Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013"

Transkript

1 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole INDLEDNING DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ MOBNING LÆRER/ELEV-FORHOLDET ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN DET FYSISKE UNDERVISNINGSMILJØ FLEMMING EFTERSKOLES FYSISKE RAMMER MULIGHEDERNE MED COMPUTER DET FAGLIGE UNDERVISNINGSMILJØ DEN FAGLIGE STIMULERING PÅ FLEMMING EFTERSKOLE FLEMMING EFTERSKOLE VS. DEN TIDLIGERE SKOLE KONKLUSION 17 1

2 1.0 Indledning I denne rapport vil der sættes fokus på de svar, som er afgivet i undervisningsmiljøundersøgelsen for Flemming Efterskole i Rapporten vil specielt sætte fokus på de problemstillinger og mulige forbedringer, som undersøgelsen har draget frem. Problemstillinger, der kunne være til gavn for lærerkollegiet og ledelsen på skolen i den fremtidige forbedring af såvel det faglige, sociale som fysiske undervisningsmiljø for eleverne. Rapporten tager udgangspunkt i 180 besvarede spørgeskemaer, der kun er besvaret af elever fra årgangen, men resultaterne vil løbende blive sammenlignet med resultatet fra undersøgelsen fra Konklusionerne, som er foretaget bør dog drages med forsigtighed, da de kun er baseret på en enkelt årgang, der kan falde udenfor normen. Alt andet lige må det med rimelighed kunne antages, at elevmassen fra år til år på den enkelte skole er rimelig kontinuerlig og derfor også er tilnærmelsesvis repræsentativ for tidligere og efterfølgende årgange. Analysen af de afgivne svar vil i denne rapport sætte fokus på tre områder indenfor undervisningsmiljøet; det sociale, det fysiske og det faglige. Hvor det sociale beskriver elevernes sociale velbefindende på skolen, herunder graden af mobning. Det fysiske beskriver de fysiske rammer, som lokaler og lignende, der danner rammen for elevernes læring, mens det faglige sætter fokus på undervisningsniveauet generelt og derunder bl.a. lærernes faglige kvalifikationer. Tre områder, som tilsammen giver et helhedsbillede af undervisningsmiljøet på skolen. 2.0 Det sociale undervisningsmiljø I det følgende afsnit vil der fokuseres på den del af spørgeskemaet, som omhandler elevernes sociale undervisningsmiljø herunder mobning. Derudover vil der i dette afsnit ses på forholdet mellem lærer og elever samt lærernes/skolens evne til at tackle sociale problemer og konflikter. 2.1 Mobning Graden af mobning på Flemming Efterskole må generelt siges, at være forholdsvis lav. Spørger man eleverne hvor mange, der har oplevet mobning på skolen, svarer 87,6 % af de adspurgte nej, mens 12,4 % svarer ja til, at de er blevet mobbet på Flemming Efterskole. Der er dermed 18 elever på skolen, der i nogen grad føler sig mobbet på skolen, heraf er det for 14 elevers tilfælde kun sket en enkelt eller to gange, mens der for 4 personers vedkommende sker 1-2 gange om måneden. Ca. hver 8. elev på skolen føler sig i nogen grad udsat for mobning, hvilket er en fremgang i forhold til sidste undersøgelse, hvor det var hver 7. elev. 2

3 Tabel Hvor ofte er du blevet mobbet i skolen? Hvis man ser på kønsfordelingen på de elever, der bliver mobbet danner der sig ikke et entydigt billede af, om det primært er piger eller drenge, som bliver mobbet. 86,1% af pigerne svarer nej til om de er blevet mobbet, mens 89,4% af drengene svarer nej. Spørger man de elever, som er blevet mobbet viser samme mønster sig, at antallet af drenge og piger er det samme - 13,9 % af pigerne føler sig mobbet, mens 10,6 % af drengene føler, at de er ofre for mobning. Det svarer konkret til, at 11 piger og 7 drenge føler sig mobbet på skolen. Et forhold, der kunne være medvirkende til at forklare denne mobning kunne være, at eleverne, der mobber ikke ved, at skolen har regler, der forbyder mobning. 63,4 % af eleverne svarer, at Flemming efterskole har regler mod mobning, mens 36,6 % af eleverne enten svarer nej eller ved ikke til, om skolen har regler mod mobning. Det er en klar forbedring i forhold til undersøgelsen, hvor kun 51 % af eleverne vidste, at skolen havde regler mod mobning, mens 49 % af eleverne svarede nej eller ved ikke. Der kan ikke umiddelbart findes en sammenhæng mellem elevernes manglende kendskab til reglerne og om de mobber, hvorfor det med rimelighed må kunne antages, at mobning ikke skyldes elevernes manglende kendskab til reglerne om mobning. Skal man forsøge at tegne en profil af en typisk mobber på Flemming tegner der sig et meget 3

4 differentieret billede alt efter om det er en dreng eller en pige, der er mobbeoffer. Er det en pige, der er offer for mobning, vil den typiske mobber være en dreng fra samme årgang, men fra en anden klasse end ens egen eller fra flere forskellige klasser. Er mobbeofret derimod en dreng vil mobberen typisk være en gruppe af drenge fra ens egen klasse eller fra flere forskellige klasser. Ser man bort fra mobbeofrets køn er det langt overvejende drenge, der mobber. Hvor det i 2008, var udpræget piger, der mobbede piger og drenge, der mobbede drenge, er det samme ikke tilfældet i dag. Drenge mobber stadig primært drenge, men når mobbeofret er en pige er det mere fragmenteret. Ofrene for mobning svarer, at de mobbes af en dreng eller en gruppe af drenge i ¾ af tilfældene, mens det kun udelukkende er piger, der mobber i 1/10 af tilfældene. 2.2 Lærer/elev-forholdet Et andet aspekt af det sociale undervisningsmiljø på en skole er forholdet mellem lærer og elev. I forhold til det ovenstående emne, mobning, viser det sig, at 87,7 % af eleverne mener, at lærerne af og til eller ofte griber ind overfor mobning, mens 12,3 % af eleverne svarer, at lærerne aldrig eller sjældent griber ind overfor mobning. 87,7 % må generelt siges at være rigtigt højt, og det vil dermed være uberettiget at klandre lærerne for den mobning, der trods alt foregår. Tabel Griber lærerne ind i forhold til mobning Ser man på hvilke elever det er, der mener, at lærerne ikke griber ind overfor mobning, viser det at 87,6 % af de elever, som ikke bliver mobbet mener, at lærerne ofte eller af og til griber ind overfor 4

5 mobning. Ser man på andelen af de elever, der har oplevet mobning, tegner der sig samme billede. Blandt de elever, der har oplevet mobning 1-2 gange svarer 92,3 %, at lærerne ofte eller af og til griber ind overfor mobning, mens det er lidt lavere for de elever, der bliver mobbet 2-3 gange om måneden, hvor ingen af de adspurgte mener, at lærerne ofte griber ind og kun 75 % mener, at lærerne af og til griber ind overfor mobning. Jo mere udsat man er for mobning, des mindre positiv er man overfor lærernes indgriben. Ser man på andelen af elever, der svarer, at lærerne ofte griber ind, mener 46,9 % af de elever, der ikke bliver mobbet, at det er tilfældet, mens henholdsvis 38,5 % af de elever, der bliver mobbet 1-2 gange og ingen af dem, der flere gange om måneden mobbes mener det samme. Der kan dermed ses en tendens til, at jo mere man bliver mobbet, des mindre positiv er man overfor lærernes rolle i forhold til at forhindre mobning. Helt konkret er det 2 af de elever, der har oplevet mobning, som er direkte utilfredse med lærernes indgriben overfor den mobning, der foregår. Ser man på elevernes tilfredshed med lærerne, svarer 91,8 % af de adspurgte, at de er glade for deres lærere, mens 8,2 % svarer, at de ikke er glade for deres lærere. En betydelig stigning i forhold til sidste undersøgelse, hvor 81 % svarede, at de var glade for deres lærere. Samme positive udvikling i forhold til sidste undersøgelse gør sig gældende i forhold til de andre aspekter, der vedrører forholdet mellem lærere og elever. 73,2 % af de adspurgte føler, at lærerne skaber en god stemning i klassen mod 70,2 % ved 2010 undersøgelsen. 23,1 % føler sig forfulgt af lærere, hvoraf 7 % er meget enige. Tabel Føler du dig forfulgt af en eller flere lærere? 5

6 Det er dog en procentsats, der skal læses med varsomhed, da 86,2 % af eleverne i samme åndedrag svarer, ar de føler sig retfærdigt behandlet af lærerne. Det må med rimelighed kunne antages, at man ikke føler sig retfærdig behandlet, hvis man virkelig føler sig forfulgt. En tendens, der går igen fra 2008-undersøgelsen. Derudover svarer 92,4 % af eleverne, at de er enige i, at lærerne hjælper, når de har problemer, her er kun 7,6 % uenige i dette, hvor det kun er 0,7 % svarende til en elev, der direkte er meget uenig. En klar forbedring i forhold til undersøgelsen i 2010, hvor 87,5 % var enige i at lærerne hjælper eleverne, når de har problemer. Tabel Lærere hjælper, når man har problemer 2.3 Elevernes sociale velbefindende på skolen I forhold til elevernes sociale velbefindende på skolen, deres forhold til andre elever, om de føler sig trygge osv., tegner der sig en generel udpræget tilfredshed blandt Flemming Efterskoles elever. 15,9 % af eleverne svarer, at de ofte eller af og til føler sig alene i skolen, hvoraf de 2,1 % mener de ofte føler sig alene svarende til 3 elever. Derimod svarer hele 84,1 %, at de kun sjældent eller aldrig føler sig alene i skolen. 6

7 Tabel Føler du dig nogensinde alene i skolen? Spørger man eleverne om hvorvidt de føler sig holdt udenfor i skolen og er med til at holde andre udenfor svarer 2,8 % at de ofte føler sig holdt udenfor, mens 14,7 % siger, at de af og til føler sig holdt udenfor. 17,5 % af eleverne svarer dermed, at de ofte eller af og til føler sig holdt udenfor, mens hele 82,5 % svarer, at de aldrig eller sjældent føler sig holdt udenfor, hvoraf over halvdelen 53,8%- svarer, at de aldrig føler sig holdt udenfor. Tabel Føler sig holdt udenfor i skolen 7

8 Modsat svarer 10,6 % af eleverne, at de ofte eller af og til er med til at holde andre udenfor. 84,7 % svarer, at de aldrig eller sjældent er med til at holde andre udenfor. Ser man på elevernes sociale velbefindende, når de er i klasserne tegner, det samme billede sig. 95,2 % af eleverne svarer at de er lidt eller meget enige i, at de har det godt sammen i klassen, mens kun 4,8 % svarer, at de er lidt eller meget uenige i, at de har det godt i klassen, hvoraf kun 1,4 % er meget uenige. Ligeledes føler langt hovedparten af eleverne, at deres klassekammerater kan lide dem, som de er. 95,1 % af de adspurgte svarer, at de er lidt eller meget enige i, at deres klassekammerater kan lide dem, som de er. Her er det igen kun 1,4 %, der direkte er meget uenige i, at deres klassekammerater kan lide dem, som de er svarende til 2 elever. I forhold til 2010-undersøgelsen er der dermed sket en stigning i elevernes sociale velbefindende på skolen, hvis man ser på om de føler sig holdt udenfor i skolen. Et billede, som bliver yderligere bekræftet af at 79,2 % af eleverne svarer, at de ofte eller af og til føler sig trygge i skolen, mens kun 20,8 % af eleverne svarer, at de sjældent eller aldrig føler sig trygge i skolen. lever. 3.0 Det fysiske undervisningsmiljø I dette afsnit vil fokus være det fysiske undervisningsmiljø, som danner rammen om det miljø, som eleverne skal lære i. Der vil specielt fokuseres på elevernes vurdering af de faciliteter, som skolen tilbyder. 3.1 Flemming Efterskoles fysiske rammer Ser man på elevernes tilfredshed med de fysiske rammer, der omgiver dem i dagligdagen, tegner der sig et meget positivt billede af Flemming efterskole. 93,8 % af de adspurgte elever svarer, at de er meget eller lidt enige i, at der bliver gjort godt rent på skolen, hvoraf de 69,7 % er meget enige. Det er en klar forbedring i forhold til forrige undersøgelse, hvor også 93,8 % af eleverne var enige i, at der blev gjort godt rent på skolen, men her var kun 51,6 % meget enige i udsagnet. I forlængelse deraf svarer 87,6 % at toiletterne er pæne og rene, og 79 %, at der altid er sæbe, håndklæder og toiletpapir på toiletterne. Igen en forbedring i forhold til 2010-undersøgelsen, hvor det kun var henholdsvis 86,1 % og 66,7 % af de adspurgte elever, der var enige i udsagnet. Når noget går i stykker på skolen mener langt hovedparten af eleverne ligeledes, at skolen reagerer hurtigt på det og får det repareret. 90,9 % af eleverne svarer, at de er enige i, at tingene hurtigt bliver repareret, når de går i stykker, hvor over halvdelen af eleverne 58 % svarer meget enig. 8

9 En skole som Flemming efterskole, der i høj grad slår sig op på at være en efterskole, hvor gymnastik og idræt fylder meget på skemaet er det vigtigt, at eleverne er tilfredse med de fysiske rammer, som skolen tilbyder. Hvilket i høj grad må siges at være tilfældet, 100% af de adspurgte elever svarer, at de er enige i, at skolen tilbyder nogle gode rum til idræt hvoraf 97,2 % er meget enige i udsagnet. Tabel Vi har nogle gode rum til idræt Ser man på det mere boglige undervisningsmiljø på skolen tegner samme billede sig. Der kan generelt spores en meget høj tilfredshed blandt skolens elever med de fysiske omgivelser, de skal lære i. 85,6 % af eleverne er enige i, at der generelt er god plads i klasselokalerne, hvoraf næsten halvdelen 47,9 % er meget enige i udsagnet. Når eleverne bliver spurgt om, hvordan indretningen af klasselokalerne fungerer, er en stor del af eleverne ligeledes meget tilfredse. 94,5 % af eleverne svarer, at de mener, indretningen fungerer godt, mens over halvdelen af eleverne 54,1 % er meget enige i udsagnet, en klar forbedring i forhold til 2008-undersøgelsen, hvor kun 75 % var enige deri. 94,5 % af eleverne er enige i, at de kan se, hvad der sker på tavlen i timerne, 99,3 % er enige i at der er lys nok til at læse og skrive og 97,9 % er enige i, at de kan høre, hvad der bliver sagt i timerne. Der er ligeledes her sket forbedringer på alle tre parametre i forhold til 2008-undersøgelsen fra henholdsvis 75 %, 96 % og 96 %. Eneste område, hvor eleverne er kritiske i forhold til det fysiske undervisningsmiljø i klasserne er stolene. 57,9 % af eleverne er uenige i, at de sidder godt på 9

10 stolene i klasserne, mens 42,1 % er enige deri. Heraf er 23,4 % af eleverne meget uenige i, at de sidder godt på stolene. En forværring i forhold til 2010-undersøgelsen, hvor lige over halvdelen af de studerende mente, at man sidder godt på stolene i klassen. Tabel Vi sidder godt på stolene Tilfredsheden blandt eleverne med skolens fysiske rammer går igen i deres holdninger til det fysiske indeklima på skolen. 77,8 % af de adspurgte elever svarer, at det aldrig eller sjældent trækker fra vinduer på skolen, 71,6 % er uenige i, at det er for varmt i klassen, hvorimod 57,5 % er enige i, at det ofte eller af og til er for koldt på skolen. Ca. 1/3 af eleverne mener, at man ofte eller af og til falder over tasker og andre ting, der ligger og flyder på gulvet, og det generelt lugter meget i klassen og andre steder på skolen. Det må altså med rimelighed kunne konstateres, at der blandt eleverne på Flemming efterskole kan spores en rimelig stor tilfredshed med de fysiske rammer på skolen. 3.2 Mulighederne med computer Eleverne på Flemming efterskole har alle deres egen bærbare computer med, hvilket også afspejler sig i elevernes besvarelse omkring mulighederne med en computer i undervisningen. 98,6 % af eleverne svarer, at de er enige i, at man kan komme til en computer på skolen, når man har brug for det. Heraf er 97,2 % af de adspurgte elever meget enige i udsagnet. 30,1 % af eleverne er enige i, at vinduer eller lys ofte spejler sig i skærmen og gør det svært at se hvad der står. Når man sidder lang tid foran en computer er det vigtigt, at man sidder i en position, hvor man ikke overbelaster arme, 10

11 ryg eller øjne. 80,6 % af eleverne er enige i, at der er ca. en armslængde mellem skærmen og øjnene, og 87,9 % er enige i, at der er plads foran tastaturet til at støtte underarmene. Tabel Når vi arbejder ved en PC er der plads foran computeren til støtte af underarme Derimod er det kun 10,1 % af eleverne, der er enige i at stolen, som de sidder på kan justeres, så den passer individuelt til dem. I og med alle eleverne er udstyret med en bærbar computer i timerne, burde særligt afstanden mellem skærmen og øjnene og pladsen til at støtte underarmene være sikret, da man sagtens kan flytte en bærbar, så den passer til den enkelte elev. 4.0 Det faglige undervisningsmiljø I dette sidste afsnit vil analysen omhandle elevernes vurdering af det faglige undervisningsniveau på Flemming efterskole, heriblandt i sammenligning med elevernes tidligere skole. 4.1 Den faglige stimulering på Flemming Efterskole Ser man nærmere på den faglige stimulering på skolen tegner, der sig generelt et positivt billede af elevernes tilfredshed dermed. 91,8 % af eleverne svarer, at de er glade for deres lærere, hvoraf 30,1 % er meget enige. 73,2 % svarer, at lærerne skaber en god stemning, hvoraf 17,6 % er meget enige. 80,8 % svarer, at de er enige i at de lærer meget i skolen, mens kun 3,4 % hellere vil gå på en anden skole. Der er altså generelt meget stor tilfredshed med lærerne og læringen på Flemming. 11

12 Tabel Jeg synes, jeg lærer meget i skolen Ser man nærmere på selve undervisningsformen og undervisningen, som den foregår nu, tegner der sig et lidt andet og knapt så positivt billede. Godt nok siger 91,7 % af eleverne, at de er enige i at de har lyst til at lære, hvoraf 54,5 % af de adspurgte er meget enige deri, men 65,7 % af eleverne svarer derimod, at de keder sig i timerne, og heraf er 10,5 % meget enige i udsagnet. Det er dog en forbedring i forhold til 2010-undersøgelsen, hvor hele 77,1 % af eleverne var enige, at de kedede sig i timerne. Tabel Jeg keder mig i timerne 12

13 Eleverne svarer generelt positivt, når det kommer til spørgsmål vedrørende lærerne på Flemming efterskole. 82,6 % af eleverne mener, at lærerne i undervisningen opfordrer eleverne til at komme frem med egne synspunkter, hvoraf 32,6 % er meget enige i udsagnet. Omvendt svarer 23,2 % af eleverne at de føler sig forfulgt af en eller flere lærere, hvoraf 7% af eleverne er meget enige deri. Der er dog kun 15,8 % af eleverne, der svarer, at de er uenige i at lærerne behandler dem retfærdigt, hvoraf 3 % er meget uenige i at de bliver retfærdigt behandlet af lærerne. Tabel Jeg føler mig forfulgt af en eller flere af mine lærere Det må med rimelighed kunne antages, at man ikke både kan føle sig forfulgt af en eller flere af lærerne og samtidig føle sig retfærdigt behandlet af samme gruppe. Sammenligner man de spørgsmål er der en negativ korrelation mellem de to spørgsmål i 35 % af tilfældene. Dermed kan godt 1/3 af de elever, der føler sig uretfærdigt behandlet forklares med at de føler sig forfulgt af en eller flere lærere. Ser man nærmere på de krav lærerne stiller til eleverne, svarer 25,7 %, at lærerne stiller for store krav til eleverne, hvoraf 4,9 % er meget enige. Omvendt svarer næsten lige så mange 26,9 % af eleverne, at lærerne stiller for små krav til eleverne, hvoraf 0,7 % er meget enige. I forhold til undersøgelsen er der her tale om en forværring i forhold til elevernes opfattelse af de krav lærerne stiller. I 2008 svarede 14,5 % at lærerne stillede for store krav, og 23,5 % at lærerne stillede for små krav. Eleverne er generelt positive overfor inddragelsen af eleverne i undervisningen. 68,8 % af eleverne er enige i at lærerne lytter til forslag til emner i undervisningen fra eleverne, og 63,6 % er enige i, at eleverne føler, at de kan være med til at bestemme, hvordan der skal arbejdes i timerne. 13

14 Tabel Lærerne lytter til forslag til undervisningen Eleverne føler dermed, at de har en høj grad af indflydelse på undervisningsformen på Flemming. Den høje tilfredshed med lærernes indsats afspejler sig også i elevernes vurdering af lærernes villighed til at hjælpe dem, når de har problemer. 92,4 % af eleverne svarer, at lærerne hjælper en, når man har problemer, hvoraf 48,3 % er meget enige deri. Når man spørger eleverne på Flemming, hvilken undervisningsform de foretrækker, er der flest, som foretrækker projekter i et fag, efterfulgt af undervisning fra læreren alene, og gruppearbejde som den tredje mest foretrukne undervisningsform. I undervisningsmiljøundersøgelsen fra 2010 var undervisning fra læreren alene den klart mest foretrukne undervisningsform, men den er i dag forvist til andenpladsen til fordel for projektarbejde. 4.2 Flemming Efterskole vs. den tidligere skole Ser man overordnet set på elevernes bedømmelse af Flemming Efterskole versus den tidligere skole, er eleverne overordnet set mere tilfredse med Flemming Efterskole end deres tidligere skole. Ser man først på det fysiske undervisningsmiljø svarer 89,2 % af eleverne, at de er enige i, at lokalerne på Flemming Efterskole er mere indbydende og lyse end på deres tidligere skole. Omvendt svarer godt 25 % af eleverne, at der er mere larm og unødvendig snak i timerne på Flemming end på deres tidligere skole. 14

15 Tabel Der er mere larm og unødvendig snak på Flemming end på min gamle skole I forhold til det sociale undervisningsmiljø tegner der sig ligeledes et positivt billede af elevernes opfattelse af Flemming efterskole i forhold til deres tidligere skole. Kun 5,6 % af eleverne svarer, at de er enige i, at der er mere mobning blandt eleverne på Flemming sammenlignet med deres tidligere skole. Spørger man de elever, som bliver mobbet viser det sig, at kun 3 af de 16 elever, der bliver mobbet på Flemming, er enige i at der er mere mobning på Flemming end deres tidligere skole. I forhold til skolens evne til at løse konflikter og problemer mellem eleverne svarer 15,1 % af eleverne, at de er meget eller lidt enige i, at man på Flemming er dårligere til at løse problemer end man var på deres gamle skole. Til sammenligning svarer 83,6 % af eleverne, at de er meget eller lidt enige i, at man på Flemming efterskole er mere opmærksomme på at eleverne har det socialt godt på skolen. Der er dermed 16,4 % af elever, der er meget eller lidt uenige i, at man på Flemming er mere opmærksomme på, at eleverne har det socialt godt, end på den gamle skole. I forhold til at mobning alt andet lige må kunne betegnes som det primære sociale problem for elevernes sociale velbefindende, er det lidt underligt at kun 5,6 % af eleverne mener, at der er mere mobning mellem eleverne på Flemming efterskole end deres tidligere skole, mens næsten 3 gange så mange elever 16,4 % mener, at man på Flemming er mindre opmærksom på elevernes sociale velbefindende end på deres tidligere skole. Ser man nærmere på hvilke elever, der mener, at der er mere mobning på Flemming end på deres tidligere skole er kun ¼ af de elever, der bliver mobbet enige i, at der er mere mobning på Flemming end på deres tidligere skole. Hvorimod ¾ af de elever, der i dag bliver mobbet på Flemming mener der er mindre mobning på Flemming sammenlignet med deres tidligere skole. 15

16 Tabel Man er dårligere til at løse konflikter og problemer mellem eleverne på Flemming end på min gamle skole Samme tendens går igen i forhold til det faglige undervisningsmiljø på skolen. Her er eleverne også overvejende positive overfor Flemming efterskole sammenlignet med deres tidligere skole. 74,8 % af eleverne svarer, at eleverne generelt er mere motiveret for at lære noget på Flemming end på deres tidligere skole. 19,4 % af eleverne svarer, at de er enige i at undervisningen på Flemming foregår på et lavere niveau end på deres tidligere skole. 77,7 % svarer at lærerne på Flemming er fagligt dygtigere end på deres tidligere skole og kun 22,9 % svarer, at de får mindre ud af timerne på Flemming end de gjorde på deres tidligere skole. Tabel Lærerne på Flemming er fagligt dygtigere end lærerne på min gamle skole 16

17 Overordnet set er eleverne, sammenlignet med deres tidligere skole, mere tilfredse med undervisningsmiljøet, målt på de tre parametre, fagligt, socialt og fysisk undervisningsmiljø, på Flemming efterskole end på deres tidligere skole. 5.0 Konklusion I denne rapport har undervisningsmiljøet på skolen for 2013 været genstand for analyse, og overordnet set er eleverne meget tilfredse med undervisningsmiljøet både, når man måler på de sociale, fysiske og faglige faktorer. Der er oven i købet på alle tre parametre sket en forbedring på mange af variablerne i forhold til undersøgelsen i Undersøgelsen af det sociale undervisningsmiljø viste en forbedring i forhold til undersøgelsen, hvor det dengang var hver 7. Elev, der følte sig mobbet er det i dag hver 8. Hvor det i 2010, var udpræget piger, der mobbede piger og drenge, der mobbede drenge, er det samme ikke tilfældet i dag. Drenge mobber stadig primært drenge, men når mobbeofret er en pige er det mere fragmenteret. Drenge er i dag med til at mobbe i ¾ af tilfældene af mobning. Ser man på lærernes rolle i forhold til det sociale undervisningsmiljø er der generelt stor tilfredshed blandt eleverne med lærernes indsats. Der tegner sig dog en tendens til at jo mere man bliver mobbet, des mindre positiv er man overfor lærernes indgriben overfor mobning. I forhold til det fysiske undervisningsmiljø er der generelt også en meget stor tilfredshed blandt eleverne på skolen med såvel skolens faciliteter som den rengøring, der foregår på skolen. Særligt idrætsfaciliteterne er der igen i år stor tilfredshed med. Ser man nærmere på det faglige undervisningsmiljø tegner der sig igen et generelt positivt billede af den faglige stimulering på skolen. Eleverne har lyst til at lære, men over halvdelen af eleverne svarer stadig, at de keder sig i timerne, og der er sket en forværring i elevernes vurdering af de krav, som lærerne stiller til dem. Flere elever end i 2010 svarer, at lærerne stiller for store krav til dem ligesom flere også svarer, at lærerne stiller for små krav til dem. Udover denne forværring er der generelt en stor tilfredshed at spore blandt eleverne med lærernes engagement og elevernes mulighed for medbestemmelse i undervisningen. 17

18 Sammenligner eleverne deres tidligere skole med Flemming Efterskole er eleverne generelt mere tilfredse med Flemming Efterskole end deres tidligere skole, målt på både det sociale, fysiske og faglige undervisningsmiljø. Selv blandt de elever som bliver mobbet, er det kun 3 ud af 16 der svarer, at deres tidligere skole var bedre til at tackle mobning end Flemming Efterskole er. 18

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole.

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. Besvarelser: I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spørgsmål 1 - Hvilken klasse går du i? 9. 51 40% 10. 78 60% 129 Spørgsmål 2 - Hvilket køn er du?

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Elev APV Undersøgelse af elevernes skolemiljø. Skemaet bedes udfyldt senest mandag den 31. marts 14.

Elev APV Undersøgelse af elevernes skolemiljø. Skemaet bedes udfyldt senest mandag den 31. marts 14. Elev APV 2014 Undersøgelse af elevernes skolemiljø Skemaet bedes udfyldt senest mandag den 31. marts 14. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 08A, 8B, 9A, 9B, 9A, 9B, 9C Undersøgelsesperiode: 17-03-2014

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering følger løbende op på undervisningsmiljøet i regelmæssige samtaletimer med hele elevgruppen. Samtaletimerne forestås af forstanderparret. Der følges også op på elevernes trivsel

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49%

Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49% Page 1 of 12 Elev APV 2010 Skrevet af JS Hvilken årgang går du i? Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49% Hvor godt eller dårligt

Læs mere

UVM 2012. Er du en dreng eller en pige. Hvad synes du om skolen. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen. Dreng Pige

UVM 2012. Er du en dreng eller en pige. Hvad synes du om skolen. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen. Dreng Pige Er du en dreng eller en pige. Dreng Pige Hvad synes du om skolen. Kan meget godt lide den Synes den er nogenlunde Synes ikke særligt om den Kan ikke lide den Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen.

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljø

Undersøgelse af undervisningsmiljø Undersøgelse af undervisningsmiljø Indledning Denne undersøgelse af undervisningsmiljøet på Skærbæk Realskole skal bruges til at forbedre forholdene på skolen. Du skal derfor tage spørgsmålene alvorligt

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

UndervisningsMiljøVurdering

UndervisningsMiljøVurdering K i r k e H y l l i n g e s k o l e Bygaden 51, 4070 Kirke Hyllinge, tlf. 46 43 35 35, fax 46 43 35 20, mobil 24 48 45 56/20 48 26 23, www.krhskole.dk, krhskole@bramsnaes.dk Den 11. januar 2005 UndervisningsMiljøVurdering

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål?

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål? Undervisningsmiljøet på Thisted Gymnasium og hf. Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmålet og svarmulighederne igennem. Hvis der ikke er andet anført, bedes du sætte èt kryds (bogstavet

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Spørgsmålene er inspireret af Termometeret fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, og der er valgt flg. områder ud: Generel

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011.

Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. Vurdering af undervisningsmiljøet på Langå Skole i skoleåret 2010/2011. 1. Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Langå Skole er en kommunal folkeskole med 587 elever.

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 65% Mand 7 35% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 4 19% Der er nogle få, der er bedre end mig 16 76%

Frekvens / % Kvinde 13 65% Mand 7 35% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 4 19% Der er nogle få, der er bedre end mig 16 76% ETU EUD Hovedforløb / Hold: admsk () / Antal besvarelser: Gennemført:.. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der er nogle få, der er bedre

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens Datarapportering Dataindsamling til Undervisningsmiljøvurdering Vestbyskolen Horsens 00 Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Der har deltaget i alt elever ud af 19 mulige. Det giver en samlet

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Denne undersøgelse er lavet med alle skolens elever. Eleverne har siddet i deres kontaktgrupper og diskuteret

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

RESULTATET AF ELEV-APV PÅ BAKKESKOLEN, KOLDING 2006

RESULTATET AF ELEV-APV PÅ BAKKESKOLEN, KOLDING 2006 RESULTATET AF Lærerne er gode til at undervise Jeg er glad for mine lærere 9 7 5 3 1 Jeg er glad f or at gå i skole Lærerne skaber god st emning i klassen 12 1 7 5 3 1 Jeg synes, jeg lærer meget i skolen

Læs mere

Skærbæk Realskole. Spørgeskema Undervisningsmiljø klasse. Februar 2015

Skærbæk Realskole. Spørgeskema Undervisningsmiljø klasse. Februar 2015 Skærbæk Realskole Spørgeskema Undervisningsmiljø 5. 10. klasse. Februar 2015 Indledning Denne undersøgelse af undervisningsmiljøet på Skærbæk Realskole skal bruges til at forbedre forholdene på skolen.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69%

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69% ETU EUD Hovedforløb / Hold: Uge / Antal besvarelser: Gennemført:.... / Udskrivningsdato:... Er du kvinde eller mand? Kvinde % Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der

Læs mere

Grundskoleevaluering spørgsmål 3

Grundskoleevaluering spørgsmål 3 Grundskoleevaluering spørgsmål 3 3 Er du en pige eller en dreng? 9 10 10it Andel i % Piger 3 19 6 37% Drenge 11 26 10 63% Grundskoleevaluering spørgsmål 4 4 Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse årgang

Undervisningsmiljøundersøgelse årgang Side 1 af 7 Undervisningsmiljøundersøgelse 7. - 9. årgang Målgruppen for undersøgelsen var elever i 08A, 8B, 9A, 9A, 10A Undersøgelsesperiode: 16-01-2007 til 23-01-2007 Antal besvarelser ialt: Er du dreng

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

UMV-RAPPORT. (Undervisningsmiljøvurdering)

UMV-RAPPORT. (Undervisningsmiljøvurdering) Juni 2014 UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering) Skolen har udarbejdet en UMV der primært basere sig på spørgerskemaer, der vurdere det æstetiske miljø, det psykiske og det fysiske miljø. Med udgangspunkt

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK UNDERVISNINGSMATERIALE HVERDAGENS HELTE Lærervejledning og pædagogisk vejledning til Hverdagens helte 4 - om autisme Et undervisningsmateriale

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 97% (489 besvarelser ud af 52 mulige) Elevtrivsel 1 Social- og Sundhedsskolen Syd Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for 4. klasserne. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: december 2013

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for 4. klasserne. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: december 2013 UMV Sådan! Dato: 5. december 2012 Undervisningsmiljøvurdering for 4. klasserne Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: december 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen D a n s k C e n t er for Undervisningsmiljø Køn Glad og tilfreds Midt imellem Sur og ked Ved ikke Der er i alt indkommet 140 besvarelser,

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse I slutningen af skoleåret 2010/1011 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever. 126 elever deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0.kl., 1.kl., 2.kl., 3.kl. M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 57 / 65.52%

Læs mere

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c.

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c. Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0.c, 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 3.c Køn: M, K Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0kl, 1kl, 2kl, 3kl M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 27 / 65.85% 13 / 31.71%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2010 Børnehaveklasse 2010, 1. klasse 2010, 2. klasse 2010, 3. klasse 2010, 4. klasse 2010 M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2A, 2C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 39 / 82.98% 7 / 14.89%, ikke rigtigt

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Indskolingen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke rigtigt Hvordan har

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Kildemarkskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Karakterbogen. Vejle Handelsskole HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009

Karakterbogen. Vejle Handelsskole HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D. Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2009 Karakterbogen Vejle Handelsskole HG Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Elevtrivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse Vejle Handelsskole, HG Læsevejledning

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Februar 2014

Undervisningsmiljøvurdering Februar 2014 Undervisningsmiljøvurdering Februar 214 Vi har ved tidligere undersøgelser valgt at tage udgangspunkt i nogle af spørgsmålene som DCUM stiller i deres spørgeskemaer, men denne gang ønskede vi at uddybe

Læs mere

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune 2015/16 SKOLERAPPORT Herning Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold 4 1.4 Læsning af figurer

Læs mere

Køn. Om dig. Hvor tilfreds er du: Hvor tilfreds er du med din klasselærer: 1 Er du en pige eller en dreng Går du på? 6 30

Køn. Om dig. Hvor tilfreds er du: Hvor tilfreds er du med din klasselærer: 1 Er du en pige eller en dreng Går du på? 6 30 1 Køn Pige Dreng 1 Er du en pige eller en dreng 35 1 Om dig Balletlinjen Danselinjen 1 Går du på? 6 30 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl 2 Går du i? 8 13 3 7 5 Hvor tilfreds er du: tilfreds Tilfreds Hverken

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 65% (7 besvarelser ud af 931 mulige) Elevtrivsel Uddannelsescenter Holstebro Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017

Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017 Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017 Undersøgelsen er baseret på 55 besvarelser, 12 drenge, 49 piger, fordelt på 20 9. klasser og 42 10. klasser. Undersøgelsen er delt op i to afdelinger: det

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Skoleår 2011/12

Undervisningsmiljøvurdering Skoleår 2011/12 Undervisningsmiljøvurdering Skoleår 2011/12 1. Jeg er glad for at gå i skole Meget enig 64% Lidt enig 25% Lidt uenig 11% Meget uenig 0 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i skolen?

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen Jeg er glad for at gå i skole 1% 0% 14% 52% 33% Jeg føler mig tryg i klassen 3% 0% 46% 10% 41% Jeg kan lide mine kammerater i klassen 0% 0% 9% 40% 51% Mine venner kan lide mig, som den jeg er 1% 45% 46%

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010 Elevtrivselsundersøgelsen november Frederikshavn Handelsskole - EUD Elevtrivselsundersøgelse Spørgsmål : Er du kvinde eller mand? Base Kvinde, Mand, Spørgsmål : Hvor gammel er du? Base Skriv din alder:,

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %)

Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) Samlet resultat for elevtrivsel for Produktionsleder 2014 Frekvensanalyse (13 besvarelser svarende til 41 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter 2.

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere