Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven"

Transkript

1 Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven

2 Forslag til ny offentlighedslov - 2 De vigtigste nyheder i offentlighedsloven og forvaltningsloven Udvidelser eller forbedringer af adgangen til aktindsigt 1. Angivelse af, hvilke formål som offentlighedsordningen varetager (OFL 1, stk. 1). 2. Fremhævelse af, at myndighederne mv. skal sørge for, at hensynet til åbenhed i videst muligt omfang varetages ved etablering mv. af nye IT-løsninger (OFL 1, stk. 2). 3. Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte KL og Danske Regioner (OFL 3, stk. 1, nr. 3). 4. Udvidelse af lovens anvendelsesområde til at omfatte selskaber, institutioner mv., i det omfang de træffer afgørelse på vegne af staten en kommune eller en region (OFL 5). 5. Udvidelse af lovens anvendelsesområde til at gælde for ikke børsnoterede selskaber, hvor det offentlige ejer mere end 75 pct. af ejerandelene (OFL 4). 6. Pligt til at sikre, at virksomheder, der får overladt opgaver, som efter lovgivningen påhviler det offentlige, løbende giver myndigheden oplysninger om udførelsen af opgaverne (OFL 6).

3 Forslag til ny offentlighedslov - 3 De vigtigste nyheder 7. Ophævelse af det subjektive identifikationskrav, der erstattes med et krav om angivelse af temaet for aktindsigtsanmodningen (OFL 9). 8. Ret til at få foretaget en sammenstilling af oplysninger ved brug af få og enkle kommandoer i myndighedernes databaser, såkaldt dataudtræk (OFL 11). 9. Ret til at få indsigt i den databeskrivelse, der knytter sig til en database (OFL 12). 10.Lovfæstelse af pligt for myndighederne til af egen drift at overveje meraktindsigt (OFL 14, stk. 1). 11.Udvidelse af meroffentlighedsprincippet til også at omfatte visse sager undtaget fra aktindsigt (OFL 14, stk. 2). 12.Lovmæssig regulering af myndighedernes pligt til at foretage journalisering (OFL 15).

4 Forslag til ny offentlighedslov - 4 De vigtigste nyheder 13.Etablering af et forsøg med en postlisteordning og regler om postlister (OFL 16 sammenholdt med 44). 14.Pligt for myndighederne til løbende at give information om deres virksomhed på hjemmeside (OFL 17). 15.Etablering af en offentlighedsportal (OFL 18). 16.Aktindsigt i bødeforelæg, der er vedtaget af en juridisk person (OFL 19, stk. 2). 17.Indsigt i den øverste ledelseskontrakt for så vidt angår oplysninger om de overordnede prioriteringer for den pågældende myndighed (OFL 21, stk. 4). 18.Bemyndigelsesbestemmelse om aktindsigt i visse kommunale og regionale interne arbejdsdokumenter (OFL 23, stk. 3). 19.Ret til indsigt i såkaldte praksisoversigter (OFL 26, nr. 5). 20.Ret til indsigt i interne faglige vurderinger i endelig form, der indgår i et fremsat lovforslag mv. (OFL 29, stk. 1).

5 Forslag til ny offentlighedslov - 5 De vigtigste nyheder 21.Adgang for den aktindsigtssøgende til som udgangspunkt selv at bestemme, hvordan aktindsigten skal gennemføres og i hvilken form (OFL 40). 22.Indførelse af en 7-arbejdsdages sagsbehandlingsfrist for den myndighed, der modtager en anmodning om aktindsigt mv., men som dog efter omstændighederne kan fraviges (OFL 36, stk. 2). 23.Ret til at påklage en aktindsigtsafgørelse mv. direkte til den øverste klageinstans (OFL 37, stk. 1). 24.Indførelse af en 20-arbejdsdages sagsbehandlingsfrist for klageinstansen, som dog efter omstændighederne kan fraviges (OFL 37, stk. 3). 25.Klagevejledningspligt til tilsynsmyndigheden i forhold til kommunale og regionale aktindsigtsafgørelser mv. (OFL 38). 26.Ret til særskilt at påklage sagsbehandlingstiden (OFL 39). 27. Princippet om meroffentlighed er lovfæstet i forvaltningsloven (FVL 10). 28. Ekstraheringspligten er i sager om partsaktindsigt udvidet til at omfatte interne faglige vurderinger i sager, hvor det er almindelig praksis at indhente eksterne faglige vurderinger ( FVL 14 b ).

6 Forslag til ny offentlighedslov - 6 De vigtigste nyheder Indskrænkninger i retten til aktindsigt 1. Undtagelse af alle sager om førelse af en kalender fra retten til aktindsigt (OFL 22). 2. Undtagelse af interne oplysninger og dokumenter, der udveksles mellem myndigheder på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil får behov for embedsværkets rådgivning og bistand (OFL 24). 3. I forbindelse med, at lovens anvendelsesområde er udvidet til også at omfatte KL og Danske Regioner, undtages interne oplysninger og dokumenter, der udveksles mellem KL, Danske Regioner, kommunerne og regionerne i forbindelse med økonomiske eller politiske forhandlinger med staten eller i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale initiativer (OFL 25). 4. Undtagelse af dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces (OFL 27, nr. 2).

7 Forslag til ny offentlighedslov - 7 De vigtigste nyheder 5. Adgang til at afslå aktindsigt hvis behandling nødvendiggør et uforholdsmæssigt ressourceforbrug ( 9, stk. 2, nr. 1). 6. Lovfæstelse af adgang til at nægte aktindsigt for at hindre at dokumenterne benyttes til et retsstridigt formål ( OFL 9, stk. 2, nr. 2). 7. Adgang til at nægte at foretage såkaldt ekstrahering af oplysninger fra bl.a. interne dokumenter, i det omfang det vil indebære et uforholdsmæssigt ressourceforbrug ( 28, stk. 2, nr. 1). 8. Interne dokumenter defineres ikke længere som dokumenter udfærdiget til internt brug (OFL 23, stk. 1). 9. Interne dokumenter mister ikke deres interne karakter hvis de udleveres af retlige grunde, til forskningsmæssig brug eller af lignende grunde ( 23, stk. 2). 10.Adgang til at undtage oplysninger fra aktindsigt af hensyn til forskere og kunstnere ( 33, nr. 4). 11.Adgangen til at nægte aktindsigt i den del af et dokument, som ikke indeholder fortrolige oplysninger, er blevet udvidet ( OFL 34, nr. 2 og 3). 12.Adgang til at give aktindsigt ved henvisning til steder materialet er offentliggjort ( 40, stk. 1).

8 Forslag til ny offentlighedslov Offentlighedslovens formål 1 Sikre åbenhed hos myndigheder mv. herunder understøtte Informations- og ytringsfriheden Borgernes deltagelse i demokratiet Offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning Mediernes formidling af informationer til offentligheden Tilliden til den offentlige forvaltning Varetagelse af åbenhedsprincippet ved valg mv. af ny IT

9 Forslag til ny offentlighedslov Hvilke myndigheder og organer er omfattet af loven? 3-6 Betegnelsen for organer der er omfattet er : Myndigheder mv. a. Omfattet af alle reglerne er Myndigheder inden for den offentlige forvaltning ( 2) b. Omfattet af alle regler på nær og er Selvejende institutioner, foreninger, fonde der er oprettet ved eller i henhold til lov ( 3, stk. 1, nr. 1) Selvejende institutioner, foreninger og fonde, der er oprettet på privatretligt grundlag og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter ( 3, stk. 1, nr. 2) KL og Danske Regioner ( 3, stk. 1, nr. 3) Elforsyningsvirksomheder, naturgasselskaber og kollektive varmeforsyningsanlæg af en vis størrelse ( 3, stk. 2)

10 Forslag til ny offentlighedslov Hvilke myndigheder og organer er omfattet af loven? Selskaber som danske offentlige myndigheder har mere end 75 pct. ejerandele i U 1: Børsnoterede selskaber og deres datterselskaber U 2: Undtaget ved bekendtgørelse ( 4) Selskaber, institutioner, personligt ejede virksomheder, foreninger der træffer afgørelse på vegne af staten, en kommune eller en region ( 5) Vedkommende forvaltningsmyndighed skal sikre at private der udfører opgaver som påhviler det offentlige løbende skal give oplysninger til myndigheden om udførelsen af opgaven ( 6)

11 Forslag til ny offentlighedslov Hvilken virksomhed er omfattet af loven? HR: Al virksomhed hos den pågældende myndighed mv. U 1: Selskaber mv. efter 5: kun i det omfang de ved eller i henhold til lov træffer afgørelser på vegne af staten, en kommune eller en region U 2: Løbende indberetning efter 6 omfatter kun udførelsen af den delegerede opgave

12 Forslag til ny offentlighedslov Retten til aktindsigt mv., kapitel 2 (1) a. Ret til indsigt i dokumenter: 7 Enhver Dokumenter vedrørende den pågældende sag Indførsler i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter. Indgået til eller oprettet af en myndighed mv. U 1: dokumenter der er afsendt: først dagen efter afsendelsen Som led i administrativ sagsbehandling I forbindelse med myndighedens virksomhed b. Egen Access: 8 Den hvis personlige forhold er omtalt Bekendt med oplysningerne herom

13 Forslag til ny offentlighedslov Retten til aktindsigt mv., kapitel 2 (2) c. Identifikationskrav: 9 De oplysninger der er nødvendige for at den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, kan identificeres Angivelse af sagens eller dokumentets tema Anmodning kan afslås hvis den vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug Anmodning kan afslås hvis den må antages at skulle tjene et retsstridigt formål eller lignende

14 Forslag til ny offentlighedslov Retten til aktindsigt mv., kapitel 2 (3) d. Indsigt i databaser: 10 HR: Ikke indsigt i databaser ( 10) U 1: Elektroniske journaler mv. ( 10, stk. 1, samh. m. 7, stk. 2, nr. 2) U 2: Ret til sammenstilling af foreliggende oplysninger ( 11) Enhver Sammenstilling af oplysninger Anonymisering af fortrolige oplysninger Få og enkle kommandoer Modif: Oplysningerne allerede offentliggjort i egnet form og format ( 11. stk. 1 3.pkt.) U 3: Ret til indsigt i databeskrivelsen ( 12) Enhver Typer af oplysninger, grundlag og formater Databaser, der anvendes ved konkret sagsbehandling eller ved udarbejdelse af offentliggjorte analyser, beregninger og lignende

15 Forslag til ny offentlighedslov Retten til aktindsigt mv., kapitel 2 (4) e. Notatpligt: 13 Afgørelsessager Mundtligt modtagne oplysninger Oplysninger myndigheden modtager eller bliver bekendt med på anden måde Om en sags faktiske grundlag Eksterne faglige vurderinger Af betydning for sagens afgørelse Om væsentlige sagsekspeditionsskridt Snarest muligt U 1: Oplysninger eller vurderinger fremgår af sagens dokumenter U 2: Sager inden for strafferetsplejen Ulovbestemt grundsætning om notatpligt i andre end afgørelsessager

16 Forslag til ny offentlighedslov Retten til aktindsigt mv., kapitel 2 (5) f. Meroffentlighed: 14 Pligt til på eget initiativ at overveje meraktindsigt: I oplysninger og dokumenter, der kan undtages efter I sager der er undtaget efter Ulovbestemt pligt til på anmodning at overveje meroffentlighed i øvrigt: Måde, form, løbende aktindsigt, sammenstilling ved ikke enkle kommandoer, anonymisering, osv. Der kan ikke gives meroffentlighed, hvis det er i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i persondataloven ( 14, stk. 1, 2. pkt.) Meroffentlighedsprincippet gælder ikke for sager om førelse af kalendere

17 Forslag til ny offentlighedslov Journalisering, postlister, aktiv information, kapitel 3(1) a. Journalisering ( 15) Statslige forvaltningsmyndigheder og centrale kommunale og regionale forvaltninger (kan udvides og begrænses administrativt) Pligt til journalisering af dokumenter, der er modtaget eller afsendt Interne dokumenter i endelig form Betydning for en sag eller sagsbehandlingen Snarest muligt Dato og kort emneangivelse

18 Forslag til ny offentlighedslov Journalisering, postlister, aktiv information, kapitel 3(2) b. Postlister ( 16) Fortegnelse over dokumenter der den pågældende dag er modtaget hos eller afsendt fra myndigheden Ikke pligt til postlister Ministeriel beslutning Kun centrale myndigheder Offentliggørelse på hjemmeside Datoer, navne, emne og j.nr. Forsøgsordning

19 Forslag til ny offentlighedslov Journalisering, postlister, aktiv information, kapitel 3(3) c. Aktiv information ( 17) Pligt Hjemmeside Information om sin virksomhed Retningslinjer om informationspligten Departementer, Styrelser, direktorater, uafhængige nævn og råd den centrale kommunale og regionale forvaltning d. Offentlighedsportal ( 18) Portal på internettet Love, administrative forskrifter, lovforslag, ombudsmandsudtalelser Om aktindsigt Forudsættes også at indeholde forvaltningsafgørelser og domme om aktindsigt

20 Forslag til ny offentlighedslov Undtagelser fra retten til aktindsigt, kapitel 4 (1) a. Sager der er undtaget Sager inden for strafferetsplejen ( 19, stk. 1) U 1: Bødeforlæg vedtaget af juridiske personer ( 19, stk. 2) Modif: bødeforlæg hos politi eller anklagemyndigheden er ikke omfattet af offentlighedsloven ( 19, stk. 3) Sager om førelse af kalendere ( 22) Sager om lovgivning, herunder bevillingslove, før forslag er fremsat i Folketinget ( 20) Sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste ( 21, stk. 1) Andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste ( 21, stk. 2) U 1: Navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser U 2: Disciplinærreaktioner af advarsel eller derover mod chefer i 2 år U 3: Oplysninger i den øverste ledelseskontrakt om de overordnede prioriteringer for den pågældende myndighed mv.

21 Forslag til ny offentlighedslov Undtagelser fra retten til aktindsigt, kapitel 4 (2) b. Dokumenter, der er undtaget fra aktindsigt 1) Interne dokumenter Dokumenter der ikke er afgivet til udenforstående ( 23) Ministerbetjeningsdokumenter ( 24) Dokumenter, der udveksles mellem KL og Danske Regioner samt disses medlemmer i forbindelse med økonomiske eller politiske forhandlinger med staten eller i forbindelse med drøftelser af fælles kommunale og regionale politiske initiativer ( 25) Interne dokumenter der afgives til udenforstående af retlige grunde, til forskningsmæssig brug eller andre lignende grunde ( 23, stk. 2) U 1: Økonomi og indenrigsministeren kan fastsætte regler om aktindsigt i interne dokumenter i endelig form i kommuner og regioner ( 23, stk. 3)

22 Forslag til ny offentlighedslov Undtagelser fra retten til aktindsigt, kapitel 4 (3) 2) Ministerbetjeningsdokumenter ( 24, stk.1) Interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få brug for embedsværkets rådgivning mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder og/eller Forskellige ministerier U 1: Sager, hvori der vil blive truffet en konkret afgørelse af en forvaltningsmyndighed ( 24, stk. 3, nr. 1) U 2: Sager om indgåelse af kontraktforhold ( 24, stk. 3, nr. 2) U 3: Et ministeriums udførelse af kontrol- eller tilsynsopgaver ( 24, stk. 3, nr. 3) U.4 : Ekstraheringspligt efter 28 og 29 ( 24, stk. 2).

23 Forslag til ny offentlighedslov Undtagelser fra retten til aktindsigt, kapitel 4 (4) 3) Brevveksling mellem KL, Danske Regioner og deres medlemmer ( 25) Interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem KL og Danske Regioner samt disses medlemmer i forbindelse med økonomiske eller politiske forhandlinger med staten i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale politiske initiativer 4) Interne dokumenter der er omfattet af aktindsigt uanset ( 26) Beslutningsdokumenter ( 26, nr. 1) Notater efter 13 ( 26, nr. 2) Bevisdokumenter ( 26, nr. 3) Interne retningslinjer om behandling af bestemte sagstyper ( 26, nr. 4) Praksisoversigter ( 26, nr. 5)

24 Forslag til ny offentlighedslov Undtagelser fra retten til aktindsigt, kapitel 4 (5) 5) Fortrolige dokumenter ( 27) Statsrådsprotokoller ( 27, nr. 1) Dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning og anden tilsvarende proces ( 27, nr. 2) Dokumenter, der udveksles i forbindelse med, at en myndighed udfører sekretariatsopgaver for en anden myndighed ( 27, nr. 3) Brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af om retssag bør føres ( 27, nr. 4) Materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser ( 27, nr. 5)

25 Forslag til ny offentlighedslov Undtagelser fra retten til aktindsigt, kapitel 4 (6) 6) Ekstraheringspligt fra dokumenter, der er undtaget fra aktindsigt ( 28 og 29) Oplysninger om en sags faktiske grundlag i det omfang oplysningerne er relevante for sagen ( 28, 1. pkt.) Oplysninger om eksterne faglige vurderinger ( 28, stk. 1, 2. pkt.) Modif. Gælder ikke brevveksling med sagkyndige om retssager Oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form i det omfang oplysningerne indgår i en sag om et offentliggjort lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan eller lignende ( 29, stk. 1, 1. pkt.) Modif. Gælder ikke brevveksling med sagkyndige om retssager U 1: Interne faglige vurderinger i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning eller rådgivning af formandskabet for KL og Danske Regioner ( 29, stk. 1, 2. pkt.) U 2: Uforholdsmæssigt ressourceforbrug ( 28, stk. 2, nr. 1, og 29, stk. 2) U 3: Oplysningerne fremgår af andre dokumenter, der udleveres ( 28, stk. 2, nr. 2, og 29, stk. 2) U 4: Oplysningerne er offentligt tilgængelige ( 28, stk. 2, nr. 3, og 29, stk. 2)

26 Forslag til ny offentlighedslov Undtagelser fra retten til aktindsigt, kapitel 4 (7) c. Oplysninger der er undtaget fra aktindsigt ( 30-35) 1) Hensynet til private ( 30) Oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold ( 30, nr. 1) Oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om driftseller forretningsforhold eller lignende, får så vidt en tilbageholdelse er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår ( 30, nr. 2) 2) Hensynet til statens sikkerhed ( 31) Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang det har væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar

27 Forslag til ny offentlighedslov Undtagelser fra retten til aktindsigt, kapitel 4 (8) 3) Hensynet til udenrigspolitiske interesser ( 32) Retten til aktindsigt kan begrænses af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer i det omfang fortrolighed følger af EU-retlige eller folkeretlige forpligtelser eller lignende ( 32, stk. 1) Retten til aktindsigt kan herudover begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser mv., herunder forholdet til andre lande eller internationale organisationer ( 32, stk. 2)

28 Forslag til ny offentlighedslov Undtagelser fra retten til aktindsigt, kapitel 4 (9) 4) Hensynet til andre offentlige interesser ( 33, nr. 1-4) Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang det er nødvendigt af væsentlige hensyn til Forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lignende samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i straffesager og sager om disciplinær forfølgning ( 33, nr. 1) Gennemførelsen af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen ( 33, nr. 2) Det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed ( 33, nr. 3) Forskeres og kunstneres originale idéer samt foreløbige forskningsresultater og manuskripter ( 33, nr. 4)

29 Forslag til ny offentlighedslov Undtagelser fra retten til aktindsigt, kapitel 4 (10) 5) Tavshedsbelagte oplysninger ( 35) Oplysninger, der er omfattet af særlig tavshedspligt fastsat ved lov eller i henhold til lov er undtaget fra aktindsigt Oplysninger, der er omfattet af almindelige regler om tavshedspligt er i forvejen undtaget i henhold til OFL ) Generalklausulen ( 33, nr. 5) Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet

30 Forslag til ny offentlighedslov Undtagelser fra retten til aktindsigt, kapitel 4 (11) 7) Delvis aktindsigt ( 34) Hvis de hensyn, der kan berettige til at begrænse aktindsigt efter kun gør sig gældende for en del af et dokument skal der gives aktindsigt i det øvrige indhold U 1: Prisgivelse ( 33, nr. 1) U 2: Klart vildledende information ( 33, nr. 29) U 3: Det resterende indhold ikkeforståeligt eller sammenhængende meningsindhold ( 33, nr. 3)

31 Forslag til ny offentlighedslov Behandling af anmodninger om aktindsigt Afgørelsessager og derfor omfattet af FVL Underretningspligt efter PDL Underretning til ansatte i sager om aktindsigt i personalesager ( 41) Anmodninger afgøres af den myndighed, der skal træffe afgørelse i den sag dokumentet indgår i ( 36, stk. 1, 1. pkt.) I andre sager af den myndighed, der har dokumentet i sin besiddelse ( 36, stk. 1, 2. pkt.) Afgørelse snarest ( 36, stk. 2) Underretning inden 7 arbejdsdage ( 36, stk. 2)

32 Forslag til ny offentlighedslov Klage (1) a. Over afgørelser om aktindsigt Til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til den underliggende sag ( 37, stk. 1) U: afgørelser om ret til sammenstilling eller indsigt i databeskrivelser ( 37 stk.5) Til den kommunale eller regionale tilsynsmyndighed i kommunale eller regionale sager, hvor der ikke er administrativ klageinstans ( 38 forudsætningsvis) Klagesagen skal normalt være færdigbehandlet inden 20 arbejdsdage ( 37, stk. 3) Klagen skal fremsendes gennem underinstansen ( 37, stk. 2) Sagens skal fremsendes snarest og senest inden 7 arbejdsdage til klageinstansen ( 37, stk. 2)

33 Forslag til ny offentlighedslov Klage (2) b. Klage over sagsbehandlingstiden Hvis ikke færdigbehandlet inden 14 arbejdsdage særskilt klage til øverste klageinstans i den underliggende sag ( 39, stk. 1) U. sager om ret til sammenstilling og indsigt i databeskrivelse ( 39, stk. 5) Klagen skal fremsendes gennem underinstansen ( 39, stk. 2, 1. pkt.) Klagen skal videresendes senest 7 arbejdsdage efter klagens modtagelse ( 39, stk. 2, 2. pkt.) Ved videresendelse skal der gives en begrundelse for sagsbehandlingstiden Ved ubegrundet forsinkelse kan klageinstansen træffe afgørelse om aktindsigt ( 39, stk. 2, 3. pkt.) Klageinstansen skal færdigbehandle sagen inden 20 arbejdsdage ( 39, stk. 3)

34 Forslag til ny offentlighedslov Gennemførelse af aktindsigt HR: Dokumenter skal udleveres i den form som ansøger ønsker ( 40, stk. 1) U 1: Umuligt eller meget vanskeligt ( 40, stk. 1, nr. 1, 1. led) U 2: Tungtvejende modhensyn ( 40, stk. 1, nr. 1, 2. led) U 3: Materialet er offentligt tilgængeligt ( 40, stk. 1, nr. 2)

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender Givið út 30. juni 2017 19. juni 2017. Nr. 755. Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov

Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov 1 Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov Metodebeskrivelse Der er foretaget en gennemgang af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov med det

Læs mere

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender Civilafdelingen UDKAST Dato: 11. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Sabine Heestermans Svendsen Sagsnr.: 2016-490-0034 Dok.: 1918452 til Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV AKTINDSIGTSHÅNDBOGEN aktindsigtshaandbogen.dk» Gammel og ny offentlighedslov NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV Gammel offentlighedslov Ny offentlighedslov Kapitel 1 Kapitel 1 Lovens almindelige

Læs mere

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen Ny offentlighedslov 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen 1 Program 10.15-12.00 Baggrund for den nye offentlighedslov og anvendelsesområde i forhold til danske

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag.

Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag. Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens formål

Læs mere

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 04-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-3 Afgørelse af 04-02-2016 til Radio24Syv vedr. anmodning om

Læs mere

Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Historisk oversigt behovet for nye regler Siden den gældende lov trådte i kraft

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Den nye offentlighedslov

Den nye offentlighedslov Den nye offentlighedslov Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved videnpartner Lars Lindencrone Petersen Historisk oversigt behovet for nye regler Siden den gældende lov trådte i kraft den 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v.

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. Spilleregler For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. For at servicere de politiske partier og disses byrådskandidater til det kommende byrådsvalg på en hensigtsmæssig

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen 2012/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7650-0001 Fremsat den 7. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen 2012/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7650-0001 Fremsat den 7. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2012-13 Fremsat den 7. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Lovens

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2010-11 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Lovens formål 1. Loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig at understøtte 1)

Læs mere

Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014

Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014 Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014 Afdelingschef Per Hansen Chefkonsulent Henrik Thode Fuldmægtig Nanna Hvass Jacobsen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program Intro Åbenhed

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Offentlighedsloven. Med kommentarer af Mohammad Ahsan. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Offentlighedsloven. Med kommentarer af Mohammad Ahsan. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Offentlighedsloven Med kommentarer af Mohammad Ahsan Jurist- og Økonomforbundets Forlag Offentlighedsloven med kommentarer Mohammad Ahsan Offentlighedsloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Offentlighed i forvaltningen

Offentlighed i forvaltningen JON ANDERSEN Offentlighed i forvaltningen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlighed i forvaltningen Jon Andersen Offentlighed i forvaltningen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Jon Andersen

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Lovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. februar 2016 af Pernille Skipper (EL), Stine Brix (EL), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Josephine Fock (ALT) og René Gade (ALT) Forslag

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen LOV nr 606 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7650-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om offentlighed

Læs mere

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Offentlighed i forvaltningen www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 aktindsigt og sagsindsigt Formål Albertslund Kommune oplever

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Den kommende offentlighedslov

Den kommende offentlighedslov Den kommende offentlighedslov - Hvad står der egentlig i teksten? Statens Arkiver, DGI-Byen, 6. november 2013 Hvor meget mørklægger 24 fremover? Vil 28 og 29 i stedet give indsigt i dokumenterne? Vil forbedringer

Læs mere

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Energi & Forsyning Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Indledning Den nye lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) trådte i kraft den 1. januar 2014 og har betydning

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oversigt over ændringer af offentlighedsloven Økonomi- og Stabsforvaltningen har udarbejdet oversigten nedenfor over ændringer. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i en oversigt fra lovforslagets

Læs mere

"Redaktørens lovsamling" (ajourført 01. januar 2015)

Redaktørens lovsamling (ajourført 01. januar 2015) "Redaktørens lovsamling" (ajourført 01. januar 2015) INDHOLD: Offentlighedsloven... 2 Retsplejeloven (uddrag)... 13 Straffeloven (uddrag)... 26 Medieansvarsloven... 30 Vejledende regler for god presseskik...

Læs mere

Kapitel 2 Aktindsigt m.v. Hovedreglen om retten til aktindsigt i miljøoplysninger 7. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med miljøoplysninger,

Kapitel 2 Aktindsigt m.v. Hovedreglen om retten til aktindsigt i miljøoplysninger 7. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med miljøoplysninger, Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2010-11 Fremsat den 3. marts 2011 af miljøministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om offentlig adgang til miljøoplysninger 1) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde

Læs mere

Lov om offentlig adgang til miljøoplysninger 1) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde

Lov om offentlig adgang til miljøoplysninger 1) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Forslag til Lov om offentlig adgang til miljøoplysninger 1) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at sikre adgang til og formidling af miljøoplysninger. Med loven tilsigtes

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen

Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 19. december 2013 Udskriftsdato: 17. juni 2016 (Gældende) Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen Forord 1. Indledning 2. Lovens formål 3. Lovens

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Udkast til. Lov om offentlig adgang til miljøoplysninger 1. Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde

Udkast til. Lov om offentlig adgang til miljøoplysninger 1. Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Udkast til Lov om offentlig adgang til miljøoplysninger 1 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at sikre adgang til og formidling af miljøoplysninger. Med loven tilsigtes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen 2013/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2013 af Pernille Skipper (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Nikolaj

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Vejledning til behandling af sager om aktindsigt

Vejledning til behandling af sager om aktindsigt Vejledning til behandling af sager om aktindsigt Vejledning til behandling af sager om aktindsigt september 2015 1. Indledning 2. Forskellen mellem forvaltningsloven og offentlighedsloven 3. Hvordan søger

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Lov nr. 606 om offentlighed i forvaltningen(*)

Lov nr. 606 om offentlighed i forvaltningen(*) Lov 2013-06-12 nr. 606 om offentlighed i forvaltningen(*) Kapitel 1(1) Lovens formål og anvendelsesområde Lovens formål 1. Loven har til formål(2) at sikre åbenhed hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig

Læs mere

Information om tavshedspligt og inhabilitet til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Frederik Barfods Skoles bestyrelse

Information om tavshedspligt og inhabilitet til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i Frederik Barfods Skoles bestyrelse Hvornår har man tavshedspligt? I henhold til friskolelovens 5 stk. 8 gælder Forvaltningslovens kapitel 8 om Tavshedspligt for bestyrelsen, skolelederen, andre ansatte samt tilsynsførende. Se Frederik Barfods

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Forklaringer til lovteksten og dens enkelte bestemmelser. Generelle forklaringer

Forklaringer til lovteksten og dens enkelte bestemmelser. Generelle forklaringer Forklaringer til lovteksten og dens enkelte bestemmelser Generelle forklaringer Forslaget til en ny Lov om offentlighed i forvaltningen er udarbejdet på baggrund af den principielle debat, der opstod omkring

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV v/ kontorchef i det kommunale tilsyn, Hanne Villumsen Den 5. november 2015 Det kommunale tilsyns kompetence Lov om kommunernes styrelse 48: Statsforvaltningen

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen.

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Telefon: 35 29 10 00 - Telefax: 33 30 76 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk

Læs mere

"Redaktørens lovsamling" (ajourført 09. september 2013)

Redaktørens lovsamling (ajourført 09. september 2013) "Redaktørens lovsamling" (ajourført 09. september 2013) INDHOLD: Offentlighedsloven... 2 Retsplejeloven (uddrag)... 6 Straffeloven (uddrag)... 18 Medieansvarsloven... 22 Vejledende regler for god presseskik...

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Oversigt over organisationer mv., der høres over erfaringer med offentlighedsloven

Oversigt over organisationer mv., der høres over erfaringer med offentlighedsloven Lovafdelingen Dato: 9. januar 2017 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2160376 Oversigt over organisationer mv., der høres over erfaringer med offentlighedsloven

Læs mere

Kommuneinformations NIS 2. april 2007 Forvaltningslov

Kommuneinformations NIS 2. april 2007 Forvaltningslov Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at loven

Læs mere

Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold)

Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold) Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt Dok. 900388 Forslag til Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Adgang til aktindsigt i PETs sager om administrative forhold) 2 I lov nr. 604

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 og 1 i lov

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Bilag. Bilag 1. V. ALMINDELIGE BETRAGTNINGER FOR OG IMOD INDFØRELSE AF OFFENTLIGHEDSPRINCIPPET I FORVALTNINGEN

Bilag. Bilag 1. V. ALMINDELIGE BETRAGTNINGER FOR OG IMOD INDFØRELSE AF OFFENTLIGHEDSPRINCIPPET I FORVALTNINGEN Bilag Bilag 1. V. ALMINDELIGE BETRAGTNINGER FOR OG IMOD INDFØRELSE AF OFFENTLIGHEDSPRINCIPPET I FORVALTNINGEN A. OFFENTLIGHED SOM LED I FOLKESTYRET. Erfaringen viser, at det efter den nuværende at denne

Læs mere

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang AFTALE OM SAMARBEJDE Den åbne skole/det åbne dagtilbud Samarbejdet indgås mellem følgende parter Dato: Skole/dagtilbud: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Adresse: Kontaktperson: Telefon:

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forskelle og ligheder mellem persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven

Forskelle og ligheder mellem persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven Forskelle og ligheder mellem persondataloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven Kommunernes Landsforening Revideret november 2003 Hvem omfatter loven? Den registrerede Parten i en sag, hvori der

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende betænkning 1510/2009 (betænkning om offentlighedsloven) Justitsministeriets sagsnr. 2009-730-1026 Det er en afgørende

Læs mere

Per Byrge Sørensen. Offentlighedsloven. med kommentarer

Per Byrge Sørensen. Offentlighedsloven. med kommentarer Per Byrge Sørensen Offentlighedsloven med kommentarer Per Byrge Sørensen Offentlighedsloven med kommentarer 1. udgave, 1. oplag, 2014 2014 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars Clement Kristensen Forlagsredaktør:

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Udvalgte sagsbehandlingsregler

Udvalgte sagsbehandlingsregler Udvalgte sagsbehandlingsregler - Med fokus på sagsbehandling på området for kropsbårne hjælpemidler www.klindtconsult.dk 1 Ansøgning Formelt krav: Ingen Materielt krav: Hvis der skal spørges ind til borgerens

Læs mere

L Forslag til Skatteforvaltningsloven.

L Forslag til Skatteforvaltningsloven. Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 4 og 5 af 1. december 2004. Kristian

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE

GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE Formålet med at give offentligheden adgang til aktindsigt i dokumenter og oplysninger er at sikre åbenhed i den offentlige forvaltning. Når

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere