisk oversigt behovet for nye regler Siden den gældende lov trådte i kraft den 1.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oversigt over ændringer af offentlighedsloven Økonomi- og Stabsforvaltningen har udarbejdet oversigten nedenfor over ændringer. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i en oversigt fra lovforslagets

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen

Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 19. december 2013 Udskriftsdato: 17. juni 2016 (Gældende) Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen Forord 1. Indledning 2. Lovens formål 3. Lovens

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Lovens

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v.

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. Spilleregler For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. For at servicere de politiske partier og disses byrådskandidater til det kommende byrådsvalg på en hensigtsmæssig

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014

Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014 Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014 Afdelingschef Per Hansen Chefkonsulent Henrik Thode Fuldmægtig Nanna Hvass Jacobsen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program Intro Åbenhed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug 2016-62190 Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug Statsforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra en borger vejledende

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen LOV nr 606 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7650-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om offentlighed

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Forklaringer til lovteksten og dens enkelte bestemmelser. Generelle forklaringer

Forklaringer til lovteksten og dens enkelte bestemmelser. Generelle forklaringer Forklaringer til lovteksten og dens enkelte bestemmelser Generelle forklaringer Forslaget til en ny Lov om offentlighed i forvaltningen er udarbejdet på baggrund af den principielle debat, der opstod omkring

Læs mere

Lov nr. 606 om offentlighed i forvaltningen(*)

Lov nr. 606 om offentlighed i forvaltningen(*) Lov 2013-06-12 nr. 606 om offentlighed i forvaltningen(*) Kapitel 1(1) Lovens formål og anvendelsesområde Lovens formål 1. Loven har til formål(2) at sikre åbenhed hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Oversigt over organisationer mv., der høres over erfaringer med offentlighedsloven

Oversigt over organisationer mv., der høres over erfaringer med offentlighedsloven Lovafdelingen Dato: 9. januar 2017 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2160376 Oversigt over organisationer mv., der høres over erfaringer med offentlighedsloven

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

"Redaktørens lovsamling" (ajourført 01. januar 2015)

Redaktørens lovsamling (ajourført 01. januar 2015) "Redaktørens lovsamling" (ajourført 01. januar 2015) INDHOLD: Offentlighedsloven... 2 Retsplejeloven (uddrag)... 13 Straffeloven (uddrag)... 26 Medieansvarsloven... 30 Vejledende regler for god presseskik...

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Offentlighedsloven. Med kommentarer af Mohammad Ahsan. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Offentlighedsloven. Med kommentarer af Mohammad Ahsan. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Offentlighedsloven Med kommentarer af Mohammad Ahsan Jurist- og Økonomforbundets Forlag Offentlighedsloven med kommentarer Mohammad Ahsan Offentlighedsloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Kapitel 2 Aktindsigt m.v. Hovedreglen om retten til aktindsigt i miljøoplysninger 7. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med miljøoplysninger,

Kapitel 2 Aktindsigt m.v. Hovedreglen om retten til aktindsigt i miljøoplysninger 7. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med miljøoplysninger, Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2010-11 Fremsat den 3. marts 2011 af miljøministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om offentlig adgang til miljøoplysninger 1) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Vejledning til behandling af sager om aktindsigt

Vejledning til behandling af sager om aktindsigt Vejledning til behandling af sager om aktindsigt Vejledning til behandling af sager om aktindsigt september 2015 1. Indledning 2. Forskellen mellem forvaltningsloven og offentlighedsloven 3. Hvordan søger

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage,

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, at Køge Kommune har en forkert forståelse af bestemmelsen i offentlighedslovens

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere