Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted."

Transkript

1 Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 12

2 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade Lemvig Telefon: Mail: og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR-nr.] 2. Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået i henhold til gennemført EU-udbud af elektroniske dørlåse, jf. Udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S Kontrakten beskriver Lemvig Kommunes og Leverandørens forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: 1. Kontrakt mellem Leverandøren og Lemvig Kommune 2. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter samt spørgsmål og svar 3. Øvrigt udbudsmateriale med bilag fra Lemvig Kommune 4. Leverandørens tilbud Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 3. Kontraktens omfang Leverandøren forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i tilbuddet nævnte produkter på de fastlagte vilkår og til de anførte priser. Krav til anskaffelsen følger af Kontraktbilag A Kravspecifikation. Side 2 af 12

3 4. Levering og leveringsbetingelser Levering af initialordren på 410 låse med tilhørende elektronisk administrationssystem, opsætning af låsene, samt uddannelse af montører, administratorer og superbrugere skal være afsluttet senest den Låsene skal leveres frit og uden omkostning for Lemvig Kommune på anvist adresse og til aftalt tid, jf. Incoterms 2010 (DDP). Risikoens overgang finder imidlertid først sted, når Lemvig Kommune skriftligt har godkendt det leverede. Godkendelse vil ske ved visuel kontrol og gennemgang af det leverede på leveringstidspunktet og gennemføres af Lemvig Kommune. Godkendelse af det leverede medfører ikke, at Lemvig Kommune mister retten til at påberåbe eksempelvis skjulte mangler eller at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. 5. Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra kontraktunderskrift og 3 år frem. Herudover har Lemvig Kommune mulighed for at forlænge kontrakten i 3 x 12 måneder. Uanset ovenstående er Lemvig Kommune altid berettiget til at opsige kontrakten med tre (3) måneders varsel, såfremt en administrativ myndighed, herunder, men ikke begrænset til, Klagenævnet for udbud, Konkurrence- og forbrugerstyrelsen eller Europa-Kommissionen eller en dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse/dom om, at beslutningen om tildeling af kontrakten annulleres eller erklæres for uden virkning. Lemvig Kommune er i den forbindelse ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab i den resterende kontraktperiode. Lemvig Kommunes ret til at opsige gælder uanset, at afgørelsen/dommen ankes. 6. Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. 7. Fakturering I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Fakturaen skal indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR (Ikke gældende for udenlandske virksomheder) Leverandørens navn og adresse samt Lemvig Kommunes navn og adresse Nummerering for de leverede låse Side 3 af 12

4 Den samlede sum for de leverede låse Lemvig Kommune er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Den samlede sum skal være fuldstændig identisk med de tilbudte priser jf. Leverandørens tilbud af [dd.md.år]. 8. Betalingsbetingelser 30 dage regnet fra det tidspunkt, hvor der er afsendt eller fremsat korrekt anmodning om betaling. Låsene betales successivt. Initialordren på 410 stk. låse kan tidligst faktureres efter levering og opsætning af samtlige låse er godkendt af Lemvig Kommune. Efterfølgende køb af låse kan faktureres efter levering af de individuelle bestillinger. Pris for uddannelse af montører, administratorer og superbrugere samt implementering betales efter godkendt driftsprøve. Ved godkendt driftsprøve forstås følgende: Undervisning af de 4 administratorer og 10 superbrugere Lemvig Kommune kan oprette og redigere brugere i systemet efter afholdt undervisning 20 låse er opsat af Leverandøren og er konstaterbart i drift og funktionelle Lemvig Kommune skal skriftligt godkende, at ovenstående punkter er opfyldt før driftsprøven anses som værende godkendt. 9. Priser For produkter leveret i henhold til kontrakten gælder de i Leverandørens tilbud af [dd.md.år] angivne priser. 10. Prisregulering De tilbudte priser er faste de første 12 måneder fra kontraktens start. Herefter kan der én gang årligt ske prisregulering. Den første prisregulering kan ske den på baggrund af dokumenterede prisreguleringer, som maksimalt kan svare til udviklingen i Danmarks statistik nettoprisindeks for perioden Den næste prisregulering kan ske den på baggrund af dokumenterede prisreguleringer, som maksimalt kan svare til udviklingen i Danmarks statistik nettoprisindeks for perioden og så fremdeles. Prisændringers ikrafttræden er betinget af, at en opdateret prisliste samt dokumentation fremsendes pr. e- mail til nedenstående person senest 1 måned inden ændringens ikrafttræden: Lemvig Kommune Rådhusgade 2 Side 4 af 12

5 7620 Lemvig Att.: Thomas Hyldgaard Leverandøren kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået og inden leverancen er gennemført, og som bliver pålagt Leverandøren i forhold til de af kontrakten omfattede produkter, tillægges de aftalte priser. Prisfald, herunder reduktioner i eventuelle lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter knyttet til de af kontrakten omfattede produkter, skal uden ophold komme Lemvig Kommune til gode. 11. Underleverandører Såfremt Leverandøren anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer Leverandøren for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Leverandøren selv havde udført leverancen. 12. Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Leverandørens rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken helt eller delvist overdrages til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig samtykke fra Lemvig Kommune. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger Lemvig Kommune til at hæve kontrakten. 13. Tredjemandsrettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Rejser tredjemand krav mod en part med påstand om retskrænkelse, skal parten give den anden part skriftlig meddelelse herom. Leverandøren overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig i enhver henseende at holde Lemvig Kommune skadesløs. Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af kontrakten i et omfang, som er væsentligt for Lemvig Kommune, er Lemvig Kommune berettiget til at hæve kontrakten med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Lemvig Kommune lider som følge af denne ophævelse. 14. Misligholdelse Er produkterne eller ydelserne omfattet af kontrakten ikke i overensstemmelse med kontraktgrundlaget, uden at dette skyldes Lemvig Kommunes forhold, eller forhold i øvrigt som Lemvig Kommune bærer risikoen for, foreligger der en mangel som udgør misligholdelse. Side 5 af 12

6 Gentagne tilfælde af misligholdelse, som skriftligt er blevet påpeget af Lemvig Kommune, betragtes som væsentlig misligholdelse, som berettiger til ophævelse af kontrakten. En kontraktpart som må indse, at der er risiko for misligholdelse, har pligt til uden ugrundet ophold at give den anden kontraktpart begrundet meddelelse herom. En sådan meddelelse påvirker ikke retten til at gøre misligholdelse gældende. 15. Reklamation og varsel Vil en part påberåbe sig en misligholdelse, skal denne give den anden kontraktpart meddelelse herom uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget. Vil en part hæve kontrakten eller kræve afhjælpning, skal denne uden ugrundet ophold, efter at misligholdelsen er eller burde være opdaget, give den anden kontraktpart meddelelse herom. Undlader parten dette, har parten fortabt sin ret til at hæve kontrakten eller kræve afhjælpning. Det samme gælder for Lemvig Kommunes ret til at kræve bod, jf. punkt 21. Krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning skal opgøres og fremsættes uden ugrundet ophold efter meddelelse i henhold til ovenstående, idet retten ellers fortabes. En part fortaber dog uanset ovenstående ikke sin ret til at påberåbe sig misligholdelse, når den anden part har handlet svigagtigt, eller når denne part har gjort sig skyld i grove fejl og forsømmelser, og dette medfører skade for parten. 16. Afhjælpning Lemvig Kommune kan, hvor dette er praktisk muligt, kræve afhjælpning, medmindre det vil volde Leverandøren uforholdsmæssig omkostning eller væsentlig ulempe. Såfremt afhjælpning kan ske uden væsentlig forsinkelse og uden væsentlig gene for Lemvig Kommune i øvrigt, har Leverandøren ret til at foretage dette. Leverandøren skal uden ugrundet ophold efter modtagelse af reklamation give Lemvig Kommune meddelelse, hvis Leverandøren ønsker at udøve denne ret. 17. Forholdsmæssigt afslag I det omfang produkter omfattet af kontrakten ikke er kontraktmæssige, jf. kontraktgrundlaget, og dette har bevirket en værdiforringelse, som ikke er kompenseret fuldt ud ved afhjælpning, jf. punkt 16, er Lemvig Kommune berettiget til at kræve et forholdsmæssigt afslag i den aftalte pris. 18. Erstatningsansvar og forsikring Hver part er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for manglende medvirken til rigtig opfyldelse af kontrakten. En aftalt bod er ikke til hinder for, at Lemvig Kommune kan kræve erstatning for et eventuelt yderligere tab. Dette gælder dog ikke, såfremt bodens funktion er at træde i stedet for erstatning. Side 6 af 12

7 Leverandøren er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde den i udbudsmaterialet nævnte erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK. 5 millioner. Leverandøren skal foretage genkøb af forsikringssum ved brug af forsikringen uanset tidspunkt for dette. Leverandøren skal på Lemvig Kommunes anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. 19. Garanti Krav til garanti fremgår af kontraktbilag A Kravspecifikation, MK Krav til udbedring af fejl Krav til udbedring af fejl fremgår af kontraktbilag A Kravspecifikation, MK4 og MK Bod Såfremt Leverandøren ikke leverer produktet/ydelsen i overensstemmelse med kontraktgrundlaget, kan Lemvig Kommune pålægge Leverandøren bod i overensstemmelse med det i kontraktgrundlaget fastsatte. Overskridelse af leveringsfrist For forsinket levering af fremadrettede anskaffelse af låse, jf. kontraktens punkt 4, gælder følgende: Leverandørens forsinkelse, der kan henregnes til Leverandørens forhold og er under dennes kontrol berettiger Lemvig Kommune til at kræve dagbod med 2 % af den forsinkede ordreværdi pr. påbegyndt arbejdsdag tidsfristen overskrides, dog minimum DKK 500 ekskl. moms. Boden kan maksimum andrage 50 pct.af den forsinkede ordres værdi. Ved overskridelse af 50 % bod, er der tale om væsentlig misligholdelse, der berettiger Lemvig Kommune til at ophæve kontrakten med øjeblikke virkning. Overskridelse af frist for opsætning af låsene For forsinket opsætning af initialordren af låse (385 stk.), jf. kontraktens punkt 4, gælder følgende: Leverandørens forsinkelse, der kan henregnes til Leverandørens forhold og er under dennes kontrol berettiger Lemvig Kommune til at kræve dagbod pr. påbegyndt dag med DKK tidsfristen overskrides. Boden kan maksimum andrage 30 pct. af den samlede tilbudte pris for opsætning af de 385 låse jf. Kontraktbilag B - Prisskema. Ved overskridelse af 30 % bod, er der tale om væsentlig misligholdelse, der berettiger Lemvig Kommune til at ophæve Kontrakten med øjeblikke virkning. Manglende overholdelse af oppetid For manglende overholdelse af oppetiden, jf. punkt 23, gælder følgende: Såfremt den beregnede oppetid i en given måleperiode er lavere end garanterede oppetid på 99 % jf. Kontraktbilag A Kravspecifikation, MK39, er Lemvig Kommune berettiget til at pålægge Leverandøren en bod i form af en reduktion i den årlige pris for hosting/drift af system jf. Kontraktbilag B Prisskema. Side 7 af 12

8 For hvert påbegyndt procentpoint, som den beregnede oppetid ligger under den garanterede oppetid i en måleperiode, reduceres den årlige pris for hosting/drift af system jf. Kontraktbilag B Prisskema således med 10 %. Den årlige pris for hosting/drift af system kan maksimalt reduceres med op til 50 %. Såfremt den beregnede oppetid er lavere end 94 %, er der tale om væsentlig misligholdelse, der berettiger Lemvig Kommune til at ophæve Kontrakten med øjeblikke virkning. Overskridelse af oppetiden 98,9 % til 98 % Pris reduceres med 10 % Reduktion af den årlige pris for hosting/drift af system (akkumuleres) 97,9 % til 97 % Pris reduceres med yderligere 10 % 96,9 % til 96 % Pris reduceres med yderligere 10 % 95,9 % til 95 % Pris reduceres med yderligere 10 % 94,9 % til 94 % Pris reduceres med yderligere 10 % Eksempel: Den garanterede oppetid er 99 %. I en given måleperiode har Leverandøren imidlertid præsteret en oppetid på 97,2 %. Bodens størrelse udgør således 10 % + 10 % = 20 %. Den årlige pris for hosting/drift ag system reduceres således med 20 %. 22. Ophævelse Kontrakten kan ophæves helt eller delvist af Lemvig Kommune, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra Leverandørens side. I bedømmelse af misligholdelsens væsentlighed indgår misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse, misligholdelsens betydning for Lemvig Kommune, Lemvig Kommunes eventuelle offentligretlige forpligtelse til at sørge for tilgængelige produkter, ophævelsens betydning for Leverandøren samt omstændighederne i øvrigt. Manglende overholdelse af mindstekrav vil altid blive anset som værende væsentlig misligholdelse. Hæves kontrakten helt eller delvis, er Lemvig Kommune berettiget til at foretage dækningskøb for Leverandørens regning. Leverandøren er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af misligholdelsen. 23. Oppetid Oppetiden måles for Systemet som helhed, og oppetidsprocenten opgøres således: Tilgængelig oppetid x 100 Garanteret oppetid Ved "tilgængelig oppetid" forstås det pågældende måneds driftstid minus den tid, hvor Systemet eller en del af dette ikke kan anvendes til mangelfri driftsafvikling. Den tilgængelige oppetid defineres som hele døgnet alle årets dage. Side 8 af 12

9 I tilfælde af at normal driftsafvikling ikke kan opretholdes som følge af en driftshindring, som Lemvig Kommune er ansvarlig for, eksempelvis udefra kommende forstyrrelser (el-afbrydelse, fejl i offentlige datanet og lignende), fragår dette ikke i den tilgængelige oppetid. Tid medgået til eventuel forebyggende vedligeholdelse indregnes ikke i tilgængelig oppetid, såfremt denne på forhånd er aftalt med Lemvig Kommune. Såfremt Leverandøren anvender mere tid til forebyggende vedligeholdelse end aftalt, fragår den for meget anvendte tid dog i den tilgængelige oppetid. Den tilgængelige oppetid måles og opgøres pr. måned ( måleperioden ). Leverandøren skal sørge for, at der føres regnskab over driftstiderne, samt dokumentation herfor. Dokumentationen skal kvartalsvis fremsendes til: Lemvig Kommune Rådhusgade Lemvig Att.: Thomas Hyldgaard Konkurs m.v. Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, rekonstruktionsbehandling eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, som giver Lemvig Kommune begrundet mistanke om, at Leverandøren ikke er i stand til at varetage sin forpligtelse overfor Lemvig Kommune i kontraktperioden vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og vil berettige Lemvig Kommune til omgående at ophæve kontrakten. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 25. Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser så længe force majeure er til stede og i det omfang force majeure er til hinder for Leverandørens opfyldelse af sine forpligtelser. Som force majeure regnes ikke årstidsbetingede vejrlige forhold, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra Leverandørens side for at kunne genoptage leveringen Side 9 af 12

10 26. Ændring af produktsammensætning Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrektioner/ændringer i produkternes sammensætning, er Leverandøren pligtig til omgående at informere Lemvig Kommune herom samt omgående at ændre produkterne som påkrævet. 27. Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres, uden at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i dele af eller hele kontrakten i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Udtalelser til pressen, der vedrører enten kontrakten eller den anden kontraktpart, skal godkendes af modparten inden udtalelsen foretages. Kontraktshaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Lemvig Kommune til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 28. Personoplysninger Reglerne i 41, stk. 3-5 i lov om behandling af personoplysninger (LOV nr 429 af 31/05/2000), skal tillige være gældende for Leverandøren. Leverandørens behandling af data må i øvrigt alene ske efter instruks fra Lemvig Kommune jf. 42, stk. 2 i lov om behandling af personoplysninger. Der må ikke uden Lemvig Kommunes skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde ske eksport af data uden for Den Europæiske Union. Leverandøren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Der henvises til Datatilsynets sikkerhedsvejledning nr. 37 af 2. april 2001 med eventuelle senere ændringer om foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger. 29. Kontraktændringer Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig kontrakten mellem Lemvig Kommune og Leverandøren. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, som er underskrevet af begge parter. 30. Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Side 10 af 12

11 Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af kontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er Lemvig Kommunes retskreds. 31. Offentlige påbud Leverandøren er forpligtet til at overholde alle gældende direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Lemvig Kommune til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 32. Miljø Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Lemvig Kommune til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 33. Etik og socialt ansvar Lemvig Kommune forudsætter, at Leverandøren og dennes eventuelle underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Arbejdsklausuler (ILO-konvention nr. 94) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at Leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger Lemvig Kommune til at ophæve kontrakten med omgående virkning. Side 11 af 12

12 34. Underskrift Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Dato: Dato: Lemvig Kommune Leverandøren Side 12 af 12

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere